ΜΙΤΩ Ν ΘΡΤΑ ΟΤΑΕΗΩΝ Η « _Αληθβ ιι * ιης Λεμεσου τιρο χ αλδι υ ημοιια ν _σχ _'ζ ηχ ησι ν _ιπι ιων _Ο ρυΧουμ ενω _ν π ερ ι _τχ ερ ιοριομου ιου εχ βι αατι χ ου φορου εις 30 χ ιλ . λ . χ αι _ιτ / , _- ' ανακηρυξε _ω ς ιης Νησου _ως Π ρ ο τ β χ χ _' ο ρ α τ ο ν χ ης Αγγ ιας . Το ζηι ημ α ιι _ναι βεβαιας υψιστης σημασια ς δια χ η ν Νηασν , αλλ ως τοιουτο αχ ριβως _αειιαι χα ! μεγι στ ης _πεοι σχ ι ψευ . Φ _^ ον _^ _υττε ' , διι _α υζ ηχ ηοις χ _οιαυχ η ηδυναχ ο να _βλιψη τα μ ολα απε * ανιι οβ _εβαιον _ιι ιυανοκ ωφελειας , ειο _τινονμε _& α , < 3 π δε ν πρεπει αοσως να _γινη , αφ ου μ _αλιοχ α πιθανωτι χ ον _ειναι , δχ ι η αεν χ ρι κη χ υβι ρ νησι _διν αοχολειι αι εις οχ ι ψεις , ας _χ β αχ _οοιορ υσιν . Ο , _χ ι ) ε _, χ α ια ιψ · χ απειν η ν ημων γνωμ η ι δυναιαι η μαλλον οφειλει να _γινη Ιν τ [) ηεοιοχ αοει χ αυι η _ειναι _ια τονισ _υ η υπο της χωρας _αρμυδ _ιας και * αχ αλληλ ως , διι δια ηααα ν πολιιιχ ην μ ειαβολην ει _νοει να πρου ιορχ _β χ αι η ανγχ αχ _ουεοι ς _ιης , ω αρμοζει _$ 1 ς Χα _ον _οινιαναατι χ ως διαιχ _νυμενα · . Ε φιατωαεν _λοιπον την προ οοχην των ιβ αχ ο * των ιη ν πρ ω _ιοβ ονλιαν ιης συζ ητησεως _ιαντης * αι συμπαντος χ ου πΧ ηυυ σμου ι ης Νησου , ι _*· α μη ηαραα χ ωμε ν λαβη ν οι ιδιοι ιις εχ μεχ _αλλευσιν αυωω ν ημων . _ονζ _ηχ ηοε ων _ιπ _' , τι ς σισβ , χ ιχ ι ζημι _η χ ων _μεγαλων χ ης Νησο » _αυμφερονια ) ν . Ε ν πααχ ι δμως περιπτωσει , οι _υε-Χονι _ες ν' αναχ ιν η οοοοιν εν ιοοφ οοβα _ρο ν ζητημ α χ _αΧλ _* _<* α ηιη « ι μη ανελαμβαναν χ ' η · ' ευδ _οι- ην μ ονοι , αλ ~ . γ , ¦ - , · - » · Χα να . _ουνεννοουηο προη _γουμενως επι _ιινχ υν _ια _υλι χ _ιοχ ον μεχ α ιων _/ _ι αυ _- ' _ενα- η χ αι * αλλ ον χ ρ ο . χ « ν _θεωρουμενων ως αιΙιπροσωπων χ ης δ _ημοοια ς γνωμ ης . ' _ Φ . ΖΑΝΝΕΤΟΣ . . ¦ · · ' _· _¦'¦· _ι _^ 1 : ' · - ΑΙ ' ΡΑ ' Ι _Θ Ο Οι ' υ ΑΑΡΙΒΑΞ _ΤΠΕΡ ΤΗ Σ Π _5 ΩΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΥΡ _Ο Γ _ι ΛΑΡΧΙ ΑΙ 1 .... * _Δαι χ αια ζ ην εβδομ αδα χ αυιην παρ εμει ναν εν Αορ ναχ ι ο υχ δ . ιι ) ι _' . _υνβσιαν _' _του χ . Ν . . Καχ _αΧ ανουΔιδασχ αλ ιχ _ο Ομιλος ' μι α χ ου ' _, χ . Ι .. Περ διου , πρ & ς _ουλλογην ιρ _ανωι _., υτ ηερ , _χ ης πρ ωτ η ς Κυιχρια χ η ς _, Ωυρο _* _βσλαρχια ς . . Το _Εργον _, χ ου 'ΟμΙΧρ υ χ αχ α χ ας πρ ωχ α ς ημερ ας _εβο ηθ _^ οΓ δια . χ η ς πα ρουσιας Του χ αι η Α _* Π / ο Μη τροπολιτ ης Κιχ ιον ιηι · > *? - · φαΧη ς _υκεπ ιχ ρο _π εια ς αποτ _ελουμενης εχ χ ων χ . χ . Φ . Ζι _ννι του , Λ / Τ Τ , Νιχ _ολ η ιδον , Ν . Δ , Θεμιοχ οχ _ιρ υ ~ ς χ αΙ Ευ οχ α _, _υι ' ου ' Ευαγ _γεΧιδο ν ' , ' ητι ς ιουι _ι χ ια _ε ' τψ _εργαο _ιαν χ ης μεχρ ι χ ης _ηαρελ _& ου αης Τριτης . ' , 'Αηδ δΙ ' ιης _Βε χ αρ ιης χ αχ ηρχ _ι σ υη _Ι ηιχρο _ηειμ * _4 β οηοινω ν , αη οχ _εΧουμεν η ι χ ιων α _$ ιο _> χ _ι μων Κυριω ν Εο & ηρ Ν . θ $ μιοιοχ _λεου , ' ΚΧειους Λ / , Νιχ οΧαιδο νι _β _υδοπιας Η , , _Νιχ οΧαιδου , Αννης 2 , _ΤοολιπΙ δου , , χ αΙ , Αννης , Α _κ Ταολαχ _ιοου , προς συλλογην _ερ _α νφν ηαρα ιων _ςιχ _αγενειων χ η ς _ηολβ _ω ς , φι _νβς _οχ _Γχ ιχ ως β ιν _, _υηελβ ι φ & ηοανχ ω γ ανου ψ , _πρ οαΓ νεγχ _ουααι χρ ουυμο ) ς ηοι υιιμα _χ οαμημαια χ αΙ αλΧα ' αν ~ ' _ιχ _β ια _ε να , - ' . ΤοβΙς χρημα _αοΧΧβ _γι ν _ηοαδν _ηρ οο · _, * _¥ _/ _(& ' . _Ι , ηδ η βΙς Α . _ιδΟΟ _, η _Λ / ιΙ · _ξια χ _ω ν ' αΙΙ ιυ ' ν εισφοοω _ν . _'ιν _'ηις ' _- η _&' _ρ ιλαμβανο > ναι _ηοΧυιιμ α , _π οαμ ημαχ α . χ η ς ( _ιε · Κυριας Μω _ζερα , δωδ _εμα _πι · β φχ ια _ιζονιαχ _πρ ωι _ης ' _τι < Η Οιηιος ( αξΙ *' ( ας 12 _ειχ αοα _φρ αγκων ) ιων ' Η . η Α * δ , _ιΧφων ΓαΙδ _αοιρι δρρ _^ , διαφορ α , , αν * χ _ιΗ _ι ι μενα Ιη χ ου Καχ ααχ ημαιος . χ ου η , Μ . Κυηρ _ιανου α _^ ιας . # 7 » Χιρυν , χ ' οιο * _ΑοοιΙΙα χ α ιων η , η , ' / α « , Ε . Δημ η τριο υ , Β . Γασιλειου χ αΙ Χρ . Κοζαχ ου , _ μια ψορβας χ ου . 'Α χ . Ε . Δημ ητρι ου , διαφοροι δαχχ νΧ ' ιοι , καρφιδε ς , _ωοσλ ( ινισ , _πιρια _β ' _ραιΛ χ αι Λοιπα διαφορων Αεοηοινων χ αι Δβ οηοι · νιδων , _υιτοιογ _ιζβ ται β / ς εχ αχ δν περιηου _Αιρας , Αζια Ιδι αιτε ρας μνεια ς _αβα χ ηι ' μ εγαλ η * αυτ η _ηοκην εννοιαν ειναι χ αι η _ειαφορ α χ ου < Ν αυτιχ ο υ _Κενχ οιυ _* , _τχροο _β _νεγχ οντος _ολ οχ λ ηρο ν χ ο _περι _ε χομ _νον του Ταμειου χ τ } ς % ΑΧΧ ηλοβο η & _ειας , εχ διχ α τε σσαρω ν λιρων περιπ ου , επισης _αε _οξια ευφημου μνειας ειναι η βοη _θεια , τη ν δηοιαν _τιαρ _εσχον προσωπικ ως χ αχ α χ ην ιχ _· _τι _οι ησιν διαφορων α _ψχ ιχ _ε ιμενων οι κ . χ . θ . _Απεγιχ ος , Ι . Μελι χ οανο _ς , Μ ην α Ββ ωργιαδ ης , 1 . ΙΙαχου _νη ς , Κλ _εαν & ης Μιχαη _λιδ ης χ αι Λεπτο μερ η σημβ ιωαι ν χ ων ερανων θα δ ημοσιευαωμεν αμ α _ι _# αποπερατωσει τον εργον χ ου ΟμΙΧον εν Αορνα χ ι , Σ ημερον το υχ ο μονον επ : αναλα μβανομεν λεγονιες _, δτι η Αορναξ , χ _αιπερ διαχ _ελουοα χ αχ α το εχ ος χ _ο υχ ο εν σοβαρη , οιχ ονομιχ _η χρισει , _επ _εχ _ελεαε λαμπρως το χ αια χ ην _τ ια _ρουοαν _περιοχ αοι ν επιβαλλο μενο * _αυι _^ _χ αυ ηχ ον . Ηκ _ουσσ μεν , δτι η Αστ υνομι α Α αρν _αχος λα μβανει καταΟισεις περι τοΟ τ ροπου της . εκ _<< υβευσεως των Ααχει ων υπε ρ τ ? _, ς πρω _ιης Κυ _χ ρ _ια · χ ης Πνρο _^ σλ 'α ρχιας , τοΟτο δ' ως _?« {· _νετ αι ινα προσαγ αγη τη ν ακ οΟεαιν _ενωπιον του Δικαστ ηρ ιου . Πιστευο μεν _, δτι και _ικ . των υστε - ρω ν θα κατα δει _χ _θη . το _αστοχ ον τοΟ μετ ρου τουτ ου , κζθοσο ν _τδ _, κ νεΟμα τοΟ σχετικο υ νομου σκοπει να πε ρι οριση τα συμφερ οντολο γικα Λαχεια , _ουχ ι . δ _ι _χ αι π ραξει αιτ ' ινεςυ φ ' οια νδη · ποτε _μο ρφην και αν τ _ελων _τ αι , κατ _' ο () σιαν _, δμω ειναι ερανοι υπε ρ _ιθνικο Ο _^ , κοπ ο Ο . _ι _ ς τοιαυτας δε πε ρι στασ εις αφεθει να κιτισ χυ η _ττ αντας αλλου η _εκτ _ι μησ ις και η συμπαθεια προς την _β υγιν _' _βιαν τη ς πραξεω ς , κα ! _τ οιαοτα _αισ _' ιημα τα _ανεμενομξΝ παρα των ) _ιι · τι _ρνργ _& ν ! της φιλελευθε ρου και _χριοττι _ανικ _^ ς αγγλικ _ες διοικ ησεω ς . · . ¦ !·· . · : ' . · . ' · ... . ' . .. _· . · . _·« Β . · . ·' ¦ ' Ι . ΕΙ ΔΟ ΠΟΙΗ 21 Ζ Μ _ευ αυριον Κυριαχ ην 3 χ ου μη νδς χ εΧουν χ αι χ α εγχ αινια χ ου Ιεοο διδ ( χαχ _αλ ειου Α γ . Βεωρ γιου . Εν χ ω _Ιερψ χ ης _Αιυιης Ναω _ιαλεσθη _οεχ αι Ιερ ουργια υ , ηδ χ η ς Α . ιι . χ ου Μηχ ρο χ ολιτου , χ α & ' ην πρ _οχ _ειοιοθησε ¦ χ αι _ει ς _^ ια _π _οι Ο ν δ Διευ & υνχ ης χ ης Σ χ οΧης χ . Βεωργιος Δ ηλιγιαννης . Μβ ια δε χ η _ν _Χειχ ουρ γιαν ιελβ _σθ ησεχ _αχ ο αγιασμος χ αι η Χοι η η · αρ · χχ ηρι ος χ ελειη . Ι Οκ τωιι _ρι ου ιΟΙΟ . ( ΕΚ ΒΟΒ ΙΤΑ 'Μ ιΙΟ Β - ΤΗΣ 1 Γ _ΙΑ 3 ΜΗΤΡΟ ΠΟΛΕ ΩΣ . ) _.,. αυτα ) επαρκει ς δυναμει ς , ωστε _εντ ι-I , μω ς ' κ αι αξιοπριπω ς ' _νι κρατηση . την σημα ια ν της _βουλτα ρικη ς _ελευ V Οερια ς , ητι ς το σον 0 ψη 7 α ε ! χεν ' _δψω · [ 6 η πρ α δυο ετω ν 1 η ι 3 ο · λγ _° Ρ _^ δ _£ ν .. Οα ιχη αλλη ν διεξοδον _' εμη να συν _>· αψη αμυντι χη ν ουμμαχαν μ _& τη ν Σ _εριια ν ' και το Μαυρσ _βονιο ν . ΤΙ Σερ ιια κ αι το Μι ' υρο 6 ουνιον δυ νανται ομοΟ να δδηγη αοσιν _ιις _τ ο π , ? δ ( ον _ του πολεμου ' μι / ρις 1 40 , 000 στρατιωτω ν , _ου _τω ωαε αι ηνω _μει ναι δυναμει ς τ ων _τι _^ _σ-, ρον ( 3 αλχα νικων κρατων , τα συιφ _ιροντ α των δποιων ειν α _ι . κοινα , υτ ε ρ 5 α ( νουσ _» . τουλαχιστο ν κατα ' τ _ου ς π ρωτου ς μηνα ς τα πολε μικα ( υν , ιμιι ς τ ·? , ς _τ ουοχΟο _οουιιανικ ης αυμμιια ' _ςι . 1 ' ατα ' συ νεπειαν η _ιοοοοουΑγαρικη _αυμι _βοις , _ττρος τη » _ιπο ( » , ν δεο γ να Μ _δσιν . _η Ελλα ς _κ < 1 το . Μ « νρο _^ οιΒνι ον ι ' · αντισταΟ _μι _^ ιτ 7 ! ν . τ θ _« ρΗθρ · . ρουμανι _κ'ην . Ο σερ _ιι κο ςσ ρατο ς _διι - _νατ _αΒ ' σοβ ' _αρως ν' _αποι _? . ι ) _οτι _ Τδ διξιον χερα ς , το Ο _ρουμανι _) θ 0 · στρατοΟ , δστις _- θα διελθ η τον _Ασιν _^ _ιπρο _β-, _, λαυναιν προ ς Νοτον καναυ _ι ο . ν ' ι | ε . φ , τ ροπ _οΒ _ιυνΑ Τ _«» ! . να , πρβρ _. υιαξ _τ ) ' _ ., _7 ην βουλγαρ _ων Ιπ ' ο _τοι _) _χιν 5 υν ) υ ' της . . εκ _ιιιν νωτων ' «> . _ιθ _« σιως τ _$ Ρ ρψ α ' ν / α . , ' . · _' · ' , ' _1 ·· · , _ν · ' · 'ιι σιοιοιουλγα ρικη _συιενν _^ η σιι _, • μβτα _, την προ τινο ς . _Ρ _^ . _^ . _^ Ι _βασιλ εως Φ _βρδινανδ ριι _, Ιφ _ανΓΤθ . τα · , _χιω _ςΗαΙ Ιυκδ > ως ' _, _πραι μα [ οποιησ _^ , . αοι . ι Αλλ ' ' _ιπ * _ιοχατ _ω ' α _σερ _ιο · δο υλ γα ρικ αι σχεσεις εκ νεου κα τ εστ ησα ν _^ λιαραι συνεπει _ς τη ς τε χνητη υπ _σ 5 αυ λισ 2 ω τοΟ μο λι ς _κατ ασιγ αοΟ _εντ ο _μισ _3 υς μεταξυ των _υιε ρ-6 ' ον και _Γσνλγ _α ρων τη ς Μακεδον ιας Αλλ ' _& ς ιλπισω με ν , δτι κατα τη ν κ ρισιμ _ιν στιγ μην η συναισ _θ ησι ς της κ οιν οτη _τ ο τω _λ συμφερ οντων 8 α υτ _ιε _ρισχυση των λεπτολο γω ν λογαριασμων και ε χθροτητων , τα δε ομοφυλα σλανικ α εθνη θα εννοη σωσι π _ου ειναι α κοιν ος , αυι ων εχ θρος . Μις την ρω σσικ ην διπ λωματιαν απα κιιτα ς ν' _απομ ακρ ονη - δλας τας αναφ _οιισ ας δια φωνιας και δημιουρ · γηση _« _ερροοουλγα ρικην συνεννο ησιν , επ _ι τη _ιιααει τ ? ( ς οποιας να διαν οιγωσιν _ενρεις οι οριζοντες ' τη ς * τετρα- '' πλ ης σινεννοησ _εο _) _, τ _^ συμμετοχη τη ς Ιιλλ _ιδος και τοΟ Μαυ ροβουνιου . Εαν δ _μιο , ν οι Ρω σσ οι δι πλω μαται με την _«({ ιλοτι μ ιαν αυτων κα ι την αδ ρανειαν οΟησουν την _Γουλ γαρ _ιαν εις τας αγ > αλας των Νεοτ ου ρκων , τ ο τ ε 9 α προ 5 αλ η _ε _* ν τοις _Γαλκαν _ινιοις εχ θ ρικη δι α την Ρωσσιαν ' _συννεννοησι ς των τ ρ · ων Δυναμεων τοΟ Κυξε _ινου με · , ην _Τουρχιαν επι _χε-. · Ι _Π ι ' λ · 7 ιι _. ' _ΒιννΟβ _ΙΒι ι Λιο ' ΙπΙι _τ · η Βι · _Χτι υ < νεα αυτη δμοσ _ιονδια τοΟ Ευξεινου δεν ειναι _ειτι _-ροβο δια την Ρωσ σιαν . : Α λλ ' ειναι _α- ) α _γε μυστικ ο ν δια · πα ντ α γνω ριζοντα την διε θνη καταστασι ν , δτι η Τουι κια ουδ εν αλλο : ειναι ειμη προσκο πος της Βερμανιας _ιν _τ ω _Γσσποοω : ΤΟ Ι _Ι ΔΗΡΟ ΑΡα / ΠΙΚ ΟΝ ΖΗ ΒΗιιΙ Λ Λ . Α ΒΙ _ΜΑ ΚΟΣ 3 Αναγινωσκομ βν _βν _^ Ελευθερια , δτι δ ιν Λονδινφ ιπ ' αδιι « ? διατρ _ιβων διευΟ υν τη ς τω ν Τελωνειων της Κυπρου κ . Λν σε _^ _6 _σνβ κατ * _αδια _ς μακ ραν σνν _^ _νιΓνξιν μβ · τα χ ου διευθυνοντος το _γραφεΤο ν _τι | ς _Κυπ ' _ρου τμημα _τ α _^ υ δν ' τφ Υ _πονρνειφ των Απ οικ ιων , Η _ουνεντ _βυξις αιιτη _πε _·' ριβσιρα φη . _αποκλ _βιστιχως σ / , εδον ' β ? ς ' τδ σιδη ροδ _^ σμ ικον _ζητ ημαι _τι ) ς Λαρνακος , · _ ' , ' Ι ( α : α την . _συνατε νξιν ταυ την _ι διιν · ' Ου νων τυ Αποικι ακε ν _γραφειαν ' _τ ι | ς _Κυ- Προ _») _βι _χβν _Ικ _^ _ρασπ προς τον . κ » Αν , ι , 0 « λ τοι ' ς γνωστους ενδοιασμ ους . _ιαρι - 7 πΙ * _υχιας τη _ γραμ μης Λ _4 ρνα ¥ 0 ιη · . _Λι , «· : ' χ'ω τ σ _£ π _5 ., · . ( Σ _^ ς ν _? δμ _δβν η _γραμμη σ | Ιιη ι . _'ΙΙ _Οβλεν _αντ απονριΟ _ρ εις τ _. ις δαπ < ν « ς τη ( .. , στοωσε'ων . χαΙ Ημ _ηαλι ρυ _αεως ¦ της · , Οα • . _Λιιρεβλαπτι ν' ουσιωδω ς την ,, γ _ρα μμην _'ι'Αμμοχωστου _παι αυτον τδν λιμ _ινα Αμ · Α '| ιο ' χωστου · · . · _Απαντ ι 3 ν ' δ ' χ , / _Μνοβλ 'ανχ _εχ α ' _ανσΥιον ' ' διευθυνοντα τδ Αποικ _ιοικδν γρπφ _ειον μεταχειρι σθεις τα γνωστα ωσαιτως επι χειρηματα , δτι δηλα δι ] η γραμ μι ) Λαρ _νακος · . Οα ενισχι _ισ _^ μαλλον τον υπα ρχον τα σιδ ηροδρομον _, δτι η λιμενικη κινι | σις και εν γενει η μεταςυ Λευκ ωσιας —· _Λαρ-ιοιιος και . σημερον Ιτι _Ι μπορι _κη ε . τι κοινωνια ειναι μεγαλ _ητι ρα τ η μεταξυ της « _ρυτ ει _' ουοη χαι Αμμο / ωσ _ιου και διι _^ ναι _^ νωμη δα ουδεμια υ . _ιερ τΒ | Αμμοχωστο υ ευνοια 9 α δυνη Ο {) να μετα | _ια . _η την θεσιν των πραγμα των , τΒ _| Λα ' _ργικος ουσης _απδ λιμενικ ης αποιρεως _προσιρ ρωτε ρας της Αμμοχωστ ου , Πεοι _πλεονπροσ εθ ηχεν δ κ . Ανοελ , διι τη 5 Κυ τ > ου ε _χ ουσης περισ σενμ α τ ι , η βελτιωο . ι ς της μειοςυ ιων δι · _σιτ ορω _αι ' ιης πολε ων επικοινων ιας επι βαλλετο πρδς το συμ _-ρερον το _υ τε Ιμ « πορ _ιου και τη γεωργ ιας και διι η επεκ _τ αοι _ι του δπα ' _ρχοντος σιδη ροδρομ ο υ δεν Οα δ ημιο _υρνηση μεγαλα δαπανας » αφοΟ _διιρχει ηδη τδ προσηκον γραφειακον πρσωπ ικ δν , _Θα πρ _οστ εΟωσι δε μονον _δλι _γοι _εαθμσ ρχαι . Εν τελει δε πρ _οσευηκ _εν δι , · το 0 σιδη ροδρ ομικου ταμειου δντος _ειαιου δι ' δλας τας διακλα δωσει , παν _τυχν _Ιλλειμμα εκ τιι ς εκμεταλλε υ- σεως τη γραμμη _Λμμοχ οστου θα κσλυπτ _ριαι _εκ τω ν προσοδων ιη γραμ μης Λαρνακι . . Απα : ων δ _Γςβη ανδς Τμηματα ρχη ς _ει ς τον > Ανσελ ωμολογν , _αε τυ λογι _κ δν των ι 3 νστυχ 0 εν των _εις αδιδν επιχ _ειρηματων , κδ ηλωσα _ _μβγαλ ην πρδς ιου _ισ _ευσρεσκ ' αν , ει πε δε δτι τους ενδοι ασμους περι τη ( γραμμης Λαρνακος _ει χεν β μπνβν ' σιι ς τδ Υπ ονργειο ν μια _δκΟεσ ις το Ο δλλι β _'ΑρχιλογισΒοΟ εν Κυπρω κ , Ασ _μιον ( . αλλ ' δη ι | δ η η κεντ ρικη κ > - βερνηοι _ςρ _ρονουσα και εκ τ ων προς αυτην , δ . _τ _ορημαιων τω ν Κυπριων και δκ ' _των _ικΟ _& ω ν ιης Κυπρια κης Κυ _βιρνη * σ _« 0 _) 5 ι δι η ' γνωμ η _τ ο 0 κ . Λ _σμιονρ πιθανο ν χ μη ειναι χαι αλαθ ητο , ι 1 πβ * . φασισ βν ·) η να διοτα _ξη νεας κατα _μιτ _ρηση ς της _ιτ αξιι Λαρν ακας και Λευκωσι _ας ε | ιπο . ριι < η κιν )| οεως χαι να προ ( 3 [ Ι εις / ιδλλον ιιπ _εριστατοψ _ενα ς μελετας · πρρυ τ » ι ς επειννσης αναγκ ης τοΟ εργου ιου *· « Ον . ΔΙΚ ΗΒΟΡ ΙΚ Ο _Ι ΒΡ ΑΦΕΙΟ Ν ΜιΛΤ Κ- 0 _Ι ΚΟΝ 0 ΗΙ Δ ΟΥ Ε ν Λαρνακι α . αεναντι των Δικ αστηρι ων Α να 7 αμ 5 αν _ει την διεξα γωγ _ων παση υπο θεσεως μετ ' ε-ι μελε , ιας , _τ α · χ υτη _τ ος και τι μιοτητα . Π αρε χοντα ι ΧΡΗ ΜΑΤ ΙΚΑ Ι ΕΥΚΟ ΛΙΑ Ι 1 ΠΣ ΠΕ ΛΑΤΑΣ ΤΟΒ ΒΡΑΦΕ 10 Β . Α πευΟυντ εον ~ ρο τον Κον ΜΙΛΤ . Κ . ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΔΗ Ν . Χ _^ _χζ τ _τυ _αα - £ . : ! τω * *> . λη ' 5 Τ 5 _ν _?«* _3 ν _σ' / . ιοιων , ' —ΔΙ τ _ιΛβ-υιιαια ! _ιι 2 ι _, β « ς ** Π _βρτο-γβλλι βς _αγγ _ελλ _ββιιν . 5 « _* _Λ ' , ικ * : « ι * _φια _μβινκ • Α _4 θ' δλην -ην _γωι α » . • —Το _Οαλαατ _, · - _* « Αμα λια » . χβιΕ « λ _βυο £ ι _» ι _ν _ΒΛρβλτ _ιρ . _ιπ ! ι . ιι > υν δ' βυ « 3 η δ * ηλι *· _οα ' _^ α _λια _Αιι : _Ι ν _^ αντ ! Α / . _? _ον σ * ς . Κοι ο ια _αιλιυ Μ _ανιι π /· _ιυρ ιβχβ _τ _βι _ι » ' _αυτιο . — Ο ιν Κων ' ι _πιλ ιι βνταΒ . _5 » . ? : τη « 5 α _'Εο-ε _? _ινου Τα ·/ . υι ? · α _: _«» _του Μιλα νου Β / . αι β _οννεν-ι _^ _ξιν _μιτα τ _ιυ _βιευθον _οντι ς τι Ν * _τι _« ρ > ι . |· Αβν _Κι _μιιι ζιν » _οοτ ις μεταξυ των αλλων βι _= ι χαι ια Η _ιιι : < _τ 'Η Ελλα ς _ι _* ι 5 · . ωχ « « ν « λεν ·»» * = 0 _« 7 _< τ _, μιΒς , Ε » ν = ι · νβ _ικιυ _^ ιι τ *« « ι αυ τα τα ιι ιυ ι ! _Α 3 ημων πραγματα . _»** 1 α < _κ _^ _αρλ / υωμ _εν : λα τα αλλα , η ατα _ιι ς · : ην _ο : ια » ιτηρτ _, _ιι χαι _ττ _, ? ει «? το » η ττ · . _χι . • _ι ω _* Κ _ρτ , _των _ζΛΤ _,= ιξ : υ · _: ιων , _Ι _^ _: εκι να ιι / . β ηι η ι : ρι / . αλι 3 « τι ν _^ _ολεμιν , ιιιτι 2 _ια -ττ _ις ιοι _3 · . _ι η _ιτ _αιι ως χ . ατα _5 ? _5 _νι 0 ν α _( _αυΟαι ωι τα χ , !) ρι 3 ? 7 . '·' Λ * δι < . _ιιω _· _μ . » τα ττ , ς _Τςυ _ιχιας ε ~ ι ιη Εν _τι λιι 5 5 : 3 _. ι » _^ - . _τ ( χζι Κιμι : αι _5 υ δε * β- ιχρυψ _εν ι :: _= _μζιαςυ Ελλα 3 * ς *« _ΤινρχΙ 3 : π λι μ 3 ιι * 3 ! _μιι _ραιις _χαι α ? _Ηυ * _τ _ος . —· Ε * _Θιι 5 ιλ : > ι > ιτ , τη _λβγρ _ιβοΟν _, οχι ο Α-635 ιιλ Χαμ Ιτ _ψυ _^ _ιρραγι ! . Η « Ο _Ιν _εια α _^ Ο -η _, ι Ιπ ι _*< ~«·/ . Ε ! « ναι _αιτ ηρ _ιιι χληρωοι : . —¦ Τ Β . _λβ · _, 'ρα _? : · 3 _σιν ιχ , _Σι ιια ς , . _οτι μιγα _ερι-0 · . 3 _η _'· ς ιΒ , ' . Αιατιι _« _Ιι _ι Ο ' . κατ * ττ | ς Αυσιιιας , _τη _, ν οπ : ι χ * _Οιωρι _ιαι δ _» μ ! 5 υρ . ν _^ ν . _ττιι _Τι νι ρ / . _ι- · _ριο μαναζ _συμ-, _^ ι _^ ια . ' Η : . Κυ 6 _1 ρ _? η _«({ . _χα-ι _τ _αιδαλλιι με _γαλα _^ _ροαπα _'ιι _ιας ο ~ ω _ _ματαιωση _οιινδ η _ : _ : _» 3 _^ λλαλητ ηρ _« ο _^ ι π ν _*< Α » τ α τ ·? , ς _ι _υτ νΑρ χι _ι ρι _ας . 'Πν γινει « _ιααυετ αι , δ-. _ι :: νι ςι : υτ _βι _αυμμαςι _*· : ! _συνιυ - _αοτμοι Οι ωρ _ιυ _· -: » ω κρομηνυμα ι : 6 αρ _ων γ «· - _^ ι _νι Των _ιν τω ( . Βμψ , ' , _· ¦ ... — Η Λι 35 α _ιων ειναι ηαυν . _οιι ) ι υιι _ιν ' _ργβι ο _^ ιλαι _ι ν την δκιΟ _^ ν _ιιν των _δημβιων _υτ τ _ι _ΟΙοε ' ιιν . ΛΙ Β ρα _~« _τ 3 ι _επανιλο _δον τις _ιργασι _ας ¦ ι ων . Η _Δημικρατ _ιβ < γ _» . ατεσταΟ _| «{ ρην (·/ , _βς _ιαΟ ' δλην την Ιι _ι ρτ _ιγ αλλιαν . Ε Οτ _ιδ ρτφ , ι _3 _ι _^ αρχ _ιι / _ι βτρατιυ ματα _κραΒ / _ωρηοαν π _^ β ς τιυς _ιη _μιχ-ρατ _κι υς _)» . _αι α _^ ωιλιαα ν τ ? 0 _^ _λβι αβιλι _χςυς , , · -, · —Κοτ _« τα ς _ιυ : » η _μι _« ς » Α 6 ισιι ς « ρι τι _| ςα · _πιι _ρα _βιω ς τ _^ ς <* αιλι > ι · ι | ς _ς _! χ _} _γιγΙ * ς , &( _ιη · , ρ · Αρατ ( _χιι _ιλο _^ ιν ακο ττ | ς ι _«| 5 _ωςς στιγμ _ες τα ιιιτ βΛλη > . » μι 4 : ρα δια την _, τ _? ριωπ _« κτ , ν α-¦ σ _^ _αλιιαν των _ι » βιλ <( ι > ν χαΙ _ιΟι _βα _^ , ηο _Οαλβι _- μηγ ' βν _ιις την _ιιαΟι _οιν των . Το ατ _' ο' , _| ι _» ρ »« . _ρν _υ ·» _1 ιι ' _*? ν _^^ _Χ ' _3 τοι ! ! _0 _κ 3 _^ 3 ι _και τοι _? 5 ις ι _|* /* ν αι ' _^ ι , _αλωιισ _Ογ , _, μιτα _^ κι βι ' ς τ * , « _«•«•/ . _Οιι ν _ι _^ ιι _* ι «»* ηγ «»> _Ι _| ι _^» β _$ _ιΕς : ος οιους _Ιτι - / . ιρ _χλης των _? _ ο 4 ι ( ι ( λι » _* 3 ν · . , . .. · _, _·· . ' . « ν » . ν — Ο _ιααιλιυς _λιβνιυηλ κατ _< λι * ι . _τα . 'αναν , τορ _β ιι « της ι « ι 3 θ (« ς ' θυ ρας τ _^ _· , |( ιθνικτι · _«« _^ _ι ' _Τι _^ τ ' _Υ _' ι _^ .. ? τ _^ , β _?' . ' _^« _νιβ _^ λι _» ( _ιζτα ! _Κατ · ( ·( ιι 0 υ _» 9 /( « _'ι _Σ Ι / _τροτ _, _^ 0 _« . _> . μιτ _ιιιτ , | Ι _·{ Μα _|> ρι _, ι ! ρ _^ ι ' . · ι } _νινχη βι # _τι ] ς , μ _^ ρ _'ρ , _κα { Ιλ _ιμ-, ι , Υ _, _} _τ : υ , Ο ' Λβι _< 4 ' τι μ * τι _^* _βν ' _^ κεν βι | . _ε ? 05 » Ι _ι . _'Ε ?| _λιι ?* _» •« ονο 3 ιυδμι ν 9 ι . ι 6 « ς ιΒ · Αθθι ν . , ι _^ Ι _χιτ ιον σω _^ _ατι 5 ·// . α · Αων . ν . αι ανηλΟ _ιν εις το Ο _ιλχ μηγ Ο _ _ι _κι _οι ι / _ιντ _ες _αλαντι _χω _* κλ _ιιβηω ν . · ¦ ' . — Ο β _ρτ / _, γ _' _ος _τη _5 _ορι 3 γαλλ ικτ | ς _ιπ _αναβια _οεω : _, ναυαρχ Ρι _ε _ηντο _ΑΤ _^ _ητ : Ιι _κΟ ~ _ψ ε _^ ιδ ρααιν ιωΛ ~ ρω ιον εντυπω _σεων , _οιοτι _ενι μ _' . _πεν _οι ι _- απιτυ _ν . _1 _^ _βχοκδΟ του . — Ο χ . Βρυ _παρης _ιιβτα χΟ _*) ν' _ανβχωρη _βτ . —Κα _θημερινω ς γ _' ι . ο ·«» _ται _βιελαιεις Ελληνων _Ι _^ _ΑΙ ων . — ΙΙ Τιυρ χ . ια _α- _, 'ι _^ _αζβι τ * παρ α ν ? , ς Γρατ _ζιλι ας _παρ _α-ρ _^ _ελΟ _ιντα _ιολβμιΑα . — Ο ιν 'Λ 0 η · * αι _Τουρχβς _ιιιΒ £ Β _? _ιμμι « ς • Ααταγγ _ιλλει ιις _χη » 'Π 6 λη » , δχ ι ο _Γικζελος 2 ( 5 ι ·/ _ει ις 'ΛΟ ηνω / 'Λ _, _ν Κρητη ν . Ε _ςαιριι τα _γυμ-νασια , εις α ' ι _πιδιιεχαι ο _ελλτ , _νιχΟ ς στολο ς . · — Η _ιπ · . 6 ι 5 ι ις ε ! ς την θαλαμ ηγ ο · * των _πρωη ·/ 6 _> 3 ( λιων _ε- _ _ιν £ : _3 εν αι _ολυτι _} , τα _ςει _ΛαΙ γαλη »·/ α > ευ 523 _πηλαχιαμων . Ο ιν φαντη ς _Αλοονσος ανα '/ ιαρων ' _ειπεν ο « ελπι ζει , ν' _αι ουα / Β , εν ΙΙ _βρτ _^ _γαλλΙα , η δ ' ε _Γαοιλισσα ι _? ω _» _τ , _αε προ ς τ _^ ς _επαναατατα ς _« Εις τ ο ε ταν _ιιδ _εν . » '· Σ _Π . _ρ Τ _, Δ Α . 1 . Α Ε ΧΑΟ ΤΧ 01 ΕΖ _22 _ΤΖ 2 τ Κατ * αδια αφι χ νει αι ικ Νεαπ ολεως εΤς Κυη { αν δ ταξιδι _ωτης ιων μεγαλω ν « αι ασυναγυ _ι _νι στων _εογοατ _ασιων Νεαπο- ... * λεω _ς αλενρων , σρμιδαλιων _και οεμιδα-* λεν _( ων ,. γνωστων . · εν _Κυτχοω ναη _την - ' _Ε ΑΡΚ ι ιι ΑΕΤΟΥ . · . - ' . . . · . . Τα ανωτερ ω _εργοστασια _Λερυσι μεσον τ υυ χ . Α . Β . Λοιζου _εΙσηγαγον εν Κιι · _ιιρφ . _τε _^ ιι τους 2 δ χιλιαδας σαχκου , εφετο ς δ ' _τ _οξειδιωιης προτι _θεται να κλει · ση _συμβολαια με μηνιαια ς φορτω _σεις , _. 3 _ιαρ αχω _ρ ( _ι > ν /[ _τρνς'καλη _^ ρους δρους ' , καΙ _^ _< • τιμα ς _ηνεπεδεκ _τ ονς · συναγ _ουνισμου . ? : ι · Οι ροι _/ λομενοι δς _περιρενιοσι _ι ' τον ' τα · ξειδ ιωιην _{] α · ζηχησωο _ν ιει _γματ α παρ α του . μο νου Ι ν Κυπρ φ αντι _π ροσωπου χ _^ ' Α . Β . Λ αιζου _, _{! ς μεν την Αα ' _ρναχα εις το _γρος-ειον του , εις ι ) ε τη ν ' Λευκωοιαν ,: _εΙς · ιο γρ αφ _ειον του κ . Ζηνωνος * Ζα _^ αριο _οοι , χ αΙ εις _Αεμηιον εις . ιο γρα- · ({¦ ει ον ιοΟ χ . Βα βριηλ Ε . Π ηλαβακη .. . Σ ημ . Οι εχ ιΟνμουντες αλευρα , σεμι- ι δαλι α' και _ολενροαεμιδαλ » _, ας αγοραζω · σι χη ν Μα ρχαν _« Αεω _Ο _) και δεν θα _μετα , νοηαωαι ν καθοτι ειναι τα μονα ανοθευτ α . . ! .: , ' ¦ ¦ ¦ . ς _ΕΛ 4 Ι 0 ΑΑΔΑ ΗΡΑ ΚΛΕΙ ΟΥ Μ η : , · _ιρομηι ) ευεοθ < _5 ελαιολαδ α Ιαν δεν ειναι των γνωστ ων _'ΑχριΙτου και Γαοι - λ ικη , διι χι δεν Οα α _παχηθ ητ _ε . · ' · . ¦ Α νπ . _τ ροσ / ω . _ιρς εν Κ υ . τρφ ,. : ·· ' ·· ¦! _ - _·' _- ¦ Λ . Β . ΛΟΙ _-Ζ ΟΥ _, -ΛΕ 3 _ΙΚΟΝ ΚΔΛΗΝ Ο -ΔΒΒ Λ Ι ΚΟ Ν Μετα Κυττρια _χοΟ Λεξιλογ ιου · Τπο . 4 . Κ ΥΡΙΑ ΚΙΔ ΟΥ Λ : χ η γ ο ρ ο υ . Ε Κ Δ Ο Σ Ι Σ ΔΕΥΤΕΡΑ Κντ ' . λως αναθεωρη θεισ α Τιμη εχ οα ιον αωμαι ο _Σελλ . 10 . ΑΤΙ _- _ 5 _Λδδυ _ΓΑΝΟ Ε 0 > υ * . . _Μτι Ι _« _ηιοτ ι Ιβ _ιηοΛΒροΒ _βιοι _·* · ΤΗΕ _-ΛιΑ . Ν _σΗ £ 5 ΤΕΗ , Ι _Ι Α ' ΒΚ ' Ρ Α Β 0 ΕΚ ! : Ε _0 : ' _— · . · _,:- -6 -26 , 000 , 000 _^ _^ . . ι _' ιηΕ ''' / ' _0 _& _ιΧ ΜΓΕΓ _Αιν • _ΚΙδΚδ , · , _•• . _ _ΓΚ _^ _^ ν » ηι 1 - ' - _' _- _ ' _^ 4 * _^^ _Μ _ ΡΕΟΜΡΤ ι _ιΛνΤΓΤ ' Α « _δΠ ™ _ΗΑΤΕ 5 ' ιΜ _& _κ _^ 'Ι > - · · · · Κι _^^ ι / _^ ¦ ' Α _^ ΘΙιι _Γ : · Κ 1 Γ 2 Ι 3 Γβοτηε _& 3 ' , ' · . . . . . . . .. . _· . _>¦ _υ' 1 _ιΙυΑ 8 Γ _« 1 * . _^ _Λ _/ _4 ¦ ' ιΙΣ _' ΤΟ ΒΗ ΠΙΤΟΗ ' 3 _^ ΑΠΕΝΛΝΤ ! ΣΗΜ λ _ξ _^ Λ .: : ΙΙ ωραιο τη ς δεν · ν Β 2 · _5 _^> ι ) · . αποκταται , διο τι ρεπει ι ν- _^ _^>>· _ 5 _Κ να μαθη να δια - _τηρη _εκεινην , την _οιτ οιαν Ιχει . Μ η αλε ιφετε ' το προσω _αον και τα ς χει ρας παρα δ _· ' α τη ς -πραγμα-: ~ χ _Κκ ? λ _? _ΟβΕβΕ δΙυΝ . η _^ _^ αι γνωστη κ « ι διαδεδομ ενη ανα τον _χοσμον _ατιδ τ ου 1860 . ΑΙ αλλαι σχιτ _ι χ σινι _δΙ ' _ο ει _^ α _' . τ _ςζρα . α _, _-ι ομΙ μησεις τη ς _ΟΚΕΚ £ _, 31 ΙΩ 0 Η . η « _β Ι α , _ληθως _εμπεριε χει δλα τα _συστατικα τ _/^ ς υγιειν _ες ,, εντελ ως απη λλαγμ ενη λιττ _ι ρω _/ ουσιων . Δυν αται _τις . να αλει φη τ _< 5 πρασ _» ωπον η τας _χειρ ας , του δι' ολιγον βιβρεγμιν _συ , / _ευκσυ . υφ ασματο ς κλ να ' καμντ , _ελαγρ ας εντ ριδα ς . ·· . _< ' · ΡΟ _!) 0 ι | £ δΙ 1 ? ) . Περ : ττη πασα συστασ _ις δ . α _τ _^ υγιεινδν . τοδ παρ ασκε υασματο ς τουτου , ' , · _ΕΝ _ΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ η' « αρα , την . τρορια _^ ιιν { . κ _^ σ _^ ν _^ ν τοΟ < Β . ιι 6 νικοΟ _ Κ εντρου ) ) ., _ιΟρι _βΗομ , νη · , _οΙηΙ _«( ( αλλοτβ _'ςθιομανιχη -,, _Βραπβζα ) τ _? 0 , _μβκ _« ρι _ _τοι _* 1 ιιυρυτ ? _ιαδομ , _Λντωνιιδου . . ' · . , γ Β _^ Ιληροφορ _ιαι ι _τιαρα _τ 6 κ . Κ ιμω- ' . νι 'Αντωνια δ _^^ , · ¦ ., . : _' ¦ ' ¦ ' · · · · _^ ΗΕΝΩΣΙΠΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩ Ν ' Τα' _υΝΙΟΝΙ ' Ι ) Κ ΡΑΗΙ 3 _ΑΣ ΦΑΛΙ _Σ ΤΙΚΗ υΤΛΙΡΙΑ , ΚΑΤΑ -ΤΟΥ . · : ΠΒΡΟΣ . • ι ΙΛΡ , Β _ΘΕΙ _Ι Δ ΕΝ _Ι 1 ΑΡ 1 Σ 101 Σ ΔΙΑ _ΓΑΣΙ ΛΙ ιω Β Δ 1 ΑΤΑΒΜΑΤ 0 Σ • · ¦ : ΚΑΤΑ- ΤΟ 1828 . Η σοβαρωτιρα , μβγαλητε ρα _>« 1 σπουδαιοτε ρα Ασφαλιστικη . Ετ < ι _ρεια το Ο κοσμου . Κ _εφαλαι'ον · τμηματο ς _πυλαιας φρ . . _χρ . ' 122 , 000 , 000 . Ζωη ς φρ . _% _ρ . 166 , 000 , 000 . ' _Απι _^ _, _τιΙβ , , δρυσαω ς τη ς μεχρι σημιρον ' ' _ετιληρωσ _β . δια , _γινομενας ζημια ς ινεχα _ιεορκαιων φρ . χρ . 360 , οοο , οοο . , _, . _' ¦ . · _·· . Ι _Ισφαλιαβ μεχρι το Οδβ ιν Κυπρφ ¦ ¦ 6 _ι ιε ρ _τα φρ . , ' χρ ,. 6 , 500 , 0 , 00 , ητ οι _ιτλβιατ βρον ' _ιταση _ς _^ λληι ' _, 'Ασφαλ _»· βτικη _^ Εταιρ _ειας . . ' _. ' . _¦' ' . _, . . _' , . · . Ιιι γιχ & ς εν _Κυηρφ ' . ι _^ ρυ _^ _τ _^ _ιι _» ·' ι * Εν , Α & _οναΜ , 4 . . ι * . _> · .. . _· · .. . _· · ., ' - ' _ι ' ·' - _· : · : · : · - · ' - . _- _! . ¦ _- . · ·· : γ _^ · . :- · . · · · _' ·· · · • ' ¦ ' ¦ . '¦¦ ' ·· · _- · · _- ·· · 8 · _- ¦ ¦ · ¦ : ν . _·<« _^ . ' .... _· . ν . _.- ' ν _·· ... * - _&· _53 _·' . § . 0 : · _·> . · : · ν · : 3 _·*^ : ι Ε 2 _'· 5 ιι ' ι ' 1 ' _^* _^ Η Η Η , _Μ . , γ _* . : _ι-Γ 'Μ ' : « _- _8 _ _· ι ¦ ι | _ι _< _' 8 3 ... * _^ - _ι ' ν · • · ι ι - _Μ . _· _ι _^ _> 1 ¦ η -- _« - _-Θ _^ α : - . ·· _., . . . _ ! . : ζ _ΑΘΙΣ _ ιΑΤΑ , ' ΚΑΝΑπε ΔΓΣ _, • _ΠΟΛΥΘΡΟΝ ΕΣ ,.. ΥΠΟΠΟΔΙΑ · .-. ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ _-ΣΛΛΑΣ · ν _ ΜΓΙΣι _ιΤΑ Λ ιΙΒ |[ ΛΕΙεΟ Μ 8 Μ '¦· · : ΚΑΘΕΔΡΑ ! : ΔΙΑ ΚΟΥΡΕΙΣ Λ _^ • . _.., . Κ _^ _Κ Μ _ΑΚ ΤΑΡΙ Α * ,. _· _ . . . . _ ' . ΙΧ , ΙΒ . _' λ _.. . . Κ . Χ . Λ . ... ¦ - ? ΚΑΤΑ _ΝΤΗ ΜΑΤΑ , _υ Μ . ΚΠ 1 Ρ _1 ΑΝΟ Β . . . ' ν : . 'Εν _, _Ααρ η α . ' * α _ _Αευκναι _γ . . ¦ , ... . ι · ' λ ι ¦ ι . ι . Ι ν _- · ι _·* _· 1 , αΕ Ν ΗΕ · Α , ι ι - ιχ :: . Α . _ασιΙ 5 ΕΝΤ _. _ _ _ · _λδδυΓΑΝΟΕ « 0 Η . ι 10 Η Ι _« ! _ν > _·' - • _• · ε 8 τ β 'ι _8 _8 · 5 , · ' .: : · . · · ' Κ _βιιτ βικ _^ ν _Β _ραφιΒο ν ' : · _' * βθΠΘΒ _αΙ Γαυ _αιη _β _) , _Περθ- _^ Σ _^ τιας _Τρι φ ' ιΤον . _^ ν ' 1 Λονδιν φ ' ' ' ' ' • 0-110 _Κι η β Β 3 ιΒ β & 1 , _ΟΗ _βαρβΙ _^ ' _' · ' Κ ΕΦ _& _'λ _' ΑΙΟΝ _ιΒι , ΟΟυ _, ΟΟΟ ° Α ρφαλ _^ ι ι _( . δια _. ιι « ρκαΙαν _. ( _ν ςωη ν ,, _δοατ _υχη ' μα , τα , _' κ ν _' υ _^ ο ' _^ οπη ν _, _^ αα _^ _νε _ Λ αν , _: _ς _/ _Απιστοσυ νην ι .. 4 _γγΔ > 3 _ 9 ιδ η ρο 5 _ρομ _» κα ' καΙ # _Βι , * τρο τ . ' _χιοιρο _^ _ικ _^ ' / _βυιι _τ υ _^ _μανα' δι ' α ' βιου ,. _αττοζημιωανν , ' α _^ το _* _ι _^ ητα ν η _« _, * Ιργ _$ » :. Τ _? ν · _^ υ . ::, ' _ο _: _·· Ι _^ Λ . _' κ ν _^ . _^ ι ' ¦· / • Λ Αι . % 4 σφα ) . βι « κγ Ιν ' ονται , ιητδ ν ) _, ( αν • _ιη _^ φβλ _^ δ _ρηυ ς , ' , · , _· 7 .: _^ : ι · _, . _>· _,. · _» _¦/· . _·' . < Ολα τα ' Τ δυ 6 τ 0 _^ ματα '· ' χαΒ ' ΓΧαι _« Ι' ασθεν , « _ια _^· ανβυ ' !« , τρ ' _ικη _^ * εξβτιισι : ·' ' _θ (» , ' · υ : Ι ιο _ι >' _ ι · · . _¦ _» _·<·! · ν- . · _.,.-! ιι - _* _- ' Αι Α _' γ ΛΟ : Ι · Ζ 0 Υ ' . ' ! ΒΑΛΛΙ ΚΟ Μ _ ΦΛΡΙ « ΑΚΕΙΟΗ .. . _! ' · ' _ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΠ 1882 -Κ · ·· _Σι · · ν ΝΑΤΑΡ · · · & · 2 _ιλ ' ' :: : ΓΓΠ _! Ι 3 Η _Ο Ιδ ΡΕΝδΑΓ Υ ' ' Ε 5 ΤΑ 3 Ι _Λ 5 ΗΕ _0 . 1882 ¦· ' σ _, . δ | ' : ΝΑΤΑΓ . & _Οο --• Ι ' . ' ' ——— . , ' ,: Το Φ < ρ » ακεΒον _τοδιο , * _δηερ διευυυ- · _νβι · δ · τοι ( _« _ταοι γνω στος- χ , · Κ _ι ' · Σ . ·· Να- · ταρ , _εις _Λν μαλ ? . ον . _τ _επιι _ραμενων . _φαρ-, ·' μακοποιδν _, δ ' στ ι απο . 28 | ιδη δτων ε | - _ν , ' _αιχει _ιι . _εττ ηγγ ' _ελ μα _τοι _> , υη ηρ ' ειησας ' βδδοκ _ιμωι _ιαι εις τα Φα _ρμακεια χης Κυ- ' βιρνηοεω ι > ' , ·}< αΙ ) ιστ _$ γνω « _τδν εις · την α- ! • ξιαι ιμον « _Χιτε'αν _ιι ου , _, διι ' τ νωΟη με- : ' τα τοδ Φα _ιμσχειου « _Ευ ρωτ ας » τοΟ κ _« ,-Φ , Χαιζ , μβι _'φιρ Οησσν δ * , _αμφοτε _ρα . ε . _ιι _χηι 3 _ι · ριλιας παι ? _υπλ £ ιρως * τη ς οικι · ¦ α _τοΟ . χ , _Τι _, Ι . Πιεο _ιδου , ... , Τδ . Φ « _> μαει _ον τοδιοε φ ο _5 ιαζΕ _ςοι παν . τοτ β δια / ωιων φαρμ ακων τω ν διαοη- ' μοτερων * _1 _δγοστ ασιων τη Ευρωπης ' χ αΙ ' των . : δ · - ' / _Λαν / { ν φ ' ·' . _<{ νεγι · ωρισμ ' ενων ' _ ' _| _Γα _^ _ορι _ψ _αριιι _βα _ιββ ,--. ΓιιΒΒΟιιβΙι β ·' · _νν _' βΙΙ _ΟΟιω , ΜΒι . εν _ιια οισ _ι οι ς _, . _υπιθι / ,., _ε _01 ιΓΒιθ 9 ' Ρ _| ΙΗ ' ! { 1 ' _χιι _^ τοΟ _,, Κ βντρι χοβ , ( ν λ ν _«^ . * βΙ _νλ ' Υ » ωσ _ιδν ' _ιις ' 1 · την ' αξιοτιμο ν - ' * . πβλατι (( ιν : μς Β 6 παρ _/ , ιι '> : τελ > ιην Φαρμα _1 * _>< _χειον _καΙ . _ιαωθ ι _τνις ο _^ ιας . τοΟ · η , Κ , · , _ι ' _ι ' Ναταρ , · _Εν ) α _υκτελου νιαι συνιαγα _ι ιν , , κ _αιρΤρ > υχιδ _^ Η , _-. _^' 1 _·^ · , _ ι ·· < - ν · ν · , _χ ( , 'Τ . α , κπκι ι ιιτ _τ _ρδς τοδ « Ι > αρμ « _χειου εΙ · , ναν ! δ * η . , Φ . 2 σννετος , · _ν .. .. _» ¦ . . · .. μ ι .. , ¦ _ν _, _^ Σ . _^ Η _σΙ ,, _ΣιΒι _. _, Β _, > ,, _, _. . — , · . ' · . , ι ~ _ι ' ,, Λ _^ _·|<' . '» _'ν . Λ · ' ... . · . ' , , · ν-4 . ( ι Πω _^ _βΕ β _^ πο _ρα . φ Β _« Λ · : Λ · _^ » ¦ . • _Αοιζου _ηιω _ογβμι ς . ' δι χαννον δπλο ν _, , κ « ινουργ β · : > α ι _βκτα _κτ βι » ποιοτ ητο ς , ' . βι ς : _^ μη Α 6 Β σ υ _^ _αΜα > _ικην , ' ' Ι . ' _. _^ < _Μ * _Ρρ _»»— _>¦*—ι—— _ΙΙΙΙι * _ - ¦¦ . . _ . . _., γ _^ τ-ιι _.: _^ _. , - _,, _ι ,. _ΓΤ » ·· ,: 1 · _*!· . Ιθ _ι _Μι ·· _ΙΜ « 'Λ ιι ν _!< · .. Ι · . - ' ! ' ' . ' Τυ « ς ! «· ΜΛ _Ο ΚΛ ΛιΑΤ » . ΖΑΧΑΡΕι-5 . .:... Τ Οι Ι / _ι _ιβι _' _μυυνΒες να _Ιζωοι _ξοχαριι ς κεντ ροφυγος κ . · λ , π . δς σπευσωσι ' να δω · _σοοσι τυς ' _ΛσραγγελΒα ς ' τ _αιν προς τον κ . _~ Α . Β . Αοιζο ν , · δστι ς αντι . _ι ροσωπευει τα · . σπουδ αιοτε ρα εργ οστασια Αυστρ ιας , και . .. παραδιδει το πρα γμα εις τιμας ασυναγω _» . νισ το νς με * υποχρεωσ ι ' ν δια ' φδρτωσιν τον . Ο _χτ ωβριον . . · _* - ¦ ¦ _' ·· ! ' ) ' ·' ' ¦ - ¦· ' · . 01 βου * ομινο ι . δς _ζηχ ι _| σω σιν . πλ ηρο - V · φορια ς πη ρα του Ιδιου Ιν Λαρνακι . ΛΙΚΑ ΙΟΤΜΕ ΘΑ Μ ΕΙΜΕθ ΑΗΜΟΙ Τα μεγαλα τη ς χ ω _ρ ας ι _» ητημ ατα , · τα ζητημ ατα εκεινα , ατι να δικαιως πανυ εκληθ ησ αν ζωτ ικα δι ' αυτην , ευρ ισκονται παντα χ οθε ν , λεγετ αι , υπο τη ν συντο _νον σκε ψ ιν τη ς Κεντ ρικ η ς Κυ _βερνησεω ς , καρεσχ εθησ αν δε π ? αγ ιως ημιεπιση μοι _χαι ανεπισημοι επα γγελι σι πε ρι _αισιας αυτων δια ρρυθ μισεω ς . Ι 1 δια _βεβαιωση , δτι οι εν Λονδινω αρμοδιοι σκεπτο νται _επ ι των ζητημ ατ ων τουτω ν και αι αο ριστ οι δσω κ _αι ανευ - θυνοι επα γγε λιαι περ ι διαρ ρυθ μισεω ς τω ν εκκρεμων ζητημ ατω ν προς ωφελειαν της χωρας παρ εχουσιν ημιν το δικ αιωμα να ειμεθα ησυχοι Χω ρις ν αρνωμεθα _τ δ ειλικρινε ς , των δια βεβαιωσεων των επισημων ουτε τας ει ς τη ν δημοσιοτητα _ρι φθιισ ας χρηστα ς ελπιδας πα ρ' ημ ιεπισημω _υ , ημεις ατομικω ς απαισισδοξ _οΟμεν και συνεπει α της · απαισιοδοξια ς μας : ταυ - τη ς . < ρ ονουμιν ~~ δτΤ _?) χω ρ α ' . _διρν να _% απο τουδε ' μεμελετημ ενη _' _καΙ ετοιμη περ ι ' τοΟ τ _ριτιου καΟ _'· δν _· θ _'· αν- » τιμε _τ ωπιση τ & ς νεχς . απα γο ητιυσει ς , ας πιθαν _οτατα εν ου _μακρζ > . χρ _6-νω _& α συναντηση . Δια . _τη ν διπλωματιαν και τη ν πσλι _τ ικη ν _χαΙ _αιτ αι αι θετι _χαι υποσχεσει ς _εχουσι _το-. αυτην ελαστικοτητα , ωστε να ειναι π ερν η α 6 * ε 5 αια η _εφαρμογη αυτ ων . Τ & δε : ΓυοΙοχ _Γιαι ιι / ιο _μβ _λι την _τδι ζη _^ μα _-, Ιλ _ηιζιιαι να _γει 'η , χ ι χ αριν _υρ & _τ , ημη οριιχ _β να ηρ . οοδοχ α _ιβ _« σιω · η και τα τοιαυ τα εισιν απλουστ α ια _^ δ » σω χαΙ _τετ ριμμεναι _ιπεριστροφι χα ι _' αρ · νησ _ει ς δυναμ _εναι ν' απατησωο _ι μονον του ς θελο ντα ς ν' απατωντα _ς Ημε ις δεν · 0 α ηυχ _ομεθα ' _δλλρ τι η να διαψ _ευσθωμ _εν ει ς ' τας « ιψ βι ς μα ς αυτας , . διοτι δε ν επι _θυμωμ _ιν η να πραγματ ωθωσι δσα θα _^ δς δι · εψ βυδο ν εν _τη απαισιοδοξ _η μ < ς 4 χο · τη . θα η ιο σχετ ικον ' ε ' υιυχηια 'δια . την χωρ αν εαν επι _τε λου η _Κ υ / , _ερτ νησ ις η > ν , απ _' αυτη ς Ιν _αδικη _^ ατη _ςς , οιον Ιι ναι _- _'ο εκ βιαστικο ς φο ρος _'ιιΧΧι . . η Κυ β ε ρνησ ις μα ς εδειξε μι ' χ ' ρ _-ρΟδΥ , τοσην _ολιγην « _υαισθησ _ιαν _βις 'ηρησιν ' των ηθικων υποχρ _βωσεων _τττ ιιρο ς · ημα ς * δσην εκ τ _ουναντιου _ιυαο _Οησιι αν δια ιο αγγ λικον Οησαυροφ _^ _αιιον .. ' , _· , , ΚαΙ ιπ βιδη ουδεν _ιχο ' μβν • τΒ , '& ο ' ο · · μινον , δη τα αΙσθηματα ' τη < _τΙΟτα _ι υπεστησ αν · ιροποποιησ _ι ιν _τινβ δ |< αι · _βυμιΟ _» , χωρ ις να _χινδυν _ευαμιΒνα _. _ν _, ατακρ _ιθωμ εν δτΒ την . · α 3 ικο _Οιι _| ·'' ναν η _ιστ ιοωμ _βν , _' _ιη αΒ _ουν-τονο _ι '> 7 _ιι . _β * · , ! . _^ τ αι ' Ο α εκσπασωσ _ιν _ει ς _, το _## . · ¦ _$ , _υΒυ . _τσιο * _ιεν _σΙχαιοΟνιαι . Μ , » ββ · . 5 ΤοναΜτα _ι « αρα _ιο 0 β _π _^ ια _οχΗ _ου φο · ρου , υι ' οιι _εττι _^ ρω _νον αυι ον _χα | . β * _ς ι _»)* / Β _ι / Λ / _ι ·/ οιοε 1 κπ « 1 ι _^ ς ({ _^^ 4 * _«^ _ς _οι ρι « ι / σβως _« α 2 . _νημβ υουαιν , αφ ' ου μ αιισια _βχο νσι _τςριοσευ _μαχ α οια να αγορ _οζωαι χ αΙ ΙΙ _ροβολαρχ _Ι _ας . Η Κ υβε ρνησες μας _δυνζτ αι ελευθε ρως να καμη _χ ρησιν του _& υ κει μενου μας , επι τη _βεβαιοτ ητι , οι , δε ν θα _θελησω - μεννατ ην καταδιωξω | 6 ν επι νοσ φ _ισει ξενου πνευματικου π _ρ _^ ντος , διο τι και ημει ς απλως _τ ο _ιντεγ ρ αψ αμεν απο τα ς μαυρας δελτους τ ης Κυανης τη ς Γι βλου . ΚαΙ η _μεν Κυ _βε ρνησ ιχει ηδη συν _τοι αγμ ενην την απαν _^ οιν τη ς . Αλλ ' ημει ς δικαιου _μεθα _^ ειμεθα η _συχοι Και αν οχι _^ τι πρ _^ το μεν ΣΤΑ _^ . Η ΓΑΛΚΑΝΙΚΗ « ΟΧ & ΙΑ ΑΜΤΙΡΡ _ΟΙΙΗ Η Τ 0 ΥΡΚ 0 ΡΡ 0 ΥΙΥ _ΙΑ Ν 1 ΚΚ Β ·» ! _'Π ! ν μ _» κρ _^ μελετη περι ν » Τουρκο ρρου μανικ η ς συμβασεως , , δη μο _' σιευο μι νη ε . _ις τη ν . μεγα _. . κΟ ρος ε · χουοαν εν Ρωσσισ _^ ' _εφημε ρ ιδα τη ς Μοσχα ς , 7 αΡωσσικο ς λδ γο ς » , ' ανα · γρ αφοντα ! τα ' εξη ς : • _ΛΙ τ _ελευται αι εκ . Κω ν ) _ι : ΟΑ 6 ως και Γουκου ρεστιου _Ειδησει ς ουδεμ _ιαν καταλ _ειπ ουσιν αμ · ρι βαλιαν περι , τη ς ειδησε _ω ς , δτ _ι μεταξυ Τουρ κια ς καΙ Ρουμα νιας _ουνη ' φθη _στ ρατιωτικηουμβασις _, υπο χρε ο Οοα αμφοτε ρα τα κρατη δπω ς ι δρασ ωσι _υ απο' χοινοΟ _, εν ·?) πε ριπτωσει προκλ η θ _^ . ρηξι ς . _προς • οιονδηποτε ' τρ ιτον '· _χρατ _οςι · Εννοειται δτι . το κε _ι _μενον της συμβασεω ς , παρα μενει μυστικον * και μαλιστ α η _Οπαρξ _ις- αυτ η ς επιμονως . δια ψ ευδεται Οπο των _' ετιισ ημων' κυ · κλω ν Κ ων ) πολεως και Γουχουρεσ _χ ιου , _Ει ς τον λονδινειον « ΕωΟινον Τα-. χ ' υδρδμονι ) εδημοσιιυ _ιη ' _διαψευσι ς _ • α ναμφι βολως , εμπ νιυσ _θεΒσα · 6 πο ' των νεοτουρκικω ν χυκλων · της - οθωμα · ' νικη ς πρωτευουσ η ς . Πιθανον χατοπιν 1 αυτ η ς τη ς _δ-αψ _βυσεως να επακο · ' / ουΟησωσι και αλλ βι . ( . : ' Λ : _^ λα . το · , . γι _/ ονος _της _τ ουρκορροιιμανικι _) _συμ-( β ασεω ς προκειται , προφα νες __ καΙ _( δεν , _ιχει σημασιαν 1 εαν _^ η ποοσ _ιγγισι ς ' . _συτν ) στηρ _^ βται _εττ ι εγγρ αφου συμ · • βασεως η _, απ λως _ιξιδ ηλωθ η δια ' _της ανταλλαγη ς τ ι > ν αναγκαιων ' _διακο _ι-• νω _σβω _ι ' _μβταξυ τρΟΟ 9 ω μα νοΟ υ τιο _υρ · _^ ' γοΟ 'των , _'Ε _^ _ωτ βριΗων κα τοθ ' ' Ρου >· · ' μ 4 νρ _ρ τοΙοΟ ' του ( κοιτα τον ' _τρο _' πβ _^ ' τη ς _ • τ βΧ * _υτοι £ θΕς . _ρψ σσο ' _ι « πων _ιχ # ης ' ' _βυνιν ) 1 _Θησεω ς ) . · _'ΕπΙ ' _τ _^ ς ' κυριαρχ ιας * / χι το β _^ _Χομη δικοΟ καθι _στωτος επι μδ > ' νως ' _βι χον _εμφανι _9 & _^ ' Ου μπτωμ _α τα 1 ' · τ _^ _ςτ _ουρκο ρρουμανι _κη ς π ροσιγγ ' _ισυυδ _| · % ως εκ „ τουτ ου δε . · Ιδιαιτε ρων _ττ εριπο _ιιησ _^ ων . απελαυον . , οι ! , ρουμανι _ζοντες εν Μαιι βδσνι _^ . 'Εξ αλΧου χαΙ οι Ρου · • _μανοι _, ουχι απαξ . _ιξιδηλ ωσ αν _^ τα _-ε _^ _τ _θρικα ' 1 των . αι _σθημα τα _και ' _, κ _*^* _^ ψ [ Γουλγαρω ν , αλλα κυ ρ ιως κατα τ ων Ελλ η νων . Ο Χακη πασας επι διωκει σημε ρον απλως την _πι ρισυλλο γην των καρπω ν εκ των κο πων ολο κληρου γενεα ς . ¦ Απο τη ν _εκοχην του Γιρολινιιου Συ νεδ ριου , το ρουμανικον _βασιλειον , δπ _ερ οφειλει τη ν εντελ η ανεξσ _ρτ η _- σιαν του _εις τας ν _ι κας των ρωσσικω ν οπλων , εν τη εξωτερικ η αυτοΟ πολιτικ _η τυ φ λως ηκολου _θει τας οδηγια ς τ ων Ιθυν οντων εν Γιεννη κοι Γε ρολινω και ολιγον κατ ' ολιγ ον μετετ ραπη εις αλη θη πα ραφυαδα της αυστρογερ μανικης συμμαχ ιας . Υ πα ρχουσι μαλισ τα σοβαροι λογοι να υποθ εση τι ς , δ ιι δ βασιλευ ς Κα ρολος συνεδ εσε την Ρου μανιαν μετα τη ς Αυστρ ιας κοι Βε ρμανιας δια μυστικη ς στ ρατιωτικ η ς συμβα σεως κατευθυνο μενης προ παντος εναντιον τη ς Ρωσσ _ι ας . Η τουρκο ρρουμ ανικη συ μβασις ειναι φανερ ον _, Οτι κατευθυνεται εναντιον- _τ η ς Γουλ γαριας . Εν _ενδεχομενη συγκρουσει προς την Ρωσσιαν , η · Ρουμανια , τη ς οποιας δ στ ρατο ς πεδινο ς δεν υπερ βαινει τας 225 , 000 , δεν δυ ναται να παρασχ η εις την Το _υρχιαν σοβαραν _βοηθειαν . Δια την Τουρκ _ιαν εν τοιαυτ η περιπτωσει Οα _ητ ο επωφ βλεστερο ν _διτω ς η Ρουμανια _, δια τηρηση τη ν ουδετερ οτητα τη ς , διοτι ουτω ς ο ρωσσι χος στρα _ι ος δεν θα · δυνηθη να επω _φελη _ι _)^ τη ς κατα ξηρ αν συγκοινωνια ς δια τη ν κατα τη ς Κων ) πολεως προελασιν και θα ιιναι αναγκη απαξ _εισχωρων _ει ς την _Γαλκανικην χερσονησον να συγκοιωνη μετα τη ς Ρωσσι ας μονον δια _( χλασσης . Τουναντιον , ε ν περιπτωσει _Αλι μου πρ ος την Γουλγαρ ιαν _, η _σρατ ιω _τ _ιχη 6 οηθεΙα εκ . με ρου ς τη ς Ρυ μανια ς θα προσφ ερη ανεκτιμ η - το ς υπηρ εσιας _εις την Τουρκιαν . _^ α ρι ς _εΙς τον εξαιρ _ετον στρατιω · _τ ικυ δργ ανισμον , η Γουλγαρ ια _ει · ναι ' Ι ς Θισιν να παραταξ η εις ελα · _χιστν διαστη μα 380 , 000 . λαμπρω ς εξησ _/ η μενου ς . στρατιω ιας ,. · . ' _, Κατα ιου ς « ο πρωτου ς μηνας η , αριθμη - τικη υιβροχη · θα βι ναι πρ _ι ς το , μερος της Γουλγα ρ ια ς . Η- . Τουρκια δε · δυνατοι να επιστρατευσ η εν Ευ · ρωπη πεασ _ποτε ρου ς των 280 , 000 ανυρω » κ βι _τουτο μολι ς τον τρ ιτον μηνα τοΟ · πο _ _ι μο ) . Δια τ η ς _αφ _ιξιως τδν _ρβδι φη δων τη ς Μ . Ασια ς δ _Μχχμουτ > _Ιεφκετ παο δ ς θα _δυνηθω 'α _συγχεν τρωσ η εναντιον . τη ς . Γουλγαρια ς 400 , 000 ανδ ρα ς . * • Τελευταιω ς η ελλη νοδου λ γαρικη προ _ιεγγ _ισις ' προσελα βε μ αλλον αυγ _ · κεκ _^ ιμενον χα ρακτ ηρ α . Μ ολονοτι . αι . φημαι πβρι εγγρα φου ελλ ην _οιουλγα · _ρικις ' σΟμβασεως ( δεν , _ιτ υχον , πλη _- ρου ] επι βεβαιωσεω ς , ' _, αναμ ' φ _^ ο _' ολον δμ _^ _ι _βΙνΛΙ ' δτ _ι , ' εν περιπτωσει συγ' χ _ριι σ ιως μ . _ετκξυ _βοαλγαρ . ια ς και • Του _ρκια ς , · οΙ · τα χυπτ _βροι _/ _ιι λλην _ε ς θα . ' _ιισβαλωσ _ιν αμ εσω ς · εις Μακεδο · ' νιαν , _ι Λιαν , 'π _ιδ ανον εη _ισης _« Ιυα _ι δπ « _ι δ ' _ελληνοτ _οφκ νκο ς πολεμος προ _, καλ 'εση την . % 6 τ _? _ιρι < 7 χυσιν ' τω _' / ' _φιλο · _^ _πΛ _' εμων _ι _'εΟ _' νι χο _^ ονω ' ν _εν Γουλγαρια « βΙ Ι _Ι Φιρ δ _^ ανοο _εξαναγχαοθη < ου * τω να κ ηρ υξη πολ _εμον κατα της Τουρκιας . < 1 υναμ 2 ι τη ς εξελιξεως των γεγονοτων η Γουλγαρ ια και η Ελλας ,. _αι τι _νες _εμισουντο προ τινος , κ ατεστ ησα _ν π ραγματ ικοι συμμαχοι . και- η _ΥονρΑια εοπευ _οζ ν' αντιτα χ Οη εις : το γεγον ος τοντο . - Μολο νοτι η Ελλας δεν δυναται να οδη _γηστ ) εις το πεδιον του πολεμου πλ ειονας των 60 . 000 ανδρων , ουχι τοσ ον καλως εξησκημενων , εντουτ οις · η Τουρκια Οα εςαναγκασθ η , ως κατα τα _1 897 _< ν' _απ _οστ _ειλ η _ει ς θεσσ αλιαν χαΙ Μπ _αι ρον 100 χ ιλ . ανδ ρας εξασθενουσα ουτω κατα τετα ρτον τας στ ρατιωτικα _ τη ς δυν αμεις εν . Μακεδονια χαΙ 'Λδ ριανουπολει . Επειδη δε οι Τουρκοι θα ευ- ρεΟωσιν _εις την αναγκ ην να αντιταχθωσι και εις αναπο φευκτο _ι εσωτερικην εν Μακε _δ ονια και Αλβ ανι _α επ ανασιασιν , η _θεσις αυτων εν διμετωπω πολε μψ δε ν θα ειναι διολο υ ευχαριστο ς . 01 ΤοΟ ρκοι και Οπο τ ας μαλλον ευνοικα ς πε ριστασει ς , δεν θα δυνηθωσι ' να λα βωσι τ ας ενισχυσεις των εκ τ ω ν σωματων Αρμενιας καΙ Συρ ιας . παρα 2- Η : μολις μηνας μετα τη ν _κηρυξιν _. _^^^ _>& _ν _. _τ _^ _ολεμου _. _: _. . * _( ' ΤΤ _συμμιιχια _Λ _^ ετα τ ' ης ' Ρσυμ _α _* νιας κα _θισ ' _ι _^ 'δυ ' νατ _ο ' νε _ι ς τ & ν Μ αχμουτ _Σ εφκε _τ ' _πασαν να διαθ ετη εν _Γαλχανιοις απο των πρωτων ηδη εβδο μαδων τ οΟ πολεμου ημ Ισυ εκα _· τομμυ ριο ν _στ ρατοΟ . Ο βουλ γαρικο ς στρ ατο ς , περισφιγγο μενος εκ : δυο πλευ - ρω ν πα ρα των Του ρκων χαΙ των Ρουμα νων _εννοειται δχι θα ετιι δει χ θ _^' ανισχυρος να _αντ _ιτ αχ θη προς την προφανη υ π ιροχην τ ων δυναμεω ν τ ων δυο συμμαχω ν . ' 'Η Οπο της του ρκορρ _ουμαν _ικης συμβασεω ς δ _^ μιουργ η _θεΒσ * δια ' την Γουλγαρια ν _θεσις εινα ι πληρη ς παντοιω ν κινδυ _νων , 01 νεοτ ουρκοι σωβι ' * νισ _ται _δ _ριστ _ιΛ ς ηδ η θα παυ _σωσι στε νοχωρουμε · οι με τους Μακεδονας Γουλγα ρου ς , _3 Ιτι νες απειλοΟντα ι αν ' _5 χι Οπο αφαψ _, ς , υπο πληρου ς δμως ' εκτουρκισμο _υ . ΑΙ ελπιδε ς περι βοηθεια ς εξ Ιζυ - ρωπη ς , ητις _« ατα τ ην _υε ρολινειον συνΟ ηκην ανε ' _αβε - την φροντιδα τη ς ευδαι μο νιας : αΙ των δικαιων των χριστια νων τις Μακεδο _ν ιας , ως η πειρ α απι _ιες εν , ειναι χιμαιρικα _ι . . ΕπΙ τελου ς « Ι _ανβυ τοΟ Μακεδονικου ζητη μπ ος , θα _ευρισκων τ ζι . παντοτ ε _επαρε Β ς _ΟπεκφυγαΙ , _ιπω ς ' οΒ Νεοτου ρκ οιπρ Λγματοποι η σωσι την _εα ιθυ _μιαν αυ ων προς κα τασ _ι ολην _ . των φιλοτα ρα < ων Γουλγα ρων . _Ει ς την υυλ γαρ ιαν ηδη υπολ βι- ' _πετα ι η εκλθ » ι _) μεταξυ · δυο ο δων . Ο Φε ρδινανδ ι ς δυνατ αι -να προτι μηση την επ ιμ ' αω ς αλλοτε , κατα _τ ινο : διαφο ραν π ' ρα ' _την Του ρκι αν , _συστη- · _Οιι βαν : _βιι- _' . βι τον υπο τοΟ , _Ισβ < 5 _λι < η , ' _συνεννοησιν μτα _τη ς Του ρκιας , _ι ) τι ς _5 μως · : πολιτ _ιη _^ 6 π ρακτ _ι _^ ς ω . _^ ' _ψεω _ς-σημα _ινι απα ρνησιν α _^ _τ οτ _ελο _^ ' εξωτ βρικη ς _ιολ ' ιτικ η ς εκ _ _μερβν ς ' τ _ις Γουλ γαρ ιας Ηα Ι · επαν α φορα _^ _αδτηι β ( ς _πραγματκον υποτελ η τη ς · Ο 0 ω · μανι χη ς · Αυ _ιοκρατο ρ ιας · Εαν παλι » : ν ' _^ υουλ γαρο μοναρχ _ες _βΟ ρη · εν |· . _' ' ΣΥΝΔΡ ΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ . ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ Εν Κυπρφ Σελινι α 8 . : Εν _τφ Εξω _τεριχφ · . » 12 . _Διενθνντης _και Υπευθυνος Συντακτη _ς ΚΛΕΟ _Γ . Ν . ΜΕΣΟΛΟΒΠΤΗ Σ _^ ¦ _¦ ' ' _¦ ¦ ' ¦ ,, ΙΙ . Γ 1 , ' II • * ' ι · ΑΙ ΕΙΔ ΟΠΟΙ ΗΣΕ ! Σ Καταχ ωριζονται _χατ ' ο . τοκοπ ην , ( . Πασα _αΛοδειξις πληρωμ . _Πς δεον να · *' φερη την υΛογραφη ν του _Διετυθυντου . ¦< - Τα χει ρογρα φα δεν _ι _Λισ _ιρεφονται - Βραφ 8 Ιον 'Οδ 6 ς Ο _ΥΑ-ΙΤ ΕΙΔΟΒ ΙΟΙ _^ _Ι ΕΧ _Ε Επ ι τοις αφορωοι την πτ ωχι υσιν το υ κ , Λ _^ _ιζσυ Καρ _^ _ιαο υ ες Ανω Λε υκα _ρωυ . , » · · . .. ' Π ροσκαλουνται πα ντε ς οι _δανειστ _αι τη ς · παρουσης . πτω χευ σεως , οπω ς συνελΟωσιν εις το εν Λα ρνακι _γραφοι ον του συνδικου κ . Μ . Χι _κ ολαι _- δο υ δικη γ ορου το προ _οε ' _χ ε Σα ββα - τ ον 22 Οκ : ω 5 ? ιου _'ι 9 _Ι Ο περ ι &· ρα ν ! ιην μ . μ . Ι μ _λ εΙ -αλη _'/ ιυσ ωτι τα δα νεια αυτων , > α σ _ ω 31 γνωσιν τη ? καταστασεως του πτωχευσαντος και απο'ρ ασισωσι περι προτα . Οησομ ι ν _ου συμ _βιβ ασμου υπο το υ ες /] ορους : Ιον ) . Π ρηρωμ η -των χρεων ςις 4 κε ραιον εη δ _προθεσμ ιας τριων ετων απο τη ς υπογρα φη ς του συμ β ι βασμου δι 1 εξαμηνιαιων _ιαων δοσεων . Επι το υ ποσου εκαστ η ς πισ τωσεω ς 6 α πληρω _μη τοκος προς δ ο ) _ο ετησιως . 2 ον ) Πρ 3 ς ασφ _αλε-. αν των πιστω των ο _πτ ω χε νσας θελε ι υπο _θ ηκευση _δλτ , ν την _ακιν ητο ν' περιουα _ι αν _αυιου συμπεριλαμ _βανομενης και της _σικιας _τοο . Εκ τ η ακιν ητου ταυτη ς ' _πι ρι - ουσιας 8 α · πωλη _θη η _^ η μερο ς τι _Ιπ ρος _ιονοποι ησιν τω ν δια π ρονομιου υπ οθη κη ς _εξησφαλισμ _ινω ν δαν _ειστω / _· . 3 ον ) Οι π _ιστωται επι φυλα _τ τουσιν υπε ρ εαυτων το δικαι ωμα · τ η ς ιξελεγξεως των- εργασιων και της εν γε νει καταστασεως τη ς περιουσιας του -πτ ωχευσαντο ς μεχρι τη ς τελικη ς εξοφλησεω ς . ¦ · .. _- . . · Λι : ν 2 * , ι την'Ι δ * 0 _Ατω _δ : Ι _3 υ 1910 . Ο Συνδ ικος . _ * 0 εισηγητης Μ , Νι * θ η ι _) ης . _^ ' _$ . _ΟαΒιθ ΙΙ _ι . , ' , ΧΡΟΝΙΚΑ Τη προσεχιΕ Δευτερ _η , ωρα 10 η π . μ . _,. τ _ελο _Οντ χ _* , ω _ς . πρ _οηγγ _ιλδ η , τα _εγκαινια τον _^ π ' _αισισις _οιωνοις _, · χαρις εις την . πρωτο βουλια _* και τον ευγενη ζηλον αξιοτι μων Δεσποινων της πολεως μας , Ιδ ρυθεντος Νηπιαγωγειου Σκαλα ς δπερ κατα το παρον αχολι _κδν ' ε ' τος θα λειτουργησ η εν τη _οιχιςι τοΟ κ , Δ ' ανδολου , Ται _νχα > ια & α _, τελεσ _τ η Α . Π . δ Μ ητροπολιτη ς Κι _τ ιου ,, προσχαλουνται δε οιτ _ε . γονεις και παντε ς οι 6 ου · . λο μιν οι να παραστωσιν εις αυτα . Με χρι ' το _δδε · ' ενεγρα φησαν τεσ · σαρ _ακοντ α . * πεντε νηπια ' , - αλλ' δ αριθμ ος τω ν πιστ _ευομεν Οα αυξη Οη ακο μη . κ α τα πολυ , διοτ ι ' δεν _αμφιβαλλομε ν , δη παντε ς εννοουσι τη ν εκ των Νηπιαγω _γ ειων ωφιλιι αν . · Το Δημοτι κον Σ υμ β αυλιον Λα ?« νακο _< ν _τ ω φιλοπολιδι _ζηλψ του αξιοτιμο υ Δημαρχο υ κα τω ν αλλων αυτου μελων , · , συν , τη ε κισ _ιιυι ) των χυριωτερω ν δδων τη πολ _* ω . ς , _επιστ ρωσ _ι ν _ιπ ' , _ε _3 χα _τω , > κ _* την παρ _αλι α < ην δι _ου , η « ς απ _ι < τδ » . δ ι * τι ) . βι _δλω _ιγΗ χτ χλ « λ _ιιμμ _ι νη . · · · ' » - ¦ Ελπ _Ι ζομιν , δτι το _ζυμισυλιο ν Οα διατη _ρηση τον ζηλον ' _του τ ου τον α > _μειω τ ον ( _ιι _^ ρι τ ελους , προς πλη ρη Ικαν ' _οττοιηαιν των _πιρι / αυτ _οδ αγ αθ ων • ¦ προσ δοκιων _τοδ δημου , > . * * ' * _¦ - · · ' ' ' __ _ι _ _~ * - Πλ ηρ οι _? ορουμ 6 θα , δτι η και πνοι επισκε υαοΟεισ α αψι ς τευ υδραγωγε ιου Λαρνακο ς _^ _., ε _, _ι ν _αι . ετοιμ ορροπος , πλη ν δε ταυτη ς και αλλαι αψ ιδες ευ ρι σκονται εις _τη _^ . αυτην καταστα · σιν , και αυ : ω κινδυνευ _ει η πολι _ς νι * . _με ινη εκ νεου ανευ υδατο ς . * . Ποτε επι τελους θα λ ηφ _θωσι τα _αναγκαια μιτρ α _' , ' ιν α' το πο / . υποι < _ιι · ι » . ¦ - . λον _τ ουτο ζητημα τη ς υδρευσεω ς λυ-, & η Ικανοποιητικω ς , Διοτι δεν . πρ οκειται _, μονον . να . ' στερη _^ ωμεν επι τι-• νας η πολλα ς ημ ι ρας · υδατο ς προς ποσιν και δια · · _τας λοιπα ς . _οικι ακα ς ανα γκα ς _, 1 αλλα ' κυρ ιως περ ι του δτ : η δι οχετευσις αυτοδ γινεται ελαττωμ ατικω ς , . ωστε μολυνομενον να καθισταται πηγη παθησεω ν και Ιδ ια του . _του _οειδου ς πυ _ρετοι , - δστ _ις- '' κατ ' ε * τος σχ £ δον προξε νει _' οχι _δλι γην θραυοι ν Νομιζομ ' ιν , _' . δτι . δραστηρ . α τι ς _ε- ?· νε ργεια , οια η . πολλακι ς _υπιδειχ θεισα απο των στη λων του « Νεο » Ι · ιθνοι . ςη υπο τοδ διαπρεπου ς ημω > αρ _θ ρογραφου- κ . Φ . Ζανυετου , _'θι ητο η μονη αποτελεσμ ατι κη αμ ( και σωτηριος 1 , οφειλει δε ' πρα γματι να εξελθ η η π'ολις _της ' αυτο χρτ μα μοιρολατρικ ης , καταστασεω , ε / η ευ ρισκεται επι τοσα ηδ η Ιτη _# ι να πρ αξη δ , τι Ι επι βαλλει αυτη η _·« σφ _αλεια τη ς _υγι-» _?{« _ς _τ η ς . ¦ · _. ·· ¦ _' . _- Ι ¦ _. ' — _> ΕΕαιΕΡΚ ! ΙΙ _ΕΜΣδ ( Ε Εν ω μ . αινιται ο σΤ ? αΤ 9 τ ? _3 Τβυργ _ι » ι εν ιφ « μω ν . 2 ι τη _κολει _Μονοστηριου , ιν φ οι ι _^ _οοιαι _Γιαδι χιν _' _αι αλληλας , ο ι _μ .-5-ρι « ς _δ'απ 3 χλ 6 _ι σ { Α 5 ς _} 3 ι { χν υιι _ι : _μιι ωτον το ' χρατ ς των _Κιοιμ _αγαΓυν χ » « ι Τ _3 _«? _χοκρι _{ τι ς · _φονι _υονυιν αδιω ς : διτ _* . να- αν _δςοληδωσιν , 5 ' « Χρονος » Αθηνων « δημ _οσιιοτ ι _πι ριιργ _βτ _α-ι τη ·* ιι _ι / υι _' . ' _δ _^^^ _ιV _·* _α _2 _α _. _τ _* _ι _ι _„ _ρ _« _λω _ν _^ _^ _τ _4 ! : _< ·' _ ν . 5 Ις _^ ο <> . _οις της ¦ _ΚΜινσταντ * . _νουιτιλ _€ ιι _}^ . _^ ι-ν . , _βτιυ _ιται , δτι « _κΙτΛιςκι' η _αιςοΑατα _βτχιι ς οι- . _Μλων Οχ ιββων _'^ ιτ _ιξυ Ελ _λαδςς * αι Τονρ * ι . _ιις . ' Α . * ιλονι 0 _χΛ 5 _? Ο _9 ττ , ν _βιδησιν _ταοτην ιι- : ' ναι - / . αι τα _σ' / _ιτιΑ _β δ / _ιλι _* Κατ » αντι _ς ι ·· · _Τουρκκ μη _δυναμινοι να _ιιτ _ιχιι ρηβωσι . χ ι ι-• _μιν νΟν _ιλλιιψ _ιι _χρη _^ _υτων χαι _δτςως υ « _ιχυ- · _ψωσιν ιι _ς ' τα συ _^ _ουλας των Λυ _^ α _μιων _Κι _? ι « _ι ρη _^ ι * τ | ιι _ιτυγης _, ' υπ χ ? _ι » _ο · _ι τιι γ < 3 ν τον ιι _ρην _ιλ ' ον , ' _μι' / _ρις οτ ου βυ _/ αψ · _Λ 3 ι τ ' ο ' ια · _νειον χχι αιχ ι < _το ) β ( _τβ « _οτα τ : Τς αυτιΤ ς . -Παρα τ *! _Του _ρλοις } λθ £ . « Ι _^ αι πιθανα . - _1 - 'Ενι χ » της χαιατλ ην , τι _χης . _€ _ξαχλω « ω της χιλι ρας εν ΙΙιντψ η _τοορκι χη _χυδ ερνηοις ?| ι « ξ « . τη / α «* Λι » σι ' ν των _ιφιιρων , _ςΒ » τιν βς _υννι < . _ιν ρω 0 < 3 χν ιν _Τριπιζ : Ον ι χ χ Ε _ρζιρουμ .. Του : _^ _αινιται χχτι βτ _τ _, _ιιν _αδ-ι ·* · · νατ _ον την _ι χτ _ιλ _» 3 ι : ων εν Αι ριαν _βνιο λ » _] . · μιγ _οιλω _·* ¦ _γομναι ' ιω · χαι _τοΟτο συνιυα _ζδ _μινιν · _τ ρ _^ νην δξινην α ·(( ρ μ > : _νι _«* χ . _αι _, _τας , ' _χβρ » - σταα _βις των Δυναμιον « μχταιωαι τα _^ _? ιλ _θ-5 _!> λιμ 5 ι > . ορμα τυ , Νιοτ _δορχων . . _· _,, _Λ ' . _^ Η , ' , ως _ιςα · Αρ _^ _4 τ 3 ι _ιχ νιιω τι _ρων « ρο 3-Οιτων ιι τα ' _γνυΓτΙ _Ι , Ι η ' . γεγονοτων , υ Του ρΑ _^ ι εμ _*^ _ιτια ι _βιδιρως . _αιι ' νι _ιιαν _χατ _α : τη ' : Ελ ' λαΒι ς _<«{(<« . ιΤ ( ? _ι _7 ιο _^ η Ελ- . ' • λα 1 β ( _χ _«·< _ι πι βτη _βι Ι _^ _αΙρως _' την πρ _οσιχην • των Δννα μιων , α ? ι _^ , ω _$ _ιινι αι , ? _ιι 5 {· : 6 η _« ν ιι _τςβραιτα _οιιι _χαταδ _ιιξαβιι 8 τι ' _τοι · ' αυτη ΙπιΟιιι _α 5 ι * βο _|^ ητ 9 Οχ απι _διιν » χα-Τ 3 ι τ ? _ινι « η διχ τη '/ . _ _ιυρχιιν . ' Την _τοιχδτη ' ι _διια ιιν των Δνναμιων _αντιλη ? Οο χι αυτ _ο ( Μ , . . _^ ι _ι ρυ _οης Χ ιχχη ν < κ _« νσ $ ς , . εν , υ * ο _·! ιρ · _ιφ ' δ _^ ' _βιι _μοβυλι ' _^ ονγτ •/ . _ρβτηΟιντι τη ·> * Ιι »| ααν' τη _ς _' _ιι _ζωνοταν <( _Τι νο 4 π 9 λι ' ν αιι _ξιυι _^· * ' _^ _ι ρ _^ _' _τ _^ ιν ' ι _{ ς του ς _/ ι _ιν _βδιν _^ _νς ' τον , _ι _^ _δι ν ι _| ν » ) ω _·& ς _? 9 λ _/» | _# <| ιι *« 3 ι ι ' τη ς _ι , . Ε > _4 ωβ | . Ιι ' ιος _τ _, Ιχ _ροχβ ? _^« γωγη ' των _- _' _^ νυ _^ ων τον των Ε _ιωτ _ιρ ι _- ' Αων ' _κιΙ _Οι Α . νι ' _μιω _^ _ΤΛλαατ ' καΙ _Δζαιητ _α · Ι _^ _ιτχω _βησαντω _^' τ βισ _^ _ιι , _υλΙι υ πρΟ _' ττιο * κερα · Ιτ , ος ανΤι _δ , γνωα _τΙν Ι _' _ι _^ αδιΛ / λ _^ _τιι _ιν _βανα - _^ _ιτι _^ ων ε 0 νι * ο _? ρ & _νωψ ι _ο ω ' _, ων _^ _ριων _- ' _ι _^ - πνβυστων _τβΟ _αμΛιπβι » _αΛιΙληνι χ ' _^ διω _γν _·^»· _ν _* _δ | ι 1 λη τα « ι ι τηι _^ _ω _^ Ι ηιιΜ , V ' « _ροιΑΛλιιαν αι « _ψ ς Αα Οι _γν ωμβι · , _^ _·» ( . , _« Ι · . _^ ι . . ' 4 _ν . ν ο ι . :.. Λαρνα / . ν τπ 1 _^ ) _2 δ ) ιΙ > 1010 ι Α ξιο _' . _ιμε Κυριε , , αμβανομεν την τιμην ν' αν αγ - _ομε _, ν υμιν οτι _οιν . _ιια . _βιυλησε _ι Ο αμιν τη ν εν Λα ρνακι υπο την > υμ ιαν ) ι ΑΤ ΔΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤ _ΕΑ ΙΔΗΣ ) _ειαν και δτι ο κ . Στ υλια _νος Νι - ( δ ης θα συνεχ _ισω τα ς εργασια ς εταιρεια ς υπο την επωνυμ ιαν ' ς . νικο _αατ δης . ' _ιε _^ , _Οεις τ ο _<· · νεργη _τ : κον και το ητικο ν τΒ , ς Ετα ιριια ς συμφ ων ως Ι ς το _εγγραφον τη ς διαλυσεω ς υ · σημερι νην ημερομη _νιαν : Διατ _αλου μεν _με'ι * υπολη _ψ εω ς ΧΒΙ _2 Β . ΙΙ _Α ΜΒΚΛΙ ΛΙΙ _Σ . Σ . ΜΚ ΟΛΛ · 1 _· 1 ! _ι . _Λας . νακι τη 12 ) 25 ) 9 ) 1010 Αξιοτιμε Κυ ρα , _Αναφερ ομενος εις την ανω εγκυ-5 ν , λαμβανω την τιμην να _αναγιλω υμιν , δτι ανεδε _χθην το _ενερτ τικο ν και το παΟ ητικον _τη _ς δια-Οειση εταιρει α Κ 0 ΑΑ 1 _-ΔΗΣ ΚΑΙ ΠΑΗ _ΒΕΜΛΗΣ μφωνω » · πρ ος το Ιγγρα φον τη ς αλυσαω υ . - 'ο σημδρ : νην ημερ _ομηνι- , και · 5 ιι Οα εξακολουθησω τα ς _Ιτα ς εργασια ς τη ς Εταιρειας _εις 1 αυτο κατα στημα υπο την επω · υμιαν 31 με διευθυντη ν τον κ . Α . Ε . ' ιικολα _ι δ ην . ' Ευελπι _^ των , δτι θελετε εξακολ ου-) ησ ·{ περι βαλλοντες με δια Της - _'αω · : ης εμπιστοσυ νη ς , μεΟ' ης ' και την _'Εχ αιρ _εΙαν , Διατελω μεΟ' υποληψεω ς 2 . Ν 1 ΚΟΛΑΙ _-ΔΗΣ . Αναφερ ομενος _εις την ανω τε ρα . εγκυκλιο ν λαμ βανω τη ν τιμην νι · πληροφορη σω τ ο ' αξιαπμο ν κοινου , δι Χατοπ ιν δ _εκα _ετ _ου ς διευθυνσεω ς , επ · εξαετιαν μεν του εμπορικου οι <( υ « Φ . και Σ . Νικο λαΙ δου » , τ _ετρα _ειαν δε του μετ ' _ιμου συνεταιρικυ τ οιουτο υ « Νικολ _αου κα Ι Ι _αντ _ει _* δου » , ιδ ρυσα απ 5 > _σηχ _ερο * εμποι · κδν κ ατα _ι τημ _» _Κδ ! . μι _· η # - πχ _οαπλ _ε ·· ρω του τ ιω ι χαταστηα χτδ · μς _« Νικολαιδ *) χ α Παν _τΛ Ι _δ η ς » ( τα την επωνυμ _ιαν , ΧΡΙΣΤΟ Δ _0 ΥΛ 0 Σ ΠΑΗΒ ΕΜΛΗΣ . του δποι ου σκ οπο ς ισ _εται η συνεισις τη ς εργασια ς 'δια τω ν αυτων , ο χαι πρ οτ _ερον _, ειδ ων . · ν · Π ροβαινω δ' _εις το υ ιο _στ ηρ _ι _ζυ , • τα _ς _ελπιδ _τ μ 5 υ _« Ις τ η » _ιιτ ιδ _η χ _ιΕ * σαν γ _ενι _κην _κ _ροτ _ιμηιιν _κα ιυ *( · οκβια ν τ _β _> ν ' _μιτ ' _ι μο 1 _) συναλλαγ _η τω ν κατ α το δικα _ιτι τουτο ιι _» στημα . ΒΒ _ιττοιΟω ς , 6 χ ι θελε τε _ιξακολ _υ-Οησ _ιι _περι _βαλλ _οντι αι μι » α τ _^ ς ο , · τη ς , _μιΟ' η κα προ _υρο » εμπι ον συνη ς _κ αι εκ { ιμησ _« ω _ιχω , τη ν τιμ ν να διατ _ελ ω _με _^' · Οπ _υληψ _ι ω , ΧΡ . Π ΑΝΤΕΛΙΜΙ Σ Εν Λ _4 _ρ-ι » κι · _τη 20 ) 2 ) 10 ) 19 _Ρ , Σ . Ν 1 Η 0 ΑΑ 1 _-ΛΗΣ • _Ανανωοων _5 ι * ΛΒ γυ . τ _ιον χαριν ?· _γαονω ν μου _καυισι » ο γνω « 4 ν _« Βς ιν _αξιατιμον « λα _: βιαν μου , δη ι . _τι Λα ' _· ι « εργασι ας _αφοοωση τδ γ _*« φβια ν . _μνι ΛΛηαιξουσιοδ οχω τ ον _υ . _τααηλ 4 ν μυ κ , Νιχαλαον Μ . _Λουκαιδην , .... . . λ . Β . ΛΟ ΒΖΟν . ' _ΙβΜΗΗΓΗΜΓΗΓΗΗ _αηΓΗΗΜΗΗΗ _ΓΙΙΓηηΗΗΗΜΜΗΜΗΜ _Ι 1 ΑΙ ΑΦΟΡΑ- _*¦' λιημει _φιι ησσ · τα _μνηαιρα του - πα ρ _., ημιν ' αξιολα γο _/ _νεουΥ .. Τωσηφ ' Που ριζη μετα . τη ευ . τχιδεοιου - και . ευ , ηγμενη ς _δει . _τοινιδος Ελενης _Χαιζηλοιζου , οις συγχαι ρορεν _επομενοι τ _ι ) ν στεψ ιν τα-. ' νειαν . ·—* Α * εχ _ ορισε σημερον δια του Ι _το λι- . κου εις * Α ) _ηνας ' δ _ημετερος συμπολιτη ς κ . Β . Λ _' . ' Μ ωζερσς _' μετα τη ς αξιοτιμου _οικογε νειις του —Ανεχορησε 1 χθες -δια του συμβατικου εις _Αλι _&' νδρειαν δ ημετε ρος συμπολιτη ς : κ . Α . Β . Λ οιζοιι _, 1 προσκλη θεις τηλεγ ραφικως δπδ . τ _ςυ ' αυιο _θι διατρ _ιβοντ ος Ββ · νιχου Διευθυντο υ , των εν Νεαπολει Ε ργοστασιων Σεμι δαλιων και , Αλευ ρων , χα · Οιν Ι _^ γασιων των .. , V ... —Επανη λΟον εξ Ευρωπης δ εν Λευκωαα _μεγαλεμπορος κ . Κωνσταντινο ς _Λο'ζιδης μετα τη ς ' αξιοτ ι μου Κνρ _ιας τον , ο _Ιγκριτο ς Δικηγορο ς και _Λεξικογραςρος κ . _'Αχιλλευς Κυριακ _ιδης και δ εχαρχιακδ Ιατ _ζδς 'Αμμοχ ωστο υ * κ . Ονουφριο ς Παυλιδ ης /· * ' · · ' ' ' . - . _ . · :. _ . _^ . Λ · , ·· - ¦ · ·< ' · _^ Μ ¦ ' ¦ ¦ . ' μ υυι ι .. . ι ι ¦ II ι ι ' • ¦ ΦΑΡΜ _& ΚΕωιΒ · ' _' . _/ ' ? ΜΙΧ ΧΡΙΣΤυΔΟ _Β ΑΟΥ ' ' * . * * * ¦ · : * Εν Αενχ ωσια , ' 'Αγγελλω τω αξιοτ _ιμφ κοινφ , ' δτι ι · ' δρυοα _^ Φορμακ _ρι ον βν Λευκωα _ιιχ εν τη ι ' μεγαλο δδω _ιναντι του γνωοιο _ο _καιριρβ · . . _νειαυ του κ . Θ _>» μα Β _βαιρ για _^ ου . , 'Εν τφ φαρ ααχειω _τπυτφ , _δπβρ ' δχει _^ _βασιν _ιτη ν- ι διμβμπτον κιιΟα _ρια ' τητα Ικτ _τλειται πασα συνταγ η , μβι ' _' ιι < _ρα _< δπι ·' _ν στημα νικ η _ς . ΙκΛνα ιηιος , μβ » _ν , βδ _ υγ « δ ην > _σι _ας _χαι * _ευδηνια , ειναι δε το δτο πλου · τισμινο ν δια νωπων φαρμα < ων 6 κ ι ' . των ' 1 _καλλιτερων , εργοστασιων τ _η · ΙΠυρωπης _ Πνο . _Ιιιτ σΛ _ν _ε , _τιση ς . ΗΟ ι . _Νορβηγι χδν _> , μσν- ' ροννελαιον Ι _Ις παλυ _^ συγκατυριιιικ ηγ . τι ·' μ η Υ : ν . , ' . ' ¦ _^ ' . _' .. ' . . . Τδ * ς ? _αρμαχε _14 ν · 11 ου 0 α ειναι 'α _νοι _κτδν μεχ _^ _ν τη ς II μ , _μι'Λρας , < _· ¦ · _' _···» , · * . . ν ΛΒ ιχ , « _Χρι _σιθι 5 οι 5 < Ιθι _> Λ - _^ αιΟ ΗΙ ΟΗΕ _ΑΟΚΙ _λΤΜΑ : , ·' _: ' ΙΝ _. ΤΕΙΚ 3 ΤΕ ΚΕΦΑ ΛΑΙΑ : ΕΤ Λ 1 Ρ 1 ΚΑ Κορ . 8 , 000 , 000 ΚΑΤΑΓ ΛΗΘ ΕΝΤΑ 3 , 200 , 000 • ΑΠΟΘΙ _ι ΜΑΤ _ι Κ Α 80 , 003 , 035 ΚΛΑΔΟΣ θΑΑΑΒΣ _ΟιΒ ΑΣ ΦΑΛΕΙΩΝ «· _μι _^ % * _η _» _μμμ _« _ιιβ _·« ΑΠΟΖ ΗΜΙ ΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡ ΩθΕΙΣ ΑΙ ΕΝ ΚΥ ΠΡ Ο ΕΝΤΟΣ - ' ¦ · . · ΔΙΕΤΙΛ Σ . : 100 , 000 . ΦΡΑ ΒΚΩΝ ΧΡ . ' . : ΒΕΝΙΚΟΝ _ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΚΥΠΡΟΥ · Βοαφε ιον Ν . 'Ι . Δ ΗΜΗΤΡΙ ΟΥ , ¦ Λωρ _ναχι . ¦ ' ΕΝΛΙΑΦ ΕΡΟΥ _Σ Α ΕΙ _ΛΟΠΟΙΗΣΙ Σ . .. ι ' . - ¦ : • . Ααμ βαν ομεν την τ ιμην να _φε ' ρω - · μ _« ν εΙ γνωσιν τη ς αξιοτι μου πελα - τε ια ς μας και εν γ ενει των εμπορευομενων , δτι προπω _^ _ουμεν ζαχ αρεις κεντρο φυγος Τεργεσ τη ς , με παραδο' σιν _Νοεμβριον— _τ Δεκεμ β ριον , εις τι-[ μας , εκτο ς _συναγωνισμου . · . Λεμε σος 7 ) 10 ) 010 . ΧΡ . Β 1 λ νΛιΛΗΣ / _. α · Π ΟΣ .

Τίτλος Θέμα Σελίδα