te _Opyaveve τὴν παράστασιν. Χάρις εἰς τὴν Ψψυχραιµίαν τῶν. θεατῶν ἀπεφεύχθησαν ΠΡΙ ΗΛ] | πιά ἓκ Δονδίνου τηλεγραφή- µατα μεταδίδουν ὅτι ὁ ᾿Αγγλι- nog τύπος τηρεῖ ἁπαγερᾶν αι γήν» γύρω ἀπὸ τὴν Βθνικὴν Ἐυπριακὴν Πρεοβείαν καὶ τοὺς σκοπαύς της, εἰκάζεται δὲ ὅτι ἡ σιγὴ αὕτη εἶναι σκόπιµος μαὶ ὀφείλεται εἰς ἐπισήμους ὀδηγίας. Εἶναι ἀληδῶς ἀπογοητευτικὴ ᾗ στάσις αὕτη μαὶ δὲν σεερισεοι- εἴ καθόλου τιμὴν πρὸς τὸ δια- κἠθυσσάμενον φιλελεύθερον τοῦ Βρεττανικαῦ τύπου. Τὶ dildo εἶναι παρὰ ἱμπεριαλιστιπὴ ex- δήλωσις πρώτου βαθμοῦ ᾗ στά: ow aity Eig σποίαν διακἠου ἔιν φιλελενθεριαμοῦ εἶναι γραµ- μένον νὰ περιφρονεῖται μὲ τοι- οὔτον τρόπον µία ἐπίσημος Πρεσβεία ἐκ-εροσωποῦσα iva 6 λόκληρον λαόν Εἰς ποῖον éy- χειρίδιον ἀνωτέρου σενεύµατας εἶναι γοαμμένον τὸ νὰ στεριβάλ- Άεται διὰ σιδηροῦ σεέπλου τὸ αἴσθημα ἑνὸς αἰωνίου τµήµα: τος τοῦ ᾿Ελληνισμοῦ | Οἱ Πρεσβευταὶ τοῦ Κυποια: nov λαοῦ δὲν μετέβησαν εἰς τὴν Ερεττανικὴν ἸΜητρόπολιν μὲ τὰς βόμβας τῆς ᾿Ιργκοὺν ἤ τὰς κατηγοθηματικὰς ἀπειλάς τοῦ ΝΒεροῦ, τῶν Βιρμανῶν καὶ τῶν Αἰγυπτίων. Μετέβησαν μὲ µό- νον ὅπλον τῶν τὸ δίµαιον καὶ ἔχοντες πίστιν εἰς τὰς προσερά: τους ἀπόμη διακηρύξεις τῶν ἐπισήμων Αγγλων ὅτι ἢ ἩΜ. Ἀρεττανέα αδὲν θέλει νὰ διατη- οῇ ὑπὸ τὴν διακυβέρνησίν της Κανένα λαὸν χωρίς τὴν ὑδέλη- σέν του». Kai ἀντὶ εὐμενοῦς ᾱ- προάστως καὶ ὑποδοχῆς εὗρί- σκονται ἐνώτσιον συνωμοσίας σιωπῆς ‘AIL’ ἡ συνώµοσία αὕτη τῆς αιωπῆς δὲν ἄπεοτελεῖ µόνον στε- Ριφβόνησιν πρὸς τὸν ἕἄυπρια- nov λαόν. ᾿Αποτελεῖ ταύτοχρό- ως Ππεριφβόνηαιν πρὸς τὸν ος indy λαόν, εἲς τὸν ὁποῖον αν ἀρνοῦνται τὴν εὐναιρίαν νὰ σιληροφορηθῇ καὶ νὰ µορφώ- οῃ γνώµη». 0 Κυπριακὸς dads διαµαρ- ύρεται ἑντόνως διὰ τὴν αστά- αὐτὴν ἕναντι τῆς Πρισβεί- ας του καὶ διαβεβαιοῖ ὅτι οὗ- δεῖς σιδηροῦς πέσπλος εἶναι ἕ- πανὺς νὰ παλύψῃ τὴν φωνὴν του. ΗΒ ΛΕΥΚΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΛ ! Ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Αὲκ κ. ϐ. «4έο: βης ἀπέστειλε ποὸς τὸν Anuagyed- ovie Δευκωσίας κ. ἔ. ἠιγαηλί- ony μακσὰν καὶ ἓν πολλοῖς ἅκατα- »άητον ἐπιστολήν, εἲς τὴν ὁποίαν µαταίως agosnavel va δικαιολογή- σῇ τὺ ὑπ αὐτοῦ ἀγτοὺνικὸν σαµπο: τάρισµα τῶν ἐθνικῶν συλλαλητηρί- wy, Καὶ ὁ κ. Θδμιμτοκλῆς ἀναμι- γνῴει ὅλα τὰ γνωσιὰ ουκοφαντικὰ καὶ ὑβοισεικὰ ἐπιχθιθήματά του εἲς play ἀπεγνωσμένην ποοσπάύειαν νὰ παρουσιάσῃ ἑαυτὸν ὣς Thr... Λευκὴν περιστερὰν τυῦ ἀθόλου καὶ ἀγνοῦ πατριωτισμοῦ. ᾽Αντὶ πάσης ἄλλης ἀπαντήσεως ὑπενθνμίξομεν sig tar x, O. Aéo- Bay wi size πρὸς αὐτὸν γνωστὸς Asvxwodrys enarijnwy xei. IF- 405 ΤΗΣ ΚΕΑΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙ- ΤΡΟΠΗΣ τοῦ Κέκ. ᾿Ιδοὺ τὶ sine πρὸς αὐτὸν ὃ πατριώτης οὔτος : «[λαβα µέρος εἰ: τὸ αυλλαλητήθιων διόει ᾖτο κπαθαυῶς ἐθνικὸν καὶ ᾱ- κομμάτιστυν. ᾿Εχειροκρότησα ἕν- Ψουσιωδῶς τοὺς ὁμιλητὰς διότι φώνησαν ὑπορόχους ἐθνικὰς ὁμιλίας, Hro καθῆκόν µου νὰ παραστῶ, , ὅπως ᾖτο καὶ ἰδικόν σου xadijxor Μὲ ἑξελέξειε ὡς αέλος τῆς Α. {5 tod Kix ἐν ἀγνοίᾳ κου. Έχω πάν- Τους εἰς τὴν ὁιάδασίν σας τῆν πα θαίτησίν µου», ς, αὐτὰ εἶπε τρὸς τὸν κ. Ο, déadqy ὃν εἶμιον µέλος τοῦ rok tojoy ὅ κ. Θεμιστομλῆς νὰ τὰ dea- φεύσῇ δὰ δημοσιεύσωιιδν καὶ ὧνό- ματα, Hobs εἰ, λοιπόν, νὰ ζἠτήσωμιδν νὰ ἀφαιφέπωμαν Aan’ fri cpe BB ve κἠν ἠεοντῆν τοῦ κ. Θειωστυκλῆ ἀφοῦ καὶ αὐτοὶ οἵ ἐπιταλεῖς του τὸν ἔχουν καταλάβει ¢ ΑΝΤΡΑ ΜΙΣΟΥΣ Μᾶς γράφουν ἐν Λιθροδόν- τα ὅτι ἐπίλεκτον µέλος τοῦ ἐκεῖ «θρησκευτικοῦ συλλόγου» ἐδημιούργησεν ἐπεισόδιον ἐν τῷ µέσῳ τῆς παραστάσεως τοῦ πατριωτικοῦ ἔργου «Α- θανάσιος Διάκος» ond épa- σιτεχνῶν τοῦ χωρίου, μόνον καὶ µόνον διότι δὲν συνεπά- θει τὸ σωματεῖον, τὸ ὅποῖον λυπηραὶ σκηναί, Wot µία ἀκόμη ἔ-δειξις ὅτι οἱ λεγόμενοι «θρησκευτι΄ Kol σύλλογοι» οὐδεμίαν σχέ’ ow ἔχουν μὲ τὴν θρησκείαν ἀλλ' εἶναι καμουφλαρισμέ: νοι κομματικὰ ἄντρα, εἰς τὰ ὁποῖα καλλιεργεῖται entry δείως τὸ μίσος. ᾿Εννοεῖται ὅτι κάποτε οἱ ἐν λόγῳ σύλ- λογοι Χρησιμοποιοῦνται καὶ ὡς κέντρα μ:σχοπωλήσεως τῶν βιβλίων διαφόρων ἐκ τῶν αὐτοχειροτονήτων «ἅμυων- τόρων τῆς θρησκείας»... ΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΖΑΧΛΡΙΣ Κύριε Διευθυντά, Ἠομίζω ὅτι πρέπει νὰ θιγῇ τὸ ζήτημα τῶν τιμῶν διαφά- ρων μεγάλων λαϊκῶν κεν- tomy, ἰδίως τῶν ὑπαιθρίων τοιοὐτωγ, τὰ ὁποῖα εἶναι κα- ταφύνιον τοῦ ἐργαζομένου λποῦ χειμῶνα καλοκαῖρι. Εἰς αὐτὰ ἀσκεῖται συχνάκις πρω τότυπος μαύρη ἀγορά. Οὕτω ἀρνοῦνται νὰ δώσουν καφἑν πρὸς 3 Υρ. μὲ τὴν δίκαιολο- γίαν ὃτι δὲν ὑπάρχει ζάχαρις καὶ ἐξαναγκάζονται οἱ θα: μῶνες νὰ παίρνουν γλύκισμα πρὸς 5 yp. Kal gépwtduev: Mes ovp- βαίνει νὰ μὴ ὑπάρχῃ ζάχαρις διὰ τὸν καφὲν καὶ νὰ ὑπάρ- xy ἀφθονωτάτὴ ζάχαρις διά ta yAukiguata Ἡ ἁπορία εἶναι νομίζω πλήρως δικα.σ” λογημένη καὶ χρειάδεται κά: ποια ἐξήγησις, Μετὰ τιμῆς ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΥΡΟΣ ΧΟΡΕΥΤΗΣ ΠΛΠΑΣ Μᾶς γράφουν ἐκ χωρίου τῆς ἐπαρχίας Κερυνείας ὅτι ot ἐκεῖ Πολυκαρπίται κα: τώρβωσαν διὰ διαφόρων δο: λίων µέσων νὰ κυριαρχήσουν εἰς τὸ μοναδικὸν σωματεῖον τοῦ χωρίου καί νὰ διαγρά- ψουν τοὺς δημµοκρατικοὺς συγχωριανοὺς των ἐξ αὐτοῦ. Διό νὰ πανηγυρίσουν δὲ τὸ γεγονὸς ἐκλείσθησαν εἰς τὸ οἴκημχ ιοῦ. σωματείου καὶ Πρχισαν νὰ χορεύουν κα νι: βαλιστὶ εὐρωπαϊκοὺς χοροὺς μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τόν..παπᾶν! Ti λέγει ὁ αὐστηρὸς ἵε- ράρχης Σεβ. Μακάριος Δὲν νομίζει ὅτι ὁ χορευτὴς πα- πᾶς- φαντασθεῖτε αὐτόν νὰ χορεύῃ ἕν λικνιστικὸν βάλς! -εδιασύρει τὸ ῥβάαον ἔστω καὶ ἐὰν κρόπτεται ὑπὸ τὴν τσουπέν τοῦ ἁγίου Πολυκάρ- που Σημ: Κατέχομεν τὰ ὀνόμα- τα καὶ τὸ χωρίον τῶν ἀνώ- τέρω ἡρώων μετὰ μαρτυριῶν. ου