Back

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΑΤΤΛΗ

[ΠΜ ΤΙ ΠΜ ΠΠ AQNAINOY PGS TOM s ATTAH Μοναδικὴ ἀξίωσις εἶναι ἡ ἕνωσις μὲ τὴν Ἑλλάδα AQNAINON 21 Μοεμβρίου (Tod ἀνταποκριτοῦ µας)---Ἡ ᾿Ἐπιτροπὴ Κυπριακῶν Ὑποθέσεων ἀπέστει- λε χθές πρὸς τὸν πρώὠθυπουργὀν κ.᾿Αττλῆ ἐπιστολὴν, εἰς τὴν ὁποίαν ἀπορρίπτει τὸ νέον Βρεττανικὸν οχέ- διον διακυβερνήσεως τῆς Κύπρου καὶ μὲ ἐπιχειρήμα- τα ἀκλόνητα, διατύπῶσιν θαυμαοτὴν καὶ ὑπερήφα- νον θάρρος ἀξιοῖ ἐξ ὀνόματος τοῦ Κυπριακοῦ Λαοῦ τὴν Ἕνωσιν τῆς Κύπρου μὲ τὴν Ἑλλάδα. ᾿Απὸ τὸ ἱστορικὸ αὐτὸ γραφα σό:- εταδίδω τὰ κύ- ρια σημεῖα. Ἁτὴν ἀρχὴ τῆς ἐπιστολῆς ἡ ᾿Ἐπιτροπὴ ὄπεν- θυμίζει στὸν κ. Αττλῆ ὅτι ὅλα τὰ κυπριακά πολιτικἁ κόµµα- τα ἀπέκρουσαν τό νέο ἀγγλι- κὀ σχέδιο γιατὶ αὐτὸ ἀγνοεῖ τελείως τοὺς πόθους τοῦ Κυ- πριακοῦ λαοῦ. 'Ἡ ἐπιστολὴ συνεχίζει «Μέχρι σήµερα καὶ ἀπὸ τότε ποὺ ὴ Κύπρος περιῆλθε κάτω ἀπὸ τὴ βρετ: τανικἡ διακυβέρνηση, ποτὲ τὸ ὑπουργεῖο ᾿Αποικιῶν ἤ οἱ ἀγγλικὲς ἀρχὲς τῆς Κύπρου δὲν ζήτησαν τὴ γνώµη ταῦ κυπριακοῦ λαοῦ γιὰ ζητήµα- τα ποὺ ἀφοροῦσαν τὴν τύχη του. Ἐκεῖνοι οἱ Κύπριοι ποὺ συμβουλεύθηκαν οἱ Αγγλοι ῆταν πάντοτε οἱ εὐνοούμενοί τους ἤ ὑπάλληλοι ποὺ αὐτοὶ διόρισαν. Ἐπὶ 50 χρόνια τώρα τὰ 56 τῶν κατοίκων τῆς Κύ- πβρου ποὺ εἶνε Ἕλληνες χα- ρακτηρίζονται ἐπίσημα ἀπὸ τοὺς Ἄγγλους σἀν «μή Μωα- µεθανοί», Όλες οἱ ἐπίσημες στατιστικὲς ἀναφέρουν ὅτι ἡ Κύπρος κατοικεῖται ἀπὸ 70 χιλιάδες Μωαμεθανούς καὶ 340.000 «μὴ Μφαμεθανούς». Κύριε. 'ΗἩ κυβέρνησή σας ᾱ- Ὑνόησε τελείως τὰ ἐθνικὰ αἰσθήματα τοῦ κυπριακοῦ λα- οὗ καὶ τὴν ἀξίωσή του ποὺ τόσες φορὲς ἐπανέλαβε ὅπως ἑνωθεῖ μὲ τὴν Ἑλλάδα. Τὸ ὅτι ἡ ἀξίώση αὐτὴ εἶνε βχσικό ἀναλλοίώτο καὶ ἀναπόσπα- στο μέρας τῆς «ἐθνικῆς µας ζωῆς, αὐτὸ τὸ γνωρίζει ἡ κυ- Βἐρνησή σας.Οἱ Κύπριοι βρον τοφώνησαν τὸ αἴτημά τους ἀπὸ τὴ πρώτη µέρα τῆς άγ γλικῆς κατοχῆς. Τὸ υΥεγονὸς ὅτι ἡ ἐργατικὴ κυβέρνηση ἐκ Βέτοντας τὸ 1946 τὸ πολιτικό της πρόγραµµα, ἀγνόησε τὴν ἐθνική µας ἀξίωση, μᾶς ἀπο- καρδιώνει. ᾽Αλλά ἡ ἀπόπειρα νὰ ἀγνοηθεῖ ἕνα γεγονὸς σὰ αὐτὸ δὲν τὸ ἐξαφανίζει. «ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΑΜΛ- ΣΚΗΝΟΥ «Ο πρώην ἀντιβασιλεὺς Δα- μασκηνὸς μετὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὸ Λονδῖνο εἰδοπαίησε τὸν Τοπατηρητή * ητροπαλίτη Λεόντιο ὅτι κατὰ τὴν ἐδῶ πα ραμονὴ του Ίγειρε τὸ ζήτημα τῆς ἔνώσης τῆς ἈΜύπρου μὲ ἔμφαση, ὅπως εἶπε, ὄχι λιγό- teen ἀπὸ τὸν κυπριακὸ ἐθνι κὀ παλμό. Πρόσθεσε ὅμως ὅ- τι ἡ σύντομη ἐδῶ παραμονὴ του δὲν ἐπέτρεψε νὰ Sobel λύση στὸ ζήτημα. Καταλήγοντας ὁ Δαμασκη- γὸς ἔγραφε στὸ Λεόντιο ὅτι ἐλπίζει μὲ βεβαιότητα πὼς τὸ ζήτημα τῆς Κύπρου θά ἐ- ξετασθεῖ πάλι μ᾿ ὃλη τὴν κα- Ay θέληση ἀπὸ τὴ φίλη καὶ σύμμαχο Μ. Βρεττανία. Οἱ Κὐπριοι δέχθηκαν τὴ δήἠλώση αὐτὴ σὰν ένδειξη ὅτι ἡ ἐΒνι κἡ τους ἀξίώση τέθηκε κατὰ τρόπο ἐπίσημο καί ὃτι ἡ ἀγ- γλικἡ κυβέρνηση εὐνοοῦσε μιὰ λύση σόμφωνη μὲ τὸ αἴ- τηµα τοῦ Κυπρειακοῦ Λαοῦ. --ΚΛΙ 0 κ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Παρόμοιες δηλώσεις ἔκανε καὶ ὁκ. Τσαλδάρης ποὺ εἶ- πε στοὺς Κυπρίους ott τὸ ἐ: Βνικὸ τους αἴιημα θὰ ἑξε- τασθεῖ ἀπὸ τὴν 'Ελλάδα καὶ τὴν ᾽Αγγλία καὶ ὅτι ἐλπίζει σὲ εὐνοϊκὴ λύση. ᾽Αξίωσε μᾶ- λιστα νὰ ἀφήσουν of Κύπριο: τὸ ζήτηµμά τους στὰ ἵκανα χέρια τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνη: σης καὶ ἄφησε νὰ ἐννοηθεῖ ὃτι στὴν περίπτωση GUTH ἡ βρειτανικἡ κυβέρνηση θὰ ἵκα: νοποιήσει τὸ ἐθνικὸ αἴτημα τοῦ Κυπριακοῦ Λαοῦ, Οἵ Μύ- πριοι ἑρμήνευσαν τὶς δηλώ: σεις αὐτὲς ὅτι εἶχαν κάποια βάση καὶ δὲν ἤθελαν νὰ πι- στέψουν ὃτι ὁ τὸτε ἀρχηγὸς τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους καὶ ἝἛλληνας πρωθυπουργὸς θὰ ἐνεργοῦσαν πάνω σ᾿ ἕνα τό- σο σπουδαῖο ζήτημα ἁπόλυτα κατά τὴ δικἡ τους κρίση». -Ί0 ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ Σὲ συνέχεια ἡ ἐπιστολὴ ἀναφέοεται λεπτομερειακὰ ἔγ- σχέδιο καὶ τονίζει ὅτι σκο: πὸς του εἶνε, ἔναντι δρισµέ- νων παραχωώρήσεων, νά ὃ.αι- ὠνίσει τὸ ἀποικιακὸ καθε- σὶῶς τῆς Κύπρου, καὶ νὰ μεταβάλει τὸ νησὶ σὲ ἆγγλι: κἠ ναυτικἡ βάση, Παρατηρεῖ ἀκόμα ὅτι τὸ σχέδιο ξὲν Ee- καθαρίζει καθόλου ἄν ἡ Συμ βουλευτικἡ Συνέλευση ποὺ προβλέπει θὰ εἶναι σῶμα προερχόμενο ἀπὸ ἐκλογὲς ἢ ἄν θά ἀποτελεῖται ἀπὸ διο βισµένους, ὅπως ἐπίσης δὲν ξεκαθαρίζει ἄν οἵἳ προτασεις ποὺ θὰ κογνει τὸ σῶμα αὐτὸ βᾶάχουν ὁποιοδήποτε κΌρος ἢ ἄν οἳ ἀγγλικὲς ἀρχὲς θὰ μποροῦν κατὰ τήν κρίση τους νὰ τὶς δέχονται ἤ νὰ τὶς ᾱ- πορρίπτουν. Γενικά ἡ ἔπισιο- λὴ κατακρίνει τὸ σχέδιο για- τὶ οἵ προτάσεις ποὺ περιέχει ἔχουν συνταχθεῖ βιαστικά, εἶνε ἄστοχες καὶ δὲν µπο- ροῦσαν νὰ εἶνε καὶ καλύτε- ῥες, ἀφοῦ ὅταν συντάχθηκε τὸ σχέδιο δὲ ζητύθηκαν ἡ ννώµη καὶ οἱ ἀπόψεις τοῦ Κυπριακοῦ Λαοῦ, Στὴν ἐπι- στολἡ καταγγέἑλλεται ὅτι καὶ to véo σχέδιο δὲν προβλέπει τὴν ἀκύρωση τῶν ἀνελευθέ- ρων καὶ δρακόντειων νόμων ποὺ ἐπέβαλε ὁ Αγνλος κυ- βερνήτης μετὰ τὸ 1931. ΞΞΕΝΩΣΙΣ Καὶ ἡ ἐπιστολὴ καταλήγει : «Πύριε: Διαμαρτυρόμαστε γιὰ τὴν ἀπόφασἡ σας ὅπως κα: ταστήσετε τὴν ΝΜύπρο μόνιμη πολεμικὴ βάση. Στὴ μακρὰ ἱστορία µας πολλὲς φορὲς κστακτηθήκαµε, λεπλατηθή- καµε καὶ πουληθήκαµε.Ἡ Μ. Βρεττανία μᾶς ἐπέβαλε κα θεστὼς δικτατορίας καὶ τώ: ρα χωρὶς κἀν νὰ μᾶς ἔπιτρα- πεῖ νὰ ἐκφράσουμε τὴ γνώ- µη µας, μετατρέπει τὴν Κύ- προ σὲ πολεμική βάση Μὲ βαθύτατη λύπη διαπιστώνου- µε ὅτι ἡ Ἐργατικὴή Κυβέρνη- ση, ἀκριβῶς ὅπως ἡ προκά- τοχή της, μᾶς μεταχειρίζεται σὰν ὄψυχα ὄντα. Ἡ εἰρωνεία εἶνε ὅτι ἡ Κύπρος ποὺ ῆταν ἡ Σταχτοπούτα τῆς αὐτοκρα- τορίας, προβιβάζεται τώρα στὴν τραγικἁἀ ἐπικίνδυνη θέ- ση τοῦ αὐτοκρατορικοῦ Φρου- ρίου καὶ ὁ Λαός της ἄντα- µείβεται μὲ τὴν προοπτική ἑγὸς μέλλοντος. ποὺ ἀπειλεῖ νὰ τὸ σκοτίσει ἡ κατακλυσµι- κἠ φωτιὰ ποὺ κατάπις τὴ Χι- ροσίµα. 'Εμεῖς ὅμως ὀιακη: ῥρύσσουμε πάλι τἡ θέληση τοῦ Λαοῦ τῆς Κύπρου νὰ ἑνωθεῖ μὲ τὴν Ελλάδα. Όταν ἡ Ἔ- λευθερία διέτρεχε κίνδυνο καὶ στοὺς δυὀὸ μεγάλους πο: λέμους οἱ Κύπριοι ἔπα ξαν τιμητικὰ τὸ ρόλο τους στὸ πλευρὸ τῆς ᾽Αγγλίας. Καὶ ἄν ἡ Κυβέρνησή σας ἔχει τυχὸν ἀμφιβολίας γιὰ τὸ πάνδηµο αἴτημα τοῦ Λαοῦ ὅπως ἑνω- Bel pe thy Ἑλλάδα, μπορεῖ νὰ μάθει τὴν ἀλήθεια μὲ ἕνα ἐλεύθερο δημοψήφισμα. Θέ- λουµε ὅμως νά ἐλπίζουμε ὃτι ἡ Κυβέρνησή σας θὰ ἐξετά- σει σύντομα τὸ Κυπριακο ζή τηµα. προβλέποντας στὸ νά| τοῦ δώσει λύση σύμφωνη μὲ] τὶς ἐπιθυμίες τοῦ Κυπριακοῦι| λαοῦ». -