ΤΟΠΙΚΑ NEA ΒΑΡΩΣΙΑ, 7 (Tod dvrano- κριτοῦ µας)-- Κατέπλευσεν εἰς τὸν λιμένα µας τὸ ἀτμό- πλοιον «Πόλις τοὐλανκάστερ» κοµίζον 2.100 τόνους οἴκοδο μικῶν ὑλικῶν διὰ. τὰ στρατι- ὠτικὰά ἔργα Δεκελείας. Μέ- yor τοῦδε ἐξεφορτώθησαν 15 χιλ. τεμάχια, —X6éc ἐπρόκειτο νὰ ἔπι: βιβασθῇ τοῦ «Φουατιὲ» εἷς Κύπριος ἐγκατεστημένος εἰς Κάῑρον. Τὴν στιγμὴν καθ’ Av ἐπρόκειτο νὰ φορτωθῇ τὸ {- διόκτητον αὐτοκίνητόν του αἵ τελωνειακαὶ ἀρχαὶ διενήρ- γησαν ἔρευναν ἐπ᾽ αὐτοῦ καὶ ἀνεῦρον ποσότητα κασμιρίου διὰ 2 ἐνδυμασίας, 32 ἔξωτε- ρικὰ ἑλαστικὰ καὶ 3 ἐσωτε- ικά. AAPNAE, 7 (Tod dvtano- κριτοῦ µας)--Πληροφερούμε- θα ὅτι ἡ ἐξαγγελθεῖσα ὑπὸ τοῦ τέως δηµάρχευ κ. Δ. Δη- µητρίου δωρεὰ πρὸς ἵδρυαιν δημοτικῆς βιβλιοθήκης δὲν θὰ πραγματοποιηθῇῃ, διότι οὗτος προτίθεται ἀντὶ τούτου νὰ ᾱ- νεγείρῃ τὸ κτίριον τοῦ ὑπὸ ἵδρυσιν Γυμνασίου τῆς πόλε- ώς µας. ν.μ»