ΙΤ ΙΙ (AMYOTEL TAS KATITANSTIKAS KOA ΜΟΣΧΑ 2 (Ρ.)--Ἡ «Πράβδα» εἰς ἄρθρόν της ἐπὶ τῷ νέῳ ἔτει γράφει ὃτι δὲν ὑπῆρξαν οὔτε θὰ ὑπάρ- ξουν κρίσεις εἰς τὴν Ρωσσίαν. «Ἡ σκοτεινἠ σκιὰ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, τονίζει, σκεπάζει τὰ ἐργοστάσια εἰς τὰς καπιταλιστικἁὰς χώρας. “H σοσιαλιστικἡ βιο: µηχανία εἶναι ἡ βάσις τῆς ἐθνικῆς οἰκονομίας. Τὸ νέ- ον ἔτος πρέπει νὰ εἶναι ἔτος αὐξήσεως τῆς παρα- γωγῆς εἰς τὴν 20β. Ἑνωσιν. ὉὍὉ Σοβιετικὸς λαὸς ἵ- σταται σταθερῶς παρά τὸ πλευρὸν τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος καὶ τοῦ μεγάλου ἡγέτου καὶ διδασκάλου του Στάλιν».