Back

ΧΩΡΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ Η ΕΛΛΑΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΔΙΑΛΥΘΗ

Τὰ Ελληνικὰ δίµαια καὶ ἡ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ AOPID KYBEPMADIN ENOTHTOD | ΛΙ KIMAYAEVET MA IAAYGH Ἡ µογαρχική παράταξις ζητεῖ γἀ µεταθάλη τὴν χώραν εἰς ἔναυσμα νέου πολέμου Τὰ Ἑλληνικὸν πρόβλη μα ---ἐθνικά δίκαια καί ἐ- σωτερικὸν ζήτημα--- εἶναι ἀδιαίρετον, Δὲν εἶναι δυ- νατὸν νὰ ἐξετασθοῦν τὰ μὲν ἄνευ τοῦ ἄλλου, οὔτε καὶ νὰ γίνώνται μὲ σοβα- ῥότητα καὶ τιµιότητα συ: ζητήσεις ἤ διαπραγµατεύ- σεις ἐπὶ τῶν ἐθνικῶν διε- κδικήσεών κεχώὠρισµένως τοῦ ἐσώτερικοῦ ζητήμα- τος. Αλλωστε καὶ ἡ ἐξω- τερικἡ πολιτικἠ τῆς µοναρ- χικῆς παρατάξεώς δὲν ᾱ- ποτελεῖ εἰμὴ πραέκτασιν τῆς ἐσώτερικῆς της πολι- τικῆς, δι᾽ αὐτὸ ἀλληλεγ- γύη μὲ τὴν κυβέρνησιν διὰ τὴν ὑπεράσπισιν τῶν ἐθνικῶν δικαίων δὲν φέρει ἀποτέλεσμα. Ἐὰν θέλω- μεν va ἐξαλείψωμεν τὸ κακὸν πρέπει νὰ πολεμή- σωμεν τὴν αἰτίαν καὶ ὄχι τὰς συνεπείας. Αἰτία τοῦ κακοῦ εἶναι ἡ ὕπαρξις εἰς τὴν ἐξουσίαν τῆς µοναρ: χικῆς παρατάξεως. δυνέ: πειαι εἶναι αἱ ἀποτυχίαι εἰς τὰς ἐθνικὰς διεκδική: σεις, ἀλλὰ καὶ ἡ ὑποδού- λώσις τῆς Ἑλλάδος, Διότι δυστυχῶς δὲν πρόκειται µόνον διὰ τὴν καταβαρά- θρώσιν τῶν ἐθνικῶν µας δικαίῶν, πρόκειται διὰ τὴν βαθµιαίωώς πραγµατοποι: ουμένην ἀπώλειαν τῆς ἐ- θνικῆς µας ἀνεξαρτησίας καὶ τὴν διαγραφήν µας ἆ- πὸ τὸν κατάλογον τῶν ἐ λευθέρων κρατῶν. Ἐπιβάλ- λεται συνεπῶς ἡ ὑπερά- σπισις τῶν ἐθνικῶν µας διεκδικήσεων καὶ τῆς “EA- λάδος ὄχι μαζὺ μὲ τὴν κυβερνῶσαν ΄ μοναρχικὴν παράταξιν, ἀλλὰ ἐναντ[- ον αὐτῆς, ἐκ τῶν κινδύ- νῶν ποὺ διατρέχουν καὶ ἡ Ἑλλὰς καὶ τὰ ἐθνικὰ δί- καια. Πρωταρχικἡὴν προῦ- πόθεσιν διὰ µίαν ἕλληνι- κὴν ἐξωτερικὴν πολιτικὴἠν θὰ ἀπετέλει ἡ προσπάθεια νὰ ἀπομονωθῇ τὸ ἑλλη- νικὀὸν πρόβλημα ἀπὸ τὰ ἄλλα διεθνῆ προβλήματα διὰ νὰ ἀπομακρυνθῇ ἀπό αὐτὸ κάθε πρόσθετος ἐ- πιπλοκή. Ἡ πολιτική μιᾶς πραγ- ματικῶς ἑλληνικῆς κυβερ: νήσεως θἀ ἔπρεπε νά τεί- νῃ εἰς τὸ νὰ ἐπιτόχῃ τὴν οὐδετεροποίησιν τῆς “EA- λάδος ἀκριβῶς λόγῳ τῆς ἀπολύτως ἰδιαζούσης γεωώ- γραφικῆς της θέσεως καὶ τὴν δι᾽ Εἰδικῶν Συνθηκῶν μεταξύ τῶνΜευν. Δυνάμεων ἐγγύησιν τῆς ἀκεραιότητος τῆς ἀνεξαρτησίας καὶ τῆς μὴ ἐπεμβάσεως εἰς τά ἐ- σωτερικἀ τῆς χώρας, ἐν συνδυασμῷ μὲ τὴν ἀπο- χώρησιν τῶν ξένων στρα- τευµάτων, τῶν πολιτικῶν καὶ στρατιωτικῶν ἄποστο- λῶν ἤ ὑπηρεσιῶν ἐκ τῆς πατρίδος µας, καὶ τὴν ἆ- ποκατάστασιν διὰ καθορι- σθησοµένης --διασυμµαχι- κῶς-- διαδικασίας, ὁμαλοῦ πολιτικοῦ βίου ἐν αὐτῇῃ. Μεταξὺ δύο Μεγάλων Δυνάμεων µία μικρὰ χώρα δύναται ἄριστα νὰ διατη: ρήση τὴν ἀνεξαρτησίαν της καὶ τὴν φιλίαν ἀάμφο- τέρων. Τοῦτο λ.χ.ἐπέτυχεν εἰς ἄλλας ἐποχὰς ἡ Ἑλβε- τία. Ἐάν δὲν γίνουν αὐτά, καὶ αὐτὰ µμπορεῖ νὰ γί- νουν µόνον ἀπὸ µίαν κυ-: βέρνησιν λαϊκῆς ἑνότητος, ἡ Ἑλλὰς κινδυνεύει νὰ δια: λυθῇ διότι εἶναι ἀναπό- τρεπτον ὅταν ἡ ἐλέῳ ξέ- νῶν δυνάµεων κυβερνῶ- σα µίαν χώραν ὀλιγαρχία { Αρ8ρον τοῦ τέως ὑπουργοῦ x. HPAKAH HETIMEZA} χρησιμοποιῇ τὴν ἐξωτερι- κὴν πολιτικὴν τοῦ ἔθνους διά τὴν ἐξυπηρέτησιν κοµ- ματικῶν καὶ ταξικῶν συµ: φερόντων αἱ ἄλλαι κοινώ- νικαὶ τάξεις καί τὰ ἄλλα κόμματα νὰ προσπαθή: σουν διὰ παντὸς τρόπου νὰ ἁπαλλαγοῦν ἀπὸ τὴν δίζυγον καταδυνάστευσιν. Ἡ σημερινὴ ἑξωτερικὴ πολιτικὴ ἀκολουθεῖται καὶ πρεσβεύεται ἀπὸ τὴν ἐν- σώματωθεῖσαν εἰς τὴν μοναρχικὴν παράταξιν κοι- νωνικὴν µερίδα, ἡ ὁποία δὲν εἶναι κἄν ἑλληνικὴ, ἀλλά ἔχει περιουσίας εἰς τὸ ἐξωτερικὸν, ζῆ κατὰ τὸ Ιπλεῖστον εἰς τὸ ἐξωτερι- κὀν, εἶναι ἐξηρτημένη ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸν καὶ ἀκόμη ὁμιλεῖ ὀλυγώτερον τὰ ἕλ- ληνικὰ καὶ περισσότερον ξένες γλῶσσες, περιφρο- νεῖ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἓλληνας καὶ ἡ ὁποία κυ- Ρριαρχοῦσα οἰκονομικῶς ἐ- πὶ τῆς χώρας διαµορφώ: νει ἀνωμάλώς τὸν πολιτι. κὸν καὶ οἰκονομικὸν βίον αὐτῆς, Εἰς τὴν μοναρχικὴν πα- ράταξιν ἀκριβῶς διότι πε: ριέκλειε αὐτὴν τὴν ἀνίκα- γον, ἀνήθικον καὶ πλου- σίαν µερίδα τοῦ ἔθνους, καὶ διότι ἐθεωρήθη ὅτι θὰ ἦτο ἀπολύτως ὑποτακτική, παρεδόθη βαθμηδὸν ὑπὸ ξένων δυνάμεων ἡ κρατι- κἡ ἐξουσία καὶ ἡ Ἑλλὰς ὁλόκληρος ἀκριβῶς διὰ νὰ ἀκολουθηθῇ ἡ παροῦσα ἐξωτερικὴ πολιτική. Ὑπὸ τὰς συνθήκας αὐτὰς εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ Ἑλλὰς σήμερον δὲν ἀσκεῖ ἑλλη- νικὴν ἐξωτερικὴν πολιτι- κήν. Τήν ἑλληνικὴν πολιτικὴν ἐννοοῦμεν ὡς ἑξῆς : Ἡ) Ἐὰν μὲν παρὰ πᾶ- σαν εὐχὴν ἤ προσπάθειαν προκληθῇ ἐκ λόγων βαλ κανικῶν ἤ ἄλλων µία νέα διεθνἠς σύρραξις ἡ Ἑλλάς, α) Νὰ μὴ ἀποτελέσῃ ὅπως δήποτε τὸ ἔναυσμα τῆς συγκρούσεως ἤ ἕνα ἀπὸ αὗτά, β) ἐὰν ὑποχρεωθῇ ἐκ. τῶν πραγμάτων νὰ συμμετάσχῃ νὰ λάβῃ ἔγ- γραφον καὶ ἐπίσημον τὴν ἔκφρασιν τῶν ὅρων τῆς ἐντάξεώς της, 2) Ἐὰν ἀντιθέτως ὅπως θέλοµεν νἁ εἴμεθα βέβαιοι ἐξασφαλισθῃ ἡ διεθνἠς εἰ- ρήνη τότε νὰ μὴ διακινδυ- νεύη ἡ Ἑλλὰς νὰ πληρώ- νῃ ἑκάστοτε εἷς τὸν το- µέα της τὰ ἔξοδα τῶν συωμβιβασμῶν ἤ µέρος αὖ- τῶν. Ἡ μοναρχικὴ παράτα- ξις βαρύνεται μὲ τέσσαρα ἐγκληματικὰ σφάλματα: 1) Ὅτι ἠκολούθησε πολι- τικὴν ἐχθρικὴν ἀπέναντι τῆς Ρωσσίας καὶ εὐτελοῦς ὑποταγῆς ἀπέναντι τῆς Μεγάλης Βρεττανίας. 2) Ὅτι ἀκολουθήσασα τοιαύ- την πολιτικὴν δὲν ἀπεκό- μισεν ἐξαὐτῆς κανένα ἁπο- λύτως ὠφέλημα ὑπὲρ τοῦ Ἓθνους, 3) Οτι τοὐναν- τίον ἐγένετο αἰτία ἐθνικῆς ζημίας προκαλέσασα τὴν ῥρωσσικὴν δισπιστίαν καὶ διακωµωδήσασα τὴν Ἑλ- λάδα εἰς τὸ ἐξωτερικὸν. 4) Ὅτ. ἀντήλλαξε τὴν ἆ- νεξαρτησίαν µας καὶ τὰ ἐθνικὰ δίκαια, μὲ τὴν ἐγ- κατάστασίν της εἰς τὴν ἐ- ξουσίαν ὑπὸ τῆς Μεγάλης Βρεττανίας καὶ μὲ τὴν ἐ πιβολὴν ἐν Ἑλλάδι συστή- µατος σκληρᾶς ἐκμεταλ- λεύσεως τοῦ λαοῦ καὶ ἆ- συδότου πλουτισμοῦ τῆς ὀλιγαρχίας. Ἡ μοναρχικἡ παράταξις δὲν ἐγκαταλείπει τὴν πο- λιτικήν τῆς οὐδὲ μετὰ τὴν παταγώδη διαπίστωσιν τῆς ἀποτυχίας της, Συµπαρα- σύρασα μερίδα τῶν «λαϊ- κοφιλελευθέρων» συνεχίζει ἁπτόητος τὸ μοιραῖον Ep- γόν της ἐπιμένουσα ἐπὶ τῆς ἰδέας ὅτι ὁ τρίτος πό λεµος δὲν ματαιοῦται, ἀλ- λὰ ἁπλῶς ἀναβάλλεται ἐπ᾽ ὀλίγον καὶ ὅτι ἡ Ἑλ- λὰς πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ ἀποτελέσῃ τὸ ἔναυσμα. Ἐν τῷ μεταξὺ µετατοπί(- ζει ὁλόκληρον τὸ θέµα ἀλλὰ καὶ τὰς εὐθύνας καὶ προσπαθεῖ νὰ πνίξῃ τὴν οὐσίαν τοῦ ζητήματος µέ- σα εἰς ἕνα πέλαγος ἆσα- φείας καὶ συγχύσεως μέ εὔηχα διά τοὺς ἁπλοϊκοὺς καὶ ἀπατηλὰ συνθήµατα τοσαύτης γενικότητος ὦὅ- στε ἐντὸς αὐτῆς νὰ σβύὀ νῃ πᾶσα ἀντίρρησις ἰδίως ὅμως πᾶσα εὐθύνη. Ἡ κυ- βέρνησις ἐπιδιώκει τὸν ᾱ- ἀσφυκτικὸν ἐντοπισμὸν τῆς λαϊκῆς σκέψεως γύρω ἀπὸ ἀοριστολογίας καὶ θέµατα στενὰ διὰ νὰ ἐμποδίσῃ τὸν λαὸν νὰ στραφῇ πρὸς τὴν. πραγμµατικὴν οὐσίαν τοῦ ζητήματος τῶν ἐθνι- κῶν διεκδικήσεων, τῆς ἐ- ξωτερικῆς πολιτικῆς καὶ τῆς ἐσωτερικῆς καταστά- σεως.