Back

ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ

ag AB ot MEPILKOTION Su ΛΝΘΡΑΚΕΣ Αξ σιληροφορίαι τῶν σεαρα- σπκηνέων ἀναφέρουν ὅτι οἳ κύ- πλοι τῆς Κυσριαμῆς ἀντιδράσε- ως στηρίζουν τόρα τὰς ἐλπίδας των πρὸς διάσπασιν τῆς µεγά- λης λαϊκῆς παρατάξεως τῆς EB: Brings Ἀυνεργασίας εἷς ἓν ἢ δύο πρόσωπα, τὰ ὁσταῖα δὲν εὔ- ρέσκονται ἐπὲ τοῦ παρόντος ἐν Ἐύπρῳ. 'Η ἐσχάτη πλάνη των ἅμως δὰ εἶναι κατά Odd yet θοτέρα τῆς πρώτης. Διότι ὁ ἕυ- πριακὸς Λαός, ἀνδρωδεὶς µέσα εἲς τὴν περἰοδον τῆς Ιδετοῦς ἄπολυταρχέας δὲν δύναται νὰ παρασυρῦῇ ἀπὸ οἑονδήσιοτε λαο: πλάνον, παρουσιαζόµενον μὲ καμουφλαρθισμένα συνθήματα. «Ἡ μετοκτωβριανὴ περίοδος ἀπῆρξεν 9 Avdia λέδος, ἐπὶ τῆς ὅσποίας ἐδοκιμάσθησαν πρόσω: σπα καὶ χαρακτῆρες καὶ ἢ ἄνα- βίωσις τῶν τυχὸν σάπιων στα: Aes» ὑπολειμμάτων μόνον εἰς τὴν φαντασίαν τῶν ἐχθρῶν τοῦ λαοῦ δύναται vad πραγµατοποι- HbA. “As pa τρέβουν τὰς χεῖράς τῶν οἱ κύκλοι τῆς ἀντιδράσεως. 1Ο Φησαυρός των δὲν εἶναι τέ- more dAdo maga ἄνδρακες. AIAKOMMATIKH LYEKEVIE Ἡ εἰσήγησις τοῦ κ. |. KAn- ρίδη ἐκ µέρους τῆς παρατά- ἔεως Ἐθνικῆς Συνεργασίας ὅπως συνκληθῃ διακομματικὴ διάσκεψις πρὸς καθβορισμὸν τῆς τηρητέας στάσεως ἕναν- τι τῶν ἐξαγνελλομένων συν- παγματικῶν μεταρρυθμίσεων πρέπει νὰ υἱοθετηθῇ ἀμέσως, Ὁλόκληρος ὁ Κυπριακὸς λαὸς πρέπει νὰ παρουσιασθῇ ἡνω- µένος καὶ μὲ ὁμοφώνους ᾱ- ποφάσεις, αἴἵτινες θὰ εἶναι δεσμευτικαὶ δι ὅλους. Ὅλα τὰ κόμματα καὶ ὅλαι αἱ παρατάξεις ὀφείλουν va καθήσουν εἰς τὴν τράπεζαν τῆς διασκέψεως καὶ va et πουν καθαρά τὴν γνώµην των. Χωρὶς ἑλιγμοὺς καὶ ὁ- πισθοβουλίας, νὰ συζητήσουν τὰς διαφοράς των καὶ νὰ κα: ταρτίσουν κοινὸν πρόγραµµα δράσεως. Αὐτὸ ἐπιβάλλει τὸ καθῆκον πρὸς τὴν πατρίδα. ΝΑ ΦΥΓΗ Ἡ ΝΑ ΜΗ OYTH Δύο συντανµατολόγοι, ἀνα- χωροῦν ἑντὸς τῶν ἡμερῶν ἐκ Λονδίνου καὶ ἀφικνοῦνται λί αν προσεχῶς εἰς Κύπρον. Νά κάµουν τί Διὰ νὰ καλέσου' σύσκεψιν τῶν ἀντιπροσωπευ- τικῶν πολιτικῶν παραγόντων, νὰ ἀκούσουν τὰς ἀπόψεις τῶν καὶ ἀκολούθως νὰ προ: βοῦν εἰς τὸν καταρτισμὸν Συντάγματος διὰ τὴν νῆσον. Ἐν τῷ μεταξὺ ἡμεῖς καθή- µεθα μὲ ἑσταυρωμένα τὰ χὲ- ρια, τὸ δὲ Ἐθναρχικὸν Zop- βούλιον--δίκην νεαρᾶς κορα- σίδος--κρατεῖ εἰς τὴν χεῖρα µοργαρίταν, μαδᾷ τὰ πἐταλά της καὶ ἐρωτᾷ: Νὰ φύγῃ ἢ νὰ μὴ Φύγῃ ἡ Πρεσβεία: Τὸ εἴπομεν καὶ ἄλλοτε: Αἱ διχογνωµίαι, αἱ ἀμφιταλαν: τεύσεις. οἱ δισταγμοὶ καὶ αἱ ἀναβολαί, εἰς οὐδὲν ὠφελοῦν, τουναντίον μάλιστα χαντακώ- νουν τὸν ἐθνικόν µας ἀγῶνα καὶ παρέχουν ἔδαφος ὕὥπο- χθονίου δράσεώς εἰς τοὺς δι- ἀφόρους ἐχθροὺς τῆς ἕνωτι: κῆς µας ὑποθέσεως, τόσον τοῦ ἐξ. τερικοῦ ὅσον καὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ. Καὶ οἱ τελευταῖοι δυστυχῶς, οὔτε ὀλίγοι εἶναι, οὔτε στεροῦνται ὁὀποκρισίας καὶ σατανικότητος. Γνῶρί- ζουν νὰ κινοῦνται καὶ νὰ δροῦν σατανικώτατα ὑπὸ τὸ ἀθῶον ράσον των ἤ τὸν ἔθνι- κόφρονα μανδύαν των. H_AIA@OPA Περίερχος αὐτὴ ἡ σύμπτῶ- σις τῶν ἀντιθέσεων. Εἰς τὴν Ἑλλάδα, τὴν μητέρα τῆς δη µοκρατίας͵, εἰς Ρηµοκράτης Ῥημοσιογρόφος--ὁ µακαρίτης Βιδάλης--ἀπήχθη ὑπὸ φασι- στῶν, ἐκακοποιήθη καὶ ἐδο- λοφονήθη. Εἰς τὴν Ἰπαλίαν, τὴν παιρίδα τοῦ φασισμοῦ, εἷς φασιστῆς, ἐκδότης τῆς ἐ- φημερίδος «Σίριγγα», ἀπήχθη ὑπὸ δημοκρατικῶν καὶ ἑἐδάρη δημοκρατικώτατα διά τὰ φα σιατικά του φρονήματα. Πιθανὰν νά ἐρωτήσῃ κανείς: Ποία ἡ διαφορά, ἐφ᾽ ὅσον καὶ εἰς τὰς δύο περιπτώσεις χρη: σιμοποιεῖται ἡ αὐτὴ μέθοδος τοῦ ξύλου Βεβαίώς τὸ ξὔλον εἶναι πάντοτε ἔὔλον καὶ ὡς μέθοδος, ὅσον καὶ ἄν λέγε- ται ὅτι ἑβγῆκεν ἀπὸ τὴν πα: ράδεισον, εἶναι καταδικαστέα. TAX’ εἰς τὴν παροῦσαν πε: ρίπτωσιν, ὑπάρχει μιὰ μικρὰ Rinaand Fie iv πηώτην δὲ- ee tt ee ρεται ὁ λαὸς--οἱ πολλοὶ-- διὰ νὰ ἐξυπηρετηθοῶν οἱ ὁλί- γοι, ἐνῶ εἰς τὴν δευτέραν, δέ- βονται μερικοὶ «ἀδιόρθωτοι» ὀλίγοι, διά... τὸ καλὸν καὶ τὴν εὐημερίαν τοῦ συνόλου) ΣΙΓΑΝΦΣ ΠΟΤΑΜΟΣ Ὁ ἐν Βηρυτῷ Πταλὸς ὑπο- πρόξενος σινιὀρ Μοῦρκος, συνελήφθη κατηγορούμενος b= tt ἑδωροδοκήθη μὲ 500 χιλ. Συριακὰς λίρας διά νὰ κάμῃ «κοτραπάντο» περιουσιῶν, αἱ ὁποῖαι εὑρίσκοντο ὑπὸ τὀν ἔλεγχον τοῦ ἐκεῖ διαχειρι- στοῦ ἐχθρικῶν περιουσιῶν. “Exot ἀποδεικνύεται διά μί- αν ἀκόμη φαρὰν ἡ ἀκρίβεια τοῦ γνωστοῦ λαϊκοῦ ρητοῦ : «ποὺ τὸν σιανὸν ποταμὸν νά φοᾶσαι», Ὁ κ. Μοῦρκος--ἡ λέ- ἓις ὡς γνωστὸν σημαίνει «σι” ανὸς ποταμὸς»--ὥς..μοῦρκος, δὲν ἡμποροῦσε καὶ ἄν ἀκόμη δὲν τόν ἐθάμβωναν αἱ 800 χιλ. λίραι, νὰ ἀποτελέσῃ µίαν ἐξ- αἱρεσιν τοῦ κανόνος. MIA_ATAMAPTYPIA me Arevdurrd, Αγέγνωσα τὴ χθεσινόν σας ση” µείωμα, οχετικῶς μὲ τὸ ἀθριλο- ἐς καὶ τὴ» ἄγευ ἀμοιβῆς πα: θογὴὺν ὑπηφεσιῶν, τὴν ἰδιότη- τα του ὡς δικηγόρου, τοῦ κ. 11υγ- wad, 4. ᾿Ἰωαννέδου, διὰ Σεροὺς σκοπο Εαπιρέιατέ µου, νὰ ἆ- pion wai ay, wale we ads, Tyr διαμαστυρίαν µου ντίον τοῦ κι- τρίνου ἐντύπου, τὸ ὁποῖον δυατν’ yas, ἐκπροσωπεῖ, τὰς γνώµας τῶν ἁελλίω» τῆς Μητροπόλεως Ενοή- γείας καὶ νὰ οὓς πἱηυοφορήσω, ὅτι ὁ η. Πνγμαλέων A, “loarridys, ὁπηρέτησε πολλαπλῶς ἐπὶ ἡμέρας, Gong ααὶ γέκτας, καὶ τὴν Taye. Coy Gonoxertixay “OgGed. ‘Idgue µάτωμ, διὰ τὸ καταστατικόν τῆς, περιοδικόν της, ¥.t.2. τὰ ὁποῖα τό- τε Απασαλέως , ἐπολέμει, καὶ ἑδυ- σφήµει ὁ κ. Πολύκαρπος ἄνευ οὐδεμιᾶς ἀμοιβῆς ἀπι 3 χότερον ἐν δυμβουλίῳ τῆς ϐ.0ἵ. γενομένης σχετικῆς ποοτά” σεως διὰ διορισμὸν ἀγτὶ ἀμοιῤῆς ὡς διαρκοῦς »ομικοῦ συμῥούλου αὐτῆς τε καὶ τοῦ πεφιοδικοῦ της ὃ κ. Hupp, “Imavvidys, ἀπέροιμε τὸ τοιοῦτον ἀσυζητί, παρασχὼν καὶ πάλιν δωρεάν τὰς ὑπηρεσίας του. Taira χάοιν τῆς ἀληδείας, καὶ τῆς δικαιοσύνης, ὑπέρ ἑνὸς ἀνιδιο- τολοῦς ἐργάτου τῶν ἱερῶν ἀγώνων τῆς ἐποδούλου πατρίδος µας. Μετὰ τιμῆς Δληρικὸν µέλος τῆς ΠΠ. Ἐν ἀευκωσία τῇ 6.11: | 0.0.0.1.