ν------------ ΜΙΝΙ ΜΝΜΙΜΜΙΝΙΗ Al SOBIETIKAL APXAL Néow coPagat rooaxer |EMIDTPEDOYN TAS EPIOVIIAD —_—— NEA AEAXI 7 (P.)—Eis ΒΙΕΝΝΗ 7 (2Ρ.)-- Αἱ Σοβιε- τὴν ἐπαρχίαν τοῦ Πουνξὰσε a τικαὶ ἀρχαὶ ἀνήγγειλαν ὅτι ἤρ: πεστάλησαν στρατεύματα πρὸς χισαν τὴν ἐπιοτροφὴν εἰς τοὺς ματαστολὴν τῶν ταραχῶν. Εἰς ἰδιοπτήτας τῶν περιουσιῶ», τὰς Βομβάην ἐξερράγησαν χδὲς νέαι ὁποίας εἶχον πατάσχει of Naki. σοβαραὶ ταραχαῖ, ware ws & ΠΜεταξὺ τῶν ἐπιστραφεισῶν ἤδη ποίας ἡ ἀστυνομία ἠναγκάσθη περιουσιῶν περιλαμβάνονται ἃ νὰ συροβολήσῃ εἷς σιολλὰς σεε- πρώην ἑβραϊκοὶ οἶκοι καὶ µέ- θιπτώσεις. 'Υπάρχουν 6 νεκροὲ γα κτῆμα ἀνῆκον εἰς τὴν Ῥω- καὶ 46 τραυµατίαι. Γ Σμαιοκαθολικὴν ἐκκλησίαν, τὸ π ὁποῖαν ἐπεστράφη διὰ «νὰ προσ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ τατευθοῦν τὰ δικαιώµατα τῆς APABQN KAL EBPAIQN] ἐκκλησίας». _ —Wico διενεµμήθησαν ἐνταῦθα ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 7 /Ρ.)--Κα- ναξιµαὶ καὶ ἀντισημιτικαὲὶ σερο τὰ τὰς τελευταίας δύο ἡμέρας κηθύξεις φέρουσαι τὴν ὕπογρα- ἔλαβε χώραν καὶ δευτέρα σύγ- φὴν «ο ἐπαναστάται». κβουσις μεταξὺ ᾿Αράβων χωρι- ES κῶν καὶ Εβραίων εἲς τοὺς συν- οικισμοὺς νοτίως τῆς Ἱερου- σαλήμ. Οἱ 4ραβες ἐσχυρίξοντο ὅτι οἳ “Εβραῖοι ἐκαλλιέργησαν γῆν, ἥτις ἦτο ἰδική των. Αν: τηλλάγησαν πυροβολισμοὶ ἀλλὰ δὲν ἐπροξενήθησαν ἀπώλειαι. Τὰ ἐν “Ἱερουσαλὴμ Ἡρεττανικὰ στρατεύματα ἀντικατεστάδησαν ὑπ ἄλλων ἀφιχθδέντων €& Ai- γύπτου.