Back

Η ΕΝΩΣΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟΝ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ OAOY TOY AAOY H ENOSIS ATPOTON KYNPOY ELS TO QAATEION TON AAT RON OPIANOSEON C’AeSpor cod x. X'' MarBaiov X’ Νικόλα γ.γ. τῆς Ε4ΑΕ) Ὅτι ἡ Ένωση ᾿Αγρο- τῶν Κύπρου (E.A.K.) στη- ρίζεται πάνω στὲς λαϊκὲς μᾶζες δὲν χωρεῖ πλέον καμμιὰ ἀμφιβολία. ᾿Ατράν- ταχτη ἀπόδειξη εἶναι ὁ ἐνθουσιασμὸς ὅλων τῶν φίλων τῆς νεοσύστατης ἆ- γροτικῆς µας ὀργάνωσης καὶ ἡ λύσσα τῶν ὀλιγά- ριθµῶν ἐχθρῶν τοῦ λαοῦ ποὺ ξεμυτοῦν μὲ τὶς ξε- Φφτισμένες αἰώνιες τους ἆ- πειλές. Οἱ ἐνθουσιώδεις χαιρε- τισµοί ποὺ μᾶς ἔρχονται καθημερινὰ ἀπὸ τοὺς τί- µιους δουλευτάδες τῆς πό- λης καὶ τοῦ χώριοῦ pac συγκινοῦν καὶ μᾶς τονώ- vouv Tr θέληση νὰ τρα- βήξουμε μπροστά γιὰ τὴν ἄνοδο τοῦ ἀγροτικοῦ µας κόσμου. Ἡ λύσσα τῶν πολιτικῶν πτωμάτων μᾶς Βρίσκει ἀδιάφορους. Θὰ τοὺς ἀφίσουμε νὰ θάψουν «ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους» κάτω ἀπὸ τὸν ὄγκο τῆς ἀνομίας καὶ τῆς ψευτιᾶς τους. ‘O δρόμος παρουσιάζε- ται ξεκάθαρος σήµερα. Κομμάτι κι ἐμεῖς τοῦ ὅ- λου τίµιου λαϊκοῦ µας κι- γήµατος τοῦ τόπου µας δίνουμε τὸ χέρι σ᾿ ὅλες τὲς ἁδελφὲς ὀργανώσεις καὶ ἰδιαίτερα στὴν πρωτο: πόρα ἐργατική µας τάξη ποὺ μὲ τοὺς ἀγῶνες της γράφει περήφανες σελίδες στὴν ἱστορία τῆς πατρίδος µας. Κοινὸς ὁ δρόμος µας, κοινὲς καὶ οἱ ἐπιδιώξεις μας. Τὸ σημερινὸ νήπιο, ποὺ λέγεται ΕΑΠ, δίδει τὸ χέ- ρι στἰς φάλαγγες τῶν ép- γαζοµένων μὲ τὴν ἀκρά- δαντη πίστη πὼς σύντομα θὰ γιγαντωθεῖ καὶ ϐ) &- πλώσει τὶς φτεροῦγες της στὴν πλατειά ἀγροτική μᾶ- ζα ποὺ ἐπιτέλους βρίσκει τὸν τίµιο, τὸν συνεπῇ καὶ ἀποφασιστικό της καθοδη: γητή. 'Ο ἀγῶνας γιὰ «τὸ ψωμὶ καὶ γιὰ τὴ λευτεριά» ποὺ μὲ τὴν σηµαία πάντα ψηλά διεξάγει ὁ ἐργαζο- μένος λαός τοῦ τόπου µας θὰ μᾶς βρεῖ πανέτοιµους, . στρατιῶτες τῆς πρώτης ᾱ- γώὠνιστικῆς γραμμῆς ὡς τὸ τέρμα ποὺ δὲν πρέπει νᾶ- γαι ἄλλο ἀπὸ τὴν ἐθνική καὶ κοινωνική µας ἀποκα- τάσταση. Περιμένουμε ἀπ᾿ ὅλες τὲς ἄλλες λαϊκὲς ὀργανώ- σεις νὰ σταθοῦν δίπλα μας καὶ νὰ μᾶς βοηθήσουν στὰ πρῶτά µας βήματα. Ἡ κάθε κίνηση καὶ κάθε ἐνέργεια ὁποιασδήποτε λα- Ἱκῆς ὀργάνωσης θἀὰ πρέ- πει νὰ εἶναι µέσα στὰ πλαίσια τῆς ὁλοκληρωμέ- νης ἀντίληψης τῶν γενικω: τέρων συμφερόντώὠν τοῦ ἐργαζομένου λαοῦ, ποὺ μὲ τὴν ὀργάνωση τῆς E.A.K. ὁλοκληρώνει τὴν ὀργάνω- ση τῆς οἰκογενείας του. Δυστυχῶς ἴσαμε σήµερα οἱ λαϊκὲς ὀργανώσειςι ἔ- χοντας ἐμπόδιο μερικοὺς τυχοδιῶκτες, ποὺ ἐγκολ- πώθησαν τὰ ἐλάχιστα ἀν- τιδραστικἀ στοιχεῖα τῆς ὑπαίθρου καὶ ποὺ κάτω ἀπὸ τὴν κυβερνητικὴ στορ:΄ γἡ καὶ προστασία ἐπρό- διδαν τὰ συμφέροντα τῆς ἀγροτιᾶς σπείροντας ταὺ- τόχρονα τὸ μµῖσος μεταξὺ ἐργατῶν καὶ ἀγροτῶν, δὲν μπόρεσαν νὰ συντονίσουν τοὺς ἀγῶνες τους µὲσωμ- παραστάτες τὸ μαχητικὸ καὶ πατριωτικὸ στοιχεῖο τῆς ὑπαίθρου. '᾿Οπωσδήποτε, ὅμως, σή Hepa pid καινούργια πε- ρίοδος ξανοίγεται µπρο- στά µας. Στοὺς λαϊκοὺς ἀγῶνες μπαίνει ὠργανω- μένος ὁ Κύπριος ἀγρότης. Περιμένουμε, λοιπόν, νὰ δοθεῖ ἡ ἀνάλογη σημασία στὸ ἱστορικὸ γεγονὸς καὶ ἀπὸ τὰ λοιπὰ ἐργαζόμενα στρώματα. Πιστεύουμε πῶς κατανοεῖται πλήρως πώς, ἄν ὡς τὰ σήµερα ὁ δρό- µος παρουσιάζεται δύσκο- λος κι’ ἀνηφορικὸς, εἶναι γιατὶ στοὺς ἀγῶνες δὲν συμπορεύονται οἱ ὀγκώ- δεις λαϊκὲς μᾶζες τῆς ὁ- παἰθρου. Οἱ ἄλλες λαϊκὲς ὀργανώσεις, σὰν πιὸ ὥρι: µές, ὀργανωτικὰ καὶ ἀγω- νιστικἁ,πρέπει νὰ δώσουν αὐθόρμητα τὸ μεγαλύτερο ποσοστὰ συνδρομῆς, πρὸ παντὸς ἠθικῆς συνδρομῆς, στὴ νεαρὴ ἀδελφή τους ὀργάνωση. ὄχι µωνάχα γιὰ τὴν ἐλπιδοφόρα προοπτικὴ ποὺ παρουσιάζει ἡ ὀργά- νωση αὐτὴ καθ᾽ ἑαυτήν, ἀλλὰ γιατὶ εἶναι ἡ ὀργά- νωση τῶν γεωώργῶν, τῶν πιὸ πιστῶν καὶ ἱστορικὰ ἀναγκαίων συμμάχων τῆς] ἐργατικῆς τάξης. ' Πρίν χιλιάδες χρόνια οἱ πρόγονοί µας γνωµάτευ:: σαν πὼς ἡ γεωργία εἶναι ἡ µητέρα ὅλων τῶν ἄἅλ- λων τεχνῶν, γιατὶ ὅπου ἡ γεωργία προάγεται κι εὖ- δοκιμεῖ, προάγονται κι εὖ- δοκιμοῦν ὅλες οἱ ἄλλες τέ: xvec. ‘At’ évavtiacg ὅπου ἡ γεωργία πισοδρομεῖ καὶ µαραίνεται͵ πισοδρομοῦν καὶ µαραίνονται ὅλες οἱ ἄλλες τέχνες. Αν οἱ σο- φὲς αὐτὲς γνωματεύσεις ξεθώριασαν κάπως μὲ τὴν βιομηχανοποίηση τοῦ ση” μερινοῦ κόσμου, yiad μᾶς ὅμως τοὺς καθηλωμένους σιὸν βράχο τῆς ἁἀποικια:' κῆς ἐκμετάλλευσης, ἡγνω:! µάτευση τούτη ἰσχύει ἕ-ι κατὸν τοῖς ἑκατόν. Οἰπιὸ πάνω διαπιστώ- σεις μᾶς ὁδηγοῦν στὸ συµ: πέρασμα πὼς ἡ ΕΑΜ, ἡ ὀργάνωση τοῦ παρόντος καὶ τοῦ µέλλωντος τῆς ἆ- γροτιᾶς αὐτοῦ τοῦ τόπου θὰ τύχει πολύπλευρης κι᾿ὁ- λόπλευρης ἐνίσχυσης ἀπὸι κάθε λαϊκὴ ὀργάνώση καὶ κάθε τίµιον ἄνθρωπον. Δίδουμε τὸ χέρι καὶ πε- ριµένουμε τὸ δικό σας ἆ:ι δελφικὸ καὶ στοργικὀ χέρι.