Μυπριακὴ χθονογραφία ΑΠΩ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΜΟΥ Ἡ ἀρκοῦδα > κ᾿ ἡ ἀλεποῦ Ὁ. σοφ).ς καθηνητὴς τοῦ Πανεπιστηµίου τῆς ᾿Οξφόρδης Γκίλμπερτ Μερρεῦ, διασηµος ἑλληνιστὴς κ ἵ συγγραφείς τῶν κλασσικῶν ἔργων «Ἐλ- λην κἠ Γραμματολον/α»-- πού μετέφρασε ὁ µακαρίτης καθη: γητὴς τοῦ Πανεπιστηµίου Α- θηνῶν Σῖμος Μενάρδος--κοὶ Ὁ Εὐριπίδης καὶ ἡ ᾿Ἐποχή του», σὲ δηλώσεις του, ὅπως μᾶς πλησοφορεῖ τὸ Ρέουτερ καὶ ὁ ραδιοσταθμὸς τοῦ Λον- δίνου, τόνισε πὼς «ἕν τῶν ἆ νησυχητικῶν πραγμάτων διὰ τὸν κόσμον. εἶνε ἡ µείωσις τοῦ γοήτρου τῶν χειστιανι- κῶν ἐενῶν» καὶ πὼς «ἡ Ρωσ:- σία εἶνε τρομερῶς ἐξωπλι: οµένη, ἑνῶ ἡ Μ. Βρεττανία ἀποχωρεῖ ἐκ τῶν Ἰνδιῶν, τῆς Αἰγύπτευ, ἔχει περιέλθει. εἰς ἁμηχανίαν ἐν Γλλαιστίνῃ καὶ εἶνε τρομοκρατηµένη ἀπὸ τὴν Ρώσσ΄αν» Αὐτὰ καὶ «ἄλλα ἠχηρὰ πα- ρόµοια». ὅπως λέει καὶ ὁ Κα βάφης. μᾶς ἁρκχδιά:ει ὁ σα- φὸς καθηγητής. Ἱστορίες δηλ. γιὰ πολὺ μικρὰ παιδιὰ καὶ γ ὰ τοὺς τελείως ἀπληροφό: ρητους. Όσο γιὰ κεῖνο ποὺ διακηρύττει πὼς «ἡ Ρωσσία τρέφει τὴν φιλοδοξίαν νὰ κυ- ριαρχήσει τῆς Εὐράπης, καὶ δὲν εἶνε δυνατὸν νάντιταχθῇ εἰς τὸν πειρασμὸὀν», αὐτὸ δἁ δὲν εἶνε καὶ τόσο ἔποικοδο: μητικὸ τῆς εὐφυῖας τοῦ κ. καθηγητοῦ. ἠὲ ἄλλα λόγια ὁ κ. Γκίλπμερτ Μέἐρρεῦ θέλει νὰ μᾶς πεῖ πὼς ἡ Ρωὠσσία κάνει δυναμικἡ TOALT CRS xt οἱ Δυτικὲς «Δημοκρατιες» στατική. Οἱ καῦμενοῦλες! Φτῦστε τες νὰ µμµὴ.. βαστα- θοῦν! Οὔτε Ψύλλος σιὸν κὀρ- φο τῆς «παλιοαρκούδας!» —N& τῆς τὰ κόψουν 14, vO Χια τῆς ἄτ.μης! ἔτσίρ ξεῴβος ἐκ. τοῦ ἀσφαλοῦς «ἐθιικὸ- Φρων» τῆς ὁμηγύρεως. Th λέω Μονάχα τὰ νύχια, Καὶ τὰ πόξια ἀκόμαι Βὰ γλυτώ: σει ὁ κόσμος ἀπὸ δαύτηνε!ι --Εἶσαι πολὺ καθυστερηµέ νος, φίλε µου, παρετήρῃησε ὁ χιουμορίστας τῆς παρέος. Σὲ πρόλαβε στὀ.. μανικὺρ. ἢ μᾶλλον τὸ πεντικύρ. ὁ κ TAB tic «Καθηιερινῆς».Εἶνε καιρός τώρα ποὺ ἔγραψε ἕνα ἀπὸ κεῖνα τὰ «πύριια» ἄρθρα του, μὲ τὸν τίτλο «Ta voy a τῆς ᾽Αρκούδας». Ἐκεῖ λοιπὸν, προτείνει, οὔτε λίγο οὔτεπο λὺ, νὰ τῆς κόψοινε τὰ νύχια, Δὲν μᾶς ἐξηγεῖ μονάχα ποιὸς Go τῆς τὰ κόψει Ὁ ἴδιος. βέβαια ἀποκλείεται, γιατὶ.,, σιχαί.εται τὶς βρωμιές. ἐκ πεποιθήσεως καὶ /όγῳ ὄψη- λῆς ἀνατροφῆς, Εἶνε σὰν ἑ- κείνους τοὺς ἐπολικαράδες τεὺς «ἐδν κόφρονες» π ὑὃ ξε- ΑΓ Ρυγν.ζονται μὲ τὸ «Ἑόφ α ~ Mooxal> xai μόλις βροντή- Gt το ντουφεκίδι ἀλλάζουν... ἐσώρουχα! -Ὅμως ὅπως εἴπαιε. ἐπέ- μεινε ὁ «ἐθιικόφρων» τῆς συν- τροφιᾶς, ὁ Στάλιν ἐθορυβή- θηκε πολὺ μόλις τοῦ μετέ: δωώσαν τὸ ἄρθρο ἐκεῖνο. ' αι, ξέρεις, ἠσθάνθη νο µους εἰς τὰς. κάτω χώρας [δὲν κοιμήθηκε ἀπὸ τὴ φαγοῦ- ρα Εκεῖνο τὸ βράδυ -Καλά καὶ ἅγια αὐτὰ ποὺ Γλές, κὐριέ pou. ἀπάντησε σὲ ἠψηλότερο τόνο ὁ «ἐθνικὸ: Φρων». Πρέπει νὰ πασαδς. Γχθεῖς ὅμως πὠὼς «ἐξοπλίζεται» “τρομερὰ» ἡ Ρωσία ὅπως λένι καὶ τὸ τηλεγράφημα, ἤ μᾶλ- λον οἱ δηλώσεις τοῦ κ. καθη γητοῦ, Καὶ θὰ φάει τὸ μάτι τῆς Εὐρώπης, Eye Φίλε µου. χωοὶς νὰ draped amékuta µαζί σου. Χωρὶς κἂν νἀναφερθῷ στὴν περίπτωση τοῦ πολέμρυ τῶν Μπόερς, στὴ, Αἴγυπτο, στὶς Ινδίες. στὴν Ἴνδο note, στὴν Ἑλλάδα, δὲ αυμφωνῶ 5Εια μονάχα σημεῖομαζίσου, --Ποιό : Tero bre A ὄσφρηση τῆς ἁρκουδας εἶνε πειὸ ἀδύ ατη an τῆς ἀλεποῦς, ἡ ὁποία ατὸ κάτω τῆς γραφῆς ἔχει. μὴ τὸ ξεχνᾶς.-καῖ ἴσχυρὴ ὅραση καὶ πειο εὔστροφο μυαλό, 'Ἐκεῖνο ποὺ δὲ μπορεῖ νὰ χωνέψει ὁ νους µου, εἶνε τοῦτο: mod θάνε τὸ κορόϊδο ποὺ θὰ ὅο- κιµάσει νὰ τῆς κόψει τὰ νύχια -“Αὐτὸ θὰ τὸ δοῦμε αύντο- μα, κύριε µαυ |! --᾽Αμὴν καὶ πότε ι Γ, ΦΥΛΑΚΤΟΣ ¥