-θθ------------ητ-- H GPONIKH ΠΗΙΜΠΙΙ Χθὲς ᾿Αρχιεπισμοπὴν τῶν λαϊκῶν μελῶν κῆς ἐπιτροπείας ᾿Αρχεεσισνεο” ans. Εκ μὲν τῆς ἐπαρχίας ' Αμμοχώστου ἐξελέγήσαν οἳ x. κ. 2. Σωξόμενος καὶ Κυρ. Π. Ῥωσσίδης, ἐκ δὲ τῆς ἐπαρχίας Λευκωσίας οἱ κ.κ. Θ. Δέρβης διεξήχθησαν εἰς τὴν ai ἐκλογαὶ τῆς Θρονι- ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΛΘΗΝΑΣ ATANEAAOY Εἰσέφεραν ὑπὲρ τοῦ Ἑλλη- νικοῦ Ὀρφανοτροφείου εἰς μνήμην. ᾿Αθηνᾶς Διανέλλου ἡ κα Εὐγενία A. Θεοδότου 10 λ., καπνεργοστάσιον Δια: νέλλου καὶ Βεργοπούλλου 10 λ. K. 1. Διανέλλος 5 A. Γ. Πούλιας 5 λ., Κ. Δάμτσας 6λ., οἴκου. Τ. ᾽Αδαμίδου 1 λ., οἴκου. Γ. Γ. Θεοχαρίδου 1 λ., Ἔξαρχος ᾿Αρχισπισκο' πῆς 10 σελ., Χρ. Ἱερωνυμί- δης ἰατρὸς 10 σελ. οἰκογ. Ε. λινκ, 7A Vian: