ΜΗΙΡΙΜΙ STPATIOAY ELS AAPAANEAAIA~ APOYSHA AMEPIKARDN KAI EI IPAX MOSXA 2 (P.)—‘H Σοβιετικὴ ἐφημερὶς «Νέοι Καιροὶ» γράφει ὅτι πολλοὶ Τουρκικοὶ λιμένες διοικοῦνται σήμερον. καθ ὁλοκληρίαν ὑπὸ ᾽Αμερικανῶν ὑπη- ρετούντων εἰς ξένας ἀεροπορικὰς γραμμὰς. Λἱ πολλαὶ χιλιάδες ἀνδρῶν τοῦ ᾽Αμερικανικοῦ στρατοῦ εἰς τὴν Τουρκίαν ηὐξήθησαν προσφάτως διὰ τῆς ἀφίξεως ὁμάδων ἀξιωματικῶν, περιλαμβανομέ:' νων πολλῶν συνταγματαρχῶν καὶ πολλῶν ἑκατοντάδων πιλότων τῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας, Πολλοὶ Τουρκικοὶ λιμένες καὶ ἰδίως οἱ παρὰ τὰς Μεσογειακὰς ἀκτὰς διοι- κοῦνται καθ᾽ ὁλοκληρίαν ὑπὸ ᾽Αμέρικανῶν εἰδικῶν. 'Ὑπάοχει ἐπίσης σημαντικὸς ἀριθμὸς ᾽Αμερικανικοῦ στρατοῦ εἰς τὴν ζώνην τῶν ΔΛαρδανελλίων. Ὁ ΆΑµερικα- γικὸς στρατὸς ὅμως δὲν ἔχει ὡς βάσιν µόνον τὴν Τουρκίαν. Προσφάτως ἔφθα- σεν εἰς Ἰρὰκ ὁμὰς ᾽Αμερικανῶν ἀξιωματικῶν καὶ στρατιωτῶν. ᾿Επικρατεῖ ἡ γνώ- µη εἰς τὴν Μ, ᾿Ανατολὴν ὅτι τὰ ᾽Αμερικανικὰ πολεμικὰ ἀγήματα καὶ οἱ εἰδικοὶ θὰ αὐξηθοῦν ἀκόμη περισσότερον.