σικ ας αντεπιθεσεις ΝΑ · της Γαρσοβιας λεγον , δτι ενφ οι Ρωσσοι Α τοΟ Γιστουλα και πλησιον του Λουπλιν ανθιστανται εισετι , ηρξαντο υποχωρουντες ανατολικωτερον πρδς τδν Μπουγ , γερμανικα δε συντα γματα διηλθαν τδν Χδλμ καταδιωκοντα αυτους . Πολλαι συμπλοκαι πεζικου χθες την νυκτα . Οι Βαλλοι προυχ ωρησαν Γ του 'Αρρας _^ εν φ μαχη δια χειροβομβιδων εσυνεχ ισθη εις τδ Σουσ _^ ε . Οι Βερμανοι τρις επετεθησαν κατα των υψωματων του Μεζ , αλλ' απεκρουσθησαν 5 πδ του πυρος του πεζικου και πυροβολικου . Οι Βερμανοι εβομβα ρδισαν δι' εμπρηστικων οβιδων δυο χ ιΛρ ' ια . εις Ποταμουσον . Λονδινον 3 . ·—Κατα ημιεπισημον εκ Πετρουπολεως , μεγ αλαι γερμανικα ! ενισχυσεις εκ Βαλλιας εις τδ ρωσσικδν μετωπον ηρξαντο την τεταρτην εβδομαδα του Ιουλιου , δτε η στρατια του Μακενσεν σοβαρως επεσχ εθη και δτε η μαχη του Ναρε 3 παρετεινετο . Εκαστ η ρωσσικη επιτυχια αναγκαζει τδν εχθρδν να _αποσυρη νεας δυνα μεις εκ του Δ μετωπου . Τδ γεγονος τουτο δημιουργει ευνοικας συνθηκας εις την παρουσαν δρασιν των συμμαχων . Πετρουπολις επισημον . — 'Α γγ λικδν υποβρυχιον εβυθισε μεγα μεταγωγικδν γερμανικδν εις την Γαλτικην . Ρωμη — . Οι Ιταλοι εις τδ μετωπον του Ιζοντζο συνελαβαν μεχρι τουδε 380 αξιωματικους και 17 , 000 ανδρας . 4 . —Βερμανικδν ανακοινωθεν αναφερει , δτι οι Βερμανοι κατελαβον τδ Μιταου , η δε καταστασις πρδ -της Γαρσοβιας ειναι αμεταβλ ητος . Ο περι τδ Ιβανγορδδ γ . _ριν . ος συσφιγγεται στενωτερον . ΟΕ Ρωσσοι μαχονται εισετι πρδς την στρατιαν του Μακενσεν . Ρωμη Οι Ιταλοι της Καριας εκυριευσαν τδ ορος Μποελεττα ΓΑ του Σιμανετς . Απεκρουσαν μανιωδεις επιθεσεις εις τδ ορος Σιπουση επι του Κα ρσο , _αιχμαλωτισαντες 150 . Παρισιοι . —Σ φοδρα ορασις πεζικου εν Αργ ων . Οι Βερμανοι την αυγην της Δευτε ρας εκυριευσαν οχυρωμα , μερος του οποιου ανεκτηθη δι' επιθεσεως . Ακολουθως οι Βερμανοι μεταχειριζο μενοι καιοντα υγρα σφοδρως προσεβαλον οχυρ ωματα εν τη περιοχη Μαριας—Τερ εζας και εφθασαν μεχρις ενδς εξ αυτων , αλλ ' ανε κτηθ η α μ εσως τουτο οι αντεπιθεσεως . Σ _ψοΖ ρος _κανονιοβολισμδς επι των Γοσγ _ιων κατα των τελευταιως καταληφθεντων χαρακωματων εσχεν ως αποτελεσμα προελασιν μας και αιχμαλωσιαν 150 . ' Τδ Ναυαρχειον αγγ ελλει , δτι αγγ λικδν υποβρυχιον εβυθισε γερμανικδν αντιτορπιλλικδν εις τας γερμανικας ακτας . 'Ο υποναυαρχος διοικητης της ανατολικης Μεσογειου αγγ ελλει επισημως , δτι τδ εις την θαλασσαν του Μαρμαρα ορων υποβρυχιον ετορπιλλισε και εβυθισε μεταγωγικδν τριω / χιλιαδων τοννων . Ωσαυτως ετορπιλλισε και εβυ _& ισε μικροτερα πλοια εντδς του ναυσταθ μου της Κων ) πολεω _ς , ενθα . ηκουοντο εκρηξεις . Τελος εκανονιο βολησε τδν επι της απεναντι ακτης σιδηρ οδρομον . Παρισιοι . —Σ φοδροτατη μαχη εξακολουθει εις την περιφε ρειαν του _Αρρας . Τδ ανακοινωΟ _-εν _προσθετει , ' δτι η μαχη εις 'Α ργων ειναι αμειωτος . Οι Βαρμχνο ! επεχει ρησαν διαφ ορους επιθεσεις ανευ σημαντικου αποτελεσματος . Οι Βαλλοι επεχειρησαν τεσσαρας αιφνιδι ας επιθεσεις ει Γοσγια . 'Α _μστ ελοδαμον 5 . — Οι Βερμανοι παρα δεχονται πολλας απωλειας εις Γοσγια . ΑνακοινωΟ -εν του _Γιρολινου ομολογει , δτι εις τδ μετωπον του Νχρ _εβ και π ρδ της _Γαρσοβιας αι μαχαι ευρισκονται εις _Οφεσιν , Οι Βερμανοι εκαμαν προοδ ους Γ , αλλ δ στρατδς τοΟ Γουρτζ ευρισκετχι στασιμος Γ του Ι βανγορδδ . Τδ ανακοινωΟ -εν προσ θετει , δπο Στρ αταρχη ς Φδν Βκιοβες εσχεν _επιτυχ ιαν εις τδ Δ μ ετωπον του Ιβανγορδδ , εν θα συνελ αβε 2 , 000 αι χμαλωτους κα 1 32 τη λεβολα . Ο Μακενσεν παλιν ευρισκεται πρδ λιαν ισχυρας αντιστασεως . Οι Βερμανοι λεγουσιν , δτι ενικησαν κατοπιν ολοημερου μαχη ς , αλλα τδ β φος του ανακοινωθεντο ς , ως ν , _αΧ τδ μικρδν ποσδν των συλλ ηφ θεντων _αιχμαλωτων , ελαττωνει την ιδιαν μεγαλ ης νικης . Η Επισημο ς Ε _φημερΙς της Αγγ λιας αγγ ελλει , _ιτι απαγορευεται η εξαγωγη γαιαν θρακων πλην των Αποικιων και Προτεκτορ ατων . Παρισιοι . —Ο Πουαγκαρ ε επ εσκε φθη τδ βελγικδν μετωπον και _εθεσεν επι του στηθους του Γασιλεως- του Γελγιου τδν Σταυρδν , ειπων δτι τδ βελ _γικδν ζητημα ειναι συνδεδεμ ενον τοσουτφ μετα της Βαλλιας , ωστε θα λυθη δ ' πως και τδ της Βαλλιας . Ανακοινωθεν της Πετρουπολεως περιγρ αφει την εξακολουΟ _-ησιν πεισματωδους μαχης τελευταιως εις Γαρσοβιαν . Οι Βερμανοι προχωρουσι πληρωνοντες ακριβωτατα . Ο εχ θρδς εις : δ . μετωπον του Ναρεβ εκαμε συνεχεις επιθεσεις επι του μετωπου του ποταμου Κβα , ενθα τα ρωσσικα χαρακω ματα αδιακοπως αλλ ηλοκατελαμβανοντο δια της λογχης . Αι ματηροτατη μαχη ΓΑ του Ροζαν ειναι εισετι αμφιρροπος . Οι κατοπιν τεραστιων θυσιων διαβαντες τδν Γιστουλαν Βερμανοι , κατελαβον μερος του μεγ αλου δασους Γ του _Ματσεβιτσε . Ετε ρα μαχη αναπτυσσεται ηδη Α του Πονε βιετς , ενφ συγκρουσεις διεξαγονται συχνοτερον Δ του Κροβνο . Οι Ρωσσοι ορωσι πολυ ζωηρως εις την θαλασσαν . 'Βδροπλανα επετεθησαν κανονιοφ ορου παρα . τδ Γινταου και την ηναγκασαν να _εξοκειλ η . Επισης ηνα γκασαν Ζεππελιν να τραπη εις φυγην , ως και δυο αεροπλανα , εκ των οποιων τδ ιν κατεστραφη . Τα αντιτορπιλλικα εις την Μαυρην Θαλασσαν προσεβαλον δλην την Α ακτην και κατεστρεψαν 450 αλιευτικα και 4 Ναυσταθμους . Ρω μη . -Αι προσπα 9 · ειαι των Αυστριακων πρδς ανακαταλ /} ψιν του ορους Μενε _ττα και αλλων τοποθεσιων εν Καρνια , ως και εις τδ ορος _Σειπουσι εις Κατταρον . απεκρουσθησαν μετα μεγ αλων α- πωλειων . Εις τδ οροπεδιον του Καρσο οι Ιταλοι προελαυνουσι βαθμιαιως και σταθερως . Συνελαβον την Δευτε ραν 345 αιχμαλωτους . Παρισιοι . —Η στρατια του Διαδο χου καθ' δλην την νυκτα διετελει εν ζωη - ροτητι εις Αργ ων , εκτελεσασα 3 εφοδους κατα του λο φου 213 , Κοντενιζα ρ και Μαριας Τερ εζας . Οι Βερμανοι πανταχου απεκρουσθησαν εις τα οχυρω ματα των δια του πυρδς του πεζικου και μεγαλων οβιδων . Η μαχη εις τδ Α ρτουα και τα Γοσγια αναπτυσσεται ευνοικως υπερ των Βαλλων . Τδ ανακοινωθεν κλειε ι λε γον , δτι απεκρουσαμεν αντεπιθεσ _ιν εις ΙΙαρενκοφ . 'Α μστελοδαμον . — Η βοη της μαχης αποψε ( ψες ) ειναι εγγ υτερον αυτης της Γαρσοβιας . Ανακοινωθεν του Γερολινου λε γει , δτι οι Ρωσσοι εξεβλη & ησαν εκ των _θεσεων του Πλονια εις τας εξω _γραμμας του φρουριου . Η στρατια του Πριγκιπα ς Λεοπολδου ' της Γαυαριας προσβαλλει την Γαρσοβιαν . Ενφ δε διατεινεται , δτι οι Αυστρογερμανοι κατε χουσι θεσιν απδ της Δ πλευρα ς του φρουρ ιου του Ι βανγορδδ μ εχρι Γιστουλα , παραοε χεται δτι οι Ρωσσοι αντεπετεθησαν κατα του Μακενσεν . ' Πετρουπολι ς . -Οι Ρωσαοι εν Γιστου λα συνεπει α διαταγων απεχ _ωρησαν του μετωπου Μπλονιε Ναδαρτζινα , μεταβαντες αν ενο χλητοι υπδ του εχ _Ο-βοΟ εις τας θεσεις της Γαρσοβιας . ΟΙ Βερμανοι Α του _Πονεβιετ ς συγκεντρ ωσαντες δυνα μεις συνεχ _ιζουν την αντεπιθε σιν . ΤΙ μαχη εις τδ _σημειον τουτο κατα τας ολι γας τελευταιας ημερας ειχε κυμαινο _μενον χαρακτηρα . Επι μονοι γερμανααι επιθεσεις πρδς την οιευθυνσιν του Κολνο Λομτζα επι τοΟ μετωπου του Ναρ εβ απ εκρο υσθησαν , αλλ' οι Ρωσσοι κατα τδν τομεα της Ο στρολε γκας απ εσυρ _9 · ησαν εις νεον μετωπον , μαχομενοι καθ' δλην την _οδδν πρδς τους Βερμανους , οι ' τινε ς διεβησαν τδν Γιστου αν . Μεγ αλαι _εχθρικαι δυναμεις επι της δεξιας του Γιπριτς , μεταξυ Χδλ μ και Γλοντ αβα την 3 ) 8 προσεπαθησαν να ρηξωσι τδ ρωσσικδν μετωπον . Η μ αχη ενταΟθα ειχε τδ ανευ προηγουμ ενου απεγνωσμ εν ον . Τρεις ρωσσικαι μερα ρχ ιαι εκρ ατησ αν τα ο χυρ ωματα τω ν καθ ' δλην τη ν ημ εραν υπδ _αδιακοπον χ αλ αζαν βλημ ατων , δτε την νυκτα _αντεπειεθεισαι ετρεψ χν τους πυκνους γερμανικ ους ογκ ους εις _ατακτον φυγην . Παρ ισιοι Ο . _-Επι τη επετει _φ του πολεμου ο Γασιλευς Βεωργιος ετη λ _εγρ αφη σεν εις τδν Ποαγκαρ ε : « Παρ εχω _υμιν διαβεβαιωσ _α κερι της εκΟυ μαυ ουμκραζεω και _αποφ _ααεω ς της ημετι ρα ς χ ωρα ς να συνεχ _ισω τδν _πολεμον μεχρις ικανοποιητικοΟ « V ημ _* ς τελους » . Ο Ποαγκαρε απη _ντησ εν : « ΙΙ Βαλλια ειναι αποφασισμενη να μη _καταθεση τ * _« πλα πρδ _ιης η « η ς _*& * Κ _^ ων ** 1 _^ αρσεως της απειλης κατα της _ειρηνης του κοσμου » . 'Α μστελοδαμον . — Γερολινον , επιση - μον . Η στρατια του Λεοπολδου της Γαυαριας κατελαβε τα εσω και εξω φρουρια της Γαρσοβιας , Τα γερμανικα στρατευματα εισηλθαν εις την πολιν _σημερον την πρωιαν . Αι ρωσσικαι οπιαθοφυλακαι αντεταξαν πεισματωδεστετην αντιστασιν . Γερολινον , επισημον . —Τα γερμανικα στρατευματα κατελαβαν την Γαρσοβιαν . Πετρουπολις , επισημον . —Συνεπεια της γεν ικης καταστασεως τα πρδς δυσμας της Γαρσοβιας στρατευματα μας διεταχθησαν ν' αποσυρθωσιν εις την δεξιαν του Γιστουλα , απεσυ ρθησαν δε την 5 ην πρωινην της 5 ) 3 ανενο χ λητοι προς το _δρισδ-εν _αυτοις νεον μετωπον , ανατιναξανχ α δλας τας γεφυρας του Γιστουλα . ΧΡΟΝΙΚΑ Η αναρρωσ ις της Α . Μ . του Γασιλεως Κωνσταντινου εξακολουθει ο · μαλως . Ο Κος Κεννετ Αεντουαρδ επανερχετ αι εν τη _τ'Ε γγ υς Αναιολι _] » της 16 Ιουλιου ει ς τδ περ ι Κυπρου θεμα του δια των εξης : * 'Η επιστολη τυυ _ΓπιΟΠ εις απαντησιν της ιδικης μου επι του κυπρ ιακου ζητηματος εχ ει τι τδ ενδιααφερον με , καιτοι η προσωπικοτης του γρ αφοντο ς απε κρυβη . Φαινεται , δτι δεν εσπουδασε την ιστοριαν του κυπριακου ζητηματος επαρκως . Αγνοει , δτι τω 1878 δια της επονειδιστου Συνθηκης του Γερολινου , ητις αφηκε τδ Ασθενη της Ευρωπης να κατεχη τδ _πλ _, ειατον της απολεσ θεισης περιουσιας του , η Αγγ λια απεκ τησε την Κυπρον δια συμπεριφορας , ητις εν τη νομικη φρασιοΧογια δυναται να περ _ιγραφτ ] ως « . εκβιααμδς » _( _ο 1 _αο 1 _ιηιαιι _^— ο εα ιιν επι 35 ειη εξεθλιβ εν αυτη φορους απδ των Κυπριων , ινα καταβ _αλβ φορ ον τη Τουρκια Εαν δεν _ανεμιγννετο η Αγγλια , οι Κυπριοι , ως οι Κρητες , θ' απεκτων αυτονομ ιαν , ητις θα ηγεν εις _υνωσιν μετα της Ελλαδος . Οτε ευρ ομεν , δει η Ρωσσια ητο φιλ η μας , πρ _οσηρτησαμεν την Κυπρον και ηρνηθημεν την περαιτερω πλ ηρωμην τον εκβιαστικου φορον , χωρ ις να λαβωμεν υπ ' δψει εις την μεταβολην ταυιην την επιθυμ ιαν των Κυπρ ιων , ων η μεγιστη πλειονοτης θελει παντοτε να ενωθυ μετα της Ελλαδος . _αΕι μαι και εγω αυτοκρατορικος , αλλα διαφωνω σφοδρα πρδς τδ συμπερασμα του . _Πι'ιιοιι , δτι οι κατοικο ι της Αυτοκρατορ ιας μας δεν θα _ελυπουντο να Ι 'δωσιν ημας εξαφανιζαμ ε · νους , εαν ενοηοα αυτδν καλως , διοτι η θαυμασια αλληλεγγ υη της Αυτοκρατορ ιας μας κατα τδν παρ οντα πολεμον αναιρει την τοιαυτην γνωμην . _Οιε _ειαηγηθην την παραχα ') ρη αιν της Κυπρου τη Ελλαδι δι' εθνολογικους και _οικονομικους λογους , ωρισμενως αντι παραχ ωρη σεων εν Μακεδονια πρδς την Γουλγαρ ιαν , υπεστηριξα , δτι η Κυπρος διετελει υπδ _αλλοιας συνθηκας και η απωιεια της δεν θα ητο μεγαλ ης σημασι ας δι' ημ ας . Δεν υποστηριζω , δα η Κυπρος θα ωφεληθη εκ της μεταβ ολης , αλλ' αν η πλειονοτης των Κυπριων ( _οι Μουσουλμ ανοι δυνανται να ξενισυωαιν αλλαχ ου υπδ την αγγ λικην σημαιας ) , προζ _ιμι } την μετα της _ΕΙλαδος ε ' νωσιν , α επιτραπη η Αμεσως εηεμβ ασις της Ελλαδος , κλειομ ενης συμφωνιας μετα της Γουλγαριας και Σερβιας . Πιθ ανως κατα τδν πολεμον τουων θ' Ληοκχ ηαωμεν μεγα μερ ος των γερμανικων κτησεων εν Αφρικγ } * Ωκεανια , ιαως χ αι εν Μεσοποταμια , θα δια κινδυνευσω μεν παντα ταυτα αρνου μενοι να ενδωσωμεν εις νομ ιμους αξιωσεις της εθνικοτητος ( Διοτι η αναμιξις των Γαλκανικων θα βρ αχνν ι ] τδν πολεμον ) , Η του _Γπιοη αμφισβητησις των συχνων λιμων της Κυπρου αποδεικνυει , δτι ουδεποτε μετεβη εκεισ _ε , ουδ' ωμιλ _ησε μετα των παθοντων τους λιμους . Ουτω δυναται να β εβ _αιωση , δτι οι ελωδει ς ειναι αγνωστοι εν τη Χρνσ _τ _} * Ακτ _τ > . « Θα _λ . αβ ωμεν αναγκην δλου ημων του χρηματος πρδς αναπιυξ ιν της εμπορ ιας μας , των νεων αποικιων μας και πρ δς επ ανο ρθωσ ιν των απδ του πολεμου ζημιων . Δεν ειναι ανταξιον ημων να κατασπαταλησωμεν τδ χρημα μας δπως κατσ . στησωμεν την νησον της Αφροδιτης κατοικησιμον υπδ των Α γγ λων αποικων , στερουντες την Ελλαδα νομιμου εδαφους πρδς επεκτασιν . Αι Ιονιοι Νησοι ειναι ως η Κυπρος ευφοροι αλλα ουδεποτε εσχομεν αφορμην λυπης δια τδ εργον του Βλαδστωνος εις τδ να παραχωρη θωσιν αυται τη Ελλαδι κατα τδ 1863 . Σημερον κατ ' ισχ υροτερους λο γους δεον να ειμεθα μαλλον γενναιοφρονες πρδς την Ελλαδα και τους λογους τουτου απηοιθμησα ηδη . « Ο Κος Χουστων ειναι ικανη αυθεντικοτης εις τα περι Κυπρου , αλλα νομ ιζω , δτι δεν ειναι της παρουσης περιστασεως η επι του θεματος τουτου αυζηχ ηαι ς και αυτη ειναι η τελευταια μου επ' αυτου λεξις » . Βρ αφει η « Εγγυς Ανατολη » Αονδινου υπδ ημερομηνιαν 23 Ιουλιου * 'ΠΑα ρ ναξ θα εχη πολυ γρηγορα Πτωχ οκομειον χ αρ ις εις την γενναιοδωρ ιαντου λιαν γνωστου Φιλανθρ ωπου κ . Κωστα Ι . Πιεριδη , δατις εδωρηαατο πρδς τδν ακοπδν τουτον μεγαλ ην ο ' ικια ν και προυνοηαε περι της διατηρησεως του . _« Μολις τδ καθιδρυμα τουτο θα ευρ _ισκομαι εν _πληρει λειτουργια , δ κ . Πιεριδης ελπιζει ν ' ανεγειργ ) εις την γενετειραν του οικημα , δπως χρη _- οιμευση ως Αστικη Σχ ολη των Αρρεν ων » . Οι Ιερεις Γουνιου , _απειθηοαντες πρδς την Εκκλησιαστικην Αρχην , κατεδικααθησαν υπδ 'Εκλησιαστικου Δικαστηριου , αυγκροτηθεντος εν Αε · μεσω υπδ την προεδρ _ιαν του Μ ητροπολιτου , εις καθα _ιρεσιν , εκτδς εαν μβ ταμελ η θεντες ζητησα ) σιν εντδς μηνδς αυγγνωμην . Εσταλησαν εις τδ _^ νταυ »? α Προξενειον της Ελλαδος μεταλλια των δυο πολε _μουν , Ανηκοντα εις τους εξης : Νικηφ ορον Καλλ _ινικ ον , Χρηστον _Βιαλλου ρην , 'Ανα _στασιον Διακον , Αριστειδ ην Μυριανθοπουλον , Βεωργιον Μιχην η Μιχαηλ και Μιχαηλ Παπαδοπουλον . Εκ προηγουμενων Αποστολων υ · παρχ οναιν εν τω _Προξενειω των εξης ι Δημητριου Χατζηπαντελη , Δημητριου Νικολαου , θεοφ ανους Αντωνιαδοα , Πο · _λνχ αρπου Κουμιοου , Αντωνιου Βεωργιου _^ Αντωνιου Κ . Παπαδοπουλου , Βρηγοριου Δελε βαντου _, Νικολαου Φλουδιωτου , Ρουσου _Κωνσταντινιδου , Χαραλα μπους Ιω * αννου , Αντωνιου Κοπατου , Χαραλα μπους _Κατσουρα , Νικολαου Σοφοκλεους , Ιωαννου Μπαλτη , Σταυ ρου Βαριβαλδη , και Αθανασιου Χαραλαμπη . ΔΙΑΦΟΡΑ Α _περιωσεν εν Γαρωαιοις η _πολυσεραστος _πρεσβυτις Χ' Ελενη Βεωργιου , Ιν ηλικια 95 ετων , μητηρ των μεγαλεμπορων Αδελ φων Βεωργ ιου , διαγαγουσα τδν βιον _θεοσεβως και εμπνευσασα εις τ & τεκνα της αισθηματα ευγενη . —Τδν παρεορ _ον Δικαστην Λαρνακας κ _^ Δ . Β . Δημητριαδην , λαβοντα αδειαν _απουσιας , αναπλ _ηροι δ εν Κυρηνεια εγκρι--τος Δ ικηγ ορος κ . Χαρ . Δ . Δημητριαδης . — Ευχαρ ιστως πληροφορουμεθα , _δτι χαρις εις τας ενεργειας του Διευθυντου του 'Αμιαντωρυχειου εν _Τρωοδει κ . Ι . Φ . Ββλεγκο , ιδρυθη Συνεργατικος Συνδεσμος , του δποιο _ι _) Αντιπροεδρος και Λογιστης εξελε γη ο κ . Θρασυβουλος Αυτονομος , Βραμματευς δε και Ταμιας δ κ . Α γγ ελος Αρτεμης . —Κατα τας περισσοτερας ημερας του τελευταιου δεκαπενθημερου τδ _θερμομετρον ενταυθα εδεικνυεν εν πληρει μεσημβρια 31 βαθμους , μονον δ' επι δυο η τρεις -ημερας ανηλθεν εις 32—32 1 ) 2 . ΒΡΑΦΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Καθισταται γνωστδν εις παντας τους διδασκαλους , δτι τα ενταλ ματα χορηγιων δια τδ Γ' εξα μηνον του ληξαντος σχολ . ετους εσταλ ησαν εις τους οιχ _ειους Διοικητας . Η πληρωμη θα γ _ινηται υπδ των Επαρχ . Ταμιων και οι διδασκαλοι δυνανται ν ' αποταθωσι πρδς τουτο , εν η δε περιπτωσει ευρισκονται εις αλλας Επαρχ ιας να καταστησωσι τουτο γνωστδν τοις _Διοικηταις . Εκ του Βραφειου της Παιδειας . Τη 3 η Αυγουστου 1-915 , _ΛΗΛΩΣΙΣ Δη λουμεν δτι η Ιερα ημων Μονη του Κυκκου καταργει απδ του τρεχοντος ετους τας ζητειας εν _ταις επαρχ ιαις Μβ · σαορ ιας—Κιτιου—και Κερηνειας , θα αποστελλ η δε αδελ φων αυτης μετα της σεπτης εικονος της Θεοτοκου πρδς επιτελβσιν αγιασμου και παρακλησεως μονον εις τα χωρια εκεινα των ειρημενων Επαρχιων , ατινα δια γραπτης αιτησεως των πρδς τδν Η γου μενον ηθελον ζητησει τδ τοιουτο , Ιερα Μον 5 Κυκκου 13 ) 7 ) 1915 . τ Ο Ηγουμενος Κυκκου Κλεοπας . ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΑΡΝΑΚΟΣ _ΠΡΟΙ'δ ΝΤΑ ΕΒΧΩΡΙΑ ΣΙΤΟΣ τδ κοιλδν Βρ . 58-00 ΚΡΙΘΗ > » 22—23 ΓΡΟΜΗ » > 10-17 ΟΡΟΓΟΣ ΚΠ 1 ΡΙΑΚΟΣ » 38-40 ΓΑΜΓΛΚ 0 Σ 11 ΟΡΟΣ ηοκα παρ . 40 ΣΤΑΦΙΣ > 70—80 ΕΛΑΙΑ η κυπρ , ( λιτρα ) γρ . 50 ΕΛΑΙΑ Ι _υξωτερ . η λιτρα γρ . 44 ΓΑΜΓΑΞ > 22-23 ΧΑΡΟΥΠΙΑ τδ καντα ρι _σελ . 14—15 ΠΡ βΙ _-ΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΦΕΣ η οκ « χονδρικως γρ . 15—17 ΖΑΧΑΡΙΣ » > 0 1 ) 4 και 7 1 ) 4 . _ΟΡΙΖΑ ο σακκος 28 /—ΣΑΠΩΝ ( ελλην . ) Χαριλαου και Καν ελλοπουλου η οκα χονδρικως Ρ » ( Τριπολ . ) » Π ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ τδ κιβ . Ρωσ . » 8 α 1 ) 2 » Ρουμ . » 77 1 ) 2 Την _Κυριακων 26 ) 8 Αυγο υστου εις του ΠΑΤΕ η πρωτη _εισαγομενη εν _Κυπρφ _πολεμικη ταινια του Πανευρωπαικου πολεμου οι _ΣΤΡιΠΙΩΤΑι _τηχ _γηλλιης : ενθα διαλαμπει ο ακρ αιφνης πατριωτισμ ος και . η αχρ ομητος ε _^ θελοθυυια των Βαλλων και η μεγαλοψυχ ος _περ ιφρονηυις των Α γγ λων προς χ ον θανατον . Ανααωδεις μαχαι εκ χ ον συσταδην , καταατροφαι , ερημωαε _ιζ χ αι δλα τα δεινα χ ου φοβερ ον _πολεμου θα παρ ελααωσιν απδ χ τ _} ζ οθονης χ ου Κινηματογραφου . Εκαατος θα _θ'εληατ } β εβ αιω ς να παρ ακολουθηθ _ε ι ] χ ην λιαν ενδιαφ ερ ουοαν χ αυτην χ αινιαν . 8 Α ΕΞΕΛΟΚ Ο ΒΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ Εις την « * Επιθεωρησιν των Παρ ισιων » ο αντιναυαρχος Ντεγκουη αφιερωνει μακραν μελετην επι της ναυτικης καταστασεως . Μεταξυ αλλων γρα φει και τα εξης : « Εις εποχην , κα & ' ην ουδει ς πλεον εχει πεποιθ ησιν εις την « . οικον ομικην πιεσιτ » , νφ' ας αυνθηκας διεξαγεται αυτη , δεν θα παυσω να συνιστω , δτι επιβαλλεται περισσοτερον παρ α ποτ ε η οναληψ ις επιχειρη σεων εις τος ακτας της Βερμανιας . Δεν εχ ω την ελαχ _ιστην αμφιβολιαν , δτι δ γερμανικδς στολος θα ζητηση . να καταδειξη την δυναμιν του , τοσον περισσοτερον , οαον ειναι ηδ η αντιληπτδς δ κινδυνος , τδν οποιον διατρεχ ει η αυτοκρ ατορια . « Ο στολος « ανοικτης θαλασσης » , ινισχυομενος δια των πλοιων , _τα οποια ευρ ισκοντο εν κατασκευη κατα τδν Αυγουστον του 1014 , και ων η κατα - σκευη επερατωθ η ηδη η πρ οκειται να περαιωθη χ αρις εις την αναπτυχ θεισαν ταχ υτητα , ητις δεν αποκλειει την μεθοδικοτητα , υα επ _ιγειρηογι εξοδον εκ των βασεων του . Τι θα επιδιωξη εξερχ ομενος ο στολος ουτος και πο ιαι θα ειναι αι μεθοδοι του μαχης Θα ητο τοσον περισσοτερον δυσκολος πασα πρ ορρησις , υοω αι μαλλον απρ οοπτοι περιστασεις δυνανται να διαδρ αματισωοι πρωτευον μερος . Α ν δμως αλη θευ }/ πρ αγματι , δτι 7 ) μαχη αποτελει την τελευταιαν και αποφααιστικην φααιν κατα την _συγκρουτ ιν ηθικων δυναμεων , ητις απο καλειται πολεμος , πρ επει να υποθεσω μεν , δα δ αγων θα ειναι λυσσωδ ης . < Π ρ επει επισης να υπολογισωμεν , δτι οι ε χ θροι μας θα χρη αιμοποιησωσι πολεμικ α μεσα δλως νεα , προετοιμαοθεντα εν μνστικοτητι κατα την μακρ αν περ ιοδον αναγκαστικης αναπαυσεως . Δεν εχω αποδειξιν τδν δσα λεγω ' ετι πλεον , δεν θα ηονναμη ν να ειπω ποια ειναι τα μεσα ταυτα , επ ιθετικα ¦ η αμυντικα , και τα οποια πιθ ανως αναγονται εις τδν υποβρυχ ιον πυλεμον . Ο , τι μονον δυνομαι να ειπω ειναι , δτι ειμαι βεβαιος δι' δσα λεγω . Αποκειται εις τους ουμμ αχους να λαβωσι παντα τα μετρα , δπως— αν μη ει ναι δυνατδν ν' _οντιμετωπισωσι τδ απρ υοπτον—προκαλεσωσι τουλαχι - στον δυσαρεστους εκπληξεις εις τδν εχθρ ον . » Ο ΚΑΙ _-ΖΕΡ ΠΡΟΑΒΒΕΛΛΕΙ ΕΚΠΛΗΞΙΝ Ια γαλλικα φυλλα ογγ εΩ . οναιν , δτι η ημιεπισημος γερμανικη εφημερ _ις λ Εγχ ωρ ιος Αγγελιαφορ ος » αναφερει _αυναντενξιν , η ν εσχ εν δ ποιητης _Βκαγκοφερ πρδς τδν Αυτοκρατορα Βουλιελμον . _' Ο Καιζερ Ανηγγειλε πρ δς τδν ποιψην , _δοτις Ανελαβε να _γρι ψη την _Ιατοριαν του πολεμου , δα επικειται γεγοι δς αημανζικωτατον , Ο 'Ρα χ ιαιας του Αυτοκρατορας κρατει επι της εκ πληξεως ταυτης , ητις προετοιμαζεται _οπολ . υτον _μυστικοτητα . . Ο ποιητης Βκαγκοφερ διηγειτα μονον , δτι ειδε τδν Αυτοκρατορα ευ θυμοτατον . Τδ γεγονος , τδ οποιοι μενει ακομη μυστηριωδες , γραφει , θ 1 _αποτελεσω αφορμην γενικης χ αρας . Δεν αφ _ινει ? α νοηθ _· η _διοι _^ ου ποιοι ειδους εκπληξις ειν ' εκεινη , ην ετοιμαζει ο Καιζερ , αναφερει οε μονον , δτι προσεχως θα _δννηθτ } ν' _αναγγειλν ) την ημερ αν , καθ' ην θα πραγματωθη η τοσον μυστηριωδως διδομενη πρ δς τδν γερμανικδν _λ . αδν υποσχεσις . ο _χηρ _^ _ΕΗ _ΧΥ _^ _ΙΧΤ Α ΠΑΡΑΓΙΑΣΙΝ ΤΩΝ ΣΥΝΟΗΚΩ Μ Τδ « Κορριερε Ντελλα Σερα » δημοσιευει _τιεριληψιν του τελευταιου αρ θρου του _Χαρδεν . _'Ο διασημος Βερμανδς δημοοιολογος και ενθερμος οπ αδδς των αρχ ων του Γισμαρκ εις 22 ολοκληρους σελιδας διερωτ αται , εαν η Ρωσσια θα θεληση να συναψι _] χωρ ιστην ειρψην , απαξ εκδιωχ θεισα εκ Βαλικιας . Δυναται τις ν' απαντηση δτι εινα ι δεσμευμενη δια της συνθηκης του Σεπτεμβριου , η οποια απαγορευει εις τους συμμαχ ους να _υπογραψωσ ιν ειρψην μονομερη . Πο ιαν εντνπωσιν παρ αγει η παρα - βι ααις των αννθ ηκων κατα τονς χρ ονους αυτους , καθ' ους δ πολεμος διεξα γεται δι' ασφυκτικων αερ ιων και καθ' ους β υθιζονται τα εμπορικα πλοια ανευ καν προειδοποιηαεως > τδ ειδομεν , λεγει δ Χαρ δεν , εις τας περ ιπτωσεις του Γελ γιου και της Ιταλιας . ΙΙ Βερμανια βαι βαιωνει , δτι τδ Γελγων δεν ητο πλεον ουοετερ ον , η δε Τετραπλη Σ υνεννοησις και οι πλειστοι των ουδετερων λεγονσιν , δτι η Αυστρια παρεβιαοε πρωτη την συνθη κην της συμμαχ ιας , μη τηρηαασα τδ αρ θρον 7 της συνθηκης μετα της Ι- ταλιας . Τδ συμ φερον δμιλει _ειτονωτερο ν της σννειδηοεως . Και ο Χαρ δεν επαναλαμβανει εδω την γνωμην του ως πρδς την επιτρ επομ ενην παραβιαπιν των συμμαχ ιων και αναφερει τδν _Φρειοερικον τδν Μεγαν . Την πρωτην φοραν ειχ ε παραθεσει αποσπασματα του εργ ου « * Αντι — Μακιεβ ελιρ , εργου αναφερομενου εις την νεανικην ηλικιαν του Φρειδερικου , και πολλοι εφεραν αντιρρη σιν , δα εκει ναι δεν ησαν αι ωριμοι γνωμαι του Γασιλεως . Ο Χαρ δεν απαντα π αραθετων μεταγενεστερα εγγραφα . Και _ιδον εν παρα δειγμα : « Οταν ειναι τις εξηακημ ενος εις την αν ναρμογην της _αυρ ωπαικ ης πολιτικης , ειναι δυοκολον να _διατηρηση παντοτε τδν αυιδν χα ρ ακτηρα . Ευρισκεται διαρκω ς εν _κυνουτω μηπως προδοθη υπδ των συμμαχων , εγκαταλειφθη υπδ των φιλων , _συντριβη εκ των αντιθετων _επαφθαλμιασεων και τελος αναγκαζεται να κα μ _% την ακεψν ι ' _ιν πρεπι ] μαιλον να θυοιαα ]] τδν λαον του η να αυετησ _^ ιδν λογον του . Γαδιζων εναντιο ν του συμφερ οντος του , υ ηγεμων υα εμεγαλωνεν εν αρετη , αλλα θα ιομ ικρ _υνειο εν δυναμει . « Ο ηγεμ ων αναγκαζεται ν' _αποκτηση την _αυνηθειαν , η οποια _εξαγιαζει την απατην και την Ιαχ υν , οι δε γειτονες του , 61 οποιοι δεν θα εκαμνον τδ ι'διον , θα _εξβμυταλλβ _υοντο την χρη στοτητα του και θα εξβ _- λαμβαναν την Αρο ιην του ως Αδυναμιαν » , Και _βρ _αδντβρ ν _εγραφαν : * Ο ηγεμ ων δφβ _ιλβ ι να βχη ως οδηγδν την ευτνχ ιαν του Ισου του Επιτρεπεται η παραβ ιασις των συνθηκων , δταν δ συμμαχος δεν , ,. εκτελη τδ _κο θηκον του , δταν _ιιιαι υποχρεο : μενος να προ οτατενσι ] τονς συνδυασμους τον , δταν η _πιεοις δυναμεως μεγαλειτερα ς _εξαναγκαζω εις την παρ αβιασιν , δταν τα μεσα πρδς διεξαγωγη ν του πολεμου , τα συμπεφωνημενα δια της συνθηκης ειναι εξηντλημενα . « Εαν ο ηγεμων εχι ] ως καθηκον να θυσιαζηται . δια τους υπηκοους του , ε ' χει επισης ακομη μεγαλειτερον καθηκον να περ ιφρονηση την συνθηκην , η οποια γινεται καταστρεπτικη εις τα συμφεροντα των » . ΒΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Βνωρ ιζω πρδς του αξιοτι μους κ . κ . Διδασκαλους και Σχολικους Επιτροπους της επαρχ ιας Ααρνακος , δτι προς _ευκολιαν αυτων _ανεθ'εσα εφετος την αντιπροσωπειαν μου εις τδν αξιοτιμον Διευθυντην της Αστικη ς Σχολης Λα ρνακας κ . Χρ . Ιακ ωβιοην , _δστις δικαιουται να λαμβανη εξ ονο ματος μου τας παραγγελια ς των εν τη επαρχ ια ταυτη κ . κ . _Διοασκαλων και Σχολ ικων Επιτροπων . Δει γματα των διδακτικων βιβλιων του Καταστηματος μου θα εδρισκωντα : εκτεθειμενα εν τω εν Λα ρνακι _καφενειω _'Ακροπολεω ( κ . Ι . _Συμεωνιδου ) . Παν τα -τα διδαν . τιν . α βιβλια ειναι συμφωνα προς τδ νεον αναλυτικδν προγραμμα , ιδια Ιι τα βοη θητικα , ατινα εξετυπωθησαν φιλοκαλως εν Αθηναις και κοσμουνται υπδ των _καλλιτεχνικωτ ε ρων εικονων . Κολακευομαι εκ των προτε ρων να ελπιζω , δτι και εφετος οι κ . κ . Διδασκαλοι και Σχολικοι Επιτροποι θα ευαρεστη θωσιν , οπως _μοι εμπιστευθωσι τας παραγγελιας των , ως παντοτε . Εν Λευκωσια τι _/ 15 ) 28 _^ Ιουλιου 1915 . Μετα πολλης εκτιμησεως ΑΠΟΣΤΟΛ ΟΣ Χ . 1 ΩΑΝΝΙΔΗΣ . ΒιΙ _Κ Ο _/ _! βΟΣ / _ΙΟΙΖΟΥ Καθηγητης . * Αναλαμβανει την παρ αδοσιν τ » ς Βαλλικης και Αγγλικης επ ) . μετρ ια αμοιβη . Συστασεις αρισται . Πλειοτεραι πληροφηρ ιαι παρ α τω ιδιω ε ναντι της οικια ς του κ . Μ . _Γαλδασιρ ιδου . ΖΗΤΕΙΤ Α Ι ΔΙΔΑΣΚΑΛ ΟΣ κεκτημενος τα υπδ του Νομου απαιτουμενα προσοντα , δπως αναλαβη την οιευθυνσι ν του 'Α ρρεναγωγειου Ααγιας , ιδρυθεντος απδ του παροντος ετους νη _απογααει του Εκπαιδευτικου Συμβουλιου . Μ ιαθδς κατ ' ανωτατον δοον 24 λιραι ετησιως και κατοικια δωρεαν . _Απευθυντευν πρ δς τδν Π ρ οεδρον της Χωριτικης Ειαχρ οπης κ . Χ ' Χαραλαμπον Χ ριαιοφη , εις Ααγιαν . ΑΝΑΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤ ΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩ ΗΣ ΙΔΡΥΘ ΕΙΣΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ Εγκεκρ ιμενη δια Γ . Δι αταγματος και υπδ τδν _Ζλεγχον της Ελληνικης Κυβ ερνησεως , ΕΒΛΙΡΙΚ _ΟΝ ΚΕΦλλ _ΜΟ Ν ΑΡ . 2 , οοο , οοο , Πρ ακτω _ο δια τας επαρχ ιας Λα ρνακος και Αμμοχ ωστο υ , Λ . Ν . ΒΒΛΜΜ ΕΝΟΠΟΒΛΟ Σ . ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑΦΙΔΟΠ ΑΡΑΒΩΒΟΥ Σ Πληροψορουμζν χ ου ενδιαφερομενου , δα υηαρχβ ι παρακαταθηκη ανθ ρακικουκαλιου εν ταις αποθηκαις μας εν _Αεμεσφ και οι β ουλομενοι Ας σπευσουν εγκαιρως να προμη θευθωα ι _, διοτι η παρακαταθηκη μας δεν ειναι μεγαλ η , Τα σπουδαια πλεονεκτηματα , αΙινα _παρθει η χ _οηαις του Ανθρακικου Καλιου δια την αηοξηρααιν της σταφιδας , Αναπτυσσονται ευρ εως εις δημοσιευμα χ ου εγκρ ιτου Βεωπονου του Ι _εωργικου Τ μηματος κ . Χ ρ . Β . Πελαγ ιας . Ν . Π . Αανιχ ης . Βερ _^ _αν ικογ . χτ ρατο ς ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΙΙ εφημερ _ι ς _νΙταλικδς Λαος » πλ ηρ οφορειται , δτι καταρτιζεται εις τψ < Νοτιον Βερμανιαν νεα στρατια , δτι δε διοικητης αυιης διωρ ιοθ η ο οτρα · τηγ δς Αουνιεδορφ . ΙΙ στρατια αυτη θα ατ ιιλη εις Τρεν _ην ον , δια να πολεμηση κατα τω ν Ιταλων . Ουτω , λεγει η ιταλικη εφημ _? ρ _ις , εντος τινος χρον ου τα στρατευματα μας θ' οντιμετωπισωσι στρατευματα γερμανικα . ν /· ι ( 1 ι ν / _ιιι _οιι ιο Ι _ηαοΒροηι , ιβ α _ΤΗΕ _ινιη _^ _σΗΕδΤΕ _^ ΡΙΓΕ _ΟΡΡΙΟΕ ( 3 Ι . ΑΙΜ 5 ΡΑΙ _Ο ΕΧ _6 ΕΕ _0 £ 26 , 000 , 000 _ηη ε _^ 3 | _| · _ιι _βεηΑι _ΚΙ 5 Κ 5 _1 · λ 44 ' ι ? _λυ _αηα ω « Ε 5 Τ /« Ι δΕΤΤΙΕιΙΕΝΤ _ΓΑΤΕ 5 _ιΜΚΧΒ ) ° 1 _£ . (] Μιι 8 ' { _τ _νε ς κυκλοφοροΟσι με _^~* * ν _^ _ηχηρα ς μαλλον διαφημισεις , αλλα δεν _περιεχουσι την Ηουσαν αποτελεσματικοτητα , καθοτι κατα σκευαζονται εκ λιπαρων και αμφιβολων ουσι ων . ΙΙ προσοχη λοιπδν δεον να _στρα . φ · 7 _) εις προιοντα , των οποιων η φημη ειναι παγκοσμιως γνωστη · και τοιουζο ν ειν αι η - ( _οΒβ _ιηβ _Γιηχοη , η απδ τοΟ 1860 _διαδιδομενη ανα την υφηλιον . Ειναι η καλητε ρ _α σκευασια πρδς διατη . ρησιν της δροσεροτητας και της χροιας του δερματος , ως και της ελαστικοτητος και λευκδτητος αυτου . ν » ' ΕΜΜ ΗΡ _ΧΓ 1 ΗΡ _Λιριρτυ _ΜΜΡιςΗΣ ΤΙΕΤΕ Ι _^ ΟΥ Βεωργοι ! Τωρα που εινοι ο καιρ ος της φυτειας πατατων , τρεξατε να προμηθενθητ ' _ε τδν τυπον 6—5— β , δοτις ηαρι , _υοιοαε _αηοχ _ελ . εσματα θαυμασια . Ζητειτε μ οι ον λιπασματα ΕΛΛΗΝΙΚΑ της Ελληνικης Εταιρειας , τα οποια εινα ι δοκιμασμενα , γνησια και _ηγγυημετης περιεκτικοτητας . Μονος- * Α ντιπροοωπι ς πωλ ητης εν Λαρ νακι δ κ . ΕΥΑΒΒΕΛΟΣ Λ . ΒΕΩΡΠΑΔΗΣ . Αντιπρ οσωποι του κ . Ε . _Βεωργιαδου εις ιο χωρ ιο , δπου υπορχονσι παρακαταθηκαι : . Εις ΑΒΣΗΝ ο κ . Βεωργιος Κ . Τσαλακδς » ΚΟΝΤΓΑΝ » » Συμεων ι . Συμεωνιδης » ΞΒΔΟΤΒΜΓΟΝ » » Βεωργιος Παπα Ζαχαρια » ΟΡΜΙΔΙΑΝ » » Ανδρ εας Χα πεσης » ΞΒΛΟΦΑΒΟΒ » » Βερασιμος Νικολη » ΠΒΛΑΝ » » Παυλος Θεοδοσιου » Α 1 Τ 0 Ρ 0 Β » » Αδα μ Χ' Θεοφανους . _ΑτροτιΑΟΤβ ρη ' _ιι _τηΑΕΩΒ ι ΕΔΡΑ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΕΓΔΟΜΑ ΔΙΑΙΟΝ ΔΡΟΜΟ ΑΟΠΟΝ ΚΥΠΡΟΥ—ΑΙΒΥΠΤ ΟΥ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΛΦΙΞΕΙΣ Εξ Αμμοχ . Τρ _ιτην ωρα 11 η μ . Εις Λαρνακα Τρ ιτην & ρα 3 1 ) 2 μ . μ . ' _'Εκ _Λαραχ . Τρ Ιτην μεαοννκχ ιον ,, Δεμεσον _Τατα ρτην „ _* 4 1 ) 2 π . μ , . ,, _Αιμεαου _Τεταρν . μεαημβριαν , Ωυρν Σαι'δ Πεμπτην πβα >' ι . ,, _Πορτ _- Σαι _ι Πεμπν . ωρα . 6 μ μ . ,, _ΑΡ . εξανδρ . ΙΙαραοκ . _μεσημβριαν . ΙΜεταβιβασι ς εις Αλεξαν _ορειαν επι του ατμοπλοιου « Α ρκαδια » δια Πειραια , Θεσσαλονικη ν , Καβαλλαν , δι ' δλας τας νησους του _Αιγχ _ιο υ Πελα γους , ως και δι ' δλους τους λιμενας της II . Ελλαδος . Δεχ ομεθα επιβατας και εμπορευματα δια τους ανω λιμενας ως και δια 0 _ΜαΙΙ α - ( χβ _ιιουα _, α ιαι' $ _υιΙ / 65 , _Χτοιιαοη , £ ηυ (· νροοΙ και Λβ _/ ο _ΥοΗο δια μεταφορτωσεων . ΕΚ Τ 0 . Β ΕΝ ΛΕΜΕΣΩ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ! . _00 _]! Ρββ } ΙΙΕ Ο' Ι «{ Κ _]& Ε 5 {? _055 _Ιυ „ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ _,, ΡΩΣΣΙΑ Ιδρυθεισα δι' ονκαζιου της Α . Α . Μ . του Αυτοκρ ατορας πασων των Ρωασιων την 4 ην Μαρτιου 1881 . Ε _^ _ΡΗ ΕΡΙ ΒΙΕ _ΤΡΟΥΒ ΙΟ _^ Ε . Εταιρικδν χ εφαλαιον _καταβεβλ ημενον εξ ολοκληρου ρουβλια δ _, ΟΟΟ , ΟΟΟ ητοι Φρ . 13 , 333 , 333 . 33 * Εγγυητικα κεφαλαια » 273 , 000 , 00 . 0 Αποζημιωσεις και κεφαλαια πληρωθεντα εις τους οσφαλισθεντας . » 933 , 162 , 260 . Ασφαλιστρα και τοκοι εισπραχ θεντες κατα τδ 1912 » 160 , 684 , 178 . Η Εταιρεια εκτελει υπδ συμφεροντας ορους : ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ κατα _πυρκαιας . ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ κατα των κινδυνων νης μεταφορας εν ποταμοις και εν θαλασσαις ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ζωης . . ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ κατα _παντδς δυστυχη ματος . ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ζωης κατα των εν τοις ταξιοιοις και εν οδω δυστυχηματων . ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ κατα της θραυσεως υαλων . Δια πασαν πληροφορ _ιαν απευθυντεον : Βενικην _Διευ . _)· υνσιν εν Καιρω εν τη Πλατε ια Μελοδρ αματος και εις τα Πρακτορεια 'Εν Λευκωσια πρδς τδν νι . Κωσταν Σαμουηλ , Βεν . κδν δια την Κυπρον Πρακτορα . » Λα ρνακι ν τους -ο Αδελ φους _Γοντιτσιανου » Λεμεσφ » τον » ΚΧειτον Ν . Ρωσσιδην » Α μμοχ ωστφ » » » Α . Ε . Χριστοδουλιδην » _Κυρηνει _^ » » > _Νικολαον Καρατζαν » _* [ α Ψ _? { _ι * » » _Παυλον Κυθραιωτην II Ασφαλιστικη Εταιρεια « Ρωσσια » παραδεχεται την δικαιοοοσιαν των δικαστηριων -τη ς Κυπρου δι' δλας τας διαφορας η αμφισβητησεις , _αιτ ινες ηδυναντο ν αναφανωσι μεταξυ αυτης και των ασφαλισθεντων εις _υποθεσεις ασφαλειων 6-πογραφεισων υπ αυτης εν τη νησω ταυτη . Β τ - — χ ερον εξ ευλαβεια ς πρ δς την μηπω πληρως αποκατασταθειααν υγειαν του Γασιλεως , τελος δε εκ της πεποιθηοεως , δτι η επικειμενη πληρης οποκαταατασις ταυτης , υπερ ης κοινοι και ομοθυμοι αναπεμπονται ευχα _ι παντων των Ελληνων , θα _οημανβ τδν οριστικδν εντδς των δρων τον ελευθερου ημων Πολιτευματος τερματισμδν τη ς κρ ισεως » . Ει ναι ακρως θλιβερ δν , δτι δ Κος Γενιζελος , επανερχ ομενος εις την πο λι τικη ν , ενδεδειγμενος ο ' υπδ της λαικης ψηφου , δπως _αναλαβι ] και αυθις την διακυβερ νηαιν του Κρατου ς και γενικωτερον _ιθννβ τας τυχ ας τον Εθν ους , προεβη εις δη λωσεις ουχι απηλλαγμενας ταπεινου κομματικου πνευματος και υπολογισμου , π αν αλλο ο' η συναδουσας πρ δς τδν προορισμον του και τας παρουσας εθνικος περιστασεις , ενω πας τις _προαεδοκα , δα μετα την εκλογικην _νικην του θα ενεποιει την εντυπωοιν μετριοπαθους και φιλοδι καιου πολ ιτικ ου ανδρ δς , αιρομενου εις τδ νψος , εις δ οφειλει να _ι ' στατα ι υ πρωτος πολιτικος ηγ ετης τον υπδ αναμφισβητητον δοκιμασιαν διατελουντος Ελληνωμου . Ωμιλ ηαεν εν πνευματι μερολ ηψιας περι της διεξαχ θεισης κομματικης διαπαλ ης , εκοκιαεν αναιτιολογητως την πολιτικην της πορονοης Κυβερνησε ως ως δημιονργηααα αν εξωτερικους κινδυνου ς και παρ αστ ησε κατ ' σρε ' - ακειαν τα εσωτερικα πραγματα ως σκοτεινα και εμπνεοντα ζωηρ ας ανησυχ ιας , ενδιετριψε οε μετ ' ιδ ιαζον τος ενδιαφεροντος επι της αναστολης των εργασ ιων της Γουλης και εν τελει ηπειλησε « ζωηρ οτερα ν την εκοηλωσιν της εκ του παρ οντος καθεστωτος λαικης δυσφ ορια ς » , ταυτ α δε πα ντα , ινα τδ ταχ υιερον κλ ηθη εις την εξονσιαν , ης απεμακρυνθ η ενεκα πειρ αματος , υεωρηυεντος υπδ του Στεμματος ακροοφαλους , ελεγχ θεντος ο' υπδ των πραγμ ατων ως εγκλειοντας αυτον τδν ολεθρον . ' Λλλ' ας δεχ θω μεν πρ δς στιγμην , δτι οι εν τη εξ ουσια , κατα την διεξαγωγην των εκλογων , ηθελ ησαν να επηρεααωοι την λαικην γνωμην , εοιω δια της καταχρηαεα ) ς του ονοματο ς του ανευθυνου παρ αγοντος , τονθ' υπερ , παρ α την γενικην μομφην , δτι * τδ παν επρ αχ θη _» , αποτελει τδ μ ονον , αλλα και π ολυ ομφιοβητησιμον επιχει ρημα τυυ Κου Γενιζελου . Α- ρα γε τ ο μεσον τουτο , η εχ μεταλιεναις τ ου ονοματος τουτον , υ ' σω χ α _ι αν ειναι αθεμ ιτος , ισοφαρ ιζει πρδς την πλασθειααν και καλλιεργουμ _ενων _αιαετι υπδ των αντιθετων υποθεαιν της πρ δς τους Βι ρ μανους απεμπολησεως των εθνικων ημων συμφερ οντων Και ως πρ δς μεν τδ αν _ιικειμενον της μομφης του , ισως ειναι δια τουτο υπολογα ωριαμε να τ ινα προσωπα , αλλ' ως π ρδς τδν ανα _οακχηριστο ·» μυυον της εθνικης προδοσιας , γνωρ _ιζομεν , δτι β αρυνει ουτος χ ονδρικως πλειαιονς παρ αγοντας κ _« ι πρακτορας του κομματος των φιλελευθερων , εσω και εξω ιης Ελλαδος , αφου ε ' σχε δυααρεατον τουτου πειραν και η απομεμακρυσμενη Κυπρ ος . Ι 1 εκτροπη δε της διαπαλ ης απδ των ουνταγματικων Αγωνιστων αυιης _επεδιωχ θ η πρωτιστως υη' αυτων των β ενιζελικων οργανων , αιινα προσβαλλοντα την πολιτικην της _Κυβερνησεως , εατρεφονχ ο εμμεσως κατ' αυχ ου του Σιεμματος , του επιβαλονχ ος , χ αριν της περιφρουρησεως του Κρατους , την τοιαυτην πολιτικην δια της αιδ _ηρ ας πυγμης του , Αλλ' ευτυχω ς δ ελληνικο ς λαδς ωρμηθη υπδ αλλων σκεψεων και ενω αφ' ενδς εξεδηλου την λατρειαν του πρ δς τδν σεπτδν αυτου Α νακτα , _περιεβαλλεν εξ αλλου δια της εμπιστοσυνης του τδν δεξιδν πολιτικδν ανδρα , τδν προωρ ισμ ενον να επανορθωστ ] τα υφ' εαντου πλ ημμελως γενομενα , ατινα και μονα εδνσχεραναν την απεναντι της Συνεννοησεως διπλωματικην θεσιν της Ελλαδος και εδι ] μιουργησαν , εον πραγματι υφιστα νται , τους νπ ' αυτου _διαλαλ . ονμενους εξωτερικους κινδυνους . Διοτι , πρ αγματ ι , εξωτερικους κινδυνους δεν εδημιονργηαεν η παρουσα Κυβερ νησις , ητις υπδ αλλας περιστασεις Θανενφ 7 ] μ _ειτα υπο τε φιλων και εχ θρ ων και δια την σωφρονα συνηρητικοτητα της εν τη _εξωτερικν _, πολιτικη και δια την ειλικρινειαν της εν τη υποδειξει των πραγματικων κινδυνων , εν η περιπτωσει περ ιεπλεκετο η Ελλας , κατα την βε νιζελικην αντιλ ηψιν , εις την πανευρωπαικην συρραξιν , αλλ' ουδε περιηγαγεν εις κακην καταστασιν τα εσωτερ ικα πρ αγματα , τουναντιον _διεξηγαγε ν , δσω επετρεπεν η αναποφευκτος πολιτικη κρ _ισις , ομαλωτερον την διοικησιν , και αψευδης τουτον μαρτυ ς η απδ του σχ ηματισμου αυτης επικρατουσα ταξις και γαλη νη εν Ελλαδ ι , ας δεν ισχυ σαν ευτυχ ως να διαταρ αξωσ ιν αι φωνασκια ι δημοσ ιογραφικων τινων οργ ανω ν και αι κακοι εισηγησεις πολιτικων ρητορω ν . Αλλω ς τε , χ αριτι θεια , τδ Κρ ατος δεν εκυλισθ η εις τδ βαραθρον , εις δ ωθε ι τουτο η πεπλανημενη γνω μη τον Κου Γενιζελου , τα δε κεκτημενα παραμενουσιν αθικτα , αλλα και σεβαστα υπδ των ελλοχευοντων εχ θρ ων του Ελληνισμου , αφου υπαρχουαιν οκε' _^ ρα ιαι αι πολεμ ικοι του Εθνους δυ _· ναμεις , αι ' ιινες προωρ ιζο ντο να υποστωοι _σημαντικην μειωαιν , ει μη εξουδενωσ ιν , ε ' ις τος επιχ ειρη σεις της Χερ σονησου της Καλλιπολεως . Και ενω πας τις ανεμενε νακουο η παρ α τον τεως και μελλοντος υπευθυνου Κνβ ερ - _νητου , δτι η Θεια πρ ονοια εσωσε την Ελ ? . αοα απδ εγχειρηματος ολεθρ ιου απδ πασης απο ψεως , ως εκ του τροπον , καθ' υν εμελετηθη , η οε _κτηθειαα απδ τετραμηνου πειρα θαποτελεση φωτ εινδν οδ ηγδν της _μελλουση ς πολιτι κης τ ου δρ ασεως , τουναντιον αυτος ουτος , δοτις μικρ ου δειν περ ιηγε το τε Κρ ατος και τδ Εθνος εις αληθες χ αος , μεμφεται ως δημιουργηοα νιας εξωτερ ικους κινδυνους τους χρη σιμευοαντας ως οργανα της σωτηριας . Διοτι , δυοιν θατερον θα προεκυπτεν εκ του μελειηθεντος πειρ αματος Π η 'Ελλας θα υ φιατατο ζημιας ανωτε ρα ς των δυνα μεων και της αντοχη ς της εν τη « παγ _ιδι τον θανατου , » ως ορ θω ς ωνομ οοθ η η _Χερ αονηαος της Καλλιπολεως , και θα εμενε κατοπιν ερμαιον του πρ ωτου αρ παγος επιδρομεας , η υα αυνετελει εις την νικην και αντι αβεβαιων ανταλλαγματων , καθορισθεντων μονον υπο της απεριορ ιστου αισιοδοξιας του Κου Γενιζελου , θοπεβ αλλεν ωρισμενως πολυτιμα τ _/ ς δυναται να επ _ιβ αλλη , εφ' δσον θεωρε ι αναγκαιον , τος οωτ ?] ρ ιους αυτου βουλας . _ΤΗΑΕΒΡ _ΑΦΗΜ ιΠΗ ΡΕΟΥΤΕΡ 0 ΕΥΜ _ΠιΤι ΟΣ ΙιΟ ΑΕΡΣ Πετρουπολις 31 . —Πεισμων μαχη εξακολουθει εις τδ μετωπον του Ναρ εβ . Ο εχθρδς υπεστη μεγ αλας απωλειας προσπαθων να εγκαθι δρυση πυροβολοων επι της αριστερας του Ναρ εβ και Ν του στομιου του Κβα . Η μαχη παρα το Σερδτσκ και Μπουλτουσκ Γ της Γαρσοβιας κυμαινεται . Ο εχ & ρος μεταξυ Γιπριτς και Μπου _/ επαι )· ε _τρομερως κατα τας πεισματωδεις πολυαριθ μους _σψουρ _δις _επιθ-εσεις του . Γ του Βρουπετσεζδ φ την 27 ) 7 επιτεθεις _απεκρουσθ η . Εξ αυστριακα τα γμα τα διηλθον τον _Μπου γ παρα τδ Καμιουκα και κατελα βον ιερος των χαρακωμ ατων μας , αλλ' αντεπιθεσις μας τα ερριψεν πε ρα του ποταμου _απολεσαντα 1500 αιχμαλωτους . Παρ ισιοι . —Ει ς τα Γοσγια οι Βαλλοι κατελα βον νεας συνοικια ς του Αονουα . _Οι Βερμανοι εκαμαν . _επιθεσιν δια να καταλαβωσι τας τοποθεσιας του Μπα ρεν Κοπφ , αλλ' απεχρουσθησαν . Βερμανικη _πυροβ ολαρχ ια . βοι ) θοΟσα την _επιυ εσιν κατεστρα _φη ελοτελως . Α _μστελοοαμον , — Ανακοινωθεν του Γερολινου λε γει , δτι η γενικη καταστασις εν τη μαχη _της Γαρσοβιας παραμενει αμεταβλ ητος . Διατεινεται δ ' μως _, δτι ο Μακενσεν ανελα βεν επιθετικην στασιν Ν του _Λουπλιν και _εφθασεν εις τον _σιδηροορομον μεταξυ Λουπλιν —Χολ μ . Τδ ανακοινωθ εν διατεινεται περαιτε ρω , δτι η στρατια του _Γαυρς εισεδυσεν εις τδν _Γι · _στουλαν Γ του 'Β _^ ανγορδδ και ηχμαλωτ ! 7 εν 800 , εκυριευσε δε 5 ταχυβολα . Η μαχη εξακολουθει . Ο Μακενσεν διατεινεται , δτι _ηχμαλωτισε χιλιαδας τινας και εκυριευσε τρια τη λεβολα ΝΑ του Λουπλιν . Η επιτυχ ια αυτη εν συνδυασμω πρδς την προελασ ιν της πρωσσικης φρουρας ΓΑ του Κ ρασνονσταο ν . αι της πιεσεως Ν του Χδλ μ διεσεισε τους _Ρυσαου ς μεταξυ _Γιστουλα και Μπου γ . Οι Ρωσσοι σημερον εκκενου σι τας θεσεις δλης της γραμμης , ανθ ι στα μενοι μονον εν Γροτισοβ . Ο στρ ατα ρχης Φρεντ ς αγγ ελλει , δτι ο ! Βερμανοι την ΙΙαρασκευην πρωι ' εβομβα ρ · δισαν οχυρ ωματα Γ και Ν του Χοεγε _, οποτε και προσε _βαλον δια φλ ογο _φορων βλ ημ ατων , ρι / ττομ ενων κυρ ιως κατα των προχωματων , τα _ετιοια προσφατως ειχομεν κυριευσει απδ τδν εχθρον . Δια του τρ οπο υ τουτ ου κ ατω _ρΟ'ωσαν να _εισδυσωσιν εις τη ν πρωτην γραμμην των χαρακωματων μας _επι μετωπου · 500 · πηχεων . Η μαχη εξακολουθει . 1 Αυ γουστου . —Λυστ ρι ακδν ανακοινωθεν λε γει , δτι οι Λυ < ηρο-Βερμανοι κατοπιν πολ υημ ερου ησυχ ιας ανελαβαν την επιθεσιν μεταξυ υισχουλα και . Μπ _ουγ _, διεσπ ασαν δε την ρωσσικην γρα μμην Δ ιοΟ Γιπριτ ς ζι την _περιφ _ιρει αν το υ _Χμιελ επι μετωπο υ 10 μιλιων . Οι Ρωασοι ηρ · χισ αν υποχωροΟντες καθ' 8 λην την γραμ . μην απδ της Δευτε ρα ς πρωι , καταστρι φοντες τας επαυλεις , Α & _σχογβρμανοκαΙ δυνα μεις διηλθον τδν Γιστουλαν ΓΑ τοΟ Ιβ _ανγορδδ την 28 ) 7 κοιτοπιν σφοδρΛ ς _μαχη ι . Τδ _αναχοινω _ΟΙ ν _αναγνωριζιι απωλιιαν _ικατονταδων _υβριων ιι ς τδ Σο · _καβ συνεπεια ρωσσικη ς επιθεσεως . Α μστελαδαμον . —Επισημον ανακο ινωθεν της Γιεννης λεγει , δτι τδ αυστριαακδν Εππικδν εισηλθεν εις τδ Λουπλιν . Παρ ισιο ι . — Μα χη δια χειροβομβιδων καθ' δλην την νυκτα πλησιον του Σουσ _^ ε και του Λαβυρινθου . Αλλαχου κανονιο βολισμοι και αναφ λεξεις υπονο μων . Μα χη εις τδ Μπαρενκδπφ εξηκολουθησε μεχρι νυκτ δς μετα μεγαλου πεισματος . Νεα γερμανικη κινησις απεκρουσθη . Τδ πυρ μας προυξενησε μεγαλας απωλειας . Πετρουπολις . — Αι ε _μπροσθοφυλακαι του εχθρου βαινουσαι ΝΔ . επλ ησιασαν τα προκεχωρημενα Ι ρ _^ α . του φρουριου Κοβνο . Οι Ρωσσοι αιτεκρουσαν επιθεσεις Γ του Σεροτικ _επι . της δεξιας του Ναρ εβ . Ο εχθρδς εις τας δυο δχθας του Ρατομκα διηλθε τδν Γιστουλαν ΙπΙτεθ · εις μετα μεγαλων δυνα μεων . Ο εχθρδς μεταξυ Γιστουλα και Μπουγ επετεθη και απεκρουσθη μεταξυ Χιελ μ και Μπιασκι , αλλα κατωρθωσε κατοπιν σφοδρας μαχης να διελθγ _) την δεξιαν δχθην του Γιπριτς , καταλαβων τδ χωρ ιον Κρα βνικι . Οι Ρωσσοι απεκρουσαν _δλας τας εχθρικας _επιθεσεις μεταξυ Γιπριτς και Μπου γ και _εξετοπισαν τδν εχθρδν εις δυο γραμμας χαρακωματων εις την περιφερειαν του Σοκαλ , συλλαβοντες 1 , 000 αι χμαλωτ ους και 3 μαξιμ . Πεντε αντιτορπιλλικα εις την Μαυρην Θαλασσαν κατεστρεψα / ατμοπλοιον ανθρακοφορον και 47 ιστιοφ ορα παρα τδν Γοσπορον . Ρω μη . —Ε γενοντο μικραι επιχειρησεις εις τδ Τυρολο ν , Τρεντινον , Κατορε και εις τδ δροπεδιον του Κα ρσο . Ο . εχθρδς εις τδ Κα ρσο κατοπιν της _ηττης του της 28 ) 7 περιορ ιζει δλας τας _προσπαΟ'ειχς του εις τδ να αναχοψη την προελασιν μας , αλλ' απετυχε . Κατελαβομεν δι' εφοδου νεα χαρακωματα υπδ βροχην πυρδς τη λ εβολων , και οπλων . Ε μπροσθοφυλακαι του Ι χ _^ ρο _Ο την νυκτα της Πε μπτης προσεπαθησ αν να ε μπρησωσι τδ δασος Καπουσσιο , ινθ · α ει μεΟ'α καλως ωχυρω μενοι , αλλα χαρις εις τους σκοπους μας η προσπαθεια απετυχε . Χθες συν _ελαβομεν 12 Ι αι χμαλωτους , 738 οπλ α και πολε μικα ειδη . Παρ ισι οι 2 . _-Βερμανδς αεροπορος εβομβαρδισε τδν Αγιον [ Ι αυλον , Εν Α ργ ων αν αφλεγ εισης _γερμαν ικης 6 π _5 νο μοι _ _, οι Βαλλο ι μετα σφοδραν μαχη ν κατελαβα ν τδ δρυγμα . Βε ρμανοι αεροποροι εβομβαρδισαν τδ Νανσυ . Η βλαβη ελαχ ιστη , Εν των αεροπλανων _βληθεν κατε ρρι φθη μεταξυ των γραμμων μας . Α _μστελοδαμον , --Ββρμανικδν ανακοινωθ _εν : ΓΔ το Ο Λομζα και Α του Ροζαν προοδευει η επιθεσις μας δια _οης στρατιας του Φδν Γουρς , ητι ς _επερασεν επι της _δεξιΛς ιχ θης τοΟ Γιστουλα και προηλασεν ανατολικ ως παρα την « ιι _· σμονα _αντιστασιν _ιπι _ιης γραμμης Νορ · βοαλε _ξ Προζια και _ιπΙ των υψωματων τοΟ Γιστουλα β . τοΟ Λουπλιν , τδ οποιον κατεληφ θ η χθ < ς . Ν τοΟ _ΧΛλ μ , 6 _ιχθρδς παλιν αντεστη _ιις την ιιωκουσαν αυτδν στρατιαν του Μακενσεν . . 'Βποβρυ χιον ι εβομβα ρδισε τδ ατμοπλοιον « Ιβηρια » , φονευσαν 5 εκ του · πληρωματος . Τδ ατμοπλοιον _^ _ορπιλλισθεν κατοπιν _Ιβυθισθ-η . 03 του πληρω ματος κατηλθαν εις τας λε μβους πλανη θεισας επι πολλας ωρας . Μερικοι απεθανον επι του συνδραμοντος ατμοπλοιου . Μεταξυ των φονευθεντων οπαρχουσι και * _^ Α μερικανιδες . , Παρισιοι . — Ουδεμια δρασις του πεζικου . Τδ χθες την νυκτα , εκοοθεν _ανα . κοινωθεν λεγει , δτι τη λεβολον εκ μακροτατης αποστασεως Ιρριψεν 9 βομβας εις Κομπιεν . _'Ε _γινοντο ζημιαι εις περιουσιας . Πυρκαια αναφανεισα _κατεσβεσθ η αμεσως . Αλλαχου σφοδρδς _κανονιο βολισμος _. Βαλλικα αεροπλανα διη υθυνθησαν εις Φλαιμπουργ και Ι μπραινσκαουτ . . Ο στραταρχη Φρεντς α γγ ελλει , δτι κατοπιν μαχης _ανακατελαβε μερος των απολεσθεντων χαρακωματων του Δ του Χογ · επη κολουθησε κανονιο βολισμος . Χθες επεκρατησεν ησυχ ια . Πετρουπολις . —Ανακοινωθ _εν παραδεχεται την ε _/ . κενωσιν του Λουπλιν και του σιδηροδρομου μεταξυ των σταθμων _Νοβοαλεξανδρειας και Ρειβιτς , προσθετει δε , δτι τα στρατευ ματα μεταξυ Γιστουλα και Μπου γ διετα χθησαν την Πε μπτην νυκτα να υποχωρησωσιν εις _πραητοιμασμενας θεσεις οπισθεν , _οκερ και επραξαν επιτυχως και ανευ ζημιων . Ν . Υορκη . —Ο Βρευ απεστειλεν εις τδν _αμερικανικδν τυπον επι τη συμπληρωσει του πολεμικου ιτους εγγραφον , εν φ εκ 9 _· ετει τους λο γους , οι ' πνες ηγαγον την 'Αγγ λιαν εις τδν πολεμον και τα ιδεωδη , οπερ ων αυτη μαχεται . Παρισιοι 3 . —Οι Βερμανοι επιτιθενται εν Αλσατια αποκρουο μενοι μετα μεγαλων απωλειων . Η δρασις των γαλλικων αεροπλανων εξακολουθει . Παρισιοι . — _^ χ _ενονχ ο επιχειρησεις _πυροβ ολικου εις δια φορα σημεια , του μετωπου . Αι πυροβολαρχ ιαι μας προσεβαλον αιφνης γερμανικον ταγμα συγκεντρου μενον μεταξυ Μδζ και Μοζελ και τω ιπε _ψερο _ν _τρομεραν καταστροφην . Βερμανικα αεροπλανα , ερριψχν 20 βομβας _εις τδ οροπεδιον _Μαζοβιτς παρα τδ Να νσυ ανευ ζημιων . • Ρω μ ' η . —Μα χαι λιαν σφοοραι εξακολουθουσιν εισετι . Οι Ιταλοι ανελαβον την επιθεσιν εις την περιφ ερειαν Τσιρνο , προξενησαντες μεγ αλας απωλειας και κατελαβαν χαρακω ματα και αιχμαλωτους . Τδ ανακοινωθεν προσθετει , δτι ηρξατο η _οευτερα φασις επι των υψωμ ατων του Κα ρσο . Οι Ιταλοι επιτυχως επιτιθενται κατα της δευτε ρας γραμμης των Αυστριακων , συλλαβοντες αιχμαλωτους , τη λεβολα και δπλα . Πετρουπολις . — Η Δ ου μα ηνοιξε χθες . Τα θ · εωρεια ησαν κατα μεστα επισημων , εν οις και οι Διπλω μαται . Εις τας ομιλιας του Προεδρου _Ριτζιανκδ , του Πρωθυπουργου Βκορ λ μυκιν , του Υπου ργου των Εξωτερικων Σαζονοφ και των στρατιωτ ικων Πολι βανωφ ετ ον ισθ η τδ ακλονητον του πολε μου και η αποφασις της Ρωσσι ας να καταγ αγη νικη ν εν συμπραξει μετα των ειλικρινων και γ ενν αιων Σ υ μμαχων . Π ρδς τουτο πασαι αι _παραγωγικαι δυνα μεις του εθνους δεον να αναπτυχ θωσιν εις τδ Οπατον . Πετ ρουπολις 3 , —Σ _φοδρα μαχη καθ' δλον τδ μετωπον απδ Κουρλανδ ης μεχρι νοτιως του Χδλ μ , των Ρωσσων προξενουντων _τοις _Βερμανοις μεγ αλας απωλειας δι ' αντεπιΟ'εσεων πολλαχου δια της λογχη ς . Μετα διημερον απεγνωσ μενην μωχην οι Βερμανοι _κατορθωσαν να διαβωσι τδν ποταμδν Α της Κουρ λανδ η ς πλησιον του Μπανσκ ΝΑ του _Μιταου , εν φ χ ρονφ νοτιωτερον επι των οδων _Ρομιεβιτς , εν τφ μεσω Μιταου —Κοβνο , οι Ρωσσοι _δτρεψαν προελ αυνουσαν ' γ ερ μανικην φαλαγγ α , _αιχμαλωτισ αν εκατονταδας τινας και εκυριεΟσαν προχωμ α πλη ρες . εχ Ο · ρικων πτωματων . Οι Βερμανοι δια μανιωδων επιθεσεων _διεβησαν τδν Ναρεβ ΓΑ της Γαρσοβιας , αλλα με _: α ισχ ι · ραν ρωσσικην επιθεσιν δια της λογχη ς ερρι φθησαν οπισω . Ο εχθρδς εις τδν τομεα , _τουτον με * _τεχειρισθη ασφυκτικα αερια , αλλ' εκαμε μικρ αν προοδον , απολεσα ς 1000 αι χμαλωτους . και δλοκληρον πυροβολαρχιαν . Σφοδ ρα ωσαυτω ς μαχη _εκυμαινβτο τδ Σαββατον ΝΑ της _Γαρσοβιας , εν _ιρ _χρ _ονψ μεταξυ Χδλ μ και , Μπουγ οι Ρωσσοι | _ιετ . απεγνωσμ ενην μαχη ν _υπεχωρησαν 6 πο ' · _πιεσιν πολυαριθμου εχθρου . _Αυστ ρ , ιακδ _^ ανακοινωθεν αναφ ερει ρωσ- ΕΠΙ ΤΩΝ ΒΕΒΟΝΟΤΩ Ν Τα εν τω ρωσσικω μετωπω διαδραματιζ ομενα κατα τας τελευταιας ταυτας εβδομαδας πολεμικα γεγονοτα εξακολουθουσιν ελκυοντα εφ' εαυτα την προσοχην ολοκληρου μεν τον παρακολουθουντος τας της γιγαντωδους συρραξεως φααεις κοσμου , ιδιαιτατα δμως ποντιος την των αμεσως ενδιαφερομενων εις την _διεξαγωγην του πολεμου συμμαχων της Ρωσσιας . ι Η αρετη του φιλοθρηακου των Ρω ααων ειναι παγκοινως γνωστη , ως και η πρδς τδν _Θβ ον ευλαβεια κατ' _ακολουθιαν , Και βεβαιως εδεηθησιν εν τοις χριοτ ιανικοις αυτων , ναοις κατα το χριατιανικδν αυτων θρη σκευμα , _$ _περ εδιδαχ θηααν και εις δ _εχειραφεζηθ ησαν υπδ της Μεγαλης του Χρ ιοτου Εκκλησιας , ην εκπροσωπει δ ΟΙκουμενικδς Πατριαρχης . Την _Αλληλουχιαν _ζαυτην των σκεψεων παρηγαγαν ημιν τα ανω γεγονοτα μετα τι νων Αλλων αναφερομενων εις τας σκεψεις , τα βουλευματα _και τας προθεσεις της Ρωα _> οιας εν σχεαει πρδς την Μβ γαλην Εκκληαιαν και τον ελληνικδν κοσμον , _Εις τας αρχ ας του πολεμου συνεβη εν _Πετρουπολει το εξης _επεισοδιον : ΙΙμεραν τινα προαεκληθη εις εσπεριδα υ εν _Πετρονπ _ολει Ελλην Πρεαβυς παρ α τινος των Ρωααων μεγιστανων . Π ροαελθων δ Κος Δραγουμης την ωριαμενην ωραν εις το μεγαρον του μεγιστανας _β υρεν αιθουσαν παρεσκευασμενην προς διαλεξεις 3 < αΙ Αριθμον τινα αλλων προσκεκλημενων , επιαημων δε προσωπων . Ανηλθεν εις αυτων τδ βημα _και ως κυριον θεμα της δμιλιας του ειχε τδ ποια θα ειναι η τυχη του Οικουμενικου μετα την εγγιζουσαν πλεον _κατακιησιν της Κωνσταντινουπολεως υπδ της Ρωσσιας . Ο ρητωρ εδυακολευυη να ευρη λογον υποστασεως πλεον του Οικουμενικου Πατριαρχου . Ο οικοδεσποτης μονον , μετα το περας της δμιλιας του ρητορας , ενεθυμηθη , οτι δεν ειχε _σνστησ ]] τοις αλλοις προακεκλημενοις τον Ε λληνα Πρ εαβνν , και αυνεατησεν αυτδν , οφ ' ου προηγουμενως ειχεν Ακουσγ ) δ , τι οδυνηρδν ηδυνατο και δη αντιπροσωπος της Α . Μ . του Γασιλεως Κωνσταντινου ν' ακουαγι . Η ουζητησις μετα _τουιο εξηκολουθηοε , λαβοντων πολλων τδν λογον , ομιλησαντος δε και τον Ελληνας Π ρ εσβεως δ , τι ητο _δυνατον εν τοιαυτη π (* γιδι να ει / τη ουτος . Δεν υπαρχ ει ο' αμφιβολια , δτι τδ πραγμα ητο τελειως παρεσκευασμενον , ωστε επισημοτατα αμα και κατ' ευθειαν να _δοθβ τδ κτυπημα κατα των υψιστων και νομιμωχ ατων του Ελληνισμου δικαιω ν και δικαιωματων . Μετ' ου πολυ τδ θεμα τουτο εγενετο αντικειμενον δημοσιας εν Πετρουπολει συζητησεως , παραταθειοης μεχρις εσχατων μετα πασης δυνατης παραγκωνισεως και περιφρονησεως των ελληνικων βλεψεων , των συζητητων προβαντων μεχρι καταστρ _ωσεως σχεδιων κοσμοκρατοριας η τουλαχιστον παντοκρατ οριας εφ' δλων των ορθοδοξων μετα κεντρ ου της Κωνσταντινουπολεως ως ρωασικης . Εμειδια τοτε η τυχη πρ δς τα ρωσαικα δ · πλα και επτερυγου την μαλλον ευπετη ψανταοια ν εις μεγαλειωδη ονειρα . ' Δλλα νυν , δτε δ σκυθρωπααμδς της αστατου τυχης ω & ησε προτροπαδην τους πιστους εις τους ναους , παρ ε- σχον αρα γε ουιοι θεσιν τινα εις την αυνετην Θετιδα εν τη ψυχη και _διανοια των , ανεγνωρ ισαν τδ εγκλημα , ο / _ιερ _εμελειων κατα του ευεργετου , αρυσυενιες διδαγματα απδ του Ιερου ευαγγελιου , του υπδ του ευεργετου τουτον διδαχ θεντος αυτοις και δι' ου εξ ηχ υησαν απδ της τεως παχυλης _αυιων β αρβαροτητ ας ΑΙ μεγαλαι _ευτυχιαι κατα κανονα φερουσι την _υπερ φροαυνην εις τδν _ανθρωπον , εν ω αι ατυχιαι _σωφρονιζουσιν αυιον Θα _ηυχ _ομευα δε εις τους φιλους ημ ων Ρωασο υς , ωστε η σωφρονιστικη ατυχια να επηρχεχ ο εγκαιρω ς , περιωρ _ιζειο δ' εις τουτο κο , Ι μονον , φοβ _ουμεθα δμως , δτι ηδη η υπερφρο _- ουνη χ ων _εζημιωσε και αυτους και τους Συμμαχους των α _νεπανορθωτως εις δ , τι αφορη την πρ οσληψιν και αλλων επικουρων εις τδν μεγαν αυτων αγωνα , μικρων μεν καυ' εαυτους , μεγαλα δμως πραωριομενων να διαπραξωαιν ω πρδς την ταχειαν και τελικην κατιοχυοιν των συμμαχ ικων δηλων , Δυστυχως η πεπλανημενη αυτη πολιτικη χ ης Ρω ααιας απεναντι του ελληνικου κοσμον και παλαια πολυ _τυγχανω « αι _Μωρυωιος φαινεται παραμενουσα . Η Ρωσσια αυιοθαυμαζομενη μεν διο τδν εαυτης τεραστιον δγκον , μη κορεννυμενη δ' ως πρδς την περαιτερω _ενρυνσιν _αυχ ου , απ ' αιωνων ηδη ονειρευεται την μεχρι της Μεσογειου επεκτασιν της δια της κατοχης κυριως των Στενων . 'Εν τω βουλευματι της τουτω ετεινε και τεινει διαρκω ς να αρη απδ του μεσου η μαλλον να _νεκρωσβ υπδ τδ βαρυ πελμα της παν δ , τι εκαστοτε διακρ ινει ως _εμποδ _/ ον . Τδ κυριον εμποδιον ητο η _Τουρκικη Αυτοκρατορ ια . Την καταστρ οφην ταυτης επεδιωξε δι' αμεσων η δι' εμμεσων πολεμων και υπονομευσεων των _θεμελιων αυτης . Η _λκγομενη προστασια των υπδ την Τουρκιαν χριστιανων της Ανατολης δεν ειχε _οκοπδν _καθαρως _προστστβ ντικδν , αλλα την δια των χριστιανων τουτων η δια της επεμβασεως αυτης υπερ τουτων κσταπολεμηαιν της Τουρκικης Αυτο κρατοριας . 'Εντευθεν οε και ασαφεια των αισθηματων των χριστιανικων λαων απεναντι της Ρωσσιας . Οι πολλοι και αφελεστεροι , βλεποντες ενιοτε προαχ ατευονσαν αυτους την Ρωσαιαν , αφωαιουντο πρδς αυτην μετ ' ευγνωμοσυνης , εν φ χρ ονω αλλοι , ολιγοι ουτοι αλλοτε , πυκνουμενοι δε βαθμηδδν συν τ ?/ αναπτυξει , δεν εβλεπαν εις τας ρωσαι _κας θωπειας 'η εγωισμδν και μονοι , χ αριν του οποιου ουχ _ι απαξ η Ρωσσια δεν εδιστασε να προαενεγκι ] αυτους θυματα τον εγωιστικου της συμφεροντος , διηνεκως αμα και σταθερως παρακωλυουσα την ευρειαν ελευθεριαν , διοτι δεν συνεφερε να πεσ _· η η Τουρκι α και _εις την θεαιν αυιης ν' αναφανωσιν αλλα κρατη . Ο ακοπδς ητο παντ οτε να πεση μεν η Τουρκια , να _επικαθησν } δ' η Ρωσσια . Ο εχων υπ' δψει τδν κανονα τουτον ουδεποτε θα δυακολεν & η να _εξηγησβ τας πολλακις αντιφατικας φαινομενος πραξεις της Ρωσαια ς εν Ανατολη , ως δεν θα δυσκολευθη ποτε να εχγ _) σαφη και ωοισμενα αισθηματα _πρις την Δυναμιν ταυτην , ης η ορααις δια τδν ελληνικδν κοσμον ειναι αναμικτος καλων και κακων , εγκλειει δε παντοτε τους αοβαρωτ ατονς των κινδυνων κατα χ ης εθνικης ημων α · νααυνχ αξεως , της αει μεν προαγομενης , πολυ δμως απεχουαης της εαυτης συμπληρωσεως , Τδ οε μεγιατον ατυχημα μας ειναι , δτι η θεαις ημων δεν εκτιμαται Αποχρωντως και υπδ των Δυτικων Δυναμεων , ων πολλακις υπεστη μεν την δυσμενη _αυμπεοιφοραν ως ρωααιζοντες δηθεν _. 'Αλλα μηπως η δυτικη Ευρωπη απηλλαγη των εκ παραδοσεως επηρειων ως πρ δς τας περι Ανατολης σκεψεις αυχ ης Ο _, τι οε συμβαινει εις _ζΛς εμπορικας αυναΧλαγας , καυ' Ας δ , τι ειναι ακαναλληλον δια την επιτοπιον της καταναλωοιν ειναι παντοτε « κ « · λδν δια την'Ανατολην » , τουτο φαινεται , δχ ι επικραχ ει και εις την αφαιραν των ακεψεων , των _παραλογωχ ερων τοιουτων εξ Ευρωηης ουαων « καλων δια την Ανατολην » , των λογικωχ αχ ων δ' εξ Ανατολης _ουδεμιαν _Αξιαν _ευριακουαων εν Ευρ ωπη , 'Ε _γεΙρ ομεν _φω « | νην υπερ των στοιχειωδεσ τατων δικαιων μας Ειμεθα δια τους _ψνχραιμοτατους , εις τας ξενας δμως παντοτε υποθεσεις , Ευρωπαιους _ψωναακοι . Ζητουμεν εναακηαιν δικαιωματων επι του δ , τι κατα παντα θειον και ανθρ ωπινον (!) νομον μας ανηκει Ειμεθα επαιται κατα τους ισχυρους της ημερας . 'Α ρνουμεθα να υπακουσωμεν δουλικως αυτοις Δεχομεθα λακτιαμους , διοτι ζητουμεν να σωοω μεν την κεφαλην μας . Υπδ τοιαυτας αυνθηκας δεν ειναι ποσως παρ αδοξος η γριφωδης οτασις της _^ Ανατολης απεναντι των Ευρωπαιων , αλλα και _τιρ δ υπευθυνος ΑΙ ΔΗΛΩΣ ΕΙΣ ΤΟΥ _Κ 0 Υ _ΓΕΝΙΖΕΛΟΥ Δημοσιευομεν κατωτερω τας πρδς τδ κομμα των φιλελευθερω ν γενομενος δηλωσεις του Κου Γενιζελου κατα την αυνελευσιν του _προπαρελ _, & οντος Σαββατου εν _τη οικια του κ . Ι . Τρικουπη . Οι αυνελθοντες _βουλευται ανηρχ οντο εις 158 , ετεροι δε 23 , μη καταφθασαντες εκ των επαρχιων , ιιχον _στειλ _β δηλωσεις . Ο κ . Γενιζελος ¦ Απηυθυνε κατ 1 αρχ ας θερμ δν χα ιρετισμδν πρ δς τους αντιπροσωπους των επαρχ ιων της μειζονος Ελλαδος , ηυχ αριστησε την μεχρι τουδε διευ & υναααν τα του κομματος 'Ε / τιτροπην και εξηκολου & ησε : « Καιτοι τδ παν επρ αχθ η υπδ της κλη & ειαης πρ δς _διεξαγωγων των εκλογων Κυβ ερνησεως , δπως παρεμποδιαθ _^ η ελευ θερα εκδηλωσις της λαικης γνωμης , δπως η διαπαλη εκτρ _απγ ) απδ των συνταγματικων αγωνιστων αυτης δια της καταχρησεως του ονοματος του ανευ _& υνου παραγοντος , δ λαδς κατωρθωαεν υπερ - καμπτων δλας _ταυεας τας δυσχερειας , πρδ των οποιων απδ πολλων δεκαετηριδων δεν ειχεν ευρεθη , να _εκδηλωση επ ιβλ _ητικων και παλιν την εμπιατοσυνην αυτου πρδς τδ κομμα μας . « 'Αλλ' η εκδηλωσις αυιη και οι δροι , υφ' ου : διεξηχ θησαν αι εκλο · _γαι , και οι εξωτερικοι κινδυνοι , εις ους περιηγαγε τδ Κρ ατος η Ανερματιστος πολιτικη της Κυβερνησεως και η Απροκαλυπτος εκ μερους αυιης επιβουλη κατα του εργου _της επαναστασεως του 1009 και η Ακατασχετος επιστροφη εις κυβερνητικας μεθοδους , αι ' _χ ινες Απδ πολλου εθεωρουντο οριστικως ταφειααι , με φερουσι πολυ ταχυτερον αφ' δαον υπελογιζ ον _εις την πολιτικην παλιν ακηνην , ηναγκααμενον να λ 7 ] αμονηαω εντελως την _πικριαν _, ητις μ _& ηγαγε πρδ τετραμηνου εις την _Εξοδον εκ ταυιης , να Αρκεσθω εις την Ικανοπο _ιησιν , _•^ πς μοι παρεσχ εθη δια της λαικης ψηφου και ν' Αναγνωρισω , δτι Αν _οι πολιτικοι ανδρες ειναι ερεισματα της ελευθεριας των πολιτων , τα δρια _της Ιδιας αυτων προσωπικης ελευθεριας ειναι , φευ ! , αχ ενωχ αχ α _διαγεγραμμενα εκ της φυσεως των πραγματων . « ΙΙως _Λλλως % ε ηδυναμην να δν · δοιασω δπως ανακαταλαβ ω την θεοιν μου _επι κεφαλης του μεγαλου ημων κομματος , διαν δχι μονον δ εξωτερικδς οριζων ειναι τοσον _καταιγιδωδης ' και τοσους απειλι _) κινδυνους , αιλα και δ εσωτερικδς παρισταται τασον σκοτεινδς και τοσον ζωηρας εμ- , _τινεν ) ανησυχιας « Διοτι τα ολιγαρχικα συμφεροντα , οσα επληξεν η Επαναστασις και δ μετεπαναστατικδς βιος της Ελλαδος _*^ _^ ειναι ακομη τοσον πολλα δυστυχως _, και τοσον ισχυρ α , ωστε δεν εννοουοι να παραιτη θωσι του αγωνος και ν * αναγνωρισωσιν εαυτα οριστικως ητ ~ τηθεντα . ' Αλλα και μη δυναμενα να _ελπιζωσιν , δτι μετα την εκ της Επαναστασεως αφυπνισιν του ελληνικου λαου δυνανται πλεον να επιτυχωοι την εμπιατοσυνην αυχ ου , δεν δισταζουσι δια της εκπροσωπουσης σημερον τα συμφεροντα ταυτα Κυβερνησεως ν' αποβλεπωσιν εις επιβονλην αυτων των ελευθεριων τον λαου , αφου τουτο ειναι αναγκαια προυποθεσις , δπως δυνηθωσι να επικαθηαωσιν ασφαλως επι του τραχηλου του . * Ουδεποτε , απδ πολλων δεκαετηριδων , κοινοβουλευτικη Κυβερνηαις επεδειξε τοσην ανευλαβειαν και τοαην περιφρονησιν πρδς την κυριαρχικην γνωμην του λαου . Ελθουσα εις την αρχην δια μονης της εμπιστοσυνης τον Στεμματος και χωρις ουτε προτερον να εχβ τυχγ ) της λαικης εμπιατοουνης , απ οδοκιμασθεισα οε ζωηρως δια των εκλογων , επεχειρησε , παρατεινουαα εν ανομιαις τδν βιον , ν' _αλλοιωση τ' αποτελεσματα της λαικης ψηφου' και μη κατορθωσασα τουτο δεν δισταζει σημερον , επωφελουμενη της μηπω εντελως _αποκατασταθεισης υγειας του Γασιλεως , ν ' αοκηογι αυτη η αποδοκιμασθεισα Κυβερ νηαις και δευτεραν βασιλικην προνομιαν , την της αναστολης των εργασιων της Γουλης και περα ακομη αυτης της τετραμηνου προ θεσμ ιας , εντδς της οποιας τδ Συνταγμα ασφαλιζει την συγκροτησιν της νεας Γουλης . * Και προβ αινει _εις την εκθεομον ταυτην ενεργειαν , ενφ η πλειονοψηφια της Γουλης ειναι πρ οθυμος να συμπραξη , δπως εντδς των δρων του Πολιτευματος δοθη εις τδ Σ τεμμα ο Αναγκαιος χρ ονος , δπως ακινδυνως α · αχοληθη εις την λυαιν της _υπουργικης κρισεως , και ενφ τδ Πολιτευμα τη παρ εχ ει δλα τα νομιμα μεσα πρδς _Αννιμετωπιτιν πασης παρουσιαζομενης δυοχερειας , ' € Πρεπει να ειμεθα βεβαιοι , δτι η επικειμενη ευιυχως πληρης αποκαταατασις της υγειας του Γασιλεως θα _νεοβ ταχ εως τερμα , δχι μονον _εις εκτακτως Ανωμαλον καθεστως , Αλλα και _εις τας απδ επισημων κυκλων διασπειρομενας φημας περ ι με · λειωμενων πολιτικων πρα ξικοπηματων και δχ ι θα διασκεδαοθ () ουιως η αυξουσα δσημεραι δυσφορια του λα » ου , ηιις δεν προσελαβαν εΗ ζωη _$ οτεραν εκδηλωαιν , αφ' ενδς μεν ε _> β · _^ α ιης -εκτακτου κρισιμοτητας των εξωτερικων περιστασεων , και Αφ * ε- « _Νομιξε την μεν _παζρ ιδα οικον , τουζ δε ηο-Λινας εται ρους » . ΞΕΝΟΦΩΝ . Αιευ _& υνχ ης και Υπευθυνος Συντακτης ΚΛΕΟΓ . Ν . ΜΕΣΟΛΟΒΠΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ : Εν Κ 6 πρφ _Σελλινια 10 . — Εν _τφ _'Εξωτιρικφ _Σελλινια 12 , ΕΙο _οποιησεις ΙπΙ Ιδια ιτερα , _συμφωνιρ . Βρ αφειον δδος ΟΥΑΙ ' Τ .

Τίτλος Θέμα Σελίδα