᾽Αντικατοπρισμοὶ Τά τείχη Σῆμα κινδύνου. ἐξαπολύει ὁ μµεσαῖος Έλλην. Δὲν µπο: ρεῖ να τὰ βναλῃ πέρα μὲ τὴν αὔξησι τοῦ τιµορίθµωὺ. Aoe pic va TO καταλάβη έφθασε νὰ κινδυνεύῃ µέσα στὸν OKE- αιὸ τῆς ακρβείας. “And παντοῦ ἐλάττωσις τῶν προ: σόδων. Ἑλαττώθη«ξ ὁ μισθὸς τοῦ πατέρα ποὺ δὲν κερδιζει πιὰ ὅπως τὸν καιρὸ τοῦ πο: λέμµου, Παύθηκε ἀπὸ τὴν ἸΑγ- γλικἡ ὑπηρεσία ὁ Υγυ ὃς καὶ μόλις τοῦ φθάνει ὁ μισοὺς ὁ καινούριος γιὰ προσωπικὰ E- ἔοδα. Στο μ:σλδὸ τῆς δακτυ- λογρήάφου περιορίστηκε ἡ κό- on. ᾿Ελάττωσις ἀπὸ ὅλες τἰς μεριὲς τοῦ οἰκογενειακοῦ εἰ-ι σοδύµατος. Αλλά τὰ ἔξαοξδα ὅμως δὲν ἐλαττώθηκαν. Τὰ ἴδια και περισσότερα μένουν. “Eva παλτὸ γιὰ τὰ yin, ἀπειλεῖ νὰ ἀνατρέψῃ τὸν προὔπολο- γισµό, Σκληρὸς ὁ ἀγὼν τῆς! περικοπῆς τῶν ἁπολαύσεων ͵ τῆς ζωῆς. “Evac KUPLAKATL | κος κινηματογράφος EMELVE καὶ αὐτὸς μὲ ἁγωνία é€a- σφαλίζεται. KuvSuvevet ὅμως ἔτσι ἡ ὡραιότης τῆς ζωῆς, Κιωδυνεύει ἡ ποικιλία ποὺ εἷ- γαι τὸ ἁλατωπίπερο τῆς κα- θημερινῆς βιοπάλης. “Av Byc- λετε τὶς λεπτομέρειες τὶς διακοσμητικές, δὲν θὰ Lely mapa 6 Epdu0g ποὺ ὅδηγει and τὸ γραφεῖο στω οπίτι καὶ ἀπὸ τὸ σπίτισιο παζάρι. Κένδυνος--θώνατος ὅμως τῆς εὐτυχίας. εἷ.ε μονοτονία. ᾿Απὸ τὴ αστιγμῆ ποὺ θὰ αἰσθανθῆτε τὴν στέρησι νὰ σᾶς µετράῃ τα ῥήματα, ἔχετε χάσει κὀἀθ: ἀπόλαυσι. Γίνε- τοι καταδίκη ἡ ζωή. Τὰ τεί- χη τοῦ Καβάφη σηκώνονται μπροστά σας, πληκτικά, βα- ρειά. κουραστικά. Γι αὐτό καὶ ὁ καηµένος ὁ βᾖβ οπαλοι- στὴς ἐξαπολύει τὸ σῆμα τοῦ κινδύνου. Μία µτ πύρα ποὺ συ- νήθισε va τὴν πέρνη wie φυρὰ τὴν ἑβόομάδα στὴ λαῖ- Ky, µπυραρία δὲν εἶναι εἰσι- τὴριο γιὰ τὸν Παραδεισο. Εστω ὅμως, Γι’ αὐτὸν εἶναι ἥ ἀλλαγή. Εἶναι τὸ περιττὀ. Καὶ ἡ ζωὴ δὲν μπορεῖ νὰ b- πάρξῃ δίχως την Φιλοσε φὶ α τοῦ περιττοῦ. Αὐτὸ τὸ µ. κρὀ, τὸ ἐλάχ:στο περ.ττό, εἶναι ἔ- κεῖνο ποὺ ξεκοιράζει καὶ ὦ' µορφαίνει τὴ ζωή. Ὁ βιυπαλαιστής βάζει κά- Ta τόν πρ:ὑπολογισμὸ καὶ ἀγωνίζεται νὰ tiv γλυτώση ἀπὸ τὸ μαχαῖρι τῶν οἰκονο- μικῶν. ᾽Αγωνίζεται νὰ ἀφή: ση ἕνα ἄνοιγμα στὰ τείχη ποὺ ὑψώνονται ἐμπρὸς του. ΝΤΙΝΟΣ ΜΩΥΤΣΟΥΜΗΣ