Pe TEPIEROTION AEIKNYOVN ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ Οἱ παλιννοστήσαντες τιμημµέ- γοι πολιτικοὲ ἐξόρεστοι κ.» Ἠολοκασίδης καὲ Θ. Τσαγγαρί- δης, ὁμιλοῦντες cig τὸ σώμα: recor Todor, ix’ εὐκαιρία τῆς δεξιώσεως, τὴν ὁποίαν τοῦτο ὠργάνώσε περός τιμήν των, δὲν παρέλειψαν νὰ ἐκφράσουν τὴν βαθυτάτην ἀπογοήτευσενι, odd νην καὶ πιεκρίαν των ἐκ τῆς διαπιστώσχως, εἰς τὴν ὅδποίαν οἳ ἴδιοι κατὰ τὴν σύντομον ἐνταῦθα παραμονὴν των προέ- βησα», ὅτι αξ ἐσωτεοιμαὶ ἔρι- δες καὶ διχόνοιαι κρατοῦν τὸν Κυπριακὸν λαὸν εἰς διχασμὸν καὶ διάσπασιν, καθώς καὶ νὰ σιστήσουν ἑνότητα, ἁμόνοιαν καὶ συνεργασίαν. «Αἱ ἔριδες καὶ αἱ διχόνοιαέµας εἶπεν ὁ µ. 'Κολοκασίδης οὐδὲν ἂλλο ἐπιτυγχάνουν σιαρὰ νὰ Ὁὃ- ποβοηθοῦν τὴν παράτασιν τῆς δουλείας τῆς μαρτυρεκῆς νήσου µας». Καὶ ἐσυνέχισε «Αυσού µεθα βαθύτατα διὰ τοῦτο καὶ ποισύµεθα ἔμκλησεν ὅπως ἐν τῷ συμφέροντι τῆς σεαταίδος διὰ τὸ μεγαλεῖον τῆς ὁποίας οἱ Κύπυιοι εἰργάσθησαν καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ ἐργάξωνταε, λησμονήσουν οὗτοι τὰς τυχὸν ᾠπαρχούσας διαφοράς των, στε- θιορίσουν τὰ πάδη των wad τὴν κομματικὴν ὀξύτητα ᾿ καὶ διαµάχην καὶ ἠνωμένοι συνεχί: σουν τὴν πρὸς ἐθνικὴν ἆποκα- τάστασιν μεγαλειώδη πορείαν των.» Εἲς παροµοίας συμβουλὰς καὶ σεροέβη καὶ ὁ ἕτερος τῶν ρίσιω», ὁ κ. Θ- Τσαγγαρίδης. «Αὲ παροῦσαι στεγµαέ, εἶπεν οὗτος, ἐπιβάλλουν ὅπως τῆς διαιρέσεως καὶ τοῦ xoupa- τεομοῦ, ὑπάρξῃ ἐπὶ τοῦ ἐθνι- ἀγῶνος ἁρμονικὴ καί σλή: ης συνεργασία, γιατὲ ὁ ἀγώνας αὐτὸς δὲν ἀνήκει οὔτε σὲ πρό: σωπα, οὔεε σέ κόμματα, οὔτε σὲ παρατάξεις. Ανήκει σ’ ὅλονς τούς Ἓλληνας». σεατριωτικὰς σεαθαινέσλις ἐξο- ἀντὲ Χρειάζεται ἄραγε νὰ σεαρα: wopev τίποτε ἸΝομίζομεν ὅτι περιττεύει. ᾿Αρκεῖ µόνον νὰ σημειώσωμεν ὅτι ἢ ὥς ἄνω γραμμή, τὴν ὁποίαν ὑποδεικνύ: ουν οἱ παλιννοστήσαντες σεολι- τεκοὶ µας ἐξόριστοι, δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν πολιτικὴν γθαμµ: μὴν τὴν ὁποίαν ἀπὸ µμακροῦ ἐχάραξε καὶ τηρεῖ ἡ ἐφημερὶς airy, καὶ ἀκολουθεῖ ἤδη ὃ ἐργαξόμενος Κυπριακὸς λαός, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὴν Παράταξιν ᾿Εδθνικῆς Συνεργασίας. WYXPOAOYZIA Πολύ ἐβιάσθη ὁ κελλάφχης χήκαρπος διὰ νὰ πανβρηοίσῃ ἀδιάσπασω» τῆς ἐν ᾿ἀθήναις τονιστικῆς ᾿Επιτροπῆς καὶ νὰ φαση τὴν ἱκανοποίησίν των διὰ τὸ 11ο: — Sur ἐκ- ὅτι «τὰ πράγι ατα ἐχύησαν ὅ πως ἀκοιβῶς τὰ αροέῤλειε». Οἱ ἐπιθυμοῦντες τὴν ἀλήδειαν βὰ εὔκουν ταύτην ὄχι εἰς τὰς, στή- συναδέλιρου, λας μιᾶς νδοανο ODS εἷς εὐ κίτρινο ἕντηπον τῶν κελλίων, ἁλλά εἰ τὰς δηλώσει: τοῦ ἐκ τῶν παλιννοστηπάντων τεεηεδ- ων ἐλορίστων καὶ μέλους τῆς ὄυν- τωνιστικῆς κ. Θ, Μολοκασίδον. «1 παραίτησίς µας, οὗτος πρὸς συντάκτην µας, δὲν ὐ: φείλεται εἰς διαπωνίαν ws ποὺς τὴν πολιτικὴν γοαιμμὴν τῆς Σ0ντο: πιατικῆς ᾿Επιτοοπῆς ἐπὶ τοῦ. ἐδθνι- vob ζητήματος, ἀλλ ἀπλῶς εἰς Μό- Ίωνς διαφωνίας ὅσον ἀφοοᾷ τὸν τρόπον τῆς λειτουργίας της». χάριν ἐνηκεούτηεος τοῦ Πολυ κάπου καὶ Σία, σηειυΏμε» ἐπί σης ὅτι, ὡς πληουφοσούμεὔη, κὖτ ἠς ὡς τὰ εἰποχωρήσαντα» έλη, ἐπαγέλδουν εἰς δήνας, τω» μέλημα δὰ εἶναι ἡ ey a η ἑτόνισεν ποῶτόν Boddy σις τῶν τυχόν διαφωνιῶν καὶ ἡ ἀναδιομ)άνωσις τῆς Νοντογιοεικῆς ἀπὶ εὐᾳυτέρων καὶ πλέον ατερεῶν βάσεων». Ας παύσουν, λοιπόν, οἳ ζοογέδες zal ra yraotlia ray zaryyr giana! OU EKAEKTOI ΤΟΥ ΛΛΟΥ 'Ο συνάδελφος κ. θεμµιστο- κλῆς Δέρβης, σχολιάζων εἰς ἄρθρον του τὴν ἀξίωσιν τοῦ Κοπριακοῦ λαοῦ ὅπως ἐκλέ- yn οὗτος τοὺς ἀνθρώπουως. αἱ ὁποῖοι θὰ διοικοῦν καὶ θὰ διευθύνουν τὰ σχολεῖα ὅπου διδάσκανται καὶ μµορφώνον: ται τὰ παιδιά του, γράφει µε: ταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς χα ριτόβρυτα: «ὰς py βιάζων- ται καὶ ἄς μὴ ἁδημονοῦν οἱ διὰ πολὺ γνωστοὺς λόγους εὑρισκόμενοι ἐπὶ κεφαλῆς µε: ρικῶν Δήμων. Θά ἔλθῃ άσφα- λῶς ἡ ὥρα ποὺ θὰ διευθύ- γουν τὰς σχολάς µας οἱ ἔκλε- κτοὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Κυπρια- κοῦ λαοῦ. Καὶ εἴμεθα βἐβαίοι et tee ee mt ὅτι δὲν θὰ µείνουν ποαῶς εὐχαριστημένοι.» Συμφώνοῦμεν καὶ ἡμεῖς ὅτι εθὰ Ελέῃ. ἀσφαλῶς ἡ Goa ποὺ θὰ διευθύνουν τάς σχο: Aas µας οἱ ἐκλεκτοὶ τοῦ λαοῦ». ᾿Αλλὰ, ὁ κ. Δέρβης καὶ οἱ περὶ αὐτόν, ἄς εἶναι β:βαιοι ὅτι κατὰ τὴν εὐτυχῆ αὐτὴν ἡμέραν ποὺ ὁ λαὸς θά ἔχῃ τὸν λόγον εἰς τὴν διοί- κησιν τῆς παιδείας τοῦ τόπου, δὲν θὰ ἔχουν θέσιν εἰς τὰ οχολεῖά του οἱ Δέρβηδες καὶ οἱ λαιποὶ ἐν διορισμῷ αὐτά. δελφοι. Ολοι αὐτοὶ θὰ τε: θοῦν εἰς τὸ πεο,θώριον. ᾽Αλ- λὰ τί λέγομεν «θὰ τεθοῦν» Μήπως κατ οὐσίαν ὁ λαὸς δὲν τοὺς ἔχει πρὸ πολλοῦ τοποθετήσῃ- κακά εν, τὰ ψεύματα-- εἰς τὸ περιθώριον τῆς πολιτικῆς ζωῆς: Ας λεί- Ψουν λοιπὸν οἱ... κούὐφιοι παλληκαρισμοί[! ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΚΕΙΘΝ ΑΦΡΙΣΜΑ. ὍὉ γνωστὲς σωβινιστὴς πα- λαιότουρκος Be. Νουτσιοὺκ ἐξεσπάθωσε διά µίαν ἀκόμη Φφορὰν κατὰ τῶν ὁμοφύλων του καὶ τῆς ἰδέας τῆς ἓν ώσεως, Αὐτὴν τὴν φορὰν ὃ ὃρ. Ικου- τσιοὺκ συμπεριέλαβεν εἰς τὴν ἐπιθεσίν του καὶ τὸν Ἓλληνα ἀντιπρόεδρον κ. Στ. Γονατᾶν Ἰδού ἕν ἀπόσπασμα τοῦ ὥς ἄνω µαινοµένου παλαιοτούρ- κου, ἀπευθυνόμενον πρὲς τὸν τελευτοῖον : «εΝὰ εἶσθε ὅμως βέβα.ος, ὅτι ἡμεῖς οἱ Τοῦρκοι τῆς Κύ: πρου, ἐξαιρέσει ἑνὸς πολὺ μικροῦ ἀριθμοῦ ἐκφυλισμένων αὐτονομιστῶν καὶ ἑνωτικῶν. ἅμα τῷ ἀκούσματι τῶν δύο αὐτῶν λέξεων «αὐτονομία καὶ Ένωσις» ἀνατριχιῶμει». Ας εἶναι βέβαιος ὁ δρ Kovu- τσιοὺκ ὅτι καὶ ἡμεῖς ἄνατρι χιῶμεν. Όχι ὅμως διὰ τὸν αὐτὸν ὡς ἐκεῖνος λόγον. ‘H ἴδική µας ἀνατριχίασις ὀφεί- λεται εἰς τὸ χυδαῖον- τὸ χυ- δαιότατον-- τῆς γλώσσης, τὴν ὁποίαν Χχρησιμαποιεῖ εἷς ἔπι- στήµων- ὁ ὃρ Κουτσιοὺκ εἴι ναι. ἰατρὸς-- ἐναντίον αὐτῶν τούτων τῶν... συμπολιτῶν καὶ ὁμοφύλων του. Μήπως ἄραγε ἤ λήάσσα τού- του ὀφείλεται εἰς τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ὁμοεθνεῖς του ὄχι µόνον δὲν ἀκολουθοῦν τὴν «ου: τσιούκκειον πολιτικὴν ἀλλὰ ἀντιθέτως χαρακτηρίζουν τὸν ἐν λόγῳ δόκτορα ὡς «πολι- τικὸν ἁλιεύοντα εἰς τὰ.. 6ο: λὰ νερά» ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΝΕΑ” Κομψὴ εἲς ἐμφάνισιν καὶ ἐκλεκτὴ εἰς περιεχόµενον ἡ ἔκδασις τῶν «Ἐργατικῶν Μέ- ὧν», τοῦ δεκαπενθηµέρου ὁρ: γάνου τῆς Παγκυπρίου Ἐρ: γατικῆς 'Ομοσπαιδίας (MEO). “Η ἔκδοσίς του δὲν πληροῖ µόνον ἕνα κενόν. ᾿Αποτελεῖ ἕνα καθοδηγητικὀν καὶ συγ- χρόνως μαχητικὸν ὄογανον τοῦ ἐρναζομένου λαοῦ, ἕνα πρωιοπόρον ἀγωνισιὴν τῶν δικαίων καὶ τῶν πολλῶι καὶ ποικίλων προβλημάτων του. ‘QO ἐργατικὸς κόσμος τῆς νήσου µας ἔχει ἕνα ἐπιτα κτικὸν καθῆκον: Νά ὕποστη: ρίζῃ καὶ νὰ διαδίδη ὅσον πε- ρισσότεραον μπορεῖ τὰ εἜρ- γατικὰ Νέα», τὸ περιοδικὸν δηλαδὴ ποὺ εἶναι «σἀρὲ ἐκ τῆς σαρκός του.»