ους ο RT Tene EE eOO4 eM SEN CHOU REARS SOM ENDO RAR TE NU AREER ο ο σα αμα ον οταν νο. ο. ποσα πμ σπα Γοβα παπα πμ χαδ ο ὖπες H ΤΟΡΠΙΛΛΗ ΤΩΝ ΕΞΕΡΡΑΓΗ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΑΣΤΩΝ! Ai ἀτελεύτητοι μᾶξαι τοῦ λαοῦ, αἳ ὁποῖαι συγέρρευ- σαν εἰς τὸ χδεσινὸν σαγκύσπριον ἐθνικὸν συλλαλητήριον διεδήλωσαν κατὰ τὸν σεεριφανέστεοον ερόσεον τὸ ἀκατάβλη- τον Φρόνηµα τῆς Κυπριακῆς Ψυχῆς, ἡ ὁποία, παρὰ τὰς προσπαθείας τῆς γνωστῆς καταχδονίου κλίκας, σαραμένει ἁγνήν ἄκαμσιτος καὶ ἀλύγιστος εἰς τὴν διεκδίκησιν τῶν δι καίων της. Ταυτοχρόνως ὅμως τὸ χθεσινὸν συλλαλητήριον ἀπετέ- λεσε καὶ µίαν παταγώδη ἀποδοκιμασίαν τῶν τορσειλλιστῶν ἡγετῶν τοῦ Κὲν, τῆς Πὲκ καὶ τῆς Πὲσπ, οἳ ὅὁποῖοι κρυ- βόμενοι ὀπισθδεν ἑνὸς κλασσικοῦ διὰ τὴν ἀδράνειάν του «γραφείου ἐδνωκῆς δράσεως» ὠπεπειράθἼσαν κατὰ τόσον ἀντεθδνιρὸν τρόσιον νὰ φέρουν σύγχυσιν, διὰ νὰ δυνηθοῦν οὕτω νὰ σπαθάσχουν μίαν εἰσέτι ὑστηρεσίαν, εἲς ἐκείνους τῶν ὁσοίων ἐτάχδησαν σειστοὺ ὑπτηρέται, ᾿Εκάλεσαν τὸν λαὸν νὰ μὴ συμμετάσχῃ εἷς τὸ συλλα- λητήριον/ ᾽Αλλὸ ὃ λαὸς τοὺς σεεριεφρόνησε διότι διέγνωσε τᾶ βαθύτερα ἐλατήρια τῆς ἐγόχου φυχῆς των. ᾿Εκάλεσαν τὸν λαὸν νὰ ἁποδονειμά ἐση τὸ συλλαληιήριον. ᾿Αλλ’ ὃὅ λαὸς ἀπεδοκίμασεν αὐτοὺς διὰ τῆς ἐσειβλητικῆς εἰς ὄγκον συμ- μετοχῆς του. Καὶ οἳ τίµιοι κέκκοι καὶ ο τίµιοι πέπκοι καὶ οἳ οὐδέτεροι ὑτολίται συνωστίζοντο εἰς τὴν λαοδάλασ- σαν μετὰ τῶν ἐργατῶν, ἀγροτῶν. ἐπαγγελματιῶν, ἐπιστημό νων καὶ διανοουμένων. Διότι ὅλοι εἶχον ἀντιληφθῆ δει τὸ συλλαλητήριον ΔΕΝ ATO KOMMATIKH ΕΠΙ4ΕΙΞΙΣ AAA’ ΠΤΟ 5ΗΙά4ΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΕΥΙΠΡΟΥ. ᾽Απεδοκέμασαν of μικρο ἄνδρωποι τὸ συλλαλητήριον διότι, ὥς ἰσχυρίζονται, εἶναι περιτταὶ τοιαῦται Aaixat ἐκδηλώσεις)! ᾽Αλλὰ µήπως ἡ ᾿Εὐδνικὴ Πρεσβεία τοῦ 1918 δὲν ἐκάλεσε τὸν λαὸν εἰς σάνδηµα συλλαλητήρια meds Ὁὃ- σοστήριξιν τοῦ ἔργου της καὶ μήπως δὲν διωργανώκησαν τότε σεάνδηµα τοιαῦτα “Ag μείνουν µέσα εἷς τὰ ἂντρα των ἀπομονωμένοι ἀπὸ τὸν λαὸν καὶ ἄς νοµίξουν ὅτι δύνανται νὰ παρασύρουν σερὸς τὴν ἀντεθνικὴν ὅδὸν τὴν λαϊκὴν μᾶξαν. ᾿Ασπεκαλύφδη- σαν υιτλέον διὰ τῶν ἔργων των καὶ εἶναι ἀκένδυνοι. Ἡ τορπίλλη ποὺ ἔρριψαν ἐξεθράγη. ᾿Εξερράγη ὅμως ὑπὸ τοὺς πόδας τῶν...