Back

Η ΕΛΛΑΣ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΟΝΥΧΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΕΧΘΕΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

. OMIAEL 0 κ. ΙΣΘΥΛΕΡΟΣ EAAAS YN0 TOV) OWWKA THE EIEXOESTEPAY KEQAAALOKPATIAS «Ἡ Κυβέρνησις Τσαλδάρη εἶναι λαϊκὴ ἀγορά !» ΚΑΤΕΥΝΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΣ AOHNAI, ΙΜοέμβριος.-- Δὲν ξέρω πώς, ἀλλὰ ὁ µακαρίτης Βιδάλης ἥταν ἡ πρώτη µας κουβέντα προχθὲς μὲ τὸν κ. Ἔμμα- γουὴλ Τσουδερό, προτοῦ ἁἀκόμη θίξουµε τά πολιτι- κά θέµατα τῆς συνομιλίας μας, Τὸν θυμήθηκε ἆληθι- νὰ μὲ σωγκίνηση. --Ἠταν ἀπώλεια ὁ θά: νατός του γιὰ τὴν ἕλληνι- κἡ δημοσιογραφία... Καὶ μοῦ διηγήθηκε γε- λώντας ἕνα «φιάσκο» ποὺ τοῦ εἶχε σαρκώσει ὁ Βιδά- λης κάποτε πρὶν ἀπὸ τὸ 1936, ὅταν ὁ κ. Τσουδερὸς ὑπουργὸς τότε τῶν οἶκο- νομικῶν ἑτοίμαζε νὰ δώσῃ στὸν Τύπο δηλώσεις γιὰ τὸ οἰκονομικό του πρό- γραμµα. Ὁ Βιδάλης εἶχε κατορθώσει νὰ διαλύσει τὴν αὐστηρὴ «μυστικότη- τα» τοῦ ὑπουργοῦ καὶ &- γνώστο πῶς, ἀλλὰ καὶ µόνον αὐτὸς δηµοσίευε τὸ περἰφηµο οἰκονομικὸ πρό- γραμµα πβοτοῦ ὁ ὑπουρ:- γὸς προβεῖ στὶς δηλώσεις του, ποὺ ἔγιναν «φυσικὰ κατόπιν ἑορτῆς. ᾿Απὸ τὸ ἔπεισόδιο αὐτὸ γνωρίστη καν καὶ ἔγιναν οἱ καλύτε- pa φίλοι, Ἡ ἀνάμνηση τοῦ Βιδά- λη ὁδηγεῖ τὴ συζήτηση στὴ σημερινὴ κατάσταση τοῦ ἐμφυλίου πολέμου, στὴν ἁ- θλιότητα τῶν οσημερινῶν κυβερνώντων αἀλλὰ καὶ στά γενικώτερα µεταπολε- µικά Χάλια τῆς χώρας µας. --Οὐδέποιε θά μποροῦ- σα νὰ φαντασθῶ ὅτι ἡ Ἑλλὰς μετὰ τὴν ἄπελευ: θἐρωσίν της, θά ἔπεφτε στὰ νύχια τῆς κεφαλαιο- κρατίας καὶ μάλιστα ὑπὸ τὴν εἰδεχθεστέραν της ὅ- iv. Av pod τὸ ἔλεγε κανεὶς τότε, ὅταν Άμουν δηλ, κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ πολέμου στὴ Μέση ᾿Ανατολή, δὲ θὰ τὸ ἐπί- στευα. Τώρα... Αληθινά, τότε θά ἦταν δύσκολο νά τὸ πιστέψει κανεὶς ἐνῷ τώρα ζοῦμε τὴ στυγνἠ πραγµατικότη- τα τῆς μεταδεκεμβριανῆς ζωῆς στἠν ἀθλιώτερη ὄψη της, μὲ τὴ µοιραία Κυβέρ- νηση τῆς χρεὠκοπίας καὶ τοῦ ἀλληλοσπαραγμοῦ. —Aév sive Κυβέρνησις αὐτή, μοῦ λέει, εἶναι Λαϊ- κἡ ᾿Αγορά... Ὁ χαρακτηρισμὸς θὰ ἡ- ταν εὐτράπελος ἄν δὲν ἦταν τραγικός. Ἡ μοῖρα τῆς χώρας ἔγινε ἀληθινὰ τραγικἡ κάτὠ ἀπὸ εὐτρά- πελους κυβερνῆτες. Ἐρω- τῷ τὸν ἀρχηγὸ τοῦ νέου Δημοκρατικοῦ -- Προοδευ- τικοῦ Κόμματος ἄν ὁ κα- τευνασμὸς ἀποτελεῖ κατὰ τή γνώµη του τὸ πρῶτο αἴτημα σήµερα τῆς ἕλλη- γικῆς ζωῆς. --Κωρὶς τὸν κατευνα- σμὸν εἶνε ἀδύνατον va προχωρήσει ὁ τόπος µά- λιστα ὅπως διεμορφώθη ἡ κατὰστασις. ᾽Αποτελεῖ ὁπωσαδήποτε κίνδυνον ἡ παράτασις τῆς σημερινῆς ἀνωμαλίας... --Τὶ προτείνετε σεῖς, κ. Πρόεδρε --Ἡ σηµερινἠ Κυβέρνη- σις δέν εἶνε δυνατὸν ve συνεχίσῃ παραµένουσα εἰς τὴν ἀρχήν. ᾿Ἐχρεωκόπη- σεν εἰς ὅλα τὰ σημεῖα καὶ παταγωδῶς. Καὶ πρέ- πει εἰς τὴν θέσιν Hg ve ἔλθῃ ἄλλη Κυβέρνησις μὲ πρόγραµµα τὸν κατευνα- σµὀν. ᾿Ακριβῶς µμάλιστα θά πρέπει νὰ ὀνομασθῇ «Κυβέρνησις Kateuva- σμοῦ». Τὸ σύνθημά µας σήµερα Ιὀφείλει νὰ εἶνε κατευνοσμὸς καὶ Λαϊκὴ Ἑνότης, Δὲν ὑπάρχει ἄλ- An λύσις... —-Kai µετά --Μετά, ὅταν ἐπιτευχθῇ ὁ κατευνασμὸς καὶ συνε- πῶς ὑπάρξουν οἱ στοιχει- ὧδεις προὐποθέσεις, καὶ ἐγγυήσεις ὁμαλότητος, ὁ- φείλοµεν νὰ ῥβαδίσωμεν τὸ τοχύτερον εἰς ἐκλογάς. Τὸ σημερινὸν κοινοβούλι- ον εἶναι ἀπαράδεκτον. Ὁ τρόπος ποὺ ἐξεκολάφθη καὶ ἡ σύνθεσίς του ἀπο- τελοῦν πηγὴν ἀνωμαλίας.. Εἰς τὸ νέον κοινοβούλιον πρέπει νὰ ἀντιπροσωπεύ- ὤνται ὅλαι αἱ πολιτικαὶ παρατάξεις ᾿καὶ ὁ τόπος νὰ εἰσέλθῃ ὁριστικὰ πλέ- ον εἰς τὸν ὁμαλὸν πολι- τικὸν βίον... --Βλέπετε σεῖς, κ. Πρό- ΕδΡΕ, τὸν ἐρώτῶ, ὡς δυνα- τὴ τὴ συνεργασία τῆς Δε- ξιᾶς, τοῦ Κέντρου καὶ τῆς ᾿Αριστερᾶς μὲ πρόγραµµα τὸν κατευνασμὸ ἤ ἀκόμη καὶ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν γενικωτέρων προβλημά- των τῆς χώρας 4 —Enl τοῦ παρόντος ὄ- xt. Μόνον ὅταν γίνουν ἐκλογαί, ἡσυχάσῃ ὁ ᾖτό- Toc, ὑπάρχῃ κοινοβούλιον μὲ ὅλας τὰς πολιτικἁς παρατάξεις ὅπως σᾶς εἷ- πα, εἶνε δυνατὸν νὰ ἀν- τιμετωπισθῇ τὸ πρόβλημα τῆς συνεργασίας αὐτῆς, ἢ καὶ ἄλλης στενοτέρας, δυναμένης ὅμως νὰ ἑξα- σφαλίση τὴν κυβερνητικὴν σταθερότητα καὶ τὴν πο: ALTIKT τῆς ἀναδιοργανώ- σεως τῆς χώρας, Τὸ ἐπεῖ γον ζήτημα πάντως εἶνε ἡ ὁμαλότης τοῦ τόπου διὰ μέσου τῶν ἐκλογῶν. Δη: λαδὴ κατευνασμὸς διὰ τὰς ἐκλογάς. καὶ ἐκλογαὶ διὰ τὸν κατευνασµόν... ὋὉ κ. Ἐμμ. Τσουδερὸς εἶνε ἐπιφυλακτικὸς atic ἐξομολογήσεις καὶ στὶς δηλώσεις του. Ἡ συζήτη- ση μᾶς ὠδήγησε καὶ σὲ ἄλλα θέµατα συγγενικά πἀντοτε, παὺ καθορἰὶζουν σαφέστερα τὶς ἐκτιμήσεις καί τὶς προοπτικὲς του, ἆλ- λὰ δὲν νομίζει πὼς θὰ ἔπρεπε νἁ διατυπωθοῦν ἆ- νοικτὰ σήµερα ἀπὸ τὸν τύπο. Ὁπωσδήποτε ὅμως μὲ. tic προγραμµατικές ἀρχὲς τοῦ κόμματός του καταδικάζει μιὰν ἁπαρά- Ῥεκτη καταστροφική πο- λιτικὴ ποὺ ἀκολουθετ ἡ «Λαϊκὴ ἀγορά» τῶν κυβερ-: νώντῶν καὶ διακηρύσσει τὴν ἀπόλυτη ἀνάγκη τοῦ κατευνασμοῦ καὶ τοῦ ὁ- µμαλοῦ δημοκρατικοῦ βίου τῆς χώρας. Γ, ΛΑΜΠΡΙΝΜΟΣ