Back

Κίνδυνος πολέμου ή θόρυβος πολέμου

Πνοὴ εἰρήνης Κίνδυνοςπολέμου ἠθόρυβος πολέμου Οἳ ἡγέται ὑποκύπτουν εἰς τὴν θδέλησιν τῶν λαῶν Ai δηλώσεις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Σοβιετικῆς Ενώσεως ἕ- δώσαν τὸ σύνθημα σὲ μιὰ παγκόσμια ὁμολογνία εἰρηνι- κῆς πίστεως. Ἓνας κύκλος ποὺ πέρασε ἀπὸ τὰ χείλη τῶν κ. Τρούμαν, Μπέρνς, ἛἨντεν, Σμὰτς κ. ἄ, γιὰ νὰ καταλήξει στὴ δήλωση τοῦ ᾿Ανδρέα Βισίνσκυ: «Μπορῶῷ νὰ σᾶς διαβεβαιώσω--εἶπε στὴν ἐπιτροπὴ τῆς ᾿ΙΠαλικῆς συνθήκης-- ὅτι ἡ παγκόσμια εἰρήνη καὶ ἡ συνεργασία εἶνε δυνατὲς ὅσον καὶ ἄν διαφἑ- Ρρουν οἱ ἀπόψεις µας.» Αν ἐμβαθόνουμε στὴν παγκέσµια αὐτὴ ὁμολογία, θὰ καταλήξουμε στὸ συμπέ- ῥρασμα ὅτι πεαγματικὸς κίν- Ῥδυνος πολέμου δὲν ὑπῆρχε, δ.ότι διαφορετικὰ θὰ ἥταν ἀδύνατο νὰ διαλυθεῖ μὲ µε- ρικὲς καλοπροαίρετες δηλώ- σεις. Ὑπῆρχε ὅμως θόρυβος πολέμου. Καὶ αὐτὰ ὅσον ἀφορᾶ τὸν πόλεμο. ᾿Ερχόμαστε τώρα στὸ ζήτημα τῆς εἰρήνης. Αὐ- τὴ ἀναμφισβήτητα προχωρεῖ μὲ ἀργὰ, ἀλλὰ στερεὰ βήµα- τα. Πρὸς τὸ παρὸν ἀντιμε- τωπίζουµε ἕνα «θόρυβο εἰρή- νης». Πρέπει νὰ κρύψουν τὶς κακὲς ἀρρώστιες καὶ πρὸ πάντων τὴ θανατηφόρα ἆσθέ- γεια τοῦ πολέμου. Γ Οἱ πράξεις ἐλέγχουν τὰ λό- ἴγια, καὶ αὐτὲς θὰ μᾶς ἔβα- ζαν σὲ µεγάλο σκεπτικισμὸ ἄν μαζὶ μὲ τὶς κακὲς ἔπιδι- ώξεις δὲν κυοφοροῦσαν τὴν αὐτοκαταδίκη τους-- σὲ τέτοιο σημεῖο, ὥστε νὰ ἀναγκάζουν τελικά τοὺς ἡγέτες νὰ ξεσπα- θώνουν ὑπὲρ τῆς εἰρήνής, Εἶνε πάµπολλα τὰ τεκμήρια ποὺ δείχνουν τὴν χρεωκοπία πῆς Φφιλοπόλεμης πολιτικῆς πολιτικῆς καὶ τὸν ἑρχομὸ τῆς εἰρήνης. Πολὺ διαφορετικἁ σκέπτον- ται σήµερα οἱ Αἰγύπτιοι, οἱ Ἰνδονήσιοι, οἱ Κινέζοι καὶ ὅ- λοι οἱ παοικιλόχρωµοι λαοὶ τῆς γῆς. Τὰ ἴδια καὶ μεταξὺ λευκῶν. Στὴ Μότιο ᾽Αμερικὴ π.χ. μπορεῖ ἡ «Στάνταρτ Ο- Ιλ» νὰ κατακτᾷ 23 ἑκατομμύ- ρια ἑκτάρια στ πετρελαιο- φόρο Τσάκο τῆς Παραγουάης καὶ νὰ ἐγκαθιστᾶ ἐἑκεῖ δικό της ἀστυνομικὸ κράτος. 3 πο- ρεῖ ἡ ἑταιρία «Μπρέντεν Κόππερ» νὰ ἐκμεταλλεύεται ὁλόκληρο τόν ὀρυκτὸ πλοῦτο τῆς Σεβέλα (στὴ Χιλὴ/ ἔγκα- θιστώντας ἀληθινὸ «κράτος ἐν κράτει». Ἔρχονται ὅμως ὁ Ροσάλες καὶ ἄλλοι βουλευ- τὲς πατριῶτες καὶ ἀποκαλύ- πτοντας τὴν ἀλήθεια, κινοῦν τὴ λαϊκὴ ἀγανάκτηση. Τὰ ἐ. λατήρια τοῦ βολιβιανοῦ κινή- µατος καὶ τοῦ φόνου,ξκτὸςτοῦ προέδρου Βιλαρόελ, τοῦ βου- λευτοῦ Ἰνόχος, ὁ ὁποῖος εἶχε εἰσηγηθεῖ τὴν ἐθνικοποίηση σημαντικῶν πετρελαιοπηγῶν καὶ μεταλλείων τῆς Βολιβίας ποὺ ἀνῆκαν στὴν «Στάνταρτ Οἵλ» καὶ σὲ ἄλλες ὁμάδες τοῦ μονοπωλιακοῦ κεφαλαί ου, κατὰ τὴν ἀργεντινὴ ἔφη- µερίδα «᾿Αόρα», προκάλεσαν τελικά τὴ λαϊκἡ ἀναστάτωση. Καὶ γιὰ νᾶρθουμε σὲ πιὸ κον- τινὰ σημµεῖα, βλέπουμε τοὺς ἐμφύλιοὺυς ,πολέμους- ἤ oth Νότιο Βαλκανικὴ ἐξαπελύθη- σαν ἤ στὴ Βότιο Περσία-- νὰ κυοκλοφοροῦν τὴν αὐτοκαταδί- κη τους. Ἡ ἁἀποκάλυψη τῆς ἀλήθειας δὲν ἀργεῖ καὶ ἔρ Χεται ἡμέρα ποὺ ἡ συμφιλίωση καὶ ἡ εἰρήνη γίνεται ἀνάγκη καὶ συνείδηση. Εἶναι πολλὰ τὰ παραδείγ- µατα ποὺ μᾶς δείχνουν ὅτι ἡ εἴρήνη ἀποτελεῖ ἀναπόφευκτη ἀνάγκη καὶ ἐπιβάλλεται ««ἐκ τῶν κάτω». Γι αὐτὸν τὸ λόγο, ἀφίνοντας κατὰ µέρος τὸν πολεμικὸ ἐφιάλτη τῶν πυραυ- λοκινήτων ἀρχηγίσκων καὶ παίρνοντας στὰ σοβαρά µόνο τὶς διακηρύξεις εἰρηνικῆς πί- στεώς ποὺ ἔκαμαν τελευταί @G Ol πραγματικοὶ ἡγέτες | Aw ye Ι ου τῆς Δύσεως καὶ τῆς ᾽Αμερι- κῆς, εἵμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ χαιρετίσουµε τὴν πράξη τους σὰ μιὰ νέα συνθηκολό- γηση μπροστὰ στὴ λαϊκὴ παν- τοδυναμία. OA. BAPKAZ