ΔΥΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΚ Ἡ ἐπωώφελἠὴς ἄσκησις τοῦ ἐκπαιδεωτικοῦ λειτουργήµατος ἐξαρτᾶται σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ ἐκ τῶν συνθηκῶν, ὑπὸ τὰς ὁποίας ἀσκεῖ τοῦτο ὁ ἐκπαιδευτικὸς λειτουργὸς καὶ αἱ ὁποῖ- αι συνθῆκαι εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐνισχύουν καὶ &- ναπτύσσουν τὴν διάθεσιν αὐτοῦ καὶ ὄχι νὰ τὴν καταπνίγουν. Τὸ ἀποδιδόμενον ὑπὸ τῶν ἐκ- παιδευτικῶν ἔργον θὰ ἦτο θετικώτερον, δυνα- µικώτερον καὶ οὐσιαστικώτερον ἐὰν αἱ συνθῆ- και ἐργασίας δὲν σαν δυσμενεῖς, ὅσον εἶναι σήμερον. Διὰ στοιχείων καὶ ἐπιχειρημάτων ἆ- πεδείξαµεν εἰς τὴν Μικτὴν ᾿Επιτροπὴν ὅτι αἱ συνθῆκαι ἐργασίας εἶναι καταθλιπτικαί, εἶναι ἄγχος διὰ τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς. ᾽Απεδείξαμεν διὰ μετριωτάτων ὑπολογισμῶν ὅτι ὁ χρόνος ép- γασίας τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ εἶναι διπλάσιος ἑ- κείνου τῶν πάσης κατηγορίας ὑπαλλήλων. Ἐ- ζητήσαμεν ἐλαφρὰν ἀποφόρτωσιν ἐπικαλούμε- νοι σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ τὰ ἰσχόοντα εἰς ἄλλας χώρας. ᾿Ἐπεκαλέσθημεν τὰς ὥρας ἐργασίας τῶν συναδέλφων µας τῆς Ἑλλάδος. ᾿᾽Ανεμένομεν κατανόησιν καὶ ἀναγνώρισιν τοῦ αἰτήματός µας ἐκ µέρους τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν. ᾽Ανεμένομεν ἔμπρακτον ἐφαρμογὴν τῆς τοιαύτης ἀναγνω- ρίσεως. Δυστυχῶς λογιστηριακοὶ παράγοντες δίκην εἰσπράκτορος, διύλισαν τὸν κώνωπα καὶ ἀπήντησαν «ὄχι». Εχοντες ὑπ' ὄψιν τὰς δυσμενεῖς συνθήκας ὑφ᾽ ἄς ἐργάζεται ὁ ἐκπαιδευτικὸς εἰς σχολεῖα τῆς ὑπαίθρου, τὰς ταλαιπωρίας καὶ τὰς ἐπιόα- ρύνσεις ἅς ὑφίσταται καὶ τὰ ἐκ τούτων ἐπακό- λουθα (ἀπροθυμία, ἀπογοήτευσις, αἴσθημα &- νίσου µεταχειρίσεως) τὰ ὁποῖα ἔχουν δυσμε- νεῖς ἐπιπτώσεις ἐπὶ τῆς παιδείας ἐν γένει, ἔ- χοντες ὑπ᾽ ὄψιν τὴν στοργικἠν ἀντιμετώπισιν τοῦ ἰδίου θέµατος ὑπὸ τῆς μητρὸς πατρίδος, ἔ- ζητήσαμεν εἰς τὴν Μικτὴν ᾿Επιτροπὴν νὰ 6ελ- τιώσωµεν τὴν κατάστασιν διὰ τὸ καλὸν τῆς παιδείας. ᾿Εζητήσαμεν ἐπίδομα ὑπαίθρου. ᾿Α- νεµένομεν κατανόησιν καὶ ἔμπρακτον ἀναγνώ- ρισιν τοῦ αἰτήματος. Δυστυχῶς καὶ πάλιν at γνωσταὶ ὑπηρεσίαι διόλισαν τὸν κώνωπα καὶ ἀπήντησαν «ὄχι». Εχοντες ὑπ) ὄψιν ὅτι ἡ Κυθέρνησις παρα- χωρεῖ ἐπίδομα ἐνοικίου εἰς ὅλην τὴν Δημοσιο- ὑπαλληλικὴν τάξιν καὶ ὅτι ἀνεγνώρισε καὶ ἡ- μᾶς τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς ὡς Δημοσίους Ὑ- παλλήλους, ἔστω καὶ ὡς ἰδιαιτέραν κατηγορί- αν, ἐζητήσαμεν τὸ ἁπλούστερον τῶν πραγµά- τῶν: Τὴν παραχώρησιν ἐπιδόματος ἐνοικίου καὶ εἰς τοὺς καθηγητάς. ᾽Αναμένομεν τὴν ἆᾱ- πάντησιν τῆς Κυθερνήσεως ἀπὸ δεκαμµήνου! Μερικαὶ ὑπηρεσίαι, συνηθισµέναι εἰς τὰ «ὅ- χι, φαίνεται ὅτι δυσκολεύονται νὰ ἁπαντή- σουν καταφατικῶς |! Γνωρίζοντες α) ὅτι τὸ παραχωρούμενον πο- σὸν συντάξεως εἶναι τόσον ἀσήμαντον ὥστε νὰ μὴ ἱκανοποιῆ τὰς ἀνάγκας ἔστω καὶ ἑνὸς ἆ- τόµου καὶ ϐ) ὅτι ὁ νόμος περὶ συντάξεων χρει- άζεται τροποποίησιν καὶ θελτίωσιν, ἐζητήσα- μεν ἀλλαγὴν τοῦ συντελεστοῦ ἐξαγωγῆς τῆς συντάξεως καὶ Φδελτίωσιν τοῦ νόµου γενικῶς, Καὶ εἰς αὐτὸ τὸ αἴτημα αἱ γνωσταὶ ὑπηρεσίαι δὲν ἠδυνήθησαν νὰ ἁἀπαντήσουν «ναί». Οὔτε θεθαίως ἀπήντησαν «ὄχι». 'Απλῶς ἑδηλώθη ὅ- τι τὸ θέµα τῶν Συντάξεων θά... ἀντιμετωπισθῆ ὑπὸ ἐμπειρογνωμόνων κατὰ τὸ 1972. Πᾶς τις ἀντιλαμδάνεται ὅτι ἐξέτασις τοῦ θέµατος, ἐὰν καὶ ὅταν θεβαίως ἀφιχθοῦν ἐμπειρογνώμονες, δὲν σηµαίνει κατ’ ἀνάγκην καὶ θελτίωσιν τοῦ! περὶ συντάξεων νόµου. Ἐν τῷ μεταξὺ ἡ κατά- στασις αὐτὴ θὰ συνεχίζεται καὶ θὰ ὑπάρχη οἱ- κογενειάρχης συνταξιοῦχος ὁ ὁποῖος θά ἑξα- κολουθῆ νὰ λαμθάνη τὴν ἐλεημοσύνην τῶν 3-40 λιρῶν μηνιαίως, ποσὸν τὸ ὁποῖον οὔτε διὰ πληρωμὴν ἐνοικίου ἀρκεῖ. Γνωρίζοντες α) ὅτι ἡ Κυθέρνησις παραχω- ρεῖ ἐπίδομα δι᾽ ὠρισμένην µετεκπαίδευσιν, τὸ ὁποῖον σηµαίνει ὅτι ἀναγνωρίζει τὴν ἀναγκαιό- τητα τῆς µετεκπαιδεύσεως καὶ τά ἐξ αὐτῆς ὦ- φελήματα ϐ) ὅτι παραχωρεῖ ἀνάλογα ἐπιδό- µατα εἰς τὴν λοιπὴν δηµοσίαν ὑπηρεσίαν, ἔζη- τήσαμεν ὅπως παραχωρηθῆ τοιοῦτον ἐπίδομα εἲς ὅλους τοὺς ἔχοντας µετεκπαίδευσιν. Ἡ πα- ραχώρησις ἑγὸς ἐπιδόματος μετεκπαιδεύσεως συμθάλλει εἰς τὴν ἀνακούφισιν ἀπὸ οἰκονομι- κῆς πλευρᾶς τοῦ μετεκπαιδευθέντος, ὁ ὁποῖος ὑπέστη µεγάλας οἰκονομικὰς ἐπιθαρύνσεις διὰ µετάθασιν καὶ παραμονὴν εἰς τὸ ἐξωτερικὸν δι ἕν, δύο ἢ τρία ἔτη, ἀποτελεῖ ἐπίσης κίνη- τρον δι’ ἅπαντας τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς διὰ συ- vex θελτίωσιν καὶ ἐν τέλει ἀποτελεῖ ἠθικὴν ᾱ- µοιθήν. Καὶ ἐπὶ τοῦ αἰτήματος τούτου ἡ ἄλλη πλευρὰ εὑρέθη εἰς δύσκολον θέσιν νὰ ἁπαντή- ση «ὄχι». Παραπέμπεται τὸ θέµα... εἰς τοὺς ἐμ- πειρογνώµονας διὰ νὰ τὸ μελετήσουν ἑἐντὸς τῶν πλαισίων τῆς μελέτης τῶν διὰ τὴν ἀναδι- Οργάνωσιν τῆς Δημοσίας Ὑπηρεσίας | ᾿Επὶ τῶν ἀνωτέρω πέντε µόνον αἰτημάτων --ἄλλα αἰτήματα θὰ ἀναφέρωμεν εἲς ἑπομένην ἔκδοσιν-- διαπιστοῦται ἡ ἀρνητικὴ θέσις τῶν ε- χουσῶν νοοτροπίαν ἀντιεκπαιδευτικὴν ὕπηρε- σιῶν. Βεθαίως ἦτο δύσκολον εἰς αὐτὰς νὰ ἄντι- τάξουν πέντε «ὄχι». ᾿Ενόμισαν ὅτι κολάζουν τὰ πράγµατα ἐὰν ἔλεγον ἐπὶ τῶν δύο αἰτημάτων «ὄχι καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τριῶν «θά». Οὐδεὶς ὅ- µως ἐκπαιδευτικὸς ἐξαπατᾶται, Γνωρίζομεν ὅ- τι 2 «ὄχι» καὶ 3 «θὰ» ἰσοῦνται μὲ 5 «ὄχι». Ἐρωτῶμεν τοὺς ἁρμοδίους τῶν γνωστῶν PITIY ὑπηρεσιῶν, Σκοπὸς τῆς Μικτῆς ᾿Επιτροπῆς δὲν εἶναι va συζητῇ τὰ διάφορα αἰτήματα καὶ νά ἀἄνα- γνωρίζη τὸ δίκαιον ἢ ὄχι Τὰ ἀνωτέρω αἰτήματα δὲν συνεζητήθησαν εἰς τὴν Μικτὴν ᾿Επιτροπήν Ἐλάθετε ὑπ ὄψιν τά ἐπιχειρήματα τῆς ΟΕ.ΛΜΕΙ προκειµένου νὰ κρίνετε τὸ δίκαιον ἢ ὄχι Ἐλάθετε ὑπ ὄψιν τὴν θέσιν τοῦ Ὕπουρ- γείου Παιδείας ἐπὶ τῶν αἰτημάτων τῆς ΟΕΛ- ΜΕΚ προκειµένου νὰ κρίνετε τὸ δίκαιον ἢ ὅ- Xb Ἐλάθετε ὑπ ὄψιν τὰ ἰσχύοντα εἷἲς Ἑλλά- δα προκειµένου νἁ κρίνετε τὸ δίκαιον ἢ ὄχι Ἐὰν ναί, διατὶ τὴν ἀρνητικὴν θέσιν σας δὲν τὴν στηρίζετε ἐπὶ ἐπιχειρημάτων τὰ ὁ- ποῖα νὰ ἀντικρούουν τὰ ἰδικά µας, τὴν θέσιν τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ τὰ ἰσχύοντα εἷς Ἑλλάδα Πῶς διὰ διαλόγου θὰ κριθῆ τὸ δί- καιον ἢ τὸ ἅδικον, ὅταν τὸ ἕν ἀπὸ τὰ διαλεγό- µενα µέρη λαμθάνη ἐκ τῶν προτέρων ἄρνητι- Ki θέσιν ἐπὶ τῶν σωζητουµένων Ἡ τοιαύτη ἐκ τῶν προτέρων ἀρνητικὴ θέσις δὲν ὀφείλε- ται εἲς νοοτροπίαν ἀντιεκπαιδευτικήν Ἐν πάσῃ περιπτώσει ἡμεῖς πιστεύοµεν ὅτι μᾶς θεωροῦν ὡς παρεισάκτους εἰς τὴν δηµοσι- οὐὑπαλληλικὴν οἰκογένειαν καὶ ὥς κατωτέρας ποιότητος καὶ κατηγορίας δηµοσίους ὑπαλλή- λους, Δι) αὐτὸν ἀκριθῶς τὸν λόγον θὰ ἀγῶώνι- σθῶμεν ἐναντίον αὐτῆς τῆς νοοτροπίας μέχρις ὅτου τὴν ἑξουδετερώσωμεν. Ἡ δύναμις τοῦ πνεύματος εἶναι ἱκανὴ νὰ ἐξουδετερώση πᾶσαν ἀντίδρασιν. Ἡ ἀπόφασις ἐλήφθη. Ὁ ἁγὼν θὰ εἶναι ἀποφασιστικός. Διακυθεύεται αὐτὴ αὕτη ἡ ὑπόστασις τῆς παιδείας καὶ τῶν ἐκπαιδευτι- κῶν. Εἴμεθα ὅλοι ἔτοιμοι δι’ ἀγῶνα.