ΔΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΥΑΡΙΑΝ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 2 /Ρ.Ι- Τὰ πρῶτα ἀποτελέσματα τῶν ge κλογῶν εἰς τὴν Βαυαρίαν ἐν τῇ ἁἀμερικανικῇ ζώνῃ δεικνύ- ουν ὅτι τὸ κόμμα τῆς Χρισ΄’ιανικῆς κοικωνικῆς ἑνώσεως 8a εἶναι τὸ μµεγαλύτερον κόµµα. Ἡ δύ αµις τῶν κομμάτων ἔχει } ὡς ἑξῆς: Χριστιανικὴ ἕνωσις 2350 χιλ., σοσ'αλδηµοκράται 57 χιλ. κομμουνισταὶ 2ἱ χιλ., δηµοκράται 9 χιλ. Παρετη: ]ρήθη µεγάλη ἀποχὴ ψηφοφόρων.