στα eee ee ΓΕ πο Επ ο σσ ντ ANA BPASMOS AAO’ OAHN THN TANI ΡΩΜΗ, 2 (P.)—‘O newSumorveyes x. Γκασπέρι davenoéd- νωώσεν εἲς τὸ ὑσουργικὸν συμβούλιον ὅτι ἡᾗ κατάστασις, τὴν ὅ- σεοίαν ἀντιμετωσείξει σήμερον ἢῆ ᾿Γταλία εἶναι χειροτέρα ἐκείνης τοῦ 19198. Κατηγόρησε τὰς σοοιαλιοτικὰς καὶ πομμουνιστικὰς ἐφημερίδας ὅτι προκαλοῦν διαδηλώσεις »αἲ ἀπεργίας ἀντὶ νὰ ὃ- σποστηρίξουν τὴν Κυβέονησιν καὶ ἔκαμεν ἔκπκλήσιν πρὸς τὴν Φυνομοσπονδίαν ἐργασίας ὅπως χρησιμοποιήσῃ τὴν ἐπιρροήν της διὰ νὰ κπαθησυχάσῃ τοὺς ἐργάτας. «Τὸ νέον ἔτος, εἶπε, φέρει εἰς τὴν ᾿Ιταλίαν ἀπειλὰς νέων διαταραχῶν. Διαδηλώσεις τῶν ἀνέργων καὶ ἀπεργίαι διὰ τὸν τι µάριθµον ὀργανώνονται καὺ᾽ ὅλην τὴν Καλαβρίαν καὶ κυκλο φοροῦν «φῆμαι σερὶ γενικῆς ἀπεργίας ἐν Ῥώμῃ τὴν δην ᾿]ανουαρίου.» :