ΙΙΗΙΝΙΙΙ OvTKuDAeB PUAUION BE’ ITPAAION 7 ( _ To dvotatov δικαστήριον τῆς Σερβίας κατεδίκασεν re θάνατον τρεῖς ἐκ τῶν κατηγορου- μένω» διὰ κατασκοπείχν. Οὗτοι εἶνε ὁ ζελκο Σούστεν, τέ- ως ἀξιωματικός, ὁ Ζβάνοβιτς, δηµοσιογεάφος καὶ Στεφά- νοβιτς τέως ὑπάλληλος τῆς ἐν Βελιγραδίῳ ᾽Αμερικανικῆς Πρεσβείας. 'Ὁ τέως πρωβυπουργὸς τῆς ἐν ΛονδίνῳΓιουγκο: σλαβικῆς Κυβερνήσεως κ. Μίλνς Τριφούνεβιτς κατεδικ” σθη εἰς Φυλάκισιν ὃ ἐτῶν, κατάσχεσιν τῆς περιουσίας καὶ στέ- ρησιν τῶν πολιτικῶν του δικαιωµ-των.