ΠΠΙΠΙ ΠΠ, NANKIN 7 (Ρ) -᾽Αγγέλλεται ὅτι αἱ δυνάμεις τῆς Κινεζικῆς Κωυβερνήσεως προετοιμάζονται διὰ -ε- γάλας ἐπιθέσεις ἐναντίον τῶν κομμουνιστῶν εἰς τὰς περιοχὰς τῆς Σαντοὺγκ, Χονὰν ικαὶ Κοπέί παρὰ τὰ σύνορα τῆς βορεὶου Κίνας. ᾿Εκπρόσωπος τῶν Κομμουνιστῶν ἐδήλωσεν ὃτι ἡ 4η κομμουνιστικἡ στρατια προήλασε πρὸς νότον εἰς τὴν ἐπαρχίαν Σαντούγκ καὶ ἀνεκατέλαβε «0 µέρη.