Διδασκαλικὰ Βαρύταται δεσμεύσεις τῶν φοιτητῶν τοῦ Κολλεγίου Κάπως παράξενα ἤρχισε νὰ ἐφαρμόζεται τὸ δεκαετὲς «σχέ διον ἀναπτύξεως» γιὰ ἐκεί- νους ποὺ ἀποφασίζουν νὰ γί- νουν διράσκαλοι. Χρειάζεται, λέγει τὸ νέον ἔγγραφον ποὺ τοὺς δόθηκε πρὸς ὑπόγροφὴν, νὰ πληρώσουν ὅλον τὸν µι: σθὸν ποὺ παίρνουν ὅταν εἶνε βοηθοὶ καὶ 100 λίρες διὰ τά δύο Χρόνια τῆς φοιτήσεώς των στὸ Κολλέγιο Μόρφου εἰς περίπτωσιν καθ) ἥν θά é- Φευγαν πρὶν περάσουν πέντε χρόνια ὑπηρεσίας ἤ εἰς περί- πτωσιν TOO ἡ ἐργασία των δὲν θὰ ἐφαίνετο ἱκανοποιητι: κἡ εἰς τὸν ἐπιθεωρητὴν ἤ ποὺ ἡ διαγωγή τους δὲν θὰ ἦτο ἀρεστὴ εἰς τοὺς ἁρμοδίους ἤ ποὺ θὰ ἀρρωστοῦσαν ἀπὸ δική τών ἀπροσεξία κ.λ.π. Γνωρίζομεν ὅτι ἕνας διορί- ζεται βοηθὸς γιὰ δύο λόγους: Πρῶτον διὰ νὰ δοκιμασθῇ καὶ ἄν θεωρηθῇ πρ υσοντοῦχο: διὰ τὸ ἐπάγγελμα νὰ σταλῇῃ εἰς τὸ Κολλέγιον. Δεύτερον διὰ νὰ δοκιµάσῃ τὴν ἐργασί- ἂν καὶ ἄν τοῦ ἀρέσῃ νὰ προ χωρήσῃ. Διὰ τοὺς δύο αὐτοὺς λόγους ὀνομάζεται διδάσκα- λος «ἐπὶ δοκιµασίᾳ». Kai td- ρα ποίου ἐγκλήμωιτος βρί σκεται ἔνοχος ἄν βρεθῇ ἀρ- γότερα ἀνάξιος, ὥστε νὰ &- ναγκάζεται νὰ πληρώσηῃη ὡς πρὀστιµον πίσω τὸν µισθόὀν του Καὶ ἄν ὁ πατέρας του εἶναι πάµπτωχος, ὅπως σωµ: βαίνει μὲ τὰ 90ο)ο τῶν πα- τέρων τῶν νέων διδασκάλων ποῖος εἶναι ἐκεῖνος ὁ «ἀξιό- χρεος» ἐγγυητὴς ποὺ θὰ δε- χθῃῇ νὰ ὑπογράψῃ ἕνα ἔγγρα- φον μὲ τοὺς ὅρους αὐτούς, οἱ ὁποῖοι περικλείουν τόσους κινδύνους “Ομιλῶ διά κινδύνους διότι γνωρίζοµεν ὅτι πολλὲς Φο- ρὲς οἱ ἐπιθεωρηταὶ πέφτουν SCUBREERERERR CEH AEE R GRUBER REE ROE μσΝμΕσΝΝ. ἔξω στὴν κρίση τους, ξέρου- µε ἀκόμα πῶς ἡ λέξις «δια- γωγὴ» ἐξηγεῖται μὲ πολλοὺς τρόπους. Οἱ φοιτηταὶ τοῦ Κολλεγίου Μόρφου δὲν μποροῦν νὰ μὴ διαμαρτύρωνται ὅταν τοὺς a- ποκαλοῦν «ἙΕλληνοφώνους» ἢ ὅταν τοὺς ἀπαγορεύουν νὰ ἑορτάζουν καὶ αὐτὲς τὲς πιὸ σπουδαῖες ἐθνικές των ylop- τές. Δὲν μποροῦν ἀκόμη νὰ μὴ διαμµαρτίρωνται ὅταν δὲν τοὺς Σίδεται ἡ κατάλληλος ele ποιότητα καὶ ποσότητα τροφή. Καὶ ὅμως αἱ Stapap- τυρίαι αὗται ὑπάρχει σοβα- ρὸς κίιδυνος νὰ θεωρηθοῦν ὡς «κακὴ διαγωγή». Ἔπειτα ἔχομεν καὶ τὸ ζήτημα «τῆς ἀσθενείας ἕνεκα Ίἰδικῆς των ὑπαιτιότητοςλ ! Εἶναι δυνατὸν νὰ π στεύσωμεν ὅτι ὑπάρχνε ἄνθρωπος ποὺ νὰ θέλῃ va ἀρρωστήσῃ υΠιθανὸν ἕνας νὰ σπάσῃ τὸ πεδί του ἀπὸ ἰδικήν του ἀπροσεξίαν. Τότε δὲν θὰ τὸν ἀρκεῖ ἡ συμφορά του, ὁ πόνος του, ἡ «φτώχεια του, ἀλλὰ θὰ ἔλθῃη καὶ ἡ Κυβέρ- νησις νὰ ζητᾷ 260 λίρες άπο- ζημίωσιν | Ὅλα τὰ ἀνωτέρω ἄς τὰ ἆ ναλογισθοῦν καλὰ οἱ γονεῖς πρὶν ἀποφασίσουν νἁ-στείλουν τὰ παιδ.ά των εἰς τὸ Κολλέ- γιον. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ.