ΠΗΙΕΠΗ { KANONIOBDAISMOE TOY XANC'T ΣΑΤΓΚΟΝ, 2 (Ρ.)--Τὸ πυροβολικὸν τοῦ στρατοῦ τοῦ Βιετνὰμ ἐσφυροκόπησε βαρέως διὰ δευτέραν νύκτα τὸ Χανόϊ. ᾿Επὶ πολλὰς ὥρας ἔπιπτον βόμβαι ἐπὶ τῆς πόλεως, χωρὶς ὅμως νὰ προξενηθοῦν σοβαραὶ ζημίαι, Κύριος στόχος τῶν Βιετναμιτῶν εἶναι οἱ σι- δηρόδροµοι καὶ ἁμαξιτοί. Αἱί Γαλλικαὶ καὶ Βιετναμικαὶ δυνάµεις συµπλέκον- ται κατὰ µῆκος τοῦ σιδηροδρόµου Χανόῖ-- Λαγκσόν. ὍὉ ναύαρχος ΝἩταργκενλιὲ ἐχαρακτήρισε τὴν κατά- στασιν ὡς «ἰκανοποιητικὴν». Εἰς ΣαὈγκὸν ἐξερράγη- σαν σήμερον 4 βόµβαι εἰς τὸ κέντρον τῶν τηλεφώνων.