0 ENATTEAMATIKOS NPOZANATOAIZMO2 KAI H SHMAZIA TOY τοῦ κ. ΘΕΟΔ. Π,. ZTYAIANOY γ. Παράγοντες θοηθοῦντες εἰς τὴν ἐπιτυχίαν τοῦ ἔργου τοῦ συμθούλου. δον (Τελευταῖον) Ἡ ἐπιτυχία τοῦ ἔργου τοῦ συμθούλου, περισσότερον ᾱ- πὺ τοῦ διδασκάλου, δασίξεται κατ' ἐξοχὴν εἰς τὴν yxy ἐπαφὴν, ποὺ θὰ ἔχη οὗτος μετὰ τοῦ γέου. Ὁ σύµδουλος πολ- λάκις θὰ ζητήση ἀπὸ τὸν γέον νὰ ἀποκαλύψη εἰλικρινῶς τὰς ψυχιαιτάτας ἐπιθυμίας καὶ φιλοδοξίας του. Διά τοῦτο καὶ εἰς τὸν τοµέα τοῦ ᾿Επαγγελματικοῦ Προσανατολισμοῦ διὰ γὰ ἔχωμεν ἐπιτυχίαν τοῦ πυογοάµµατος πρέπει πρῶτον νὰ ὑπάρξη ψυχικὴ ἐπαφὴ γαὶ ἐμπιστοσύνη μεταξὺ συμθούλου καὶ μαθητοῦ. Ὁ σύμόουλος πρέπει νὰ ἔχῃ Ἱκανότητας εἰς τὴν παρατήρησιν καὶ µελέτην τοῦ μαθητοῦ, εἰς τὴν ἀκρόα- σιν, ἐρώτησιν, ὁμιλίαν καὶ εὐχέρειαν εἰς τὴν χρησιμοποίησιν τῶν σχολικῶν καὶ κοινωνικῶν πηγῶν. 'Ωσαύτως ὁ σύμύονλος πρέπει νὰ εἶναι πρὀσωπαν μὲ ἀντίληψιν, μὲ κατανόησιν καὶ ἄντικειμενικὸς κατὰ τὴν σκέψιν, Ὁ σύμθουλος αυ Ue Bovieter μµύναν, καὶ τοῦτο, ὕσον εἶναι δυνατὸν ἀντικέιμενικώτερα. Τὸ θέµα ὅμως τοῦ ἐπαγγελματικοῦ προσανατολισμοῦ τῶν νέων, σοδαρώτατον καὶ ὑυσχερέστατον ἀπὸ πολλῶν ᾱ- πόψεων καθώς. εἴδομεν, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ εἶναι ὑπόθεσις µόγον τοῦ εἰδικοῦ πρὸς τοῦτο αυμθούλου. Ὁ ἔπαγγελματι- Ὅ κὸς προσανατολιστὴς εὑρίσκεται ἐν στενῇ συνεργασίᾳ μετὰ τῶν διδασκἀλων. ᾿ἘΕκεῖνος, θεθαίως, ἔχει τὴν εὐθύνην διὰ τὴ συγκέντρωσιν, κατάταξιν, µελέτην καὶ ἀξιολάγησιν ὅλων τῶν περὶ τὸν προσανατολιζόµενον πληροφοριῶν, χαθὼς καὶ τὴν εὐθύνην διὰ τὴν παροχὴν πληροφοριῶν περὶ τῶν ἔπαγ- γελµάτων, Παραλλήλως ὅμως ὁ εἰδικὸς σύμδουλος καὶ οἱ διδάσκαλοι συνεργάζονται μὲ τοὺς γονεῖς, οἱ ὁποῖοι δύναν- ται νὰ δώσουν ᾿χοησίµους πληροφορίας” περὶ τῶν τέπνον των καὶ νὰ συµδάλουν ἀποφασιστικῶς sig thy ἐπιτυχίαν Ἱ τοῦ. προγράµµατος ἐπαγγελματικοῦ προσανατολισμοῦ. “Ὁ Mathewson ὁμιλῶν γενικῶς περὶ τῆς καθοδηγήσεως ᾽ λέ- γει ὅτι εἰς τὸν ἄξονα τοῦ τροχοῦ τῆς καθοδηγήσεως θὰ εὖ- ρίσνονται ὃ διδάσκαλος καὶ ὁ σύμόουλος ἐν στενῃ συνεργᾶ- σία. Σχηματυιῶς δὲ παρουσιάζει τὴν θέσιν ἑκάστου εἰς τὸ κόχλωµα τῆς κοθοδηγήσεως ὡς ἐμφαίνει τὸ κατωτέρω σχε- διάγραμμα ” κ-Εἴπ- τὸ: διδλίον του Guidance Policy and Practice: 3rd ed. 33 νθ’ dvotépo p.p.206. Κάποτε κατηγορεῖται ἡ ἐκπαίδευσις ὅτι δῆθεν ἀφαιρεῖ :ἀπὸ τὴν οἰκογένειαν τὰς εὐθύνας αἲ ὁποῖαι ἐκ φύσεως καὶ ἰδικαιωματικῶς τῆς ἀνήκουν. ᾿Αλλά οὐδεὶς ἄλλος ὀντιλαμδά- ἔψεται σαφέστερον καὶ ἐντογώτερον τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ πόσον Ἑβδύνατον καθίστατάι τὸ σχολεῖον, ὅταν ἡ οἰχογένεια εἶναι ᾱ- Γσθενἠς. Τὸ σχολεῖον δὲν θὰ ἀναλάδη τὸ ἔργον τῆς οἴπογενεί- Σας (οὔτε παὶ εἶναι δυνατὰν ποτὲ νὰ τὴν ὑποναταστήση): Καὶ , 0b δύο ὅμως αὐτοὶ θασικοὶ παράγοντες ἐπιτυχίας τῆς ἀγωγῆς θὰ συνεργασθοῦν καὶ εἲς τὸν τοµέα τοῦ ἐπαγγελματικοῦ ποο- «σανατολισμοῦ. Ἡ ἐπιτυχία καθοδηγήσεως γενικῶς θασίζεται εψαὶ εἰς τὴν στενὴν συνεωγασίαν σχολείου καὶ οἴκογεγείας, ἘΔιὰ τοῦτο οἱ γονεῖς ἀναγνωρίδοντες τὴν ὠφελιμότητα τῆς ἐ- ἐπιστημονικῆς χαθοδηγήσεως τῶν τέκνων τῶν, ἐνδείκνυται νὰ ἵξγώνωνται εἰς συνδέσμους, νὰ μελετοῦν ἀπὸ κοινοῦ τὰ dva- ἐφύπτοντα προθλήµατα τῶν μαθητῶν καὶ εἰς συσκέψεις των ἐμετὰ τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ -αὶ τοῦ εἰδικοῦ συμθούλον ἰνὰ ἀνταλλάσσουν ἀπόψεις ἐπὶ τῶν προθληµάτων τούτων. ΞΛ. ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1. Ὁ ᾿Ἐπαγγελματικὸς προσανατολισμὺς καταλλήλως ἐφαρμοξόμενος ὑπὺ εἰδικευμένου προσωπικοῦ ἐπιτυγχάνει τοῦ σχοποῦ του καὶ ἐξυπηρετεῖ οὕτω τὸ παρὸν καὶ προετοιμάζει τὸ μέλλον τόσον διὰ τὸ ἄτομον ὕσον χαὶ διὰ τὴν ποινωνίαν. 9, Ἔγκαιρος προσανατολισμὺς τῶν νέων σηµαίνει οἱ- κονοµίαν χούνου, χοήµατος καὶ δυνάμεων. δ. Ὅλοι οἳ µαθηταὶ πρέπει νὰ τύχουν πφοσεκτικυῦ καὶ ἠπευθύνου ἐπαγγελματικοῦ προσανατολισμοῦ, νὰ τοὺς παρα- σχεθοῦν πληροφορίαι σχετικαὶ πρὸς τὰς ἐκπαιδευτικὰς καὶ ἐπαγγελματιμὰς εὐκαιρίας καὶ ἀνάγνας. Ας μὴ λησμονᾶμεν, ὅτι ἰδίως διὰ τὰ μυιοὰ εἰς ἀριθμὸν καὶ πτωχά εἲς µέσα ἔθνη, & ἀνθρώπινος παράγων εἶναι σπονυδαιότατος διὰ τὴν ἐθνικὴν οἰκονομίαν. 4, To πρὀγραµµα τοῦ ἐπαγγελματικοῦ προσανατολισμοῦ δὲν δυνάµεθα νὰ ἰσχυρισθῶμεν ὅτι εἰς χεῖοας τῆς ἐππαιδεύ- σεως ἀποτελεῖ θαυματουργὸν μέσου, τὸ ὁποῖον θοηθεῖ οὕτως ὥστε οἱ πάντες ποῦ διέρχονται δι’ αὐτοῦ 6 2 0 o- δήποτε κα πάντοτε νὰ ἐπιτυγχάνουν εἰς τὸν ἐπαγγελματικὸν τοµέα. Όμως δι αὐτοῦ, ὡς ἐτονίσθη καὶ ποοηγουµένως, τὸ ἄτομον δοηθεῖται διὰ ποικίλων δραστηριοτήτων νὰ ἐκλέξῃ τὸ ἐπάγγελμα ποὺ εἶνι τὸ πλέον κατάλληλον διὰ τὸν ἑαυτόν του: Δὲν πρέπει νὰ ὑποτι- μῶνται ὅμως καὶ οἱ ποιμίλοι ἀστάθμητοι παράγοντες τῆς ζωῆς. (ὅπως εἶναι µία ἀσθένεια π.χ., ἢ ἀπότομος µεταθολή τῶν νοινωνικῶν ὅρων διαθιώσεως τοῦ ἀτόμου), οἵ ὁποῖοι ἐ- πηρεάζουν τὴν πορείαν τοῦ ἀνθρώπαυ καὶ τοὺς ὁποίους οὐ- δεὶς δύναται νὰ προθλέψη καὶ νὰ καθορίση. δ. ὍὉ ἐπαγγελματικὸς προσανατολισμὸς δὲν λύει μὲ εσυνταγὰς ατατικὰς ἢ μὲ μαθηματιιοὺς ἢ χημικοὺς τύπους καὶ ἐξισώσεις τὸ ποόθλημα τοῦ ἐπαγγέλματος. Σγποπὸς του εἶναι νὰ ὅσοτῃτθῇ τὸν νγέον νὰ λύση μὲ τὰς ἶ- δίας του δυνάµεις τὺ πρόθλημά του. λαμθάνων ὑπ ὄψιν τὰ ἠπονειμενικὰ καὶ τὰ ἀντικειμενικὰ δεδοµένα ποὺ ταῦ παρέ- yovtm ὑπὸ τῆς “Υπηρεσίας ᾿Επαγγελματικοῦ Ἡροσανατολι- σμοῦ. τοῦ συμθούλου τον, πλὴν ὅμως ὁ τελευταῖος δὲν θὰ προσπα- 6. To δικαίωµα τοῦ ἀτόμου δι’ ἐλευθέραν ἐκλογὴν ποέ- πει νὰ εἶναι σεθαστὀγ θὰ τοῦ παρέχωνται ὅμως τά πλαί- σια, ἐντὺς τῶν ὑποίων πρέπει νὰ πινῆται ἡ ἐλευθέρα του αὐτή: τὰ σχέδια τοῦ ἀτόμου καὶ ἡ ἐκλογή του θὰ θασίζωνται ἀρχικῶς ἐπὶ τῶν ἀτομικῶν ἀξιῶν, ἀναγκῶν καὶ διαφερόντων — tye ἐκείνων τῶν γονέων ἢ ἐκείνων ποὺ ἐπιθάλλουν αἳ τρέ- χουσαι κοινωγικαὶ ἀνάγκαι, Τοῦτο ὅμως δὲν σηµαίνει ὅτι θὰ ἀγνοηθοῦν τὰ διαφέραντα τῶν γονέων ἢ αἱ ἀνάγκαι τῆς χοι- γωνίας. ᾽Αμϕότερα θὰ ληφθοῦν πολὺ σοθαρῶς ὑπ ὄψιν τύ- σον ὑπὸ τοῦ ὑποψηφίου διὰ πρασανατολισμὸν ὕσον καὶ ἡπὸ θήση ya. παρασύρη τὸν γέον εἰς κατεύθυνσιν ἀντίθετον πρὺς τὰς Ἀλίσεις του. Θὰ θοηθήση ὅμως τὸν νέον γὰ ἀφομοιώνη τὰς πληροφορίας ποὺ τοῦ παρέχονται, νὰ Διαμοαφώνη ἰδίας ἀπόψεις καὶ στάσεις, νὰ προθλέπη τὰς μελλοντικὰς συνεπεί- ας μιᾶς ἐκλογῆς του, xal va φροντίζη ὥστε αἵ ἀποφάσεις καὶ στάσεις του νὰ μὴ συγκρούώνται πρὺς τὰς ποινωνικὰς ᾱ- Elias. - 7. Ἀούαρότητα, θαρύτητα καὶ ἀποτελεσματικύτητα εἰς τὸ ἔργον τοῦ ἐπαγγελματικοῦ προσανατολισμοῦ θὰ δώσουν κατ’ ἀρχῆν οἱ ἐπιφορτισμένοι μὲ αὐτὸ ὁ σύμθονλος καὶ ἡ ὁ- μὰς καθηγητῶν ποὺ Εοηθοῦν εἰς τὸ ἔργαν: γενικώτερον τὸ σχολεῖον, ἐφ᾽ ὅσον θὰ ἀποτελῆ µέρος τοῦ προγράµµατος. . 8. ‘H οἰκογένεια ποέπει νὰ θοηθήση εἰς τὺ ἔργυν τοῦ ἐπαγγελματικοῦ προσανατολισμοῦ καὶ νὰ ἐμπνεύση τὴν ἐἓμ- πιστοσύνην πρὸς τοῦτο εἰς τὸν µαθητήν. , 4, Αἱ σημειούμεναι πούοδοι εἰς τὺν τοµέα τοῦτον τῆς υχολογίας, Ἡ ἐφαρμογὴ του ἀνὰ τὺν κόσμον μὲ πολὺ γαλά ἀποτελέσματα καὶ Ἡ ἁδιαμφισδήτητος θετικἠ ἠπηρεσία τὴν ὁποίαν ποέχει εἰς τὰ ἄτομα, τὴν κοινωνίαν καὶ τὴν ἐθνικὴν οἰκονομίαν, ἐπιθάλλουν τὴν ὤνευ χρονοτριθῆς ἐφαρμογὴν tov δι᾽ ὅλους τοὺς νέους τῆς χώρας µας. - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. Δελτίον τῆς Χριστιανικῆς Ενώσεως ᾿Ἐκπαιδευτικῶν Λειτουρ- γῶν, 1953, 2. «Ἑλληνοχριστιανικὴ ᾿Αγωγῆ -- Μηνιαῖον Παιδαγωγικὸν Πε- ριοδικὸν : Τόμοι 1961, 1963. 3. Jacobson, Paul B. — Reavis Will. C. — Logsdon, James D.: The effective School Principal — 2nd edition. 4. Mathewson, Robert H., Guidance Policy and Practice, ard edition: Education for living series. , 5. “Ὁ κόσμος τῆς Ελληνίδος: Όργανον τοῦ Κέντρου Κοιιώ- νικῆς Μορφώσεως τῆς Ελληνίδος: Τόμος Γ. 1936. 6. Παπακωνσταντίνου ΑΒ. Ο κάσµος τῶν ἐπαγγελμάτων, -Α. θῆναι 1962. ο 7. Παπακωνσταντίνου 'Α8. --- Παραδόσεις εἰς τὸ Διδασκαλίον Μ. Εκπαιδεύσεως: Σχολ. ἔτος 19698 --- 70, 8. Σειρά Τέστ ᾿Επαγγελματικοῦ Προσανατολιαμοῦ: Ἔκδοσις τοῦ Προτύπου Κέντρου Ἐπαγγελματικοῦ Προσανατολισμοῦ: Διευ- Βυντὴς: ᾿Αθ. Παπακωνσταντίνου. 9. «T& Σημερινό»: ᾿Αθηναϊκὴ ᾿Απογευματινὴ '᾿Ἐφημερὶς: 2.2. 1970 κ 3.2.1970: «Τὶ θέλουν καὶ τὶ μποροῦν νά κάµουν οἱ νέοι»: Μιὰ δηµμοσιογραφικὴ ἔρευνα μεταξὺ 364 νέων γιὰ τὸν ᾿Επαγγελματικὸ Προσανατολισµό. Θ. Π. ΣΤΥΛΙΑΜΟΥ