ΣΗΜ ΜΣΗΕΣΞΗΓ..ΡΝΕΝ ΝΕΟΣ... ΕΝ.Ε ΕΣΣΕΝ ο ϱΡ’ σιν διὰ µαχαιρά : JOLY Sta a ANTAPTAL KEPAIZOYN EAACDOS EI ΜΙΚΝΙΝΙ Αλυσις ὀχυρῶν μὲ ὑπονομευμένας ὁδοὺς Ἡ χωροφυλακὴ ἀπεχώρησεν ἐκ πολλῶν χωρίων ΑΘΗΝΑΙ 3 (Ρ.)--“Ο ἀνταποκριτὴς τῆς συντηρητικῆς ἐφημερίδος «Νταίηλυ Τέλεγκραφ» τηΛλεγραφεῖ ὅτι οἳ ἀντάρται κερδίξουν ἔδαφος παρὰ τὰς ἐπιχειρήσεις τοῦ ᾿Ελληνικοῦ στρατοῦ. | ᾽Απὸ τῶν ᾽Αλβανικῶν συνόρων μέχρι τοῦ Ὀλύμπου ὑπάρχει ἅλυσις ὀρει | νῶν ὀχυρῶν τῶν ἐπαναστατῶν μὲ ὑπονομευμένας ὁδοὺς καὶ χωρία ἀπὸ τὰ ὁ- ποῖα ἀπεχώρησεν ἡ χωροφυλακή, διότι δὲν εἶναι ἀρκετὰά ἰσχυρὰ διὰ νὰ ἁἆπο- κρούῃ τὰς ἐπιθέσεις. Τὰ μεγαλύτερα κέντρα εὑρίσκονται ὑπὸ τὸν ἔλεγχον τῆς Κυβερνήσεως, αἱ δὲ ὁδικαὶ συγκοινωνίαι ἐκ νότου εἶναι εἰσέτι ἀνοικταὶ παρ᾽ ὅ- λον ὅτι ἀπειλοῦνται συχνάκις. Ἐπιδρομαί, δολοφονίαι καὶ ἄλλα ἐπεισόδια ση- μειοῦνται ἐφ᾽ ὅλης τῆς γραμμῆς ἀπὸ τῶν ᾽Αλβανικῶν συνόρων µέχρι τῶν συνό- ρων τῆς Θράκης, 'Ο ἐν λόγῳ συντηρητικὸς ἀνταποκριτὴς ἰσχυρίζεται ἐν συνε- χείᾳ ὃτι σκοπὸς τῆς ἐκστρατείας εἶναι ἡ αὐτονόμησις τῆς Μακεδονίας. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 (Ρ.)--'Ο κ. Τσαλδάρης ἔφθασεν ἐνταῦθα καὶ ἀναχωρεῖ σή- µερον ἀεροπορικῶς διὰ Βέαν ᾿Υόρκην.