Heer eee ee eee πια μμ. aT MEPIEKONION KOMMATIKH ΤΥΦΛΩΣΙΣ “Ἡ ἐγκύκλιος τὴν ὁποίαν » ἑασπέλυσε σερὸς τὰ µέλη rips Tex ὃ ἀγροτοπατέρας κ. Κυριακὸς Παύλον Ῥωοσίδης, καὶ διὰ τῆς ὅ- ποίας ἐκάλει αὐτὰ ὅσως «τηρή: σωσιν ἀπεέναντι τοῦ συλλαλητη: ρίου στάσιν ἀποδοκιμασίας παὺὶ περιφρονήσεως», ἑαταδεικνύει πλήρως τὴν κπομματικὴν τύφλω σιν μερικῶν κυρίων. Έχοντες οὗτοι ὥς γνώμονα µόνον τὸ σιά: ὃος καὶ τὸν κπομµατισµόν των δὲν ἀντιλαμβάνονται ὅτι αἱ ἐ- νέργειαζ των μᾶς ἐκδθέτουν καὶ μᾶς ἐξευτελέξουν εἰς τὰ ξένα ὄμματα καὶ ἀπιοτελοῦν στίγμα ἀνεξέτηλον εἰς τὴν ἑθνωκήν µας ἑστορίαν. ᾽Αλλὰ δὲν πρέπει νὰ μᾶς ἐμσιλήττῃ ἡ σρᾶξις τοῦ Κυ: ριακοῦ. Εἶναι ὅ ἴδιος 6 ἄνδρω: σος, ὃ ὁποῖος ἐπέμενεν εἰς τὸ ᾿ΕΏναρχικὸν Ἀυμβούλιον ὅπως ᾗ Πρεσβεία µας µεταβῇ εἲς Α- Ῥήνας καὶ ἐπιατρέψῃ ἀκολοῦ: ὃως οἴκαδε, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ἐξήγειρε τόσον ἄλλα µέλη ὥστε σταρ’ ὀλίγον νὰ ἐδήμιουργεῖτο σοβαρὸν ἐπεισόδιον. Ειναι ἁληδῶς τραγικὸν, διότι εἰς τοιαύτας κοισίµους στιγμὰς εὑρίσκονται ἐπὶ κεφαλῆς ὧρι- σµένων ὠὀργανώσεων ἄνδρωποι μὲ τοιαῦτα φρονήματα. ᾿ Ας ἑλ- πίσωµεν ὅτι ὃ πατριώτης Κύ- πριος ἀγρότης δὰ ἐκδιώξῃ συν’ τόμως ἐκ τοῦ ναοῦ του τοὺς διαφόρους καταχθονίους. ΛΙΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΛΡΙΟΣ Κύριε Διευθυντά, ᾿Επειδὴ οἱ Κύπριοι κατα- χθόνιοι ἐξακολουθοῦν νὰ σα: λιαρίζουν ὅτι δὲν πρέπει 7 Εθνικὴ Κυπριακὴ Πρεσβεία νὰ ἀπευθυνθῇ εἰς τὴν ᾿ΟὈργά- νωσιν ᾿Ηνωμένων ᾿Εθνῶν, χά: ριν τῆς ἱστορίας ἀναφέρω τὸ ἀκόλουθον ἐπεισέδιον. Otav μετὰ τὸν πρῶτον παγκόσµιον πόλεμον συνεζη: τεῖτο ὑπὸ τοῦ τότε Ἐθνικοῦ Συμβουλίου τὸ πρόγραµµα δράσεως τῆς Πρεσβείας, ἥτις ἐπρόκειτο νά ἀποσταλῇ, ὁ ἀείμνηστος Δήμαρχος Λευκώ- σίας ᾿Αχιλλεὺς Λιασίδης Ye γέρθη εἰς µίαν στιγμὴν καὶ ἐφώναξεν : «Αν σᾶς βαστοῦν τὰ κὀτσια νὰ στείλωμεν τὴν Πρεσβείαν εἰς τὴν Κοινωνίαν τῶν Ἐθνῶν». “Ὁ Μητροπολί- της Κερυνείας κ. Μακάριος ἠγέρθη ἀμέσως, ἐπεκρότησε τὴν. εἰσήγησιν τοῦ Λιασίδη καὶ ἐπέμεινεν ὅτι ὁ µόνος ὁρ- θὸς δρόμος εἶναι ἡ προσφυγἠ εἰς τὴν Κ.Τ.Ε. Εἶναι ννωστὸν ὅτι ἡ Ο Η.Ε. εἶναι σήμερον ὅτι ἦτο τότε ἡ Κκ.Τ.Ε. “Ο νοῶν νοείτω ! Μετὰ τιμῆς Μέλος τοῦ τότε .'Εθγικοῦ Συµβουλίου ΚΕΝΕ ΓΙΑΓΝΙΣ ΟΛΝΤΟΥ! Ἡ Σχολικὴ ᾿ἘΕφορεία Λευ- κὠσίας, καμφθεῖσα διὰ (Deu: τέραν φορὰν ὑπὸ τὸ βάρος > ἐ- a τῆς κοινῆς γνώμης καὶ τῆς γενικῆς κατακραυγῆς διὰ τὸν κομματικὸν καθορισμὸν τῶν μαθητικῶν εἰσιτηρίων, ἠναγ- κάσθη νὰ ὁμολογήσῃ καὶ πά- λιν ὅτι. «ἐγινε λάθος» Kal προβαίνει ἤδη εἰς νέαν tpo- ποποίησιν «μερικῶν» ἐκ τῶν ἐπιβληθένιων εἰσιτηρίων. Δέν μπορεῖ νὰ γίνῃ κανὲν «νέον λάθος» καὶ νὰ λείψῃ ἡ σημερινὴ κομµατικὴ Σχολικὴ Ἐφορεία ἀπὸ τὴν µέσην, διὰ νὰ γλυτώσῃ ὁ κόσμος ἀπὸ τὰ διαρκῆ σκόπιµα «λάθη» της: ἐν εἶναι καιρὸς νὰ καταρ- γηξῇ τὸ χρεωκοπηµέιον καὶ ἀνελεύθερον σύστηµα τοῦ διο- ρισμοῦ ἐφόρων, οἱ ὁποῖοι εὖ- θὺς ὡς λάβουν τὸ χρῖσμα, µε: ταβάλλονται εἰς αὐθαιρέτους κοτζαμπάσηδες ὍὉ λαὸς δὲν δύναται νὰ δί- δῃ συγχωροχάρτι μὲ ἕνα..«κέ- γε γιαγνὶς ὀλντοῦ», ἐκφερό: µενον ὑπὸ τοῦ κ. Δέρβη καὶ τῆς παρέας του. ΠΛΠΛΡΔΕΛΕΣ ῥαίτοι παρῆλύον ὀλίγαι ἡἠμιέοαι, τούτοις ὁέν δεωηοῦμεν σκότεμιον ὅσα. εἶπεν 3 ἐν 5 Ad ος νὰ ἀφίσωμεν ἀσχολίαστα 6 yo tol Nex 2, OL «Ιέοθης ἐπὶ ~ ος s ας τῆς «ἐξωτερικῆς τοῦ ς . ο ον - κόμματός του εἰς τὸ ἠ’ συγέλοιον 3 ~ ε ~ adrod, Ὁ κ. παθυυσίασεν, οὔτε ὀλίγον οὔτο πολύ, αὐτοῦ Ms. πολιτικής» »ενικὸς γοαματεὺς τὸν ἡγετεκὴ δυᾶσεν deg dor χωυσόν, ἰσγυοιοθεὶς ὅτι ἡ πολιτεία του ὑπῆρξε «teri καὶ ἐθνωηγελὴς ἀπὸ πάσις Ποία ὅμως ὑπῆοξεν ἡ θετική x6! edvepedys avrn 7 οὔιο εἶναι καλῶς γωστὸν εἰς πάντα τὸ τελευταῖον ᾱ- πλυῦν µέλος Λέκ: “Aoriyots καὶ κόρον ἄρνησις, τουπιλλισὸς κα: δε ἑθνωκῆς πυοσπαύείας, xijouyna ὁιχασιιοῦ, ἀπόι ἑωςδι δρασις : Αύιτνιον καὶ εἰς τοῦ ᾿ : 4 arredyvexzos uloovs xat ἀπάτοιδας χωοιαιιὸς τοῦ λαοῦ εἰς καὶ «ἀγγνοὺς πατοιώτας». α ὑτὴ εἶναι ᾗ «δειικὴ καὶ ἑδνω- éopy καὶ pens δρᾶσις τοῦ. κ. σὺν. αὐτῷ ἡγειῶν τοῦ Λέκ, τῶν» . gid , ae ῥοᾶσις ἡ ὁποία ποοοφάτως ακσιω] ἀπεδομιιιάσδη ὑπὸ τοῦ Λλααῦ καὶ αμελῶν τοῦ ἡ πα- πλέον πολλῶν ἄλλων τιίέων έν. Ας λειπου», λοιπόν, παωθέλες, διότι Oty ὤχουν πέρα). ΟΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (Mera 1h Potanpsevtexor αυῤλα- Aqrayocor), ---1ὁ gacrayua τοῦ ὁείχδο) ett λαοῦ. ἁπε- i. ο) ape ἳ _ TAAL ευ - VEXON . ES rere tn -ο-υσἜ-ὔ--θτ