ΑΙ ΑΠΟΥΕΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΥΤΩΝ Η ΛΥΤΟΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ---Αἲ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΟΤ ΖΑΝΝΕΤΟΥ ἨῬεθαίως τὸ ἰδεῶδες ἡμῶν εἶναι i Ἕνωσις. Μέχοις ὅμως τῆς ἐ- πιτεύξεως τούτου ὀφείλ οµεν νὰ 1 ἐπιδιώξωμεν τὴν πλήρη ἠδικὴν «καὶ ὑλωην ὑμῶν ἀνάπτυξιν καὶ αὕτη δύναται ἄριστα νὰ ἐπιδιω- χι διὰ τῆς αὐτοδιοικήσεως, ἥτις 9’ ἄρῃ μὲν πάντα τὰ ὑπάρχοντα ἐλαττώματα γαὶ κωλύματα δὰ δι- ανοίξῃ δὲ πρὸ ἡμῶν εὐρύτατον στάδιον να θευσαν καὶ ᾱ- PE IIo τοµεν δὲ ὅτι cise ὄχι μόνον δὲν δικαιοῦ- . λὰ καὶ παθῆκον é ἔχει va wh παρεντίδεται κώλυμα εἰς τὰς τοι- αύτας ἡμῶν θλέψεις. (Ν. Ἔδθνος 90)1)19). ‘ --AI ANOWEIZ TOY ~ MIX. NIKOAA-I-‘AH (ἐκ. Λάρνακος) Απόσπασμα ἐπιστολῆς του πρὸς τὸν ᾿Αρχιεπίσκοπον Κύ- πρου Εύριλλον τὸν Β΄ ἡμερ. 11)6)12). Ηοἵον δὲ σύστημα πολιτεύµα- τος πληοοῖ τὰς ἀπαιτῆσεις ἡμῶν ἐν τῇ ἐνεργῷ συμμετοχῇ τοῦ τό- που εἰς τὰ τῆς διοικήσεως καὶ δια- χειρίσεως τῶν ἑαυτοῦ ἐγὼ τούλά- χιστον οὐδὲν ἄλλο θλέπω προσαρ μοξόμενον πρὸς τοὺς γνωστοὺς τύ πους τῶν ποινοθουλεντικῶν πολι- τευµάτων καὶ κατ οὐσίαν άντα- ποκρινόµενον εἷς τὰς ἀνάγκας τοῦ λαοῦ ἢ τὺ τῆς ὑπευδύνου Ἐνθερ- γήσεως καὺ΄ ὃ ἡ μὲν Βουλὴ ἆπο- τελεῖται µόνον ἐξ αἱρετῶν μελῶν, ito ἐκλεγομένων διὰ τῆς ψήφου τοῦ λαοῦ, ἡ δὲ Ἠυδέρνησις ἀπορ- ρέει ἐκ τοῦ ἐν τῇ Βουλῇ συγκεν- τροῦντος τὴν πλειονοψηφίαν πο- λιτικοῦ Ῥόμματος. Περιττὸν νὰ προσθέσω ὅτι τὴν προεδρίαν δύ- ναται νὰ πρατήσῃ 6 ᾽Αρμοστὴς τηρουµένου καὶ τοῦ δικαιώματος τοῦ ΝΕΤΟ, ὅπερ ὑφίσταται εἰς ὅ- λα τὰ Κοινοδουλευτικἁ πολιτεύ- Hata. (N. *Etvos 5)7)12). —AI ATIOWEIS TOY u. ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΖΗΝΩΝΟΣ Δὲν εἶναι ἀξυοπρεπὲς διὰ τὴν Βρεττανικὴν Κυθέρνησιν ὕστερα ἀπὸ τὴν διακυθέρνησιν τόσων ἑ- τῶν νὰ μὴ ἀναγνωρίσῃ τὴν εὐγέ- νειαν χαὶ τὸ µειλίχιον τοῦ χαρα- κπτῆρος τοῦ λαοῦ καὶ νὰ μὴ τοῦ δώσῃ πολ. ιτικὰς ἐλευθερίας οὕτως ὥστε γὰ .Δροχωρήσῃ καὶ, προοδεύ- σῃ εἰς τὸν δρόµον τοῦ πολατισμοῦ. Ἡ Κυθέρνησις τοὐναντίον ἀπέ- θλεψε πρὸς τὸν λαὸν σάν νὰ ἦτοι, λιγάκι καλύτερος ἀπὸ τοὺς Kav- | γιθάλους. ‘O Ελληνικὸς πληῦδν- σμὸς τῆς Κύπρου ἔχει εἷς τὸ αἷμα του τὰ ἴδια αἱμοσφαίρια τῶν προ- γόνων του, ποὺ ἔκαμναν τοὺς τε- λευταίους γὰ νομίζουν, ὅτι σαν ἀνώτεροι τῶν ἄλλων λαῶν καὶ διὰ τοῦτο δικαιολογεῖται νὰ ζητῇ πο-' λιτικὰς ἐλευδερίας, al ὁποῖαι ἐδό- Όησαν εἰς ἄλλους. ‘Oo χαρακτὴρ του δὲν τὸν ἔκαμε δουλόφρονα καὶ ἡ ἀξιοπρέπεια καὶ τὸ συμφέρον του ὑπαγορεύόυν τὴν πολιτικήν, τὴν ὁποίαν ἀκολουδοῦμεν. (Απόσπασμα ἀπὸ τὴν ἀγό- ρευσίν του εἰς τὴν ἅ. Ῥουλὴν τὴν 9)6)14). RL TT A