Back

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΣΤΑΛΙΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΙΑΤΑΓΗ | ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΣΤΑΛΙΝ/ «Θὰ ἐξασφαλισθῇ δικαία καὶ δημοκρατικὴ εἰρήνη». Αἱ στρατιωτικαὶ παρασκευαὶ τοῦ Ἐρυθροῦ στρατοῦ ἆ- ποτελοῦν τὸ τίµηµα διαρκοῦς εἰρήνης εἰς τὸν κόσμον ΜΟΣΧΑ 7 (P.)—‘O σερατάρχης Στάλιν ἐξέδωσεν ἡμερησίαν διαταγὴν ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς «Σοβιετικῆς ἐπαναστάσεως, μέσον τοῦ ὑφυπουργοῦ ἀμύνης στρα- τηγοῦ Νικολάι ΠΜπιουλκάνιν. Αὕτη ἔχει ὡς ἑξῆς: Οἱ λαοὶ καὶ αἱ ἔνοπλοι δυνάµεις τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώ- σεως ἑορτάζουν σήμερον τὴν ὄρην ἐπέτειον τῆς ᾿Οκτωβριανῆς ἐπαναστάσεώς. Ὁ Σοβιετικὸς λαὸς ἑορτάζει ὑπὸ ὅρους ἐντόνου εἰρηνικῆς ἐργασίας πρὸς ἐπί- τευξιν τοῦ νέου πενταετοῦς σχεδίου. Οἱ ἐργάται ἁμιλλῶνται εὐρύτατα διἀ τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν στόχων τῆς παραγωγῆς πρὸ τοῦ καθορισθέντος χρόνου: Αἱ προσπάθειαι τῶν Σοβιετικῶν ἀνθρώπων καθιστοῦν σαφὲς ὅτι τὸ ἔθνος | µας ἔχει, ὅπως καὶ εἰς τὰ πολεμικὰ ἔτη, βαθεῖαν κατανόησιν τῶν συμφερόντων τοῦ κράτους, γνωρίζει τὸ καθῆκόν του πρὸς τήν πατρίδα καὶ χρησιμοποιεῖ ὅλην του τήν ἐνεργητικότητα πρὸς ἐνδυνάμωσιν τῆς ἰσχύος τῆς χώρας. Οἱ Σοβιετι- κοὶ λαοὶ ἀγωνίζονται ὄχι µόνον πρὸς ἀποκατάστασιν τοῦ προπολεμικοῦ ἐπιπέ- δου εἰς τήν γεωργίαν ἐντὸς βραχυτάτου χρονικοῦ διαστήµατος, ἀλλὰ ἐπίσης πρὸς ἐξασφάλισιν νέας μεγάλης αὐξήσεως εἰς ὅλους τοὺς κλάδους τῆς παρα” γωγῆς, πρὸς ὑπερνίκησιν τῶν προσωρινῶν δυσκολιῶν, αἴτινες ἐδημιουργήθησαν ἐκ τῶν καταστρεπτικῶν συνεπειῶν τοῦ πολέμου καὶ τῆς πτωχῆς παραγωγῆς εἴς τινας περιοχάς. ᾽Αγώνίζονται διὰ νὰ ἐπιτύχουν καλήν ἐσοδείαν κατὰ τὸ προσεχὲς ἔτος καὶ νὰ βελτιώσουν τοιουτοτρόπως τήν ὑλικήν της εὐτυχίαν. Ἡ δυναμική ἰσχὺς τοῦ μεγάλου Σοβιετικοῦ λαοῦ καὶ ἡ ὑπεροχή τῆς κοινώ- νικῆς καὶ κρατικῆς συγκροτήσεώς µας καθιστοῦν πλήρως βέβαιον ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ καθήκοντα θὰ πραγματοποιηθοῦν ἐπιτυχῶς. --ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Τὸ Σοβιετικὀν οἰκοδόμημα ἱδρυθὲν ὑπὸ τοῦ Λένιν καὶ Στάλιν ἀπέδειξε σαφῶς καθ ὅλα τὰ πολεμικὰ ἔτη τὴν ᾱ- καταμάχητον ἰσχὺν του καὶ τὴν ὑπεροχήν του ἀπὸ τὸ κα: πιταλιστικὀν σύστημα. Ἡ Σσβιετικὴ Ενώσις ἐξεπλήρωσε τὴν μεγάλην ἱστορικὴν ποστ ολήν της εἰς τὸν ἀγῶνα πρὸς καταστροφὴν τοῦ φασισμοῦ καὶ βαδίζει τόρα πρὸς τὴν | σταθεροποίησιν δημοκρατικῆς εἰρήνης εἰς ὁλόκληρον τὸν κόσμον διὰ τὴν ἀσφάλειαν τῶν ἐθνῶν καὶ τιµίαν ouvep- γασίαν μεταξὺ αὐτῶν, ‘H Φφιλειρηνικἡ πολιτικὴ τῆς OB. Ἑνώσεως εὑρίσκει η} τήν συµπάθειαν καὶ ἔντιμον συνεργασίαν ὅλων τῶν ἐθνῶν διότι ἀντιπροσωπεύει τὰ ζωτικὰά των συμφέροντα. Δυνάμε- θα νὰ ἐλπίζωμεν ὅτι θὰ ἐξασφαλισθῇ δικαΐα δημοκρατικὴ εἰρήνη, παρὰ τὴν ἀντιπολίτευσιν τῆς διεθνους ἀντιδράσεως καὶ τῶν ἐχθρῶν τῆς εἰρήτης, Αἱ ἔνοπλοι δυνάµεις τῆς Σ0β. Ἑνώσεως ἔχουν καθῆκον νὰ ἵστανται ἄγρυπνοι φρουροὶ τῆς εἰρήνης καὶ τοῦ δημιουργικοῦ ἔργου τοῦ λαοῦ µας, Ἡ ἐκτέ- λεσις τοῦ ἐντίμου αὐτοῦ καθήκοντος ἀπαιτεῖ ἀπὸ κάθε Σοβ. ἀγωνιστὴν πιστὴν προσήλωσιν εἰς τὸ στρατιωτικὸν καθῆκον καὶ ἁκατάπαυστον τελειοποίησιν τῶν οτρατιωτικῶν καὶ πολιτικῶν του γνώσεων. Ἡ ἀπουσία κατὰ τὴν. παροῦσαν στιγμὴν ὀμέσου ἀπειλῆς πολέμου δὲν πρέπει νὰ γεννήσῃ ραθυμίαν καὶ ἀδιαφορίαν εἰς τὰς γραμμᾶς µας, --ΣΤΡΛΤΙΟΤΙΚΑΙΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΛΙ Αἲ σταθεραὶ στρατιωτιαὶ παρασκευαὶ τοῦ 20: βιειικοῦ στρατοῦ καὶ ναυτικοῦ, ἀποτελοῦν τὸ τίμημα τῆς ἄσφαλείας τῆς πατρίδος καὶ διαρμοῦς εἰρήνης εἰς τὸν κόσμον. Καθῆκον τῶν στρατιωτῶν, ναυτῶν καὶ ἄερο: πόρων µας εἶναι νὰ μελετοῦν ἀκαταπαύστως τὰ µαθήµατα τοῦ μεγάλου πατριωτικοῦ πολέμου, τὰς νέας ἐφευρέσεις τῆς στρατιωτικῆς ἐπιστήμης καὶ τεχνικῆς καὶ νὰ ἐφαρμό- ζουν αὐτὰς ἐπιδεξίως εἰς τὸν πὀλεμον καὶ τὰ γυµ.άσια. «Όλοι οἱ ἄνδρες τῶν πολεμικῶν δυνάµεων πρέπει νὰ μελετοῦν στρατιωτικά, νὰ ἐνδυναμώνουν τὴν στρατιωτικὴν πειθαρχίαν καὶ. ὀργάνωσιν μὲ κάθε μέσον, Οἱ στρατιωτικοὶ καὶ πολιτικοὶ διοικηταὶ πρέπει νὰ ἀφιερώσουν μεγαλυτέ- ραν προσοχὴν εἷς τὴν στρατιωτικὴν ἐκπαίδευσιν. Δὲν ὑπάρ- χει ἀμφιβολία ὅτι αἱ ἔνοπλοι δυνάµεις µας θὰ ἐκπληρώ- σουν ἐντίμως τὰ καθήκοντα, τὰ ὁποῖα ἀντιμετωπίζουν. |—TIMHTIKAI BOAAI Aratagoae Snac ofnpepov pipIoOv οὉ τιμητικαὶ βολαὶ εἰς τὴν πρωτεύουσαν τῆς πατρίδας µας καὶ εἰς τάς πρὠτευ- οὖσας τῶν δημοκρατιῶν µας, καθὼς ἐπίσης εἰς τὸ Καλί- γιννκραδ (Καίνιξμπεργκ), Λβόφ. Καμαρόβσκ, Βλαδιβοστὀκ, Mopt ᾽Αρθούρ, Λένινγκραδ, Σταλινγκραδ. Σεβαστούπολιν, καὶ 'Οδησσόν. Ζήτω αἲ Σοβ. ἔνοπλοι δυνάμεις ! Ζήτω ὁ ἡρωϊκὸς λαός µας! Ζήτω ἡ ἰσχυρὰ Σοβιετικὴ ποτρίς µας ! Ζήτω 6 µένας Στάλιν! Ὑπογραφή: Μπουλκάνιν, ὑφυπουργὸς ἐνόπλων δυμάμεων. ΤΕΧΕΡΑΝΗ 7 (Ρ)--᾿Ανηνγγέλθη ἐπισήμως ἐνταῦθα ὅτι ὃ πρωθυπουρνὸς κ. Γκαβὰμ Σουλτανὲχ διέταξεν ὅπως αἱ ἐ- κλογαὶ τοῦ 50οῦ Μάζλις (Περσικὴ Βουλή διεξαχθοῦν τὴν 7ην Δεκεμβρίου καὶ τελειώσουν τὴν 2Ίην εοῦ ἰδίου µηνός Ἡ ψηφοφορία θὰ διαρκέσῃ 5 ἡμέρας, λος. ος. ςςο. 9.299 υΦ9δ900Φ9099996Φ496999966