ΠΡΟΣ ΝΕΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΑΝ Περσικὸς στρατὸς θὰ εἰσβάλῃ εἰς ᾽Αζερμπαϊτζάν ΤΕΧΕΡΑΝΗ 98 (P.) — ‘H κυβέρνησις τοῦ ᾿Αξερ- μπαϊτζὰν ἀνεκοίνωσεν ὅτι ἐὰν ἀποσταλοῦν Περσικὰ στρατεύματα εἰς τὴν περιοχήν του διὰ νὰ ἐπιβλέψουν εἰς τὴν διεξαγωγὴν τῶν ἐκλογῶν τῆς Θης Δεκεμβρίου, τοῦτο δὰ δεωρηῦδῇ ὣς κήρυξις σιολέμου. 0Ο πρωθυπουργὸς κ. Σουλτανὲχ ἐτηλεγράφησεν εἰς τὸν δρα Ίξαβίοδ, κυβεονήιην τοῦ ᾿Αξερμσαϊτξὰν ὅπως μὴ προβάλῃ ἀντίστασιν εἷς τὰς δυνάµεις τῆς Κυ- βερνήσεως καθ᾽ ὅτι δὰ εἶναι ὑπεύδυνος «δι ὅλας τὰς καταστρεπτικὰς συνεπείας». Τὰ Περσικὰ στρατεύματα εὑρίσκοντο ψὲς ἐπὶ τῶν συνόρων τοῦ ᾽ Αζερμιαϊτξὰν ἀναμένοντα διαταγάς. METAAAI ΠΙΝΝΜΙΡΛΙ ΤΕΙ ΤΗΕ Πίπτουν συνεχῶς καταρρακτώδεις θροχαἰ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 (Ρ.--Τὰ ὕδατα τοῦ πλημμυρισμένου Ταμέ: σεως ἔφθασαν εἰς ὕψος 3 ποδῶν πέραν τοῦ κανονικοῦ ἐπι- πέδου των. Καταρρακτώδεις βροχ”ἰ ἔπιπτον ψὲς εἰς ὁλόκλη- ρον τὴν κοιλάδα τοῦ ποταμοῦ. Περὶ τὰς 70--80 λέμβοι παρε σύρθησαν ὑπὸ τῶν ὑδάτων τοῦ ποταμοῦ. Τὰ περίφηµα γή: πεδα τοῦ κολλεγίου ΄Ἠτον εὑρίσκονται ὑπὸ τὸ ὕδωρ. Εἰς μερικάς πόλεις ἀπεμονώθησαν πολλαὶ οἰκίαι. Εἰς τὴν περιοχἠν τοῦ Μέτενχετ τὰ ὕδατα κατέκλυσαν µεγάλας ἐκτάσεις καὶ πολλοὶ κάτοικοι ἀπεκλείσθησαν. ‘H στάθµη τῶν ὑδάτων ἐξηκολούθει ψὲς νὰ ἀνυψώνεται καὶ ᾱ- ναμένεται ὅτι αἱ πλήμμυραι θὰ ἐξαπλωθοῦν πρὸς διαφό- ρους κατευθύνσεις δεδομένου ὅτι ἐξακολουθοῦν νά πίπτουν καταρρακτώδεις βροχαί.