ΑΘΗΝΑΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΘΗΝΑΙ , 24 Νοεμβριου ( ΤοΟ _ανταπο-κριτου μας αεροπορικως ) : Η Γασιλισσα Φρε ιδερικη που δεν παραλειπει ευκαιρια _ναρχεται σ' _επαψη με τα λαικα στρωματα , και να γ _· νωριζΒ ) τις αναγκες τους , εκανε προχθες μια εξαιρετικη χειρονομια : Χωρι ς καμμια προειδοποιηση , επιβαι νουσα κοινου — οχ ι αυλικου -- · αυτοκινητου , _επεοκεφθη _αιψν _ιδιαστικως τα σχολεια των φτωχικων συ νοικισμ ων Περ ιστεριου κα ' ι Μεων Σ φαγειων . Μπηκε μεσα στις ταξεις , μιληοε _μ'εγκαρδιοτητα οτους δασκαλους κα ' ι τι ς δασκαλες , _ρωτηοε τα παιδια για τι ς αναγκε ς αυτων και των οικογενειων τους , ζητησε πληροφοριες για τα σχολικα συσσιτ ια , για τις αναγκες των σχολικων κτ ιριων κ . λ . τι . Μολις πηρανε ειδηση οι ταλα ιπωρημενοι κατοικοι των συνοικισμων αυτων , πως η πρωτη κυρια κα ' ι μητερα της χ ωρας τους εκανε μια τοσο δημοκρατικη επισκεψη , συγκεντρωνονταν και αποθεωναν την αξια Γασιλισσα . Οπως δμως απλα κα ' ι λιτα πηγαινεν , ετσι κι ' ε ' φευγεν η Γασιλισσα Φρειδερικη χωρις να δεχτη καμμια τιμη κα ' ι καμμια περιποιηση . Μονο που μιλησε με τις μητερες και ζητησε πληροφοριες για το νοικοκοιρια , _τι ς _αναγ-. κες τους και και για τα παιδια τους . Λυ-· _-ν _^ -λ - _ _τ .. _~ . λ _ιτ ι .,. .. „ ... τος ειναι ο _ιιΛΛηνικος » μο ναρχοφασισμος ... ΕΑΛΗΝΟΑΡΒΕ ΝΤΙΝ ΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΙΛΙΑΣ Στα _γρας-εια της 'Ενωσε ως Συντακτων ε γινε τη Δευτερα δεξιωσις προς τιμην του ιδω Πρεσβευτου της Αργεντινης και αντιπροσωπειας της Ελληνικης Κο _ινοτητοι του Μπουενο ς Λυρε ς . Ο αντιπροσωπος τηης κοινοτητος κ . Καρουλισς μιλησε πρωτος , χαιρετιζοντας την _Ιιν ωσ ιν Σ υντακτων και προσεφερε ατην Ενωσιν . απο με ρους τη ς κοινοτητος , _προτομην του _πρωταγ ων ιστοι της Αργεντινη ς οιιξο _ρτηοιας Ελληνας Βεωργ ιου Κο » μανιατη , μι κρη σημαια 1 της Αργεντινης Δημοκρατιας και _φωτογραφια της κ . Περ αν με ιδιογραφη αφιε ρωση . _Υστι ρα μιληοεν ο Π ροεδ ρος τη ς 'Ενωσεως Συντακτων κ . _Κρανιωτ ακης _'Λ _^ τελος ο Α ργεντινο ς Π _ρεσβευτης , μεσα σε μια θερμοτατη ατμ οσφαιρα Ελλη _νοαργεντινων εκδηλωσεων _, / μ- ιι _ιιμνυι _^ , ιι : ιιι ι _^ , Ελλ ηνικης κοινοτητος του Μπουε νος ' Λυρε ς παρουσιαστη , κε την επομενη ατη Γασιλισσα και ε'θεθ { ατη διαθεση της φορτιο τροφιμων , πουστειλεν η κ . Περον για τις αναγκες του Ελλ ηνι κου λαου . 0 ΖΑΚ ΤΙΜΠΩ Ο ! εμφα νισεις του μα γου του δοξαριου Χακ Ιιμπω στην Αθηνα , _στα δυο του ρεσιταλ και μαζυ με την Κρατικη Ορχησ τρα την Κυριακη . αφησαν αλησμονητη εντυπωσει ς στους τυχερους , που τις παρηκολουθ ησιτν . Ο Βαλλος καλλ ιτε χνη ς συν ηρπασ κυριολεκτικα του ς φιλομουσους με ιη ν _ιη ι ροχη τεχνη του . ΓαθΒ . ια μουοικο ς , ευαισθ ητος και ζωντανος , λαμ προς δεξιοτεχνης . ευκινητοι , και σπινθηροβολο ς , ι . ν οαρ _κοσε κατα τον πιο ιδ εωδ η τρ οπο τα κομματια ντου εμμηνι _ψεν , ιδιως εκεινα που ταιριαζ αν υε το _-Ακλι μα και την ιδιοσυγκρασια του , δηλ . / κεινο που εξεφραζαν το Βαλ _, 'ικυ πνευμα και τη Βα λλικη γοητεια της μελωδικης γραμμης . Οι Αθηναιοι ποτε , δεν θα ξεχασουν τον ξεχωριστο , τον εξαιρετικο καλλιτεχνη . Η -ΕΛΛΗΝΟ ΒΑΛΛΙΚΗ ΕΝ ΩΣ ΙΣ ΝΕΩΝ - Βονιμωτατη δραση αναπτυσσει η ι . 'Ελλ ηνο-Βαλλ ικη Ενωσις Νεων . - που εδρευει εδω . Τον μηνα αυτο _υργανωοε , χαριν των μελων της , ενα μουσικο απογευμα αφιερωμενο στον Σο-εν , με την ευκαιρια της _ΙΟΟετηριδος τον-, μια διαλεξη για την επιδραση της Βαλλικης _λογΟτεχνι ας στην Ελληνικη _κσα μια επισκεψη στο _Αστεροσκοπειον Αθηνων . Προκειται δε αυριο τ απογευμα να οργανωση μια διαλεξη για τον Μολιερο στο Θεατρο Αλικη με ομιλητη τον κ . Βιαννη Σιδερη και , αργοτερα , ιτια επισκεψη στο Γυζαντινο Μ . _ουσιιον , με οδηγο τον διευθυντη του Μ _, _ουσειου Μπενακη κ . . Μ . _Χατζηδακι . Βια την περιοδο 1949—50 το καλο αυτο σωματειο εχει καταρτισει ολοκληρο προγραμμα που περιλαμβανει διαλεξεις , αναγνωσεις λογοτεχικων κε ιμ ενων , μουσικος _αποογευματινα ς . Θεατρικε ς και κινηματογραφικες μορΛ _/ . _ιτικε ς παραστασεις , επισκεψει ς μουσιων , εκθεσεων , αρχαιολογικων χωρων . / πι · _στημονικων ιδρυματων , εκδρομες κ . λ . π . Ενα πραγ ματικα αξιολογο εργο , για το οποιο ο ' ι καλοι αυτο ' ι νεοιΕλ ληνες και Βαλλοι της εδω παροικιας— ειναι αξιοι θερμων συγχαρητηριων . ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΥΦΑΣΜΑ Στι ς 15 Δεκε μ βριου 0 ανοιξη σε κεντρικ η _αιθουσα -Εκβεσι ς του Ελληνικου ' > φασματος . Η _εκθεσις θα _π- ριλαδη την ιστορια της αναπτυ ξεως του Ελλ ηνικου υφασματος απο της Μινωικης εποχης μεχρι σημιρα , Οα συμμετασχουν δε ο αε > τη οι κυρ ιοτερες Ελλ ηνικε ς _β ιομηχανιες υφασματων ολω ν των ειδω ν , βαμ βακε ρων , με ταξωτων και μαλλινω ν . ΤΑ ΝΕΑ ΦΙΛΜ Σ ΣΤΟΥΣ ΑΘ . ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΒΡΑΦΟΥΣ Αυτη τη βδομαδα εχουμε μερικα κτυπητα ε ' _ργ-α , που αν υοτερουν σε μεγ αλη τεχνη , ειναι βεβ αιο πως θ αρεσουν στο πολυ κοινο . Κα ' ι _πρωτα-πρωτα το Βαλλικο • ιΤο μοναστηρι της Πορμας , εργο Ιστο _ρικοδραματικο με με ιυυς ι _, εφαρ ψιΛιπ και κενε Φωρ , φαι νεται ν ' αρεση πιο πολυ Επισης το Α με ρικανικο --Δον Ζουα με τους Ε ρρολ Φλυνν και Ρε βεκκα Λιντψορς , αναπαρασταση των _πεμιπετνων του κλασσικου ηρωα με αφανταστες περιπετε ιες και σκηνοθετικο πλουτο . Δ ραματικο και καλοπαιγ · μενο φαινεται να / [ ναι το _δροματ _ικοκοι νωντκο εργο ¦ Το φθινοπωρο μιας αγαπης , Α γγλικης παραγωγης ( Λρ Οουρρανη ) . με σκηνοθε τη τον _Ντ ει _βιιτ Λην ( Συντο μη συναντηση 1 , με τους _Κλων τ Ρε ηνς και Λν ι ον-τ , τυ - Σ μη _αρμα Εφοδ ου δι ' : / ινα ι ενα αεροπορικο φιλ μ περιττ ε τειων που ουγ'κιιιι τους φιλους των πολεμικων ταινιων . Λυτη τη _ι > ι > αμα (> α επαναλαμβανεται κι η καλλ ιτεχνι _κη επι τυχια της περασμ ενη ς βδομαδας γ Βο φιλι της απιοτης . Α μερικανικο χ ιουμοριστικο φιλ μ με αλ ηθινο τιτλο , ανφ _:.-Ι Οφουλλ η _γιουαρς · , ( Αι _¦¦ λι κραως £ _· μι _τερα . ) . , ιιι _-τυ λ'ΙΟΙΒ , 0 _'ι _πιτη ¦ ' _- _Ι , ' _- _' - · - οεχ ως . Δ . Λ . _ΧΡΙΣΙΟΨΙΔΙΙΣ Η ΕΛΛΑΣ Μ ΤΟΥΣ ΑΒΡΟΤΑΣ ΤΗΣ Αγροιας , 'Η Ελληνικη _Κυδερνησις απεφασισε την 21 . 11 . 49 , να χρηματοδοτηση την _γεωργιαν , δια το τρεχον καλλιεργητικον ετος , με ποσον των 880 δισεκ . οΒΤομ μυριων δραχμων ητοι 22 εκατομμυριων λιρων . Θα _διοπεδη και αλλο ποσον ατιο το _οχεδιον _ανασυγ'κροτηαεως . Αν η Κυπρος ητο ελευθερα , α αγροτικος κοσμος θα ελαμβανε κατ ' αναλογιαν , περι τα 3 εκατομμυρια λιρων καλλ ιεργητικον δανειοι · δια το τρεχον ετος ! ! Χρειαζονται και σχολια ΕΚ ΤΗΣ ΠΕΚ 8 ΕΡΑΝΟΣ ΥΠΕΡ ΤΟΝ ΣΥΜΜΟΡιΟΠΛΗΚΤ _ΟΝ | -. ις τον _δι-εζαχΘεντα εν Κυ-6 ρεα την Κυριακην , ! 3 ην Νοεμ _β ριου , _Ερανον υπερ των ! παναπατριζο μενων ουμμορ . _οπλ . ηκτων εισεφερα ν οι εξης εις χρ η μα : Εκκλ . Αγ ' . Ανδρονικου £ 20 . Εκκλ . Αγ ' . Βεωργιου £ 5 , Εκκλ . Α γ . Χρυσιδος £ 5 , Εκκλ . 'Λ γ . Μαρινη ς £ 5 , Εκκλ . 'Λ γ . Συρκανιας £ 1 , Σ . Ταμ . Κ υΟρεας £ 6 , Νικος Χ ρ . _Κατταμης £ 4 , _'Λπο πωληοιν ελαιων £ 10 . 10 . 0 , απο πωλ ησ ιν ελαιου £ 7 . 10 . 0 , Ιωαννης Κυρια _κιδ ης £ 3 . Ανα 2 λιρας οι εξης : Βεωργιος Πεταοης , Σ τυλιανος Αθανασιαδης , Ευγενιος Ανδρονικος , _Ευελβων Ιακωβιδη ς , Κωστα ς Ν . Κυι _ρακιδης , Α ντωνιος Ν . Καττα μη ς , _Βεωργ-ιος Χρηοτιδης , Αν τωνιος Αντωνιαδης . Ο κ . Δ ημοοΟε νη ς Παπαμυρ-μηγ κας £ 1 . 10 . 0 . Ανα 1 λι ραν οι Σαββας Καλογηρου . Ιωαννης Μακρης , Αντωνιος _Λκαθιωτης , Παγκος Μ . Κα ττα μης , Ζηνων Ν . Κατταμης . Χ ριστος _Λογ-γ Ινας , Ιωαννης Χριοτοδουλιδης . Φωτιος Αδαμιδης , _Πλου-Κιρκος , Χ ρυσουλα Βεωργ ιου Νικος Π . Λου καιδης , Κωστα ,-Π . Μυ ε . μηγ'κης , Κω στας Σ ' Μ αλαος , Χ ριστος Χριστι & ηι _' . Ανα 10 σ λιν ι « οι Μ η νας Χ _ριστοδουλου , Χαρ αλ Μ _ιλτιαδου , Κ υριακος Καλο γηρου , Χτχρακ . Χ ' / Μοιραιου , Π ' Κωστας Π ' Α ναστασιου , Ανδρ εας Καλογηρου , Μιχαηλ Κυριακου , Λουκας Χριστοδουλου , Βεωργ'ιος Μακρη , Βεωργ'ιος Χ ' Παυλου , Βεωργ ιος Στ . _Βεωργιαδης , Χαραλ . Βεωργ ιαδης , Χ ριστος Στυλιανοπουλος , Πανα γ . Σ . Κανικλιδ ης , Αντωνιος Σ . Ανδουλης , Γασος Β . _ιιικολαιδης , Χ _ριοιος Χ ριοτο & _ονλι & ης , Μιλτιαδης Σ πανος , Χ ριστος Πετρη , _Μικος Σ . ΑχοΟ ιωτη , Νικος Β . Νικολαιδη ς . Χ ' Κωστα ς Χ ' ' Ν ικολα , Χ ' Π ετρης Πετσας , Σαββας Σ τυλιανου , _Βεωργ'ιος Κ . Ταμα . ο :, Βεωργιος Κυριακου . Βια γ κος Σωτηρη . Στυλιανο ς _Ροδουλης , Κλεανθ ης _Φραγ-κουδης , Κλεανθ ης Κολοιος , Κωστης Γλαμης , Βι _ανν _ακο ς Α νδρονικου , Θωμας Σ _ταυρη . ' Λθαναοης ι' _/ ' ν . _αοωρος , π ι κος Φιλιππιδ ης . Ανδρ εας Φιλ ιππιδης , _'λν ορ εας _'Αδαμ ιοης . Χ ' Παναγ ης Χ ' Σαββα , _Στ ελ . Ζαμπας , Σοφοκλης Α . _Ακαθιωτη ς , Ελ _, πινικη Παπαδοπουλου . Μαρ ιτσα Χαραλα μπους , _Πετροο Κολοιος , Κωστακης Χ ριοτου . Μιχαηλ Κουρελλη , Ανδρεας Χ . Πα υλιδης , Α νδρεας Παπαγεωργ'ης , Αντωνιος _Λε μον _οφιδης . Μιχαηλ Στ . Κουτσουρου . Νι κολακης 1 _υοττ .-Ιιης , Κ _υριιικος Λι μονοφι & ης , ως κα ' ι πολλοι αλλοι , οι οποιοι εισε φεραν ποσα κα τω των 10 σελινιων . ! ΚΙΝΗΜΑΤΟ ΒΡΑΦΟΣ _? _ΛΟΥΚ _ΟΥΔ 3 —·— ι ¦ > Ζ _ « Δεν υπαρχει κινηματογραφος Ι [ σαν τον _Κινηματογραφον _!! « Λ ΟΥΚΟΥΔ ι » ! . ι ι ,. Σημ ε _ρι , ν ΣΛ _^ _υΛΒΟΝ ' _-, ιΙ μ εχρι -. ι _, _ς _'Ι ΕΤΛ _ΡΠΙΣ Ζ Ι ( Ου _ιπερ : λαμ β : _/ νομ ι ' . -μ ) ις ΙΙ · 'ι _1 ! Σ _παραστασεις 4 ! κ 3 _ι ' εκοοτ . τ . 3 . _ιΒ ) μ . μ .. _0 . ' 5 μ . μ . και 9 . 1 Β ) μ . μ . ι _+ Τυ Μι . γι : λ : ιι : ι _ι / π · -, / : < _-Ι _7 ' _ιμιιι ,- _ιοοιοπ ιο * Χ _Ι } ι . · Μ « _ττ . ν _( ι ' _. _υιν _· - '' _ιγ . _^ ¦ ο :: Τελευταιο ι _ιιμεραι ] _τιι ς Πομπηιας 1 - - 4 _» _* Ανιοτε Β . α κα ' ι Σ : ιονδ : ιι _οτερο α . * ιο ηιυνοη :: _ - ' _> ' + _ιν ειλλο Ιηγο π _·· υ _ι _χ _ετε δει μεχρι αεμιεοον . ' _ΠΡΩ 1 ΛΙΩΝΙΣΤΟΥΝ : ' ι _™ ρεςτον φοςτε ρ ΙΑΛΑΝ ΧΕΙΛ ινιΠΑΖ _ΙΛ ΡΑΘΠΟΝ : _ιι ΝΤΑΓΙΤ ΧΟΛΤ :: ντοροθυ γουιλςον :: ΚΑΙ ΛΑΜΓΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ 50 ΧΙΛΙ ΑΔΕΣ _< , Ζ τ προΣαπΑ ,, ι ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ! ΗΜΕΡΑ ! Ι Ι ΤΗΣ ΠΟινιΠΗΙΑ Σ * > *// αμαρτωλη _πολ . ις που επεσε εις _ερειπ-εα κα ' ι _επνι γη _^ _> μεσα στην πυρακτωμενη λειΖα τον ΓΕΖΟΥΓΙΟΥ . 4 _^ _^ Αι καταδιωξεις κ _« ι πι μαρτυρια των πρωτων Χριστια- * · Ο νων ΟΙ α κ λαζοι που σφαζον τα ι κα τα χιλιαδας ει ς τον _**¦ ιππ _οδρομον για νει διασχεδαζονν οι αριστοχρ α . _ται Ο * * Π ιλατος _νιπ το _> ν νεες χ 'Ι _ο _^ ς π αραδιδει τον _Θεανθ ρωπον εις _| γ τον οχ λον _ι >( α να _σταυρω _θι _) Ενας νεος που _περιφρονιι τε _* ν πλουτοι- και τα αγαυα του πατερα τον χα ' ι Ονσι - Α αζε ι την _ζοιειν του δια να ι ' οηθειση τους πασχοντας και V _> _του _^ Β ε ι διχ }] μ ενους Η οργη του Θεου για την ακολασια 4 των _ανΟρωπισ ν Ο -τιιι'ο _^ ενος π ατερα που _£ λεπ ιι το Τ ι _^ παιδι του νει _πεΟαινη τον πιο φρικτο θανατο '// εκρη- γ < _Γ _^ ι , - του ΓΕΖΟΥΓΙΟΥ και η καταστροφη της ΠΟΜΠΗ' > ΙΑΣ Τα πλε ) θη π ου ορμουν εξαλλα προς τη ν θαλασ- Α _* 4 _> σα για νει σιοθουν ( Ιπο την _λαι ' α του ηφαιστειου _Σκη-** ναι αγρ ιας θεαματικοτητας . ' Σχ ηναι πονου και αγωνιας ! Λ _> _^* ΣκηναΙ φρικης χ α ' ι τρ ομου ! Σχ ηνσι συμφορα ς κα ' ι _αιιελι — -- . ' _-,. ' * . _' . ' - ¦ · γ Ι ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ : ΗΚ 1 ΕΡΑΙ ΤΗΣ ΠΟ δΚΠΗΙΑΣ Ι :: Ενα εργο που θα θυμαστε : ¦ σ' ολη σας την Ζωη . : · _% _> . _Ι . Χνν _» _ν _ινΝΝ _· _% _' ν > . % _ _ΝΧΝ , * -. _Ν _ΝΝ' _% ΝΝνΝΛ _> ννν % νν !> Λ . νι . _ι Ι ΤΡΑΚΤΟ Ρ Ι υ — — , Ρ , $ Πωλησις δια Δημοπρασιας $ $ _κατοττιν αποφασεως _^ % τοΟ Δικαστηρ ιου ι ι ι . > Την προα / η Νορασκ-υην' 2 αν Δεκ _ε μ υριου 19 Ι 9 * Α κα ' ι & ρσν 10 π . μ . Οα πωλη Οη δια δημοπρασιας , κατ ' £ / ' _ιχτολη ν του _'υτιη ρχιακου Δικαστηριου , εν _Βρακτορ _^ _^ α ρ . 8012 εν αρια _-. η κατ ασταθει , μαρκας --1 . ΕΛ _0 ΕΙ 1 _. · , δ _^ _» ι ι | Β γι , « η ν _, ι-η , - ι' _-,-, ' ν ι ' ' ' . ·¦ ιιε _Βιδ ρ _^ ι' ·> - ν , Λ > ' δ , ' , ι νην Β * Τ- % _< _ροτρον . ι / 'Η πω _/ . ηο . ς 0 α > , _αιιμ γωραν εν _Λτ . _υκωοιιι , ε ! ς την γ $ _Στοαν _Χατζηκεν _ιακου , η δε παραδοσις Οα γ ιν _^) π ερι β Α την μεαημ _ω ρι αν , ιαν η _ν μη Οι . ωρη Οη Ικα νοποιητ ικη _ς < / ΟΙ ι'νδιαφΒμΟ μ . ' νο ι _ουνιιντ αι α επιθεωρησουν ιο / Δ _Τρακτ ορ και να ι _μμηοουν _ττε _ρχιιτεριΛ πλ ηροφοριας £ < _οτττο ιους κ . κ . : Α ψ Χατζηκυριακον Σα 66 α _^ £ και Υιους £ « ΛΕΥΚΩΣΙΑ δ > : 5 _ςνχννν % χ ν _^ νν « ι νν _ννν νΝννν ν _< _χνχχνν νν _% χ _> _Ν Καθε αεροπλανο της Γ . Ο . Α . _Ο . ειναι στην διοθεσΙν σας . _Λ _& Ι - < _'Ι ιιιν ιιι _ζιιιι γι , ι ιι 'ινιι ιι ιι _, ιοπ _λιινιι ιης Γ . Ο . Α . _Ο _., _^ Η & Ι ι ' , ' , _Ι ι _, , ι , · ιιΙΙ ,. νιι | ιιιι _,-ι . ινιιιιι ιιι ι ιιι ι « _ιζι _ΙΛι οι ' ιν « Ι _γιντιηι * _ιβΛΒ _Η ,, ' _, 7 _^ ,, ,, ι / . ι , ιπ ,.: · _ηιιι ' , · νι _ιι , ιν ΙιΟι ' ΙΙ ι ,. _ιηιιΒπιιι , _τ <» _ _ββΙ _^ _'ΛΓΓ : ν · _- 'Ι ι ' · ιΙ ( _ιι _,, ιλ , ιχ ι ιι , _ν , . ιν' _>·>>( ι 0 | _*<» )· _>| Λιαρχιις _^ ΚΒ Η _* μιι . ιιμ _ , ι λι . ιι λι ιμοιΚιιιιι Λιιι ιην _Λιιιιιν | Ι ( ΙΙΙ , Ο / ΙΙ _^ τ _^* _^ · τ . · _νιΜ _·<»^ _. ' _·| ι · ¦*<» μι κ , Ι | ινιιι , ν νιι _ιιιηΙΙιι _λΟιιι ιιιν ι ' ιιιιιον μιι ιι ικιν _ιπιι ΟΙιΙι | ΙΙΗ ' Μιιλιιιι . ι , κι ι . ΒΒ . Λ ,. _ν ι ,, | ιι | · . _< _ικ ι _„ Ιν ' . _Ιι ) . ( ΧΚ ) 7 ιλ _ιημπιιων _ ιων _/ « ιι _εηΙ , ιν · ν « Μ | ιμοιν ι ν , 11 . Π . Λ . ( _λ . ι _, ιι' πι' » _Λι ' ηι » . _ιινιι' ΙΙ , ιιιι > ιιι · κιι ' ι -Β . ! / ι , Ι ιιι ι , , « , ι ι υι , ιμι . ΙιΙνιι ηι ιιι ι _·>«< ιν ι'η ( ιι | ) . ιιν ηι || ιι ι _· ιν ι | ιλυιι _00 · ν ηιιι ιι . κιιι ιι λι ιιιν . 11 ιΗ'Ι _, ιιι | , ν ΛΙ _> ιι ι | ιι ( ι ι _«< _ιι . ιιηιιιι _^ ιΙ ' . ιιι ι , ι / _ιι , ιι , _«(»(« λι · _' ς Κ « ιι Λ Κ ΙΟΙ . _Κ ' ιηινιι ι ' _.-ι _ιΑ » ι . _ιι . _ιι . ιΙιν , ι , ' . ιι , Ι νιι ι ' . _ιι _,-ιλ _ι ' ον _ι 1 « ιι ( ιιι _κιιιιι ιιι μιι .-ιλιι ιι ιι ,. . II . < ) . Λ . ( _ι . ιι ιιιι ι ' ιιι ιιι » , > ι >< νι > . _ιοιιι ιιιι . _ιηοιιηοιν _σιιι . , μι : γα . μι ιιιι γγαν ι · ιι . ιι . α . - ιιι . ι _' Μιιν . ιΛΙ - _κανλλαι - ΜΓιΙι _ΛΝΑ _1 ΙΙΛΙΙ _νν ΒΙΚΙΙ _ΑΨΙΙΚΙΙ - ΑΝΑΙΟΛΙΚΙΙ ΑΦΠΚΙΙ - _ΝΟΠΟΙ ΑΙΙΙΚ ΙΙ ... II Α Κ ι _» Β _ Ν ΙΝ ΛΙΛ Ι - Κ Κ Υ ΛΑΝΙΙ - ΑΥΙΤΙΑΛΙΑ - _ΚΚ * _/ . ΙΙΛΑΝΛΙΛ - ΑΙΙ ' . Ι _ΑΝΑΤΟΛΙΙ - ΙΑιΙυΝΙ Α ιι _ι . ο . α ( .. παι ρμπ Ολα ιιι : _« γ ονιιδιγ αια _ιαι _^^/ _^ β _^ ' _^ Ι '* ΤΕΜΥΕ _ΤΕ _^ _Γ-ΟιΗ ΚΥΙΙΙ _'Ο _- ' Ιιι ' . ιν ιι _'Ι ι' 'Λι ιΜιΗιι ι , ι ικιι ι Β ( ιιι | ι | ι _ιιι ι _ιιΛι ' κ ' ( ιΜ > , ιιιγι > ν ' · Λιι _·« ιι _. ιιιιι . ΙΙ |) . Ιι |· ω · . ιιν ΙΙ . _ΙΙ- 0 ι ) Ααιι <« 1 _' : . ' _-ι λιι . ιιι , ιιι _' ν' ¦ . ' Μθ »>»· Ι !· ' . _Η-υ . Λ . _Ο . ΜΙΙΤΙ . ' , ΙΙ _Ιινι » _υ : Α ! , _ΛΙιννΑ _Υ ' , , _ΟΙ , _ρυιι _,-, ΤΙΟΜ ννιΙΗ Ο [ . * .. 5 Λ Α , Β . _Ι , Λ _. 1 .. _______ 1 Γβ ! = 1 » _53 Μ » _ι = ! _3 Ι = ΙΓ _63 » ι 2 _Τ = ι _ ι _^^ 31 _= _«^ ι = ι »! = _ιΜΚ . Β 5 βι 3 _ _3 Γ ! _3 _» Μ Ι ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΒΑ Ι _0 Ο _0 _ΟΕ - ΝΤ 0 ΤΖ ! ! 51 ) 2-6 Τονων Ι Εφορτωθησαν και φθανουν εντος ολιγων ] [ ημερων . ] Ι Προλαβετε προτου εξαντληθουν . | ΝΕΟΝ ΜΟΔΕ ΛΛΟΝ ΛΙ . Λ ΙΙΕΙΙΣΣΟΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡ ΟΦ ΟΡΙΑΣ ΑΙΙΟΤΑΟΙΙΤΕ ! Κους ΣΟΦΟΚΛΗΝ ΜΑΜΑΝ & ΣΙΑ ι Λευκωσιαν Λαρνακα ΒΕΝ . ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΕΝ ΚΥΠΡΩ 1 Ι ι ΙΙΜΕΙΩΣΙΣ , — ΑιιιΟι ' _ιομι ν _αχ υμ η ιιι _ιι ιχιι ·! . , Β ) _ΒΧιΛ ' - Ι . ΙιΙΧΙ . ΧΕ _ι ιιιια _ιιχ α _ιι ς , ιμιι - [ _λιιι ) ιης Ιι η οιιιιηι ηιος α ) ς Λιμας . ' _3 _ηη » _0 _ηηβα , _αον _3 _ηι _3 ι _3 _τασα' 0 ΙΚ _» = α = 1 ι = ιΕ 3 Κ £ = 1 _Ε _3 ΕιΕι ! = _ιιΜ = ν _& Η _^^ ΤΑ ΠΟΤΑ & ΗΔΥΠΟ ΤΑ ] Ι ΚΕΟ [ Ειναι φημισμενα εις ] 1 ..... ] ι οΑον τον κοομον Ι ] ι -- * ¦¦ - ] Ι 1 Καμνετε πιο ευχαριστα : ] ι * Τα Βευματα σας } * Τας Δεξιωσεις σας ι ι * Τας Εορτ ας σας . _ ι Το ξεκουρασμα σας στο ι ΛΙπαρ η στην Ταβερνα ΜΕ ΠΟΤΑ ΚΕΟ 3 αο _« _ΛΛε 3 _αιτΛν _3 Λ _^ Β-. ν _^· _ _-ιΒ-ΤΜΒ- _^^ ι ¦ ι . Β _~^ _Β _~^ Β ΣΟΔΑ Π ΚΡΑ 2 ΙΑ ΚΟ ΝΙΑ Κ ΟΥΖΑ ' ΠωλοΟνται _τταντοΟ . « ν « ο _( _κ _«( _Χνννννν % νν _> _χνννννχλνννν _ννχ'λ-ννννΝΧ . 1 ΓΟΛΓΟΙ ΟΛΛΑΝΔΙΑ Σ $ ΟΛΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΒΕΘΟΥΣ ΝΕΛ Ι ΛΨΙΞΙ _-. υ £ % ' ! : Βλαδιολοι ' · ' Τουλιπαι * £ δ · ν Νταφφοντιλς * Ναρκισσοι ·'· $ _ΛΒΙΥΚΩ _ιΙΛ : £ Λ ΛνΟο _ττωλειο ν , 8 Λ Οδος Λυκουμγ'ου , Τηλ . _Ιι _^ _ιι δ 2 _ΛΜΜΟΧΩΣΤΟΝ : Α 9 Λ . Χ _ριστοψιδ ην Α _υια , Τη Α . _Μι V 8 _ΛΕΛΜ _7 . _ΣΟΜ : δ ι _Βεωργο-Μ ηχονικη Ι -τ _αιρ . Λτδ . , Μιι ' ικ _τ . Δημ . Αγορα ς . Λ Αποστειλατε Αεροπορικως τα Χριστουγεννιατικα Δωρα σας . _—ικ—Ι μΠιισι _, . υΟη ι : ιην πιχ , ιαν αιιοιιιολην ιων ΧΙΙ ν ΙΟΥΙΤ . ΝΝΙΛΙ ΙΚΩΜ _ΛΟΙΟΝ 1 ! Λ Χ ιι _ , _Λ' ιι . . 1 :,- ι { ι ( λου ( _οιις ι . _ις οΙονδη'Κι _τι μι ' ροι . _ιοιι κι ' ιομ οι , ι Ιι την _ΟΥΡΓ _υδ ΑΙ _Ρ _^ ΑΥδ . _Ι _ημανιικη , _' . ι . _ιικ , ιιιι γ , διιι μι γ αλα ι | . θ _(· ικι δωρων _ιρ « ι | 'ι | ιΜι' δι ' _ιιλιι ' τα μι ' ι > ι | ΙαιΙ Ι Ιν ωμι ' ν οιι Ιι ιιιιι ' ι . _ιοιι . ' . Ι _.-ι _ιιιιιι' · · ι > ι ς ' ι _, _^ / Ιιινι , ι , _^ _'/ | ι _· μ , ιι „ ι , ι ,, _^ ιι „ ι . . · ΗαΙΙ , _ΓΙγυΗ & _Οο ( _0 Υ ρπ . 8 ) Ιι _^ ΛΒΥΚ _Ου ΙΛΒ · _ΛΜΜΟΧΟΣΙΟΝ ΛΙ ΜΙ Ι . ΟΝ ΛΛΙ'ΝΛΚΛ ΚΙ - ΙΥΝΙ . ΙΛΙ - Ι κ . Φιλωνα Παυλιδην ΠΑΦΟ Ν Ιικτυπωοκ , II ' κ αι Β τιιλιδος ι : 1 ς τα Βι . ι ιιογραιιιι . _ι ( Β Χ Β . Ι . ΣΤΛν ριΝΙΛΙΙ Α ΥΙΟΝ _, Λυκου ργοπ V , 'Μ , ιΙ Ι Ι _, Τη λ , 7 Η 0 , Λ ι ι . ι κ ( , ) < ι ι ι . Τα επι β ατικα _ζαγονιη _τνιιου . Κολονμηιιι - , νΛς το _ιιηονιζημενογ , _χρηοιμοτζοιηννται τωηη ε νρε ' _αις τις τονς Αμερικανους σιδηροδρομους , κυρ ιως των _ανα _τοΧικαιν ι . ' ιαρχιων . Επ η ατον βαγονι _αηοτεΧειται αιω 34 ( Ζεσεις . Εις το _ιμηρ οοβι ον μερος _νηηρχιι _ωηολογιον , οαοιοφωνον , νψομετραν , 6 ' αρ _ομιτρον και μιτοητης της ταχυτητα . ΠΑΒΚΥΠΡΙΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΙΣ _» 'Μ Ετησια Βενικη _Συιελευ οις ητις επροκειτο να λαβ η χωραν εν Λευ κωσια την Κυριακην 27 ην Νοεμβριου 1949 αναβαλλετα ι δια τεχνικου ς λογους , κα ' ι θα λαδ η χωραν την Κυρ ιακην 11 Δεκεμ βριου 19 _'ι ° κατα την ιδιαν _ωραν κα ' ι ιδιο ν υερος . -Εκ του Δ _ιο ικιμ _ιχ ου Σνμ _- _Ι ουλιο υ τη ς Πα γκ . _Κιιθολ . Κοινοτ ητος . _Π ΡΟ _? Α ΒΤ _ηντπ _ΤΒΗ ΓΡΕΤΤΑΝΙΚΗΣ ΙΘΑΒΕΝΕΙΑΣ Ο κ . Βεωργιος Διαμαντη Ω ρολο > ας _, / κ Κερην . _ια ς , _υπι ' ( ιαλεν αιτηοιν προς την Λ . Ε . τον κυιερνη νι ] ν προς _αποκτησιν Γ _ρεττ ανικη ς ' _Ιυ αγενε _ι _αε . ΟΙοαδηττοτε ε ' χων λογους δι _τι του ς οποιους δεν _ττρεπει να _δοΟΒ ) το . αυνη Ιθαγενεια , δεον να _υπο 3 αλι | _τουτους _Υ'ρατττως τιρ ος τον Εντ . μον Αποικιακο · . , Βραμματεα εν Λευκωαια . ΠΩΛΕΙΤ ΑΙ ΜΗ ΧΑΝΗ | _Παιλ _ειται σε _τιολυ χαμηλην τιμην μηχ ανη ΗΙ . 'ινι ΟΝ 10 ΙΙ . Ρ . κρι ' χ ις εκκινησεως , Ακαθαρτου Πετρελαιου , πλα για , ει ς τιολυ καλην _καιαοτασιν μι τα εξαρτηματα της . ΑτιοταΟητι : ιι ς το Νεον Ξυ _· _λιμπορικον Καταστηυ α Μ . Λ . ΠΠΙΡΙΔΙΙ Α ν 1 Λ | - 0 δο ( . Κουρτ Που πα 30 , _30 Λ και _30 Γ , παρα το παλαιαν γ υναικοπαΒαοον . πλ ησιον ¦ _,-ο α , _ιΒιη αυτοκινητων Καλογη ρου < Κ . Ειδησει ς Α μμοχωστου 13 ΑΡΩ Σ ΙΑ , 25 ( ΤοΟ ανταποκ _, _ριιου μας ) . — Υπο Ερασιτεχνων τοΟ Ελληνικου Βυμνασιου Αμμοχωστου , _ηρχιοαν αι δοκιμα ! τοΟ θεατρικου εργου « 'Μ _Θυσια > , ι . _δραμα ) , το οποιον _Εα αναδι 6 _ασο . η τας _εε _· : τας των Χρη στο-νεννων _ενταεια . _'υπιοςς ια α-ια ( 5 . 2 _ασ _^ η _μονοττρακτος κωμωδια . < . ' _! - _ τυχη το __ ι ΛΑι _ξη , . _Λιδαοκ _ον _τ ε ς _εινο ι οι _κοι . . _ιγ . - , -αι _το ι Βυμνασιου μνς κ . κ . ' _ε . ι . _~ υ · ος Συριωτης , _Παπαχριοτου , Φρανκουλης και Κολιανδρ ης . _ς-, λολογοι . — Κατεττλευσεν εις τον λιμ ενα μας η Ευραικη θαλαμηγο ς < Κσροστελλα , με 15 επ . _υαια ς εδραιους ε κ Παλαιστινης . _Οοτς _· . _εκτιλουν τ . -ι _ιιδιον αναψυχης ε . κ Χαιφα εις Κυπ . ον . 'Η ανω θαλαμηγος ωπεπλευσεν _επιστρεφουσα , την νυ χτα της Τεταρτης , ανηκει δε ει ς το Θαλασσιοι · _Αδλητικον Τμημα του Ε _δραικοΟ Σωματειου ΧΘΠΟΕΛ . το οποιον εινε _γ'νωοτο ν εις Κυ προν . απο τας _ποδοσιροιρικας συν αντησεις . 'Μ « _Καροστελλα _, , επισκεπτεται δια _δευτεραν φοραν τον λιμενα μας . —Δ ια του α ) π -. _Μπουραα , εισηχ θησαν 64 χ _, λ . σακκοι _τσιαεντων . | — ! ο ι _· φουατ · ε · . _εκο _ιαισεν 1329 κωλα , ες ων 1150 _κιε . μηχανελ . αιων κ . α . γε νικοι _ςιορτιου . _Απεειβαοθηοαν 23 _επιδαται ει , Αι γυπτου . Δια του α ) π « . Βκρεσια ν , εισηχ θησαν 900 τονοι γε νικου φορτιου εζ Αγγ λιας . —Το α ) π _4-Σ . λεα £ ικ . 0 α καταπλευση αυριον _Σαδιιατον ενταυθα , προς παρα _> . α . δην 6 . 000 τονων κριθης δια _ιην Δανιαν . —Η τιμη των καπνων κυμαινεται απο 3—4 ) 4 κατ οκαν . Εμποροι εις Βιαλουσαν , αγοραζουν εις τας τιμας _τιιν 3 ) 4 _£ —4 ) 4 γρ ., ενω εις Α γ . _Ανδρονικον 3 ) - μεχρι 3 ) 3 γρ . κατ ' οκαν . — Επι του α ) π . -. Α ρκτικος Ωκεανος-- εφορτωθησαν 2 . 000 κ ιβωτια πορτοκαλιων , δια τον Φιλλανδικον λιμ ενα της Χελσινκι . Ουδεν _νεωτερον εγνωσοη μεχρι της μεσημβριας της σημερον , εκ Βε ρμανιας , σχετικως με τας αδειας εισαγωγης πορτοκαλιων . Εν τουτοις τα δυο εν τω λιμ ενι • μας πλοια , συνεχειζουν την φορτωσ ιν εσπεριδοειδων . Ο Χαραλ . 13 ραχ _ιμης . εζ Ε γκωμης ( Α μμ . ) , κατηγορουμενος επ ' ι κατοχη 1 παντελονιου , 3 μαξιλαριων , 2 ν ιψομστνδηλνων , 2 _οενδονιων , _αι _τιγ ε ν ο > ω _Β-ι ' ι- κα ι π-ο , οποιαν της Λ . _^ . , και 2 ) επ ' ι κατοχη 1 σενδονιου αι _, ιας £ 1 , κατεδικασθη εις £ 20 _προστιμον δια την Ι ην κατηγοριαν και £ 5 δια την δευτεραν η ει ς 4 μηνας φυλακιο , ν . Γαρωσια 23 . 11 . 49 . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικια εις την οδον Ονασσγ ορου , αποτελουμενη εκ 4 δωματιων με δλα τα χ ρεωδη , καταλληλος δια γρ ας-. ειο ν , κατοικιαν , η _Iατρειον . Πληροφοριαι παρ ημιν η Β . Κ . 117 Λε υκωσια . Α 11 ΛΩΣ 1 Σ Ο _υκοψαινο μι νος Νικο · . . Λ . Βεωργιου εκ _Ιιααιλι , ι ' . · κι ρχι · ας 'Λ _μμοχωσιου , δη λω ιιι ι οι ' _ιδειιοτι _υπηρι , α μελος ιων Παλαιων _Χυνιιχν ιων ι ) οιουδηποτε Κομμουν'ΚΜικ _ιιΒ Ο ργανι _- ομοΟι _> -ωμοτιιου ι ) Κο _μμιιιος . Η μην και 0 α _ιι μαι πανιοι ι . _τιιιιτυς _Λνιαιννς νης ' _Β . _Ονκν _ρχιιις και Εθνικο φρονος _ιιαι _' _ιαιωι _, ι · ως . Νι κης Α . Βι _ι < ιι >) ' / οι > Κυ τα _ωμορ ψια , κυχ ιι ! Κυ ιιι ηιιηο υιαι _ι _κ νιη ' Κνια γυιαλαδα , κυτ η Ι _Και να _'ξερες ιι εσς ολα αυεα _υφιιλυνκι ι υ ι ην μπ ογια ΑΚΟ ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΠΡΟΣΟΧΗ ! » Ιο φημ ισμενο _γ-ιαουρτι του κ . _Ιωτου Κ . Βρηγοριου εκ Λευκονοικου , _υκαμε . και παλιν την _εαφανισιν του σ' δλας τας πολη ς και τα μεγαλα κεν τρα Λν θελετε δμως νω ε _' _ιοθε Γεβα ιος οτι αγοραζετε το αγνο Υ'ιαου ρτι του κ . _Ξωτου Κ . Βρηγορ ιου , να προσει , _ετ ε το βαζο _τιοο Οα παρετε να ψε ρη την Ιδ , ονιΙ _Β-αν _ι _' _^ _πο _^ Β , αι , Ιην _το ·> _κατασκιυκιστου αλλως _ει ' . _αποτασΟε . Μπορειτε να το προμη _υπ . ΟΒμ τ ε απο τους κ . κ .. · Αι νκονοικον : 'Λνδρεαν Π . Βρηγοριου , ευρισκετα ι ηαρ ( . αιΚι . _υρ- _<^ , του Κι : ριακου _Χοιρα . Λινχ _αι αια : Ν ικολαν Λγρ οτην , Δηι ιοτικην 'Αγο ρων . ΙΙιιρα ' _ιιτια : Μενοικον ΒΙ . Χ '' _Μενο _ικου . _Δημοτικην Αγοραν . Χαραλα | Πιον Κ ατοι καν . _Νικον _υ ταυρου . / Ιζ πιιιι ι » . * ι _« ιιυΒ . ' Χ ρησιον Βσονη Κο ι . _τσοχι ρα _ΒκιλανοΑ : 'Λνασιαο ιον Αοσιωτην . _Α α λακουνιιν . Ακαν _ΙΙυιι : Κωοταν Μοριια ν . Ιογλην Θι . _οδιιιρου . ΤΟ _Σ ιιΗΛΑ ΙΟ Ν . == === ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ _»<<¦»—¦>·¦» Ι _« _Μ _1 Ι — Ι 1 _ΙΜΙ 1 ΙΜ » % Τ _<^ Ιι _^ ι _^ ΤΟ ΡΗΜΑ ΜΑΣ _( 34 ον ) —Ο _ιττιθεωρητηι απο ι > £ αου ειναι πιστος . Δεν γιν ηκΕ νεκροψια στο τιτωμα του Πολσον , δεν 6 α καττρ / _ορηΟητε _ετιι δολοφονια . Θνμη _β ητε χαλα οτι σεις εισβε ι ) Φραντζεοκ . < χ , Μ οτια _^ ιωλα και τ ~ _οτ ' < 5 λλο . Να το θυμοσαστε καλα ! Ε , το . αυτη περιπτωσει θα κανετε μοναχα ς _, υλακη . —Αλλοιως ρωτησε εκ _= ι ' νη τρομαγμενη . Ο αστυνομικος Εκανε μια _κινησι με το χερι του , ~ ου Εδε ιχνε ιο κοψιμο του _κεοαλιοΟ . , Ενα ριγος την _περιελουσε , Ολ £ _ς της οι ελπιδες χαθηκαν . Ο 'Λοελ'ιν την τραβηξε _, απο το μανι κι , κα ' ι 6 > ηκεν : _ζω _τσακισμ _εν- ) . _—Χαιριτε , Φρανιζισκα Μι-. _- ¦ ο ζ ! της ειπε ο Θαρπς . Το αμα . ι που μετεοερε τον _ΑσεΛιν και την κατηγορουμενη απεμακρυνθ ! προς τη διευ € υνοι των φυλακων και μεις παρακολουθουσαμε αττο το μπαλκονι , _δταν { , αφνικα _εχτυπησε το κουδουνι της εΙ · σοδου . τ _Ηταν η μις Λουση Μπαν · . ε ,-. Η παρουσια της γυναικας αυτης με ανησυχουσε . Η γοητεια τη ς , η επιβλ ητι κη της ωμορς , ια με _ειλκ υαν , ωλλα δεν _ζεχνουχκχ ττως και τα ουο τ _Πς χεΡ ' _α ειχαν σκοτωσει . —Η _βελησα πριν φυγω για την Αμερικη , οπου υπεγραψα ενα συμβολαιο , ειπε , ια μαθω τι ιδεα εχετε για μενα . Βιατι επιτελους ... ειμαι μια εγκληματιας . Ε χω σκοτωσει Εναν _ανθρμ-το . . . κι ' Εχω _οτλ-ΒοΟ ΤΖωΡΤΖ ΜΕΡ 2 λον _£ να διευκολυνει να πε θανη . —Το μ ονο που κανατε ε ινα οτι αποτρεψατε μια δολοφονια , της ειπε ο αστυνομικος φιλωντας της το χερι . Τα ε'Υκλη _ιισ : που κανατε _Λταν αναγκαιο κακα και . για μενα δεν εισβε αλλο παρα ε ¦ -σωτη ρας-- μας . —Εισθε πολυ καλος , ειπε ι κεινη , και με _λυποσαστε . Το υπερηφανο κεφαλακι τη _€ _οηκωΕ-ηκε και η ματια της _κυτταΡ , ε . το _θαρπς μ' _ευγνωμοσυνη . 'Η . συνομιλια επηρε δλλ . _ο δρομο . —< 3 α ηθελα να μα 9 < χ _Θαρπς . τι γινηκε αραγε _εκεινος ο Ζοζε που μιλησατε προ 5 λιγου γι ' αυτον : ο γυιος _τηι 1 > _ραντζεοκας Μινοζ . -0 Ζοζε _^ Ο φιλος μου πηρε . παν ω απο το γραφειο ε ' να δεμα . — Οταν γυρισαμε βρηκα _ιυτο εδω . Καποιος _μυστηριαιυι | ι _ ανονυμος το _αφοε _γ'ια _αενα . Ξετυλιξε το δεμα κι ' Εβγανε απο μεσα Ενα ρασο . —Να τι Εμεινε απο το Ζοζε , ειπε . Και τα ματια του γ υρισαν και _κυτταξαν την ξανθη και ωραια μι ς _Μπαντερ . Ενα σκλη ρο χαμογελο ζω γραφιατηκε πανω ατα χειλη της , και . μολις τ' ανθι ζε για α μιληση καταλαβα αμεσως ι _τοιο ηταν το τε / . ος του _ουστυχισμενου _αυτου Ζοζε . —Μεσα σε δυο ημερες , ειπε η μις Μτταντερ , -πεθαναν ι πατερας κα ' ι γυιυς . Τα φιδια | μου δεν δοκιμασαν ποτε τους Ι αλλοτε πιο _εΟγευστο δειπνο . Ι ΤΕΛΟΣ Π 1 « ΑΓΙΕ ΜΑΛΛΙΝΑ ΠΑ ΤΟΠ _ΗΡΟΒΚΟΥΣ Μ _^ ΧΗΤΕΣ ΜΑΣ ΠΑ ΤΙ 2 ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ Το φι _ιιινο _φθινοπωρι φερ νιι στη μνημη μας τα _'Αλβ ανι _χ υ Επος , το θρυλικο φθινοπω ρο _χαι τον αξεχαστο χειμ ωνι του 1940 —41 οταν καθισμε νοι κοντα στο ραδιοφωνο ακου γαμε τον _Εβνικον μας Υμνο που πριν τον γραψη ο Σολωμο : ιον ει χε ιονισει 6 Εθνικος μα παιανας στη Σαλαμινα κα ' ι τα * _χ _αθαγιασανε τα ιοκκαλα τω Μαραθωνομ αχο } * . Τοτε δεν ι πηρχε θεαη στην _καρδια _μας για τιποΒ ' αλ λο , παρα γ : ιι _τηι _ιζ , _λλαοα-, ολοι _σκνπτομαστι Ελλαδα , ζουσαμε , αναπνεοιιε Ελλαδα . Λ οι τωρα , _Οπωζ και τοτε , ι / * Ε ? _Λα θα _ι ) ταν _επιβ λ ητι κη και ωραια ααν την Αθηνα χα ' ι _αδυσωπητη ααν τ ? _Νιμννη . Ειχε υγ . 'ιοα £ ( τυ μικρο της αναστημα εναντιον ΒΙγαντων χ _ανις ογτ /» _- _ανιοΟοσια πυν _ιιαιυιιον της , Αου ιδωσαν την ζι _^ _τ / _ν ταυς για . το μεγαλειο κα ' ι γι ) _$ οξα της . _ΖΙΒπορουιιΒ . να _£ ε _^ ησωιι £ _τι ηρωικες Ελληνιδες που ανε _κ αινα ν τα μονοηατια , τα φαραγγια και _τις ρ _ιμαιιες , ιφτανηι ατις χ _οοφις γ ων _ιχ αννψηλιο _β ουνων _φορτωμεντς _πολιμεφοδι α και τροφιμα _προωηισμενο για τους στρατιωτες μας ΕΙ ναι δυνατο ν να μη θυμηθονμι τις _χ _οιριατοτιουλες _εχ ε _ινες _ποι ι / _ι . τονς κομονς _ιονζ χο _ατουσανε τους π ασσαλους των Ορν λικιυν γεφυριων για να _πεοα * _αονν τα ηρωικα παιδια μας Και τωηα που γραφονται καθε ιιερα αη ' τους ενΑοξονς στρατιωτες μας αυανατες σελιδες ατο Κιαλια τ _?{ ς Φνλης και ξαναζει η Εθνικη μας _ιΛοπαιχ , ημεις οι _Ελλη _νιδις των μεχ _οηιο υεν _οφειλομι ι _· α _ιΗτιληρωσωμε το Ι _ερδ καθηκον που μας _επιβ αλλο υν τα ια γαλα γεγονοτα _,-ιο » δι εγειρουν μι σα μας η ) ν _ενγνιομοσυνη Ηα _1 Σ _α _βανμααμο για τονς _ηριοιχ ονς μαχητι ς _εον Μετωπου . ΒΙριιι _ε ι ' ωι α > ς κπι αλλη φορα να διαδηλωοωμε ιην _ενγνα > μο · σν νη μας , η ) στοργη χα ' ι _τηι αλληλεγγυη ατους _ηρω / ς μας . ιου _ι _γκα _ει-Ιειφην τα _σηιτιη ται _/ ς , [ Ι ς αιχ ογ ινι ι _: ' - τηνς , τα / ια > Τιι , ) _'ια _ναχουμε _εμιι ς π σπιτι μας . Π ρεπει να _δονλι · ψαιμε ι ' _ντατιχα υπιο · κα ' ι πιο-• ιν στον Ι ρανη που οργανωνι ι η * Φιι _νιλλη τον Στρατιωτου- , το λαμπρο αυτο _Σ ωματειο , _υτιι την Ε : ιιτιμη Π ροεδρεια _γι / - _Γασιλισσης μας Βι _' , _Σωμαπιι πον _διωχ _ιτιναε το ζω ηροτερ _ο _» νυιιιφιρον χ αι τη _Ιιι . ρμοιιοη στ οργη τη- Ελληνικης κοινωνιας για π > μαχ ομενο _ατρ _ητο , Τι , δεμα ηυυ στελνει η Φανελλα _τοε _» Στρ ατιωτου , ατα ηρωιχα παιΑιει ποσα δεν τον- λειι . ' Ιου ~ ψιρντι : ο χαιρι τισιω ι ( , '„ _ν ιιι _τωιιαβι ,- , _, 0 _ι , ς μ _, _^ _αδινιι κα ιι ( ια ' γ (' _( Ι _αΙηωαη του απιιι _- ιω , τους _(* 'μ _ιζι ι ηω _~ _ιιειια _( _ιτοναγωνα τιιΟ _ιμ _ψνΧ ι _' ιυ απαοαγιιον ιο ' υ _Λυζ , Ι γπ οχι οι χρ ονια δ Ελληνισιω ς ι , η θα ' ολοι ι-% 'ωμι νοι - _ι'εχορι _ι α : ι * ηω _^ ' _' χ _** ι > υυ ς της Πα _τρ _ιλ , · - _. , ' νο . Ιιι νπι _α ' ' / ,,, -ιιι / . αο ν ,, ., : μια προσπαθεια . Τους _£ ε _£ _αιο ' _ινουμε πω ς σ' αυτους * ρ εχει η πρ ωει } αχ εψη μας , και τους _περιβ αλλει με _ακερ _σιο την ευ _γνεομοσυνη , _«· ι · Η _πολιτεια κανει ο ζι μπορει , για την περιθαλψη των οτρατιιοζων μας . Ειναι ομως πολυτιμο το μικρε , αυτο δωρο που γοΒ > _ιιροσςριοει η οικογενεια . Η ζεαιη _φανιλ · λι ειναι η ε νχη της μαννας _, ο στεναγμος _ετ ς γυναικας , τε δακρυ της ' μνηστης , το φιλι της αγαπημενης υηααξης που 7 τερ ε } 0 _ηκε το λατρευτο της . Ειναι η εκδηλ . _τοση της ιερω · τερης ενοτητας τον Εθνους , της στερεας αλληλεγγυης του , _ζις τον υπερ των ολων αγωνα , Την αξεχαστ _τ _] ε _^ οχη του Αλ _& _ανικον ' Επ ος δεν _Ζμεινε γυναικα νεα , γρη _^ λα _, _κοοιτσι , παιδι που να ιιην _πλεξβ Β , να πλεχτο μαλλινο , καλτσες 7 γαντια γιει του- _στοατιωτες μας . Δε θει ξεχασιο πατε . μια τυ _φλι ) _κοπελλα . _πον _νυχτα _μιαα ε πλεκε _πονλαοερ γιει τα φα ντα ρακια μας- ηντη η _μηχανικη δουλεια την εκανε _»« ξεχ νατ την τυφλοτητα της . Δε θα _ξε χ ασο ) ινα κοριτσακι δεκα χοανων , π ου τελεια > ν _* . πορ ' ις τι μαθηματα τον , κα ' ι βν . αιαζι Τ ' ι _ ωρες τω ν παιγνιδιων τον για να πλεκη , να πλεχη δι χως τε λος να ξεπερ να )} τη μανονλο του ατο πλεξιμο και να λεη μ ενθουσιασμο : * Τ αδερφια ματ σκλ ηρα πολεμανε πανω ατα χιονισμενα ξουνα , , . Ημεις δε μπορουμε να κανουμε _τιποχ ' αλλο . . . παρα να τα ζεστανουμε ¦ _- . ' II γυναικεια στοργη _εκδηλεονε ιαι σε ' ολες τις φασεις και ι _^ Ελλ ηνιδ α ξαιυα ν α . δινη _ολοκληρωτικα την ψνχ ε _/ της για ν ανακουφιση τους τραυματιες , να γλνκανη τους πονους να γιανη _τ ς _ηθικι ς πληγες , να στεγνωση _ττ _^ ς απογνιοσηζ τα δακρυα . _ΟΧτς δι μπυρονμι . να γινου με αδελφι ς τον Ελεους . _Ολιζ δεν ειμεθα μορφωμενες . Πολλες _ομω-ς απο μας ειναι χρυσοχ ερες . Πλεχ ουν γρ ε ) γ _οριι . _Στι , παιδκι μας , τ ωοα : _ιον τα χι ο νια αρχ ιζουν _νει σκεπαζουν το _κορφοβ ουνια και ιι- ρεματιες , πρεπει νει _στελνωμε οσα ζεστα ιιαλλινα μπαοονμε . . . Κι ει μαι _ζεζαιη _πισ' _χ _οιιμια δεν θ' _τιρνηΟη να κανη τε _καθηκον της , το καθηκον προς τσυζ ηροεικου- _μαχητεις 'ιας , για να ζανιιφτιαζωιιι τα _οπιπι : μ ~ ς , Β > / ι _τιλλαυα μσς , να ξανηζ _ρηυμε την ποωιη ιιη , ' ζο _» ι / . ανοι γοντας της } {> _νχηζ γ α μ ειτια μ : ι _ρος αι η Αλε _{ Ιη ι - ' φω _^ . . . ΕΛΕΝΗ ΣΙΦΝΑΙΟΥ Κοινωνικ α ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΒΑΜΟΥ Ο κ . Ανδρ εας Θεοχαρους και η δ . Κουλα Κωνσταντινου αμφοτεροι εκ Κατω Πυργου Εδωσαν _αμοιβαιαν _υτιοοχεοιν _Υ'αμου . Ο κ . Ιωαννης Β . Λαμπρου και η δ . Ελενη 7 τ . Γη οιλειαδου , _αμφοτεροι εκ Μορφου , Εδωσαν αμο · . £ _αιαν _υποαχεοιν γαμου . Συγχαρητηριους επισκεψεις 8 α _δεχθο-υν την -προσεχη Κυριακην ει ς την _οικιαν της μνηστης . ΑΡΡΑΓΩΝΕΣ Ο κ . Κωστας Πολυκαρπου ικ Μυρτου και η δ , Ελλη Βεωργιου εξ Αγιων Ομολογηιων , ετελ . εσαν τους _αρραβωνας των την 21 ) 11 ) 49 . ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Η χ . Ολυμπια 'Ιακωβου Θεοδοσιου θα δεχθη επισκεψει ς αυριον Κυριακην και Δευτεραν 27 και 23 τρεχοντος _επι τη ονομαστικη εορτη του συζυγου της ει ς την _οικιαν της οδος Δημητρας αρ . 1 παρα την _γεψυραν Πεδιαιου . Η εκ Λεμεσου κ . Θεοδωρα Σ . _θεοδοτου θα δεχθη _ετιισκεψεις την 26 ην Νοεμβριου , _εορτπν του Α γ . Στυλιανου . Η κ . Γιλελ μινη Ι . Κωνστανι _ινιδου εορταζει κα ' ι δεχεται επισκεψε ις αΟριον Κυριακην και την Δευτερα _^ , ονομαοτικην εορτην του συζυγου της . ΕΠΙΣΗΜΑ ΒΕΥΜΑΤΑ Την προσεχη _Τεταρτην _, 30 ην Νοεμβριου , και ωραν 6 . 30 μ . μ . η Ετα ιρεια » . Σιελ _Λτδ . . θα 5 ωσι ] ει ς το ζενοδοχειον « Λη-5 > ρα Παλας > κοκτειλ παρτυ , κα τα το οποιον 6 ο προβληθη και ταινια σχετικη με τας ερνσσιας Της εν λογω Εταιρειας . ΩΔΕ 10 Ν ΚΥΠΡΟ Υ Η κ . Λυσιμαχη _Ανασταοι-Ιδου , διπλωματουχος του _Εινικου Ωδειου Αθηνων , διω-3 ισθη ως καθηγητρια εις το Ωδειον Κυποου . — ΡΛ ΑΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΟΜΙΛ ΙΑΙ Αυριον Κυριακη ν ωρα 10 π . μ . ο _Ι _' αδιοφ . Σταθμος Ρωμης - μη κος β ραχεων κυματων 25 , 40 η 31 , 1 ι > — 6 α μεταδωση , κατα ιην διαρκειαν του Ελλη νικου προγραμματος , οη _ιιι-. _ιιγιικ-ι- τηΠ καθηγ · _ηνου του Εμπορικου Λυκειου Λαρνακο ς κ . Κ . Κακουλα υπο τον τιτλο ν ' . Η διδασκαλια της 'Λ ρχαιας Ελληνικης _γλωσοη ς . ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ Λ . Λ . ι Ι 1 _|>| , | .. * . · * . ι Ανεχωρηοαν δια των γραμ μων της _Σαυπροιις Λιαργουεις εις Λονδιιον ο κ . Μ . _Στ _αν _κοιοιτς . αι κ . Β . Ρο μπ ! ρτς και Α . Νι κολαου , εις Ρωμη ν οι κ . κ . Γ . Λιακτονα , Κ . Χαρνες , η κ . Μ . Μευτ και η δ . Κ . Βομσον και ο κ . Ι . Μπερνφιλντ , εις Αθηνας ο ! κ . κ . Λ . _ΒαιιΛουδης , Ν . _Ιωαννιδης , Λ . _Βκοργ οπουλος , Α . Λουκας , Σ π . Μ ιχαηλιδης , Σελλορς _, Τα γμ . Χ . _Μπαρκελον . Ντον , Ι . _Χαντιγκτον , η κ . Σ . _Προττερ _, εις Κων ) ιιολι ν οι κ . κ . Ι . _Μιητ ς , Ι . Νοκ . _Ποριτ ρ , Λ . Βυυεισμπερκ . ) Να ς , Ρ . Μπελ , _Συνταγμ , Ε . Χο ρυνα , η κ . κ α ' ι η δ . Σ . Απελκιι . Δια -ιη ς 11 . 0 . Α / .:, _ανεχωρησι ι _ιι _Λον _δινον ο κ .. Λ _Λ _ : ιαρ ι . ι-,. ΕΚΔΟΣΕΙΣ _'Ν ' πο του κ . Ανδρεα _ΜαιιΒ ρ · αλ _·| _, ι ςιδουησαν ει ς Κ 0 ( _ΙΙ'ον τομ ιδιον ι ι , διηγηματα οιι , υιιο τον _τιι ΛΟν « 'Λκρο-/ ι , . Ιλια Και _Πελαγτι . ΕΙΧΦ 01 ! ΑΙ ' ( ' κ . _Βιωργ' . ος _ΠρυηΒιτηι , ι' Κ Ι . _1 _θ . ρ { . Κ ] _ιιι ) ν , _ιιη _ι , ς , ε _^ _ωρι ) - οι ν ι Ι ς ιο Ελλ η νικον Βυμνα-- ' , ον Α μμοχωστου την εν Γαρι . _ιοιοις _οικιον του , συνεχι ζων ' . ι ' ιι , α _γιιΟοιργιιτς ιου _εισιψι - , .. ν 20 _λιρης δια την α εγ _ι . ρ < πιν ι ) ' . ι | . ιαιιου εις ιο _Ελληνιι-. οι ν _κροταφι ιον _Αμμοχωοτου , Ο κ . Κωστας Χρ _ιοτοδουλο ιι / ιοε φιρι ι . ( ς το Ελλ ην ικον _Ορψανοιροψειον μιαν λιγ . ι ι' 'Ι ς μνημην Χαραλ . Μ . Βοι . ριωιη . ι ΕΝΤΒΚΑ « Η Ρ ΟΥΑΛΛΑΣ . Ι συυυοοια των λαστιχ ενιων ανθροπυν Τ Το νεον ιιερ _ιττετειωδεΒ , μυθιστορημα μσς . Τ 4 Απο της προσεχους Τριτης ι ις το Σ « ΕΘΝΟΣ » » ¦» »»> ¦» _«»» «¦ _«» 4 » - _*» 4 » ¦» ¦» 4 » »» ¦»» - _^ _τ _^ _Ειι _^ _ηαη _^ _ΒτιΒ-ιι-ηΒηΒ-ιι-τ- _^ ρ _^^ Β-ιΒ _^^^ . _Β-ηΒ- _^ _ριΒ-ιρι _^ _. _^ _Β-ιι-Ι ΑΠΟΨΕ _ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΝ _ΔΕΙΠΝΟΝ 1 Ι ΣΤΟ « Αηδρα Παλας » 1 ι Ι Κυριακ ην | ΤΕΤΟΝ ΜΕΤΑ ΧΟΡΟΥ ι Μουυικη : * ΑΛΜΠΑΧΑΡΙ * 8 | Τηλ . 609 . 610 . : ] Εφθασε Νεα Αποστολη Τ ! ι ΜΗΖΑΝ βΝ ΑΙ 1 _ΤΕΡ ., Ι , κρυα ς ι . κκ ινηπι ως , α καθαρτου _πηρελαιου _< _υλινοατροφοι , οΙ κονομ _ιας καυσι μου _ιιλ ης > _< < , ι · και ελαιου _λπιανσεως , _οτερεωτ _αται , , · _αΟορυιοι κα ' ι ωνι ' . ι , οδοι . ] _|| Πριν _αττοφασισετε αγοραν μη- , ! ι ,. χανης , ερωτησατε οιονδηποτε [ [ _Ι κατοχον μηχανης Τ « Λ ΙΣΤΕ Ρ » ! :: ' ΔιαΟε _τυιιι ' ν τιοογ αιιεοον _ιιαιν αδο _σιν ! II , 3 Ι , 6 , 9 , 12 , 16 και 18 ιππων 1 : _^ , ' ' Ι . νιτ _ιιιι _, ι π . · - ηιο τρθι | ιιΚι ' κ . α ι / ι . · ι „ _ιι ρι _.-ι π μ _, 'Λ ) _-γλικ _ι μ - Β Β ., ιΒ , . ικ ιυΒμ , μαρκ , ιι . > Ι Κ 0 νιΒΙΝι : Σ _< ιι Β ' Ι _ι ' |< · Ι ' ' . ' . _' ¦ ' ' , 2 ' ' 5 ' ' , Λ ' ' κπι 'Ι' ' ι _· κι . ιι . _τροο , ,, Π Προλαβετε Π [ ι ι . / 7 ι μιν ι · _ςαντΛ . ι | 0 ωο ι υ ν : < Ι Η [ _'ΛτιοπιΟητΒ αμεσως : ' : _ Εται ρεΙαν Ν . Π . ΛΑΝΙΤΗΣ Λτδ _ ' ' Ι μημο · / _Ληχανηματων | , Ι _ΛΚΜΕΣΟΝ . Ιι _> ι > ΙΙ Ι ς τα Υποκαιαοιημαια μας : ΤΙ ' ΛΜΜΟΧΩΧ Ι ΟΒΙ -- Λ Β . ΥΚΩ Σ'Ι _, ΛΝ ΛΛΙ · ΝΛΚ . · * _Ι _[^ Ι ' . Κ . 37 Ι ' . Κ . 1 % Ι . Κ , 11 / 11 μ- * - · - - ** -- ¦* - · _*¦ _-, _»¦—¦¦ - _-κ _» _-- _*> - _** _- _^« , ¦» _«« _, «» φ φ > ¦ * ·* ¦ ·¦¦ ¦» - ¦·—¦» - _' ¦» - _' _¦¦—»» - _^< , - _»» - _^» - »» , »» ¦¦ - ¦ ¦ · ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦¦—¦ - ¦ - ¦ ¦ - ·¦·¦> _^^^ φ _.- _*·» - · _<« . . _^ _φ- _^« - _«> . _^ _: ΚΥΠΡ ΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ! , ' / ΙιΙΙ _^ Ι . Ι _^ Ι _)!/ _! ,- /« ΙΙ ιι . , | _/ £ ΜιΙΜΜΙ | _, | ιι 1 | Ι Κ Υ V 11 Ν ΚΙΑ ' / ι '| ν Ι >) ' . ' . ) _1 > () , ι ' χ ΙΙ <<<> · _- Λ ι . » ΛΙ / λι , ΙιιΙ ,, ι . _) ,, Λι _' ,,, ιι ,, ιιι , ι . . - . ! Νη _) 1 < ι / ιιιιι _ - Ιιι , ιι ι ,, - χ · / : >( _' ,. () . _() . < Αιη · ι ' ι | Λμιι ) ι _ ι | ιι _ιιιις ι 1 , · ιιι ,, ιι ) Β ) ιι . ιιιι ' ιι ,, ι _,, _« Αδελφους _Λοιζιδη ' / ιΙ _ΙιιΠ / ιι // Ιιμιιηπ _^ ιι ' πικ , 'Β ηΙ , . 1 : 1 , Αι ι , / ιι , ιιΜιι , ' _ ¦¦ ¦¦ _ ¦ *· _*¦ - _«¦ - «·¦ _¦*·—¦¦ : - · ¦ ¦ : ¦ ο- ¦<» --· ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ -4 * - ι Κινηματογραφος ΠΑΛΛΑΣ } Λευκωσια « Α Μ Λ Ε Τ » : Απο Σημερον ΣΑΓΓΑΤΟΝ 26 ) 11 ) 49 . ! Ουδεμια υπερτιμηαις επι των _εισιτηριων _ _|«| Βι 1 > ι 1 * 1 _Α- ¦ *¦ . _¦/!*¦¦ «>« _-. * . _^ ι _^ _.. _. Ι _/ _ι »! . _ι _» ι 1 * 1 , - _*** - ¦»» - ¦ _· ι _> Ι - _*^ - .. _Λ · --- *· . _^«* ¦ | | | | | | | ι ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ _ΝΕΠΤΕΡΙΣΜΟΥ _|! ΑΔΕΛΦΩΒΗ ΓΟΒΙΑ ]] ι _--- !! Ι ι γνιιαιιυν ιιιι _^ Η ( ι / ασι η νιι Ν ι ι » ι ι ηαιι , Ιι ' Ι * _ΑΛΗ ΛΦΩΝ ΗΟ ΙΙΑ { ι _( ' ν _- ' ι _^ ν -- _ _-...-ι .. _χ ... _.., . .: / . , . ¦/ ' ¦ · ι ] _Οι'δι αι ιι ν ιι χι σι ι ι χ _ιιιη ν ιιι ιο ιηλπι η- ι * π · ι * |» ! Ι ' '' ! _ι ¦ _Λι-ΛΒιΒΛι-Λτ---ι _-ΛΙ---ΙτΛι ~ Λτι _1 _— ιΛιΜ ~* Λ ~ Λι _·* _Λ—Λι-ΛΒ _·* ι - * ι' · _-Λι- * _Ιι * _-Λ _—Λτ—Λτ-1—11 —< _ι— -1— ¦ —11—ι '' | | ' *· ,. — * . — _—^—^**^^——· . _-ι —ι _^—( _1—11—^ ι—ι 1—ι 1—( Ι—* _V—^ 1—* 1—ι V— . V—ι V—ι 1—ι _1—< . -- _* 1—* Τ—ι 1 _—<—^ ι—ι - _€ ω _ 6 _ειλπχι ω _αειμα V : (| ' _^^^'^ Μ _^ ¦ - / _ιι _^ 'ι _^ ιι _^ _ν ' _> ν : ' ' _- . ' , _' _ιΙ- ' _1 _, _Ι _,., _^ . _ι , _ν _γ _^ ,, _ν . _^ _ρ _,.,,,,, _^ ν , _ν _^ . ι _^^ _.,, _^ ,, _,.,,,,,, „ , „ ..,,.,, _,,.,, , _Τ ,,.,,:, _,,,.,,,,., _^ _,,,,,.,.,,..,,, _Σταδιον Β . Σ . Π . , _/!( , „/ ,.. ¦ Κ Υ Ι ΙΑΚΙΙΝ η / Ι Λιι ,, / ι ι , ο ι , ιι , ι ιΜΙ'ι / ι _/ _ηαιζ ΕΠΑ : ν ' Ενωσεως ΤοετΙν Καγ ια—Τ . Λεαχης δ ι ιι ιο II ιιγχ υηριαν II ( πα ι αθιηιιιι . ι _Ιυ'Λ _ΕΝΑΙ'ΞΚΜΧ . ::. . ιο μ . μ . ι θεαματα ΛΕΥΚΩΣΙΑ : Παλλας : _* _Αμλετ » . Μαγικο Παλατι Τι μια χ _Χεφτοχ οριτοα » χ αι 'Τιτανες των αιθερων . Παπαδοπουλου : « Η _> 'ι . νναι α _Μπε ς ' . Δουκουδι ι _-Τελευταιαι ε ) μερα _ιι ) ς Ωομπη · ιας _* . ΛΕΜΕΣΟΣ : Ριαλτο : -Αθωα ψεμματα ' . Βιορδαμλη : - ' £ _** . πιστροφη του Δρος Χ _* . Ελλας : -Σπασμενες αλυσιδες · . ΑΑΡΝΑΞ _ Μακ ριδη ' -Σωμα και ψυχιι _' , Ρε ξ : - Η ρωες με το στανιο * . Παλλας : _•¦ _Γααιλ . ιχ ο οκανδαιον » * ΓΑΡΩΣΙΛ : _Χατζηχ αμπη : « 'Λχ αταχ _τητος λαος * ' Ολυμπια : *¦ Τ < Ι γμα θανατου- . Ηρσιυν : «¦ 'Ασυλληπτος _δολοφονος- . ΠΑΦΟΣ : 'Αττικον -0 // - σσυρος ι τον πειρατων » , ΘΕΑΜΑΤΑ ΧΩΡΙΩΝ Βιαλονσα Αετο ς της · ατεπ _- πας » _> _ΚαλαΖααος : ·* Το τραγουδι τηις καρδιας μον . _Καρακας : -Το πλοιο του δια _& ολου _- _, _Αευ-« ο : -Η αγαπη ζον _Τανρομαχου _* . Ριζοκα ρπασο : -Συντομη ο _) ναντηαις * . _Λενκονοικον : _Νοχ _του ρν- . _Τριχ ο > μον * .- _' // μασκα του _διαβολου- _> . ΕΥΧΑ Ρ ΙΣΤΙΑΙ _« _Θιω ρω _κσθηκον μου _δττως και δημοσιως _ικψρααω τας _Εερμα ς μου ευχα ριστιας τιρος τον ι ' γκριτο _ · ιατρον κ . Θουκην _Ζσμτιαρλουκκον _υοτις ι _σωοιν _τη ουζυγον μου εκ 6 _εβαιου θανατου , καθως και την _βαΘειαν ευ-, νωμοαυν ην μου τιρος την _μαιαν-νοσοκο μον κ . Στυλι ανη ν Χ ' ' Μηνα 6 ια _τας _ττολλατλιΛς _τιεμι-τιυιηυιις _ιι _, Ιι _, _οτιοιας ιμοσεφιρΕ _ττρος « υ · την . ΒΗΙκο ς Σ ταυρου Κυ _ρηνι ια 25 ) 11 ) . 19 . ¦ ) ΤαχυδρομεΤον _^ ΣΑΓΓΑΤΟΝ : Δ ι' _Αιγυπιον , Σουδαν και Κρατος του Ισραε } Χ . Κλε · οιμον ααχχ ιυν Συσεη * μεναι 12 μ ., Απλαι 5 μ . μ . _ΖΗΙ Ε ΒΒΑ Ι _ττεπειρα μενος _-τλσσιε με καλας _ουατασιις 6 _ια _αοιαροι- _Εταιρειαν ις _Λευμιν . ( ΝΟΙ ΚΙ ΛΖΕΙΛΙ _-πληριος _εττ _ιτΜ . ) μινο - κα ' ι με 6 / . « τα χριιωδη ¦ _« ΠΒφε-ι _'Λτιορ . ρ _.- _οτοραντ ιν . ·'· . _Ερ-, τια . Πλ ηροιροριιι ι -κ _,,-. ' η μ :-.. ! ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΤΟ ΤΑΞΕΙΔ 1 ' ΤΩΝ ΟΙΝΕΙΡ _ΩΝ ΣΑΣ Ι ΔΩΡΕΑΜ Λ-ιιοι _τγ , _κ _' ροι . ! _ιι ' τον οι ιΟιη ΟΙ _ιι _- , ι _, , ΙιΙ / ' . ιο ν Τι ' . )' . ! Κ . _Ι . . Μ , ΡΙΙΙΙ , ΙΙ ' ο κ . ι _ι Ρ / :. | . -ιπρι , _κοΛ < , Βηοι ' , ' νιιι , τι _, _ι ' ' _.-κ ι : | Ιι ιμ Βκ η ομ _'ι _ι μ , του Ολλιιι οικοε , _ρποιο _,-Μιι Ομου Ι Ι ' . ' . . ' . ιην . ? 9 ιμ _Μο . _- μωρ _ιου , Ι'λΙ'λ Ι : ρ 6 ιςπι . π _' < _κατι , _ιΟι _υραυ εια : Ι | _1- _( ι ( Ι , ρ 0 _ΤΙι - )/ ιικο _Τ , ι ( , ι ι 6 ι ! . .. μι Ιι ( , ι , ι Λ , ,, ι ' ιιι-ι . • μα μ- ιιι ιω · 'Λι [ . _οτιορικων [ μι ,, κ . Ιν ιηι _, Κ . : . ι '· . κ . ιι ιιι , ι · ι _οι . ι ( ιμ ( Ιι ) θ ( ' οι ' ιμοι ι ' μ _ιουιι , ι ' . , ' , . ' () Λ Λ ( ιι 6 ιι ι , ι ' . ( , / ¦ • _ιο _,., μι ι ι _ι , _Μ' _, _' , _-ιο _ιω-, Η . 1 ιΛ . ΙΙΙ 1 _1 . Ι Ρ . . ,. , Ι Ι ' . ' Μ _, ν 'ιρ _/ κιι / η _ιι' . οιι , ιι . _(¦') Ι . Λ , ι ριι _{/ , ( ι , ι . ι : ιιιο , * ιι , ιιο -10 / , . ¦ ι , , ' II : , ι _- ιιι ι ,. Ι ικ ,. 'ιμ . ΦΙΛΙΠΣ . , VI 1-ν _/ ι | . _ιοκιψι , ηιιν « , / , , . ! ι > I ιι Ι , κ / 1 Ι ι ι . Ι ι . ' υιμ ! Ι ΦΙΛΙΙΙ _λ ι · · _ιι 1000 ι'ι . ' . ' , -ι μ , _κροιιρα ικλι Μα _ιιριιυι Ιο . ' Λ _· ' ι _ι / ι π < ιια . ' . ι . ιι _τοι ' ι _οχ ιιιΜιυ Β ρ ,. αι _, μαιι , . , ι _, _' , ιΒ _, ι ) ! ) _ιοι , : ι , ( , ι ου ο _λο _>· οι _6 ια > ι , ιι · _ιι _> μυι . _, , · π μια καλ . _'Ι ' _οΟ : _οικ . ιι ι ' .: _ιοτι · ι 0 _ι | ι ι οι _' _ιχι _αργοιιρο _» _ιηι . . ) ι ] ι , Ν οιμ ηρι _/ ι ,. , Ι 9 Ι 9 , . ι ' , Ι _ρ'ι Ι . ! · ι . μ . _ιιρυι . _τοΙ _» , : Ι Κ Βπρ _/ . ι _ιι τ ι τι μυΠι : ι -τ / , _ι ¦ _, ιγμ ι ι Ι : _' _/ . · , η , π _,-,,, _( , „ : ΦΙΛΙΠΣ ' Δ . Ουζουνιαν Ι Μ . Σουλτανιαν και Σια . ι ( Λ . Ο . Μ . Σ . « , „ ΣΙΑ ) Ι ' / _' _,, _*¦ ΛΙ ι . / . ?/ , / 1 μ , « ,,,,,,,, , γ , μ . : _ _¦ () . 1 < Η πωλησις επιπλων και _σκευων / | _^ Κ εντρου « ΤΡΟΚΑΤΕΡΟ » ' _% δι ' εκουσιου Δημοσιου ι ' _Ρ . Πλειστηριασμου ' _ _$ . , . ~ ¦ -- · - ι Λ ' 'Ι , / Ι _. » Ι Μι . II ) Ι ρ , Ι _Κ ιΙιιρα Οι ) μι ρ <> _^ . ιι _ιι νιι ιο ' . , _' μ ., ι > ψ . ι Ι » , ' ¦ ιι ι ι ιι χιιιΟ _ι _' ι ικ'Ι ριον Κι ι μι , ι _κ ην ι . ' _μΙιΙ Π | ι . Ι Ι ,. ι . _^' _^ και μι _υ / ιι ' _ιριυι _Λιιιι / ριι ι _'/ ιιι _' ι _ιι | ( _ , ' ιι . _ιι . / < 1 , '· _ι Ι' Κ Ι ι Ι ι | 1111 . < 1 III , Μ ) ιΜ | ΙΙ _,. ιι ιιι | μ || ,, Λ ¦ / > , ι ' _ιτιιι ' ) II . μ . μι / μ , 1 μ . μ _^ ς _**^>· _χχχχ % _νχχχχ _^ χνν _** _ΛΝχχ ν ν νχχ . χ . Λν Τ ·** ιι ' - ' ' _Μ ¦ ι' ι ' ¦ ι ι ι ' ¦ Βρι 'Ι _^ _. . _„ , _'ι _, _ι _ι » _ι ι _» _ι ι _^ _ι ' _^ ι ρ Φιλοι των Νεων Συντεχνιων , 1 - ¦ - — - ΗΙιΗ / ιηιι Οι ) ιι Λ / α ι Λ »¦ _ι _'/ _φηοι- ιι , ι .- χ _,,,, _ην / ιιιι , ι 1 _ι , !/ ι _, ιι ιι ' , - 'ι _ι , - / ι / ) , ( _ιιιι . · ι ( ιι / ι / ι , - _ηιΙΙι ιναης , η- ¦ ΑΝΟΙΟΙΙΧΕΟΣ · ' ιι ) ι · . ' / ι ι · Λι , _ιιμΚριαιι ΙΟΙΡ . [ Τραγουδια Βλεντι Χαρα ! . ¦ _ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ _ΙΠΙΙΙ-Ν ιιΝ ΙΙ Ι'Ο Ν Λι < 7 '( . ι |/ Ι _ι { Ι _< ΝΙΠ ι | χιζιιπιι » , , > ς ,, ' , φ ,,,,,,,,,, , μ _,, Μικ η Σ . Μ , _χ _ηηΧΙ & _η _, Τ ,, Ι . ι ) ι , ' _^~ * _Λ ..- ·!! 1 . . * _ι-. * _ι-. _* ι _ * ι . _*!^*< , » | _^ _^«¦¦ _' _^ _^ _ι _^ _^ _* _^ _« _! _= _^ _ι _^^ _ι _. _- _- _^_^¦ __ _¦ _^ _. _ιι ι _^ ι _, ' _^ ι '' '· ' ' , '' ' ' ι _Ρ ' / _^ _'ι _ρ'ι : ' Α , _^ Τ ' _'Ι Το χθεσινον ματς _ΙιΟΡιΑΙΓ _ΧΡΟΜυιΡΑΦΙΑ Τα τεχνικα _αποτιλεαματι του χ θεσινου ποδοσφαιρ ικου « γωνος μεταξυ των _ομαδωι Ματς και _Κλωτς εχουσιν ο ' α _αχολουθωζ . Ο _αγε ' ον ηοχισε με ορμητι κην _επιθε σιν της ομαδο : Κλωτς , ε ] οποια επι 15 ' επιε ζεν επιμονως το γηπεδον τη _$ ομαδας Ματς . Ει ς τα Ιθ ' λε ατον υ κυ νηγο ς Π . δεα θαυμα Οιας κλωτσια ς κατεβ αλε γο > τερματοφυλακα της Ματς χα » τοιουτοτροπως η μπαλα εηερα σε το _δικτυ σημιιωοααα θα υ μασιον τερμα . Ο αγο ) ν εσυνεχ _ιαθη με _π _ειαμα , _^ _ιοοιι _οαως θεαματικες _αλ . ωτσιες , γροθιες , ουτε καν _υβ ρεις _αξιοσημε ιιο · _νες μεταξυ των παικτων προς αφατον ΘΙι ψιν ιου _μανιωδους φιλου τον φαυρπου Κον Κυριακου _Ρωσσιδη . Ετσι τελειο )· νιι το πρωτον ημιχρονιον . Εις το δευτερον ημιχ-αονι * ον ανελα _& ε την επιθεσιν η Ματς μενε α πνεουσα κατα της Κλωτς . Οι κλωταοι και ο ' ι ππουνοι πεφτουν οροχηδον _, κατα δε το 20 ' ο κυνηγο ς Κ . της Μαχς δι ' τ .: ιιτνχου ς _συν-^ υασμενης _κλωτσιας ππον · νιας _κατα _^ 'αλλει ταν μεσα αοι · ¦ 3 _τερ α οπισθοφυλακη της _Κλιοτς _κα ' ι αχ ο _λ . _ουθως _ισοφασιζει ζο τερμα . Το τι επηχολουθησε δε ν περιγραφεται . Το πληθος και ο οπαδοι της Ματς εξ αλλοι επετουσαν καπελλα και κηθιοιιητα εις . Καθ' ' υλ ην την δια ρκειαν τοι αγωνος τα _ουρλιασαατα τοι > πλε ] θο υς , του οποιου ο εν // ου σιασμο ς ει χε φθασει ιι ς το _κατακοπυφον , < 5 _ι ' ν περιγρα φονται . — Ονιω οι οπαδοι της Ματι φωναζαν . • Μην τους λυπαστι · δο _ς _τε τονς κ αταχ ε φαλα . Κα ' ι ο ' ι οπαδοι της Κλεσις _ΛΛαντυυσαν μι τον ιδιον ενθου-7 ιασμον . Κοντε ψετε και _ιοιωνγον ιιεν α ας . Το τελικυν αποτελεσμα τον _Ιγωνος εχε ι ως εξης . · 3 πλ ηγωμενα « . ( V γτ )>· χ οιλιαν , 4 με ) _τπασμενα χ ερια , 7 με σπασμ ενα ποδια , και 20 με πρησι / ενα ( ατια , Εκ των _τελε ταιοα- 20 >( ' Ι (> εινα ι μ < τηξα Το _{ _ι Π λι ) · _!'»» -. Τερματα 1 ιιι 1 . Μην ειπορηαης , _αναγνωατα , } ι α ζ η ν περι γραψ η ν . Ει να ι ιι ι ν ραντασπκη και δεν τΑ _ημοσιευ' _» Ι ως τω ρα πονθενει , τα οτοιχιι ει ιη- ομως _ιινι ι αλ ηθινα , ιση » και ιιν υεν ιΟ _^»« _ου _υυη · 7 α ν . Και , ' ιχι _ολι _γην υπομονην _, ' ) _ ιθης αυνιομα χειρ _ατι πι _7 Κ 7 ) ν _/ . ς , ιιι' _αχι ι _ι ς τ η ν περι - _κηηΜΜν « _ητη _^ Λ- . , ' - . Λ . πρ αγματικοτητα . Θα ιιου πης . Ενα τασι θεαματικον α γωνισμα , πυν _παι ζεται και _πηραχ ολυιιΟι ιται μι _τοσην _μανιην απα ταπα εκητομ μυρια ανθ ρ ωπων ειναι _κ > ιχον , Ασφ αλως , οιαη παιζε τηι και παρακολουθειται με μανιην , II μαν . α ιιναι ιο κυρ ιον α ι οι χε ' ιον τηι · . Το _οπα ρ _τ -ιρ ε , ιι ι γι κινη το ενδιαφε ρον , οχι νει ε ξαπτη ιην μανιαν γ , ι προκαλι ] την ι νγι νη _ιιμιλΧαν , οχι ιη αμιλλα ν της εξονιιοσκο- ι 0 ι _ανιιπαληυ . ΕΙιροαι ξι - Μ _γι Υι ται * Αθλητικοι ανο _* νι ς · ου δι ποτ ι διεκοιι ιμταν . ¦ Ι ς τα , ι _{' σον , ποδοσφαιρικη · _ινναντ ησι _^ σπανι ως εσυνι χ _ισθ η ι ιεχρι ιε-Ασνς , χ ι » ρι - _εοειΧαγιιπον _ανειγ-Ιλησιι- μι τ _αξυ παιχ ιων κα ' ι 9 ι ατων , π ροφορικες , χα : _ιοτ ! _δε χ -ιι ι ις ταν τυπον , Οα μου _πης . Τοσος κοσμος διν ξαιρι ι τι του γινεται _'Ασφηλαι -. 'Η ομαδικη μανια ι _ιναι πολυ _χτ _ιροτ ι ρη ιι / _ιυ την _ειτ _ομικην και μαλιοιη ανιατος ΒιΒ ¦ ' / οισσοι ι _ηι _ε ( μΗιες . | Εκατομμυρια Ρωμα _ιιαν ε χι ιρα κροιουααν * _ξη / . Λοι ι ους < ι'μ <· μαχου ς και _ικα τιηιμ ι 'αιη ' Ιυ . κι νων χ ε ιυαχραιιων Ι <· ις σημ _ι ρ ι Τους ΤΗ . _ιΟΟΙΙ . ι _£ !> . _» - , _ι IV Π ) } _μα ' _ινι ι , _Ιιτι η ξιφομαχ ια κα ' ι ι ι ααρομαχ ια ηαιιν ινγινη αγω _νισμαια >< ιιι θι αμα τ α . II δι ε _'ιιδ ρηαι - τοι < π _'ιδο σιμαιρου ι ' πεινι . _» ι ι _ ιο παιδι ' Ανι _Ι η σο , ι _ιμ π : _ιηγρειψω θα ααν αναιρ ι ρι _» ι νη _ιχ ηιμ Ιδ _ιιγ μα . Κατη _ηλ ηροιμορια ' ιμ _ιλοι _κηΙΙ ηγηξιη ' ι , εκ τ ιον δεκα : ιι η ' πον γυμνηηιηπηιδιην μιιι ς υυνηι ¦ < _ι'ι _^ , ι ) ο'ι η ι ' ιι εχιι ιο αιυ χη μα να ι χ η Ο ια τρια < η · _νι χ η αι κοπιδα χοησ ιμοποιουμι μι _<*'» . γηπιδαν , εηηιωι ( _ιααιΙ η μαγοι ι νας . ΟΙ αλλοι _δι ν ι < ο _τ ι _ραιαιια και : ιι _'λι > Ινι νματ ικι _> . Οα μι ι ' ρ ωτ εμιης . Ι _αλα αν ι _<» ,- ο Ινα γι π ι ι ε . Ι ηοι , Ι ' , _ιι αθ η Σο ι ¦ _ιι _.-κη γιο , 1 · Ι _νι _ιι ¦ ι > η > λαα _^ οΧοι ' . /' , ' χονν γν < οαι ν _,, ι' φυΧαχ ι - ε αι 'οιι ι αλλο , / _. _'λ , ιι , ο χ ο λ ιιον _τια > Αιαδαχυ {> _Κωνιιιαντι νου ι _ι ιι _(_» Λιι _/» Βι / ι _ιι , ιιι μι αλλ α π αι γ ν δια _εκι ο .: / ιιι ι . _Ιοδααη-αι (• ου . Κατ ι _Χαι ρουν » ' ι ' Ελλ ηνι _Ηαιδιιγιογικι , ι . « 1 Ρ | : , 1 _» , » Ρ _ι _^ ι _ι _^ _ι > _ι'ι » _ι _^ _ρ _* _ρ _^) Ι Κιν ηματογραφος 1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ * » Ανριον ΚΥΡΙΑΚΗΝ με- _< , χρι και της ΤΕΤΑΡΤΗΣ θα _προβ αλλεται ενα εξοχο κοινωνικο _μεγαλουρ- : ' γη _/ ια ζασιομενο επι τον , , περιφημου _£ ιξ ? . ιου του Ι ΣΙΝΚΑΑΙΡ ΛΟΥΙΣ ' ι : ΜΕΤΑΝΟΟ Ι > Μι ταν ! τ ΣΠΕΝΣΕΒ ' ! ΤΡΕ Ι _-ΣΥ ¦ Ι , ! + ΛΑΝΑ ΤΑΡΝΕΡ ( Κομψη « αι ωραια ' υσο Ι _ποτι _αλλοζε ) 1 Β Και ιι * ΖΛΧΑΡΥ * λ ΣΚΩΤ . ¦ 1 • , ( ! _( Η _νηουεσις _ειιαι . Ιαρμε ' · , | νη _ατ . ο ζην σι _/ ιιερινι ) ζωη > χ _αι _αφηγιιπι , Β » ν _/ „ αι . · , _τιΗ 7 ) _ν ιστορ ια ιιιας ιι > μορ · , _Ψ'Ιι _' ' ' ο _? γ / ι · ο .-ιοιο >· ε ' _- _ΟαιιΟιοσην ια φωτα χ α ' ι ' • ο _ιιλαιιτος της μεγαλ ης · , πολιιυς _χβ _ι την _ζηλιοαν ¦ τη _γλνχ ιΙ ερο _} Τικα λογια ' ενος _ιιιιιχ ολαιον ντον ' Ειναι //« ι απο ει ς _, _ιιιι ι , πε- ¦ - 9 ° Χ ε _ι ταινιε ς . Ιου _προβ _αλλ . _αντσι _εφετος , ' _Υπουισις _. οιερμ 7 ) νιυσις , ' . < 7 _~ : ο < , ' _εαια , ιλ ,- _ _ειια , -, _· . . - / αλιιωο η . Το _/ ν . ' η _ινειλω ς _νειοτατης ι _ιιαραΥιογιις . ' ΜΗΝ ΤΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ' ' . ΠΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΒΟ . _ι Ι _ιΗΙι ιιΕωι _ Ι ΠΡΟΒΡΑΜΜΑ ] ! γεματο Ατραξιον— Ι ] στι 10 ( ι Κλεισιμο : στις 2 ! Ι _·» -Μ . | _| ΑΥΡΙΟ στι 6 . 3 ο ι • ΕΙδικη ( ξ ΑΠ ΟΒΕΥΜΑΤΙΝΗ ! ' γιυ . Ιη _χαρα των : ι Παιδιων | _£ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ι ι 5 Δικεμ _β _ριου , ¦ _κυκ / . ος _/ ορι ι £ η ΚΥΠΡΙΑΚΗ Τ ΜΟΜΟΓΟΜΓΛ : ι _ΙΠΑΛΙΑΤΣ _ΟΣ 1 _+ Μοναδικη σατιρικη Βκδοσις , πριστοφα νης ει ς ] | ψ τει εκδοιικι ' ι χρονιχει τ ιοε > τοπου . ι , Ψ - ΠΝΕΥΜ Α 1 Ι -- ΣΑΤΙΡΑ ¦ ι Ι Β - -ΣΚΙΤΣ Α | ι _υ η μιιωοαιΒ την _ημ . _' . ρο- ,, Τ _( ιηνιαν κα ' ι _ζητηοατι _τυν '' : Ι _* Παλιατοον > αιιυ τυν , ι ιι ι . ψι | με ρι & _οτιωλην οας ' * } Η ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΚΑΣΜΙΡΟΦΑΝΕΑΛΑ ΧΑΡΡΙΣΟΝ Ι και 70 ι αλλα ειδη Κασμιριων ει ς χ ιμας συναγωνισμου | Α . Μ . _ΚΥβΡΑιαΤΗΖ Ι Αεωφορυς _Κυπχ ον 89 ΤιιΧ . 220 , _Αενκαισια ΜΝ 11 ΜΟΣΥΝΟΝ 11 λυυι ιι ι- , ουριον Κυριακην ιΙ' ' _¦ : _> Ι - ν . Λγ . _'Λντων _ιο ο Λ , ι ι ¦ ι , _κιιι- κ , ιτηοιον μνι | ιιααιιιον ι ' τιι . ρ Λνατιηυοι ( . χ- , τΒ ] ι . ιμυχηι _ιΒ ] ι !' ιλ τμιμονι | Τθυ _ημι _)^ ( ' Λι λ ι | πμ . _ΚιιΙ 0 ι Ι _/ ις _Λ ' ιιιιι ( Ηι ιΙΑιι ,- Α . _Κνηρ _ιαΜοη _ιιμοπκ ( ιλ < ιο μιΛ · _τι ανκις _τουι ' ¦ _: ¦ ' _> ' · . Ι' ι · Ιι μ Ι ' . • _τιι . Η Η ( . _οηι'λΙ ) οι ) , _κιιι _ιιι . _ηΟουν μι _ιΙ' _ιμκΤιν . ΛΙ _οικυγιι / . ια , / 1 ι ιιι _ιιιιι « ι Λ _' _ιχ _,, _^ ιι ι ' , Ι , _) Οι _ηψιΙιι , ) _Σ _οψοιιΧΙονς _ΛΙ _ιΧηιιΛ η Κηλιι _ινΑ ρη Αλλαγη Ατελιε » ΙΙ » . ΡΕΝΑ 11 . Ι » _ΙΤΙ'ι ! ΤΙΙ _ιιληιιιιφ . ι ( ιιΙ ζην _ΛξαΙτι _/ _ιον ιιι · ' π _/ ιι _/ _ιι · ιης _ιιιι _μπιφιβ ι ιιι _ιι ιι _Α ιι' π ι _^ - ιυ _ιιυιιρο _»· ιιιιιιιι ια ιι Μ _ιης . / 1 κι > ι ) ιι ! | Μ > ι > Κιαναιιι _νχ _ινον Παλαιολογου « _ολ ιικ / ι π _/ ικ / ιι _^ γ «|] α . ΒκοηγΙον _Σιιυο οο . ΙΙ ι , σα _/ _Ι ος ειναι _ΓηιιιΙΙι ν , ιι ς ιην _ΛΛον _'Αοιαχ _οκν-/ ιι . ι , ιι , . ψ ΤΛ ιι _ιι _' _ιι Ι χτ ι _ιιΙυυιιοΟι _] μι _> / ι , ' , ι ιι πι _μιινχ _ιλλιι , ιΛ ιι / _ιοιιι 1 ' ψι . Οι _. μαζι ιης η Κ η _ΜιιΙαιη . _Ηι _ιια ιι ) _ιιριιαφαιοι' ιις _'ΑΟηηις ι _ιιξΙ 3 ιι ν ιης . | ΜΛΙ ! Θ ι-: ΜΙΛΙ _-τρος _-ιωληο , ν ι _/ ι . Μ · ι _τ :-ιο _^ ι ! ι . ' -100 Β / 00 _Λκαι , _ι . _ιν , . _ιι _/ _: μ' / μ κ ( ι ι , ιοκπ . ιι : _ιμι ' . , π 6 : α . ιΜ κρο / , - . ολιΟ ν 6 ι ' < _τΒ | ρι ] οιν _ι λιι ν . _αοοι . _'Λττο-ιπ ( ! Β | _Τ , : ' Χ Ρ . ΠΛ ΛΙΛΒιΙΙΜ Α Σ Ι Λ , Ι _Β ριιοΟ 1 ? . ο . Ι _, _)'· , . 779 Ι . Κ . . » 9 Β > , Λ : ι _ι-. - . _ι'ιιΙ . ΛΙΛ Ι Ι ΟΙ Ι ΛΙ τιρ . ι , ιιι . ιλ ηοι ν ι ' | _ιλ- ιι , , ι ,. , 11 Μ | _ΙΙ ι Λ . ' . ιι _() ι | κ τ ι τικ . Μι . , ι , » < ¦ ι , _ιι οι ι _Ι- ' . 11 )) ΒΙΛι _/ ( ιΙ ! /' ' ι | Ι'Ιι _' · Ι 1 ι _ ΑΜΕΡΙΚΗ Κ Αι ΕΛΛΑΣ ——— - ————— - _——————~—_^_—_ _ΣκΜΕιΩΣΕιΣ και ΣΧΟΛΙΑ Καιτοι , ειναι _Ακεμ η _ιτροωρον νχ χ _αχ _οληΓ & μεν με τ « _α-«« _τελεοματα των _ουνεμιΛιων του _Αμιριχ _αν _ευ _Υφυπουργου των Ι { _ξν > τ £ ριχων μ . ? 1 _αχ 1 _' κη μετα τη _? _υπευιυνου _πολιτικι ) _ηγεαιας της χωρας μας , μετα την { ν _Αιηναις Β . _αρχμβνην _του 'Α _με ριχχνιΟ Υ φυ _.-τουργου , εν τουτο _κιειοιοξως _ιτριοδλιι . το μεν ει ς το μελλον , _χαδετι εκ των μεχρι _~ η _} _βτιγμιι χ _ν . _ι _, / . χ _λυφδεντων , _προκυπτιι ετι _επεχρατιι _^ ε πλ ηρη _ταυτοτης αντιλ _ηψεων _μετκευ τη Ελληνικη _Ιιυυβρν _ηιεω και του κ . ΛΙακ Ι * ιΒ _) , με « _ιτοτελ _^ πμααι _ουνομιλιαι να _ελκυοουν και τι ν . _-ιροιβχην ιων εν _Αδηναι _διπλωματικων _Αντιπρβοω _^ ων και των λοιπων Δυτικων Δυναμεων . Το ζητημα τιις εξωτερικη : !» ι · _φ : >> . Ε ! 5 : τ Βι _'Κλλαυες . _οπηβχολιιοε και παλιν _σοεαρω τα _υυο μελη τη Ελληνικη Κυεε _ρνηοιι » , ητοι τον Πρ _^ _δυ _^ _ουργον κ . Διομηδην και τον _ΥΒιβυ ρν _^ ν τ ων Εξωτερικων κ . _Τεαλοα ρην ,, _καιω _ και τον κ . Μακ Ι '/ ιι κατα τας _βυνβμιλιχς , ειναι ιε λιαν Ικαν _ο-• _-τβιητιχον το _γεγ < = _<· 'ε . _° τι _ουνεζητηθη η _αντιμετ ω . _τιοις _τΟυ προβληματος εν _υυιχετιαμω με την _ιτροσπαθειαν οργανωσεως _ααφχλιιχ ζ τη _Ιιυρω _.-της , Π ε _~ _οια _ευριικετα . ι εν _εξελιξει με _προο _.-τικ ην _υιευρυναεο του ολου αμυντικου _3 · _03 _τηματος προς ανατολας , _'ιι _προκυπτει εχ των μεχρι τη ωρα _γνωσδειοων λεπτομερειων επι των _διεξαχιειοων _αυ _^ ητ ησεων . φαινεται οτι η Αμερικη ω χα ' ι αι _λοιπαι Δυτικα ' ι Δυναμει , εχουν _οριστικως _καταλ ηξει _ει το συμπερασμα οτι αι αποφασιοτικαι μαχαι της _ανβρωιιοτιιτο κρινονται _οχεδον παντοτε ειι την Ιιλλαοα και οτι εν των πλεον επικινδυνων ηφαιστειων _τα οποια απειλουν την _ειρηνην των λαων ειναι η βαλκανικη . δι « τουτο δε και μελετουν τπν _οργαναβ ιν ασφαλειας τη υυρωπης με πληρες αμυντικον συστημα προς Ανατολας . 'Κ-« ιι . _υγχανομενπς της προσπαθειας ταυτης , ειναι περιττον να _τονιοδη . οτι η Ιιλλας _σωζεται απο _οιαν δηποτε εκ Ηβρρα απειλης και _παγιουται η _βεσις της ως χ ωρα με πλ ηρη _ανειαρτησιαν και ακε ραιοτητα _ει ς τα _Ιιαλκκνια και την Κυρωπην ολοκληρον . Ουτω . δια μιαν ακομη - ' •/ λ % δια την 'Ιιλλαδα , και πικροι δια τβυ αιωνιους και _αδιορ 9 _ωτους _εχδρους _τηι . ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΠΣ _1 Σ Η _λασψιλεστατη Γασιλισσα μας Φρειδερικη , ως μετεδωσε χθες ο εν Αθηναις ανταποκριτης μας , _αττεοεχθη μετ ' ιδιαιτερας συγκινησεως και ευχαριστηοεως _γυναικειαν _κυπ-ριακην ενδυμασιαν , η οποια της _ττροσεφΒ . ρθη υττο _του ΒραμματΒΜς της Εθναρχιας Κ υπρου ως δωρο ν της _Κυιιρου _ττι ρος την Μεγ αλειοτητα της εις ενδειξιν της εθνικης ευγνωμοσυνης των Κ υπριων δια το υπ ' Αυτης _επιτελουμενον τεραστιον εθνικον _Βρνον η ΟΛη ατμοσφαιρα , κατα τον _ανταποκριτην μας _< κατα την ωραν της επιδοσεως της Κυπριακης γυναικειας ενδυμασιας , ητο πληρης εθνικου ενθουσιασμου , η δε χαρα της Γασιλισσης μας απεριγραπτος . Η Α . Μ . λησμονησασα προς στιγμην _την βασιλισσα · . · και τους τυπους του πρωτοκολλου , ωμ ιλ ησε με θερμην και _αγαπην δια την Κυπρον · _επηνεσε την _εΟνικην _δρασιν των Κυπ ριων , ετονισεν οτι ειναι υπερηφανος διοι τους Κυπριους , ο ' ι οποιοι διατηρουν _ζωνιυνην την Ελλ ηνικην των _ουνειδ ησιν _, και εδηλωσεν οτι Οα αποστειλ η _φωτογραιριας της με την Κυπριηκην ενδυμασιαν εις την Κυπ ρον . Εκεινο ομως το οποιον ειναι αξιον ιδ ιαιτε ρας προσοχης ειναι τουτο : Η λαοφιλεοτατη μας βασιλισσα , οπαντωσα _ειε τας _ευχας του Μακα _ριωτατου , οπως ιδ _η τους Ελληνα ς Γασιλεις εις μιαν ιλευθεραν Κυπρον ( εδηλωσεν οτι ειναι 6 ε 6 αιωτατη δια την Εν _υ σιν και ανεφερθη μαλιοτα και ει ς τας περυσινος δηλωσει ς του Γασιλεως Παυλου επι του ζητηματος της Ενω _- ¦ ' Τ _υ ¦ _ι • _• χ ι ! • ' ' ' • 1 εω < · . · , . Ι ' Ο ' _υιο , οι _υαυιλει ( μας εςε- Ι δηλωσαν δια μιαν ακομη φο · ραν τυν σφοδρον και διακαη ι _ττοΟον των να ιδουν την Κυ · προν ελευΟεραν . ΑΙ περυσινα ! δηλωσει ς του Γασιλεως μας και τα θερμο και _εμψυχωτικα λογια της λαοφιλεστατης μας ι Ιιασιλισσης , η οποια και _θα αποΟανατισθη δια του ωπκοι ) , με την αρχαια · . · Κυπ ριακην εν- _δυμασιαν , ερχονται σημερον να τονωσουν την π ' ιστιν μας ει ς τον υπερ της Ελλαδος δι ε- Ι ξαγομενον αγωνα προς ολοκλη ρωσιν ολων των εθνικων μας διεκδικησεων . _( : ΟΕΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ Η ε ' κκλΒσι ς την οποιαν υ- τ π _ευαλε προς τον εξ Ελλαδος γ _διελΟο _ντα _Υφυπουργον των ν _Εξωτιρικων της Αμερικης κ ' _λ Μακ Βκη το _Βραφειον ΕΟναρ- ' ρ χιας Κυπρου εις Αθηνας και λ το επι του Κυπριακου υπο- γ μνημα , το οποιον επεδοΟη εις | χ ουτον , εχουν κατα τουτο μεγι- _1 τ υτην _οημαυ ιαν : διοτι δια του 6 _-ι _· ομνημω . · ος γινεται μνεια π ' τπγ γνωστης εκδηλωσεως του κι Υπουργειου των Εξωτε ρικων μ των 'Ην . Πολιτειων περι _τια- λι _ραχωρησεως της Κυπρου εις κι την _Ελλαδα , ι _^ _λλα _κνιι διυιιικι ακομη τονιζεται · οτι _ιττιοτη τ < ο καιρος να _μελετηΟη πλεον η υι Οεσ ι ς της Κ _υιτρου _υττο το πρι- δι υ | ια της αρχης της αυτοδια- _τ < Οεοιως των λαων και των | δε · π ωδων τη ς ελευθεριας κα ' ι τψ υ δικαιοσυνη ς , υπερ των _οττοι · _ρι ων η Αμερικη διαθετει την ρι ισ χυν και τους πορους της . Αναμφιβολως , ο κ . Μακ _« Βκη , κατα την ι _^ Ελλαδος 6 ι · / _ελε . υσιν του Οα διεπιατωσε τι Ι πρ αγματι _προαεφερεν εις τον | Κ ( ληξαντα πολεμον αλλα και μι τον συνι _χιιομενον η'δη ο ηρω- νι _ιυ μος και η ανδρεια των 'Ελ- Π ληνων _, Οα ειδε την _Ιιραν _γην , γ _, _ιιατιοιιαρμινην με τα ερειπια σι ιου κλεους , αλλα και τα αυν- ι ν τρ ιμματα τη ς συμφορας και πι της καταστροφης και ως / νη- α · < _τιον τεκνον της πλεον ψιλε- « Β λιυΟε ρας χωρας του κοσμου ο-Οα __ αντεληφθη οιατ _ι ουδεμια αι ) ηλεον δικαιολογια υπαρχει σι δια να παραμενουν ακομη υ- το ττοδουλπ ιδαφη του _αλυτς ω · αι του Ελληνισμου _ειτε υττο κε _υαρβαρους , _ειτι υπο _ττ _ολιτι- _ι _ειι 'τμενοιις κατακτητας . _Πιστευ-ιΚ « μεν 6 ε οτι η προσωπικη _ιτει- ' π _) ¦ _ροχ _, του κ , Μακ Βκη Οα συντο · | δι ¦ _μευσ η ιο διαστημα και της ι « Β _δουλειας του Ελληνικου 1 < υ · ω ( ¦ ' ι ¦ ¦ ' ¦ . Ι ¦ _| ' 1 ι _( ΟΛΙ Ι _και ε α « _α των ι _ιιυ Ι ' π 1 6 _ε ι « Π ! ως πριακου λαου . _ΕΟχαριστου μεν το _Βραφειον Εθναρχ _^ _ιας Κυπρου ει ς Αθηνας , δια την θετικην _εξυπηρετησιν του αγωνος της υποδουλου Κυπρου . _' ! _, ι ι ι | | · ΟΠΠΣ ΚΑΙ 0 ° : ΓΙΣΙΝΣΚΥ Υπο τον _τιτλον « Η Κυπρος απαιτει » γραφει ο συν τροφος _Ποαταιωαννου κυριον αρθρον εις τον « Ν . Δημοκρα ι τηνν δια να τονιση την σημα σιαν του εγγραφου « που η λαικη εθν _ικοαττιλευθερωτικη παραταξις ετοιμασε κι ' _απεστει-?^ _^ . _^ _. _^ _Ο . _ι ι . _Η . υτιομνημα πανω στο Ενωτικο μας ζητημα » . Και δια να δωση περισσοτεραν _σημασιαν εις το _εγγραφον τη ς « λαικης παραταξης » τονιζει , οτι « ειναι το _σοδαρωτερο που γραφτηκε ποτε πανω στο Κυπριακο εθνικο _ _ιητιτμα » . _Ανεξαοτητως του οτι αυτο το « _σοδαρωτερο που _γραψτηκε » κλπ ., θυμιζει κινηματογ _ραφικημ δι αφημισιν , ερωτωμεν τους συντροφους και _συνοδοιπορους εαν ει ς τα ε ' _γγραφον των , _ετολμ ησαν ε ' ναντι των υπογραφων των να αναφερουν και τας πολιτικος πεποιθησεις ενο ς εκαστου . Γ πι παραδει γματι : Βραφουν οτι μερικοι τουτων ειναι _αυτονομισται , αλλοι υπερμαχοι της _Διασκε _τττικης και του Συνταγματος , και αλλοι καθαρως ανθενωτικοι δια λογους γνωστους και αγνωστους , ως π . χ . η αρνησις των κομμουνιστω ν να _ενωβουν με μιαν « μοναρ _χοφασιστ ικην Ελλαδα » Εαν τα γραψουν ολα αυτα ει ναι αξιοι _συγχαρητηριων δια την ειλικρινειαν των , αλλα το υπομνημα των δεν θα γινη _βεδαιως _ττιστευτον . Εαν , οχι , νο μιζουν ο ' ι εξυπνοτατοι συντροφοι , οτι 6 εν Οα θελησ η ο Ο . Η . Ε . να μαθη οτι υπο το ονο μα « λαικη _εθνικοαπελευθερωτικη παραταξη Κυπρου » κρυπτονται οΙ _κομμουνισται και συνοδοιποροι της νησου , οποτε τα μελ η του 0 . Η _· Ε _· , εν μια _ψωνη Οα ιι ' πουν : « Δεν 6 _αουε _στ £ , ειναι και αυτοι ολοι _ψωνακλαδες και _Οορυβοποιοι _, οπω ς και ο συντροφος Γισινσκυ » . Μ . , · ||« _ΑΓΙιυιιΙΙΜ 8 _Ε · Ο « Ν . Δ ημοκρατης » εδ _ημοσιευσε δυο φωτοτυιι / _αι του εξωφυλλου του υπομνη ματος τη ς « λαικης παραταξης » προς τον Ο . Η . Ε ., ει ς την μιαν εκ των οποιων υπαρχουν αι _υπογραφαι των ηγετικων _στελε- χων της « λαικης παραταξης » . Με _μεγαλ ρν _εκιΒλ ηι , ιν _παρετη- ρησα | ιεν οτι αι υπογ _ραφαι αλ λαι μι . ν ειναι με ελληνικα γραμματα και ολλαι με στοι- χεια του λατινικου αλψαυη · του . ως εκειν η του _μιστερ 'Λ · _δαμαντος ! Ει < την _ψωτοτυ- _πιαν μερικοι δεν διακρινονται καθολου , δια να διαπιστωσω · μεν εαν ειναι με ελληνικους ι ] λατινικους χαρακτηρας . Ε- κειν ο το _οιτοισι _/ _« _ικλ γ ιινοι α κομη _εκπληκτικωτεραν Β . ινοι τουτο : _Διατι και μερικοι δεν υπεγραψαν ρωοσιοτι Μηπως δια να μην χαλαο ιι η αρμονια των 'Ελλι _ινο-δρπτανικων υ- πογραφων _ει ς το ... επισ ημον υγγ _ραψον των συντροφων · πα- ρασυντ _^ _οφων και συνοδοιπορων προς τον Ο . Η . Ε . _ΓΕΡΟΙ ΚΟΑΣΜΟΙ Οχι μονον _αδικο ς αλλα _κακου _αυλα _ς _ιιν _αι η ιιυιι _τ η μακκι ) _εκ < _ιτρατειο του « Χρο * νου » της _Λεμεοου κα τα της ΠανανΡ 9 τ , ΚΙ Κ Ενωσεως Κυ · ' ηρου _, _τη ς μοναδικης οργανω · _σιω ς μας , η _ωττοια μι τοσον νδιαφερον εξυπηρετει τα ττραγματικα αυ _μφιροντα του _νοοτ ι κ οΟ μας κ οσ μ οι * . Η _Πειο ειναι ιηπγν _ιλματικη ργανω _^ ις . Και ως Υ ριαυτ _ι _^ _οφκιλπ να _Ι ξ , υιχ _οιτχ α τσ συμφεροντα των μιλων τπ ς ™» αγροτων δηλαδη . Και _υυτα τα συμφεροντα δεν ττρο- κοται να _εςυττ _ηρετηΟουν _οιιτΕ _ταν 'Αρην . ο ( ιτ _£ _2 _Ιγ τΑν Κιναν , _οιιτε _εις τον Νεον Κο · μον , αλλα _ι _| ς _τι ν Κυπρον 6 _αιωο . Ειναι _λπιαης η _εκ » εθνικ η _σργανοσι _ς . Και τοιαυτ η _ιβηλωσε σαψως _, | Το Αμερικανικ ον σχ εδιον δια την οικονομικη ν ανα γεννησ _ιν τη ς Πε ροι ας Μ _5 ΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ , ΠΕΤΡΕΛ ΑΙΑ ΚΑι ΣΧΕΔ _Ι ι _, ΦΙΛΟΙ ΚΜ _ΕΧυΡΟ _ι ΟΥΑΣΙΒΚΤΟΝ , _Ναεμδριος _.-Υστε- . Οι απο _ολιγοημερον _εττισκε ψιν -τοι _^ _^' _ς την _ΟΟασιγκτων , ανεχω ρησεν ο νεαρος Χαχης της Περσιας , αφησας γενικως _ενταυ-£ α τσς _αριστας ιων _εντυττωσεων . Εκεινο , που κυριως _ενδιαφερει , _εΤ ε εκεινο , που απετελεσε τον κυρι ον _σκοτιον της _ετιισκεψειος _κοτι _ατΒιν συστασεως _ης κυ £ ερ' _νηοεαις , μια Εττπρ _^ _ττη , ενα _ειδος 1 _(& _ιοπικου _ΟργανισμοΟ , που απε- τελεοθη αττο _αντιττροσωττους 1 1 ι μεγαλων αμερικανικων οικων χει νικων κα μηχανολογικων επιχει' ρησεων και ωνομσ _^ _θη _^ Εταιρε _ισ οια Συμ 6 ο · _- _λι : υΤικας Βνωμοδοτησεις δια το _Εξωτερικον . _^ Η ι- κροτροΟε _ομον οχεδ _^ ν _^> α _ιηχ-Ι οκ οι' _5 _μι- ' . οτεχ _-ικ ην αναπτι _.-ξιμ _της χωρας τ _^ υ . Η _'εττιτροτιη _ιιι κχΓ η ! την ττροτααιν _, ει ργασΟη επι _ι ' . α-! λοκλ ηρον ετος _κειι ττερι τα _ιεΚγ _το _! ι παρελθοντες μηνος ει _χεν _ει _τοιμασει ε , α Εττταετες Σ // δις δια την _Πι-ρσιαν , αττοτελ _ου _με _ ον αττο πεντε τεραστιους τομους , α- Χαρτης εις τον οποιον φαινονται τα μεγαλα εργα , ποΟ θα εκτελεσθουν ει ς την Περ σιαν . _εττι τη 6 ασ _£ ι του επταετους _Προγοσμματος . του νεσροΟ Σαχη κ ' αι το κυριον αντικει μενου · των εδω _συζητησεων του . 'Η' και _τττρι τουτου ελαχιστος η κανεις _λογος δι . ν εγι ε _κετα τας _εττι _σημους εξωτερικευσεις , ηου _σιΛ'ωδευααν την _ε ι _ι - _σκεφιν ιου νεαρου ηγεμονας . Και τουτο εινε : το τεραστι _ων , _αληΟ _» α , _αμερικ < χ _θΩ ερσ _^ Λν _οικον ομικον σχεδιον . το οποιον προ κεπαι _μιοΒτ _οε επτα χρονια , Οπος υτι ( λογ _ιςετ α ι , να αλλυ ξ η Β . νι _ελως την ο <] ιιν ιης _Περαιος κει ! να 6 ωυι _] μεγ _ιατην _, _οτΒν . ις _ελπ _^ ζ »* ται _, £ & ι σιν εις την αΗαττ _ιυ _ξ ιν τ ης _οικονομιος και το _^/ _τιχ << _~ . υ _ιιυ λιτιαμου _Τι _ ς _τι 'ΙιαρχπιιιΒ _ι () Το οιας ι ης χωρα ς _« ιι _' π ης . Η ι _'· λ _·) Ιστορ ια ιχει αρχ ισει προ _2 1 - · _ιιιρι : τθι χρΟν · ( . ιν . Προ δυομιπη χρονι- _'ν αυν _» ΙιΤΒ - Οη < « V τιΙ ς Η _λ ωμ _Μα Β Πολιτε _ιιι ς _, διορρυ _9 μη αυτη εταιρεια ονιι _κ ειμενον της εργασιας της εχει να τταρεχη ο _^ μ 6 _συλοις , να διδ _η γνω _μοδ-τ ηαεις , α _καΤ αρτιζη σχεδια δια την α 'αητυξιν επιχειρησε _ων , τ ην οργανωσιν μεγαλων εργων , την _προω _^ _ησιν γενικω ς της _οικονομ ιας και Του τεχνικου _πολιτισμοι εις χωρας του εξωτερικου . Η Επιτροπη αυ η ανελα 6 εν ( ως ιτρω _' ον της εργον , την γενικη ' εΒΒιοκ _ο-ιτ ησιν των _οικονομικςΖιν , _τε ννικω ν κ . λ . ιΒ . δυνατοτητων ιης ' Ιαηι _·> ι ιας , μακραν _τταντυ ς _ττυλι-Βικου υπολ ογισμου και _αυοτηρι- _'ς _επι τ η 6 α το ιων οικο Ομικ ( ο ν _Κ'ι ι ιιχ _ν ικων _δυνατο ' . ητων ι ης < _ι _« νιν _,, Πρ _^ ς τ ην 'Βττι _τρ _^ Μ , ' . αυ ην / θ Βρ ιι . Βι , _υιιοπηλα και _χωρκ , _€ _'Λ μυιΟν . προ ενο ς _τηρ , ιι . , υ / . ' _τοις ο _νεαρ . _Ις Σαχης , _και εΒ , _ητηυεν απο | αυπ _' μ _' , να του καταρτιση ινα μα ·] ' τγο 1 . 250 σελιδας , μεγαλου σχηματος , υ _^ αστον . Τα του Σχεδιου αυτου , _ττου σημαινει την ο / _χο ομιΚην _ετταν'αστσιιιν _, κυριολεκτικως , της Περσιας , _ηλθε να ο-ζη · τηση _και διακανονιση επιτοττιως ο Σαχ ης . ' Ιδου , οντας , ε να αλ ηθι να _ιοαεπλικον _» εργον ενος Ανωτατου Αρχοντος μια ς χωρας . Η Ε _πιτραττη , οημειο _-3 ητω _ττρος _αποφυγην οιασδηποτε ... _τιπ · _ρεξηνηοεως _, 6 εν _αν _σλαμυ _ανει η ιδια τ ην _ε'ιι μερους _εκτελεπιν ιων _εογων , που _αποΤιλπυν την _ιψηρμογην του Σχεδιου . Μεγαλοι _επιχειρησεις τΒ · ς Ευρωπης χα ! 'ι ης _Αμερικ ης ( α _αναλαΟθυ _, ι · ο : α ι ην ειι _ι ικ οιη _ι α της εκατιη , την ιν _τολ _ιπιν ιων _σιΑ' ( ι _, ' . ω ' εργω ν . Κατα τας αντιληψεις της Οιιτροτιης , η Περσια ιΚι . μια απΙ- _ι _στε _> ν : ς _καιΧιοιερημεν ιι ει ς την _( _οιηι χπα εις την Ιην οιλ _( 6 α ) . , 0 ΚΟΜΜΟΥΝ ΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΜΑ , ΑΛΛΑ ΣΥΝΩ ΜΟΣΙΑ II « II υΙΙυ ΙΟ _Ι ' ! Κ 0 _. _ΜΗ 0 Υιιι £ ΜΙ _ΙΙΟΑΤ _^ ΑΗιΙ ΠΒ 01 ΑιιΟΚ _ΙΟΓΜΗ ΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ _ΓανιΠΤλΡΤ _| ' ' ' ' ' ' ι ι _ι | γ κ 2 , ( : _,. , _> ~ _^ ' , ' ' . ' *' ( ( Β Τ _λιΛΜυιον ) Μ _υλκ ιΛηψΟη η μ . ι _ιαυ _ιΜι . ι γ _ιλ ( 1 _αιιυ _'ι ' ιυ ις _Β _, αια ιου ΛυΜι _) _νι ΛΟ' . ι κομι _ιουνια ιου _ηγι . _ιο _ι , ο κο _ι'μας ηρχιο : α διι _ρ-ωιαιιπ _μηπι _^ ς ηιο _υπεροολι _^ α _αυιιι ι _, ρα Ι ο αυιο π _< ιρ ( ιτι ) ρε η αι οττοτι : ι _^ ι _ - ιτοτε ιι ' ι Ι Κ ' . ΠολπΒια » _ι _^ _ι | λ _- ) νου _^ ' ιην _-προΟιισιν να λαβουν μ ' λ _ι , _ιι καια κον κομμ _ ιΛΙιπων Ο ' ι Μ' 6 ( κα Αμερικανοι κομμου νιι . _τι α ι ηγεται _εσταλησαν _τ ιλι _^ - _τιιιι _, ις ι ις ι , Ι ς _ψυλακα ς επι τ η υΥκ . _Η-ι του νο } ιου _ΣμιΟ , κπιηγι * ρηΟΒ . _νΤις » ' π _ι _ιιιΑ'ι . _ιμιΛι ιςι _τιρπι κ ι _· _ατρυ τιμ · ιι ' ν _ι-οινιονι _κου κο . _ - ο ι ( _οτ ιις Ι Ι μι ι ιυ ορια ιο Π | _ι ι νι ) -ι ι ' . _πι _ςιιΛτον κιι / ιων τ . ) ν _οκικτρυ _ι _, _εων τω ν κυμμΟ _' . _'ν ιπ ι τον . Ι Βουπ _ιι . , η > ι '| , 0 ι ) σιιν α μι ' _υως _πμι' , Ι _^ _ολι πι _ιιΠΗ τι ι' αν ιΙ νομοι . Λ _μιι ) _ι _, _ιι'ιιι ιιΛ ι '| ρι .: ς _ι _ , ι Τιινμ _ιι ι _~ _> . 6 ς , η μηπως _ΜιΡ _ι ωριοι- ' η ιια _ρανιιμι-ις _^ η _ι'Α 1 -ι ' ' . Μ » ι ( ι ιι _>> Λ _' > _> .. . ι , _(^ _ο _> . ιι . ις υι ι * « ιιι _, ηι _ι ις _ιτμ · _(• ΒικΙμ _γη _οιν V , ι ! Α _ιΛ'ι _'ρκιι _, _ιοι ' Αογον . ' Λλλα ο _ιι'υ'Χιιος ιΒΟλ _ι μι _· ι _, δ . ' . ν _νι [ _-θιςι ι _^( ι μι ιην ν οοιρ . _οιιιον πυ ιην , οι * ι * : με ιη ' V * _οιροπιη , ι ι ι . ι . ¦ . Πα νι Ι Ι Νκχμπυ , α ι ι πιθιθς _(' , _^ , _ηλι . κιι ' ττ | οοι ( ' ( Ικ .: ς Λ _ωπ _ιπν των I _Κ' : μανων Ι _^ Ονων , ο 11 ια _| _ιι _| - ι _ιΙ _^ _ι ν _^ ιν ν 1 , ' _ανι ' _ν-νι _'Μιι 1 ( 0 . ( ινο _·( ι ηυν _ιιιιιπιη _ιον . Ι Ι _ΙιιΛι μι , ιι _] ιινει ι πλι , ιως αιιιμ _χαιω , _ιΒ ι ) . Ι Ι - - -Λ ιων _δυι » Μιι _/ Μιιμ _ιιο _/ Π _» : Χ : μι . ) ν' Τιηλ > . _Π _Ι λ ( . » _Β'ΜΙ Βιι _ι ι _Β Τ _ι ΙΙΙν ι _' _ιι ι Οα η ' . πιο _} ' . υ > ιιν α _ιτπραμη α ,... ν εκ ' _ιιιι ΒιΟιιι _κιι αργαι _ . τι ι- κ Ψ α τ λ 1 ] ι κ τ κ τ _| ] 0 κ * τι ( ] κ ο _κοτ _ηγορηματικως και _απιρι-Φρ _αοτως _, _δτ » _υπι ρανο _» καΟι αλλου συμφε ροντος _Οεττ _πριΛτιοτ εος το συμφερον της Ελλαδος και της Ενωσεως . Υπαρχει αρα _γε _καθαροτερα και τιμιωτε ρα Οεσις Η Οεσις της « Πικ » ειναι καθαρα ως _κρυοταλλοι _» , _αννη κα { αμολυν · _τος οη « ς 6 αιρας της υπαιθρου _και ¦ , _ιυροοολας οπως το θυμαρι των βουνων και ι των κοτμττων ιια _^ . 01 κοασμοι του « Χρονου » βεν ημηορουν νω _€ . _ττηρεααουν _δυσμηνος _τκ ν ν Αρ » _μονιαν τΒις _μεγαλης _αγροτικης _οικογεν _ειας τον _Πεκι · πτΛν . π , ' . ι | _ρι , σ υν α _^ ριΟα τι _^ ν π λα ν ην τι . η- αυτιγ . · . ' _11 _ουδειιροτης _απε' ιιακ - ) ιιιΒ _, ι μι : την γα' _·] _θιν _ιαιι _αλοκλ ηρωι ι _^ _-ιον κρα ι ων . ¦ 'ι . ι , αλλ ου Ομως , ο _Νεχρου ' * χ- _» Λ )' μ . _>(·( _& ιχ _ ικηνπ . _ιιι μ _ιιρα ι ολι κη * Ι _ . ) ν _Λο _μμοι _Λ'ιυτ _ιον της χωρας _ιου . / _Ιλι _, ον των χιλκο . · υ ι / _- _^ . _ομοιων εχουν ε _^ τ _οπια _Οη η _»^ υλα _κισυι ' ι Καθως 6 ι ε ' γραψι ν Αμε · ρ » κ « ν . > _αι εψη _) ι » _ρι ς ' _-ιτολυ _περια-( _'οτ ( . _) . οι π ι . Λιτικοι κριι _ιουμενοι υπα ρχουν τωρα ει ς ιας Ινδιας , π αρα Μπα ι η εποχην του _ιιρετκινικΒ . υ _ζυγιη . ' ¦ . ιιι ς την Λ _^ π _^ ην Η γ γι _* _ιλ ην ιο κ _ομ μουνι ι . » π * . οι _^¦¦ ηηια ιν _*' ι ιιΟη _ι ' _κτο ς νομου . Λια κι _δικα ιολογηθουν την ελλ » ' Η | _πν _διορ-α 11 κ ο τ _ηιοςαι δημιι _·* ρατ ια ι _πρυΙΙ ι _λΑικη _ικιΜπ ο αι οκις .: μιΛ ι ' _η _ _ _^ ιη . Λι ' γ _ιηιν οι ι _Τιι _πγ _ολιμι _ΙιιΙ ι _( ιι ' Ι μα Ι νανιι _, Λ ' 4 θ . ν Κ ' . υς _ιΙιη-ι . 'μιι _ται ι ις μαρΤι _. · | . α ς . Ιο ι ' ιιιχ ι ιρι ] μα ιου ι π _ι . ιναι 1 Λ .. _ι . ' . ς ι _' ι (> ι ' αιμι ... _Μι _' _ιρΙ Βρι ι , 11 _» α ι ι . ) _ι _ΜιΚ ' ι _' _ικ . )· Ομι α )| _ΟΙλ . ιοι , οχι ι _>· -. · υλΧα _| ι ( _Ι . ι ιυμι ιοι _ιαοχοι . . ΛΛλο ι ' ιι ιχ _» _(>)( ) ια γ ( ιιι θα η ιΙι _' . ο Π | μα διι . ι , ις Οα οναγ _καοι _) ιους αι . ' . Ι . _ι ιιοτυς ν ' ο ιτοδι , Οουν » ις _Μ'ιμα _^ , μυν δρασιν . ' Μ απανπ _ρις ι _' ν _προκειμαι _, ) _ιι ν αι οτι ο ' ι _συνι . Β _μι- Ιοι * _ο- _, ' οι ' . _ικμ ι . ιιαμαι _ιυυνιαι ι ης , _ικιμανο ιιοι' _δρειο . ως ιω > . _ΙΙρΒι ιο _ιτιιρυν η δημοκρατια π μαο <| . ιμι . ι ιις ιου ς _αιινω ματαο _, ιυι : ργιπ | μα _ιης δυαδικης δρασ _ε-, ιοι _—τι _ ς νομ ιμοι και τη ς _ιηι / α-! * . _ομ ου , Λν ο ν . ομμαιΑ ιιτ _ι-ο ς _κιι-, ι ποτη κατιι . ις ιιι _ριαπ αιι ρον < πα . ρανομος _» _Λιι Λ α _, π ιινα ι συνηθως , Ηι _* Βς Οα _ιινα ι α πρ _' κιΟι _, τες μ . _< _- _ι-υνος _, _{^ ' ι _^ οον ν > α λ » .. ΚΛ » _ι _' . _γνυν . _δραατηριως αι υιπ ιρΒιι _ι οι α ' . ι ψιι-! λειας . _| Τα ( ι _αλυτιριι _ετπχπρημιικι , τα _οτιοια _ιψευμΙ οκουν ο ) ανθρωποι , {( Τν αι _ανινηΟι 'ις ιΗιινι _τ _) α τα α · ποια _τιροσιιαΟουν να δικοιολο · γηο οον την αβραν . _' ιαν των , _Ιινα _χ τυ μητον ιιιι _μαδιιγμα μας διδει η Μι γ , _Ορεττανια , δττου ο _διιυ-Ονιντ ης τπιι ρπ 5 _ιπ-τ _τπΟμΒ . Β 7 ιυ _Λ _^' _^ _ι _'^^ _νο _υ ηρνηΟη _ια αιπ-Χυ : ιη α · ΤΙ 6 τα ς _Οιαος των τους κομμο . _Ινιστα ς _, δια ιον λαγον οτι 6 _εν η- , ( 'Λπκκλι _κιτικατης _·* 'Ι ιι ) ο _^ - ) . 0 λ _ να μ _ρολ ηιι τηυ _^ _ενσνι ιο ν ενο _^ ιιυλιτ _^ . ου κομματος . _'Ιι ' _^* . · λοοι ιυι' ι- _ομμοι _, ΛΙυ μΟι ως ττοΑ ι-111- ι ' κ 1 Ο μμα * 1 > _αι _ειιιι οι ι _ι . _ι _^( _ι υ * ν ν . _' _ α το , ν α Οναλ _ης ι ην μωρα ν ιιυτ / μ- αι ι _ιλι _{ _ψιν ο πυ ( Ορια μεν σος _ιιι } μ . ι . κ Μι _: α κι αλλο _»' . γ _^ _ι _^ _α-Λ συς . ιιι ναι π . _ρι-. ' ρ > _ε · Λ ια ) ω ( _ι ιομι ' . ν . Ι _, αα ) _ι / ω ιιυι Ι _ιν ημπορουν ν ' ο _^ τ _ι-Μ νν _* - 'θυν ιπ ι οΙ ι . ομμοι , _νισται 6 _ι : _ν ι ιι ι _ιρι ια ται να προσλαμ 6 ιινων _· ιαι ι ι ' ς ιους ραοκ » ι' . η'Π ' , ους ο < _· . ιι 1 _· μο ' ς , ως _διιιααΜιλιΜ μι ! ως οιι αλλ ηλοι ει ς ι _' μ πιο _πυτιχαις 0 . · πι ' ις , ι Ις τηι' _Λιομηχανιον και ιο , / _κραι _^ υ _^ μηχ « Ιομον . Λν η 6 _ημακρατια 6 ιν λαΒ > π ουπ _αατα τα ιμπα _μι ' τρα ιιν > ιθθννιη Β _-ησι ως , 0 α πλ ηρωση τα ς ( μλ' πι ι ας και θα ιαοη _Οι'μα ιου μι : _ι | _πιυυ αμπμτη μ π π : ς ( ης _αιατιοψσσιη τικ _, ι ι η αι , ι _. _ιΙ . ιι ιιι | ιι / Ι _ι ( ν _< ι ( _παατΑαμοαν- μι ν μη _ανννω ς θα ο μανι _ν ι _μ Ιποι _, κα ιαπηΛ _» . μι ) _αι _ι . 'ς το » κοκ _μιιον ι π μου _» Ιντα ι ) ( Ιι λ ι κ . ι _< ς κ .. ν _ιπ οηκων οι ν 0 _ιμω , · του λαοα , | π _ιιιαψΒς υπου οοσ _^ _ιι Λ * ο . ι _μο _^ νισμος _η-πιομιι Ι ' , _ιι _' ,, _κα ν ' τ πε _ρπορ , _ιοΟι _) καια _ταν ι | . οιιον _ιοι ' τον , αλ λα _οπην π * _ρκκτυιι ' ρο _.-' . υ ιμιι _, ρΜ ιιι ιι ( . Ιγ . ( ι _, ιι . _ι . ι ιιν μι γα ¦ λο ( ι ' ρα _γινΜ _α ι η καια _ιΠι . _ιι 'Μ ' · · ' < μαν / _μι ιι , ιν _κομμΟυνισ _Η-ιν , ΛΙ _οληΩι -ια ι _ιιυτ'ι / ιΙι ( π π * κρα ι , αλλα αι _οτιι ιοκρα _ιιπι αψω · Λιιυ _ ' να ουνηΟιοοιιν / ι . _( ς _αοια _, _»¦ αι ι _παυιιουν ν . α χο _ριι « _τικ . ι _ι _, _» η > ν (' . _ιι αψηΛλομΒνον ιιιιι 'ια _( ι _Π , ι . αισ ν , Λ _Λποιος Λ ιαλι » ιι ς ι . ν ον ι _' μψιι Ιι _* αν . Οψωλυυ , ' να ι _· , _υπ 'ηα οιν ι ι μ α τον ληΟαργ < η ' . 'Μ _ιιμο _*» _παπ ' η : _ι £ ν _η'υΚιρι . ι να , _ιι ν _Β _, α , _ηη τ . 1 ς _χηια _^ ιπ ιιν ι ' _πηηΜ _ι » ς Β ) ν ' α γναηπη ιην Λ τολην . ¦ ' ( ν ( . _> 0 ( _ταν ι _^ Οραν αου , _Πρεκπ να μαθη α διεξαγη τλ ν * ψυχ _ραν _παλι . μον . _Λιν Οα μαθη αμως τουτο ιι π ** Βι μονον Μιαν _αποψαυιοη _- ιΙ πυωρησι _) τους ουνωμητας , νομιμως και _ετιαρ « ως _, χωρις τας ι _μωρλς _αυτας τυψεις _ουνειδησε- ι ως , αι αττοΒαΙ ηκβλουΟησαν τας Τ _03 _^ Ατ . * ι'ς κατιτ _^ ικι τς _^ οπιοι . ιπ ιων ιι ς την Λι ' _^ ιι . ηλιην _η « _Ι ταη Ηι ' . Πολιτεια ς . νΑΝδ _' _^ ΤΛΚΤ 01 ΑΛΜΠΤΗΡΕΣ ΦΛΟΥΟΡ _ΕΣΑΝΤ ΠΡΟΚΑΛΟΥ _Ν ΑΗΑΗ ΤΙΙΡ ! ΑΙ 1 Ν ΙΤΡΟ _ι ΜΕΡΟΝ ΛΗΛΗΤΗΡΙΟΝ ΚΡΥΠΤΕΙ _Λι ΙΜΕΣ Α ΕΙΣ ΤΟΥΣ _ΩΡΑ 10 ΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ Απαιτε ιται μεγαλη προ σοχη _ειςτ _ον _χει ρισμον των Λικ ν ενδιαφ ερον _υρδραν _υημοβιευ _βεν ει τβ μεν * _ΑμερικΛνικον _περιοιιικον « _ΚιΗοΙοΒ ' _δ _Οικει _ι _»· · το οποιον _ιπ _μοσιευομεν κατκ _μετκφραοιχ- μ * . Περσν των 200 εκατομμυριων λαμπτηρες χφλουορεσανιι ευρισκονται τωρα εις _εργοατα σια , αποθηκας , γραφεια : και οι κιας δις την _Γορειον Αμε · ρικην . Οι ωραιοι αυτοι ηλεκτρικοι σωληνες ε ' χουν ε ' να _με-^· _ολο πλεονεκτημα , διοτι αποδιδουν περισσοτερον _φαις με _ολιγωιερον ριυμα και £ _χοι > ν μα _κραι υχιτι κως ζωην . Αλλ' επει & η οι σωλ ηνες _« φλουορε- _οαντ _ -περιεχουν μιαν πολυ _δηλητηριω & η ουοιαν , υπαρχει ι σοβαρωτατος κι νδυνος & Β { .- κεινον , ο οποιος ηθελε χειρι- 1 οθυ κακως £ _· α κατεοτραμμενον ηλεκτρικον σωληνα . ι Ο Β _^ . _^ _υ . _ος ι _, ιναι _τοοον _σο-: βα ρος ωατε η Διεθνης £ νω · σις 'Μλ _εκτροτεχνιτων εξεδω- _^ _κε ν _ιοχατως ε α _δελτιον , με ] την _ι-κιγραςοην « Οι ηλεκτρικοι 1 λαμπτηρες « . _φλουορεσαντ . · ει- ! να ι ει ας σο _3 _αρωτατος _κινδυ- 'ος δηλητηρ ιαοεως . . Α · _τιπροσωποι Ασφαλιστικων Ειαι · οπων _Λποοτελληνται γ ' _ιτι Λ _τα ' κε ντρικα _γ'ραοεια , εις _το ' Κ α · ναδαΛ' , _και προειδοποιουν ιους _οικοδΒοποτας . 'Κ Υ _γε _ ονθ ) _ηΑη _'ν _-ηηριοιιι τΒ ] ς Νιας Υορκη ς _διεται . ε τους _σκυω αλοουλλεκτας να λαμιιανουν μεγ αλος προψυλαι , εις κα τα ιην ηεριαι'λλο ν ην _Ορυμμιιτι ¦ σμενων λαμπτηρων > _φλουορε-| οαντ . . ΟΙ _υπηρετουπε ς ι . Ις | το Η _αυτικην των ΙΙ νομ . Πυλι-: _ΤΒ . _! ω _ ' _ςιορουν γαντ ια κα ' ι -πρ ο-! _οτατευτικα _ομματογυαλιτ . οτιτν μεταφερουν η οπωοδητ . _οιε . ' _- , _· , ιζουν _κατιοτραμμινους οι >· λη νι . ις _τ ( 7 ) ν λαμπτηρων ψλου-1 ο () ι . σ εητ . . Δ ι ν _υπαριχουν _ι'τιι τ _< 7 _> ν ικ ρ : · . ' τυλιγματων των οωληνων , _τοικ . οποιους _αγορι ' ιζομεν _, ε ' ν _ιυτιοι ¦ _προΒιδοποιηαεις — αν και _τοη- το ι ινα ι μια οοδαρα ιλλπψι ς . Π ρο τινων ιτων η _Βοκιοιι-, _κχα οι . _^ , ι | Βεν ικη ΙΙλι _κι ρικη Β / _Βαιρεια , ως κ _< τ ' ι αλ ) . η' π α Λοι οικοι καταοκπιης αω / _, η- _ < . ) ν & ιι > λαμπτηρας _ιψλουορε- ( ικν Ι ' ι _ρχιααν να ι . _φιατουν την ) ¦ _προσοχων εκεινων που ι χρη _οιμοτιοιουν τοιουτους λαμιπη- μα ς δια βιομηχανικους οκο- _ττους . ΛΙ οικοδιαποιναι ο | ιι . ) ς ειν αι ακομη _αιιληροφορητο ι . ' Ο κινδυνος δε δεν _υιιαμχει μονον , προκι ιιιινου _ινιρι _>' ργο σιαιιιων , ι ' ιλλα και ει ς τα ς οΙ · κ ιας . οιατι 20 ' _- · _ττι _' ρι ' που _τ . _Τ _. ν- ι κα τοικων της Α μερικης , που ι Ι _' χοειν ηλεκτρικην ι . γκαταοια- 1 οιν , χ _ρηοιμοποιουν _ι ' _να Ι ιικ · ρκ _κιοιι . ρους λαμτηηρας _^ _ρΧο _ιι · ορι _οπντ !· , Ο'ια ' ι ς μηχανικος 0 α ι ) ιιυ ι ' - το νι ' ( _φανιηοΟ ' _) _ιιτι Ι ' νιιι ' . ιν / ρη π τος ιιωλην _λαμπτηρος « ι | ιλουε > _ρι η ανιι Οα ι χρηο ιμο- ! , _) _, / ιιο : _ιι ις ροπιιλον παιγνιδιου , λογ · Ι ιχ η !'| ι , Ιψος . Εν τουτο ις πι '(() α Ι _. πολλα παιδια — εν αγνοια δει _Οδα ι ' ως του ενυπαρχοντας κιν' _δυνου— εχρηοιμοποιησαν εις τοιαυτας περιπτωσεις αχρ _η-1 ατου ς σωληνας _φλουορεααντ . Τρεις επιστημονες του _ΒΙο-Ισοκομειου Χαν _τιγκτον εις το _Βιανεπιατηπ . ι . ον του Χαρδσρτ ε ' - γρσψσν ει ς ε ' να ιατρικον _περιο & ικον τα ει , ης σχετικα με μιαν περιπτωσιν _δηλητηριασρσεως _ικ τον σωληνων _ςιλουωρεσαντ . « Ενα παιδι , 12 ετων , παρεπονειτο οτι εννοιωθε μικρα —α νωδυνα-- εζογ'κω _μαια γυρω απο την σιαγονα του . Προ τριων μηνων ετυχε να παι ς ' η με _τοογ οιλοι _^ τ ™ ι < - _! ' - _ν <·~ μερος , οπου , μεται , υ των οκου πιδιων , _εορισκοντο μερικοι παλαιοι λαμπτηρες ολουορεοαντ . Εν α εκ των παιδιων , _οντιληοθεν οτι εις εκ των σωληνων Οα _εκα μνε ε ' να θαυιιααιον ροπαλον δια την μπαλα , τον επηρε και τον εκτυπησε δυνατα σε μιαν φιαλ ην . Ο _λαμπτηρ ιαπααε και _μερικαθρυμματιομ ε να τεμαχ ια επληγωσαν το παιδι ει ς το δεξιων μερος του λαιμου . Ο ιατρο ς ιου αφηρεσε τα ' | 1 > _ υαλινα _Ορυμματα , _εκαθαριοε κ αι ερροι > ε την πλ ηγην . Εν Ι τουτοις _ιιετα παρελευο ιν _τρι-¦ ων μηνων , παρα την _οχετικην ! επουλωσι ν των πληγων , η ε-| νοχλησις δε ν εςελιπε . ΙΙλα _- ι φρι' οι ) μαδια πλ ηγης διιτη-I _ροΟντο . Κατω απο καθε οη-|| ιαΒ _< ι _εσχηματιΒ . Β . _το _ιινα ς Οτι-Ι ρι ος υ , κος . Ε χ ρπαζπο 2 α- 0 ( ιο ανατομη δια να _αφαιρι-1 0 ο 0 ν οι ι'ι- , κο ι _οοτο ., Δυο μη-I να ς μι τα την ι _γχει ρηο _: ν τ ο | παιδι ι _ττ / οτρει μΒ εις ιο νοοοκο μειον με _τ _<> οημαδια Βι _ι ιι _δ λα · _οι ημινα _τιιιρα επι του προσω · ιιου ταυ . _Γραδυτερον _ιξη _λι'ιφΟηοαν ταυ _τα δια : _τιΒρ » αηιρω χιιρο υργικων επεμ 4 αο _ι _ι . ιν . IIι ς το _Βιουνιον ? . ιτυ , ινας Λλλος νεαρος , με μεγ _αλην ' ¦ _( · ¦ / ¦ ο _καοι ! Ι : | ' | ' ! ' Ι / ' , ' τ _! / Κ ΧΠΜ · - Α .-Λ , .. - _:. _'„ ι _κμππ' 'ι ς - . _μιι _υυ , _< - Ισκ 6 ν _ται ( 'Β _κι _επεοε , _ιηνοιιγ _- ι μην που ε χ ειρ ιζετο και /' οι . _ιε Ι ι . να σωληνα λαμπτηρας ψλουο _ρεοαντ . 'Εοπαο _ε μι ' οα οια - / _( ¦ ρια του . Ε _χρειασΟηοαν ε'ι , ε ! _τ · Ι _ναρραμμα-α αι < : < να κ ) . _ειοοον ' την πλ ηγην εις το _δει , _ι του χερι και δυο δια το πριοτρ _ον του . ΙΙκολουΟ ηοαν επανπλ ημμιναι ιατρικοι ι _' _πΒμιιαΟι ι' . ι '/ λλ ' α ! πλ η-, αι δεν ηνν _οοι η · ι ι ' _πουλι . _ιΟουι . Υπα ρχει ι ' λπιι ιιτ ι το παιδι 0 _ι '< Οι . ραπιυΟΒ | εν τελ ει δκ ' ι · _ηλαοτιν ης ' / ι _ιρην . ρ-, ι κη ς _ειιεμ _ιαοεω ς _κειι εν τω ιιι - τιι ζυ οι ειριστο _ ι « Τι ι 1 υγιεινο' . _ο-, ων του Νιου Τζε ρηι ' ιι ιιιν / 'ι _λουντ ιη πυρετωδως , ι > ιικ ) ι ! ι < _ειδηγιαε πρεις εκεινους , ι ι ' · _ττοΒοι ΟιΙ πι'ρ π _οιουν _ιαι ι ' υιΟ : ν ι ις _δΗλ ητηρι _ειαΟενιας ι ' κ ιε . ιν ) . πμπιηρων ι | ιλ _ουειρεπανΒ . ΛΥΡΙΟΝ : ΙΙ _αυι'ιχπο ΑΙ ΕΙΒΛ _ΒΟΒΛΙ Κ ΛΙ Ε . Ι _-ιΒΟΒΛ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΑΡ ΕΛΘΟ ΝΤΑ ΟΚΤ 0 ΓΝ 0 Η Κατ ' επιπημι _ιμ α _^ ιΙκο _ι ' _νι . ιοι _ν' , τον _ικτρι-λΟεινΠι _Οκτωυριαν ι ουιο λικ _ι ' ι αι , _ιπ _τι . κ · _ιιιλ > ε' . _'ιιΒ , ' ι . ' ι . ,.. ι | , _· , _υι _., / > . ιι , ν . Μ , _Λ'ιι λι ριιι , ιων _ι »( ες ' _ειγι . ιγ _, _Τιν π ' ι . _ιοΙ , Ο ' . Ο λιρα . . Τ ( Ι κυ _ριωτι ' -ριι τ ι ' . ) _ι' ειυαχ Οι ' . ι'Κ . ιι ' ι ! _μΜθε _: ι υμιιτι . ι _υ _ηααν τα _οκαληυυητ : _'Οιιυ' , ιΒ -1 , 5-1 / λ ., _ιΙιιηκιηα οιαια 6 _υυτι _' ρ ( Ηι Ι 6 _, 7 _οΗ λ . . ιηι _ ν _ιιεπε-κκ . ιμειΟι ' γαλα Ι / , 9 . νι λ , Ηιιι ιιει 17 , 017 λ , 6 ια ' )» ιιρα ι'λπιπ ¦ 17 , 808 λ ., ζαχαρις ? ο _, 07 . Β ι λ „ ιΜγιιρε _ιτα Ιη , _') 7 ι 1 λ ,, _δια-ιιαρα _ι _ιΚι ) Βι , λι .:. Η , 6 . _Ιιιι _. ' λ ,. _Ι- , ιιλι ια δια την κα τικικ _ιυι ' ιι' κιιιι . _ιιιιον . Ι 1 9 _· μ ( λ ., ιΙιαι _) ιαρα _ιεορελαια , εκ _ιαι , _ιηι ιιι ' ι'ι _' _, ινι _ι ς _κπι τ ου καθαρου ιιι ( μι - _λαιικι * 8 . _4 Ι ' . ι λ , _ιαιμιν κι _ιι _' _ι ! ι ? α λ , οιδ _ηροδοκοι , ιΒιι _λ _ λα αιοι ( - ρου _κλιι , 14 . 391 λ , ( ηδ ηροσι . _ιλι ' ι ικ και εζαρ'ηικπα _τουτον _^ _Λ _^? λ , μι . _ιαλλιιΙιι Ουραι κιι _ι _ιπιραΟιι , ' ιιι λ 20 α λ . , _ηλι κ _φικα > . ( ι ν ω _6 ιι ! 7 _ιν > λ ., _ηλικτρικο . _ε . ΒΗι | · 1 !)· Μ λ , ριι 6 ιεχ ]> _υ νη 3 . _Ι 24 λ ,, _ιμακιοεκ ει . 311 1 λ , 'ιιτ ριλπ _ιομπχανιτ ι > ιι _ιξπριημπτα ιουιι . _ιμ Ι 3 9 Ι _Λ λ , 6 α | ιι ' _ιιικερον νημα _3 . ° , > Ι 9 ( ι > _ιτ ) ι 6 π _· _κιρα _υφασματα -12 , 393 λ , μαλ- 1 λινα υφασμοτα 35 , 941 λ ,, υψα · _ιηια'α εκ τεχνητης μπαζι ς ι 7 , 406 , ., « ακκυι εκ καννσΛατοου ι ! Ιιη _^ . 1 . _1 λ , μ _, Ι , _Χλκα ι _ιιαν < . ν . _Ηπι _. _ι Λ , ' Λ / ιΟ λ , νημικα _λ , _ιτιαιιμπτιι Η' ! _, . ¦ _, , ¦ ¦ >· . . ι - > η Λ , ι _< ι ι ! ( , _ιν ι _) Κ ) . / _!« Λ , μηχανι 'λ ιι ,,, Ι . 1 . ι ? 89 λ , ιι , Αι |) _,, ι , ι . 1 , . _(/ . '> , , < ω Ι κι _^ _ινηιπ ? Η _<>' . > 8 λ , _, _ιοιοπιικΧπ ΙΙΙΙ . 1 ? 3 7 λ . _ελ α . _Μικα ΙιΒ / Β _. ιΚ _, νι ') Ι ιω ν ν . _ειΙΙι Α . ι ' , ιυλ ,, 4 , . Ι . Ο Α . > αι Υ | ιι ψιΜ | γ > ι ι · Ι , . Ι 28 λ , Ια _>!> μιΜΙι |> α ιι . ι _ ι' _ΒαχΟιν κ , Κ ' . _ηιιιυ οιυμιιιυν _ηπαν ιιι , _ικιιλιιυ θα , . ν , ιο _, Ι , 9 . ( 9 λ , η . ροζ Ι _. 3 . Ι 3 'λ , οι ινμ . λαι ' . ' , _'Ι _. Ι ι ! Χ , Αι . ρονια ' _' ¦ ' _«' > 7 > , π . . · . > .,., 1 . 4 20 Λ ., ι ' ιμυγ _Λιιλιι 9 ' . _' . ΙΓ Α , _ριΙΛκι 14 , { _Οιιι Α . , _ιΠι ιΛιι Ι . Ι 2 9 Α , ιιοιΛκι ! ι ' _ιν ι _) Ι , Ι ' 79 λ Λμαμμι ,,, 4 ΜΑ λ . , , ιιι Π _ιΙ _ι πι , ιΙ , _ιπιιιΜ _. μ ι ' νου του _ιιατ _. ι _· Ι _ι _.. ιιιι ) | ΗΗι . 1 ΙιΙ 7 λ , κονιακ Ιι . 012 | Α . , _οινοιι _. 'ι _-ι μ . ιι _... ) ι _. Βι Πιπα , ιΙ / ιι ¦ μ _. _ιμμιΥο _. ι ]( ηι _ι-πνιακ Ι , υι )/] λ , . ιιινι _ιι , ι ( , ιιιρ | -Η . | Ι ( VI ]! , ιι ) , · Μ , μμαν · ΛαμιιΙΒ . 9 _.. Ι 2 ΙΙ Α . , χ , ι ,-. οι , ιιια 3 . 20 1 ! λ , ειΑκηιινιτ _χαμουιι ια 2 η _, ! ι !> Γ λ , χ _. _ιρυ _μιιοιπ'ρην ιι Λ 3 . 1 Α , χα |>| ΙΙ > ΜΙ '» Ι )| Ι | ΙΠ ι , () 0 () Α , γΑιι , ΚΟΒ 10 , 413 _ . , μ ' _. Χλιι κιΙιιν _οα 2 , 339 Α . ι ηιιπιιο . 31 , 39 *! λ , ψκιηχω _- μα 3 34 Λ λ , χρωμιον 19 . 270 λ ,, _χιιλκιιπνμιτηι ε > 0 , 0 _ι > Ο Α . , _αιδηροπιιριτης 105 , 14 4 λ ., _ινιΟον Ι . '< 99 Α , _κυμινον 2 , 918 Α ., λινα - ροαικιρ : > .- , 2 , Ι 0 !> ) .. , _κεντ _ηιιητα ' 7 , 19 ' ε Α ., _τιχνηιοΙ _ειδΑντις « 4 , 927 κπ | _καρβια 6 . 04 1 λ . Κατα _τδν Οκτωβριον 1949 _ιτροοηγ γιοαν ιιι- Ιιιπιρια « Β . ι : _ς λ .-μ : νας 9 _^ α τμοπλοιο και 3 Λ | . θιιθφηρα , _αψικοντο _δε Ι , ηΙιΙ _ιιμ . _ιωται κα , Ι _ανιχ ωρι σα _ 2 , 16 ) , | ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΒΕΒΟΝΟΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ' Εξ αριστερων _ττρος τα _δεξιςι :: 1 ) Αττο τα μνημοσυνον της _τταρελΟουσης Κυριακης εις Αθηνας ετη τη _ετιετειιρ της _αττελευδερωσεως της Κορυτσας υπο του ΕλληνικοΟ Στρατου 2 ) Η _συγκεντ ροσις του λαου της εργατουπολεως της Καβαλας ενωπιον της οποιας ωμιλησεν ο κ . _Βκρειντυ . 3 ) Ο _Γρεττανος στρατηγος κ . _Νταουν καταθετων στεφανον ττρο του Μνημειου του Αγνωστου Στρατιωτου . ΕΛΑ « βΙΗΠιΙΚ ΙδΗ _Α ΜΜ Ι 1 Ρ 0 101 _ιιΑΗΛΗΙ ι _Μ _ΙιΚΙΑ ΑΜΙ _ΜΙ ΙιΙ Ι _ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ , Νοεμβριος Ι Τ η νυκτα της Κυριακης 2 ας _Ο-, ' _χτιοβρι ου ι ! . ε . και _ωρ-ον 9 . 30 μ . μ . • ε _^ _-α _^ _ι _< _ο _^^ _ι _, _ν _, _¦ _ο _ν σιυυα 6 < η _^ _€ εν £ _· _μ ι _ιτροσθεν του _δισκος της αλ _ηνη ς , αττο α _ατολι > ν ττρος δυσμας , ει ς , διαστημα Ρ _ττεριττου _δευτερολε-, _πτου . Τι να _Πτο αρο _γε « υ _^ ωμα αυτο _Τρεις ιΒι 6 πνοτη _τ : ς περι της < ρ _^ _' , σεος του σω _^ στος το _^ _ις-υ υτΒσρ- χουν _!) Επροκειτο περι _ινος ει _λευΟερου _σωματος κινου _μενο- / _, ' ν ' ς ι - ριρος _τηχ' _κατε _, ' 3 ι- · νσιν _τοΟ η _^ _ιου ιη Ιτ οος την αντιθετο ν _κατιυθ-ι _/ ναιν . ¦ 2 ) Ητο ενας _δορυοορες της σελη , ' _νι · _, _^ . 3 ) Ητο ενας δορυψορος της : γης αγνωστος μεχρι τουδε . Ειναι _δυνατον αρσγ £ _· α εκλ £ - ' . ξη κανει ς μεταξυ των τριων αι > - 1 ΤΒ . >· . ' ε > _ΛΒνου £ νι _^ ν Εν _πρωτος I . » - ' _ι-σι αδυ _'ατοι' να _υπολογιση κα-¦ _ι-ε _ις την _τροχιαν ενος _οωμοττος α- ττο μιαν η και β ιο _τταρατ _χρησεις . _{ ' Ο . τι _μπορει να _*« . αμη κανε ις _ΙΑ ' , ναι να εκοερη εικασιας και 'α δοκιμσ ζη να τα ς αττοι > ειξη δια να εξακριβωσ η ποια εξ αυτων _εινα _< η _ττλ-ιον- _ευλογοφανης . Η υποΟ σις _ΟΙ το αωμα σ _^ _'ο ητη _Βνη _· ¦ ·* . _Αλπ- -. ¦¦ - - _-Λ ' ( . 1 | ν _,,. _^ , δηλαδη ε ' σ ειδος _μκ-ρας σελη , ν ης περιστρεφομενης εναντι της μεγαλ ης , _ηυπορ ι να απο : κλιυσ 0 η ε < μιας αρχης . Η _υεγ ιοτη _τσχιττης με την οποιαν _ενιινειτο το σωμα ι _^ _εινο Οα απητει να ευρισκ _^ τα πσλι > πλ _ησιο ν της _σεληνης και εν _τοαατ η _ττεριπτωσει 6 α επρεπε να _συμπληρωα ο την περι -την σ 'ληνην _περιστροοην ταυ εντος ολιγων ι λε _τττων της ωρας . Υπο _τοιαντας * _συνΟη κας 0 α _ειχεν _ανακαλυφθπ Ι ¦ ι _, ' ' _, Ι 0 ! _1 _^ ' 1 ι προ καιροι / , καθοτι _£ ο _διηρχιτο : 6 _ττερανω της επ ι _^ _-ανει _ις της σ £ : λη . : _νιις δεκαδας _^ ορας καθ .: εσπεραν . Αρα _6 : ' ν επροκ . ' ι το ττερι _δορυψα-I ρου της σεληνης . ι Να ητο αραγε ·< _ανι ' . νας οορι . 'ψο , πσς της γης , μια -μικρα αιληντ _^ , υ _οτιυΙΒ : ς λογ _* , ) τοι _ιι . _^ _αχιστομ μι .-' _γειου ς του και της μεγαλ ης ιαχ _υ' τητοςδ ι φυγε τας μεχρι _τοε-δε πα ρα ι η [ : ηο ε ις ' [ οα γο ι ! ν α ι _λογ ικω-¦ _Τι : ρον , κα ' α ν' _λη _^ _Β-Λ ( . ) _. _ιτρηυττο-0 ρι ς Οα η ιπορ _'υΒ _] κιιν _.-ι ς α κομη ενα κατα προσεγγισιν _υ-| _τγοΛ _^ _>· ι _( . ι _μι ' ι · _τι | Β ΒΜιυα _ια « ιι -ω ς ι οι » δυναμει του τρ _ιτον νομου _τοιι Κει τι / ερ _, δια Βθυ οποιο υ -. _αΟ-ρι ς . ται ' καποια αχεα ις μ Βθ . _ξα 'οα _Τιτρα - | γωνοι _ν τω ' _πιι-Μοδον _* ατα τας ο- Μιοιας οι πλανηκιι _αιηιπλι ) Β < ονο _^ ν , τ γι ν πΙ _, _ριατροφ _ικην των κ _ινηοιν _' . ηι τοΒ' * ι '/> θι _> των η _^^ _τ · _ττ _Β'ο . ' , ι ων απο το σωμα απο 'ιο _οιιοιον _ΙιρΟι _ΡχονΤΟΙ , Αυνομκι του _τνηου τουτου , ο χρονος _τιου _εχρειαιι Ο η το _αωμα τουτο δια να διασχιση την επι . ι < ανειαν της σεληνης & ι _ικ-νυε ι ι > τ ι εα . ' _ΤΟΙ' - ¦ ' το διηνι ε μ ιαν τΒριπ οι / < υκλι _- < ι ν ι _( : οχια _ ' _ιπ ' ρι _ζ της γης 0 α _εδαιτα-, _ι ( ι _ιιμι- _Λ _οαια ' .. Μ , ι ) λ επτα της _ω-Ι 1 . 1 _^ . _ι _ υ Τ Β ,. ι _^ _'ι Ι ) _ΤΤι _^ . Ι _ιπω _υη η ι . 11 ' ι . · ' ι ς 0 α ( 1 ιι . , ι'ο . Λ _ ι · εν ο 11 ιο _οομιι τ ( . ν _ _το ιι ' . _' μ _ιι _» . £ ιο ει ς αποοται _ιι _ν ' ιι- _ρυιε _Β . α , 7 ω · _10 υυ _μιλ · λι _ι . νν αθ της γης . ' Β . ν τοι ' _τοις _, _ιΙΙι' η _αττοσ τασις _ιι ' _-ι η _ητυ · _ι . _0 _() 0 _μι . * . Λ ιπ ιπ _ριπ ου , ιο - ι £ _^ α οατο ( α Β ... _ιν ι _ιτο μι τανι ' ιι ' , ιπ ι . ' π _ιτ . ι _ιιυ ι / _μιλΛιι . ) κ _« - ΙιΙ διι ·! _} _Η ) _ΛΜ _1 Ι ( Λ Μι ' ι αα * : ι χ - - 1 κι μΒι ραν _δΟυ ιιυ , Ηον πι ρι _ιιοι _' . 'Αιιο _απ-., ι > . ' ι .: ς ιης _μηχαν Ικ η , · των ουρ ( ινι ( . ιι' _ομματων η _κ-ιχ α ( ης αι ' . ' τη ι / α _^ τ * ι _'ιπ _/ ' . ο ' ολ ικη _>· ιιι ς 1 ) χ ροιι : < κ . Λ' ? , _' ι _ληικον πυυ ΙΚι : ' _.-Χι . ι . ιαι _, ι ι ο _δκΙ 'ιην _)^ ρια _'ροψην ιι | ι ρ ( Ια η ι η ιια _,. α ιιπ _Χυ μικρος , * Κ πι ριηδο ς « . τι ι ιι , _ιιι _.-ν ( Κι _ε ' ηρ _^ ηι _: ιιι ι'ιν ιι ιιικ _-ρο '» ι : _-Β « ' < ' _*(¦ - 'ν 80 λιιι ιων ιη ς ι _. ' _/ . ας . Υι _ριιιταντ _ετ ι συ- ι κι .. » , (( νι : _(' . | . η ( ι κ ( ος _ιι _( . 'Ος τη ' _( -ι ν οχιμ ' ι ' ιι ι ' πμι ' _ινι πυ πιμ _ι δσ _^ _υ-!> £ ')(' ( * ιι ) > η _> , ι ' ν <> -αι 0 Η , _ι _)) _ιι . _· , ς : ο ι _' νδι νοιιι νον _πιΒ-ιι _) > . ι ν ι ι ιιι Ι Ι ι 'λει 'ιιιι π ΗιΟανατ _ης ι ιν _ιι ι ' Ιι ι ιπροκιπ _» _ιηπ _ι _ι'Λμ . Οι' ρ :.. ( ' > ινο _ι _/ μι ' νσι ¦ Π ( . ηιαι . . < ,, ( ι τι αοη _^ ι ι _^ _υΒ / _ι _, πνι μ , ιιυα ιπιρ ι , ιι _Ι ι | _- Η ] σι ν _111 » , Λ ι ' ι ,- τροχια » 1 _ιης γης , ' ] Ιι'ι ' π τκΗ ' ηνα ς ( Μ . ι . ' _( , _)(« _ιλι () : υ , Κ > α ( Ιι , τ α ς δ _^ Ο _ααι α ς 1 Ι £ ( ιΙΤ _ιωσ , κ 10 ι ' _δι χ . ' ηκΛον _ιιν α _ι μ « λλ ( . ν Λ ηη _> _ΧΙ ΠΙ _ΜΗ _· _, / _Ιι δπιι _ι _' νΟ , ' 011 Τ '' -α _* ι _** Ι _ιιιη _ι αιικν _αι ι η γη _Μ'ιμ _Λλιγον ' ' .. _ : - 1 , , ¦ , ( . _^ . '« Κι μι ωα _ν ιιι _/ ιινι ην αι _^ μα _, ιο _ινιοιον 0 α ιη ι _, ι ' _π ροι _, _ι * η π ιιλυ _υΒιιι ( ι _'ι . _ιιι _'(' Λις ι _, ημ ιιις πιπι ιαι ιν _ι ' κι _' _ι , _ι _, ιι * ακν _ιικ 'ης _ιη ' ηι ικι ν Ι ' ι ' _ι _' _, Ι 1 ( ' _, ' . κι ι 'ιιι III ( . 1 μι Ιι ' ι . _ι μ _ιιου , η οιι ολογκιΟειο _ιι τιιχαιης Κ . Η » _Β' μ _( λ Λιι . _ι _^ ' _*·' 1 ια ο » 1 . 1 - ( π _^' _- _' Μ Η . ν _τι _ι ιπ λογιι _-η , κι ιΟ ος Ν _» ι 1 η ικ Λ 000 _μιλ κ . ιν ιιιιο _ιιιυιτι ς ' «> υ απο ιημ · γη · . ' ι' _ 11 ' ( ι | υ ( ιι _ι ) μοι ΒΜ' · ιοι ιιν « ι κ ( πα ιιααιν αχ _ριβω ς _, ιο . κ η γη αηω _^ _ιγ _» : πηρα τρ _ιν · ¦ ¦ - μι αν [ _Η'νκρουαιν με _ι : να τιι _ξ _, _ιδκ _!) _ιι )· τοα _αιυιμος . ! Ιδ · 1 _Λμως τιΟι Ιαι ια προδλ _ημα Ποσιι _υοκι _^ πι Β ) παρομοια οαρανκι _αωματα διαιμιχοι- 'ν ιο διαυτημα και _δι _/ _ρχονκιι _ινα · _ττιον της γης _, χωρις να _ττιραοοιΛ ' απο ιπανω , _Αττυ ιην { _πιψανιιαν τ Β , ς 0 Τλι νΚ '« _- ? τ : να _κ _,-γιΒ _εττ _ 1 * _Λορπνα Τοιηυτα _οωμητη _ι- »· Β ρν ' _% - ιινα / _μιιρρονιι ι / της Λιιψ ην _ιιας ιου _ηλιυι και της _ιπληιι-, ς _ιιαι _ριτηρ _ηΟησαν συχνα αττο ιου ς ο · _στρονομο _^ ς _, αλλα κανενας υπολογιΒ 7 μος ΓΙν _ι _^ _ινιτη α _η < _ας ι * ι π . * τλ . 5 ! χι . δυν ολοι »·« ει _π » ιι ου : ιο _ιιπ ρετΒ _, μΒ ι _^ _ον _ει _^ τι . _ττ _ιδιολυ · ( ο ιοι ιι ς _ανακοινωΟ-ιι ς- ΚΑ ΘΗ ΜΕΡ ΙΝΗ ΠΡΟ Ι _ΝΗ _ΕΦΗΜΕΡΙΣ Ι _ΙΥΧΙΡΟΜΑι : Εσ _ωτιρικοΟ · Εξ « τ _€ _οικοβ Ε _τιισιο £ 2—0—0 Ετ ησια £ 3—0—0 Αμιρικης $ 20 Η σννδρομη _€ ιναι _προττληρωτεα . Σεληνη 6 ημερων Α ν . _* ι _λ _}& _% 2 _^—Α / 4 _^ _£ _τ _^ ι Ι ] _Μικω νος δο ' ιου και _Στυλιανουχ _« φ ι / _ψοι _^ ' _<^ , ' ι Λ . _-. Ι Ο ΜΙΗΙ 1 Ζ « _ΕΙΓΙΤ ΕΔΕΧΘΗ £ ιΑΜ _ΑΡΒνΡ _Ι 4 Ν _ΔιΑ ΤΗΜ ΑΡΚΗΣΙΝ Τ 8 Υ _ΟΡι Ιι _ιΗ Μ Μι ΤΗ Ι 1 ΙΜΜΜΜ Ελπιζει , οτι θα εξ € _υρ € _θ ( _ι τροπος , _& _στε _κοι οι Λεμ € σι _ονο _1 να _μετασχουν του ερανου . ΛΕΜΕΣΟΣ , 25 ( ΤοΟ ανταποκ ριτου μας ) . — Αντιπροσωπεια της επιτροτπ } ς επ ' ι _της _οολλογης Β . _ρανιον ( , ττφ των σι / _μμοριοττληκζ _ω ν _πτεσκεοΟΒ ] σημερον -τον ΔιθΜ . ι _τ η > Λεμεσου και _επεδωκε διαμαρτυρια _^ κατα της αρνησεως ~ ου , οπως παραχωρηση _αδειαν πια την οιεξαγωγην ερανου εν / . ι _- _ιι _^ * ιΒ } υ '' ιρ των σ _^ _μμοριοτ-λη-*· των · . Η _, _τλ τιι _τροσο _^ ττεια _ιιτοι _'ισε π ρο- το .- Δ : θι _κητην . _οτ' η αρνησ ις _ιι ιι ιι _ν . ιι αδικος κ αι αντιβαινει ι : / ν : κ · _-ιιια . _νηρυχβεισας αρχος ] των Η ν . Εθνων , τα οττοια εποι λεμησσν υπερ της ελευθεριας , θι' . γει οε την _Ελλ ηνικην φιλοτιμ ιαν ι του Κυπρ ιακου λαου ει ς τον οποι-| ον η _αρνησις του Διοικητου γι _τφοξενησεν οδυνηραν εντΟποοιν . | Ο Διοι κητης ηκουοε μετα προ _« σονης τας αποψεις της αντ ιπρο- _σωττειας _, της οποιας εδε χθη την διαμαρτυριαν , εδηλωσε δε οτι ελπιζει , οτι Θα _εξευρεθω τροπος , Οπως _μετασχη _κσι ο λαος της Λε ' . μεσοΟ του διεξαγομενου _εριΙν _ου > υττε ρ των αυμμοριοπληκτι _^ ν . Δ ! £ 8 υΕΣ ΕΠΗΙΜΙΙΙΙΙ ΔιΚΑΣΤΗΡΙΟΜ « ι ΕΞ 4 Ν _4 ΒΧΑΣΗ ΤΟΥΙ ΕΝΟΧΟΥ ! _ΑΟΡΥΦθΡΟΥΣ ΕΙΣ _ΜΜιΙΙ Μ ΤΟΝ ΕΜΗΝΟΠΙΙυ _ΟΝ 0 κ . _Μοκ ικιιη αφικετ ο εις _Κωνστ αντινουπολιν εξ Αθηνων . — ' _& _αοτ ην Τριτ ην 8 α εκδιδεται εφεξης ανακοιν _ωθεν του Βενικου Επιτελειου . —Ποτε επ ανερχετ αι ο κ . Σοφοκλης Γενιζελος . ΑΘΗΝΑΙ , 25 ( Ρεουτερ)—Ο ραδιοσταθ μος Αθηνων , _καταγγελλων αποψε προς τον _πεττολιτισμενον κοσμον την _οατροθυμ ιαν των ολοκληρωτικων καθεστωτων , οπως συμψορ < _$ ω 6 ουν ττρος την προσψατον αττοφασιν της Βεν . Σ υνελευσεως των Ηνωμ * Εθ νων _ττερι αμισον αποδοσεως των υττο των συμμοριτων _απαχθεντων 28 . 000 Ελληνοπαιδων , εζητησε την _εσττευσμενην _συστασιν Ειδικου Διεθνους _Εγκληματικ ου Δικαστηρ ιου , τα οποιον να εξαναγκαση ει ς συμ ιορφωσιν τους ενοχους . Ο ραδιοσταθμος _μετεδωσαν _ακολουθως δριμειαν _βιαμαρτυριον του _Γρεττανικου Συντηρητικου Κομματος , δημοσιευθεισα _* εις το τελευταιον τευχος του Τμηματος Μελετων του , κατα της αθεμιτου _κατακρατησεις των Ελληνοπαιδων . Λνεν ωρπσε σημερον ε _£ 'ΛΟη · ! .. .-ν- — . « . _—« _»«™«_ επινει , συ ιυοοισ < ων ρησεων . Τοιι συμ μοοια < ων επιχειρησειον . ! οι- _ουτο _ΟΛ · _ακοινωθεν θα _εκδιδεται α-: παξ της εβδομαδας « αι συγκε-Ι κρψ _^ _νως _εκαοτην Τ ρι την , θα α ' , _αφερεια ι δε επι τ ( Ο ν γεγο ο · ι Τ _( ον _ολοκληρου της _εΟδομαδος . ' Δ ια του υπερ _^ _κ--α . ειου Ιλ ' _Ντι Φρα νς- · _αψικνειται την προπεχη Κ υριακην ( αυριον ) η την . Δευτερα ν ( _μεθαυριον ) ο Γ' Αν- ι _τιπροεδρος της Ελλ . Κυ βερνησε-ι νοιν δια Κο _νυτανΤ . _ι ουτι _εΛιν ο _^ Α μερικανο ς Υφυπουργος των · _Εξωτιρκω . ' κ . Μακ Βκηη , _Τι-α πρ-Β . δρευοη - _ε 0 ημεροι _> ' Διασκεψεως των εν Μ : ' σ η Ανατολη Αμερικανων' δι πλωματικων _ανΤιπρο οωπων , εν _οι ς οι _εν Τουρκια , Ελ λαδι , Πι _, ρο . ' ςι , Αι _γαττιω , ' ! _ρακ _, Λι 6 ακο . ιυρια , Ιορδανια και Σαουδικη Λρα 6 ιο : Πρε : _ 6 ευται _, --. αι οι εν Κυπριο και _Ιεροσολυμοις Προξενο . Η Διασ κεψις Οα αρχισ η _αυρ ον ( σημερον ) . 'Αττοψε _ανηγγελθη η ει ς Κω _νστανΤΙ-• _, ουπολ ιν _αοιξις _ταυ κ . Μακ Βκηη . _Ανεχ ο _, νωυη σημερον ο _τουθα , υτι το _Ελληνικων _Βι ι _κιιν Ρτητελειον ηχθη _τι ς την _αποφασιν _. Οπως μη _ε _, κδιδ η _εφεξης _καθημερι- : _νως _αχακοινωΟεν περι των _αντι-Ι _οος κ . Σορ . Γε νιζελος , προερχο ' μενος ι . < _!> ι σς Υορκης . : Αιτησει της εν Ελλαδι Αμερ κσνικης _ΑποστοληΒ _ΓυΒ 9 _ι- : ας α ¦ _ι'ι _κετο ε _·< Βερμανιας εις Αθηνας ιη λοχαγος _Λ-ιπι' / _τιουρ . ειδικη _ιατρος— _ψνΟΙυΟερατιιυτης , ινα ε · ι _φσρμοση _ςιυσιοθεραττευτικο ς με- , βοδους ποος καταπολεμησιν της { επιδημ ιας πολιομυελιτιδας . 900 . 000 _Ι _ιΜΙ Μ _ΑΙΚΜ _ΙΛΟΙΙΙυ ΚΡΑΤΟΥ _ΝΤΑΙ _ΕιΙΕΤΙ ΕΙΙ 800 ΡΟυΙΚΑ ΜΜΜ ΙΜΙΜΜΙ ΛΜΝΟΓΕΡΟΝ . 25 ( _Ρεουιερ ) .-Ο κ . Χανς Στεφαν . μελος της _^ οο _ιυ / . ιοτικηι _ΔηιιοκρατικΒ | ς Ο ργανωσπως ι _Γοηθειας Λι _χιιαλωιοη- ΙΙολε μου , _ιδηλωοι οι ' _ιμεροι ' , υτ ι υΟΟ χιλιαδες Βρρμα ων ιι _ι χμα _λαιΒων _? κ ' . ' / ¦ ι εκατομμυρ ιων , συλλ _ηφθεντων _ιι ς - . η 'Λ ' ., ι ιυλ ικι ' ιν _ιυ ρ ( Ι πιη _- _, ευρισκονται ακοπη ει ς ιην _ΣοΟιι . _τικην Ι ωοιν . _Κυ _: α _ττΑιιρορορ ιιι Β · _κχλιννοστησαντων αι _χμαλωτοχ _· , _τιροοεΡεΟη ο κ . _Στεφ , ιν , _^ _Ο _. _Ουυ _Πιρμ , ηων αι χμαλ ( . ) _Τ _( . )· ευ ρι · οκονιαι εισετι Αν _ΠοΛωνια , 1 5 . 000 εν ΒιουγκοαλαυιΗ . 20 . 999 ιι : ' ! _Οε . γροΚο _' υι : _κια και 2 _ΟΟ -ΑΟ 0 ιν Αλβανια . Περι τα 50 » των συλλ _ηφθε τ ( . η εις την _ΑιαιΟΛικεμ · _Βερμια _ιαι _, . ατιΒΛ ) _λεοΟι ] σαν _( 'γ Μ , ΟπσιΚιΙ * _ ι : _Ο'ΤΤΟΤε 0 < _ι . Ο Κ . _2 ! τ £ φ _^ ν _ειονιΟεν , ΟΤΙ _δει / _μι-Ι _τσΟοΟν _ειι ' _ριι τι ' . αααρα τουλαχιστον ετη δια να _αττελευθερωοτι ' ] Ρ _ι _., σοια τους _ενατιοιιειναιτ ας ει ς 800 _στρητοτιεδα _αιχμα' . _ιοτουο . | Η ΜΜ _ΜΚΜ ΑΜΚ 0 _Η _ιΥΗΟΙΚΙ _βΚΕΗ ΣΥΛΛΟΒ _ΓΗ _ΑΕΙ 1 ΕΣ 0 Υ Λν _ ιΛΕΙΟι . 25 ( Τ _^ 0 αν α :: ο κριιυυ μας } . - - Υ : το της Ε _' _-ω _^* _.-ι _^ ς Εθν ικων _Ααι-. _ων > 1 ι . _· ν _υιΜα . _^ ο . ' Συ _λλογων Λ . μ » Μθυ _πιιριλη'ι 0 » 1 ι . ι * ολοι . 0 ος _ειπατυλιι (_ κ _μελους της Α . ΛΙ του Αρχιι · _ι κ _^ _^ _πο _· _. · < , * . _Μακαριου : 'Π-να ιν _^ ι ρ . . ? αγαττητα _, ι . 'Β . / α ( . _.:: μι . ην οιο ! / μη _6 · . Βε . < ο _ _Κτ ς _επιο ο . ' 'Β '('· . ι _^ ι . _η · ' _^ ' ιΒ _·^ 'ι-Ι -. _τ . ι α _[ _'αι ιρ , ιΙ ' ιν η ,. τΒι ' _, ( ι / χα-¦ ι ο ιυΟ _μιν υιια' δια _τη _ ιι . ιιγ γι _> . _· . _ι ' . ιν ι η- , _Ιι'Β- ' 1 ' - _' ¦ - '¦ - > ΒΒ . , Τ- νι ' . _ΒΚ .. _, { Κι . ' : ι ι ΤΜιΗπ _· 1 Λι ¦ ιι ' . . . ι . , ι' - ,. _ι - ' . ' - ιι ! . ' 'ι . νι . Ι . ι ιυ _^ * : ,. ·¦ _., ' . _?¦ : ι ¦ _^ ς και ηυ : ο · . ι _ α > ' _^ ι : 'Ιι Πιι α _' . ¦ ι . η % .. '< : - > π » ( . ιιι Ιι >' - _. _'' .. μ ι _< Β 1 . 1 . ι ιιι τ : .. · _-- ι _ν , ιιι _, 'Λ ' : ¦ ι ¦ , : . Μ μ * : _< Ι ' ·)| ι . _> _'· . 'Μ ΟΙ ι . Μ ( Λ Β , Πι 'ι _!' ' . ¦ . ι ' , . α ι ι ' . * -Λ γ , γ , 'Κ ) 'Ι Π . ν : _Οι __ ' 3 ιΒι-. ικ : ι . ς κ ιι _'ΜΟι _μητο _^ ' _ποθητου Ε _^ _ΛιΗ-κοι Κι , _'ιτ _ρκκοα Λαου , δ , _αΒελουμεν , ι _αχιτης τιρος Κα _, 'Ι υ 6 Κ ι τι ρου . ν . α αρκ : ι · . Επ _ιατς υπο το _^ ι Παν . Μηι _/ . _οτη λιΒθ _^ Κ π ιου _ι - Λ'κχα , _^ ιο υ α : τ _· σ τα > . Β | η α-. _ολ-ι 0 _.-:. ε : Β < τι : > η : Μι _, _-α 7 , _αρα < _χ-. - _ιι _ρει _ι _^ ομεν ιην ιδρυα ι Εθνικω ν Λα ι < ων · ν υν οι * _Βιια . ω ' . ' _}] ι , _ _λλογι ν Λ υεσοΒ' _? . _ι , ι ι ! Βευαψ : > . ι-ι ' _ο . τι' τα ' _, α'λ ογ ιας της Ει . - _^ ΛΒ , αι . _τ _· _, _τιρο- _ _, - τ _-ιο ·* : ' _-ον _1-Ο ' . _Β . ην _δ αι .: ιν . > ι _· · ν _-υ ' '! , . _' . _-- _^ _ι ' _(> . πρι . _ιο ¦ _ . : _Νι . ι ι ι Ι : _ : 3 _ι . : η . ι υ . _> ' ' _^ ι _·_ Μ Ρ .. _ι • ιωιοι ' · γΟ τη _ - ι _-, _'ιν _. ι 'η'Β . / ι η .- _'( _ - _ι ' . _Οι-ι _χι' _^ _-Ι ς _Ετ _·· . » - λ . γ- / ι _ΙΒ . ι _^ ιι ς ι . ' Λ ευγ _ι-νη ο / ω . _'π δια Η ν -ι Λιγ _^ α _ιι . ι . τΛ ι'ω ' ¦ ' ο ' . · - _!¦' ' _* .- ¦ _ιη- ' ι '· . _^ : μ . : _^ :. Ευχι ' _ιΒ 'ς _^ _μι . / . · _Ι . Β . _ιιτυ : · - _.-. τι _- . > Ι ι ' ρι _^ Λ ¦' . Κ . ιτ _ι υ _' _Λ ' : _> -: ι · Βιος . ΤΟ ΚΟΜΜΟ _ΤιυΠΙΚ _ΟΝ ΠΕ _ΙΡΑΗΑ ΚΑΒ £ & Ρ 8 Χ 6 ιΙ £ Τπιι _£ ΑΕ 1 _Τβ £ ΡΙΑΙ ! ΚΑΡΑΤΣΙ , 25 ( Ρεου _τερ ) .-Ο Υπουργος των Οικονομικων του Πακ : ο ια · κ . Σουλαμ Λ _^ ι _^ χαμετ _εισηγηυη _> . ατα την εναρξιν των _εργασιων _τπα πρωτης Διε-6 _ . ους Ισλαμικης Οικονο μικης Δι' ασκι ' ψευ ς , _οι ιως οι Μουσουλμανοι σχ ηματισουν πσγκοσμιον Συ οστΒυμον , _ανεξαρτητον του Κομ-| _μουνια τ : _^ ο 0 ΣιΛασπ _ιομαυ και Ι ιων Δυτικων Δημοκρατιων . ι ¦ Ελ _ττιζυμεν _, _εΒτιεν ουτος , να _σχηματιαωμεν ομαδα ' ΕΟ νων , τα οποια δια της αμοιβαιας συνεργασιας εις το οικονο _^ ικον πεδιον (? α δυνη θουν- να βοηθησουν εσυτα . : Δεν επιθυμου μεν να παρασυρ _Οωμε ν ει ς την δινην των πολιτικων . Επιθυμουμε ν να μεινωμεν μονοι δια να ρυ 0 μκ * ωμεν το πεπρι _^ _μενο _^ μα ςκ Ο κομμουνισμ ος ε _ _ειλον · να _υπογραψ _^^ ν _Ολ _ _ιι αι καθολικοι Ιεερ _εις . Ο αιο . _- . _Πυυντ ιιπεν , οτ ι ο _Αρχιεπισκοπο _Μπεραν τον σ _^ νε 6 ουλ Β . υ' _^ ε α 'ι η υπογ _^ αψη το μηνυμα . 0 ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟ Υ ΜΙΜ _ΠΑΤΜΑΡΧΗΗ ΙΕΡΟΣΟΑΥΗ _ΟΗ : - , υ _ιης Α . γ /· , _ταυ Αρχιεπι'ι 'α'ι . _ι κ - _Μακαριοι- 1 _αιιεα _' _ι'αλι ' ι _. (' Λ _.- __ _τυ εεχ _:-:.: · 0 ι τη λεγρα'ι'Β _, μσ : / , ' .. ι-. π _'· ιωι α ο _> - Βιαιριαρχην ' ' ι ι ρ ' .. ' : υ ' Μ 4 Ιι · ' · ' _Τιμοθ-Ον _, Ελλ ηνι _- » -ιν Π :. _τΒ ριαρ : < Β ον - Ιε ρουσαλημ Λ _' . ι' Ι , ' : _ΤΒ'ι % _·· λης λυπης _ειτληροφο-. : _ρηΟημεν ε ' _κρηζιν πυρκα ' ιας εν Β α-1 _νιε ρπ Νοω Αναστασεως . _Δοξα-. ζομεν Κυ ριον ταχεις * _κατσιτταλη πυρος , διασωσει πανσ „' π του · _χ ρι · : οτιαν _ικου _οεΟααματος ευχο μενοι ¦ υπε ρ -πολυτιμου υγειας Υ μπε-¦ ρας αγαπητης _Μακαριοτιττος . Ο Κυπρου Μακαριος ,-.. Γ _νΛΡΡ _ΙΜ Η _« νΝΗΛ _^ Ι β Μβν ιι Λυι . ζ . ιι ) ιι _ι , ιι ιι _υιΙΗ ιυι ΚΥΩΡ . _ΕΜΠΟΡ ΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ _ Υι . , '] . '· βι : χΟι : . - ι :. ' ς τη _^ _τοαικην , ι , _ ιι _^( ι : ικ : ο _0 μηι , Ι ς Νοι μ 6 ριο ·) , . ) Α : . ' , Β ' !) _ι ι _^ οι ' _1 ι , μ 0 υι' - λ ιοι , ΤΟΟ Ι ' . ι Ιι . ι _ιιΜ ι ' , 'Β . μτιορ _, _κΟ _^ 'Β _^ πμι _λι- | - _ιΒ _, ριου ι ' . Ιιι ') τι )· . · _ιτροεδριαι' του κ . Λ . Ν . Δημητ ρι οι , . ! , ¦ _, ι ι , _ι ην π-: , , η ·· ' : 1 ν .. Ι ' , Ι _μ-:.. Τ . | · _) , 1 ΙΒ . | _- . - · ¦ _· ¦ ' , ι _· . , . ' μΙ ' , ' .., , . . · . / » .,. [ . - , - « _..: ¦ - , . 1 . 1 τ . ) _1 ,. · ' ,: _¦¦ _> . 7 , ι _^ ιθμ : _ . ι . , ' τ , , _' ι Ι .: :-' _- . ι ! _.. _(¦¦ _,, _τιΜ , ' , ν - -ι ¦ . ·( . _. · Ι ι-. Ι ! , _|· ιο : ιι . μΒ .: - . ι . _·> ΙΒ _' .. . , ' ιι ' -, · . _· ¦ _· . - _1 : > , - ι ., , _! , _, , 'οο , / _ι ' 1 , · ' : „ . ' . · ' - Ι ¦ . _ι .,, ι ' , _, α , ' _, _οηλι : 1 _:,, , _· _ιο κ . -. . ' γλ . _^ _ο-: ι ,: _η _Ιτ 0 , _'Βιιι , ' . ' _-. Ι _ ι . , ιι - ι . ¦ ιι , ι , ιιι ' ι-Μ ] _.- . κ _' . ¦ ¦ _- < ς ιιμ , ' » _ιιη-.. ι · - ι ,- ι · . μ » -. _ . _¦( . ' _' , ' ι ,. : | ( . '„· _' . ι ο , , ,. . _' . . ' . ' _- . . η ¦ ¦ ι ,, , , ·' :, ' -, ι : Ι οι . _ΛΟι . _ιι ) -. ο ρ : ( ο . _το . ' _< α - , Ι ( _ιει ' . · , _ ι οιν . ' . ν κι : _τυ : τ τ , ' , Χ ' . 'μ _^ ο _^ _'λ _ιΟΙ η-, . ν . Λ , ' | ι ] _( ,,: : _ι- ι . ' :, ΙνΙ . ' ι π V _οπο - _Β _: _, _. _¦ _κ- < δ ρ- λο _0 _ωριαμ , _ι , Οι - . ' ν . ερ-¦/ , ι ' _,.-, _αι (' , τκ _^ _ι _^ αρ <> _κλινι-: πι ιο _^ _ι'ρ _ .:: , . 1 . ' . ιιι _' _, _ΗΗ' Ο _,-Β _., ΚΗ ., _^ : ρι :, ' : ι - : κ .. ' _,, ' , , . ' _-, Τ 7 . < , . · . , , ' , ι . ' . _τρ . ' .., _, _, ' . ' . » .. ' : -. α ' _, ¦ ,, ! , ι , -: _ι ., ι ιι' . ,. _'Τ' , , ι ! , )< ., _^> . _ι-, Ιι ' ι ' . ι « ' < -. - . ι · - ! ν ,: ι . Ι ,, , . ) _,,,. · _·( .. ' „ -,: ' _]· . ' Κ .. ι ,,, -, π · . ) , - .. Ι . > , ν _, μι ' , _οι '¦ Λ ι ο -. · ιπ ! ι ' . , ' _ια ιο . 'ι ω' .. κ : _· ' Ι _,. ς υ _Βιι .:, ο , _ιΛ , ι ( η 0 ι , · ι ,, ι , . ' . ¦ _^ . Κ : _ι _^ _ιυ _^ < Λ Λ _· : [ - | Τγ ' . ' _,, ι ' : _Ιι _, _' . . _ . ν . _ιλ , ν . , ' _-υ-ρ' , _ - _ Ομ _ ..: ' . ·' ¦ , ι π , ' . _, ' _ _.. _.., _,, _> , Λ ....: · , - .-.. , > / , . λγ . ., » , » - .. , · ,,: · , ιγ _,, ., . ι . _ιι-ι . ' , ιι » _ι- ,. - ¦ , , , ,.,., 1 ' _, ι · _¦' .. / .: , Ι , γι ιη , - , ' :. - , > - ' π . ι , ,, _ι π , ρ , ' _Λρ , ' , , ' . Μ ., . _ _, :,: ι _Β- , Ι' ' '' , , , ¦ ' ' ( . ' ' : ' ' _¦ ' . ~ _' · ' ' Η ¦ ¦ .. ι :. . -ιιι . _τρ .- ' , :. , ' ' . ι Μ 8 υ Ι _ΙΚ _0 Ε 2 ΙΣ ΙΟΙ ΙΗ _0 _ΕΙΡ · Β » 1 ΗΜΕΘΣ [ II Ιβι ΙΙΜ _ΙΡΙ 81 Ι : 'Η Κυ βερνησις απεδε χ θη _τος συστασ _εις του Υ . ι _α ιου _ΚυΟερνητικου _Τυττογ : _ονειου εξεδοθη ει ς μικραν το- : » ι ' ) ν _ι : ? ' Π σ _' - _λι & ' _^ ν' η ε _^ αη ς του _) _-τ / _οτ-, ' _^ κλη _Οεντο ς ει ς _Κυπρον 'Α / _γλου ι ατιειοοννωιιονηι _ι _^ ' · _ι ' - _.-ν τιμαρ ιθ μου κ . _Υ . Γ . _Κιιι - ( ι :: ν . ' . Ι '· Το -Λ λ 6 γω βιβλιο-, · ο : • . ¦ ( . ι ιον _ιιιλι : . · · Σι . _αταιιεις δια _!( ν' 7 _ιμαριθμ . ο . · δ * : ι * -τη ' της ¦ _- _'<< - ¦ τ | -ο : ¦ , _πωλειται δι . υπο τ ε υ _Κυ · _Β- _^ ρ ¦ .- )! ι _* - _ - · α Τυπογ _ραφειου αντι 3 Β . . λ . Αι Ιι : ρ _ιεχ ομεναι ε ' ς -ο ιν ?< 6 · 1 γ μ _διιτλιον _ουστ αοεις του χ . Ρ ε '¦ , · ¦ - ¦ τα γουεη εγενοντο δεκτοι υπο της .-Κυ 6 ε ρ _ησεως _, Οα τεθουν _δι ει ς _εφα ρμογη . οπο της Ιης Ια _νουαριου 1 950 , Λ ωι _, ανω συστασεις 0 α λα _μβανωνιαι εις το εξης υπ ' : ·> _ι ' ι ν κα τα τον _καταρτισμο · , 1 τοι . · τ _κιαριΟμικου _δεικτου , επ ' αυτιον δε ι ) σ _δ' / _σαζειαι η _ρυΟμισις των _ημτρομιοθιων των _^ . _υδερνη Βικω ,- _> εργ _ιΒων _, ως _^ αι τηυ _τιλποιονοιιε- ι _νον εις τους κυ 6 _ερνητι . _* . ους υπαλλη λοι _,, ς τιμαριθμικου επιδοματος . ΑΓΕΤΡΕ βΙ ΗΕΚΡ 9 Ι £ ι ! Τ 0 Β ΑΒΡΟΥ _ΦΒΒ'ΠΕι ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΜΑΧΑΙΡΑΣ _ΑΑΡι-Α _Ξ , 25 _( Τ ( _ιυ ανταποκριτου μας ) .--Περι την 9 τι μ της ' . τ ηρ . ρ-τ · , * η */ _' . _^ _ιυ . υμια _ανευρε νεκρον _ενιος αγρου , εζωΟ ι του χωριου Λι , _Λο-ι- _· α )' - ' . _ _!' . τον εκ της κοινοτητος ταυτης ' ιωαν . νην Βεωργιου . 16 _^¦¦ ρα _ι- _' . 'κρ _ι . ι ιαι _^ ο ρα ιραυρσ τα . _πρηζενηΟιντ α 5 ια μανκιρας . ' £ ν ! ιχ . _ιι . ν , το > _ατενεχυ εν ει ς _τ ' _ν καρδιαν , πιστευεται οτι προε . < αλεσι -ρ . ) . Π :.: ν υ : ον . Λ ' πο της Αστυνομιας συνεληοιι η _^ _-αι ετεθη υ-πα κρατη-:: ι : · ι . ' _πρυσω-Ι _ον . ΔΙΕΚΟΨΕ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΝ _ΡΟΣΣ _ΙΚΟΣ ΜΟ ΡΦΩΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΝ ΓΕ ΛΙΒΡΑΔΙ _Ο 3 ΕΑΙΒΡΑΔΙΟΝ . 25 { _Ρεουιερ ) . —Ο _ενταυΟιι λ _' _ου ιετικος ¦ _ΛΙΒιΠιι . Β . νΒι _^ -Βι _/ - Ο _)· < _ο * ~ _ε-ιλε σ _^ ο η ι - - ρον το ς _τΒυλας το _. · . ΑΙ _αιυουσαι του πληροφοριων , κινηματογραφοι »· και εστ ιατοριου ειχο _· . · _ανοιξη δια το Πουγ >> οαλα 6 ι _* : ον κοινον απο του πολ *' μον . Εντυπο ι _γνωπιοποιησος ει ς την Σ εΒ- 6 _οκ _οοεπ ι χ η ν * α ναΦειΟι ι με _ευαναγνωστα σ τοιχε : α , < 5 _τ ι α _ιΜορ _? ωτι < ος Οικος _νρ _^ λιιοε _6 ια λο / ους , οι οποιοι δεν εξαρτωνται | ε < της _ΔιευΟυλ'σεως-. Δε ν προ ' κ : ι _-τσι να _δοβΟ εξηγησις , εΒ τε εκ μερος των Ρωασων , ειτε εκ μερο ., ς των _Βιουγκοαλαδων . _Ου < η ι : _ον _αζιοττιπτοι κε _^ λοι αναρερου · . _ο : ι τ-: · _ιι _λεισιιιΟ _ι επηκολουΟηαε ιοπ ικην ερευνα ι » ιπο της _ΑοτιΛΟ υιας προς _πιστοποιη- _^ _ιν της _ταυτοτ ητος Βιο * . 'γ . οαλα 6 ων _επ ισ _^ ε τπω · ν , ο ' ι οποιοι ανεχ ωρουν _ε- ' του κτ ιριου προ δυο νυκτων Μ _:-ςκσι _τε _,-ατον _ειχον αΒπομα _.-. ρυ 0 η _, δια κλειοτοα _αυτ θιι 'ητο . ' . ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΟΗ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ ΔΙΟΤΙ ΕΦΟΝΕΥΣΕ ΤΟΝ ΠΕΝΘΕΡΟΝ ΤΟΥ ΑΟΝΔΙΝΟΝ . 25 ( _Ριουι ερ ) . _- _Κατεδικαοθη αε _) μ ,: _ρο > ενταυθα ει ς _υιανατον ο 33 ετης Ντανιελ . ΡειυΒΛ _' , κατηγορουμενος οτι _εοονενσε ταν _τΒΒνΟζρον * του _Λεοιιαλ & υν _ΚοΟντυαν . Οι _ενορκοι κατεληξαν- ει ς την _καταδικαστι ( ην _αποοσοιν εν-: τος 15 _'ιονο ν λειττων . Οι νομικοι _ουιμδουλοι του Ρ . Ι _^ . Τν _ειι-ον , ι ) » ο πελατ ης _τ _^ ν · Οα _υηοΟσλ _^ ε '? _εσιν . θανατ ηφορος ανεμοστ ροβιλος ΑΛ ΕΞΑΝΤΕΡ _ΣΙΤν . 2 _^ ( Ριοι / τερ ) ¦ Ο Ερυθρος _Χτσυ ος αι'εκ _θι _ _ι-ριμι-τι- υας εοαυ ο ¦ α γ _ιοΟι _ιςηλεγιι'ΛΟ-. _- _, ι _* ηλογι ι _^ μος : Τ _| -ος ιιπυ ι ΚΙ _ ι ( _..-Ιν των α' . ') _- ι , ι _λογοι , _νιι . _ιν * ¦ .. ιιι _' . _Ο .. _νιΟΤι-Η' Ηι _.- Ι ' (¦ ιι . Ι . ν παρ · , _τρυιτων και μ . _ιτ < _ι ι . : Ι : ςι ι-Β . 'Λπ υ · ιυ ' , ι | ,. ι ι ι V ¦ ι ·' _ι . ιι ,. · .- · - υι ' . ' _-. ν ι-ν ( . _' . ' μ-Ι _.- · ιλι _^· ον λ . ' _ι : _· :- ' . ο . Α : _ο _ο . ( - .. -ι . ι .. · · οι ¦ .-,. _ηιΜ-Α _αοψαλιοεων Λ 9 . 1 . 6 . : > ,: ¦ . _< , * . / . Λ . 13 _Λ . Β > 6 Ι _1 · : Β · : ρηι' . _Λι ' / η ¦ _ι : _> _- _, η ι .- · . Ι ·· . , . . . ιγ γ , Ι-. τ : ι -. π _ια ιι - Λ . - 1 . ! δ . ' _ι _,: τ . _- Ι-. 1 ι π _0-: 'φ . _, ς Λ 10 _Ι- _: , _ι , _:. ι . Ι . Βα ι _· ι . ι . _-. ι Λ 7 Ι . ι / : ι _^ ι ' ι ' - : _· π . . ιι < Ι Λ , ?/ ' , ! ιιι ι _ιπυ- ' κ Α . Ι . ιο . ·'· : . 6 ια μπιν _ι _οπι _^ λι _, ιν . : · ι 6 ετ πγ ( , π-ν ι - Λ ο . ·* . » · _, _πι _, _-,,. ι ιι * ι . _! .: · _.., _· . _·!^ . ! , _ . Ι'' 3 3 - ' . _' _. ' ι- ·] Β Ι ι V Ιι ι Ι . _Ιιι ' _Ιιο Α .. 51 ' , ' Λυ . ' Μτ . ι π . ν :. ν > . Λ . 1 ? α . Β - ο ! ΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ ι ΤΟΥ Κ-Ε-Κ- ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Α _,, ' _, / _ι ' . υ . η ι υ } ., - * . - ι Ε * κι - Τ < __ ο ονια τιι _ ρι ιοι _^ , — Χ'ι ι ι _ιΙι ' ι ιιΜι _, ' . _· _, - - _, . ' ν ιι _> η , _νιρξκ υ ..-ι ' π · .. . ., ι . ι ¦> ' _^ Π ι . ' Κ ι :. Ι ' . ' _Αμμυ _, . _^ ι ,, , _> , _Λυ , λ _,,, _ι-, ν υ ' ι _»· _.., , ι . [ ι- ι , Ι ι ιιιιμ . _ι'ι _ . ι παι ¦ ι Αν :-, , _« ,. _« ι . : ι ι υι _' α ( ¦ _.. > . ' _ι ν * , ιι [ ιιι !> ι _ , ... _^ . ..... - ΑιΙΟΕΛ ΟΜΜΜΟ _Ι , / , ιι , | | ι '| 1 ' 2 .. ΙΙ ) , ι μ . Ν | , _, ,, ι _,, ιι . _( , _ον _( ΙΙιΙΟνι _ι ' _-ν ι . ιι Η , ιι ) γηπι , _'ιιιν Ι' . } . Ι' ) . ιι ) _ΛιιιιΝι , _ΛιΙΟΙ Λ — ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ , Μ 0 _| ΙιΙι , ΙΟ ' υλι ' ι , Πι , ι η ι , _υ ¦ ., ι ιι | , χ ι : ιιιι | ιι ιιν ιιιχι ' | ι » ιι _ι-ι . · αυι _' - υκ _ιν ιι | ι , ο , ||/ , | .,, γ μιΙ « ι _ ιι ι : ι . ι _^ λ , ,, καρα _ιυκαλοι , λι . ηι τυι > / Ληοιλ _· Μ { . _Ιναι . Ο υι ) _( Μ (> ινΟΒ υγαν · νι _*> - Βιλι ' . πιιπι _ι'Β , ι ιι , ι ,. οι ' , _, ' νι ' - ιιι !¦( ' - Ι , Ι ' . _' , / _% κ 11 π ι ι ι ' ι · ,, Ι , ι , 'ιιιι ι , ιρνιν . _, ν ,,., Μι ,,. Ι ,. : II ΕΞΑΒΩΒΗ ΙΙΡ 010 ΝΤΠΝ | ΕΙΣ ΔΑΝΙΑΝ Α ( - | _ι ( 'ι-Ι ( . ιι ( III ( ΙκΟινΙΚ . Ιυι , 11 I Ι ιΙιιο ιι _)< _Κυυι _, / _ινηοι . _Μς ι ης _Λπνι α » _, , ι | ι ( Ι ) _ι _) αμ ι » _ι ττι _ριοριυ | _ιπι ι _ιι _κι _-, ι , ι > _'ηι ωμιο μι »·> ι _μιιοριΛ'μακον _κ . η _, _ΟΤ Ι διΛ' ι'ΙτιιΙι _ΒυιΛ ' γ α ι ιψει , ης _αλ , ι . ι _ιτ ιιτ ι _π ιιυι _ηιικει ι _ιοαγι . _ι , ι ) ι ,, ι . ι · μ » ι , ' ια _μ _ινα απο 'ιων' Ιι · Μ . Λ ( μιμ . _3 _» , Αρχωι ' _, ι . Ρ _, α « ολαΑ ηη · < ι ι αα Ι I Ι ι 1 _ΥΜΙΙΙ . Β Κ ( Ι Ι _ΙΙΑΒ'γιΚ » Ι ( . Ιν' _( Ι' λι ') γ ι _, ι ι Ιικ . ) ν _-ΙιΑΛινιαι νιι _ιδουν οι ι ' V ι _· πι . | ιι μι ι μι . V οι ι . ι * , Ι ο ι V Αι ι , _κυ ' π ιι , ι Ι |) ιι | Ι _ιον | ιΛ > Ι . Λι γ » - ι οι Β Ιμο ¦ Ι μΙ | 0 ι : ι _( . _^ . ! Ι ινα ιι · - > ' * μιιιι ( _ιιι _^ ιακ _> ν ι _< _ιι Κ . ιν » ι _· ιιι ιο υι _^ ΙλιιυιΚι _ι . Ηι . _ _»! _, η μιυ ' , ' ιιι , [ ι »| _ιπ . ' . μι ' ι , _μιγ _,-. ¦ . > , ( , , _πν ο ,, _ομιυινκις , χαλ _^ ν _^ _,, . . ιιιμ _^ ι . ι μα , Μ ( ι 1 ιμ ιδ κι κ . ιι . ιιιη α , > _. ι ·> π λικΜιι _-ης . τετ ραετ ης φυλα χ ιςις εοι εμπρησ μο δασουσ _ΙΙ-. ι- .. _Κ ( 1 ,- _( , Ι _.,,, _- _Ι'ιιιΙ . Ι , 1 ) . · Λι . ' _-Ο _,.,,,. ι , ,, ι _, ι , _' _- ι , · . 1 , Ι ¦ . , , „ , ιι ι („ _αι II ) _, [ , 1 ·> _' | . ι , ι , ι _Ι , ' , Ι , ¦ Κ , ι- ι , Μι 1 ( , | _ιι , , . 11 , , - ιι Ι , μ ' _> , ΙΙ | . ' ι ., ! _^ ι ., _ ¦ , ., ι ,. _ι , ι ( , _('„· ι II , , ,. ι _,-,,, · , Β II ι π . -, ι , _Τ ! _||· , · II , , , . _Κι ( Ι' , · Μ , Ι _,-,, 1 _^ ι ' _ι , ι _, , , Ι ι τ 1 1 ' ι ,, ιιοΟι . ι ιιιν - ' . . ι , _ι- ιι · _νι ι ::. | | , ' ι !¦' : , . _,-ιιιν ' , _? πη ' _,, _ι Τβι Ει 1 _^ _Μ ΟΕΚΟι ν _' ΟΜ . _ΑΝΑΒΕΜΜι Ν ΤΗΣ ΠΕΡΙΙΑΣ Ι ι . _< ,, / . ,, Ι , ' Ι . _Τ , _|' , Ι Ι _' , -Ι / 1 ' » , Ι .. Ι ι , :. Ι II , ' . ΙΒι , ' . . . · . ' .. , _ι ., 11 ΙΙ , ι , ' _^ _- _, Χ'Ι ) ι , :, . 1 , 111 Κι ¦ λ ., ' . ι . ,, ι , ιιι ' _, ιιι . ι-, ι . ,,., .. ! . ' , ' _,:, ι ' _) . ι , _ ι .: , , ι :,... > . ιιι . _ιι , ' ι , ι , · _. ¦ ¦ ι ¦ . ' . ' . ι · , . ¦ , ' ι . Ι . ., ¦ , ,. , ι ' . ' . Ι » , _,:,. ¦ ' ' Λιι , -, , _)( ' _(' , ' , Ι ' . Μ ι , ,., | , ι ¦ .. · , Ι ,, - , ι -Ι ,. -, ' Ι ΙΟΙ Κ , .- _.,,-ΜΥ » - ' |||| , ' ' ' ·¦ ' _-ι , >>'¦ , _|· , ' ¦ -, , ιΒ :. ι . ¦ , . ι , ' , . , ι - _ιιιιι , ' ι .:,- ι _· . . . ' ' Ι |( , ι ' , . _^ .,, , , . ' ,. ιι . , , ,, ,, , , , _..:, ι _ . , ,, , ι , ,, ' ¦ ι ,. ¦ · : Μι , ., ιιΠΤΒ _^ ι ' ι Ι ., Ιι _( ι , ' _^^ | _,-Μ ι , Ι ,. Λ , ' .., _)< ¦ ' .:.. -, , , . ,, . ι , ι Β 1 . ι , ι .-. ¦ ,- , > ... ι ,., . ι ,, η ,, , ¦¦ _( , , ι . ' , _! ' ι ,, _] . . , ' , . ιιι ι ] _ι ι , ι ,. ' ,, _]) ,,, γ , . _'Ο , Ι - ' , ι ' Ιι , ¦ . · ,, ιι' , 1 , . -ι , . , , . ,, Ι Ι , Ι , ι , Ο . , , ι , , · μ . „ , ' . ' ' , '' - ' , ' ' ¦ . , ' , _' „ '' ι ' ., ' , '¦ Ι Ι ,- · . · ,,,,,. · _., . _, -, || Ι ¦ ' ' ! , '· ι' · . , , ' Κ ' ¦ Ι ¦ ' , ' , . | ! ΙΙ _> _^ ' ' ¦ _,, ι _> : ' _ιι Ι | . ι Μ . -.,,,, „ ,- _,,,, _>„ _,,, ,, ,,, Ι _,, Ι ! ,. _ Ι-, - · ,, Ι' , , ι | ,,,, Ι | ,, ,, / ., , , | ,, _' . ! ¦ ' ¦ , ' Ι . ' . ' _,,, λι . 1 , _- ., ι . . | _ΙΙ .: ι Ι , Ι ι II ΜΙ' ' ¦ _,,. ¦ , . .. ,, Ι' ι , -II , ¦ _| .. _| ι , ι ' - _'¦' · · 'Ι ' | , Ι | , Ιιμ ,., Π ΙΙ | ,. _Η - ' / , ¦' , ' ' ,,,. _' I , Π , | , , _¦! . · ,, ¦ ' , _'·¦ ' ι Ο ι ' ν ' ¦ '· ' ι Π . · , Ι _)( . _, ' , ι „ ι ιιΜ '¦ '· ' ι ι ι · . ' , · - , ι . _' . ιΙ ' . _ιη ¦ Ι ι | ι ι - ¦ Ι _, ι , ,, ι Ιι _· _. , I Ι , Λ ,. , , , ι ,, )· - , |„ Ι , , _> ' , -Ι Ι 1 ] , _ 1 -III- ( , ΙΙ , ΜΙ || .. , , '( |· ¦ ¦ Ι' ! ' ' . _' · , ¦¦¦ ' , μ ιι . ι / ι ( , , ιιι ι'ι , ,,., ,,,,,, ι ,, Ιι ι ,,. _,, , Ι , _' ,, _ι πι · ,,,, ρ , _ 'φ _* , ' , ' , ι ,, · ' ι | ι , _' ,, ιι ι ι ιι , ¦ _, _- , , ι ι ι , Η , Ι πι _' , ' ιι , ι ι- ι , ' Β , Β _| , Ι . ,- ι Ι ' | , , Ι , ιν Ο , ι , ιι . ' _, κ _, ΚΙ ΙΙ'ιι _ι ι _, ι / ν , ' ι , ι _( , γι _, ι , , · , | ιι ι , ) ι ,, ι Ιι Ι , ι ΜιΙΙ , ι , ιμ ι . _ιιι ιο Χιιχι _' , η _κιρα · μ _, ΙΙ ,,, ΙΙ , | , Ι | : ν , ·| 1 < ΙΙΙ ( Ι | ,, Ι , _||| Ιι , ΙΙ , | 1 . , , Ι • ι Ιι ι ΜΙ · ι ι - , Ι ι χι | „' ινι | , . ' ιΙ Ι , ΙΙ _, ΙΙΛ ' _- ι _, ιπ ,, ιι ' , ι , _ι , ι , ' _: ι Βμ ι ' ιη , _ιι , ν υιι _ι'Ιι ι ¦ ) Ι | , ι _' , _ιι , ν 1 | ιι _« Ι μι Κρ , Ι ι _' ργιΗΠιΙοΙΠ μι . Ικπ . οιι | ια ιια | _ιαγω / Β | Β , 200 , ' , ' . Ι _,.-ι ι ' πι ι ι ' ι .., , Ο , Ι ' , - > .., ! ' ( Ιι ' ι-ΙΙ , , |„ Ι Η , . , _ ,, ' ,, ' ιλ ι Ι | ιγ _ο _, ιΚι | ι , ιιι ,- ιαι Ι _ιγιΙιΤιι ινιοοιΜν _ιιιι τ Λν Ι κ _, ι ι _, _ι-ι , . ιι'ι _, _' , ' ι κ _,-κ _! _,. ' .- _-. ' _οΛιι _ι-, ' . ' ι . : _ιι οιιι ' - ., ν , ι ' '' ' » , ι' _ _- ' ΠΒ-ωιι ] ι _, αι _^ ι _- _· - _χ _, Η . ' . ιι _'Ο , ' ι ιι , ι _ , . ' ι ' ρ >' ι ι ,. ι ' . # ιι ' -ιι : θα _,.- , , < , ι ι , ν - , ι μι - , , _ιλ ,: ι ι ιγ , ι , γ , · , () , ι-. ι . ν , ( , ι- ,, ι ι , ,, ι ,. κ , ι ,. _(> , μ , , οι , ι , , . 'Βι . ' , ι ,, Ι / μ , ι ρ ,. _ι . _ι _,, ι . _| _,- , τ ι _, ν _, ι- ,,. _! .. ,- _:.- . , _,,. ' . Ι _... . ι , |' ,. ι II - . χ ..-μ 1 >' _μιι ,, : ι , ι ,. _,,., ι ι | . _- , ι , ι .,, ι , ι , | ΙΙ-,. ιΛ ι _· . ι ] _, ιιι | , · ι » . _-..- , Μ ' : <' .. ι _'' ' ' . ' > .. Ι | ,, Ι ' ΚΙ Ι , ' , ιρ _^ ιυν Ι . . ΙΙ Μ ,., _/ _-, γΚΒ . ιι ν Β ,. ι , ' , · . Ι . _Ι , ιι , ' , ι , ι ,,.- μι · , · :: > ι . _· ι ιι . ' ., ι , Λ ι , _, , . > -,, , _ι ' ,: ' , ι ι Ι | _-ι'' , ιι-¦ ι μι ι , ι , ' , _νι μιΛ , _'¦' . ' . ( Ι , ' ι ., 111 Βι , V ι . . , · , _' ., _' , ι _κιι . μι -ι -, Β ' _,, ' , , Ιι , Ι , ι-, ι ,,, ι . ι · . , Β ιι . ι ι ιι '· , ν , ,., μ _, _ι-, ' ι ι ' _μ η . , . ' ¦ ο ,. ι :,. . υ _ΜΙιμιΙΙιΙιι _' μι I ' „ _, ,. ' . Ι | ' · ι ' , ι ' _^ - , ι _,, υ _,., .,, ι ' ιΛλ ' . ν , -, ι , , , ι _,,-ι ,. _ιι _, ιυ , ' ,- , , ' ιι ι · , ¦ ι . ι , ¦ , ιι . _:,. _, Ι | . ι _· . /| , ιμ · _ ι _, ι .,. . , -, .. ' ..., ι , , , - ,, .. ιι ι ι , .. ιΛΟ . ( ΙΟ- · ,,,. !! , ' - ., > ' .,,,,,, ' Ι ι , α ,, Ι _,,, ν , ,, ι ιο , , „ , :,, _' . ' . !' , · 1 Ι '· , ιΙ _, ' ι , ' _- , _ιιιι _, ι , , _,- | _.- | , '/ ι' ., ,,-ι | , ι , , ι ι , ' , ι ' ι ,. ιι | , _ι-Κ , Ι . ι ,,, „ , „ , ι'ι , ι ι ,, , , ι , Ι , ι ,, ι- ι _, ' ι νι , _ιμ ,, ι ' , ι ,.,, ιιι , ( , '· ,., ( κ ,, _ , ' ' , ' _,,. ι Ι , Ι Ι 11 _μι , | 1 | ιιιι Ιιρ , Ι . ΙΙ ιιι , / ι ! λ , ιι , ι . Ι υ _,, ι ' ιμιιιν _ιμ-, μ _, ι ι , Λ , , , μι Ι | . ι _ , ι _-,-ι ,, _Ι ,, _, ' ,.. ι Ο-, ιι , _ι-ι _, ιιι' _ινΟιι Ι ) Ι Ι ,,, ι ,, ι ,- ι „ , ( ,. | , ιι | _ι ,, ι , ,, ,, ι ιι ιο ,, ι ,, ι , ι , , ιι , ' ι || μ ' . ν » ,, ι , ' ι ' . Λ > ,. ' . (> , ι-ιι . ικι ,.. π , ,, , ν _., | λ ( ι , ι . , ιι ' , _,-,,, ι _, , | , ι , _' ,,. ιι , :, _.,,, ι _ΙΒΙ II , _ι ι ,,,, _Ι , ι , _,.,., , , ,, , , - , „ , _· , , ΙΙΙΙ , 1 ιΛΛ ,, | , | ι ,. ! Ι . ) , Ι _,. Ι , _' , Ι , ι , , ' _, μ , ,, Ι ,. 11 ) 11 .., , , III || , | ι . Ιπι _,. ι ' , Ι . Β , ι „ , ιι ,, ι ' ι ( ι , ι μ , ιιι' | ιι ( ιρ | ι , ' , Ι » ιλ , ι , ' , ι _νι ( ,,., ι , , ι ιι ) ,, / _/ , _ι' , ιιαι , , 1-Ηι ι ,, _Μιιι ι II ρ ' Λμ ΙΚΙ . !< _ιι- , ι ι , , ι , ' , Ι μι , .... Α _(! _,, Ι 1 || 1 , 1 | ΚΒ | , ' . ιι > ιι ,, ιι , μι , ι , , ι Ιμιι . . _> ι _μκιι . ΙΜ , Ι Λ , _Ι ,, ιΜ , ιι ι ' ,, ι Ι | ι Ι μι Μιιλιν Ιιι ι 11 λι ,, ι , ι , ιιυ , ' ,, , Ι '| , ' , * . Ιι , 11 , ' | Ι , ΟΙ , ι , Ι ) Α , ι , ι , ι ) , ( Ι , Ι _ι , ι ., ιι , Ι Μ , ιι- Ι . ) ι ) ι | , _Ι _, ' Ι Ιι , Ιι ' ιι , ι '| , ) _-, _ιιιιιι , ιι | ι , Λ- , > Λ _,, | , ι , ιΙ ιη _|· . _. _( ιι , ι , ι , > Ι μι > 1 | 11 ) 1 , Πιμ , _ιιιιι , ΙΙΙ , Ι ) | Ι | Ι || . | μ | Λιιι ιι ιι | Β ' Λγ γλ ,, ιμ , _ιΙΙΚ ' ] , μ , ιιοι ΙΙ , Ι ιιιιΜΚιη _' , ι » Ι _ν ' . ι () , ι ιΙ , ,, νι . ι Ι ( . ι ' ' ., Ο ΟΟΟ . _ΙΙΟΟ _Λ » ΑΛιι | ιιι . λ ' . Μ ι ιιιιιιχ _- ιιι ι , ι ιι > νι ιιιι _, _ι , ,, ι ,- 1 , 11 , ι Ι , ιι μ , II , μ , Μ . ΙΙ ι , α ι / ιι , μ , _' ι _ι-ι ι ' _. ' ι · ιι ιι , χΙ , ι ι ι _' . ιΙ | ι' Ι Ιι | ιιιιΙ ι ' . Λι ! ι _, ιΛιι Ι , Ι Κ μιιιι | _( _ηι _, ΜΙιΙ ηι , ' Λι _ιικιλ'Ι ' , Ιι ' αιιιιιιλι ' , ι ι , ΙΙιι _μΒιιιιΙγμ _ιι ιιρ οι , _μι μιι _, ιι ,, ιΛ ( | ι . |« ιικ _< Ιι ι } χι : · _ιιΙΙΙΙ _' , _Ιλ . Ι ιιι Ιι _Κ , ΙΚ ( . ιμι ' _( ιι , _( _|„ Λ | . _ιι . _ι ιιι ι | ι ' . ιιι ι , / Α ι ,. ι _-ιιλι Πι μ , _ιικυιι . _^ . _χιιιιιι μ Μιι ιιι _ιιυ ι ι ' ιιιιι / ι _Ι , | , , ' . _ιηιυχιιις 0 α αιιοτ _υλιουυνιι , α _ιιικχι ( _ιαιοτοιον _-ιη ιου * ι : 1 ς ιων _ψυνιρο » Β ) ι ' , τΒ ( ι «( Λ · , η , Λ γιΒη ' ιι > ιιι , ιι , Ι , γ _( . 1 | · „ ι ' ¦ ' υ ¦ ' ,, ' . ' ¦ , . -II , , ' , . ΙΙ | . Μ ,, ιην ' Λ _·| ¦ ΙιιΑι ι ν μι . ι _, _ιι _, , . ι ψι , _' . ι - ' . ι , αι , χ . ) ι » _. ιν ι . ι _ιι , _„ _ > , ( , ι κηι ,, Ιλον ! ' ΙΗ ΥΒΕΙΑ ΤΟΥ ·· ΤΣΕΡΤΣΙΛΛ ι ! , ,.. ιΝΛΙΜυΜ , . , (|| || _( , | Ι Ι ιν , Ι Ι , Ι . ) Ι , Ι , III , ||| ι , Ι , γ I ι _||| , π . ιι , , ' ,. > _( , ιι κΑΒ , γο ικικιι _, 1 || Ι , ' , 'ιΙ , Λ ||{ Ι , 1 , 1 Ι „ , 'Λ | ,:, Ι 1 ι _,, 1 , ] Ι | ι _, _Μ | , | Ι ΙΙΙΙ _ | ΚΙ | Ι , 'Λι _'ΙΙ-, 1 , ι λ , ιιι ' _,,, Μ . χ ,. Ι ι ,, ' μι , ιΛ _ιιι Α ( ,-ιιυι , ιι _,-ιι , ι _( Ιι ) π . ι , ΟΒ , ι , , , υ | . ||| Ι / , Β , Ι ιιι ιηι Ιι ' Λι _, _ιι , ινι , ι οιι ., ιιι . , , ι _, ι _ι , Ι Ι μι' Ι | „ _- „ ιι νι | Ι ι 1 , ι | ιι ιμ , Ι ) , , πι , μ- [ Ι | ΑΙ || ΙΙ . ΙΙ || Ιι ' , / Ιιιν 1 . 1 ( 11 , | | _ | | - _ηλ | _Κ | - Ι ι ΠΡΙΒΚΗΠΙΚΟ Ι ΒΑΜΟΙ ΛΟΙΙΙ _-ΙΛΙ , : ·' ., ( Β ' ιΙ , ι , ιι μ ) ΙΒ μ , Μ ( , ι . ' κιι χΒ | Ιι . ι _, Ι μιιιν ΟΙι ι _,. λιοΟουν Ι κ ι ( , _< ιιιιρικκλι ]« _ιι , ι _τι _. _ιν _'/ ΜιΜη · _τοκ οι ν < _τ | _Ι 'ιι _' ις _ΠρινχηιιΙυσηι ΙΙ _^ ιν _- _ιι ιι _,, ΟιΒ _, Ιιιμ , Ι , , μ ,,, ΙΙ _μΙγΜ ) _- ι ,- , Ι ιι _., μγιιΙ , , μ _. Ιιι ιι , μ Μ _ριγ _,. ||· ι Ιυι , Ι _' ( ιυ | ιοιΛ ( ιι , Νιι . Λα _Τορε ΒΛσοο , ¦ Η ΣΥΜΦι _ΙΝΙΑ ~ ΜΕ ~ ΤΗΝ ΒΕΡΜΛΝΙΚ _ΙΙΝ ΚΥΓΕΡΝΗΣΙΝ Λ _ΟΝΛΙΝΟΜ , : _· _. !» 1 ( 1 Κ ι' ) Ο ι' _ν · ι ι μ } 111 λ' μ , ι ι . ιρι : ιιιι π < _^ _Ιιιι Ι ΙΟ . ' Λμμπα 1 ι _. ( ( _υηΛοκι » _ιιημι μυν _ι ' ν Πο ν ) . οτι η _ινπιι _'χ υ _/ ιοη ανμ ι ' . [ . ι , _ννιιι π . ι . ' _Λιτιι-ων _Λημακμπι ι , ι--. · ' μι Τ'Ι _( ι _{' , ' 0 _) . π . ι _τιονιιυιι Βιμμπν ' _ικι |( _, Κ ι _ _ι'ιρ ηι'ι . _ι . κ- _, ι _' _τπιιιιιιΜ ι [ ην ' _, ' _μιοχυιιιν ιοι γ _.,. ηιρου ιιιιΙτηι , πμ _ι _' _τιιικ ιυιιι . νη ' . ' Ι _η _' , ι ι _μμ'η'ιπ < · , ' ' ι ι-, _ιηι- ικιλιι ι-ι | ν οι ' .. ο , · _π ιιπν _πμ . ' Ι . ι ' , | , ι . Ιπι |( -. ιιι ιην < Ιμ πν |( . ) ν πρι . ι Π | ι ( ιι .., ' _ιιιι ' ι Βην ιιιαλι , Οιν Ι ( ι _. ' ¦ Ι Ι Ι Ι | ΙΙ _ι-νΙ . Κ' ι _ΡΥΙ . ' ) _Ι < Η ) ιι . ]· . , _, Ι μιι _» ι , ι [ Ιουλ η ., ι ' ι 11 » ' ΟγιΛγ . _( ιημι ! - Ι-υν ι ' _ιιι . 'Π , ιι . _'ντ _/ _ιμιιιι _, ι . η * ι ' μ , Ι πμ ' I ι |' _, 'ΛνΠΗιιλι II ι ' ., τι ι , . _, _Χυ _, _ιιπλι ιιιι ' ν Λ /| μι . »| _ιι' ] ν , ΙΒ , ιφαχιμ , _| ι ιΚι , κπΑ _» ι )( Κ Ιι ( Π' ν ι . 11 _νκι _λλιΙμιον Λν ι ( ι _* Ιι . _Μιμ _. Ομι ' _Μιιιη- _* _. _! . _» | Β . ιι , -ι λ , Μιμιιιν κ .. ν >' υμμ » Ιχι . Λ | 1 0 _« - _ΜΠΕΓΙΝ ΟΑ ΑΝΑΠΑΥΟΗ ( , _ΛΟΝ'ΛΙΝΟΝ , ? . '» ( _Ρι _οι-τι _- _^ ) . Ο > - Α ιληιι ι' - · Ι αν , _ιλι ' _ιυ ιι αυρην ΙΒ η „ _Βι- ' )) λ > _ιι ι ') Χι ι _ ι ¦ ¦ . ι { ι . ' ' _-ι ι - κ » ν ι , . * Υ Τι ο _> γ · ι . ν . · ι ον ' ι · _»( . » Ιι ' _, ι Μ . ι . , 'Ι ( ι _' _ 1 II Μι ' . ο Χ . _Μπιι'Ιι' *> 1 ιι ' . ( _ιχι . ιρη . _υ ι < ι ' . ι Ι _Βιιμη . _ι-υν ι ' ιι ' . πιιι , ν ι _ιι τικ , _νι · : ιι : _ι-Ι _· , α _,-πΙ ς . Ο , , ( : ¦ Κ . _1-Λ _Ν _·' ι _' - Νι ' _μιλ . 'ν . _^ _'Μι , _Ι . ι ' ,. , ιω Ι .. ι . ι _·> Β _ρικωι , ι > . ) 11 - , ! ~ : ' _- ' ι , Β _Τ /' _ΙΙ ΡΙ _^« ιΟι ' μΟ νιΙΙ 1 · ει Κ . Κ ·< ι ΙΗ · . · , ιΙικ .. ι ιι _^ _, _' . ι ι ιι _Λαιι _^ _> . _!!? ,. _( ' , ιι τ ι ,. · ι . _υνιιη _^ ιν - _([ _Βλ Ι Ιν . ) : _' ¦ ν . . ν 'ΒΟ . ιον - . ι , ι Ι ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ! ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΒΒΛΟΥΣ Η 80 ΡΕΙΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΚΤΗ ! ΓΙΡΜΙΒΧΛΜΗ , 25 ( _Ριοτ _^ ρ _^ . Ο _7 _Βι _- ( 0 _!| ν Υ _πουργο · Λη Β- _^ ° _ζ _Α-ιπο / . _'ρ _^ _υρ _ιΙιηΛω-τι οη μ _ρον , οτι η _ΓριΤ τα νικη Κ _' . _^ _ιι ρνι _,-σ ι ( , ου χολε ι τ ο ι ¦¦ ι ις π ι . _ρςι ι ι ι : 0 _^ ιρο _μΒΒιΙν παροδου ιν τ η-, Α _^ _'ι ο > : , _αιορια * . ¦ . ' Μ Κ ι . _υιρνπ . Μις _ι . _'< :-χ _υη _, ι ρο _^ ι _υι υΒ , ιην ο _Ουταοιν _ι : κ _Χν . * ν . Λ _·· υ . _Κ ( . ) - , ιι . ' ι' . ' Η νιο μ ι ! νιο . ¦ Ι : υ _.-.. ν , ( _Ι _ιτ .: · . η Π ρπκινια _τταρ _^ ι : η ! . η τηι _ιλ Β ' γχν της & ο ~ Λια < _ιΡ - _Β . υν . _κηι , ( : Ι _Ι ~ , δι > τ η . . Λ _1 Β ο ι . ι . ν η γ ( . _η'ι- * _'ιι ! μ » Λ τι :- · Β . . _ι : { ιι ι Ι ι , . · ι γ . ι ι : ·· , Ι Βι ι 5 ι-Ι · _:-: ] _Τι'ιιΙα -ιν _. π -τ _,,- ιτ ι ιΒ / _ιΙιΙυΒ , ι , _^> _ιικ > . Ι ' ε . _^ _- . ι ( ην ιι ' _?>¦ ,. ι Λ ' . > : ιν ιων ( _ιι '· ιο- | . αιθ . ι- ' ., ν ' -Π . > > οι ¦ . ωνιων . ι'ω , ' . 'Ι , οπΒιιτη ( ι : ι των Ι ΙνιΟμΒ -- ¦ . _ο : ν Β Ον ιο * .. ι ) ι , ' _τπ α'ρπ'ιι ' _^ Λ' ιιι _> ι μΙ ι μ Βινα . . ο , ι · 'ι _τι _' ι ιων ο , _τοιι . _ιν η { _γοΑ _ιασημεν κτ / ι Τ . _'υς οιιΛι ' : : ς -π 1 τ _κτηοιτμ · ν , η _ιιι ς τοι _< ς _ιιΙ . ι γιν ' . . · ο ' ι ι ' ιτιιιιοι ο 5 Ικ > _τ ι _* . _ι . ιι _, ιο τι π ι _» .. * . Οον ι ' πιι-πΒπν (¦ ι _ι ι _' . δηπο τΒ . ι- ιι · ( Ι- ¦ τ _ητ-, Ι νιΙ _τπ _' _.-η . _τοι /· ιον νομον * α '· την ταξινν Ι ! ΖΗΤΗΜΑ ΕΜΠ ΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Ι ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΑΛΛΙΚΗΝ ! ΚΥ 8 ΕΡΝΗΣΙΝ , ! ΛΟΝΔΙΝΟΝ _, 25 _( Γ . Γ . Ο . — ! _Ει ς την Βαλ > , ι ην _ΕΟνοουνιλυισιν _εττρ-οκΞιτο αποψ : να _ττοη ζη-I τημα _εμπιο _Βζη _^ υ _« . ης προς την Κ _, _υ- _βερνησιν . ι _Συνεττεις _( _κηρυχθιισ ης αη _^ ερον εν _Παρισισις απεργ ιας δ » -:- · _ελΒ . ι * ι _τουργησαν τα _λτωφοριια , ο ' ι _0 ι ι ι > πογε ! θ ! σιδηροδρομοι ικλιι _υ _Οτ-• _σσν' . Τα αυτο ματα _ομι- _^ ς _τη _^^ _- 'ι _^ ι · ι να _ε _'' _ι _^ _: _τουργη _^ _α _¦ _. _· _ι _Γοσ _6-0 _τερον ι μερι _κα λεο 5 ο .-.-ι : ια επανηρχισαν την ε' _-γασιαν των υπο συνο 5 : ιαν υοτο ~ _υ-. λεττιστων αστυ . ομι'Η απε ργια _ε-αιρυχΟη υπο κομ- _ _Χν · νι υ ι ι .-ιων και _ ιη _κ ομμο _^ ν'ια _ι ι ι κων _ιργατι _* : ων _ουλ _Τιχ . _κον , α : το- ' _οκρττει _ιε γ ις τον _κσΟορ-συον των ! _ημιι ο , _ιου _' ιον δι ' ε _' _ευιε _' . ων δ α | πρσγματ _'υσε _^ ν ιιεταζυ _εργο _^ ο- τω . · _κσι εργα-. ων , ' _ΙΙ _α _: _τ _^ _ργ _¦ _υ ι- Ο . ξ : τα 75 % των μεγ αλων 6 ιο-η- νανιων κσ τα 40 % των αλλυν _βιοπηχσνιω της _περιοχης των Παρ ιπιω . _· . _ΜΜΜ [ Κ Ι ιIII Ι . 1 17 _ΜΜΗ ιΙΙΜυ _υΙΙΙ ΒιΙ Ι _, ν-υΙ , _ΙιΙιΙΙι _Μ Ι ΜΜΙ ( Η Γαροοβια παραπονειται δΒ _εκστ ρατ _ειαν « τρομου κα βιας » κατα των εν Βαλλια Πολ _ωνδν ΠΑΡΙΣΙΟΙ . 25 ( Ριοι _, τΒη ) . — ι _Δεκσετττα Πολωνοι _απηλαθησαν | _ψες εκ Βαλλιας , κατοπιν επιδρο- μων της Αατυνομισς κατα _Πολ' . ι- ' νικων οργανωσεων εν Παρισιοις ' κσι εις τας ιπα ρχιας . ι Βο Βαλλικον Υπ _ουργειον των ( Εσωτερικων ανεκοινωσε σημερον , ι οτ κατασχεθεντα εγγραφα απε- £ καλυψαν , ατ ι η δρασις των οργα- ' < νωαεω _, ' τουτων _^ ' _στριιρετο προς . < _^ _'Ο'κον-ομικον και κοινωνικον σσμ- Ι ποταζ : . Οι _οργανιομοι ουτοι _6 ιε- : ι ξη _γαγον ζωηραν εκστρατειαν κα- ι τα των _δημοκρατικων _θεσμων της ι χωρας μας > _προατιθεται εις το τ | εν _λογφ ανακοινωθεν . _ΓΑΡΣΟΓιΑ , 25 ( Ρεουτερ ) .-Εκπροσωπος του Πολωνικου ΥπυυμνοΟυ των Ηςω _ιερικων _εδηλωσεν αποψ £ _5 τι η Βαλλικη _Κυδερνησις συνελαβε _^ δωδεκαδας Πολωνων πολιτων , _διαδιουντων ιν Βαλλια κατα _τσς τελει / ταιας ολιγας ημερος » . Ουτος προσεθε-? εν . οτι εγκαθιδρυΟη εκστρατεια ( τρομου και 6 _ιαςι . κατα των εν ~ _αλ _^ 1 < _ι : Πολωνων πολιτων εις ανπ ' _ποιν ον δια την εν Γαρσοβια συλ _νηψιν ιου κ . Αντρε Ρομπινω , αλλοι Προξενικου _υπαλληλον _ιτι <¦ -. ατασκοπεια > . | ' ι ι _ΗΕΟΖ ΙΖΧ _ΤΜΙ _ΖΗΙΝυι ΕΙ £ ΙΗΝΙ ι | ! __ _^ ΛΘΗΝΛ _ι _, 25 ( ΡεαυΙιυ ) . - _·· _Ιαχ υρυ ς σεισμ ος ιτ _^ _ιχλονισε ι { ες _ την- Χιο ν , _πρωιεαουσαν _ιης ομωνυμου νη & υυ , και _ουο αλλο ς γειτονι-: κυς _νηυους . Ο α _^ _ισμογραρος Αθηνων εσημειωσε τον σειομον ως ' _Οιαιας . · _μορφης . ΘΑΝΑΤΙΚΑ ! ΚΑΤΑΔΙΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟ Ι ΜΑΝΙΑΝ ΓΟΥΚΟΥΡΠΣΤΙΟΝ _, 25 ( Ριι _^ τερι . ' ' Το Ρουμανικαν _Πρακτο _ρειον _Ειδησειο ν μετεδωκι σημερον , οπ τεαοορα ατο μα _κατιοι _^ αοΟ ηοον την _παρελβοΟααν _ειιυομαδα _ι . ις _βα νατοι _·· και ι ! _ττ ρα Ι Βι _ι ' ρτα λΒ _, _ςταν ει ς τα ς _φυλακας ι ' ιια Σ _τραιοδικιιου του Γουκουρεστιου . _κατηγορηΟεντ α ειτ ι _κοιασκοπει _ςι προς _ο _^ _υλος της Αμερικανικη ς _Λ-ιυυπκης ' _ΥπηρητΙας . Οι κα τ < . _ιβιι _· _α .. τ 0 _ντε ς _'Β . : ς _Οακιιον ι . _ι _ον ιΙραυα · . _ιι τα _συμφεροντα της χωρας ει ς την _Αμιρικοκχην _Υπηρεοιαν Κ _αταακοτιΒ _ιιις ( ιην οποιαν ω ' _,,- . δι _αν τον ' ρε _'ιλ ηροψοριαν < _Ιν ' . ιψορικως τιρ υι Π | ν αμι . να ν της 6 _'ιμοκρατ ιας _ν Λ ' ι . ρικνΜ -ω ι . ις _ςυΧ'Ι _κ μικ' _κοιιαδικων ' .. : _ . ρι _,.: ν _ιι ρκτπ _ν δ _· α ε _, _Ιου . συνε λ ευσει ς Ο . Ο . Ι . _ΚΥ ΙΙΙΝι ΙΛ , Μ ( Κω _ονιαιιο · κριτι ιΟ | ιιιι , ) . Ι Ι ) ι , ιι | _Λ ) σιχι ) Κ ,. · ( ριακημ 0 α λα 6 ι ) χωιλιν Ι . ν πΒις _, ιΧ . , Β . _, . ι ιιι , π , ' , 6 . 0 . 1 . „ Μι _< . Λ , . - Ι > . ιι ιι ' ' . Ι 11 _'ΙΙ / , Ι , , _γι Ι Ι ,, Ι _) , ΠΙι ! - λι . ι . υιΒ κομ μιν ιον ταυ , ιι | _, Ιι γ , αιι _, Ι _βπζιν , ν , ΙιΒ , ι | _ΙΙΤι . () Ι | Β | Β _, , ΦΥΛΑΚΙΣΙΣ ΕΝΟ Σ ΕΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΚΛΟΠΙΙ Λ _1 . ΜΙ > θ : · , . 'Ι ( ι ου ον ι . ι ιο ¦¦ Π ι «> ι' μι » ς ) — _ΥΙιπ ( ιιι- Β ν Ιιπι ' : ιι Λι »· ιι _« Μι ]( , ιυι * ιι ιιοι > ηι _( _-η ) ι ) μΙ , _^ . _» ω _ιΗ _,. Ι ' ......,, . : . „> η _.,. πν . Β ' Η 1 _{ < ι ( , π , υ Λι -ι | | > _-ιιι νι - ν *¦ , ι ιηι ι ' Λι ι-- ι . ' ι |( π ( ' Λ . *¦ 11 _>·(· ΙΜ- ιν ι ' : ι ι _|^ Ι | _, _κ _, ι Ιιρ , _:, ( .. , _'¦ ι |( ι « , ι'ιι ι ' · _- * ι ν _( . I V _ΠιιΡι ) _λιι 1 ( ι _ ιιι , Ι ' ιι , Ι ' . ' λι , _ι . Β . ' , ' III _, _ΜΠΜΙιΙΙι' Ιι . ιυ IV Ι _ΙιιΑι ΙΙ' ι ( ιν- ) . , Ι -II ι _,-ΙΙ · -, || ( ,,... ν , Α , , | .. ' 01 · Μ' 1 > ι ! ' ι κ ι Ι ιιι , _ιν . Ι 1 ι _πιιν ι ) 'ου μι ια _^ ι _ικ _ιΟΒ . νΙ . _ιι θα ι ιρ _^ ιι 'ν ρι Πι 11 _' > _τιι ' ρ'ιι _, _( ης κ οινης ιην _Λκυια ,- ι' _^ η ι' κι ιι ι . _ | Ι 1 ΑΝΕΛΑΓΕ ΚΑΟΗΚΟΝΤΑ ' , _ 0 ΒΕΠΠΟΝΟΣ ΤΗΣ Π _-Ε-Κ _- *· ! V ! ,.- -ιι , , , 'Ιιι ιιιν ροΜ _,. η , ' ( . ¦ 1 _,-Ι Ι Ι ., , Κ . Ι , _Ιιρ , _,.-. _. _ιιΙ , _ΙΜΙι ., _- , _Ι-Κι _^ , _' . , _, Ι . ) ,, Ι , ι , / ι' ' Λ ) _- / λι ικ _, . _ιι _< ι-, ' , , _' _-,, (» . , -Ι _.- Ι · , ' II Ι , Ι ¦ V 11 _^ Ι , Ι · , ΠΙΛ : , , ! :,., „ ,,. _, _,,., _' , Μι . _ι _, ιι , ι , _,,,. | ι , Ι ,. , ιγ „ , ΚΙ _ιι ιιιπ _ι > - ' Λν , Ι ιΙι , , ' 'Ι . Α , ' , ι _.,,, , ( _,, _ π , , , _' _,.- πη , _νΗ ,, _'ι , - . ' , ( _, ιιιη ι -, ι ι . , τ , , , ηΙ 11 Ι ] α _,-.- ιι π ι η ! | ιιι _, ν _ι , ι ' Ι , Ι _, , ι ι . , ι , ι , ι , , , ι Ιι ' - , . Ι Ι ) , , ΑΙ , _,,,.-ι , _ιιν , ιι , Ιοι Λ , ,,,, , ' , ' 1 , _ ' - 11 : ¦ ' ,, ι ιιΛ > ιι _- _, ι Β · ! ,: ¦ , _| 'ι _Αλι | . Ι . ΒΗ , Π || , (| _( , „ | ΒΙ , _ιργιου Λ / , , ,, ι , , ,. ) ι _,, ι πι πι ν ι . ! , ιον Ι _Β-ιμμ υ , , .... , | _,.,, ι ιιι κιι ι , ι ιι .,-Λ || , Ι | ΙΙΙΙΙ | Ι | , ι , | ΙΙΙ ,,,- . , | Μ Ι ( , ι Ι _ι „ · , , .. , , ιο , Ι ι ! _ιιΙ , ι | ( _, ' , _ποΛο χ _, ιι'οιΙ Βοι > 'ι _^ λ _- Αι ) ι , - _οι , , ιι _,,,, η ,, Ι , [ Ι ,.. | , _· ,- _ ( . ι . , Π _' Λ / , ιΙ , _ι Ο ι- ι _, ι ! ,, , ν ι , Ι ' ,, ι _, ' , Π ) . , II- , , ι , _Ι'ι , ι ,, Ι , ι ,,, . _, _^ ,, λοι _-Ιι , ι , Μ ι Ιι _ι _ι μι ( Ι ,, , ι . Ιμιι ι , ι , ι , ι . , , ι . · , · ,, _ι ,, _ι , _, ιι . ' , , . Λ , ,-. [ .: <>„ _, ι πι- ι ,. ι . ι _Ι _· . _, _ι , | , | , ι , ι . Η- Μ _> , ι Ι ' . - , ' , ι π . IV , ¦ _'Λμμι , _χι . ) . Ιι . ) , , _,-Ι : Ι ,-. . Ι , I , ' 0 | - , , ΒιΙΙΙμι , Α ) -,.. , , . , ' . Ι ' . · · ¦ ,,, λιΙυ , ι .,, » _,,., „ ,, γ , ¦ _„„„ , ι , ι .,., _Ι ,, ι . _Ι-ι . _, ιι , ι _Ι _,., Ι II ,., ι Ιι -, . ι ΕΖΗΤΗΟΙΙ ΜΕΤΑ ΤΟΠΙΣΙΣ , Ι ΤΟΥ ΓΥΡΣ ΟΔΕΨΕΙΟΥ Ι . . : Π . _' . ι ] Β _ -, -ιι ρι , ιΙ μιΙ ) ιι , ι ' , π Β _,,-,, _' , Ι ( . Η , Ι · ΙΙΙΙ , Ι „( _, 1 . , ·||' | ι ΙΒ ||) Ιθχηι ΙΟΙΙ | 1 |||| - ' ιιι _, _Λ , ι | ιι ι , . , ι , Λι ι / κω _ιιιις _, · ι ι ., ν _κιιιοι-,,,,, . ι .-.-. ι , ι , ιι κΙ _τιπ ΛιΙι , ι ' , ι 3 _ΙιιΟιι ' | ι - , ι Νι'λσι . ιιοι ,, Ι , _π ι ( ι , ' , ιιι _) _, ι ι , ι · 1 Ι _< . Ι | Ι <'« ιιιν Λι | μ ιιρ > ιυοι , ιιι κ , Ι , ,, _ιμγ ιπν , 1 1 οΙ , > ι _, η _· , ιιι ' Ι ,- , ' η 11 , ιι ι ,. 11 ,,. , μι ιιι , _ , ι μ | 1 || , ιι Ι . ( ιΙ | ΗΚ , ι ) ι : · , _|> ι _,, η' ιΙι , Ιιλλυ ν _νωρον . ΣΥΝΤΟΜΑ ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ . ! | Ι > ι , -. ι _ ι '| . | , |) ι ) χΟΙ _ς , οι , Β ) λ ικη , ΙΙ , _ιι , ι _' κ Κιιν _Ιι ιιενιιιι , ηο ι κ ι _| χι _ιι , _ιιπιι-Ιιυιιι ι 1 ι ') ι , Ιιπ _ριλυιιιιιι ιιν Ι 1 ι ||| ΜΙ | , Ι ' IIIII ) . ( . Ι' !' ρι ) ΙΙιΙ | Ι _) _ρΙ θι _, 'Λ 0 ιιλπ (| . ¦ κ Κ _., ιιοιιιν ηιπΙ _οι , ν _-,, ,, ' Α | , Μι _, ' . ο ιιΙι , . , _ΙιΙ ι , ' , Ι , η , ' ι νΟ , ' , _, ' , _ΙιιΙΙ _,, ι , _' , | Λ | ΚΜιΠι | ριιιιι Βι , ιιιλ μι ι ( Ι . _1 ι 1 ι || ιι | ιοι ι ι | : ιιιΗ . ιιιι .. ριιιΙ | οι . ( . _) , _,, „' , Η , λλι _] - | Ι' ( Ι . _' κι _- ιι ιι ι , ον , ΠΙι _'Λικκι ιολαιι Λι _| - | ιι | ιριι , ι , Ι ι . Ι _ξι . ) Μι κιχ _ιιιυ , _Ιιιιιμ , ιι ' , , ' , || Ν _, Ι ο ι , ιιο ιΒ ] ς ιΙι 71 υ _ιΙ ) |( _ιι > ς πι ,,, _· . · , , ι _ιν υ _ κη _, Ι _ιιργου _, Μηιι · _, ιι , ι , , ( ι ι ' κ _ΜιιυροιιουνΙοιλ Η ιι . Ιι ιιΙιιυι _ΙΙΙιι . κκιι 'Λρι · ιιιοι ιηριηι , κιιιι ' ιγγπλι . χ |) ι ( ι : | ς ιην Λι Μυν-α _μΙκν , _Λιι ι . ν _ιιροιιωιιον ιι | ι _ιΙιιιοτιαοι . _ιιιιΙ _ηιιλιων μι · , _ιι-ιν , _ιιτνιι λι ρας . _ι-. Ιι χ _Οιιιινην _υκτπκκΑ' γι : _νι · |· ι | ν _ιιυν ιλιυαιν π | ι _Φιλαγραιικηι ΙΙ νω , ιιιυς _Λιι / κ ( . )( ι | ( γς αιιι : _ψπιιιιιυτ ι ) Ι 6 ρυαις τμηματος Νι _, ολαΙας , κ α _ιηρτΙοΟη 8 _ι _»· α ! _ιιοιοσφαιρικι _) Λμιι _, . τΙι _« υ ( _Ιιινος : Ο . _ΔΕΙ-Ι 1 ΗΙ ΤυιΒυι _ς < ΚΟΙΜΟ λ » _ΛιυκωσΙπ . αι εξορμη σει ς ΤΗΣ Π-Ε-Κ - Αι Λ , ον Κ ι , ρ _, α _,, ' ιι · , ι ' , ι ' , νι Μ '„ - I ,... .. _!¦ ' · !« ι- ' . . ιι μ . _Πι- Κ - κ . > . _,, - ¦ _-ΒΙιηι , Λιιιι , _Ι 6 _·| ι , , _ι , ι . ιι . _' ιι ,,, Ι μη , ο _, , ι ,, 1 , ,, ' / ι ' _., ΙιΙ , ΙΙ , Ι' ι , | ι Π , ' . κ ' Λι _λ ι , .. · Χ . ' Λι , ινπ , Ι , _Ι ι , ' Ιιικι _. ι ¦ Ι _υ , _, Ι ,, ιι ( ι , ι ιΙ μιλι _'^ ΙΒ ] ι ι Β _ι (' Ι ( - Λ . Β . _ι .. , ι ., ' . _., ι _ιι . _( || > . ,, )( : ,., _[¦ Ι _' _, _/ ' ,, ι ιην ΙΟ ιι α , . ΛιΙ , _' _ιΙιν _, ι 'η > ' Ι Ι . -ΙΟ ιι μ , Λγκιι Ιρ ιμμ-Ι ' , Ι , , IV ' μ . ιι . κ , ι , Ι Ιιι , ' ι ,, _ομιΙη-Ι . οι . : η ιι μ μ . 0 ΣΥΝΔ ΕΣΜΟ Σ ΚΥΡΙΟ Ν ΛΕΜΕ ΣΟΥ ΛΒ . _ΜΕΣ ΟΙ , 2 > ( Το , ,, ντα ,, οι- 1 · Ι , )· — ιΙι _ο τοΒ- Χυ _'ιι . ·' · ομου _Κ . υριων Λεμ . α υυ Οα _Τυλ / - ' , · ι _» - _^^ _-λι | Κυριακην ΙΛ ' ιι ·) Κ _αυιδρ ι , ω να , , ' Λγ . Ναιιο _ι ιννι , α μιι _νον _μνημοονιον _τι _' ις μ . ι : ρ . ι ι ,,. _, ) _ι Χι > Χ _,-ι ιζηιιαιΙλπι , , ηιι , , . Μι ι , . ι ,. ι ρ , Ιν ι ιυν Ι , _πηρξι || ρ , _· π ' ., υ _< , ι ,, υ | , ι 1 ,, ' , ' ,, _, _ς > ι . ,,,,,, ,, „ _, : | ι 0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ ΒΙ ΟΛΙ λ Ι ΟΥ ιΙΑΝΑΜΛ . ?> ιΡε _τ > υιι . _^ ) . — 7 ο 'ι ' _· : · τιμ _-ν τ π » Παιορο ιι πεψ . Ινυ _ι ] ¦' - τηυι ι αν , ομ | 6 ι · . . _Ι - _ι ιΒνιι λ ' . _, -Μ . ιι , ο _οιτοι ' . _ι , 1 _ι . Ιπωλι οι . 7 ι ν Προ _ΒΑ ρι'ιν ι ΒΛ Βιιι _- π μα , ' · . ( ι κ ' . π ι ν π { , < _Ιι _. ( ι- οιπ ' ι μαιο ι ιην παι . ι . Λυ · ι ιαν ι 6 : ο _ αθα , τι . _ιραυεν ι ειυετι ο ι' .. ν ι _. _ιγρ < ι π .-ο _ΠμοεΛι _' . ος τοΟ _Παν 'Π ' . ια - _¦ ' _-ι _ι _ιιπ _^ ! _εκτ . ε * _ον χ _ρεη Προεδρου Ανιιπι , ο- [ ιι . ρΒ _^ κ . Ρι : ιηΙ . ι _, ι _, ΤακΙρι , Ο . . ) - 1 _ρι'ιτα _ι ρυνυν ' } , _>'> . ) _ι >){> ι _ι > ς Π οι - _δ , _' . ο , . : Π ΡΠΜΛ _ι ηι _ι'ΛΟ ηΑ νι , _ιιηην Χ _~ ... ·~ »»* 4 ' ινΜΜΙ VI . ΕΝ ΠΟΥΒ ΚΟΣΛΑΥΙ Α ΓΕΛΙΒΡΛΔΙΟΝ , 25 ( Ριοκ-· ' _ιι . ρ ) . · Ιο ι _ιιισι ] μον Βιουγκοολαυι _κον _Πραι . _τορειον Ειδησεων < Τανγιο _, _>^ γκ · μ _,: _ι ι ' 6 _ωκι _αη _μερον , οτι υ > ι _ινμοσι . _ιτταα Ρωραιοκαυολικων _ιι : ρι _,.: ν ι : _οηλιοαι ν _ιι ς τον _Στραια ( . χι ] ν Τιτο , υπ ο _ιΙν _ΣλοδΒνι _ι _, ι _κ αθολι κος κληρος _,- ιιΒ , ετοιμοι ν . ι ουνΒργα , _τθι _. 1 μι Τ ( ις Λσικοι _Λρχ > _ις ¦ _ιις την _οικοδο μηπιν τη , ! ' . ιιοι , Ι ιο _ιιγκοολυρΤ < ιΒ . ΑΠΕΡΒΙΑ ΜΙΑΣ ΩΡΑΣ _Ν'ΤΟΡΜΟΥΝΤ , 2 ' 3 ( _Ριοιπιρ ) . Πι . ρ ι ι , ις _7 _.. . υυΟ εργατων των ι ριιον _ρΒΥιιΑυαρων , _χαλυδοινρ' Υ ' _ε'ιι ' · . , ΙΟιΙ Ν-ιι ' , ρμΒ _., _υντ « _αιιΓαιΟν ι α ι ,. _- , αλιια π . ν 6 ιι . Ι μιαν ωραν _ημι ρον ι κ ι . 'οπι , _ιμ _διαριιρτυριπ ,- ' _-ιΠιιι ιων _Βι ρμανικιομ _ιιροτυσεων 6 , ' . _Ι _ιια-δι _, υιν -της χολι . · _βοιιργ ιος ι ( ,, ι Ρυ ι ' , ρ μ , _ξα-α _κκ , _' , _ιτλα , _ς , Π ΥΡΚΑΙΑ ΕΙΙ ΚΥΓΕΡΗΗ _Τ ΙΚΟΗ ΑΓΙΟΙ Κα τ _ε οτ ρ α φη _μεγαλη ( _τ κτασ _ις ευι ολυπτ υ ' . _Λι . . ντ > . ο : . : ¦ _ιΤν · _-κιπ _π , . . : _,, ιι _, ι' < μ / _ι-. _ ) . Κ * : _) ιι , * π _τπιρΜιιι ' ι _, . μ _,, _Λ γι _) ι _.. ιια Β' | ι · ' '¦ Ι ' ' μ μ - _(· . ¦ ι ' . τΒ [ . - ( ¦ . ( , _'( ¦ __ ( ι ' _. ρ Ιι ' ι , Ι _, Μ . _( : νΒ , Ι ΙΜΙ , 'ι ' ιΚΚ _,, ! ο _κΒΙμιν _.., · _ρΙΙιΙΝ _^ _Ιιι ' _Αι . _ρ'Οιπρι _,. _ι , ' > : _τι Κ - _Ι'ι _' , Η _^ _-ριοι ' Ι Ι : ιι _., -::. ·( _ιι _, ι Κ ( . _( Β ( . _· _ρ 0 _ιιιιιι 1 · , α _Ι'ΒιΤ . Ι , ι π _( ι _, ι . ' γ ) μ , ' _ιΧ , γ ιη Π μ , ι . ( π , ' 'Λτκ π . ιμ ! . ) » Ι ι μ » -, ιι . ' ι | Λ ι . ι _. _ι ι ι υ _> ' .- ' . · . ' ) ι )¦ Λ . κ- ι ι . ' < Βι ' _ιθ _< ι ( Ι- - _] 1 ι ) ι ι _' _, Ι _ιιιι'ι ' Υ _'Β Ι Β : _'Α-ΤΙ ' . · ΙΙΙ ' . ι . , ! ¦ ιι - ιλ : Λ ' _-, _, _ΙΟμι _, · . ι _, ι ι ι Β . ι ¦ _((!>> Ο ' . Ια Ι _7 ΒμΒ _>( _Μιιιι _' ι ΙΙΙ _^ 11 Ι Ι Ιι ·' Βι , α . _'» ¦ Ι ' _. ι .. Μ Ι , .. . · _( ι _, _' : _Ι _, _'Λ' ιγ , ι , κι ρ- Ο παγ κυπ ριος ερανο ς ΥΠΕΡ ΤΟΝ _ΣΥΜΜΟΡΙΟΠΛΗΚΤΟΝ Λια _τιν ι : ρθνθ' . ' ι , πιρ _η . > ν πι , _μμ , _ι ρ _,,, _, ιλιΙ , . _ιι , _ιν ιιιΙ _ρ- ' λη , Ρ , . ι π , < ' } , < ¦ ι , , ι ν 'ΙιρΒ . ' Λρν , ι -ι ,,:. γ ,. ιην . , _< ι , - . „ ,.: ι .-, ιηι ,. ) ν Ι Ι , ι · . ! . ι | _-ι ,.,, ι , ! ¦' ι II Φ . ι _, ,, _ι _- . μΙ ι ' . ' Ι ' , Ι . Ι , , , ι : 1 ι' Ο , Λ _, | ι νιι ¦ _· - ( Ι ' , ι . , _,-ιι , . ' ¦ Ι -, ( . . Λ 1 / . Ι Ιρ , ι ,, ι . ' ιι Ι 1 . ') , ' ΙΗ Ο ,.,,, ΙΛ ., ,. Μι · _.- . I Λμμ _,, ' ,, ι , 'ι ,. , Ι Ι Β > 16 . 1 Ο ' , ,, ||( ι , 'Λι | Λιι ιη , , Ιιρ , · , , ' . ' .,, _· .. η , - . Λ- , ι ,, ιι 'Λ _,- ' _.,. ιι .: , , ι _, ιι . _-ι ,, . : Ι , ,-υ ' ι Ι . Ι 10 Ι ) , ., . π < _ι > , _> ην , ι κ , , . ' , ΙΛι ιΒ ι . , ρι >> _ογι _^ ι . , ' , Μ , ι _υ ρυι , Μ ] ι . Μ _,, νι ' ι' : Ο . ι _, ιιιιι ,, _, · . η , Ι _ΜαριπΙλπ Αγρ _,, ι , ·» _, , II Ιιι _- _' _- ' . _ικ-ι _ριι ' _κ . ' , ιι ι ν Ι Ι , _ιη-. ' Αρ > _ΙΙΙΙιιιΜ ,, Ι , ' ι ' . , μι , _ιι- Ιι λι ]| ΙΙ . Ι , ΙΙ ' Μι , , ' - ι , Ι , ' , ι'Ο _,. ' . ΙΙΙ |· Ι ιι ¦ , II ,. · . Κ . 1 'ΡΜΝΒΙΛ , : ' _ ' ι 1 ι „ - , ιν ι-ι , ι ,, - ι ( , ι , ι , . , μ , π , ) Ιιι ,, ι _ιι ., ιιι ιιυιιΒι , . ι Π | Ιι Ιι ) ιΙ ( ι _-.- , ' ν ΤΙ ) Ι Μ » _| Ι | _,, _ΙΙ ,, λι , Κ ,. , , ι ιι _-Ι ' , ι , . _·¦> ι _ι ι ι , , _' , ι . ρ , ι _ι ν _,, Ι Ιμ , ΠΙ , ,, ι ι , ι ιι , ι _,, _ι ιν Βιντιιριιιιι . _' , η . ιι , ιν Α ,,. ·· .,,,, ι :. ) / _ ι .. ι , Ι _'λιι , Ι ( Κ _, ι , ,, ι _('„ , ) Β Ι ' ¦ , Ι , , Ι _' ι ιρι _, ν , ι Ι -Ι Ιυ Ι , Μι ' _, ρ ιι . ιι Ι . Ι Ι <> Ο , Κ _, ινιι ι ι , _Ι -ι ,, ' Ι . Η ¥ . Λι . _ομον Ι ΙΙ Ι ' · _·(' . ¦ . Π Λι , ,. μι , ν ΙΟ ¦ '! ( Ι , Α ,, ι ., !' '' : ) , Ι . , ιι μ , ιπ , Ι ι : : ι . Ι III Ο Κ , ιρμι 11 ' , . ι , Ι ) ΙΙ ρ ,, Ι , μι , μι ., Ι ' . Ι ' , Ι Ο . _ψλιιιι _ι , ιι Ι Ιιι Λι , , ι ,, ι _ΙΙ . 'ιΙ Ι 0 . Λι _ι ,, ρ , Ι Ι ' Ι , ΙΙιμ . ιιι ιρι , , Ι . ' Ρ Ι Η . Ο . Οικοι , ι Ι . 1 . ' 0 , ( , Ι _,, γα ΙΙ Λ . Ι . Ι Ι , Λγκ ιι , ι ,, _., ρ , Ι , ,, ι . κι ? ? υ , Λ ι ,, / .,,,, , · :: > . ( Ι Ι Κ ,,,, Βικ ,, ι - ΠΙ , _ΙΙηι ,,. ., ι ' . 1 · • Ι Ι , Λλι . ιν , _ι Ι .. ΙΙ Ι / . Ο , Χπνι ' ιμι α ! Ι V ) Ι Ι ' :, II , λλ _ιιιιιιιι , ι : 10 ? . ζ , ι 'Λ γ / λι ιρι , ι ΝΙιΙ ρΒ , χιΗ , γ | Β . ' 1 ' ι . ! III 11 , Λ _γιι , ι , Βιω | , γιι , Β , ( _υ ι '/ ρΒι _-Ι χ _,, ι , ι ) _ΙΙ ' . ' _/ . Ι βν , ' ν , _ΠιιλιιιΑμι / λος Ι ΙII υιλ . | , _Νιωτι _ραι ι , _Ιιιψορ'ιΙ -πολ ιιΜν Ι * ι ' ,, , „ _,. · :, . , . _ , ,, ,, « Ι . , , 'ι _, ' .- , ι · , : Λ > _ι , ' _ι-ι , ' Ι !< > Λ Β _-ιρι ' ' ,, Ι _- , , Ι ' _-Ι , Α . Χ ι - ,-1 , ι , ιι ,, . Ι . Ι , ' ' . ΙΙ ρ , Ι > .. ι χ _, ι _, α Ι . Ι , Λ . , | ιι , υ ρριι · , , - . , - - _,- _κ _,, ΒΙ ν ,, μ ,,,,,,,, ι . ' ,,, „ _,,,,., · Αη > _? . ¦ (¦ ιι _^ _αι ' _κ ' ι ω _<' _, ι' _(·> _χι-ι ) μ ( ι πκ ιι « ΙΙΙ Ι . Ι Π _., ν _.- _' _ρρΒιιΙΗΙ _· . · ι _> 0 > Ι | ' ' . V , ι ' π- ι ι _Ιιι τ τ , ' ι _κιτπ _!' _-, ' _ ιπ Ι'ι ι ' . , _( * ) ν « Ι Κ < κ _< ιικ « , { κ < θ < ι : ' ¦ ' ' _< Μ ! Ι ΙΙ . , α , , Ι ) Κ 1 | _ι » ' | _1 Ι ΙΙ -, Μι ρ Ι ι ? 'ι () ι ι ι . [ Ι , κ . , _ΠιΒ . Β / _ι ., ι ΜΙ Ι _υ 1 ' ι ' V Οι Ι _, ΜιΙ Ι ι , ΙΙ . II » , * , _Λι'Ν'Λ . . ' . ' ι ι . , π' . τ . ι , ι _.... μι ¦ ι . ι .. , ιπ , . ) Ι ,, Ι , ι :.,, ,-,, » , _(!· , „ , > Μ , 1 ( Β / , 1 _Βθ > ιωι _ , _ιιι _. _. ν ΗΙι _. Β | ργΒ ,. _'Β . ' . Ι ρι ' ι . ι . · μι Ι , Ι . 1 ,. ' Ι ( . Κ _Μι ' ρ ' ! ι ! ι | ' * Ι Ι ιιρ _ΙιΙΙ' _>·!]| . Π .. V , Ι » . Β ! II , ι ' ιΙΙι _' ψι / | ! ι '] >· Μ Ι ( . _Οι ΙΙ _,, Ι , Ι Κ _( ΙΜ . ΙιΙ _( . _)! Κι Μη _, _ μρ . . _> _.., ¦ _' _.: ¦ ι . Β ν . » / _, ν ,,, - _,,. ρ . ιι- « ι _Ριν'Ι'ι'χ : Λ , _ιιΛπ .- _, ι-Ι' ' . ' 1 ¦! ' ' λ '» , ' ' Ι Κ ΙΙΙ , . Ι ) ΙΙ' - ( _, Μ' , 'Ι , ι Λι II . , ' Ιιρ ' , _ιΜι . Η Λ _ιι , _ιι _ι _,-1 ι ( . ι ' . ι ΛΙ Μι ι 0 > ., ' . _' _¦ > ι _Ι , λ » _ιΙνιιιιιι . _ι . / ιι' _ι . _ιι |/( π , ) Ι ' _τιπ ι ιυ _(' ,. Λυμ - 'ιρι . ι ι * 111 * . Ι Ιρ . ιι ' ι ' ν . , ι ιι , , 'ι ' _}> _αΙ > _€ . < > Λ ΙιΙ Ι ι ) ι ' ιΠ Ι Ο ι Βι Λ Π ι ' | ( Ι- ι ' ιλυι 0 _ι )( I ΙΠιΜΜ ' | | Ιιρι ' ι , _, [ _ιΗ' Νι ι-Η ' νΙι . ιΙ . 1-1 _^ Ι : ρν > ' 1 | ν' μ . Κ Μ ΜΗ , ι _,.. _, _γ _, ' ΙΑ , Αι , ,. ' , _Ιιμι _Νι ' _ | . ιι , _'·'< * ' ¦ '¦ - ' ι'ι' _<^ ι _'· | _· ι . ι . ιι . ιι _Ιιιι Πρ χΟιιΤΚ ι ) ι' , ' Ιι 1 Ιι , > . 1 | 1 ' , 1 . 1 , ,, _ΙΜΠ Ρ , I , ΛιΙΠιΙΜ _, . 11 _.. ι _,, ΜΙ ι . τ π ν κ ρι . Ι Ι Ι _) ι ι ιιιι , _πρι IV ι ΙΙΙι _, ι ' ι · πι λλι νι · ι ,. ν ια-ιι ( Ι . Ι ) 10 II ) , _Ηιιι ' ρ ιων ι' ιιι ι ιι ι ικι Ιριι '/ _ιμι νι . _ιι' ΗπμΒι Ι . ' . ι ν π / ι ' _πι'μμιΙ _-. ! _ιι-ιμ _^ ι _» Λ Β _κιπην ο ι » _ιιωι κιι ι Λ ι Βι Β Βι ιΙ γ να ι ιιι _ιυι || _ιιι |( ι ι Βι ( ΙιΙΙιΙ _. Ι ιι ι Ι Ρ _( _Ιι | νι ΜΙ ι ο ιι _ιιιιτολι ' ι ι ) πι ( ιιι _τρυκιιλι . ) ω χιιηιι . ιι ' ιγ Οι ρ · μος μου ιυχπ / πη ιιιιι , κπ ιπ _υ υ > _- _χιιρηπιρια μπι . Μι ι ' _ιΟπ ρι ιοκ Μιτυληι Ι'Κ . ιΒ . ' . ' ) ι ι . νικοι Ι Ιρο _^ _ενοι , Α ( } Λκ _' ι ι τ μ .. , ΑΙ _ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ » ΕΣΩΤΕΡΙΚΑΙ ΚΑ » ΕΞΩΤΕΡΙΚΑΙ ΕΙΔ ΗΣΕΙΣ _||^ ] ΕΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΠΑΡΟΥΝΑι ] Ο ,, , ι , , , ι ,, . ' , , ι , . , ΒΙ ι , . ¦ ,. , _' .- Λ , ι , -, ι > ι , Ιιι ι ' , _,- ρ- ι ,, ιιι · ,,, ι ' , _μ . Λ . Η / . Ζ _, Λ 48 ΕΚΑΤ 8 Μ _ΜΥΡΙ _& ΕΡΒΑΤ _1 8 ι υΙΠΗΕ , _ΙΗι ΕΙΙ Μ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 25 ( Ρεουτε ρ ) .--Περ ι τονς 250 αντ ιπροσωποι 48 εκα τομμυριων _ιργατω-. · ολων των ηπειρων _αιτεδεχΟιισαν μεχ ρι τουδε _τιμ _, _ιτροσκληιτιν , _οττιο ς συμμετασχουν της εργατικης Διασκεψεως του Ε _λιυυερου Κοσ μου , η οττοι ' α αρχ ιζει τας εργασιας της ενταυθα την _ττροαεχη Δευτεραν . Ετεροι εργατικοι οργα ν _, _υμοι με δυο εκατομμυρια μελη αττε ' - στιιλον τη λεγραφηματα , εις τα οττοΒα _εκφραζουν την σιηιιταηΒ , ιτ ,. 7 _ωι προς τας ορχα ς , ετη των _οηοιζιν εδραζεται η Διασχεψις , ολλα και λι , _ττην , διοτ ι δεν δυνανται να _αττοστειλουν αντιπροσωπους . Ι Ι εν λ 6 _γτ . ) Διασκι . _ιιιι ς 0 α διαρκεση 15 ημερας .

Τίτλος Θέμα Σελίδα