ο μπα ψυσ ο. H ANAKOPHSIS TY x. KAAPIAH Ὡς πληροφορούμεθα, τὸ Ev- ταῦθα πρακτορεῖον ἀεροπλά- νγων ἐτ Πλεγράφησεν εἰς Τεχε- ράνην καὶ ἐπέτυχε ή κρατη:- aq θέσις διὰ τὸν κ ἄληρ:- δην εἰς τὸ ο, τὸ ὁ- ποῖον θὰ φὺάσῃ αὔριον. Ὁ κ. Κληρίδης θὰ εὑρίσκεται εἰς ᾿Αθήνας τὸ ἀπόγευμα τῆς αὔριον Παρασ. ευῆς. Ἡ «Κο- ρινθία» ἐπὶ τῆς ὁποίας ἐπι- βαίνουν τὰ ἄλλα µέλη τῆς Ἐθνικῆς Πρεσβείας θὰ κατα- πλεύση εἰς Πειραιᾶ μεθαύρι- ον Σάββατον. $00 AiPAI AIKAISMA ᾿Εντὸς τῶν προσεχῶν ἡμε- ρῶν ἀρχίζει ἐν Λευκωσία ἡ ἀνέγερσις τοῦ νέου μεγάλου ξενοδοχείου, τὸ ὁποῖον θὰ περιλαμβάνῃ 90 δωμάτια καὶ θὰ εἶναι ἀπὸ τὰ πολυτελέστε- ρα τῆς Μ. ᾿Ανατολῆς. Ηδη ἐξεδόθη ὑπὸ τοῦ Δημαρχείου ἡ σχετικὴ ἄδεια οἰκοδομήσε- ὡς. Ὡς δημοτικὰ δικαιώμα: τα ἐπληρώθη ὑπὸ τῆς ἔνδια- φερομένης ἑταιρείας τὸ πο: σὸν τῶν 900 λιρῶν. ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΝ AONAINON 14 (P.)—’And τῆς ἡμέρας τῆς καταστολῆς τοῦ κινήματος ἐν Πορτογα- Ala δ.ενηργήθησαν χιλιάδες συλλήψεις. ᾽Αξιωματικοί, στρατιῶται, ἐργάται καὶ δια- νοούµενοι κλείονται ἀδιακρί- τως εἰς στρατόπεδα συγκεν- τρὠῴσεως. Ὁ πρὸ τῆς δικτα- τορίας πρωθυπουργὸς στρα- τηνὸς Καρντόζο ἐξηφανίσθη, ἐνῶ ἐταξίδευε σιδηροδροµι- κῶς. ΜΕΙΡΕΘΗ ΕΙΣ BPAZIAIAN MEPOZ 19N ROSMAMATON TOY AOYKOE TOY fOYINAZOP PION ΙΑΝΕΡΙΟΝ 14(5.)-- ᾿Ανευρέθησαν ἐπὶ ᾿]Γταλοῦ ἔπι- βάτου ὅστις ἔφθασεν ἄεροποοι- κῶς ἐνταῦθα ἐν Ῥώμῃης µοσµή- µατα μεγάλης ἀξίας τὰ ὅὁποῖα πιστεύεται ὅτι ἀποτελοῦν µέ- θος τῶν κλαπέντων προσφάτως παρὰ τοῦ Δουκὸς καὶ τῆς Δου- κίέσσης τοῦ Γουϊνδσορ. Τὰ ἐν λόγῳ κοσμήματα κατε- σχέδησαν ὑπὸ τῆς Βραξιλιανῆς ἀστυγομίας.