ΤΟ ΠΡΟΓΛΗ ΜΑ ΤΟ ΟΠ 6 ΙΟΗ _ΑΗΤΙΜΕΤΩΠιΖΕΙ _ΗΕΥΡβΠΑΤΚΗ ΗΠΕΙΡΟΣ Ο ΡιΟΣΣΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΝΟυΜΕΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ! ΤΗΣ ΕΥΡ 6 ) ΠΗΣ ΑΟΥΖΕΜΓΟΥΡΒ _ΟΝ , Σε - _πτεμ € ριος . — -Υπο την δαμοχ λει ον _σπαθ ην ενε _/ ς _επηπιιλουυενου νεαχ _» τιοΚειιαυ _εγενετο _ενιοοθη η εναρξις ιων εργασιων του Συνδεσμου της Διεθνους * Οργα νο _'» σεο > ς δια την 'ιδρυσιν Παγκοσμιου ' Ομοσπονδιας ιις το οποι - ον μι _τεσχον _επατοντειδες συνεδρων Αν ε _ιπροσωηευοντες 522 Χωρας . Το Συνεδριον αυτο εξεδωσε μιαν ανακοινωσιν δια της οποιας ε . καλει ολα τα Κρατη να ε :-νωθοι ν εις εν ΙΙαγκοομιον Κρα τος } _εοατε να αποφενχΟη ο αλ .. λος _αναποφευκτος πολεμος , ο οποιος κατα την γνωμην το ~> ν συνεδρων δεν ειναι μακραν . Μια _ισχνρα αμερικανικη αντιπροσωπεια _μετεσχ ε των εργασιων του Συνδεσμου αυτου , χ α ' ι επαιξε μαλιστα αρκετα _σημαντιχ ον _ρολον ει ς την διαμορφωσιν ενος σχεδιου οια την 'ιδρυσιν εου -Παγκοσμιου Κρατους αχρι € ω ς ισως επειδη α ' ι Ηνο > με _~ ναι Πολιτειαι εδειξαν μεχρι της στιγμης _πλ-ηρη _αδιαφοριαν δια την πραγματοποιηαιν της ο _» ρσ . ιας αυτης ιδεας . Αι _πλεισται ομως ιων αντι . _προσοιπευθειυων Χο _> ρ ων ησαν αι Χωραι της Ευρωπης , αι οτιοι αι αγωνιουν δια την κριαιμον _Οεσιν της ηπει ρου τ < ον της , ως γνωστον , σνμπιεζομενης σε ) μερον μεταξυ 'Α μερικης και Ρο > σσ : ας . Αυτη ακριζω ς η δυσχερης χ _αταστασις ηνα γκααε τους Εν _ραχ ιαιους συνεδ ρους να _διαφεονη σουν ει ς το Συνεδριον με ζανς Αμερικανους , Καναδους , Κινε . ζους , _Ινδους και Νεοζη _λανδονς συναδελφους των . ΟΙ Αμερικανοι _παροδει γμη . τος _χ _αριν ) ε . _φαινοντο _περι σαοτερον ευαισθητοι δια τας _πννεηειας και τους κινδυνους ενο ς νεου αεροπορικου και _ατομικου πολεμου _ενω οι Εε > ρα > τιι · ιοι πλην του προ £ λι ' _ιματος _τουιον αντιμε - τωπιζαν και δια φορα αλλα ιξ ι . σου σοζαρ α και επειγοντα δι ' ιινιους _πρυνλημακι . Το πρ ωτον εξ α υ - ω ν ι ι να ι οτι _φοζουνται μιαν στ _^ ατιο _ιειχ ην κατοχην _της Ευρωπης απο τον 'Ερυθρον Στρατο _ς και το δευτΒοην _τινπι τ ο _ποαολτ , ιια _τιις Βε ρμανια ς . Οι Ευρωπαιοι διν πρ οκιιται να ανιχ θουν _αιονδειποτι : _αχ _ιδιον , π ) _υηαΤο ν 7 ιρυι'λεπει την ανχ * συγκροτηση * ιης ευρω _ηιιχ κης η . πει ρου υπο το οικονομικυν _υχ η . π ι ρον της Ρ _ι _ρμανιας και _αντιδρουν ει ς _αιανληποτι αμιρι χ ανι . κην προοηε * _θειογ ειι . _υΖΧιαουσιι ν _ιις την δημιουργια * 1 της Βερ μα . νιας ως χ _νριας _αντισκ ' ισκος χ ατ ( Χ ε ης ριοσαι κ ης ι πι χ ι α τικ η ς π ολι τι κ ης _» ις τ η ν Δ _υοιν . Ο ι _Ευρωτιαιοι επιμενουν οτι προκειμ ενου νει δεχ θουν μιαν _ισχυρ αν χ αι ηνωμενην Βι ρμανιαν ει ς την ευ ρωπα ' _( κην χ _οινωνιαν των 'Κθ . _νων προτιμουν να ιην _αηοκλι ισουν ειτιλιος . Κοτει ι ην επιχ νη ταυσαν ι ιιαω ηαΧχ ην αποψιν με . _, νον α _» ς Ομα ς Κρατω ν η _Βιροανια ηιυιοριι και παλιν νιι κιτασχ _ι _) της διεθνους _χοινωνιπς- . Εν αλλο εξ ισου _αοξαρον _προβλημα , που απασχολει τους _Ενοτο _, ισιονς ειναι η _αηχανοη / _ς εης Βαλλιας να _εια _τνχ- η την εσο / τερικην της ισορροπιαν . Φαινε _ται δυστυχ ως οτι αι δογματικοι Βαλλοι προ τιμουν να _ΙδοΟι' την χ _αταστρο φηγ _χ- ης Χωρας _εε _*> ν παρ α να χ α μονν μεταξυ _το > ¥ _ωρισμενας υποχωρησεις και _συγκαταβ ασεις , ενω £ ν τω μεταξυ -η Ευρωπη περιμενα απο την _Βσλλιαν τον ηγεζην της , ο οποιος δεν φαινεται μεχρι της στιγμης πουθενα . Το τριτον πρ οβλ ημα που ανησυχει τους Ευρωπαιους ιδιως τονς ασαιαλιστας ειναι η α . _ποτυχ ια του σοσιαλιστικου κινε ] - _ματ ος εις την ενρωπα χ ην ηπει ρον . Τουτο φοζουνχαι πολλοι οτι δημιονργει τον _χι _νδννον της _ανα & ι _αισειο ς ενος _ενρωπα'ικ ον νεοφασισμου . Ι Δι * ολους λοιπον τονς ανωτερω λογους οι πλειστοι των Ευ ρω _παι < *> ν πιστευουν δτι η ενωσις της Ευρωπης πρεπει να _ηροηγηΓιΙ της ιδρυσεως της _Παγχ ο & μιου _Ομοαηον & ιας Ιδιο _» ς μα ? . _ιατα διοτι εγω το _Παγχ οσμιον Κρατος _αιιαιτει μερικας δεκαετιας δια να πραγμαιοποιη-0 _ι ) ψ η Ευρωπα _'ι κη ' Ομοσπονδια ημπορεΖ _ντχ _δημιουργηθω σχεδον αμεσως . Ειναι εκηληχ _τικον δε οτι πολυα ριθμοι Ευρωπαιοι πιστευουν _αχραδειντως _$ _τε εντος των _αρ οσεχιο ν δυο _ετουν η Δυτικη Ε-υριοπη θα _σχηματιση _οπιοσδηποτε μιαν ενωσιν . Το _οημειον αυτο ενδιαφερε ι τεις Ην . Πολιτειας χοΧ τον αμεριχ ανιχ ον λαον διοτι ουτε το ¦ ¦ Παγκοσμιον Κρατος · ουτε αι Ην . _Τιολιτειαι της Ευρωπης » _ημπαρο _υν νει δημιουργηθουν ανευ ιης αμερικανικης _νποστηρι-$ _εο _^ _τ _. Το Σια ιητ Ντηπαρ _τμεντ φαι _νειαι οτι υποστηρ'ζε ι την 'ιδρυσιν μιας Ευρα _} πα χ ης * _Ομοοπον _διπς _αλ . Λιι ο αμεριχ ανιχος λαος _διν ωμιληαεν ακομη . Γι _% _α-ιως μια τοιαυτη ευρωπα ικη ενωαις θα τ / το εξαιρετικα χρησιμος διοτι θα _ιξτμιφαλιζε την ι _πειοον απο νιας _σοζιετιχ ης _εια _& οιης και θα _ανελε ' _ιμβ α . _υτ ., τουλαχιστον μιρικως , _τεις _τεραατι _τες _στρ _ατιαιτιχα ς ευθυνας των Ηνωμενων Πολιτειων , πλην ι > ιιι ») Β η ηνωμενη _αντη Εν ρωπη μεγι ' ιλη Δυναμις πλεον -- _: ιιυανον νει απεζαινεν εχ θρικη Λιιι ια ς Ην . Πολιτειας χ αι ιιιιας Λι ** _( τει κατωρ ( _Κι _ νΒ να _« λο . μαχ ρ υνι / Ινα πολνμον . % Ομοι 1 πο _ _δια θιι τ } ιο 7 ιι ρισοοπρον εποικο · δ ο ιι ηιικη χ ιι ι θει τ } γ ο δυνατο * νει _δημι-ονργηθη αμεσως δι ' ειο ς μι ι _ασχ ημαιισμου του ΟΗΕ , Νομιζω οτι ειναι _ζτστιχ _ωτατον αχ ηιφερον δια _τυυς , _Λμεριχ ανους να ενισχ υσουν την δ ημιουργια *· _μιεις _Ευρωπαικης 'Ε ντυ σι ως επιμ ενοντες ' η _μεος οπως συγχαον < _ος _τιρχ _ισ _^ η προσπαθεια δια ι ην ' ιδρυσιν μιας Παγκοσμιου Ομοαπονδιας ( _ωι' Εθνων . Η ΓΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ _ΣΙΜΓΘΥΛΙΟΥ _ΓΙΟΜΚΧΑΗ ιΧαΗ ΟΡΒΑΚ _0 _ΗΟΗ οροι ιο _εζατ ε _ρικον ΑΠΟ 1 _^ Μυ . ΠΟΑ _ιΤΕιΑΣ [ Το Σνμ _£ _ουλιον Γιομηχανι-I χ ω _* 'Ο ργανωσε ων , μεα ε . χ των Ι δυο μεγαλων εργατικων ε ) ργα-I νωσεων των _Ηνωμεναιν Πολιτειων , εξωδιυσεν περ ιπου Υ εχ ατομ . δολλαρια χ _ατα ιο διαστημα τ ιον _ιιηα _τελευεαιιον _ειαι · δι ' ειδικα σχ εδια βοηθειας εις το εξυητριχον , Επ ' ι πλεον δι : πολλαι ε νωσεις του Συμβουλιου χ αι εκατομμυρια _εργαιω * συνεδραμαν σχεδια _ζοηβειας κ «* απαχ α ε ασ τ ασε ως δια γ » εξιο * _ΤΒ . ριχ αν . ' // Εθνικη Επιτροπη _Κοινοτιχ ων _^ Υπηρεσιων ( ΕΚΥ ) τον ΣΓΟ _λειτουργει ως κεντρι · κος οργανισμος ε ις το π _εδιυν β οηθειας πρ ος το _εξωτερικον χ αι εδρασεν εις την _-Αυατρ ιαν , το _Γελγιον , την Κιναν , την _ΤσεχοσλοΓακια ν , την _Φινλανδιαν την Ραλλιαν _, την Βερμανιαν , την Μεγαλην _Γρεττανιαν , την Ελλαδαν } την Ολλανδιαν , την Ου γγαριαν τας 'ι _νδιας , την _Ιταλ ' ιαν , το Αουξεμ € ουργον την _ΝορΖηγιαν _, την Παλαιστινην , την Δ ημοκρατιαν των _Φιλιπηιι'ων _, την Πολων _ιαν και την Σο _ζιετικην Ενωσιν . Βενκως η Επιτροπη εργαζεται δια μεσου _πλι _ αεξουσι < υν υποδεικνυομενο }* 1 υπο των πλεον αντιπροσωπευτικων εργατικων οργανωσεων εκαστης _χι ορας και εγκρινομενων υπο της ΕΚΥ . Τα σχ εδια κυμαινονται απο εν νγειονομιχ ον χ _εντρον , κεντρο ν _ψχ _ιχ _αγοιγιας και κλινικο ς ει ς την Δημοκρατιαν των _Φιλιτι _ηινο ) ν χ αι χ εντρον ψυχαγωγιας δια εους _ιργατας _ενδυματεον της Ιταλιας ετος αποστολην τροφιμων χ αι Ιματισμου εις την _Τστχοσλο £ αχ _ιαν , μικροσκοπιων εις τα ς ' / _νυ ' ας και νοσοκομων εις την Κιναν . Κατα την _διαρκειαν του πολε μου τα μελη του ΣΓΟ προσεφεραν πλεον των 150 . 000 . 000 _Λολλαριων , μερος των οποιων εξο δευΟη δια _β _οηυειαν ει ς το £ - _ξωτεριχ ον , τον Ερυθρον Σταυρον , το 'Εθνιχ ον Πολεμιχον Ταμειο ν χ αι Κοινοτικα , Ευπραγη Ταμεια . Συνεδραμαν επισης δω χρηματων μυστικος _αντιναζιατιχ α ς χ _ινειαεις ηου _ωςγανουντο υπο _ιγατιχ ων ενωσεων ει ς γι ) _κ _Νοροηγιαν την Ραλλιαν κα ' ι _αλ'ιι ΕΚΥ , η οποια ειναι μελος του * Αμερικανικου _Συμβουλιου _'Εθτλοντιχ ων _Οργανωσιων δι ' Εξυ . _'ιηρετησι ν του Εξωιεριχ ου , ε _% _οε θ _ησεν _ειιιοης ιις την υργανιοαιν της ΙιΕΤΡ . 'Ιι ΕΚΥ ε ιγουασεν δεματ α της ΚΕ / Ρ συνολικης Αξιας Β > 0 () . ΟΟΟ δολλαριων π * ριπου δι ' ο !~ κογι νε ια ς της Βαλλιας , τ ης Πολωνιας , της Αυστριας , ι ης 'Ελ λαδος , _( ου _Γιλγιαυ , της Βερμα _, _νιας της _Τσεχοσλοβ ακιας , της Ιταλιας , της Μεγαλ _ης _Γρι _ττα νιας , της Νορ _β ηγιας χ αι αλλιον χωρ ων . Εις μιαν ε $ δομει * δα ν μονον τον Ιουλιου ι ) ΕΚΥ 9 000 * _π 7 ( # _υι εστε ιλε . Λειιηιι > < . ιιΛι _^ _.. _ν _^ _'ι _** _ιιιιιιι ' /*· ΚΕΤΡ * ι ' _γ _τε > εξιοτεριχον . πΙιταξυ των _ανιξαρζειτ < ο ν εα _γατιχ ων ενωσεων αι οποιοι πα . ρεσχον _τελευταιως _£ οεμθεια · / ις τι ) _εξοιτεριχο ν _, ειναι _»} Συ ντε . χν _ια Αμε ριχ _ανικωι ' * Εφημερ ! * δω % η οποια διε . Οε σε ν _σχ ε δον 5 . ΟΟΟ δολλαρια διει την αγαρειν _αιμ ατων της ΚΕΙΡ Λ _(« Βθυ _^ Ρ , υριαπα _ιους συντακτης εφημεριδω ν . Ο Α εο ΤιεΛις δκν _Η νντης της ΕΚΥ , ειπε - 'Ενω το σχ ε . διον μας εξοηιρικης ηοηθι _ια διν _ι ' χει πολιτικους δεσμου ς , γ νωριζε ι πα ς ιιςολον εε _» ν χασιιαν _οχ ι » * / θεσις τον ΣΓΟ ειναι αντι φασιστικε ) , _Αντ ικομμυυνισπχ η χ _σ ι δ ημοχ ριιτι χ ε ) . 'Ο σ χ οπο ς μας διν _τιναι να αγορασω μι ν ι _ιιγνιιιμοσι > νην μι _τιι δω ρα μας ταυ προγραμματος ανιον . Σχ ο . δ ς βια ς ειναι να _€ α > } θε > πιι _* ιο ιους εχοντας ανα γκην χ π ι νι ' ι _σιερεω _σιομι ν τονς δι ομου ς φι . λιας _μεταξ _ι ' των * Αμερικανων « ιι » των _ειλλιαν Χαων διει μιαν διαρκη ιι ρι ) νην _ειηρεωδληταν ( ι . ιι » επιθεσι ις της _ιιχ ρας _διξιεις η ιης _ειχ ηας _Αηιιιττρ . Ι ς · , ΒΕΡΜΑΝΙΚΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΟΠΛΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΕΧΟ ΙΚ ΣΗΜΕΡΟΝ 01 ΣΥΜΜΑΧΟ Ι ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ . ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Μιαν λιαν _ενδιαψιρουσαν υελετην _ττερι των μυστικων γερμανικων δττλων κατα την _τελευταιαν φασιν του πολεμου _εδημοοιευοεν εσχατως , 6 γαλ λος _μηχετνικος Αλβε ρτος Ντοκ ροκ . Εκ της μελετης ταυτης προκυπτει δτι η _ανθρω _^ _ττοτης εσωθη ωπο _τροιιεραν α · _ττειλην— διοτι αι _καταστροφαι θα ησαν _αφοενταοτως _μπγσλυτεραι — λογω λαβοιις εις τον _υτεολονιαμον τοΟ χρονου . Δια να _ττειοθυ κανεις περι της . τρομερος αυτης _αττειλης , αρκει μονον ν' ανσφεροιμεν τα _οτιλσ τα οτιοια η σατανικη _εφευρετικοτης των Βερματων _ιτροετοιμαζε δια να _καθαριση τον ουροΛ · 6 ν αττο τα συμμαχικα αεροπλανα . Τα δπλα ταυτα _ησαν βληματα _τρομερας _καταστρεπτι _κοτητος τα οποια ωδηγοΟντο δια των ερτζιανων κυματων . 1 ) Αι _τιτερωται δομ βαι . Οι Βερμανοι περι τα τελη Απριλιου τοΟ 1945 διεδετον μερικας ε _κατονταδας εζαυτων . Ει , ετοξευοντο . απο _καταδιω-)< τικι > υ αεροπλανου με το οποι ον _συνεδεοντο με συρμα μεταλλικων μηκους αρκετων χιλιομετρων , το οποιον _ει , ετυλισ σετο . 'Ο πιλοτος τοΟ καταδιωκτικου _ωδηγει την 6 ομ 6 αν _εις τον στοχον της με διαφορα ηλεκτρικα κουμπια . Το υπλον αυτο , μολις εχρησιμοποιηθη , ε ' κσμε μρ . γαλην εντυπωσιν εις τους συμμαχους αεροπορους , οι οποιοι πολυ δυσκολα κατω ρθωναν να διαφυγουν . 2 ) Η Χενσελ 298 . Πτερωτα ! και σι ' ετα ' ι βοα & αι που ε- ξαπελυοντο εναντιον των αερο πλανων . Δια τας βο μβας αυτας δεν εχρειαζετο μεγαλη ακρι & εια εις την κατευθυοτν , διοτι ωδι | γουντο κατα τροπον ασφαλη εναντιον των εχθρικων αεροπλανων με ρανταρ . Αι _δομδαι αυται ηοαν _τρομερον δπλον , αλλα οι Βερμανοι δεν ετφολα & αν να κατασκευασουν μεγαλας ποσοτητας . 3 ) Το _Ζουγκερς— Σ _μετερλιγκ . Γομβα ιπταμενη με μακραν · ακτινα δρασεο , - , _ηοπι-ια _εξετοζευετΟ απο αεροπλανα η κα ' ι απο του εδαφους και ωδηγειτο ομοιως υπο ε ρτζιανων κυματων . Περι τα τελη • ιου - _194 ' _Ι , οι Βερμανοι _ειχον κατορθωσει να κατασκευαοουν μολις _ΙεΟΟ απο _τεις τρομε _, ρας αυτας _δομδας . 4 ) Τυ _ΦεΞΟι . _νερλιλιι 25 ( ο ¦ φλογερος κρινος ) . Γο μβα οδηγουμενη επισης δια _ερτζιανων κυματων μεγ ιστης ταχυτητος . Το δπλον α _>! το δεν εττρολαδαν να χρησιμοποιησουν οι Βερμανιο ! . 5 ) Τα Ρ _αιντοχτερ ( Κο ρες του Ρηνου ) . Σειρα _δομδων των οποιων η τροχια ητο (> ρ < χ _- τη εττι _ττινακος ρανταρ _ουγχρονεος με την πορειαν των αντιπαλων αεροπλανων . ΛΙ _δομδαι αυται ωδηγοΟντ ο εν • _πτησειι απο το εδαφος με _ερτζιατ · α κυματα . Ειχον ταχυτητα 1500 χιλ μ . την ο ' _εραν και κατα τους υπολογισμους των _γερμανων Επρεπε να ησαν ε ' _τοτμσα τον Λιαιον του 1945 . 01 Βερμανοι λοιπον ειχον κακως υπολογισει τον χρονον . Αλλω τα τρομερα αυτα _δπλε _/ αν δεν εχρησιμοποιηΟηοαν απο τους γερμανους , _υφιστσντα δυστυχως σημερον . Οι _νικηται εμελετησαν , ι ' καμαν δο κιμες και πειραματα και τα _ετελειοποιησατν . Ο ! στρατοι των νικητων ιιχουν τα τρομερα αυτα υπλα και ε ' _χουν και αλλα πολυ πε ρισσοτερα κατα στρεπτικα . υπως το ' 2 το οποιον πιπτει επι του στοχου σχεδον κατακορυφος , αφου διασχισει προηγουμε νως τ ην στρατοαφαι ραν . Επι πλεον δεν πρεπει νο λησμονωμεν κα ' ι την ατομικην _δομδαν . Συμπερασμα _ Δυστυχισμ ενη _σνθρωποτης αν ε κ ραγη ενας τριτος παγκοσμιος πολεμος . Η _ΑΟΛΙΟΤΙυ ΕΙΙ ΤΗΝ ΒΕΡΜΑΝ ΙΑΝ ΜΕΤΑΠΟΛ _, _ΕιΤιΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Στη Βερμανια , τ η χωρα της μπυρας , δεν υπαρχει πλεον μπυρα . Αλλα και αν _υτταρχη κατι που εξακολουθει ακο μη να φερη το ονομα αυτο εινε ε ' ι ο . υ > ρο , χ _^ _κΚ _κΛ ' κ . _νιχ γουστο , δυσαρ _< : 'στο μαλλον στη γευσι κα ' ι χωρις αλκοολ . Αλλα και τ ' _ειλλα ποτα που σερ . _δι ρονται στα _διαφορει καφε . ' νεια και κεντρα ειναι κραμα νερου , _σακχαρινης και χρωμα των _αΛ'ιλΙνης . Το κρασ ' ι ειναι πολυ οπωνιο και θεωρειται ποτο πολυτελειας . Μια μποτιλια κοινο κρασι του Μοζελλα στοιχιζει 100 μαρκαδηλ . 10 ημερομισθια ενος _καλου ε ργατου . Το αλκοολ αλλως _τε εινε εντελως ακαταλληλο ν _ια το γερμανικο στομαχι . ΟΙ ξενοι στα διαφορα κεντρα , που προσφερουν στις νεαρες γερμανιδες να πιουν , παρατηρουν μ εκπληξι πως μ' ενα μονο ποτηρακι ζαλιζονται τρομερα . Στα διαφορα χορευτικα κειτρα — ο χορος εινε η μονη διασκεδασες μεσα οτην κα ' Οημερινη σκληρα βιοπαλ η --1 φαινεται _αμεσως η τρομερη δυσαναλογια που _εδηυιουργηθη μεταξυ των δυο φυλων , η _θνησιμοτης του πολ . εμου _ δεκα ανδρες δεκα οκτω γυναικες . Κα ' ι τα κοριτσια _αναγκα ζονται να χορευουν μεταξυ των , ελλειψει _καδαλλιερων . θελετε να μαθετε κα ' ι για τη μοδα κ . _αι εν γενει κομψοτητα _Δυοτυχισμενη Βερμανια ! Φουστες κοντες , οσο _μττο _ρει πιο κοντες κα ' ι οχι σπανιως πανταλονια στρατιωτικης • προελευσεως η και καθολου . Οσο για την περιδολη των _ανδριον , η καταστασις πολυ χειροτερη . Πολλοι , βρισκοντας προφασι τη δηθεν ζεστη του _καλοκαιριου , πραγματικα για ναπροφυλαξουν το μοναδικο πανταλονι τους , πηγ _· αινΟυν στη δουλεια τους , με 8 ρα κακι του μπανιου . Επισης συχνα συναντα κανεις στα γραφεια ανθρωπους ηλικιωμ ε νους χωρις καλτσες και με παντοφλες . Ολα αυτα με την προφαση της ζεστης κα ' ι του καλοκαιριου . Στους δρομους του Αννο 6 ερ : υ _ειταν πολυ συνηθισμενο το θεαμα ανθρωπων με _αδεαδροχο κουμμπωμενο . Οι _ανθρωποι αυτοι ειναι τις περισσοτερες φορες ... Λ—ι _^ ν . _^^ α _'·^·*^· _^ - _..,.-... κα συνορα ενας γερμανος τελωνειακος υπαλληλος φορει _οτρατιε _^ τικο αακκ _εικι και πανταλονι οπορ . Ιο πραγ'μα κα μνε ι μεγ αλη _εντυπεοοι · , _· : ατ ' ι _υτους καλουι καιρους · : ι γχ ρ μανοι ησαν αμε _μπτοι ιιιη περιδολη _τοε _> ς . Αλλη _ατιοδε ιι . ις της γερμανικης δυστυχιας . Σ χεδον σ' _ειλα τα ξενοδοχεια που απεμειναν και δεν κατεληφθησαν απο τους ντκητας . δεν υπαρχουν οι ' _ετε _τραπεζομανδηλα και _οτις σκαλες και τα _αποχωρητηρι α Ην υπαρχουν λ _, α . ι πες γιατι αν καουν ειναι προδλημα το πιυς θ ' _, _αντικαταστα . θουν . Και ενα αλλο ακο μα . Βια να γραψετε ε ' να γρα μμα ι | για να αποκτησετε εκατο γραμμαρια χαρτι καινου ργιο αναγκη να πλ _ηρειεσετε ι . ναμιου κιλο χαρτι μεταχειρισμ ενο . Λεν ειναι ακο μη δυνατον να ραψετε Ι ' να κουμπι ι ) να _μπαλωοετε . κατι γιατι η _κλωοτη ι ιναι δυσευ ρετη και _οιαν 8 ρε-0 η ι . ' χει την αντοχη ισιου Λραχνης . Ιο ηλε κτρικο ρευμα πο ρε . _χι τεει κατα 15 κιλοδιττ το μι να- ανα δυο ατομα κα ' ι 7 π · .-λοδι ' ιτ για καθ ε Λτομον πε ριπλιον . Το Ιδιον κιτν τω ( ιεριοφως . Σημειωτεον δτι στας γερ μανικας πολεις επιβαλλεται ο συνοικισμος υπο την αυτην στεγην πολλων _οικογενε ιων . Κα ' ι εδω ακριδως ειναι το μεγαλο δραμα . Καυγαδες συνεχεις κα ' ι πολλες φορες ζυλοκοπημα μεταξυ των ενοικων για το ηλεκτρικο και το αε . ριοφως . Ειναι αδυνατον να διαβαση κανεις το βραδυ μια εφημεριδα η ε ' να βιβλιο . 'Ο ουνοικος δεν του επιτρεπει καταναλω . σιν ρευματος . υΙ ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΗΣ _ΜΙΙΜι _ΙΟΟΠιΙΡΟΗΙ ΙΟΚ ΤΡΟΦΗ Εις το Τεχνολογ ι κον Ινστιτουτον της / Μασσαχσοιο'ετης των Ι ιν . Πολιτειων ηρευνηθη και εφηρμοσθη μια νεα μεθοδος _δ-ια την _σποτελεσματικην αποστε ιρωσιν τροφων δι ' υποδολης αυτων εις την _επιδρασιν ηλεκτρονιων φορεων μεγαλης ποσοτητος ενεργειας . ΑΙ δοκιμα ' ι εγενοντο με μιαν ηλεκτροστατικην γεννητριαν 2 . 000 . 000 βολτ , η οποια παραγει ακτινας Χ η καθοδικος . Με την γεννητριαν αυτην εινε δυνατον να υποβλ ηθουν εις κατεργασια _^· 5 τοντοι τροφων εντος 24 ωρων και με Ισοδυναμοι · 1 . 000 . 000 μοναδων ενε ρ γειας _ακτινων Χ . Λεγεται δτι η νεα μεθοδος θα χρησιμοποιηθει διω την _διατηρησιν μιας μεγαλης ποικιλιας τροφων χωρις να _υτταρχπ υ κινδυνος μειωσεως της θρεπτικης _αξιοις των τροφων _τουτωεν δια της _θερμοτητος . Τα μικροβια φ _/ νευονται τη βοηθεια μιας δεσμης ακτινων , η οποια ανυψωνει την θερμοκρα οιον της τροφης μονον κατα δυο βαθμους Κελσιου . Πολλα προιοντα :, ως η τοματα , τα πορτοκαλλ . α κ . α ., υπεβληθησαν _εις κοαεργασιαν με την μεθοδον ταυτην κα ' ι τα μικροβια κατεατροφησαν ταχυτατα . Αλλα η κατεργασια αυτη δεν κατεστρεψεν τας διταμινας των τροφων τουτων , ως π . _χ . την πολυτιμοΛ' β ιταμινη ν Β . εις οιον βαθμο ν θα τας κατεστρεφεν η δια της συνη-Ω _,-,, ν- ΙΙγΛΑΙ _^ -,,, _ΛιΛ Π · _* _*! 'Λ-, ' _^ _ΤΒ _ΒΛΒαποστειρωαις των . Μερικα : ειδη ενζυμων ως π . χ . εκεινα εις τα υποια οφειλεται η αποσυνΟεσις των γεωμηλων δεν καταστρεφονται _ολοσχερ < 7 > ς δια της νεας μεθοδου , παντως δμως επετυγχιινεται αποστειρωσιι μεχρις ω-¦ ρισμενου _βοεθμου δταν _υποβαλ _λεεινται _ταυτα εις _παρατεταμε την _κατεργασιαν . Βαλα , ρεον εντος _υαλινων αωληντ _, ιεν , υπεβληθη εις κατε . ρ γασιαν · δι ' ακτινων και ευρεθη οτι ο αριθμος των μικροβιων _ηλαττωΟη απο 37 . 000 . 000 κατα _σταγονο : ακατεργαστου _γ αλακτος , εις 2 κατα σταγονα _κατειργασμενου τοιουτου . Ποσιμον _Οδωρ , το οποιον _υπεβληβη ει ς _κατεργασιαν δια παρομοιας μεθοδου , απεοτειρωθη εντελως . Ανσ τον Παγκ οσμιον Τυπ ον —Εις £ να αγροκτημα της Πολιτε ιας Νεας Υορκης η κ . Αννα Μαζες _εωρταοε προ ημερων την 88 ην επετειον των γενεθλιων της και την 11 ην επετειον της καλλιτεχνικης σταδιοδρομιας της . —Η κ . Μοζε ς — που θεωρειται σημερον μια απο τας καλλ _ντ ερας ζωγραφους της Αμερικης — ειναι μητερα δε κα παιδιων και ηρχισε να _ζωγραφιζη _ει ς _ηλικιαν 77 οτων , 8 ταν η _αρθριτις την ηναγ'Κσσε να _ε γκαταλειψη τα _κεντη . ματα , με τα οποια Λσχολειτο Εως τοτε . — Ασφαλως , ποτε αλλοτε η τυχη δεν υπηρξι τοσον τυφλη _, δσον εις την περιπτωσιν ενος λαχειου , που ειχε ν εκδοθη εις το _Νανσυ υπερ των Βαλλων πρωην _αιχμαλεοτων . —Ι ον _νιρωτον αριθμον του λαχειου αυτου εκερδισε προ ημερων ινας αι χμαλωτος ... Βερμανος . _—^ Δεν _μττορω να _βρω αλλον τροπον , για να σας αποδειξω ποσον μισω το σχολειονσ · , ε ' - γραφεν η _16 ετις Γαλερια Μπιλχαμ , απο τυ Χαλλ της Αγγλιας , εις _^ να σημειωμα προς τους γονεις της , με το οποιον τους _ειδοποιουσεν , δτι απεφασισε να φυγη απο το σπιτι . —Το περιεργον ειναι , δτι ακριδως την ττροηγουμενην ημεραν , η νεαρα δραπετες ειχε δωσει τας εξετασεις της εις το σχολειον , ειχε _προδιδασβη και ειχε παρει κα ' ι το ενδεικτικων 1 της . —Προ ημερων , εις το _ΚινΥΚστον της Ιαμα'ικης , ε ' να εργοειιωσιον πουρων , που ανηκεν εις μιαν εταιρειαν της Κουβας , £ κλε ισε τας πυλας του με αποτελεσμα να μεινουν χωρις = ρ , 'ασιαν οι 400 εργαται του , επειδη η κυβε ρνησις απηγο . ρευσε την εξαγωγην πουρων κατασκευαζομενων εις την Ιαμα'ικην με ονοματα που χρη . σιμοποιουνται δια τα πουρα της Αβανας . —Το Πανεπιοτημιον της Ζυριχης απενειμε τον τιτλον του επιτι μου διδακτορος της _ιατρικης εις τον ηλικιας 84 ετων θεοδωρον Σταουμπ , ο οποιος , τυφλωθεις εις την νεοτητα του , αφιερωσεν απο τοτε υλοκληρον την ζωην του εις την εκπαιδευσα 1 των τυφλων . —Ε ις το Ντενχαμ της Αγγλιας , ο Ταμ Παουελλ , μολονοτι πρυ 24 ετων ε ' χασε και τα Ουο χερια του εις _κοσιοιο ουατυχημα , δεν _επαυσε να καλλιε ργ _ει τον κηπον του , τον 6-ποιον εσκαπτε , εσκαλεζε και _εδοτανιζε μι . τα τεχνητα χερια του τοσον καλα , ωστε προ η . μερων _ε'λαβε το δευτερον _βροεβεεον κηπουρικης εις την σι · . - 'Απο το . Παρισι _ωγγελλεται , δτι με εξαιρετικην λαμπροτητα _εωτασθη εφετος η τεταρτη επετειος _της _ειπελευθερωοεεος των Παρισιων ( 21 Αυ γουστου ) κα ' ι δτι το κυριον χαρακτηριστικοι · της εορτης ητο η μεγαλη λαικη _συ-μμετοχη . —Η διευθυνοτς της _αστυνο μιας ειχε δωσε ε την αδειαν να οργανωθουν χοροι εΙς τους δρομους ι ' ως τας δυο μετα τα μεσανυκτα , πραγμα τυ οποιον £ ως _τιιερα μονον κατα τον εαρτασμον _τι ς 14 ης Ιουλιου _επετρεπετο . —Εις το Πε ρλ _Ρι'βελ της Νεας Υο ρκης απεθανε προ ημερων , εις ηλικιαν 52 ετων , ο δοκτωρ _Βι-λλαιτραγκαντα Σουμπαρωφ , ο _ωποιος _ιθει . _τογιτο ως ιιια απο _τας εξο . _χωτερας _Ιατρικας διανοιας του _αιωνας μας . —Ο Σουμπαρωφ _ησχοληθη 0 η με ερευνας επι του ηπατικου εκχυλισματος προς Οερα . πειαν της κακοηθους αναιμιας , με την _μελιτην του καρκι . νοι ) , και , εσχατως , με την πα . _ροτσκευην ενο ς νεου _φαρ ια . κου , της -εχρυσομυκινης _- · , προς _Οεραπειοτν σοβαρων α . _Οεντιεον , επι των _οποιε . _νν δεν εχουν _επιδραοιν ουτε η πενικιλ _λινη , οΟτε η _στρετττοιευκινη . _—Τελευταιως συνηλΟιΛ · _ειςτο Αμστερνταμ το _ΙΙΟονΔι _εΟνες Σ υνεδριοντης Φιλοσοφιας εις το οποιον _ιλα & ην μερος _πε . ριπου 300 σημαινοντες φιλοσο . ψοι , _ων'τιπροσ '' _ιιιυον _τ ες _τριαν τα χωρας . — ΕΙς την ΛουΙ ' οβιλλ της Α-[ ιι ρικαντκη ς Πολιτειας ΚιΛΤο . _κυ Ινας _νεαριΝς _μειυρος προσηχΟη προ ημερ ων _ενωττιον του δικαστου κ . Λοραιν Μιξ _κειτηγορουμενος , δτι ει χε κλεψει μερικα καρπουζια . ¦ Ο δικαστης κατι δικασε _, τον _νεορον κλι ' πτην _εις _τριεον με _^ _νιον _φιελιικιοιν μι , ιιναι _^ ιι _, ιλην , και διεταξε την _ειπολυοιν του , διοτι , καθως ειπε , το Λ . _μερικανικον Σ υνταγμα εγγυ . _ι'ιται ( Ι <· . _τειικ _πολιτας τΛ _δικαιεομα « να επιδιωκουν την _ιυδαιμονιχχν _των _? . -Ει ς ηλικιαν 75 ετων απε-Οαιι προ _υλιγων ημερων εις το Πδμουθ της Αγγλιας ο Σι & νευ Τζωρτζ Μττραουν ,, που ητο ασφαλως ο _γ-ονιμωτερος εφευρετης των τελευταιων χρονων , δεδομενου , δτι ειχε παρει περιπου 1000 διπλωματα ευρεσιτεχνιας . —Ο Μπραουν ηρχισε το στα διον του _εις ηλικιαν 18 ετων και με τας εφευρεσεις του συνεβαλε σημαντικωτατσ εις την _ανατταιζιν των _μεσιαν _τηλεπικοινωνιας , Ιδιως δε του ασυρματου τηλεγραφου και τηλεφωνου . —Προ ημερων , εις Ιντχ δρο . μον του Λονδινου , Ενο : ταξι παρεσυρε την Θετιδα Μαιρη ν Ουηλαν , η οποια εκ εινην την στιγμην επερνοΟσε με το καρ . ροτσακι της κουκλας της . —Το ατυχες κοριτσακι , μολονοτι επαθε _κατατγματια και _εις τα δυο ποδια του , εδεχθη την παροχην των πρωτον βοηθειων , χωρις να μιληοτ ) καθολου , αλλα μολις ειδεν , οτι το _καρροτσακι της ειχε _γ-ινει κομ ματια ηρχισε να _κλαιτι _απαρηγορητον . Τριακοσιοι ε ργαται του λιμενος _ΑΙηβονμουθ , κοντα εις το Μπριστολ , απηργησαν προ ημερων , επειδη η αστυνομια _ουνελαβεν _£ να κοριτσι , εις τ 6 οποιον καποιος εργατης ειχε δωσει δυο μπανανες απο _εκεινας που εξεφορτωνοντσ εκεινην την στιγμην απο ινα π ? _ΛΙ-. ΟΙ τριακοσιοι _λιμενεργαται μετεβησαν ε _, ν διαδηλωσει _εις την _αοτυνομιαν , δια να _διαμαρτυρηθουν , επανελα _& αν δμως την εργασισν τον _οχεδον αμεσως , μολις τους _εβεβαιωσαν , δτι το κοριτσι δεν επροκειτο να διωχθη . —Η μεγαλη γεφυρα του _Μττρουκλυν της Νεας Υορκης —η ενατη ως προς το μηκος γεφυρα του κοσμου—προκειται να ανακαινισβη , δια να ανταποκρινεται εις τας σημερινος συγκοινωνιακος αναγκας . —Η ανακοινωσις αυτη _υτεελογ ισθη δτι θα στοιχιση 5 . 000 . 000 δολλαρια , μια δε απο _τος κυριοτερος _μεταρρυθ μισεις της θα ειναι ο τριπλασιασμος του πλατους του αυτο κινητοδρομου της , εις τροπον ωστε να ημποροΟν να κυκλοφορουν _'δ . ΟΟΟ αυτοκινητα την ωραν ενω τωρα _κυκλοφοριυν μονον _υΟ . υΟΟ την ημεραν . —Το Βραφειον Κηπων και Δενδροστοιχιων της Νεας Υορκης απεφασισε να _εττιτρεψη καθε Σαδβατον εις τα παιδια ηλι κ ιας κατω των 16 ετων να ψαρευουν εις την λιμνην του Κεντρικου Παρκου της _Μανχατταν . * Ε 52525 £ 5 ΚΙ ! 52 _Ω 5 ΕΚ 5 ? 525 ιι ! Π 1 _^^ | Κινηματογρ αφος 1 Α ΟΥ Κ Ο ΥΔ 11 . Γ Σημερον ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ κ και αυριον ΣΑΓΓΑΤΟΝ , [ α _ΛΡΑ 7 . 45 ' και 9 . 45 ' μ . μ . ( Μεγαλοπρεπως εγχρωμο ) υ [ η ... , _'Λ >' - ' ¦ ' * ΚΙ ! ιι Με τους : § Γ ν . · ΡΑΙΝΤΟΛΦ ΣΚΟΤ ! § $ ¦ . ·' . ¦ ΜΑΡΚΑ ΡΕΤ ΤΣΑΠΜΑΜ ! —— ι γ—ι ·—ιι—ι»—ι . _—»¦—ι _^^· _- _^^ _- _^ _ι _·^ _I--1 _^ _-1 _Β-1 _^· _1 _^ _7 _τι _^ _-ι _. _τ-1 _^·¦)^ _- _· _1 _^ _7 _^ _1 _^^ _1 _^^ _I _^ _-1 _^^ _ι _^^ _1 _Β-1 _^ _--1-. ι _^) _ιΙΛ _3 _213 ε _^ _ε _& οι | ι' / ι ΗΧΛΝΑΙ 1 _51 _ΑΥΙΑ _ΟΙΕΖΕι ΑΝΩΤ ΕΡΑ ! ΟΛΩΝ ( _'Βκπκλ . ) ! _νΗΜΚ 5 _^ = ΙΙΙ _^ Ει 3 = _« _ΚΞΕ £ _^ 2 _δΛ _3 ¦ ¦ _09 _ι-8 ιυ _2 ι 55 _«!^^ ι _2 ν « _25 ιει _^ ΠΑΒΚΥΠΡΙ ΠΗ Ι Ι ιΜΟΟΡΙΚΟΗ _ΛνΚιΙΟΝ ι ! ΛλΡΝΚΟ : | ι ΠΡΟΣΦΟΡΛΙ β ' _, Ζητουνται προπφοραΙ η ι διι _» την _οικοδομηοιν ουο [ αΙΟουοων του Λυκι ιοι . · Ι ] ι ' πΙ τΠ βασει υ / _εδιου / - Κ _ττΒ . κταιιι . ως _ιειυ . Ε £ _, ' ΟΙ _εναιαψεμ _ομινοι δυ · || _ιι ) νανκχι νι . ν εξι . τασωσιν _» ι Η το οχ / δι -ν τιειρ α τω Λι > - Ψ ι » κπι Ι ρχι ) κ , Λ . - Κουτ ου- Γ Η μι'ιντ , ) , Κ ιι ΛΙ προσφορα ! δεον _^ ' α να Λποοιπλωοιν- ουχ ! ι * | 3 ι . ραδι ' ηι ρον ιΒις 30 Σε . Η Μ ι < _ιε | ιωρ ( οι ) ιιρος ιον κ . Ι . Ι . Ο . _( ΥΙΥΓΙΛΔΙΙ Ν |] ι ( _νιι _) ι · Ηιιι 0 ι ' _Βραμμαιεα _τι | ς Σχολι- ι · κ )) γ . Εφορειας , Τπχ . ι , ΚιΛ . 211 . Λαρνα κα . ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙιιιΙΒΜιΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΤ Ε Ρ Ν 0 Τ ~ 1 Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α ΕΝΟ ΙΚΙΑ 7 . ΚΤΑ Ι Μοντερνο κιιι _πληρε . νς / πιπλωμιΙο _διιτ . ιιι _ριομα νιοκτιοτειι ) οΙκιας 1 . 11 _ΟιευμιεαΙην _τοποθεοιιεν , _ι'ξε . ι . Οι τ _εΤιν τειχων τηι ' , _ιιρε . πιιι . οιιι τιεε , μι . χι , )| ι ) _ιι > _ι ιιν ι Ι _ο < ει > ε » ν , • ιι ηλεκ _τ ρικην _κεει υδραυλικην _/ _( ¦ κα _τΛιπτιοιν , νκπρ _ειζ ι _, ιι ' ιρω · _ττιΛκ _ον μτι ι ' ιντο , _βερεΙνταν ιιι 0 « ιΛ _·· ιν 'Ι < ιν Οεαν _κετι γενικως μι . υλος τας _εινι _-. _τεις . 'Λπο · _τειΟητε _ Βηλιψωνον ' ΩΙ , ιι . _Μς Λι _) δρας Ι / Μ , _Λειικω _οιπ . ιιιι _ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι _ι ηιιι ιιιι _ικ ιιιΗιιι ιιιιιιιι _ιιιιιιι ιιιιιιι | | _ω · _νν _^^ ιν _^^^^^*** _νντν _^ _ινιντν _^ _ι _Λ · _Λ'Λ-: ' _τ _^ Ι θεατρον « ΟΛΥΜΠΙΑ » ξ -5 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ _<& _-ζι + _+ 4 · _^ 3 Υ ΣΗΜΕΡΟΝ . _0 . 3 Ο · μ . μ . V Χ ' // ΜΕΒΑΛΗ Οιατο _ιχ η Α ηιιιονργ _ιιι του Θ . ΣΥΝΑΛΙΝΟΥ * _ζ Ι σατανας ι _^ ΙΙΛΣΩ ΜΑΝΩΑΙΑΟΥ - ΒΙΩΡΒΟΣ ΠΑΠ 11 ΑΣ _^ - ' α Ο . ΚΩΤΣ _ΟΗ ΟΥΑΟΣ - Ε . ΧΑΤΖΗ ΑΡΒΥΡΗ _# -ι * Ν . 11 ΑΡΑΣΚΚΥΑΣ . ν _< Ι 2 _ΡΑΥΤΟΠΟΥΑΟΥ ΑΥΒΙΖΟΣ _£ Μ * _^ , _ · ¦ ¦ Μ φ / ιριοκ ΣΑΓΓΑΤΟΝ , 9 . 30 ' μ . μ ., το ΠΕΡΙΦΗΜΟ φ : _ι « ΡΟΜΑΝΤΖΟ » ' Χ _^( ' // _ιαγ αΧ η _οημιο » _ογια της ΓΑΣΩΣ ΜΑΝΩΑΙΑΟΥ Λ ¦ α ¦ & _ν _| Α II 0 Β Ε Υ Μ Α , 7 » .,, . γ Ι « ΓΑΘΕΙΕΣ ΕΙΝΕ ΟΙ ΡΙΖΕΣ » £ ΒΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 3 ) . . V _^ _φφ _$ ιμ _£ ι _£ _φλ _^ ι _£ _νΦφιΙΦνν _φ . * μΑ . _ιιιιφι ? Β ** _** ¦ _^ _^^ _^^ _^ _^< . _ιΧ . _Ο _^> _^ _Τ _> - _^* . _^ _, _^ » . _» , _^« . _^^ _, _^ _ν _^» 3 ΚΟΥΖΙΝΕΤΤΑ με ΡΟΥΛΕΜΑΝ { ¦___ * ΙΙΑΡΚΛ 1 Ι ΘΙ _-ΙΙΣΑΝ ΚΟΥΖΙΝΕΤΤΑ μι ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΑΜΕΡ Ι ΚΑΝ 1 Κ Α Λ ια οποια _διαθετ _εμεν κατοπιν αδειας του £ Β . ΛΒ . ΒΚΙ ΟΥ ΠΡΟΜΙ -ΙΘΡ . ΙΩΝ . Ι Β ' , ΙΙ , Ι _} , Ι'Ι ' ' , . ? , ? . ' _Λ , 2 1 , ¦ ' , 2 ' ¦ , κ . ιι 3 . Προλαβετε προτου εξαντληθουν . ΜΙΟνΑθι νι Β- _ _Ογ ρπιχ _Πη _^ _ιη _οοΒιη _^ 8 ιοΒ < - ' « ΑΕΜΕΣΟΝ , _υου ς 'Κ _ΧιιιΟιαιας , Αριθ μο ς ιι . ' . ' . _ΛΕΥΚΩΣΙ ΑΝ , _ι' Μ ς Κνρηνι _ιας , ιιοι _ιιμος 7 λ . 1 _¦» _«» ' _ι » 1 Ι > _νηβΤ _^ _Τ _^ _Τ _^ _Κ-ΛΤ _^ _τνΤξ _^^ _Τ « Ρ V 1110 ι _> _^ ο « Π Μ | | | _^ ' _» _^» _^^ _^*^ _·«^ _^ ιΓ > _0 < 1 _Ι < υ _ΛΙΙ Ι ιυΙ ι _^ Ι _ι ι _* _ΙΟΛ Λ * ΛΠν Λι » ΛΛΛ [ 3 01 ΠΛΕΟΝ _ΔΙΑΛΚΑΟΜΕΝΕΣ ιις _ΙΙ Χ , _ι ν χ ον _ΚΟΣ ΜΟΝ _ΤΟΥΡΠιΜΕΖ Βι ) ,- ΦΗΜΙΣΜΕΝΙΙΣ ΜΑΒΚΑΣ 0 0 ΝΑ » 3 ΕΙΣΑΒΟΝΤΑΙ Ι _'Μ _' . Ι Λ ' . ι . ' ! ΙΣ ΤΗΝ _ι : Υ ! Ι . ηΝ Ι Ειδικες δια 1 ΙΙΛΟΕΑ ΦΡΕΑΤΑ χ αι ΔΙΛΤΒΙΙΣΕ 1 Σ . --ΟΙ ΤΟΥΡΠΙΝΕΒ 1 , ΠΟΜΟΝΑ ΙιιΒι Ι Ι ΑΒ . ΙΟ ΙΒΙ _'ΟΥ με _ιατιολι μικι _. _ιι ουοιημ _^ _τ οι ¦¦ - μι _ιικικι _ΟιΙ ς' _ιτιει _ι | ς τα μι _γειλι Ιι ) (> , < Αμι ρικιινικα 'Β ργοοιι ' ισιο . Ι Η ΑΙΙΟΑΟΤΙΚΟΤΙΙΣ < ι · ιι η ΣΙ'ΕΒΕΟΤΗΣ ιων ι χ ι ι _ιχ _ιιμη _Οιι ΛπΑ τοιε _^ κιιιιΙ _^ _. ειι _^ κ , ιι _· , Λεν 0 ΞΒ . ΙΔΟΥΝΤΛΙ και ΛΑΔΩΝΟΝΤΑΙ αυτομ ατως μ ι . ντ ρο ωοιε ν ι ! _ι μη διακοπτεται η λε ιτουργια ιων , Ο ! ΤΟΥΡΠΙ ΝΕΣ « Π Ο Μ ΟιΝ Α » -- ΕΙΝΑΙ ι ) _ΤΕΑΕΥΤΛιΑ Λ Ε Σ 1 Σ 4 --- -η ) Λ 1 . ΤΕΡ _/ _ΚΛΝΙ ΚΠΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ . • ΔΒ . _ΧΟΜιΒΟΑ Β . ΙδιΛΛ _- ' παρα γγελιας _( ΙνηΑΛ γΜς των ' ' ( _Ικαιτηοεων _και _ιΙτναγκεΛν του πε . λατου . ' -11 ΛΡΛΑΟΣΙΣ ΕΝΤΟΣ _1 ΙΙ 1 ΝΤΕ ΜΗΝΩΝ . -- ' ΛΙΙ _ΟΙΛΘΗΙΚ Ι ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΛΚΟΝ ΣΑΓΓΑ ι ΚΑΙ ΥΙ ΟΥΣ . Ι _^ ( . ΒΚΡ ΕΚΑ ·) | _^ _ΤΑ-Ι _& _ιΤιρ— _ _• _^ ν « _τιιΛ _^^ α _^ ~ ' Υ _% ΖΖι _^ ι _**^ : _» ΕΛΛΗΝ ! ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ ΣΥΒΚΟΙΝΩΝΙΑ ! ΕΛΛ . _ Α . Ζ . ( Τακτικα Δρομολογια ) ΛΕΥΚΩ ΣΙΑ ΑΘΗΝΑΙ Ε _^ ΑΘΗΗΑ Ι ΛΟΒΗ _& ιΝΟΝ ΠΡΕΣΤΒΟΥΤΚ ( ε ' < ο ι · ι λ ) ΑΡΧ Ι ΖΟΥΜ την ΚΥΡ Ι ΑΚΗΝ , 26 ΣΕΠ ΤΕΜΓΡΙΟΥ , Εκ της ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ . . __ _.. ¦— ΒΙι _' μτιι ην κ ιιι ΙνιιριιιΒ . ιμ · Ιιιιι | ειην κ > ιι _Σ υο _ι ιειοι / Ι _ειιιΙιειειπ Αν . 03 . 0 !) Πριαιγιιν χ Αν . 03 . 30 ' / Ι ι ' ι / ε , ι _ι ' / Ι ., ι . ΟΙ ) . ·!<) _ΛννΜνυν ' / Ιι , ε , _Οιι , _ιΙΟ Λ ,, νΑΙνι _ι ν Αν . 07 . ΟΟ Ι _ΜιεΥιι ιιι Αν . 11 . 0 ( 1 ΑΟηνιιι ' Α Ψ . IV . ΟΟ Ι / Ι _ειιΙιιιΙ _ιι ' Α ψ · 10 _. 3 Ο Ι / Ι _οιΙι Ι ιΙι μ Αν . 30 . 30 ΑΟηνιι ι Αν . 10 . 00 Ι / Β ρι ' αι _-ιΙιιι , Η Α φ . 33 . 30 Α _τ νΗΛισ _ια Α φ . 32 . 40 1 ( ΟΛΑ Ι ΑΙ ΩΡΑ Ι Β . Ι ΝΑΙ ΤΟΠΙ ΚΑ Ι ) ΒΜΥΛΑ Λιπι _ικιστ ροψης _μττ ' _επιει _τροφης 1 _Λ ! ιι κ < . > ι > ι ( ι . Αθηναι _ε μ ΤΟ 0 Ε < 1 < 1- 2-0 , ' ΑΟηπ _, ι ¦ _Λοναιην Ε ' . < Ο- · _, η · _-0 V . ΟΟ-ΙΠ-Ο ι ΑΟηνιιι . Π ο 'Ι > τγον χ Ι . Ι _Ο _- _3- _-0 Ε 106 -9-0 Ι > 1 ιιιΗι . ε . ιιιι . ΛονΑΙνι , ν _ιιιυ 0- 0 £ 1 ΙιΙ- _'Ι η · 0 ¦ · / _Ιλιιιωιιιιι - ι / ιε / ιι Β ) 'Λιη > £ 7 Ι- ·] 3-0 ι Μ _' ~ 7-0 _( _Δ ιΛ 0 Ιι ΣΙ :. Ιι ΛΠΟΤΡ . ΙΝΡ . ΣΘΕ ΤΩΡΑ _ε . Ις ιους 1 ΒΚΝΙΚΟν _ι Α ΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ , ! ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΑΘΟΥΣ ΛΤΔ ., ι Οδι _' _ιε Ληδρας 50 , ΤηλιιΒιωνον 528 , ΛΒ . ΥΚΩΣΙΛ , __ _^ ' _^ _^ ' _^ ¦ ¦ · :- ¦ ¦ _^~ ' _& ς 7 _ζ _~& £ _*^ _^*** . _ψΦ _^ _ιτψ _* : _* ¦ - / Ν , _·^ _β _^ Β . ' ·· _- _·^ _. _^ Λ « Λ 5 ! ι 7 _Τιτ _/^ _ > > ' _& _ιψ / - _ο : : _% _^ _# ιιΑΛΑ ΓΛΑΧΑ · ν _ΝΕΣΤΛ _Ε ΟΥΔΕΝ ΚΑΚΟΝ ΑΜ Ι ΒΕΣ ΚΑΛΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ , Σεπτεμβριος Εν _αυτοκινητικον ατυχημα μοναδικον _ιις την 1 _στορι < χν , _ιοημειωθη προ ημε . ρων εις την _πρωτευουσαν της Αργεντινης , το Μπουενος _ΑΧρτς . Το γεγονος ητο τοοον _κιχτα-πληκττκον , _ωοτε : μολονοτι παρηλθον ικτοτε _αρκετα ' ι ημερσι , να ι · _ζακολουθη νω _αποτελη γενικων θεμα συζητησεως . Ενας οδηγος ηθεληαε να _αποφυγη £ να παιδακι που _εξεπεταχΟηκρΛ' αιφνιδιως εμπρος του _εις τον δρομον και Ερριψε το _αυτοκινητον του κατα μιας _μοτοοοκλεττας που ητο _οταμοττηιιενη _εμττρος αττο _Κνια γκαραζ . Η μοτοσυκλεττα ανεφλι . γη και το πυρ _μετεδοθη και _ε . 1 ς το γκαραζ , με _αποτελεομα την _αττχτιναζιν _τεσσωρε _^ ν δεξαμενων βενζινης και • πΙν _κοτταρρευσιν εκ της _εκρη-? εως των αρκετων _γειτονιχω · _οικιων . Εν _τζι μεταξυ ο οδηγος , ο οποιος ειχε . χασει τελειως την ιμυχραιμιαν του . δεν κατωρΟω σι . να _αταματησε | το αυτοκινητον του , Λλλα το εστρεψε κατα του _-πληθους , που _επτ _ρι . μενε το τραμ _εις την πλησιον _γωνιαν και εσκοτω σε δυο ακο | ιη ανθρωπους , Ο τραγικος απολογισμος του ( _ιτυχηματος _οτυτου ησον 11 νε κροι και πολλοι _τραυματιαι . Αλλα , δια να επαληθευση το ρητων δτι ουδι . ν κακον αμιγες καλοΟ , η καταστροφη αυτη ειχεν ως αποτελεσμα την συλληψιν ενος εξαιρετικως ι · _πικινδυνου _κακοποιοΟ , τον οποιον ματην _ανεζητε ι απο καιρου η αστυνομια . Ο _τελευταιεες νΑν ' _ενυς _ε ' . _κρυιν _νε . νυ _,. ις ι ' ν _Λι νυ τα : _καταρι _^ υσοΛΙα _οικηματα και η αστυνομια τον συνελαβε μολις ιι , ηλΟιν ατω αυτο _πρςστεεΟων _νΛιι διαονΛθ ( 1 „ , ΜΑΛΛΙΑ ΠΑΕΠΙΜΑΤΟΣ ΑΡΦΟΝΑ _- Αγγ λικης _προελτυοεονς οτο _κατασπτμα ΣΙ'ΕΦΑΒΗ , οδος _Παφι-υ Ι '>! . _Λευκεοσια , ( πα . _ραπι . ε . υρως λοκουμαιζη ) . _ΛΟ ι _^ ι ω _ιιυ 1 _^ 3 _υ αι ι _* - ι _^ ι ι _^ ε ιιι _ε _^ ι _ι _^ ι ι _^ _ε _ε _ -ι ι _^ λ ι _^ ι ι _^ ι ι _^ ι _^ ι ι _^ . _^ ι _^ _3 _ε _^ 11 ιι , _τ < _ιΒ > _Χ _·! _^ _ Β Τακτικοι _Υρηιιμιιι οπο και ι . Ι ς // Ρ _^^ _ΚΤ _) ΛΛΕΞΛΝΛΡ _Ρ . ΙΛ _Ιτ ¦ ΚΛ _ΙΙΟΜ , II ρ _^ _Τ _3 « _^ _/] , Λ · _Ι ΦΛ οι ιι Ι Ι _Ο ι ι , ' . Βι . _Υ ι , ' ., Λ _^ _Μτιιαρ * }) ΚΩΝΣ ι ΒΛΗΤΙΝΟΥ ΒΙΟΛΙΝ ΡΟΛΟΝ , _^ - _^** _νΧ ΛΘΙ ΙΝΛ . _'· :, εκιΒΟκν _υτιο της ΜΕΑ _ειι _^ _^ - _^^^ _Ι'ΩΜΙΙΒτ , ΜΛΣΣΑ , Μ ΛΜ , ΛΟΜΛΙΜΟΜ , ΠΟΛΥΙΙΛΙ Ι ΛΙ _· . ' . ΙΟΠΛΛΒΙ Λ - Κ ΙΙΠ ΒΛΝΙΚΛ πληρ ωμα τα . ι 'Ι . ιν _· νιιιι δεκτα ι | _ιορτιι . · δι ' _ιι _λι ιΒ _τι ' ις _γρειιιμ ας , Λιι ' ι τιληρ η _ψοριικ : κα ' ι ι . Ιοι ιη ρια 1 11 « υιι _Γιντιι ι _εο _ιονΡΓυδ ) _ιτο Οδοι Οναο _αγορειυ Μιι , Ι , Λι . ιικωοΙιι _' , ιι ) λ . () '> Ι , _ιΤλ ' ) , ιι _ιιιν , Ι . ν _ιιιοη _ε _ι : Ις 'Λ μμ _ο _/ _ε , ιιπον , Λεμε ουν , Λι ' _ιριττκιε ΚΑΙ ΙΙΣ ΟΛΑ ΤΛ ΛΝΕΒΝΩ _ΡΙ ΣΜΒΝΛ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ Τ Λ Ξ Ε Ι Δ Ι Ω Ν . ΚΨ / Χ ΑΒΩΠΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΧΗΤΩ Ν 5 ΤΗ Ν _ΠΡΟΤΗ ΒΡΑΜΜΗ ΑΘΗΝΑΙ , 20 Σ _επτ _εμΓ ριον ( Του ανταποχριτο ιι μα ς ) . ( Αεροπορικως ) * Οι Αθηνα Ηε ς εφημεριδες γρα ψουν για 'τη θανμασια δον . λεια πον γινεται απο τα _στ _ελιν _*< Βον στρα _τιωτ _εχου θιασου του Β λυιχ οΟ Επιτελειου Στρ ατου , _πνυ περιοδευει _^ ρ δ ς _ψνχ αγιο γι . αν των μαχ ομενων ιθ νιχ ων ιιυ . ναμν _ιυν . Ο θιασος αυτ ο ς , που τελει ναο την διευθυνση του ι * . _πολοχ αγου χ , Ν ' χ ου Κιουση , α . πο _ττλειται αηο _ιχ λεχ _τ ους _ιθνι . χο _ερρονας ηυοηοιονς που , α ψη . _φουντας καθε κινδυνο , γυριζουν _ολας τις _περιοχες απου ο αερα . τος μας μαχετ αι χη _τ α τον αυμ . μο _σιτισμον . Τελευταιως , ξιχιν ιοντα ς _ιυιο τα Βιαννενα ) πηγαν το Καλπακι , στα Δολιανα , στους Φιλιατ ες , _χη ) ο / ι * ? ηγΙ , _υστεπα ιιηη ι . η τ η _οιρη _ιξαντι ητ ιχη δι αδρομη » εινω σε μουλαρια , εφτασαν ω ς ιην * ΕΧΧ ηνοαΧ _β ανιχ η μεθοριο χι * ιπαι _ξαν μηροατ ει στους πα . _χ α _ηληχ εους ιινδ ρ / · ς των _ηροχ ε-Υιοηηαεν _τα ν γραμμ ω ν εης ηιριο . χης Βχ ιλΙλ χαι Μεγ _αλη Ρα χη . Απ ' ε * χ 1 . 1 _ιχ ηγ αν στη Ζ _ι εσ α % _ατ ο ΜΙ _τ _σαΖ σ , α τι ) ν πιρι ψε π ι ι α ιου _ειηοιου πια ασαν μια νυχτα _μεγ αΧ ης αγο > _ν . ' ας χ αι χινδυνων γιατι σ * ενα χωρ ιο ιιου αιινυχ _τε _ρ ιν _& α ν εγινιν _επιΟεσις των συμ _ιρι _των πον τελικα _απεχρ _ουαθ η κ , ' υστερα κατηυθυνθηααν ει ς Νπ _αΧτουαα , Κανιταα ηπΙ Γουρμ πιαν η . Μετα απο τη Γουρμ ηιανη ο θιασος / προχ ωρησε : _ιτρ δς την καρδια γοΒ ' Βραμμαν . Εφτασαν ιχ αι πρ ν λι γες _μιρις στην Αε · _τομηλιπια , στην αΧΧοτε ε'δ ρα Βθι ) * _κρατους · _τοι ) Μα ρκ ου , ο _· ιιην τω ρα / δ ρινιι ταξι αρχ ια του εΟνιχ οΟ στρατοι · . Σιην Ιδαα _Αοι ιιον εινεη τον Λησταρχ ε ιου των αΧιιιι ηΗομμαννι _ιτ _τιο ν ακουσθ ηκαν ΙΟ _νικΑ τραγουδια χα ι παι χ τ ηκαν π ατριωτικα _αχε _ις _, υπο _τΙ ς ζω-* Ι θις _εειευφημιις _τεΤι ν ηηα , 'ιχ ων / ιιι _^ ι / _. ' » ο » - που _εςηιι *{ ιΟησαν ιι _^ Απατ _η τε ς _αυτ * ς καρφ ι ς , 'Ιι _ιειιτ υχ _ια των παραστασεων ιου θιασου αυτου ητ αν π ' · _Βοιπ κι ' ι συμβολη ιου ατ η _ψυ χ ιιγωγιη χ α _στη διατηρηση τον Ακμα _ιαν ηθι χο Ο των _μαχομενων τμηματων τοσο οημαντιχη ωστε δ διοικ ητης της _Ταξιαρχ ιας _» _ον / δρι νει ατη _Ιι ουημιιι _α ) η Απηυθυνε το . κατ Μι _ιιμιι * * ) ' ) £ » ιΙ φο ν πρι ς ιιι Βινι _κΑν _'ΚηιιιλιΙ αν , ι 2 ) Β > : ' 7 _'» ι * / κ * ιυν ν : τοΧαχα γ δν Κιυυσην ΝιχαΧαον _Οεαι ριχΛν συγκρ οτημα _Β . _Κ . _Σ . α φιχ _θιν « _I-«< 1 χ θες εΙ ς χ _ιαρ _' αν ΙΙουο μ _/ ι ιαν η , ιδραν _'ιιι ης Ταξιαρχιας , _ιδαι υι _ιιαρ αστασιν δια την _ψνχαγωγιαν ιοΒ * μαχομ / ναν ιι _τραταΟ , Ιι _πρ αα / ια _θεια αν ε η εης ηρα Χ σι _αμ _ι νης _'Λαχ _ι ς _κιιΧ δ ζηλος ** α η _ιιροΟνμια των μελων του θιαιιηυ _ενιαοι η ιιι χ η ν Η _τιΙνι _ι ρ _αν / νιυπ ιοαι ν μεταξυ π '» ν δα Χι ιων χη ι Αξ _ι οηια _τ _ιχ ων κ α ] ιιοΙΧ _α _προ σε * φιρι * 1 , ωα τ ε ιΛ _ηθιχ ον ιου στρατευματο ς ν _αιξν _ψοιιται , η Λ τ ) _ιμφ _ανισις των >)(/ ο ιοιων ι-3 ιροξ { νησε ν Αλη θη _ψυχ _ειγοιγιαν χαι _υηασο Υ _ιυχαο ' _αεηαιν _ιι ς χ ους μ αχη _τι ς { _αιτ _ινες _$ _ηο ( ι < ιΧ · Χουν τας _ενχσρισ _τιη ς _τεον , * 0 διαιΜη _χ _ης _κοχ τλρ εαοχ η : _α ιΙΙθι Συνταγματα ρχης ΙΙιζι _χ ον _* . Α ' ι'π _ιυν _ι _ΑξΙζη νιΛ την { α- σο γονιμη χ αι πατριω τικ η αυτη προσπαθεια _τιον χ αΧων ηθοποιων , ποι _ Βιισο προθυμ α {> 3 ιο _£ αΧ . Χονται σε κακουχ ιες χ α ' ι χ ινδυ _- νους για τη ψυχαγωγ ια χ α ' ι γ _?)» ηθιχη _ινισχ νση των Ελληνων μαχ η των . Η Διεθνης αθλητικη κινησις ΛΟΝαΙΝΟΝ , ΙΟ ( Ρ . ) . -. — Ο χ , Κ . Σιι ΙΙ , _προπ _οημ _ι / ς της _Αγγ Ιιχ ης _τιοΛ οαψα _ι η ιχ _ηαμιιοος Μ ηλαΗπονλ , ι & ηΧ _ιοοιχ , ι > π ΙΧη _ι ξιι , ' υχι ο · _6 ιξΙ ) _νης · χ ι , . _νη · / Α ς _ιης 'Α γγ λια ς , Σια _νΧν Μοιι _τιιαιι , . τη ρα τον Β () η υ _/ ιιιι - < . σ . _ιιον του , Οα μιτ η αχ ιι _ιι _} · / ιι . _γα _^ ις _.-ι _οιιοιΒ _φικρι _χε _/ ς _ουε _· _ηετ _ε / . αι ως Αγγ Ι _ι ας Δα % _-ια ς , η οπο , ' π Οη Λιιιπν / ) _7 . ' .- Λ' ι , . _^ « χι / > ' τ _ε ) ε · 2 !) η ν _τηι ' χ _οντ η _· . _ΣΤΟΚΧΟΛΜΙΙ , _' 7 . 0 ( 1 ) . Ο _Γοι . ι ιανυ ς ηα _πος ιον ι / ν _~ ε ·/ ς _'Ρη ' ιΒ ΙΙ ι ι , ην ιχ _/ ηΛιαι . τα • Β _ξιγο >· ιχι ν ιΙι η _γγιλιιιι ηχιι _> Ληιο _ηι 01 ι } μ < _ι τι ' _ννις _· , ιο οηι _ιιον _Λιιξηχ Οι _) _ινι α _ι ιΟα . Μιη ' _πχ _ιιν Ο Σαν ηΑΑ _ ΚιΙΧΧι Σοι ' κλ χ » _ι Λ _Ολλ _ανιο ς ' Λιι ' _ντχ _νχ ) ΡΙο _ς . 'Ο Ιιι ' ρ ην _ιιιχηπι τον ηηωτα _ν 0 . 3 , > Ι- β « πι 6 . 3 , ιον ( Μ Λη ' ι ιιρ ,, _ι-0-4 χαι β . _3 . Ο Σ ρ Ιτ η > ι ' _ν , ' . χ ηαν μ )> ' _ΟΧΧανιυν ανχ _ι ηηΧο _ν τον , 0 . 8 , 0 . 1 . ΑΘΗΝΑ Ι , 19 ( Ρ . ) . — ΑΙ π . _νιατ _ρκιι < 5 , ιιορι ) Βι ' π _)« ι χαι ΜηυοουργΧαυ ( Τουρκια ) / . χ ιιρΑιααν τον _τι τΧον γυναικων • _Ι / τα ηιΧ ς' _ιι ς τον _Ι . _ντ _αυΟα ιι κ . ξαχ _Οιντ α _τιΧιχι ν _ιιρ _ιαταΟΧ ημη . Βος · _ι / νιΙ ς . _'ΚνΙχη σην τ ας Α )' . _γλιΑα ς ·> , Ζην _Κιβ τη ' . ι χ α ! / _' _« . ¦ Χι · β , 7 , ο - ι . _ΛΥς- _ει )· _ε , ' εε · η μ _ιχτον · _Νπ ' ιη _τΧ _ς . < Ι Χ . 7 ' . / ιιιι _ι _ερ «< ι | ε ) Λ . / ιι ( ι . _τιι ρ ( Π ρ _ηιανιη ) ιΙι ' κειιΒπ _ε' ιι _) ι < 'ΙΙΧΧ ηνα Σ η'Χιον χη _ι αν μη _αιχ τ _οιαν την . ΑΟΝΑΙΝΟΝ _, ? . _ι ( Ρ . ) . -.. Ε _ναΗιιαν ηχησι χιΧι η _Α α _ιι * Οι . _ιιτ _ε . _ιε · ιΙ (( 4 ι ) ν ( Ιι , ιΙτπυ / 'η , ι ' ι _/>· ιιΙιιφΙ Ι χιιι · ανγ _/ ι _αχι _χ Α ς π ' _νειιτ ινι _^ / ιιει ' _^ _αρι _~ _> _ν μικι _^ ν _εεειε _ιιηπ κενοι ) ι ' _ειιΙτΗιεκ χι ι ι η » _'Λμιρ ι . Νιι ροΒι Λ η 'Ομιι . 'Ο _Βονιχοχ Α ΑηοΙα ς _τιναι ο _ηριΑ _ι ι ηιινγμ _ι ι _χ _ης της ΙΙρτιΒι ιν ' _ας χ αι Λ'Β _ιηει ' _ιει ι _/ ς _ιειρ Λιεκ ιι ' πικΒιι · / νιχ η _ιιη' / ι ' χι !· -Ι _ειες · _Βιη ' οιτι '/ _ιι-ιΛιιι ' _ειει ι / ι - _εΛιη ' τ _αρ ταν _γυηαν . Α _ιιτ η ι _ιχ η ι η ιιη _οιιη _ιμφιινιαι ι ο > ΒοιΙιη _ομ _( ΙιΑ ν / / _εε ) ε'ης Ο Αιιτνιχα _αΙ _ι' { < ι _( _εχι _} ς ι ' κπμε ιιγκ _^^ ιΙ _ι · _ι ' μι > ιι . _ιιοι χ « αι _^ ι' ιιιΜ _Ιε / _αεε ιι _τηιιηι _ιιιιιι Ι φιοι ιον _ειιΗ ' _εηι ιιι ' _εεειε ι ι _ς Λν . _αχ οΧον Ιιιηιν . 'Ο Ι _' ιινιχοχ χ α . ιι φι _ιιτ _αννιχ _ι ] _ηΧηγμ η τ η χα ια πιει Αι ] Ομη χ αι ι ) ·> ια τ < ιαι ' . ΒιιΙ _/ _ιΤΙ , - - ηρχκιιν ιις γ <) > ' ιι ' _τιιρτον > 'ιΙ _( _εον , ιιι _Β ιι ' _/ _μι ριΗιιν _ιΙ ς ιηια _τ ν _ιΙιΙ ιοι ) -ρι _νχ _. · ακιι ιιΟ η . ' » . / _' . ' _( _, · _ιητ _ρει _ς · ε _') ιι _) Λε ) ιι / . ι · ι ις · ιι _ * _ρινχ ' χ αι χπτΑ / ιιν _Η ιιΙΧιΙΙ ν ηρ _οιι _ει _ιιΟ / ι _ωε · _χ α _τ ιο ρΟι , _ιιι _τ _ε-ετ ιπ ιινι . φι ρΙΙ ιον Αμι ριΜιι _νΑν _τΙ ς π ' ις αΙ _α _Οηοι _ις _ιον , _Κιι ι ι ' , ιιιν Α Αη Ομη , ιι ι 5 _« οΒο- ι ' _ψαινιτ ο οιιι ' α . ρ _ως ιρανμμ _ιιι _ιμ _ι ι _ιι ι ς _υηιανρ _ΙΙ ιι ι / ς ιι _/ ν γιονι ιιν Βοιι _-ριε- εν · « _ειι ιρνιο _τ . να _χ Χαι ιι ιιικρ ως Αια τη _ειιιυιμει _ι ιι > ι » , Ελαχ _ιατ ηι <) αην <> Ι _Οιηται , η / _ιΙετηΒια ΙΜχ Οηηην _τ ) ν Ι ηι τν . νιην τ ον Ι ' οιυχηχ μι . ζητωχ _ρ η ν · _γιις , ο ! _ιιΧιΧιιτοι 1 _« _ιηντοιν ιον · ι ) Ι < ηιχΑ σιΙ »* , Ιιιαν _οιιεο , μιι - ι ιμιΟννπο ιις π ( Ι )|< _ει 1 ιιη ! ιιι ( Τ , Το Ραδιοφωνον Αθηνων 1 ( ΤΑ _οημερινιτ πρ _ογρ αμμα ) _+ 07 . 15 ΕΟνιχ ος Υμνος . 07 . 30 _Πρ ο > νη γνμναατιχι ) . 08 . 15 Δ _ιΧτ _ιον _τυηστ . ων . 08 . _υΟ _ΕιιΟι _ε _^ η Β _ρηνονο'η . 08 Α 5 _Πριο _νι ) _σιεταολια « ε ( 5 ( - _οαημονς _σοΧιστ , 00 . ' 15 ΙΙαιζα η οηχηο τρπ _'ιιαι Χι ' ιν τιουμ * τον _ΛονΛινον . ΙΟ . 05 Δ Ι } _μοΒι χ η μονσιχη . 10 . 85 Ε _ιΑηοιις ιν ητρ : Χηψ ιι . 10 . 'ι 5 Τιλος π / ς ιιρω ' _( νη _ιχ - _Λομιιης . 01 . 15 ΕπαναΙ _ηψι ς _τι _/ ς ειιιχ ι ) _ς ιχ πομτιη ς τι / ς Γο . _ρι ιου ΕΧΧαΑο _ς . 02 . 00 _Δελτι ον _τιιηαιων . 03 . 30 _Αναμεταδοσις απο τον Ραδιοφωνικο Σταθ μα τιιεν _Τιαρισιτον . 03 . 15 _'Αναμετα } οσι ς ιχ _ΑονΑι . νου τε / ς εκπομπης τον Γ . Γ . _Ο . _ιι ς τι ) ν _ΕΙλ ι _,. νιχην . 03 . 25 ΕΧαψρα _τρ αγουδια ( α . _τιο τον Χ ρη στο Τοαχμ α · χ η χ _αι την Γι ρα Δ ημητριαδου ) . 03 . 45 Δελτιον ιευ _^ _σπον . 04 . 00 Τελος της μεσημ _β ρινης εκπομπης . 07 . 30 Η ω § ο Τ _ιΒεν _τε ' ωι καλ-Χιτεχνων , ( Ρεσιταλ πιανου της χ . _Μ ελπως Και ε ( η ) . 07 , 35 Εχ ιτοαη η τον _Γασιλιχοχ ' ναντ , χον , 08 . 10 ΔεΧτιον ειδησεων . 09 . 10 Ενδ ιαμεση μουσικη . 09 . 15 Δελτιον ειδηοεων , 09 . 30 Η Αμερικανικη ωρα . 10 . 15 Εκπομπη Γορειου Ελλαδο ς . 10 . 30 Αναμεταοοσις _2 ξ Αμιριχ ης της τιδιχ ης ιχ _- πομπης ει ς την Ελληνιχ ην . ( Ο Σ _εαθμο ς Γραχεων μεταδιδει δημοτ ικα τραγουδια ) . _10 . _- _& 5 Τρ αγουδια απο _εξευτικε . ς χ ωρες . 1 ι . 00 Δελτιον ειδησεων . 11 . 55 Γραδννα ιραγονδ ια . 12 . Τ 5 Δελτιο ν ειδησεων . 01 . 45 Τελος της εκπομπη ς . ΤΟ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔ Ι ΟΝ Η ΚΥΠΡΙ ΑΚΗ - . ΖΩΗ Επ _ιοιοΧαι ηρος τΑ · Ι . Ον _αι Κυριε Διε υθυντα , Τιροχζι μι . νον να _τροποτιαιηνη Α 'Π ερΙ Δημων Νομος · επιθυμω να εισηγη θω _ιιπως _ιτιιτρα · Βι 'Ι _^ _ΥΙ δ α Ψ' 1 ε < ν ιου > Αηιι _ο-Βιχοι'ς _χστολονους ιων ¦ _ψηψοφορων χ αι των _ΑΙδΟα χ _αΧουν , οι οποιοι Ιχουν γεννη 6 π ΙντΑ των δ ημοτικων οριων , αλλ' Ιξα αχ _υυ-ν το επα γγελμα των εις τα χωρια . Κατα τη ν αντιλ ηψ ιν μου ειναι _αδιχ ον να < _ττι . - _£ ι ? _υκΒαι του δικαιω ματος της ψηφου ανθ ρωποι μορφωμενοι , ως οι διδ _οοχ αλοι _, ~ ων οποιων η μονιμος χοταιχ ι α , ιυριοχ εται εις την παλιν , διοτι αναγκαζονται , λογω τον επαγγ ελματος των , να ζουν ιυ · ρισμενον _χρονικον διαστημ α εις τα _χιυ _οιι * .. Μετα τιμης Χ . Α . / _Ιιι _πιχαΑος 20 ) 9 ) 1948 ΤΑ _ΝΗΣιΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΞΕΝΗ ΠΟΙΗΣΗ Τα ιηαια της Ελλαδας ! ω νησια δλογημενα , _τγοΟ μι _αγαττη και φλογα μια _Σοεττςιω τραγουδουσε · , _ττου πολε μων κι ' ει _ρητης δωρα _ανθιζοα · _σπαρμεια που _τ 6 φεγγος του 6 < 5 > οιδ : ς Λη' ιι ) Δι _) λο οκορπουοΒ ! Αχ ατελε ιωτος Ι _) λιος σας _χρυσωτι ι ως τα τωρα , μα βασιλεψαν υλα , ιιλα τ' αλλα σας δωρα . Και της Χιου τη Μουαα κα ' ι της Τεως τη Ι υρα , _οτντρει _, 'ΒΛυνης κι ' αναηης _δοξαρισματα _τιρωτσ , σι _Αλλους τοπους για φημη τα _μεταφερε η _Μοιρατ , γιατι η μαυρη τους μανα μητε αν ζουνε δε ρωτα Ι Κι ' αντιλαληοαν _ζαςενο παρο _αε _ρα στη Δυση , απ' εκει τιο _<^ α , Θιζα ' των _« Μεκαρων α [ νησοι · . Τα _βουττι , το μεγαλο Α _^ σραθωνα θο _^ _ρονε κι ' η _οβατ-ατη βλεπε ι τα πελαγη κοιλαδα . Εδω _τιερα μοναχος _συλλΟγιομουν _ιιως ναναι 6 α μττορουσε _κ-αι παλι μια ελευθερη Ελ ? . αδα ! Βιατι ττως να κοιταζω το Περσανικο μνημα και να λεγω πως ει μαι της σκλαβιας κι ' _ιγ ι > θυμα ! ΜεταΦρσοις ΑΡΒΥΡΗ ΕΦΤΑΛΙΩΤΗ ΓΥΡΩΝ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ορ ιζοντιως : 1 ) Ειναι η _τροψι _] δια τον _ατ-θ ρωπον . 2 ) Δυο συνεχομενα συμφωνα του _αλφαιητου— Κα _τα ργησις νομου υπο της _Κυδορνησεως—Το χρησιμοποιουμ εν οταν ορκιζωμεθα . 3 ) Αγγλος συγγραφευς — Τρια γραμματα απο την λεζιν Τοιιος — Αρχαιο ς _θεος . Ι ) Θι . α ( γεν . ) — Ορος τοΟ _ταβλιου . 5 ) Χωριο της Κ υπρου ( ν ιν _0 - Την ε ' χει καβ _? . μικρος μαθητης . 6 ) _Τ' 1 _^ τω γ _ιοφΟρι . 7 ) Σ ημαδι επι του προσωπου προερχ ομειο , ' εκ πληγη ς — Την _αναζητουμεν το καλοκαιρι . 8 ) Α για — Το _υψεστον σημειον της αναπτυξεως . 9 ) Φθανω ( α ΡΧ · ) ~ Π ροστακτικη ρηματος — Με _, ρος του σωματος ( δοτ . ) 10 ) Π _ροηγουνται παντοτε του _Κυβερνητου ( _ατπεστρ . ) — Τετοια ς / _ρουτα μονοι » [ ι ιαι καλα για φαγωμα — Αναφορικη _αντωιυμια . Π ) Μερος του προσωπου — Χρονικος συνδεσμος ( δημ . ) . ΚΑΘΕΤΩΣ _ 1 ) Το ιδιο · , · με το τελευταιοι · του ( 8 ) οριζοντιως — Καθε . · ¦ - α · ¦ - ¦ - , _^· _- — .. _^ ι ιιι _ν , ι _« ι . _* . ) · ιιρος _τ-υ πλοιου · - Γ _μαειιον , το οποιον απονε μεται καθε χροιΟι · σε _ηβοτιοιον του Χολλυ ) ι > _υνι . 3 ) Προσωπικη αντωνυμια — Κ _αΟν μανα τον _α-, α τια ( δοτ . ι . Λ ) Θ υς Αιγυπτιων -- Πολις της Κυπρου - · _^ _υ ιδιομος . ' . ¦ >) _ιτρατι &> _ι ικυν παραγγελμα -- Αρχαιος βιος ( δοτ . ) - ι ' ραμ . ια τοΟ Βα ? . λικου _αλφαβητου . 6 ) Σ ημει : ν της ωριβμη τι κ ης - Απαραιτητος δια την κιι ησιν ενο ς ττ / . οιου . 7 ) 'ΛυριοΒο _ι , αι ι _ε , , νι - : ια Προσωπικη αντωιυμια - - Ια _ακο' . _ουΟι ι Ιια . _τ οι _ το ονομ- ι τοΟ Γασ _ιλεις . 8 ) _Αναφορικη αντωνυ μια Ιην φορουμι . · το καλοκαιρι Π _ρι _ιρεπτικον . 9 ) 'Α γ / ιοτικη υργανωσις Κοπροι . · θα ι λ . Οω ( ανορθ . ) . 10 ) Δεν ι '/ ουν _καμμιον _προι ςοχην _( ουδ . ) -- Πρωτευουσα γειτονικε | ς _χιινρας . 11 ) Τροφη ζωων - Αυγη . « . . ...... α υσισ πρ οηγουμενου σταυρ ολεξου ορ ιζοντιως 1 ) _ιφετιρα . 2 ) Ναοι . . 3 ) Κτλ , δι . 4 ) Ε _ρρΒκος . 5 ) Λα , Στ . 6 ) Δια . 7 ) Α ιγαιον Α * Α Θ Ε Τ Ω Σ 1 ) _Σ-. _κι- _λια . ? . ! Ω μιι . 3 ) ι _' ν , Λ > . -V ) Τ ιιι , ιοια . _3 ) Σ _, _υ . αι . 6 ) Δδς 7 ) 'Λρι ' οΒην . Της δ . ΑΣΤΕΡΩΣ ΚΟΣΜΑ , Λαρνας 1 2 _» 4 Λ « 7 8 ι > 1011 ~ τ _^—ιι ? _οιαματα ν , ι _ 1 . ΛΕΥΚΩΣΙΑ _ _€ _Σιαντεκλαιρ : · : Το _ιτρογριτμμα 930 ' μ . μ . _€ _Τροκστερθι _ Το προγραμμα 9 . 30 ' μ . μ . _« _'Αμττασσαντερ _} _ Το προγραμμα 9 . 30 μ . μ _ιΒινη / _επτιι _^ _αιροι · , Παπαδοπουλου « . Πανθεον * _ « Ο τρελλος εραστης - . < Μαγικος Κηπος » κα ' ι _« ι _^ αγικο _Παλατυ · : < Ο δολοφονος δοκτωρ _^ . « ΛουκοΟδι : · : « Ο εκδικητης . •¦• ¦ Παλλας- · : _« Εγκλημα _στο Γαγκον Λη : > . « Ακροπολις » : « Το δραμ « μιας ορφανης . ΛΕΜΕΣΟΣ : « Παλλας · : Τουρκικη _ταινιας _ι'Ελλας _^ : : « Επιστροφη του _ιιιθηκαΛθρωτι < χι > . _ι . _Ριαλτο * : « Πυργος των φαντασματων . _1-. ΓΑΡΩΣΙΑ Θε ατρα · _•^ Ολυμπια _^· _ Θιασος Μανωλιδου — Πατπτα _ _* Σατανας _> . _Χατζηχαμττη : « Ερωτικο τραγουδι λ . ΛΑΡΝΑΣ ¦ _« _• Παλλως- : - _^ ΛιαΟ ρο βελος-. •¦ Παραδεισος · _ ι'Η θεα των _Ινδωντ . _¦^ Μαγ ι κος Κηπος . _^ _ ι . Το αυγο κι ' εγω · . · _Αττικι 7 ν · : _< _ι · _αυρτ < ι > ρακων _^· . Περιπτερον > _ Το προγραμμα 9 . 30 ' μ . μ . ΚΥΡΗΝΕΙΑ : _* Ρεζ _ _'Ο φιακας _· . ΠΑΦΟΣ _ • ιΜαυρο βελος-. , ( α ' εποχη ) . ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ _ _•^ Βυναικα _ντετεκτιβι-, ΚΑΡΑΓΑΣ : . - _/• _Ιαυρος δρακων . · , ( α ' μερος ) Κ _ΥθΡΕΑ : • ι _'Απαλλων » : _/' _-ΙαυρΟς δρακων . · ( β' μερος ) . ΒΑΛΑΤΑ _ -- - - ' _^' _^ . '(< _( _' · · ΠΑ ΡΑΛΙΜΝΙ : _-ι . Δ _ρομεχ πρυς την ιι' _, τυχ _ιαι . ΛΥΣΗ _ Τουιεκ ικιι - « ηνια . 01 ΟΥΒΒΡΟΙ 11 ΙΖΙΙΙΥΚ ΤΡΙΑ ΒΡΑΜΜΑΡΙΑ ΡΑΔΙΟΥ ΓΟΥΔΑΠΕΣΤΗ , Σετιτε _μδριος . - - Τον Δεκε _μδριον του 19 ΙΙ , ολιγον _πριν τα σοβιετ ικα στρατευματα κυκλωσουν _ιην _Γουδαπεοτην , Βερμανοι και ΟΟγ'Υροι _εΟνικοσοσιαλιαται ατΒηγαγ · : Λ · ιι , _τι _ημπορουσαν : ε ' _ττιπλα απο τα εγκαταλι · . λΒι | ιμι . ναε 6 ραικαοπιτι ( ι , ζω γραφικους πινακας απο τει μουσεια , κοομι _/ ματα και ... τρια γ ραμμαρια ροδιου , που _απετελ ιι πολυτιμοι · _Ιδιοκτηοιαν της ουγγρικη ς _πρι . _ιΤΡυουοι ] ι . Ιο « _υτ _οκινηιον με το ραδιον κατ : _ι . - _,-Λγη ε . α . ιου ι . _ις _, _η-, _Βιρμανιαν κατα την οιαρκι . ιαν μιας _αεροπορικης επιδ ρομης . ΙΙ βο μ βα , που ι ' πλι | ι , ι το αυτο κινητον , _κι _ιτεστρειιεΒ κ _( α το δε μα , ι ιεσα ι . ις το οτιοιον ει - χε . _συοκπιιιοΟι ' ι προσεκτ ικα ιο ρ _< Ιδιον , Μπει τιιν ιΒυλ . ' μον _ικπρ οοω ποι _τι _, η · _οι _' εγγριΜ ' , εν _ιηεχωι- ηρ _χισι _^ ν _νιχ διε : _^ ιΙ > Ουν ' ι Η . ''η ν _καιερ / ομ ενην _Βε . ριεα . νιαν ε ρευ νας διο την ΜΜ £ καλυι | ιι ' των κλαπεντω ι' . ΙΙ αιτ . υριοι ς _τε . ' _εν αρπαγ / ικον κτηνων , των _μηχαν-ημ Λτι . _ψ' ενο ς ε ργοστασιου η ενος _ιιινακ ος του Βκμικ . δεν εινα ι < 4 ε 3 αι « _τ . υκολον ε ργον . 'Αλλα πολυ _δικτκολωτε - _(«· > ν ητο ν < 1 _ανευριΟουν τρ ια γραμμαρια : ρα διου , που ε ιχαν σκορπιοΟΒ ] απο μιαν βο μ βιιν . Ι ελος , _υοτε ρσ απο _πολλικ ερευνας , οι Ουγγροι _κι ιιωρυω · σαν να ανακαλυψουν τα λι ιι | ι αντ ( τοΟ ( _ιομ βαρδιοΟ / ι ιος αυτοκινητου . ΙΩ ς γνωστον , το ρΛδιον δεν ει / ιφιι _, νι ζπ _αι / Ι , ολοκ ληρου . . Βα τρια ικιινα γραμμιΙ ρι'Τ ιΙ . _ΚΑ _^ - ' κ - ' · _ι _· ' _^ ' κ _14 ' * . _θ'ε _^> ος , γυ () ι . _ε ο , ιιο το κ _αι ι σιρα | ιμε . _νο ν αυτοκ ( νι | _τον . II Ουγγαρια ειναι ιπωχη χι · ' ιρα κα ' ι _ιι / . ν _ειμπορε-ινα 6 ι ,- ι 0 ι < ιγι _ε _κατ οι'ιαδα ς χιλιαδας _ιχελλαρ _ιι . ιν δια « Ιψο μηΟι υΟι _) _ραδι _' . Λ _' . _Λιει τουια _ε > 1 _ει ιΙιπμοαε . _ετΒηι τ _»] ι _εζηττ _^ οπ ν κι 1 Ι : Μι ( 6 ον ηιιιι _τι _' ιι , αμερικανικος αρχιΙι καιοχη ς τι | ν ει · . '· . νιν νκ μι ιαςι , ρουν ΙΙΙ _τιΙν _- να κ , _χιιι ικιιοι _ιιιιο ιο ρι ρυι ιι- • , Β _^ ιι ιι ' _ιριι _ικι ι η ι το κ μτιιιι _ι-λι . ι μενον _ειι ' ιι _οκινηιον . _'ΛλλιΙ ιο ι _^ ι ) ιι | μιι ειναι τι Οα ' _, ' ιιι _) _τι . ' _ιμα . Λν οι 30 _ιοννη ι _χε _ιεματος , μεσα ε Ις τους _Λτιοι-Βε . ι ε ) π | ζι : _τ _ειι ιιτι Οα ( ιΙ μι Ο _εεν τ _<> τρια _^ γραμμι ' ι / εκ _Ε του ρ _^ _ιδιιιυ , με . _τα _>) ιερΟαυν ι ( ς την Οε > γ . 1 _~ _> · αρΙαν _ιιι ' . ν υπα ρχουν ι Ιδι κα _μηχανηματα δια την ( Ιναζ ητη · _ιτιν τοΟ ραδιου . Αν παλιν _αποταλοΟν ι ιι _τε ' ις Ι _* ρι ) ι ε'λλ · ε ς κιι _ι _τητραικ- _εΟοΟν _( Ι ( , την « Κ _·' γ . Τι ' _ινΥκα . , _' _< που _ιιναι υ μι / αλι ' ιιι ρος _οΒειος ρ . · _ιδιου _τοΛ μ ' _ιομου , Οα ιχρι ιαι , ονιη δυο _(' . _τ )| ' _και το : ι / , οδα Οι ' _τ η'κ ιν Iιμ . _η _μεγα'λυτιρα _« ιπιε _» την ΛΙ .. Ι _· < ε _, ιων _οεκΤιν _γοιιιιμαρκ , ιν . ιο προβλημα _απασχολι ! ακο μη τας _ουνγρικας _Λρχα ς . Π ιστευουν ον · το ραδιον _ιι < ρ > _· οκτται μ { α « _ιις τους 30 τοννους χωματος , Λλλα δεν Β · ν / Λι _ε _, ' τα μεσα να το βγ αλουν . | | » _πιΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙυΙΙΜυιιυιΙΙΙΙΝΙι , _ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙ'ΙΙυΙΙΙ Ι _Μ ΑΒΚΓ 1 _ΚΚΠΚΙ Ι II | [ ¦ Τ 1 ΙΙΙ 1 ΙΙΙ ] ΙΙΙ 1 ΙΙΙ ! ΙΙΙ _ιΙ 1 ΙΙ ! ΙΙΙΙ 1 ΙΙΙ _Ιι : ! Ιι : ιΙΙ ! ΙΙ ! ΙΙιΙΙΙΙΙιι , ( ιΙ ! ιιΙ ! Ι _^ ιι Ση !* ιι >< Ιι ' ιι _ιιρα νχι νη ι · Β :: _, · -. _κιι ' ι ιινη ιην Σ η / ΙΙΙΙ'ΒΟ *· , - ·] . -: , ' , _ε _^ ιι 7 . 30 χαι 10 μ . μ . Βι : Κντ _ι _ειι _' ειιε _- , _Β , Λε - ιΙρ _ιιμιι ' . ' _{ ιικιιιιιν Κ ι , ι ( ιιι ) _ιχ > ι ? . ¦* ' ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΑΙ ΒΝΩΜ Ι ΚΑ Μ ια μερα ο Βαλλος καΘηγι ) της Ρισε επεσκεφθη τον Πουανκαρε , που ηταν λιγο αρ ρωστος . Ο _Πουοτνκαρ ε τον ρωτησε ποια φαρυακα 9 α του _ιΤδιδε . --Δεν υπαρχουν φαρμακα , ι ιπε υ Ρισε . Οχι για την αρρωστε ια σου μονον , αλλα για _οποιαδ . / πο · , ! : αλ > . ι | _ασΟινι' . _α . Τα φαρμακα εινε σαν μια παρηγορια . 'Ο _Μπιομαρκ διηγηθηκε μια _μκρεχ ως _εςης την ιστορια του περιφημου τι | Λεγραφημ « . τ ·· ς του ε-Ιμς , το οποιον _προεκαλεοι την κηρυ _£ ιν του _ιιολε μου μεταξυ Βαλλιας κα ' ι _Βερμανιας : 'Ο Μπιομαρκ _ευρισκετο _εττο Γερολινον και ενα 8 ραδυ ειχε καλεσει σε γευμα τον _Μολτκε κα ' ι το Ρουμ , για να μιλησουν επι της καταστασεως , η οποια απο ημερας σε ημερα ε χειροτερευε . Εν ω _ευριοκο ντο ακομη στο τραπεζι εφ βασε _, ν εν α τηλεγραφημα απο διακοσιες λεξεις . Ο Μπισμαρκ το διαβασε κι ' αμεσως η φυσιογνωμια του Μολτκε αλλαξε . Ε _ςκχινετο δτι εγηραοε κατα δεκα χρονια . —Τι συμβαινε ι ρωτησεν ο Μπιομαρκ . 0 Μολτκε εξηγησει 1 δτι α- πο το τηλεγραφημα εκεινο φαινοτανε δτι ο Γασιλευς της Πρωσσιας υιτοχορει οε ολες τις αξιωσεις της Βαλλιας και δτι δεν θα _εγινετο πολεμος . 0 Μπιιτμαρκ τοτε ρωτησε τον Μολτκε _ — -Εισα _· . βεβαι .: ς , λο , πον . δτι αν κηρυχθι ) πολεμος θα _νικησοο [ . ιε —Γεβαιως , _απηντηοτν ο _Μολτκι . —Τοτε περ ιμενε ενα λεπτο . Ο Μπισμσρκ εκαθ ησ . · : στο γραφειο του , πηρε το τηλεγρα φημα τοΟ Γασιλεως και ουνωψι σε τις διακοσιες λεξεις σε _ει _κοαι μονο . Εδε ι ξε κατοπιν το τη λεγραφημα στον _Μολτκε . — Α ! ε ' _τοι μαλ ιστα . Θαυμασια . 'Ο _πελεμος 9 α _γιι- _' Β _) . 'Ο _Μολτκε εφανη τοτε οαν α ανεστη εκ νεκρων . Ει χε _ιε-6 αιθν _πλε-ο- _·· το · _πολ _^ _τιεον . 'Ο Κ ροποτκιν . ο περιφημος _Ρεοσσος επαναστατης του παιελΟυντος αιωνος , αφηγειται _ιτα απ ι . < _νηιιονευυατα του το _ι-ξηζ _ωνεκδοτον , το οποιον διδει μια ιδεα περι της ουνυεοεως του κοινωνικου καθε οτω ιος ο : η Β _' ω _, _ααια , περι τα μεοα του 19 ου ( _ιιωνος . Ο ττατε ραι μου . _γραφει υ Κ ρσ . π 6 τκι . _· , ηταν υιραιηγος _)· α ! ει χε : παραοημο _αοτικης _αξιι . ι < : . κ ιΙ _ιι / _ι _αιρατιοει κης . ι Μκ ' ε μ ' ρ / ' : _< : ιον _ρωτ ιμια ι ' _- _^ _ιο Ι 'ιο _ιειι _, -π ' ι _'Π _( Ι _θνΚ πι _^ ρ _· - το · παρασημο . Ι · Καποτε , ειπ ε , οτο χωριο ( που ειχα τα κτη _ι . ' _ιτα α _: υ εξιρρα , η ¦ _ηνρ <( ι < _ι _. Μεσα στο οπιτ : ε ν εες _χι , _εριου ε ' _μεν _ε _ικτ μωρο παιδι , ιιου εκινδυν _ευε να κοη . Κανε ις δεν τολμουσε να μπη για να το σωορ . Τοτε ε ) ει μχν _ι . _^ _κ-, μ ( _ε · . ! Φρα _* . _ωομησε με Θαρρος και το _ε'σωσε ' . Μα γιατι πηρα το παρασημα ! μου ι ιπ . _· . ν Λ πατερας μου . • Ναι ... αλλα τοτε , πατε ρα , Οα ι ' _τιρετι να πΒφαοημοφο · ρηΟη ο Ι 'ρολ , ποι '· _ιοωπε τα _ττ-ι' . _δι κι ' _ι'ι χι εσυ ! 'Ο τι ιι _τι _, ' , ας μου μου απη » . ιη '_ _' : ιι φι _· οι _κιΛι _ατο νο <> _ Ι Ι _ι ' . Η μπορ : _υο ' _ν- ! ι ' ,. ινι | ιι . ' ·'¦ : _,- ' ~ , ¦) . 'Ι · · ' ¦ ' !' . _·¦·' ·· · · Μτ « ν δουλεις μου ΕΥΘΥΜΑ Α . _ Ιι * ζ μου ' Α / κ » δι » ι _!»·«( ι ) _ιιΛιις Α Η . _ Μιιλισια . _Ι Ι _ι Ιι ς δι ν ι ην ι' / _ρ / ι . . Ανιην _^^ _| _' ξε ' αουι' χ _α ι ι α νο _διιυηια . Α , _ Αχρι £ ω _ γι . ' ιιυιιι χ _α ι γ , ' , ι _μ ι ι _ιτ η αα _ΛγΛυι . -V 'Λ _' Αι ' . Ιιι _ιιιιαι _ηυλι ' που ! . _Υι / ' . χ α , ι _/ ι η αΑι _ψι , _> _Χοιωζ _ ¦ ' οι > υ / 'Λμιι τη *· _οιιπρι 'ΧΧα μην , * % - Δ ( Ι >} (< _»/ ' / ιοιι Βιε' ) ι / ιηα γκα , _διν ι χ α * ιιι _ιλα , _ι ' χ > _>» _αι , να χ η !? 0 φοα _γ- χη ιι ι _ιιι _-ι ' » _μηι > , _Τι νι ' ι _γινη Δο _ι υον Πι . 'Μι μ » ο _(» ι . > οηι _- κι . ΙΟ . ' . ' Ι Κοι νωνικε ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥ ΒΜΑ 'Ο θεολογος κ . Νικ . Πετσας θα κηρυξη την προσεχη Κυριακην τον θειον λογον _εις Αγιους Ο _μολογητας . _ΥΗΟΣΧΕΣΕΙΣ ΒΑΜΟΥ Ο κ . Αεωνιδας Σωφρονιου , εκ Μιτα < -ροΟ . και η δ . Χρυ · - _οταλλα Κλεανθους , εκ _Καπουτιου . αμφοτεροι _κοττοικοι Λευκω _^) ιας , Εδωσαν αμοιδαιαν υποσχεοιν γαμου . Α ΡΡΑΓΩΝΕΣ _Ετελεσ & ησαν χθες οι αρμα _δωνε ς του κ . Ανδρεα Κ . Χ _ ' Μιλτη μετα της δ . Νικης Χ . Χ Αραπη . Σ υγχαρητηριους επισκε ψεις θα δεχθουν αυριον Σαβδατον και Κυριακην εις την _οικιβ « ν της μνηστης _, οδος Αγιου Σπυριδωνος , αριθμος 2 . Λεμεσος . ΒΑΜΟ Ι Ο κ . Ευελθω / ν Λ . Βα & ριη > . ιδης και η δ . Ερασμ ' υχ Κυνηγου , αμφοτεροι εξ Ευρυχου , _τελουν τους γαμους των την ¦ προσεχη Κυριακην , 26 Σ _επτεμ δριου , και ωραν 4 μ . μ ., _ιν τω ιερω ναω ΑγιΒυ Βεωργιου Ευρυχου και προσκαλουν παν τας τους συγγενεις και φιλους των οπως παραστουν . ' _Ιδιαιτεραι προσκλησεις δεν θα στα λουν . Ο κ . Δημητριος Κ . Κισσονε . ργη , εκ Λεμεσου , και η δ . Ιφιγενεια Δ . Αγγελιδου , εκ Μορφου , _ετελεσαν τους γαμους των την 22 αν Αυγουστου 1948 , _εις τον ιερον νοων Κοιμησεως τι ) ς Θεοτοκου εκ _Βιτητροιτ ΜΙκ . Αμερικης . 'Ο κ . Θεοδωρος Αναστασιου _, εκ _Λουρουτξινας , κα ' ι η δ . Λολα Κ . Μιχαηλιδου , εκ Λαρνα : κος , τελουν τους γαμους των την _τιροσεγχ ) Κοριακην , 25 ην Σεπτεμδριου , ωριιν 4 μ . μ ., εν τω ιερω ναω Σωτηρας Λαρνακος και προσκαλουν τους συγγενεις και φιλους των οπως παραστουν . Μετα το μυστηριον οι νεονυμφοι αφου δεχθουν συγχαρητηριους επισκεψεις εν τι ) _οικια της νυ μφης , οδος Σταυροδρομιου 23 , θα αναχωρησουν . Ιδιαιτερα ) προσκλησεις δεν θα στ αλτ . υν . ο _* . ι _^ α > μγιυς εν . ταμας , εκ 13 αρωσιω > ν , κα ' ι η δ . Δ χναη Δ . Δ ημητριαδου , εκ Κυρηνειας _, τε λουν _τοι > ς γαιιους των _μεθαυριον Κυριακην , 26 ) 9 ) 19-18 , και ωραν II π . μ „ εν Τ ( 7 > _( ε . ρ < 7 > ναω Αρχαγγελου _Μιχαηλ εν Κυρηνε ια , και _προακαλουν τιαν _τιιν , _τοι ' _ες ουγγενε-ις και φι λο < ις των , _6 _ττως _παεχιπιουν . _Ιδιαιτεραι προοκλησει ς δεν Οα σταλουν . Οι νεονυμφοι μετα την _τελ _, εοιν _τουε μυστηριου αφου δεχθουν επισκεψει ς _εις την _οικιαν της _ανηστης Οα _αναχωρησουν . ΑΝΑ ΧΩΡΗΣΕΙΣ Αναχωρει σημερον δια Αονδινον δπου προτιθεται να σπουδασρ η / . _εκτρικυς Μηχα - νικο ς , ο εκ τ ν πρωτων ε πιτυχοντων εις τας τελευταιας εξε τασε ι ς _Μαιρικιουλεισον _, κ . _Μι _κινς Β . _Ιορι > ανου , εκ _^ _η _[> _- φου . Ιι ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚιΙΟΜ _Τ / ΙΙ Κατα την ωποψινην Κυιιριακηι ' ι ' _κπομιιην εκ του _ρειδιο---Ι _^ Λ ' . ' , _'Ο ' -ι · τΒ 0 ι- Λ ΛοΥ ? ν Ον _0- ' γ _μι'Τ _( ιδοΟΒ | ειμ _ιλιιχ υπο του κ . Ι , Πε'Οτιατζο γλοιΛ Ι ΖΙΙΤν . ΙΥΑΙ _/ ΠΟ . Ιι } ιι 0 _ιν Ικ — _, 'ον 'ι ι _διδαξη , μι πλι ) ρι ιι , ' Λερας την _Αγγλικην , Ι ' μπο- ι ρικα _κεει _Λογιατικην . Πρωτοιιειροι ' ιΙ ' ιιοΚλΙ . ΙονιΛι . _ΑΤιΟΚι- ' 0 Β ) ιι προ _τι ' ις 27 ης _τρι ' _χονι ος Ι ιι ς την Λικ > ι ) ιη _· αινι . _^ Λ . νωιε ρΙ ( ' Αγγ λικης _Στολης _Κυρηνιιιαι , ι δι ) _λε , ') νοντις _τιροετοντα και μι- ι ουον . , _Εκτι _'^ _ι ωσ . ς 2 ας και 3 ης _σελι · _δοζ υπο των Τυπογραφειων Ι Χ . Β . Σ ΤΑΥ ι'Ι ΝΙ ΔΗ . 4 ΥΙΩΝ , Ι οδος Λυκουργου , 7 · 7 Λ ( 111 ( Λευκωσια . , ι _,. _, , ΚΥ 1 ΠΙΛΚ 0 Ν ΕΘΝ 1 ΚΟΝ ι ΚΟΜΜΑ Ρι νικη ΣυνιΙιν ιιις ιων μ _. Χι _· ι > _- ιιιΙ ιομ _ι ' _ιιις _'Λγιον Α ιοιιι η ν Λιυχ ι _^ οι ας ... _+ _· . ΚιιΛουνιι ιι _ικενια κι μελη | _τιιι ' ι Κυπριακου ΤΟ _, ικου Κομ μαιο ς ( του ιομ ει , _ες 'Λγ _ιου ' Λι ιι . ι . _ι οι ) _ΛιυκΜπ _ι _, _ιε ς ) ε . Ις _κτ α · κ ι ( - . ν _γι νικ ην υυιι . λι υοιν , ιιη ( ιι ριν , ' _Παριειικι οην , και ι _' . _ιρα ν ι ( Ι ιι . μ . ακριβΛς , Β . Ι γ , το _τΤκημ _ει ( της Λεσχης ιοι ) Κο μματο ς , ι Ι ~ κ _τι ] ς Εκ _ηροιιΒ | . · . , _| ΕΙαΟΠΟΠΙΣΙΣ Πωλειται _αυτοκινητον μαρ κας _ιΜπειπη Φορτ ·· . . ΛριΟμι _'^ ι 1 ' ) 78 , ε Ις καλην _καταστοσιν _, και _εις την τιμην των £ 130 Δια πληροφοριας απε υθυνεειθε . Ε . Εγγλε _εζον , _εργοστει σιον Αεριουχων ποτων Αδελφων Παμπακιαν , οδος Καλλ ιοπης , αριθμος £ > , Λευκωσια . ΕΥΚΑΙΡΙΑ τ . νοικιαι , _εται εν μικρον Βραι | ιι . ιον ι . Ις το κτι ρι' . Λ' Βραφ ειων Νεου Λυρικου , ι . Ι ς λο' _, ικην τι μην . Πλ _ηροφοριοι πα . ρι . ι τη Ηλεκτρικη Ετ αιρεια 7 , :. .:, ,, _· . . ' π- · . _ - . · , _· ,. ¦ , · . ' . ι υυ Ιδιου κιιριου . ¦ ¦ ¦ - ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η _ιΚΙυ ΙΙΙ _Κ ΑΜιΡΙΚΑΙ _Ο _}) ΑΘΗΝΑ Ι , Σ επτεμβριος . Τ' ατιοτελεσμα , τα των Ολυμπιακων _οτγωνων τιρεπει να τυχουν Ιδιαιτερας προσοχης εκ -μερους παντος φιλαθλου ΑΙ επιτυχ ιαι των Αμερι κανων δεν οφειλονται ει ς _κειποιαν _ιδιαιτεραν Ικανοτητα , αλλ' εινε , απλουστατα , το _φυσικον αποτελεσμα μιας _ειδικης και διαρκους αθληι ' . κης _προπονησεις των νεων . Καθε τεσσαρα χρονια στην Αμερικη εκλεγεται ο προπονητης της Ολυμπιακης ομαδος . / Λ' αυτο _θελ . ουμε να -πουμε δτι _εις την Αμερικην διδεται εντελως ιδιαιτερα προσοχη στη φυσικη αγωγη τη ς νεολαιας . 'Ο _αθλητισμος δεν ειναι απλη δνασκεδσσις ωλλα αναγκη και οι αμερικανοι ενδιαφε ρονται για τη σωματικη _πεε _> ς ενδιαφε ρονται και για καθε αλλο εθνικο τους ζητη μα . Ει ς την Αμερικη δλοι οι νεοι γυμναζονται . Καθε σχολειο εχει το γυμναστηριο του . Και οχ μονον τα σχολεια αλλα και οι εκκλησιε ς ε ' χονν αθλητικος εγκαταστασεις . Η αθλητ ικη ιδεα κυριαρχει _οτη . Α μερι κη . Αλλα και _υτην Ελλαδα Οα απορουοε να γινη το ιδιο . Αλλως _τε η αθλητικη ιδεα ειναι ελληνικη και η ιδεα -αυτη θερμαινε ι δ λον τον κοσμον . Στην ελληνικη γη _φυτρωειπ η δαφνη και η εληα που ηταν το επαθλο στους αρχοιους αγωνας , Υπαρχει ακομα στην Ελλαδα ε ' . να _υπεριχο κλιμα που δεν το ε ' χουν αλλες χ ωρες . Τα ε λλ · ηνικα χρωματα _ιδοξασΟηοαν σε πολλα σταδια κα ' ι υ ελληνι κος αθλητισμος μπορει κει ! σημερα να επ ιτυχη πολλα και να _λαβ η μια πολυ καλη Οεσ ι . 'Λλλα χρε ιαζεται μια εντατικη ενε ργεια . Χ ρειαζεται να μαθουμε τη νι . _ολαια υτι ο αθλητισμος ειν _ειι μια αναγκη , οτ ι αιαπτυεΟιι ι ο σωμα και διαπλαττει την ψυχη , δτι δ ( 0 _ ι τη χαρ- > α _κει ' ι το γελοιο στη _ζονη . Ο αΟλιτι αμυς διδει την _υπερηφον : : α οι η ψυχη κ < _ει _ωθει οι . καθε μ . _- γιΙλ η και ευ γενη πραξι . 'Ο αθλητισμ ος ι ' πλαοε την ( Ι ρχεεΙαν μεγ αλη Ελλαδα . 1 : ' ' — .. __ . ¦ - »¦ Πα ρ ο ι μ ι α ι , · . η ι . < Ι } ,. -, _,., , · _, _· _ _[ _, . , _- . V α υ _¦ ιι -, - ι- · . π Ι Οηοιος χ λοααα ζ ' αγκαθια . _ξλ . αητπ τα τιααΙα τον . Οηο ιος μοναχος τον πα ινενιται } μοναχος τ ου _κκιτ ηγηοι _ιται . 7 ** αγριο δενδ ρο χ ι * δ αηαι · δε ντος ανΟ ρ ωιιας , προκοπη ιι / ν χ ανουν . — ' Οποιος παλλΑ δμιΧι . Ι , ιιοΛλα υ ( ρ ι ' ιλλει . —* Αηι αα τα ηουλια , χ ιλια στον πα οα . Η _ντοΟροτης ( ι νπ ., * _ν _/ χρ _ω οις , ι ) _ιιπασχ αλ ηυις το καθ ηκον . _- Κ ι * Με ι ρι _ανια ψυλλον ι χι ι ι ' α γχ αΟια ιον , κ αι χα _θι _ανυρι ' _ΙΠο ς ια _ιλαιτ _τι _ψα τα ιον . -ΙΙ ινχη / _υνο ιι _εοι 'ζ ανδ _ριιυυ ς . -Ο α _'ιλ ηα . 'ος ινρ ιακ _ετ ηι εις _η ανιο _τ εινην _ανα γχ η ν . - -Με τρα γι τι ' ι ε ξοδα υου , χ α _τιχ τι » εισοδ ημα σον . Τ (> ανριον , ειναι ρη _τον τον _διαε 'ολον και χ αταψνγιον ιης τεμπελιας . ' // εργασια _εινοι ρ ιζα κπ _ι πηγη τον _ιιολιτισαοικ - - ¦ ' Οποιος γι _ννηθ ηκε ζουρ λος , _ιογγ δε % _< ψωο νιιιιυιι . Ι 'ι ' ι Λοντια ι , ασ _τ ονν η ) > ' γλο _» σ ~ παν . % ) 1 ασχολια ειναι ι ν μονον ψα ρα αχ ον χα _ειι της _θλι _ψεοις , -ΙΙ 'ιροχοι ιη * . 1 νηι Ονγαιι ' ρα της _ι _? γ αιιι η ς . Α ΥΙΙΑ ΑΟΥΚΑ - ! ι Ι . ΙΒΣΟΙ 'ΙΛΙΩΗΙΙΣ ! ! ΚΙΡΣΟΙ ΦΑΕΓΙΤΙΣ ! ! | — . „ . _ „ ... Φι ρπαι ι ι < _, γνωσ ιν του _κοι-· ου , υτ ι _ιΖψΟιΜι κ _« 1 τκυλι ιται ι κ ι Λ _ψ'χρ _. ιαΚΜον κ . _'Μι > οδη . τοι . ι Κ . _Κι'Ρ _' . _ακι δη , Λη _^ ρα . 1 -Π _, Λι 'ΙΚ _ιΛΟ _ιιι , ιι 'ρι _ι . _^ ριπιιι ι ) . ι ΟθΜτ ) _ι ι ' _Μ ιπτικιΒιν _κ « ι > _ιοι'ον , ι ριθιΙ )< ιι : _ιιπη _-ιΟ _ι _, του ι _' ρ / οιιιο . οιοι ) _*^ ι ΗΟ | ( | ι κατολλι _' _ι-ΚιΛν υια : ΚΙ _ΡΧ ΟΥ _Σ και ΦΛΒ . - ΓΠΙΛΛ . Ι Γ _ΑΟΑΟΦ 0 Η 0 Σ ι ! Ι ΔΟΚΤΠΡ ι [¦ Α Μι τους _^ 1 , ν ' - Μ _-ιο _ιι _) / ΜΟ / ι _/ , / η / ν ( · Ι α ¦ ¦ τα » ν νιιιου . ι- _ι [ : ! . _' - _Τζων _ΧΑΟΥΩΡΤ . 1 _^ _ΚΝΑΣ μανιακος γιοι ιγ _> ς ι _'ι _! Μ πι η π » ιι _ι ηηκοδ ης χ ο- ' _^ ι- _^ ι ι ιι _^ ιιι ) 1 _» τ ι υ , Κ να > _ιοαι · ¦' . ¦ 1 ι τα ι _ατιΛ δι _κ ι νο ινας υ'ι ' - Ι ¦ : ι χαλ . _ιγι _>* _οι > 11 να ι ας , 01 Ι 5 _^ _γννιυχι ς αο ' _ν _αχ αμ _τ αν > ι' _( ιυ , ι _Μι . ιι ι ' νΛ _Λιπ _( ιι > λ > Μθ _ι > ι _!·/ _ε . Ι ι ιι ι η ι * ιι _ι' _¦· _., · _, ο ' _»· ι ιιιο . 7 ι' - ' . Ι ¦· _ιιι _ψαι 'οι γ αι η ΑΝ !» αν ηηι , · _*> ιΗΜαηι _'ιν . ΙΙ » α ν νια μα- _'ε Ι Β _^ κκ κιΙ δμαμιι ι νος ι · θ ρ * _ιι- , ι Ι 1 * ι ιιον _ ι <· ι » αιχ _α _οαιακι ) ι | Ι . · * _ ι η χαλα _^ »/»· α _γι ' υιη ινιι , _ιιλ- -γ ) Η _^ ιΙ και πΙι ' Θανο τ αν » α _ ι : Ι ? ν μ 'α ς γυναικας ιιηυ 'ιη ηκι ιι Ι κι / υτ _υνι ην ιη ην α γΗολιι ) ι . -Λ Ι γΗ ιος δαι / ωνος . ' Κ να ι ργ ι _» _ξ _ρι _ηου θα . ι αρακηλονθ _ ι μι . 1 ι ) χ _ο ατημινην ανααν _οην . 3 Ι | ιι - - ω Η . · ι - ι- *>) ι ! η ιιι ιην πραο _τ . χη Λ ι ' ρι- 18 ι ] ειιιι ) ινη _Λρ Βιμα ε ) ) Ιι ' ιιι _/ β '» ιειΙι _'ιΙ ) _εε _ειι ιιμης κ ! « ΙΟΝ » Ι ! ΜΙΜΜΙ Λ Μι ειιι ' )· ι )· ΙιιΒ < ) [| Ι 4 < η < ' _ι > ''Κ ( Η ν' , · Πα ΜΙΛΛΑΝΤ , |] Κ » _τι ν γΛη « ιια ι ) ι -, ΥΙ ' ιρ Ι _ζη ΡΑΙ Τ , | ι , ιιιιιιιιιιιιι . ι , _ειει ,. _ιιιΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ IIΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΝΙΙ 1 _ΙΙΙΙΗΙ ΙΙΙιΙιιΙιΙ Ι Λ Μ _| ι [ Ι Ι Ι| Ιι Ι Ι Ι ι Ι Ι Ι ΑΛΤ Ι | ι Λ ΚΑΠΝΙ ΣΤΑ ιι Απο _ιι ι ' ιμ , ρον ι , ιμ αι ι · με _ψειν _ι ιιιιηιι 'ιν ΚιιΙ κι ι _ιιιζι ιτ Ι Η ια κατωθι Σιγαρι ' ιτα της | Καπνο βιομηχανιας ΣΟ ΚΙΔΗ & ΤΖΕΤΖΑ ι Αμμ οχωστον Μ ! Μι ' ιρκα _Σιγιι ριιτ _ι . ιν Λι ιιι _ν ικ η τιμη Λι _ιειντκ η ιι μη II Ι , ρ . _ιιακ . Ι δρ . πιικ . ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ιυ Π ' · ι ΝΑ Μ Α 1 ( 1 ) _¦· . ' ¦ β > ' < - _>· 7 ' , ι' . Πιρ , ζ _ινια / π >¦/ . _! . 0 ΥΙ !· ΕΡΜΗΣ Χαρκ η ! Ρ Π /· ΩΜΕΒΑ 10 _)·(> . Λ 1 ΛΝΛ Χ ι · ν ( _, η Ι 0 ι ) . Ι η < · ΚΥΝΗΒΟΥ . _νοριο _» . ! _» ι £ _> ειι _>· ια 0 1 ) 8 γν _· 30 Υ Ιιι η ιζι ν , _ιι : ιο η > . 10 , Υ 0 · ΚΛΛΙΙΝΙΚΟΝ ΩΔΕΙΟΝ ΛΚΜΕΣΟΥ ¦ ιο Ε _λΛιμ-ι κον ' . _Ωδειοι 1 Λε · _ιιε _οοιε , παραρτημα του ι ' ν Αθηναις Ελληνικου _Ωδτ . ιοι ι _κειι _ανιγ'νι _, _γιιομ ενΟν υπο του Τ .. Α ληνικοΟ κρατους , _κειι υπη την δι · ι ') _Ουνυιν _ιη ς κ . Τσιρικ : υ δι . πλ ( . νμ < τιουχου του πκ ' _ενου και επι αιιραν ι ιων ερνασΟΒ . ΙΟιε εΙ ς το _Ωδειον _ΑΟηνειιν και τ ε ) συμμ ετοχη ιου κ . Π ριμου , κ _ει-Οηγε | _του τ οΟ βιολιου , δπιλω · μιι _ΒΟυχο υ τη ς Σχολη ς ΙΙιεννηι , Οα _ιιυνε χ ιοη και _εφετο » ιην λι πυι . · ργι ( ιν · του . ΑΙ ι _γγραφετ Ι ηρχιοαν απο _Ιιεην _υι · ιι _ιε μ < 4 ριου , ια _τετκτ ικα _δι ' . μιι · Οηιιοτα Ο' αρχισουν απο · ιι μ ., Ι ηι Οκ _ιω ( _4 ρι _' . -. ι ) . Θιλ _διδι ' ιικ _εον ιαι _μειΟηματκ οιολιου , _μονοδιας _, χορωδιας , _μεινδολινιΛΙ , _ΜΡ , _νε-κ , _( .. · εν . τ · Α- · ' , _' |) ι ι , ιρερικη . 'Λποκ . _ιΟητε κ . Το ιμ ικοιι _, ι'λαδσκ . _ννος , ( _ι _ριΟ μ οι , 1 < Ι 2 , Λι . μι σος . ΑΒΒΛΙΚΟ Ι ΒΛΑΣι : Λι : Σ .. . ¦ . . . Π , _τμι λι ' ι _ιιεεμι ν Κιυ δ . ιιΟι ' _τ _υμι ν ιι . ·) ι ¦ _! _- .- χΒ > νδ ρι Κι 7 > ς , ΛΙ _' ΒΛΙΚΟΥ _ι : Ι ΛΛλΙ ΛΒ Σ , ι _ε-Λ ι - _κ ιι μ τι ( ειοτι ) Τ ( κ ,. _μιιι ., ' . οι _.-ς και _ν ρωιιι _ει ιι ) ιοι . II . Σ . ΙΙΒ Ι ΡΙΛΙΙΣ Λ Σ ΙΑ , Β . Κ . '·| , Λιιικ ( , _ιπι < _ε . !· _Μ _^« ΓΜ _·^ _ΓΜΜΜβ _^& _4 _^ Α _^ _Γ _^ _Γι _4 _ΜΓ _» _ΑΜι _& 4 _ΓΜΗ _> _ΜΜΑ _^»« 1 ΜΑΚΡΑΝ _αιιο τ 6 κομμουνιστικο Ι 1 Ψ ευ _^ οο : νΡοι : > _· κο _τταμμεσαριτικο Ι ! συλλαλητηριο ι ΑΒΡΟΤΕΣ _της ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ Ι Ε § Την _ιρχ ομινιιν Κυριακ ην , 20 Σεπ _τε , _ιιοριου , Αιοργα . Λ 2 νω νεζαι _οτον Μαρα θοιουνο Ινα κομμουνιστικο συλλαΧ η . Β 2 τηριο καθε αλλο παρ α αγροτικο , για εξυπηρετηση _ανμφτ . Β 1 ραντων ξενω ν πρ ος τα συμφεροντα τον αγροτικου μα ς ψ α κοσμον . Γ α ΙΤρσσεξετι τους διοργανωτε ς του συλλαλητηρ ιου αυ- 4 του , πρ οσεξετε τους _ι / _ειλιΒΒι _^ - του , προσεξετε το αννβη . Ε 3 ματα που ριχνουν για τΑ σι _'λλαλ . ητηριο και θα δητε ξεχ α- Ε Ν θαρα πως διοργανωνεται για να _εξυπηρετι _/ _αχ ακοπους ψ 1 « _ατ _«^ διι ! _'ιοιι _? , σκοπους ξινονς προς το αγροτικο σνμφι ρο , δ ακοπους _αντιαγρο _τικονς . Γ _ι Ποια _ν σχ εσι ν εχουν μι τους αγροτες δ Ζιαρ _τιδ ης , ι 4 _^ ο _Μιλτι _αι ης Χ ριστοδουΧου κι ' δ Αδαμαντος κοι βιινοι οι κ . χτ 5 _ριοι Αμιλητα ! τον _σνλλολ ητηρ ιον Β ' _ΝΕΣΑΡΙΤΕΣ Ι ΠΡΟΣΕ _ΞΑΤΕ ! Β Το συλλαλητηριο αυτο διοργανωνεται _αιιο τους _γνω- £ * στου _^ - χομ / _ιουνιστικου _^ κυκλους των _πολιοι ' ν , που ιΤνιια-( φερονται μοναχα για τα συμφεροντα της ταξη ς που _τχ - ( προσωπονν , και τα συνθηματα που διαδιδουν , ειναι τα . Μια εκεινα συνθηματα που χρησιμοποιο υν _στι ς πολεις για να ψαρ εψουν οπαδου ς . Η Ι _οεει του _ανλλαληττιρ ιου αυτου πα ρθηκε μεσα _σια 1 σκοτεινα _ανταα . του Κυπριακου _κομμουνιαμον για να _υοΟι ( ακομα μια φορα ι ) ευκαι ρια στον ψυχοφθο ρο και _αντιαγροτικο κομμουνισμο , να υβ ρισει τον Σεπτον σας Μακαριο « ο 2 τονς λαοφιλει ς Μ ητροπολιτες σας , να καταου . _χοιραντνατ / την κ Ιερ α Συ νοδο , να _υμνηση τον _Χησταν-1 _ταοττι ν Μ & ρκο και τα ΣΧαυοχομμουνιστικα τσακαλια τον , _*· α _νψωσ-η _τι ς κοκκινες παντιε ρες και τα σφνροδρεπανα ι και να διατνμ ηανισθι ] τΑ χ ομμοννιστιχο τροπα ρι 'Ζηνω η , ~ λυτοκυ 6 ερ ιηοις ! * Ι ΑΒΝΟΙ χαι ΤΙΜΙΟΙ ΑΒΡΟΤΕΣ ! Μακραν τα ρον _^ α σας απο το κομμουνι στικο αυτα Γ _^ συλλαλητηρ ιο του Αδαμαντο ς , του Μιλτιαδ η Χριστοδοι- Ι 2 λον χ αι του Ζιαρτιδ η , αου στρ εφεται εναντιον σας . Μα- Τ ™| χρ _ειν απδ _τσι ς αγροτοπατερες που απομνξουν καθ ημερινα ψ β σαν 6 διλλες το αιμα τοσων χαι τοσω ν , αθωων θυματων , V β που το μονο τονς εγκλημα ειναι πω ς πιστεψαν στες περ ι Η Λ ψωμιου κοι _λι-υτεοια _^ ουτοπιστικε ς _ιπαγγτλιες τονς . Μα-2 χραν απ' αυτους πον ( _ηιουν να τυλιξουν και σας μεσα 2 στα . σαγηνευτικα , αλλα πλανερα και σκοτεινα πλοκαβ ιιι α τονς . 6 Περ ιφρονειστε τους αχ ομα μια φορα κα ' ι δειξτε Λ τους πως ο αγνος κΒ αμολυντος αγροτη ς μας εμαθε -τια 2 να ξεχωρ ζ _?] τους πραγματικου ς _ιχ θρου ς Απο τους φιλους ζ 2 και να τους ανταμει € ι ] αναλογα . Ψ 5 Μη γινετε συνενοχοι της κομμουνιστικης αυτη ς ' ι _^ συνωμοσιας _τιου σας σχαρ _εονουν οι κομμουνιστε ς μαζι ψ β με τονς δυο τρεις ξεηουΧ ητε ς των συμφεροντων σας β Δ κα ι οδροπληρωμενους μπρ _αβους του κομμουνιαμον . Κομ- Ι 3 μουνισμος και φιλαγροτισμ Ας ειναι δυο πρ α γματα ασνμ- 3 _αδαστα . Δνο πρ αγματα αλληΧο συγκρονομινα . Ψ 2 Σ _ΥΝ ΘΗΜΑ ΜΑΣ ! Ε Λ Ουτε ινας πραγματικο ς αγρ οτης , ουτε ενας _ποαγ- Ε _^ μα _τικο ς παραγωγ ος να μη παραστη στο συλλαλητηριο . Η Μ Ας _επιταξουν τα τσανχαοουοια χαι τα _παρπιρονδια των Ε V χωριων Χι ' ας καμουν το συλλαλ ητηριο τονς . Ο αγροτης Ψ _5 εν εχει κα . ιιμια θεση α' αυτο . Γ _ _υ'Λ * Λ 11 _^ - 11 . Λ . Λ . · Μ « - .. · η _. _** . _* _Λ _**·· _** . * · : _> τ _» _. . _*· _««!> ¦»» . _/»»¦ _ΛΛι ιΤΙΙΚι _* 1 _^ _Τν _< Τ » _ΤΤ _^ _^ _Οε ΜΗΧΑΝ Α Ι ι ' ] ( ι _Α ...: / _Α . ι'ΛΓ _ΙΑ ) Ι | _ΝΤβεΖΕΛ Ι . Π ' , » · -ης Κ πιρ _ι κΒ μ _Ιι- Ι ρωπης . _^ ν ι 1 · Ι ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΙ , _^ ' ( _α : ΟΛιΒΟΣΙΙΟ ' !· ΟΙ , Κ _τ _'υκ- * Λ 11 ΛΑΙ , ΙΑ , ψ _Μ > Ζ _& Σ _ΤΚνΚΛΙ , ε _Γιιιι _, % ' ¦ ΑΗ ι '· _ι ι - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ! . _^ , _ι _^' _- , _^^ _^ _- ' _-- _^ Α _,, Α _- _, ' ι , ι _, ιι . ' _·¦>·¦/ ΙΙ Ι ' _ε ' ' )'' ¦ ¦ ' ν · _ιν » Τ' · ν > ν ι . ρ 'ιυ ι _' ρ , ι ) ηιιτ _ισιι - _, _· - Κ Ο · I * ι- 1 . . · / ' τ Ι · , μι _ν _, . ιιι ινυγχρ _υν _ιευΒ . Ι ι ι : Λ ι ιιιι ! υιι | ' ) ι ιι , _κε ε ! ιι ' . _ικι ι _ιιΙI ' __ . · ' „ . — _·* . ιμι- ια · ιΙ νωιε ρκις μι | _χιινι ! ιι _Ι ~ , ' , ι . ιιΥ ψ _ι οι _: ι : Ι _( ι _ε λιικ . υ , ΙΑιωΑι ις , ιε ιι Βι κ ' / ' ι χ <> ν - « ιι ι Ιιι ηιι ηγιιη _ιι _ου ς ι _* χ _ι ιιιινς . ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟ Υ ΥΛΙΙΣ χ » Ι ΑΙΙΙΑΝΧΕΩΣ _ιι ς πΙ ΙΙ _Ρ ΙΙΣΥ , Αι ' · ιι ' ι ' ι _ιι _ςκ ιιι / ιι _ιΙι ' _ι ιιι . ΤΙΜΑ Ι Ασυναγωνιστοι . • _ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑ Ι . Τ , Λ , / . ' _· _' , ΙΒι > ι « Ι _ι ! 0 ) 37 2 ΑΛΟΒΩΝ νΙΙΙΧΑΝΛΙ μ ι ΑΜΕΣΟΝ Ι 1 ΑΡΑΑΟΣΙΝ . ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΑΓΓΑ 3 ΚΑΙ ΥΙΟΙ . 2 .. ( , _ΒΚΡΛΚΑ _- ) _^^^· _ντ _^^^| _Τ _» _τ _*« _τν 3 ' ·«» Ι 1 ' _^ > «| Ι' _«» _«^*» ' >· _Βν _«»>· ' _^· _'' _· _Τ ' ς - - ' ι Η Ι ΠΠΟΔΡΟΜΙ Α ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ [ Ι 26 η Σεπτεμβριου ΙΙ ΠΡΩΤΗ ΚΟΥΡΣΑ ΑΡΧΙ ΖΕΙ ,,, _ι ς : > . 30 ' μ . μ . ι 1 Ι Στοιχηματα Λαχεια . : , ' _Η Χι , ιν Β , Β ,, · Β , Ο ΑΛΟΒΩΝ _εοηλ _,., ααν ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΝ . ιι ' Ι . ' _κτι _εκ-. ο · . · -Β ρ .-ιι ' . ον μι τ ' ! _ειιεπροψης ατιυ _Λενικωοιειν Οεχ Ι » _τιιι ρα -. _αιι || ι ιιιιαι _.-ει - , απ , Ι δλοι -ς ι ου-. σταθ μους . Ι ΚΑ < 9 ΠΜ Ι ! Ε _^ ΝΙ _^ ΗιΡ » ιΝ η ΕΦΠ _ΜΕΝΙ ' ι ¦¦ II ΙΒ 1 ι < _*^ _νΤ £ ¦¦ ' ¦ ' ¦ _' , ¦ - _» ¦¦ » - : _^^^ _§^ _5- κ _ΛινΛιΛι » ΟΛ 1 Α 1 ι 5 'ν _^ _ν _ΠΜΠιυ _^ _ι _^ _ιΒΜιι _χ _' Εξ _ωτιρικου ι ' _^ Κ « _ΜΝθι _^ _ι . θ _/ / _^ Ετησια £ 3 . 0 . 0 ' 7 Ι _/ Α _^'' _% _'· ' κ _υ / Αμερικης $ 20 β' ΑΠΟΦΑΣΙΣΗ Ν ΒΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΑΕΥΣΙΣ ΤΗΜ _ΕΦΑΡΜΟΒΗΝ ΠΡΑΚΤιΚ _ΟΝ _ΜΕΤΡΟυ * ΙΙ μ . _« ρ < ρι ] _ττφ ο « ο £ αν Ο * ιι « . _ρηυαοαβ ) Β 1 η < _ιιζ *) _νιι ς _ινταβις ι * ς _ηι * _£ _ρ ! _χς « ο > 0 & _αυξητ _^ _κι * εο _Γαλχανικιν _, 04 _επηρεα-αη και τας β / . δ ¦ Μχ & _ς α « _οφ * β _» ι- — _ΤΒ _6 « ν > ευ $ ι . α . _της _Ββνς _» _νιης 3 Γ _»·* _βΚβ _4 β & ως _υι _^ α _^ <> β < ν * _τΜνβε , αιΛΛυτε βυ νοι ' _κι > ν ι >«& ρ · _5 _·^ 5 _Ελλαδος . — ' 13 ν τουτοις θ * _ΑκαετιηΟ-Λ τη % ν <} _τχτο < αγων . _Φα λαδο . η Βενικη 2 « υνε _> λευσι ς του υ . Η . Ε . οριβτι χα _ς « _ποςριβεις ε _« Ι τοδ _ΓαλκΟΛΙχ _αυ Η Γα _κρινρ αναγκαιο ν να υπηρ _βτ _ηατι _χ » _1 παλιν την • _γενιχ ατερχ ν σκοπιμοτητα χα » ν' αν * £ _ητησςι _ιτροοωρινην _ιιεξοοον με μιαν απο τα _αηοφ « 4 _Ει $ _εχεινας που _ιτεριε- χο » ν παλλα ς _ευχας , « ολλαι « υατα _ββις _, _ολιγον _ρωμβντι » ομον χα ! _ελαχιοτην η κα 6 _ο · _λον » _ουσικν Εδεσα τα ερωτηματα ει • μερικους _ξενδυς αντιπροσωπους «« υ _βονεκεχ'τρω _βηοαν ηθη _ειυ _δια τας εργασιας τη Βε ν . 32 υνελευοεω £ . Ε βεακ _* α ι _ρωτηματο _ς και εις τβυ _παραγοντα της Βε νικη _Βραμματειυιι , που κατεχουν ·> . αλα οχι μονον τα _ιιαιικαοτ ικα μιΜΤι ' Χ » , αλλα και Την _ψυχολογιαν _τιις διεθνους πολιτικης . Κανεις δεν μου εδωσε συγκεκριμεν _ων αηαντη-< 3 ιν . Κανεις δεν ημπορει να & ε £ αιωιΒ ! δτι η _αιτοφασι της Βεν . Συνε λευσεως 8 α _συνυυαββη με κινητ _οποιποιν _ΤοΓ • αρ _βροΧ ) 51 _του Καταστατικου , _3 χο & _κοιβοριζει _τας _ιτρακτικα _ς _δυνατοτ ητας δια την _κατοχυ-$ ωσιν της ασφαλεια ενος _απειλουμενου κρατους κα ' ι την _πρβστα _βιαν τη εΙρηνη _ς . _ΑΙ γνωμαι που _αυνεχεντ ρωσα σχετικως ιιμπορουν να _συνοψι « δουν εις τα εξη : Τδ _ιαλκκνικον η _ρο £ λπμ « ι _ι ναι το , πρωτον προ βλημα δι _« _εβνους ειρηνης που επερασεν απο ολα τα προ βλεπομενα αιτ ο το _Κατ _αστ _ατ ικον του Ο . « . _! ., διαδικαστικα σταδια _χαι _εφδασεν εις _τβ _λεπτ ον _εκεινο σημειον που προκειται να κρινη _Τιι ν _ηδικην κα ' ι _ου-• σιαστι _χιιν αντοχην του _διε-Γνους _αργ « νιομου . Περιθωρια βαφ & ς διατυπωμενων _αναωλνιτικων αποφασεων δεν υ-« αρχουν . Δεν ημπορει , _δηλαδη , η Βεν . 2 υνελευοις να εξαντληση το βαλκανικων θεμα με μιαν αποφασιν που δεν _ι α _υιο θετι _ι τα υποδειξει τη Ι ! αλκανικΒι Επιτροπ η , π εν ( ταση περιπτωσει δεν β' _αναφερεται ει την _εφαρμογην πρακτικων μετρων κατα μηκο _των ελλην ικων συνορων ¦ κ * 1 ε ! τα μεσα εξαναγκασμου των γειτονικων _τη $ Ιιλ λαδο Κρατων να δεσουν τερ μα ει τα προκλ ητικα _ενερνε !*? τ _« υ απειλ _ουν την δι _εδνη εΙ _βηνην . Ειναι , λοιπον , το βαλκανικων _6 ε ) ια το οπουδαιοτ _ερον τη _ημι _ρηοι α _διατ _αξεω _ οχι μονον λογω τη μορφη του ν . αι των _γενικωτ _ερων συνεπειων που ημπορει να εχη επι των -διεθνων _εξελιξεω ν , αλ λα χα ) διοτι στηριζει αυτην την στιγμην το κυ ρο και το _ουαιαστικον μελλον του Ο . Η . Ι . Ιιιναι _υποχρεωμενι ι , _αυνεπω , η Βενικ η Ι , _υνιλευοι να λαδι ) επι του βαλκανικου θετικα _αποφασει , δια να μη εξαντληση ακομη _περισσοτερον , με μιαν οιανδηποτε _ανα-( _Ιλητικην _ινεργειαν , το ηδη _αναιμικων χΟρο τη . Ειναι υποχρεωμενη , δ _» ι *> ι , λεγουν _οι _παραγοντε _ των _$ ε νων _αντιπροσωπειων και τη Βενιχηι Βραμματεια , να προ σαρμοσι _) τα ενεργεια τη και προ { τα _διεδνει _ειιλιξει . Λν διαπιστωση , « πι _παραδεΙγμ * τ « . οτι μια _αποφααι τη , η οποια _6 α _υιοδετη ε _? * - λοκληροι » τα υποδειξει τη _ΙΙαλχανικης Επιτροπη , ημπορει να _οξυνη την διεθνη εντασιν την στιγμην _« ου διαγραφονται — _ενδειξει _Οφεσεω η £ ατω απλαι _πιθανοτητες , δεν αποκλειεται να ιυ · αιαση την _αμεβον _ταχτοπ _βιη- ιι · _τ _ υ ( ! _ΛΑχ · _χνικ _ου : Ι την _γενικωτεραν _σκοπιιιετπτα . _Χαφεατατα _μου διετυπωσε την _σχετικην αποψιν _Ηνα ς απο του πλεον _αρμοδιβυ _ εν _ποοκει _μινω , ο πρωιιν υ , _ιουργο των Εξωτερικων του _Μεξικου χαΙ ειαηγπτπ τοΟ £ αλκανικοΟ _ενω . τι _ον τη Βεν . ιυ _νελευσεω του Ο . ΙΙ . Ε . κ . Κα · _στιλλο Ναχερα : « _'ΛναμφισιιΙτ _πτ βν _« _Ινοιι , _μου _« _Ιπεν , οτι το ( _Ιαλκανι _χον δεμα αντιμετωπιζεται απο τυν Ο , ΙΙ . Ι ! . οχι ω { _ειδικ _^ ν τοπικον _γιγονοι , αλλα ω _ _γεγονο _ που δεν ημπορει να διαχωρισβη _απο την προσπαβπ αν τη διιβν _βυ εΙρηνεΟα _εως , • _Λπβτελβ 2 , δηλαδη _απειλην οχι κατα τη _Παλκανι χη , αλ λα κατα τη διευνβυ _ειρηνη _« , η _ι ' ντααι τη κ * _τ * ι 3 τ * - _οτ . _ω _ ι . _Ιι την _περιοχην αυτην τη ΙιΟρ ωπη _* . Υ _ηω την _πρευπο βεσιν « υτην ειναι πιιανων ειναι _( _Ιεβοιιον μαλλον , _ιτι η μορφη που θ * παρ _βυαιαζη η μβτ «{ υ Δοτικων Δ » νο '· . | ιεων κ « 1 Ι _' _ωασΙα _ _ιντ _ααι κατα τα _ημερα ( που θα _αυζητηται η « _Ιοηγποι ι τη _Ιιαλκανιχη _'ΚπιτρβΛΠ , ' _. Οα _ιπιδρααη επι των τελικων αποφασεων , Λν προκυψουν _ενδειξιι Η ( τ ιβ * _νοτηη { _μιι » _γενικ _ωτε · ρα _διιυδιτηαιω _ , _ισω _· να Οι ΤΟν _Χ- Κ 8 ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΗ λη _αιι ο Ο . Η . Ε . να διευκολυνη την γενικ _ωτεριν αυτην _προσπαδειαν , προσχρμοζων αναλογω κα ' ι τα επι του 6 αλ κα νικ _ου α . τοφασ _ει $ του . Οταν ομιλω περι προσαρμογη ιεν εννοω μιαν αποφα σιν , η οποια ημπορει να παραγνωρ _ιζη την δημιουργημε · νην κατα μηκ ο τω ' ελληνικων σ » νορων πραγματικοτητα . Αυτο αποκ λειεται δια τον λογο ν δτι η Βεν . _ιυνελευσι _ δεν προκειται να συζητησ η _επι τη ακρι βεια η οχι των διαπιστωσεων που αναφερονται _ει _ς τα _εκβεσεις _τηι Γαλ κα νικη _ς _επιτροπη— του εκτελεστικου οργανου τη δηλαδη . ΑΙ συζητη _σεις θα ' _ττεριστραφβυν _γυ _' ρω ' ει Τα υποδειξει που αναφερονται ει τα ενδεικ _ν-υομενα να ληφθουν μετρα . Κα ' ι δια να καταληξω _ει Ενα α _υμπερ χ αμχ σα λεγω δτι η μορφη που παρουσιαζει αυτην την στιγμην η διεθνη εν τασι δεν περιεχει _ενδειξει επικειμενη _υφεσεω και συνεπω δεν δικαιολογει παρατασιν τη 6 αλ κα νικη εκκρεμοτη _το χαριν τη γενικωτερα σκοπιμ οτητο » . Εκε ινο που εν παση περιπτωσει δεν επιδε χετα ι _καμμι - αν _αμφισιητησιν ειναι το ευμενε υκερ των ελληνικων αποψεων _3 ια ' ι των αποψεων τη Γαλκανικη Επιτροπη γενικον πνευμα . Η γραμμη που 8 α _χαραΕ _ουν αι Ηνωμενα ι Πο .. » . _« . _»«» _^ ι _·» ***** _Μ _^«·**^·> ν _/*^· κατα την διαρκειαν των σχετικων _συζητησεων ενωπιον τη Βεν . Συνελευσεω , 6 ε 6 αι ον ειναι οτι β' _ακολουθηθιι κα τα μεγα μερο _ απο τα Κρατη τη λχτινικη Αμερικη , οχι διοτι τα Κρατη αυτα ασκουν παντοτε _ενιαιαν εξωτερικην _πολιτι κηΛ' , αλλα διοτι ενιαιω εργαζονται υπερ τη _διεθνου ειρη νη . Απο τα Κρατη τη Απω Ανατολη υπαρχουν ενδειξει _οτι 5 χ υποστηριξουν ανεπιφυλακτως τα υποδειξει τη Γαλκανικη Επιτροπη η Κινα , αι _Φιλιππινα ι χα ' ι το Ινδ _οοταν . Το Πακισταν ισω να διατηρηση μερικα επιφυλαξει οσον αφορα την Λμεσον εφαρμογην δραστικων με τρων , _χωρι να _αμφισδητιι την _ακριιιειαν _του _ελληνικου _κατην _βρπτηριου _κχι των διαπιστωσεων τη Ιιχλκανικη Επιτροπη . Τα Κρατη τη Μεση Ανατολη ανεπιφυλακτω θα εκδηλωθουν υπερ τη αμεσου ληψεω _ πρακτικων μετρων δια την διασφαλι ιν τη _( 3 αλκαιΙ _χι )> _ειρ ιινιι . 01 αντιπροαωιτβι τη _ΛΙγυπτου και του Ιρακ , με του οποιου _αυνωμιλησχ _σχετικω , εξεφρασαν το _βερμοτερον ενδιαφε ρον των υπερ τη Ελλαδ _ο και _ειιεδαιωσαν οτι βα υποστηριξουν _αδιστακτω καδε αποφασιν η οποια β' _αποιλεπι . ι _ει την _εξουδετερωσιν τη εναντιον τη συνωμοσια . ΟΙ Βαλλοι αντιμετωπιζουν αυτην την στιγμην τοσον μεγαλα Ιδικα των -, τρο & ληματα , ωστε ν' ασχολουνται ελαχιστα με τα ξενα . Δεν παραγνω _ριζβυν , εν τουτοι την γενι - κωτεραν _αημασιαν που _ιχ _ει δια την _εωρωπαικην ειρηνη ν τον 1 _·* λκ » νικον και δεν δ' αρ ν _ιιβουν να βοηθησουν , _> ι ε ολον τα _κυρο που διαθετουν , δια την εξουδετερωσιν τη γενικωτερα αναταραχη που ημπορει να προκυψη δια την Ευρωπιμ' εξ αφορμη τη _( ιαλ κανικη ανωμαλια . Το συμπερασμα ειναι οτι κατα _τιιν συζητησιν του βε · ματο που > ια ενδιαφερει και ι ιμ- Λι ιψιν ιων _υχετικων αποφασεων , ο Ανατολικο συνασπισμο θα _μεινι , _ι ει την _απομονωσιν του . ΙΙ διεθνη εντασι _ματατοπιζ _ει « ρο _ την δυτιχην « ζωνην _αοφαλεια ιι οχι μονον τα Κρατη που ευρισκονται ει _οξειαν _Ιδεβλογι κην _αντιδεσιν προ την Βωσ σιαν , αλλα κα ' ι Κρατιι που ει παλαιοτερα περιπτωσει ακβ _λουδουβχν _ουμβιυαστικην τακτικη ν , υια να υπηρετησουν την _υποβεαιν του διεθνου _κατευνασμου . Το πνι : υμα , _γενικα , ειναι _περισσοτερον απο οιανδηποτε αλλιιν _προπγουμενην περιπτωσιν ευνιικον υπερ τη 'Ελλαδβ , Αυτο , υμω _ , δεν σημαινει οτι Λ αγων που βα Εχη να _διεξαγαγη η ελληνικη _αντιπρ _εσωπεια δεν βλ ειναι τραχυτατβ , Διοτι βα πρε _ποι να μεταβληθουν ει ουσιαστικα εκδηλωσει και ενερ _γεια « Ι διαχυτοι ηδη _χαλαι διαθεσει , _Βημειωσει ς και _Βχολια Οι _ΡΩΣΣΟ Ι & ΣΙΑ 'Ητο _επομινον , δτι , ευθυς υ _α ρχισαν α ! _ιργσοιαι της Βενικης _Ιυνελευσιως της Οργανω _οπος Ηνω μενων Εθνων , βο _ι _ρχιζον οι _αντι-ττροσωττοι τυν _Σοβιετ _κσι των δορυφορω ν _ιυν _, διαμαρτυρ ιας , οτι « δεν _ττερνφ η _μττογια τον » [| ς την δημοχρατικως _συγκροτου · _μενην ταυτη ν _συνιλει / σιν . Και το _επισημον Σο _βιετικον _πρακτο ' ρει · ον « Ταςς » _ι _ρχισε τσς κατηγορ ιας , δτ ι « η γενικη συνελιυσις της Ο . Η . Ε . ειναι οργανο των Ιμπεριαλιστων » . Εινα ι _υεριττον να αρχισουν τοσον γρηγορα να διαμαρτυρονται οι Ρ £ ντσοι δια την _δημοκρα _- τι κην εκλογην των _ττροεδρων των διαφο ρων _ιιπιτροπω ν της Βενι κης Συνελευσεως της Ο . Η . Ε . ΟΙ « δημοκρατικοι » Ρωσσο ι και Σιαγν _ω _ριζουν και δλλο μισον δια να επι βλ ηθουν _ι | να ματαιωσο υν τας δημοκρατικ _ες — δια _ττλειοψηι } _ ! _- ας — λαμδανομενας αποφασεις υτιο της Ο . Η . Ε . Κα » αυτο ειναι το « 6 ετο » . Κα ' ι ο περιβοητος Γι · σινσ « υ ειναι « ασσος » ει ς την _χρησιν . ΕΙς παρ ακ ρουσιν *< ιντασιοτ _τλη _· ξια ς , το _Εντυττο ν του © αλη Παπα .... Ηγραψ _εν οτι εις « μεγαλος οικος τη ς _Κυττ ρου , ανηκον ει ς _μεγαλοκεκκους » _απεστειλεν , ως λυτρα εις τοι / ς κομμουνιατας , « το ποσον των 100 λιρ ων , αι οποιαι ομω ς δεν εγενοντο δεκτοι »! « Κα ι ετερος οικος μεγαλοκεκκων — προστιθεται — απεστειλεν επισης 20 λι ρας , αι οττοια ι παλιν επεστραφησαν » . Ο εφευρετης του αινιγμα _τωδου ς αυτου δημοσιευματοςδιοτι ειναι ευκολον να « σκαρωνωνται » απο _φαντασιοπλ ηκτα κομμουνιστικα _εντυττα ειδησεις — δεν μας ελυσε κα ' ι το _αινιγμα , - _» υ . _» Οι | Λ . _ω * _ιν- _^ Β _« _-. _. _« ι _ω _, _ν δεν εδι _χδησαν τας εισφορας των « μεγαλοκεκκων » . Μηπως οι κομμουνιστα _ι επραξαν τουτο δια να αποδε ι ξουν δτι δεν ειναι φιλοχρηματοι η μηπως διοτι εκ ριναν τα ποσα των « μεγαλοκεκκων » μικρα και αυτο ' ι _ειχον μεγαλ _ητερας απαι τησεις Κστι θα ξευρη ο Θαλης , εξ Ιδια ς παλαια ς κα ' ι μακρας πει ρας , να μα « , αποκαλυψη ! ΦΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΙ Το μικρον _μεσημδρινον ε ' ν . ι . πον εξεγειρεται , δια λογαριασμον του « μαστρου » του προφανως , δταν αναγνωσ η η ακουση υπαινιγμους δια _τας προσεχεις δημοτικο ς _εκλογας . Ετσι συνεβ η και με την διαλεξιν _τοδ κ . Σα ββα Λοιζιδ η . _Διατι ουτος να _συμβουλευσ η τους εθνικοφρονας δτι « ειναι εθνικη αναγκη η ε-9 νικαφ ρ ' .: _< πα ραταξις να _ευρεΟη παντου συμπαγη ς κα ' ι ηνωμεν η » κα ' ι να υπαινιχθη δτι « ρεπει τοιαυτη να παρουσιασΟη η εθνικο · _φρων τταρατοξις και κατ α τας _προαεχιις εκλογας δια τον αγωνα τ ης κατα του κομμουνισμου κα ' ι αρα κα ' ι κατα τυν συνοδοιπορων του κομμουνισμου Κα ! το μεσημ _β ρινον _ι _ντ υπον ανεκραξεν : « Ευρηκα ! Ενρηκα _' . _» Ο κ . Σα ββας Λοιζιδ ης _ι καμε μιαν « ε ' ντεχνον προεκλογικην _ομιλιαν » ! Πολυ ενωρις κατελα βε το εντυττον αυτο κα ' ι τον _κρυπτομε _- νον _ΓπισΟεν του Κληρ ιδ ην ο φοβο ς και ο τρομος της λαικης καταδικης των εις τας προσεχεις δημοτικος εκλογας . Ας παρηγορουνται , ομω ς , ολιγον , διοτι αι εκλονα ' ι αυται απεχουν ακομη μερικους μηνας ΤΡΕΙΣ ΤΟ ΛΑΔΙ ,, ΕΙ ς μ ιαν κομμουνιστικην « διακηρυζιν » προς συλλογην χρηματω ν — περι _τ ιν _ρ ς αλλου ενδιαφε ρονται οι κομμουνισ _τ _αι — υπογραφουν οι Φ . Ιωαννου , Β . Β . του « 'Λ _κελ » , Λ . Ζιαρτιδ ης , Β . Β . _της « Πεο » , Β . Μαννου ρης , Β , Β . της « _Πεμ > , Χρ . _Κατσομτι _ας , Β . Β , τη ς « Αον » κα ! Ι . Νικολαου , Β . Β . τη ς « ΕΑκ » . Ενα ς Εφθανε να υ · πο γροψη την κομμουνιστικην αυτην _Βδ κτκηρι _'ζ , ν _» , διοτι Οι ' τ Αντ ιπροσωπευε συλληβδην ολας τος οργανωσεις , δια τα ς οποιας ως αποτιλουμενα ς απο τα _'ιδια μελ η , εφα ρμοζεται η παροιμια « Τ ρει ς ιο λαδ ι , τρεις το ξυδ ι και ιξη το λα 5 οξυδο » . Αλλ αν διαφωνουν μαζι μας οι υπογμαψαντες , Οα το καμνουν απο ... φιλοτιμου ! Οα ει χαν απα _ιτησιν να φανουν δηλ , _ολιο ν αι υτΒογρα > Κ ιι .. „ Τοτ ε δεν ε ' χομιν κομμ _ιαν ενατααιν , ΕΧΕΙ ΜΕΣΑΝΥΚΤΑ Ο Ικ Λαρνακο · κ . Κ . Ιιακαλ · λης , _ξηλευσας το πα ραδειγμα του κ . ΚληρΙδη , 6 οποιος διδει _συμβου λας ιις τους εθνικοφρονας , εγραψε , μεταξυ τιολλΛν αλλων φλ η ναφηματων , και την εξ ης παραδοξολογια »· : « 'Λλλα δεν Οα κατορΟωση ( η Λεζια , φαν τα _( Λ | ιι . · θα ) να τραιηξη και ιι _αλιν με το μερος της τον λαυν ( διο ρΟωσι ς Σιακαλλη : « την _μεγα _λην λειοψηφι αν ταυ ») — εστω κει ) αν ι · χη συνιπικουρον εις το _ι ' ργον της την κοντοφθαλμου ηγισ _ιαν τΒ ς Εκκλ ηοιας — που ιτιρι τιε πριν παρη ιο ν κατηφορου να δκρωτη _- 0 ( 1 επι ωρισμενων γεγονοτων και καταστασεων , οπως λογου χαριν ( θαυμασατε ολοι την _ινςιυα ανακαλυψιν του κ . Σιακα > λη ) πως κα ! βιατ _ι η κυδιρνωσο _δυναμις _ιττιτρ _ιψιν _ιις τι ι- ττλιο _ι 1 _μισιι _τον 6 Β αυτην Κυπριον ( δ ηλ . τον εθνομαρτυρα Μακαριον ) να επιστ _ρεψ η _και να αναλοιη την ηγισιαν της Κυπριακη ς Εκκλησιας » ! Φαινεται , δτι Α κ . Σια καλλης « ιχει μεσανυκτα » πως η κυβερνωσα _δυναμι ς _επειριψιν ιις τοιις τιτιμ ημενους Κιιιιρ _ι ους εξορ _ιοταιι ς να επανελθουν μετα δικα · εξαετη _υπεροριαν _εις την πατριδα των . Τωρα , αν μεταξυ _ολινι * αυτων ητο και ο « πλεον ' μισητο ς βι ' πυτην » ιΟνομαρτυ ς Μακαριος , _ιινοι κριμα που δεν _ιζητησεν η _κυβι ρνωσα _δυναμις την γνωμην _και την σνγκαταΟεαιν τυν κομμου νιοτω _» , ηΙ οποιοι , ασφαλω ς , Οα της απηνιων : « Και εις ημα ς & _εΟνομα ρτυς Μακαριος _ιιναι ΜΙΙΗΤΟΤΑΤΟΣ . Καμι μας το χατηρι , μη του _επιτριψας να ( _πανελιη ! > . ΔΔΥΝΑΤΟΣ Η ΔΙ * ΑΜΟΙΓΛΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ _ΑΠΕΑΕΥΘΕΡΩΣ _8 Σ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΙ 'ΗΝ . _'ΒΙΠΟΑΙΤΕιΑΙ , Η _ΡΟΣΣ _ΙΑ ΧΑΙ Η _ΕΥΡΟΠΗ Του πρωην Υπουργου των _Εξωτιρικων τη _Ρβυμοενιοι ν .. Βι _* _ιυΑΦιι _< ιιΟ Το _βλονον _εντονωτερχ _ουξητβυμενον _πρειλημΛ τη _βυδετεροιιοιησεωξ τη Ευρωπης _ιι' αμοιβαια αιιμ φωνια Ρωαοια _ κ « Ι _Αμβρικη , δια το οποιον _εγραψυ _προοφατω ο χ . _Λι . τιιαν και με το οποιον _αππαχοληδη και ο Βαλλο _διεβνολογο _ κ . _Ντυδερζε , εξεταζει το κατωτερω _παρατιΓεμενον αρβρον ο κ . _Βκαφενκο . Ο εν _εκουβια εξορια ει τα Ηνωμενα Πολιτεια διαμενων _Ρουμανος πολιτικο _αναπτυοεει , _οχετικω , Ιδεα _αντιδετου _ « ρο τα των κ . κ . Λιπμαν χα ' ι _Ντυ _βεοΒε . _ ΑΙ ειδησει απο την _Μυσχ'αν , οπου « Ι _διειποαγματενσεις μεταξυ Αυπ κων χαΙ 2 οβιετι χων ες : _ανηεταν _ποος στιγμην , δτι ειχαν ) Α _6 ζ _ικανοποι _ητικην _τςιοπην , _ειχιιν ποοκαλεσει εις τας Ηνο _> μ . Πολιτεια , κατα τα αοχα του τρεχοντος μηνος , _χααοιαν _ανακοΟιρισιν . Το γεγονο , υτι οι Ρωσσοι , αφου _ε-τηοχαλισαν την - / . _ρισιν τοδ Γερολινου _εφανησαν να _πειβωνται , δτι δεν ηταν _συμφερον των να ω-Οηοουν τα ποαγμο _, _ια _μεχς > ι οηι ε · - ω , εΟιω _ρηΟ η ως _εΥοειξις _αδιηαμιιις εκ μερους το > ν . Συμφερον ττ _) ς Μοσχας δεν ητ ° > ν « εΛιζη- ' τι ' ιση μιαν _ιιμεσην _αναμιτ ρηοτν _δνναμεων και _νει μη δωσγι εις του Δυτικου την δυνατοτητα αναβολης της ωρας της _αναμετρησει ο , η οποια ειναι δυνατον ν ' α _.-ιοΟυ προ δ < _τελος των Δια την _αντιλ ηψιν των Αμερικανων , εινα ι ι . τιτι 7 . ι'ι το > γ το να κερδιζοιη- _χρονον . 01 Αμερικανοι επιθυμουν να παγιωθουν τα ς πολιτικος , _οικονο-) ιιν . ας ν . αι στρατιωτικος θεσεις των , να εκλεξουν τον νεον _προεβρον των , να _ρυΟμιηουν το ζητημα υι |· ωσεο > _ς των _τιμιΤιν κα ' ι να _ητροντισουν δια τα αναγκας του _στο'ηου των . Το γεγονος , δτι οι Σο βιετικοι δεν επι χειρουν να διακοψουν την _, _ιροιονσαν πραγματοποιησιν του αμεοικανικου αυτου προγραμματος , σημαινει οτι αισθανονται , οτι δεν Εχουν αρκετα δι · _ναμιι δια να _πβοχωρηπουν πε'Λλ ηΟες ειναι , ο ' τι μεμι _) κ _ μοιρα πνευματα ομιλουν περι <· εου Μοναχουτ . Φοδουντ _αι , οπως το ειπε προρα ατοι εις _αειραν δρΟροιν ο ν .. _Μπουλιτ , που διετελ εσε πη _ιο ( Ι ιιι _τ ι | ς _ιι Μυσ _χην , ιτι «! Ιιν . Πειλιτειαι , οσον και Λν ειναι η επιθυμ ια των _νι < διατ ηρησουν την ειρηνην , Οα χρειασΟ Βι να πο'λεμησουνιιιχι μονον δια να ε |« σφα _? . ισουν την _ασφαλειαν των , αλλα δια να οννηΟουν να επι ζηοουΛ ·> . Το ευρυ _κοινον , εν τ ουτοι , δεν ειναι διατεΟειμενον να δο ' _ιση πιστην εις τετοια προειδοποιησεις . Οσον και δν εβννηΟι βεν ει _τι ' ις συγκινησει του « ι _^ _υχρου πολεμου » , δεν επιθυμει να δοκιμαβη ακο μη Ισχυροτερα συγκινησεις . Δια τουτο και ειναι προΟυμον να _δεχΟη την μετοημενην _αλλ . α κοι ταιτο χρονως απο πασαν ψΕυδαισθησιν απηλλαγμενην κρισιν του κ . Ουωλτερ Λιπμαν σχετικα _ις προ τα ς διαπρκγματε _υσει τη ς Μοσχας . « Η συμηωνια , κα ' ι εαν επιτευ χΟη — γραφει δ κ . Λιπμαν —δεν Οα _εινε παρα μια ανα / _ωχη . Ουτε οι μεν ουτε οι δε επιθυμουν τον πολεμον . 'Λλλα αι εκα · τεμ οΟεν _αΝΤιλ . ηνπ ειναι τοσον εκ δια μετρου αντιθετοι , που δεν ει ναι δυνατον να επιτευχΟ η πραγματικη συμφωνια . Το πολυ , να συμφωνησο υν να αποφυγοιτν την (' ιπο φασιστικ ην _ανομετ ρησιν δυναμεων και να κρατησουν την συο · ραιιν ακριβως εις το σημειον , το οποιον προηγειται αμισω _ιζ ιξαπολνσεω των ιχΟροπραξ ιΛ - > . Ειναι προφανες , οτι ινα τετοιο ιιποτιλεσμα δεν Οα ητο παρα κατι το προσωρινο ν . ΙΙ _πρυσοιοινοτης υμως « υιη ειναι δυνατον να διαρκεσμ χρονον _αρκετον δια να επιτρει Π _) ει ς τους ανθρωπου τη καλ ης θελησεως —και υπαρχουν • - _^ τ . _. * · » · · · ξευρουν αυτοι λυσεις ικανοπο ιητικωτερα ς , _και μονι _μωτερας . Αυτο δε' Β . Ιναι χαΙ εκεινο , το οποιο ν ο κ . Λιπ μαι' , που τα λογια του τα _ακαυουν προσεκτικα συμπατριωτες τυυ , προσπαθει να καμη απο _το ' _ιρα Β | δη . _Λπιιξ ι ) _Ευρω . τη ειναι το κε ' _ντ ρυν τ ης , _τα-, 'χοα μιου _διενεξει » , αυτο ειναι δ _ουι-λογισμο του κ . Λιπμαν , δεν θα ητο δ Λ · _ατον να _καΟαριοΡι _! _ενιι ιδογμα δια την Κυρωπηνι , το οποιοι · να _καΟοδηγη την _πολιτι _κην των 'Πνωμενων Πολιτειων Το δογμα « υιο Οα _διεκηρυσσε τη ν αναγκην να δημιουργηθ _ω μια ηνωμ ενη κα ' ι ανεξαρτητος Ευρωπη _—τελευΟερα απο καθε μη _ευοιοπαικη _ν κια γεΜκω ξενην , εξιΙρττιι _ιιν-ι . _Ταιοηοτςιοπω « Ι Ηνω μενιιι _Πολιτειαι Οιε _εγινοντ ο : « οι ποωτειγω ' νιατοι της ανεξαρτησιας της ηνωμενης Ευπιοπη _ς » . '' Ασφαλως , η Ιδεα ειναι εξαιρετη κα ' ι επικαι ρη . Ενα αμεριχανι · κον δογμα δια την _Ευριαπην , ανα ? . ογον προ το δογμα _Μονροε δια την Αμεοικην , δεν 0 ( Ι ητο μονον _επωφελες δια την πολιτικη ν ιων ΙΙνω μινων Πολιτειων , θα ηι _ιπορουσε ποος τουτοι να απο-6 η Βια αποφασιστικον στηριγμα δια την _Ευρωπην , οπου η μεγαλη αυτη Ιδεα τ ης ενωσεως συναντα _τασας δυσχερειας εις την προσπα-Οε ιαν τη να _περαση περαν απο το Σιδ ηρουν Παραπετασμα . Τα ευρωπ αικα _ομοσπονδια-κα σχεδια ειναι αναγκασμενα να λαμβανουν υπ' < ιι ( ιν τιον ωρισμ ενας ντε φακ το κατασταθεις , δια να μη προκαλεσουν , αλλ ως επικινδυνους συγκρουσεις . Λ 1 Ηνωμεναι Πολ . _ιτει αι δεν ειναι οπωσδηποτε {« οχρεοιμεναι να _λαδοι'ν , υπ' _οιιην των τα καταστασει ς _αιτας . Εχουν και την _ελευΟεριαν και την ( Συνεχεια εις την 4 ην σελιδα ) Η παραπομπη της κρι σεως του Γερολ ι νου εις τον ΟΗΕ ΠΟΙΟΝ ΤΟ ΚΕ ΡΔΟΣ ΥΠΟ ΤΟΥ _* . Κ . ΜΠΡΑΟ ΥΝ ΟΥΑΣΙΒΚΤΟΝ , Σετ _ττε , _μδριες . —Η _συγκρουσις _μυτοξυ Α _· ο _> _τολης κι ! Δυσεως £ ι ς την _Βερμανιαν—και _ειοΒκωτερ _^ ν _εις το _Γερολιυσν—ςιαΛΗπαι ηδη να _δεσεα ζη _τιις γενικης συνελευσεως του ΟΗΕ ε | ς Παρισ _ιου . ΕΙ νε μεγα ερωτημα εαν η _-ιαι-ΙιοσψΟΗρα » της _γολλικης πρ < _οτευουσης Οα οδηγηση εις ρωοοικην διο > λ _τντ :- . _οΒ _ηχα _: _>^ 1 _ουμΕ _^ αοιι κ 6 _τητο . Ε ? ' _δ _3 _^ _α _^ ομως _οιΡω _σοοι _Εχου _^ _ττορογγγολΛλι δια τους 6 ( ν _> . · ς ιι ς τα Λεικ _Σοξες Μ 3 Ι το Φλασιγκ _Μεντοου , Οα εχουν ιυρη μ ' . _'αν _ευκα ιριοιν να _δεΒξουν _ττως _^ Λ ' ο · αλλαγη περι βαλλοντος αρμοζει . __ ΑΙ 6 . αιιτροιγμα _τευοεις _μεχαξΟ των πσσαρ < Μ Μεγαλων _Δυναμεων Εχουν _ονπχητλματωΟη ασχημα εις το _ΓεροΑινον _κ-αι την Μοσχου κοι _οι ξα · . _» Λ · _κοβημερινως αι _πρ 3 _δλειμει ς οτι το & οι > ζητημα Οα αχθη ενωπιον του Συμ βουλιου Α _σψοΑειος , το οποιον Οα _οννιλΟ _ο ταυτοχρονως _μυ ιηυ Βινικ ην _Συνε _λευ _, τιν . Εα ν υπηρξε ποτε πραγιμτρ χα _αιΒυι λη _κο , τα τη ς εΙρηνης του κοσμου , η απειλη ουτη υπαρνε ι οη μι ρο ·/ εις την πρωην γορμανι _« ην _ττρωτιυο _κσαν , οπου η ψυχραιμια ι _^ _πτιωκ-τσι καεω απο την _εκνιιιρι-βιΒικην _επ _ιβρητσιν της _ρωσσιΜ ' ι ς _κσι _της γΒ . ρμον ικης κχιμμου _υιστιν . ης ττρ _εικιλητ ιιοοι 'ιιτος . Α 1 τελευταιοι _ικΛρηξιις των αντικομ . μονισιωυ του Γεραι ι _* χι _εις τους δυτ ιχους τομεις εναντιον των Ρω σ σων * _αι τη ς _ετνδρεικολσυ των γορ μανικης _αστυνομιοις , _ε 1 « ε _ατηλως Ενα _ετυμττΥω _ιια τη ς _επιτεινομινης ηγανοι . ττησ _ηος δια τον χωρ ι ς νο-. ' ,,. _ι _ω π _< . λ __ _, _νι _,-ο / » _Λαι δια -ια ς _τιροσ-πσυυιας των _σοδιιτικ -ων αρχων μ _αναλαβουν τον πραιγματικι _ ν Ελεγχαν ολοΑηρου του _ΓιρολιιΟ υ . Υπα ρχει μεγαλη _διαιψορα , ω _σιοσοι , μεταξυ της _ανογνωρ _ιεηως τ ης _υιταρξεχος μιας ατηιλης « ατα _τιης ιΙρ / _> ι < και της Ιμολο · _τηιος να γ ι'νη κωνι τιρος Λντ · . ιμι . _τω ττι βιν της · Εαν υιΒοΟ _ιαωιΗ _, ν οτι υιια ρχει _αιτολυι η καλη _ττιστις Λ' < μερους των Δυτικω _ν Λυναμ ' κ . ιν—> α | η _κολη _ττ ισις δεν ιιυο _ιι _δυυαιον ν' αμ φισ 6 ητη 0 ο — 6 ' -ν _ιχομυ « υιι παλιν την & ετ 3 ιιΒΟ τηιο δτι το ζητημα . _μιτορε _ι , να _διειιοειιηΟη , δ-ι οτ ι η ρωσσικη κοχη _τπ ' _στις , η ρωσ σιχη τακτικη _πιεσεις και α ! ρωσ σ : χ 3 Ι επιθετικα ! προθεσεις _ιιυε ζητημα φ _^ ρΜ υτιολογισ 'μου . Η _σοΟιε τικη _ωποψις δια την διευΟετησιν του ζητηματος του Γερολινου _εινε _ττληρης ουνθηκολο _γερΙς των Δυτικων Δυναμεων ε ! ς χας ι _^ ωα _^ _ι _.-ας υς _^ _ιωσ _^ ις . Εαν ο ! Μι . γαλαι _Δυνοιμβις δε _^ κοιτορΟ < . ' κτ _ υν « ι « _φθασουν — δια Τον _ικιιβιιτ τα _λαγσν—ε ( ς ινα διο . ' < _-3 _^ ιιι ομον εις το _Γερολιναν , ποια _προβλεψις _απαρχ ε-ι 6 _τ ι ιο Συ μ _δ _^ υλιον Ασ _φοΛπιας ημπορ . Β _> α { . πιτυ _^ η τοιουτον _διακονονισμον Ουσια στικω ς _καμ ·| ιια ρ _βεδαι ' ως , λογφ της Οι ' μΟλιωοους _αδυνια μιας του ΟΗΕ , _τιου _υπιΛι _τει δηλαδη α | κ >}* _ΛΙ ' ο : ν τω _^ Μεγαλων Δυ ναμιων _ε _( ς τας οζιτοςκ _ιχτας τσα Εφ ' δσον υπαρχοι το βετο , τα Συμβουλ ιου 'Λσψαλυ _, ' σς δεν _ημτκρει να _προδη ει ς καμμ ' αν π _^ _οιγ υατ ικην _ειι _ργειον και α των Ρω σσων . Ουτε η γενικ η οΛΛιλιν σις προσ < _ιι _! Ρ 2 ι μεγαλυτερ _ον _προπροβλεψιν _διΟΗοπονισΙιοΟ . •»> Δεν ει νε , _ωσχοοιικ _, _τεροβλεψις δ ια * ανονισ > μου _εκεινο , που _προσφε _ρει Λ ΟΗ Ε . Παρεχε ι μονον την υποσχεσιν μιας _δημοαιας συζητησεως επι των στοιχειων της κρισεως του _ΓερΛΙνου , _μιο _>/ _ευκοτ : ρ ( ο > ν ει ς _χα ΕΟνι ) του _ποσιμου να εκ δ ηλωθου ν δημοσια , υπερ η _κοβια της σοβιετικης πολιτι κης κοι _χην _δυκαχοχ ητχτ ι : ι ς ιιον Δυτι _καν Συ α ιοσιτ _ιομιν ιο αυατΝ , _ιρωαη 10 ι , ς φ'λι-, ιι < _ΤΒ _4 Ι _ψ γ μ ' ¦ _¦ . . , _' . _^· ' _-τ , _^ _, · , κατα της _ρωουικης _ετριΟεεκως . Ο ΟΗΕ ημπορει να γ _| ν : . | ινα μεγαφωνον χης προπαγανδα ς χης Λυ · σ : ω ς δια ιην δικο _, _Ιαν _υποΟεο-ιν της , καθως και της πρ > _π _> ιγανδοκ του ' Λναχ _ολλου Σ _υνττσπι ιΒμου Ι .. _τανιΟον ενος δι . < _αιου κ < χι τιμιο υ _ει ρηνικου διακ «· νρνιο · μ ου _κιιι τηρεπει να _χρητ ι _μοπο-ιηΟ η ε , μιι ) ιΒιρ ( . ) ς δ ι . Λ χην _τισρουοντατν εις χον κν > _- ομ ν _Ιυ » υΙ _» ιχ < , ιω _^ _της ι ' ηιοΟιιοχως μας . Η _προπαγανδα διν _εινι _οχη _Οι / _τη καΟ' _ειτυτ , _Βτν , _ημττοριι ομως να χρησιμοποι η _θω βπω ς υ · πηρπησ ε _) το κακον κοι χο καλον , Η προπαγανδα _ιινν . κολη Ι ) κο » : η _ανοΛογως μα _ ου τυν ο » ο · _ιτων που _χεΙΛι να _ιΙζυπηρ _ιτΛσι ι , Εαν <( ιερωμ <· . ν χην κρισιν του Γε ρολινου ενωπι _ον του ΟΗΕ παρα τας _ζοφιρας π _ροβλε ψεις δκτ _κοΛ . _οιικτμου - - ει | ιαρμοζαμ _ν μια . . _δε . _ιιδιιΟ _ιρι ον _ειιειτηρησ »< Λ _χηε ι . | . ρι _, νιις , _ιν ιης οποιας _ιχομεν συμ ι (> ωΜ , σει ν . αι η οποια _πρεπει υι δ ιααΟυη χην κλιμακα πολλων _αιιο _τυχιω . ι και διορθωσεων δια ιω ω ΤορΟωο η να γ ινη οποι _ι _/ _ισμοΙιΚη . Ι _' _ΛιρΙζομιν ηδη νολΛας απο _ται _ατελεισς χοΟ ΟΗΕ _αμαμφιοιητη · ιως Οα γινουν εκδηλ _οι κοι _ποι . λοΙ Αλλοι , _ιψ ' δοον π | κ > _ι · . _υιηοι ) ν ι «· _ε » ι _ναταοτασεις , Εως οιου υκα _ρξη μια επαρκως _λιιτουργουσα _οργανωοιις _ιι _· ρΙ _^ _ιι ο _* _'νννωμενο _» Πολι _· τΧια > ι κοι δλ & Ι αι λοιπα ) Δυτι κα ) ΔιΛΛ _^ μ _€ ις ) _βι _ωττοιοτι > _ττ « ιλουντ 'θΛ ατηο την _σοβ , νΠΚΒΛ / ΙνΧ _& Μ _, _ιοφοιλον _^ να οι _ηριζανηαι ει ς ιη . > _ΙδΙοΛ · ιων σ _· χυ . ' _ιλι Ι , _εον κα · ιαα η υιν ' _ιγ _κη υα ΧΡη _σηιοιΒΟιηΟ _η 6 ιο ι ' , νανχ _ιον ικ . « - σι κων ι ' ιπΟιογων , η _βιιτ αυιη πρι ' τκιι ν' ασκηΟη υιι « το δυ * ντχ !» ν τκριοιιοι _ερον εν ιι | ιορ _( ιογ η Λιγο-0 _> _ασεοΛ' _χου ΟΗΕ . 'Ενιιτ 'χιΟΜΗς _τη , ' _εΒυγ « Β _· _οιηο · ι ν της εθνικης αμυνης _μετς , ηχι _μα-· .-. ) . ¦ _ποριχομεν ιις _ιιινιιι . υ _^ ιο _μ _^ _- _σχτ δια την ι 5 : ι η , ι μας _τι _· ροα το « 7 ι- · ολι , αλλα ιοαι _δημιουργο _υμεν τηυ διν _^ _χμι _^ δια την ιψΛρμογηυ χω ) αιΒθ ιαο _· ιωυ του ΟΗΕ και ουτωινι _ετχΟομ _^ τον _μηχαν . σμοΝ _4 _ι _ρτ _ _νης •« Ο _ιοισμου . 8 ΕΥΑΗ ΚΑΙ ΑΠΑΤΗ II _Υυ 02 ΧΕ 2 ΕΙ Σ ΗΙ ΤΙ ΕΗ 1 ΤΙΙ ΙΙ . ! Ε . ΤΙ αφ _/> _γιιι'ι * 6 _& ν *« . 9 . « ρω _^ ν _ιρ < _ιφιι * . _» ις ¦ _υιυυ > ι «< ιυ > . - / _βι ! ΛΘ ' _ιιιιΑ Ι , 22 _ιε . ττεμ _δριοο ( _ιιεροριοοικδςι . — Ο αυθορμητως πα _ριιδο & εις ιις τεις εθνικα δυναμεις συμμοριτ ης Ιωαννης _Μαυρο-( α / αλης , _ικ των τροι (· Ι / ι (» ν _τοι ΜποΟλ χες , οποθεν ειση λθ ε-, μει ' αλλων _σνμμορετων , εις το Ι _ιλληνικον εδαηος κα ' ι _ελαδε μερος ει ς μαχας , ανακρινομ ηο ι · πι > των _ιτρ ατιοιτικ _ων _'Λςιχων κατεθεσε , μεταξυ ει / . λων , τα _εξη χαρακτη - ριστικα : « 'Τ . τι ιοξα κομμουνιστη και εργαοΟηκα με δλη μου τη δυναμη δια τα Κ . Ιν . Ε ., . Του ειχα την γνωμη ο ' τι εργαζεται για την καλλιτερευση της ζωης τοδ εργαζομενου κα ' ι αυτο , τα δτι υπηρξα κομμουνιστ η ητο αιτια τη αποδρασεω ς μου απο την Ελλαδα . Οτα ν ο ' _μοι πηγα στην _Σερυια και συγκεκ ριμενο ) _οτο ΜΠΟΙΛΚΕΣ ν . αι ΝΟΓυ'ΛΤ και ειδα με τα ματια μου την πραγματικοτητα κα ' ι Κησα ο Ιδιο στα πλαισια μιας λαικη Δημοκρατιας , καταλα βα δτι _δλα δ ' σα μου λεγανε οι διαιιοροι επιτηδειοι διαφο > _τισται και καΟοδηγη _ται ηταν καβε δλλο . παρα με δυο λογια _εφαρμογη του συστηματος μιδς λαικης δημοκρατια που δαση ιχει την Ισοτητα κα ' ι την δικαιοσυνη . Ο Προεδρο _τηι Κοινοτητος το υ _ΜΠΟΤΛΚΕ _2 , ο περι φημο ΜΙΧΑΛΗΣ , ειχε κουρσα πολυτελεστατη _ελ-φ εκει νοι που με πολλε ς ταλαιποι _ριες ειχαν ςπασει κα ' ι ζουααν ατο ΜΠΟΤΛΚΕ _2 δεν ειχαν παπουτσια να φορεσουν . 'Ενφ ο ΜΙΧΑΛΗΣ « αι οι περι αυτον _ντυΛ-οντονοειν και _ζουσειν _, τλ . οιιοιι _ - παροχα τρωγοντα δ , _τι εκλεκτο υπηρχεν , _εγω ο κακομοιρης που ειχα _φτασει με δυο δικα μου κοστουμια απο την Ελλαδα , ειχα καταντησει κουρελιαρης γιατι το ενα μου κοοτουμι το ειχα γιορτινο και καθ ημερινο και το αλλο μου το πηρανε , γιατι δπως μου ειχανε τγΒ !>* τ _ιπτΒΙ νπν ν / _τ-τηιπ ν τπΒ ' _νηιιματος σ' ενα συνεδριο και ενφ καθ ημερινω ς δουλευα οαν το σκυλλο , το ( 1 _ποτε ) . εσ | ια ηταν να τρω γω κα ' ι εγω με ιου πολλους μια μεριδα φαγητο _φτο _ιχοιατ ο . Οταν παλι αργοτερα πηγα οι » ΝΟΓΙ _ΙΛΤ δ . _του εργαστηκα με _καιοια σχετικη ελευθερια και _εδω _{<( χ ααι η χαρη του Κομματος , το οποιο δειχνοντας τα μεγαλο του ενοιααε _ρο για την χαλ . ντι ' _ρει | ιι τη ζωης μας , μας Β- < ανε _παρακυατ ημα ι ' ιπυ το ημερομισθιο μας το . ΙΟ τοις εκατο για την αναγκη του χ . ιι ' ι δε ον . ι ' ι ιι | κι . κανεις του ποτε , οτι τα υπολ οιπα μολις μιι εφταναν για λιγο φαγητο κα ' ι • Ι _ιτιις 5 τσιγ αρα ημερησιως . Και να ηταν μονον αυτο Δεν μι » ιι | τανεν η δλ η πεινα και η δυστ υχια , ειχαμε _χαι τους χαφιεδες του που μας , _ταειαχοληι _'διιυπαν οτο και ) ι- μας Λημα και στην καθε μα συζητ ηση . Λεν ειναι αναγκη να ( _νιραιιαπα _- τησει και να πει κατ ι που Οα _ζη-Ιι ιιιινι ' το κομμα , Ι ' , πεσι πι η δυιιμενεια ιους 2 . * ι' _Ιιπιιρουσαν _ν . ( Ι _.- κιι _υτο . _τιο Ηταν α _ρκιτο _νιι _* ιιαλι _ι ιτια χατε _ρΥΙ η να ηιιν « _δι > 0 ι ι οιι ' ιν ΟΖ . ΝΛ Λα ' ι _, α χαθιι _^ ιο _-ι _^ τ ης ημερας ηε ελαχιστο χρονικο _διαπτη μα _, τυχη . Λν _μποριι _κιινε ' ι ιιι 'ιυ να το . _τι _'ι τυ χη , αικο -ιου υρηκιιν . _τολλο ' ν _ουναδιλη _οι μιι _χαι που ( ιοιπ χοι 'ν κιιΟ ηιιιρινιιι : < _αι σημερα ακο μα . 'Τσ _τε ρυ απ ' ολ α _ιιυι , _- ' ι χα ' ι μι -οι ντανα _ζιιινραιιιαμι ' νην ιιπο τι ) _μιγ ιιΜ ] ιιμη _, μας ικανε πηχιι ' _ινπντα μα _ςιιφνικα _Βι-το τον ι' - _πνσ για να _τιΛμε να πιιλ _εμηη πνμε γιι _ιτ ! _ειυτΒ . ηταν _ιιι οδηγιες . ιου πηραν οι αρχηγοι μ « , αυια τα εκτ ιλεπτι χι ' ι _« _ιργανα των _υλαυιιιν , κα ' ι μολις ι ( Λα τ ! γιναιιιν στα μαχομενα τμηματα πκι ' ι _( Τι ) κα οτι ηταν καιρος πλεον και μοναδικη ευκαιρια να του το σκααιιι , μουτζιονονια τον πρ οδοτικο του αγωνα . Με την Αριστη ( Ι . τιιμιικρι 'νση μι ιμ ι ' ι . _το ιο τμημ α μας ω . 11-ριπολο μι Λε _' ιι αλλο υς , σκι '' | Τι | Χα οιι ι ' μιιν η στιγμ η καταλλ ηλη και δι διστασα να ιο φανερι _οσιο και σιον ι ' να Βι . _τ ' _τιι υς δυο , ο _Λποιος και πολυ δικαιολογημενα ι ' _κανε _πιι ι δεν καταλα _δε κι ' ιιλλα _ξι : _κουδι'ντα , ΙΙμουν σαν πολ ιτικο σιην ο · ΙΙι ' _ιΛιι ιιιιιι να ' ι Λιν _ιι-πννιιΒ'πι- ικρα να μι ιμιΙιι _ιΚ'τιιι κια να μι · _ι > . > - σι χοιιν ολοι τους . Ιο πρ αγμα ιιιι _- _ιο μου μεγ αλωσε την _Βιποιμιοη μου ( Ικο | ι _)| _, τι ' ριιισαιεριι , χιο μολι ς ιιι Λυο : < αιι 'δ ηκαν ιιι μια χιι _- ςνΒιιΙ ν >» ν ν > . ιι για νερ ο , εγι ' ο - / _. ιη 11 » _^' 11 χι ' ιοιιι κα ιρο , _ει _οχ'πο ν' απο μακι ) _ο · νιιι μαι προ την αντ _ι Οπη : ι ' < τ < α-Λυνιι η ιροχΒι _δτ | ν , και ιιι ιιν ετριξα _•¦ Ο _μιπο -τ _εντ _ανοσα _^ _ια μ _' _^ τ _^ Ι -- ο τι η ηνιι _ειι | ιια χαραδ ρα _νιι ' ι _ιιρχι _- _ιιιι να _κιιτιυ _ι ιΒ 'νι _χιιιι : ιρος ιο τ 11 η ¦ ι ιιιτιι του 'ι _ιΟΜ _-ιιιυ ΙΙι _οαιι _ιο μα , : ιι ιυ _ηζι'υριι περ ιπ ου που Β _ι ριοι _'ιινιιν κα : τιιιΛ _ιιΛ _* ') ι _^ ιν- _' _< μι ιι _ι ( ιυιο ) ιιι · το μου . Λιν μι τιινιικονιιι και _ιιιλοι 1 , για ιι , ιι ι ' χ ιιμ _ει ( ιννιιιιι την παρι ' _ιδ ιιιιη μιιυ _ι _ιλτ οκηρυ _ε-οιο το Κ . Κ , Μ , για ιο οποιο / ρι ' _ιΝ'ια ολΒι χληρα ιργι ' ι ιι _ι ηι'α , : 'ι ιιαιΜ 'ΙΙ _ν ιι κι ' _ιιι ι ι * ιι · ι νερ Υιιιι , - _· ιι 1 ει μαι ι ' ιιιιμιι - . ι _' ι . τ _ε , ' μ ι ) Μ'ε _ριιι _ιι ς ( πη _οεαιε μου κι ' _εγοι για την , · Β « ιμ ( Λ ( ι μου , την αγαπη - μινιι μιι 'Κ λλ / ιΛα » , 01 Βαλλοι _εργαται ΠΛΡΙΣΙΟΙ , 23 ( Ρεουτιρ ) — Καλως πληροφορημενοι κυκλοι μεταδιδουν , οτι το Βαλλικον Υπουργικου Συμβουλιου απεφασισε σημερον , οπως , _δοΟιι μια _γεν ικη _αυ'ζησις 15 τοις εκατον ιττι των ημερομισθιων τΔν Βαλλων _Ιονατων . _ΚΑΤΟ ΤΟ _ΨΕΥΙΟυΒΡΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΟΥΗΙΣ _ΤιΚΟΜ _ΣιΤΛΑΑΛΗΤΗΡΙΟΝ Προς τους πατριοτας κατοικου ς και του ς πραγματικους γεωργους τπς _Μεσασριας ! Ο » _κβμμουνιοτα ' ι , βι οποιοι αγωνιζονται ογικ φτηνο ψωμι · 5 _το λ 5 ιοιι , οι οποιοι _υηλ . _ερναζοντ αι υπουλω _ς δια την πτωαιν της τιμης του _ιιτ _ου , της κριΓη _ε χχ ' ι _ολο _> ν των αλλων _γεωργικων προιοντων , καλουν _υχ ς , _τε-Ος κατοικους του _οιτοδβλ . ωνο _ς τπ $ Κυπρου , ει ς ουλλαλητι ιρι _ον δια με 3 _αυριον Ιιυρ _ιακην _βι _ς τον _> _ιαρχβιδουνβν . Πρ _βνεξατε , πατριω _τ αι κατοικοι της ΛΙεσα _οριας , να μη _εεεοετε ει ς τη » ' _κομμουτ'ι _στικην παγιδα . Και _« 5 ικ να αντιληφθε ιτε την παγιδα αυτην , αναγυω _ζτε τα ονοματα των _κομμουνιοτ ων ρητορων του ( ι _ηαμμεααριτικουιι _ουλλαλητηρ _ιου : Ι . Νικολ αου . Α . Αδκμαντο _ς , Α . Ιιαρ _τ ιδ _ης , Μ . Χριστ _οοουλου . Ολοι αυτοι εινα ι « _φιινι » κομμουνισται , αλλα κανεις απ ' αυτου ς δεν ειναι _αγροτεις η εχει σχεσιν με τους _αγροτας και τα αγροτικα συμφεροντα . Αλλα κα ' ι ενα αλλο ζητημα πρεπει να προσε ξουν ολοι οι πραγματικοι γεωργοι τπ _ξ Μεαα _βριας : Οτι ιηλ ., εκτοι Των κομμουνιστων ρητορ ων , 6 α _ουγκεντ _ρωιουν ει ς το _απβκαλουμενον _αγροτικον _οτιλλαλητηρι _οι · εκ διαφερων χωριων πολλοι ακτημονες _αγροται και εκ των πολεων ακο μπ πολλοι εργαται , δηλ . μη σιτοπαραγωγοι , οι οποιο ι θα κραυγα _ζουν αγια _ερτηνο ψωμ _ιο' και « για αυτοκυ _ιερνπσηη . ' Ολοι οι πραγματικοι γεωρ γοι τπς Μεσαοριο _ςς ας σκεφθουν τ ' ι τους ετοιμα _ζουν οι κομμουνισται δια τιιν _μιδαΟριον Κυρ ιακην _, κα ' ι _οις αποσχουν απο το φΓυδοαγροτικον και γνησι ω ς _κομμουνιατικον _συλλαλητηρι - « V . Μονον π « ΠΑ _ΝΑΒΡΟΤ 1 ΚΗ ΕΧιι _ι ΙΣ ΚΥΠΡΟΥ » _ανωνι _^ _ετ αι δια τα πραγματικα συμφεροντα των αγρο των κα ' ι μονον αυτι ι απεδειξε δια της μεχρι τουδε δρασεω ς της , οτι ιοτατα ι ακοιμητο φρουρος τη υπαι _- _δρου δια την αγροπκ πν _ανοριωσιν κα ' ι _ευημεριαν . ΕΝΩ 10 ΣΚΑΦΟΣ ΚΑΤΑ ΠΟΝΤΙΖΕΤΑ Ι .,. ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΑΥΤΟΒ ΡΑΦΑ ΤΟΥ _ΓιΚΤΟΡΟ _Ι ΕΜΜ ΑΝ ΟΥΗΛ ΓΑ _2 ΕΙ ΕΠΙΣΗΜ ΩΝ ΕΒΒΡΑΦΩ Ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑ Ι ΑΠΟΚΑΛΥ _Ψ _ΕΩΝ-·><* - * ν _^ Λ τ » -- « οη _μΛΤΟ _^ ιι _/ « Εις το _σημειον αυτο του παρετηρησα οτι ο οργανισμος , Εστω και αν ευρισκεται εν αναποαΙ σει , _κσταναλισχει _αττο μονος ιου . Μου _αττηντηο-ε : « _Διν _μπορειτι α ξερετε καλυτερα απο μινα τον Ιδ ιο ! Ο πωσδηποτ ε τρωω _κανονα ουγο , _ορεσ _> α Φρουτα και ( _^ ωμι _> . Ε πηκολ ουΟησε β ραχεια σ _ωτιη . ΙΟτε ρα ο Μουσολινι με ηρο ' _ιτηοχ : « Η πολις _ευ . τ : ησνχη Συνεβη τιπο τε .- · — « Γασιλευει απολυτη ησυχια · του ατιπΛηησα _· . Αρ- / η 8 _ηιι απολυτος να ιου ατρωαου _^ _κρυβυατι . _ιΓολιυο _ταν —ειπε—με το ντι _θανι κι ! με Ενα μαξιλαρι _ι . < : 27 Ι ουλιου 1943 . - - _ 0 , _ια 8 30 εως 10 . 30 . Ε _π-ε ™ ει > _Θην το / _ντουισι _ε . Μου ειπε _· α καθ ισω κοντα ιου . _ « Πως εινε τα _ιτραγ-μ _οπο- _εις την πολν—μ ε ηρω ησε . Επικρ ατει ησιΛ ( _ια ι · Με . αυτα τα λογια με _υπεδι _χΟη .. Υστερα _προσ-ιθεο-ε : ιΚ _οιμηΟ _ηχ .- _ι καλα απο τις 1 1 _τη κ υ < _τα ιως τι ς 3 το πρωι . Αισθανο μαι _καλογερ-π-ι . _Πις το _σηι _ΙΒ ιον ηυτο ο διοικητ ης _Τσιρι-> , _αι τον ηρω τησι : « Μηπως _Οελιτ _ ι _ τ » . _αλεοωμε : ν τον _υτροττο-Λα ιατροι / σ · _βς -. · ι Οχι ! _- _>— του _απηνει _ :: . _Π . ' ιιτ _ο . ι _ , ι ! , Χα . -. ιλλυ _ε-υ _.-νε- . ι πολυ καλα τι ' ι _δοι-λεια του και μου εινε υπερα ρκετος . Εχω μεγαλη . » _εκτ , _' μησι ι / προς _£ . τα ιατρον , μια και Λπεκτηοε την εμπι _ο τοουνην _μοιι , οικος ( η _< μ 6 α , ' - νει τωρ οι . Ο ιτυνιαγ ιιη-ια ρ _^ ηι : _Βιπρ _ικσ απυχωρ _ηοε . _ια ' ι _τοτ & _ιξτ ) _τ « τσα- τον ι / _τουτ σι :. Βι - νικα _τ _αν _( ι 'Ρια κω _ιις _»> α , _ιοοτοσι ν _μεγαλ ης ατ > / . _'ιο ς . Εις την _πιριοχην του ι _! τπγασ · ι ριου _οιοΟανεται ι α μικ ρον ποιον . Μπροστ α _ει ς την επι _μο-νην μου , ουγ-Μτ _τ _ατιΟ ε-κιι _ΒΒτ ξαπλωο _η την ιν _^ _τα σ' £ . α κ _ρεβ-6 ατι και ω επην _αλΛβιι _τηι _, Οι _.-ραπειαν μι _αλυυκολ κα ' ι μιιιλλα _ιμολινα . Ε ' _πιιιοη π ' ς το μερος , _οπιΑι τον _ιι χσν _οιιο _κρατηο ιν , ιο , · ις _< ρ < ιν χωρις αΒΤ < _- / _ιι -ιι . < Ι ς , ιι ν . _ιλαιι 6 _ιν < . ) να του ιιρομη _Οιυαι , ι μια ο _ΚοντοκιΛμ _» , μια ( _ι . _ιυρ τοα ι _,. _' _ιν δοντ ιων _κ τι _ε : ' ν ι ( _, κν _αρ > ιι _< ι 'ιυ · _φλες που τις πη _ρι Βι : ιο ιον _ιι > - ο _ _ικ ομο _ ' . Με _ι ' _ρωιι _) ιι / α την καν ε υ 6 ερ νησιν . _ν > Κ ιι 6 (' ρν η . Λι ς τ _εχνι _χ ω . _» , μ _· η λε γει , γροι [ . ι ι > ι _· _-ρ'ι . ιωι > . Μια _κιπ ·> η κυΒιιρ _-, _ησις _τια υ Οα συ-. _ιχισ ιι -την πολιτικτ Ι ν της _προε . _ατοχου της 'Ο μονος ιιου δεν μου _οριοε ι απο ιους 1 , θι »~ ιιποι _/ ργοΟι [ Κα ι ο Μττορα _ιινο _, τι ου _διν _μτ , υ γιθμ _σι τα ματι εΒττ . _Ι τΒν < ,-, ,. · .. 1 · . - Λ - _, ' . « ν του _οις Μι . _μυμχτις , _-της Μ _. ο- ταλεως , Εινε ε _Λι . νι _'μενο ν ια οημε ( _οΟουν _φιλ ( _ιρη _ τκ ηι διαδ ηλωσ _ες ι ( ς την Πι _δ ι _οβιτ του ΠαΡ _π ι . Α _- λιτ γρηγορ η Οα (¦¦ π _ιοτινι _· , ι . υν . Ο _ΙιχτΑι _κας _Λιιος ιιν _ο _ε-. ας ιιιιι ιο _' η ος λ αος . | ς ολας τας ε « ο ηλω _σιιΒ του , _ειη εξαιρουμενων _οιιιε : »· _ετ Ι Των Ο , τ _ιαειυτκων . Π : » πι . υπ _<| γ Ιου ς Αγιους μιΗ _ον οπιν 1 _· . < τ . _<> τΒ , _-ιιε , _Ι αι _τλ τ » _η | ι · ν V * Ρ , * -, - ¦ ¦ ο <¦ _·< νην τ οχ τι _>¦ η '· * ι _« ι < . κ _- ι » < . () ν ιει , ι . ( δ , _' νο γι · - 1 ! ν . ' ι 6 ( . Ι 11 _) ς _!>) Κγ _ιιΜΒΙΕΤΙΤΙ ||' _Ι-Λ _- _Χ 6 ι _» · , ν . ' ιΙ _ΙΙΟιΙ _Κ > . ν ιιιιχω ,, _ιι ιι ς ιιιΙ Ο . χ , ιοι _τι . η ' , ' Μν α . [ . _ι-. ι : ι _ε . τ , _εινε Ιχ _ _χ · . ς . !| ς τη / βι < ρ-| ιορ ς . ( . χΙιν _ουιων το » τω / _χαοιι-• τηρια 'ιικωιι _ιμ-ικηο ην _μιγτ ιλ ην ιτι ' _ιβ _, _τογιιι _ι Λ Ιι > . _ις και υ Β / ος η ( ω _^ ι _ΚΤ Χ _& την _οιο . _ι Μ ι . τν των Λιι _αιον Λ ιταλικο ς _λπας διν ε _^ αντ . ιτια χρη _επν -τχΒ > ν απλων . Λιν ι . Ιι , Λ » . Λμα ι _' _ΝΗ'ες _λ αης ωρ _-μι νς ναι _ηιΟ _Ιιεν-. κ , _ιει ς ι , ιυι _ο ο ι _.-ν . ' ι :. ' _- ,- ( Ι « ε Βι Ι ι ο Κρ _ι ' πος του _Γατο _ντ _νυυ , που υ πηρε / ν ινα ιιιος _ι . α > Β-ηΟ ( ιις βνκοιι _εις τον κορμον της Ι _κιιλιπς . Το 1 929 _επιχειρησα _· ' _αιιπμονωσ-ω το ν / Λπ λααμα . ΚαΙ ιωοπ Λκο _τ ιη μι τον δι _ομποινριαν τ < ι 6 ια ον 6 ο ι διο _( ιον _της Ρ _< λ μης , κεντρο » του καθολικου κοσμου , ο _κΛι _ιιος _ιπτ _ιηιη , τ * « V ριψει ιον _ιε _ιιαι _^ ιν ι Β ) ς ιΙιιο _ε » ιι ιι θοτησιως μιας _κοσ-μικης _εξοιχτι _ος _ττου ΟΑ _μπορεοη ν' _ΑττοΜιοη Μαπους ( χΒΤιιρα Λπο 20 , 30 χρονιο Το _Ιτκτλ » . · ον _Ε 0 ι « ο < 6 ι < _ρχετ <<' κρισιν Απο _ουτην Λν μπορεσο _βιβ _οκι _Μιι σν _^ ιλΟη . Αλλα και τα ειλλα εμπολεμα ΕΘ _ιη διερχον τσι κρισιν . Η Αγγλια _ι _^ _οδετται να τερματι σει τον πολεμον . ΑΙ Ηνωμεναι Πολιτειαι συντομως θα ευρεθουν ενωπιον κοινωνικ ης κρισεως . Εδια _δασατε εις τας εφημεριδας την _τεραστιαν θνησιμοτ ητα , που _κ < χτα - τον _λορδον _( _Λτγτιδερμπρου _^ - , παρατηρειται _εις το _Λο-Λγκραντ Πεθαναν περιπου · ' . ια εκατ _ομμυριον ανθρωποι . 'Ο _ρωοσικα ς λαος εχει _Εναατρεχτον καλα οργανωμενο . Ο ερυθρος στρατος αποτελειται απο τεχΛ 'ικους της Ευροπια 7 κ · ης _Ρωσσισς . Απο αυτους _πρςερχω-ν _τςχι οι πιλοτοι , οι ανδρες των 6 _εα > ραΛ · ισ _με'Λ > ν αρματων , και του πν _ροΟολικου . Και απο την αλλη υε ρια _αττοτεΑειται απο Ασιατος που αποτελουν την πρωτην υ _· _- λην τον π £ ςικ ου . 01 Ασια _ται αυτοι εμψορου _^ _ται . αττ ο το πολι μ ' ικον Ενστικ _τ ον . Καταγοντ αι απ ευθειας αττο τον _Ταμιρλανον . 'Ο στρατα ρχης _Στ αλ-. ν , εκτο ς του δ τι εινε Ενα ς μεγαλος _κοινωνιολογος , εινε : ενας καλος αρχηγος , απυ _αικ _^ ιε _^ _ες σΤΒΟτηγιιυης . Δεν ιον _γ-νοριζω προσωπικως . Εις ιην Ελ _δετιαν _εγνιιεριοα τον Λενιν , που ιΙιε _ινην την _ι _, ποχην διηυ-0 ι · - : ' ο . · Β-Β -τ .. ν _-- : · -τ : ' . η . · _ε ., _-, 1 ) : _ριδ α που _συ-. τ . _τασσετο και ε _£ _ειυπουτο ιι ς το _εξωττ ρικον κα ' ι απο ι . · . Β . ι _απεσ-ελιλ-ετο κρυι _|> α εις την Ρωσσιον . 'ιιτ _( : _εν προ παντος _σισ Οηαα . π _^ ος τυπος . Το οι / _γκινου-Οι . η | Κ . _ιΛ'Τ κη > . _Ο _ιοεν οηκω _Οηνα α φυγω , _μο-ν » ι _π ο · υ δτι αΙοΟσνο _τα-ν α π : τνα ε'απ _^ . _ις και με _διεδι : 6 αι < οστ . ν οτι Ο' α _^ η τ . _νκτ του ετοιμασονν £ _· α ε ρι _, _δδα _τι για _τι ' ιν ' . _νκ . 'ια . Αλλ α το 6 ραδυ , κατα _τας 8 , μυριστηκε οτι Οα τον επαιρ-. « τν ατιο _εκε 7 κοι εζητησε _ _λγ με καλεσουν για να του κα < . ) ενεσεις αλουχυλ και _ι ηι _ιλληφηλ ' ινας . Οτ αν _μιτα _ττα ιχλευοι _ν μιας ωρας του πηγα τα φαρμακα , με _ευχαριστ _ηοι _εγκαρδιωι . Με _Κπιαοε απο τα μπρατσ ο κ « _ι ακουμπησε το _ολλβ χερι του πτον _ιΤιμο μου , - . Ο ιδ . ος ο Μουσολινι , _αψηκτ : _μιιι · _αψηγηο _-ιν περι των σννΟηκι _λν υπο τας οτι οιας εγινε η συλ ληψ _ι ς τοι / . 'Η αφιιγηαις ιι _^ ο ιγιν - - προς _ενΜ δημοιτιο _γραψ ' , ν « _τ | ε _6 η _- μοο . _ευυη εις την _εψηι _ΙΒ . _ρΙδα - « Μι ρινπανο ντ ' 'Βιολια _τ . της 20 ιν Απριλιου 1947 < ΚαΙ τωρα- - · - α . _)> ι | γ £ Ιιπι '' Μοιυολινι — εις ξαναγυ , · νοι : ι . μ εΙς την _περιψημον Κινριακην της < -Ι . γ _,-ιγμ _-ιγ _μ που _τι νιτ _ιΙ _πη _τι οιι ο τυν βασιλεα . _ι-ΚαΟως κατε βαινα τις αναιλι . ς της 61 λλ « ΣαβοΤα , μου ε _'« τ _« . _ινιοη ι _, χτιν οτι δεν _υτιηρ-χε το αυτ _^ _κι νη μον μου- Με το προοχημα _ον · η _ακροο _^ _Ι ς _τταρετεινιιο κα ' ι εετι , _'ιπ _ρετι ε ιο _μεινη _ελευΟιρο ς 6 χω ρος , το _ουτοκινητον μου ειχε στα λι _εις μιαν γειι _ονικην πορ _< _-δον 7 ιαΟηκ _α _σ-ι η μιοη _της _οε'α , _ σς · . _^ . _-ητ _η'Τιτ- α · τα τον ΑΒ · , ιργ < _ιν _· α π η _« Ι ι λυ > ι το _οιιιοκ _ι ' . τ ιαν μου . Εκειν η την στιγμην επλησι _- ι . ΟιΜ ινα αυτοκι _ντιτ _ 1 · 1 - _φ- _^ _ρυιο- _^ -ου Ερ υθρου 7 _τ ουροιι . 'Ατιο μιαν μικ ρον _ιξοδον αΒ . ιωμ . _ττικων ι αι στραιιωτων αττισ _τ ιαοΟ _η _ι οιι _ινιε ς _σικ'ιαγμα · ιαρχης τ ιιν κσρ < : _ι _ _μτπνιερ οιν . Με ιπλησιασ _ι και μου < - ' 1 ' : · - _ν _^· ιΕ _ςοχ { , ιτ > τιιε , > ' _>«< : πη ι ·> α » · ιΛ' ·> ινι πη _δηοττΒ _ιι < το _φερΒι _ον-, ΑΥΡΙΟΜ : Ι ) οιΛ .. ' . κΜι , ΠΑ _Ρ ΑΙΚε _ΤΗ 24 ΙΙΠΤΕΜΓΡ 1 _0 Τ Ι 94 Θ Σελην η 22 ημερων , Α νατολ η ηλιου 5 . 36 ' , Δυοι ς 5 , 42 ' _Οεκλ ης της Πρωτομαρτυρ ος χαι _Ισαποστολου _Καταδικ η _^ ηι _επιθ _ιοα Ο εξ Λγ λανιζιας υιια _τ 'Λο ·· _σαψ _, καιηγορουμονος ιπι ( ΙιΒιΟε _- αι καιοτ _τοι 4 « Λτλι « λι ο (< Ι · ω . _τνι · ου Κου _>^ κ 1 δη , ι _^ α _« 5 ικ : ασ 0 η _εις _υροστιμο- _^ 3 λι ρων και _ιγγι >< Β , σιν εκ 30 _λιεω / Μ & ιτος . ΑΣΤΕΙΑ ΚλΙ ΣΟΓΑΡΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ χ . Κ . Σ . _ΚΟΝΟΝΑ Η . - ιοωινη εοιΟροιιτισιστικη _φι 'λλαοα με ονομαζει _« χαλοπλη _οωμινον ι _' . _τηρετην της _κεηαλιιι _ο-χιιατιας » . Γαγ _.-ιιι δτι _κιι _-ιως μοΒ · -.,. ε-( ( _-ιι _οΟη , διι ' ειι , με ωνομασεν « ι ' . _τηρετην » , ι ' ιντι ο . _τως συνηθιζει , _« λαχεν > της _χεφαλαιοκι ιατι _Ει _ς . Μη-. _τιιις , _ομιος , εηο 5 η 0 η _χαμμιαν _< Ιγιιιγην _ι . _ιβει . λον ¦ Λς ειναι ! _'Λιιου εγω ειμαι _ΒμμισΟος , καθ θ ι _^ ταγγιλματι _πς , _σιΛ-κΙκ _τ ης _ιοΟ « ΕΟν _ον » , ιι . _τι _ιες _εομηνιυεται η _ικτ _οξειΟ ι ιοα _ηβτ ' _εμεευ κομμιιννιιτ _τ ικι _) ι'ι _)(> ις ι ' ις -: _χιιλο , τληοιομενοι' ι ' . _τη _οετη τιι , ς _κπειιλ ιιιοκμιττια » , θ _οηλοιοονν « ι _οιδεολογοι _» χομμοννιατ _αι τιιν _« . Λημοχςκ ' ιτη » Λν _Οηι _· λ π '· οι'ν , ιιι _πυντι ' ιχται η ιι « ι ' ιγετι _ιι- _» ει > _μ « 'Λχι'ι . » , Λ ωοπ ' ιν Β ) Λν <> μιοΟι ' ις _τιπν ειν αι _χατι ' ι . _τιιλι- _ιη-ιιετι _οος του 16 εχηι μυι ' . • · · II Ιδια ειιιιΟ οοιΒ αηιπτικη _ε # -1 ' , - _λιιοιι ιχο ) . ω ! η διοτι ι ' υιικι 'υ . _ισιι ι ' ν ηνιιητιιλι _ιγον οημιιπιι'ι ' μα ΤΙ | κα ' ι _τι | ν χατα _γγιλιαν πι » _ντ «* . των τη ς κα ' ι μι ( ιι χ ων ιιλλ _ιον < ι ( ιιιι '/ . _ι _, ιν υ ' ,, _ενΛνειιν τιιΒ ' χομμουνιομοΒι _,-ιι . ιιι ς τυ ν 'Λ οτιινομον ' / .. Μηκλ , Ας _χιιμμην-Ντ οι _ιΛιΙ ν ι ( ανιυοιυ . _ιλιιςιαν . _^ ν , Ι / . ' οι (| _-αντ ασιΒι , _τ ) . ιτν . τιιι μεταμ _εσιενι _ · κτιοι οΒ · _τ » ι ) τι ο τη χηλωδ _ειοης ι | Ι ' ) . λι ' _ιδη _ς , ιν < _ι > . _τ αςιι ικαλιιΒ _ιηηιιιν κατα τι ' ις . _τ _^ _ιοινας ωυι ις τι ] ς 1 ι <· ςιιακη ιελ ην τ η ν _ΛετΗ οιν _τιιε · .,.. _οΧιτων _> , _& εν _ιιι οι ι _υ'ινιιιιοαν , <' ις χαλ ι ' ι λαγιιινι χα , χαΙ του ς Λι ) α < ττ « ς τη οι _'νιιμιιιατικης ι ' υιο , _τ _ιιοιι ι | - Λγ ιιιι 1 υμολ ογιμ ει 5 _ι πτι · . 'τι , _ιε · . ιι : ι _νι ' ι _, ταοοι _'ν _βαΟ μλν 10 —χα ' ι _ιιμιι ( Ιν _ι ' ιλο _γον _ιεμοιΛην ιιπιι ιο , _τλιι ι ' οιον χιιμ | ιοι _> νιπτιχιΙν _τ _αμιιονδιι ' ι _τι ' ιν ιξιχνιαοιν τ η _« Χιιικη _» ης » : . Βιλι . ι ' ι κα ' ι ( _ΙαΟμι ' ιν II _διοιι _ιχιιι | ι ιιεντο χιιΟ' ιιν _Χικινον π | _χυχχινιιι _τοομιιχςι ' ιται ιΙ , _ιελι'Οη αιιν , _ιι , _ιιΙ _Λςαη ιν ! .... « _εε Μι Λνομυζιτ ιι ιυι 'Π ι , ιειιι ιιιιιιιιι χ _ι _) Ι ιιλλαδα ιΒι . _τ ιιπκΙ _την τιι _Ο χιι μμπι ' _- νιομπ Ο _» και _€ πι _ιττον ι · . _τηι , _ιιι ι ) ν τι ) _οιι _ιιιι _ιιιιιιοτι _^ ιι ς χλιχπ > , Ι ' ιμι ' ι _μοι' , ( 'ινΟ ( ιιιι , _τ ιιι τη _« ιΙ _^ ιιιτι _ι _, ιι ιιι ιι « ιι · οτι χης κλικας » , Λιοιι δεν κπτιι / . ε-Υ _· ιμαι ιι _ς την _ιδιχην ο « _« ιτι · ν-Τ ( ιοι | ιαν » . _Κνιι ς ΑνΩυιη . Ιιτ , τμι ' . _τιι νι ' ι πι ' ΙΙι τιιι τιιν εαυτον τηι ' _μιινυν . Και _τιιΒ _( _ι ρονι μιιι , Λ / . ι γιι ! ,,, Ι ι ' ,,, _-. ' ,,, , ' , ' _^ _- . , ι , _,,, , . ι , „ ' , ' _,, „ _,., _ζιται « Β . Β . των τιΜογς > ι ' ιι | Ιιι ν > ιι . _τιι ις μι' . ιλι | _οιιι _(< ι | ι _ι- [ η . τμιιΒινη ι '· ν _υΟτε αι _) απιιτιτχη ηι ·) . ! , αΛιι - _οννιλιι ε Λ _> . ι | υιιι | ι )| , ιιας , _τι 1 1 _> 1 της * Χιτι · Χι ' ι _ςν ιιιιιι _Λι , ιι ' _ιιιιιιις ιΙς τ _. Ι χαι ι _εν _ε _ιιιν « ι . _τ ιια < Ιιος ι > Βι . _τιι ιου ς ιιι · νπ _· Λγ' ) , ι | ι ιιι του ιιιι μ « _ιι χαν την τιμην νι ' ι _χιΙΟ _ιιι _^ τιτΙ μαζι μιι ιι ει ι _, χιι . ι | ιν _ειιιν 5 _χ « Ι « Οιι _χι ιπικΟιιΒεν πι '< ν · ιιιμ α ιιπ Ι ν Βιιιιιιν · _ι | ιιιιν , Κιι _ι ιι τιι ν χΒι . τον αυιΛν ι ' . _τ ι ( Ι ) . ι '|( Ιι | Λ ι . _< _, > - ν ι > ι _ιι | ' _-ιιιν τα χομμιιι 'νκπι χ α ιγ ) . _ιιι ι ' · γι . _«« ι ( ιι : ιι > ο τιις _ι'Λν ι-. _ιοειοπνπς ( . ηημι ι , ιιηα < Ι ' . Β . των τι ' , τηνοη · • μιιν » , ι ) ιι τι Β | ΙΙ | _- > . γ * νιΙ μοβ χι ' ιμη πι / _ατ ημι »! .,. Ι Ιηλιι ι ' . _τ ιιιςιπιε τι . κιις ιινΟ _ιμιιιτο , ιιλι ' μιιιιι , _κοι λ ς Λ _νι ' ιι « Β . Β . » , ΙΙ ν _νυναμι ητω _Λγ () - μι ' ι χαι τ 11 Βι _ι'ιι / ιιμιιι ,,, ει ι ' ινι . ' ιτΒ € . _·«« :.... Ηιδι ' , σ € ι ς _Λιμεσου , _ΛΚΜΚ _ι Ο Ι , _ι : ι ιΤιι _ιι Βιντατ . ιν _, ι Μ τηιι μιι ) — ΛΙ ι γνυ 'ι _' _ι _'ι ι , ν Κα η ι / ιμι · κΛν ο ·/ ιι ) . ι · ιιιιν _Λι _μιοι _εΡ Οα ιΙο νι '· πιιι 'ν την Πην Ο χτ ιιιΛ υιοι _' . τα δε τακτικα μιιΟιΙιι η _τπ ι ην Κ'ην ' _· ' ' · χται βι , _ιιηιι 19 Ι » . —ΛιΛ _τιιι > « αιαηλη _' ιιΛντ ρς « Ι τον λιμινη _μιι ς ονμιιητιν ηΟ ηιμο · _ιτληι πιι « Φοι _· αντι _(» Λ ( ικο _ _τιι . ΙΟ < Λ 10 ( ΙΤ 01 ΜθΙ _ιξΠΒ ΟΟΤιιι βιΙΗιιν 70 Λ χφλα βιαν _^ οων _ιμλοιιι'μαν _^ ν . ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΘΝ ΖΗΤΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ _ΓΟΥΛΜΗ Μ υ ΜΜ Αι ΤΡΛΡ _ΥΤΑΙΑΙ ΡΣ _ΩΤΡ Ρ _Τ ΚΑΒ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕ ΡΙΚΑ » ΕΙΔΗΣΕΙΣ ι ιιΜ 'Ο 'ν « _ουργδς των ? Ατ . θ _6 / . _& ων . ερωτηθεις εαν λ ΛΓ . Ιιρε · - · χνιχ 0 » ε _^ _ρμυονι την _αρν . _ην _-ινι _^ _-χυτοτιιχΟιαεως δι * τον Κ . _> τ : _ριχκυν _λαον » _απηντ / _, αεν , δ · :, _τιττυτε _ιιλλο _δεν £ χε & ν * _προαυεβη ει ς την _γενθ | ι . £ - νν ) ν εν ιιι 2 Κυ |« , ( ? ο _> λχ > _ι ( κ _% _υυνι _, _λιυβει _υηλωιιν _τ _»> _3 . _^ «> _κ > < 3 <»> 1 ~ <>» ετ » 'ι 9 » . ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 23 ( Του μονιμου _αντ «( Τ 4 _κριτι > υ μ * $ . « ρ , _ττηλενρκιΒιματοι 5 εδ _0)— Ει ς την ε / ιερωτηαιν _τβυ _Γβυλευτου Πλατ _ΛΠΑλ -ρε τον Υπουργων των Αποικιων εν τη Γουλη των Κοινοτητων _οημιρον , « χ « -χ ποιον _ουτβς 8 α _κνβηιοινωβιι _τοιε _ο ' _ρουο του υ . τοδλιι 9 _εντο υ / τε των αεντε Κυπριων Δημαρχων προ · : τον _Λεριον _Βουινοτερ _υπβμνηματβ και _χα-τζ ποιον αν οψει τη _επιβυμιας τη μεγαλης _« _λειονοτ ητο του Κυπριακου _λαου _ιι « τιιν _Κνοβιν , _ουτο ( ο Υπουργοι ) _δχ _ιεχδη _επω η αρχη τη _κυτβιιαιεοεω _ _ιιιουετπδη _ιιια τιιν _αποικιαν _ταυτπν » ο _Υιτουργοξ τδν Αποικιων απηντησεν ιι : εξης : κ Λεν εχω _ιιττ το υπομνημα , _σιλλα _αντιλαμβανομαι δτι τουτο « χει ιιδη _οταλο _-ρο τον _Κυιτριαχον _τυιτον υπο των _υττογραψανταν αυτο . _Αναςροριχως με το δευτερον _μερο τη _επερωτησεω _ δεν εχω τιποτε να _ιτροοιεοω ει την _υηλ » αιν τοδ _Κυδερνητου προ την _Συμβουλευτικ η ν _2 υνελευαιν κατα την 12 ην _ιταρελδοντο _ _Αυγουδτου » . ΔΗΜΙΟΥΡΒΙΑ _ΝΕΟΚ 8 ΕΣΕ 0 Η ΕΙΣ ΤΟ _ΒΡΑΕΡΕΙΟΗ ΑΠΟΙΚ . _ΒΡΑΜΜΑΤΕ _02 Σνμφωνως προς κοινοποιησιν εν ποικιακου Βραμματεως : Δημοτη _χθεσινη εκδοσει της _εοημερι- σιονομικου Βραμμστεως , Γοη θου δος της Κυβερνησεως , ι ) Α . Ε . Βραμματεως κα ' ι _Αρχιδιιικητου . ο Κυβερνητης , τη εγκρ ι _νει του Εις την _τφοτην Οεσιν διωρισθη Υπουργου των Αποικιων , κα- „ — . Ε . , . . „ „ . ο κ . Κ . _Ττομσς , εις την δευτερον _τηργησε _τσς ακολουθους θεσεις : , Αρχιταμιου , Πρωτου Γοηθου 6 κ · Χ · Ρ _'ι _σορντς , « οι ει ς -την Βραμματευς και Ανωτερου Διοι- _τριτην ο κ . Ο . Ρ . Αρθουρ . 'Ο _κητοΟ . κ . Χ . _Ριτσαρντ ς θα _εκτελη προ-Αι ακολουθοι θεσεις _εδημιουρ- σωρινως καθηκοντα _Αττοικιαχου _γηβησαν εις το _ΒρσΔειον του Α- Βραμματεως . _ιαΙΑΛΛΑΞΙΛ ΤΟΝ _ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΝ ΠΡΟΣ ΑΥΣ 1 Η ΤΗΣ ΑΠΕΡΒ ! ΑΣ ΚΤΙΣΤΩ » Εν σχεσει με οσα ιγραψε -προχθες ο « Δημοκρατης » δια την _συγκροτηθεισσν εν τη κλινικη του _ιοπρου κ . _Παρτελιδον την _παρελθουσαν _Λτυτερον ουσκεψιν μεταξυ αντιπροσωπων της παλαιας συντεχνιας κτιστων και του Συνοεσμου _εργολαβων οικοοομων , _πληροφορουμεθα , ο ' τι ουδεμ ι α _υττοχωρησις εις τας αξιωσεις της ως ανω συντεχνιας _εγενετο υπο των εργολαβων . Τουναντιον , οι αντιπροσωποι της συντεχνιας ειχον , _κατ' αρχην , _δεχθη προτσσιν της αντιπροσωπειας των _ιργολα-6 ων , δπωζ _ουτοι δημιουργησουν Βραφειον εξευρεσεως εργασιας , υττο την _διευθυνσιν απολυτως _ιδικου των προσωπου , το οποιον να καταγραφη τους _ζητουντας _εργασιαν και να _εοοδιαζη τουτους , αδιακριτως αν ειναι _τιαλσιοσυντ εχνιακοι η _νεοσιιντεχνια - κοι τρ γοτσι , δια δελτ >' ο _· . ι , δια του οποιου Θλ ηδυ - / π · . · τ ο να ιτροσλη _^ θσυν , κατα 6 αυλησεν των εργολαβων , _εις τας εργασιας των . ΑΙ διαπραγματευσεις , δμεος , προσεκρουσαν περαιτερω _ιις την αρνησιν της παλαιοσυν _τεχνιακης αντιπροσωπειας , οπως _εττιτρεψη ει ς τινας εργολαβους _οικοδομων να προσλαμβανουν , εφοσον ο 0-τω Οα _επεθυμουν , μονον νεοσυντεχνιακους ιργατας , καθως και εις _ετεραν _ειρνησιν της ως _εχνο αντιπροσωπειας να δεχθη την ρυθμισιν οιωνδηποτε Ζγερθησομενων _οιαφωνιων εις χωριστος συνελευσεις των παλαιοσυντεχνιακων και των _νεοσυντεχνιακων εργατων . Εκ των ανωτερω προκυπτει , ο ' τι ουδεμ ια τασις _παρετηρηθη προς .... _συν θηκολογησιν των _εργολαδων οικοδομων , _τοσουτω μαλλον καθοσον η γενομενη την _παρελΟουσαν Δευτερον ουσκεψις δεν εγενετο πρωτοβουλια ! των ιρ · _γολαδυν τουτων . Ωσαυτως , ειναι _τιλειως αναληθες δτι την _συνδιαλλαγην _εματαιωσαν μερικοι « αδιαλλακτοι » — δπως _ιγρα · ι _)> _εν ο , _'Δημοκρατηςε - — εργολαβοι . Τουνα ντιον , αδισλλαξιαν _εις τα σημεια , ει ς τα οποιο : προσεκρουσαν αι _διειπραγ _ματευσεις , επεδειξαν οι παλαιοουντεχνιακοι αντιπροσωποι , _ιιπω ς κα ' ι 6 ιδιος 6 ιατρος κ . Παρτελιδης ωμολογησεν ενιοπιον αυτων , ψε ξας αυτους δια την στασιν των . ΑΙ ΗΗΟΜ ΠΒ _ιΛΙΤΕιΑι . Η ΡΓιιΙι ΚΑΙ Η _ΕΥΡΟΠΗ ( _Συ _νχχΜα ικ _τι _) ς Ι ης πιλιδος ) _Λυνιι _μιν , . 7 θιι , Ιν ιι : ι '[ _ιι γ ( ι ι ιπ _Λιπ νι ' ι ιΤ · _Βταη ( ι το ι Β' » ιι > Π ( ιινον : τι . ι » - _( _Ιι _' , ιμιιι Β . ι _^ το _αυνυι . ον το »· ν . _ιχ _ι _Λια α { _ηιΛ ' _, _ΜΟ'ιΙ _ιηυ ) . νη ς _νΛιΜΛλν / _ΛΥ Κ _ιιΙ ρονον | ιια τι ' τ οια « - _'λυο _ιςν ΟΛ ι Ι / . γ το Λι . _τ λον . _τ / . ι < Λι ' _χτι ) _| ια κπι ν » ειΠιι _·/ . } . νι _θ ) ιν . ΠΙ 1 Υ . Τ , _ΜιΤι ' πιι _ιν ΧιΙΟ » : ιι , _ΜιχιΙΜον ανμ (') ι ( αομ < . ιον Οα ιιιι ' χπι _» τ ι | ' _Λι Μ [( . . πιν τ Β _| — Κι ' ι . μ _·»· γι _% > _- */< ι ι '( _Ονη ») ιι : ,. ) ν ι _' . _την _* < ιια ν _( ι _πι _λογιν , _^ ναι χιιΜιπ _^ κ ' ι * κ ι > . ιιι > . Β ) _ΙΛ / μ _: _ιμι _· - . * τ « * ιη / ι «( , » ηι ' _^ _πι )( . ·« ι 'ς ι _τ ιν ΙιΜ ' . _/ κ ' νη ιν 1 Ιολιτ : ι _· ι 7 _» ν . ΙΙ οννι ' χκτι :, ( πατ ηιον , _τηυ ο »·) . · / . _ογιομοΒ · του χ . _Λιαμαν ι-Βνα _ι ν . ιι _πι _· ι _ο-ιοτ ιινι ) . _υ , τοι >> , Βιχιπ _τον , ι ' ι . Τ ( ιι ) Βικνι ' 'Π μι / οι _πηιοι · < ιι | μιιου ιιι 'Λμι _-η _ικανη ι _, χαι οι _αγοιποΛτγ _μον χ , ατιιι _η . _τι ιιμ _ι ' νιιι Βιχημη , _ηι _'οχιιλπ ' 'ι _» ντι « να οι ·/ λι ' ιι _ι οι 'ν _οιηοια Τ ( Ι ι ¦ _νηωχ _ινιν . ιι' _ππκ γμι _ιπχυτι _)· Τιι - _, Οπον χιι _ι αν ιι , _ιοιΟοιιν τ _/ ι ς ι | ΙΜ'Λαι η Οι | η _ιι ζ τι _ον < ι _ι α < ιι ι ' ηιι _% Η » ' _/ ηνπκ Λς » _ι | ιι'τιι . ' < . 'Ο χ . Λι | ι . τιν Μ . Ι ιιι ) ι · λι να , _τι ιπιι _τοι'ζ _Βιι ) πηι ιι > _Β . τι ( . _·« _τ « » ν ΛνιιΟ η ιν / ΗιιΟι : Μιθ ) ν _τη ς 'Λμ » » ιχΒ | ι ναντι ιι | Μι ' ιι (» ιι ) , ΦιιινΠιΚ να , ΙΙΛΤιΙ _'Π _» ι _' Π Ι Τ _* Οι _ιιηιιι Οα ιιμ : _τ ( ι _( , ΙΜ ηιιν , ι'υν _υντ _ως _ι * γνι ιι ( _, ιι _ζ _* ιν μι ' / _Ο' . ιοιηη οιιι κιοπ ( ι νι 'Ιι ιιΒλΒ . _ι χαι νι _νναι / ι _ΛιιΜ , _'ον ιινι Ιπ » _Αμι ν _» ' _·«^ . . _-ου _, _ικι . , » α οι μ _ιιιι _, νι ι _αιινν _μι _τιιι _· 'Λμ » _νιχαναυ Λια νι ' ι _( Ιηι ιπι 'ι , _'Οι'ν ν . α ιιι Λυιι ιαυ · ιυ '/( . _'ον ( ι _> _ια πΒ ( , Μι , τ ι Β _») ΚΜι _Ι ιων Βι λμ την Κιν « Ι · ιι | ν . 'ΒιΙι ι < Ι μ _' ι , μΟ ' _, _Ι _ιιινηΙ λκπι ΙΙιι ι * ιμ , _τι _»( . ιιι _ινιπν να ι νιιι ΟπΒ _·^ ν . < Βι νι ' ι Βιι . _» _γιι ν ( ιιιΙιιΟν ιλι'ι ·· Πακο . Μι κ ΙΜ ιικι ι . _·!( ' / 1 ι * . · ιι _μιιΤο ) . ιι _γιΙι _ιινκι 1 ) 'ν » Ι να _' . 'ιι ιΙ . * . _τιιοα ημπν _, _Ι · ι > ' Ι _ι ' 'Λ _] ιΜ . » ιχυ , νη » » , οι Λ _· _παιι _ιι , ι ν _» ι ι _/( Η _' · ' ι ' « . ι ( Μ / . _ιι _^ Π _, οι ( « ιι ιιν _η ' Οιιιιι ( Ι : ι ( Ιι , _ιη / Ιν _ι _Βιογ | ι ΜιΙ ' . _ΜιΙΠι _, « ¦ _. ιΙΙ ' _ιιΜι / . _' , _ΜΙ'ν ι ' ν |( 1 » ΙΙΗ ' . _'ι ' ιΙΙι , _ιηΟιΤ . _'ιατΙιιιρ , , _ι ) ιυ _% ι ι ( _, _^ ιΒι-£ _· ι _) ι _' » χ ιι ) η . ι ( _ιπηι _^ λι }< _ιιι : _ . _Κ'ιΙ τοΟ ιιι λ αν α τη νι γο · . ος , / ιτι π | Ι , Ο · ιιι ιηχο _ι !/ οι · ν _, _χιι ι ι π * · ιιιι , τη ΙΛιχ ην 1 _»»> ν ΛΛ (' _» 7 _( ια _^* α την Ι , » μ' »' : ιι | ν χιιι . η ιι τ η Ληγμ < ι ιιη _ι η _ιιι ν . ι _^ ιηΙιλΒ . ΙΙΙ ιι ' ι ν Βι ι ο /( α _^ ι η _» ν , ( Ι _ι . ι . α ιι |· _τοπιιΙΟ » |( Ιιν . Ι Ι » ι ( . ιΒ » ι η ν */ 1 » ¦ ι » , ι' ! ι < _ι ' να ιΒ _' ι _, 'ι . * , ( π χ _»' _ι ' ' » : νι _·> * ι 'ι ( Τ Ι ΤΜ - , Λ νι | Μ 'Ο ) πΗ ' _{ - '' : ! •¦ _ιΟΒι ' _¦? ·' _- ' ι ο , _» Ι ι' - ' ( ι _Τιι _ι . _· ' , ' . Ι ι * . * _»· Α 'Λ _,-ζ'Λ _/ _Λ _ι _' . _ν . ' _Υιιν Οι ' _.-οιι ' , ν τι _ιΙ ν ιι την Βι ' οω . 'ιην Λιν Μη ι Β / . ι ν ιΙΟο _ιι , κιγ Β ) Βη μα _ΛιμιΒι ιη ι' ΙΙιιν ( . ι » 'ν ιι αχ _ινοι . τ * _οιγι ιιι ' μ _» - υιι , ' τ η _ιμ / . _ιιΛικ _-. ιιι · π ' ι 'Λνιι _ΤΟΛι ν _/ ι . _αιι / _ζ . ι , ι _. Μ , ' · μιιι _, θ ) , ) . ιι _ι .: ιιχιι ( , _» Ι ) ' 1 _ 1 0 | Ν _' ι _« αιπ _^ π / _. πιι τΛ Λοικτταιην τη < _ιιινλ > . _ογιητον η ) χ ι ζ « _ΙαιοΛοξιος . 'Λλλοι _μονον ! ΤΛ Ιδια τα γιγονοτα _ΑναλπμΑανο ν να « _αταΛιιξοιτ _/ _μι ΛΛ : αγ ( Λ _ηι _' ν Λι _^ Ι Λ ηΗ _&' τινα , Α ! _υο _ιν _# Ιι _>· Λι ι : ην . ) |« ιι , . _ιοι' ι χ . ι ιΑκιαονται : » : τη ΙΙι ν ' - 'νον χα ' ι ηι · ν » πΙπ ' 'ι ) ι'ν τΛ - ιΙιι ηη ανιιΜΤι ι ' ττπ . τ τη : Μ » Ι - οχ _»» , _λι » _Ι · _ογυ _ιχ _ιΛιι _οπαν _ιιυτι : Λινν . η : _ΥιΠιι ν _α'ΛΛ _^ _η , _ιΙ ι _^ Β _ιΩ _ν , _ηατ ( ιι , . 11 « ι * ι _' νι _ιι _> _'ΤιΙΙ _ολπ » V ΠΒ < Ι ( Τ < ιο _τ ΒΜι _» ν ιι _τ _»| Υ ι Β · Ηι ! ι . _ιαιχι | ' 'Λνατο-? . 'Ιν , νι π ι ι ¦ Λπχνηοι 'ν πυΒ | Ι _π _: _,-ηοον Βι . 'ιι ' / ι μ ν ιΙκ η μι _] Βι . _τη _ι ι | ν _απτΑΒ » _--Ο / πιι _κ ιιν γ ι | : ΚΒ _· πο ' ' . _'τ ?( Λι ' ι ' ιμοι-Ιιιι _ηι _ς ηι _^ ι _'ι ι « ινιιι . _Αιο _^ * Β / _ν (' ' ( ιι _'ν _ι ' . _τιι Μ _^ _, ηιι ( Βι χι _ι / ιι _ι ( Ιι ( ( ι ι . ιι ( α ι 1 ( ιι μι ν _< Ι _π ( ι ν αιτ _» | Τιιι Λιπ _τι | ' χπΟ _αι _» ηγηπιν _τι | . Ιολι _τ ιχι _ ι ' νι νγ » ιπ ι > ιν Βι μΛΟΜι _ι ι'ν ι * ι | ι _ιι ) ν « την αντι _χατα _- ιι Ι ι ' ) 0 ΒΥ . ΙΙ ι _ααρ η Λ » ν ημ . _ηοι . _τι , _ι λιον ι « ι τηΥ _ι ιμΗ , » ιΙ _» ν μα , να _ι ' _4 ιιαιΒ _· Λ · λιοΜ ιΙ οια ι »' | - ιΙ ιοχ « ιααταπΒ ( ιις _μιαι _Ιοοοο _οιιι _ια'νι ' _ιμι'ο _ιν ' μ . κι : · _νι _ι Μ υμυπ . _τ _ιαρ αντι _λι μ , η Βχπ ι ςα · ι [ πν ( πΟ |] ι _ι _^ μιαν _ι ' ια / . ι ) ν κατα την η _.-ιιιι αν ιιι . Ι _ληι ν Βνκ » γ · ιι _5 υνΒιμι 'ις ικ _ιυν _χαΒτμ _ον Λ ( ιπ / ι / , ιιι 'ν να ιινιι-( Πιιι ι ! ι ηιιι » ν Χαι να κ « Ι ) ιΜιιι < Ι ι η * ν η ' . ν κι ' πμον , Λ ι Βι να Λρνη _Ο _η ι _ ΛΒ ·· πιΒ να ι . ΙΙΧ νατι Ι πμ ιΙ την γιγαν · Β _αιιιιν . Ιιι ηπι _'πκν _ιΙ νιι μι : Η _'ι ιπιν των Λ ιΥιιμιων , π (| _» ι _') . μ μ ' _ι ΟιΟ || _» Ις ιι | ν ι ' . _ιιιι , 'Κιαιν μια- _ιοΗι _τ α _^ _ι ι ι _» . Ιαγχικιμιοι · _ιι ιχ _ι ιιηι 1 - - _ιοιη οι πι · · ν _υνπ ' ιιαι τι · ι * _μιοιν _» ινιχυν ΙΛπ ' _ιΛι μ » ι η ιι [ γικ > ακ . Ι' _! ι' ( . Μ η , _ιιι ¦ - ,. ¦ · .-,. ' . _^ ... _ . » .. Ι > 1 Μ 1 , · 1 _>*» ' _·* _« _ΗΙ-. ιΒ μΒνι |· _ιιιν . _ηπιν χα ' ι μιιιν Ιτ / κ · . ιππ'ν αν τικ ανιιααλιΙ ' ι _^ ιΙνι _Μιιν . 01 ΑΡΧΗΒΟΙ ΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ χωρδν τδν _Σοβιετ συσκεπτονται μετα του Σταλιν εις Κρψαιπν ΛΟΝΑΙΝΟΝ , 23 ( Ρεουτερ ) — Επισημος εκπροσωπος _ανεκοινωσε σημεοον ενταυθα , οτι πληροφορια ! καταφθανουν εις το Γρεττανικον _Υτιοιιργειον των Εξωτερικων , δτι ιχει συγκροτηθει _συσκιψις τον αρχηγων των Ανατολικων Ευρωπαικων κρατων _ει ς Κριμαιαν υπο τ _^ ν _προεδριαν του Στραταρχου _ιταλιν . 'Ο εκπροσωπος προσεθεσεν , δτι α ) _πληροφοριαι περι τοιαυτης συσκεψεως δεν δυνανται να θεωρηθουν ως εκατο τοις εκατον θετικοι , παρ' δλον τουτο ο ' μως υπαρχουν Ισχυρα ! ενδειξεις , δτι η Ρουμανια , η Τσεχοσλοβακια και η Γουλγαρια _αντεπροσωπευθησαν εις την συσκεψιν . Συμφωνως προς τας ιις χειρας του Υπουργειου των Εξωτερικων πληροφοριας , η Υπουργος των Εξωτερικων της Ρουμανιας κ , Αννα Παουκερ , ο _Πρωθνττουργος τιις Γουλγαριας Β . _Δημητρωψ και δ Προεδρος της Τσεχοσλοβακιας Κλεμεντ _Βκοτδαλντ απουσιαζουν εις τα _ιξωτερικον και πιστευεται δτι ευρισκοντα ι εις την Κριμαιαν . Κοιτα το παρελθον Σαββατο ν οι _τρεις Δυτικοι _αιτεσταλμενοι εσχον την _τιλεοταιαν _ουσκεψι ν των εις την Σοβιετικη · . · _ττρωτευουσαν μετα του Υπουργου τον Εξωτερικων Μολοτωφ αντι μιτει τοΟ Σταλιν , διοτι 6 τελευταιος ευρισκετο εις Κριμαιαν , δι ' ολιγας ημερας , δια τας διακοπας του . Αι _αιτιαι _6 ια τας συζητησεις ταυτας ( χ ' _οττοιαι , ως πιστευεται , συνεχιζονται τωρα εν Κριμαια , δεν _εγνωσΟησαν ενταυθα . Επισης δεν υπαρχουν μαρτυριαι , ενταυθα , δτι η Πολωνια και η Ουγγαρια _αντιπροσεοπευονται . Η συναντησις των ηγετων των Ανατολικων χωρων εις Κριμαιαν θεωρειται ως ασχετος με μιαν τοπικην _συνεδρισν _τηςβΚομινφορμ _» 0 ΛΗΣΤΑΡΧΟΙ ΜΑΡΚΟΣ ΣΚΟΠΕΙ ΚΑ ΕΒΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΤΟΧΕΙΜΕΡΙΝΟΝ _ΑΡΧΗΒΕΙΟΝ ΤΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΡΕΣΠΑΣ Εξεκαθοριοθ ησαν οι επιτ _βθεντες συμμοριται _βις την _πβριοχην Καοτοριας ΛΟΝΑΙΝΟΝ , 23 ( _Ρεουτερ χαι Ιι . η . _Ο . ) . — Ο εν Αθηναι ς ανταποκριτη του _ροιδιοφωνικου _στοιθμου _Λονοινου κ . ΚεννεΓ _ΛΙαθιευ _μεταιιιει , οτι . « ατα ουλλεν _ειοα ς _αξιβιτιατου _πληροφοριαι , 6 _αρχπγε $ των _ληατανταριων _ΛΙαρκος _φαινεται οτι _ευριακεται _ειτΙ Ηλλ _ηνικευ _υαφου και ετι _ακοπει _οετυ _£ γκχτα _= _τη 3 Β | το _οτρχτ _ηγειιιν τε . υ πλησιον τπ _^ λιμν ης _Πρειιτα _,. Η _τεποθεαια αυτι ' ι κρινεται ω _$ καταλλ ηλε δια την _εγκαταιτα οιν του Μαρκου _καιοτι απο της μια _ιτλευρ α _προιτατευε · ται Οπο τη _Βιουγκοολαειι : _ και αιτο τη _αλληι υτο τη _'Λλδανι- / :, η ιε εμΒ . _εεαεια υ- ττο του ορου _ιι ιται . _Πιστευεται — _ηροαιετιι ο κ . Κεννεθ _ι'Ιαδιουι— οτι 6 _Λιαρκο ς _ειτιιητει να _χρη _^ _ιμοιτοι _ηιιι . ι το _ΙΙιτοι £ > αλλον Β , ' . _αμιιον ι _χ χ _ειμεριι ' _ιι' _^ τρα _τηγειον _του . Ο κ . Μα 3 ου _ _ιτροοιετει , _ιιιαυτω , οτι , οταν ελ ηξε ν ιι μαχη του _Βραμμου , ο Ι _ιλλιινιν . ο _οτρατο ι _ικρινει · οτι μια _μινον μεραρχια ητο εηαρκ η ιια την _ιιτιθεοιν κατα των συμμοριτων ει _το > _Πιτ οι . Ηιιι , _ομω { , _κατεστ η _φανιρον , ι , τι _ωια τιμ · _εξολοιρευ _αιν των εκει ουμμοριτων θα απαιτ ηθουν ουο , _ιαωζ _ιε και τρει , _μεραρχιαι του Ι _ιλληνικου _ιτρχτου . Ι 'ο _ουνιλον των _ουμμοριτων ει το ΠΙται _υπολογιζεται ει 1-, _ΚΟ . ιο λνλκοιν _ωθι- ν ιου π · : ν . ι · : ππι λι · : ιου _Χυμ _^ _οΙνωο προ το _σημερι νον _ανακοινωθεν του Βενικου Ι _ΙπιτελεΙου _Στρατου , α ! 'Κλλ ηνικχΙ δυναμει _εκοεια-, _οιοαν _τελειω τιι ν _ιτεριοχην νοτιω _κχι _ιυτικω του _Λενιροχωριου εκ των _υιειπ ιυ- _αντοιν _αυμμοριτων . Ουτω _ελαοεν αοο _^ ον _τελο _ η _εαιθε- ι των ει τον τομεα τη !» ηοτβ _ρΙ « _:. Ι · . ( ς το « _υτοιι _ανακοινοιεν αναφερεται , οτι συμμοριται _ειο _ηλβον ει τω χωριον 'Ππιοκοπη τη περιοχη _Νιαουση , επου _ειτυρπολπαχν τεσσαρα _οΙκια και _εφινευσαν ενα κατβικον . ΕΙ τι ' ιν περιοχην Καιμακτσαλαν _παρεδιδη ει τα Ελληνικα δυναμει ει _Χιρ & _ας _οτρατιωτη . ΕΙ τιι ν _Πελοπονησον , _αυμμοριται _προσεδαλον κατα τιιν νυκτα τη 21 η προ π ' ιν 22 _αν _Σεπτεμβριου τιιν πολιν τη Αμαλιαδος . Η ομα των _ο > μ _μοριτων , _ωιειαδυσαοα ει τιιν πολιν , αφηρεσε μηχανηματα του _τηλεγραφειου , Ουλαμο τεθωρακισμενων _κατεδιωιε του _συμμοριτα . Κατα τιμ ' _κροσεολιιν τη Νεμ εα οι συμμοριται κατεστρεψαν ηλεκτρικον _εργοστασιον , ελε _ηλατιραν το _τηλεγραφε ' _ιον κα ' ι « πυρπολησαν μιχν _οιχ . Ιαν . 'Λεροπλανον αγνωστου _ιινικιι _τ _ητο υ . τ _^ _-ρε ,-π ) κατα την νυκτα τη 22 α τρεχον · το τη _'Λμαλιαδο . ΙΑ ΑΡΧΕΙΑ Ι _'ιΙΝ _ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ _ΛΟΙΙΝΛΙ , 2 . 1 ( Ρεουτερ ) . — Ι- _ ι _ τα _οιμερινα _απωνευματινα εφ ημεριδα αναγραφεται η πλ ηροφορια , οτι _παρεδοι ησαν ει τα 'Κλληνικα στρατιωτικα Αρχα αρχεια των _ληστοσυμμοριτων , τα οποια _ευρει _ηααν ε Ι τον Βραμ · _μον . _Αξιωματικοι των _ειδικων υπ ηρεσιων _ιιρχιααν _ταξινομουντε το υλικον . Τα αρχεια ταυτα περιλαμΟανουν στοιχεια , _αποιεικνυοντα την _εν _ισχυαιν των αυμμοριτων υπο των ομορων χωρ ων _τιι _Ινλλαδο . _'ιισαυτω Ια _τηυτων αποδεικνυεται , οτι αι _απωλειαι των συμμοριτων , κα τα του δυο μηνα των επιχειρησεων ει τον Βραμμον , υπ ηρξαν πολυ _μεγαλητεραι η οσον ειχον _υπολογισιΟ . ιι ηοΥΛιι ι Ι 'ιΙΝ _Ι-ΛΛΗΝΩΝ _ΛΟΙΙΝΛΙ , 2 _ι ( Ρεβυτερ > . —Ι _ιατα σ ημερινα _δηιιβσιογραφικα πλ ηροφορια , η »> ι > _εερνησι _κατεληξεν ει τιιν _αποφασιν , _οπω η ιιουλη συνελΟ η την Ιην Οκτωβριου , οποτε , κατα το Συνταγμα , αρ χι _^ ει κα ' ι η κανονικη συνοδο αυτη . ΑΙ δυο _πρωται συνεδριαι 5 α αφι £ ρω 8 ουν ει π ' ιν _εκλογην τοΟ νεου _προειρειου . ΟΙ αρχ ηγοι των κομματων _ουνεφωνησαν _οπω αποφυγουν την _ανακινησιν ζητηματων τη γενικη πολιτικη , εφοσον ο αρχηγο του Λαικου κομματο κ . Τσαλδαρη απουσιαζει ει Παρισιου δια την Βενικην _ιυνελευιιν των ΙΙνωμενων Ιι 3 νων χα ' ι εφοσον ευρισκονται εν _προοδω αι _επιχειρησει κατα των συμμοριτων . —Ι ' ο Αμερικανικων _ιπταμενον _υπερφρουριον ανεχωρησε σημερον την πρωΤαν εκ του αεροδρομιου του Ι _ιλληνιζευ δι ' Ηνωμ _ενχ _Πολιτιι _^ μεσω Αγγλια . ι :. Λ 1 ΙΝΟ — ΒΒΛΛΙΚΑΙ ΙΥΝΟΛιΙΛΙΛΙ ΙιΝ ΡΩΜΙΙ ΑΟΙΙΝΛΙ _, 2 . 1 ( Ρεουτερ ) . — _Ιιατα σ ημερινα δημβσιογρα φικα πληροφορια εκ Ρωμη , αναμενεται εκει η _εκδοαι _ανακοινωδεντο επι των συνομιλιων , τα οποια _διεξηγαγεν ει την Ιταλικην πρω _τευουσαν μετα των αρμοδιων Ιταλων επισημων 4 _'Ιιλλ ην υφυπουργο των _'Μξωτερικων κ . Πιηινελλη { . Κατα τα εν λογω πλ ηροφορια , ο κ . Πιιτινελλ η , _επωφεληδει τη διε · λευσεω του εκ Ρωμη , ουνεζητησε μετα των Ιταλων αρμοδιων το ζητημα του διακανονισμου των μεταξυ των δυο χωρων οΙκονομικων διαφορων , δια να _καταστη δυνατον να _επισπευσΓιι η υπογραφη των σχετικων συμφωνιων . ΛΙ _διεξαχΓειοαι _ωιαπραγμα _τευσει ευρισκονται ηδη ει το τερμα των . Η Ιταλικη _Ιιυοερν ησι _εδεχοι ι , οπω , εκτο των _επανορδωαεων , αν * λαι 1 | ι η Ιταλια την επισκευι ' ιν του καταδρομικου Κομ η τη _^ _χι 5 οια ιι , το οποιον ια παραχωρ _ηθω ε Ι την Ελλαδα . ΑΙ ΑΠΠ _ΑΕΙΛΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΛΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ Ο _/ κ _πρπσΜιιος _τυιι ι ' ενικ ηυ Ι _υ ιπτιλι _ι οιι _ιιυντπγμπτορχι | _ι , _Τζου 6 αρας Β . Ιι , _δηλωαιις του προς _τοιι ς ζινοιις κα ] τοιις _ε λληνας _ΓημποιογριΙι }> ους , παρεσχε τον ακολο υΟον απολογισμον των απωλειω ν του Ιιλληνικου _ατρα _- του κ οι ιων συμμοριτων κατα της επιχειρησεις απο 9 ης μεχρι 23 _< ις Σεπτεμβριοι ) ΙιΙς την _μαχην του _Πιτσιοιι α ! Λιιωλ _ειι / ι τοπ 'Ρλλ ηνιιΟιι πτ _μπτ ηυ _Βιι'ι _^ Ο _ιι · ι Κ 0 ιι ( , ι ι . ι | ια ι _ιιτιι' _-. νι . . _ι-ρους _ι . οι 3 1 τραυ | _ιε _.-τιος _ιπι 38 _Απλιτα ς νεκρους και 536 τραυματι ' _Ιιιι καθως και Μ αγνοουμενους οπλιτα ς . _'ΛΙ _ιπωλιιαι των συμμο ριτων ανηλθαν ιις 479 νεκρους 123 συλλ _ηψΟεντας και 21 παραδοθεντος . _ΙιΙς την μαχην της _Μουργκαυτ . ς οι αιιωλιιαι του 'τι ) . _λιγ » ιν . ου _οιραιου ανηλθαν ιι ς 3 _αξιωματικους νεκ ρους κοι 30 τραυματια ς , και 33 _οιτλιτα ς νεκρους και 322 τραυματιας , ΑΙ ωπωλιιαι των οη / ΜμΜττ & ν' _ανηλΙιον' _ιιι ! ι ? νεκρους _κηι 120 αυλ ) η . ( _ιΟεντος και παραδοθεντος . Ο κ . _Τι οι ) _βα ρεις , / ρωτ ηθεις υπο τιι _'ος δημοσιογραφου πιρΙ της Αριθ μητικης δυναμεως τιιν συμμοριτων , _ιδωκε τετς ακολουθους πληροφοριας . ΟΙ εν _Πιλοποννησι _, ι συμμοριται υπολογιζονται _ει ς 2 , 700 . ΟΙ ιν Στερια _ΤιλλαΓι _ιι ς 900 ιΙγ _, της _περιοι · ι < : ΟΙΙ ης . Β 1 αρι _· ηο ( _Τ ι ) υ , Βκιωνης , ι . α ' ι _( _Ιγ Ι ΜΙ _ιΙ' , τη ·· πιριοχην 'Λν ριν _( 5 ι ι . _ΙΙΙγ _, την Ηιιιιρον 350—£ 00 , _ιις Ιιηλιυν 400 , ει ς _Χωοια 1 , 300 , ( Ι ς _Οιτσι 4 , 500—5 , 000 και απο Ε _βιοοης μιχρι _ΠΟρου ιι ς 7 , 000 , Ωσαυτως , μερικα ) 1 · _κατονταδες συμμοριτων υπαρχουν ιι ' ς τας νηοους Σαμον , Χιον κα ! Κ ρητην . Ο « , _Τζουβαρεις _υπελογισι συνολικω ς την δυναμιν των συμμοριτων ως _ανεμχομενην Ιις 20—22 _χιλιαιαι _ , μη υπολογιζομενων των _ιισερχοιιινων ( κ των σλαυοκομμουνιοτικυν χιιρΟν ιΙ < την Ελλαια , _^ ι , ι * ι .. _·** . _^ ι « .-. ** _.. ι 4 ι _.. _*<* - _¦* _% _«*>¦ _- _¦*! μΙι « _Αι .. _Μι _» . » _υι * . _^*» - * - ·* - - _* - - * -. _^ ι _· ι ι _»*¦¦ . ¦> ι Ελλην ικε Κυπριακε Λαε , Ι Ι 03 _ι _« ν _Ιι ΤΟΠΙ _ΟΧ Ι Βι _ι ' / . -Μ ΟΑΒΚ _ΥΠΡΙΟΝ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙ _ΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΛΠΡΟΒΕΧΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ : _»/ ( ι <» Ι _^ Ι ' _1 _£ ΙΙ 1 » 101 ι · Ι ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ι 4 ν Ιι . ΥΟΙ _Γιι _^ _ΙιΙΕΙυ _Λ _' . Λ » Ι . ·» _ΛΙΙΛ . 3 _Ι- | _υ 3 _- ιΛΙΙ 5 Λ' ¦ _•« . Ιυ Λ ΙΙ _Λ ΙΗ · : ι β -1 . ι _ν ΚιιΙ _ιΙΛΙΓΛ Ι 'ΙΙ . Λ <<» Ι ΛΙΙ _ΧΙΛ _ΛΙΑΧ ΚΑΙ Ι Ι ΙΙ _Χ ΑΙΗ »· Ι > . _2 _ιΙΧ _Λ 1 . _υ ΙΙΙ ·' _«» _Χ Ι ι : _< - _» Ι _ΚΓΙΛ Λ 114 > _!!· . % Ι 'ΛΠ 'ΛΙΙ . . ¦ τ « ι π » ' _*) ν ι ι . _ι |< . _ας ' . 'Ενωοι ς και μονον Ενωσι ς ! Η ΜΕΒΑΛΗ ΓΡΕΤΤΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΙΝ Δ ηλωσεις του Υπουργου Αμυνης κ . Αλ € ξαντ _ερ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 23 ( Ρεουτερ ) — Ο Γρεττανος Υπουργος της Αμυνης κ . _Αλεξαντερ ανεκοινωσε σημερον εις την βουλην των Κοινοτητων , δτι η _Κυβερνησις _κατιστρωσε σχεδια εν περιπτωσει εκτακτου αναγκης . 'Ο μηχανισμος της _επιστρατευ σεως _εξητασβη επισταμενως και εαν , κατα κακην τυχην παραστη αναγκη να τεβη ουτος εις εφαρμογην , θα _λειτουργηση ικανοποιητικως . Εν _οννεχειςτ , ο κ . Αλεξαντερ ειπεν : « Ειναι γεγονος ο ' τ ι η συλλογικη ασφαλεια δεν ε ' χει _επιτευχβη . Εχομεν υποχρεωσιν να _διατηρησωμεν _τας ενοπλους δυναμεις μας , ει ς περιπτωσιν εκτακτου αναγκης , 6 α κληθουν οι πρωην αεροποροι εις τας ταξεις των . Παρομοια μετρα εληφθησαν • _^ . . . . .. _ . _* .. _* . μ . _^« _ι _, _λΟ » , 1 οι , _ο , ιυιυυ οι _οινδρες απο 14 χιλιαδας θα αυξηθουν _εις 75 χιλ . Ο κυριος σκοπος ειναι η _εγγραφη των πρωην _υπηρετησαντον εις τας τρεις ενοπλους υπηρεσιας προ της γενικης επιστροτευοεως . Η προσπαθεια δι ' εΟελοντικην _υπηρεσιαν Εχει ηδη αρχισει . Η ρχιοαν _, επισης , αι προπαρασκευαι δια ιην αστικη ν οιμυναν . Τα μετρα ταυτα δεν υπαγορευονται υπο πανικου , αλλα υπο της λογικης » . Ο κ . Αντονυ τ _Ηντεν , υπαρχηγος της Αντιπολιτευσεως _εις την Γουλην των Κοινοτητων , εζητησεν επιμονως παρα της Κυβερνησεως ο ' πως _κρατη ενημερον το _Κοινοδουλιον περι της εξελιξεως της διεθνους καταστασεως , κατα την διαρκειαν της διακοπης των { _ργοτσιων του Κοινοβουλιου , « _εις περιπτωσιν οιασδηποτε σοβαρος εξελιξεως της καταστασεως _εις τοιουτον _σοδαρον σημειον , ει ς τα οποιον ελττιζομιν οτι δεν θα εξελιχ θπ » . Ο Υπουργος της Αμυνης της Αυστραλιας κ . Ι . _Τετμαν _ανεκοινωσεν εις την _Αυστραλιανην Γουλην των Αντιπροσωπων σημερον , οτι η Λυστραλια εντος του πλαισιου της _Γρεττανικης Κοινοπολιτειας θα _αποβη η κυριοτερα αμυντικη _δασις του Ειρηνικου κα ' ι το _κεντρον επιστημονικων ερευνων . Εχουν ληφθη κοινα μετρα αμυνης δι ' ολοκληρον την _Γρεττανικην _Αυτοκρατοριαν , προσεθεσεν ο κ . Τετμαν . ο στραταρχης _μθντκομερυ ΟΜΙΛΕΙ ΠΕΡΙ ΝΕΟ Υ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΛΡΛΙΦ , 2 _Ι ( Ρεουτερ ) . — Ο Αρχηγο του _Γρεττκ · _νικου _ΛΟτοκρατοριΜου Βενικου Ι _ιττιτελειου _ιτραταρχης Υποκομη . _Μοντκομερυ ειηλωσε οημερον : _κΚαιτοι _ωεν _επιιυμω να τονισω τον _κινουνον ενος νεου πολεμου , εν _τουτοιο ιεν επιθυμω να τον _αποκλεισυ _καΓ' ολοκλ ηριαν . Λκρι 4 ι ) _{ βελω να _ειπω : Ας _ειμεβκ _αοιρ _^ _λειο _δ , τι _δηττοτε και αν _οομβαινβι . _ιημερον , ειπεν , επικρεμματχι επι του κο · ομου £ ' < χ ειδος _ανηουχιχς _< 5 ια την _α ' ιρηνην _« _λ ' ι ως εκ του του ι _ _οτρκτιωπκη _ααιραλεικ κχτε = _τι ) αν _* νχ * ιβτ « τιι » . 'Ο _Λορδος Μοντκομερυ _ωμιλει επι τη ευκαιρια _τι _ς _εκστρατειας δια τι ' ιν κ _« τατα _| ιν _εις _τεν εφεδρικων ' _ατρατον · π ιι Μεγ . Ι » ρεττανι 5 _»{ εκατον _χιλιαδων νεβαυλλεκτων . ΜΕΒΑΛΑ ΒΥΜΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΒΒΛΙΚΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛ . ΣΤΟΛΟΥ _ΛΟΝΑΙΝΟΝ , Μ ( Ρεουτερ ) .- _Ηρχισαν _με ν αλα _γυ _· μναοια του ΛΙ _ητροπολιτικου _ατολου . _Ιιις τα γυμνααια τ « υ . τα _λχμυ _ανουν μερος εικοαι _ναυτικαι μοναδες , μεταξυ των ποιων τρια _αεροπλανοφορ :: και εν » _βοι _ρηκτον _μαχπι · Ι 'α γυμνααια 8 α ειναι διαρκειας 12 εβδομαδων . _ΕΙΣΑΒΩΒΔ Ι ΚΑΙ ΕΞΑΒΟΒΑΙ κατα τον Αυγο _αστον 1948 Κατ ' ι , _τιηιιιιιιν _ιΙνιιχιιινιιιπιν , ιιι ι . _ΙπιιγιιιγιιΙ κιιι ι ! ιιγ ( ογ ( ιι _{¦& τ η Νι ' ιηιιι · κιιτυ τυν μηνιι ΛΙ · γιιι _·< _τιιιν Ι ! ι _-Ι « _ιιχιιν ιιις ιΙχιιλιιι ' ιΟιιι ς : Ολικη _ιιυ ι ιι ιΙοιιγιογι _Τιν ι Ι . Ιι . | , : ιΗΗ χιιι Βιλ ιχη ιι ! _ιι ( ι / _ξπγοιγων ικ _ΙΙΙ 2 _-Ι . _ιιι . Ι , ΤΛ _ΚΤΙΙΟΤΚι _'Λ ΚΙΙΛ Χ ( - _)!· : Χ ΤΛ ΚΙΛΗ Ι Ιι _Ι ΛΧ Β Λ ΛΚΟΛΟΙΗΛ : ν · ςι „ . ! πι . < ι , · , ο , ¦ ιΜι ηΛλ _ιιι χιιι μ , _'ιιζ _ιλκι £ 8 . |»| _: ' . Ο-· . · ¦ ' · ¦ _!' λι ! ι : . _- ι . υιιι _, . _,,,. ) . ¦ _..:.. :, » . _ιιι ( . ιιιι | τι ι Ι Β . ΜΛΙ , 'Τ . _ιιικιιτι ' ιιττητιι ( ιιιιΙι ' νοκ _ιΙΙ _ΙΙ . _ΤΙι Ι . _ι 'μηιπ _ι'ννιι > _- Ιιι -Μιν γι ' ιι . _ιι ι , Ι . ι . _Ιι , Λιιιι _) ι _' ιι _, ιιιιν ιι-Λιιι ν χι ' ιομιι _ΙΙ ιι . _ιιΛιΙ , _'Κι . _ιιιιιι ι ! ,, ' . Ι Μ , _Ι . '/ Μ αζ _ιιι _,-ΙιΜ . ι _, 'Λχι ιτιογιι . ηιη _χιιι | ις _ΙΙι _, _Ο , Ιι , _'Κι , ιιιιΙ / . ιιη ον ! . _ : ι . _Λ-ΙΙΙ , _Ζιι _χιιρις 1 . ' . Ι , ΙΙ <| . ·]> ι '< λ > . ην Ηιι ηνιι η ι υ . ιιιι , _^ ιγ ( _ιιιιτπι _ι :: · η . ! ιι : ι , Κι ι ι . ιιλι . ιιπι ' _ινιΛι ι _κιιΙ ιιιιι _|·< Ι · ... ι Ι _' Β _,.-Ιιι . Ξι'λ ιιιι _Ι . κι / ι _ιιιι οανιιιι _, λι · : ττι : _ηιιτιηι ς χ . / ., η . _ΙΜΟ . ΛΙιι . Μ _,, ι ι . ( . ¦ _ιντ Ι' , _1 , _· ι ιιι , ΗιΟ . ιια _νομμ _. ' νι ] Λιιι χι ιτικιχι _-1 _'ι ιν χι ιιιι _ιιιιιιν η ' Ιιιι ΒιΙΙιιν ι : Π . ιιιιιι , Κιι _, κιμιΛκι _1 Μ _.. _ΙΜ 7 . ΙΙηλι νιι ι ' ιγγι [ ιι χι ιι _πιιι _, _ιι-ιι ) , ηνι | ι , Ι . _υυιι , 'Τιλιχιι υυ . _ι' 77 . Ι ' ηι | ι ( ντ < ι _ΙΙΙ _' , ΙΜ :. 1 . — ιΛι _) ι . · πΙ ιμΙΙ _ΙΛοι _, ηιΛιι _μιιΛιι · χιιι , _λι ' ιμι _πιιιημηιι _, χ , ) . „ _τ , ΙΙ Β _,, 77 ι . Ι )| Λ || ςιηο ( ιι ? . Β | νι : ς ΙιΙ , Β , Η _Η , _ιιιοικχιι _χλινιιι £ : ι . 7 ι ιι . _ΜιΛ η πιλι ' ιοηιι νιιι χιΙΙν ιΙι _· Ι ' . I V . 1 ) 1 ·!· . Κι οι | ι 1 ιΡοι _'μι-, ιοι · . _!!( ., μι , ι . : _ Ι ?) ι _Οι « 'α νι _ιι _τΒι _· ι ) Λυτιι · < Β _| . · , _ι ιι . ¦ 1 03 , _υιομηχαιικα < _* 0 Υ « λι 1 < ι £ _(! . 7 . 17 . Ηλιιιι οιχιι γΒΛι _) £ . _15 . ΙΙιη Μι ιχ . ανι ' _ιικιιιι _Ιιηυ . Κι » , | 1 ιι > μη / . ιινι χιι . _ιοοιΛντα Λ . _το Ι _· ιΙ ) , η ι η , ! ΚΙι ! , Πι _ιμΙιιιχι'νιι ν νΛμιι _ιιι , _ιβιι , _Πιιμυιι _»> 1 > ι | Χλιιι ηιη 11 1 . 1 ' I II . ΙΙι _ι | ιΙ ' . ιι « ι · Ι'α ( 'ι | ι 1 π | κιτιι ι : ι _!) , 7 ΛΙ , 'Λλλ ιι ( _ιαμΒκιχεοΛ _«[ Λη £ ιι . ' . ·| ιι , Μαλλινο νιιιια £ β . ( 1 Γ 7 . Μαλλινα _(> ι ( , _ειομπτπ _£ _¦!) ,, 1 , 10 , _Μαλλινα _γΒΛτ ) _βιομηχτινο _ποιημινο £ 3 . 910 . _ΥφΛοματΛ _ιχ _Τιχνιχη _ΙΚταυη £ ι 0 . 0 _» 7 . Μιτ « _ξωιΑ νηι ( χ « _χνντι | ς _ωτΑιηβ ιμ . _ταυςυμ ' _ατιιι ' μη ν _< ιΟ _* _ιβι | ζΑΑν « ιιλ · λιιχιιΒ · _, ι 2 . ι !> υ . Κενοι παχχιιι 1 ' 2 . Ι . ι _· Ιι ) , Ιιοηι ' ι _· . _οιιι'χιι £ _ιι . 08 Λ . ι _ζι μιιι χιιι ΙΙπιιιι λ < Ι ( ιη , > _ι . _1 . 07 « . 'Τποχι _' ιμιοιι £ 2 , - Η Ι , _Φιινι'λλτς _, _εΙιιιιιιοπχα _, κοντα ιΟι . Ιι _'^ _ιηχα ι : 7 , ι 7 , Β ι , ΙιιΙΙιι | Ιμητι · ημιιιι μη _κιιΟοςιιζιΙ _μι'νιι _ιιλληχηι _) £ Η . Ι , 1 ιΙ . ΙΙ . _ιιιινι _· χιιι ιιποιιημητιι £ . 1 . 77-1 . ΧημιχΒι λι . Τ ( Ιθ | Κιτα ιιι , _Ιι ' -ΙΙ , ΧιιιιΒιιι _ιιιιι _] μι ) _κιιΟη ριζυ _) ιι · μι < ιλ ! , < ι ·/ ιιι ι 1 Μ Β > , _ιι 2 | . ι 1 ιΒιι | ι ( ιν < ι _Χιι ι _ιιιι _ι , ιΒΧιι _ι- _ιιΤιι ι ι ι . ι , ν . Μ . _ιιι Υιι ' _ιοι- , ( ι _ιι , _ινιχιι ι χιιι / _ςιιιιμιιτη 1 ' _ιι , 7- 1 ) 1 , Κιντζινι _) Ι' , Ι Ι . ΙΙ _Ι Ι , Ι _' ιιιτιηπ · χιι ι τ ι τοιλιιιιιν £ 2 Ι ,. Ι . Ι 2 . Λι . τιινιι χι ' ι Βλιιιιι _1 . ' Η ., Ι 2 ΙΙ , _ΧΙ ' _ιηιιΛ · ΙΙ . ΛΙιι . Λι ' ι >| ιιιιι ι _ιΙ , _Ιιι _' , 1 , Χ _ιΙ ' . ικι ς Χ < Ι _Ζ'ΙΙ 1 ιιχιι _£ Η , < 1 Κ , ΙΙιιιΙι |) . ιιΤ ( ι 1 Ι ι _! , ι ! 2 . 1 . 'Μ _ξιαιτημιι _· τιι χιιι ι ' _ινιαλλιιχιικα . _ιιιηηλι ' ιιιιιν £ 11 . 21 ( 1 . Λι 'ιιι _χινι ιι ιι £ _1 Ι 8 , · Ι . τ 7 . _ιιιι ηΙ ιη ' ιΒ , _ιχι _ι ητιιιν ΙΙ . Κ Ι 7 . Ι ' _^ _Μμιη-( ιιιιιι χι ιι ι ' ινιιι / . / . ιιχτιχ , Ι ιιιιτιι χινι ' ι ' ιιιιν £ Κ , ΙΙ ! Ι , Μοιοπι 'χι . ιΙιιιι £ . 1 Χκ , ΙΙιιι _Α ιχι _^ ι ' _ιμιΛιιυΛιις £ ' 2 . 2 . ιΙ _) . ΤΛ ΚΤΙΙΟΙΙιΙ _' Λ ΚΞΛΧΗΙΟΝ ΤΛ Κ 1 ΛΙΙ ΙΙ _^ ΛΝ ΤΛ _ΛΚΟΛΟΥΗΛ : Μηλα £ 2 . ι Κι ) , 1 , ' τ < ιι | ι · Λι Ι . Ι .. Ιι ! 2 . Κι > ι _1 μ | ιι' « £ . _1 Ι 1 , · ΙΙΙΙ . ΙΙ _ιιιι ' ιτιιι ( ιιιιιςιιιι 'μΒνοιι _τιιιι ηιπιι ιιι πηΒιμιικ ) £ 27 , 1111 , Ι ) Ιν _ΛπνιΙ <| ιιι £ 1 . 1 111 , _Οινιιι ( _εξιιιςιιιι _'μΜιις της χ _οιιμιινιιιιμιιιι : ) 1 , 'ι , βιι , Χιιμηιιηιι · _ηι'ιπ ' ιν ιυι , ηιιο , Χιι |> ιιι _- .- · Λ | ιι ) . ιι _1 'Μ . ΙΙΙ Ι . ΙνιιΧ 'Ι ι : , ι , 71 ι , Ι _'Βιλλην χιι · . _-ηιι _ιι £ ? . Π _· Ι . _'Λιιιι _ιντος £ β ι . 3 »( ι , ΒΒ'νης £ 1 , 2 : 10 . _Ψοιιιχιομιι £ · Ι . 1 Ι 7 . ΜπιΙλλη >| ια _χοω | ι ( ηιι £ 7 . 800 . Μγ · τιιλ ) . π · _μιι _/ . ηλχιιιι _ι : ι 7 ΙΙΛΗ 0 . _ΙΙιιςιι τ η £ 77 . 10 . 1 . Ιιυιι ιν ΙΙΙ , _ΙΙΗιΙ , _ιπη Ι »» χιιννιΗ ' . _ιιΛιηιι _ιικ . ιι _ιιι . Ππιιι · τιΗ ιηιιι . ιιι : 1 ' Μ . ΙΙ Ιι . Η , _Ι'λι · χ / ινιπ _ιιν £ 2 , 11 ) 2 , Κι'Ιιινον £ 8 . 007 , _ΙΙιιηΙιιι · ιιι χιιι _Λις . _μιιτιι £ 1 , 110 , Κομβια _£ 7 , 0 ΙΛ . Ονοι £ ( 1 . 030 , ΙΙμιονοι £ . 10 , ( 170 . _Κιντι _' ιικιιο £ _Π , 107 . Τι χνηνοι 4 Λ 4 ντις £ 4 , 810 , Και / ι την αυτην « _ιοιποον 4 φ _(· κοντο 1 _» Η 1 Λ _Λητυατεα και αν · κιι · _' · οη * τ « ν 1 . 743 , Η προωθ ηοις τοΟ ΕΘνικο Ο _Αγδνος _ΕσιΑΙχΙσθιΤ : * _κι χθες η _« _λμο-Ιιρια της _υττεπιτροττης του _ΕθνιχοΟ Σομβοαλιοι ) _επι του _θεμοττος της _τιροωδησιως του ε _' _νινου _ν _< α _αγιΛΟς . Η υπεπιτροπη _κοτεληξο _^ _οις υρ _ισμιτα _σνμπερασματα « αι εισηγησεις , _αΒττντ : _ θα _σνμττεριληοι < οΟν εις σχεδιον το _οιτοιον 0 α υτη & 6 λη 9 η προς εγχ _^ _κτιν _ιναιΤΒιον του Εθνικου Σε . _· μ 6 ουλ _! ου _κιετα ιην Ο _' - _νεδριαν του _της ιτρ _( Οζχου _· , _ιΙ _εμττΒιις , 30 ης _ΣιΤττςμΟρ ' κυ . Κατ _ηγορουνται επι επιθεσει Ενωπισ _^ · του εντ * χυθα Δικα-ΟΤΒ , _ριοι ) π . _ροοτιχΟΒΚΤν _'Σι' χ 6 ε · ς οι εκ _Λειχωοιιις Πα */ _τελης _ΜιχοηΝ _Χαπεοης και _'Λνδρεος _Σαδδοτ Αγροτης , εναντιον των _οποι ( , > υ _Οεπττγι'ελθτισοιν _κατηγορισι-, οτι _νχετει την Ι 3 η- _^ _ΣεττΤΒμδριου , α ) _επ-υτεΦησαν εν ττ _) Δημοτικη Αγορεχ κατα του στ _/ _μπολιτου κ . Τηλομωχου ' _ΙεοαΛου _'ΛλυνεΟτου και _εττρ _^ ξενησαν εις _ουτο _^ _σωματιχτιν _ελοδην » 6 ) _εττετεδηοιχν κατα του κ . _'ενβρεχχ _Ιμογ _^ _λλ ) _Αλω . _ιυτη , και γ ) _ιητροξινησα _^ _αυηοαιχισν . Η _υτπδθεσις _ετνεβληβη προς Ικδ _'& ασιν την ! 9 _ητ _^ προσεχους μηνος Οκτωβριου . Οι κατηγορ < υμε _·/ θι _απελυθησαν επι _εγγυησει 15 λιρων £ κοκ 3-τος . Συ νεδρια Βεωργικης Ευμ 6 ουλ € _υΒ . Επιτροπη ς Καθ' αρμοδ ' _ιειν εινΟΜοΙνωσιν , την 22 _οτ _/ _Σεττιτεμβριου 1948 σι > - υι . _Λροττβτ εις τα Τμημα της Βεωργιας _οαινοδρια της Βεωργικης Σ υμ 6 θιΑ _:: _υτ < : κης _Ετπτροττης υπο την _προεδριοτν του πιροσωρινου Γοηθου _ΔιευδυνχοΟ της Βεωργιας . Μεταξυ των ζητηματαν , τα οποια συνεζητηθησαν , _ουμττε _ριελαμδανετο η προστασια των γεωργικων προιοντων , _ι > εισαγω · γ η _τττιρατοστΒαριυ και το δικαιωμα διελευσεως δι Ιδιωτικων κτηματων δνα σκοπους αλλους η _αρδα / τιχΕυς . Συνεδ ριον τ ης « 0 ΧΕΜ » _ΛΕ-ΜΚΣΟι , 23 Ι Του _Βιντεαοχοι τοΒ' μει ) — Λ ? ν } κ _> ' ( _σι ' _μιιοον _ι 11 « ι >< ιαχΕι .-ι , ει το οικημα _της « _Οχενν _Λιμεοιιυ . τι » ο . _τοιον _ρι'ριιτχετηι α ' νωιιι . ν τη Β . μποοικιις _Λκιιυιιμκι , 0 ( Ι οιιιλησμ που τους 6 _ιμιοοιογι >( _ιιεοι · ο χ . Νικο Ρωσοο ιν _σχεοει με τι ' ι _Οι ' ματα χιιι την & 0 ' , · _ανοισιν του Β Ηα ·( κνποι «« _ιχινι-6 (> κιιι τη « Ο _/ , ιν » Κι _'· . _τι > οι _· , το ιιποιον _Οι ' ι _οι'νχι'ιιτηιι _ιι ιν _Λιμεσιμ ιην 2 _· ι )| ν κοι 2 ( ιι ( ν _2 _£ γ . τι Βμι '»( ι ι » -Β . Μετα το _-ιι ' _οιι τη ομιλια _Οι ' ι . ιρο () λη 0 [ ι κ « Ι η κινι || ιπτ < ιγ _ρι : ι ( ικι | _τιιινιιχ τοΟ _ΙΙιινκοομιιη · _^ . ' _υνιοριοι · ιη Χριστιανικη Νεολαια ιι _τιι Οσλο . Ιι διαλι ' = ιι θα αο / . ιοιι τι π ' ι Γ . 4 . 1 μ . μ . Κενη θεσι ς _Υτιαρχι . - : _τ-, ι _, _π } _Οισιτ , _γγπ . _ι 0 » 1 ' _< _ζ · ρ _' ιΛ * < _ι 1 ς Τμημα _Δημιαπ _^ Ε . _- _>· _γατ / _. 'Ο ι ' _, _ιηαιος _μισθος δ : α _τφ ιν · λογο Οεσιν , ητις _υνσι _μονιμ · : ς , αλλα _^ η συν _ιασιμος , £ . Τι _^ αι 95 λ . φ _& _ΑΜ οι' _ετησιω : ' ττρ > _τανξησ _^ - _ιον _οξ 7 λ . ι _ις 144 λ . Π _^ = α _0 / . το _< Οα _κετχο : 6 _Β , Λλ . ιτ < Β ι τιμαριθμικο . · _^ _,-πι _5-μπ . _ΛΗηοιι ς 6 _εον Β _»< ι _υττο-6 ληΟοΟ _^ τ . Ις τους _οικεισυς _Λιοικτν ιας _ουχι _οραδυτιρ _^^ ι ης 9 _Οκτωυ , _'Μου 1948 . Ιατρικ η διαλε ξις 'Ο ι * ν Κι ' . _Ι _Οφ Βιαι > Β . _τιΛ »}| ιι 1 ) ν χι ι · _ΙΜ | _γι | τ » ι _ τΒι Ιιι γ ( _, ιχιι _υ _/ ο / . ι | - κιΒ » ΙΙαχ _' . _πιοηιμιοΒ _'ΛΙιι ) « _ιιν κ . Μ . 'Λντ <* . > _νοπηι *) . ο _Βιιηιο _^ χατη π ' ι ν ιπ . _ιι Μπν της χ 0 _ι' 5 . ν . ιιτοπ _ιν Βι ( . » οι * τχ / . ηπΜ (» τιιη ' ατρ ν . ιω 1 ! γ > . · / . ( 'γ _, νιι _·? ' Ι τλιιχ ( , _ιπτ )] γ : _ΛκΙ / . ι ' ζιν γ Ι τι ' ι ι ταν () < ι ιιι _· Λ ) ] ι _α _) Ζ * 0 _/ . Βν · , Ιι ι . υεμιι : < Λι ν _(_ ιιιτ < ι ι _' ιτι ι θι ' ι | ιι _^ ι » ν αντι / . ι _' _ιη'ι ι . τι _^ 1 ν . _ιιο / . ι νν χα ' ι ι ' ρ _Χιιι ' _( _ιρτοι' αγιιιν _» . _· . Την _Λιιιλιξιν _πιιοιιχιιλοι'Οηπαν _ι / . _ιιστοι ιχ _τιιιν _| ιαι _· ων _τι , _, τι , μ _» · _ΙΒΙΗΙ · Π > ι :. _δικαστ ηριακοι _ειι ηοει _ς Λευκ _ωοια _α _Υτιο του _Δ-. _καατηριοιι _Λιυ >>' ω ο ' ιιτς _νλττεδ ' _-καοΟη _ 0 _ις _ιις ι _(> υ )· η κιοιν 6 υ _» ν _μιγνων ο Ι . κ . Κ υ _3 _ριαι Γαρναβας Ι _εοαν _^ υιι , ι _· _ατηγορουμ £ _ _ος ιπ | _κιυτοχη ι . νος αι _ρατι'οτι _^* χ / _υιδηρου _ιτ . _τα _ια'Ο ιι , Αγι > ι ς Μινρ ' ιναι _ιυλινττ : _^ Κυρχ ' ικος _Κιοσ ιη _Κοι / η , κ < ι ιιιγορουμ ' _ςι'ος 6 ιι ιΤχεν ιι ς την • ιαο _χην ιου ι . _Ατ _ιτ _^ _ιττου . ι ν . αι ι ι · τ · _ονυ | _ιτυΙ Β , _νΗ , _ιυμακ . ι ,, ω _^ και ι ν ψ _ιοιλιδιο , ι μιιμ για _/ _χ _ι _,-ης , αιτ _ κΟ - ιω _^ ε . Ις τον ι ! _ζ 'Λγ λιτ _ι _/ _ι _^ ιυ ς _Βο-< . _')()> Ι 6 ν Κ , Κ ι _, ηΟ ΤοιιΙ ι νΙδιν , _κατιδικα _ο-Οη _εις _προιι Βιμ _ο . ' 10 _λιριτν η ι . 1 ς ψιΛ . _τ _^ ΙΟιι ' _ιυ . ι μη . υν . Ο ι · - Κα _ιμοκλ'ιου _ΙιΛΒΛιν , Νιο _ψυι-. _υ ΦΛντης , _ν . _αιηγο _^ · _ουμι _.-κι , οτι ιι χιν _ε . Ις την _κιτοχικ ιου _Λυ , ι _ρειιιβ / . ρτες , _διυτ _Τ _· τς _Λπυιπις . ΙιιηΒΜ _^ π ι > _-ογοι ιιιτ _(· . ι | _ιι . ι οιι η-, Β . τ κ λι-ιιιιμο _ιπ ι , _ιδι _^ ι ιιι ' _-Οη ιιΒ ι 1 Υ Υι _ιιν ' - ») .. ) 1 1 0 _Λι | )')> ' _ιιι ' ι . ν ι . ιο _· . Ο ι !* _Βρ-. _ιν ' . ν , ιι , _ι ) _Λ , _-. Ι ( ι > . 'ι ος Κ ι , Μιη _Τοιι , _τοιιιου , _»· . ιι ηγ _·' _- |> _ουμε . · ι · . ις οιι ιΙ . ' _- ' · ''ιω . ) Β ) ι _· .: γι . Ι ι «'< _( Ιι _'τι . ιν , _νμικου Α & _'ι , _ιι _'Ει ρυλ , Ιν ιη (¦ ι _ΤιΜοπ τω / _κοΟηκιν . κ , ι . · ιου , _κατιιιικ _-τυΟη ιις ιιν ω . ) _ιι-ιι ·/ _πινιτ _λιτχιιν . Υττιυυμνος : ΟΕΜ . ΔΕΡΓΗΙ τΙ / ιτοι ς _ιΖΑΓΑΑΑΗ » , _ΑιΙ / _ΚΜοιο Η θερ μοκ ρασια Κιπ' ι τιιΙΙ || 1 _· ιν _'ΙνΙΙΧΜι ' νιιΙΠΒ . ' ιι Οι ιιμπ _^ _ιιιιιιΙ' ιι , ιιι _υιιιιιιιιι ιΙ ιι ·| ι . | . . ιι | Ι'Μι _|) Ι (' Ι 1 Ι | , _!· . ¦ ' ' -: . ·¦> ' · _·' /' • ιπ ' . ιι '' ν . _12 : _ι · _/ . ι _.-. τ _ι ιι _' _τιι :..-.. ! <¦·' , • ιι ωχβλβυι _' υ · , ι ! : ( ΗτΙ ) μηιι . _ι ι , λ _· ηιηιι : _'ΛχμιιιΤΜΙ'ΙΙι · ' Λ . ιιιιΙΙΙιΑΙιΙ' ' . _- _ηυιιιι' · Ινιι > τιΙ ι »| ' - 'Κ , Η Χ . ΙΙΙ / Ι 11 (· ι | _ιι ||] ΙΗ ,, Ι , 'Λμμη / . ιιιπιιι _' . _> . Ι χιιι IX , 11 _Κινηντιπ 1 ΙΟ | 0 _'Ι ' ιΙ ' - ' ιι . ' ' _Λιιονιιι , 27 , ι χαι Ι ! ι , 4 , Λ ιμητιι 2 : _' , _4 χιιι 1 . 1 , 5 _Λιι 'χ ωοια , ΙΟ _,, Ι χαΙ Κι , Κ , Πα · < ιη ι' 7 , 7 ν _. τιΙ 13 , 8 _ν- _ιιι _Τροοιο 20 , 0 _χ « 7 , 7 . Φυλακισει ς δια κατοχην ο _τρα ιωτικη ς βενζινης ' ' ., .- , π _ιυ'ι ι > ι . ' , ι . νι . ι 'ιι -: _) . · ι _, υ _Λι-• <· : > Ι _·) _-Μι . ι Λ ) ι 'ΜΒ ' _ιιΙι , ο |' ' ΠιΤ |« - ·¦ _, . ι , . ι Ζιι :, . . ι _, ) _ι . ιι Ι ωι , )| ι ' ι >' , ( ι , ιιι · ΙΙΥ- ' . - ι ' _φιιος / ιιι · ι · ι > χ ιι οιι ) γιτ'· : - · . _· . ' ιι - -1 ¦ .. 111 · γ , - ι 1 : ' _.- _^ ι . _))< , ι _' ι-Κ ' - ' . ¦ ' Β , Ι _ιιυι _ο , ι . ιιΙι ' : ι . ' . ' μΟι _) ι ιγ Ι _ιι . 'Λιιν . ι _^ ιι _ι _, _^ ιι . - _) ιιη , ιιιι » . Ο _ι .-υπ . κ η ικ Λ ' . υ _,-ι _, _ιτ ' _ιαις Ν · . _ιΙ _ . . Π . Β - _- > τγιω _τ οι , ο : ι _Βιγορου , _ι-. Λι ικ _ι _. · ι'ι'ιτ _χη 24 γΛ ο _·/ _κυ / σι , · .. -, ι ιο ) ιι « η ς _Οιι Λ ' _, Η'ι ις κοι ενος _υΤ , ' ττι _Μ Τι _^ _οο _Μχε ' κΑι ιΙ * . _^ Ι _'/ ιις , οι · . , _λ ι-η ' , ιΙξ _ιη . Β ?? _-Ι 5 · 3 , κατι . - / - | _ι . · · ΜΙ _*) ι | ΙΙ _· ι | ιΜ _) Λ » _Πι'Τ 0 (> Ιγλι , ( . , _| . ι 1 , . μι , , ι , ι » κ Β « _-- | Ι · . τ ' -,- · Γιβλια δια τους _εγκαθε _) ρκτους Ο _ΜιιιΙιι / ριρη ιω / Κ : νιρικω / Τιι . · , ι-ι . ω / Λι · . /< ι _· χ _) 1 ας κιΑ _τλ Λι < ι _ι-Λι , _'ι αι Τι · ι >) _ψιιλανιΛ / ι : ις ιιτς αλ-V ι . ιιο . 'μ . ιγ , _ικ ' ι _δι'χΟ _,-ιν / 1 . | ιιγ _α' Ι _· ' _Βυχτ . ρΙιτ _ιηιτιν _βιβλια _ι . _^ ιη / Ι- ' ) > _·|· . ' « ηι ) η _Τουρκικην , _6 |<< τΑς Ηι 6 λιο · 0 η > ι < ις ιων _Φυνονιιν . Τιι ι ) _ν-. _ι- , 'ι ρ Λιβλια δυνανται _· α _ιΤναι Ορηοχιι / ιικου ιι _λκτταιδαηικ'ου ¦ χ _ιΑγυφα ) _, Ι 4 υ 0 _ιιΒΠΟΡι )» τ'α ' . 0 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΒΟΣ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ κ . ΜΑΡΣ ΑΛΛ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ ΒΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΑΕΥΣΙΝ ΤΗΣ Ο . Η . Ε ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΝΕΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Η ΕλΑ ας πρεπει να εξαοφαλισθη απο _επιθεσιν εξαθεν ι ' ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 23 ( Ριουτερ και Γ . Γ . Ο — Κατα πληροφοριας ικ Παρισιων & Αμιρικανδς Υπουργος των Εξωτερικων κ . _Μορεταλλ , _ττροσφονυν σημερον την Βενικην Συνελευσιν των _Ηνωμενων Εβνων ιξεθισε την πολιτικην της χωρας του εναντι τον διεθνων _προβλημοττεον και προειδοποιησε τον κοσμον _ττερι των υφισταμενων κινδυνων ττολεμου . Συνεχιζων ο κ . Μαρσαλλ ειπε , μεταξυ αλλων , τα εξης : « ΑΙ Ηνω μεναι Πολιτειαι δεν επιθυμουν να συνεχισθη ι _ετημερινη ατμοσφαιρα νευρικοτητας . Καταβαλλονται προσπαθιιαι δια την _υφισιν των τεταμενων _ατχεστων , θα ητο ομως σφαλμα μεγα , εαν αι _προσποτθειαι αυται _εξχλσμδανοντο ως αδυναμια εκ μερους μας . Λεν θα υποχωρησω μεν και τα επαναστατικα κηρυγματα των εμποδιζουν την Ευρ &> τιαικην _ανασυγκροτησιν » . Αναφερθεις κατοπιν εις την Ελλαδα ειπεν : « Η Ελλας πρεπει νοι εξαοφαλισθη απο επιθεσιν _Εξοθεν . Η Ελλας εχει καθε δικαιωμα να _αποκτηοτ ) την οικονομικην ευρωστια ν της δια να _δυνηΟη να ζηση _αζιοττρι . πως » . Συνεχιζων δ κ . Μαρσαλ ειπεν : « Η Βερμανια και η Ιαπωνια , κατοπιν παροχης εγγυησεως των , πρεπει να γινουν δεκτοι ως μελη των Ηνωμε νων Εθνων . Η _εισδοχη της Αυστριας εις την _Οργανω σιν των Ηνωμενων Εθνων πρεπει να _μελετηθη απο τωρα και η χωρα _αυτη να ανακτηση τα συνορα της του 1937 . Η εισδοχη του κρατους του Ισραηλ και της Υπεριορδανιας θα μελετηθη κατοπιν της λυσεως του _Παλαιστινι ακου ζητηματος . Περαινων ο κ . Μαρσαλ _ετονισεν δτι αι Ηνωμεναι Πολιτειαι αποβλεπουν μονον εις την εΙρηνην και ουχι εις τας ταραχας και δια μαχας . δεν θα αναιρεσωμεν τας _ελευθε · ριας αλλων λαων . Γαθυ ρηγι ' . α ε · χει _δημιουργηθη μεταξυ της διε θνους κοινωνιας , η επιθυμια _μαι οε ειναι οπως μη διευρυνθη _τι χασμα τουτο . ΑΙ διεθνεις υποχρεωσεις πρεπει να ειναι σε 6 α · σται υφ' ολων . ΑΙ κυβερνησεις πρεπει να τηρουν τας _υπεσχεσεις των . Οταν δμως μια Κυ · _βερνησις αρνηται τα βασικα αν · θρωπινα δικαιωματα εις τον ! δι < κον της λαον , πως ειναι δυνατον να σκεφθη δια το καλον των αλλων λαων Εκατομμ υρια ανθρωπων ζουν υπο μιαν αφορητον _τρομοκρατιαν . ΑΙ φυλακισει ς ανει λογου χαι η υσκησις τρομοκρατιας εχουν _αττηχησιν _εις τον πεπο · λιτισμενον κοσμον . Ειναι αποκαρ _διωτικον , εσυνεχισεν ο κ . Μαρσαλ , διοτι ωρισμενα κρατη , μι Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΩΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ακολουθως ο Υπουργος των Εξωτερικων της Πολωνιας , _Μοτγελεφσκυ λαβων τον λογον απεκηρνξε τον δι ' αερος εφοδιασμον του Γερολινου , την _2 υνδιασχεψιν του Λονδινου επι του Βερμανικου προβληματος , την εν Ελλαδι Αμερικανικην _επομδασινκαι την παρουσιαν Γρεττανικων στρατευματων ιν Ελλαδι . Συνεχιζων ο _Μοτγελεφσκυ _ιιττεν : « Το ζητημα επιτευξεως ειρηνης εν Βερμανια δεν ιΤναι της δικαιοδοσιας των Ηνωμενων Εθνων , παρ' δλον τουτο α Βενικος Βραμματευς θα παρουσιαση το ζητημα ενωπιον της Συνελευσεως . Το _Βερμανικον προβλημα θα διευθετηθη μονον δια συνεννοησεων μεταξυ των τεσσαρων Υπουργων των Εξωτερικων » . ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ Ο Υπουργος των Εξωτερικων της Συριας κ . Φαρις Ελ Χοιιρη προεβη εις τας εξης δηλωσεις ενωπιον της Βενικης Συνελευσεως : « Κρινοντες εκ των τεταμενων σχεσεων μεταξυ των Μεγαλων Δυναμεων , ειμεθα _ει ς θεσιν να ει πωμεν δτι τα Συμβουλιον Ασφαλειας ειναι καταδικασμενον να παραμεινη απροστατευτον _, ανικανον και εστερημενον στρατου δια του οποιου να _επιβαλλη τας αποφασεις του . ΑΙ σημερινοι _αξουατιαι του ειναι περιορισμενοι ει ς την _μεσολαβησιν και εις την σειμφιλιωσιν . _Ενενηκοντα εννεα τοις εκατον του πληθυσμου _της γης αποστρεφονται τον πολεμον , Οι ηγεται , οι οποιο ι κατορθωσαν να κερδισουν ε ' να μεγαλον πολεμον , πρεπει να ειναι εις Οεσιν να κερδισουν την _ει ρηνην . Τα πραγματικα αιτια της διαφωνιας των επι του ελεγχου του ατομου εινα ι η ελλειψις εμπιστοσυνης . Δεν δυναται να υπαρξη _ελπι ς σταθερας ειρηνης εφ οσον αι Μεγαλοι δυναμεις θεωρουν αλληλας ως εχθρας , ως αντιπαλους και οχι ως συμμαχους » . τι ειπεν ο αντιπροσωποσ της Γενεζουελας Ο Υπουργος των Εξωτε ρικων της Γενεζουελας εδηλωσεν οτι η _Κυβερνησις της Γενεζουελας ευνοει την _εισδοχην της Ιταλιας _εις την ΟΗΕ . Κατοπιν , ουτος _εισηγηθη δπως περιορισθη η χρησις του « βετο » κα ' ι δπως τα ατομικα δπλα τεθουν υπο διεθνη ελεγχον . Επισης Οπως απαγορευθη η κατασκευη των ατομικων οπλων χα ! καταστραφουν τα υπαρχοντα τοιαυτα . Ο ΛΟΒΟΣ ΤΟΥ ΑΙ ΒΥΠΤΙΟΥ ΑΝΤΙΠ ΡΟΣ ΩΠΟΥ Ακολουθως ο Υπουργος των Εξωτερικων της _ΑΙγυπτον , Αχμετ Μωχαμετ Κασαπα Πασας , εξεφρασε παραπονα εις την Συνελευσιν , δτι απειλειται η εΙρηνη ει ς την Μεσην Ανατολην συνεπεια της εισοδοι ) ει ς την Παλαιστινην ετερογενους πληθυσμου εξ ολων των μερων της γης . Ο Αιγυπτιος Υπουργος των Εξωτερικων προσεθεσεν δτι τα αφορωντα την Αιγυπτον προβληματα δεν ελυθησαν εισετι συμφωνως προς τον _Κατετστατικον Χαρ την της Οργανωσεως των Ηνωμενων Εθνων . Μετα τον λογον του _Αιγυπτιου Υπουργου των Εξωτερικων αι εργασιαι της Συνελευσεως _ανεβληθησαν δι ' _αυριον την πρωιαν . Κατη γορουνται δια παρανομο _ν παρελασιν 11 _ΛΡΩΙΙΑ , 23 ( ΤοΟ αντοΛοκοιιοΒ · μας ) — Δεχα ι ' _ξ . _τιιοσω _, τα _πουοηχΟηοαν μι _^ _'ι · 1 ΒΛιυ . ιιιιν _Ιι , ι · ινιιιι'υιι _ιΛΙ-> : « _στηηιοι · , ν . ( ιτηγ 0 ( . ») ιΙμΒ 'ιι οτι ? - _ΛαΛον _μερο τις . _ταβανομον _παιιιλαοιν κατα τι ' ιν 12 η · _ΛυγοΒιττοι · _υ' -Ι . ι . Οι χα _τηγοοουμενοι _εινοι ιιι ακο / . οιΟοι : _'Λιιι ' ιμ Αοαμανιο , -Αντωνη : _Μ'αΙΙιΙ _ , Ια / . _ιιιΙιΩ _ ι ' ι _·> σ _· οιΛη , Νινο Ιυ . ιιιΙ , ιεν _τ _^ ον , 'Λνθι _> ι α Ι ' _ουιιωνο . _Θεοικορι ) ΟΙκονομοι _· , Κι ' _ςιιαζο Ι _'αντη , Ιωαννη _Χιιτζηχι ) ι · οανΟοι · , ΙΙα _ιτη _ΙΙ υΒ ( _-ιιΗ _, _'ΛνιΙεΙΒΒ _ες _ΙιικιοΒιιδης _, Νικι ' ιλιιο Πιι _ιονιιιης , Κυ ' ιητπ ΚλπΟΒι , ιιοι ' , _Λμιπτοφης Κ . Χοιατο · Ι ιι )) . Ιιι _' γι ' νιο _ιιι . _τη , _Πκυι . ος _Κι'οιι ' ιχοι χι ιι _Λι . _ι-χι ) _ΜιιςιιιΟοιιοι · - ' . _ΙΙιΙΙΟΒ . II _Ρν . _ιιιχιχοι τη ν . _τοΙιΒιιΒι _ιι _ιινεΟ / . ηΟ η _υια την Μι ' ιν τιιι _χονιυ Ι ιην » . _Ανεβλ ηθη η _εκδρομη της « Περι ηγητικ ης » Πληροφορουμεθα αρμοδιως , οτι χθες Πεμπτην , ημεραν , κοΟ' ην οι εκδρομεις της Ελλ ηνικης Περιηγητικης Λεσχης επροκειτο ν αναχωρησουν ιξ Αθηνων δια Κυπρον , εληφθη υπο του εν _Κυπρτ , _ι αντιπροσωπου των κ . Ν . Κλ , _Λανιτ ου τηλεγραφημα της ρηθεισης Λεσχης ( _διαβιβασΟεν υπ' _συτου και προς τον Εκ _Γρο μικον _Συνδεσ μον Λευκωσιας ) δια του οποιου ανακοινουται , δτι συνεπεια απροοπτου κωλυματος η εκδρομη _ανεβ _ληθη δια την _μεταπροσεχη Κυριακην , 3 Ο _κιωβριου , με _δικαπενθημερον αντι _οκταημιρον εν τη νησι ) παραμονην . Κατοπιν τουτοι » , το καταρτισθεν ι : αΙ δημοσιευθεν προγραμμα της ανα την Κυπρον περιοδειας των εκδρομεων _της Περιηγητικης Οα _τροττοποιηΟα καταλληλω ς . Ολαι αι υπο του Εκδρομικου Συνδεσμου Λευκωσιας _αποοταλεισαι ιν Λευκωσια και αλλα χου προσκλησεις 5 ι ' _Λργανωσι ν υποδοχων και δεξιωσεων _ηκυρωθησαν χθες , ετοι μαζονται δε ολλαι , α ) οττοιαι Οα αποσταλουν εντο ς της προσεχους εβδομαδος . 'ΗκυρωΟ _η ιπισης και η _μιθαυριανη ει ς _Λεμεσον εκδ ρομη του Εκδρομικου Συνδεσμου , 'ιτ _ αν ηουχια Ο εκ Νιου Χωριου ΚυΟριαι _ωι ' ι _ υ / ιν _ΠαλΧιχιρις , ιιΙποη _Δημητρης 'Λνιωκιοιι _τιροοηχΟη _χβες ικ . ') ιπον του ιν Λευ « _οαι ( _τ Δικα ·· _οτ-ηριου _κστηγορουμι , νος Οιι , _νατα Ιην ΙΠ η . ι Σππ £ μ 6 _ριου _διειιλι .. ι εν . « _ιαιτκτυιι μεθης _κο | ( . _τιροξινηο . · ν ονι | σι /)(|< _τυ ποριΙ το ιι . >| ια _ΒιιΒιν « Ολυ ) μιΒ ( _θκιις > , _υυτ < . - · _νατιδκααΟη _ειτ , προοπ _ ιον '· ι- _¦·'· _> ! -ι ' ι . · , ι . αι / . _- , γυηο .. · ι * . ΤΟ λι . ων ιιιΙ ιν _Ετο . .

Τίτλος Θέμα Σελίδα