ΑΑΙΡΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 9 ης ΕΙΠΕ Ιι ΙΕ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΟΣΕιιΣ ΤΗ ! ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΑΘΗΝΑΨΚΑ ΧΕΙΡΟΒΡΑΦΑ ΚατανυΗ _Χικον _Μνημουνιον . —2 Ι _ιτ αι ? £ σ _ι ς Στεφανου υπο του Δημα υχον Α & ηναΙων εις το ΛΒ * τ _· βΓ _Ι ον του αγνωαιου Σι _οατιωιο υ · — _Εμπευσμεντ ] προχ ηουξις τυν Γαοειοηπειοωιυν . ΑΘΗΝΑΙ , 23 Νοεμ β ριου ( Του ανταποκριτου μας , αεροπορικως ) : Χθες 7 ] το η 9 η επετειος της απελευθερωσεως της Ελληνικη ς Κορυτσας υπο του ηρωικου Ελληνικου Στρατου . Η συγκινητικη αυτη επετειος , η οποια αποκτα _ιδιαιτεραν σημασιαν σημερον , δτε η πολυπαθης Γορειο ς Ηπε ιρος στεναζει υπο την αφορητοι _τυραννιαν του Αλβανικου _δσναστου , εωρτασθη κατανυκτικωτατα υπο των _ενταυ - θα Γορειοηπειρωτων και συμ παντος του _Ελληνικου Λαου . Την Κυριακην εγενετο εις τον _Μητροπολιτ ικον Νσον _κατανυκτικον μνημοσυνον , χο _ροστατουντος του Μακσριωτατου Αρχιεπισκοπου , υπερ αναπαυσεως της ψυχης των πεσοντων δια την _Γορειηπειρωτικην ελευθεριαν , _οργανωθε ιοα υπο του _Γορειηπειρωτικου Συλλογου _^ _Σελσσφοροςι . . . Χθες την πρωιαν ο δημαρχος Αθηναιων ' κ . _Πιτσικα ς ( ο οποιος κατα _συμπτωσιν ηγειτο της στρατιας η οποια απηλευθερωσε την 22 σν Νοεμβριου 1940 την πολυπαθη πολιν ) , συνοδευομενος υπο του Δημοτικου Συμβουλιου , προοηλθεν ει ς το Μνημειον του Αγνωστου Στ ρατιωτου κα ' ι κατεθεσε _οτεφανον δαφνης υπερ των πεσοντων , ακολουθως δε ουτος , συνοδευομενος υπο του προεδρου και _μελ . ων του Δημοτικου Συμβουλιου , ανελθων _ιι ς το Βεν . _Επιτελειον Στρ _ειτου , επεδωσε προς τον Α _ρχιοτρατηγον της Νικης στρατηγοι Παπαγον το χρυαουν _μεταλλιον της πολεως τυυν' Αθ η-> _-ω » ΙΙΡΟΚΗΡΥΕΙΣ ΓΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ Ετιι τ η χθεσινη _επετειω η Κεντρικη Επιτροπη _Γορειηπειρωτικου Αγωνος εξεδωκεν ε μπνιυσμενη ν προκηρυξιν εν τη οποια _, μεταξυ αλλων , περιλαμβανει τα εξης : » . _Ε . _ννε . α ετη ουμπΛη ρουνται την 22 α _· Νοεμβριου , αφ ' ης ο Ελληνικο ς Στρατος αν · τιαετωπιζων αιαν ανιερον ε- πιθεσιν ειοηρχετο εις την πολιν της Κορυτσας _θριαμβευτης _, θριαμβευτης αλλ' εν ταυτω και απελευθερωτης , διοτι ' η πολις εις την οπο ' . αν ειοηρχετο ητο Ελληνικη χαι ο Λαος ο οποιος τον υπεδεχετο ακραιφνως Ελληνικος . * _:-Η Ελληνικη Πατρις ειχε λα & εν την σαφη κα ' ι _ενδεδενγμενην _θεσιν τη ς . Με το ιστορικον της -ι Ο Χ Ι ., αγωνα υπερ βωμ ων κα ' ι εστιων , συνεχιζε την πορειαν της προς απελευθερωσα , υποδου ? _Λιν αδελφων . τ _Ηλθαν η _στιγιιη κατα την οποιαν τα τεκνα της ελευθερα και υποδουλα _ηγωνιζοντο υπο τας πτυχ ας της Σ ημαιας της . κου αγωνος και του θριαμβου , σκοτος τη βοηθεια του Ναζισμου ει ς την Πατριδα την ελευθερον και την υποδουλον , επεκρα _'ησεν . 16 σκοτος συνεχιζεται ακομη δια την Γορειοι 1 Ηπειρσν . Το συνεχιζει ο αυτος κυριαρχος 6 μεταβαλων ηδη προσωπειον με τα προσφιλη του μεσα της σκληροτητας κα ' ι της βαρδα ροτητος . Με τας εκτελεσεις , τας συλληψεις και φυλακισεις , τας εξοριας , το καταναγκαστικα ε ' ργα των ατυχων Γορε ιοηπειρωτων . ¦ / Βα σκοτο ς ομως δεν δυνατ αι να _οβυσι % ι την _δυναμιν του φωτας . Δια την _ανατολην του φωτος ενας δικαιος αγων συνεχι ζεται . Βον αγωνα αυτον , τονωνει και ενισχυει η αναμνησις των _κατορθωματων των ηρωων Μαχητων , οι οποιοι υε το αι μα των εδημ ιουργηοαν τον ατιμητον αρραβωνα της οριστικη ς της Γορειου Ηπειρου απελευθερωσεως . Π ρος τους ηρωας Μαχητος στρεφεται ευλαβικα η προοοχη μας . Ιδ ιαιτερως κατα την ιστορικην επετειοι · της ελευθερωσεως της πρωτης _Γορειηπειρωτ ικης πολεως , της Κορυτσα ς , Λ οποια εσηιι ανε τον συνργιοιν _τιτ 1 _- δοξου και Ιστορικης πορειας τιρος την λοιπην Γα ρειον Μιτε ι ρον . , - . Λ . Λ ΧΡΙ _ΣΤΟΦΙΔΙ-ΙΣ . Επι βλητικ η παρ _ελασις εν Αθηναι ς επι το αποχωρησει των _Γρεττανικων Στρατευματω ν ΑΘΗΝΑΙ , 23 Νοεμ & ριου ( ΙΟ 0 ανταποκριτου μας αεροπορικως ) : Βο μεσημερι τη ς περασμενης Κυριακη ς εγινεν ενωπιον του Γασιλεως , του _στσ _ταρχου Παπαγου και α λων επισημων , Γ ρ _& _ττανων κα ' ι Ελληνων , πσρελασις τω ν Γρεττανικων δυναμεων επι _τιι αποχωρησει των εξ Ελλαδος . Πρωτα οι ανδρες _παρεταχθησαν προ του Μνημειου του Αγνωστου Σ _τρατιωτου και ο Διοικητης της μοναδος κατεθεσε _στεφανον . Υστερα ο Γασιλευς _επεθεωρηοε τα παρατεταγμενα τμηματα , τα οποια _Οοτερα _τταρηλασαν προ ιων επισημων . 'Ο Αθηναικος λαος επεφυλαξε Οερμην υποδοχη _οτΙς δυναμει ς της φιλ ης Δυναμεως , που β ρεθηκαν διπλα του , συμμαχο ι και _αυιαγωνιοται , σε δυσκολες και δοξασμενες μερες οτα τελευταια 9 χρονια . Βιατι δεν ξεχνα τον Λ _ροιιαμ ο , την αυτ α- παρνηση και την αγαπη πουδει ξαν οι δυνα με ις αυτε ς αγωνιζομενα ! για την ανε ξαρτησια τη ς χωρας μας μα κοι για την κοινη παγκοσμια υποθεση των ελευθερων λαων κατα πασης μορφης τυραννιας . Και ασφαλως τα αισθηματα _ουτα του Αθ η ναικου λαου τα συμμεριζεται ολοκληρος ο Ελληνικος Λαος , απο τον Γασιλεα και την κυβερνηση ως τυν τελευταιο πολιτη . ΟΙ διεθνει ς περιστασεις , με την ευνοικη τροπη , _του πη · ρεν η κατασταση στην Ελλαδα , κατεστησαν περ ιττη πια την πα ρουσια - ¦ την εν τελω ς συμβολ ικη πια των _Γρι . _τταν'ικων _? Μ 'να : _·· ν . ν , ' _¦ _'η _,. μ , ' - ' ι μοι ' ,. Α ς ευχη θουμε ττως οι φιλοι μας οι Αγγλοι Οα 0 . λησουν να διατηρησουν α _μιιωτα τα φιλ ικα αυτα _αιπΟη μαια : του Ελλ ηνικου Λαου , αποχωρουν η ς απο την Κυπρο , που . δυστυχω ς , η ι ' μ , παρουσια τους δεν ει _ν ι · ι- ι , - ι-Ουλου συμβολ ικη ! ΖΗ Π- -ΙΙΛΙ _δωματιον τιρο ς ινοικιασιν εντοι ι ) εκτο ς _ιηι Λευκωσια ς , Πλ ημοφο ρΙι ι π π ρ ηιιιν _, Τηλ . ν . 7 _. ΑΒΒΛΟΣ _ΙΟΙΑΕΙΙυΣ ΚΑΤΗΒΟ ΡΕΙ ΤΗ 3 ΡΕΤΤΑΝ _ΙΚΗΝ ΑΕΒΕΟΝΑ _ι-, _ις την _Λονδιιειον εφημε ριδα -:, _Σανιτευ Βακτοριαλ :. · της 13 ης Νοεμβριου 19 * 19 _αναγτνωσκομεν , δτι ο _εργατι _· : < ος Γουλευτης κ . Χ . Περσευ _ατηιιΕυνεν _εκθ .-σ ιν ει ς δλους τους Γ ρεττανους _Γουλευτα ς , εις τα μελη της _Κυβερνησεως , ει ς τους _Λειτουργους Ευημεριας εν Α γγ λια , ως και ει ς τον Π ροεδρον της _Γρεττα νικης Λεγεωνας κ . Ι . Φρευζερ , _καταγγε'λων τον _ρηθεντο : οργανιομον -δτι διαπραττει το _ιμρ , σλυτερον σκανδσλον του αιωνος εις βαρος της φιλανθρωπιας - . Ο βουλευτης Περοευ _ε ' _ιποκαλυπτε ι εν τη εκθεσει του • .. σοβαραν ανησυχ _ιαν . ι σκανδαλα-. , εκ μεταλλευσα καυ ¦ ι εβνι _, κον _ι'ι _' . : _> δο ςι εις βα ρος της Γ ρετταν ικης Λεγεωνας , αναφερε ι δε αναλυτικος , δτι εκ του ενος _εκατομμυ ριου περιπου λιρ ων τα οποια εισπραττονται ΛτποΒλι γ ι τι-ιΒ , ' ερανου της παπαρουνας , μεγαλα ποσα διασπαθιζονται εις μισθους δια τους -100 τακτικου ς υπαλληλους της Λ : γεωνος , εξ ων Λ ν ενικο ς γρ αμματευς ι ... _υτης λαμ & α' . ει £ . 1 . 750 ετησιως , 'ει , _-ρο ς ανωτερος υπαλλ η λος £ 1 . 2 _^ 0 ετησι ως και 6 ιπ ' ι των ι ρανω ν _διευθυντης . ν ιιΟΟ ετησιως . 'Λφ ' ετε ρου , η > . εγ . τι ) ν _απεςαοιοι . να εξοδευοη ποσον £ 100 . 000 δια την ανε γ -ρσιν γραφειων ιις Πωλλ Λ ' ιω ' . λ , ποσον _δττε ρ , κα τα τυ-, ιουλευτη ν κ . Πε ρσευ , _αποιελ _: ! πι ριττην _και υπερογκον οι · πανην . Ιι ε , υ ' . _λ . ο . _ι , _αποκαλυπτεται ιν τη _εκθεσκ ιπι η _Λεγει- _ιν εκμιταλλ _.-. _υιται αν απηρους α νδρας , - , υναικας και παιδια _ο . α την _καιασκιυην των παπαρουνων , _ιιληρωνουσο : εις αι ' τους _ιζιυιελισιικα _ημερο ,. ι : ' σ 0 , 7 . Ουτω , _αν αφ _, Ι - ρ ' . τ ο ι , οτι ο : ναπ η ρ ο ι _γυναικε ς και παιδια , μη δυνο μ Β _< ι να εργαοθουν ει ς τα εργοστασια , παραλαμβανουν τα υλικα ατι να μεταφε ρουν εις τας οικιας των , δπου εργαζονται υπο συν & ηκας δουλειας μεχρ ι των πρωινων ωρων δια να κατασκευασουν εννεα εκατομμυρια παπαρουνων και να πληρωυουν κατ αποκοτιην αμοιβην , ητις μολις αντιστοιχει προς τρεις πεννας την ωραν . Ετε ρα κατηγορια ατα της Γρεττανικης Λεγεω νας ειναι δτι ο οργανισμος αυτος α · τΛως αντιγραψει το φιλανθρωπικοι · εργον αλλων ιδρυματων κα ' ι οτι , λαμβανομ ενη υπ' οψ ιν της υπ' αυτου _διασπαθισεως των χρηματων , δεν εκπλ ηροι τον _προορισμ Λν του . _'Ετερα κατηγορια κατα _τηςι τελε ι , δτι πρετιει να διενε ργηΟπ δηαοσιος ελεγχος _εις ¦ _¦ ¦ την _διαχει ρισιν της _Γρετταν , ι : Βι _^ _ΑτΜι _ονιν -τ _^/ _ο ·· . _^ . _ιι . π £ ρ απορριπτει υ Π ροεδρος αυτης , δστις _ιδηλαο _σε συναφως δτι διωριοεν _ερευνητικην _Επιτροπην εξ ανωτερων υπαλληλων και αλ _λ . ων μελων τη ς _Γρεττανικης _Λεγεωνος , ι ι « εξετασουν την _καταστασιν και υποβαλουν ε ' κθεσιν ει ς αυτον _ιντος δυο ετων . Η εψημ _ερις επι λεγει , οτι το ως ανω _μετρον δεν εινα ι _Ικανοποιητικον , _τοσουτιμ μαλλον καθ οσον ο ' ι υπαλλη λοι και τα _μιλ η της Λεγεωνος δεν δυν ανται να γινουν κριτα ' ι των ιδιων αυτων ιιργων και δτι ο Προεδρος κ . ΦεΟζερ οφειλει να _αλλαξιι οτααιν , εαν _ιτ ιιΟυμη να ατοκατασταθη η ε μη * οτοσ 0 _νι | του Γ ρεττανικαυ κοινου προς την _Ορεττανικην Λεγεωνα . 0 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΙΣ Κ ΑΜιΡΙΚΗΗ Α , ΘΗΝΑΙ , 23 ( Του ανταποκριτου μας )— Ανεχωρησε δια μ ' . _ιχν ανα τας _Ηνωμενας Πολιτειας _ττεριοοειαν ο διακεκρ ιμενος καλλιτεχνη ς της ελαφρος ελλην ικης σκηνης κ . Πετρος Κυριακος , _δσει ς ευγεν ως _τιρς 3 _<^ ερεενς , ε & _ηλωοεν οτι 6 α γινη απο σκηνης ο ε ρμηνευτης των πονων- και των πο _£ ων του _μαοιι : ρ .:. ο _^ Γγ - _~ - _ιοη πε ¦ ' ,. ο' τικου > . ' - υ _σμου . Ειναι μια των . _τσμ κων πρωτοβουλ ιων , α . _^ τιοιαι _χα-Ε 3 κτ .- ·( ζο ·_ -ν την _ουμπαΟε αν κεα _οιοργην μεο' ης παρσκολο . _ιιο _υν και _πεοωιουν οι ελ _^ _ευθεοι Ελληνε ς την υποι · εσιν της Γο . _ριιου ΙΙπ _-ι _ροιι , εκαστος ει ς τυν _ιυ _ι κο ,- _ιο · , _ι νομεα . ΙΜ 'ι' 'ρ _, ' > ' ¦ ¦¦ ' ¦ ' _¦» ' ¦ υ 1 _¦>¦ _^ _»¦ _ _>' ¦¦ ' ' » '' _ιι ιιι _ιι _^ _ιτι ' >¦ ιιι _' _-ι _ρ _» _, _' _^ [ Κινηματογραφος ΠΑ ΛΛΑΣ Λ _€ υκωσ _( α β _, _^ _ΠΗΕΩ _^ ι ' :: _^ Γ _^! : ' ι . ι ι _^!^ Η , « Α Μ Λ Ε Τ » Απο του ΣΑΓΓΑΤΟΥ ' < Ουδ _βμια υπερτιμ ποις _^ πΙ των _εισιτηρ _ιων ¦ ι _/ ιφ . _ΜΙΙμ ι * * ι Τι ι _ιι . _^» ι _^'^ _, ' _* _'** ' _*! ' _* ι _^* ι _^ ' * ι _, ' * ' ' ' _*? .. _¦*¦ ¦ _¦¦ ___ _¦*¦ _, _¦¦ ¦¦¦ ! ΔΗ ΜΟΣ Λ ΕΥΚΩΣΙΑΣ | ι ΒΡ ΑΦ Ε ΙΟΝ ΠΑΡΑΠΟΝ _& Μ ι κο : ι Εισηγησεων : Ι ι τ—τ - - . 4 / _Ιλι _( ιον » ι > ι ., ι , ιΜΙπ ι ι ι _/ Ιι / , ιιιιιιιι Λι _ι'Μαιιι _ιιις ΟΙΙ * _' < ι ι υζ _)) _» Λινχ / _ρ ην , Ι ' ιπι (> ι >) ν κιιι !/ ιιι . > ηβ » ι . ι _>)/> ' < _> η « Λιι <«> ' V 4—Γ . 80 μ . _/ ι , Δ ημυηκοΙ Σν / ι 6 οκΧοι ΟΛ δ _('^ ιιιι _· ιιιι ιις ι » γ * _γααψΛα _ιου Λ _ιιμα _ςχ _ιΙαν _αιονιηηοη ΛημΛτην _Αηιιιωιιι- Ι ! _η < 1 ΙΙχο _? _τη να Λπα _ιιΙΧ ιι ηπρα ' _ποι 'ο Ι ) _ιιαι _^ ιηαιις , ι Εκ τοΟ Δημαρχειο υ | ' // ατνω φωτογραφ ια της συνοικιας Μανχ _ατταν της Νεας _^ Υορκης _ε . λε ιφΟη την νυκτα της 6 ης * Ιουνιου 1940 κατα την διαοκτιαν αναγνωριστικης πτησεως στρατιωτικου αεροπλανου . Το νψηλοτερον των εικονιζομενων κτιριων ειναι ο ουρανοξυστης _ _Εμπα-αρ Στειν Μπηλτιγχ _* _, οστις ειναι ο υψηλοτερος ουρανοξυστης του κοσμου ( 1 . 260 ποδων ) . Αι _φωταγεογημιναι λεοιφοροι ειναι η _εβ δομη λεωφορος ( αριστερ α ) _« _σι η _Μπροντγονευ ιοεξια ) . Το Αγγ _λιχον Πρωταθλ ημα - ¦ — -ψ ΤΟ _ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΝ Κατα το παρελθον Σαοι _ιατον η _Αιβ ερπονλ _ενικησι : την ομα _& α Αστον Γιλα με δυο—ινα ενωπιον 50 , 293 θε ατων . Κατοπιν της επιτυχ ιας ταυτης η ισχυρα _Λιβ ερπουλ ευρισκεται εη ' ι κεφαλης τον Π ρωταθληματος με _βαθμους 27 και με διαφοραν τριεον £ αθμων απο την δεντε ραν Μαντσεστερ _Β _ιαυναιττ , τ . ' / ι Λ _& _ιρπουλ αντιμετωπιζει ανοιον την _Βουλβ ς , η οποια κατεχει την τε · ταοτην θεσιν εις το προηαθλ ημα Η Μαντσεστερ Βιοννα _ιτι γ , η οποια κατεχει την _διυτιραν θεσιν με βαθμους 24 ενικησε την Μιτελαπορο με δυο — ζεπο ενωπιον 42 , 626 θεα των . Το δυο τερματα της Μαντ _Ο _ιστερ _Πιουναιτεε _εσημειωθηοαν εις το διυ ιερον ημιχοονιον νπο του Ραον λη και του Πηροον . Και οι δυο ουτοι δυναμικοι _ποδοαφαιρισται αγωνιζονται με τα χρω ματα , της Εθνικης Αγγλιας . Η Μαντσεστερ _Βιονναιτετ θα _ονναντηθη αυριον μετα της _ΒΙΑακπουλ . Η ' Αροεναλ παριι την _ιιπροσουκηιυν αιιυτυχιαν _ιτι ς εις Λαιπερη κατα ιο παρελθον Σα € _€ _ατον ενωπιον 60 χιλ . θεατων εξακολουθει να _κατεχ ν ιην τρ _ιτην θεαιν . Η Τσα ρλτον _χ αιωρ _- / Ι _οισε να επι _& λ ηθη της 'Α ρσ _/ . · ναλ με τρια —δυο . Μεχρι του 15 ου λ . του δι ντε ρου ημιχρον ' . _· ου η Τσαρλι ο ν παυηγε ' ιτο με _& 2 ( οπ _ιο σκορ μετετραπη ει ς 3 2 . _Καεει ζο _τελεντσιον _τριακονταλπιτ _ η Αραε ιαλ εχασε χρυαα ς ιυχ αιρ _ιας προς ισοφαρισιν . ' // _Αοοι ναλ , η οποια δεν _εινν _ιιετηΟη _ειζ _δωδεκα συνεχεις αγωνας παρεχωρησε τους δυο ζαθ μσ ' νς ει ς την Τσαρλιον , Ανριον ανι ιιιι _Τιοπιζει την ' Αστον Γιλα , η ι ' _ιιιοια . κατεχει την _13 ην θεσιν ι ς το Π ρωταθλημα . Η Α ραιναλ εχει ζαθμονς 23 . Η ομεις _Βουλας , η αιι < κ « κ « - τειχ ε ιην δεντεραν θεαιν νιιιοι-6 ' _ειουη ε _ις τ η ν τ ε τ ι ' ι ρ τ η ν Οε . σι ν κατοπιν ιης _αποτνχ ας της εναντιον της Σαν _τερλαντ . Εχει ( _ια θμον ς 23 / ι ς τ α ενεργητικοι · της . ' _// Βαε _ιλΑζ θα ιιυι ' _ιι ιτ ηθη ηι _· _- ριον _μετει _της _Λιβ ερπουλ , η _< *¦ ποιο _ιυρισκε ιαι επ ' ι χ εφιιλ ) ς του Π ρωταθληματος . ' // _Παριλ η χ ατεχιι η ) ν _ηεμι τ ην θεσιν μι _τισΟ / ιους . * . ' / κ α / η Πλαχ πουΧ την _Ιπτην ιιε _£ αθιιο ' υς 20 . ' // ομας Ι'οιι νχαμ ι _νριιιχι · ται ε * ιι ι κεφαλης τ » ι > Πρωιαθλημιιτας Γ . ' _κατηγοη σς μι _οιι /> μονς 30 , τ ην δε ν ι ερσν θεσιν κατεχει η Χαλ με καθσσ ' νς 2 · ι . ΙΙ ομα ς ΙΙ _ιρμ ι νχαμ κατεχει ιην τελενταιιιν θεσιν ει ς ιον πινακα της Α . ' κατηγοριας _μι £ α (} ου ς / . 'ιτιι . -ΦΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙ Σ ΛΟΒΙΣ ΤΙΚΗ ! ΕΜ . ΕΙΙΜ . ΑΟΝΑΙΗΟΥΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΒ ΑΛΛΗΛΟΒΡΑΦΙΑΣ Το Ι νστ ιτουτον _ΑΜ _ΩΤΕΡΑΣ ΛΟΒΙΣΤΙ ΚΗΣ Ν . Κ . ΚΟΥΚΚ ΟΥΛΛΗ 7 , ΚΡΗΤΗΣ 7 ΛΕΥΚΩΣΙΑ τιθε ται και δι ' Αλληλογρ αφιας ΠΡΩΤΟ εν Κυπρο ) |· . ι , Μι ι _(· _ιια υι ' _ιιικιικ ' , ιυ _( νηιονι _> Μ μ > » , | ιι ν νης Πρι , _ιιι _υοιΙσηι Κιι ι ι _' . _'ΤιΟι . _-, ιυυν _τυ ΔΙΠΛΩΜΑ ΙΟΥ ι _ιΜΠΟΙΜΚΟΥ Ι . ΙΙ Ι ΜΙ- ΛΙΙΙΙ ΙΙΙΟΥ _ΛΟΝΛ Ι ΝΟΥ _ΒιΙ οτιοιον η _Κυβι ρνηοιι , _, Ι _τιπγτ , ι ι _^ ι ' Βιι ιοΜ η σ , ν Λ ( υ Ι . _οιΛ ι ΟΙαη _. ιν . ¦ ' _!'·> ΙΝΣ ΤΙ ΤΟΥΤΟ ΜΑΣ ,, ιι νιηη ΙΙΡ 1 ΙΤΟ _«< Λιιιι _^ / , ι ( ιοι , , ,, ι . | ι _· πι . ) ' , ) , _ιι _,,,,,,, ' μ ) 1 ΙΡΩΤ 0 αι _ιι _^ ιοπ ' _ριη · _^^ _οιΙ _Χι ' η · _Λιιι „ π ι , ιι Η _ιι πιρ _ιια ι ι _»^ 111 _'ιιΤΟ αι . « οι « _(>< Ιπ , Β „ , ( ΛΚΚΑΑΚΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΥΚΚΡΝ . ΥΙΙΑΛΛΙΙΛΙ _Ι Ν ΚΑΙ ΜΙ ! ΦΟΙΤ ΟΥΝ ΣΤΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΜΑΣ ) . * ΠΡΩΤΟ _υι . χ , φηλα ιΙ / . Ι ,. » Ι (>« - « £ « . Ο , Ο μηηι , Ι , ο ς ,, _ιΑ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥΤΟΝ £ Ρ . . ΙΟ . Ο Λι ' ΑΛΑΙΙΑΟΙΙΑΙΙΑΣ . 2 ΙΙΜ . - ΟΙ < _ν 6 ιαφ « ρομ ! Λοι ( κα ι ας ι ςπαι - , ιιιι 'ΛτΤ | ι ιλι ( .. ι 1950 , _Μον να ωποταΟοΟν πρυ τηι Ι η ς Λι _κιμι ριυι ' | ΑΥΣΠΕΨΙΑ Ι Ι 1 Κ Ι Λ _Ο ΙΙΟΙΙΙΣ Ι Σ -- * - Ι _ικ .. , 'ι | ι ι , ] . 1 _· . 1 | ' : Ι' ., _¦!(') ! , _'·!¦ ιι ' , σ ιη , ιια . _οιι Ι ν Λι _' ι _ ι · ιι · ., κ · ιι ΙΙΙ . > ν . ΙΙνΛ Ιιιι _Ι-. Ιιρ ' . υλ Β , ιιι - ι ' , ς , ι , _ιι ' ι ,. ι ' ιιιοιι _,, μο . ' _,, υι ' _ιν . _'ιι , κ _^ ιι _· : _^ και _ιΙΟ _ _.. ( _, κηι · _ιι , ι - _( ι , ' ις _σπιαγι , _ι ' . ιιηιου , ' _ΑγιιΟηγγιΧπΖ ' Ο »' , /·' ,, /'„ ,, ' / , · , Λ .,. 'ι ν . 'ι ' . ΠΑΙ'ΚΠ ΙΡΙΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΙΙ Ετησια Βενικη Σ υνι . · _λιτυσις ητις επροκειτο ια _λα-3 [) χ ωραν ιν _Λαικοσιπ την Κυριακην 27 ην Βτοεμ ( 5 ριου !?· ' _9 Λ , υωυλλι . 1 αι δια ιεχι _. · _κους λογους , και Οα _λαι η χωραν την Κυριακην Π _Δεκι μ βριου 19 Ι 9 κατα την ι · οιαν ( _Λραν και ιδιον ιιι ' ρος . ΕΗ ιι _. _ιι _Αι ΟιΧιμιΗ ου _Σνμη ' _ου λιυιι τι } - Π η γΜ . Κη _ΟαΧ . _Κοιι 'ηι ΙΙΒΟ _, _ . • ΙΠΟΣ ΛΙΙ ΟΚΙΙΙΣΙΝ ΓΡΕΤΤΑΝΙΚΗΣ ΙΟΛΙΕΝΙΠΛΣ Ο κ . Βεωργιος Διαμαντη Ωρολογας , _< κ Κυρηνειας , υπι _ιιαλιτν _αιπισιν ττρος την Λ . Ε . ι υν _κυβι _ρνητην _ιιρ _η ς _Λποκτηο , ν Γ ρεπονικης ' _Ιθαγ ενειας _, _υιουοη ττοτι ι ' ν ων λο γοι . ς 6 ια ιου ς _ΛτιοΙ . /> ι . _· - _σ' ' _ττ _ρετιι ι να _^ οΠυ τοιουτη 'ΙΟαγ / . νι κ . _τ , 6 ι · ον νω _υιιοιιιαλι ) τουτους _γρκτιιιΒχ ττρο ς ι Λ ν _'Βντιμον Απη ικιι 'ικων Βρεαηκπειτ ιν Λι υκτοπιι _ι . -, , ΜΑΒΙΚΟ ΠΑΑΛ _Τι ι 4- * - » - Σημερον 11 ΛΡΑΣΚΕΥΗΝ ' ' και _αιριον ΣΑΓΓΑΤΟΝ ι Και _παΧιν ινα ευχ αριστο 1 ( προγραμμα με ΔΥΟ Ζρ } 'α ι 1 ) Μια _ναυτατη υπεαοχι } ν ,. . , , ,, _Μ _* ι ~ ' * ΤΙΜΙΑ ! : ΚΛΕΦ ΤΟΚΟΡΙΤΣΑ ! . < _^ Τει κλεμμ ενα χρ εμιατα ' που βοη θουν μιαν ολο- ' , χ λ ηρη πολι ... και δυο α- ι δελφες που χ αταδιωχον- , τ αι γιατι τα εκλεψαν ... Π ρα _> ταγωνιοτουν . · ( ΓΕΡΟΝΙΚΑ τ ΛΕ Ι _-Κ ι > ΤΖΟΑΝ ( Κ Ω ΑΦΗ Α Δ ΜΠΑΡΡ Υ ι _ρ ΦΙΤΖΒΚΕΡΑ ΛΤ _^ 2 ) Η ΔΕΥΤΕΡΑ εποχ η V _^ τ ον ωραιοτατου ΕΠΕΙ- _^ ι ΣΟΔΙΑΚΟΥ αριατουο- , | νη ματος πον ειδατε ποτε .. : τιτανε ς ! τον ΑΙΘΕΡιΙΝ ! 1 Α γριες καταδιωξεις , χα _ι μαχες μεσα στην ι 'Αφρικανικη Ζουγκλα . ( _Μυστικα _Βεοιιανικτς _β ασεις . _> _Κατανικα σχ εδια . ' Τρομερες _ανγκρουσεις 1 ι Τεσσερα νεα επεισα- * . _« ,... τ ρ « . ι * _.. _νυ ι / μ . _^· , ι _* ννν · Λ αιααουν _... _ι ι , Με ιους : 4 _+ ΤΖΟΝΝΥ , ' ΝΤΟΟΥΝΣ 1 ' - ·· ΜΠΟΜΠ Υ 1 , ΖΟΡΝΤΛΝ * , + ΡΟΜΠΕΡΤ , ΑΡΜΣΤΡΟΒΚ _^ Ι , - ι * - ¦ *¦ _^ _ι _ι * _^ _* . _Λ . , 1 . _^*** ' οι ακριει ται _^ | _5 _^ ¦ _ _ _* _$ _$ _& / Ι _Ι Π ΙΝΟΗΡΟ ΓΟΛΟΥΝ ' _^ ι Υ ¦ _ΧΑ » _0 / _ΚΟΙΜΗΜΛΤΑ Η _σπινθηροβολος _λαμποοτης των _)· . οομηματων οος , 1 ) α _« _Ιναι _μυγαλυ · _τιρο οιαν 1 % ι ι _οτις _Λκοιες _τιον « _αχηιλων _αας _Ρεαθν · 5 _ΑΟΕ ιΛ αθια _χοχοαιιιχ 6 ν _βερνικι ιων νυχιων , _'Λπλωνιι απηλυ και _^ _λ ιο _λοιιηο 6 τον χρωμα _ΜιΑ ( _Ιναι _Λιαςνκειας . ΛΙιΙΙΙι » • Να _ιΙσΟι |! ι |) αιθι ' _ ΜΙ Μ αναμεσα στα ΙΕοον · Ι ||| |]|| 5 λοε υα Ροη α · _ΓΙΙΙΙΙΙιν _νςωαιις οι οποιιτς Οα _^ βΙ _& Κ ινιιι , _ιμονιζων ιιι ι μι τα Λ _^^ , _τςιοιιμιυιιενιι σας Ι _^^^ Ι | Ι _ιΒονππινια . Ι ( ν _% _> νΙ ΒιΛ _Λξι α _γαηητα 11 _^^ ΒΓ Νιιαχιι _ι ιζιαΟι _^ 9 Γ _^ _Κ ΤΟ ΚΟΜΜΟ ΓΕΡΝΙΚΙ ΤΟΝ ΗΥΧΙΟΜ Αι ) ΝιΜΜΙ )*· _^ Ι • ' , 6 Ι I Ι ι Ι κ ' _^ _ _Θ ΗΝΑΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ · ΑΘΗΝΑΙ , 23 Νοεμβ ριοι Ι ( του _ανταττοκριτοΟ μας ) . ι Το Ε 6 νικ 6 ν ιιι : υμα οννι . · : _χιζιι · οραστηρια ς την _τιρο-ρ-I γασια για την ε ' _ναι -ξη _λειιουρ Ι νισς της μεγαλης _ΕκΕισεως Λαικης Τεχν -ς και _χειροτ _^ χνι-! ας στο _Ζατνπιιο . Ι Ιδ η - ' χ ουν-1 εργεια του ε ' χοι _, τ · Γ · , _ - _υΟ μιι σει το _μεγαλυιε'ο : > - _~^ : της ι αριστερας _τττερυγος του με-I Υ'ορου , 6 ττου ι'α _οτ-,-λγ μ ι η ι _εκθεσις , κα ' ι εινα ι _£ : ο . μο για • την τακτοποιηση των _διαςο _- ι μ _'^ , ν _εκεεματ & ν . _'ιι μι . τα των _] εγκαινιων δεν _ωρ- _ινη _ακιι ια , • ττιοτευετ _σι _& 8 τι 26 συ , _ι-::.:: _: περι τας αρχας Δεκεμβριου . Η ακ _ριυι ' , ς _ημιρα _τω _^ 7 κα _ι - _νιωι ' , λ 6 > ' _{ , 3 Τη ς _Τ · . 3 ι _:-. 3 _^ _3 ! _ι-ς _ι _^ υ Γα _^ _ιλεοις , Οα _Λρ . _ο _^ . α τ : υ το _Αυλαρχειον . Η Ι 7 _πιτ : θ 7 τη που 5 _αττο-4 · αι- η γ · α την καταλληλοτητα _τ < 5 ν 5 ιας > 6 ρων _ικΟ _., μα ι ...- _α : _ιετελεοΟτ ατιο -. _ους κ ' . ' ' . ' ηγΒ | _ι-: >< κα ακ _^ Ε , ημπ ' ι κους κ . κ . Β . Οικονο μου κ _2 ι Β . _Σωτηριου , του _ωρχιι εκτονος κ . Κωνσ _τ αντιιτ ' _- δη κα ' ι της κ . _Νικολουδη . ! Ε ΚΘΕΣΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Η Εταιρια Φιλοτε χνων , που οργανωνε ι _κο-Θξ χρονο Εκθεση Ελληνικοι } Γιβλιου , _αποφασιοε να αργανωοη και φετος τετοια ε ' κυεση οτην αιθουσα της . _αρχαιολογ ικης Ετα ιριας μεταξυ 20 και 31 _Δεκεμ _Φριου . Η Ε κθεοη φετος δεν θ' αναφερεται μοναχα οτις εκδοσε ις του _Ι 9 Ι 9 , αλλα οτι ς εκδοσε ις των τριων τελευταιων χρονων , θα δοθουν δε διαφορα βραδεια στις καλυτερες εκδοαε ις και οτα καλυτερα 3 ιδλια . Η εκθεση αναμενεται με ζωηρο ενδιαφερον απο τους β ιβλιοφιλους υας . Η ΤΑΤΙΑΝΑ ΓΑΡ ΟΥΤΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΒΚΥΡΛΝ Μεγαλ η επ ιτυχ ια σημ ειωσε το ρεσ ι ταλ χορου της χορογραφου και χορευτριας μας _Τατιανας _Γαουτη οτην Αγκυρα . Στην παρασταση _τταρευρεθηκεν ο -προε δρος της Τουρκικη ς Δημοκρατιας κ . Ισμετ Ινονου , ο Ελλ ην πρεσβευτης , το δι ττλωματικυ σωμα , Τουρκοι επισημοι κα ' ι πληθος φιλοτεχνων . Η ' Ελλην ις _καλλιτεχνις χειροκροτηθηκε Ρερμα , Ιδιαιτερα υταν χορεψε δυο χορους παν ω οε μουσικη των κορυφαιων _μουσουργων των δυο χωρων κ . κ . Καλομοιρη κα ' ι _Τζεμαλ _Ρεσι _ντ . Ο κ . _1-νονου ου ε χαρη θερμως την καν Γαρουτη , _ιζεψρα σε δε στον Ελληνα πρεσβευτη τον _* _£ _ωηοο θΒη . ΗιαπιιΒ » τπιι _^ _^ _τ γ - καλλπεχνικα ς προοδους της _Ελλ _α _& _ος _^ _. Μα και οι Τουρκικοι καλλιτεχνικοι κυκλοι , κα ' ι ιδιως ο τυπος , εδει ξαν _ιδιαιτε _, ρη εγκαρδιοτητα _ττρυς την Ελληνιδα καλλιτεχνιδα . ' . . ' _ΚΑ ΘΕΑ ΤΡ ΙΚΑ Ν Κ Α Ο Θιασος Κατερινα ς συνε - χ ιζει μ' επ ιτυχια τι ς παραστασε ις του στη-. · Κωνσταντ ινουπολη . Παραλλ ηλα με τι ς παραστασε ις η μεταβαση του . θιασου και των συνοδων του _'ι'δωσε την ευκα ιρια οργανωσεως διαλεξεων με θεματα αισθητικα και καλλιτεχνικα . Ετσι ο σκηνοθετης κ . Μουζενι & _ης ε'δωσεν εκει διαλεξη περι αρχαιου θεατρου , θα δωσουν δε διαλεξεις , επιση ς οι συνοδευοντε ς τον υ _^ ασον ζωγραφος κ . Γασιλειου κα ' ι ο κ . 'Λχ , Μαμακη ς . Εις την Κωνσταντινουπολη · , ως γνωστον , ευρισκετ αι κοι ο Μου _υικος θιασος _ΚαΚουια- Κρε _ιβατα-Ντορ , του υποιου οι παραστασεις σημειωνουν επισης _εξαιρετικην _επιτυχιαν . 01 οιΟ γ Β · , _: 7 ς : ¦ :. ' . υι _Ι υ _7 _,.... υι _, . ι . ι ' . · ιιτεχνες περιβαλλουν μ' εξαιρετικη αγαπη τους ηθοποιου ς ιων δυο Ελλ ηνικων θιασων . -Με Ιδιαιτερο ενδ _ισφερον αναμενετα ι η πρεμιερα του δευτερου ιργου του -. Θεατρου Τεχνη ς · , που Οανεβαυη , οπως σας _£ γραι _|» α , την νεα ν μεγ αλη επιτυχια του Α ρθουρ Μυλλερ _« _'Ο θανατος του ε _( _Πτορ α κουι- συγγραφεως του εργου « _ΤΙταν υλοι τους παιδια μου » , που ανεβασε _τνριν δυυ _χρονια ο « Θεατρο Τε χνης » . Ιο ε ' _ρ-, ο αυτο _τταιζι . το ι απο εξομη-· _ου στη Νεα Υορκη με _σκηοΟεσιο : του Βλληνος σκηνο'ατη Ι _ΙλΙ α _Καζιι ν , π ( ι ( χι τ | κι . ιε και στο Λονδινο με προ-. αγωνιστη ιον Πι ' , _νλ _Μιουνι , Στο _υργο τους κυριους ρολους Οα παιξουν οι Ιιαο _ιΛι μ Δ ιαμαντοπουλος , _ΠνΙοω Λ ι · ταξει , Λ . Καλλεργης , Με λινα Μερκουρη , Ο . Μοριδ ης κ , | ' χ . μι ' . σκηνοΟευια ιοι ) κ . Κι _τρολου Κουν _κιΙ μουσικη , Ι . ποκρουσι _) του κ . Χατζη δακη ι · > ΜΟΥΣΙΚΑ ΝΕΑ Ο ΖΑΚ _ΤΙΜΠΩ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑ Σ Το μεσημερι της Παρασκευης _εφτασεν αεροπορικως οτην ' _ΛΕηνα 6 διασημος βιρτουοζος του δ ολ _ο _^ _* _. υ . κ _ιι _, _,- , _^^ , Στο _αεροδρομιο τον υποδεχ τη . καν ενο & υσ . ωδως εκπ _ροσωποι • « Ο _μς-. Τ _'Λ . _ιυ μας :: ο ου , καλλιτε χνε ς καΙ _δημοοιογραςοι . Ο κ . Τιμπω εξεφραζε τη _ιιειυ .- . α _ιυγκιν _ηπ η του που εττισκ ετ . το-ο .,- — γ ια τεταρτη . -ε , ρο . η _τελευταια ητα · , προ : 1 ιτω · . _ την Ε λλαδα , τ . ου την _Ο . _υρει -. γενετειρα του _φε . · • ο ς και του πιευμα : ος : . 'Ο Βιμπω ε _μςα _· . _'ιο 5 Β | :- < α το ι & _ιο _σττογευμα ο εν :. ρεσιταλ , _Ι ' : Ικ _-ευο _τ η δε και αυρ · . ο σε δευ . ερο . Σημερα τα μεσημ ερι . εξ , αλλου , λαμβαν ει υιρος ως _οολια _: οτην τακτικη συναυλια της Κρατ ικης Ο _ρχη-τρας . —Η Κ ρατικη Ορχηστρα _οτη σημερ ινη τ ς τακτικη Κυριακατικη συναυλια _θ'υ ' : χη ως _σο > . ιστ τον Ζακ ΙΙμπω , που δα εκτελεση την περιφημη « . Ισπανικη Συμφα . ηια > του Α ~ ν Α _^ Λ . _^ _νι _^™ 1 Α ~ ν · Β . , - ' .-ΛΙ _στρα . Το υπολοιπο προγραμμα πε ριλαμΟανει τα εξης Εργα : Συμφωνια ωρ . ΙΟ σε σολ _μει ζ του Μοτσαρτ , _Ειααγω νη της τριτη ς πραξεως των < _ι 'Λρχ ιτραγουοιοτων της Νυρεμβε ργης .- του Γαγκνερ . -Μαθητευομενος Μαγος , εισαγωγη · του Ντυκας κα ' ι « Πανηγυρικη _Εισαγωγη 1812 ν του _Τοαικοφσκυ . Τη συναυλια θα _διευθυνη ο αρχιμουσικο ς κ . Φιλ . _Οικονομιδης . --Συνεστηθη επιτροπη για να περισυλλεξρ τα σκορπισμ ενο και ανεκδοτο εργο του αει μνηστου μουσουργου Νικου Σκ αλκωτα , προκε _ιαενου , εν καιρω , να εκδωση το τοσο πολυτιμο για τη _νεοιλληνικη μουσ ικη αυτο ε ' ργο . —Η Εθνικη Λυρικη Σκηνη κατεληξε στην & _ιιυςχχ _07 } να χρησιμοποιηση φετος για τη σκηνο ? εσια των μελοδραματικων της παραστασεων τον _γ'νωστον Ελλ ηνα σκηνοθετη κ . Τακην _Μουζενιδ ην . Ηδη υ νεος σκηνοθετης αρχισε να επιμελειται προσωπικως τις προβες των δυο πρωτων ε _' ργων που θ ανεβαστουν , τον « Χορον Μεταμφιεσμενων · .- και τον « Ντον _Μπαοκουαλει- , που η πρωτη τους 0 α δο 5 η αντιστοιχως , στις 7 και ΙΟ Δεκεμβριου . , ι , Ο _τττΒΤΤτ _^· ΝΑ _Υ-ΛΟΠ _- Το νεο εργο του _Κλιφτον Βουεμπ « . Φοιτητης . . . Ναυλον * ( αντιστοιχο με την αξεχαστη περσυνη επιτυχια του ιδιου , « Υπη ρετης . . . Ναυλον ? που σας εγραψα περσυ ) εχει επισης ευχαριοιη πλοκη , χιουμορ και το χαρακτηριζει η Εντονα κωμικη προσωπικοτητα του πρω ταγων ιστου και δημιουργου της . Υστερει -παντως , απο την περσυνη ταινια και διοτι του _ε'λεπιεν η σπαρταριστη πρωτοτυπια ( μ ια κα ' ι βαδιζε _στα-χναρια εκεινης ) μα και , αυιη _καδ' _εαυτην υστερουσε σε ποιοτητα : χιουμορ κα ' ι στις κωμ ικε ς καταστασεις . ν Ηταν παντως κι ' αυτη μια _διασκεδαστικωτατη ταινια , Ιδιως γι αυτους που δεν ειδαν την περσυνη κα ' ι χαρισε στους Αθηναιους δυο πολυ ευχαριστε ς ωρε ς , Δ . Α . ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ • ΕΝΩΣΙΣ . Αν . _ΟιιηΧηγητΛν -- ¦ Καλουνται παντα τα μελη του Συλλογου μας _ει ς _Τακτ _ικην Βενικην _Συνελευο ιν την προσεχη _Παρασκε υην _>· 'αι ω · ( _Χιν 7 . 30 μ . μ . βΕΙΛΑ _Ι Λ : α ) ΕκΟευις πιπραγ μειων ( 5 ) Εκλογη Ελεγκτων γ ) Διαφορα , _Αιιι _ι-ο < 1 . 2 Ιι ιε ' ονΛι »> ' ΔΩΡΟΣ ΠΟΥΛΛΙΙΣ Ρ . Ρηαιιμηην _^ ΕΙΔΟΠΟΙΙΙΣΙΣ Πωλειται αυτοκινητοι · _Φορτ « _ΛΝΟΙ . ΙΛ · . Ι 9 · 1 υ , εν καλη καταοιασει , ανηκον _ει ς την _Κυβι ρνησιν , το οποιον δυναται τ ις να Ιδη _ει ς το ( ν _Λευκωοις _» Βι ιημιι της Βεωργια ς . Ε _' _- ' - _σφραγιστοι ιιροοφοριιι πρι ' πιτ να φθασουν · ε . Ι ς _τΛ Σι > ιβου · λιον Προσφορων του _Αρχπαμειου , Λευκωσια την _20 ην Νοεμ βριου Ι 9 · Β . > _, ημ ερ « τν Διυ _- _τερ « ν και προ της 11 ης ιι ·| ' · _, ν- _> η κ « ν _«&^ _ρ η » _ ' Ν _^ <' . , 1 _^^^ Μπορ _εΤτ € και οεις να _γΙ- _. _^ _ιΛ Μ _* Μ _^< _^ β ν £ Τ £ _δμορφπ δπ _ωςοΙ _αοτ € - ο _(^· _^^ χ Μ _^ _Λ % _ρις _τοα κινηματογρα φου _^^ . Β _^ ς _Ο _^^^ _^ _^ _^/ Τα αηη ουη _χ οναΧ _ιχ ιας λΑ 2 _Β _^~ _ι _·^) _* ·/ _Μ _& Γ / _^ ' _^ . γ _^ _χ _^ _Λ _^||| _ιΙν _^*· -I _ι ρ _ηοιρ η Λμορφιι _Ι . _Κιρι _^ ι ι ιιι ρω · . ~ Ι λ » ΗγΤ _^ _Ρ _β _^ _βΡ _^ _Ι _Τ _^ / ιιανιιαμα . . _Λυια _Χεγα η χ «( νιΒω _> ιι ' - _υιι _'~^ Η _*&»*»· : » ' ¦ _» : _:-α » ψ ¦ Ι νη _Μηιχυ Χατιον . Κ » 1 _Ιιμως ιιυπ ) _^ 91 υΚ « V _^^« - _« ΗΙΚ _τ / ι ) _ι (( , ιιπ α , '· | ι / ι _{ π _) ι { _μαρ ψκις ιιΛν « ι · _^ _υ _^ _Μ _, ΜΙ Κ _^ _^^ _^ _ΙΜΙΕ _^^> _- _-- ' · / _ιημιιτογααφιΗιιιν Λιιι /' ρα _ιν // ιαι _^^^^^^^ Γ _^ μ _!^* ι- _£ _^ _Γ _| ΗΗΡ _^ / _καχΑη ι _ξαιλυΟηχ ι μι κρ υο . Αο _κι- β _νΓΚηΙΓβΚπΚβΜΚΚιΛ _^^^ _ΓβΙΛιΓ _^ ' _^ ν . ' _- ιν 2 _· . μΗαιι ( ιυιι ) χ ην _ιυιιοι ' κιΒπι , / ΜΧιηχ ο _ΜΓΓ _9 ΗΓ _^ _% _^ _μΙΙ _ιΗΙΗ _^^^^ ΙΓΜΡ _^ _^ 'Υ _^^ ν _^ _τ _ηι ριιιοιιμιι _χ αι 0 η < Η _ ι . ) ιι > ι } _γι ιΙ _ ι , 1 ιι ' κ πβ & Η _^ Η > _^ ΓυΓΓ _^^^^^^ _^^^ _^ ι _'ιι ' _Ιι' Ο _^ _ν ' _^ _χιιι'ι > ι _ΙΓ )· ι ( ι ιΙ / ιο ( . « 9 'ιΛ _ιββ _ιι £ ιιιιιι . ' , ιυι > ους . β _^ ΓιΓΑ _~ _*^ ΗΗ _^ Γβ 1 τ _^ . ' _α _^ _4 ! Ι · ' ( ι · _' τ / _5 _^ η _^ Σαπουνι τουαλεττα ς ΛΑ Ξ Ν _^ _^ _/^ Τ 6 μΜρωο & _το _οοητοΟνι . _τ & ν Κ ινημα : τογρηι » _ικ & ν _Αοιιρων _^ _ι _^ 0 _Φ _^(^< _ιΤ < ' _- '' _Χ-ετ ι _ _.-.-ι · υ ιι ., . · , ι | 7 ι « » ιιυι ) ι ιιι Τ _0 2 ΠΗΛΑ Ι ΟΝ = = _ω = ΤΟΥ ΤΡΟΜ ΟΥ _^ _ΤΟ ,. _ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ τοο τζωρτζ ΜΕΡΣ ( 32 ον ) _ιΤ 6 ν υταχρ _εωσες , λοιπον , τρομοκρατωντας τον , να παρουσιασθης στη γυναικα του ως Λ , παραμ ανα της Υ βοννης . Η κυρ ια Πολσον δεν ειχε δη ποτε της , αφου ηταν αρρωστη , την _πσροτμ ακχ της κορης της . Κι ε ' _τυι _εμπηκες στο σπιτι της κυριας Πολσον · . κλεβοντας το ονομα της Τζουλιανας Οκουρ . ελπιζοντας οτι καποια με ρα θα _κατωρθωνες να _ιιρης που ει χε κρυμμενο το _εγγραφον ο πρωην ερωμενος _οου κα επειτα _αφεντ ικο σου . _· Ετσ ι εξηγουνται υλα τα ψαξι ματα μεοα οτα συρτα ρια κα ' ι τις ντουλαπες . Παρα λιγο να βγαλω μια κραυγη : Ωστε ο Α ρμυλ ηταν ο πρωην ε ρωμενος της Τζουλιαν ας Αυτος λοιπον 6 . -. λ δρας με τοοη δυναμι κα ' ι νεοτητα ηταν δ πατερας του Ροιεριου ντε _Αιπουρ Τι ηλικια αραγε να ειχε . 'Ο Θαρπς που καταλαβε απο τη ματια μου την απορια μου , απηντησε : — 'Ο Αρμυλ δεν ητανε παραπανω απο σαραντα επτα ετων . —Σ _αρ & νχ α εξη , φωναζε η παραμανα και τα ματια της _αυτραψανε . Που ειναι τωρα —Απεθανε ! απηντησε ο αστυνομικος . Εκεινη εβγαλε αια κραυγη : —Ληστη , δολοφονε ! εβριζε τον Θαρπς . . . Ο Θαρπς σηκωσε τους ωμους του μ' αδιαφορια κα ' ι συνεχισε : Οταν _ανελαβα να διαλευκανω το μυστηριο του _αινιγματος που βαραινε τη ζωη του κ . Πολσον , καταλαβα αμεσως οτι ο δυστυχης ειχε στο πλευρο του καποιον που τον εστελνε σιγα σιγα στον ταφο . Μεσα στι ς πολλες ερευνες που εκανα ανακαλυψα κι αυτο . Ανοι ξε ε ' ν ασορταρι κι ιβγαλε απο μεσα ε α κουτακ ι με μια λευκη σκονη . —Α ρσενικο , ειπε υ θα ρπς . Κα ' ι συνεχισε : 'Ο Αρμυλ ευρηκε τον Ζοζε , τον πη ρε μαζι του , κα ' ι τον εβανε στη δουλεια του . Ηταν _ι ξωργιομενος μαζη σου _τιου _τοοα χροννο : τωρα ζουσες μεοα στο σπιτι του Πολσον κο ! δεν κατωρ 9 ωσες να _βοιιο τα γαοτακι _ικΡινο . Να σκοτωσετε τον Πολσον , το ει χατε _αποφασιν οας , αλλα _ιινο ς τετοιος θανατος , μια δολοφονια , Οα εβαζε την αστυνομια να ξεακαλιζη πραγματα , να οφρανιζη τα χαρτια του Πολσον , κα ' ι ισως αναμεσα υ αν ' : ια ια _βρισκοτανε κα ' ι τυ χαρ τακι κα ' ι τοτε , _αλλοι μοιο ! Αποφασισατε λοιπον νη β'Ο μ . _α _ια _δ ηλητηρι-« 01 . '·· Η επε μιασι ς μου σας οαοτισε _κοι _γυ ρ εψατε να _ιιτιοπευσεΤι τι ς _οιχι λι . ιε ς σος . Με Λιγα ' . υ , _-. α για να μη οε κουραζυ , υ ιο . ' _ι επαιξε ιο ρολο τ ο _πατιιι στην _ιν τελε « . Ο Α ρμυλ _κανονυι-. ια γραμματα γ κ _' χ ια π .- ιροι . _αιαοΟΒ ] οτον ε φημ εριο _ιου Α γιου Πετρου . Ο ' . αν υ Πολσον κατηγο ρησε τον παπα α ιον δολοφονο του , ενω δυνομαι την _καταΟεοι μ : ις _οτον αιοκριτη _καιωρΟοοι ' ι κιιι γΙοι . γ οτο αναμεταξυ τον Πολσον και ξεφυγις απο την διπλανη καμαρα για ν & ρθης επειτα μαζη μας κι' £ τσι δεν « υρηκαμε κανενα οπο δωματια του , _4 νν 3 _οτκουοχχμε ομιλιες . • Εγω δμως το ειχα καταλαβει και δεν εμιλησα . Στην πραγματικοτητα δεν υπηρχαν αποδειξεις εναντιον σου κα ' ι _ηξε-ρα οτι ο μονος μαρτυρας που ακομα εζουσε , δεν 6 αλεγε τιποτα για να μ η Λερυση την μνημη του . / Αλλα απο τη στιγμη εκεινη ημουνα βεβαιος για την ενοχη σου . 0 ? να ττεια ξεκαθαριζαν μπροστα μου κα ' ι ηταν ευκολο να προχωρησω . Μ . ου ελειπε ινα εγγραφο που οας αφορα . Κα ! να το κι ' αυτο . Ο Θαρπς πηρε παν ω απο το _γ-ραφειο του ενα εγγραφο και το ξεδιπλωσε . —Ειναι ενα αντιγραφο της διαβεδαιωσεως του θανατου της πραγματικης Τζουλιανας 'Οκουρ . Οταν το β ρηκα κι ' αυτο τα αλλα δεν ησαν _-ιιαρα ενα παιχνιδακι . Πρεπει να προσθεσω οτι την ημερα που εξηφανισθη η Υ _βοννη τιαρετηρησα δτι τω δωματιο οου συγκοινωνουσε με το δικο της με τετοιο τροπο που Θα σοα ηταν α & υνατο να την απαγαγουν ςωρ ' ις να το _καταλαβης . / Υπο τη στιγμη εκεινη ο εδαλα υπο επιτηρησι . Δεν ηθελα καθολου να μου ξεφυγης μεσα απο τα χερια . Εμαθα λοιπον δτι χαρι ς σε σενα ηρθε η εφημερ ' ις « Ζουρναλ . _ι . στο σπιτι μου . Και μ ' αυτο τον τροπο εννοησα και το συστημα της αλλη λογραφιας με τον Αρμυλ . Λυτο με ωδηγησε πολυτιμα _ατις εντολες που εδωσα στον _'Λσελιν . Και _τωρο . πις μου πως _κατωρθωσες να κανης τον _ετοιμοθανατο την τελευταια στιγμη ν' ατιοαυρη την κατηγορια του για τον παπα . Η μεγαιρα μουρμουρισε . —Απλουστατα , ειπε , απεκαλυψα σ' αυτο τα ζωον δτι ο παπας ηταν ο γυιος του . —Π ραγματι , αυτο υπεθεσα κι ' εγω . 'Ο Πολσον α _νι-οουσε βεβαια οτι ησουνα η πρωτη γυναικα του κομητος ντε Μπουρ , υπως αγνοουσε επισης δτι ο Ροβε ρτος ηταν γυ ιας σου . —ΤΙ ωραια που κελαιδας , του ειπε η παοααανα ιι ' ιινα γελοιο . Ο Θαρπς , οηκ ωθηκε εξαγριωμενος . Δεν ειχε τιποτε αλλο να _προαΟ'ηη κι ' εγνεψε στον Ασελ ' ιν να παρη μαζη του τη γυναικα εκεινη . Εκεινο ς υπηκουσε , Τη στ ιγμη που πηγαν να περασουν το κατωφλι ο διασημος αστυνομικος τους ειπε : —Μια τελευταια _συστασι Απαιτω οπως στη δικη μη γινη χρηαις των ονομ ατων _: ων οικογενειων ντε Μπουρ και Πολοον Μπι . νε . Εκει νη χαμογελασε π : ρ .-φρονητικα . Ι οιε υ αγ γλος αστυνομικος πηρε πανω απο το γραγραφ- ιο του το κουτακι με το αοαενικο κα ' ι της το εδει ξε : ' -Δεν δινω λογαριασμο για τις πραξεις μου , της ειπε . Επειτα δειχνοντα ς τον Ασελ ' ιν ιξηκολουΟ ησε . ( ακολουθει ) , 'Δνα τον Παγκοσμιον Τυπον ΑΘΗΝΑΙ , 24 ( _Ρεουτερ ) . ~ Ενωπι υν των εκκλ ησιαστικων _, στρατιωτικων και _τιολντικων Αρχων της Κοζανης _, ακτω κ ρατικοι λειτουργοι ανε & εχθηοαν εκ της κολυμβηθρσς ει ς την _'ιερ αν _Μητροπολιν της Κοζανης ισα ριθμα β ρεφη , τεκνα κρατουμενων ει ς το στρατοπεδον Γ' Σ . Σ . _ουμμοριτισσων . Εις τα νεοφωτιστο · εδοθησαν τα ονοματα Ν ικηφ ορος , Φρειδερικη , Κωνσταντινος , Σοφια , Θωμας ,, Ιωαννης και Μαρια . Αναδοχοι ησαν οι Σ , _ιβ . Μητροπολιτης _Σερβιων κσι νομαρχης Κο ζαν ης κ . Ι . Βκοτσης , ο δημαρχος κ . Τε ρπος , ο προσωπαρχης του Α' Σ . Σ . συ νταγματαρχης κ . Λ . Μακαριτης , ο προεδρος του Εργατ ικου Κεντρου , οι _διευ Ουντα . ι της Εθι ικης και της Αγροτικης Τραπεζης και η _προι & ρος _τηι Ι _'ανελλας του Στρατιωτου . ¦ _-ΙΖ ιι το στρ' . ι -οπε & ον κρατουμε νων σι μμο . ' . αων του 13 ' Σο ' ν ματος Σ τρατου συνεστηθη προσκοπικη _οιιας απο .--ο'ρους τροι _^ ιι _' , ιους , του οτματοπεδου , πλειστο ι των οποιων ειχον διατελεσα πυρηνε ς εις το _τελευιαιον _κο-μμουνιπτικον μικροβιον , εγε _νοντο _αντικειμενον ενθουσιωδων εκδηλωσεων _δτε - _ιαρε α 3 ον προσφατως τας προοκοπικας των σιολας εις την Κοζανην . -Κατα την _τ ελευταιον _ουι'δ ριουΒ . ' Ιι _ ς _ΣΙ _ _ν ταγμοπκης Επ ιτροπης , συζητουμενων των διατα ξεων του Συνταγματος περι αναγκαστικων απαλλοτριωσεων δι ' εγ _κατα-( _ιτΒΒπι _.- α _κτηιιΛνΛ- ' να ) > _ιγγ _ρ _ιτ - ιω ν και _κιι μοιρ _-οφων , _προσηλΟεν ε ( ι , την _Γουλην ανιιπροσωπ . ι α ιου _Λ γγκ . _Αρχιει πι οκοπου ΑΟηιων κ . Σπ _υριδι . η ος _κ'ιι _ιι ] _ι , ' ι _ι _ρ-αι Συνοδου ι . οι _εξ . 'Ο _ιυ . τας αποψε ις ιης Εκκλησια ς , _ζηιηααοα ιην _ιξαιρεπιν της ι ' κκλ ησι ιι _- _υτ ικ ης ' . ιι ' ριοι _' , _-ιιας απο _κιιν _( Ιπαλλο _τριωσ . _, ι , _ι ν . Ο παριοια · ιι > νος υπουργος Θρησκευμ ατων κ . Τσατσοι , ( _Ιιμ Ιλ ηοεν ι '· _πισηι _, _υποστηρι ξας _ια ς _απο'ι'ι ιι ιη _< Εκ κ _' . η ' . · _-ιχς _, μεΟ' ι'ι η Συ . _ι _.- _ιγμ-Ι π κη Επιτροπη ι '· _ιιι χΒιη ι ην _ιξιιι _ρι-οιν τηι Εκ . Ι | υιι _ι _οιιΜ | ς : ι ρ , ουοιας , _ιιπο πασης φι , . Κως ιΙ ' | ι > . _λοιριωσι ς ' · , κιιι _εξ 'ι _ι ρ : σι ν των ικ · ιιι . ν | Μκι . -ιι -. ιΜ ' . ιν Μημ αιων ι ' πκι ιο ς ι ' ι νιιγ Μι _- ι _ι ιι , _ιΥ μιοΟωιι _, ' ις . _Ιν _πιι Ι Β . * _> , Βι ,. , ι - _[ _, ' , _τΙ . ' _ιμιΒ . 1 . ' _- . ' ν Ημι ' ιΒ Ι ,, π _' μ- _ιιι Β . · ι ' _- ' _το ιοιι Λη . ιιλ _ς ι ' ι Α μ . ( . _λ _, π , Ιι _ιιμ , ' _- σβυι . - ' ι ' _ιιι μ' ιι _-ι ι' ανλι , ' ν _ιι ' ι _> ' ι . η : Ι Ι _, ' _νι , _ιμα _πι ,, ι _, _· ννι | _ι ) ηι ,. ι , Ιι _/ ν' ( _Ι- ! _θΙ- _· ι ν II , . ι ·! , .., _, _> _, Η , η η Λω μ , · ι ιιιις , ι ' μ , ' _- _τοιπν () .- [ , ι ρω ως _θετην Πατριδα μου , Οα βαδ ιζουν μαζι δια τον αγωνα της _ελευθεριας . Η Ελλας και ημεις ειπε / μεν εις τους επιδρομεις του Γορρα δτι δεν θα περασουν , και δεν Οα περασουν . Περι αυτου ειμαι απολυτως βεβαιος ( ζωηρα και παρατεταμενα χειροκρο τηματα ) . ΛΟΝΔΙΝΟΜ , 2-1 ( Ρεουτερ ) —Το αμερικαν ικοι · πε ριοδικοι 1 < Νιους Βουηκ ¦ γραφει οτι οι κορυφαιοι Α μερικανοι επιστημονε ς _επι ιου προβληματος της ατομικης ενεργειας _, ιιετοζυ των οποιων και ο _ΛΛμπερτ Αινσταιν , συνηλθαν ει ς _μυστικην _συσκεψιν ει ς το _Πανεπιστημιον του Π ρι νπετον , δια α συζητησουν την δημιουργηθεισα ν _καταστασιν εκ της -ατομικης εκρη ξεως- εις την _Ρωυοια _· . · . Διεπι υτωσαν οτι : η ) Οα επρεπ- νυ εχουν ιι ς την _&· . α · Οεσιν των στοιχεια επι του ποιυι ειναι 'η π ροοδοι ·' _ιι _επιτελι _οθ .-. ισαι ει ς τη ν Ρωσοιαν και β ) επι τ ] _βοσγ ι αι ' . των ια ιξετασΟη πως θα _αν _ιιμετω-Πισ _Οη η κ _ατιιιστ _ι _, ισ _' . ς . Σ _ειν εφωνηοο _, γ _ιτινοης _ετνν του υτν _ν ' γ _Ρωσοια εχει στηλ η · , · ουρανιου απο του 19-17 κ αι _ηρχισενεκτοτ την _προσπαΟ ιαν πρ ος _κστν οκι υην ατομοβο μ βα ς . — _'Ι _ηΛεγραφουν εκ _Μπριον ολ οτι ο δοκτ ωρ Βκρ ευ _Ουιυλιερ , του ιι : _υρολογ'ικου Ινστιτουτου του Μπριστολ ανη , - γε ιλΒ ν ι _'· Τι εφευ ρε πεκγιιδιον ω ο ποιον ¦ 'ε ' χ . 'ι λογ'ικην , . Κατα τυ ν επιστημονα τουτον , το -ιιτιγ ν ιδιον , ιο οποιον εχει μηκος Ι 3 εκαιοστομ _ετρων κα ' ι ομοιαζει προς χ ι ' .-νν . _· Β . _ι /· _ι ι- · Λ _ι-κ _^ _-χ Π , - διαφορ < παιγνιδια , διοτι διατηρει τα μαθηματα · _ι . ις · · _κυτταρον μνημης και εκτελει Λ , τι _διιιτ αχ _Οη _ιι ργ _οτιρα . _ΧορΒο :. , _^ αδι / , _ει , αποφευγ _ι ! : ιι _^ [ ιτ ιοδ _^ ι , _^ ο _γιΒπαι ( _ιτπν _ν-οι . ρο . υΟη _κυ ' ι αντιπαθει ιο ι _|· ι . Ι χος . Βρομαζιι : υκολως . εχ : δι . οπ _, _'ος υ > . _ι . _ι ια ζωα τιι _πρυι ι , ιιμΗκ το » και [ _ιι ς αν _τιπαΟι ιας του . Ο _δοκκ , η ) Οαω _' . τιρ ' . ι , η γτμ . _ιι . ν ει ς ιου ς αντ ιπροσωπου ·» του τιΙ -ιου , ιι ι ι η . _' . _φα ' _ιριο _ιι το υ ι'Υ ' ιι , _ι-. ιιι ' _απ ιιμι ' _μηοι ι _ζιι _.-ιιι . ι κιι ι ιι _ι ι τιι _παιγ'ιιδιοι _ιοιι Οι ' γ ι κ τ γ _Βι ι ] ι _ι ς : ιμ- α / υ ρα ν _ι-. 'Π ιι τα -τμυσ _.-. _χη ' . ·' , (> : ιι _τι 'ι η - · ν _ν- . _ι , _πωλοο _μι ν ον εκ π ΟΙΟΙ ΒιΙ Ι ' ι _δι . _ν . Μ > ι πι _, Ιν ' . _ΜΙ . ιι λι V ι . IV . Ο . φι υρι της ι . Λιι μ , ιι μ ι : / . ε'β ' _ ι ιι ν ι ' ι ( ι συ ντο μως Οα ι . ι _ι _'ιιι _τ , η δι . -. ι τυν να _καιαι κ . ' . < ιπΠ [| |/ ι ι μ 'ιι ' ιι , ιο _οιτοιυν Οα _^ ιυιιΙΙΙι νιι ι _ΚΒ-. _ι η _διιΠιι-,- ιις , ν-1 ιΙιιι ' η , ν -1 ιΙτ _τ ιιι ιι ' , ι ι ιι , ' {!' . _ιη ' _μτ _, ιι , _ι _,., ιι ι ι ' ι κιι , μνη ( V-| ι | Π . ιι | ι , Μι ι , πρι ' ι ξι ις . - ' ¦¦ ¦ ¦ _^ Κοιν _αγ _ικα ? ΛΞΙΤΟΥΡΒΙΑΙ ΚΑΙ ΚΗΡΥΒΜΑΤΑ 'Ο Παν . Μητροπολιτης Κυρηνειας κ . Κυπριανος θα _τελεσρ την θειον _λειτουργιαν και 6 α . κηρυξτ ) των θειον λογον την προσεχη Κυριακην εν τω Ι . ν . Λαονακος Λαπηθου , την δευτεραν εν τω Ι . ν . Κοντεμενου και την _Τεταρτην , 30 Νοεμβριου , εορτην του Αποστ . Ανδρεου , εν τω _ττανηγυριζοντι ι . ν . _Παναγρων . Μεβαυριον Κυριακην οι Ιεροκηρυκες της _Αρχιεπισκοπης θα κηρυξωσι τον θειον λογον ως εξης : Ο Πανοσ . 'Αρ _χι _μανδριτης κ . Παμφιλος Πα · _παγιαννης εν τω ι . ν . _Παλλουριωτισσης , το δε απογευμα ει ς τον « _Ευαγγελισμον _* _Παλλουριωτισσης , ο Αρχιερατικος Επιτροπος 'Αμμοχο _'> στου Ι _ερολ . κ . Ιακωβος Παυλου εις το _ΚαιμακλΙ , ο _—<^ θεολογος κ . Δημ . Ρεβελας ει ς Δερυνειαν , το δε _ατχογ-ευμα εις Σ _ωτηραν , ο Θεολογος κ . Νικ . Πετσας εις Αγιον Δομετιον και ο θεολογ · ος κ . Κωατας Ανδρεου εις ιερον ναον _Φοαερωμενης . ΥΠ 02 ΧΕ 2 ΕΙ 2 ΒΑΜΟΥ 'ι- .. _ι *· ..- _ α π =. ψ- _~ ν / ι . ι _^ _ιτν ι ν * . ι _ ι I _» , · Ι _* ΑΙΙ Λ ι _« .-ωργιου εξ _Αλεθρικου αοριστα εγκατεστημενος εν Χρυσχι Ακτη παρα τω οικω κ . Α . Λεβεντη και η δ . Χλοη Π . Ηλιαδου εκ Λευκωσιας εδωσαν _ωμοιβαιαν Οποσχεσιν γαμου . ΕΠΙΣΚΕΨΕΙ _Σ Η κ . Πηνελοπη Χρ . Β . _Σταυρινιδ η θα _δεχθη επισκεψε ις αΟριον _Σαβδοιτον και μεθαυριον Κυριακην 26 ην και 27 ην Νοεμβριου επι τη ονομαστικη εορτη του υιοΟ της Στελιου . Η κ . Θεσσαλια Σ τελιου Βεωργιαδη θα δεχθη επισκεψε ις επι τη _ονομαστικη εορτη του συζυγου της αΟριον _Σαββατον . Η κ . Βαλατεια Δικαιου ιατρος , 6 α δεχθη επισκεψεις την Κυριακην 27 ην Νοεμν _*} βριου . Η εν Λαρνακ ι κ . Καλλιοτιιτσα Α . Ζαννεττου Θα _δεχθη συγχαρητηριους επισκεψει ς ε _, π' ευκαιρια των γ'αμων της και τη ονομαστικη _εορτη του συζυγου της την 30 ην Νοεμβριου και Ιην Δεκεμβριου . 11 κ . Β . Βκαρανη δεν εορταζει οΟτε δεχετα ι επισκεψεις την 26 ην _Μοεμβριου και 6 ην Δεκεμβρ ιου επ ' ι ταις ονομα- _^ _στικαις _εορταις των υιων της . Η κ . Θεκλα Λ . Χριστοφιουυ οεν _οεχεται επισκεψεις αΟριον _Σαβδατον επ ' ι τη ονομαστικη εορτη της θυγατρος της . Η κ . Νονη Στελιου _Κυριακι & η εκ Λεμεσου δεν βα δεχθη επισκεψεις αΟριον Σαββατον _, επι τη ονομαστικη _εορτη του συζυγου της . II κ . _Κατ ινα Ε . Αραδιπνωτη & εν εορταζει _ουτε δεχεται επισκεψεις σημερον εορτην της _'Λγ . ΑΙκατερινης . ΧΟΡΟΙ ΙΟ Συνδεσμος Κυβερνητικων _Υπα'Αηλων διδει τον ε- _*» _τησιον χορον του την 3 ην Δε- Β _' κεμβριου ει ς το Μαγικο Πα- _* λατ ι . ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Δια της αεροπορικης Εταιρειας _« Σουιντερ Ι _ντερνασιοναλ ΛΒαργουεης . , _αντιπροσωπευομενης εν Κυπρω υπο του Ι ' _ουριατικοΟ Βραφειου · ΛοΟ · ης .- ανεχωρηοαν χθες εις Ρο · δεαιαν και Τζιοχαννεσπουργ · κ ο κ . και η κ . Στυλιανου , η δ . Μουλνε κ . _α . ΙΙ ως ωνω _Εταιρει α εκτελει , _οιοεβδομαδιαια δρομολογια εκ Λευκωσιας κατ ευθειαν _ε . Ις _Ανατολικην και Νοτιο ν Αφρικην . ΕΟΡΤΗ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ Μεθαυ ριον Κυριακην εορτην του Α- , · . Ιακωβου του Περσου , _εορταζοντος του Ελλ ηνικοι ) Ορφανοτροφειου Λευκωσιας , ο _Πανοαιολογιωτατος Α ρχιμανδριτης κ . Διονυσιος , Διευθυντη ς της Ιερατικη ς Σχολης , θα _λειτουργηση και κηρυ ξη τον θειον λογον εν τω Ι . ν . 'Λγ , Ιακωβου Λευκωσια ς ( Παλαιον _Ορφανοτροφειον ) . Μετα την λεπουργιαν Οα _τελεσθη το καΟαρωμι . νον _ιτηοιον _μνη μοσυ νον υιτι _, ρ των δωρητων και ιυΒρ _γ'ιτων του _Ορψανοτροφιιου . ΕΙΣΦΟΡΑ Ι II κ . Ιιμο Οεα Π . Χριστοδοιι . νοι ι . _Ισι ' φι μεν μεσον του - • Εθνους , μιαν _λιραν υπι _»> των < Ιν _ιαμτ _οιτ _ληκτ ων ι : Ι ς μν _η-¦ μην τηι μητρος της Ελπινικης _αιτι μνημοσυνου . ' ) , * . Χ μ , _^ ιο φ _.,,, _^ ., _Λημιμμ . · ου ι . Ιοεφ _ιριν υπε ρ του ταμειου της Φιλοπτωχου Αδελφοιητος Καθολικη ς τρ ια σελινια ει ς μνη | ιτ ] ν Χαραλαμπου Ι ' σι ριωιη . Γ ' 1 1 Π 1 ' _^ ' _^ _Ηυι Γ _^ Ι ι _^ ι _ΛΟιιιΠ ηΟΔΡΙΙΙ _Ι Ν ι [ΛΕΥ ΚΩΣΙΑΣ ( : ¦ Α : Ιι _' . ιη φ ( Ι _ιιΙ ) η ο ) ( ιιΙ { ιι ' _Ιιυιυι ) (· _ομιιιι Κα _Λιι _ζαχ ΙΙα _νι' _^ _ι μιΟαυ _^ ιον Κνρα _ιΗη γ ' _? . ' / Νοιμ _ι _ριο ν . ΙΙ ΙΙΡι _Ι ΤΗ ΚΟΥΡΣΑ ης π ς / .. ' . Ο ιι .,,. 3 α _= _ιατ _^ _ον _3 αα _3 _βντιαανς 3 ν _= π _3 _^ _* φ _¦»«·^'»· - _<» - _^» _^» _- _- »» - _»» - _·»» _*» _- _~»» - _^>»··*» - - ¦ _¦ - · - _»»·~»» _.- _»» - _^» . _. _» » _.. _^» _. _^»· _- _»»~» φι - _^» ¦» _<» - _ι | ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ι [ [ _Προσφοραι _· . ,. — , . : Β <> _Αημυρχι . Η η · Α * _ιοοιπιιπ _^ ζηιιι _/ _ιρησφουης Ακ ' ι ' 1 » _ιι ' / ι ' ηι » ιμι ) _1 > Η < ι ' βιι _ης ιΛνγιηκΗης _^ ' _^«»'»/« 7 ' _^ ' _» _φοο _^ Ιον < , 10 ι ' ! Β ( ιν < αι' ( νκιιι η _* _^ _ιΑ ( _ιαΙ ' < ι νο _^* ι . ν _<» υ _κιΙ < < ιθ _ι *< ι _ρα ι _^ * 11 ' _«· ' _φι > ι , > ι } ' <> ι _>) >(( : ' ι _ανναιιοης ν < Ι _ζνγ _ιαι ) , /< ι μιαν ι , !»)* » · , , < Χ <> Η _ι >)( η > ν _ψΗμ _ιηγον ιΙΙ _Ι ΙΟΗ Υι / ΙΟΒ . _ ΙΙ _ικκι _φηρ _αι _ιι _' ιιΜι ιιι Λι μ _πι ' ι _. _α ιχ _^ ι _ιης ι ι > Λ ( _κιμ · Ι γ Λ .... » · . ) ιΡ _·/ ι ) . Χ ι : Κ ΤΟ Υ ΔΙΙΜΑνΧν _ιΟΥ 1 ! / _Ιι'μκηπ ' π ιη : _>· ι ) ιηιιπυ , τ ¦ » -+ » - _^ 4 »» _·<» _-4 » ¦ ¦ » _+ Φ _~* 4 Φ _·· 4 Φ _+ Φ ~ Φ _+-Φ _+ · ¦»¦ -4 _Φ- _^»> _»¦ _+ ¦ ¦ ΚΥΠΡΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ι ι ι ι . , II '/ _Ιι 'Π _^ ΙιΙ _ρι / Ι / Ι .,- ιοιι | '»·|/ ( 1 ( 11 X 1 ιι _Ιι . _ιΟι ' _' ΚΥΡ 1 ΙΝ ΕΙΑ' Ι 11 _ιι _/ ν !)) ' , !) ΒιΟ , ι' >< ΙΙ οιιι _'Σι _ιιι ΛιιΙ Μι _λΑουμη _/ ν Αυιι _' _' _· _ιιΧΙας . ' _ιΥπΟΑιι _ιριπι ,- (/ ι ' ιιιι . ι ν 1 _, 'ιΠ , Ο . Ο . < II . · - , ' , ,, . _. . _' / _Ιιιι ιιι ι _Ιιιι Βη ( ι { ιι » ιιι . Β αιιιιιιιΙΙ , μ , _ιηιι κι , ι . Β , 7 Αδελφους Λοιζιδη Τ Π . Ιιυ _ι ιπ Δι > ιιι _ηι , ) ι * '·»' ι Τηλ . ι _· Ι , / 1 ι Ι'ιιιιι _ιιι _' π . Αυτοτ _ιμυροι 5 μ € νοι ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Ειναι γνωστο , ηως ιο οι · _σβ ημα τυς αντοσνντηρηοης _τδχουν απο ενστικτο , σε μεγαλο € αυμο _ανεπτυγμενο ι τοσο 6 αν · _Ορακισς οσο χ _αι τα ζωα . Κι ' _ιιναι φναιχ ο . Εκεινο ομως _ποι _» _παιαντα _αφυσικο ειναι το _-πω ? _νηαρχ ουν ανθρωποι με πιο πολν _ανεπτυγμενο το αισθημα τ _»??· .. αυτοκαταστροφης ! . . . Ειναι οι λεγομενοι . . . αυτατιμωρουμε · νοι ! . . . Οσο χ ι' αν το _ψαινα · _μενο καταντα _ακατανοητο χ αι παραξενο για τους πολλους , ¦ ν · _παρχ ιι _αμο > ς χ ι * _αξιζτι να τ ' αναλυσουμε . Ειναι γεγονος , οτιως Οεν _ουναντουμε αυχνα _τι · _τοιυυς τνηους , κι ' ομως ζουν αναμεσα μας υποφερουν * τους _ηαρεξηγονμι : χα ' ι σπανια ζητουμε να _εμβ αθυνουμε στο ψυχικο τονς οραμα . . . Ποτε οεν δειξαμε την ελαχιστη συμπαθεια , ποτε δεν θελησαμε , ιστοι χ ι απο πε _& ι _ρ γζια , _> η _/ ξιι _αοουκε _ια αιτια που ποοχ _αλονν αυτη την _ΛιιΙτηητηπ _») _ΛΒπι _ηιιιιιεα · _ΛΛ ( θ * τα , χ ο , τι μπορουν , για να _ηαρονσιαζο _/ ντα . 1 _σιον χ _οομο _οιαφορΒιι χ ο _ι απ ' οιι εινηι . . . Χειρ οτεροι , με χ αχ ο χαρακτηρα χ ι ' _ιΧαττω μιπη που . . _, δτν εχουν . - . Βενικα , ψ 'ρ · _νονται με τετοιο τροπο πον ο κοσμος σχηματιζει μια χ αχ η ιδεα για το _ιιτομο ζαυςι . . . Αισθανονται ενα ειδος _οιπνοηπχ ης και ψυχικης ηδονης με τη σκεψη πο > ς εχουν τη δυναμη ν αψηφονν την κοινη γνωμη και να κανουν τ ' αντιθετα ειπ' ολο τον αλλο κοσμο που αννη & ως _προοπ _ο-ΗεΙ » ' « _ψηινιται καλυτερος απ ' οτι πρ αγμαιι ειναι ! . . . Κι' _ομοις αντοι οι ζνποι , ειναι ισως ανωτεροι ανθ ρωποι , που _εχ ονν ολα τα διανοητικα χαι ψυοικα προσοντα κα ' ι Οα μπορουσαν να διαπρεψουν στην κοινωνια . . . Μα _δι . ν καταφερνουν παρ α να γινουν οι αιωνιοι αποτυχημενοι , που δινουν μια _§ α 9 _εια _απογοητεψη τοσο σε οσους κατι περ ιμεναν απο τη διανοητικη ιονς Ικανοτητα , οσο χ ο . _1 στον _ιαντο τονς , προπαντων σ * αυτον ! . . . Κιη γινονται α * γιατρευτα _δνστυχ ιομι νοι ! . . . Αν εξετασουμε ιυ ζητημα απο ψυχολογικης αποψεως , Οα _ζ ρουμε μια πιθανη εξηγηση : Το αισθ ημα της αυτοκαταστροφης η αντοτιμωριας , οεν ειναι φυσικο οτον ανθ ρωπο , πον γινιεται για _ναντι ι ευτυχισμενος . . . Μικρος , ειναι κατα κανονα * χ α · λος > , _εκιο ς αν γεννηθηκα απο -κακους · _γονιΛς _, ο / _ιυιε α γ < ι ο ισ γ ι κ α παι ρνει τα κακα τονς ενστικτα . . . ' Οταν πρωτομπαινει ατη ζωη , ι χει συνηθως ιι ς καλυτερες διαθεσεις . Τοτε α ρχ ιζουν να πα ' . ζονν τον τερ αστιο Β . ολη _τγτΙιι _· . ηι _'τ γ η ι _ιν τ < Ι - σεις : ' Αν ειναι ευνοικε ς , αν δεν _αννανε 7 ) αει παρ α ενκολ ' ιε ς , χαρ ες , πλουτο , Αγαπη , ο , τι αποτελει τελοσπαντων γιει τον χαι ? _εΙ 'α την ε . ν τ υ χ ι « , - — γιατι ας μη ξεχνουμι πω ς η ευτυχια ειναι ζι } _τι _ ια _υποκειμενα χ ο τοτε _δι ν μπορει _παοει νει γινη καλος χ ι ' ευτυχ ισμενος ! ... Αν υμο ) ς οι περιστασεις ι _Ιναι δ υσμε νε ις , οι ατ υχ _ιε δεν α α ο · ουν νπ ι'ον χ ινπουν κατ αχ εψαλα οε καθε ταυ β ημα , _οχ _οτιονυντ ας διαρκω ς καθε διαθεση που Θανοι <·> θι ν ' αντ ιι ) ρασ η κιι ' ι ν α _παλαι ψη δεν μηοριι παρα ν * απογοητι νθη σριοτικει απο τ η Μοι ρα του , τη _ζωει , τους _σννανΟρω / _ιυυζ του χ α ι ιιπυ εον ιδιο τον εαυτο του ! . . . Και τοτε γινιεται μεαα τον το _αιβ αημα της αυτοκαταστροφης ! . · - Τε _> καταστρ εφουν οι _ατυχ _ιις , ο ' ι ανθ ρωποι , ( ο πι _πριομι ' νη ιυυ . . . Νοιωθιι ' ε . να ι _ιδος σαοιστικης ι υχαρ _ιοιησης νιι χ _ιιτασιρ _εχμη χ ι ' ο ιδιος τον ι . αντο του ! . . . ' Ενα ιιδος πι _ρηφανε ιας , ' ε . να ιΗος δυναμης το ν ' αψηφα χ η γνωμη των αλλων νι ( ι το ιιτιπιο του , που ι υ νομιζουν - διαφορε ηχο _^ απο ο , π πραγιιατιΗι ' ι ειναι , . Κι ' ι _νιμ κατει _ααθος , μποριι _νιιμεινι π γνος , ιδεαλιστης , τι μιος , καλο- , με ΗΙ , ιιι' ι >/ ν » Αι '(» ηιΙι _ς Λ ινΜ Β _»/ ν αντιθετη _ενι _υπισση . Μεσα ιην νοιωθιι μια πικρη _χ _ 0 / ' ' ' Βι ι , ' μ ) ιει _ιιασκαριμα , _ιιαιζει ινα _ιιολο παλια τσα κ πια' γελα στην _χηΒΙι _ι _χ ι / απηνη χπι . _χλπιι _ι στιι : ιαηιιακε ) ν ιιι ! . . 'Ο ρολος ι . / ι ' _ιιη διασκεδαζει λιγ ακι , ιδν _ι 'ανι ι να ξιχνα ι η _δνστυχ _ια _τοι . . . υια _ι . 'ιαν κλι ι ιιι η μον < ι χ οζ _ικ' ιον ιαιικ ι : ιι * κι ' ι 1 _^ ια ( οι _ κ ι π » ψευτικο και ασκι _ειασιιιι : ιοι > με _τιΙιια κοπο , ιοσι ς _θνσιις , ι _*>· σο πονο , κπτιιη _υ σι να _ιμιιια _ξη >< ι ' σ νπκρ ε _'ση _ιι / ν ειληθιιη ι ου ψα τυσ στ ει ν κ α Ορ ε φ ι η , _£ / σ ι σ ' / να απ ' λ _ικσιΙ , ( ι . 'ι σηακ ι (><<· χ _λειμιχ . Και παν _αχ αυοτ η _·< _ι _ανθρκαπ ος » ' _κλιι ' η ιαν _κιυτσ πι υ σαν πι _ιαιμ ενο Κι ' _ισισρχι ι ι ρσ γ ι χ αη ι ρη κσ τ ι ' ι ν τ ιιι α ια ι οι » ι ' ¦· κλιι _ις ιον _ι η σ / ε _» σσ ι Τα ι / Κι _λι δισμ ενι σ · Ι > _ηηιικ ' ι 'Βει πιακι σμεν , _ι ι / ι , μ ιδανικι ' ι ι 'Βα ν ι ιι ) _(>¦' οιμι _(' . ιμ _^ μι . ιοιι νοι _οΙ / Η _-ι _« _η- Λι ' ν . _ΙΟι _ηΙ ι αιιν 1 Υ . · ια ρχι ι μι γιιλυι ι ι > η λυιιη ιιαα ια να νοκοθ η- _ιιισς ι ιναι 'ιολν σσγ α _ ι / ι ' _ι για ν' ι ' ι ν ι ιδριΙοης !! α _> - μηνα χιι : <><> ν Ηα _τε η ι ( ι / φι ς ιαν ι ην ιο ιιυιι χ ι ' Ι γη ι ~ ιιΒ > Βιιι _ιμιορου μι νης · Ι Ι ' _η 'ιιιιι _^ ιι ι ρ ηγικαη ι ησ _πι > ν α ισθ ημα α ι * _ααια παν νοπαθον ! η ( ι _)' ,-Ι ( Μι _οι , διανοητικα ι νει λα χια π / ι - , Ι · 1 ) ΠΙΙ ι Ι ' . _'ΙΟι , _> _,. < ι _- πον τ π ,- τους ειλιαυς να Οριαμ _- _6 ' ευσιιν στη ζο _> η , ε . νιιι _ιιατει β αθος ι ναι _^ _ιολν χειρι _ιιιραι Απ 1 _ιιυτιηΚ ' , _πυι > Αναξιοπαθουν . , _Αιν _Ιι , ερισ ποσις μ _ορφες _μιιορ ι Ι να πσρη δ χι λιΟΙρ οσσυιος νΒι γ ι _^ - Ι ανος , η ανθ _ μαιιι η Λν α _τυχιιι , μ' ασφαλι ' σς μια ευιο ι ' ις χι _ι οο πρις , ειναι το να _δσχ ιμ _αζ η »(»* ι _ι > πι αι _σθ ημα ι η ς _ιιν-Ι _ΟΗII ι η _, ιι _ροι μη _^ - _ι ( _ι , Ι ι ' ης _, ιρΒΟΠ _- μο _* _ρ _ι . ι . ·? ΚΙ ΚΑ ΑΑΒΚ ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ζηηι ι . ρν ασ [ αν ως ταμιος _, οΟν _^ _ται _δυ _λ _·< _ηραι ΚιιΙ « _ινιλια _ΛιιοΟηκηι . _Πλι | . _ροιι-ι _., _' , ι , ιι _π . φ' ι '| 111 . Ο διασημος Αμερικανος αστρονομος Δ ρ . _Εντονιν Π , Χαππολ , χειριζομενος το φωτογραψιχ ον τηλεσχ _οπιον 'Σμιντ- ει ς το _αστεροοχ οπειον τον ορους Παλομα , ι της _Καλιφορνιας Η ειχ ων εληφθη κατα την δια _ρκειαν το » ν τελικων _δοκιμιου τον , ιν αναμονγ { ζης _στορ : χ _τ ) ς ουρανιου _εξεριυνησεως της 1 ης π αρελθοντος Ιουλιου , Συμφ ' α '} - νως προς το τετραετες προγραμμα επιστημονικων ερεν · νων της Εθνιχ ης Βεωγραφικης Εταιρειας των Ηνωμενων Πολιτειων , οπερ αποσκοπει _τΙ ς την παροχην _Ιιιι _- στημονιχ ων πληροφοριων εις τον χ οομαν ' , ο Δρ . Χαππολ ανελα , ζε νει _ετοιμασι ] ακρι _£ _εατατους , απο πασης απο _ψειος , χ αρτας τον ουρανιου κοσμου . ) Λ Το ΡαδιοφΘνον _^ 6 . 45 ΕθνιχΙ Υμνος _—Χα · ρουμενο ξυπνημα * 6 . 60 Το πρωινο ξεκινημα ., 7 . 05 Π ρωινη Βυμναστικη . 7 . 15 Το πενταλεπτο των * _Ηνωμενων Εθνων . 7 . 20 Δελτιον _ειδηαεων . 7 ΛΟ ΙΙρωινη μουσικη εκπομπη . 9 . 25 ΕΙδησεις ιν περιληψει . 12 . 15 Επαναληψις της ΕΙδι · χ ης _ικπομπης της Γορειου _^ Ελλαδος . 12 . 00 Μουσικη και εργασια . 12 . 35 Μουσικη απο _οηερεζτες . 1 . 00 Δελτ ' ον ειδησεων . 1 . 30 _Αναμεταδοσις απο τον Ραδιοφωνικο Σταθμο των Παρισιων . 1 . 45 Μουσικες σελιδες απο εργα . οαιυημων ο ~ _ννι _> _ετων . 2 . 15 Αναμεταδοαις εκ Αον · _δινον . 5 . 35 Ο Ενχ ν _Ντατσιν σε εργα του ΒκερσουΙν . 2 . 45 Δελτιον ειδησεων . 6 . 00 Παληες ελλ ηνικες επ ιτυχ ιες . 6 . 15 Χ ΙΙ φωνη της _Αμερ _:-. κης . Αναμεταδοαις / χ _// . Α Υορκης . 6 . _ιιΟ Παιζει το συγκροτημα Τζοου Αος . 6 ΑΟ Βαλλικη εκπομπη . 6 . 55 _'Αναχ _οι _' _ι'ιισ ' . ' · _τ _^ ν _ΕΙ · _ληνικοι _} Ερυθρου Σταυρον . 7 . 00 Παλ ηει μουσικη . 7 . 30 'Αστερες του μικροφω · νον . 7 . 60 Μονσιχ η μπ _αλλεττου . 8 . 15 Δελτιον _Ειδησεων . 8 . 30 Τραγουδια με την Αννα Σελτον . 8 . 30 Ρεσιταλ του _φλαουτιοτσ του κ . Σωκ . Ζαργανη . 9 . 00 Η _ιιιιχη εκπομπη της Γορειου Ελλαδος . 10 . 00 Τραγουδια με τον Νικο Βουναρη . 10 . 15 Δελτιον ειδησεων . 10 . 3 Ο Η φωνη της Αμερικης _αναμζταδζσις ικ Ν . Υορχ ης . 10 . 45 Ο , π ακουτε ευχ α ριστα . 11 . 25 Π οιχ 'λ η μουσικη . 12 . 00 _Ευνιχ _νς Υμνος . ( Τι λος του προγραμματος ) . 12 . 05 Ειδησεις ει ς ρυθμον νπαγορευυεως . } ΤαχυδρομεΤον ' _4 _Ανε ιχωριι αη / _ιεουν _αιρυποοι _} χ αν _ιαχνδρομιιον δι ' υλας _τιΙ ς χ ωρας εκτο ς τι ς Αιγυπτου , _'ισριιηλ , Σ υριας , _Αιι 'ανου _κει ' ι _Τουρ κιας . Κ λεια _ιμον _οιιπκιον : Συυτημεναι · ι μ . μ ,, 'Απ _λαι 5 μ . μ . Ε πια ης δια ΔΙ _^ αναν , Συρ ' . αν ( δι ' _επιστολα ς μονον ) και ' Υπι οιορδανιπν , _Κλιισιμον ( ιιι _κΗων : Συστ ι } , ( ιΒνπι ι ι π . μ ., 'Α πλιιι 1 . Ιμ . Επισης δια Τουρ-. _«( ι / _ι ' . _Κλιι σιμον υαχχιον : 2 ' _ρσι ημιιπι 1 Ο π . μ . , 'Αηλαι ι 0 . 30 π . ιι . ΣΑηΗΑΤ ΟΝ Δι ' Αι γνπιυν , Σα νδαν κα ' ι Κ ρατα _ πιν ' Ισ ραηλ . Κλι ' σιμον _σαχκων _Συσε η μεντα V . ! α ., 'Απλαι ι > μ , μ . _ θεαματα _^ ΑΕΥΚΩΣΙΑ : _Παηαδοπουλον : · 'Η _γενναια Μπες * Μαγικο Παλατι : -Τι μια χ λεφτοχ οριτσα- και -Τιτανες των αιθε ρων- Αουκουδι : * Η _σιωπι _) ειναι χρυσος- χη ι -Θησαυρος ττ 11 · . Β * να απιθανο ρομανιζο _» . ΛΕΜΕΣΟΣ : Ελλας : * Το κλειδι τον μυστηριου- Βιορ δαμλη ' Ελλη · νικος Θιασος . Ριαλτο : - Αθωα ψεαμ ατα · . _ΛΑΡΝΑΞ Μαχ ρ _ιδη : Το ανθο ς του > _τηχου < Ρεξ : - Ενας κατασκοπος διχ αζεται - Παλλας : · Γασιλικιη · σκανδαλ _, ο- . ΙιΑΡΩΣΙΑ : _Χατζηχ αμπη : Η χαρτοπαι _χτρα * _Ολυμηια : -Οι δυναμιαται ¦¦ 'Ηριιιον : - Ασυλληπτο- ' _υολοφα' νος- . ΒΙΑΦΟΣ : _'Αττικον . -Ο κομης _Μοντε Χρηοτος - . ΘΕΑΜΑΤΑ _Xβι _^^ _β _7 _Υ Λευκα : ' 11 αγαπη του Ταυρομαχ ου- . Καραοα ς : · Το / _ι-ιοιο του _διαοολου- . Βιαλοναα : - Τει νε ιακι εξοομυν ν - . Καλα & ααος Το με γαλο κατηγοροι · . Ενας πρωτοτυπος _ιι αγκοσμ . Διαγων ισμος » Υπο των Γασιλικων Ολλανδικων Αεροπορικων Βραμμων ( ΚΧ . Μ . ) , του Εργοστασιου ραδιοφωνων και ηλεκτρικων ειδων « ΦΙΛΙΠΣ > και του Ολλ . σνδικο · 3 Ρα & ιοφωνικοΟ Σταθμοι ) ( Ρ . Ο . / . ) , προκηρυσσεται διαγωνισμος εις τον οποιον δυνανται να σιω μετασχουν παντες , . πλην των υπαλληλων των ως ωνω Οργανισμων , υπο τους εξης δρους : ( 1 ) Τα βραδεια Οα αποδοΟουν εις _εκει _^ νου ς _οιοποιοι _ηθελον απαντησει εις _δλας τας ερωτησεις του τυπου Εγγραφης . ( 2 ) ΟΙ τυποι εγγραφης 'οεον να _τσχυδρομηθουν προ της 15 ης Δεκεμβριου , 1949 και να _αποσταλωσιν εις την διευθυνσιν . · Τ . Κ . 121 , Χαγη — Ολλανδιας . ( 3 ) Ουδεις δυναται να κε ρδιοη περαν του ενος βραβειου . ( 4 ) Υπαλλη λοι των εν λογω οργανισμων δεν δυνανται να λαβουν μερος εις τον διαγωνισμον . ( 5 ) Τα δρα-4 ενα θα _αττονεμωντα _» μονον ει ς τους κερδισαντας _, επ' _ουδενι δε λογω θα διδωνται χρηματα αντι των βραβειων . ( 6 ) Οσοι επιτυχουν θα ειδοπο ιηθουν ιδιαιτερως . Πληρης καταλογος των ονοματων των θα δημοσιευθη ει ς το προγραμμα του Ολλανδικου Ραδιοφωνικου Σταθμου ( Ρ . Ο . ) . θα εχετε μεγαλην ευκολιαν ει ς την απαντησιν των ερωτη · _0 £ ων του τυπου εγγραφης εαν ακουσετε την εκπομπην του Ολλανδικου Ραδιοφωνικου Σ ταθμου της 29 ης Μοεμβριου , 1949 , οποτε θα μεταδοθη ειδικον προγραμμα ετ _ ' ευκαιρια της 30 τηριδθς των Γασιλικων Ολλανδικων Αεροπορικων Βρααμων . Τυπους εγγραφης δυνανται ο ' ι ενδιαφερομενοι να προμηθε υθουν απο τα γραφεια : Δ . Ουςουνιαν , Μ . Σ ουλταιταν κο : ι Σια - — Τηλ . 220 — Λευκωι / ια . Τα βραβεια ειιαι τα εξης : Ιον ) Ενα _ιαι , _ιδι δια δυο ατομα διο των Γασιλικων Ολλοενδικων _Αεροπορικων Βραμμων την προσεχη ανοι ζιν , με παραμονην εις Ολ _λανδιαν επ ' ι , _μιαι ' εβδομαδαν . Κατα την παραμονην των οι τυχεροι _ταξι & ιωται θα οιλοι _, ενουνται υπο των προαναφερθεντων τριων Οργανισμ ων , 2 ον ) Ενα ρα & ιογραμμαφωνον _« _εντε _λουι ,. με αυτοματον συοτημ . α αλλαγης των δισκων . 3 ον ) Ενα ραδιοφωνον _, · . _ντε ι - . . Β -Ιον ) Χιλια αλλα μικρα βραβεΤ _ο , ως ηλεκτρικα ξυραφια , δυν _ΟΙΟ -ς ποδηλατων , κ . ω . ! _ΤΤΡ _& ςΙΒλΙΒςΗΒ —» _^ _Ιιιι γ ι ) γ Η _ιιπ _ιΟιυιν _ιοιι { _ΙιμιΧιοιι ΧιΙΙιι _ιι ι ης _ΕκΗλ ι _/ _υιας _'Αιιυ-« ιοΧοιι 'ΑνΑρι ' ο » _/ ΝιΑηοΧιν _. _ΠροοκαλιΤσΟι . Οπως _««¦ _ρεπρεΟητε ι . _ιι , την καταθεσα · του Οι _μελιοα λιθου της Τκ κληοΙας ΛΠΟΣ Ι ΟΛΟΥ ΛΜ · _ΛΙ > ΙΙΟΥ ιιι την _Νεαπολιν Λιυκωοιο ι ,. ΙΙ _Βελετη ιης καταθεσεω ς του θεμελιου λιθου Οω λαβη _χωραν σνις 3 μ . ι . _νω Σα & _ωατον 2 ( 1 ) 11 ) 4 _1 , _χοροστατο & _ντος _τοιι _ΘεοφιλεοΒατου Χωρι _- πιοκοπου Σαλα μινος ΒΕΝΝΑΔΙΟΥ , ρ Επισης κΙς τως 30 ) 11 ) 49 , _Ιοριηυ του · _Λτιοστ 6 λΛυ Αν _· _υρεου Οα γΙ _ηι _μεν _ωλι ) _ηανη _- γυρις ιις την _Νεαπολιν , _Κιι ΤΗΣ ΕΠΙΤΡ 01 _ΙΕΙΛΧ _Κχ ι _ια ωμορφια , _κυιει ! Κυτα πα _^ ιονχσι _, χ υτα ! _Κυτα γυιαλαδα _, χ υτα ! Και ναξερες : _ιιΙ > ς ολα ανια οφειλονται στην μπογιει ΑΚΟ _// περ ιφημος κασμιρ _ο-ρ ανελλα ΧΑΡΡΙΣΟΝ και 70 αλλα ειδ η _Κααμκαιων _ιι ς τιμας συναγωνισμου ι Μ . ΚΥθΡ _ΑιΟΤΗΙ Λεωφορος Κυκχ ον 80 ΤηΧ . 220 , _Αιιικωαιιι ¦ ¦ ¦ - » ¦» - ¦ ¦ » ¦¦ ¦ ¦¦ - _¦ ¦¦ _- ¦¦ ¦ _^ ΠαοακαλουνΒιιι οοοι Τ 1 ι ' κ των συνδρομητων - μ ας 1 - καθυστε ρουν τιις συν- Τ ' δρομας των να τα ς ι μ Σ ¦ βωουυν _ιι ς το -Λο γιστη- Τ 1 ριον του « ΕΘΝΟΥΣ Σ Ι . Κ . 349 . Τ Φθηνα κα ) στερεα Καθε σπιτι τα | χρειαζετα ι ! ' _Λ ΙΙ'Ι λ / πιι ( _ιιγι χιι ) ιιο % _'οχρ αα , Αι _νοχ ασε . δις 11 τρ _ατμυλλοι Καμπατ _ιιοπλινις Λ * 1 _εοιο ρονχα 77 /( 1 γ χ α ' ι ιιιρωμαισυπα · να Κουρτινες _Ν ι ψομανδ ηλ ιες . υ · Μ . _ΜΙΜ Λιι _^ _φορας Κιιαχου ! _30 _Τη λ , 2 _β ι _3 ι Αιυχ ωσια _(*»΅ _^¦ _ν _νννν _»»··^ _ _^·» _^*»»»» _- _» Η Ι Σχολη ΧοροΟ Ι ΚΩΣΤΑ ΚΗ Με νιες κολιΥε χνι _δ 6 $ χοροΟ _ΛρΙοκιται Ινανπ _τοι ) < Η 4 ου ΛυρικοΟ > [ ΔΙΔΑΚΤΡΑ Ι ΛΟΒΙΚΟΤΑΤΑ _^^^^¦^ _ _^^^^^^ _νχ _ _χ _χ _^ _ν _^ _ν _^ _ν _¦ _ν _^^^ _νx _ _' _^^^ _xν _? ' φ * * Πωλησις Επιπλων και Σκευων ι ι Κεντρου « ΤΡΟΚΑΤΕΡ _Ο » ι { οικειοθελως 5 _{ ΑΙΑ ΛΗΜΟΣΙΟι ( _ΙΛΚΙΣΤΙΠΙΑΣΜΟ _Υ V ι * ΙΙ , „ _^ _, „ , : ιι „ _Λ ,, _ι ,, _χ » _, ! _,, _' . - _<> ' . _ΙΙ'ΟΚΑΙΙΙΟ φ ιιιυ _ιιιιι Σ <>· . ·' . ιιπιι- : 'ι <) 1 Ι )!) _¦!!) ιι _^ ιι ') , ' ι . ( Ι _., / ι ' νρι ( ι « ι μ' ' * . !/) Ι Ι ) < > _! (> ,,,,. _ι !) ι ι ,., _,,., ι Αιιιιι _' _ιια _ν : ! Ν ) Ι Ι ) Ι ) _-ΙΙ > ι , , ι , _ι , . _ . ' , ι , , _Ι _{ _^ ) Ι / ι , ι Αι . ιι _- ' , ηι _, ι _ι ιιιι . ( ι ., ιι _κ ' υ . _ΚΙ _ηιια , '/ 1 _·)·^ ι « ι ,- . ι ι »/ * * Ι λ' | ι , ι . · ι , ι . _ ) .-. /! Ι ,,. Ιι ' . - , , ιιιι , ι ,, η'ΚΙ ΛιΙΙ _^ _Μι _( Μι _( Β / Ι / )· I 0 ( ι > Ι 1 , , ' , ' φ _» Ι _' _Ι-Ιι' _, ' , Ι _'^ ΙΙι ,, Μι , _,,, ,, Λ , _/ , „| . , // Ι , ι ,, _Ηιι ' ι Μ Π ΙιΙ | Ι' , ι , Ι Ι' , , ΙΚ / _Β' , / Β _* , , Λ Ι . ι . ι , ' ., , Ι ι · _ > _, < ι | , ,,,,,, _, ' , „ ,, ,,, , „ ,,, ||( Π « , | _/( , Ι _^/ Ι , _^ ια , Ι , Ιι , / ι' , Π φ ' ιι , . ι . , ι ' _β ι . ι ιιι . _, _,. ι ι _· _ιι _· , ιι ιι- , ιιι , _) ' ( ι λι _) , κι , ιιιι , ι _/<«) ' ! _ιικκι _^· , φ 9 Ι _'ιι . ιΜι / . - , , / Ι , „ , _,, ιι , _ι , _ηιΙ ι _] _, , ι ,, ι _^ ι _/^/ . _ς , Η _οΧιΗ ι _'ιιιΙ _α , Ηρο _' . ιι Ι , ' .,,. · , · ι , _'^ _, _ΙΙ / ,, ι ,, ΜΙ _^ ι ,, ιι , ιι , , ' . ' , Ι , ΙΗ _^ ιι _^ _ΙιΙΙ'Π _ΗΟ / ΗιΧι _, ιΙιΙιΧο' 4 , _» _)· , ' ! Ν , ΙΙΙ / _Ιι _,, ιΙΒ , /'(_ ., _|^ ,, _Ι , Ι | ' ( Ι * _πΧιι ( 1 ιι _> ν _ιιιζΙΙις Ι »/ ΧΙψω ΙΟΙ ' , 2 , ) _·/ 1 >/ _ιιι _, ικιΙ _^ _ιιι _' _ηυ ι / _ι . _ην _/ _Ιιιι ' _, > ιηΙ ) ζ > _4 _> _ιης μτΧ . Ι ' ΟΧη ι _' . ς » ηΙΙ ι _>· Ηιι ιιΙαχααιν και _ικηυιιμινα ιι ς Μυι- _/ > _¦· - ,: Ι _ιι ) - ( ΙιΙ μ ι , ι ., ιιι . ι - Λ '· τι _4 ιιπ > ν 11 ( 3 ) 1 1 ) β 40 _Ληιι Ο η . η . } » '/' ¦ ' Ι !· ¦ · ' { ' ¦ ο _Χ _! ιι _% 1 ι _νΗΝ · _% _ΛΛ _ Χ _>> _Ν _%% _ _Νν _>> _Ν _% _Ν _> . _> ι <> _ιχν _ 4 Λ Ι ' . ΥΙΙ _- _Ι'ΛΝ 4 • > Ι Λ ι _κεμιι ρι ' υι : , _κυκΛοφοοι ι ' : η ΚΥΙΙΙΙΛΚΙΙ ΛΙΟ / ΛΟΙΗ .. ) Μι 1 Α παλιατσ ος ' . Μ 4 Λ /| , _Ι _'[|| Ι | Κ |' υ _, ΙΙ , _( , _ΗΗι ) ι . _ηι ιΤα _αις , ιιι . κικοψανι ' _υ _ιι _^ , πι _ΒΜιΙ _, _υ ικπ χ ιΗ _ι νιΗι ' ι ¦ _πιιι ιη ιηι > . ,, υ ιιΝΚΥΜΑ : _ : ΣΑΤΙΙΑ ¦ > π - - ΣΚΙΤΣΑ Ι • ι _Σημειωσατε την ημερο- ,, _μηνιυν και _ςητησσιΓ τον '' _« _ΠαλιοΛοον * _ατιο τον ι . ψηι _ιΒριδατιωλην σας ' ' 4 ν * ¦¦*> ¦ _* _¦«> _- _¦* · ¦¦ - » ¦¦ 'ΕκτΟιιωαις Γ' και Β' _συλιδος _υις ια 1 υπογραφαια ΧΡ , Β . _ιΤΑΥΡΙΜιΛΜ Α ΥΙ « Ν , Λυκουργου / , 7 Λ , _ΙΙΟ _, Τηλ . 7 Ι 1 <> , _Λι _οκωσΙσ . 01 ΠΡΗΧ 0 ! ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ιΙΤ ' _ιΙ ' , Ι ΟΦι _ΜΟΙΚ Μ ΕΙ ΜΙ ΜΙ ΤΜ ΗΗ 11 Η _ΙΙΙΙ [ ΜΗΝ ΜΜ _υααν _πρ _> : 5 εκτικωτ £ ( _ιον _ιιεξερχεται κανεις το _τελευταιβν _τιυχο : τη « Ελληνικη Δη » _ιθΜργ ι «?» το _αφιερωμενον _εΙς _την- ' Κυπρον , _εις του _εποιου το εξωφυλλων υπαρχει η . _εντονη _αξιι , σις _« _ιιηιαμε τιιν _Ενωαη » , τοσον _περισσοτερων _3 λι 6 εται με _μιρο $ _ι £ υ περιεχομενου του . το οποιον _εττ ' _ουιεν ' ι λογω _εκρειχε να ιημοοιευβη ει το ε §« ιρετ £ > ν _αυτω ε-Γνικον υ . λ λογοτεχνικον περιοδικον , το υπο την ωιευευνοιν του κ . _Χπυρου Μελα εχ 6 ι « 5 _ομενον . Διοτι εις _τα { _σελι < 5 α $ _τ > : υ , ει _^ τας οι _ιοιας περιεχεται μηνυμα του Μητροπολιτου _Κιτιου Μακαριου προς τον Ιιλληνικον _λκον και _ρωτογραιρια του . μελετη του _Βυμνασια ρχου του ΒΙαγκυπριου Βυμνασιου κ . Κωστα _ιιπυριδακι και φωτογραφια του , μελετη του καθηγητου κ . Χρ . _Παπαχρυσοστομου περι των σημερινων Κυπριων ποιηταρηιων , ποιημα του —χιπη ιια την Κυπρον . μελετη του κ . _Σαδδα Λοιζι _« 5 η . πολιτικα ' ι _αναμνησεις του γ ,. Ν . Κλ . _Λανιτη και _οιλλη περι Κυπρου εκλεκτη συνεργασια , επ * _ουωενι . και παλιν , _τονιζομεν . λογω επρεπε να _υημοαιευΓι ) η μελετη του καδηγητου κ . Κωστα _Προυση _εξ Αμερικη περι των συγχρονων Κυπριων ποι ητων , μεταξυ των οποιων αναφερονται _ευφημωο β ' ι _Τευκροο ' _Λνδιαι . Λεωνιδας Παυλιδη και μερικοι αλλοι , _ο < οποιοι _ουδεμιαν σχεσιν εχουν με την _καδαραν _ποιησιν , _οπω αποπειραται ο κ . _Προυβης να παρουσιαση και αυτον τον _'Ανδιαν ακομη ω _εδνικον _ποιητην ! 'Ο _Ανβια _εδνικος ποιητη ! Ιδου τι γραφει : Ι 'α περισσοτερα απο τα 25 6 ι _( 5 λια του ειναι εβνικα . επαναστατικα , λυρικα , επικολυρικα , επικαιρικα , σατιρικα και καβε ειδους » . _Διατι δμως α εν Αμερικη _καβηγητης δεν αναφερει ποια τα _εδνικα _διδλια του ΑνΓια Και διατι δεν τολμα να γραψη οτι ολα του τα εργα εινα ι κομμουνιστικα : Υπαρχει , ομως , και κατι χειροτεροι-. Το συγχωροχαρτι που διδει ο κ . _Καδηγητη _ , εν ονοματι τη Τεχνη , ει ολου αυτου , οι οποιοι _εχρησιμοπβιησαν την _τεχνην δια να την καμουν γεφυραν να περαση ο κομμουνισμο . Και γραφει εν αρχη τη μελετη του περι συγχρονων Κυπριων ποιητων ο κ . _ιι _ρουση : « Οι Κυπριοι πνευματικοι εργατε _ σημερα , οποια _κοσμοδεωρια εχουν η δεν εχουν , ολοι πιστευουν ακραδαντα στην Ι _ιλλαδα κι ' εχουν μια αγαπη παντοδυναμη : την Ελλαδα . Η υψηλη ιδεα τη αιωνια 'Κλλαδα , η Ιερη λαχταρα τη _ _Ιινωση _ τη Κυπρου με την Ελλαδα , _συναδελφωνουν του Κυπριου πνευματικου εργατε και συνενωνουν τις — αλλω διαφορε — _κατευδυνσει των στο μοναδικο σκοπο : στην πνευματικη καλλιεργεια του Ι _-. _λλ ηνικου Κυπριακου λ . _αου με δαση τα Ιιλλαδικα προτυπα » . _Απορβυμεν μα την αληβεια πω ο κ . Πρβυση τολμα να γραφη τετοια πραγματα . Ιιω διακινδυνευει την _αποψιν , οτι οι Κυπριοι _κομμουνισται πιστευουν ει την Ελλαδα και την Ιινωσιν : Διοτι τι περισσοτερον λε γει η _φρασι _ του : « Οι Κυπριοι πνευματικοι εργατε σημερα , οποια κοσμοδεωρια ε , χβυν η δεν εχουν , ολοι πιστευουν ακραδαντα στην Ελλαδα . » Ο κομμουνισμο ειναι κοσμοδεωρια . Και υπαρχουν Κυπριοι _ποιηται που πιστευουν _ει την ερυι ραν _κοσμοδεωριαν . Αυτοι , κ . _Προυση , πιστευουν ει την Ελλαδα Ασφαλως οχι . Και ομω _σει _διατεινεσδε ναι . « Η υψηλη ιδεα τη αιωνια Ελλαδας συναδελφωνει τους Κυπριου πνευματικου εργατε » . γραφει ο κ . Προυση . Και εννοει , οπω _ ειναι φανερον , του « _κραιφνει Ελλ ηνας πνευματικου _εργατα αλλα και του _κομμβυνιστα . _Κτερον μεγα σφαλμα του κ . Προυση . το οποιον τεινει να δωση σφαλ . _εραν εικονα τη _καταστασεω μα εν Ηλλαδι . Οι γνησιοι _εενικοι εργαται τη Κυπρου — αυτοι οι οποιοι _εβυσιασαν τον καλλιτεχνην δια να δεσουν τον εαυτον των ει την _κομμουνιστα . ουτε επαφην εχουν _μαιι των , _ουτε _καμμιαν σχ εσιν . Μηπως δεν το _γνωριζει αυτο ο κ . Προυση Τοτε διατι δεν γραφει την αλι ' ιδειαν : Και τριτον _ασυγχ ωρητον σφαλμα : « Οι Κυπριοι πνευματικοι εργατε — γραφει ο κ . Καδηγητη απο τον Νεον Κοσμον — συνενωνουν τι — αλλω διαφορε — κατευδυνσει των στο μοναδικο σκοπο : στην πνευματικη καλλιεργεια του Ελληνικου Κυπριακου λαου με _εασι ) τα Ελλαδικα προτυπα . Με εασιν τα _ελλαδικα προτυπα εργαζονται μονον οι ακραιφνεις _Ιιλλ ηνε πνευματικοι εργαται τη Κυπρου . 'Ο · χι ομω και οι :. _ομμουνιο _: αι . Ενα τευχος τη _μακαριτιδο _ιιΟ'λογα » η _ιι-πιδα » του Ανδια , με του υμνου ει του Λε- ι νιν και — ταλιν , με τα _σφυροδρεπανα , με τα γελοια α- πειλα κατα τη « _μοναρχοφασιστικη Ι _ιλλαδα » , με τα εμ- 1 πριυτ ' ικωιατα κιτρινα κομμουνιστικα _αρδρα και σχολια , με τα εγκωμια ει τον « ματωμενο Δεκεμ βρη » και ' τον _δαυμα- ομον πρα τον Βαλλο κομμουνιστη ποιητη _Ιιλυαο , η ενα τευ- ' | | ι | : χο του _δεωρητικου _« _Δομοκρατιν η αλλων παρομοιων εντυπων _, ει τα οποια φιγουραρουν κατα _αυμπτωσιν _αρκεται _υπογραφαι μερικων απο του πνευματικου ανδρωπου τη Κυπρου , που _εκβειαΒει ο κ . Προυση , ενα _τευχος απο ολα αυτα _—οιονδηποτε απο ολα—ειναι _αρκετ ον δια α μα _πειση οτι και οι κομμουνισται πνευματικοι εργαται _εργαζονται με ιχ - υιν τα ελλαδικα προτυπα ! Δεν _γνωριζομεν εαν ο κ . Προυση δα _ανασκευασιι οσα ιγραψε και δα _ομολογι ' ιση οτι εσφαλεν η εαν δα επανελβιι _δομυτερο . Ιιαν πραξη το πρωτον σωζει την καταστασιν . ' _ι'ιαν οχι , η ευ 5 υνιι του δεν ειναι μικρα . _Παντω η ουσια ειναι μια ! 'υ κ . _« πυρο Μελα οφειλει να διακηρυξη ει την προσεχη του εκδοσιν οτι η « ΙΙλληνικη Δημιουργ ια » _^ φιλοξενιισεν _απλω μιαν _μελετην του κ . Προυση _χωρι να συμφωνη ποαω με τα _αποψει του κ . Καδηγητου . _Ιιτσι διαχωρι- ει την δεσιν του απο τα _ευδυνα και _καδοριζει την γραμμην τη « Ιιλληνικη Δημιουργια » εντο των αδιαλλακτων _(* 8 _· ικων πλαισιων . ΑΙΑ ΤΟΝ ΑΙΟΙΚΗΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟΥ Ολα τα _επεριμεν _ε και τα περιμενει κανει απο του Α γγλου . Ο '/ . ι ομω και τουτο το πρωτακουστοι · : Την αρνιι _σιν του Διοικητου Λεμεσου να παραχωρηση αδ _: ιαν προ διεξαγωγην ερανων υπερ των επαναπατριζομενων _συμμοριοπληκτων . Το εακε φδη αρα _γε καλα τουτο ο Α γγλο ευπατριδη Μ μηπω ειναι και αυτη μια απο τα πολλα επιπο- _λαια εκεινα αποφ ασει , αι _οποιαι πλ ηγωνουν _ανεπανορβω- τω την φιλιαν μεταξυ των δυο συμμαχων χωρων , και ψυ- _χραινουν ακομη περισσοτεροι · τα αχεσει μα με τον Κυ- ριαρχ ον μα Δεν ημπορει Ι δεν βελει να το εννοηση ο Δι- _οικπτη Λεμεσου , οτι εαν ειναι δικαιωμα του να _απαγορευ- ση τυπικω δια του νομου τον ερανον , ουδεις νομο ειναι το- σον Ισχυρο οσον ο νομο τη αγαπη του παιδιου _πρι την μητερα , ωστε να _ιμποδιαη την Λεμεσον να _ανταποκρι βη ει τον ερανοι · δια τα ιπαν ' _απατριζομενα αδελφια τη , τα ο- , ποια ειναι 700 , 000 : Τι κριμα να υπαρχουν αχομη και σημερον Αγγλοι , οι οποιοι να προσπαθουν να _παρεμβαλουν _εμποιια δια την _μαται ωσιν ενο _ιοσον Ιερου ερανου , ει τον οποιον πρωτοι _εκιιιν _οι επρε / _ε να προσφερουν εστω και ενα σελινι απο του ηγεμονικου των μισβου , δια ι · α δειξουν και εμπρακτω την _ευγνωμοσυνην των _οιοτι η Ι _ιλλα δεν « _φιισε την Αγγλιαν να πολεμα απο τον Καναδαν σημερον τον μαυροι · φααισμον κα ! _εατα βη ακαμπτο ει το σταυροδρομι των Ιι βνων , με _υιονον οπλον τικ την ιΙ βικην και μονπν ασπιδα της την _ελευδεριαν . δια να _προατατευαι . ι του λαου απο τον _ερυδ ρον _κατακλυσμον , ο οποιο απειλει να _ουμπαρασυρ » _. τα παντα ει τον ολε β ρον και την _καταστροφι ' ιν , και του οποιου την ακα-Ρι · _κτι _· · ιημην * νι « _οψη · η Βλλα ει τον Βρα _μμοι · _νχ τι _Ηιτσι ακ ' _οιιω _οπω _ « μετετρεψε και τον ρουν του _πολεμους ! κατα _γενικην _ομολογιαν των στρατιωτικων προσωπικοτητων _και _εμπι _ιρογνωμονων ολων των συμμαχων κρατων ει τον κατα του _Λξονο _πολεμον _. , 6 ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ £ ΕΜ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΜΑ . ΑΛΑ * ΣΥΝαΜ 0 Σ ! 4 Ι ) ΜΙ « ΒΡΙ ΙΙΚ ΜΜ _ _ΜΜΙ ΠΡΟΣ ΑΥΙΟΚΤ βΜΑΝ ! _Εχομεν την _τσσιν ν' αοριστοι _λογοΟμεν οταν _ομιλουμεν _ττερ ι ! δημοκρατιας , διοτι _υτταρχουν _αρκεται _ιΒΟκιλισι τη ( . Μερι κοι λει-! _τουργουν καλως , _μερικαι κακως . Ι Ε να _ττρανμιΧ _δμιος εινα ι κοινον ' εις Ολας αυτας τας _ποκιλι ας : Μια τ _^ _ριεργος ολιγωρια δια τον ! εαυτον των . Εχουν την τσσιν να πιστευουν οτι οι γειτονες των δεν ε _μφορουντοι _ογγο κ : ακας _προ- θεσεις και ολα ημπορουν να _εζειλιχΟουν καλως , αν επιδειξουν ! ανοχην . Τωρα που ο 20 ος αιων [ _ευρισκεται ει ς το μεσον το * . · , η • _αντιλ ηψ : ς αυτη αποτελει _^ πικιν _- _δυνον _αυτατατην . ( Η δημοκρατια ειναι ως να _επιδιωκη τωρα την κσταστροφην της με την _απρο 6 υμιαν της ν ' α- _ποδυθη εις _αποψασιστικην 6 μααιν | εκει _οιτου το μελλον της απειλει- 1 τα » επικινδυνως . ι Η ασφαλεια μας εκτιθεται ι εις κινδυνο ν απο τα ημι μετρα και απο τους ανθρωπους που επιμε- ) νουν να βαδιζουν εις το μεσον ! Του δρομου εκ < ρο 6 θυ μηπως προ- _σβαλουν _κανελα * αν σταθουν _εις ' το πεζοδρομιΟν και που _πασχου ι απο την μανιαν της _αμεροληψι- | ας . ι το Υ ΛΟΡΔΟΥ ΓΑΝΣΙΤΤΑΡΤ { _Ατιοκλζιατικοτης « Εθνους ») . ' ι Αψ οτου ανεκυψε ν η απειλη , ι _ια συμπτωματα οντα προσελα- ιιαυ πολλα και _διαφορα _ονοματο : _ι _Φιλειρηνισμος _, απομονωτισμος , _κατευνασμος . Εις την πραγματι Ι _κοτ ητα _προεκυψαν ολα απο Την ! αυτην πηγην : Την ειλλειψιν _ηΟι-! κου σθενους η οποια με την _σειι ραν της Ισοδυναμει προς _απω-| λι : ιαν του ενστικτου _αυτοσυντη' ρησεως . Η απωλεια αυτη καταφαινεται εις την ανικανοτητα πλειστων δημοκρατικων ν' _αντιληφβουν η να _« ορα & _χβηυν δτ _ 6 κομμουνισμος δεν ειναι πολιτικη _κι νησις . αλλα συνωμοσια . Κουραζουν τους εγκεφαλους των και βασανιζουν τας συνειδησεις των _προσπετβουντες να εξηγησουν ει ς τους εαυτους των το _διατι η συνωμοσια πρεπει < -. _δημοκρατικως _& να £ χη το δικαιωμα ν * απο- _¦ _ο'ι'Τ _τ _^ νς λαιμους τον . ] Η _δολσΟονια της δημοκρατιας - εγινε κατα τον αυτον τροπον ει ς ην _Βιρ _^ ανιαν υπο των ναζιατων και ει ς την _Ταεχοσλοβακιαν _υποι των κομμουνιστων . Η _υΙοΟετησις ' της μοιρολατρικης Ταχτικης £ ζ ι . μερους τα > ν δημοκρατιων _οιγοτγ- _*& Την κυρ _ιας _προυττοΟεσιν της ι ¦ : · | . νικης των κομμουνιστων . ] Ευτυχως οτι τελΒυταιως _ενεψανισ _£ ησαν κα ' ι _ολι γα ευοιωνα _, Ι συμπτωματα . Ετσι ο γρσμ μαιευς του Κομμουνιστικου κομμα' _τος της Αυστραλιας _κατεδι _κασθη ¦ εις τριετη φυλακ ισιν διοτι _διεκηρυ _^ εν οτι οι Αυστραλο ! κο μμουνισται 0 α _ετασσοντο παρα το πλευ ραν της Ρωσσιας αν _εισι 6 ολλ-: ν ε _' ς την _Αυστραλιαν « _καταδιωκουσα τους εμπρηστας του πολεμου * . 0 · _κηιιιιουνιστιτι χρησιμοτππ · _οιν _τισντοτε τας τελει / Βαιας ουτος λεξεις ως ς > ενακην . Δεν _πρεπει ομως να εξοπτατηθη κανι . _ι ς . Αυτο που εννοουν ε / ς την προ γι _ματικοτηια ειναι οτι 0 α τεθουν ι οπωσδηποτε υπο _τας διαταγας ! _το _^ Κρεμλι ου . Οι πλεον ακ _, _ιιτο-Ι μυοοι εκ των ανα τον κοομον [ κομμουνιστων λεγουν απρ _^ _κολυ- , _ιττως οτι εις περιπτωσιν _τταλε- ' μου με την _Ρωσσιον—εστω και . αν η Ρ ( οσσια ειναι ο _εισδολευ-ς , υττως και 0 α ειναι—0 α υπινο · μευαν την παραγωγην καυσιμων υλων εις ιο ς χωρας των _και 6 α κατεστ ρεφα _^ τας συγκοινωνιας . Η Αυστραλια—και εινα ι _ττρο' τιμην της— αντεληφθη την _ουσιισν των πραγματων και _εδρα _^ _ι { καταλληλως . Εις την αυτην δια-! κηρυξιν προεβησαν και οι κομ-, ' _ι- 'Ου _^ _ιστσι ηγετσι _της Αγγλιας , της Βαλλιας , της Ι ταλιας και : αλλων _ελευθε ρων Ευρωπαικων _ χωρων . Εν τουτοις _ουοεν μετρον 1 ελ ηφθη _ενοτντιον των—και τουτο , ' ισοδυναμει προς επιβραβ ευση . της προδοσιας . Διυ . _ι αυτο _Αι _κυδε ρνησε _^ ς Βσλ Αιας _* αι Ιταλιας _ιφοιιηΟησαν ττι-1 _Ρανως να _6 ρααο ν διοτι _υπαρχονν κο _μμθυ _'ισται _δουλευτα ! και διοτι εινσ ι _ισχυρα τα Κομμουνιστικα _« ομματα ει ς τας χωρας _ουταςν μολονοτ ι υπαρχουν _αυγκο _^ ριμεναι _ενδιιξεις 6 τι ηρχισα _^ να υφιστανται μαρασμον . Αλλα ο λογος αυτος δεν αποτελει _σοοαραν _δικα _ιολογισν δια _τη _^ _τοιαυτη ν οορανειαν . Μικ _ροτιρσ δικαιολογ ια υπαρχει δκτ την Λ _^ _εγ . Γρ : ττα 'ιαν Οπου αι διακ ηρυξεις των κομμουνιοτων _εγινα ' _δεκτσι με την _μεγιιλι / τ : _ρσν απαθειαν . Ει ς το 6 _ρεττανι _* ον _Κοινοβουλιον υπαρχουν _δ-ο μονον _κομμευν _ιατσι και _μετ-Ικοι συνοδοιποροι . ΑΥΡΙΟΝ : Το τελος | Δι κινησεις ξενων πλοιων προς την Αλβανιαν παρακολουθουνται υπο συμμαχικω ν σκαφων Εντονος διπλωμα τικη δρασις εις τα Γαλκανια Θα αντικατασταδη ο Γρεττανος Πρεσβευτης εν Ελλαδι | ! _ΑΟΝΔΙΝΟΝ . Νοεμβριος . — ΑΙ δημοσιογραφικοι πληροφοριαι Ι εκ Ν . Υορκης , κολ 3 ' ας τοσον α _' . Ι Ηνωμ . Ποληεια ι _, οσον και η ιΜεγαλ _η _Γρεττανι α _σχεδιαζου . ( συνδυασμενος ναυτικος ασκησεις [ εις τα ανοι κτα του Αυλωνος _, ε · ι γενοντο _δεκται ενταυθα μιτα _μι-Ιγ _ιστης επιφυλαξεως . Παρ * ολα ταυτα εδοθη η _ευ · ¦ καιρια οπως , _διαπιστωθη , εκ κυκλων συνηθως καλως _πληροφα-1 ρημενων , οτι α ' ι _προο _Αλβανιτν κινησεις πλοιων πασης _εθνικοτη-1 _τος ελεγχονται μεθοδικως _υ : το ι συμμαχικων σκαφων , _ευρισκομε-* νων παντοτε _εγγυ ς των _αλδανι-I κων υδατων , ει ς τροπον ωστ _: ι τοσον το Φορειν Οφφις _, οσον κα ! , το Χτε _ιτ Ντητταρτμεντ να _6 υ 'α- - _ται να Β , χουν υνα παοαν στιγμην πληρη εικο _^< ι της _καταοτασεως . Ε _τιανΒ-λαμδανετο ομως απο ο γ · ι γ λικης _πλευρα ς οτι ο ' ιαοηποτ : ιι ( .-ραιτερω αναμιξις _Οιι _συνετων * : μαλλον ει ς επιδει νωπιν των _μττα της _Ρωαοιας σχασεων . _Ετονιζετο επιο ης οτι η _ετκτναλ ηψις των π _' ρι αποκλεισμο . ) της Αλβανια ς ει χαπιων αι ο'τοιαι και εις το-παρελθον η-. · ¦' - _' ¦ οΟ'ιααν ικ Ν . Υορκης , οφειλε τοι κυρ ιως ει ς την _διαπιστωσ ι ν ι !' '' ι η _ατιομονωσιΒ της _ΑλΛανιας _α- _πυ τας _ΟπολοιιΒους χωρας του Σ ιδ ηρου _Παραπετασματος _^ α _ι' χι ) _συντελ _συη πληρως μεχρι της _ανοιξεο ς . 1 Πραγματι , δεν _διαφευγει _τη _^ ' _προσοχην τω ' ενταυθα παρατηρητων τα γεγονος οτι ο θυλας • της συμμαχικης επιρροης , _ουτις αρχικως ει χε το _επι κεν / ιμον τον εν Ελλαδι , _διηυρυνΟ η ηοη _τοσ _ ν _ατιο πολ ιτικης Β οσον και ααο στρατιωτικης _αποψ _' ως , ωστε να ,. _λ _ο-,. _^ . _ _-Λ . _η > . -.,.. _~~ χ _^ ' - αυτου υπαρξις _δορυφορου τοΒ ' Κ ρεμλινου . Της απο _^ . ιως αυ της λεγεται _Ιχ _ιανΟα δτι _εγενετο ευρεια χοησις κατα τας ιελ : ι / ταιας _επαφαΒ εν Αμε ρικη των εκπροσωπων τη ελλ ηνικης εξωτερικης πολιτικης μετα των αρμοδιων _ουμμαχιχ ω / παραγον των . Αναφε ρεται _επιστς υπο των _ι η _€ _ιυοα παρατηρητων ο τ ι , ε ( ι . > οον κα ! κατα τυ διαρρευσαν _<· θινοπωρον ο Ο . Μ . Ε . επετ υχε και ' παλιν του σκοπου του και εχρη- _αι μευσ : ν ως αλεξι κε . _ΟΒπινον σοδα- ρωτερων _διεθ , ων περιπλοκων , _οι _πριοεχι'ις χειμερινοι μηνε ς 0 α- ψιιρωΟουν ει ς _αταΟεροτιοι ησιν της _διαμερΦω & . _'ιαης κα _ταστασεως _γ' - τα ΠαλΛα νια μι : Βντονον δι _τιλ _:.-,- _π _ατιν ην _δρασιι ' _εκαιερωΟ : _»· . ι ι ' ¦ , ι Ο ιν _ΛΟιμικς 1 ( ριπ < ι _* . ι » ς _ΙΙρι-| _υιι ιι μ II ι ρ _ΙιλΙφφορι _ΠορΤιΠ 1 Ο _οΙπΛους αΒι _.-. ν τη ς δροι _> εω < ι _ταυτ _^ ς ι ' ατι _μαχιαι να ε Ι ν γ η προ · _οεγ _γιυ ις 'ΑΟηνων Γ : λι γρ « δ : : ι , ( _ιφ ' ενος και η Βκμι _τιΙλλευσ _ις πασης εσωτερικης αδυναμιας εν _Αλδα _^ ιο- αφ ' ετερου . ' Ενδει κτικοι των σχετικων _προθεσεων τον Ουαιτνωλ _ιΒρο _· την _^ στ _^ _υΟ _' . 'νσΛ ' αυτην ε ' _νι , και αι αναμενομενοι : αγγλικοι διπλωματικα ! _μετοδολαι ε ! ς πλειονας της μιας πρωτευουσας , συμφω / ως προς τη _^ , αρχην του Φορειν Οφφ ις να _εργαζε ται κατα _ιιστ ορικα _κεφα-? αια 4 · με αντιστοιχους μ : τα 6 ολο ς _δτσν τα κεφαλα ια _αατα _α-/^ ' * . * ς _^ _'ι · ' _^ ις τ ην _τα > _-. τι . < ην αυτην _οφειλε _ται κα ) η αναμενομενη _αντικατα στασις του εν Αθηνα ις _πρ'σ- 6 _ευτου σεο _Κλιφφορντ _Νορτον . Πραγματι , η εν λογω αντ _^ _καταταοις , ητις δυνατον να αγγελθη ¦ ¦ -. * ι π _^ ο _. ης ληξ _' ως του τρεχοντος ι . ςνυ ς , _αν- αμει _ετοι οττ 3 ιη' . _^ ΡΒ , υ , ουμΦιΟνως _ττρος τα ε · _Ααν' - < Ηιω _^ _ρστοιΛ'Τιτ διπλωμαΒι . α ε * υ . ιμσ . II μη _ει οετι _ΤΒραγ _^ _ατσποι ησι ς _τι _^ ς , κατα την γνω _^ Ι _^ των _ειι ο _ιΟα 6 ιπλωματικω ' τισρα ι Β ρητων , υ _^ _ειλε τα ι ει ς την _αναυολην ιης α ι αγγελιας τη ς απο _χωρησεως των αγ ( _'λτ' . ων ατρα · τευματ _^ ν κοιο την καο _λΟουαη- ' Ι αιΟιζ ιν _* _αι την £ ιιι 0 υ | _ ιαν οπως _ΒοΟΒ ι π _' ς την ελ _^ _ηνικην ΚυΛ _^ ονη- · ι ι ' _11 Β .. _1 Π Βι νπτη ι _' _ηηΟιιπ προς ] τερματισμ ο . * των Β πιγπρησι ων . Ποιος φερετα ι ως πιθα νος διαδοχο ς του Σταλιν ΟΙ ΕΡΥΘΡΟΙ ΤΣΑΡΟΙ _| _ , | _, . ' ¦ Ποιος _προκεππι να & ιπ _5 _» . χυη τον _Χτ αλιν ως δι _κτ _απ _/ ρ _τιαοω ' των Ρ ω ( 3 ι _( Τ > ν ' _Ιοιιυ ιο ερωτημα που απο πολλων ηδη ι _' _των ι > α · _τυ _κο υιαι εις τα ς πρωτευουσας ι του πολιτ ισμ ενου κοσμου , καθως · | και μεταξυ των εκατονταδων ε ·> _κ-πτομμυμιων των _»· ατοι κων της ' | _Λι . _δι _ετ ικΒιΒ Ε ( . ') _σι £ ος ι Το γι : γο ος οιι καια την _ττρο- ] αφα γ ( . μ _εορταοΟεισαν _, _ΙΙΙ ι ν ι ' πε- _{ τ ι ι Β ) ν τ ης ( ι _ι _^) ιε _τ ι _·· 'ης Β ττα α < ) ' α- [ υε ·' ,, τον πι ' _κτηιι ' » ' λογον ι'ξ _» ιω- 1 ( νη ι * : ν Λ Βεωργιος Μαλεν < ω < : ' , α- ποτι . _λι-. ι _, κατα _τπυ ς _μελετητα ς ι ιων _ρωπιτων υποθεσεων , ε _τιορκη 1 απα ι ησιν εις τα ανωτερω _ι , ω · ' Ι ι- ις τα ΙεΛ _^ . ι _^ _αια κΕφαΛ _. _ιια 1 ' Τ . Λ' αιιι : μν ημιητι » μαιων της η κ , Ι » Ρο _-σ ( ιιλι κα _μνο μ _ει αν μιος οι : ν ( Ιδ _ιειλεςιως μπαξυ _Τυυ _Λπο _0 _νι _ον- ' . τος ιτυςυ γου της , ιου Τσω ρισιλ ' και του Χ ταλιν , οτι , πυν ιζηιουν _, 'ιας Ιπ _Βαιας αιΛιπι . ιας που 0 Λ ' ιιχε δια τας χωρας των ο Οανα- ι τος / νος εξ αυτων , Ο _Χταλ ιν ' _ειχεν _εΤΒι _τοτι ., ι _'Ε χω κανονι · _| . οι ' . _ι τα τΒανπι εις την χωραν μπυ . ' ι _νωμιι _, ω _οκριδως τι _ιιροκειται να Ι ΟυμιΒρ . _^ _ΤιΟτο ττροφα _'ως ο η _· _' _μαιν * . ι Β ) ιι ο διαδοχος του 7 . ιο ¦ ¦ ι λιν ι . ιχεν ορισΟη , Ι _Επι _πυλυν χρονον _εφαινπ ο , ' ει ς _ιους _τκιρατηρητας ιου _ιι _^ ω- , _τφι _κου Λαι οι δυο _κυριωιεροι ' _* αντιζηλοι δια την _οαρεια ν _αυ · Την _κλ _ηρπνπμιαν _^ τ π _ , 1 , Μ . Λ ' ν 1 Μ . _» Φ και Λ / _ντανωφ . 'Λλλ' ο |< Χν _τ αιωφ _απιΟ'Ινι . ν αι φνιδιως κ < τ _ι , · ! ) ' ! _ι ' , ι _, · ¦ ! ο 6 ρ > _Ι μος Κ _) ιι . _» εν ιΙν _οικ ος δις ' ιον Μ _'ιλιΛ · ι £ -: φ . 'Ο _Βραμμκτ _^ _υ _ _του 1 _^ Βαλιν ! Π „ . _> _:,. -,,., ! . ς ι : . Λ _ . ν , _τ , ( · . π « - ραπιτοσματος ελαχ ισια ησαν γνωστα πε ρι του _Μαλυνκωψ εως 6 ιου ι ' νεφαν _ιοΟη μαζι με ιον Ζν _τ , _ω' . ωφ _ε ς την πρωτην εν _υαοσοΙ ) ι £ , < διαο > Ι { ιι ν τι ] ς _Κομινψε _ ρμ το ν Οκ _' ιω _δ _ριε- ν ιου 19 * 1 / , _Λι ' . ν ι _[» αι ιται να ε ' χη ποι . ' _τ _< ιξιδι υι'π ιπ '( νιν ια . ) σιδ ηρου _παραπειικι _μαιος . Ι Ι _ιιπι _δριιυ _ις που οσ _κει ι ' κ ιων πι ' ιρ ( ισκι | _ ιων ε ις ι ην Σ ο ( Α 11 . [ ι κ ην Β £ νωπ ι ν ι Ινα ι αναλογος ιτρος την _εξασκουμε ν ην υπο ιου _Σταλιν _ιιταν εζη ο Λενιν . ΕΒ νυι ενας Μπολσε βικος · _ιης πιτλαια ς φρουρας !» . _( λ ι _< ηλικιιιν !/ _ει ων ηιο _αιραπωιης ιου Ερι'Ρρ _ υ }' . _ιρατου _κιιτα τον εμ-< _ι-υλιΒΛ' _π _ολιμαν _. _Μετει ενα _ι ' _τος ιγ _ινε μελος ιου κο μματος και εφι 1 _ιι . )> . μεχ ρι των ανι . ) Τα Τ ( . _< ν _'ιιΟμιδων Τι _] ς _κο _, ιμο _ιΛτατικ ης _Ιε ρα |) χ ι π ι , > . _ιΛ-ιο μως η πΛιαλλπ Λ ιο ς δρα · πις του τον _Βκαμι _νει _ιΒροπελκυσ η ιην _πρυοΒιχην _^(){^ Χτι ' ιλιν # ο οπο ιος τον διωμακν _ι 6 _ιαιτιρον γραμματεα του . Ουτω κ _ιιτιλαυε μ ιαν ανωιαιην βαθμιδα ιι ς Την _κομμαιικ ην διΑιιμιν . Η _ιι ) ι · απερ _. ι του Ικαιο _τη ς ειναι , οικ . κ η του ιι μυιυιαμινου του , η _αργανωιιις _οο κο μμι » νος Κατα το διαστημα του πολεμου η . _' _Ρηι _,,- . _ιο -. π- _ι _' η - Λ » . , ' ¦ ' οτε του ι . ι χ ( _δικιη μι < _< σφρυ _^ _ι ς | ! ξ _ι'λιΙ _ΟΠκι _ι Μ ρ (· Β ην υτιογριιφην ' ι ( . _τυο Χ ιολ ιν διο να την _( Ι πΟ / _τη μι ! ' [( 'ον _ιιιππγων που εξ ' _'διοι . ν _! ι _' π ' ο _' . ο _μιπι ΤΟ , Λ ¦ 'Ο _> · 1 . ιμι £ _ι _£ _'ιι Χ £ _^ Βι ν _ΟιιΜ 'ι ' ι ' Α ιιο του Οανατου ιου /! ντα - νω _«^ _Β _πι ε ΒιυΟεν καιαγινεκκ νο εξαφπν ιοι _^ απο ολας το- _επιπη-¦ , ' μιν .. _·· , 'ΒειΤις Ι ( υι _ιιΤ . ¦ ιυ _αι , ς ιου Ια · .,-,., · , , Ι .. || , ι Ι , ' , ηλ ι .. ι . _-ι · · ΙΗ ,.: _„ Α , Β ||| - Τι . ' _( . ι Λ ι ' Μ . 'ι :: , Ιι π ( Ι ,,, ο [ 1 , '» _ [» α _- ' _ΙΙΙΙ . ., Ιι .. ) Μι ||| ιηι · _κ . Οι () _ΗΙ' _^ _ιΙ : _ιν Ι μ τι > γρ . ι ' ) . _ι : ι _(> _'ιπι . · _α-, . ι £ .-: ¦ ! _( ιΒ _κιΖ _/ _ΛΛ _ΤΒ . _Χαη' ' [ , ~ ι ' . ι _, Μ _^ _ΙΒΙΙΙ . ΟΠκ'ιΙ / ι Β || ιι . )( ι , · _, _ιιιΒΒ . χ , π ' , ν υτ ρ _' . ιπ ' ιρ-ΧΠ _'· ' . '' ι . 'ι . _κ ( : ' . '' , και _( Ιν _ι * αι ' . κ _!) ' _»' κ-( _0 .- . ιι : ' . ι . . · ι / ι · κΙν _ΜαΝ ι . > . < .. _'·> . _ι » _' . ι ¦ _( _υ Β * IV- _Λι _' _, μιυΟργιΚ' _ιοι' ιν _^ _'^ ι' _^ | τ , _ιι . ν Β () ι !' · ι κι : _ι . ι . ηο : , ! Ο / . 1 ολυιι . ) . , > διι _ι ιΒιν η ιοι ' ον | _ιτολ > ο _ι ι ' ιιιρ ι _μινο ν _ι'ιΠ ι ! Λ _ι'ζιιι . _ιΙ )· Ι _ΗΙ _ιοι' ι _ιιιιΙΙιμΟ' _λο >·| Λ · ι Β , , II - ι Λπ 'ΒΒ π < ν .. ' { ορ-Λο _/ ι . Β _ι ( ι ιι μ- π ' ς Ι ια ιιπραακηνκι . ι _'Βι ><| · . _ιιατι : ι τα μελλιν | _Κατο _ιιοιηι' _τριΙπ _, _η · η ι _' _ηοι ιπς ! ιο . ι Μ ( ιλ _· Ι κι .: ψ ι . ι- _ι 6 Β , ικικιν ιι · ιζιι . ι | ιιι ιι | ο < _ειιπι Λραγι να ι η ψι · ι |» ' ) (| ιι ' ι ' . ' ιιαγκωθ | _ιιον > _ιι ( _ιι ι _· , 'Ο και ! . Ι , η | _ΠιηρΒΙ π ι , _1 _> _μοιιιυ- Π ιγγπι ' , _ψυιιικΒι , _ΛΒ . ν ημπορει Ι Β _ι μι * ιΠι ( κπνι ι' αιιι > κη 1 _λογην / τιυ ι . οριικιμιιυ . _Ουιπς _ιΙιο υυ | ι- , ψωνΟΒ , _μι' ιην κηΟ _ιιρι . _ιμινη ν ιιλι-ι υ » _( _ιορφ ι ' ιν ιων _ουΥχρονιον _ρυαοι- : κων λογ < . ) ' : ΙΙιριι _-ι ' ν ι : _οψοδριι ς ι- ' _ ' ' ' , '¦¦¦ '¦ . ¦ ' . _:.., , _' _,. ι .,, _ικ , ι- , νιο ι- ιπιλ ι . μοΚαιΙιΙ _Χ ( , ) ν _/ . , « _χι . _ιρητι · ι ρωι' _«^ _τιο ιοι '/ Β , Χηλι . ρι κου ς κι _ιι ¦ ' ιους 1 α : ι £ . Η θ _, _τΒροκτορα ς _τεονι · και _διαυι υπιι . _Ι οΠΒ οιι ι ' | αγ ( . ι | ιΒν . ' , ιι , ι ιην _ιιιρι ' _μ ην Ι _Λ ωυυια 0 _^ ¦ _ι : ο π τον _τιυλ _» : μον : _· . ' _Ποοον _ιιι _ριοπ _ιτι ' ραυ π α κοα-| ι Ια ιι > Οα _ινιΟαιτ . _τη 6 ι . οπμοι · , ι ! α 1 « Ι . Ι γα _ικνιια Ιι ' ιν' ι _ι ρι ' ινην _Ροαμιιιι _Ορχι _ζι - ι ' ρο > , ιυπ α καμνι . : _ΚΙΙΙΙ 1 . | Ι _· . ιρ 11 ,. _υΙ'ιι 1 Ι > , ' Οι _' , _ιον « . ιΙ ' Μ : _^ _·( '' ι - : ι μ _υ ι Ι > _λι ) υ _^ Λιι _^/ _, τιροα' _- < ι , ιμα . ( 1 _μι - _ ι : _ υ ι _, _^ _τ ρ _· . ' . _ Μν -. _'ιυ ε ιι / Λ _ι / ι , _ι ι _ιι _^ ι ' ις ιι ) _χ , : _τ ιι , ιυΒιικ δκι • _'ι ' - ' > ιΜθ ) : - , : (! Β ., -τι _^ _,, _') , _Ει , _ιιΙ νηι ... _ . Παν Η . ς ΒΛ' Λοι _, ι ινη ω >' τοΛι · . Λ Μ . _'τλο-κι _·^ , _ιιι γ 1 α > , οι , _ΛΙ κα-| _ΚΟυν ο , ιι πι ' ιηι _ιι . ι η ι )| Π 1 _ιιζ |) . Ι Τι Ι ) . . ι πυμ ( Ι , | _ι . _μιοιγη ' _, ιιοΙΒ . _ς ι '| μιιι > Ρ ' _· ι _ ι _' ι 1 ·') ιιρ :, | ιλι : ι | ι || > _, μ . _· _ΜΙ ι . π _Ιτροι , _ι-Αι . ι . _, 111 · , ιιι ρ ! πι _'/ ιου πλιιρ . Ιψ _οριΙι , - _,, ο Μ < ι _> _ινκι ψ ιιν π ι ιιο _^ ιι _., _Βοιοι , πι 0 ρ ( ο _τ-. ι , Που Ι , ι ) ( Ιιικ ηιι _κη _, ι ι ' _, ι . ιι ' Λ' μ , | , χιι ι ! λ . < . ιι | ( : ιι Β ι ( , ι ,. ν ,-ιν _, ιιι ι'λ . _ιικ . Ι- _ιΙ'γι ιιριΙ γικιιι _> ρ ' _) ια Λ γ ι _ιιιιιι ι ρι ι ιι ']„ ιιλ ιοι · ιιιιν ιιλ ην _ιι γνοιιι . ' Ι .. _) ν ι _) ιμ ( ιι Μ ,, Ι ( . Η · ι V , ΙΟ Ι /'¦ ' , _<·> ιΙ . ) μυ ' _Κιι , [ . (||'| ΠΙ , ο ,, ,, ] _ΥΚ-1 Ι ις ιιι / ιι . · : _(· : _· ρ · ζι : _,,-, ι , κ , ι · _Λπιλη _· , ι κ , _ α _^ ιω _μινιπ ι _ αι ινας 'η'Ι _-ΙΙΙΓνυΙ ικι _» , μ _, ' _Τ _, ' _, ν _,,,,, _γ ,, _πιι _'(> αι' ι ' ιΛ'ηιαν τ ι | ς _λι'ζιωι . _( - ) ι ιιν / ιπιπι ' ι ι ' ι ο τ ι >· μ η ΟιΙ _γι _· ν'Ι _Λ ριι γι ιΙ αι . οιιρι ¦ ιηιι ι : ι ς _ιΛ _υ « τ ' _ηζιωμ , ι ιΙ μαλ , _· . _» , < ω ριι κνα · . _ιι _ριιχι ν , χι . _ιρπ , _Μι _μμια _, _ο μ _! • Β 1 ι _)( _ιιι τιι ιιιν , Π ... . · , .. ι Ι Ρι _'ι ν 1 Ι _ιιι _· . ι | : . 'ιι τιρριλ , ψι ι Λ . Ι . _ΟυΜΜΙΝιΙΚ II ΟΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ _Ι'ηΜ _ιιυρελΟουααν Ι _^ _ιαριην η Ιιι ρμοκρπιιιπ ( _Ι _^ ν ως _ακολουθα , ι . Ιι βαθμους _ΚιλοΙου : Λκρω ι ιΙ _· ριον _'Λικκιτολοι . · _Ανβ ρυυΜ _ανωτα τιι 21 , 6 και κατωτατη 18 , 3 , Αμ ιιοχωστος 23 , 3 !( α | 8 , 3 , _Κυρηνιια 7 Α , * κπι 12 , 7 , _ΛΛρναξ 23 , ι κο _) 12 , 7 , Λ υιο , · , 2 > _, υ Κ 11 | | , ι Λιυ ,. ΗιιΙα 2 · Ι , 4 κπ ! Γ . II _κιι | Β 1 α · ¦ | _ογ , 22 , 7 κ « Ι 13 , 8 , ι ΚΑθΗΜΕΡ _ιΝΗ ΠΡΩ Ι ΝΗ _Ε ΦΗΜΕ ΡΙΣ | Ι Ι _Ι-ΥΝ 4 ΡΟΜ ΑΙ : |· Εσωτ £ ρικου _ΕξωτερικοΟ Ι Ετησια £ 2—0—Ο Ετησια £ 3—0—0 ' · Ι Αμερικης $ 20 Ι Ι · * Η συνδρομη ειναι _προττληρωτεα . Ι _ιιΝ ΛιΟΕι > ΙΕ $ Ι » Ιθν 1 II 4 _^^ > // ι Σεληνη 5 ημερων . — Αν . ηλ . 6 . 31 ' . — _^ _ΚλιΓ _^ Ι _^ _^ _4 _α & — _^^^ _|^ 7 Αικατερινης ΜεγοΛομ . ( αργια ) — _Μερκουριου / ΥΠυΚΜΜ Α ΙΗΣ Π . Ε . Κ . ΔΙΔ ΤΟ ΖΥΒ 11 Η Α ΤΟΥ _ΙιΛΠΙιΟΙ Υιω - 'Μ 1 _, < Ππνπγροιι κικ , ! - _νωικως Κυιιι > ουι · _οπε 6 λη 0 ιι ιη κα . ιωΟ ι υπ 6 μνη | . · α ιιΡ * ς τ *» Αρχ _ιιι : λωνι ) ν , ( ν _οχιοιι _)> _ι το »» ω ' ) 1 . Κι / Λφ 'ηι > κ . ις ι ) ι ι . νι ργουμ »· νον ζι / _- γιιι | ια ιων ψυλλων _καιινου : . ι · Λαμ ( ι < Ιν < _·> ιην _τιιιην _ν'Λ νιαρα . Μιλι 'οι . ι υμ ιΙι ,, _ιιιιι , _ι _ι _ιυαρευ <» ι ' _ι' · νιι ι _ιιωιιηιε _6 ιι . _ιγιοι , < μκ το ι » γιομ » τ ιο ν _ψυλλι-Λ · καπνου ιων ει . _ρισκομινι . _ιν ιι ς _χιι |> ιις των κπιινο _τιαρ « γι , ) γων — _Λνα βλ ηΟο , _μιχρι • ιης Ι'Κ _'Λιιρ'λΙυι' ιου Ι 9 . _') 0 _ι _( _τ ιωλωχιαιον μ' _-ΧΡι της Ι ι ) Β , _Μιιμτιου 1950 . 1 _ι . Οα ηΟιλον νο _υιιοιειι , ω Οτι , _κπτιι την γ 'ωμπν των _εμπειρογνωμονων , η _ακιραιοτηε των ψυλ λων _ΧογΙζιτσι ως ( ν των _ιιηταρα ι ¦ ι ι ' ι ι ων _χηρακιηριοιικων _ιι _' ις _καλ'Κ ηοιοιηιος του _καιινου μπσζυ ιων _Λλλων _ναριικτιιριοτικιιν _, · , Τυ ιο ι , ι'γκιΟη _Βωρι ι ο ικι · ιιν ης ιι ( χ » ιου ιΒι . Λ ηΟΒ ) Οα ι | ιιρι . | _ιχ , _ιΙιΗυτ _^ λεομ υ τυ _υιιααιμο μερικων ψυλλων και ως ι . κ _ιουεου _ζημιην Ωριιιμ / νι ) ιιο ιιΑηις ΟΛ ( Βιι ηιι ' . ι Β . Ις _ιΛ _ιι . υι ιρον _ςΥιγκιμει , _ιιιιιν ΟιΙ _ΗΜλ ηΙΚκιι κιιι ιιι ' ιπ ' ι η _μπαχειρη ιιμ ΟΛ ιιιηρεαιιη ιην ποιΛτιμπ Ιι , _υ Κι _-Ι ΤΙο _^' _-υ καιι νυυ _ι > ιο ιην 6 _υιιιε < ν κιιι ει ) ( _ιυο , Λρχοι _κοι ιΗι | > π _>· ωγοΙ , _τιρΛιει να ι . ν 6 κιψ <· | κ . ινκιι κιι _ι νο _μεριμνοιΛ' . > Η * _Πικ > ιιιιο _βαλλει , ηιι ιο Ζ , _υγιομιι _ι _υυ κπιινου ( _ιι . ν ιινπι Βκ _ι _ ιΛ _»> ν μιιΗ ν »· _ιιι _( ιιι _ _Χ · ιιιν _^^ _'Κ ' _^' υ λ ( _ιυρε _μιτυριοιι υιιο των _τιλωνεκι · κων αρχων . Καιιοια αλλα μιτρα τΒραγμπτικως _τιοολαμβηνουν του . το , _τι ' ι Λιιι _ι ' ια ει μεθα ιις την 6 ιιι · _ΟισΙν _οι . ις νο _βιαο _( _1 _ι _| _1 _I _) _νIο _( _0 _|^^ _ν _ιιηοφηηικως * . ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗιΙΝ ΤΟΝ ΓΡΕΤ ΤΑΝ 1 ΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ _^ - . - _ ' — - '—' '' ¦ ' .. .. ι . ( _ιηΒ . ι ! ... 'Λ ριστ _[ ρς _<· . Ο _Γοσιλιυς _Πουλοε _, , ο _ωρχιοτροτηγος Παηαγοι , 6 Γρεττανο ς στρατηγος κ . Ντοουν και _υλλοι ΕλΧην « ς και _Οριττανοι ανωτατοι αξιωματικοι _κατιρχοιανοι ιις τον _χωρον του _Μνημοοο του _ΑγνΜατοιι _£ τρα'ι _« τυυ _Για την τιαριλαοιν των Γρπτονικων μοναδων , Δ ε ξ ι ει ι _Γριτ · τανιΓ _* τ ι ιηι ιστα παρ ελαυνουν τγα 6 των ιπ _κιιι _μων . 4 ! « II ιΙι _^ υΙ Κ [ ΚΟΙΟ ! ΙΙιΙ ΛΒ 5 _^ 0 Σ Μ _[ ΜΜΑ _ΓΕιυι II » ΕΜΙΙΗ _ΜΜΜ ΕΠΙΣΤ ι _ιΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕβΝΟΣ Κυριε Διευθυντα , Παρακολουθω την συζητησιν μεταξυ του _σειδαστου μον κ . Ν ικ . Κλ . Λανιτη και του ς _, Ιλσυ Ι κ . Πολυκαρπου Ιι _οαννιΓη _εττι Ι _πολλ-υν και _διαφορων ζητηματων , μ Π _μογαλην μου , _υμολογω _, 0 λ 7-ιψιν . Διοτ ι δια των ματαιων και ' ασκοττ _οον _τουτων εριδων διασπα ρσ ι ο _εΟν ικος ρ ας αγων εν ι ω ι _τΒροαωτΒ ω _βοο ικ των μαχι _) ιικω-! _τερων αγωνιστων του Κι / ττρια-I _κου _διμετωπου αγωνος κατα της _ξενο _κρατισς και ιου καμμου Ισ _( ιοΟ . Π ιστεψατε με δε . οτι δεν θα ηθελα ν ' ανα μιχθω ει ς την συι ςηΤι _^ ιν αυτην , ττλην _υλε ττω οτι . ι μεταξυ τω _ ν ιτοκιλων θεματων Ι _ηοα _διαμψ ι _^ _δητουνται _, εΤ _ 'αι κα ' ι ! γο _περιλαλητον ζητημα της ν- ¦ ι τΒΟγ _ραιρης υπο _το 0 κ , Λανιτη , ως ' ΤΒρυ . _νδροο Της « ΚυκΡ _ι ακης Α- Ι _δελφοι _ητος _* _. του _εγ _γραφου τ ω ' . 84 εθνικων _οργαν ωσεων περι _τωι- _' ε 6 νικω ' δικαιων , _Οε . μα το ' · ι _οττοιον κατεχω _αττολαιως διοτι _| Ι το υ'ιησα ι : του τιλ ησιον _, ωστε [ ια _δυ _' . α μαι ια _συμΟαλυ εις _την | διευκρινισιν του 6 > α της εκΟεσε- .. . υ * ( . ' 1 I : ι : ' ι ι . ς της _αιτυλυτου _ιιττι του 6 _εμαι _τες αληθειας . Ι _δου πως εχε ι το , ζητημα : ι Κατα Μαρτιο ν του 194 7 , _# _τε | α _^ ' _-τδρΙ αζι : ν _ιντσυβα το Κλιμακιον _τοα ΟΗΕ δια την _6 ιακρ : 6 _ωσιν των συμβαινοντων εις Ελλαδα _, εκτος της επ ισημου _εκθεσεως ι της Ελληνικης αποψεως απο τον ! κι / 6 ι ρ ' ητ ! κο' . ' α _' . _Τ ' . _ττροΟωπον ( η-, το ο κ . Αλ . _Κυ _ρου ) εκριθη οτι ι τα διαφορα ανωτατα πνευματικα | ιδρυματα , εθνι κα , επαγ _γελ ματι-! κα κ . λ . ττ , θα _ωψε ιλαν _, παραλλη * | λως _, να διαδηλωσουν το εθνικον Ι των _* πα ρων > εις την υποθεσιν , , αντι κρουοντα την συκοφαντικη ν | ικστρατειαν των κομμουνιστικων | χωρων κα ' ι των εντοπιων υποστηρ _? _ι 7 _« ν των . Ουτω , κατοπιν _πρωτεβα . λιας του τοτε _πρυτανεως _τοΟ Εθνικου Πανεπιστημ ιου _καθηγητοΟ κ Σ ττ , _Δοντα _, ε . < λη _^ πσαν αιφνιδιως μιαν ημεραν οι προεδροι Ολων των οργανισμων τουτων , εις το _Πσνεπιστημιον και κατοπιν εισηγησεως του κ . Δοντα , _εζητηθη απο αυτους , μετα συζητησ ιν , να υπογραψουν την _γνωστην διακηρυξιν , υασει της οποιας , την επομε ' νην η μεθεπομαην , ο κ . Δον . _τος ανεπτυξε και δια ζωσης , ιξ ονοματος Ι ιων 34 Αην « _-η'Λτι _· Μ < - _^ - · _= ¦— - ¦ Ι του Ελλ ηνικου Λαου ενωπιον του ( κλιμακιου . Οι παρευρευεντες προεδροι , εν μεσω συγ κινητικης _ατ · _μοσψαι ρας εθνικης _εξαρσεως , υι ττιγρσψαν την διακηρυξα · χωρις [ ουδει ς εξ αυτων _ναντιμετωπιση ζητημα τΒρογενεστερας ι γ κ ρ ι σ ε ω ς του οργανι- _σμου - ιον _οπαΒο ν εξε _πρσαωπει _, λο , ' _. _^ του _ιναΟ _^ _τατοο εΟκΛου χαρακιηρος _^ του θεματος . ΛΑ ε _ταξυ των κλ ηι ? _εντ _€ . ν ηιο και ο κ . Λ _« νι _· της , _τιρο » . ο ' ρυς τοιε της _--Κυαρ ιαι . _ι ις 'Λδελ . _ι _, _υτη _,-ιαςτ , _^ οποιος εσπευσε _, _μετ ' _ενΟυυσιασμου , _υιιεικ ων ει ς τη ν φωνην της _τταΤριωτικης -του συνειδησεως και μονον , να _υτιογραψ η [ υ εγγραψο ' . Μ _^ . ια ιινα ς ημιρηΒ _, εκ Ι ην πμωιην _σνΑεδριοσιν ιου _Διακη' ικου _Χυμδουλιυυ ιης _Λδιλ · _οτ η . ι 'ς _, οιε , _ου _μψ ( υ α με την ταξιν _, / . [ _ΕΟ η _υτιο του κ , Λανιιη τυ _ζη- ' _ι η _) ια _ικα την Β υ τι ι κ η ν _, ! κ τι . _ιν _ι-ατιρον , ε ' γκ ρισιν , αι »¦ η μ · μου _ιθ α και ο ' ι συνοδο ιποροι , Β ) ι _υιΒΡ Ιι ! ι τοτε _αττετελουν τη ' ιΒ λπ 0 ιιΜ | . | _ιιειν του _Συμδουλιηι- { ' / ι ) ιι _εκ των 12 , υπο τον _διαυο _ητον Ι . _Κατσουνωτον ) αντε κρου-» _αν _τη ' πατριωυκην _ταυτην _^· Μρ ' _τ _ΟΟι ' του _προεδρου των και : _νι- _)^^*' __ ν _ατΒοσυρι _, ι η Ααελ _ψοτης ι ' κ του εγγρα . _^ υ την _υτιογρη . _νιι Μ ις , Μιι . ιΟ η , οι | υ * . ν _, _ιν τ η 6 ιακηρυξει εΟι γοντο πολιτικα (!) ζητηματα και το σωμαιειον _6 ε ' _ανεμιγνυετ ο ει ς ιην _ιιυλπικην ! _Β-. ' _ς θυελλωδ η _συζητησ ιν ο κ . _Λλν _ιιης , _υποσι _ηριζο _μενος Και _αιιο 3 ι ' ι ·! _αυμυ . _ιυλοι-ς _. _εζεΟεσεν οτι ' > ι . > 'γρα . _ αν' η : ο κ _. π ' _ι'ζοχην , ' 0-ν ι κ ο ι » π _< ριι χομητ , υ κα ' ι _οι ι _ι- α _τιαιριαιικον οω _ματειον , _ε _/ ον ως _κυριπν _ακοι ΒΟ ' ταυ την Ενωσα · _της Κυπ _ριο με την Ελλαδα , θα _ιδει να πρωτοστατη εις μιαν | _ικ 6 ηλωσιν _ατΒοολετιο υσαν ει ς την | _πεμ _. ψρουρησιν _της _ανεξαρτησιας _ι _^ αι _της _ακε _ραιοτητος ολοκληρου της Μ ητρος Πατριδος . ΟΙ _κομμυυπυται αμως _υπεστηριξαν οτι Φρααι _ις του _ι _' γγρα _^ ου ως .-η Ελλα ς ε Βν ο ι χωρα δημοκρατικη , κυι > ιρνωμι _> η αιτο _κυοΥ ρνησιν _πρα-ΒλΟουοα ν _ι'ξ _ι'λ ( υΟ _/ ρων _εκλογων , , _ειχιι ν ιιολιιικ _υν χ < ιρακ π ' ιρ < ι , _οιι , ' κπΒ πυιον τον τροπον , η ' Λδελφο _· π | ς ελπμδανε Π / οιν ει ς πολιτικοι · _Λι ι . _ιιερικομ ζητημα και δι ι Ι ( : δπ ν' _αποου ρΟη η _υιΒΟγμαψη . _Φυιπ _κα Λ κ . Λυνιιης ο 0 τ _< η- δ υ ν ιι , ο ο ( Ι τ ε Οα Β . δ ε χ ει _» ι π ο ι ε ν ' αιιοσ υρνι τ η _ _{ _,. ογμιιψην του , _Λνιιγν ω ριαεν ο-Μ (· » ς » ι * ι τ υ ιι ι κ ω ς δι ν ητα ι _* ν τπι , π _ικην τ ι του λ ' υμιιουλιαυ , _ονογρηψα ς ανε υ εγκρια _εω _ς ιου , δια _ιπυτο _Βορ / Ππ Λ ιι ' _., ι _,, Λ ι ,- - · ιΗιι ) λ ηυη _αλλοοτε εις τον κ , _Λανι την _υτιο _τ ιν πλι ιο < _ι ) ηφιας , ν _. _Ι δι ) - μυιιιιυΟη Β . ις τον 'ΑΟ _ηναικον τυπον , δηλωσις του Διοι κητικου Συμ 6 ου Ι λιοα της Αδελφοτητος _, ανευ υπο , ' γραφης τινος , δια της οττοιας _νς [ καθιστατο γνωστοι 1 οτι η υπο | _γραφι του « . Λανιτη εις τα εγ-¦ _γραψον _β-εδοθη ανευ διαγνωμης ι του Συμβουλιου _^ . Η δηλωσκ 1 αυτη _εδημοσιευθη τοτε , μιαν εβδομαδα ττεριττου μετα την _υττονρσφην της δισκηρυξεως , εις την _εφημεριδα _« Γη _μαχ · η ιΝεσ _» , δεν ενθυμουμαι καλως , ει ' ς την _προτελευταιαν σελιδα με μικρα στοιχεια . Εννοειται οτι η υπογραφη του κ . Λανιτη δεν απεσυρθ η και ευρισκεται εις τα εκδοθεν _αργοτερον τευχιδιον με την διακηρυξιν , ως _κυι εις _ιο τΒμ _^> _τοτυττον , _φυσι κα . Εκτοτε ο κ . Λανιτης , παρ' ολον οτι δεν τταρητηθη ( κ του Συμβουλιου της Αδελφοτητας , ως ανεμεναμεν και ως μετα φορτ ικοτητος του εζητουσαμεν , απεμακρυνΟη ψυχικω ς απο τους λοιπους συμβουλους , μετα τ ινας _εδβομαδσς δε σνεχωρησε δια Κυπρον , μη διατηρων , ουσιαστικως , κανενα δεσμοι με το σωματειον . Καθ * δ-Ι λον το θεμος του 1947 ο κ . Λα-) ν ' ηης ευρισκετο , ως γνωστον , ει ς Κυπρον , _πρωτοστατησας εις την Ελληνοκυπριακην αΟλητικην συναντησιν του Ιουνιου 1947 . Κατα την _διαρκειαν δε του προεκλογικου αγωνος δια τος Αρχ ιεπισκοπ ικος _εκλογας _ηγωνισθη αθενσρως υπερ της επ ιτυχιας του Μσκαρ . Μακαριου , καθ * ην στιγμην η ι Κ ι / τΒριακη Αδελφοτης ετηρε _ ι α ψ ο γ ο ν ουδετεροτητα ει ς τον αγωνα _εκεινονς τινες δε των _ουμβουλων _ειργαζοντο αναφανδον κατα της εκλογης του Μακαριωτατου Αρχιεπισκοπου μας . Οτα ν ηρωτουν τον κ . _Λανιτην εν Κυπρω αν εξακ ολουΟη να ειναι προεδρος της Αδελφοτητας με αφηνε να καταλαβω οτι τυπικω ς μονον εξακολουθει να εινσ · προεδρος και οτι ερχομενος εις Αθηνας , θα εξεκαθαριζε την θεσιν του . Περι τα τελ η Οκτω βριου 1947 ο κ . Λανιτης επεστρεψεν ενταυθα , μετασχων εΤς τινας συνεδριασεις του Διοικητικου Συμβουλιου της Αδελφοτητος και _κσταβοτλων αοκνους προσπαθειας νσ φερη το σωματειον εις τον εθνικον δρομον . Κστωρθωσε μαλιστα ια επιτυχη ωρισμενας εθνικου περιεχομενου εκδηλωσε ις του σωματειου , η πλειοψηφια του Συμ βουλιου του οποιου , μεσα εις το ε- » -. _λ _^^ _ΛΛιμιι ιυ ειχε _οημισυργηθη _, ησθανετο ν' _ασουκτι _^ . Παρ' ολα ταυτα ο κ . Λανιτης δεν ησθανετο εν ανεσει παραμενων εις την προεδριαν της Αδελψοτητος , παρα την _δαθμιαιαν εττανοδον της εις το εθνικον συνολον . Δια τουτο , περι τα μεσα Ι ανουαριου 1948—και τα ενθυμουμαι καλως διοτι συνεπεσε να εινα ι ολιγας τ _· ,-μ / ρας μετα την επανοδον μου ει ς Αθηνας εκ Κ υπρου—τταρητηθη δι ' επιστολης του της Προεδριας κα ' ι του Συμβουλιου της Αδελφοτ ητος , _διατ _* δεν _ηδυνατο να συνερ » _γασθη του λοιπου με την κομμουνιστ ικη ν η φιλοκομμουνιοτικην _πλειοψηφιαν του Συμβουλιου και διοτι ε'ολεπεν οτι αι _προστταΟειαι του να _μετατρεψη τας πεποιθησε ις της _πλειοψηφ ιας των συμβουλων παρεμειναν ακαρποι . Πρωτος _εγω ελαβαν γνωσιν της πατριωτικη ς αυτης ενεργειας του κ Λανιτη και ιπ πευσ α να το αναγγειλω , ως ανταποκριτης της εφημεριδος _μαΒ μαζυ με τας δηλωσεις του κ . Λα νιτη και τα _κυριωτερα σημεια της επιστολης του προς το Σι / μ-Οουλιον . Ειναι γεγονο ς οτι εκτοτε , και μεχρι προ τινων μηνων , κατεβληθη μεγ ιστη προσπαθεια υπο της Αδελφοτητος ν' _ανακαλεση ο κ . Λανιτης την παραιτησιν του και . ' : Ζ _::.. ι . _ι _^ Ο η _ι _, ι ς [ η ν 'ιρ _^ _εδμιυν , διοτι , ως ητο _ς-υαιχ ον _, ι _' _νρε _ιαζετο δια το σωματειον το κυρος και το _γοητρον του σε _βαοιυυ _αγωνιστου , πλην ο τελευταιος _ηρνειτο διαρρηδην . Μαλιστα , ως τονιζε ι και ω ιδ ιος ει ς εΗισταλην του προς τα - Εθ νος · , αιε _βαλλον ι 1 * αοριστο ν τα ς αρχαιρεσιας με _τι ' _^ ελπιδα επα νοδου του , πλην ματαιως , τοσουτω μαλλον καΟ' εκτον , κατα Σεπ _τεμδριον του 194 θ _, ο κ . Λανιτης υπεδειχθη ως εΟναρχικος θυμδουλς · ς και μελος της ι _- ταυΟα αντ ιπροσωπειας της Εθναρχιας , _ιδιοτης που , και ανευ τω ν αλλ ( ., ) μ λογων , δε ν ΟιΙ του ι ' - _ιτειρεπε να Βχη _ανο μιξιν π ' ς _Κπ ιι ριακον σωματειον . Ουτω η Κυ _πριΟΜ 1 } Αδελφοτης π ροεβη τιμα τινων μ γ ] νων ει ς αρχα _ιρεσ ιας κοι _ιζελιξι ' . πυμ βουλιον ι ' ιιι ηλληγμ ε 11 » ν ω _< ι . · ν ος - ¦ της _κιιμμουνκ _η ι · Βις ι _' τιιμροης _, ( Ικσ _λΒΛΛου'οα πλεο ν ιην _ι'Ον ικην γραμμην της ΕΟνπμχι ας , υπο ιη » _τιοοεδρι αν του ιιιτρου _, Ι ιν . _Λαυθυντου το _/ ιιατ ρι Μι _ικηυ Ιδρυ ) _ιαιος , κ , Χρ , Πανταζ'Ι . Λ , ι η _( _ΙΙ Ιιι η πλ ηρης , η _απολυ · ιικ [ Ι _λ ηΠ _ικτ ι ' ιιι του Οι ' _μιιτοι ι η . υπογραφης ιου κ . Λανιτη ι ιΙ ιο ιγγραφο ν ι ( . η _< / 14 ιΟνικων _αργαιω ο ι . ων κα ' ι _{ , _} · _μι . ιειτιιιιι υ χι ' ιιι . _ων . ( ιυτ υυ _μιια τ ι ' ιγ _Αδελ ψητητη ς Τα Μ Ι · ι _. _Κ' _«^ _ΙμιΚΜυΙΙΙΜΙι , ΜιιριΙΚι λουΟηαι ως και _ιος _δημοσιογριτ-Φος , _κ ( ι _ι ι . ) ι αυμ _βεκΛος _ισιι _τηι , ι 'ι : 0 νικη _ι Κυπριακης Ειωοεως ' _· , η οποια ι οσον ανιεταχΟ η _ιι ς την φιλο _κομμουνιστικην ιιολιτικην της ι ' Λδελ _φοτητοςτ . ( συντελεσασα εις την εκ καΟαρισιν της _κατ αστασι - ως . Τα γνωριζω ακα μη *· α ωι ευρι _υκομενος εις _στενωιαιην ι ! ιιο · ψην μετα του κ , Λανιτη , ο _Αττοιος | ιι τιμ 7 )*' χ · _( η _^ _ιμιτυιο _^ υκι ν μιΙ ιην ψιλιαν του , Να _ι'λττισι _^ ΛΙ ι ως _τιρος το ανω ι ' κπΟεν σημειον Οα _συντιλειι ω ι . ις την ληξιν της πυζρτηπιω μιΙ την 6 ι _( υ > μινιπιν ιης κιιτιι ( _ιτ α < π ( . » Μεια κμης Λ . Λ . _ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΜΣ Δ ικηγορος ¦ ¦ Δημοσιογραφος Αθηνα . 2 _· Ι )| 1 ) 49 . Η _ΓΛΣΙΛιΣΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔ ΟΣ ΔΙιΓΕΓΑΙ _ΟΝΕΙ ΟΤΙ Η _ΕΝΟΣΙΣΤΗΙ ΚΥΠΡΟΥ ΘΑ ΠΡΑΒΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ Πα ρακολουθε ι τον αγωνα του Κυπριακου λαου και ειναι υπερ ηφανος δια τους Κυπριου ς , ΑΘΗΝΑΙ , _24 ( Του ανταποκρι του μας , ορ . τηλεγρ . 4920 ) . — Υπο της Α . Μ . της Γασιλισσης ι : γενει ο σημερον την _μεσημοριαν δεκτοι ο παρεπιδημων ενταυθα Βραμματευς του Βραφειου * Ε 6 ναρ _χιας Κυπ ρου κ . _Ξενοφων Κουμπαριδης και ο _αιδεσ . εφημεριος του ιε ρου ναο * ' Φανερωμενης _Παττα Σταυρος ΠστΒα Αγαθαγγελου . Ουτοι παρεδωσαν εις την Γασιλ ιοσαν ετπστολην της Α Μ . του Αρχιεπισκοπου κ . κ . Μακαριου , ως _κσι Κυπριακην γυναικειαν _ενδυμαοιπν , μετα της εκφρασεως της ι . πΥικης ευγνωμοσυνης των Κ υ _πριων _Βχα το εργον της και ευχων Οπιο ταχειας _ενσωματωσεως της Κυπρου υπο το σκηπτρον των Ελληνων Γασιλεων . Η Γασιλ ισσα Φρειδερικη εξεδηλωσ ε την _ικ ανοποιησιν της τον ( Ι · 6 _ουσια · αμαν Λυτης δια το Κυπριακον _6 ωρΒι . ' , _ι ητησασα σχετικος πλ _ηροφορ ιας ι < α » _οη λωσα _^ α _οτ : ( _φωτογραφουμενη με την _Κυπριακην ενδυμασισν , θα αποστειλη _ψωτογραψιας της εις την Κυπρον . Η Γασιλισσα εδηλωσεν επισης , οτι , παρακολουθει με εΟν ικν συγκινησιν ιην δρασιν του Αρχ ιεπισκοπου και Εθναρχου κ - <¦ Μακαρ ιου κα : ειναι υπερηφανος δια τους Κυπρ ιους _οΤτι νες διατηρουν ζωντανην την Ελλ ηνικην των _συνειοησιν . Απαντωσα ει ς την ευχην του _Μακαριωτατου οπως .-5 η ταχεως τους Ελλ ηνας Γασιλει ς ει ς μ ιαν ελευβερσν Κυπρον η Γασιλισσα εδηλωσεν οτι εΤνα ι _Οεδα ιωτοτη δια την Ενωσιν _αναφερθεισα σχετικως και ει ς τας _ττε _ρυσινας δηλωσε ις του Γασιλεως Παυλου _εττι του ζητηματος της Ενωσεως . Η Γασιλισσα οιευι-6 α _3 Β _. ν εν τελει τους _χαιρςτισμους τ ης προς τον Μακαριωτατον . _ΖΤΗΕΑΚΦΓΗ ΧΘΕ Σ _ΟυΠΑΖΙι ηΥ ΜΕΗΟΙ Μ ΤΟΝ ΦΟΜΝ Μ _Α ΥΡΟΓΟΥΝΙΟΥ ( ΙΙ ιαιιιρηι τι ] .. νΟι _· ,, _τ-. _ιρι'ιο-> ,. ι -ι . _' ι :. _Ιυιι . · ι . | ιιαι Λιμ . ι , _ιγκιι ι ,.,,, -ι ,, · . . Λονκιι- κ Κιι | , κΙ _· οι · Λ _„ 1 _ΙΠΙΒιιιΙ .. . ( ΙΙ-. ι ' : _· ι . ι'ιΒ . > - £ Ι Ι . ' 'Τ . . ' . ι π .. ΙιωΡ , ι ι- · .. ' . ' πνρ _. ι 'λ ιι . ' -. _.., .. , , , μ , | Ι , Β .. ΙΒ . . ( . _ων α . , ,. ι > . . ξ Τ : ι / . ι Μι - ιοχιιιυ , 'Λιτ _ι ' . αιυλ πν Λπηι τ | ι . ι · . ιι' -. _ι , _' < τ _£ _ιλ >( . ιΒ . ι '<< .. ν , ηλ ι-. ι : _ιν ν _> ' . ' _ιΙωι · . Οι ' . _Τι . Β _, γΙ . _ιι , ιιτι . < ιο υ τι ,, ι . Β . Αυ π . _ιομ _ιι . ι ι ν π > _ ιυι ι μι ι . ' _.-. · ι ' ,, ιι . _ΙΛ' τ <> μι ιιιλ _λι _- ' . ρι ' . χι . ι . ιι _-, γ _^^» . _| « ι . . . . . ¦! ι _·—¦» ¦ - _¦¦·· » _» - Ι ( , ΤΒΙ Μι Ιαλ . Ι ΙΙΤ _. ¦ Π , Ι 1 . 1 . ( 1 . ( 1 . Ιυργη'Ιι _Μοι . _υ ιιι . π . ' . ' Ι ιι _,..,-, , ' - Ι . 'Κ . ( ,-, ι-., ιιριΒ , · Ιη ιι . .. Ι . | _Ι . Π . . Βι <¦ .. _[¦ ι . - ι .- . 71 ι ' , Μι : ι || _- . < _ιΒι , ι . _-. _Ιιιι ' , ! Ι | . ! Ι ,- ,.- ,. _ιι-ι ., ι , ι _, ι . 1 . 1 _< τ . - > Λ τ ι * :, 1 .- . μι ιι . | : (' ιι ι ι ' ι , ιι . Α . ι ιι _... ιμ . ι ,. Λ , ι ...... ι ... ι ,, . >( Ιιι .-ιιι 1 ι > 1 | 1 _' η ι ιν _11-ι , _ι , _,. ιι ιιι' _'Ι _. ι ιι | _-ο 1 . 1 , _ιιι | ι'ι ΟΙΑ II . μι .:,,, [ - .-Ι , ιιΛΒ |[ ιι _,- . ιι | ιι ) ιι | ιιΒ ' ιι , μ ( ιι ' [< . υ _Λιι-τιιι _ιημιι . ιι ΤΟ ΕΜΠ ΟΡΙΟΗ ΤΗΙ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΚΡΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ Α _, ι . _ιο . ι .: γ , -ΙΙ ι ' . _ιιιι .. _ιικ . _ιι ' ι ' ι ' _ι-.. ΙΙι : ¦ Ι . -. · _ιιιι _·· . ¦ ι · ι 0 . ι . . ' .. ¦·· ¦ !¦' : _¦¦ Ι' . Ι , , , ΙΙ . Ι Ιιιι , _!· ' -. I _... Ι _.-Ιι , ι ' ιμι · _ _-, '· ι _ιι . Ι . ι . ιιιι _ιιι-ιΟιι ιι . Α ι , · -ι ' . ¦ _-. , , _! , ' _ι , _- . Ι _,. π . κ . ΙΙ | _., . ' . ' _- , - ' - ¦ - , .,,, , Ι .. . π , ... ! .. . μ · ' . ι ι ·· . ·| . · . _ι Ι .,,, ¦ | .. 1 .. ΙΙ |· .. ΛιΙι Λιι _/ , ι _' _ιχΟιι . _- κι · . · ιιιιιιιιιαι ιιι , _ι , ι ) _,-,,,, ¦ , _... ι ιι ι ι , II , ι , ιι . ι _. _μιιι . ι' ι . ι , Ι , · , Ι ι ' ΙΙΙ , Ι . ΑΙιΠ Ι , » . - Β ' . . Ι Μ' _- _' | _| . _ο . _^ Ι / Ι' ιιΚΙ ΙΙ | 1 ' ΙΒ _,. Ι , 'Β . ' Κι . Ι 1 | Ι <· . ( . V _ΤιμιΙΙΙΛ'Τι . ' _· . > ΒΙ Ι , Ι Ι ,. _ιΙΙιΛ- , ΙΙΙΙ ! _ι' Ι - _ΙιΙ . ' ΙιΙΙιΙ _ΤΙιΙΙ 'ι- _'^ Ι , 1 _* Ι II ΙΙ ι > . υ -. . ι > . λι ' ι _,-μιιτιιι _, ι . ν Κι ' . ' . ιι . ι , ι . _ι · . ιιι Ι ι Ι _ιΒι . ι ΙΙΙΙ ι μ Ιι . _ΙΙΙ ι ιιι _ιιι , · : 1 | . ι ' _ι , ι | , η , _ιιιΚιι ι ιι . ι _. _ιιπιι Ι Ιι , Ιυ _-,. ι , ι , ι ., _ι . ιι ιι | . ιι | . ' ιι . ι 1 . 1 ι-Ι ' - ¦ · ' ' > Ι . Ι _ιι-ι . ·! ιι ι · Ιιιι'ιιιιλ Ι Βνιιι ι ι , ' , ν ' . V ιι . _Ι' ι _ ΜΙ | ι' ¦ ¦¦ ι . ι ι ι . ιι _|||· ι . ι ι . ' ι II ΙΙ' _ι ' _. Ιιι ι ! ι Ι '· 'Ιι Ι Ι Λιι ' ιι' ιιΙ . Ι _Π ' ι ' . ' _ιι ,. Ι . Ιι | . ιΙΑ | ιΠι ΙιΑι | , ι . ιμι , ι _, _ι-ιι ιι ' ι ιι _-ιιιιιιι- ιιιι _ιι - _' ι · ιο / . Ι | ΙΙ , Ι Ι Ιι , ΙΙι ρ ' . ινιΙι _, Ι ' ΙΙΙΙ ' >¦ Ι > Υ Ι , ι ,,., μι , μ ΒΙιιλιιι ι ι ι , -ι . , 'Λρ Ι , ι | ι ,. _ι ,., λ / , Βιιιιιι ιι , Λ Ι _Ιιι . _ιμι ! _.. ' . ' II - . · ,, ,, . _' . . Ι Ι ι , ν , ι ' _- ι , _' ιιι ιιι 'Ιιι _) ιιιι : ι ) , ι ιιιι _ικ ΙΟι ' ι γ ιγι ) Ιι Ι | 0 _' , ΟΠ ΙΟ , , , _ιι , , _κ . ιΙ Ι . Ι ( ι . _- | ι | λ _ιιιν _ιιιι . Οι . 1 : ι ιι Ιι _, ι , ' . ιιιιι , ι ( II ι > ι ι Ιις ιηι οιτοιιι - , _Ρ ι , ιΙΙ , ιιι , | , Ι |( Ι ι κ . ιιιιιιι ι ) Ι ( Ι _Πι-Ο _' , ! ιι , ι „ , , ' , ΙΙ . Ηιιι _- ( . ΜΙ Ι ( Ι | ιιΙ' ] λ | Μ • , ιι Λ ( ιχι ιι (> ' Μ ι ηιιν ι ' ιι ιι > , ιι · ι · Αι _'Λ μ , _ιιι Ι . ι ' ι Ι Ινι . _·| ιιι _ι ' _. ι Πιι 1 . 1 } , ι . . ιι , Ι ιιιι _ιι ι 'πμιιΙ , ιΙ ' ιι ., Ι ' Μ κι ι ,, -, { . ιιι >> . οιιιι . > ν μ . _μ κιιι . ι _. ιικη ' ιι ' ι ( . / _ΟΟ _, ΟΟΟ λιμων , μιΙ ιι ιιιφιι _- υΟιιωι - _ττικΙς τΛ _πουυν τυυιο α _· · _- ¦· - , __ - -- _-, ? ¦ - ¦ , _,,,,- , ι . , ιΡ , - , ιι , αιιο ι , ι . _ι , ' . ΙΙ · _-. ,- μ ' . , Ι | | Ι · ι . ικ ιι ιι' ιο _' , 'Ι _- ' _- ' 'ι' 'υν _Ιι ιΛ 'ιιιιι Ιι ' ι ι . ι _, Ο . _' ιΙΛ Οι ' | ι . · Κυ _· 1 μ ., ) ι _ιΙΙ . Ι 11 | . _. ¦· ,, · , ι / . ι . · μ : 'Λρ ., , υ' κιι ' Ι _ιτρα-Μ ' · ι II -, Λ'Ι , ιι - ' , ' ' , _'ιι' ' . Ν . 1 ι , ' _, _· ,- _Ι-ι .,. η , ' , ιι · . ι ., , ι ,. _ιΛιι ,: „ II _( ι , II , ' , -, _Ι ., Ιι _( μι II _ιιΙΙι , _Ι , ΙιΙ _:, | _« Ι _^ _ιι _,. Ι _ιι ., ' Λ . , ΙαΙ | 1 ,. Ι , ' . ι , ι ,, μι ι ι , ιι ,, _Ι-· _ιΙ |] , ., , !|| Κι . _ιι , < Λ ι . ι _-ιΙ _^ _ιι ! . ι ΙΙ- ι ¦ , ιι _' . ι ι Ιιι , , ΙΙ : Β ¦ . ι' Ι ικι Ι II ιι . _ιιι . ι-,,, ( .,, , _μι'Κ _,-. ' π Μ | _.-.,, ιηι , . ' _. ' ' . _( . .. ,,. - , ι · .. .. Ι ., _Ι Ι . · ι ' , . 0 : 1 ' Κ , ιΙ λ ΒΙ . _Ι Ι' -. ιγ , ιΙ ιιι ι 1 ι ( II η ι _7 , ιΙιι , | ιιΛ :. ' ιι , ( ., ι ι , . ιι ι ι II 0 ) . _ΛΙ _ΙΙιΟι ! ι ( 1111 χι III ¦ Ι II , · ¦ _ιι'Ιιι . ιιι Β . ι , ικ ι ικ , ιι ' ιι _, III ( _ΙΚΙ _^ Ι _) _, Ι _![( , ο ιι . _μ-Αιιιιι , ιπ ! ι _Ιναι ιιρι , ' , ΙΙ . ' ΙΙ _, _ΙΙ'ΚΙ . ' ιΙιΙιι _,-. ι _ΙΙΙιιι _, ' _, ιΙ , _ιΙΙΙι ( Ι ΚιιΙ . ' _,. 'Β ( _ιμυι ιοι' Ι . _' . Λι _, 'χυιι ιι , ιι > ιΛιιλλιιγ _μιιιιιι _' _,. _ιλονον Αι'Ι . ' ΜΙ | , 1 ' ., μιιΙ _( ιι . ' ι ΙΚΙιιιι Μι [ _. ΙΙΛ (| _ιι . ιν _ιιιιν'ιι Ι · ¦ Ι 1 ( 1 | ΙΙ ιι . | . . | . Τ ) ι _< Ιι _ι-. ι . Η , _ιιτι _, 'ιιμ ιι 'Χι | ' . , _('(( , _ιΠ , _1 ιΧι ( . 'Ιι , •( Μ _Ιιιιιιιι Ι '( ιι ( 1 _ι-) , ιιικ ( ' ις μονον τιι ρ , ιιι τιο _ιιι ιι ,. . Ιο _ιιοι'Λν η ιιιΙ ' ι ιιι , ιμΙ > ι | ι ιΙ , ΚιιΙΙ | 1 () Ιι ι ' κ _ΝιΙιιι _. Ι . Λ , _( Ι | -Ι | 1 ,, ιιν ΙΙΙιμι . ιΜ . _ΙΙΙΙΛ ' ιΙ 1 ' ΙιΤι _' ιιηΜ Ι _^ Α' _ι . _ιιι'ο Λαιο ν , ι _ιιιι : ο _Βιι . ιι _ιι _. , κιιιιι ιι μι κι <)|() ΙΙι . ι ( Ιι , Ι ικι ΙΙΒ _, _ΤΙ | . _, ΤΤ | ιΚ _· χι | ι , _ΤΙ ) ι _ιΜι-ρλινιιι . _Βο οι )| ι ι κτν ιυι'τιι ι-ΥιΛ'ιτ _ιι ο ( ι . | . ιι οικΙ κ . ι · Ι- λι Υιου ιου } ιιιιιλλαγ | ι _« πι ) ι , _ιι ' ν _Νοιιο ιι ' Λψ μιΜν , _, δοΤΙΙ , λιιΙ _( ΗΙ ( 1 γ Βι _ιιιι _κιο · . ιι ' _ιγι _ι- Ι ( ι . _ιατ _^ ικ ιιοι , ι . ιι , _μιι ι ) λ ιιι οι _ιιλλοι ΕΙλι ' ι'χιι ι ) _ιη · ιιλλιι γ μι ικιι . ιι _|' , ΙΙ Ρ ΙΟΧΨ , ΙΙ _|' . _ιΠι _ρΑΙκ κ , Λιιι _τιιι , 'τι ι ι ~ ιι : ' η ιιι _ι ιιπι ο _, Κιι _ιτ ( ικι » οι , _ι- 'λιγχι , _ι λιινι λ _ι _χΙ / μι < ιος ι'ο | · ξου ( . ιιιι _6 ι > ι ι '| Ιι . ι _Ι Ι ιοι _Εααιν ι ωι' χρηιι _^ _ιων κα '/ ιοη · ιιι , ιο _κικ ' _ππι τπι | ιι |< ιι ) λ , ητγ ιΙτ ιΛ μ ., , | ι , ' , ι ιι | ι / , ιι · .... , ιι ι' . _, ' ι ι _, Ι ιν ι μ ,, . ι | . ιι | ι : ιτ' .: ν , ΠΛΗΡΗΣ _ΣιΜΠΤ _ΩΣ ΙΣ Β _38 _ΜΘΝ ΤΗΣ _ΜΜΙ _ΚΥΓΕΡΝΗΣΕΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ _ΥΦΥΓΙΥΡΒΟΥ ΤΟΝ ΕΞΟΤΕΡΙ ΚΟΗ ( . ΜΑΚ ΒΚΗ Αι συν _ομιλια ι εφεΙΛκυσαν την _προοοχην και τον εν Αθηναι ς διπλ _ωματικων αντιπροοωπων των λοιπων Δυτικων Δυνα μ € ων —Τα συμπεραοματα λιαν Ικανοποι ητικο και _« οοιωνα δια τ ην Ελληνικ ηνυποθ _βοιν . -Η ηνεοια κατω _ρθωοι να _φερη την Ελλαδα εις λιμενα ασφαλειας , ΑΘΗΝΑΙ , 24 ( _Ρεου _τερ ) . — -Ο κ . Μακ Βκ ιι , Αμερικανο ς ! Υφυπουργος των Εξωτερικων , επωφελουμ ενος του γευματος · ι οπερ παρεθεσε προς τιμην του ο Πρεσβευτης των Ηνωμενων ' . Πολιτε ιων κ . Βκρειν _τυ , ευρε την ευκαιρι αν να ολοκληρωσ η τας ! συνομιλιας του μετα του Πρωθυπο υργου κ . Διομηδη κοι του ! ' Υπου ργου των Εξωτερικων κ . Τσαλδαρη . ι ΑΙ συνομιλιαι του Αμερικανου Υφυπ ουργου μετα των ! δυο ηγετων της Ελλ ηνικης Κυ βερνησεως διεξηχθησ αν εν πνευματι πληρους κατανοησεως , διαπιστωθ εισ ης , δια μ _· ' αν α- κομ η φοραν , πλ ηρους συμπτωσεως γνωμων . Τα θεμα τ ης κατοχυρωσεως της εξωτερικης ασφαλειας της Ελλαδος απετι- ι λεσεν . ως ητο _ψυσικον , εν εκ των κυριων αντικ ειμενων , τα ο- τιοΒα _συνεζητηθησαν . ι Η αντιμετωπισις του _ζητηματος _εγενετο , ως αναφερουν ' δημοσιογραφικα ! πληροφορ _ιαι , εν τω πλσισιω της _προσττα- θεια ς προς οργανωσιν της ασφαλειας της Ευρωπης , η οποια ' ευρισκεται εν εξελιξει με προοπτι κην διευρυνσεως του ολου αμυντικου συστηματος προς ανατολας . _Οιιτως αι Αθηναι την ι στιγμην ταυτην , με την πα ρουσιαν του Α μερικανου Υφυ- [ _πουργου , αποτελου ν _κεντ ρον διεθνων διπλ ωματικων ζυμωσεων . Κατα _δημοσιογ ραφικας πληροφορι ας , αι συνομιλιαι του κ . Μακ Βκη μετα των κ . κ . Διομηδη κα ' ι Τσαλδα ρη εττεκτα- βηηηι _γιγ _σι'ι , ητη _σεις _γενικωτερου _ινοιαφερον _τ ος εφειλκ υσαν την προσοχην και των εν Αθηναις διπλωματικων αντιπροσω- , πων των λοιπων Δυτικ ων Δυναμεων . Ουτω ο ενταυθα _Πρεσυ _ευτης της Μεγ . Γρεττανιας κ . Νορτ ον επεσκεφθη χθε ς το : απογευμα τον κ . Τσαλδαρην κα ' ι παρεμεινε συνομιλων _μετ ' ι _αυτου επ ' ι μ ιαν κα ' ι πλεον ωραν . Κατα τας ιδι ας πληροφοριας ι η συ ναντησ _ις των κ . κ . Τσαλδα ρ η και Νορτον ητο σχετικη με Ι τας συνομιλιας των Ελληνων επισημων και του Αμερικανου - Υφυπουργου των εξωτερικων κ . Μαχ Βκη . Εν τω μεταξυ την 1 Ι ην πρωινην της σημερον ο κ . Τσαλδαρης εδεχθη τον Του ρκο ν Πρεσ _δευτην κ . Ναιτ _ιν και εντος της ημερας θα δεχθη τον ι Π _ρεσδευτην της Κινας καθως και τον Πρε σδευτην της Νοτιο- ! αφρικανικης 'Ενωσεω ς κ . Περον . Τα συμπε ρασματα απο τας δι εξαχθτισ _ας συνομιλιας εκρι ' _νοντ ο υπο των επι σημων κυκλων ως λιαν ικανοποιητικα και ευοιωνα δια την Ελλη νικην υποθεσιν . Ο κ . Τσαλδαρης · Οα ευρη την ευκαιριαν να συνομιληση και σημερον μετα του κ . Μακ Βκη κατα την διαρκειαν φι λικου προγευματος , το οποιον θα _παραταθη προς τιμ η ν του Αμερικανου επισημου . ' Αυριον την πρωιαν , ο κ . Μακ Βκη , συνοδευο μενος υπο του ' ε νταυθα Πρεσ _δευτ ου των Ηνω _μενων Πολιτειων κ . Βκρ ειντυ , _| θα αναχωρηση αεροπορικως εις Κωνστ αντινουπολ η · δια να προεδρευση της συγκροτουμενης αυτοθι συσκεψεως των Αμε- , ρικανων Πρεσβευτων και διπλωμ ατων της Νοτιοανατολικης Ευρωπης και της Εγγυς Ανατολης . Ι Ο Προεδρο ς της Κυβερνησεως κ . Διομηδης αναφερομενος εις τα _γραφεντ α , δτι ο κ . Μακ Βκη υπεδειξε κατ α την χθεσινην συνομιλιαν του μετ ' αυτου την τα χειαν διενεργειαν εκλογων , εδηλωσεν , οτι τοιαυτ η _συζητι γσις ουδολως διεξηχθη . Ο κ . Διομηδ ης ετονισεν , δτι αι συνομιλιαι μετα του Αμερικανου επισημου _περιεστ ραφησαν πρωτον μεν εις τα _εθνικα ζητηματα και την διεθνη θεσιν της 'Ελλαδος και δευτε ρον ει ς το _γενικα ο ! κονομικα _ ζητη ματα , τα απασ _^ _ολουντα την χωραν · ητοι το ζητημα της ανοικοδομησεως , της ανασυγκροτησεως κλπ . Ανεπ τυξα , εξη _γησεν ο κ . Πρωθυπουργος , ει ς τον κ . Μακ __ Βκη τα διεθνου ς Φυσεως ζητηματα , τα οποια αφορουν την Ελλαδα και ανεφε ρ θην εν συνεχεια εις το ζητημα της ανασ υγκροτησεως και ανοροωσεως των οικονομικων μας . Ειδικωτερον ησχοληθη 6 κ . Πρωθυπουργος με τηι / αναπτυξιν τη ς βιομηχανικης δραστ ηριοτητος τι | ς χωρας , τη ν εκτελεσιν παραγωγικων εργων και αλλα συναφη θεματα . Ο μιλων δια τας _εκλογας ο κ . Πρωθυπουργος εδηλωσεν , οτ ι η προσωπικη του γνωμη ειναι , δτι πρεπει _^ αι εκλο _γαι να διε νεργηθουν δσον το δυνατον _ταχυτ ερον , ακο μη και αυριον αν αυτο καθιστατ ο _εφικτ ον . Βενικως τονιζεται , οτι αι δηλωσει ς , ει ς τας οποιας προεβη χθες ο κ . Μακ Βκη . σχετικως με την θεσιν του πολιτικου κοσμου , θετουν τερυα _γιγ τον _θοριιοον , τον οποιον προσεπα _θησαν να δημιουρ γησουν ( ορισμενοι κυκλοι . ' Ε ν τιο μεταξυ υπο του Προεδ ρου τ ης Κυ βερνησεως κ . Διομηδη εδηλωθησαν αναφορικως προς το θεμα της _πολιτικη · ηγεσιας τα εξης : « Α ! _διατυπωθ _εισαι επικρισεις κατα πολι τικων _κομματων και πολιτικ η ς ηγεσιας , ει τε λεγεται Τσαλδαρης , ειτε _Γενιζελος , ειτε αλλο ς · εΤναι αδικοι , διοτι εκαστο ς πραττει παντοτε εκεινο , το οποιον πρεπει να πραξη . Εχω την _γνωμην , οτι η παρουσα πολιτικ η ηγεσια εις μιαν τοσον ονωμαλον περιοδον , _κατωρθωσε αυτην την στιγμην να φερη την Ελλαδα εις λιμενα ασφαλειας . Κατα συνεπειαν η καταφορα εναντιον της πολιτικης ηγεσιας ειναι αδικαιολογητος » . —Αι προετοιμασιαι δια την εκθεσιν Λαικης Χειροτεχνια ς και Γιοτεχνιας συνεχιζονται με γοργον ρυθμον . Εω ς τωρα εχουν _συγκεντ ρωθη τα εκθεματα των περισσοτερων πολεων , ιδιωτων και επιχειρησεων . Μεταξυ τουτων περιλαμ _δανονται κα ' ι τα εκθεματα τη ς Κυπρου . —Η Ιε ρα Συνοδος , προε βη εις την πλη ρωσιν της εδρας _της Μητροπολεως Κορινθιας δια της εκλογης του Μητροπολιτου Μα ντινειας κ . Προκοπιου . —Η _κοινοτης Αλεξανδρειας μελετα σχεδιον συγκλησεως ιις Αθηνας συνεδριου του αποδημου Ελληνισμου . —Τμημα τα των αποχωρουντων εξ Ελλαδος Γρεττ ανικων στ ρατευματων ανεχωρησαν σημερον εκ Πειραιως δια την Ιταλ ικην Χομαλιαν . ΛΒΠΒΑΙ ΕΠΙ ΛΙΓΕΛΛΠ ΚΑΤΑ ΤΟΥ -ΕΟΝΟΥΣ ' ι : , _ωπιΟ ' . · ιου Ε : ι . ( ιρ , νκκ- _ν , υ _Λιι . ο . _ι ι ηριυυ _Λι υι · ιοσ _ιυς _« α- | ι . χι . ρι _· ο 6 ι | _ιιμ _» ι _, _υο . _Ινι- _^ ν ' 1 ι _' _''ι _λιΟ ( ' > _-λ { _) _ι . ' . Πνι , Ο , _' ιιμ _, ι _νιιμιριδι _.., _' ' _ιι' « : 'ν · _- _ρ ,- / , , ¦[ -, _ι _' _-. _ιιι , Π _. ιΠ _. Ηι . _ΙΒ-.-. Ου _ΜΙΙ _-,, _ιι , Β ν ι _ι . _-ιΙι' ΟΙ Κ . Ι . 1 - 1 κιιΙι II ιΠιΒκΙν ι' _1 'ιι , Ι ) _- _ ' _οιπηι , } _. _ιρι '< η κκ ' _ι ' Λ . ορι ' ιιι _, /¦ Ι [ ι > _ιδηι , _« νηπ _· . 1 γ » . γ _Λ-. Λι ι ' _κι _.-, οιπς Λι . ι . ι ' ιι' _-ινι- ! ι (' _( _' _- υ _·( ., ¦< ,:: · . η » : *''' υι ) . ιγγ αι _, _ιαιιι' ( ΙΜ ( κ _'^ ημιωπ ι ' ι « , | > ') 00 _ΛιριΟι _* _ιιι' _ΙΙ . _'ιιΜΒΙι' αγ ι . _, ¦ ι ~ · διι ' ι _ιχ ' ι < : ¦ ημια ι ι <¦ ¦ _ Ι' (« V ι ν _<'>! _· ¦ I Ιι _ιΒ _1 _> _, _' ιιΛ ι ) -ι , _ΟμΙ _,,-ιι-Ι , ' . _· Ο Ιι . ι ' ι . ' ¦ 1 _^ . 17 ,., · , ]() Α , _ν _,. ι _^ - , Μι υ ΒΜν ( _κι-, υη , σ _, ιηο 'Βι ( Μ _, ι _, -. ιι ι _' . 'Τι ' . 'ΤθυΒ _ΙΙΒΛΟΙ'Β _Πρθ _. ΙυΙι-ιΜ ) > , Ι )' _, ΙΒ , ' . _,.., _ , - Οι ι Ι-Λ-XII-ΙΟ ι-, ) ., ' ¦ . _·/' _- _6 ι . . _Ο-. / _υι , ν ιην Ιλ ' . Μιι ¦ ΛΙ _εξορμησεις ΤΗ Ι Π . Ε . Κ _· ·> 1 Β . ' , ιι . ι ι ' , ι . 1 . ιιι . ιι - ,. -, ιι [ Ι . ι . . ' , Ι μιΙΙΙ , Ιι ! ΙΙΙ , _ι . ΙΙ , _' . Π . · , . : ¦ :. ' , . ιιι . , , , _Ν ,, _Ιι , ιιι , _,.,, , ι , Ιι , ι ,, Ι 'Ιμ , ,,, , , II , · ιι ,, ι ιι ' . 11 ιι . ι ι , ' , _ιιΙ ,., _ι 11 :., Ι Π Ι ¦ : _ιΙΙΙΙΙ' Ι Ιι , Π _' , ν Ι Ι' · > Ι Μ - ιι Πι ,. . Α . ι 1 , ι ι ' ο ' Χ . Α , ' , ' ., ι ι- μι ... Π , ιιιιΟι ΒιΙιι · . ΛΙιιι , ιΙιΙι | κιΙι'ΙΙ ΙΙΙΙ Λ . Β , Β _Βι _' μιι , ι ! Κ ( _ιι _ωμιλιι'ιιι ' _ιιωιι κη' μιν αλι ) . , μ'Ι ι ' ιυ _ο-, _ιικ . ι _- _ιιυι . ' . ( ιιι , - · ι ιΙ | ιω ι _(¦¦( ,, ιτι _οι _ιι . ι . ι |· . ( ΙΙΙ ,. Λ ' , Ι II _ιιΙΚιι , Ι ' -Η' Ι-ι 1 ι ( Β _, Ι . ΚΙΚ ' ιι | ι , Πι - ¦ Ι ι ' . ν ι . Λ , ιΙ / _,. ι , ιιν ιιμ , ιΚι _ , ( . 1111 ( 11 ' ΙΛ' 1 ' 1 | , > 1 , 1 ι ' ι ( ιιι ν ι _( Μμ ! Ιι Μ , ι Κ .- - ιι ' ιι- ., ι , Μι . ι _Ι ('· ι | . , - Ι ' _' Βικι , ιμιιιιι ' ιι , Ιι '| ι , Λ . _1 . Β > , Ι . |' „> Χ λ ., _ι- | Ι . ,, , ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΙΙΝ Λι ι ι , ι ιι ' ιοι η , _| κιι < ιπ ικι | ι _, Η ι . Ι ιη ι > ηου ιν Ι ) _ιυ Βοπυι 'ι ιικι _ιι / Οι _ιΗι . _Οιχ _ιΚ , _ιη' ( η _ΛιΒ | μιΒ >(* ν { . _> ιι _ι-ΜΙ 1 οι ' _, ο : _( ι > Ηιλ _ιι α , > _ν ' Ιοι- ' _ι ' _· :. _Νοοιικομι-ιου _Λ'υκι . _ια _ιιιτ _ειησ π ' ι _^ 9 ., 10 ιγ . | ι . της Πγμ ' 1 _Ι | ι Η _Λγκ ι μ · _βριοι _ι 19 . 19 , Ι Ι Ι _'ζ _» κκ _ι ιικι ι 'ι _ιι π _ριιιιη σαι ¦[« Ιι , _(' . η / η · .. ) _ι'ζι . ταιΚιι _, ιΙπ _ιιι ιιμιΙΙ η ικ ιιλι Λιι _νΟιΛ'ιου _κ-η' _ΙικριΜ _^ | . ι _ιι ' Υ / ι ΙΟΙ' 0 | Πν ( . ) ' _'Ν Ιι ηρ Πιι . _Ι . ' , ( κ τ' _-Β' _χθιρι _« _ν » _γου κ > _Υ Χ . Χ . Ιουατ , ικ τοΟ _γυναικολογου κ . Β » . _ΟΛοντον κπι ικ τοΛ _Αν ιΜιρ ηη Υ' , ι ιο _^ . μι . <' , Λ , πι , ' . / ρν . ι ) ( _Ηι Ιι _ι οΒ Π _υι ΙιΙι _νι ι > ι ι _( » Β ) 0 _ΙΕΝ 1 Κ _0 ! _ΠΡΟΞΕΝβΣ _ΤΗΣ _ιΑΑΑΔΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΥΚΕ _ιΟΗ ΕΑΑΗΚΙ & αΝ ΑΜΜΘΧ _ΟΣΤΟΥ ! ΓΑΡΩΣΙΑ , 24 ( ΤοΟ _υνιαηοκριτοα μας ) . -Θερμοταιπ _υττοδο-ΧΜ _ειΒεψυλοχΟ η χθες κατα την Λ μμ . ει ς ιον _ΕκλαμιΒροτατον Προ : ξενην Ελλαδος κ . ' Αλ . _Αιαττ _, ν , _κοθ _^ ς και εις την κυριαν _Λιατη ' ως _Μιιιτης _κπι _£ ι ' γ τπ ' . ' κ . και κ . : Αντωνιαδη ν , _Βραμματι ' α του : Προξενειου , υπο ιοι · Λυκειου _Ελ-: _ληνιδων Αμμοχωατου _, _προσκληι σει του _οττοιου κατηλΟον _ιινταυθα . Κατα την _δεξιι _^ αιν , _ωμιλ _ησεν Ι ενΟουο ιωδιος , καΛωσορ ισσσα τους ι ι * - _ - _>· _ν , « ι ' ιη _· _- * - _^ - _** - -, Ι _^ υ / _νυ » _Μ . ιυυ Ελλ ηνιδων Αμμοχωστου κ . ΛΛα- ρια ΒΙ . Ι _( οα _ . 'νου , αναφερθεισα ι : ν ' _ι , _> λο γφ της και ει ς την Ελλαδα [ και την Ενι _^ αιν . Ι Ιι Ι ' ραμμοη ι . υς του Λυκειου ! ' _^ λΛ _ηνιιιιον Αμμοχωστου γι' _^ στη ι _Κιιλλιτι . χνι ς ι . υ ! _ηοιητρια κ . Θεοι ι ο _Λιαοιδου 1 α _μιλιων , δι ' υπε ρο-| χι _^ _υ τρο . _ιλΒι , ' , ιας , ωμ ιλ ηυεν _, κα- ιι . ' . Οοι . _ι : ια ' . ] αοα _ιι τα _ποιητικ α τ ης λογια , τους παρ _^ _οριοκυμενους . Ο _ε ' _ντιμος Προξενος , απηντησε δΒ ολιγων , ευχσριοτων . Ακολουθως _προσες-ερθη τειον υπο των μελων του Λ . Ε . Α . και _ηκολουΟησε _« _σλλιτεχνικον _ττρογραμ μα . _Απη-,-γιιιλα ν κυπριακα τραγουδια αι κ . κ . Νασω Παναρετου , Ερατω Χ '' _Οεο'ι'ανους , Ναταλια Μιχαη _λιδου , καθως και αι δ . Λουλα Πετ ρου , Λ , ουλσ Ιωα ννου . Επαιξαν πιανο , αι δ . Νικη Νικολαου , ι . ( υι _ Λ < -μμυυ _^ . υ » / _χουΛΛα Ιωαννου , η _6 ε χορωδια του Ωδειου του Λ . Ε . Α . _ετραγουδησε 2 ασματα , υπο την διευθυνα ι ν του μαεστρου κ . Χ . Γασ ιλειαδη . Δια _πρωιην φοραν η < ουοΟ η ο Υ μνος του Λ . Ε . Λ με στιχους του κ . Κ . Χ ρυσανθη και μουοικην το _^ κ . Ι ιαγκου _Μιχαη λιοιν Ι ην ολ ην δεξιωαι ν ε * . λεισεν ο ΕΟν _ι _κυς μας Υ μνος . II _ΙΙΙι _ιιΜΙ _ηΗΜ _ΘΗΟΒΡΑΦΙΚ Η ΙΙΙΙΙΙιΙ _ΙΡιΙ υ _. υ ΙΜΜ _ΜΜΜ _ΜΜΙ « . ¦» _¦¦¦·· _^ _ΙινιΙΙΙΜ ΙΙλ . | 1 Β . . _ -. : λ ' γ . ι ι ην Λι α _Οικτου Ι .-α ., ι _ . _'Λ , _·^ : σ Λ _·) , ο _. ) ι . _' ν Ι ! Λη :. οψ . ι-: _1-ιΛ , _ν ι- . Χ . ¦ ' . _Β . _οοΙ 1 - < _ιι ,- ' _, ι ΙΟΠ . V ! _^ ι ' - . ι' . Ιι _, [ . ι Δ κ : ι ι-. _η-κ , υ ι η . . Α . _Μ . _ι-ιι ' - '· ! ιπ ι- ι ' _, 'υι _- _, _ηαν ν . ., . ι ,, , ' Λ Ι !| ιι' ) _Ι | _- ' _-, _ΤΛ | - _( > . 0 . η _ικ ' , 1 || _, , ι , : ¦ : _· ' _( _- _ .:, υσ :.. ρι · . _:,, ι ι : ι , 7 ι __ . υ Ι - ι _^ Ι _' ' _< _-.. ' _ι _ν-11 ' , _ι · Λ 1 . 1 .. ·· ι . ι ι α - _ι . ι , Κ _> η . _ΜΟι , υ Π Οι * ι . , ιι . ι α ι '* . ( . _:- _: ι _ιι . Ι ι _, ι _, ι _.-υι _^ _ει ω ' _, υ ι » . Ο _,. ι ι'Ιιε-I - 7 ιρ < ' η εν Λ 1 . 1- _ωι-ιι : . ι νε . Ι Λ θλ | _, αν _, .- Τ ιΒΚΒ . , Ι α επ .. Λ _^· ' ι VI ) _» . ' :. ΙΙ }' ' * Ιι _'··' . _· ιΙ ιΟ _, . Ον , ι ( · . - ¦ . Λ ν . .. , Λ Λ ,, . _. . . _- _. 111 ι Ιι : ¦ ι το ιμ Λι _υ' ι '¦ _ιι _, ι _, ι . ' , αιι ) 11 , 1 μα υι . αΛης τ . ρκ . > κ ' ι μι * 'ιιι . _ριιΟ . ' _ι->¦ ι . _ι-Λιν _,:, _νι ι ,, ' , ιυ ι ' ,.. ι · ι ι . , _ιι-α-. ! ι ι .. II . ι Ι __ _, ' ι , / . ) Τ Ι » Μ' · _Ι ¦ , _, _: Λ . -. μι ι Ι ιΙ ' Ι . _ιυ Ι ι Τιι . ρ ι ' : ' :,. . . ¦' . _,, ιιV ι . ' _ιΙ- ' _- _^ ' _ _, - Π Ι ' 1 , ) Ι ι . ) 1 _'· . , 1 . Λ .: _Τι _^ 11 Ιι _Ι _'/ _Λ ' . _ι , . ' Π ( η ιιχι . _' . η μ- . ι _Ι . ' _, _ι ) ] ι ι . . Κ [ . ην ια . ·( _ι-ι υ .. - : ¦ .. ι _τ _^ _-ι-, . ι . ' , ' : '¦ · ' ' _/' ,,, μ _.. ' _, _.- _( _., , . ( η ! . ι μ ' . · , 1 ( Ι Βι _ιΝιιΜ . - . Μιρ . ΤΙ . Λ υ ι ,. _'Β . μ . ! ' ' ! ¦ : _'( : κ , ι | 11 , _Τ !( . ιΑα . _ιιπιι ι ι . ιι . ι . · _| , γ . ' ι , ¦ ι Ι . · , Ι ' 1 ι ' _« ι . ' Ι ' ¦ γ 1 - · , ι ι Ι , Τ Ι ( , ι . _[!_ , > ' 1 Λ' Ιι ' V ) . _. _,, > ' π _Ι ιιμι _· ι _) _. _:- ¦ . ' . ' :, ( - ι ,. . Λ κ _. ι . ι ., υ _( ιιΟ _, ιιιι , > , ι . _ι | . ' . ' . π ι 1 . 1 , ' 11 * ¦ ¦ ''! ιιιν _ι'Ιι _) ιι'ναμιι » _Β / ι , Πι . _ι _) ιπ , Π μιΙ . ι | _ ι ι ι μφ ι' ι | ( IV ( ι _·| ι > . < Ι ιιι ι _ι < ( 111 V την ι * ' _, Μ . Ι ( αν | . αι _) ημ » ιιι _·> Ι . Ι _υτιομ . ι ιιαιι ι ' _κΜιιι , α κι ! Ιι | ' . ιλ ( ιμ ( κη · θι , ' ιιι ( _ικιθ-. ιι μ Μι ' .. ι ιιι ι ·< ν ( . ' ΜΙ ι , ι __ ι ' _^ . * _( μθ Τ [ . Λ , ΙΠ | ι _| _ν _,. μι . Λ ' , : ι _> μι ΙΟ _ΠΛ υμιΜ . _ιν _<¦ ( ιΟιμιΙ κ .-.- »'* _>¦» ' ' ι , _(' _-ι ' , ι < _ιι π , ' ( . ' . ιγ _' ι ( ( Ιι : · / ! _ . _ι- , , λ . _11 Ιον >¦ ΙΙ κ ( . ι ια Ι ην Μ , ιχ ( ιυ 11 -ν _< ι _μιι-υι _ι _^ _1 _ιικ _( _. _υνI _^ _II Ι . _'ιιπ ι > , ι ι . τον ι ) ι _)? ιιιν ι ) ι .. ιτ ] μι ( ιι ( τιΛ _νιιιπιγι . Λ _' , _ι ' _, ' _, . ι Βι ι . Ις ' , Ι / ιιπι : 111- ι ' ι ς _μιΙ _κπ _Αι-μιιι ι ιγ > ιΙ :, _ι'Ι _, Ι _^ _ηιιι ιι ,. ι *» ι ια ΙΟ ιιι ' ,. ι | ι _, 11 ( 1 , ιι | ι ν >¦ _(|||· . Ι ι > ιιι ( __ Π ) ., Ι ) ' ο , ι _, μπ _μι . ι , ι _, μιΙ 11 , ν , 1 . 1 ιιυιι'νιηιι-- ι ι , 11 ( II Ι |() V Ι' Π Ι ' ι Ι κ . ι ' Πι _' _ιιιν ι ¦ -Ι ,. Η ΙΙ _( ι . < ιν ,. > , _·|| Ι Ιι , ι , ΙΙΙ _ιιι _' , ΠιΙ ' ΙΙι _' ιΟ . « .. ν _, _αι _ιι _· , _<* ., _ _(|[ ν . ' ' ' .. ΜΛ _||· , ιλ _' _- ' * ι . _'¦( _*« . ι . Πι ι μα . _)» Ιμι'Ιιι Ιηι , Ι Μι ( , Π . , Ιιι υιΙι _, ΚΙ ι _, _ιλο ., Ι _, ' ( υ _ι'ψηΛ , ιιι _,. ( , _!¦ _( _Ιππιιχηι γΙμ _Πηη . ι ικηι ( μορφωιΠ _(· . ι ( κιιι ιι μιλι ι _ιιιΗΙνιηΛ' ι ιιιυιημο _ ι > ιμ μι _ιαμι ισ ιν ιιι _ι ι ης _ιινιχνι ι ' . _ΟΚι . ς Ιυι' ι' | _^>| ' ) _ριι κ . ς , _ι ' ιιι Κ . ) ν ' . _Μμι . _η π ' . _ιν ιΒ _] ομωντι . _ιι' [ ην αι ) ΙιΑ 1 ) μ Κιν , ι , ι ι ΜΙΟιυΙ α . ι _! ' ι _, ον τ > ιι ι ιι , _ι'Λ Ι |>|| 1 _ι , ε , Κι . Ιι μιΜ ' _- _' , ι _, _ι ι 1 . IVI · _!/> ' _Τ ' ( ιΥ ' _Μνιι * _,, Ι Ι ( ι ΙΙ ) ι , ΟΙΙ Ι ΟνΛ _' . ΙΙ ¦ £ , _)· _, ι' ι ) Β ιι _ιοΟμ _, Α ' , ι . λ , ιι . ι α μιι-Οημακι ιης Α' και 13 ' ιιι . ιμ < . ιι , δι-Βι'Ι _ιι κηντιιι μ'οι _^ α γ _( γ ιην Αγγ λι Κι | , . . .. ¦ , ' . . ι ι . , ι ,,,. Ι Λλ . | ,. η · . 1 | Ιην Ι ( ιι' | . ι _Ι-Ι | . ' _, 11 ) 1 Οι Β' ιιι ' Ι _ :. _* . _ις _, _μτ , ν . _'Η ε _ ς _τη Λ > , -Λικι ' μ · . Ια _πρηυι . _ινιΒ . 1 ια ο : _ιι ) ιι . ι _^ ι . ιη α κι . · - τηιαι α ι ' _ιι . _<)) , _·} ιιθ _^ ι _^ ιυΙο , _υ-. υ _,, ' ι . _ι α ι . ' Λν _, _-, ' . η _^ _'αγε-. ( . κι , κα ¦ ' ι :. ι . ι _ ( Ι ' _ιη , _· _, Ο , ιμ . _πι . η , · , ι ια , / . ι ) . ·» 'ιι ' ' ι ' _'Κ Ι 1 , Πι . 10 *· ιινι' . _ηο . _γλιΙκκιης , _ι- < _. ι )' . _15 _ικι . _1 .,-.. ν ¦ » α ι Ι ι _ _ι _^ . )· ι . ιι _ιυι'ς 'ι . Λ _ η _ ι _ις και ιι 'Ι _ι- 'Ι 11 . 1 . ' Ι (· .. ' _ρι ' _ιι . ς , < _-. ( ι _ι _ . ' . ι . < _- : α 4 19 .- 30 _μιΙγλ ( ιι ι . ιπ : ψ . ν π ι . ' _μιιο . _' , υ ? 5—30 ειω _, ι ' . Β . υν α μ' ναι _οπυπτματοι . ι Λιιυ 7 ι . 'α ' Ι _οι-νιου ι 9-1 ι ) , με-, χ μι ιημινο . _<' . ι . γ _( . _ _'α- -ιι Ια ν ι ι » ( την α _. _ιιυνο . _^ ικην Οχολην , 27 Η ' _[' . _< μ' ·)·· Ι Βα ι ι- ιι ι _120 Ι θυμ · . θι , _εζ ου-! ιων Ιι , · ι _' -ι-νιν · 3 η :. ιυν μο _, _ιημαιΜ . ι * ' μ _^ ι ( 'ς _, Η . ' ' Ι , ' _. λ ην ς _-ν _^ _'ι ι ·) 2 . ι ' . ν _^ η · . Ο (' , ι : Ι | ' . ν . ιι μ . · 0 _. ·( τ ,., ν _Ι ' _- Μ _Ι , νιι Μ ,- _ , ιι , / / . Α ι _.. ' - ηι . _< _νι _--| « Ι Ι Ι ., ι _^ ι - ι _ ( ι | . | 'ι | , | ν . _1 Β [ _-Μ _Νιι _' . ι / _, _ μ ι ι ι , ι ι ι , Ι Λιι ω ' . ·« Ι ο : ο / . · . _) _ιι _. ι ¦ ' ι ιι ιιν . _ιμο ( Ι . ι ' μ ι ι . _κιι , ι _' _-μΙ γ :, υ- 11 ραμΟΒ _., α _, ΜνΛ ' _- , _α- _^ . . _. α ιι λι-I ραι , μιμΙα . _^ ς _, δια Κ Οι , ι '>> _αμο _· _ιις Λ . 10 ι ) -3 -αι δι _: Ι _Τυυ _, _Ιι- ' _χονπι _· _. _< ι · ιιΥ _'ον _, Λ . ! ! . Η 0 Ι ., _< · , ( : 1 Ι ι _· , α Τ , ( · : _!)( _,, Ιιιι , α : ¦ η . · _Κ-ιΥ _, ' αα Π _' ν' μ ι » . ( τ . _,. Οι α Μι ι μ , α- οι , ι' - ι _ιιυνριου . ιπι να ' _- _^ _'Κ- ' π ' ιΜΟι . Λ ι' μ 1 . : ι ι _-ιπι Ι !¦ ι , π . μ ιι ( ι ' _ομικιναμι Ι _(¦¦ ι ι | . _' . ν ι . ι , I _η' . ·' Λ · λ 11 _ . . _ΙμιΟ _Πι' . ' ! Η _«»>· Βμ α η . ' . μ _Μ-,-. η , | Λ ι ι · ( τι υτιμ οι . ι .-., 1 . · _, ' . ι . ιιιι ¦ _ιι- ' , ι _*· 1 _!· 1 ' 11 ' _· ι- ' ιηι _, ( Ιο _ιιΛτιυ ιαι ' _, ι · 1 νομ . _Λιιικιπιι _, { _( Ι δ , ' διι μ · ιι « ι ' . ν Π μ . Μ _Μ _|| · υ , Λ ¦ ! ΙΚ Τι λι ι Ι ( Π , Β , ' Τ ( ν Ιμιι ι _^ _η ' ι Η . _μΚ _,, _, ! .,, ' , _, * , ι ,,., ( 1 . ιιιυ υ _,, _^ _ιΒι , , ' ιι : ι . _^ ια ι ιμ ' ιι τ _¦) _., αποι' ια- ι , . ( α , ι . · ' _ η ) ιιαι _^ . Μι | ιι Βι γη ¦ , ι θ - / ι π ιΛηχιΥι' η . Ι ι ι . ιι γ Ι Ιαπιι . ) ιπ . ' ' ρυυ _, ιου Α « . ιο : _> , Ι . ( . · _.-γ . ' ' Αοιι ' _, ον / < π _τ-ν . ' ετιυδι- _ιι · . ' _ιιΛ' · ¦ . _^ ' _ιιανιιγ , Ι ι _ραλπιμΟΜ > αιι Οο _^ ι _' ιν Ι _< Η / 1 _,. Ι ,. ΟΙ _ιΙνι ι ιτ ι' υ' . _'ΜΠηι _Τ ( . ν ι ' · ι ι * 'Ι δον , υ υνοδπ 'α μι . υ ι υ π π ι ου Λ ι _ε υΟιΛΙου του ιν ι | , _'ιι ' , υ _Λιιμ ιι , 'Μι . ι ι | Λι | μι » _. . 0 / . |( . Λ > - ι . ιιο (| _, ι ου Λιι ι _Ουνιο . _' ' ης 5 > . '' ' ·]' , _μ ' · ν πρ ' ' . _π' . ) α ι _[ ι | ' ( Π Κ > υ Ιι ' δ | Ι « Κ V Ιου κ . Μ Ριψη , ι' πι Μκι ' _ψιι _ηικι ν π » Ι ' ι π φι κι τιις > χολη ς , ιο γι , ιιι ι , ον _^ ι η . Βομνο π Μ' -ης , ιη ' _ιιιΒ _ιιΗ _ααν ει .- ι | ι -γ ης , («> _Λ ΜΚΜι ' , ριιι _ , Ια ( μ η μα ΙΜ ι' ( Μι . _-νι . Λ ' _, ι _ΜΙο , ιι | - γ . μ - λε π ς Π . ν »¦¦ _' _(( . Ι · η «| 'ι ( _-Μ' ι _·) τι · . _ομ ιρ ι ' . ιν , ι' ι ι ι Ι ι ι ν ι ι ικιΙοιηι > < _ι _^ ιι _, - ι ! ατ ιιι _ι ι ' , _«!>» . μμ >¦ _ιιιδ ηλα ι ημ αιμ _ιι-Μι , _> -λ , Π . Ι τρα , _λι , ι'α _ηοαν Ι ι . _μναπιιΜι _ι Ι . ' πιο » ι > , · ιι , ιων « ιι' ΙΙ ' (> - _μικων , _γι 'μν . _' κπα _τμιχα _ικι _, ψα _.-¦(( ιπ 1 ιμ _' ι ( ¦ _ινοιΚι _ρ-Ισ ιιιι _ι ιι , _διΜ ιυ _χ η μιι ιοι » αι ανα ιΠι _,, ιΙο ιικι κ , ανι χν . υ ιιιι . υ _, _ι ' γκλη μιικ , ς _, > α . Ι' ην , α < ι τιινυμικο _ι τηι Η < ' ( ι | 1 . ' ' ' ιυιιι . ιοι ιν ιχνιι ( Ιημ _ιικις Λιι γι ι | _ιιν οι ' ιι [ , _(< ιιλ ( _ι ( ι μπιπ ( , Ι Ι υλη ιιημη-. τιογιΟ | ι- η Λμ ' . ικμ _|» μ , _ιΗι ' ιρ- ιι _· ιι _· Λι ! _ιμπ . ιμον , Β _^ ιιγηι _' » , Ι | ι _· ' . _ν : ( ι ' ΛνΙΙΜ _ι _-. _ι , ιΗ . ' ιΠΟΒς ( ΙΜ ' Ι Ι 'Ι , _« _ΤυοΙ ν ω _ιι μιΟυνιης V . _λχοληι , κ . Χαρ . Χιι _αατιης . • _ΥΜ _πΙι _, _Λιπι : ¦ Ο _Λι- _Ι'υιΟ . _Ιαιππς ¦ κΟΙΜΟΒι ΛιυκωπΙπ ΚΑΤΑΟΕΣιΣ ΘΕΜΕΛΙΟΥ ΛΙΘΟ Υ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΙΝ ΛΕΥΚΟΣΙΑΣ Το προσεχες Σα 66 ατον ( αυριον ) και περι ωρσν 3 μ . μ . Οα γινη η τελετη της καταθεσεως του θεμελιου λιθου της Εκκλησιας Αποστολου Ανδρεου ει ς την Νεαττολιν Λευκωσιας . Της τελετης _θατ _ττροστη ο Θεοφιλεστατος > _Ιω · ρΒ . _πισκοττος ιαΚσμ ' ιν _·^ κ . Βενναδιο ,. Την 30 ην _Νοεμυριου , _εορτην του Αποστολου _Ανδριου , Οα _γινθ μεγαλ η πονηγυρις ει ς την Ν *> _αττ ολιν , _Λευκωσιαο . Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΓΕΡΝΗΣΕΩΣ ιιις ιγ _) ' χ _^ α ινην £ . '< _δοαιν _ιη _· - [¦ _Τι . _ηυιριι- _' _ος της /< υ 6 ι ι : . ηαι : _^ ς 6 ι _μΟΟ ιε _οιιται ο διο : κιμο ς τον κ . λ Χ ρ . ι . Π _^ λαγ _ια > α ' Ο . Νουρη , ο . ' _ΕττιΟιΟριΙΤΒο . ' ι ης _Βαουγια ς , _ιιτι _^ της 1 ης _Νο ,- . μΟ _ρΙο · .: 19 _· Β _^ . Ο Δ ρ . Μ . _Θι . ο 6 θι Λθυ , ' _ιι ιιαρχ , _ιικυ ς ιατρος , Ου ικτελη κοΟη _- κο νκι _Γυι _| 0 θι · Λιιι . Ο , _Α'του των ' Ι-< ι ι _ρκι _,. _^ ' - αι Υ γ » , ιι : _νΒ-μ ι _.-: _ων Υιι _η-Ι _ιαιυι _ , ο τι α ιικ _, Ι / ης Νοι . μ _ιι _ρι-Λ . 19-19 . 'Ο Α ο . Ι _Χ ροιο _^ _υλιοι Λ , _ιαιρος Λ' _ται , ι .: ς . Οα Λ . _τ * λη κα-0 η < _- · ο ια Τ τια . χιιι _- . ι : _· . ια γ γ ου , α _ιι . ') της 1 / _ι _) ς _ΝοιιμΟριι ' υ 1 9-17 . Ο _κ , ι . υ μιπιο . - , _ι , ι . ΚαΟ _ητζιω _- τγ , ( „ δικηγορος , _ι , ιΟ ριαΟ η ω . τι μΜ · ο :. _^ : κ _· . ') .., Δ ' _μιαυιοι _., Παρα / η π ι ι , ι δι α ιου ς _ιι _ιυι ι _ους 11 ι . · ιπ _ρι ΙΙπ . ) _· > _., .. _! _.,.. ς Νυ , _ιΜιτ _^ _ι _: _υ 1 930 . ΛΙ ιΒμ _ον οιπι του ιιι _ρι _ΙΙ ι > Ι π > - ιι .: μ ια ) . . ο ) , · 6 ι ' _οικια _- . _ου ς α _« υποι ς Ν αμαν . · -ι ου 9 ΛΗ ι . ιτι - _νι Μ _^ _Α _γοι _τ-α , ' ι _^ ι α χομΙα Αατ _ν _ιομεριτης , ΚΟ _^ _τραι , ' . ας , Κα ν ' « 6 _ιιι , Αγια _Βιιμηνη , ' Λν , ι _ι'ωδια , Κατ ( . ι / . _ω' . 'ια Π ει κ ' ι γΜα , Ποταμι , Ι ι . ρακι ες , >' _ι λλα » ν τ ' Α _τπΥ Κοκ- _ιιι 'α _· . _Ππνυαμμος , Νικη _τ αρι και Γυζακια . ΚΑΚΟΥΡΒ _ΟΔ ΚΕ ΟΝ Κ μ ιιι τ ην χ 0 ιΙ 7 ι κ ) ν α υ νι οριαν _Ιυι . ρ . ) Κι ( Μι ι ομγιο £ ) ιι < ι _ιον _Λιιικι _, οιιιι _, ι-11 ιι _οικι ιυι ν ι . ιΙ _, διι _ι η _ψυλιι · _^ ι α ., ' ι-. _αι _αιιοςημιωοΗ · Ιο λιρ £ _· _ιν , π . » ν ικ _Κοριικυα _» _αι ν ιλ' _ι-α · ι οι κ ¦ ιν .: > ρυυ Ι Ιαναγιωι ι ) ν _Χαρςι-Λιι _μιΝιπ _Μι κ'ρυν _, ι ' . π ι τ () αι ι ι · _ιιροι , ινι ) υι : ικ . _ι μιιιικην ( . _λ'αιιην ι . ις τ υν ιι- · Κ αρα () 0 _ιτ κιυ ιου Κμριακον Ι , _' , ν _' ,,-, ι γ ' _μ'ι , ι _., ΣΥΝΤΟΜΑ ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΛ Λυμιαν ι . ις ιιΙι _, ' . } . 30 μ | ι Οα υυ νι . ιν ι ι ) 0 οι / ν _» ι ς ιο _ιιτα _^ ιον Ι } . Π ( ιι ικιδαο _ψαιριιΙιι υμιιο ι . ς Βθλι _μι _ιιαι ν ,- και _4 Αποι λ . · δια ια Κ μιΛ ΜιΙ _ι Λ ημιι Κυιιρπυ . ' υ ι κ Κ ορΒικ ου > Ιιι _() Βιλαμπυς _Μια-ι-υι _κυ κ _< ι π _ιιικαιιΟ η χι ) ι : ς ι . ( ς ιμ _ιμηνυν ι [ Ι'ΑακΙιπν , _καιηγομουμι . _νυς ι ιι ι _αοι ' _μιι _, ι _οιιυι . _υι ι _κ ατ ' αμμι ν _< μ , _ιιμοαωπιΗι _, ηλ _ικι αι Ι / ι ' .-π · , Ο ι κ Λι . υΜ . _ιαιιις Ι | ιινα > ιωιηι , Ι ι ( . ιμτ / _ιυ υ _, μμι _δικ ααυι | ι ις 10 Ιιιλ ||| ιιΜ ) ι ιμοι' πιι ιι , ι οιι ι' ιιι . π ' - ι ) ι ) μΜιι ιηι , _Βυιιιυ ιαι μ . ΑποπιοΛιι _ιαυ ιι · _Κι ιι μιι _^ . Λιου Μι _ι ι [( ι νυι _, μη νας _ψιιλι _' ικιυι ν ι ' ι Μ μιΟ η . Ο _ι'ι , Ανι- _> Λι . υκ μας Κυπ ρος Κυμι ιικιδ ης _ιαιτιδικ _^ ιουι ) ι ις _ιριι . _ιν λιρ ( . » ν _τιρ _οιπιμ _ον _, ι ' _πι κμ διι _υδην ιι _, Ι μι λως ιιυιοκ _ινη ιον . 01 Ιιιχηρ _Νιαζι και Βαχηρ Κιμαλ ι ι , Αγ λιινιι , κ 11 , ! * - · ι * οτι ι . _ιυηλΟ _ον * ις ιην Βι . ωργικην Ι-η αυλιν _Αυαλασαης μ γ . _οκοηυν νΛ κλιψουν _, _κατΕδικααΟησαν χΟι . ς υ μεν _ττρ _ωιος _ιΙι _διμηνον « ι · _υλα · κιοΙν _, υ δε δι . υιι [) ι ) ς ιι ς _τριμηνοι , ΜΡΒι / ΙΗ ΠΥΡΚ _ιΙι _ΛΠΕ _ΤΕΦΡ _ιΒΕ _ΤΓΗ ΑΤΤΙΚΗ _Η ΠΤΕΡΥΒΑ ΤΟΥ ΓΑΟΥ ΤΗΣ Μ _ιΙΣι . ΙΙ _ΕΟ Ι ΕΙΣ ΙΕΡ ΟΥΣΑΛΗ Μ ΑΜΜΑΝ , 24 ( Ρ εουτερ ) . - Περι την 8 μ . μ . της χθες εξερραγη _ττυρκσια ει ς τον Ιερον ναο ι * του Παναγ ιου Ταφου ( ναος της Αναστασεως ) εις Ιερουσαλημ . Το πυρ _μετεδοθ η κατα λαβος ει ς τον _δυτικον 96 > _ον _το- _^ ' _ναο'Β ' , ενο εργαται ησχολουντο με _οξυγονοκολ λησεις . Τα 2 ) 3 του ξυλινου θολου _κστεστραφησαν ως καΙ η δυτικη πτεριξ του ναου . Κατωθεν _ακριδως του θολου τουτου ευρισκεται και ο ταφος του 'Ι ησου Χριστου , οστις ττσρεμεινεν ανε _τταφος . Μολις εγενετο αντιλ _ητττον το ττυρ οι ιερεΤ ς ηρχισαν να κρουουν τα σημαντρα , εντος ολι γου _5 ε ΙερεΤς ολων των δογματων ως και ολοχλ _ηρος η _ττολις ευρισκετο επι ποδος . Απαντες _παρειχον χει ρα _οοηθειας προς _κατασυεσιν του πυρος . _Πυροσδεστικαι απεσταλ _ησαν κα ' ι ε * του Αμμσν , _ποιοτευουσ η . ς της _Υπεριορδανιας . Το _πυρ κατεσταλη την 10 ττ . μ . της σημερον . Επι τοπου ευρισκεται απο χθες 6 Βενικος Διοικητης _της Παλαιστινης . 'Ο Γασ ιλευς της Υπεριορδανιας _Απτουλλαχ με τεβη επισης _ει ς τον ναον Ρις -ιην _ναον της ΑνοστασΒ . ως φυλοττοντσι ολα τα Χριστιανικα κειμηλια κα ' ι εγγραφα μεγιστης ιστορικης κα ' ι θρησκευτικης αξιας , ατινα μετεφεροντο ψες υιια των Ιερεων εκτος του ναου . Μερικοι των μοναχων φερουν εγκαυματα . Ανεπιβεβαιωτοι _πληροφοριαι αναφερουν οτι _ανεκριθησαν υττο της Αστυνομ ιας τεσσαρα προσωπα . Η _Κυβερνησις της Υπεριορδανιας προσεφερθη να κατα 6 αλΒι την δαπανην της _επισκευης . Ο ναος της Αναστασεως _ευρισκεται ει ς την _υπο το ? ν Αραβων ελεγχομενην _ττεριοχην , η Αραβικη Λεγεων δε σσνε 6 αλε _μεγαλως εις την _κατασβεσιν του πυρος . Ε _6 _ΗΜ _0 Σ 1 _ΕΥΘΗ ΧβΕΣ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΓΝ _Ιιι _ιι ωΟ _ΝυΙ ΤΟΝ III . _ΜΙΙΜ ΜΕΤΑ ΙΠ ! ΒΕΡΗΑ _ΜΙΑΙ _ΛΟΝΔιΝΟΝ , 24 _( _Ριουτερ και , Γ . Γ . Ο . —Εδοθη σημερον εις ' τ ην δημοσιοτητα το κει μενον του Συμφωνου , του _συι-αφΟι _^ _ος μτ · ' _ταξυ των Υπατων Αρμοστων , των _τριοιν Δυτικων Δυναμεων εν . Βερμανια μετα της Ομοσπονδου Κυβερνησεως της Δυτικης Βερ- : μανιας . : Το _Συμφωνον _ττεριλαμβανει εν : ττεριληψει _τσ α < ολουθα 1 ) ΗΒερμονια αναλαμβανει να διατηρη αποστρατικοποιημενα τα ε- . δαφη της . 2 ) Η Βερμανια ονα- . λαμαανει να εκριζωαη παν Τχνος ολοκλ _ηρωτισμου και να μ η επιτρε ψη την _αναβιωσιν του Ναζισμου , 3 ) Η Βερμανια γινετα : Iσοτιμον μελος του _Διεθνους Οργανισμου του Ρουρ , Λ ) Οχ Υπ ατοι _'Αρμοσται θα _εττιφερουν αλλαγας ει ς τας αρχικσς αποφασεις περι διαλυσευ > ς των Βερμανικων εργοστασιων , Εδοθησαν ηδη _διαταγαι _οπο _^ ς μη διαλυθουν ] 9 εργοστασια . Δεν θα _επιτριαπη η παραγωγη συνθετικου πετρελαιου εν _Βερμανιςτ . 5 ) Θα επιτροπ η η ναυπηγηοις _περιωριομε ' . Ου αριθμου πλοιων , μεχρις _ωρισμτινης χωρητικοτητας . Η _υιηη βΑ ΠΡ _ΟΜΗ _ΓΕΥβιΙ ΕΙΠΕΡΙΑ _βΕΙΑΝ ΕΚ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΑ Το Υπουρν _εΤον ιπιοιτιομου δι : ν οποκ _ολυπτ _ει την τιμη ν . ΛΟΝΔΙΝΟΝ . 2-1 ( Του _αντα-Ι _ττοκριτ ου μας . ' Λρ . Τηλεγρ . 5009 ) Ι Κατοπιν επανειλημμενων δια-| _πραγματευσεοη · το Υπι υργε : θ ' Επισιτισμου ουνΒΛΜνηοε _μ-ιτα ' _τςον τιαραγ _^ : · γων του Κ _ρακους ι _τςυ Ισραηλ , οπ 6 ς ουτοι ε 8 α > 'α-| _γουν ει ς _Αγγλιαν 100 . 000 τονους η 3 . 000 . 000 _κι-βω-πσ _εσπερ-53 ει _δων . Ηδη 300 . 000 κιβωτια _ττοοΒθι < _αλιων . γ < _ρα'τΒ-φοουτ . λεμονιων και αλλων _εαπτριΟΟιΤ ! - οων εΙ αι ετοιμα πρυς _φορτωετιν εκ ι ης Τι λ - _ΑβΙ _β δια το _Λονδι- ο ' , _ο _^ _τ _^^ _υ α ναμεν _εται να φθαι _οουν προ των _Χριστ ογεν _^' . ' Αν ι και ο ' ι κυβ ερνητικοι κυ-. λοι _τπ-: ι . _ΜΜ _αον « . ι 11 η Λιυ ' . 'υ _ιι _, μηα ιι , ι . κ ., ιη . ' γ τγ ιτΒιιζιν π : μ . . · :. ν : ος ω < _- [ ι _^ ε- . ο ι ις τυ ζητημα τη ς _ΤιμΠ ζ . 'ν του τοι » το Υπουργειο ν Επισιτιι σ μ _^ ι _' ορ . _υται επιμονως να οωσ η οιασδηποτε , λεπτομερειας _οαοι αφορα την τιμην η ακομη να ' _αποκαλυψη κατα _ττοοον η _συμ-, _φιονη ' _εισα Τιμη ι : _' . αι η τιμη , _τηι ' οποιαν εζητη . ιαν οι _τταραγο ) _γοι . _εκ ειν η την οποιαν _ττροετεινε το _Υπου _ργειον ι ' ι πλλ η _οριοΟιιιοα _: κα τοιπ ' _συμβιβαΟμου . _Ταυτο-: _χρο' . > .: ς το _Υπουργειον ΙΞπιαιτ ια _μου με _ετιλ _ηρυιροριρεν οτι υ' __ _πεγραψησαν μ . Β ριι α συμβολαια : μετα Κυττρι ( . > ' παραγωγο ) ν , αλλα _ηρνηθη παλιν α _αποκαλυιρη κατα ποσον η Τιμη εινα ι η ιδια . ι , _ΑαμηΛοι * . μυι _ιι _^ , υμιαυι κι η *· οια : τ α _εστΒεριαοπδη του Μοροηλ . ΕΓΕΙΠΙΙ _ΓΗΙΑι ! ΝΕΟ ! _ΚΑΠΟΠΙΙΝΟΙ Μ ΤΑΣ _ΣΥΠΤΕΧΗιΑΣ _Ει ς τι ' . ' χιΛΟ ι ν ην ι : _κοο . _τιν τ ης Εφημι _μιο ' ος της Κυβε ρνησεως _εδημοαιευΟιν'ιαν ο ' ι περι λυντεννιιον _Και _ονισμυι τ ου 19 Ι 9 _, δυ _> _Λ - ' μει του αρ ( ι ρον ' - < 2 των _τκ . _ρι 5 . _υν-ΒΒχνιω ν Ναμ _( .: ν του 1 9-49 . ΟΙ _(' . ς αιιο Κ α ιο νισμοι _ρυθμιζουν τα της εγγρο _^ ι'ης και δκιΛυοε _(> : ς των _υυ . ιεχνιων , ια _τη ς _αλλ _ . ι , _ι ' ιΛ , Μ ιρο ιΤ _'ι 'ια . η . _-ι . _'Λ . _^ τ :-Κ Κ ο νονιι τμων _τουιι-ν . ' , τα της αλλ αν _ις οι _^ _ημοτος , ονο ματος και αυγ · >/ - ) _νι ' . υ _· τι . ι _· . 'ς τ _< αν } ι _ντι' > νιων και π . ' : τη : υποβολης ι _. _'ι ιι υι _ . ν ι . _ _υι ' θι > _ι .: ν Β ττ ι της _θ ( ονθ _) Ν-: ης κ'ιτα . π ι : _}· ι ι _* : ' μ ~ ( .: ' . _] και ι . π . τ , υ _,- 'ι . ' , ν των _μτ-)( . _> . ' . ι ις ( ΙιΒΟντος τα ς ι ! , ς ανι . _ι ΒΤι _' _ρι Π _ιο _,, _ιιΑΒ Μουντοι ι ) _ι _Βι . _· ι _ι γ _- κ π »( . ι | τυποι γ ' _ιτ ι ' . ι ς ο Οι · να _χρη · , τ ιμοπο _ιυυν _ται , Δ : α τ ων υ ) ς α νω Κ π νο ι π μ ι · ¦ ν ' _ρι-Ομ _ιζονται ι ' _πι οιις τα _αναγι _-οια οι _>· . α ιω μιιτα ατι να δι ' ον να _κατα-ΙλΙλλονκΙ ι Β- τ γ α τ ων Συντεχνιων . Ταυ τα _ιι' . αι τα _ακολουθα : ΛΒ ι ι - Β . ααιι | . υιιι _|< . ιιι _ΡΑ <¦ ι _ι ' μ _' - _' νην συ ντεχνιας 10 α > λ ., δια την ι ' γ-Υ (' . τι'ι _· η ν μι ( _5 _ικο _^ τ _ροινοτι οιησεων ς - - - - - - • ι - - - -ι ' _, - _' ¦ εις το _Κατοατπτιι 'υν ( _τΒΒριλαμβα νομενης της εγγραφης η διυλυσεως ενος παραρτηματος και της εγγραφης γης αλλαγης _διευθυνοι - _< : ς ) 1 αι : λ , . _η _, α την _) _γμαφην ε-: _· . ν τροιτοτ _τομριΒ- . ων _κπνονιομων Ι . η Λ , _<¦) _, _['/ την εγγραφην ν »' υι _ατκ _, ιλλη λου η τιτλου υπαλληλου 1 αιλ ., γ . ι . ' ι την _ιγγραφην νεοι _ονο-( μα ιος _1 > _σνλ ., δια τη ν ε > 'γραφην · . _ι . ας _λυ ν _τεχνιας προερχομενης ι _' . κ . αυν _χι . αι _-υσεως _εΑλων 10 αελ ., δια : την ωιιΟι _ω μι '| Πι ν ο ! _ου 6 ηποτε εγ' γραφοι , οΒ εκαητην ωραν η μερους τουτης 1 _στλ ., δΒ ε _, καστυν ιπα : · _-π _· ' : _ .- , μ _·> . Β , ν _ανιιγμοψον _Τ ( ο ' : ' .: _π- ιΜοι ηι _ικ ο _α _ι _' νγρπφ >' ( ς 5 σελ . ' _''ι _ι _ ' _» ι κα · τον τιιο ι _( _ΠΒιυη-· ι ' V « ' _ι ι ι γ Ι . _ . ι ] ' οΙουοη _ττι ) _- ι ι V _> _ρ- _' )' . ' _. υ , Β . ιν δι , _ι υιι Β ρ _· ¦ Β _>« ινιΙ ια τρια φυλλα ( 2 6 _λιξΒ » _Β . Μ )¦!' * ' γρ . και εον _Β-ττερ βαι-• ν η τα τρια φυλλα Ιι γρ . οΙ' _εκααιον _ςιυλλον ιξ 72 _λεξεων , _ειτιιΒ _ροσΟιιως προς τα δικαιωμα ιπα _ιο ττοιη . ιε £ .: ς εκ 2 πιλ , ¦ υ κε ρι λυνι εχνιων και Ε _ργατι κων Διαφορων Κπνονιπ _μοι του : Ι _9-ι Ι _ηκυρωΟηοαν . Η _ΙΙΑΝΗΠΤΡΙΣ ΑΒΡΟΥ ΛΙ ΙΟΧ , 23 ( _ Ι _^ _ιυ κι , , ι , , · . „ ι η . • ι πιι ι , ) . Πι ) λλ , Μ _χιλιαι , ι _, 1 . 1 , _λιιι , ων _ιιροιικι , νη _ιωι , _ιξ ολ _ης _ιης Κυιιμοι _. _ιτρπο Β | λΟον ιΙι ιην _ιιαμηνυριν ιοΒι χωριιιυ ρ ( ις , ι ) μ _ικτρι : _λ-Οοιλκιιι _Λιιτι _/ ραν ινιι _ηιιουκυιιηοουν _τι ' _ικ _Οαυμυιοιιρ _νω _^ ιΙκυνα τικ Ι « ι « « ι / Ιης , _ι _^ ιι , _καιιΙ _ιη _^ ! ιαρη · ικ , αικ , ι . 1 κτι μια _ι κ _, ων / ο ψ _, _Λοιιχι _. ηΙΙιι _Η ωι ' ι , ιι 6 ιου _Λιιοοιολου Λυιικα . ΙΙ ι' | ι _ιιθ | . · ικΒ ) _κινησιΒ τηι _πανογυ _μιωι υιιη > ξιν _ιπιοι _μ ι . ωηρα , πωλ ηΟ _ικτων _ηολλων ζωω ν , τ _ροφιμων , υφυαματω ν κλκ , ΟΙ κατ οικοι τοι ) χι , _ιριηι , μπς _ττ _αριυχο « ιΙι , _ιοωι ιιυνι ι / υμκπ ι _, ιΒ _, _Οιρ · μην <| . ιλυ ( ι : ιι | αιι , Α » ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ! ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ! Κ ΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚ ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ _Ι ΜΜΙ _Ι Μ ΙΠ _1 ΙΜ ΕΠΙ ΤΓΤ ΚΥΠΡΙ ΑΚΟΥ ΙΠ ! ΤΟΝ _ΙΙΙυΡΒΟΙ Μ Μ Ζ ? Μ ΤΗΣ _ΛΗΝΙΙΙ ι Μ ΠΙ ΑΘΗΝ Α Ι , 2 · _1 Νοεμυριου ( Του _ΒΒνιαττΟ _' _-. _ριτου μας , αεροττορικως ) . Υ _> ιν _ΑΟηνοτς Βραψειον της Ειλ'Ορχιιις _Κυττρου , _εττ ' _ευκαιρι ι _? τηι , ει Αθηνων _διελευσεις του Γοη θου _Υπουργ ου των Εξωτερι * .: _' . · της Αμερικης κ . Μακ Βκη , _ιυ . ι'ι () αι ο ντος ει ς Κω _ναταντ _ινουτ : ολιν Ινα προδρευα η της εκει _συν .. ρ < ομε νης δ _αακεφιως των εν τη 'ι Β > γυς και Μεση Ανατολη _Αμεμιν ανων δ . _ττλωματ κων _αντιπροαωττο . ' προς _μελετην ζητηματων της _περιοχης ταυτης , απηυθυνε π ι · ος υυτο · _Βκ . . λ ηαιν κα ' ι ι-πομνη' , ι .-ι _ι > ιι _τθυ _Κι _.-τριακου ζητηματος . _( £ ι ς την εν λογω _ιχκλ ησιν και το συνοδευαν ταυτην υπομνημα ει ς αγγ λικη _ς γλωασαν _γιν εται ¦ ι _^ -Ι- _« - « - » - « ι _·» « - _»· _ _·* ' _«¦^ _¦« _¦ « _. . _«¦^ .. » . μνεια της γνι , _κιτης εκδηλωσε ως του Υπουργειου των Εξωτερικων των Ηνωμενων Πολιτειων περι παραχωρησεως της _Κυπρου εις την Ελλαδα , της περιεχομενης εις τα πρωτα εγγραφα τα υπο 6 λη 6 ιν τα ει ς το Κογκρεσσον το 1947 . Ε ν συνεχεια _εκφραζεται η _ππτοι-Οηαις της Εθναρχιας Κυπρου , εκπροσωπουσης _τεις ΙυΟ χιλιαδας Ελληνων της Κυπρου ετη πλ ηθυσμου της νησου 480 χιλια _- _διο ν , οτ : και τωρα η 6 _εσ : ς της Κυπ ρου Οα _μελετηΟΒ } υπο το τιρ '· αμσ της αρχης της _αυποδιαθισει . ις των λαων και των Ιδεωδων της ελε υθερ ιας _ν . α δικαιοσυνης υπερ τω ν _ο _^ _ι _ιων η Αμερικη διαθετε . την _ιαχυν και τους πορους της . _ΕΔΜΜΟ _ΙΙΕνιΗ ΧΓΕΣ ΗΜΜι _Μ ΠΕΡΙ _ιΙΙΙ _ΙβΡιυιιΙ Τ »! ΗΤΚΙΕΡΙΙΙΗ ! ιΡ _ιΙ ΙΙΙ ! ιυ ΑΡΤΟΠΘΙΕ _ΙΑ _ιιι ς την _χκεσινην εκδοσ :, · της Εφημερ ιδος της Κυ _βερνησεως _ει . _· ημΒ _· ι ιευΟη Νομοσ χεδιο _^ περι μιΟ μ _ισεως της νυκτερινης _εργα-, _ι . ας ει ς τα αρτοποιεια . Ι ο _Ν'ομοαχιδιον _το _^ _το _ηρονοιι _τ : _ΒρΙ _ατταγορευσεος τη Β . νυ < τ _εν . ( . · ι ,, ψ , _νυκι ., < - _·^ 1 _^ ' _-Ι' _^ ' _- 1 - μ _< _τπξυ των ωρων ! 0 μ μ . νη ' ι :: ¦ γ μ , _ι _' - _' _-τυς της _Δευτεμας . οτε η _ιι _.-γασια ουναται να _αρχιζη την . _' . π μ . αντι της ιι _τι . μ . _Νοουμε-.. . _¦ ι ] _ικΙντοτε Β > ιαατιιμα επτα πι _>· . γ _· ¦{¦ ¦ ¦ <> _ιλι ' , ( λ . ' μεταξυ των ι . ς : Β . · ω , ι _ι'ι · . μιΒομω'ι .: _· . ωρ _· _- 1 . 1 _Β _·^·¦? . · . _> μ' -. υι , --ι ¦ : _·' - . ΟΠ . η ω' ανι . ) προνΟιπ ,- . ' ,- η ι ι' γμ · _ιαι ' , ι _τιΜ πΙ _- , τη ρ-η : _-ιι-. ιγ _κιιιι' α τταρι : τιι πι _αναγκι ¦ ιιηηιληι . _ω'ιι . ως π ,. ι ' _ργα - . _' ας γ . α ι ι ' ι ιη . ' διαρκεια ν τ _^ ν _( _ιιτιιγορευυμενων ι ' » _ι- ιιν . ' , _,. ξ * : _ιιτ ιι .: ς _αιφνιΟιιιι . _' _'αι-ης : ων μ ηχαι ι , μυ _ττ , ν _τοι _αρ-:. _.-Κ ' . ιΒ . _ιυι . ' Ο Κι _6 ( ρ . · ηιηΒ , δ _. 'Ι διαταγμα , ' _- ' γ Μ , σ . δυναται . _ _τυοι _) ., -.. ' _ι ι _ : (> _- τυποιη ι ' | ακυρω . ιι ιην ι . _< α _ . ω α · ¦!( 1 _, 0 { IX : τ ιν ι 1 _ει ' , _τι- _, ν ι * ρ ι ! ' τω γ : ιν της παρ . αακιχ ης της ω ¦' · 'ν , , * . ') δια την προμ . ' ) _0 ι . κιν __ α | . : ου ' -λ : γ . , ' < ι :. ' . ι τας ημιριις των _ιοι _ - τ .. ' ν , δη μ ο , _ι ι ων α ρ γ ι ω ν κ λ τγ , 3 Ι _ι » ια _τ ' μ τιρομηΟααν αρτου κλπ . ' ναγνων εις τα θερετρα , Α ) ει ς περιπτωσιν α . αγκης προς αντιμετωπιοιν αιφνιδιου κα ! απροοπτου : _ςητηατεως αρτοι η αλλων εκτακτων αναγκων κα ! 5 ) εις _οιοαδη-! ποτε αλλας περιπτωσεις καθ ας , _παρι _· 7 _τα : αι αναγκη να γ' _* . _οτ'ν α '· _>· αι 6 _ιευ 0 _ι : _τηαιις . ' Το Ν _^ _-μο ' _, ινι 'διΟν _τιρο . οει _εττισης , οτι ο _Λιοκηιη' » _--αι ο ' _ιοαοητιυτε 'ι _^ πιΟε _^ _ηηιης η Βκι ιυ . ομικ γ . ς _δυναται νι ' ι _ειυερχεται ι . ις τα 'Ι _μτ _€ ττοι _ ια κατα τας ωρας καθ * ι '· α- · . αγορι _υεται η _ιμγιιο ια εις ι _ιυτ ιι 61 α να ι γ , 11 ¦ . ρ ι οων η ε α ν ιημητιιι ο Νομος η ι . _' , _οιοηποτε διαταγμα ( V ο ι δομι · . £ ' . · α ι ¦ . ¦ : ι μ π _πυ _Ν'υυου του τοις _»· αι η υπευθυνος αιυ _αρτοποιΒ . _ιονι ο _· _ιι . _ιλει να παρ ·' - νιι _οιανδηιιοιε διι _¦·> ο ? « .. ο ιν δια τον _τοιυυτον ε' -ι ' , χ ' ιν Οι ιταμ _·! ( . κΙΒ'ι . του Ναμι . ' ι Ι . ' .- _!'( _νΤυ _' . ι . : _' , , υ > . ' . Ι . ι : πν μεχρ . ι _τρ _· . -ι μη .:. ) ν τ | ¦ πραατιμον _μεχι _^ ις 2 1 ) >> ρ - ν η _αμ- φητε . Β α ταυτα . Η ημερα _α-: > ' η-, ' _^ ι τι Οη εν _ι'ιν . υι ο ως α . ω Μ _ρ ¦ υα γ . ι . Μπ '' ' _Βτοιι _, _Β'η ιιι . Ι δηυ' _: μι ι , 1 ! · . < γν _(^· ¦ , Τ (> ιτ () ιηιτ | _- ( .: ς , ι ' Λ · ι ¦) 'Β-. _φτιιιιριοι ι Π · . ¦' ' ' Ρ '· _ηαΒι . Η , ι . _πυιρ > ει δι Ι ιΤ _| - ' .: Ιι :: ιις _οΜι _^ ι _δο'νν _τριμηνοι , _τιρ : : _£ ιδ' . ιΤ _!· . _τιηαιι ΙΙ α ιτ . ιμα .. _ι Λι _Οη η ' .: ' . • - _, ιιη _Βιιι ι * ι ς τους ι Ι ) ¦ κιτιοιους να ' _ιιρουα υν ει ς ι α _:, _διτ _ιυτ α _δυι -Οι _- Ι _τηαεις . ΑΠΗΛΛΑΒΗΣΑΝ Απη λλα γη _χΟι ς υιιο του Λικιι-¦ π _ημι ου , ο εκ _Λε . _υκι . _Ητ ' ιαν _, _Χπσαν Χ _ι ψκη , καιηγορου μενος _ωτι _ιτροιΗιιπιπΜ ) | πδι . » ' ι ' ι- τΒιΒ- ' ·( . _( -, Ι ι Β _| ' ιης 17 _ετιδος _ι . ουκραν 'Λλη εκ Λιυκωαι πς , ' Λπη λλαγηοτιν _, ωυαυτι- ις _, ι'λ λιιι (» ι : ι ι ' _τι ιιρκους μαρτυριας ο ! Χιελ ιος Ιπκωαιδη ς _, 'Β : _τιπρχιακΛ ς Β ραμμαιευς του ΛΚ 11 Λ Λευκι , _χΒας ( ι , ΑΟηαι νοα _<· αι νυν κιΙιοικος _ΛιπΜ . ν _ιια ς κα ' ι α ικ Πι ιρας κα ' ι νυν κατ οικος Λι υι . ωαιπς Ανδρεας _Βιωργιου , κα ιιιγυρου μ ( νοι Β _. ιι την . ! Ι ην Μαιο υ } V * Ι V ( ιι ) , ' , _{( . ικ . ηααν _κατιι του _ωυγενι η ι > _Σαμουηλ ι ' κ Λευκιου ιας , (| ι ) _ιιιι . ιε-Οηααν καια ιης ΑΟηνουι . _ιις ( ε ωργιου ι ! κ Λι ' ι _^ _ι . κιιικ _, και ι _' ιιρο _ι , ι ' νηααν ε Ι ς _ιιυτην _αωμιιτικην Ολα _ι-η . ' , ιγ _) ι ' . _τιροξενηο αν _ζημιαν _? Β » αιλ , _» ις ια τια _'αΟυμα ι ης οικιας κ . υ Βυγιν _ιιιυ _Βαμουηλ , ( δ ) _επ ρπ _^ ινηααν _ΟιΙ' _'^ - ' _λιρι . ν _π ' ς Ι ' ιΤιΙιλα ιηι _οιι , _ι πς ι ης ' | .: ρι ' ι _( θυ ς Νικολα ιδου ι κ Λ ι υκ ( . _^ _ιι ( ις και ( ι ' ) _ετιροζινηπαν ιΙνηπυχιπν , ΚΥΠΡΙΑΚΗ 1 ΕΚΠ ΟΜΠΗ Κ . ιιΒ _ι .. μ · ιΙ . κι ι | ιιι · Βμ- Κι / ιι _, -ι ,-ικ η , ι ι ' - ιιι '| ιι ι . | ι' ιυι ' . _(> ι () ιο _·| ι ( . > ιΙ ,. ου αιαΟ μιιι ' , κιιι ΛιΛ' ( _ιιι _· οιι Οα μπ ( ι 6 ( ι 0 η Ι _ι ιοιια λ ιικΙ ι ' υι υιιυ ιι | ι κ , _Ρι · Ι ' , Κι _τ ιΛ _κο ιι Β ) . Ι _Λν _'ηιιππιΙΚι _· . ιιιι ι π ι ΚΛ | . .. Ι κ .. · , ιιι ( _-μ- ιι Β , α _.. τ _ιΙ ι ικιι . II ΒΛΛ ΛΙΚΙΙ ι Υι _! Ινι > Ν ! Ι £ ) Χ _ολ ζ ιιΙ ια : ιι ιιιιον ι : λιπι _£ ιο _^ υνη ι _ΛΟΝΛΙΝΟΝ . > . | ( Ι ' , _' _υυιΒ _, ι ) . ·—ι- ι _., ιι | ν υι | μι _( _, _ικ | ν υι , νι . _Ομιυν ιι | ι Βολλι _κηι [ _ΗΟνηπιινι - 'λιΛ ' , ιιΒ . · ι · .., ι . » ιι ι _ι _., ν ιι , ι . _ιιι _μικιιν ι ' , _ιιιτ , Οι ' υ _,.-< - ) ν ο κ , _λ υι , μιιν ιΙ _ικκυΙνΜυι ν _ιιιι . _] Ι ιιλλι ιι _ιιι ν ιιρυ'ιιΟιιυ ι _· α _α-11 υ . _ι ι ' , 1111 , α υ ι μα ιιυμιιιιι ιι | ι _. · , ι ' ι . _μμιινιιιι ,. Η υ ι , ιιι | ια Π | _ι _, Ι υ . ' ΜΜ ) _. _ΙΒΚ _.-Οι _) υ ι . > , ι ι ' , οιιοι ι 1 () _ιι ουνι · χι . ιι _ιι ) κιιι _οι . _μιον ,,,, _υιι _ημιλιιυι , ι ι ' , κ . Μι ιιμιω . _Λι _' , π ιι , οι , ()„ ,, . . ι . _, Ι ι _, ι ' ιΙ ιΜ ψΒιΙ'υι , ι . | _ιιιιυιυυυν · ν ι , ιι | ν Κ ι , _Ι _, _ιμνιιυιν . εΠΙΔΙΚ _ΑΙΘΕΙΣΑΙ ΑΠΟΖΠ ΜΙΟΙΕΙ _! ΛΙ ' ΕΞ _Π _Ιι ι ! _ΕΙξ . ' Μ ΟΙΚΙΑΣ 1 ΙΛΡΩ _Ι 1 Λ _, ' ? Λ ( _Ι _-κ τ _ο . τος αντι ι : τι : ι : · μια 11 ) . 'Β δεδοΟ η σημερον η α'τι ')· . π _() ι ς του _τιληρυι . ς Ι . _τταρχια- . -, υ _Λιπια _ιημιι . υ _Αμμαχιο ιιι _ι . ι ' , ι ' πταμτ _ιι , αμιΛ _( υ ι ' κ ι ( . _κ · _» . > Κ ι Αι _^ _ο _, Προεδρου και Μ , Μι _χειηλιδ η , ι Ιιι _ρι'δρου , επι ιης _αγιογης _αποζημιωσεων δ κι Β . / Μ τ η _* , λ _Κιμκ _ιιοι ) _ιι ιυντ _ι ον της κ . Κ _ικ _'/' ικη _, α μ < ιατι ρων εκ ι 1 _( ιρ 6 _ σιων . ΙΙ ιιγωγη ανε . ιερεν οτι _δι ' αναλ ηθων _τταμανι _ιααε . ι . ιν , ι _ττει αΟ η η εναγ _ι . ιυαα ια τιαραιπ | υη της μιοΟωππ . ις _και _ιι ικι _ιι ς της Λ < _ιγαμενης , η οποια ειναι _Ιδιοκ _ιητρια της οικιας , αμα δι τη ι ' κ κενωσει ιης εν _λογι _, ) _οιιικ , μι _τενοικιαοΟη αυτη υπο της _Μα , 'ομι . ιη ς ( ( ς αλΛο _προσιοιτον Μ' ι'Ι'η _λοτερον μι σθωμα . Ιο _Λικιιοτ ηριαν δι ' _αποψαοεως ι- , υ ι-. α _ιεδικ α _τε ιημ _ι ! ν ( ιγαμ (' . 1 Τ- ιι ,: . Β- Ι _'Ο - 'Ι ει ς εξοδα Β . _60 , η ' ο , ( ν _αυνολι . ) , ις ι . 200 , _πεκιαν . ) Μ » ρ υι . ινι « ρων ηΟ η υπο των διαδικων ια πλτιρι , _ 0 η την τελευταια ν ι ιγ μην Ιι . αιτιολογικαν ιης ατιοι _ιαοι . ως _ιι ναι _ιιτι ορθως _και ' διι' . αιως η εναγουοα _ικιχησε την αγωγην της , ωι δι καιολογειται αιτα _τα ς _ιτ |) οααχυειοας μαρτυρ ια ς , επ ιινα απεδειξαν οτι _εχρησιμοιιοιηυι ] σκηνοθετημενη σειρα υναλ ηΟιΟν Ισχυριομων . _[ . « υΟΙΒ _ΛΟΙΜΙ [! Β . ! 1 _^ Ι 1 Ι ΙΙ _Ι Ρ ΙΟ _Ι ΙΧΙ _ΗΙ ΗυΙΙ _Ι Ο _) _ΙΙΜΙΙΝΜ Ι ο _ ' . π * ., αι _, ιη , > . _( _:: « , α -αΟ ) , ( , ι ) αιια Ι ι ] ι _ ιιιΙ . Λ τ ι __ 1 οι .- _^' _. _' IV η . ια _ΤιΛ . Ι αι _ _)> • . Ι 1 αλλ .. _ ι ( η _ιιαπριτικη ' Λ- , [ _Λικ η Κπ ια Αμ / ε ' 1 ου δα ι ρονιυι , _ουγ γ { λ α ]· ' . ως λαιξιιημ , μι _!!( . _„ . τ . ι _^ _ιονι Μ ι ,,- τον _διααημι , Λ · , > Λ _'' ν η ιαιιυιυν λι ,- Λι . )[ ' _ι , ' 0 Λι ( ιι . ην τια α · ι ΤΟ · ιν ι _τιμηι-Ι _ιΙιι _' ι τι μ' π . ι _[· ιηι ) ιας ιΟι _ η Λ . Ι _ι , ι - _ο ι ηι _, (' ι Κ ι , _(' . » . _μνηιης η α ι αλλοι ι ' . πκιη , αι , ι _αΟω : ι αι _πληιΛ . _^ ι . ι ιι _| _κ . ' _, Η _τιαιΜ _^ ι ια , ης ι _ιι ' Οη κ ιο ιην τι , ι . α τ α . ι ια 1 , _ιη _^ Λ , _ι . ς _» . _· _ιητος . ιΙ 1 _ι 0 υ . [ ι _ΙΙΙιΡδι 0 ΛΝΙΒ _ι _Κι Κ _βΙ . ΗΠΙΓ _Ι ΠΗΙ III ΙΒΑ Ι ΚΛΙ 0 _Η _υι _ΕΠΙΤιΤ _ΡΑΝΝ _ΙΛβΙ III ΓΛΒ 4 ΑΒΗ _Λ _Αψικοι το χ _^ ες _αεροττορι < ως ' και _διενυκτερευσαν _Ε _, ιι _, το ¦ Ληορσ ι Παλας . · , ο Αμε . _ρι- α _'ος Πρ αΟ _: υ-[ τ ης ει ς Ιρα _^ , κ . _Εντ _οε-αρντ Κ ρι > ! - _.-: ρ μετα της _συζυγου _τ _€ υ κοι ο : ' . Βεωργιος Γαλε ι , Τ'αλΛ ος ε * α-I _ιετρσμμενος εις Γαγδατην . 0 _< Ι α _ωτιρω επιση _ _οι _ανεχωρτο α . · ' _υημ _τρον δ _ α τας χωρας του π ο Ι ο ρ . ισμου των . ι _ . κ - - - 0 ΕΡΑΝΟΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ι _ΣΥΜΜΟΡιΟΠΛΗΚΤ _ΟΝ Ι _ο οι- . _ν' > - υι ¦ . _'Ι- ' ' _•^ _Μ- ' ' _^^ _ι-μ-6 _ριο :. _ι . ' ρανος ιν _ΚυΟ _ρεςτ απεοερεν _ιΒ _/ . _ρι τα _^ 155 λι ρας κα ! ? 00 δε- μα τα . Οι κατοικοι της ιυανδρου ' ταυτης _κωμοπολρ . ως _, ητις ττρωτο-: _ατα : _ει παντοτε ει ς εθνικος εκδη- λιυαι ι ς , _εισυρεραν μετα _προΟυμ _ι-. ( ' < : ε _ ς τον υττερ των _αυμμπριοτι _λη-1 ι τ .. ν αδι , λ _^ Β ν ερανον . Χαρακ τηριο πκον εινα ι οτι >· . _αι πολλοι κομ ι μ ου . · ι α τα ι η αρια ι ε ριζα ντε . < _ισ ει · . ρα · . ' τ ο . αδολον των . Τα _σι-λλει γ ενια _» ιδ η παρεδοθησαν ε ' ς την α μα . · _Αρχιππακοπ ην . ] Ιι Ι _.-ρα Μο . τ ' _'Λγ ι'ιυ 'Λν _· Βιρι * _- ' · ου , ι ' _ιι _ι ' , _'' ρε ει ς ιην Αρχιεται . _- _ι ' . ο- πην _ΙΒι ( Βτ τον _ι ' μανΟν υ ι > .. _' ' . » τι · , · ουμ μοριοκληκτων , ν ? 30 . 0 . 0 . Τ _' τΒι _- ' ¦ α ης ο κ Χρυαααιυμος Κι _τζιιτζηι : ι _Ιι - . _ιι ¦ :- ·'· . ' ι . ' ι , ο Ιεροδιακονος της ] Αμχα πιακαττης Ιε _ρολ κ ΛωροΟε ος Β 1 , ια _τε-ν _α του μ Ια _ι-. _ωιΙι _/! ' Το ι ¦ - _• • . _ωι Β 1 , ( >'¦ ' μνη _μτ _, ν τ ,. υ πα · Ι _ι : _· . ι Β ...- . . κιι ο -- _^ Ι _^ ρα _^ . Ιι . α ν- ' ' ' ! ) . _· . _- , 11 , - _'ι ' ημυλ . _ι'Β _. πυ . Ι Ο υ . 'λ . ι Ο π . ωι ' ,, ς π _ιρε / . η Οηαα ν εις την 'Λ _ρχ ιι ιοι · οπη . · _, ε-: _τνω *¦ οι ' ,, . ιτ , ., ΒυψΙι _ι ι : Μ κ αΙ ι ιδη _Ι μα _ι ι υμ _· . υ _ι '( . ι ' ιδι α ρα ' - 1 ( ι , ΠηγηΒ Β . _31 _> Ι ? . Η . Ρ ιςε . _-α _, ' _-τα'Μ . ι - £ 8 / Λ ι . 1 - -αι ! _~ ) 7 δι ' ιι _ατ α κα ! ιιολλοι _.- _ρι-1 _τΙγ . : 7 πγ ( IV _δοετ ις ) 7 Β ιματα .

Τίτλος Θέμα Σελίδα