ΛΠΕΙΛΗ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΟΣ TOY PAAIOSTAOMOY TOY KA TPOY KA‘I'PON 7 (Ρ.).- ἨἙλήφθη ψὲς ἐπιστολὴ ὑπὸ τοῦ συµ- βούλου τοῦ ᾿Αραβικοῦ προγράµµατος ἀπειλοῦσα ὅτι ἐντὸς 48 ὥρῶν Ba ἀνατιναχθῇ τὸ κτίριον τοῦ Αἰγυπτιακοῦ κρατικοῦ θαδιοσταὐμοῦ τοῦ Καΐρου. ‘H Αἰγυπτιακὴ ἀστυνομία συνεχίξει τὰς ἐρεύνας της ἐν σχέ- σει μὲ τὴν ἀνατέναξιν τοῦ τραίνου τὸ ὁποῖον μετέφερε ἄγγλους στρατιώτας ἐκ Καΐρου διὰ Παλαιστίνην. Πολλὰ πρόσωπα σύνε- λήφθησαν καὶ ἀνεκαλύφθησαν µεγάλαι ποσότητες ὅπλων.