ΑΠΟΚΡΗΑΤΙ ΚΑ ΣΚΙΤΣΑ ΛΟΒ ΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤ ΗΛΗ Τελευταια Κυριακη των καρναβαλιων ... Στους δρομους ελαχιστη κινηση .. . Ενα _γΚροιιπ _περιηγητων _ποιι μολις ξεμκαρχαραν οι _ανυρες με μπερε , οι γυναΒκες με _χρηματιστες σεμιζετε π : υ _αφηνουν γυμν α τα- απο τωρα ηλιοκαμενα μπρατσα τους ... Συζητησεις με τους αμαξαδες που φανερα 1 θελουν να τους _εκμεταλλιυθουν ζητωντας _^ υπ ερογκα αγωγια ... Ο ι ξενοι γελουν _« _υθομα μ' εκεινη τη ξενοιασια πουναι φυσικη- στους ταξειιιωτες : ελευθερα πουλια , ιτοιμα ν' ανοιξουν τα φτερ α τους για νεους οριζοντας , για καινου ργια Ελντοραντο ! . Μια αμαξα γεματη μασκαρεμενα κοριτσακια , αφηνει πισω της ε ' να αισθημα μελαγχολιας που μπαινει στη ψυχη σου μαζι » με τες παραφωνες νοτε ς του τραγουδιου , Ινα παιδιατικο τραγοιδι του σχολειου τους , — και θρονιαζεται για καλα _στ ' αντικρυσμα των βαμμενων αγρια _τροφιρδν δερμ ατων ! ... Αθελα σκεφτεσαι _τιω σε λιγα χρονια τ ' _αθωα αυτα ' _πλασματαχια Οχ γινουν γυναικες ! ... Θα β ρεθουν αντιμ ετωπες με τη ζωη , απραγες αυτ ες , αγνες κι' ανηξερες , αοπλες κι' ανυπερασπιστες , γρηα πολυπειρη εκεινη , στριγγλα κακια και πανοπλη , πλανευτρα κι' υποκριτικη , πανου ργα , σαγηνευτρα ! ... Κι' η φεστα αρχιζει ! ... Τδ _καρνχβαλι ιν 5 ς ζωη * ς ! ... Τ' αθωα σπουργιτακια πιανονται στην παγιδα ... Πανε τα τραγουδια χι' η ξενοιασια ! .. Τα δ ' νειρα κι ' οι φιλοδο _ξιες ! Η _δολοφονα πραγματικιτης τα σκο - τωσε κι ' αυτα ' κι' ν } ληθη—πειδ στοργικη αδτη !—περνωντας απανω τους ε ' να β ρεμενο απδ τα πρωχ α παρθενικα δακρυα σφουγγαρι , εσδυσε και τα τελευταια ιχνη ! .... Την αποκρηατικη μασκα που _κατορθωσαν με τοσες μπογιες να φτειασουν αυτο τδ τελευταιο απογεμα των καρναβαλιων , Οα τη- φορεσουν _ιιστερα σ' Ολη τους τη ζωη ! .. Και μ ολο που η _συνηθεια Οχ την κανη λιγωτερο _συχαμενη , θ' α ' ρτη μια στιγμη • που θ' αηδιασουν κα θα θελουν ν » την βγαλουν και να την πεταξουν μακρυα _, για παντα ,.. Μα δεν θα μπορεσουν ! . Θ * δρεθοιιν δεμενες χειροποδαρα απδ καποιους νομους « οι » _κυβερνουν σημερα την ανθρωποτητα κι' αναγκαζουν τδν φαινομενικα ελευθερον ανθρωπον να χαα |) την προσωπικοτητα , τδν ατομισμο του καΙ να _γινη σκλαβος των συνθ ηκων , των περιστασεων , τη _ ς τυχης , τη _* ς _κοινες γνω μης κ . τ . λ . Σκλαβος χ _^ ς αγνωστης αυτη _* ς δυναμης πρ 8 γ _, _νζερνα , τες τυχες μας ' γ _, _αι τες ζωες μας ... Κι ' αρχιζει τοτε τδ καρναβαλι ! .. Η αιωνια μασκαρατα ! .. Η _προαποιηση κι' η υποκρισια . Τδ φτειασιδωμενο προσωπο ! .. Η γελαστη μασκα με τες τραγικες γκριματσες ! . Τα γελια πουναι γιοι κλαματα .. Κι' η κωμωδια εξακολουθει για χρ ονια .. : Κι' ερχεται επι τελους μια ωρα που ο μηχανισμδς ' του αντρεικελλου δεν μκοριΕ _πεια '< να _ιρ _' γασ ' _χι } ... Καποιο ελατηριο οποι . ζει 1 ,. Κ < χ τδ _φτωχδ βασανισμενο κορμι λυ · τρων ιιαι κ' ησυχαζει πεια για παντα στη γωνια που τδ πεταξαν .... Αλλα _αντρεικελλα με νεο και γερδ μηχανισμδ Ο' αντικαταστησουν τα πρωτα . Κι ' η κωμωδια 0 εξακολουθηση επ' απειρον ... Να , τι ιιναι η ζ < _ιη μας ! .. Μια μ « κα * ρωτα ! ... Εν τη Επιαημω Ε φημ εριδι της 11 ης Μαρτιου εδημοσιεαθη Νομος , θεσπισθεις υπο της Α . Ε . του Κυβ ερνητου , (( περι πλ ηρ ωμης κτηματικου _ψι ρου και καταργησεως του β εργι κ ιματ » . Πλ ην της μεταβολης του _τιτλου τοΟ θεσπισματος τοιιτου , _λαμβανεται προνοια , Οπως δι' οιονδηποτε κλασμα του γροσι _ο υ εισπρ αττηται πληρες γρ οσιον , ενω μιχρ ι τουδε φορος κατω των εικοσι παραδων εχαριζετο Επι πλεον λαμβανεται προνοια περι διαθεσεως των περισσευ ματ ων του φορου τοιιτου υπδ της Α . Ε . του Κυβερνητου , _τη _εγκρισει του Υπουργου των Αποικιων , δ · . α κοινωφ ελεις σκοπους , τουθ' δπερ προτερον εγινετο δια ψηφισματων του _Νομοθετικου Συ μ _βο υλιου . Υπ _οθετομ εν , δτι τα εν λογψ > περισσευ ματα ανε ρχονται ετησιως _εις Λ . 1 , 500—2 , 000 περιπου , τα συσσωρευθεντα δε τοιαυτα επι σειρ αν ετων συμποσοι _! ντ αι εις Λ . 7-8 , 000 . * * ¥ Εν τη αυτη εκδοσει της Επισημου Εφημ εριδος εδημοσιεοθ η ετερος Νο μος « περι καθα ρσεων και παρεμποδισεως της ιπισκηψεως και εξαπλωσεως μολυσματικων νοσων » . Δι ' αυτου , ακυρουντος του προγενεστε ρους Νο μους του 1879 και 1883 , οριζεται δτι δ _Κυβερνητης δυναται να χαρακτηριζη _οικνδηποτε εντος η εκτος της Νησου περιοχην ως προσβεβλημ ενη _» υπο επικινδυνου μολυσματικης νοσου , ως χ _ολερας , πανωλ ' ους , εδλογ ιας , τυ φου , κιτρ ιν ου πυρετου κλπ ., και ν' απ αγορειιη την εξ αυτης επικοιν ωνιαν , επι πλεον δε να καθοριζη λοιμοκαθαρτηρια , απομονωτηρια , νοσ οκομεια κλπ . Α * Μ 'ΕπΙ πλεον εν τη Ιδια εκδοσει της Επισημου Εφημερ ιδος εδημοσιευΟ η · σαν Κανον ισμοι , συνταχθεντες υπο της Α . Ε . του Κυβερνητου , επι τη βασε ι τοΟ Νομου « πε ρι Παιδειας » του 1929 , αφορ ωντ ες την εγγραφην και προαγωγην του διδασκαλικου * προσωπικ ου . Κατ' αυτους , απδ της 1 ης Σικτ εμβ ριου τοΟ 1934 και εφεξης ουδεν προσωπον θα εγγρ αφηται εις την δ ' ταξιν τοΟ μονι μου διδακτικου προσωπικοΟ , ω επισης ουδεν προσωπον προηγουμ εν ως εγγραφ εν εν _αωιη θα προαγηται εις _ανωτε ραν ταξιν , εαν δεν ε ' χει _υποστη επιτυχ ως τας συν - ηθεις κυβερνητικα ς εξετασεις εν τ _$ αγγλικη γλωσογ _] . ια δε Εξεταστικα Συμβουλια , ως προς τας αιτησεις περι εγγραφης η προαγωγης διδασκαλων , αι δποιαι _η [ 0 _ελον _υποβληΟ _^ _κ _$ _> της . _Ιης _Σεητεμ - _βρ ( ου _τοΟ 1934 , Οα δι _5 ( Λ « ι κροτ / _μησιν _ε ! ς εκεινους , ο ! οποιοι , _Εχοντες κ « _ι α _ιαλλκ τ' απαιτο _υ μενο » προσοντα , γν ωριςουσιν επι _ττλεον την αγγλ ικην γλωσσαν . 01 εν λογω Κανον ισμοι αναφ εροντα ι τοσον εις τους διδασκαλους , δσον και εις τας _διδασκαλισσας της Στοιχ ειωδους Παιδειας . Κατ' ανακοινωσιν του Εντιμου 'Αποικ ιακοι » _Βραμματιως , η Α . Ε . δ Κυβερνητης _συνεκαλισε και αλλ ην _σισκεψ ιν επι τοΟ ζητη ματος της προσ ωρινη ς παρατασεως _τοΟ προνομιου βοσκησεω εντδς των δασων . Ο Αποικιακδ ς _Βραμματεα , 6 Α ρχιδασονομος , δ Διευθυντη ς της Βεωργ ιας και δ πρ ωτος Κτηνιατρικο ς Λειτουργος ησαν παροντες . Εδοθη συμβουλη , η οποια ετυχε της εΥκρισιως τοΟ Κυ [ _1 _ερνητου , δ-• _κως η βδσκησις επιτραπη μεχρι _νεωτε ρας γνωστοποιησεως και δπως V Αρχ ' _ιδασονο _μες _ιχδωσγ ) τα ς αναγκαια ς αδειας δια την βοσκησιν , των μεν πρ οβατων δωρεαν , των δε αιγων αντι δικαιω ματος ενος · γρβσιοιι εκαστης κατα μηνα , και των μ _« - γαλε _^ τε ρων ζφων αντι τριω _* γρβσιων εκαστου . Αδειαι _βοσκησεω ς _^ _εν Οα χορηγωνται δια χοιρους και καμηλους . ν Η _προσεχης συνεδρια τοΟ Συμ _* βουλιου τοΟ Κυπριακο υ 'Ε μπορικοΟ Επιμελητηρ ιο υ _ωρισθη δια την κροσεχη Τριτην 22 / 3 / 32 ω | ιαν ν 10 η _« π . μ . Τα Μελ η του Επι _^ ελητηρ Βοο γινοντ αι ασμενως δεκτα προς παρακολοιι θησιν των διασκεψεων τοΟ Χυμ _· βουλιου . _(> £ μ . α . τ & : 1 ) Η επαπειλουμενη διακοπη των _προσεγγισεων της Βαχ ιι « ς _Βραμμης _—Γρινδησιου— _Κιιπρου— - Παλαιστι νης . ΤΟΥ ΠΡ _ΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΡΕ _ΟΥΙΕΡ ΤΗΛΕΒΡΑΦ ΚΑ ΕΜΜ 1 Ανηγγ ελθ ησαν εκ Γερολινου , υπο ημερομηνιαν 14 Μαρτιου , τ « τελικα αποτελεσματα των κατα την προτεραιαν διεξαχθεισω _^ εκλογων δια το _προεδρικων αξιωμα της Βερμανικης Δημοκρατιας _^ ε ' χ _« _ντβι · 'ως εξης : Ο ατρατα χης _ΧΛιδεμβουργ _^ _λαβε ψηφους 18 , 616 , 736 καΙ _? δ αρχηγος των εθνικοσοσιαλιστων Χιτλερ 11 , 338 _, 571 , δ υποψηφιος των κομμουνιστων Ταελ μαν 4 , 982 , 079 και δ των εθνικοφρ ονων Ντοωστεμ β εργ 1 , 557 , 856 . Ε ψηφισαν τα 85 ο / ο των εκλογ εων . Δεδομενου δε , δτι δ Χινδι ' μβουργ δεν επετυχε την βασιν , υπολειφ _θεις κατα 168 , 453 ψηφους , αι ικλογαι θα επαναλ ηφ θωσι κατα την ΙΟην Απριλιου . Εγενοντο διαφοροι συμπλοκαι Ιδια μεταξυ κομμουνιστων και εθνικοσοσιαλιστων , καθ' α _εφονειι θησα , ν τινες και αλλοι ετραυματισθησαν . • —Αγγ ελλεται εκ Μοσχας , δτι σοβαρα στασις- _ι ζερ _$ α . _γιτ κατα της Κυβερνησεως τοΟ αρτισυστατου Κ ρατους της Μαντζουρ / ας , παρα το , Μπλαγκοβετσενοκ . Η σινικη φρουρ α του Σιακαλιαν -πρ _οιζ-τι ε ! ς διαδηλ'ωσιν κατα της υψωσεως της σημαιας του νεου Κ ρατους , επηκολουθ _ησε δε χρησις πυροβολων και πολυβολων , μετα την σιιλλ ηψιν των στασιαστων και την εγκαθειρξιν των υπο των κυβερνητικων στρατευματων . Ο' Αρχηγος τοΟ Επιτελειου , δεκα Αξιωματικοι και δυο Ιαπωνες Ιδιωτοα εφονευθ _^ σαν 1 . — Αγγ ελλεται εκ Ιοκιου , υπ 6 ημερομηνιαν Ιο Μα ρτιου , δτι κατ αυθεντικας πληροφορ ιας η Κυβε ρνησις εδωκε τηλεγραφικως δδηγ ιας ιις Σαγκα ην , δια των δποιων επιδοκιμαζει κατ' αρχην την υπο της Κοινωνιας των Εθνων προταθεισαν λοσιν , αναθετουσα εις τας . . εκιι _Στρατιω τικας Αρχας να κανονισωσι τας _λεπτομερτιας της _διευθετησεως . —Αγγ ελλεται εκ Βενειι _ης , υπο την Ιδιαν ημερομηνιαν , δτ ι οι πρωτοι καρποι των ενεργειων της Κοινωνια ς των Εθνων , προς διευθετησιν της εν Απω Ανατολη δι αμαχης εγιν οντο ηδη αντιλ ηπτοι κατοπιν της δηλωσεως του Κου Τμανς , δτι , ως εξεθηχεν αυτφ δ Κος Σασο , οι Κινε ζοι και οι Ιαπωνες αντιπρ _οσωποι εν Σαγκα η κατ εληξαν εις _προσωρινην συμφωνιαν . —Α γγ ελλεται εκ Μοσχας , 4 τι _σπουδαΒον συμβολαιον , πρδς εξαγωγην 2 , 000 , 000 κυβικων μετρων ξυλειας εκ Ρωσσιας κατα _ το 1932 , υπεγρ αφη υπο _Ρωσσων και Γρεττανων ενδιαφερομ εν ων . —Αγγ ελλεται εκ Γομ ( _ιαγι <) δτι η Κα Βκαντη , ητις _ειχεν αποφυλακισθ η κατα την 29 ην Φεβ ρουαριου συνεληφ θη κ αι _αδ _^ ις καν κατεδι - κασθ η εις εξα μηνον εγκαθε ιρξιν . —Ηυτ οκτονησεν δ Σουηδος εκ ατομμυριουχος , β ασιλευς των πυριιων , Ιν & Β _Κι'βυ _^ βΒ , εν Παρισι _οις , λογψν _ευραοθενεια ς εξ υπερκοπωσεως , αλλ ' ως φαιν εται και 'ενεκα _οικονομικων λογων , καθοτι κατα τα τελευταια τρια ετη αι μετοχαι _Κι'οα _^ βΒ και Τοιι _υπετιμηθ ησαν εν τω Χρηματιστηριιρ τοΟ Λονδινου κατα Λ . 79 , 000 , 000 . Ηυτ οκτονησεν _επιοης εν Νεα Τορκη δ _0 β 0 Β £ _0 _Εαβυαιαη , εφευρετης της φωτογραφικης μηχανης _ΚοΛαΙε . Εκεινο _6 μω , το οπ οιον θχ Οιλησωμεν εν τελει να _τονισωμεν και τι ) ποιον _προκατχδολικω ψιθυ ρ _ιζ _ομεν _« _Τναι το ιτι η Κυπρος κατα την εποχην του ητο αρκιτα προηγμενη καθ' ιλα , _ωτιε η παραδοσις να την παρου σιαζη και του Σολωνος μητερα , πραγμα που _αποτιλ ει 'ενα αρκε - τα _σι _^ αριν και _τιανπικ _ιν διπλωμα δΥ αυτην . ΛοιπΙν , α φου εξηγηθ ημεν εκ των προτε ρων , προχ ωρουμεν ε ! ς _τι > _Ιργον Ε κ των περι Κυπρου ασχολ ηθεντων Ελληνων συγγραφ εων μ ονος δ Κυπριανος ( 2 κδ . _Λευκωσιας σελ . 512 ) κα μνει μνειαν περι τουτου , αναφ ερων , ιτι τον Σολωνα « τινες των Λατινων ιστορικων ενο _μισαν εκ _Σαλαμινης της Κυπρου , ω χ α , Ι Στεφανος ο _Λουζινικνο ς » . Τας μαρτυρ ιας ταυτας , δυστυχ ως , δεν _εχομεν υπ' οψει μας δια ' να τας παραθεσωμεν _αυτουσιους . Ε χν κρινω μεν _£ μω απ _*> το σημειωμα του Κυπριανου ( σελ . 110—11 ) , αδται Ιχου · σιν ω εξης : Κατα _τι > ετο ς 3398 περ ιπου απο τ ?] ς δημιουργια ς του κοσμου ηνθει _εΙς τχς Αθην ας δ Σολων , εις απδ του ς επτα σοφους της Ελλαδος , φ ερων την γενν ησιν εκ Σαλαμινης της Κυπρου . Βοτε οι Αθην αιοι ε 6 ασανι « ζοντο απδ τους σκλ ηρ ους νο μους του Δρακοντο ς και γν ωριζοντ ες , _βεβαιω ς , τδ _σοφιν πν ευμα του Σολωνος , _δστι ς « _Τχε κα μει την γνωριμ ιαν με τον _Λυδον _βασιλεα Κ ροισον , απδ την δ ¦ ποιαν εγεννηθ η και τδ σοφδν γνω μι - κδν _« _μηδενα πρδ του τελους μακα - ριζε » , προσεκαλεσα _» τιν _εΙ-οχον του * τον ανδρα , _ιπω ς δια δικαιας νο μο βεσιας μετριαση την σκλ ηροτητα της διοικησεως . Ο Σολ ων , ω γνωστον , μετεβη _κι ς τα ς Αθηνας και _ενομοΟετησε του σορου αυτου νο μους . Εις τας Αθηνας ευ ρισκο μενο ς _εμαΟεν , _ιτι η πατρ ις αυτ ου , δηλαδη η Κυπρο ς , ε 6 ασανιζετο απδ τας επιδ ρομας των πειρατων Μεγαρ εων και τοτοΟτ ον μαλιστ χ , ωστε οι ιιααιλει ς αυ τι _] ς σχεδδν ησαν ετοιμοι να δεχ Οωσι την πληρωμην δοσ / μου ( φορου ) υ αυτους . Και μαλιστα οι _ΟχλασσολιησταΙ Μεγαρεις φερονται και ω μη Ικανοποιημενοι απδ την πλ _ηρωμων τοιουτου φ ορου , διοτι ευ ρισκον ει ς _ασυμφωνιαν , ε ! ς _εσωτερικες , δηλονοτι , _διαμαχας τους Γκτιλεις και εν γενει _ιλου ς του ς Κυπριου ς . Ο φιλεπατρι ς ανηρ , _τρωΟεΙ ς την καρδιαν , ιτε ηκουσε την υπδ των Μεγαρ εων θαλασσοληστων καταδυ - _ναστευσα της πατριδο ς του , _εζητηοεν ω χαριν παρα των Αθηναιων την συνδ ρομην των και λαβων παρ * αυτων αρκετην _στρατιωτικων δυναμιν . ηλβεν εΕς την Κυπρον και εις ιπολ « μΛκας _πιροττριβας μετα των Μεγαρεων _ιλΟων ενικησε τουτους , _α-^• αγκασας ν ' απελΟωσιν εξ αυτης . _Ηετα την εκδιωξιν των Μεγ αρ εων ε . πε μιληΟ η της _εσωτιρικη _διαρρυθ μ _ισεως ε ? ρηνευσα τους _βχιιλιις και _ποιητας δ , τι τφ ητο δυνατον , ωττ ε να τεθωσιν εις ταξιν τα πραγματα της νησου . Τοτ ε δε λεγεται , _5 τι εγ ενετ ο δεκτδς φιλοφρ ονω και υπδ του Φ . λοκιπρου , _διτις πρδς τιμην του _σοφιυ τουτο υ ανδρδι , ως ειδομεν δε και σωτηρος της ιλ ηι νησ ου , εΑτισε τους Σολους ω πρωτευουσαν του 6 ασιλειου του αντι της _Αιπειας . Τοτε δε λεγεται , δτι _εδημιουργηθ η και τδ _εΙιατον _βατ _/ λειον της Κυπρου . Και ω λε γ ει και δ Κυπριανδς δεν ειναι παραδ : · ξον , δτι δ Σολων _ην ωτε τους βασιλεις της Κυπρου , οι οποιοι υπεσχεΟη σαν να διδωσιν εις τδ « _κοινδν » των Αθ ηναι ων ποσον τι ω _δοαι μον ( φορον ) . Μετα την τοιαυτην τακτοηοι ησιν , δ Σολ ων φε ρεται μεταβας χαι παλιν εις Αθηνας , ε ' νθα και διετριψεν επ ' αρκετδν χ _ ρον ικδν διαστημα , επιστρ εψας και παλιν εις Κυπ ρον , ε ' νθα κ αι ετελευτησ εν εν τη γενετει ρα του Σαλαμιν ι . Οι δε συμπατριωται του , λεγ ει _χαριεστατα δ Κυπριανδς , « χ αυσαντε ς τδ λειψανον του , ε ' _σπιι ραν την κον ιν του εις τδν αε ρα , εις σημειον ευ γνω μο συνης _ε'θις τουτο των παλαιων , τδ δποιον δεν ειναι παραδοξον , αν οι Κυπ ρι οι , τ ιμωντες τδν συμπατριωτην των και ευιργ ετην _φιλδσοφον , ε ' πραξαν πληρωνοντε ς 'ενα _χαπ αον τι χρ εος των » . Λ _, οιπδν , ισφ και εαν _^ φκινεται < χαν παραμυθι τδ δημοοιευμα μα ς , δεν εχει αξιαν και _σοβαροτητα τδ ψ _ιθυρι σμα μα ς Βι λεγετε ΚΩΝΣΤ . Δ . ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΙ 1 Σ Η _ΡΕιςΑΓ _]« Α ΤΗ _2 Ζ 9 Η _2 ' ΙΙ Ρεκλαμα ! Ειναι μεγ αλη η δονα · μις της . _Εις τον αγωνα της ζωης των ατομων , των κοιν ωνιων και αυτων ακομη των _χρατων παιζει τον σπου « δαιοτερον ρολον . Παντου _χαι εις δλα θεωρειται εκ των ων _ουχ ανευ . Ολ αι α επιχειρησεις , απο της _μεγαλυτε ρας μεχρι της μικροτε ρας , πριν να λαβωσι σαρκα και οστα , την στελλουοιν εις την _κοινωνιαν ως τον προδρομον της εμφανισεω ς των και ως τον _απουδαιοτερον _συντελεστ ην της _επιτυχ ιας των . Ειναι ο μεγαλοφωνος κηρυξ , ο διαλαλων τα προτερηματα των « _ημετερωνυ και καταλαλων τεχνηεντως και επικινδυνω ς χαι με αυτην ακομη πολλακις την υποοτη ριξιν τοΟ νο μου το ελαττωμα και το _υποδεεοτε · ρον των ααλλων » . _« Εδ ω ειναι το αριστον » , φωναζει ως Στεντωρ η ρεκλαμα , « εις το αλλο θα _ευρετε το ταπεινον και το _νοθευ μενον . Αποφευγετε τας απομιμησεις και προτιματε τδ γνη _σιον , το αριστον , το _ιξοχον προ'Λν _της _εργαοιας μοςκ _» Τ « αυτα φωναζουν εξ _αντι _βειου και οι αλλοι και ευρισκεσαι μεταξυ σφυρας « αι α >< μονος « αι σοΟ _ιρνοτα ι να οη & . σης το _κεφαλι σου δια να _ξεκαθαριαρς το ζητημα και να _ευρης ποιος απ' δλους λεγει την _αλ _ηθιιαν κα κατεχει το δικαιον . Και αθελα σου παρασυρεσαι πρ 6 ς εκεινο το διαλαλου μενον εμπορευμα , δια το οποιον ομιλει πιο ζωντανα χοιι παραστατικα η ρεκλα μα . Καμνεις λοιπον την _προμηθειαν σου , διοτι σε επεισε με τδ παραπανω η ρεκλαμα , εστω χα _ παρ' αξιαν , συνηθιζεις προς το ειδος τουτο , γ ινεσ αι πελατης ταχτι · κος και δια να ειμεθα πιο κοντα προς την _αληθειαν μετατρεπεσα ι πολλακις και _εις φανατικον διαφημιστην , και το αποτελεσμα Η ρεκλαμα ενικησε και το χρημα σου λαμβανει την πρδς το _χρηματοκιδωτιον τοΟ _ρεκλαμαρισαντος το εμπορευμα του αγουσαν . Κι' αυτα δλα , βεβαιως , γινονται χαρις εις την δυναμιν της ρεκλαμας , Οσο μεγαλη , δυνατη και παραστατικη _ειναι η _ρεχλαμα _, τοσο μεγαλυτερα και διαρκεστερα θα ειναι η επιτυχ ια . Η _αναγχαιοτ ης της ρεκλαμας κατενοηθη πλεον κατα βαθος υπο παντων _, θεωρειται ως δογμα πιστεως δια _ιην επιτυχ ιαν . Ο Στουαρτ αιιο τα βαθη του πλουτου του _εφωνοφν , δπ την περι . ουσιαν του την ω _^ ειλεν εις τας _διαφ ημισεις του . Και πραγματι ειχε πληρεστατον δικαιον να _φρονο ετσι δια την ρεκλαμαν , διοπ , δπως ελεγε και δ _Αδενελ , δ _ιμπορος , _ποδ δεν ρεκλαμαρε » _ι « _Ιμηορκυμοχτα : του , ειναι σαν να τα αφη νη παραμεροι και να ανοι γπ τον δρομον της πωλησεως _εΙς τους ανταγωνιστας του , οι οποιοι εξοδευουν _χΡΠ 1 «* δια τη ν ρεκλαμα . Πολλοι δμως θεωρουν ασκοπον κ * ματαιον το δια την ρεκλα μαν _δαπανωμενον χρημα . Ποσον δμως αδικουνται εις την σκε · ι [ _πν των _ταυτην ! Ο εξοδευων _ει ς την διαφημιοιν εσοδευει απο την πω · λησιν των εμπορευματων του . Δια το ζητημα _τοδτο κα μνει θαυμασιον συλ ' _λογ ισμον ο δυνατος οικονομολο γος Βκριφιν ως εξης : « Ουδεποτε , λεγει , εξοδευθεν χρημα μου εφερε _περιοσοτε · ρον κερδος δσον εκεινο , το οποιον ε · δαπανησα δια ρεκλα μαν εις τας σταλας των εφημεριδων . Και δεν θα ηδυνα * μην να προαγαγω την _εργασιαν μου , χωρις να _εχω και μιαν _εβδομαδιαιαν ρεκλαμαν . Καθε φορα που ανηγγελλα τι εις τινα ε φημεριδα , ειχα να _αντιλ ηφθυ και αγαθον αποτελεσμα » . Τοιαυτη , _λοιιτον και τοσαυτη η ψ ναμις της καλης ρεκλαμας , αλλοιμονον ομως εις εκεινον , τον οποιον θα πα _ρασορη _ει ς τον κατηφορον η χακι } ρεκλαμα . ΕΙς την _περιστασιν αυτην προσαρμοζεται θαυμασια η λαικ η _παροιμια « καλλιο να 6 γ ( ι το ματι σου παρα ν * β γ _$ ι το κακο οου δνομα » , ι ) δπως δλεγον και ο ' ι αρχ αιοι : _€ κιησον δνομα καλον _υηι ρ πλοΟτον _τιολυν » . Αδιαφορον _Λ < μως , εαν ι | Ιδεολογ ια αυτη αντικειται προς την Ιδ / _ιολογιαν της _ρεκλαιιαιι ζητουσης και ανομα Μαλον και _« λοβ τον ιιολυν . Λοιιτον , προσοχη _κοΛ _προηηυ _^ _ημας επιτυχ ιαν τιι ς καλης _ρεκλα μας · Κω _στ βκ β _Αυνιρ _^· _^^^ _ι——»^——————«—¦ _^ _ιιμιι Μ ! 1 _^ Α _^ ΣΕ Κ 1 ΘΕ < ΣΠΙΤΙ Η Ι ΠΡΕΠ ΕΙ ΝΑ ΙΠΑΡΧΗ 1 2 ΠΙ ΡΙΝΗ „ ΓαψΛ , . 1 Σε αιφνιΓιως επερχομενους πονους , σε κρυο- . ||| λογη [ λατα _, ειναι δυνατον να προληφΟουν | ιε την _^ ΑΣΠΙΡΙΝΗΝ , $ 00 * διαφοροι _σοβαρκι σο- Η _νεπειαι . ! Η _αμεσος βοηθεια ειναι αποτελεσ- Μ _ματικωτε ρα , δι' κυτο να _εχητε παντοτε σπιτι §| Ενα _σωληναριον ΑΣΠΙΡ 1 _ΝΙ-1 Σ „® σ _^ Λ . ' Γ Απαιτειτε Ιδιαιτερως την ΑΣΠΙΡΙΝΗΝ § 1 „ ι 8 Λμβ _* την μονην γνησιαν ΑΣΠΙΡΙΝΗΝ σε Η _συσκευασιαν δμοιαν προς την της εικονος- Το _&&& ¦ κ ατατεθεν _σημα δ ΣΤΑΥΡΟΣ — ΓΑΥΕΕ παρεχει την εγγυησιν περι της ταχειας ενερ- _^ γειας και της αβλαβειας . < Μ . υ »> % Ι _^ „ ¦ || ! _(^ 6-13 ) _ΚαθοιρΙζει ξανθουρικα σωμ οοσ / _ας . Αφαιρει _τι _ περεντασιν εις ι ενεογειαν του 1 την αναλυσιν το οξυ τοσον , δσο πειαν του και κ σιας κλπ . και θι κου οξεος , των Αμα ω τα ηροστρεξη τις ε κρ » θ _( _ι με το _ιυ δεν παρουσιαζει _χον , τους νεφρο _Πιστοποιησ και παρα τιι _Αι 19 Μεγ _< ( 52—4 ) _^^—¦«¦»—^—— . 1 , ι , ¦ Μ — Ι . Ο Η ΧΡη ββμ ον _ετη ανα τ η γν _^ ς κα , Ι εξαχ _ατρεφεο τας ρ _παλον κα . _1 λεΣ υφ ολα , ς τας Κ / ΤΟΥ ΔΙΑ 1 ος 0308 Π . Ε . 2 1404 Ε λλη 3 3568 Λουλλα Α 6094 Πινδαρι 5 4152 Λουλλο 6 6418 ΒιαγΛο _< 7 0955 _Δημητ ' 8 5598 Χ ρ ιβχ α , 9 1399 Γ . Δ ελ 10 1107 Χρυαω 11 0055 Μαρια 12 0601 Β . Μ α 13 1562 Λαμπρ _. . 14 3511 Μαρια 15 2332 _Βεωργι 16 4357 Χρυααν 17 5172 Ι ωαν _νν , 18 5035 Ε λ _^ ν _η 19 5038 Ε ρωτα . 20 2904 Π . Μα _¦'¦ 21 6429 : ι _ Ρ _™> ' ' 22 3881 Ο δυασ . 23 0785 Μαργα η 4259 _Σαδιας 25 2449 Πολ « ικ < 26 0087 _Νικιλο η . 5790 « . 2 . < _ι ' 8 ' 4911 Ν _( _ιιος 29 4987 'Λνδρε _30 4542 Βιωργ ΦΡΑΒΜΑ Π ΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΑΡΓΑΡΟΤΗΤΟΣ Η _σινοιαπωνιχπ ριιξις , η . οποια απο μηνων εχει προσελκυσει το _ενδιαφ ερον δλου του κοσμου , κατεστησεν ωσαυτως _ενδιαφεροντα δλα δοα σχετιζονται προς τα δυο κρατη . Τιποτε δμως δεν κινει περισσοτερον το _ενδιαφερον απο τδ _ττεριφημον _κοι ! μυστηριωδες σινικον τειχος , δπδυ υ / ιεχωρησαν και εκρατη · σαν την αμυναν των τα ατακτα σωματα των Κινεζων κατα τας τελευταιας μαχας των εναντιον των Ιαπωνων εν Μανζουρια . Πε * _ριγραφη , λοιπον , του Σινικου Τειχους ειναι επικαιρος . Η κατωτερω , _οφειλομ ενη _εις τον Κον Φραγκ Οο υεν , εδημοσιευθη εις τας τελευταιας αγ λικας £ _* < ρημερ _( δας : — Το Μεγα Σινικον Τειχος εκτιοθη δια να ειναι φραγμος μεταξυ του πολιτισμου και της βαρβαροτητας . Επι δυο χιλιαδας ετη επροστατευσε τον ει ρηνικον και φωτισμενον λαον της Κινας κατα των επιδρομων και των εισβολων των βαρβαρων . Η _ιδεα της κατασκευης του δεν εγεννηθη εις εποχην ως η Ιδικη μας , οποτε τα εισβαλλοντα στρατευματα _ιιδυναντο να διαβωσιν ορη , _ερημους , θαλασσας , εντος ολιγων ωρων , δΒ αεροπλανων , αλλ' εις εποχην , κατα την οποιαν τοιχος παχους 20 ποδων ητο δυνατον να _διαχωρισω την _εκτασιν της ταξεως απο την ε _ κτασιν της αναρχ ιας . Η προελασις ομως των Ιαπω - νων ει ς Μαντζουριαν και η _υποχωρησις του Κινεζο υ « _Αοθεντο υ του Πολε μου » Τσα γκ Χσουε Λια γκ εις το Μεγα Σινικον Τειχος , κατεστη σεν εκ νεου αυτο εν 6 ριον . Το Σινικον Τειχος ειναι το μεγαλυτερον οικοδομημα της _υφηλιου . Εχει _ττεριμετρον 1400 μιλιων και μηκος 2 , 500 μιλιων _ει ς 6 λας τας διακλαδωσεις του . Εινα ι υψηλον ως οΙκι α και πλατυ ως οδος , ουδεποτε χαμηλοτερον απο 25 ποδας—συχνα _και 50—και ουχι στενωτερον απο 25 ποδας επισης . Ειναι ψκοδο μημενον _εητι _βασεως εκ γρανιτου και το ανω μερος του ειναι απο _οπτους πλινθους . Υπαρχουσιν υψηλα προπετασματα εις εκατεραν _των πλευρ ων τοΟ ευρεος πεζοδρο μιου του _τειχο υς « αι _εις μικρας απ' αλληλων _αττοατασεις _υπαρχοιισιν 25 , 000 _τετραγωνοι πυργοι , _ικαχΓκις των _οποιων δυναται να _περιλαβιι 100 ανδρας . Το Με γα Τειχος αρχ ιζει απο _ταυ ακτα ς της Κιτριν ης Θαλασσης και φθανει μεχρι των κρασπεδων της Κιτρινης Ερημου Βκο μπι , εις την ακραν τοΟ Θιβετ . Αυτο δμως δεν ειναι το θαΟμα τοΟ Τειχους . Αρχιζει ει ς Σαν Καηκ Γαν , ε ' ις τον κολπον του Λιαο Τουγκ και αναρριχαται εις _τα δρη , _σχηματιζον ημικυκλιον περιξ του Πεκινου . Οι Κινεζο ι λεγουσιν , οτι εξαφανιζεται εις τον οριζοντα και δταν αναβατε μεχρι τοΟ σημειου εκεινου θα _εννοησητε διατι . Ο οριζων ευρισκεται _ει ς _αποστ ασιν ενος τεταρτου του μιλιου ! Αν προχωρηση τε , θα ιοητε το Τειχος να κατερχητ αι κατη φορους , να δι ασχ _ιζε πεδιαδας και να αναρριχαται εκ νεου _ει ς την απεναντι κορυφην . Το Τειχος δεν εχει _οικοδομηθω εις ευθειαν γραμμη ν , δπως ρωμαικ η τις οδος , αλλ' ουδεποτε φοβειται τα υ ' ψη . Προτιμα τα βαραθρα . Ενιοτε διασχ ιζει ορη υψο υς ενο ς μιλιου . Απο εν παρατηρητηριον εκει _δυναοθε να ιδητε εις αποστασιν 40 μιλιων να εκτεινιι ται το Τειχος . Ειναι το μεγαλοπρεπεστερο ν και _επισημοτερον _οικοδομημα , το οποιον ανηγειρε το δαιμονιον του ανθρωπο υ , αυτο το γκριζο και _μισοφαγο ) μενον λειψ ανον του παρελθοντο ς , το οποιον _διηχει δια μεσου των ορεων , ως φαντασμα της χαμενης δοξης ενος μεγαλου και λαμπρου λαοΟ . Βο κατεσκεοασεν ο Βσιν 200 εΗ ) προ Χριστου . Το ονομα του _υτο _Σι Χβαγκ Τ ) , αλλ' οι πρωτοι Ευρωπαιοι , οι οποιοι απεβιβωαθιιααν εις το Ουρανιον Κρατος , τον _εγνωρισαν ως Τσιν και απο την κακην προφοραν του ονοματος αυτοΟ η Κινα α- πεκτησε την ονομασιαν της εις τας εορωπαικα ς γλωσσας . Τ Ητο ο Μεγας Πετρος της Κινας . Εξεμηδενισε φεουδαρχικον κρατος και το κατεσκευασεν εκ νεου , μεταβαλων αυτο ει ς την μεγαλυτεραν αυτοκρατοριαν των αρχαιων χρονων . Απο της εποχης τοΟ Κομφουκιου , 300 ετη προ αυτου , η εκπαιδευσις και η λογοτεχνια ειχον γινει κτημα πολυ ολι γων και η καλλιεργεια των _ειχεν ατροφησει . Ο Τσιν εσχεδιασε μαλλον φιλελευθερον συστημα σκεψεως . Εισηγαγεν απλουστερον υφος _γραφης . Οι λο γι οι , οι οποιοι εστιιριζοντο προ παντος εις το παρελθον , ε _/ _ιανεστατησαν . Ο Τσιν τους _ενεταφιασε ζωντας , και τα βιβλια των , τα οποια ησαν γραμμενα επανω εις ραβδους απο μπαμπου , τα εΗαυσε . 'Απεπειραθη να καταστρεψα δλα τα χρονικ α , τα οποια ανε φερον τα προ αυτου γεγονοτα . Περιεγραψεν εαυτον ως τον « Μοναδικο ν Πρωτον » . ΕΤχε περισσοτερος συζυγους παρα ο Σολομων και εφονευσε τα περισσοτερα τεκνα του . Ανηγειρε θεατρον , το οποιον περιελαμβανε 10 , 000 θεσεις . Και ωκοδομησε το Τειχος δια να προασπιση την αυ τοκρατοριαν του . Ητο τουτο εν εκ των επτα θαυματων _του κοσμου . Το θαυμα , _δεν ητο το Τειχος , αλλ' ο τροπος τιι ς οικοδομησεως του , διοτι συνεπληρ ωθη εντος δεκα ετων . 'Αγελαι εκ 300 , 000 ανδρων _εχρπσιμοποιηθησαν δια την κατασκευην του , εξαναγκαζομεναι υπο την απειλην των μαστιγ ιων να εργαζωνται . Οτε το Τειχος συνεπληρωθη , ο Τσιν επεστρατευσε τρια εκατομμυρια στρατιωτας δια να το υπερασπισωσι . Ιο Τειχος αυτο συνεκρατησε τους επιδρομεις _επι αιωνας . Ο Τσεγκιζ Χαν , ο Μογγ ολος Σφαγευς , υπηρξεν εις απο τους ελαχιστους κατακτητας , οι οποιοι το διεβησαν . τ Ητο ανηρ συμφωνος προς την νοοτροπιαν και τοος ποθους του Τσιν . Εβραζε ζωντανους τους εχθρους του . Επι δυο χιλιαδας ομως ετη σχεδον το Σινικον Τειχος αντεστη κατα του _εχ θρου και ε'δωκεν _εις την Κιναν την _ει ρηνην . Ειν αι τωρα σχεδον ανεπαφον . Οι αγροται της ορεινης αοτης χωρας δεν εκλεψαν τους λιθους του δια να κτισωσιν οικιας και ποιμνιοστασια . Περιωρισαν την διαμονη ν των εντευθεν του Τειχους και υπο τη ν προστασιαν του και εκει ευρο ν μακραν ειρηνην . Η ΤΟ Κ ΥΒ ΙΡΙΟ Ζ _ΙΣΤΟΡΙΚΑ _^ Η / _Λ € | 5 _/^ ΑΤΑ 0 Ν 0 Μ 0 _ΘΕΤΗ 2 ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΜΩΝ Ειναι εις δλους _γνωοττον , ιτι δ με γας των Αθηνων νομοθετ ης Σολων ητο Αθηναιο · , καταγ ομενος μαλιατα εκ _τζς γενεα τοΟ Κοδρου και φερ ο · μενοζ ως υιι ' ς τοΟ Ε _ξηκεστ _^ ου , γεννη θεις μεταξυ τοΟ 430 και 440 π . Χ . Ε π _/ σημος την κοιταγωγην και εξεχω μορφωμ ενος και εχων λα μπου · σαν τι ) ν πνιυματικην _διαιι _γεια , ν _κατελαιε _περ _ιδοξον _Οεσιν μεταξι ) αων αρχαιων εξοχοτητων _, _συγκαταλεχ _ΟιΙς _εις _την _χοριιαν των « επτα _οοφων » της Ελλαδος . Τιι _[ _Αεγαλειον του Σ _& λωνος και ως _τςολιΛιΗ _·»!! νομ _^ _δτβνι κ « . ι ως _ιργατονι της _πνευμ . ατικ'ης _ιι « ραγωγι _'Λ 6 _· ιητο _€ _ιι ν « ι ιυ _ρυτκτοι διαδεδομεν ον , ωστε να _μη _ιινιχ ι τιοσ £ δς _ανα γ κη να ενδιοαρ ι · ψωμεν περι _αιτου και τουτο διοτι ε > φευ γει των _δριων τοΟ υπο _εξετ ασιν τεθεντος οημιιου της μελετης μας . Εκειν ο , το δποιον μας ενδιαφ ερει , ιινοα τ _^» εξης ερωτημα : « Ο νθ _» | _ι _-ο 0 _ετης τω ν ΑΟ _^ νων Σολων _ητο Κυπ _^ & ος » Ιδου δ κο μ _β ος . Αλλ ο παλιν τοΟ · το , το να _Οελη τωμεν , _δηλαδη , να διεχ . διχητωμεν απο τας Αθηνας εν εκ των σπουδαιοτε ρων αυτων τεκνων . θα _προβωμεν εις την ? ριυναν μ « _Β _> Οα . _ειττωμεν τα . κατ Τ _αυιιιν , χω _^( _βεβκιιας κοΛ ω · . ς _δικηγδροι να ζι _^ _τηοωμεν ~ ο : ρα του _δικκοτηριον να ιι _$ » _δωιη δι κτκγμκ ι ν .. νκγκαζιν _Τι _^ _κτη * _( ΑατολογικΙν γραφιιον να μας δωσ _$ χ « 1 _τιτλ ον κυριοτητο ς | « _Νομεζε την μεν « _ατρεδα . _οεκον _, τους δε _« _ολετας εται ρους » · ΞΕΝΟΦΩΝ . ΣΥΝΔΡΟΜΗ Ε ΤΗΣΙΑ Εν Κυπρφ Σελλινια 10 , Εν τψ _Εξωτεριχφ _^^ , φ Ειδοποιησεις επι Ιδιαιτερα _συμφωνη _. Η _χμ »» * _*—· _·™»™ ¦ ¦ , _' _, ¦ _' ¦ ¦ ' » - ' _¦¦— « ι · ' ' ' ¦¦¦ ' : — _ΟΓΕΜΕ 8 ΙΜΟΝ Η χρησιμοποι ησες της « 3 _Η Ε Μ Ε _5 ΙΜ 6 _# » απο ι > 0 και « λε-6 ν ετη ανα την υι _? ηλ _εον , _εεναε η καλητερα _απ αδε _εξος _τη ς αγνη ς και εξοχου πο & οτητος της . Αευκαενεε , δροσο _ξεε , κατα * © τρ εφει τα ς _ρντ _εδας τοι > « ροσωπον και καΟεστα , το δε ρμα α-« αλον και _λειον ως ουδεμια αλλη κρε μα . υφ * ολας τα ς ε « _οψεες . ΒΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣ Ω ΠΟΣ ΕΝ ΚΥΠΡ Ω : Κ . ΒΕΡΟΛΕ / ΛΟΥ . _Ιι Ι ε ! Τα _ανα -νευ _στικα σας Κ . 45 » οργανα , λαμβανοντε ς II , § 3 ΠΛΣΤΙΛΙΕΣ _¥ _Α 1 . _0 Α % Μ Πωλουνται εις απαντα | | Μ τα _Φαρμακεμ-πορεια |§| Η και Φαρμακεια . Γ § _« , Να τα απαιτ 5 ) τε Μ Μ φεροντα το _δνομα § || Μ _ΥΑ _ΙοΟΑ % Βενικο ς Αντιπρ _ισωπος εν _Κυττ ρψ : Κ . ΒΕΡΟΛΕΜΟΤ . ( 26—13 ) Τ . Κ . 67 εις Λευκωσιαν . Ι ι' ' ' Εν τφ _Δοκ αστηρ ιω του Ιι - Ε . Δ . Αμμοχ ωστου—Αα ρνακος . Π ρωτοκολλητειον Ααρνακος Αγωγη Αρ . 176 / 932 . Ενωπιον Ι . _Χεεμων οδου Γ . Ε . Δ . Μετα ξι » : _'Ανασταοια ς Α . Φωκ α , οικο δεσποιν _ας , Ικ Λευχαρων , Εναγουσ _η ς _, και 1 ) Αντωνιου Στυλιανα , εκ Λευκαρων , νι _* ν αγνωστου διαμον _ες , 2 ) Παντελν _) Στυλιαν α , εκ Λευκα ρων , _νυ _* ν εκ Λαρνακο ς , Εναγομεν ων . Επι τ _3 αιτησει του Κου Λ . Σανταμα , δικη γορου δι ' εναγουσο _ιν , δι ' · _ζς _Ιξαιτει ται διαταγμα _διαταττ ον _τινι τρ & _πφ η _επιδο & ι ς τι | ς _κλησεως εν τ _^ παρουυγ ι αγωγ _^} θα Οεωρη Ο _^ ως δεοντω ς γενομ ενη επι του * εναγομ ενου Νο 1 , 2 στι ς απουσιαζει εκ Κυπρου , η δε διαμονη αυτου * τυγχ ανει αγνωστο ς . Το _Δι-ΧΛστηριον τουτο , αναγνον την ενορχον δμο · λογ ιαν την κατατ εΟε _ισαν υπο η εκ μερους _τοο εναγοντος , διαταιτει , δπως η επιδοσι ς τι * ι _κλνιιεως ΟεωρηΟ _^ ως δεοντω ς _γενομενη : 1 . Δια τ _?* ς δημοσιευσεως αντιγρ _αφου τοΓ • παροντ ος διαταγματο ς μετ ' αντιγρ αφου τ $ * ς • παρουση ς κλησεω ς εις δυο συνεχη * φυλλα * ι _« ς εφημεριδο ς « Νεον Ε θνο ς » , εκδιδομενης _Ιν Λαρνακι Κυπρου . 2 . Δια τι } ς τοιχοκολλησεω ς παρομοιων αντιγρ αφων επι τι } ς θυ ρας τι * ς τελευταια ς γνωστ _ες κατοικια ς τοι _ι εναγομενου . 3 . Δια τη _ ς τοιχοκολλ _ησεως παρομοιων _αντεγρ « φων ) _ιπΙ _τοΦ πινακας του _Δικαστηριο υ _χουτου , Και το Δικασ τηριον τοδτο _ποροκτι ρ _*» διαταττ ει _, 8 πως η 9 η Μαιου 1932 , ω >« ' $ π . μ ,, _δρισΟι _) προς ακρ _αασιν τι * ς παρου σης αγωγη _* ς και εν υ περιπτω σει δ Νο 1 _εναγεμενος ηθελε παρ αλειψ _ω να _εμφανισΟν _} . εν ωπιον του Δικαστηρ ιου τουτου κατα την ανω ειρημενην ημερομηνιαν , παν α περαι - τερω ειδοπο ' ησις δια του ς σκοπους τη ς παρουση ς αγωγης τοιχοκολλα _ται επι του πινακος τοιι Δικ αστηριου τουτου . Εδοθ η την 7 ην Μαρτιου 1932 . Συνετα χθη την 9 ην Μαρτιου 1932 . ( _'Τπογρ . ) Ι . Χει μωνοδης , Γ . Δικαστ ης Επαρχιακοι * Δικαστηριου . Πιστη μεταφρααις , Μ . Σ _οτκη _, δια Πρωτοκολλητην Ε . Δ . -Φ— . Εν τω _Δεκαστηρ ιω το _$ Γ . Ε . Δ . Αμμοχωστ ου—Ααρνακος . Π ρωτοκολλητε _οον Ααρνακος 'Αρ . 30 / 932 . Μετα ξι » : Αναστασιας Α . Φωκα , _οικοδεσποινης , εκ Λευκαρων , 'Εναγουση _ς , και 1 ) Αντωνιου Στυλιαν α , εκ Λευκα ρων , νιν αγνωστου διαμονης , 2 ) Παντελη * Στυλ _ανα , εκ Λευκα ρων , ν ιν εκ Λαρνακο ς , Εναγομενων . Πρδς τους εναγομενους . Π ροστασσεσθε δια του παρ οντος , δπως εμφανιοΟητε ενωπιον του ανω αναφερομενου ¦ Δικαστηρ ιου εν Λαρνακι , τι 9 η Μαιου 1932 , _τν } 9 η ωρα π . μ ., δι ' αγωγην , η δπο ' α εκινηΟ η εναντιον υμων δπο του ανω αναφερομενου εναγοντο ς . Εστω δε εις γνωσ ιν υμων , οτι εαν δεν εμφανιοΟητε , δ εναγων δυναται να επιδιω - ξη την αγωγην του ανευ περαιτερω ειδοποιησεω ς . Η εναγουσα _αξιοι Λ . 18 . 0 . 0 . δυναμει χρεωστικοι * γραμματιου εκδοσεως 3 / 1 / 926 και ληξεως 3 / 1 / 929 και _ταυτα εντοκως πρδς 7 ο / ο απο 3 / 1 / 929 μεχρι ς αποφ ααεως και ιιτα πρδς 9 ° / ο μεχρι πληρωμ _ες με τα _εξοδα και τελη της παρ ουσης αγωγ _ες . Εξεδοθ η εν Λαρναχι , τ ** 7 ) 3 ) 932 . Δι ' εναγ _ουσαν , Α . ιανταμ ας , Δικη _γδρος . Πιστδν αντιγραφο ν , ΑΙ . Σ & τκ η _, Δια Πρωτοκολλ ητην Ε . Δ . Οδοντοπασ τα ΒΚΙΠΣ , Σαπουνια γλυσ β · ρινας , Που _* τρα ταλκ , Κρεμα ξυρισμα το ς , _χλ « . Αντιπρ οσωποι : ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΥΣΙΩΤΗ , ΛΑΡΝΑΚ Α . ΤΒΙΠ —~~ Τ——————— ΤΠΜ 11 _Ι—Β- _> ---- _^ _-, — _ΜΜ __—»¦— _--- „ , — - , , Η _α _^ _οηβαλ-αυντακ ης κ _*( Κ > - βτερουντ βς _τ-κς αυνδρομ & ς των προς το « Νεον Εθνος »» οπως τα ς εμ 6 ααωσ & · • - « Χ > Ο Ι _^ _Τ , _^^ _ΧΤ » ~ — Ο Δ Ο Υ Ν Α Γ Ι Σ — ΑιΝ 2 _ΝΥΛνθΞ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Β _6 ΝΙ . Κ 2 Ν Α _2 ΦΑΛΕΙ 2 Ν . Εδ ρα εν _Γδενν _*] . Ετο _£ ιδρυσεως 1867 . _ΑΙιΜΕιΙΓΙΝΕ ¦ νΓΚ 8 _ΙΟΗΓΓυΝα 8 Α . α . _ _ΥΙΕΝ ΑΣΦΑΛΕ _ΙΑΙ ΖΩΗΣ—ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ —ΠΙΡΟΣ—ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ _Κεραλκι _ον κχι αιτοΟε μκτικον Φρ αγκα Χρυ _5-α 36 , 500 , 000 . _^ _Ασφ αλειαι Ζω ης εν Ιαχ υχ Φ ραγκ α Χρυσα 218 , 000 , 000 . Ποσα πλ η _οω 9 £ ντοι απο τη ς _Ιδρ υσεως μεχρ ι 31 ης Δεκεμβρ ιου 1929 Φ ραγκ α Χρυσα 388 , 000 , 000 . Ο Δ 0 ΙΙΝΒΑ . ΓΙΣ , μι « των αρχοαοτε ρων και σοβαρωτε ρων Εταιρειων της Ευρωπη ς , προσφ ερει του ς καλλιτε ρους συνδυασ μους ασφχλεια Ζιοη ς με ασφαλιστρα εκτος _συνκγ ωνια _μου . Τα παγ κοτμ ιω γνωττα ασφαλιστικα Συμ βολαια του δικκ ρ ιν _οντ _οΛ δια την σαφηνεικν και ακρ ι 6 ε ιαν των γεν ικων και μερικων δρων των . Ειδικο ς Πιναξ των Συ _μβολαιων καθο ριζει εις του ς _ασφαλι ζομενους τας αξιας : Ιον . Της εξαγορας δον . Του δανειου 3 ον- Των ηλαττωμενων « _οοων _, - _^ εις τα δποια δικαιουν ται οι ασφαλιζομενοι κατοπιν ω ρι σμενου χρονικου δια στηματο _ς . _'Α σφ αλυτ ρα και 2 > ροι ασυναγ ωνιστοι * π ρωτο φαν εις δια την _Κοπ ρον . ΜικταΙ ασφ αλειαι , ασφ αλειαι προικ _ος , ασφ αλ ειαι ορφανων , μι ηγγυ > 1 _ μενα κ ερδ η , ασφαλειαι ανικανοτ ητο συνεπεια ασθενειων κτλ . Ο ΔΟΒΝΛΓΙΣ εκδιδει επιση ς και Συ μβολαια ασφαλει ων ΖΩΗΣ εν συνδυασ μω μετα ΔΥΣ ΤΒΧΗΜΑ . ΤΩ _Ν συ μφωνα με το νεω _τατον _σιιιτημα ασφαλειω ν . Παραθετ α με ν μ , _εροκους των ορων : Ιον . Πληρ _ωμη του δι _ολου _κεφ-χλαιου εν περιπ τωσει θανατου _τοδ αοφαλι _- σθεντος , _αΙτια δυστυχηματος . 2 ον . Πλη ρωμη τοδ _ασφαλιοθεντος _κεφαλαιου , εαν δ _ασφαλι σθεις _παθι ) «« δ γενικ _ων ανικανοτητα , _αΙτ ια δυστ _υχη ματος . Το Συμβολαιον παραμ ενει εν _ισ _^ υι δια το αρχικω ς _ασφαλισθεν ποσον ανευ περαιτε ρω πληρω μης των ασφαλι στρων . 3 ον . Αμεσος πληρω μη α / _τ οζηιιιωαεως και μερικη ελαΒτω σις τω ν ασφαλι « στρων εν περιπτωσει μερικη ς ανικανοτητας του ασφαλισθεντος , αΙτια 1 δυστυχ ηματο ς . Το ποσοστο ν της τοιαυ της αποζημιωσεως ( ηιαχ ιιηιιιη 6 ο ο _/ ο ) φαινεται επι ειδι _κου Πινα _^ ος συνοδευοντος _'ελαστον ασφαλι _- στικον Συ μβολαιον . Ασφ αλισατε την ΖΩΗΝ σας εις τον Δοιινα βιν * α _» τΙ ελ αχιστων ασφαλιστρων _εξασφ αλιζετε μιαν πραγματικην ιτε ριου _σιαν . Η Εται ρεια αναγνω ριζει την αρμοδιοτ ητα των Δικασ τηρ ιων τη ς Κιι - πρου _- δια τα Σ υμβολαια πελατων τη ς Κ ιιπ ρου . _Δεα ηλε & οτε ρας πληροφορ _ιας αποτ αΟ ητ _ε « ρος του ς Κοι / ς : Ε . ΚΥΡ ΙΑΑΠΝ _« α _& ΛΙΜ . _ΠΑΝΤΕΑΙ ΑΗιν , ε _& ς Λα ρνακα _κα _& _Αευκωσεαν , ( 8 ~ ιι 2 ) Βεν _& κοι » ς Πρακτ ορας εν Κυ _-η _ρφ . Ι-Α _ΡΟΝΟΙΕΚΕ < ~ - _Λι « _£ _* _3 _^ . _υΕ _νΙ « Γ . _^ υ _^ —τ ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΕΤΑΙΡΙΚΟΝ ΦΡ . 32 , 500 , 000 ΑΠΟΘ ΕΜΑΤΙΚΑ » 9 , 191 , 590 ' _αποζημιωσεις πληρωθεισ αι εν Κιιπ ρψ , εντ ος τ ριετιας : £ 88 ' 5 _° ° 'Π ΡΟΝ _Οιε _Κ Ε Ρ ΑΗΙ δ _, μια των _μεγαλ _υτερων _» Α- -γ _οφαλ & ατ & _κων Ετ _οκρα & ων της υφν _^ λεου , θεωρουμενη ως πραγ - Υ • _ματι _χος κολοσσος μετα ξυ τοΟ 'λσφαλιτ τικοΟ κοσμου , ασφαλιζει ι _μπορεματα δι ' Ιστι οφο ρων και ατ μοπλοιων δι ' _Αιγυτττον , Ελλαδα , _Βαλλιαν , Ιταλιαν , _Αγγλιαν και Αμερικην . Βινι χος _Πρακιωρ ιν Κ _^ πρφ _^ Α . Ν . _ΛιΙιΜΙ β ' _ιι _^ ιΟ _Τ , _^ _Αα _^ να νιι .. Ιδιοκτητης : Κλα _^ _β . Ν . _Μεα _^ _λογγιτη _ς , [ Οδος Π _αραλιας { ν Λαρνα »« ι · 2 ) Π αρατηρησε ις επι τη ς Εκθεσεως των Αντιπ ροσωπων τη ς Κυπρου εις τηνΣΒ ' Διεθν η Ε κθεσιν θεσσαλονικ η ς . 3 ) Π ροσκλησ ις τη ς Διο ργανωτικης Επιτ ροπης τη ς προσεχους Εκθε σεως Τελ—Αβιβ . ¥ Τα αγγ λικα φυλλα αγγ ελλουσ ιν , δτι δ νεα ρος επιστημων Τσαντ β ικ , Διευθυν τ ης του εργαστηρ ιου της ακτι νοενερ γεια ς του Κα μπρ ιτ ζ , ανεκαλ υψε . νεα ς ακτινα ς , τα ς οποιας ωνο μα-. σε « Νε ουτρ ον » ( _Οιδετε ρον ) . Αι ακτι - νες _αιται δεν ειναι ου ' _υε κυ ματα φ ωτος , ουτε πρωτα ( πυ ρηνες ατομου ) , ου ' τε ηλεκτρ ονι α . Δεν _« ρερουσιν ηλεκτ ρισμδν , ου ' _ιι _Οετικδν , ου ' τε αρνητικον , και η ταχυτης των ει · ( ναι καταπληκτικη , πολυ μεγαλειτε - ρα τοΟ φωτο ς . « 17 ειδο υς ακτινε ς _, _ειναι αυ ται , δεν γνω ριζομε » ακο μη , λεγει δ Τσαντ 6 _ικ , αλλα νομιζομεν , δτι ευρισκο μεθα προ τη ς λυσεως τοΟ μυστηρ ιου τη ς συνθεσεω ς τη ς Ολη ς , . της δποιας ειναι τ ο ελα χιστ ον μοριον . Αι ακτινε ς αυται διε ρχονται δια πλακο ς μολυβδου παχους πολλων μετρων και προχω ρουσιν εις το δια ·· , στημα » . , ι ' * * ¥ Η τιμη τη ς στερ λιν α ς διεκυ μαν-Ο η κατ α τα ς τελευταια ς ημ ερας . Επηλθεν υψ ωμ ος σημαντικο ς και κατδ πιν ηκ _ολουθ ησεν ε _* κπτωσι ς . Η ανατιμησις ειχεν ανη σ υχη σει τους αγγλικου εμπ ορικου ς _κυκλου , ω και τους γαλλικου ς . Εν τουτοι ς δεν προ' _^ λΟεν απ ο _τιποτε αλλο , εΙμη απ ο την _£ πανελ Οουσαν ι μπιστοσυν ην ιπι την _δγιιαν του β _ρετα νικου νομισματος και ενδεχομ ενως _£ ν τινι μετρφ απο την κερ δοσκοπιαν . Ηδ η 2 χομεν δηλωσει ς του Αγγλου Υπου ργου των Οικονομικ ων Κ ου ΝεβΙλ Τσα _μπερ λαιν , . δ οποιο ς εΒπεν , δτι η Κυβε ρνησι ς δεν επεδιω - ξε τον υψ ω μον . Η λι ρα δμως δεν _πρεπιι να υπο κειται εις κυμ ανσας , αλλα να σταθεροποι η _θω Και δ Κο ς Βσα μπερλαιν προεβ η εις την σημαν - τ ικ _ων δηλωσιν , δτι η στα _θεροποι _ησις θα γ ινη ειτε επι χρυση ς , ειτε επι μικτη ς μεταλλικης βασεως . Εν Σαλισ βου ργφ τη ς _Αυστριας πα ρετηρηθ η κατα την προπαρελθου - σαν εβδομαδα σπανιωτατον φαινορενον , οφειλο μενον εις την διαθλασιν του φωτος : Ει ς τα υψη λα στρ ωματα τη ς ατμοσφαι ρας ειχ ε σχηματ ισθ η νε φος παγωμενον , το δποιον απετελε ι τελειον κατοπτ ρον . Εντο ς τοΟ νεφου ς αυτου διεκ ρ ιν ετο δευτε _ρις ηλιος , τοσον καθα ρος , ω στε εις τον οδ ρανδν υπη ρχον δυο ηλιοι . Ο αντικατοπτρισμος αδτος διηρκεσε περ ι το εν τετα ρτον τη ς ω ρας και το θεαμα , ως γρ _αφουσι τα αυστ ριακα φυλλα , υπη ρξεν εκ των ωραιοτε ρων . Αγγλος σοφος , δ Οδιλ _, λιαμ Γιλκιν ς , αστρονο μος , ισχυρ ιζεται δτι το ταξιδιον μεχρι Σεληνη δχι μον ον ειν αι δυνατον , αλλα δεν θα στ οιχι - ση και πλεον του ενος εκατομμυρ ιου φραγκων . Δια το ταξιδιον αυτο δεν χρειαζεται ου ' τε ρουκεττα , ουτε δβις . Απλουστατα εν καλον αεροπλανον με καμπιναν στεγανην . Τδ _αεροπλανον αυτο θα αναπτυξη ε ! ς το μεταξυ Σεληνης και Βης διαστημα τοιαυ _ιην ταχυτητα , ωστε να ευρισκηται εις την Σεληνην μετα δεκα τουλαχιστον ωρας , λαμ β κνομ ενου υπ' δψιν , δτι η ταχυτης Οα αυξανηται η θα μειοΟται ολιγον κατ' ολιγον _κκτα την αναχωρησιν και κατα την προσε γγ ι _^ σιν . Οι _επιβαται ο ' υχ ω δεν θα _αισθχν _·] θωσι την μεγαλην ταχ _υτατα . ¥ Απο της 20 ης Μαρτιου τ γερ _£ μανικον πηδαλιουχου μινον « Κο μης Ζεπκελιν » θ' αρχιση τακτικην συγ _·^ κοινωνιαν μεταξυ Ευρωπης και _Νδ _£ τιου Αμερικης . Κατεπλευσε χ θες την πρωι κν εις τον _ιρμον Λαρνακος δ γαλλικος αγγελιχφορος « _ΓαοοιιΒ _ιιι » , προερχομενος εκ Τριπολεως , απεπλευσε δε σημερον προ μεσημ β ριας , κατε υθυνο μενος εις Αμμοχωστον και εκειθεν εις Συριαν . * Λ ¥ _^ _Καταπλοι της εβδο μαδος : Τδ _γκλλικον « _Αα _^ ΙιΟΒ » _, τα 1 ια _? _λκα « _ΟιιπιιιιΟ » _, « ΤονοιΟ » _, « ΓοΙ - _ΓΟιιιι _» , « Ο _& πμμΙο » και « ΜΠΛαο » _» τΙ > ( Ιγγλικον « _ΓαιΙοΜα » και τα συμβατικα _« Γο 11 _ια 8 » και _ΓιΙΙιοιβ * , ΑΙΜ _Φ ΟΡΜ Η Κα Ελενη Ι . Που ρτζη δεχεται σημερον επισκεψεις , επι τι ] _εορτι ] του ονο ματος του συζυγου της . — Ω _ι αοτω ς σημερον , _εορτην του Αγιου Ι · ωση _|? _, Οχ δεχ θ _^ επυκεψεις η Κα Ιωαννα Θα _ρσοο Ιωα ννιδου . —Εξαιρε τικω ς επιτυχη ς η ο ο υπο τοι Α . Μ . Ο . Λ ., τη σ υμπραξει του Φ ιλοπτω χου Συλλο γου « Αλεξανδ ρας » , δοθεις χορ ο * α · τα το παρελθον Σα βδατον , εν τφ Σαλο ν Ροζ , δια τους μικρους απο τη * ς ι > ης _« . εχρι τ > ις 8 ης μ . μ . και δια τους μεγαλους απο τη _* ς 9 ης μεχρι τ _^ ς 1 _, 30 ' μ . μ . Η . Μο υσικη του Α . Μ . Ο . Λ . κατεγο > $ τευ · σε το πυκνως συρρευσαν κοινον . —Κανα την _εσπε ραν ταυτην διδεται υπο το 3 Α . ΜΟ . Λ . εν τη Αιθουση Μακρ ιδου η προαγγελθεισα μουσικο _φιλολογικη εσπερ ις . Η επιτυ χια τη ς προμηνυεται μεγ αλη . —Ει ς ποδοσφαιρικη ν συναντησιν των πρ ω των ομαδων Ανορ θω _ιεως και Πεζοπορικου κατα την _τα _ρελΟουσαν Κυριακην , εν τω Σ ταδιω του * Β . Σ . Ε . _, νικητρια ανεδειχθ η η πρωτη δια τε ρματων 3— 1 . ΛΥΚΕΙΟΝ—ΑΒ ΒΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΖΩΗ Το απο γευμα τι } ς παρελθουσης Κυριακ _ες συνηντηΟ _ησαν εις αγωνα ποδοσφ αιρ ισεω ς εν τφ Σ ταοιω του * Β , Σ , Ζ . αι δευτ εραι ομαδες Αγγλικ _ες Σχολ _ες κ « ι Εμπορι _κοι Λυκειου Λαρνακος . Ο αγων υπη ρξε πολι ) _ενδια _οε _ρων και _εσημιιωσεν ( κανοπ _οιητι κη ν συνοχην και πολλακι ς τε χνικο ν παιγνιδι . Η σειρα των κυνηγων του Λυκειο υ ασφαλως παρουσιασε καλλιτε ραν γραμ μην απο την γραμ μην των κυνηγ ων τη * ς Αγγλικ _η ς Σ χολη ς . 'Ο κυνηγος Υδραιο ς επ _* ιξε πο · λιι στρωιο παιγνιδι , ο Στυλιανου ομως , καιτοι εχει χαρισματα δυνα του ποδοσ _φαιριστου , στερειται της γνωσεω ς , 2 τι χωρις πασες δεν μπορει να ειναι καλος παικτης . Πολλε ς φορ ες επαιξε εγωιστικο « μπλαζε » παιγνιδι εις δαρος της συνοχης τη ς ομα · δος του . Ο Περ ω ως κεντρικος κυνηγ ος δεν υπηρ ξε ταχυς , ω « σκορερ » δε εση · μειωσεν αποτυχιαν . 'Ο Κουλο υμας να γινη ταχυτερ ος ως κυνηγο ς τη ς δεξιας πτερυγος , _αφου σεντρ αρει τοσο καλα . ΟΙ _μεσοφυλακε ς δυνατοι και οι τρε _ις Φριξος , Παυλου και Μεταξα ς . Οι δυο _οκιτΟοφ υλακες _Λιλης και Κουφος στον ρολο του ς , να μαθουν δμως να κτυπουν πειο ανοικτα απο _δ , _τι κχοποιν την μπαλα . Ο τερμτ _ιοφυλαξ Μελης να μαΟ _^ βουτιε ς . 01 Μεταξα , Λιλ ης , _Κουλος _κιαι Μελι _ις _ανηκον χ « _σΛν « Α _« ριτα > . Απο · _τοι _» ς _παικτα ς χης Αγγλικη ς Σ _χολης καλοι οι δυο δπισΟοφ υλαΑες κα ο τορ - _ματοφυλαξ . ' Ο κυν ηγος Ι _ο )« ηφιδ < ις ν « α · ¦ πο _^ ευγη τα υψηλα , στητα ν ( . τι » πημ . ατα . Στρ ωτε ς πασες ειναι το καλυτερο παιγν £ · δι . Οι λοιποι κυνηγοι τη ς Αγγλικη ς Σχολης να χρησιμοποιο _υν _περισσοτερον τα ' ποδια τους απο τη γλωσσα του ς και να μη γρινιαζουν αναμετα ξυ των . Ο αγων υπηρ ξε μαλλον ισορροπη μενος κα το τεχνικο αποτελασμα ητο 3—2 υπε ρ του Λυκειου . Απο τον αγωνα απουσια ζεν δ _γυμναστνκος του Λυκειου Κος Γυρων Χαχολιαδη ς _, _δστις ω ρει λε να ευρισκεται εις την θεσιν του εδω κα ! οχι _εις 'Αμμ οχωττον , ' οποπ ως μεσοφ υλαξ του Πεζοπορικου ασφαλως ηδικησε την εμαδα , τη ς δποια ς τα χρ ω ματα εφε ρε . Ο « αλνιυς ποδοσφ _αε _ροστη ς . _ΕΠΙΣι ! Μ 0 Ν ΑΝΑΚΟΙ ΝΩΘΕΝ Ο Διοι κητη ς Αμμοχωστου , δι' επισ τολης του υπο ημερομ _ν , νιαν 2 Μαρτιου , ανηγγ ειλε πρ ος το * Εντιμ ? ν 'Αποικια κον Βραμματεα , οτι δ Μουκτα ρης , οι _Αζαδες και οι κατοικοι Βαστριων παρεκα λεσαν αυ · τιν να διι _διβασ ) _} προς την Αι Ε . τον Κυ _δερνητην την _Ικφρασιν της _δαΟειας ευ « γνωμοσυνης των δια την χορηγη _θεισαν αυ τοι ς αδειαν , οπως μεταθεσωσι την εδραν του χωρ ιου τω ν προς την ειΛτασιν , η _δποι « ειναι γνωστη ως . Δασος Τραχωνιου . ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥ Ελαδ ομεν το τειχ ος του μηνος Φεδρουοφιου του Μηνιαιου Εικονογρ αφημενοι » _αΕ _θννΑου Κηρυ * ος » , του υπερ οχως τιμων τος τον περιοδικον ελληνικον τυπο ν . Περιεχει , ως συνηθως , πλουσια ν κα Ικ « λεκτην υλην και καλ λιτεχνικα ς εικονας διασημων ανδ ρων , πινακας μεγαλων καλλιτε - χνων κλπ . Αντιπρ οσωπο ς προς Ι _γγρ _αφ _^ ν συνδ ρομη · των δι ' ολας τας εκδοσεις του _α'ΕΟνικου Κηρυκα ς » , η δια πωλη _σιν διδλι ων του , Γιβλιοπωλειου του Ιν _Αιγυπ _τφ , Συρια , Παλαιατ _ινη , Σουδα ν κα Κυπρω η Κα Κλειω Παναγιωτακη . ΔαυΟυ νσι ς : _Μγη _ΚΙβιο _Ραηα _^ _ιουιιΜ _31 ιιο ΕΙ _αιιοιι ΕΙ _Εαοιοι Νο 1 , Οιι _ιιΟ ( Ε _^ _ριι ) . ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙ Σ ΚΙΤ 10 Υ Ειδ _οποιουντοιι ωδ _δ οι _ινδια _φερο * _μενοι , 8 τι ι ) _ηροθοσμιοι δι _& τι ιν υηο · βολι _» ν _προσφορων _πρ 5 ς _ενοι _κΙοεσιν το 5 _Ξβνοδοχειου τΑς _Μητοονολεως Κιτιοι » « ΜΕΣΛ ΠΟΤ ΛΜΟ _Σ ι » _παιριχτΓιν & τατ απο της 15 ης _ΜοιρΗοιι μεχρι τη ς 21 ης τοΟ Ιδιο υ μηνος . 'Εν Λαρνακ _α τη 1 _^ Μαρτιου 193 * 2 . ΣΑΟΑΝΣ _ΑΙΝΙΜΕΝΤ _σταματα τον _πονον ! ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΑΙ _^ η _^ Αυτου _Μεγαλειοτατος τοΟ Γα « 5 _& λεως της Αγγλιας Βεωργιου του Ε ' ( ΒΙΟΓΡΙ _Λ ) 4 6 ( 5 ε & _δυναμ & ν υπε ροχον , _δυναμ _, ωτ _οκον _ , τρ _εχ ον , * ιονωνον και _οσχυροπο _εουν τον οργαν 6 σμ . ον , ανεν _π επτ _εκων _ττρ _οσπ αΟε _οωναν _^ _ιΓμ Μ β _^ _ΓΓΙΙΗΚ _^ _ρΡκ _^ Λ ι Αι _ιζΓα _Κβ ' 'ιι 6 υνα _ Α _: ς τοΟ βω _δονου ευρ £ σκετα _ο _εος τ ο ΠΟΓΡΙΑ . Βενικο ς Αντιπρ οσωπος εν Κυ / τρψ : Κ . Βε / _οολεμου , Λευκωσια . Λιοιρκ ης παρακαταθ ηκη παρα τφ Κω Γ . Σα _βοπουλλι _) ) . ( 28-52 ) ΕΚ ΑΕΥΚΩ ΜΣ ανταποκ ρισει ς : Επ & ακεψεες περεν _^ γ _^ των . Κα τα _αην Πα ρασκευ _ων _αη ς _τεαρελθοιιοη ς εβδομαδ ος _επεσκε φθησαν _ι ην Λευκωσιαν τριακοσιοι περ ιπου Αμεριχα οι περιηγητα _) , _επ _ιβαινοντε ς του κατα ιην ημ εραν _ι χεινην κατα - _ιτ λευσαντο ς εις Α μμοχωττον υπε ρωκεανιου « Αυ τοκρ ατει ρα τη ς Αυστ ραλι ας » . Οι _περιη γη ςαι ουτ _οι επετκε φ _β ητ αν , εκτ ος αλΧων αξιοθε ατων μερ ων « ιη ς -πολ εως μας , το Κυπριακον Μου · σ ειον , εξ οδ η γ ερασαν _αρχαι _α τινα εξ εκ εινων , των οποιων _υπα ρχουσι πολλα δμοια Επισ ' η η γ _ορασαν Ικανα λευκα - _ριτικα κ εντηματ α και τινα αλλα ειδη τ ης _εγχω _ριου χει ροτε _χνιας . Μεταξυ των περιη γητων ητο και η δημοσιογρ αφο Δις Παυλινα Λε · κλε ρ , _ξιναγη θεισα 6 πο τοΟ Κου Πι - ετρ ων η . Φαινεται , _ιτι δλοι οι περιηγηται _εδτ 3 ι , ω εξ εφρ ασθ ησαν προ ς το υ ξεναγο _υς των , η υχα ριατηθ _ησαν με · γαλω ικ τη ς ολιγοω ρ ' . υ εις την νη - σον μας διατρι βη ς των , η δε δημο σιογρ ας ος _ΔΙ ς II . Λεκλερ υπε _σχ εθ η , δτ ι θα γρ αψη αρκετα περ ι τη ς επ ι - σκ / ψ ιω ς των ταυτη _ς . _Οε _ΙΤ _ροακοτ τοε μας προς τον _εδριντν ι ν του Π ροσιΛθπ _εβμ . ο _5- Ει ς συγχαρη _ιηριον επιστολ ην , την οποιαν δ Ε φορος των ημετε ρων Π ροσκοπων Κος Πιπ η ς Κωνοπαντι - νιδης ει _/^ ε τελευταιω ς στειλ η π ρος τιν ιδ ρυτην του Π ροσκοπισμ _ου Λο ρδον Μπατεν Π αου _ελ , ε πι τοι ς γενεθλι οις του , απηντησεν οδτο εκφρ αζων θερμοτατα ς ευχαριστ ιας . Το απο _μεοναν _απλη ρωτον ποσον των επανορθωσεων . Εκ τ οΟ καταν εμηθεντο ς _ποσου των Λ . 14 , 000 ει ς την πολιν μας ιΤχε μιι νγ ) ανεισπ ρακτον ποσον εκ Λ . 440 , το δπ _οιον κατα τας διατα - γ ας των Στρ ατιω τικ ων Α _ρχων επρεπε να κ ατανεμη θη εκ δευτ _/ ρου εις του ς πλ ηρ _ωσκν τκ _ς ηδη ως φορον δια τα ς επανορθωσει ς Λ . 2 χαι ανω , Το ποσΙντοΟτο δ _Δη μαρχος μετα των λοιπων ημετ ε ρων Δ η αοτικων Συ μβουλων κα - τενειμε μενον _εις τα ς Εκκλ η σιας τη ς πολε ως αναλο γ ως της οικονο μικη ς θε σεως ιων και _ει σεπ ρ αχΟ η η $ η δλοκλ ηρον . Ανακρι βης η _εΚ _δη _σες _χει ροτονιας Χω ρεπισ _κοπων . Η Α . Μ . δ Α ρχιεπισκοπος δια - ψευδε ι δικ ρρη δ ην την κυκλο _ρ _ερηοα σαν φημη ν _, δ τι ε τοι μαζ εται να πρ ο · κ αλεση _εχλογην και _χει ροτ _ονεαν διι ο Χωρεπισ χ οπων εις ανκπληρ _ω σιν των απελ αθεντων Πανιε ρω χατων Μητρο _- π _ιλπων Κιιι ου και Κνρψι _ιχ _ζ . Αγωγ _η εν _Αγγλεοι , κατ α περ _οα » _Νλ' _/^ _ΟΟ { _βιας . Κα _Υ _ι εγν _^ _ωιΟ η , οι εκ ιων απε _- Μ _ινιων Κληρ ικοι , γ , Ι Π αΛι _κρωτα _Λο · . Μη τ ροπολιται Κιτ , ιο υ χαι Κυρηνε _ιας και δ ΙΙανοσιολο γιω τατο _· Οικ ονομος Διονυ _ι ιο ς Κυκ χ ωτη ι , δια διακεκριμ ενο υ Αγγ λο υ Δικ ηγ ορου , ηγ ειραν εν το Τς Δικαστ ηρ _ιοις του Λον - δινου αγ ωγην κατ ' αγγ λικου πολι - τικου περιοδικου , επ ! τω δτι εδυσφη - μησε και εσυκ _οφ _αντ η _ι ε τιν Κλη - ρον τη ς Κυπρου εν αρθρω κατα - χωρ ιοΟεντι εν αυτω περι τ ου Νομ ' . υ του απα γ _ορευσαν τος τα πο ρνεια εν Κυι _τ ρφ . Δια τη ς αγωγης δε τα υ της οι μηνυτα αξιουσι _κοι σημαντικ _ων _ποσι ν ως _αποζημ ιωην δια την προσ _^ ολην τη ς υ ποληψ εω ς και του κυ ρο υς των . Ιι ροχαε . Ευτ υχ ως απ δ της εσπε ρας τη ς παρελθουση ς Τριτη ς ο και ρ _ος μετε - τρ απη εις δροσερον , κατα δε την επιουσαν Τετα ρτην κατεπεσαν χαι 6 ροχα ! , δλι γαι μεν , αλλ ' ευε ργετι - κωτατ _βι . Παρ ατηρ _ητης . ΠΡΟΣΦΟΡΑ ! Ειδοποιουνται παντες οι ενδια φερομενοι , δτι ιι Κα Κλει ω Π . _Μαντο · βανη ζητει _προσφορ ας δια _τιιν ανοικοδομ ησιν διωρ οφου οΙκιας αποτελουσ ης δυο χωριστας κατοικιας επ ! τη βασει _αχβδιων και τεχνικων δρων της _ΛιοαβΒΤι _ΟοοηεΙ _ηιβ _υοηβ _, Ι _τι α . Οι Εργολα βοι δυνανται να υπο βαλωσι προσφορ ας ειτε δια την δλην _οικοδομ ην απο των θεμελιων μεχρι της τελειας _αποπερατωσεως , ειτε χωρ » - στα ς δια την _τ _οιχοποιησιν μετα των σουβατισμ ατων κα ι χωριστα ς δια πορ * τοπαρ αθυρα _, πατω ματα , στε γην και εν γενει δ , τι αφορα _τπν ξυλιχην . Ει ς τους εργολα βους θα δοθωαιν αντι γραφα των τεχνικων δρων και τα σχεδια θα ειναι εις την δια _θεσιν των πρδς ρελετην . Δια πασαν _πλη ροφορ ιαν απευθυν _τεον π _^ ρδς τον Κον Μ . Η . Οεκονομ ακ _^ ν _, _Δοκηγ _ορον _, εν Λαρνακι . ΕΚ ΛΕΙ 8 ΕΣ 0 _Υ Δημος χαι Ηλε _κτρ _οκη . Επειδ η ι ) Ηλεκτρι χη Εταιρεια τπς πολεω ς μας η ρνει _τ ο να συμμορφω _θει προς ωρισμ ενους δρο υς τοΟ συμβολαι - ου τπ ς μετα τ ου Δη μου , δσον αφορα τα ς ωρας του φωτισμου και την εν _, τα σιν των λαμπτη ρων , η Δη μοτι κη Αρχη ] ηνα γκαοθ _^ να επι 6 αλ η εις αυ την πρ οστιμον Λ . 309 περ ιπου , τα ς δποιας _αφτιρεσεν απδ τας πρδς _εκεινην πλη ρωμ ας της . Η Εταιρε ια το ουτω κατακρατ ηθεν ποσον « ζητησε μεσον _τοδ Δικαστ η ρ ιου , εγενετο δμως κατα την παρελθουσαν εβδομ αδα συμβιβασμ ος , καθ * δν π Δη μοτικ η Αρχη εδεχθη τι ιν προτασιν τπς Ηλεκτρικ ης να . κρατ η ση μονον τ 6 ποσδν Λ . 155 . 4 . 0 ., χωρις δ · μως να χαση και τα δικαιω ματα της δσον αφορα αλλα ς αξιωσ εις , τα ς οποι - ας _διετυπωσεν εις επιστολας σχετικ ας προς την υποθεσιν ταυτ ην . Εν τουκρ τφ μεταξυ η Δη μοτικ η Αρχη _ανεθεσεν _εις του ς ηλεκτρολο γους Λευκωσιας και Πα φου Κου Σ , Πετ _ριδη ν και Μ . Δ . Ζαμπα ρταν να εξετασωσι τα ς μηχανικα ς _εγκοιταστασεις της Εταιρειας και να υποβαλωσι κοιν ην εκθεσιν , _επι τ ( ι βασε ι της οποιας θα κανονισ η κατοπιν την σταοιν τη ς απεναντι της Εταιρει · ας . υεν _ια τεχνας _κατ εργαζεται . Η _οικονομικ η κρ ισις , η _δποια μα · στιζπ τους χωρικου ς μας , « ικα ρε πολλους εξ αυτων να τραπωσι πρ ος αγραν αρουραιων , και η « _μαρμαρ ινη τσακ ρα » , η μεθοδος δηλ αδη , τη ν δ · ποιαν αυτοι μεταχειρ ιζονται , κα μνει αλη θινα θαυ ματα * ιιν χονδ ρδν μαρμα * ρον _ορθουται εις σχημα γωνιας , σπ |· ριζο μενον επι ξυλου _^ κατωθι τοΟ οποι * ου προσκολλαται το δελεα ρ * ο π οντικος ανακαλυ _πτων αυτο το τρ ωγει , πιπτει δμως τοτε το ξυλον και το μαρμαρον τον _κοσαπλακωνπ . Η μεθοδος αυτη , μεθ' δλην την απλοτητα τπς , « ιν « ι λιαν ιπ ιπ » χης , _« λη _· ρο _^ _ορουμεΟο : δε , δτ » εις _Μοναγρουλλι δια του τροπου τουτου _β _φονουθησιιν 10 , 000 ποντι κων κ « ι _« 1 ς την Π « ρβκ » χλη σιαν « λλοι 5 , 000 . Τα « αρνα βιλλ _εα . Αλη θη ς πανζουρ λ ι σμος εβασιλευσε κατα τας _υχτας των τριων τελευταιων ημερ ων των καρνα βαλλιων ' καθ ' ομαδας οι μετπρ ωιεσ μ ενοι ανα τους οδους εσκο ρπιζον πολλην ζωηροτητα , δια φορα δε κεντρα εβριθον θαμ ωνων _ιπιζ ητουντων να μη υστερ η _σω σιν αλλων εποχων : η _ποφελασις και η συγ κεντρωσι ς τοΟ κοαμο υ κατα μηκος της οδου Αγ ιου Ανδ ρεου υπη ρξε πρωτοφανης , ο δε πολεμος με τα γνωστα πυρομαχικα των _κομφεττ ι και των σερ . παντεν ' ανταξιος τη ς φη μη ς , τ ην οποιαν απολαμ βανει η πολ ις μας ως Νικαια της Κυπρ ου . Κατα την νυκτα τ ου Σα ββατου ο χορος τη ς « Ισοτ η τος » _υηι ρ του μαθητικου συσσιτιου _συνεκεντ ρωσε περ ι τους διακοσιους χορευτα ς , οι οποιοι διηλθον ευχαρ ιστ ους ωρας μεχρις ανατολης του ηλιου . Κ αθ δλον τον εορτασμ ον τ ων _αποκρεω ουδεν , ευτ υχως , παρετ η ρηθη το αντικειμενον ιις την ταξιν και την _ευχοσμιαν . Δχα του ς παθ _οντας . Αμα τ » ι παραι 3 ο χ _^ υπο τ _^ ς _Κυβερνη · _οεως , _ιπως _διανεθ _^ _υπεμ _Τνιν ιιοιθ _^ ντων κατα τας _τιλιυταικς ταραχ ας του Οκτω _βριου τδ ποσον Λ . 1200 , αι οτιοιαι & πεοταληα « ν εξ ΛΙ γυπτου πρ ος •—Τα χαρουπι » 1 5 /· _ιο . χαλεπικο ν κανταρι , τα κρα _ιια 29 — 3 * 2 / - ιο γομαρι κα η σουμα 7 1 / 2 γρ . την οκαν . —Σ υναντ _η σις _χικιυ εγ ενετο κατα _την π « - ρελΟ _ιυσαν Κυριακην μεταξι » τοΓ ΑΠΟΕΛ και τ _^ ς ΑΕΛ . Νικητρια ομας ανεΜ χ & _η _^ του λΙ ] ΟΕΛ με τερματα 3-0 . _—ΛαΟ _^ _μερ _^ ν εγενετο ετερα _« ο _& _οατφβκρινι _^ σ ιν _» νχη «< ι . ς τι _ξς β * _& μα 5 ος _χυ _| ς Α . Ελ *« 1 _ _υι _« Ο λ _« μ 7 ιιαν . ο 3 » . Νικητρια ανβδιιχ _Ο _^ _^ _ιΨ _, ς Α . ΕΛ μι _τε _ρμαια 3—Ι . Α , *·* τον εν Α μμοχωστω Κον Π . Ιωαννου , παρε _πληθη καταλλ η λως δ Δημαρχ ος μας , οπως συνταξη και αη οστειλ η κα · ταλογσν των παθοντων παρ' η μιν κατα τα ς ημ ερας _εχεινας , 'Ο Κος _Χατζηπαυλου πυνεταξεν ηδη και απεστειλε τον καταλο γον _τουτον . Μι _κ ρ α—ΑΙ _εκ ρα . Ευο ιωνοι ετελεΟΟ ησαν οι _γοιμοι το _3 παρ * _ημιν _οιοντιατρο _ο Κου Ν . Πιερροικη _μετ _! τ _^< Δος Ζων |[ ς Μοδινοι . — ΙΙ _( ΑΟυσοτρα _φ ης Δι ς Μελπω Δ . Ρωα - βιδοι _» ν . αι _' 0 Κο ς Ι . ΠηΧαβαν _-ης _, λογιατ _ης τν } ς Ιονι _κες Τραπε ζης εν _Λεονιωσ _ια , εδωσαν αμοιβαιαν υποσχ _εσιν γαμοι » . —ΙΙ % < χρα την προκι > μο »( αν γνωστη οικια το 3 Κοο _Θιοδιορου Μαυρου _ιξηγορ ασΟ η υπο τοΟ Δημαρχε ιου δια να _χατεδαφισΟ * . —Συνιδ ριο _ζιι απο τι _) ς Τριτης _ιν _ιν _} _πδλι ι μας το Κακο _οργιοδι _κειον , _υΓΟΟΟΝΑι _. Καθα ριζει τους νεφρου ς , διαλυει το _ουρικον οξυ , το οξαλικον οξυ , τα ξανθουρικα σωματ ια , εκεινα της χολη ς , των οξεων εν γενει και τα ς λιπαρ ας ουσιας . . Α φαιρει την ουριαν και τα χλωριο υχα . Επαναφε ρει την αρτηριακη ν υ · περεντασιν _εις την φυσιολογικ η ν τη ς _κατ αστασιν . Δια να _συγκρινη τις την ενε ργειαν τοΟ _'ΙΙ _ηοαοηαι με αλλα προιοντα δεν εχει παρ α να προοτρ εξη εις την αναλυ _σιν των ουρο > ν . Ουδεν αλλο < ραρμακον διαλυει τδ ουρικον οξυ τοσον , δσον το _'υΒοαο ηαΙ : Ο αρθριτικ ος δυναται να καμη την θερα · πειαν του και κατοπ ιν μαλιστα καταχρ ησεως φαγητων , ως κυνηγ ιου , οινοποσιας κλπ . και θα _βι βαιωθ _ρ , δτι θ' _απαλλαγη δι ' _ααφαλου ς τρ οπου τοΟ ουρικου οξεος , τω ν κωλικοπονων , των ρευματισμ ων , ποδα γρας κλπ . Αμα ω τα ουρα κατασ _ιωσιν _ερυθρα ιι εμπεριε χουν αμμον , δεον να προστρ _εξω τις εις το _^ _ΙΙ ιΟαο ηαΙ . Κανενα αλλον _διαλυπ χον δυναται να συγ · κριθι _) μ ε το _'ΙΙηοαοηαι , το οποιον εχει το ανεκτι μητον ακοαπ προσον , δτι δεν παρουσιαζιι καμμ ιαν αντενδειξιν . Το _ΤΙρ οαοηαΙ δεν κουρ αζει τον _οτ ομαχον , τους νεφρου ς και την καρ δια ν ουτε εις μεγαλας δοσει ς . Πισ _τ οποιη σις παρ α τη Ιατρικη Ακαδ ημια Παρισιων 10 Νοεμβριου 1908 και παρ α τ _^ ι Ακαδ η μια των Επιστ η μων Παρισιων 14 Δεκεμ βριου 1908 . 19 Μεγ αλα Γρα βεια ΗΟΚ 8 _ΟΟΝΟΟυΚδ . Βενικο ς Αντ & ττ _βοαωπο _ς εν _υυπ _^ ο > : Κ . ΒΕ _Ρ ΟΑΕΜΟΥ , ( 152-5 ) Τ . Κ . 67 εις Λευκωσιαν .

Τίτλος Θέμα Σελίδα