Back

ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ

ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Τ0 ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ TON ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ [*Aodooy τοῦ x. I. MANNOYPH] Πάνω ἀπὸ 100 ἐνοικιασταὶ ἑνὸς καὶ τοῦ ἰδίου ἰδιοκτή- του ἀκινήτων διέρχονται ἡμέ- ρας ἐξαιρετικῆς δοκιµασίας. Χάρις σὲ μιὰν εἰδικὴν πρὀ- γοιαν τῶν τροποποιήσεων τοῦ νόµου ποὺ ἔγιναν στὲς 6/6)46, ἕνας ἰδιοκτήτης ἀκινήτων τοῦ ὁποίου τὰ εἰσοδήματα ἀπὸ é- νοίκια καταστημάτων καὶ οἱ- κιῶν ὑπερβαίνουν τὶς A. 500 κατὰ μῆνα, καλεῖ τοὺς Evou- κιαστάς του ὅπως ὑπογρά- ψουν νέας συμφωνίας μὲ αὖ- ξήσεις 200--Ἰο0ο)ο ἐπὶ τῶν σημερινῶν ἐνοικίων του ἄλ- λως.. ἀρχίζει ὁ πόλεμος ἕναν- τίον των |! Μερικοὶ ἀπὸ τοὺς ἐνοικια- στὰς ποὺ ἠρνήθησαν νὰ δε- χθοῦν τόσον µεγάλας αὐξή: σεις, εἰδοποιήθησαν ἤδη ὅ- πως ἐμφανισθοῦν ἐνώπιον τοῦ Συμβουλίου καθορισμοῦ ἐνοι- κίων, «διὰ νὰ ἀκούσουν ἆ- παίτησιν τοῦ ἰδιοκτήτου τοῦ ἀκινήτου των ἐναντίον τών». Εἶναι βέβαιον ὅμως ὅτι αἱ δυσκολίαι τῶν ἐνοικιαστῶν αὐτῶν δὲν πρόκειται νὰ τε: λειώσουν μὲ τὴν παραπομπἠὴν τῆς ὑποθέσεώς Ίων ἐνώπιον τοῦ Συμβουλίου καθορισμοῦ ἐνοικίων. Διότι ὁ ἰδιοκτήτης τονίζει καθαρὰ: «Ἐὰν δὲν μοῦ πληρώσετε τὸ ζητούμενον ποσὸν μόλις ϐ᾽ ἀρθῃῇ ὁ σχετι- κὸς νόμος πρέπει νὰ ἀδειάσε- τε τὸ μαγαζί µου καὶ δὲν θὰ δεχθῶ νὰ συζητήσω τὸ ζήτη- μα µαζί σας, ὅσα καὶ ἄν 6ε- λήσετε νὰ μοῦ προσφέρετε δι᾽ ἐνοίκιον». Ἡ ἀπειλὴ εἶναι σαφὴς ἔστω καὶ ἄν χρησιμοποιεῖται ὣς ἕ- να συνηθισµένον μέσον διὰ τὴν ἔξασφάλισιν µεγαλυτέρου ἐνοικίου. Καὶ ἐὰν ἀκόμη τὸ ὅλον ζή- τηµα περιωρίζετο εἰς τὸν ᾱ- ριθμὸν τῶν 100 αὐτῶν ἐἔνοι: κιαστῶν, ἡ κατόστασις πιθα- νὸν νὰ μὴ ἧτο τόσον δύσκο- λος. Εἶναι ὅμως τόσον γενικὸν τὸ κακὸ καὶ τόσον µεγάλη ἡ ἕκτασις ποὺ ἐπῆρε, ὥστε εἷ- ναι ἀνάγκη νὰ ἀσχοληθῇ μὲ αὐτὸ κάθε ἕνας ποὺ ἐνδια- φέρεται διὰ τὴν τύχην τῶν TT ἐργαζομένων τοῦ τόπου µας: Στὴν ἀρχὴν οἱ ΄ ἰδιοκτῆται ἠρκέσθησαν μόνον μὲ τὴν αὔ- Eno 25ο]ο ποὺ τοὺς ἐδόθη 6 mo THC Κυβερνήσεως. Σιγἁ-- σιγὰ ὅμως ὅταν εἶδον τὴν λαϊκὴν ἀντίδρασιν πάνω στὶς τροποποιήσεις νἁ κοπάζει κά- πως ἤρχισαν va Εξεπροβάλ- λουν μὲ ἀπαιτήσεις «μικρᾶς ἐπὶ πλέον αὐξήσεως», διὰ νὰ Φθάσωμεν μέχρι τῶν σηµερι- νῶν ὑπερόγκων καὶ ἁπαρα- δέκτων ζητουµένων αὐξήσε- ων. Ἡ τάσις πρὸς γειικἠν αὖ- ἔησιν τῶν ἐνοικίῶν δὲν µπο- pet va χαλιναγωγηθῇ ὅταν δὲν καθορίζεται τὸ ἀνώτερον ὅριον νοµίµου ἐνοικίου, ποὺ: μπορεῖ νὰ ζητηθῇ δι’ ἕνα κτί ριον, μὲ βάσιν τὴν ἐκτιμημέ- νην ἀξίαν του. Ἡ Κυβέρνησις προχώρησε πολὺ πάνω στὸ ζήτημα αὐτὸ καὶ ἐδημιούργησε, χωρὶς κα: νένα λόγο. ἐξαιρετικὰς δυσ- κολίας στὸν κόσµο τῶν ἔνοι- κιαστῶν. Τὸ ὅλον πρέβλημα ἐξακο- λουθεῖ νά παραμένῃ τὸ ἴδιον, μὲ τὴν ἰδίαν ὀξύτητα καὶ τό- ρα ποὺ ἐπέρασαν 5 ὁλόκλη- ροι μῆνες ἀπὸ τῆς ἐπιβολῆς τῶν τροποποιήσεων τὸ μόνον ποὺ ἐπετεύχθη εἶναι νὰ γίνῃ πλέον δύσκολος ἡ ζωὴ µεγά- λου ἁἀριθμοῦ βιοπαλαιστῶν μὲ τὰς αὐξήσεις ποὺ ἐκλήθη- σαν καὶ θὰ κληθοῦν νὰ πλη ρώσουν. Εἶναι ὅμως δίκαιον νὰ πα. ραμένῃ ἡ Κιβέρνησις ἁδιάφο- ρος μπροστὰ στὲς τόσες δυσ- κολίες τῶν ἐνοικιαστῶν : Τί λέγουν αἱ ἰδιαίτεραι πληρο- φορίαι τῆς Κυβερνήσεως ἐπὶ τοῦ ζητήματος Δὲν συµφω- νοῦν εἰς ὅλην των τὴν γραμ” μὴν μὲ ὅσα ἐκθέτουν αἱ ὁρ- γανώσεις τοῦ λαοῦ : Αν ναὶ διατὶ δὲν γίνον ται δεκταὶ αἱ ἰδικαί µας εἰσηγήσεις, ποὺ εἶναι βασισμέναι ἐπὶ τῆς ᾧ- μῆς πραγµατικότητος :