πι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ρα RN A H IPTROYN ANEPPIVEG ERKAHSIN IPO ANADTOAHN THE TPOMOKPATIAS ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 5 (Ρ)--«Ο ἀρχηγὸς τῆς “Ioynodv δβάι Δεοῦμι Μεναχὲμ Ἰπέιγκιν ὁμιλῶν ιὲς ἀπὸ ρα- διοφώνου ἀπέρριψε τὴν ἔκκλησιν τοῦ τέως ᾿ Αµερικα- νοῦ γερουσιαστοῦ Ἰξόξεφ Κλὰρι ὅπως ἀναστείλῃ τὰς ἐπιχειρήσεις ἐν Παλαιστίνῃ. Ὁ 30ετὴς ᾿Εβραῖος Ητὸβ Κροῦνερ κατεδικάσθη χθὲς ὑπὸ στρατοδικείοςῦ εἰς θάνατον διότι ἐπυροβόλησεν ἐναντίον ᾱ- στυνομικοῦ κατά τὴν διάρκειαν τρομοκρατικῆς ἐπιθέσεως. Οὗτος εὑρίσκεται εἰς νοσοκομεῖον σοβαρῶς τραυματισμένος καὶ ἤκουσε τὴν καταδίκην του ἀσυγκίνητος. Κατὰ τὴν δίκην ἠρνήθη νὰ ἀπολογηθῇ εἰπὼν ὅτι δὲν ἀναγνωρίζει τὸ δικα- στήριον. . Ὁ ὕπατος ἁρμοστὴς τῆς Παλαιστίνης σὲρ ”Αλαν Κάν. γιγκαµ ἀνεχώρησε διὰ Λονδῖνον ὅπως συσκεφθῇ μετὰ τοῦ ὑπουργοῦ τῶν ἀποικιῶν. ᾽Αμέσως µετά τὴν ἀνοχώρησίν τοι) ἡ Ἰργκοὺν ἀνήγγειλε ραδιοφωνικῶς ὅτι θὰ ἐπαναληφθοῦν αἱ νυκτεριναὶ ἐπιθέσεις ἐναντίον τῶν μεταφορῶν τοῦ Βρετ- τανικοῦ στρατοῦ,