ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΊ0ΟΣ ΗΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ ΕΝΙΝΔΙΑΙΣ BOMBAH, 2 (P.J—‘O ‘Iv8éc¢ ἡγέτης καὶ µέλος the KuBep- νήσεως Πατὲλ ἐδήλωσεν ὅτι ᾗ δὲν σωμφωνεὶῖ μετὰ τοῦ σο σιαλιστοῦ ἡγέτου ΒΠαραῖν ὅτι «εἶναι ἀναπόφευκτος ἡ σύγ' Κρουσις μετὰ τοῦ Βρεττιανι κοῦ ἰμπεριαλισμοῦ ἐν ᾖν- δίαις.» ὍὉ κ. Πατὲλ εἶπεν, Οταν πεισθῶ ὅτι ἡ σύγκρουσις ἐ- πέρχεται θὰ τὸ διακηρύξω φανερά. Οἱ Βρεττανοὶ ἤρχι- σαν νὰ ἀντιλαμβάνωνται ὅτι δὲν ὑπάρχει ἔδαφος δι av- τοὺς εἰς Ἰνδίας παρ᾽ ὅλον ὅτι μερικὰ πρόσωπα ὅπως ὁ Τσερτσιλ στηρἰζουν τὰς ἐλ- πίδας των εἰς τὰς µειονότη- »ΣΙτας καὶ τοὺς µαχαραγιάδες.» ,(o————— H METANADTEVEIE ELS APFENTINGN ΡΩΜΗ 2 (P)—*Eo@aaev ἐν {tatda 6 ὑπουργὸς ustava- Ἱστεύὐσεωώς τῆς ᾿ΑρνΕιτινῆς πατὴρ Χοτζὲ Ζίλβα. Σκοπὸς τῆς ἀφίξεώς του εἶναι ἡ ἵ- δρωσις μειαναστευτικῶν you: φείων διὰ τὴν µετανάστευ ow εἰς ᾽Αργεντινὴν ἑντὸς τῆς προσεχοῦς πενταετίας 250 χιλ. Εὐρωπαίων. KATASTPODH MEFAAKE _AOZOTHTOS ΣΙ] ΜΙΝΝΕΑΠΟΔΙΣ:2 {Ρ)ὶ--Τρία ἑκατομμύρια μποῦσελς σίτου κατεστράφησαν ἐνταῦθα ὑπὸ πυρκαϊᾶς. Αἱ φλόγες ἀνήρ- χοντο εἰς ὕψος 20 µέτρων. Αἵ ζηµίαι μὲ τὰς σημερινὰς τιμὰς ἀνέρχονται εἰς 3 ἑκα- tou. δολλάρια,