' _Ει ' - τον πλουσιον ν εανισκον τον _ιρωτησ αν -α , τι · ' να ' _ποιηση ,- . οπως κλ _η-5 ν 0 μη _^ _^ _ν αι ω _^^^ ζω _Τ ' _^ ωτ _% ' _ητ _οησον τ ας εντολα » ειπε , οεν _ττρ ο-Ιθ ' ηκεν ευΟυ ς και · το « πωλησον σου _^ _υπα _ον οντζ και . δος πτ _ωγοις . » Οαε _§ ν ο νε ανισκος οεν ηρκεσΟ η εις _, Ι ν . τ γ · οησιν μονον -των _, εντ ολων , αλλ ' , _λ _5 __ ν _ζ-ι εχ ει προΟεσιν να υ ποστη χα ! την _εσχ ατην θυσιαν , ο ' πω _ φ Οαση εις την / ρ ιστιανικην τελειοτητα , λιτ βν . φυσικον ητο · ο Σωτηρ , . να δωση Χα 1 εις αυτον την . _εξαι ρετι κην της _α-^ μ οο-υνη _: εντολ _, ην , ην ει χε δμ > σει _χαι εις του : μαΟ η -ας και Αποστολους κυτου . . ' . Ειναι ακο μη κ α ! τουτο αλ η _θες ο-« ο Χ _ριστος ει πε . : •«¦ Δυσκολως _πλουσιος εισελευσεται εις την _£ ασιλειαν των ουρανων » , αλλα' _τουχ ο δεν _ειν αι _απο φασις κατα _δικαστικη εναντιον παντων των πλουσιων ,. αλλ' αφο-, _& μ ονον εκεινου ς , οιτινες εχ ουσιν , ι / _ιτν αυτων την πεποιΟ ησιν εις · -το _νοηιι α ' αφορα τους πλουσιους εκεινο υς οιτινε ς αφω _σιωΟ ' ησαν εις τον πλοΟτον και παρεδοθ ησαν ψυ / η τε κα ! σω ματι τω Μαμμων α . Ουτοι , βεβαιως , ειναι δυσκολον η μαλλον ει—ειν αδυνατον να _εισιλΟωσιν εις την _ιην βασιλειαν του 'θεου ' αλλα δεν ειναι παντες οι πλουσιοι τοιουτοι . Δυν αται τις να εχη πα ρα πολλα αγαθα Ολικα και μεΟ ' _Ι . δλα ταυτα να τηρη _νην π . ρ επου σαν του πνευ ματ ος , αυτου ελε υθερ _ιων , ως και ' τ ' αναπαλιν , να _ειναι τις πα μπτωχος κα ! να ειναι οουλος του πλουτου , ' φλεγ ο μενος υπο _υυοορ ον ι ρ ω ~ _ος πρ'ος αποκτησιν αυτου , Μονον εκεινοι λοιπον οι εις το νρημα αφωσιωμενο ι—πλουσιοι η πτωχ οι — δυσκολως εισε ρχοχτ _αι 4 εις την ι βασιλεια ν των ουρανων , ως αμελουντε ς τελειως των αγαθων - κα ! · εναρετ ων πρ αξεων κα ! θε οφιλων εργων . ' . ' . · . .. _· Λεγων δε ο Σωτηρ « μη · μερι μν ατε τη ψυχη υμων , τι' οα γητε και χκ ! τι πιητε , μηοε . τφ σωματι υ μων τι ενουσ η σΟε » . και « μη μερ ' . μνη σητε ε ! ς την αυ ρ _ι ον » δεν ' απαγ ορευει οια των λε ςεων τουτων να μερ ι μν _ωμεν περι των αναγκαιων ενδυμ ατων κ κι τροφων / . αι να ε ργ αζω μεΟα περι των αναγ κων τη : αυ ρι ον , αλλα καταδικαζε ι την τελειαν εις την υλ ην α φοσιω σιν της ψυχης και την αγωνιω ιη ως προς το μ _ελνλον φροντιδ α αυτης , την τα _ραττ ου 7 « ν την ησυχ ιαν της _, και' διωκουσαν την γ αληνην τη ς ' καταο ικαζε ι την περ ! του σω μα τ ο μονον αποκλ ε ιστικην και διηνεκ η φρον - τιοα την ελε γχ _ουσκν δυσπιστιαν εις την θ · ιαν ΙΙ ρονοαν ' . Διοτι ουδει ς αγνοει , οτι αι ανα γκαι της σημερον θεραπευονται · δια των ε ργασιων τη ς _χΟι και αι εργασιαι τ 7 ) ς σημερον _δαιο _βλεπουτιν εις . τας ανα γκα ς της * υριον . Βπε ρ _' τη ς αυ ' ριον Ο γ εωργο ς σπει ρει , υπε ρ τη ς αυ ' οιον' ο τεχνιτη ς , _ερωτα ς χυνει , και πα ς τις την ση-( Αερον υπε ρ τη ς αυ ' ριον χρησιμποι ει . Αν α ( μεριμνα ι των _^ _Ο ρ _ωκων _περιωριζοντο περι της σημερον μονον , _τιτε ου ' τε τιχν αι , ουτε επιστηυ , _αι , _ου' _« ε μ _^ _ριον _, ου _' τε πρ & _αξος Οκ υπηρ - _Λ αλν ου ' _τι δρτο _καΙ ενδ υ _μκ . » ω λοιπον ειναι δυνατον να ' παρα · _^^ ωμεν _^ 6 τι Ι . Χ ριστ ος απαγο , ρευε πασαν πε ρι του μελλοντο ς Φροντιδα ημων κατα δικαζ ου ν ουτω του ανθ ρωπους εις ενδε ιαν , μαρασμον και _αθλιοτητα ΟχΒ μον ον την εναγ ωνιον μ ε ριμναν απαγορευει και τΟν αδικως · κτω μενον πλου τον καταδικαζει , οχ ι δε παντα πλου τον κα : την πε ριουσιαν , οια της οποια τα : _χρειας'ημων Οεραπευ- ' ομεν κ κι προ 6 ' οηθειαν του πλουσιου σπ ευοομεν . . Λεν κ α , _ταΠινιαζει λοιπον . η θεια _του _Σοο _^ _ηοος _θρησκεια . -ην ι 7 _* ι « οκ : ησεχν , ο > ο _* ε α _,-οοχλλει τους π _λουσιους τη _^ αιωνι ου . € ' _ατι-• _λειν . _ι . ΚΛΗΜΗΣ ΠΑΠΑΙ · Ω _^ ΝΝ' _3 Υ , ι ) 1 ν .: νο μ . ν . α ' _ι Ι _εριν . η ρυ Αγ . Λχζαρ _ου . ΧΡΟΝΙΚΑ Ο . Δημ αρχος Λα ρνακο ς ' Κος Δ ημ . Ν . Δ ημητρ ιου , κατα , την . ιξ 'Λ _μεριτ ¦ κη ς _επανοδον του , διηλθε του Λονοι νου και . συνηντ ηΟ η επ ανειλ ημμενω ς μετα της . Λ . Κ . του _Κυο ' ερ νητου της Νησ ου , μεΟ' ου συνδ ιελε χ Ο η επι μακρ ον ' επι του ζητηματος των λι μενιτ κων _βελτιωσεων λα ρνακο ς _, ως και δ < α την _ι _τνεκτασιν της _£ » μ _£ _ακο _? υτειτ α : εν Κυπ ρω , τη _6 ' _ιη θει α της Κ « 1- . ρ »*© Ο _οιωη Οι _'ον _ιιιρι _Οοι'ρ _^ Βιι . · _ιιι ) η . · . · Ιι _/ _Κταιριια . ' _αυτη £ ν _*/ υΟ η υπι > 4 _^ - _^«^ νι Λ _^ Κυ _βερ νησεως οια _πβ- • . . ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ _ΟΡΒΑΝΩΙ _Ιι . ΚΥΠΡΟΥ ΒΡΑΦΕΙΟΝ ΤΥ ΠΟΥ _Λεμεσος , 14 Σεπτεμ β ριου 1925 . Ιιλ η ι _θθφο _/> ι _3 ι 6 . ~ _ο _υ Β _ραφειου του Τυπου . _—3 Ιετα . βολα , _ι αν ο > τεοΒ > ι / _προοω _» πιν . _ου . Ι _ιπιστελλουσιν εκ _Κονοι _ν ου εις το Βραφειον του Τυπου , οτι επ _αναλα μβανονται αι _-ιδητ _ει πε ρ ι μεταΟεσεω ς του Κυ _βερν ητου Κυπ ρου εις Κευλανην , περι ης προ _τζ οιιου ειχ εν ανακοινωσε ι το Β ραφειον του Τυπου . Κατα τας πληροφορ ιας ταυ τα , Οα _επε'λΟωτι γ ενικαι με . ταοολαι του ανω- τε ρου προσωπικου μ · χρ _'· το υ Δε / . ε μβ ριου . Ο νεος Αποικιακ ο Β ραμματευς οεν Οα _ε'ηι ' τ / . ηται εν Κυτρω προ των . Χ ρ _· σ : ουγ ενν ιον . — Ο Λ - 6 £ ι _ 0 υν : η 5 του Ιι _βυιφ _. Πληροφορειται επισης το Βραφειον του ΤΟπ _-υ , ? : ι η _δ'α : ου υπο - ¦ _χν ηματο : ου Ι ιΟνι _κρυ _^ υ _μο _-υλινυ ' _, _ποζλ _η _ΟιΤ σχ ν . αμ _αρτυρ ιχ κατα της Κ _υζερν ησ £ ω : , η _'· : επετρ _επ _εν _^ εις το _^ Δ ' ευΟυ ν ην : ου Ιι οκα φ _» να πολ- τευ η Ι 1 _^ > _-, /' ιι · Λ _Λ- _-κ _- / _οιι > - υπ ο _Ι _/' . ν και ται , _ιι- _^ Υ ' 1 } _σ _^ _οχ _ριυ , _^ . _^· δτ ι εις τον νεον Αιευ Ουντη ν -εδ ηλωΟ η σαφ ως , οτι δεν πρ επει να πο λιτευΟη . _~ ' () νεο ΚιΒοεονη - /) _? _Κυπρο υ . ' [[ αι γ _υπτιακη · : φη ' Λι ρι « Μ _ν . ατ αμο , η αι _, τληρ ο ? >? ι _^ ειναι _^ τυν ηΟω _ ατφχλει ς , α να _γ γ £ _νλε ι , δτι διορ ιζετ αι Κυ _βερνητη ς Κυπρ ου ο Στρατηγ ος Σ ο ρ ς ( 8 υο ι · ι _·«) . Ο _Στρατηγε Στο ρ ς ειναι _^ των μεγ αλυτε ρων 6 ρεττανι κων φυσ ιογνωμι ων εν τη αποικι ακη-υπηρ εσι α . Ιιτο Στρ ατιωτικος Διοι _κητη ς Παλαι στινη ς απο της 27 . 12 . 1917 . Υ πη ρ ετησεν ει ς ανω · τατας θεσει ς εν τη οικονομ ικη υπηρ εσια τη ς Αιγυπτο υ και ' εν Μ & σοποτχ - μ _^ α . _Αποφκτ ος του Πανεπιστημ ιου του . Κε μπριτζ ειναι λο γιο , διαπρεπη ς , £ νδιχτ ρ ιψκ ς και εις τα ελληνικα γρ αμμα : ·/ . _, _βιν _χι τιμημν _& _ς . δν' α _< ω : ε _? _Μ ελληνικ ου πα ρκτη _μου . _'ιικιοη ρ ς _δι-«? ε _?« ι ( . ) τι ς της πλ _ηροφορ / _ας διν * - ', _—^—« _-. _κμ >— - * _»»!! _ιιιιιΜΕ 3 _^ _ΜΜι | Ι ιη _^ _ΜΜΓΜ « _ΓΓΜ _1 _ΜΜΙ « _Γι ) _ΓΓΓΜΜ 8 _ΓΓιΜΙΜ ΕΙΣ _ΑπΟιΟΣΙΝ Δ Ι Κ Α ΙΟ Σ Υ Ν Η _ι Ε ν Λα ρνα / . ι _, _τυ Ι _, _ι _^ _Σι π _τ Η μ _β ριου Ι 9 ? 5 . Κυ _ρ » ι . ε _ΛιευΟυντ 'α -η _^ α * _Λλν ·/ } ει 7 . ι » , ' 17 _ ' ι ¦ _» ' ¦ ι _ _ια . ρ £ _'φχ ε μοι · να κα μω παρατηρησει τινα εις το τελευταΤον · αρθρον σας οια τους υποψηφ ιους Γου - λευτας του ουτικου _διαμερισαατος Λ - / ρνακος . · Ω _ει δον , _-τασσεσΟ _ε _ανεπιουλα - ' κτως υπε ρ της υπο ψη φιοτητας του Κ ου Αουκ η Ζ Πιε ρ ιδου , αδικουντε . ουτω τον ε : ερον υποψηφιον Ινον Β . II . Α ραοιππιωτην , οστις δεν φ ερει μεν μεΟ ' εαυ το 'υ τας περγαμηνας παναρχαιων οικων , αλλα κεκτητχι πνευ ματικα _και ηθικα , προσοντα , οια των οπ _^' ων δ / _- ( μ . ' . ουογ ει ιν . ' ας περ - γ αμηνας . Δεν θελω να καυσω λιοανωτου ς , οεν ει μαι κομματικος παρ αγων , δεν εχω κανενα λογον να _πλεξιο αναςΙ α εγκω μια . Ο φειλω ομως , ως Λαρν ακευ : , γνιο ρ ιζ ων καλω προσωπα κα ! : πραγματ α , κα ! ω ανθ ρ ωπος τελειως ανεπηρ εαστος ατο κο μματικους λογισμους , οφειλ ω , λεγω , ν ' _απαντησιο εις το αρθρον _^ ας , οπ ερ αδικει μεγ αλως τ ον Κον Α ραοιππιωτην _< ' Ε γραψ ατε ευφημως πε ρ ! του Κου Α . Ζ . Π ιερ ιδου και περ ! της οικογενεια ς του , κα ! ουο _εν αρνου μαι εκ _τουτοον . Αλλ' ιοου ολι γα τινα κα ! περ ! του Κου Α _ραοιππιωτου . Ο Κ ος Α ραδικ _τ : · . ωτη ειν αι εις εκ των μαλλον ανεπτυγμ ενων τη : Λα ρνακο ς πολιτων . Δικηγ ορο , εκ των πρωτων εν . Κυπρω . Ουδεποτε κομπαζε ι , ουτε πε ριαυτολογ ει , ν λλ' απλουστ ατα και απε ριττα διανυει το σ : αοιον τη · αρετη κα ! του καθηκοντο ς . ¦ Π τωχ ο ., ουδεποτε ουο _ενα εκ μεταλ - λε υθει ς . Αλλ' επειδη στερ ειται υλι - κων κε φαλαιων , δυνα μεθα να παρ ιοωαεν τα πνευ ματικα κα ! ηθικα τ _^ αοσοντα του _Ιι ' ναι ο παντοτε πρ οθ υμος , ανευ _ιδιοτελεια ς , ει ς το να . παρ εχη εις οιον δηποτε την συνο ρομην του . Πιθ ανον να μη εχη γνωσει ς 6 _' ι ολιογρ αφι κα κα ! αρχ αιολογικα ς , οια ς ο Κος Πιε ρ ιδης , αλλ ' ειναι ανθ ρ ωπος των νεων ιδεων , μελ ετημενος ο ' _τον ολι _γοι κα ! προ παντο ς πολιτικο ς , ε ' χ ων αον απαραι _υητον δια το _βουλευτικον αςιωμ α διπλω ματικον νουν . Ι _ιχει εντρυφησει εις την Ι _ιλληνικη ν Ψ ιλολογ ιαν τοσον την αρ / αιαν , ο ' σον ν . α Ι τη ν νεαν κα ! παρ ακολου θει παντοτε πα σαν πνευ ματικην ν . ιν ησιν Π _ριοτο - στ ατει εις τας _ιΟνικας κα ! πολιτ ικα ς ε κδηλω σεις τη : πολεως μας , ην κα ! αντιπ ροσω πευει επα ξιως , ω ρ _ι _, χ ωρ της ημ ε ρ ας , εις τελ ετ ας , υποδοχ ας κλπ . Ω ς αντιπ ρ οεδρος του Δημοτικου Συμβουλιου παρ εχ ει παντοτε π ρνΟυ μω τας πολυτιμου νομ ιχα ς συμ _^ ουλα _, ' _, του _,. οοα _^ ις . δι ο . ηουσι « 0 _^ ο _λχοφΟνης _Αημαρχ ο μ / . ς Κ ος Δ _' , μη-ρ _^ ου ν τον αντιπρ οσωπευει επα 5 . ι (· Λ . ω- . _λι _, | ι . : * ρ / . ι υ ' _ (« ν _. Ο Κ ος Α ραδ ιππιωτης ε μ ελετησε βαΟεια την πολιτικην της νησου μας , την οποια ν παρακολουθει επισταμ ενως πρ ο- χρ ονων και ειδικως αφ ' Οτο υ ητα εις συ ' στηματικην . _επαοην προς τον αλησμον ητον εξο ρι στον Κον . Φιλι ον Ζ αννετον . Το εκλογικ ον πρ ογρ α μμα του ΚουΑ ραοιππιωτου , εκφωνη Οεν εν Α ' ραοιππω κα ! δημοσιευθεν εν τω « Νεω ΕΟν ει » προ μηνος περ ιπου , ειναι τρανον τεκ μηριον των . γνωσεων , των α ρχω ν και της αξιας του ανδ ρος . Ο βουλευτης οφειλει να ειναι ρητ ωρ . Κα ! ο ΚοςΑ ραδιππιωτης ειναι ε κ των πρωτων ρ _·/] τορ ο ) ν της Νησου II ευ _γλοιττια ειναι μεγα προσον , ειδο μεν δε πλειστακις τον Κον Α ραδι ππιω ~ ην συγκινουντα κα ! συναρπαζοντ α . 'Ας αν _αμνησΟω μεν προς στιγμην του αποχαιρετιστηρ ιου λογου του προς την Κυπριακην Π ρεσβειαν , $ τε ανεχ ωρει το πρ _& τον της Κυπρ ου , και της Ιερ ας συγκινησεω ς , την οποιαν π ρουξενησεν εις τον λαον και εις τους τοτε Γουλευτας μας . 'Επ _ειτα ειναι Ο ανΟ _ροοπος της βα-Οειας κρ ισεως , της ευ ρειας σκεψεως , της · ε πιμελου ς μελετης . Ευθυς , εναρετο : , αγνος , νεο ς με σθενο ς κα ! ακμην , Οα ειναι τελειο ς αντιπρ οσωπ ος της χ _ ωρ ας . Ισιο ς εις πολλους εκτος της Αα ρνακο ς να μη ειναι γνωστο ς Ο Κος Αραδιππιωτης . Ειναι νεο ς ' κα ! ευ ρισκεται εις την εναρ . ξιν του · πολιτικου σταδ ' . Ου του . . Αλλ ' . ιδου αυτος , με αναπεπταμεν ας ' . τας πτε ρυγ ας , με σθενος κα ! ορμην , ωπλισμ ενος με τα σπανια πλεονεκτηματα του , εισε ρχεται εις την πολιτικην κονιστ ραν , ζ ητα » ν το' 6 ' ουλευτικον αξιωμα . Πασα υπε ρ αυτου λευκη ψηφος Οα ειναι ουχ τ ττ ον προς τιμην του διδοντος αυτην . θα ειν αι , αλλου ς , ενισ χυσις προς τον νε ον πολιτικο ν ανδ ρα , οστι ς προσφε ρει τας υπηρεσιας του , ουχ ! ορμ ο > μενος εκ φιλοδοξια ς , διοτι δεν υπηρςε ποτ !» φ ιλοδοξος , ουχ ! ε κ συμφε ροντο ς , αλλα μ ονον δι α ν α προασπιση τα υψιστα ηθικα κα ! υλικα συμφε ροντα της πολεω ς του , τη ς επαρχ ιας του , της πατρ ιδο ς . του . Μεθ' υποληψεως , ιιολιτ _-ης - _Ελευθερος . ου . Εαν συναιτθανΟωσι την _ΟΙσιν αυ _.-των και το επιτακτικο -ν καθηκον του ν' αποσχωσιν απΟ του να ζητησωσι νεαν εντολην κα : αντιπροσωπευσιν του λ _^ αου , θελουσ _ιν ΙΑχ _οζυνν . την _Οεσιν αυτων και τυ / η , ποια τινος αποκαταστασεως εν τη εκτιμησει του λαου . ' θα ητο οιονει εξιλασμος τις η α _'ογ' _^ αυτων εις τας προσεχεις εκλογας οια τΟ _αεα _ποοτ-, ν ουυ , ενον πα-I _Ι ι ι ι ι ι ι _ραπτωμα . αυτων . Το ιαυτης τινΟ ς ανανηψεως και ενεργειας δεν απεοαλο μεν την ελπιοα και απεκδε / _οαιΟα παο ' αυτων _ιχιαν γεννα ι οφρονα αναγνω ρισιν πατριωτικου καθηκοντος ουτως , ωστε και η περι αυτων κρ ισις της ιστορ ιας ν ' απο £ η ηττον ουσυ _, _εντ ς . Εν η οαως πεοιπτωσει , ην απευχομεΟα , _οε ιχ _Οωσ ιν _αμ-τα μ ελ ητοι οι επτα τεως βουλευτα ! _καταφ ωρως αντιστρατευΟεντες εις τας παγ κυπ ρ ιο υς _αποβασεις και παοα ταυτας _καταλα-Κοντ ες Οεσιν εν τω αρτι διαλυΟ _εντι Νο μοΟετικω και προοαλω σι κα ! παλιν ζητουντε ς τας ψηφου ς του λαου , πατριωτικον καθηκον επιβαλλει εις τον Ελλ ηνικον λα ' ον ν ' αρνη Οη λευκην ψηο ον εις αυτου ς . Ειναι αληθεια αναντι ρρητ ος , οτι τ / χ μεγαλα των εθνων κα ! λαων ζητη ματα κατα τοσ ουτον ευοοουν ται εο ' οσον _στιρρ _ως κα ! ακραδαντως οι απαρτι ςοντες τα ε'Ονη κα ! τους _λαους εινα ι _αφοσιωμενο ι εις υψη λας η _^ ι κας κα ! πατριωτικας αρχ ας . Και τ ' _^ μ ιρ ον ο Ελλ ηνικ ος Κυπρι-. ακος λαος επ ' ευκαι _οια των οουλευτικων εκλ ογ ων εμμενων ακλονητω ς ε / ς τας υψη λας _αρχ ας του πολ ιτικου αγωνο ς αυτου κα ! οιοων πολλο _στον δειγμα της απαρεγκλιτου ευσταθε ιας αυτου _Οιλει προαγ αγει ουσιωδως την _υποΟεσιν αυτο υ αποδεικνυ με νος αξιος κρειττονος τυχης . Τας ολιγα ς ταυτας λεξεις _απευ-Φυνομεν εν πεποιΟ _ησε ι _, οτ ι 6 _Ελλ ην ικος Κυπρι _κκ _^ ς λαος οια της ψη _ροιι _ιχυτοδ θελει _τιμησει εαυτΟν κ _* _1 _την πατριδα αναδεικνυων ως αντιπροσωπους αυτου εν τω _Ν ο _μοΟετι / . ω τους , αρ ιστου , λο γω _η'Ονυ _:, _μοροωτεως .,. πατριω τισ μου κα ! πασης αλλ η : αρετης . Ετι τουτοις επικαλου μενοι επ ! παντα υ μας τον ανωθεν ρω ' τισμον κα ! • την _ενισχυσιν ει ς το αγαθον , πατρικως ευχ _ομεΟα πασιν _υμιν . ψ Ο Κυπρου ΚΥΡ Ι ΛΑΟ Σ Εν Χριστω _ευχετης . Εν _-εριιεειχ . ι ) 1 Ιυ _1 ' ε-τ . £ μ ι ? _ιι υ Ι 9 _ 2 δ . ι 0 τησιν των _συμφεροντων του λαοι εν χυρ ιω εργω κα ! ουχ ! εν παρ εργω τα τσοντες αυτα . Ω ς προς τους υποψη Φιους βουλευτα ς , καιτοι πολλοι χ ~ '' . τουδε φ ερονται , ως τοιουτοι , ουχ η * · τον δεν αποκλειεται μεχρ ι της ημερας της επιση μου ανακηρ _υξεως των υποψηφ ιων βουλευτων κα ! της ημερ ας της εκλογης οια δηποτε _μετα _£ ο-Κα ! ακριβως εις το _στιμεΙον τουτο επιΟυμουμεν να επιστησωμεν ιδιαζοντως την προσοχην προσωπων τινων φερομενων ως υποψηφ ιων , τα οποια εν τω εγγ υς παρελΟοντι αντιστρατευθεντα κα ! _ασεβησαντα προς την πχγκυπριον εν Παγκυπ ρ ιοις Συνελευσεσι θελησιν του Κυπριακου Λαου κα ! πολλαχ ως βλαψαντα τον Κυπριακον ~ ολιτικον αγ ωνα εστε ρησαν εαυτα του δικαιω ματος του να ζητησωσιν εκ νεου λευκην 6 _ιρον παοα του λα- | Η ι Αι Ο _Κ ΤΗ ΣΒΑ _^ , _Λ ? _1 _!^^ _ι ! _™^ Α __ Γ ' . Ο ΧΡΙΣΤΟΣ _ΑΧΑΒΛΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ . Οτι ο Αριστος οεν καταοικα _^ ε » , τους πλουσιους , καταφαινεται κα ! εκ του πλουσιο υ νεανισκο υ , εις τον οποιον οι Σοσιαλιστα ! μας ' πα ραπε μπουσ ιν , οπω : _οειξωσιν , · δτι το περι καταργησεω _^ τη ιδιοκτησια κηρυγμα των συμφωνει προς την διδασκα ·· λιαν του Σ _ωτηροζ . Κατ ' αυτους ο ζλ ουχ ος προερχεται εκ κλοπης , κα ! οι πλουσι οι ειναι _σοετεοιστα ! πεοιου-II ι σιας ανηκουσ ης εις την ολην κοινωνιαν . * Αν ο Σωτηρ τον πλουσιου τουτον νεανι _σκον εΟεω _ρει τοιουτο ν , _ηΟελε : 5 εοαιως τον εΛ · γ _ςε · . / . · ,: · . ο · . α το , » πλ ουτον του · * —ι— ληςει · χ λλ ' ο / ι μο νον δεν κατεοικασε τουτον ο Χ ριστος κα ! δεν τον κατεκ ρινεν , αλλα κα ! τον ηγ απησ ε κα ! τον τροπον εις αυτον υπεοει ςε , οι ου υα ηουν ατο τον πλουτον του να μεταχειρισΟ η ινα τελειος κ αταστη . « Ει θελ εις τελειος ειναι , υπαγ ε , πωλ ησον σου τα υπα ρχοντα κα ! δος πτωχοις ... . » Αλλα το δικαιωμα της πωλησεως προυποθετει το δικαιωμα της κτησεως , _εξ ου _κατα--γν . ινετα _:. οτ _: υ 1 _οτηρ αν _% γνω · _ρ : · _ει το δ _& καεω | ι . % ν _λ εχν ) ε ' _κχατος _ιδιοκτηοιαν . Οτ ι ο' εκαστος ανθ ρωπος ε ' χει το δικαιωμα να διαθετη την ιδιοκτησιαν του κατα οουλησιν , τουτο εοηλ ωσε ν ο Σωτηρ οια της παραβολης του _οι - κοδ _εσποτ ου , οστ ις εςηλΟεν ινα μισθωση εργ ατα οια τον αμπελων α του ( ΜατΟ . κ ' 1 —1 . ( 3 ) . Κ ατα την παραβ ολην ταυτ ην , ο ιδιοκτητη ορ · ζ < ον ισον τον _μισΟον τω _/ κατα διαφο ρους ωρας εργασθεντων , ε'ι _ν . _ικει το ? »' . · _καιωιλα _αυτου τ ο Ο ν α _ι 5 & 7 . 0 _ε : _νι την πε _, _^' . _ουσιαν ν . υτ _^ Ο κατα _οουληοιν . Παντα _οε ταυτα ααοτυοουσιν , οτι ο Χ ριστιαν ισ μος _αν αγνω _^ _ιιε : το _ι _1 _ι / . ·/ _ιοι · _ι . ν . _τηι _ιζιοκτ / _,-σια _.:, κ α ! 5 τι ο _Σοσιαλισ μο ζητων την κατα ργησιν αυτη δεν συμφωνει πρ / . _ς -ο πνευ μα κα ! την διδκσζ αλιαν του Ιερου _ΚναγγιΑιου . Αν 6 Χριστος _ΧΒτηγορευιν εις του _δπχιν , ι το · _α _*^ χ εχω σιν _ιδιοκτησιας _πυ ς ητο ουνατο _ι _» ε ' _πε ιτ _α να _διχτα :: _» } ι . _ι : ο · 4 / _α ιλι ·*» _σι του πτω _^ ονς _, να ενδυ ωσι τον ' γυμνου , να _ψ-ομ- _ζωσ · . : ου : πεινων τα ς , να βοη Οωσι : ου απορουντα _ Πω ς Οα κατωρ Οουντο _μεταξυ των Χριστιανων αι μεγ _αλα » , αγαθοερ γ ια-., αν ουτο ι πιστευον τες , οτι ωφειλον να ειναι ενοε _εΒ ς , ουοεν ει / ον Ειναι _αλτ _, Οε : , ι- ε ι ς -ο 0 ς Αποστολ ου ο Χ ρι στος επεταςε τελειαν _ακτΑ ) μοσυνην , « Μη κτησησΟε χρυσον , μηδε ' / ργυρον , μηοε χαλκον ε ' . ς τα ζωνας υμων » . Αλλ' η εντολη αυτη _Λλ _ ι · ι · : * Λη _ιιο _ικη _, ι . ν _»^?& _μετη · ε 1 ς _^ ν _^ ς ιου Αποστολου :, και ου χ ! 7 π ι « η παντα τους εις Χ _ριστον πι _' · _ζευ οντας αποβλεπουσα * διοτι οι Α- ποστολο ι εμελλον ν ' αναλαβωσι _τΙ υ _|< ιστον εργον του κηρυγματος του Ευ αγγ ελιου κα ! της επιστροφη τω }> εθνων εις Χρι στον , κ α ! δεν Οα ηδυναντο , βεβ αιως , να κατορ Οωσωσι τ _6 ι ρ _^ 'ον τουτ ο , ' αν μη ησαν δλω ελευθεροι πασης μετα της υλης σχ εσεω ς , αν μη εΟυσιαζον πασαν κοσμικην μι ' ριμν αν , κα ! αν μη αφιε ρωνον ει το εργον της υψηλης αυτων αποστολη ς πα σαν αυτων την ψυχην , _Ηβ • _Λαρ 5 _ι _« ν και τη , ν _διανοιικν . Δι & τι _, _χκτκ τον Παυλον , « Ου 5 ε ! _ς στρατευο μενο ς εμπλεκεται ται ς τοΟ βιου _πραγματει-« ι ς , ινα τψ στ , ρατολογησαντι _οψ _^^ _Λ _^ ! * Η Λλου δ _Υβ _ιεατινο , η _κολοσσεΛιχ _αυτη Ατμο- Ι πλοικη ¦ Ετα & _μειχ 9 ' _εΒΤιΟυμουσ ' _α ' να _εςυπη _^ ετησ _^ ειζ Ι « _ερ & _σσο . _τερον τα συμφεροντα των φορτωτων κα _& πε . Ι λ _^ των τη _^ 5 τα _οποεχ _εςυπηρετ _ει απο . 47 ετων 5 υα 5 _* 1 _χ _^ 3 ες ανχ χωρ _^ σ . _εκς εκ Τεργ εστης κα _^ _ες _^ αφι _ςεΕ _ς κατα Ι μηνα εν υυπρω . Οι _εισαγωγεις : κα & οι _εςαγωγεες 6 _« Ι δυνανταε να . _μεταφερωσε τα εμπορευματα των εκ των 1 λεμενων Α ?> ρ _& ατ : κης εες _Ιιυπρρν εντος - 10 ημερων _| . κα _& να ' τ ' _αποστελλωσεν εντος 6 ημερων . Ι Ο Εμπορεκος της _ιιυπρου κοσμος ε _^ εε καθηκον να υποστηρες _^ Α τ μ ο π λ ο ε α ν εςυπηρετησασαν αυ- 1 τον πραγματεκως , _αποτελουμενων απο 6 Ι ατμοπλοια | καε να μη _δωσ _^ πε ' στεν εες Ατμοπλοεας _εκτελθυσχ § 1 _δοκεμαστεκας γραμμας καε των οποεων -τα ατ μοπλοια Ι αφου αποπλευσουν εεναε εν ? _ιε ) _ζομ-ενον να μη _δεασχε- | σωσε πλεον τα ιιυπρεακα υδατα . 1 • 8 — _, _ιπα _0 ΤΑΧΕΙΑ _] ΜΕΑ _ψΡΑφΙφιΗ ' ΕΧΡΠΕδ Ι . _ΛΡΝΑΟΑ—ΡΙΡεε— _ΤΚΙΕδΤΕ ΛΑΡΝΑΚΑ—ΠΕΙΡΑ _ΙΕΥΣ 48 ΩΡΑΙ —ΤΕΡΒΕΣΤΗ 6 ΗΜΕΡΑ 1 1 ααα 8 Το μεταξυ Κυπρου— Ελλαδος— -Ευρ ωπης προβλ ημα συγκοινωνιας | ελυΟ η οριστι / . ω :. Οι τας _ειδιωτ αι δεν ε ' νουσι πλεον , να σκεοθωσιν αλλα- § γας α _: μοπλοιων . Με το αυτο ατμο πλοιον 6 α ταςειδευωσιν εις Πειραια § και Τεργεστην χωρις να _υφιστανται τους κοπους , τα εξοδα , τας αργο- Ι ποριας και τας καθυστερησεις των μεταφορτωσεων και της αλλαγης α- | τμοπλοιου . 1 * 1 Ι νεα τα _/ ιια γρ ' _χμ . μ . _· η _εγκαινεαζεταε με την _αναχ ωρ _^ _σεν _τηι Δεντ ε _ριας ο _Οκτωοριοο ' 102 ο _με το «( _Λυτελε ς _ατμοπλοεον ΤΟΝΝΩΝ 7000 με ι > 0 Α ' , 40 Γ' θεσεις και πολλας καταστρ ωματος , και προσεχεις αναχωρησεις : . την 10 Οκτω βρεου 1923 » 2 Νοεμβριου » » 1 ( _ι » . » » 30 _>» » . _>> 14 Αεκεμβρεου _, » » 2 η » » . ΛΝΑΧΩιΜ ΙΣΙ Σ ΕΚ Λ Α ΡΝΛΚ ΟΣ ¦ - ¦ ¦ ' ΒΡΑΨΑ ΤΕ : Α , Λ . ΜΛΝΤ 0 ΓΛΝ 11 και _ΥΙΟΥΣ ( 10—3 ) ΛΛ 1 > ι ΑΚΑ . Μ . Β . _ΝιΚΟ / Α _· _ι · ΔΟΥ Το _τεολ & τικον μου _« _οογραμμα _, το _οκ _^ _εον _ανεπτυξα _δια' μα _& οων εις σε _& ο αν δημοσιων _αμιλλων μου ανα το εκλογ & κον ο _ια . με ρ : _σμο £ Λ ε > κ ? . οων , ' _οπου _τυγχ ανω _υηο'ψηφεος . _-δεα τα _ς _προσεχεις βουλευτεκα _ς _εκλογας _, δυν ατ αι- ' ν . α- _συνοψεσυ'η _εες γεν _εκα ς γοχ μμας ω ' ς _εςη _? : . . Α' ) _Εξακολουθηση _του _πολιτικου αγωνος εν _^ ος _χοιι εκτος της ¦ _Γουλης _υπο την σημχεχν των _πολιτικων ελευ θεριων , _επεδεο > κομ . ενης κυρ ιως οικονομικης του τοπου _# εερα φετησεως . Γ' ) ¦ ¦ Εργασια εντος , της Γουλης δια ψηφισματων και συζητησεων _ κα & εκτος της Γουλης οι ' υπομνηματων και δημοσιευματων _« ρος απαλλαγην του τοπου απο του _καταιΓλιπτικου οικονομικου βα ρου ς των 92 χιλ . λιρων , οια του οποιου παρα τα ς συνΟηκας και αδικως . _επεβαρυνΟημεν υπο τον τυπον συμμετοχης _της Κυπρου εις το _δημοσιον χρεος της Τουρκιας . Β' ) ιι αταληψις των ανωτατων διοικητικων θεσεων υπο ιθαγενων , καΛ _-, _οκιλοποι ησις του _ Α'ιο _-ικητικου · Συστηματος , ωστε να προκυψωσι _σοβαραι οικονομ ιαι των δημοσιων προσοδων , δυνα _μενοι να _χρησιμοποιηΟωσιν ειτε εις _φ ' ορολογικα ς _ανακουφ ισεις της γεωργικης ιδια ταξεως , ει τε εις την εκτελεσιν δημοσιων εργων παραγωγικης σκοπιμοτητος και ωφελειας . Α' ) 'Λποδοσ . ις- τ ων εν Αγγ λια κρατ ουμενων γνωστων περισσευ ματων και _χρησιμοποιεις αυτων εν Κυπρω προς αυξησιν του μικρου σημερον κεφαλαιου της Βεωργικης _Τραπεζης . Κ' ) ' · . Κατα ργησες των κατα την τελευτ αιαν τριετιαν ψηφισθεντων υπο της _Ιιυοερνησεως . _τι _) συνε ργασια των εν Κυπρω _καταχΟονι _^ ον , _καταθλιπ τικων νομων και τροποποιηαις των νομων , οια των οποιων _κλτελυΟη-« αν _'χι κ ·» _ινοτικαι ημων ελευΟερ ια ι και υ ι *>'> θν _> λωυη η ιιαιδεια μας ει ς : την Ιιυβερνησιν . ΕΤ' ) Αυσις του εκκλησιαστικου _ζητηματος κατ α τροπον περιοριζοντα μεν την Ιι κκλησιαν εις τα καθαρω ς πνευματ ικα αυτης καθηκοντα και δικαιωματα , _εξασφαλιζοντα δε καλυτεραν διαχειρισιν των _χρονικων , μοναστηριακων και ενοριακων περιουσιων . _Ζ' ) Επαγρυπνησες εις την ε ςυπηρετησιν των _βδιαιτερων αναγκων εκαστης κοινοτητος ουτως , _< _οστε να γινεται εκαστοτε δικαια και ' επωφελη ς ΙΙ > Ψ _ν' _$ των Χ _^ ματικων πορων—ει'τε εκ του κονδυλιου των εκτακτ ων δημοσιων εργων , ει _' τε εκ των . περισσευ ματων _ιου κτηματικου φορου— οι οποιοι διατιθενται οια τοιουτου ς σκοπους . Η' ) Εσωτερικη διοικητικη ε ςυγ ιανσις , ' _πατασσο-Ιλενου αμειλικτως . παντος στοιχειου _μυτας υ των _κυβερνητικων υπαλληλων μη _εκπληρουντος τα υπηρεβ _^ ακα του καθηκοντα κατ α τροπον _εμφκινοντα πληρη «« 6 * αμ & ν « ρος την λαικην κυρ &* ρ _# ε _* ν ** 1 μακραν _^* β _^ ς * _ομμ . «· 6 Μι _ης Λ _^*» ιχληψβ <«> 5 _ι _& _Λ _^ . Β _* δΓ * δ · · _' ) _Συν εργασια ' μετ α των Μ ι . _>* μ _^* νων Γι _^ υλ _βυ-^ _ων _επι των εσωτερικων ζητημ ατων . ω _* τε ν * εςασφα-* ιζ « _τ * ς βκ & ατ _οτ β εν τ ω Λ _ω ι , οΟ _βιι _κψ στ * _0 * _Ρ * λα _^ πλειονοψηφ _ια π _, ρος « ροσταβιαν των συμφεροντων του τοπου . Επι του εθνικου ζητηματος θελω _συμμορφωθω προς τα ς επ αυτου αποφ ασεις και αντιληψεις του Εθνικου _Συμβουλιου . ΙΙ προσωπικη μου γνωμη ειναι , οπως το εΟνικον ζητημα -χειριζεται επισημως το Ε - Ονικον Ι _^ υμοουλιον , ευρισκομενον εις _αμεσον , κατα το δυνατον , επαφην μετα του Γουλευτικου _δωματος . Επε ' εκαστου των ανω ζητηματων θελω ασχοληΟι _^ . _δημοσιογραφικες εις προσεχη σειραν αρθρων , απο των στηλων του « Ι _ Τ . Εθνους » , οπως _διαφωτισΟι _] ο λα » , ος επι των λεπτομερειων της θεσεως των μεγαλων του πολιτικων ζητηματων και καμν _] χρησιν της ψηφου του επωφελη συμφωνως προς τα ς . υπαγορευσεις των συμφεροντων του και την _σοβαροτητα των περιστασεων , τα ς οποιας διερχομευα . Μ , Β . _ΝΙΚΟΛΑ-Ι-ΔΗΣ , Υποψηφιος Γουλευτη ς . ΑΡΧΙΕΠ ΙΣΚΟΠΙ ΚΗ ΕΒΚΥΚ Μ 02 _Ιι _ρυ ς το ευσε βες Ελληνο _^ _Οοδο _^ ον _πληρωμ . _» της _Νηη _^ ν _-, ¦ . . ,- , . _Τεκνα εν Κνρ £ ο > _αγαπητα , 'Ολι γαι ημε ' ραι ' / ωρ _ιζουτιν η μας απο της ημερας , καθ ην θελετε κλ _η-Οη ν' αναοειξητε οια της υ μετε ρας ψ' _^ _φου αντιπροσω που υμων , οι'τινε ς εν τω Νομοθετικα ) μετα των _αλλιον αντιπροσωπων και _τιιιν επισημων κυ βερν ητικων μελων _Οελουσι σκεπτεσ θαι ν . αι οια καταλληλων νο μοθετημ α : ων Οελου _σι οωση την κατε _^ Ουνσι ν εκει ' - νην εις τα του τοπου , ητ ις υπισ / νειται την οεουσαν 6 ' ελτιωσι ν . ΙΙ καΟ' ημας Ιικ κ / ησι ' α καΟ ' δλην την _μκκ ρ αν εΟνικη ν _σταοιοορομ _^ αν ουδεποτε _χωρισΟεισα του λχ ου αυτης , αλλα παντοτε _συντονισασα τας ενεργεια αυτης προς την _εκωρ-λεστεραν εκαστοτε _εκβασιν αυτων , _ιεν _Οα επραττε σημερον ξενον τι και αλλοτριον προς τας παραοο σεις αυτης υψουσα εν προκειμ ενψ την εαυτη , φωνη ν . Αυτη αλλω η _ολ η πολιτικη ιστορ ια της Νησου ετι _τε των _ττ ροηγ ου _- _μενιον και του νυν _ : _ολι : ι ·< ου καΟ _εστωτο περιτρ ανω . _μαρτυ ρει , ο τι η _'Γκ _' Λλησι α παντ οτε _επροηοστατησεν εις τα γ ενικα του τοπου ζητηματα • ι ου _/ ι _χλυσιτελω . Ι · * ΚαΙ επ ' εσ / _ατων οε _πανηγυρι _κως ο Γλλην ιΛ ο Λ . χ _^ ει ΙΙ _/ γκυ τρ _ιου ς _Συν ελευτ _ει κχΒΚ ) ' _3 Βυ _^ _λευιει , επ _ιχρ _^ τ ι α _·» ε 1 . τ _^ _ιι _νΛζ '< α τ · _ιν ' _τχ'ι : _^* _θεηι . _της _'Κιι Αλη νΙ ' _υς _, _κ ' + ι * . _ιλρΧ * _νι > _πτ .-ρι κρ ειττ ονο ς οιοργ κνι _ι _Βι _^ , _νΛ · το - _λιτ ικου _κ'υ : οζ < νγ . _·' _ω · ης , . > , % ' ) _. »> . ν . τε οΥ' < τι > _'ν _Κ'Λ _^^ _ιΛτνκ _^ υ α ι _|< _'ΒΚΛΑ _ειΛ _^ _Οργανωσεω ς κα εκωοικοπ _οι ησε τροπον τινα την προνομιου _χον Οεσιν των Εκ-: κλ ησιαστικων Λυτης Α _ρχηγ ων , απον ε μηΟεισης εις αυτους της _προεοριας εν τε ταις Παγκυπρ ιοις Συνελευσε σι _και τω 'ΕΟν ικω Συ μ _β ουλιω . . Του ιστορικοι ) τουτ ου δικαιω ματος _γροο μενοι , ου μην αλλ α και εξ αλλ ης · ανιοτε ρας αποψεως του απο του εκκλ ησιαστικου ημων αξιω ματος απορρ ε οντος ηθικου _καΟη-κοντο ς του « συναντιλα _μβανεσΟαι τφ υφ' ημας λογικω ποιμνιω εις τας προσπιπτουσας χρειας » απολυο μεν την παρουσαν επι ται ς προσεγγι 'ζουσαις βουλευτικαις εκλογαΤς , ο ' πως επιστησωμεν συντονον την προσοχην του Ελληνο χριστιανικου πληρ ωματος ιδια ινα ποιηση την αριστην χρη σιΜ τοΟ δικαιω μ ατος της ψηφου . Λι νεαι πολιτικα ! συνΟηκαι , υφ' αζ νυ ν διατελει η Κυπρο ς , και το νεον πολιτικ _' ον καΟ εστω , υφ ' ο επ ' . εσχ ατων υπηχ θη η ημετε ρα Νησος , και πλειστοι αλλοι λο γο ι _επιο'αλλουσι πολ υμερη , συντονον και ενδελε χη εργασιαν , ο ' _πιος εξ αυτης _ικπορ _ισΟη 6 το πος τας δυνατας _ιοφελειας . . Δι α τουτο οι εκλ εχ _^ Οησο μεν οι αντιπροσωποι » οι ' τινε ς Οα χ _^ ειρισΟωσι τα αε _^ 'κ / ιΑ τ , ο ~ / τοπι » υ · ζη , _τηαχτκ , £ _εονν & λ Β _/ _νχαι πκ _^ τκ τε . _εΝιδε _^ _αγ _^ _ενκ _πολι _» ' τι η _·> ., ι _-τπ / _στη'ιΓ _, ονιιια _και λοιπα _εφ _υδιχ _, ¦ ι 1 . ν . _ΤΒ / _υτι _»· τα _προσοιπα ταΟτ * 1 _& Υ ν ' « _Φο _^ ιωΟωσιν εις την _εξυπη _^«> ΣΥΝΔΡΟΜ Η ΕΤΗΣΙΑ : Εν Κυπρ ω _Σελλινια 10 . Εν τω Ε ξωτερικφ 16 . . < - ——Ειδοποιησεις επι ιδιαιτερα _συμφωνια . ' ' « Ι Τ ομεξε την μεν . « _ατρ _ιδα _, - οι κο ν _ι' ¦ : ' ¦ . ιους δε _πολιας • _εταφο _^^· .. · ¦ ¦ ΞΕΝΟΦΩΝ . ΦΡΟΕΓΞΛΙΑΝΟΣ ΚΗΠΟΣ Η Δνις Θεμις Αυτονομου _, αριστουχος το » Διδασκαλειου Νηπιαγωγων Κ αλλιθεα Αθηνων , ψαει ει ς γνωσιν των ενδιαφερομενων γονεων , δτι ιδρυει απδ της _ΙΠν Ο _χτωδριου εν τγι _πατριχι της οικια , εν Λαονακι , φρ οι : » _κ α « ν _ι ) κ : μιοχ , εις τον οποιον γ ινονται δεκτα νηπια ηλικιας 4 μεχοις 6 ετων . ... Εις τον Κ _^ πον _τουτον , ο οποιος θα _εγκατασταθιι εις _καταλληλον οικημα , θα γ _ινη δεκτος ωρισμενος αριθμος νηπιων και θα εφαρμοσθι _} το συμφνωως προς τα τελευται α πορισματα της _Φροεοελιανης μεθοδου _εοραρμοζομενον εις τα υποδειγματικα Νηπιαγωγεια προγραμμα . Περισσοτεραι _πληροφοριαι διδοντα ι υπδ της ιδιας . , ( 3 _~ 3 ) _ΟΓΓΜΓ δι _ρου ΣΟΦΑΙ ΧΥΜ ' ΓΟΥΛΑΙ Τα προφυλακτικα μετρα προς $ ιαχ _ψησιν της υγιε _^ ας και της ωραιοτητος ' του προσωπου δεν ειναι παντοτε _, _ευκολα . Υπιαρχουσι ¦ σκευκσι ' αι , _αιτινες κυκλοφοροΟσι μ ε ηχηρες μαλλον _διαφημισεις , αλλα οεν _περιεχουσα την δεουσαν ' _αποτελεσματικοτητος . καθοτι κατασκευαζονται εκ λιπαρων και αμφιβολων ουσιων . Ποοσον ν » λβι-Λ , ¦¦ ¦¦'¦ , _^ ~~ ' Λ- _» πον οεον να _στραφη εις προιοντα , των _δποιων η φημη ειναι παγκοσμιως γνωστη _ καΙ τοιουτον . ειναι η _Ογθιιιθ _ωωοη η απο του 1860 διαδεδομενη ανα την υφη λιον . Ειναι -η καλυτερα _σκευασια προς διατηρησιν της οροσερ 6 τητος και της χ ροιας του δερματος , , ως και της _ελαστικοτατος και _λευκοτατος αυτου . _ΤΗΓ |« 05 δ 5 ΤΕΑΜ 5 ΗΙΡ Ο ΜΡΑΝΥΧΤ _Ο . Βακτικαι αναχωρησεις των ατμοπλοιων εκ ( _α / α « ι / Ο ιο , _, 1 / ευβΒροοΙ _ιν ευ μετιχφορτωσεως κατ ' _ευθειαν δι * Λμμοχωστον εντος 18 _γρ ιπου ημερων , _Ω ε _/ ομενων : μπορευματα 5 ο * ολους τους _λο _· ·* . ενας της Κυπρου . Βα _ατμοπλοεα _, δυν _ανταε να _* ι _>«» σεγ _γιζο > _σιν εις _οποιονιιηπο · ' λιμων * : ης Κυ πρου , οτ αν υ _· ν : ·/· , / _ . ' » ··/ ' _» _> αυλος _. ' _? εχ' »'· _μενχ εμπορευματα δια ( _$ _Ιαα · ι ? _ηι ν , . Ι _ιι . ιΗ _ιιφοηΙ . ' Λι & χ · · Ι . Αου ' _δξδδ _^ , Βενικος Πρακτωρ εν Κυπμψ » ι _^ ι > 0 ! 0 α } _ι > $ - ¦ &> ' * ' - _*| __ _,-,- _^ ν : ' , ! _Τ ! Β Τ' ?· _'ινι · 'Τ - , · _- _'Μ ρ _Αδβηιο . Ι _<^ 1 _|®| : · : ιιιΙ _^ _ι Ι _^ _ΙΙΙξι _^ β _^^ ι _^ Ι _Τ 1 Ι · : Π _» ' _^ _ΤΣΕΡιαΤΗΧ _, Ελλ _ην εκα « ι > αο & να ' Σ απ ο ν ν ι α Λ ε ρ ν τ α ρ ι τ ( 3 υ Οταν . _αγοραστε-Σαπουν ι , αφου _μυρςσθ _^ τ ε την ι . πλακα _προσεξατ ε να _γραφνι επ * αυτ _^ . ς _^ το δνομα μ » . ς | ι νι . _ΛΕΟ _^ _ΤΑΡΙΤΗΣ _^ Χ » ( Επει δι _) δεν τους συμορερει να καμουν την _ιδικην μας ποι- | οτνιτα _εες την ιδιαν τι { _Αην _, εκαμαν _απομιμησιν ) . ( 52—2 ο ) • ι-3 ' ' . . ¦ ¦ # » ρ _* ' ν- _% _Τ ? _ιΡι ! ν _^ _Τ 1 <> _ΤΓ '> , '' ν ' _^ ¦ Ι ' ΛΙΜΙ _* */ _^*· ι _*·* ι _-Τ _^·*¦'· _, 'ι ?? 3 « : _^ _.-ιΒ »? ΒΧΧΓ _υ _δρχ εν _ΛειΜιοαι _* , , Ιι Α ρο _^ _αι Ε _^ _Η -ι * -β , Μ Μ * _4 _^*» Α υ _0 Ν ι ι _Λι Ρ ΙΚ 0 _Ν . · _^ 32 , 500 , 000 _*) { _&* Μι , 9 , 191 , 590 Απο _ζη μιωσεις πλ η ρωΟεισ _αι εν Κ . _υπρφ _εντος -ριετιας : £ 28 , 500 . Η ' Γ ΟΜ _^ 6 _« εΡ Α « ι 3 , ' . μια _ιων _-μβγα _λητεριον Ασφαλιστικων Ι _ιχαιρειων της υφηλιου , Οεωρουμινη ους πραγμ « . τικος _χβλοσσος μεταξυ του _'Λ _σφαλι-« _ττικου κοσμου , _ασφαλ / _ζι » _ιμποριυματοι ΑΥ Ιστιοφο ρων _χαι _ατμοπλοιων * · ¦ Α _*| _γ · _κ «» , 'ΕΚλ _^ _, _ΒβΚλι _^ _1-^ _λικν , _'Αγγλιι » Χα _ ' Α _. μΚ ρικ ην , _Τινιχ _^ ς Π ρακτ ωρ ιν Κιι _π ρφ , Α , Ν . ΔΗΜ ΗΤ _Κ 01 _Τ _, _» _Λαρν _^ _, _ΕΧΟΙι α νΖΕ _ΤΛΙ _απο τη « 14 _^ 5 Αυγ ουστου η εν 1 $ β · νο _4 οι _^ Χ _, _ουοοπολ _δχ _ιΛση _^ ο _&· _κεα _τη _^ _ΚΛς Κ _αλυψ _ους Κ . £ _χκελλιλ _^ εου · Αι *» _&? 3 δα 6 τε /> _Λ _$ ' « _λη _, οοφο · _ι > 6 _» 5 α « ευι ) υντ 3 _εον _« 4 ο _^ 5 _^ Κον Β . Η . _ΙΙΦτ 4 θ _3 ικε ?> ν 3 ν . Ενο _εκια _ζετΛε . η _ιντβΟΟβ οικ _/ α Παυλου Γαλσαμακν . Τ _Λ · _πιυ _^ _υντεον _πρι _» ς _» Λν _Κο' » _Μιχ * - _^ νιι κλδασερηιδ ην . _Τφιι _ΟΜ « ΝΕΟΥ Γ _« ΝΟ _ΙΙ »· Β . Νικολα'ιδου , υπ οψηφ ιου- Γουλευτου του δυτικου διαμερ ισματος Λα ρνακος , ' να συστησωμεν εις τους διερχομενους εκ του' σταθ μου Σκαρ ινου , δπως μη διδωσι προσοχην η σημασιαν τινα εις σου - Α . Ι , 000 , 000 , _επ ! τφ σκοπψ τ · ης _αναπτυξεως της βαμβακοπ αραγωγη ς εν ταις Γρ εττανικαιςΑποικιαις ουτω ς , ωστε η εν Αγγλια βι _ομηχανια των β αμβακερ ων να καταστη . < χνε _^ αρτητρς απΟ της Α μερικη ς ως προς την προμηΟειαν βα μ βακος . Ο Κο ς Δημητριου ει ργασΟη , οπω ς η εν λογω Ετα ιρεια ενδιαφερ Οη κα ! δια την Κυπρ ον και περιλαβη κα ! . ταυτην ει ς τον κυκλον της δρ ασεω ς της . * * * Εξεδοθη η ΕκΟε σις περ ! _Κυπρου δια το ε ' το ς 1924 . Τα κυριωτερα κεφαλαια Οα οημοσιευ . σωμεν εν μεταφρ ασει ει ς προσεχη φυλλ α . Η Ελληνικη Κυ βε ρνησις απεφ ασισε ν ' αποστειλη εις Μασσαλιαν διπλωματικο ν , υπαλληλον κα ! · στρατιωτικην ορουρ αν , δπως συνοδευσωσι την σορον του Πατριαρχου Φωτιου ει ς Αλεξανδρειαν . _Ολοκλ ηρος η παρα τη Κοινωνι α των Εθνων Ελλην ικη Αποστολη , μεταβασα ει ς Αωζανην , παρεστη ει ς επιμνημοσυνον . δεησιν , η οποια ετελεσθη εν τω ελλ ηνικω ναω ,. ο ' που εναπετεθ η το σκηνο ς του Πατρια ρχ ου . * * * Ο Πατρια ρχης Φωτιος εγεννηΟ η τφ 1853 , ητο ι ηγε _σημερ ον ηλικιαν 72 ετων . Εσπουδασεν εις την εν -Ιεροσολυ - μοι ς θεολογικην Σχολην του Σταυρου , ως κληρικο ς δε υπηρ ετησεν εις την Αγι οταφικην Αδελ φοτη τα , διορισθει ς _Αρχτ _, 'ραμματευς της Συνοδου . Γραδυτερ ον απεσυ ρθ η κα ! ε ' μειν . εν επ ! επταετιαν ει ς την Μονην του Σ ~ ινα . Μετα την εκλ ογην του Δα μιανου ως Πατρια ρχου Ιεροσολυ μων ο Φωτιο ς εγενετο Μητροπολιτης Ναζαρετ , απο τη ς _Μητροπολεως δε ταυτης , ενε ργειαις της Ελληνικ η ς Κυβερνησεως , διωρισΟ η Πατρια ρχη ς Αλεξανδρεια ς κατα τον _'Ιανουα ριον του 1899 . ¥ * ¥ Αι αποψει ς των εν Βενευ η αρμοδιων ελληνικων κυκλων , επ ! της ελληνοσερβικης διαφορ ας , εξετεθ ησαν επ ! λεξει ουτω : « Π ρο της εκδηλωσεω ς πραγματικης πολεμικης υπο του Σερ β ικου Τυπου κατα της ελληνικη ς προτασεως περ ! διαιτησια ς , αναγκη να εξηγηΟη , δτι η ελληνικ η π ' ροτασι ς δεν αποβλεπει εις ασκησιν ουδε της παραμικρ ας επ ! της Σερ βια ς πιεσεως . Η Ελλας , προσηλωμενη ει ς την ιδεαν της ελληνοσε ρ βικης συνεργασια ς κα ! κατιδουσα τα ς ανυπερ βλ ητου ς δυσκολια ς , τας οποιας , τελευταιους , συνηντησαν αι διαπραγματευσει ς συμμαχ ιας , πιστευει ο ' τι αι . δυσκολιαι αυται Ο' αμ _βλυνθωσι δια της κατ ' αρχην προσχωρησειος των δυο Κ ρατων , ως κα ! της Ρουμουνια ' ς , ει ς την Ιδεαν της διαιτησιας , πραγμα το οποιον θελει αποκαταστησε ι την _αμοιβαιαν _εμπιστοσυνην μεταξυ αυτων , και θελει καταδειξει ει ς την _ελληνικων κοινην γνωμ . ην , δτι η Σερ _& α ουδολως επιζητει _μεαοσιν της ελλ ηνικης κυριαρχ ιας εν Μακεδον ια , ' _« Κοιν _, οτη ς , « _λλ ωστε _^ . _συμφεροντων ε πιβαλλει ισοτιμιαν μεταξυ Ελλαδος κα ! Σερ βιας ε , ν δψει μελλουσης συν - εργα σιας , ισοτιμιαν , ητι ς θα εξελειπεν , αφ ' ης στιγμης η Σερ βια 0 απεκτα επ ! ελλ ηνικων εδαφων δικαιω ματα , επιτρ εποντα , εις μελλουσαν τυ χον Σερ βι κην Κυβε ρν ησιν , την ανα μιξ ιν ει ς τα εσωτερικα της · Ελλα _ιος . ¦ « Η Ελλας ειναι παντοτε διατεθειμενη να παρασ / η ει ς την Σερ βιαν πασας , τα ς εμπορικας κα ! οικονομικας ευκολια ς τας συ μβιβαζο μ ενας προς την ελληνικην κυριαρχ ιαν . Ακριβως δε η προτασις περ ! διαιτησια ς τεινει να _καθορ ιση τας ευκολιας ταυτας κατα τροπον μη διδοντα . λαβην εις ουδεμιαν μεταγενε ττεραν παρεξηγησιν , κα ! πραγματοποιουντα την ποθ ητην ισοτιμιαν , αν ευ της οποια ς η συμμαχια ηθελεν αποβη εις την Ελλαδα υποτελεια » . > · * Π αρεκληΟη αεν υπο του Κου Μ . τας διαδοσεις κατα της υποψηφιοτητας του , τας οποι ας . επιτη δες κα ! συστηματικ ους θετει εις κυκλοφοριαν ο εκει διευθυντη * του Σταθ μου Κος Αβραα μης Ρωπας εκ λογ ων προσωπικη ς δυσαρεστειας κατα του Κου Νικολα'ιδου . ¥ ¥ ¥ Κατα την παρουσαν εβδομαδα κατε πλευσαν τα ελλ ηνικ α ατμοπλοια « Χ ρυσοθε μις » , « Ευστρ ατιο ς Καβουνιδης » κα ! « Αλκμην η » , τα ιταλικα « Π ραγ α » κα ! « _Οβιιο » κα ! το συμβατικον « _Γοιιιαο » . ΔΙΑΦ ΟΡΑ Κατα το προς τι μην του Δημ αρχου Λαρνακος παρατι _= θεν υπο της εν Νεα Υορκη Κυπριακης Αδελφοτητας δειπνον , απαντων ο [( ος Δη μητρ ιου εις τας προποσεις του Π ροεδρου κα ! του Αντιπροεδ ρου της Αδελ φοτη _τος , του Προξενου της Αγγλιας , του Κου Μ . Σεβασλη και του Κου Ι . Ρωσσου , ειπε περιπου τα εξης : _Κυριαι κα ! Κυριοι , Μαζι » με τοσα αλλα μου λειπει δυστυχ ως ν . α ! το χαρισμα της _ευγλωττα . Την ανεπαρκειαν μου αυτην α ' ισΟανομ _χι Ι $ ι » · Αατι την _ιττιγμην _ταυτην , οποτε 0 α : πε 6 υμουν να εςωτε ρικευσω και _παραστησω με τα ζωηρ οτερα χρ ωματα τα _πλημμυρου > τα την _ψυχη ν μου αισθη ματα . II χαρ α μου , διοτι , τοσον μακρ αν της Κυπ ρου , ευρ ισκομαι εν τφ μεσω τοσων φιλων προσωπων και αγαπητων συμπατριωτων , ειναι μεγ αλη , α ' _ισΟανβμαι δε την υποχρ εωσιν να ευ χαριστησω το τε Ιι ροεδ _ρειον της Κυπριακης Αδελφοτητος ι * ρς και τους διοργανωσαντας την αποψινην συγκεντ ρωσιν δια τας αλησμον ητους αυτας στιγμας , τ « ς οποιμου εχαρ ισατε . · Σας ειρερα , Κυριαι κα ! Κυ ριοι , τον εγκαρδιον χαιρετισμον της αγαπητης μας _κατριδος , « ιον _χαιρεταμε 2 χι μονον της πολεως , την _οπιιαν _ιχι * την τιμην ν * αντιπρυ _^ πευω , αλλα χμ πασης γωνιοις -ς _^ ς _Κυπρ »» _κπδ της _Καρπ »! 3 α « ς _, μεχρχ της ' _ΒΙα-βο » . . Κ « Ι α . περχ _ομενος σημ · ρ ν _ςν : ευ _* 8 εν , ι _» πε ρη _? κνις 5 ι « τον _τιτλον τ © 3 Επ ιτιμου Μελο » ς της Κυπριακη ς _Αιελ ? οτητο ς , τον οποιον μοι απενειαε το Διοικη _τικον Συμ _βουλιον και δια τον _οποιον ' το ευ _χαουτω θερμως , απερχομενος · ,, λε γω , εντευ θεν , _συναπθι > _ερω · την αγαπη ν σας , -πολυτιμοτατ ον εις εμε ε _? _οδιον δια το μα / . ρυνον μου ταςειδι _^ Και αποδιβαζομενο ς , με την _βοηθεαν του 'θεου , εις την αγαπητην μα : νησον _, _Ολ προσφ ερω- τους χαιρετισμους σας προς τους γονει ς σας , τους _αδ-λ _φους σας , τους φιλ ου σας και ολους εκεινους · , τους . _, οποιου ς περιβαλλετε μακροθεν οια της στοργης σας . Κα ! Οα διακηρυξω με _υ . πε ρηοανειαν , οτι ο' Κυπ ριος βιοπαλαιστης κρατει εν Νεα 'Χο ρκη υψηλα το τι μιον κυπ _ριακον _ιν ο μα . και οτι ουτε αι _κακουχ ιαι του σκληρου αγωνος · της ζωης , ουτ ε οι ποικιλοι πεφασμοι ' της _αχανο-υς αυτης κοσμοπολιτικη ς χ (· φ « ς σας απεμακρυναν τοον Ελληνικων Ιδεωδων και των ωραιων και τιμιων παραδοσεων του _Ελληνικου . Οικου . Ευναριστω και παλιν υμα δια τας · περιποιησεις σας κατα -ιην ενταιιΟα δια [ . ονην μ : υ . Ευ χαριστω οια τας ωραιας προπο σεις και τους κολακευ τικους _οΥ . εμε λογου ς , _οι ' τιν ες ελε ' _χΟησαν κ ατα την αποψινην συγκεντρωσιν , _φοβοιι μαι οπως μ . η : δι' οσους δεν _γνωρ _ιζ _^ _υν καλως τα _τρ 7 . ·( ι . ι-α και τα · πρ οτωπα , φοβουμαι _, λε γω , μη _αττο _βιιαζο μενοι ημε ραν τινα εις Λαρνακα και . γνωρ ιζοντες - με καλ ως εκ του ¦ π λησιον , υποστωσι την αυτην _απογοητευσιν , την οποιαν υπεστην εγω οτε αντικρυζα τελευταιως τους περιφημ . ου . ς . καταρρακτας του Νιαγαρα , · τους οπο ιας ευρον εν τη πραγ μ _, ατικοτ ητι πολ ' υ _μικροτε ρους , απο ο , τι τους εφανταζο μην . . Ευχομαι εις την Κυπριακην Αδελφοτητα προκοπην και σας διαδεδακο , οτι θα η μ . ην ευτυχη εαν μου παρειχετο η ευκαιρ ια · να φανω ε ! ς το αξιολογον τουτο _Σωματειον ' . ωφελιμος εν το > μετρω των ασθενων μου δυναμεων . Ευχομαι εις υ _μας-, ε ! ς . ολους μαζυ και ενα εκαστον χωριστα , υγειαν και ο ' ικογενειακην ευτυχιαν . . . _* . ' . . —Επανηλ _θεν ες . Ευρωπης ο παρ ' ημιν εμ . _πορος Κος Ηλιας Β . Μωζερας . · —Επανηλθεν εκ Σ _'^ ρια _ ο παρ ' _ημ-Βν εμπορος Κος 'Ιωση φ Πουρτζης . —Επανηλθεν εξ Ελλαδος - ο Κος , · Γ . Μαλαματινακης , . Καθηγητης της Φιλολογιας εν το * )) Παγκυπρ ιω Ε _μπορικοΤ ) Αυκειω _, μετα της _αςιοτι μου-Κυριας του ! —Επανηλθεν επισης εξ Ελλαδος ο Κος Π . Κυδωνοπο . υλος , Καθ ηγητης της Φιλολογ ιας εν τω Βυμνασ ιι > _Γαρωσιων . · —Α φικετο ο Κος 1 _* _$ β _ι _^ _ιΟΒι _/ _Ι Ο , Καθηγητης των Ι ? αλλιν . ων εν τω Παγκυπρ ιω Εμπορικω Λυ / . ειο ) . ΕΚ ΛΕ ΜΕΣ ΟΥ Μετ ' α . _τοοομον ι ) ι [ χ »> σιν του θερμομετρου κατα τας τελευταιας ημερας , πνεουσιν _ηδη _δροιτερα ! - αυραι , ιδι α κατα _τας νυκτας . Ιι Β _> οεκλογ 6 κη _κινηαςς . Κατα την εβδομαδα ταυτην _εξηλθον κα ) παλιν οι υποψηφιοι _Γουλευται της επαρχ ιας μας εις προεκλογικην _ττεριοδειαν , _αναπτυξαντες εν εκτασει τδ _πολιτικδν προγραμμα τουν προς τους εκλογεις . Μ ετα λυπης _επληροορορηθημεν , οτι συνεβησαν αντεγκλησεις τινε ς μεταξυ των αντιπαλων . ΙΙ _ΙΙανηγυρις του _ιταυρου εν Ομο _δεε . Η Πανπγυρις του _ΣταυροΟ εν _'Ομοδει _υστερησεν ε φετος και κ ατ « τον αριθμον των _προιικονιιτιΤιν κ «) _βι ς τας _# γορα / ΒΛιλι |< _ιι « ς , / Λς , αιπ ον , _ι-ρυτοι ) φερετα ι Ν οικο - νο μικη _κανεξια , _ΕπανερχομςΟ . _α- . _εες _' τα _ςδ _ς ( χ . Μετα _τινας ημερας επιστρεφει ει ς _την θεσιν του ο Αστυνομος Ααρνακος Κος Μ . Καρεκλας , ο οποιος _ανατιλιιρω γ απο μηνων , τον Αστυνομον Λεμεσρυ _κατωρθοοσε δια _τιις πανθωμολογημ _ενης ικανοτητος και δραστηριοτητο ς του να διορθωση πολλα ατοπα και να εγχα . θοδρυσι ( ι _ταξιν παραδε ' ιγματικην . 5 Αρα γε , μ ετα την _αναχ ωρησιν του , επανερνο μεθα εις τα ιδια _Θρασ _εΚ οχ . κλοπη . _θρασει α κλοπη δια ρηξεως διεπραχ θη προ ημερων εν τι ) _οικιοο του Κου Ι . Ιωαννιδου . Ως εκ της απουσιας των οικοδεσποτων , οι _κλεπται ανενοχ λητως _διηρπασαν ο , τι ηδυνηθησαν και πολλα κατεστρεψαν _, ν . · _ _Παραμενουσα δυστυχω > , αγνωστοι . Δ : αφορχ . Δια της « Αλκμηνης )) _αναχωρουσιν εις Αθηνας δια φοροι σπουδασται . _—^ Το μ ονον _κεντρον αναψυχης ειναι ο Κηπ ος Πατε . ΕΚ _ΡΛΦΟΥ _Εκλογεκη _κινησες . * Λ Αν και ολιγαι εβδομαδες μας χωριζουν απο , _τα ς εκλογ ας , εν τουτοις δεν παρατηρειται ζωηρα προεκλογικη κινησις , δπως εις τας αλλας επαρχ ιας . Εις το διαμε ρισμα Πα φου οριστικοι _υ πυι | ιηφιρι ειναι ρ ! Κοι ιΝεοφυτος Νικρλαιδης κ _« _ν Στελιος Παυλιδης , · εξ ων ο δευτερος απουσιαζει εις- Ευρωπην , οποθεν θα _επανελθιι κατα την 24 ην τρε χοντος . Ο Κος Νεοφ . _Νικολαιδης ε _> πεσκεφ θη- ολι γα μονον _χοορια του διαμερισματος Παφου και ανεπτυξε το προγραμμα του . _, Ει ς το διαμερισμα Χρυσοχοος Κε λοκεδαοων οριστικοι υποψηφιοι ειναι οι Κοι Ν . Ι . Νικολαιδης και Φ . Π . _'ιοοαννιδης δικηγ οροι , _και ο Κος Χρ . Π απανικοπουλος _μουχτα ρης της πολεως Χρυσοχους ως-αντιπροσωπος δηθεν του αγροτικου κομματος . Ο τελευταιος περιερχεται τα χωρια . υποσχομενος φουρνους παξιμαδια και πειθων τους αφελεσ τερους , δτι η εκλογη του θα μ εταβαλη την νησον εις παραδεισον . _Γεβαιο _> ς οι νοη μονεστεροι τοον χωρικων αντιλαμβανονται , δτι αι προεκλογικα ! υποσχεσεις δεν εχουν καμμιαν αξιαν , εν τουτοις πολλοι πιπτουν θυματα των _# · ερολογηματων και εχουσι καθηκον οι επιστημονες υποψηφιοι να _διαφοοτισοοσι την κοινην _γνοο μη ν ., το οπο , ιον πολυ αργα δυστυχ _< 7 ) ς _ανελαδον . ΙΙ ι / ρκα'ε α . · -Τ ην _παρελθουσαν Παρασκευην εξερραγη πυρκαια , η πεμπτη κατα την _εφετεινην περιοδον , εις το πλησιον της Παναγ ιας δασος της Πα φου . Ειναι λυ _· πηρον , δτι το Δασονο μειον εξακολουθει την ιδιαν παντοτε τακτικην απεν αντι τοον _περιοικοιιν των _δασοον , ητις τους καμνει ασπονδους εχθρους αυτων , ενοΤ ) η 5 υναντο ν ' . _αποδωοπ ν οι πμ « γ * ματικο ) φυλακες και φρουροι των δασικων _εκτασεοον . , ν Αν ο κ . Αν ουιν δεν ειναι _εις θεαιν ν' αντιληορθι _) το ζητημα τοΠτο , διατι δεν λαμ βα νει τα μ ετρα _τι ) ς η Κυ 6 ε ρνι ισις _> Διατι δεν αναθετει ε ! ς μιαν αμεροληπτρν επιτροπειαν να _εξετασι ) τα παραπονα τοον _χοορικοον « ατα του Δασονομειου και οιατι δεν Ικανοποιει τας δικαιας τοον _αξκιιοε'ζ ι _ιιακουργοοδδκει _' ον . ( Την πρεσεχΒι εβδομαδα _ΘΑει _συνεδριασει εν τ ( ι πολει μας τδ Κακ _οιιργιο _· δικειον , _ε _, Ι ς τ _& πινακιον τοδ οποιοι » _υπα _^ χ _οην _αναγεγραμμεναι τρεις υΛοΟε · οεις : δυο αποπειραι βιασμου κα ) _| ι _' Κ κλοπη δια _ρηξεοος , ι _/^» Χ · _ ° ° ΜΗ ρυ _- » ' _^^ _»^ Η | _. . ' Εν Αα _ρναι _^ ' Κυ πρ ου ιΗν ψ Λ « _ι ιβανω τ Πν τ , μην να φερω εις _γν _, οσ _, ν των 11 11 / εΧλ ° ν ιμων Κων Δ » ° _«^ αλων και Διδασκαλισσων _^ Ι _Ι _& _^ _Ρ ¦ . * / Των Σ _Χ ολ , * ων Εφορειων των _πολεων , _χωμο-^ Ρ | ||| | | _^ ' . πολεων και χωρ ιων , οτι _^ θ αΠ εν εσχατ ως εξ _Α->^^^ · θηνων εις το Γι βλιοπ _ωλειον μου πλουσια ουλλογη _*™& _^ διδακτικων βιβλιιον των Δη μοτικων Σχολ ειων , _συμ-| ωνως προς την αποφασιν' του-Β ραφειου της Παιδειας . Επισης εχομεν βιβλια Εμπορικου Λυκειου , Βυμνασιου κ . λ . π . τα οποια _πωλουμεν εις τιμας _ασυναγουνιοτους . Αι τιμαι των βιβλιων μα εινα ι _συγκαταβατικαι , οι 6 ροι της πωλησεως ευνοικοι , προς τουτοις δε παρεχομεν και ευκολιας εις την _πληροομην προς τους Κους Διδασκαλους χωριων και κωμοπολεων , ως και προς τας Σχολικας Εφ ορειας , , Εχομεν σχολικα οργανα , γραφικην υλην , γεωγραφικου ς χαρτας Ολων των χωρων . Ο τιμοκαταλογος μας θα εκπληξη παντας . Πριν καμετε τας παραγγελιας σας ζητησατε _τιμοκαταλογον του Γιβλιοπωλειου ο « Ο μηρ ος » εν Λαρνακι . Καταλο γους αποστελλομεν δωρεαν παντι τω αιτουντι . Τα ιδια βιβλια ζητησατε και παρ α του αντιπροσωπου μας Κου Περικλη Ξενοφωντος . _, Ευελπιστω , δτι θα τυ χ ω της υμετερας υποστηριξεως , . Διατελου μεΟ' υποληψειος Θυ _μβος Λ . Ιω _αννι _δ / ις . ΓΕΡΟ ΚΑι ΤΟΥ ΠΕΒΕΓΙΚΟΥ 20 ΠΑΡΑΔΕ 2 • Λι § ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΤΕΓΙΝΟΥ 4 1 ) 2 ΒΡ 02 ΙΑ _ΜμΜΜ _^^^^ _1 ! Β * 5 * _οχ _^ _ι _< _* _<* ¦ _ » _*» _? Κερ δοσκ οπους ! ! ψ _* _ι · _Ττι . _** , _·» _φ **· « (* ' - _^ ΤΙ _^ ΜΤ ' _^ ιι Δ Η Λ Ω Σ ι Σ Δια της παοουι _ιης μου καθιστω γνω · οτδν , οτι τα κεφαλαια , δια των οποιων εργαζεται ο πατηο μου Χ' Γασιλης Χ' Δημητρη ειναι ιδιχ α μου και () τι πασα εργασια _οαιτου διεξα γεται δΒ ιδιον μου λ ) σ μο > ν , αντι μισθου . Εν Χοι ? κοι : ι « , : η 18 / Σ _ -: _ _μβ ρ · ου 1925 . _ΙΙ'Αρ-Αι κειι / _ου Χ' Γν _, _αιλ / ι . • ι ΦΑΡΙ / _1 _ΚΕΙ 0 Ν Μ . Σ . Α . ΛΙ _ΣΓΟΥΡΗ Ιιει _ιοποιω ' _την , πολυπλη _θη _τ . ε » λ _% _ι _& £ 'χν μο > , _οι _ετ _λουτι < _ 5 _θ _η το _Φ'Αοιι . _Αχειον μον με «> λω νωπα _φν , _ρμν / Α'Λ , - 'α _-οπο - _* ε * _ομιβΟ ν _} _θ % ' > _τελευταιο α ~ ο -α χ *·· λυτερχ εργ ¦' - ' _ - Λ _*' / Λ _Ν '· _¦* ' * _^ _γλι _·*^ Βε _ρμΑη- / _., κ / .: Ιι χΧιχς - Ι 3 « _Κοι / τιαΟ 1 ω * * * _? '·> 3 ' * Γ * Α ' * _μ , _ΑΛειο- _* 1 _* . _' » ' > μ * _<* . ' <· ' *· _~* 541 _·^ < ς _& Ι > Αγ » γ *&·» _· λ * 1 6 _·» _Χπ ι'Λ ' * ' , λ * των £ _' _* _χ ρη _·* * 1 · _χρμ _ιαΗαΙ _ι _. Τχ / . _' _1 ι / } 5 _5 * _* 4 ΧΛ _ι ι ι 5 5 _· 4 Χ ΙΙ _-50 Ι _τφ ε / . _τΙλ _: _ν - _> _' '<>> _? ι ' · ' < / Λ ' '·* _' · ι γνοο _ρκιμ' / . του Φαρμακειου _μον . ! Γαα-Α νυκτερ & _νη ε _ργασβα Οα _εκτελητα :. _# . νε > ουο _ _εμςοις _υπερτιμηοεως . _Τακτακος Ι _οχ _, τ ρΛς Λ . _Βςοκτζβαν · ΤΗΕι ινι 035 _ΓΥΩΑφΙΖΗ ιΡ _ΟΟΜΡΑ ΝΥ _Ι . _ΤΟ . Υ δ ατμοπλοιον . « _ΕυΒδΟ _» αναχωρη · σαν εκ _-β _ιαβ ι / οιο _κα , υιοο . ι _· ροοΙ _, αναμ ενεται να φΟα _σι _, ι εις Αμ _} ιο _χοαστον , Λα ρνακα και Λεμε _^ δν _^ αρχας Οκτο )* βυιου _ιν . / ομενον φορτιον δια ( βη ' , 8 ιθΙ , _>(? χΙα _κοοιυ , ι / ι _οι _' . ι'ρο _ο Ι . Τδ αηιοηλοιον « ΕΤι _^ Ιβ » αναχο ) . ρει ' εκ ' ( _α / α _>// _οιυ και . ιηι _'β ι'μοοι αρχ ας Οκτω β ριου δεχ ομενον _φορτιον δι ' υλους τους κυπριακους λιμενας . _'υιχ . Κ . Λουε _ζεδη ς , Βενικος Πρ _ακτοο ρ εν Κυπρι | ) . Κ _ ΟΙ Κ 1 Λ Ζ 15 ΤΛΙ η κ * τ α _-Λμ ιι ιιον _Ουολαελευ ** { . _* £ _* _'Λτ ι _δυΟυν'Γιηιν _π 4 οος τον ' - - ι ι Ε Ξ | Ω Β Α Ω Σ Χ Ω 4 _|^ _^ ΚΑ Ι Ε Λ . ΛΗΜ Κ Ω Ν Μ Λ ΘII Μ ΑΤΩΝ . _^>« Μ _3 ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ _ι 1920 Υπο την προστασια . ν _της Τ . _φορειαα τοο ν ¦ _Εκπαιδευτηρ ιων Αε μεσο υ , · α ' ν -Αγνωρ 6 θΟε & , « 3 Α υπο _της _'Κλληνεκης Κυβερνησεο _^ _ς ?> _αα _ΓΙασιλικου _Λοαταγμ . _ατος υπ _αρεΟ . _5 _ι , _Λ ! _Λ _5-ρομην _ιας 17 Ι οι'λιου 1 ι ) _υ . _'ι κ α , ι υπο της _Κυπρεα-κης Κυ βερνησεως . - ΓΙ 2 • ι Η Σχολη περιλ αμβανει : 1 ) ' ΙΙ ληρε _ εννεα _ταξιον · _ζαρ Οεναγωγειον . —Τα _ςιν _ανι _οτε ραν _ελλην αων μ . _αΟν μαιων . _^) Ολα _τχς ταξει Β αλλιν . ου _^ 7 . 5 ' '· _ '· ( ' '· : Ι ι _^ _υι _: : _ηι'η ι 'ΙιΙ μι _'ιην _- ιιι _' ι _' , 6 Ι 1 _86 _Ι _φιβηιβ ιιι _χ _ιιαοηααιι'β _, β / ια _υ / _ρ _/ ι _υ / ηυ / ιι 8 ιφβη _υαι ' ' ΛΙ μ > _0 _η τ , _ιι « _υπο δχλλ _ινται εις « ς _υ-ο _'Κττινροτ : _·· τη Βαλλιν _^ ς _Κυδιρν _^ εω , · γιν _= μ £ νας _εςετα _^ ις εις « εν _Λαρνα / ι _Ραλλιν . _ον _Ιι ροςενειον . 3 ) Ολα τας τα ςεις 'Αγ γλαου _Σν . : λει : υ ν . _χτχ το _συι-ημ _, χ : ου Ι _' χλλιν . ου , των μαθητριων εξεταζο μενων 6 _^ 5 τη 1 ' V ] ζ : ρ ζζ _τ _, ι ' _του' Β . ν χ ει υ : _η . ΙΙ χ ' . _ιε ιχ : , : _ιι _: _^ ς ι _ιι ««« ' 6 ι · αιιιαι ι ν . χι % ) ι 8 _ιιηι ) Ιιθ η . _Ιιις το π ? _οι « . > _πνΑΟ · . _: _ηι -7 . -λη ' ι προσ τιθεται _ε-Φετος _^ αι _Αγγλις _διδατ-Αχλασα _, η * Μ /} 5 3 _·^ _αιιιΖ _'^/< ι _/^ , η ο _^ οιχ θα _διβμενι εις το Οικοτρο _φειο ν . · _' ¦ ) Τμημα _μουσιν . _ιιο ' , τμι _| μα . ζωγρα _^ νΛη ς . Βι ) _Οι-Αο- _ροφειον υπ ' ο την οιευΟυ _νιιν τγ { ς 'Λ γγ _λιδος Ιν α β Λια / γ / ¦ Ι _ιοιΗ _ιιΓΟη . ¦ _0 _> ' Η Σχολη θα εχη _κ « 1 τ μ . ημχ Ε _μτ : _5 _ρι « ν & τριων _ταςεων _επι τ _^ 6 *« ι των εν Ευ ρωπν ε μ-ορι ·/ ων σχολων , εις το οποιο ν 1 ) χ 2 ι 2 ιιΑ ουν οι ν . ζ'ι _ηγητ αι Κοι λ ριστα-Χης . Χ _ρισιοφ _ιδΒ _, ς _τοι . ν Ι _ιμποραυν , του Πανεπ ιστ _η _μιιυ Ι _, _αηχαΙΙβ , Δ . Ν _Ρωσιιι ης _ιυν _'Λ γγλι / . ων _, του Πανεπιστ _η μιου τ _^ ς _, _ΙΑοωψΟΟι , ο ) ' _^ ' _' _βΜιηαηΙβ α ιων Ι αλ-( Λ'Μυν του Πανεπισ τημιου Ιιωι _& αηιΜι τα α / . ολουΟα _μαθηματα : 0 Ιστορ ια τ ο 3 εμποριου , _λογιατι / . η , 8 ι-λογ _?^ _οια . _εμποραη _αριθμη τικη , _εμκοριχιν _οικ « ιον , _εμπορικη αλληλογραφ ια , _εμ-οριχ . η γε ωγρ _χοιχ . ' 2 ) Αγγλικα _^ οηνηιιη ' ΜΙ αιια ¦ _£ « : _// _•^ _ομγ « _ο . · λ / Ο / ' •( οι _//>· _ιι 8 · _θΟι ? β / ' / ι · _»» _6 _Λι , < Θιχ Ιιη _αριι αη _ιι _, _'υιζυηο _ιιοιι _^ χ _αιηιιιαυοιια . 3 ) Βαλλικα ' ( _οοηιηιυΒ _υια ( αι νααβ ι . Διδασκαλια θεωρητικη ν . α ) . _* ρακτι / . η συμ _^ ονω των νε ωτερ ων μ _^ _Οοι ων και _συ' _^ ματων , _οιιτω _. 'οστε _εν . αστος _μαΟψης _νχ ειναι εις Οετιν νχ οιεξχγ · _Λ _ευχερως _οιαν-% _οτε _εμττοραην , _βιβμηχ « νι * η _ι _και τρ _« 3 ζι : _αην _εργ _^ ιχν _κχι ν _χποκτα . _οιπλωμα Α » ρωπβιχβ _3 _Πανεπιστημιου , „ _^ « , , Βενονται ι 3 ε _* _τοΙ μ _« . _(^ τα ε _και μ * 0 _ητρ 6 * β , εκαστος οε _ιιι _^^ _νυηηοτ , ε εκ των τριων _μαθημ ατων . _Πιρισυ 6 τΕ ρΜ πληροφορια * _διιιοντιπ 4 π ' ο τ > _ι ? _ΛιευΜΜοεω αηι . ΧΧΟΑΗΣ ΞΕΝΟΝ _ΒΑΩΒΣ _0 Ν ΚΑΙ _ΕΛΛΗΚΙ _ΓΝ _ΙΜβΗΙΗΜ < Η _>) ' ¦ , ¦ ¦ ' Α Γ Μ 155 02 _Τ « Χ · Κ « β , Α _^ , 3 . Ι . Ξ 8 Η 0 & 0 ΧΕΒ 0 Ν ΚΜ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ Η _Κ _^ ΑΗ _ΤΥΧΓ _,, ' ΟΔΟΣ _ΟΥΑΙ ' Τ , ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ Ι ™ Μ . Β . ΝΙΚΟΑΑιΛΟΥ • ' _¦¦—¦¦¦—ιφι _» _.. » ν . . Α & ευΟυν τ />&* η _Ιια . Ι ΟΥΛΙΑ Κ . ΠΑΣΧΑΛΙ ΔΟΥ . - ~ - _> _» Αωμ . _ατοΑ ευαερα ., _καΟαριοτης _αμεμπτος , πε _ρο _? ιθ _ιΥ } α _6 ς _οοκογενεεακη . ¦ Μαγε _& ρ : ·/ . η _εττιρ . _εληι 0 υλικα , αγνα . _Τιμαι _συγκ-α . ταδα . _τικας . ( 3—1 ) ¦ ΠιΠΗ' ΚΩΝιτηι _4 τιιιιΑ 0 Υ ΧΕΙΡΟΥΡΒΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ — ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΒΟΥ _ ΠΤΥ ΧΙΟΥΧΟΥ Τ 6 Υ ΕΘΝΙΚΟΥ _ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΝ Λ , Ε νΚ Ω 2 Ι Αι ( ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΗΔΡΛΧ , ανωθεν του Επιπλοποιει ου το Π κ . Σταση _Μιχαλοπουλου και . απεναντ ι _τη _^ _δοοειας _ττροσοι | ιεως τι ] ς οικιας του κ . Χμ . Βεωργιαδου . ¦ 'ι _^ ογασεα αυστηρω ς εη _& _β- , τν 2 [ £ , ον & _κη · _Αοη ψ _^ α _» ' * ντισ _ν 3 ψ _' *· ΕΓΓ Ι ι _, ΩΡΑ Ι ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ : Ο—Ιιι _π . μ . _και 3—0 μ . μ .

Τίτλος Θέμα Σελίδα