ΠΡΩΤΑ ΘΛΗΜΑ ΚΥΠυΛΛ _ΟΥ ΚΥΠΡΟ Υ ¦ Κατα τδ απογευμα τη σημερον η _ττερυστνη _ττρωταιλη _τρ _ιο _Κοπελλοι / Κυπρου , « Επο αντιμετωπιζει την Τουρκι χην Λεσ _^ ην εις το γηπ _εδον Β . Σ . Π . Εις τον πρωτον _γΟρον η _Τουρκικη Λεσχη _ενικησε την « Ετ _τα _» ( ιε το σκορ δυο—ινα . Η ομας της Λαρνακο _ς κατιρχειται σημερον χωρις τον κεντρικων κυνηγον της _Χειμωνιδηυ 6 οποιος ειναι τιμωρημενος _νπο-της Δικαστικης Επιτροπης μεχρι της 7 ης Μορτ _ιου 1951 . Η αττωλε _ισ Οιτη ειναι : τεραστιας _οημααιας δια την « Επο » , διοτι _τας _λειττει 6 . _κσπτιορ'Βουν _ιστηςι · _ιχεινος παικτης , Λ οποιος ενδεχεται να μη παρουσιαση και μεγαλα _πραγ - ματα εις ινα αγωνα _ινοκ-αουτ > , αλλα να εΟρ η μιον ευχαιρ _ιαν τη οποιαν να _μετστρεψτν _εις τε ρμα και να χαριση « _2 _τω την _νιχην εις την ομαοα του . Εις Ενα αγωνα « νοκ-αοντ _* ειναι ο ! _ττοδοσοαιριοτα ! τυπον _Χειυωνι δη που _αποδιεουν . Παρα την απουοισν του _Χειμωνιδη , η « Επο > εχει ομαδα _υπ-ολογισιμον και Ισχυραν , Π _οττοια _ξευρει να κερδιζει . Ειναι _γεγονος , δμως , οτι κατοπιν της απουσιας του Μαυρου , η ομας της Λαρνακος δεν διαθετει τερματο - φυλακα ολκης . Η _περυσινη πρωταθλητρια Κυπελλου κατεχει τους απαραιτητους παραγοντας του _ενβΛ _/ σισσμοΟ της μαχητικοτητας κα ' ι της αυτοθυσιας —αι ι | υχι ·< αι _αδται Ιδιοτητες εινα ι _αρκεται δια να οδηγησουν μιαν ομαδα εις τον δρομον της νικη ς κα ' ι τοΟ θριαμβου . Η ομας της Τουρκικης Λεσχης κατοπιν εντατικης _ττροττονησεως της κατερχεται σημερον με μεγαλος απαιτησεις . Η _« Τσετιν _» διαθετει ασφαλως τους καλυτε _ρο-. ς κυνηγου ς της Νησου . Δεν υπαρχει αποτελεσματικωτ _ερος παικτης απο τον κεντρικ _ον _κυνηγον _Γετατ , ο _οττοιος ειναι πολυ καλυτερος απο περυσι . Μια ομας , η οποια βα κατορ _θωοΒ _) να εξουδετερωση τον _μεγαλοι αυτον _ιδομδαροιστην » θα εχη πολλα να κερδ _ιση . Τα σουτ του ειναι βολιδες κυριολε κτικος , _ασυλληπτα δι '· _οιονδηποτε τερματοφυ λακα . Η γραμμη των μεσων ττ }< Τουρκικης Λεσχης _ : ε _ιττι κεφαλης τον ασσον _'ιε _φτεραλη ειναι _πανισχυρος κα θα δημιουργ ο συνεχως _ευχαιρι _ας δια τους επικινδυνους - κυνηγους . Η ομας , η οποια 04 _αγωνιοιη με _περισσοτεραν _ψνχραιμια . θα εχη περισσοτερος _ελττιδας επικρστησεκς . Ο σημε , ινος αγων πρκαλ _ει τεραστιον ενδιαφερον και . η α /· _θρωποιαλασσα , η 6 πο ! α 6 α χι * 6 η εις το Σ ταδιον . _της _Πρωτευουσης βα ειναι ωνει- _ττροηγοι . μενου . 'Εκατ _ο / _ταδες ττα _δοσφαιριφ-Ζ'λκν ι _, κ Λαρ . ακ _ος εα συνο δ _' . υαουν την _θρυλικην < Επα > εις _Λενκωσ _' αν δια να την _εν ? αρ ? υνουν , 6 ια των εν _£ _ουσιωοον παροτρυνσεων των , εις τον σημερινον _πειοιματωδη και _δωσκολον αγωνα _τ-χ . 01 οπαδοι της Τουρκικης Λεσχης , οι οποιοι α / _ερχονται εις χιλιαδας , θα _κατακλισοι / ν το _Σταδιον ΒΣΠ δια να _τταοακολαν Οησο _. ν την σημερινην _γιγαντ ομαχ . ' αν , με τη ' κρυφην ελττιδα , δτι θα τους _δοθη η ευκαιρια να χειροκροτησ ουν την ομαδα των νικητ ρια . · . 'Ετον _ισαμεν _πλεισταχις τη / ωνεπαρχααν του σημερινου Σταδιου του Β . Σ . Π . Α ! _ποδοσφαιρικα ! κα ' ι ΑΕλ _.-νπκαΙ Αρχο ! της Πρωτευουση ς αντιμετωπιζουν κα ' ι σημερον οπως και ε ' ις δλλας τοαας προηγο -μενας _περιπτωσεις , το _προδλημα που να τοποθετησουν _τας χιλιαδα ς των θεατων που διψουν να παρακολουθησουν την σημερινην _γιγαντομαχια ·/ , ως κα ' ι καθε αλλην ενοιαφερουσαν _συναντησιν . Ε / α σταδιον δια 10—15 χιλιαδα ς _ελατων μολις υα εκαλοπτε τας σημερινας αναγκας της πρωτευουσης . Το σ . · μεριναν Στα δ ' . ον ειναι τελειω ς ακαταλλ ηλον και δεν εκπλ ηροι _πλιο / τους σκοπους του _ποδοσφαιρου . Εν περιπτωσει Ισοπαλιας βα προστεθουν δυο ημ , _χ _, ρονια εκ 15 λεπτων Εκαστον . Διαιτητης ο Λοχαγο Χαρπεμ , ωρα δε εναρξεως τοΟ αγωνος η 2 . 30 μ . μ . ακριβως . « ΦΙΞ » ΤΙ ΛΕΒΕΙ Η Β ΡΑΜΜΑ Τ ΕΥ Σ ΤΟΥ 01 » ! Γ _ΚΜΟΜΠΗΙ « ΗΙΠΤ Μ ! Υπο τον τ'τλον « Τριαντα χρονια μαζη με τον Μτ _τΙ ρνσρ Σια-, εξεδοθη εις το Λονδινον Ενα εξαιρετικω ς ενδιαφε ρον 6 ι 6 λιαν απομνημονευματων _της _μιςς _Μπλανι Πατς , Ιδιαι τερα ς γραμματεως το αποθανοντος διασημου συγγραφεως . Το _διδλιον _οντο αποκαλυπτε δια _πρωτην φοραν πλειστος αγνω στους πτυχας της _πιρι εργου μορ φης του Ι ρλανδου _χιονμοριστο _ι κα ' ι αναφερει αναριθ μητα « ανεκδο τοκ , που θα προκαλεσουν ανσμΦι _δολως ζωηραν _εντυττιοο-ιν κα ' ι ατελειωτα σχολια . Ολως Ιδιαιτεραν _αΤσθ . _ησιν Θα _ττ ροκολεση , επι παραδειγματ ι , η αποκαλυψις , δτι κατα τα τελευταια τεσσαρα ετη της _ζωηι του , ο υπερενενηκον _τουτης σι / γ _γραφευς _κατειχετο αττο την εμμονον Ιδιαν δτι ευρισκεται εις το κατωφλι της _χρεωκο . τ _ιας κα ' ι δτι , αν εζοΟσεν επι πολυν καιρ ον ακομη , θα _απεθνησκεν απενταρος ! _Αντετιθετο ανινδοτως εις _τε να παιχ θουν παλιν τα θεατρικα εργα του ει ς το Λονδινον κα ' ι _ηυχετο να _εττ _ιτυχο το ανεβασμα του παλαιου £ _ργου του « Ανθ ρωπος κα ' ι Υπερανθρωπος » _ει ς την Νεον Υορκην , επειδη _ειχε πεισει τον εαιτον του , δτι επληρωνε « αρον 147 λι ρων δια καθε 100 λιρας _ττου _ικερ _5 _ιζ _^! 'Ο ανθρωπος αυτος που ητο παντοτε φειδωλος ε ! ς τον τροπον που εξωδευε τα τεραστια κερδη του - _ττπονιος σννειοιφερεν _εις _( ιιλανΟρωπι κους σκοπους—εΤχε γινει πραγματικω ς « _εξηντσδελονης » : ις τα 90 χρονια τον . | Ηρνε ιτο να δωση αυξησεις εις το προσωπ ικαν του , δια να ανταποκριθουν _εις την μεταπολε _- μικην _ακριδειοτν της ζωης . _Εξηλεγχεν δλους τονς _^ οικιακ _ου ς λογαριασμους , με μιαν φορητην αρι βμομηχανην . Εγκρ _ινιαζε δια τα ταχυδρομικα εξοδα , που _επρχπε να καμνη δια να απαντς _ι εις τας επιστολας που _ελαμδανεν . | Ηρνειτο επιμ ονως να αγοραση βαρυτερα χειμερινα παρα πετασματα δια το σαλονι της _οικιας του . Επαυσε να παραγ _γελλ η τα κοστουμια τον ει ς το Λονδινον και τα _πορηγγελλεν _εις ι τους πλεον οικονοιιικους επαρχιακους ραπτας , και μαλιστα ... χω _> ρις φ οδρ ες , δια να _στοιχιζονν φθηνοτερα . | Επειδη , _δπιος _ιλεγεν , αι μεταπολεμικ α ! φορολο >· ιαι « θα τον ' καταντουσαν να μι | ημπαρη να καλεση _ιδιωτικ _ιν ιβτρον > , £ _γρο · ψ £ προς τον Κρατικον Οργανισμον Υγειας , 6 ιοι να _βεβαιωι ιη δτι θα του _ιξεδιδοτν _ττιστοπο _ιηοιν του θανατου του δωρεαν . | Οταν _καποτε η Ιδιαιτε ρα γραμματευς του , δια να τον α · ' παλλαξο απο τον κοπον του να υπογραφ η πολλα ς μικρος _επιτ _αγας _6 Β ολα το μικροεξοδα του σπιτιου , του αυνεστησε να υπο · γραψη εκ των προτ _ερων Ενα _ιμπλοκ » επιταγων και να της το πσραΓωση 6 Μπιρνορ Σω _ιξ « - δηλωσ _εν _απιριγροτ πτον _ψρικην . ( Ητο δυνατον , πα _ρειηρησ _ε , να πεθανουν συγχρονως και οι _δυτ > Ι ' ταν κα ) τοτε να 6 _ριι καποιος το μπλοκ των επιταγ ων και να κ «· _ΙτοχροοΟη τα χρημα ια ! Το _βιβλιον της μις Πατς περιεχε ι και _πολλοι : _ιιλλας _διασκεδαστικος αποκα λυ )« ις , ΕΙς _αυτας περιλαμ βανεται και η _προτανιι γαμου που _ικαμεν ο Μπερν αρ Σω κΙς την _πλουοιαυ Σ _αρλοτιαν _Ποι · _ην-Ταουνσκννδ , κατα τ ° 'β'β , και η οποια θα ιλεγ ι κανεις 4 τι ητο παρμ ενη απο _καιιοιοτν κωμω _διαν του · , , ' . Η _Σαρλοττα _, οταν ιυ _ρηκε κβ · ποτι τον Μηιρναρ Σω ιξηντλημενον _αιτο Αν _υπερχαπωσιν και μι _εξηρΟρωμινον το _ΙΙνα ποδι του , ενοικιοο _εν Ινα σπιτι _εις το Χαινδ χαιδ και προσελα βε δυο νοσοκομους ιια να τον πιρι ποιηθουν , Οτ αν _ιμοΟεν βμως τα _οχιδια τη ς · 4 Χω _ονιψωνησι : —Πη _γαιν _ι , Κριατιανη μου , να β γαλης μιον αιιια ν γα μου ! Ειναι αδυνατον για Μ _* _Μ' « ΥυναΙκο , τ ης _βεοιως οου να _ιγκοτ _οστη . συ ιι < σο ! οτο _οιιιτι τη ς , ινα _αντ ) ττονιρον ανδρα Ι 'Ο γαμοι τ « ν _ιγιν _»! _ττραγμα · ιι _, ιιμ 1 ολιγα , ημιρ « ς , Η _ΑΥιβΚΜ [ ΚΟΙ ΜΕλΡ _ΟΥ _ιΠβ .., [ ΡΟΤΑ Ι _υ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΠΙΑ ! ΠΑΡΙΣΙΟΙ , Ιανουαριος —Ο Ζωρζ Φουρρε , ηλκιας 17 ετων , _ηυτοκτονησε κρ _μμαο-θιις αττο ενα ηλεκτοο φορον συρμα _ιψηλης τασεως εμπρος _ει ς τα ομματα της δεκατετ _ραετιδος σκληρος _ψιλης του , η οποια τον _ατπηρνηθη διο τον Καλυτερον _φιλιν του . 'Ο Ζωρζ , ο « νεαρο ς ερωτευμενος » του Μω , ηγαπα την _Ντενιζ απο του παρ . _6 'ερους , οποτε την _συνηντησεν εις μιαν κολυμ _βητικην δεξαμενην αλλ' οι γονεις των δυο νεων _εβζωρησαν το αισθημα ως _εττιπολαι _ον και παροδικον . Μιαν νυκτα εν τουτοις η νεαρα Ντενιζ με τα πρασι να μαπα εξεμανη διοτι ο Ζωρζ _επεστρεψιν ενωρις απο τον νυκτεριναν περιπα τον _τοιν διοτι επρεπε να _σηκκΟ η πολυ πρωι . « Δεν με αγοπας , του εφωναξε . Αν φυγης δεν θα με _ξαναδης ποτε !» Κατοπιν τουτον ηρνηβη πραγματι να _ιδη τον Ζωρζ , συνηντη _θη δε με τον Ντακ _ελ , τον καλυτερον _φιλον του Ζωρζ . Το ζευγος πιασμενο χερι με χερι σννηντησε τον Ζωρζ _εις τον δρομον , Τοτε ο νεαρος ερωτευμενο ς Ετρεξε προς τον πλησιεστερον _ηλεκτρικον _στυλον ανερριχηθ η _εις αυτον , εφωναξεν « αντιο !> και εκρεμασθη απο το ηλεκτροφορ _ον _συ-ρμα . Οταν ε * πεσεν εις την _νην ητο ηδη νεκρος . _ΠωλεΤται ΖοχσροπλαοτεΤον Ευκαιρια δι ' δαους θελουν επικε ρδη επιχειρησιν . Πωλειται το Ζαχαροπλα _-τεον ΚΡΙΝΟΣ κει μενου εις την _αδον _Πσρθενω . ος εναντι σινεμα Χα . τζηχαμπη , Γαρωσια , _μεθ ' ολων των επιπλων και μηχανηματων ω ς και μεγαλου ψυγειου . Λια παι ρετερω πληροφοριας _αποτοθητε εντος του Ζαχαροπλαστειου . Τι μη _ευχαιρια . ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΜΓΡΗΣΙΣ Την _παρελθοΟσαν Παρασκευην η _Ο _^ _ρμοχροσΙα _ειχεν ως ακολουθως εις _βοιμους Κελσιου : Ακρωτηριον Αποστολου Ανδρεου ανωτατη Ιο , ) _κα '· κατωτατη 9 , 4 . Αμμοχωστος ! 7 , 2 και 7 , 7 . Κυρηνεια 17 , 7 και 10 , 5 . Λαρναξ 17 , 7 και 8 , 8 . Λεμεσος 18 , 3 κα ' ι 8 , 8 . Λευκωσια 15 , 5 και 6 , 6 κα ' ι Παφος 16 , 6 και ΙΟ , Ο . Την ιδιαν ημιραν η ομ _βρησις _ειχ ν ως _αχολου & _ος : Ακρωτηρι _ον Αποστολου Ανδρεου 0 , 08 ντζας , Αμμοχωστος 0 , 08 , Κυρηνεια 0 , 10 , Λαρν ' _οξ 0 , 01 , Λεμεσος 0 , 24 _Λιυκοχ _ιΙα 0 , 03 και Παφος 0 , 20 . Ζπτιι _ια . υπ ηρετρια Ζητ ειται υπηρετρια δι ' ολιγομελη οικο / ινε ι αν . Αποταθητε :-Σαπων _οποιειον Σ . Πεγιαζη , λαρνακα . 1 Μ η _Λ ΙΜΜ Ε 1 ΚΕΥ 1 ΤΙΣ ΒΡΑΜΜΗΣ ΜΑΖΙΚΑ Η ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΑΥΤΙΚ _Κ 12 ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΙ ΑΠΟΤΕ 1 Σ ΤΩΝ Σ _ΤΡΑΤιιιΤΒΚΩΝ | ι Ι ΠΑΡΙΣΙΟΙ , 19 Ιανουαριον — Θα περιλι > φθτι η περιφημος « Βραμ-I μη Μαζινο » εις την αμυνσν της ' Δυτικης Ευρωπης Α ' ι συνεννοησεις , τας οποιας διεξαγει , την στιγμην αυτην , ο στρατηγος Αιι _ζενχαουερ _» , δια την _οργανωσιν της ι Ευρωτταυ _ιης αμυνης , επανεφΓραν ι το ζητημα εις την επικαιροτητα , _, φαινετα ι δε οτι οι Βαλλοι θα _ζη-( τησουν απτα τον στρατηγον την _συμττληρωσιν και επεκτασιν της 1 μεγαλ ης αμυντικης γραμμης . Ι « Αιν _ττρε . τει να λΒ _, σμονωμε » , δτι η _Βρομμη Μαζινο ν ο ι ο τ στ α ι » , Ελεγε προ ημ ρων _εις ανταποκρ _ιτην του « 'Ηταιρικου Τυπου » της Α μερικης , ανωτερος Βαλλος ατρατιωτικος . « Αφ' ιτι · ' ρζυ . ειναι γεγονος οτι η γ _,-, αμ- ' μ η δεν αποτελει πληρη σμνναν αυτη καΞ' εαι _ητην * . Ι Πολυς κοσμος , εις την Βαλλιαν οσον και εις το εξωτερικου , εχει την εντυπωσιν δτι αι μεγα λαι οχυρνωσεις της _βορειοανατολικης Βαλλικης μεθοριου _κατεστραφηααν κατα τον _δενιερο-, παγκοσμιου _ττολεμον . 'Εν τουτο ις , αρκει να επισκεφθη κανεις το _εργα—ιτιως -πιστευεται δτι _θο πρσξα ο Αιζενχαουερ—δια να _ττεισθη _ιτερι του εναντιου . Αλλοι παλιν νομιζουν , διι . _αι οχυρωσεις αυται δεν εχουν καμ μιαν αξιαν . Αλλ * οι Βαλλοι επιτελει ς εχοινν _αντιθετον γνομην . Η Βραμμη Μαζινο σννιστα _ιαι εξ 25 τεραστιων φρουριων & ιιο μπετον , μερικα εκ των οποιων εχουν _ετττα υπογειους οροφους , κα ! εξ εκατονταδων μικροτερων οχνρων . Ολακλ ηρον το συστημα ειναι _εττιμελως _* κομουφ λαριαμενον _> μεταξυ λοφων και δασων . Μερικα ο / υρα διαθετουν _κινητους πυργιο -κους , οι οποιοι , _αναδυομενοι , χρησιμευουν ως πυροβολεια . ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΕΝ ΕΙ Σ ΤΗΝ ΗΤΤΑΝ Δεν βα επρεπε βεβαιω ς ν ' αποσιωπιτ 5 η κα ' ι η γενικη _εντνποχτις , ΓτΙ η Βαλλια εχασε τον _τελινταιον πολεμον ακρι βως επειδη ειχε _< ψ : > - _χολογι αν Βραμμης Μαζινο » - δηλαδη την Ιδεαν , οτι ητο ααφαλης 5 πιο & _ιν των οχυρωσεων της . Ισως οαιτο να ωφειλετο εις την υ · _περβολικην _διαφημισιν της γραμμης , η οποια παρουσιαζετσ εις τους Βαλλους και εις _δλον τον κοομον ως ειδος νεου Σινικου Τειχους , που θα εκρατει εις α _. _τοστοσ-ν οιονδηποτε επιτ _ιθεμενου . Το γεγονος , εν τουτοις , Λαι , δτι η Βραμμη Μαζινο _εκαλυιττε μικρον μονον τμημα των Βαλλικων _συνορ _, ων—το τμημα μεταξυ δυτικης μεθοριου του _Λουξεμδουργοι , κα ' ι Ρηνου . 'Ο Ρηνος , 6 οποιος εΤναι _σπμοηπτκον φυσικο » οχνρον , _επραστατευετο απο σειραν μικροτερων οχυρωσεων , μεταξυ δε Λουξεμβουργου κα ' ι Μαγχης υπηρχε _ττ εδινη εχιασις 100 μιλιαν τελειως ανοχυρωτος χ α ' ι καταλ ληλοταττ ι δι ' _εχθρικην εισ _βολην . Η Βερμανικη επ / ι _'^ σις του Μαιου κα ' ι _Ιουνιοι ν 1940 _ηιολουΟησ _ ν αυτην ακρι βως την _κοττευιννσιν , παρακαμ _'ιαισα την Βρσμμην Μαζινο . Τα Βαλλικα στρατευματα , που ειχαν επανδρω _πι τα οχυρα μετεφερδησαν εσπευσμενως προς δυσμας , δια να αποκρου _ο σουν την κυριαν _αττειλην , και οι Βερμανοι _κατωριωσαν να διεισδυσουν _εις μερικα σημεια της Βραμμης , μετας υ των μεγαλων οσσων , Το μεγαλ _' ιτερον , πανιος , τμημσ της Β ραμμης Μαζινο παρεδο θη κατοπιν σχετικης διαταγης της Κυ βερνησεως του Γισυ , χωρι ς να _υτποδειχΡη εαν αι οχυρωσεις ησαν _ωττιοτελεσματικα _ι η δχι . Μερικα απο τα οχι _^ α υπεσττ _ισσν ζημ _ιος κατα την διαρκ _ειαν τβν μαχων , αλλα και _αργοτερον , _υττο των Βερμανων . Τα _ττυροβολα , το υλικον δια βιβασεων και αλλα εξαρτηματα που _εν-Ι ιεφεραν τον Βερμανικον στρατον , αφηρι _θησαν . ΟΙ Βερμανοι _εχρτρπμσποιησαν ως παλαιοσι _δηρτκ α τας χαλυβδινους αντιαρματικας πα _^ _Εας . Μεγα μερος , δμως , των βασικων κατασκευων παρεμεινεν αθικτου . Εις μερικα υπογεια αχυρα , οι Βερμανοι εγκατεστησαν πολεμ ι κα εργοστασια , δια να τα προστατευσουν απο τους αεροπορικους βομβαρδισμους . Αλλα παλιν εχρτ , αιμοποιηθησαν κα ' ι ως _στρατιωτικα αρχηγεια . Η ΑΜΥΝΑ _ΤαΝ ΒΕΡΜΑΝΩΝ _Τφ 1944 , μοναδες του υ . _τετχωρουντος Βερμανικου στρατου κατεφυγαν _ει ς την Βραμμην Μαζινο . ΟΙ Βερμανοι , ομως , _ευρεθττσαν πρα του μειονεκτηματος , οτι τα πυροβολα—και εν γενει τα αμυντικα Εργα—ησαν κατασκευασμενα με την προστΒτικην , ατι η επιθιοις θα ηρχετο εξ ανατολων—και επομενως ησαν ακαταλλ ηλα δια την αντιμετωπισιν των εκ δυσμων προελο . υνοντω ν Αμερικανων , 'Εν πασ η περιπτωσει κα ! παρα τα _βασικον αυτο μειονεκτημα , αι Βερμανικα ! εχειναι ομαδες προεβαλαν τοσον ισχυραν _αντισ-τσσιν κατω απο το αδιοπτεραστον μπετον , ωστε μερικα ! εξ αυτων παρεδοθησαν πολλας ημερας μετη τον τερματ ισμον της μαχης κα ! δη λογφ της εξαντλησεως των _τροφιμω >* . Μεταπολεμ ικως , η Βαλλια , ιδαπανησε 40 εως 50 εκατομμ υρια φραγκα ετησιως δια να συντηρηση την Βραμμην Μοζινα . Αντι των 1 . 000 τεχνικων και των μεραρχιων ειδικευμ ενων στρχχτευματων , που ευρισκοντο προπολεμικω ς εις τα οχυρα , η εξ Ι 50 μιλιων αμυντικη γραμμη απασχολει σημερον 75 εργατσς και ολιγωτερους των 100 στρατιωτων ! Παρα τα γεγονοτα του 1940 η Βραμμη Μαζινο εξακολουυει να _ττεει _βαλλεται _ατιο την στοργην των μηχανικων του στρατου , οι οποιο ι την κατεσκευασαν . Εφετος δε , η Βαλλικη _κυβερνησις περιελαβε την Βραμμην Μαζινο ε ! ς το τριετε ς επανεξοπλιοτικον της προγραμμα . Ανωτερος Βαλλος στρατιω τικο ς _εδηλωσεν οτι θα δαπανη : _ουν τω 1951 300-350 εκατομμυρια δια την ανα &' _ιοργανωσιν της , και οτι το ποσον αυτο βα ανξηθ : σημαντικω ς κστσ τα προσεχη δυο ιτη . Προς το παρον , παντως , η Βαλλια δεν σκεπτεται να επανδρωση την Βραμμην Μαζινο με μεγαλος στρατιωτικος δυναμεις . ΕΥΧΑΡ ΙΣΤΙΑ Μη ανακυψαν τες _εισετι εκ του βαθυτατου πενθους _εις το οηο ' ι · ον μας _εβυθισεν ο θανατος της προσφιλους μας μ _τ / ρας κα ' ι αδελφης Ε υ θ υ μι α ς Μ α - χαλλεκ ιδου , θε _ωρουμεν υποχρ _εωσι'ι μας δπως και δημοσια ευχαριστησωμεν παντας του ς καθ α ' ο . δηποτε τροπον συμμετασχαντας εις τα βαρυ πενθος μας . ΟΙ τεθλιμμενοι συγγενεις Μαιρη , Μαχη , Νικος . ιι ΑιΙΑΑΟ Π ΟΥΛΟΥ Ολο ο κοβμο _κοετεμαγεο _9 _ιι κ »« εν $ _ετ > _χ _ηχο £ η ~ ρ _^ των _^« βροχων _ρωμοιντικων χχ _γλυκυτατων οχηνων « 6 πι β _ιξοτιρβτινιοδ Δημι β » ΡΥημ * _τος της Μ . ι . Μ , _υΙΙΛ ! _ΠΠΓΠΜ 1 ! π ' ( ΕΞ ΟΛΟΚΛΗ ΡΟΥ Ρ . ΒΧΡΠΜΟ ) _Πρωτανωνιο-τοδν ι ) _Γβοιλιοο * _Τηι , ωμορφιας β Ε ΘΕ ' Ρ . Β _Ο Υ . · Ι · Λ Λ Ι Α Μ Σ ' ¦ ' 'Ο αγχκημε νο 5 δλ _« ν τον Λενχωβιατ & ν - _¦ ' _- . _» α : ι _< ' . '¦' . τ ' _ιι ι ' κ ι ομ : _φρανεις γκιφφορδ - λαου _ριε μελχιορ Κ _χι ω ΤΟ _« _ΜΥ _ΝΤβΡΙΕ-ΥΠροβαλλεται _ΠβνηΥοΡ _' κ _» < _τημ « _= Ρθν _^ ΚΥΡ _» ΑΚ ΗΝ κιιι τος ακολουθους ημιρ ας _μεχΡ' της ΤΕΤΑΡΤΗΣ . ΧΗΜ . — ετπν σημερινη Παραστ _ωιν _τΟν 2 μ . μ . 2 _£ ργβ Ο ΤΑΡΖΑ Ν _ΓΑΣΙΛΗΛΧ _ΤΗΕ ΖΟΥΒΚΛΛ Ι και τ 4 . με · £ _γο-λοπρεπει _ι γχραμο αριστουργημα ΓΑΣΙΛΙΕΙ _ιΛ Γ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΟ Ν ' ¦ ¦ ιιι ι ι τ ι ι ' _. ι ι ' · · * ' . ' ... ' * ' ι ι Ο χορδιστ ης των _πιανων _——~—¦ - ——— - Οσοι το πιανο των ποιουν νοο καλοχορδισμ _ινο ' μ ' ακρι βεια μαθηματι κη και δχι δπως λαχει τον Βιαννη Μαλτα των καλουν τον _πολυψημισμε , ο τον Χορδιστη που μερικο ι τον Εχουν στο στομαχι . Την λιρα που 0 α δωσετε , να μην την _λυπηθητε κι εις το οκτω , επτα , ετττα τηλεφωνηστε 6 λοι , θα δητε ποσον , φιλοι μου , Ρα _ευχαριστηθητε _^ κι ' ας _σκασοι-ν απ ' τη λυσσα τους , ακομα κι ' οι δια βολοι . ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΤΑ Σ Ι ¦ ¦ ι ¦ ι ι ι ¦ ι ι - ι * ' ' 1 _* .-.--. ¦ η ¦ Ι » _ρ _# _— _*¦<» _^ _^^ _«• . _«¦¦^ _, * _¦ ¦ » _»» Ι _· Ρ -τ ρ ιαντα φ υλιε ς : - Α ΒΒΛ ΙΑΣ και ΑΜ ΕΡΙΚΗΣ Μολις _εψθασαν αεροπορικως τριαντοψυλιες Αγγλικης και Αμερικανικης _τιροελευσειοε , επιστημονικως μπολιασμενες . 70 ποικιλιες ε ' ις _^ _αφανταστον πλου τον χρωματισμ ων . Φυτα ζωηρα και εις αρ ιστην καταοτοκτιν . Μη χασετε την ευκαιρια να προμηθευθητε _τ _ριανταΦυλιες που να τες βλεπετε και να τες _^ καμαρωνετε . Εντυπες οδηγ ιες καλλιεργειας δωρεαν . Επισης « ΒΛΑΔΙΟΛΟΥΣ » _Ολλοενδιας πρωτου μεγ εθους και αριστ _ες ποιοττ _ιτος ει ς 40 _χρωμοετισμους Ι _ττρος 4 ) - την δωδ εκαδα . | · Δια καταλογους _αττοταθητε _εις τον : — Ι ' , Ε , ΑΜΕΜΚΑΝΟΝ ι Οδο ς Ονα σαγορου αρ . 12 , Ι ( Εναντι Στοας Κλοκκαρη ) λευκος ιαν Τοιμ εντ α « _Ρ ΙΑΜ 0 Ν _Ρ » ·— Επ _ειλασησαν _παντβυ . — Αναμενονται σο 6 « ρ « _ι ηχρτ _υες _εντε _^ τ ου Ιανουαρ ιου με τα _ατ _μοιτλοιι ! : — 5 . 5 . « ΤΙΤΟ _ςΑΜΡΑΝΕΙ __ ΙΑ > 5 . 5 . _« υ _Ο ΙΝ Ε » . « . 5 . « κονι _α ο _^ Δια περισσοτερος πληροφοριας _απει . _θυνοθε : — ΔΑΦΝΗΝ _ΟιΙΜΑ Ι ΔΗΝ Β . 21 Α ΛΤΛ . ΛΕΜΞΣΟΣ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΑΜΜΟΧΟΣΤΟΣ 110 ΙιΑ ΙΕΒ 0 Ι 0 _ΑΙΜΑ , ι _, » _-Λ .-Ι 5- ¦ Ι ι . . ΜΕιΑΛΙ _ΠΡΓΙΚνΚΙΜΑΤΙΚΙΙ _ΕΚΑΡ 0 Μ 1 ΕΙΣ ΑΒΙΟΥΣ Τ 0 Π 0 ΥΣ ΑΙΟΡΒΑΝ _Ω ΤΑ Ι : 0 ΕΚΑΡΟΜ ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΒΟΣ ΒΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ υτιο την _ΔικυΟυνσιν ΛΟΙ 7 . 0 Υ ΓΟΒΙΑ κβι υπο την ν · τι ροοτοσ ( αν _ττ ) ς Γασιλικ _ες Κυβιρνηαεω ς ττ _^ ς Ι ορΓ 3 · _νιας και Της Α γιοτ ατη ς Εκκλησιας Ιεροοολυμων , _• _Δι _βιτι _εμπιστ οσυνην στον Οργανισμον _μας , 6 οποιος εξησφαλισ _ε τα ς αδειας ΕΙσοδου και τιι μιμος δια διαμονην , _• _Ρκτ ηι _βτ _» του _δικχβοιου _ Ι ' , ΜΟ ρβιιβ ({ τη ( πι _ρυοινηι μ «{ εκδρομ ης οι _οπβιοι μιλοΟν μ _« _φκνβιτιαμυν γικ μ &( η « δηλωσ _κτ * _οομμιτοχην βΙ τβυ _ _χατωτιρ _ω : ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΓΟΒΙΑ Ληδρας 16 Λευκ ωσια , ΛΟ Ι-ΖΟΝ _ΓΟΒΙΑΝ Τ , Κ , 5 11 Λευκωσια , ΛΕΜΗΝ ΛΟΦΒΠ ΙΝ και Υιους _οβος Ελε υθεριας 86 _ΛιμισΛς _ΒΕΟΡΒΙΟΝ ΧΑΤΖΙΙ ΜΙΤΣΗΝ , Λαρνακα , ΝΙ ΚΟΛΑΝ ΤΑΛΙ 0 Τ ΗΝ Β , αψος ΑΝΔΡΕΑΝ ΣΑΓΟΙ ΔΗΝ Δικηγορικου Βρα _φιιον Ακ η Ιακω βου , _Γαρωσια . Χ ΠΟΛΥΚΑΡΠ 0 Ν Χ ΔΗΜΗΤΡΗ Ζωδιο . ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΝ ΡΟΔΙΑΝ _Πιδρυλδν , Χ ΧΡΙΙΤΟΔΟΥΛΟΝ ΠΑΙΧΑΛΙΔΗΝ Π _ροοπιον Μιο βορΙας , 2 πτηβ « τ « τω ' Ι _ιντνπ _βν Πρ _* νΡ * Μμ * τΙ _ι Ηκ { ρβ _» ι | _ι { ΜΜι ι * 0 Λ { ον « λ ( Ι * μιο _«{ . ¦ _ΜιΙ ΙΜΙΙ Ι ΙΙΙ ΙΙΙι Ι ι ΙΙΙΙ ΙΙΙ Ι ΚΙι ΙΙ _'Ι _ΓΙΙ _ΛΜ Ι _' . ΙΙΙ ΙΙΙ _ΡΙ _ΡΜΜΙ ΝΕΟΝ ΑΕΡΟΠΜΝΟΝ υ _! ' _ΑΝΑΒΝΟΡΙΣΕΙΣ ΕΙΣ ΜΕΒΑ ΥΨΟΣ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ , 19 ( Ρ . ) .-Τη . λεγραφουν εκ Φο ρι _ΒουωμΟ τοι Τεξας δτι αερρπλ & νον τυπου Γ 36 , _προωρισμενον δι ' αναγνωρισεις εις μεγα ιψ _ ς , _ττροσεγει _ωΟη εκει , αφου _ττσριμεινεν επι 51 ωρα ς _κσι 20 _λειιτα εις τον αερα χωρις να ανεφοδιασε _ς δια καυσιμου _ιλ ης . Ο χρονος της παραμονης εις τον αερα του εν λογω αεροπλανου αποτελει ρεκορ . _Περιορισμοι ασφαλειας _, ημποδισαν την Ετα _'ρειαν , _εις την οποιαν ανηκει το αεροπλαναν , να δωση _πληροφορια ς περι της αποστασεως , την οποιαν _διηνυαε το _αεροπλανον , και περι της οδου την οποιαν _ηκολουΟησε , Το εν λογω _αεροπλανον φερει Εξ σννη _3 εις · κινητηρα ς και _τ ισσαοας προω _θουμενους και ευναται να _αναιττ _υοση _δυνομιν 42 χιλιαδων ι _ππων με μεγαλην ταχυτη _το _ , : _~» : Αιη μερ { υοΥτα Φαρμ _οχ € _ι _3 ΚΥΡΙΑΚΗ 21 . 1 . 1951 ΛΕΥΚΩΣΙΑ : Α . Φερεκ _ιδη , οδος Ληδρας Αρ . 12 , Χ . Τιμουρ , οδας Κτ , ρηνε ' ας Αρ . 49 κα ' ι Κ . Μ . ΟΙκονομιδου , στοα _Κυο ου 'Αρ . 91 . ΛΕΜΕΣΟΣ : Τοαη Π . τα _μιτη , οδος Γικτωρια Α ο . 86 . ΑΜΜΟΧΟΣΤΟΣ : Β . Γ . Παλμα , οδας Ερμου αρ . 116 . ΛΑΡΝΑΞ : Β . Γικη , οδος Ευανθιας Πιερ _ιδη αρ . 12 . κ Αιανυκ _ΒφιυονΒα Φαρμακεια ΚΥΡΙΑΚΗ 21 . 1 . 1951 ΛΕΥ _^ ΛΣΙΑ : Κ . Ταλ _. αδωρου _, 656 Ληδ ρας 'Αρ . 43 , Κ . Δημητριου οδο Μετ _ζιτιε _'Αο . 39 Α κα ' ι Β . Παπαδοπουλου , οδος Φαν ερωμεινς Αρ . 73 . ΛΕΜ , ΕΣΟΣ : Ν . ' _Αδαμιδαυ , _οδος Αγιου Ανδρεου ' Αρ . 187 . ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ Σ Κωστα Σπανου , . οδος _'Ερμου 'Αρ . 120 . ΛΑΡΝΑΞ : Ν . Τσεπη , οδος Ερμου Αρ . 186 . ΔΕΥΤΕΡΑ 22 . 1 . 1951 ΛΕ . | . 'ΚΟΣΙΑ : Α . Φερεκ _ιδη , οδος _Ληδρα Αρ . 12 , Χ . Τιμουρ , οδος _Ι-. ' υρηνε ' ας 'Αρ . 49 κα ' ι Κ . Μ . ΟΙκονομ ιδου . στοα Κυκκου Αρ . 91 . ΛΕΜΕΣΟΣ : Λ , Κ . Λοιζου , οδος Αγιου _Ανδοεου Αρ . 117 . Αμμοχωστος : α . Ανα _. _στασιαδου , οδος _Κιυωνος Αρ . 35 . ΛΑΡΝΑΞ : Σ . Α . _'Αλεξσνια . ' , ο _£ ο Ζηνω . ο Κ ' ηι _ι'ος 'Αρ . 8 ο . το ΙΟΙΑΙΙι Το _συμδατικον α ) π « ΦΟΥΑΤΙΕ ν Οα προσεγγιση _εις Λαρνακα την 23 ηι Ι ανο . _αριου α . τ ' ι _εις 'Αμμ 6 _χωατον και βα αναχωρηο !! την εαπεραν δ : α Γηρυτο . » , _επιστ _ρι φον εις _Αμμοχωστον την 25 ην Ιανουαρ ιου . Οα α . αχωρηση δια Λεμεσον την 27 ην και εκειθεν _ει ς _Πορτ — Σα ' ιδ και Αλει , _ανδριιαν . Κ Κιν ημ α το γρ αφ ο ς « ΠΑΛΛΑΣ ! » Χ ημιρον ΚΥ _Ρ ιΑΚΗΝ μεχρι χ « 1 _της ΤΚΤΑΡΤΗ _Ι _αμνβχΙ _ζιΤΛι με η | _ιΗΤι ( ρκ νη ιρι « μ 6 _ον το εργον « _ιιι * 1 ναι ουνωνυμο' με * ην ΔΟΓΑΝ ΟΤΑΝ ΟΙ ΒΥΝΑΙΚΕΣ ΑΒΑΠΟΥΝ _Πρωταγωνιστευν : —ΑΝΝ _ΣΕΡΙΤαΝ * _ΡΟΜΠΕΡΤ ΚΛΜΙΝΒΚ Σ _• ΡΟΝΑΛΤ ΡΗΒΚΑ Ν _ΜιΗ _^ _^ _ΜΓΜ _^ _ΝΜκ _^ _ΗΗΗιι _^ - _^ Μ _^ _Μ _^ _ΜΜΜΜιιιιηΜΜΑ · «¦¦«¦ _ΜΜΚΚ * _ιΜΜΤβηΜΜΜΜηηαΜη 9 _ΜΓΙΙΠΗΜΓΙ _)^ Κ ! _3 _ΜΙΓιΕ 1 _ΙΜΓΜΓΓΜΙΠ _^ ι _ΒΤ _ . _--,- --... _— - _·> _- _ . ΑΝΑΜ ΕΙ ΝΑΤΕ ! Εντο ς τΟν _ημιρυν τ _ιΟ _ιιοι ιις τι _» ν _αγορων η _γνοοτ _η οας ΛΕΜ 0 Ν ΑΑ 4 ΑΔΜΙΤΗ Ε _οοδιΙα ς 1951 Τδ ποτ _ον που _οριοο _ιι ς βλην την Κυπ _ρον . ? — : — - — 1 Μ ΑΒΙΚΟ ΠΑΛ ΑΤΙ Σημερον ΚΥΡΙΑΚ ΗΝ μεχρι κκι της ΤΕΤΑΡΤΗΣ Ωρα 3 , 6 κα ' ι 9 μ . μ . Ενα πραγματικο τολμημα τη * Ε 6 υεμη $ _Τεχνηι _· .. Η Ταινια « Θρυλος » ... η Ταινια « ΘΑΥΜΑ » . , για την πραγμο _( τοιτο ! ησιν της οποιας £ _πεεττρο ! _ι Ε 06 ησαν δλ « τα τεννι χα μεσα .. _ΔΟΚΙΟΡ _ΙΕΥΚλβΨ ( ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΞΒΧΡΠΜΟΣ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ) Η πλεον πρωτοτυπη ι _, πιστ μανικη και δραματικη _δημιουργια που εφιλοξενηοε ποτε η _αδονη ,. . . . Τα γυρισμ α της Εγινε οι · κλειστα στουντιο και με πασαν μυστικοτητα _Πρωταγω- _'ιστοΟ . · :- _? ΑΛΜΠΕΡΤ ΝΤΕΚΕΡ ~ ΤΖΑΝΙ 2 _ΛΟΚΑΗ ΤΟΜΛ _2 ΚΟΛΕ _-Υ- χ . & , Αφανταστη σε . _Δραματικοτητο :.. Ασυλληπτη σε _Φαντασιαν ... Ε ξοχη σε _σκηνοβεσ ι αν ... Ουδεποτε προηγουμ ενως τετοιο καταπληκτικο θεαμα .. Ουδεποτε προηγουμενως τοσοι θρυλοι .. Σημερον . £ ρσ 12 μ ., μια £ _ζτρ « _πορασταοις _μι 2 Εργα : Ι ) ΟΛΕΒΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ 2 ) ΔΟΚΤΩ Ρ _ΚΥΚΛΟΨ . ΘΕι ΤΡ _0 Π _ΠΚΛΛ _ΚΣ Ι Θιασος ΚΑΛΟΥΤΑ - ΝΕΖΕΡ - ΜΑΚΡΗ - ΑΥΛΩΝΙΤΗ , ι ΠΡΟΒΡΑΜΜΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 25 > Μ 5 Ι : 9 . 30 μ . μ . Επι σημος _Εναρξκς με την _υιτιτρειτ _ι- ( _ιιεΟρΒισιν 7 ρ < χ ι _$ δρου ~ _Πατνητχκοηουλου _^ ΓΙΡΑ ΤΙΣ ΑΒΚΥ ΡΕΣ » Ι ΠΑΡΑΣΚ ΕΥΗ 26 ) 1 | 51 : 9 . _Ι 0- μ . μ . : Η μεγαλη _εκπληξις : > Η ΓΡΑΔΥΑ ΤΟΥ ΔΗ Μ . ΨΑβΑ Με _συμμετοχη ·/ _τ-υ κορυφαιου _ςυΟυ _μογρωφου * _αφιχνουμενου με τον θιασον . ? ΧΛΓ _3 ΛΤ 0 Μ 27 ) ι . ) 5 Ι : 9 . 30 ' μ . μ . : η _οουπερ < : πι 9 Ε _£ ρησις { Ζ . ακι _, λλαριου — Βιαννακσττουλαυ ζ ΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ _ι ΚΥΡΙΑΚΗ Ζβ ) 1 | 5 ! 9 . 30 ' μ . μ . : Η οιιφιττα τοΟ Σακ _ελΑαρΙυη _» Φ Ε Ρ Ν Α Ν Τ Α » ΔΕΥΤΕ Ρ Α 29 ) Ι ) 5 ι : 0 . 30 · μ . μ . Η σοι _^ _ερητιβεωρηοις > Βιαννο _υκιικη — Βιαλο _μδ { Ε Ξ 0 0 Λ Α » > Τ ΡΙΤΗ 30 ) 1 ) 51 9 , 30 ' μ . μ . _ _Τελουταιο _παρασταοις Η μου- οικη _κωμο 61 α του Χ _ακιλλαρι _δη * ΚΟΛΑΣΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ι ΤΙΜΑΙ : 5 / . 3 / - 2 / - κσ 1 1 / - < πλεον 6 ΔΠμ . 96 ρος _>· _{ Σαδδα _τ ον , Κυριακ η Κ 3 _ι _Δευτερατν 6 . 30 ' μ . μ . : ι Απογευ ματινα ! > Ε ιασφαλισατε _βεαεις απο το τα _μειον του θεατρου * Τηλ . 584 . · » .. _^ . _1 ιΛ . υ _υ . _^» _4 _»» . 4 Λ _4 _ΑΛι , 4 Λ _444 ιι 4 Α 4 _ΑΛ 44 _ Ι _¦¦¦¦¦! .... _..... ΒΙ-1 _Β—Β--Ι ΜΤΙΙΙΙ _| | ιΜι _, _( ΜΙα ΚΜ ( . 1111 _ιΜΜ ——— __—Προσφοραι - Καθι σταται γνωστον προς τιαντα ς τον ενδιαφερομενους δτι , ο ' ι _κετνονισμοι δια την α _^ , γερσιν _το _3 _οικηματος του _σωμοττειοι / εΤνα : ετοιμοι , δυνανται να τους _ζητησουν οι ενδιαιρερομενοι αττο το αρχιτεκτονικ _ων γραιρειον _ΑδελΦων ΜΙΧΑΗΛ Ι ΔΗ . ΑΙ προσ _ιοραι δεον να απεκΟυνωνται _ττρος τον Βραμματεα του σωματειου κ . Ι _ωαννην Π . Κοτσωνην . Τ . Κ . 584 Λευκω σιαν , απαραιτ ητω ς δε να αναγραφεται επι του _Φακελλοο η λε'ιι ς _^ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ι » . Τελευτα ια ημερα υπαοολης ττροσ _ιορυν ωρισθ η η 27 η Ι ανουαριου Ι 951 . Ο Προεδρος Ο Βραμματευς ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΛΤΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝ . Π . ΚΟΤΣΩΝΗΣ _¦¦* ι < < _¦»¦« ι < ι _. » _.. _§ _. « _. ¦ ι » § , _* ,. _9 _~ _9 _~** _+ _~* „ Ι _*) . Λ _·* _.+ _~ _:, Ι „ 9 , ψ , _φ _.+. _φ . _ψ , > Μ _> Ι « _, _« _, _, _# _, _« ιι _< ι . » ιι _» _ι _^ ΑΝΘΟ _ΠΩΛΕΙΟΝ _ιΑ , Λυκ _σ . ' _ργο- _^ - Τηλ . 826 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ Μολ ις παρελη _φοησοτν : — — ΓΟΛΓΟΙ ΒΛΑΑΙΟΛ _ΩΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ — Ολοι πρωτ ου μεγεθους ι ε 1 _< Μεγαλην ποικιλιαν χρωματισμων , _• δι α βι βλσ _ι ατε μασ τασ πα ρ αγγ ελιασ σασ ¦ εγ κ αι ρ ω ς ¦ ' _—^—'~—— | ΚΕΛΙ _( Β Γ Τ 8 _οοιοΙι 0 _^ _ι > !! 7 # _ι */ . 7 / || | _Γιοη _ιι _ου _νι ιιι αιι ιΗ β 1 _ _^^ Κ _^' βιιιυ οΒ _δο οιιι _βιι _οΒηΒι βηιοη , _& _Χυ _&^ Ιιιο Βηιηοκι _β ' _^ οιι ηη ιβ νΗ 11 ι _θΒ _^?^ ι ιβ _δοοιοι * _νι _ιι _βιι _χ « Ι _ιι » II βηι οοιιι , ιη _οιιο _ν 1 > αΙ . Ιι Ιβ | _'Ζι _^^ _-ζ-Ι ι _^ _Ι * · , ' .. _' . ' ·¦ _' * , · . * _ΓπΒυΒ _ΟΙΙιΙ _ΙιΟιΙ _ΟΒ 10 _ΛιΙι _ΒοΒ _^ · £ _^^ ν _•^ _οιιηιιι _β _ ν * α 11 _νθι · _!»> - ηηη ιο . _ΖΓ _^ : _^ _ΓΟΚΝ Ιι _Ι Ο- ιΤΙΙΙ ( _3 ΟΙΝ _0 _ι ΙΛΟΝ _Ο υ ' ι :. · ' ,, _' ιΟΗΝ ννΜιΜ _Λ » 10 Ν $ ΙΤ 0 „ « ΟΚΗ _ΗΗΙΙΚΙ ΟΙΙΠΙι ηι . ΚΙΙ . ΜΑΑΝ 0 « ΒΝΩΣΤΟ _ΠΟΙΗΣΙΣ Η Παναγιω _τοΟ Λουκα , _ουζυγος Νικολα Παναγη Πικρου , εκ ΔοροΟ . _υπεβαλεν σΒτησιν προς το _Κτηματολογι _ον _Λεμισον δια _τη _> επ' ονοματι τ . % · εγγραΦην ενος χ ( . _ραΦιου με τρ ' α _χαρουποδει « 5 ρα και Γιο _ελσιοδινδρσ , _εις _τθτιο 6 : σιαν « Ευρετη > _ιντδς της _περ-. οχης του χωριο _ν Μοναγρι της επαρχ ιας Λεμεσου και _εγγεγραμμενων _ιπ ' ονοματι του _Δημητ ρη Παναγι ωτη , εκ Μο / ογρ ιου . Λεπτομερης περιγρα _φη Φαινεται εις την ειδοττοιηοι ν _εττι τοπου Νο . 125 . 0 την _τοιχοκ ολληδεισαν _ει ς το χωριον Μονογρι εις το _καψενειον τοΟ Α . Σ _τνλισνοπονλου . Οιονδηποτε προσωπον , _ενΓια-Φερομενον δια τη _^ ρφαααν ακ ' _ινητον _περιουσιαν _κσλει ται δια τοι παροντος , _δττως , _ιντ ος _εξηκοντα ( 60 ) ημερω . ' οπιι _» _τηι _,-μερομηνιας της δημοσιευσεως της παρουσης γ _^« στοποιησ £ ως , _διι ξη λαγαν δια το / οποιον η προτεινομενη εγγρα φη ιπ ' ονοματι της ανω αναφερομενης _αιτητρ _ιας 5 ιι πρετιει να γινη . Φακελλο _Κτηματολογιου . Α 122 ) 47 Εξεδοθη υττο τοΟ Κτηματολογικου Β ρσ _* ε ! ο _: · Λεμεσου . 18 ) ι ) 195 Ι . Κ ΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ _Μιταξυ σχολειων Φανερωμενης κα ' ι _Λαλαιου Δημαρχειο Μαγαζια Νεοκτιστα , ευρυχωρα , με σεντπ δια γραφεια η αποθηκην και με ημιι / ττο γεια , Και αλλα μι : _αιτοεηκην η εργαατηριον _6-τι . ουεν , δλα τα ανωΟ ι με _λιπτηρας _νλ _^ _.. 0-ρπηΡ 'α : _κοι νερο . Επισης μια διπλοκατοικια η δυο κατοικιες . ΠΧ ηροιοριαι : ο-Ι δος _Αισχ ολου 68 Α , ι 1 ( Ρι « ( , Π !§ _ΜΥΙΤΗΡΙΘ _& Η ιΗΗ III » ΕΠΛΤβιΕΗ 2 _υΟΜβι ! Ο _ΑΒΜΩ ΠΟΕ ΠΛΑΜΗΤΗε ΕΝΛΣ _ΛΠΒΛΙΤΟε ΛΑΟ ε . ΟΥΑΣΙΒΚΤΟΝ , Ιανουαριος . - Κατα τας αρχας του τρεχοντος ετους μια αποστολη , _οργσνωβεισα υπο του Ινστιτουτου _Σμιβσον της Εθνικης Βεωγραφικης Εταιρειας των Ηνωμενων Πολιτειων , προκειται να _ρεταδη προς εξερευνησιν μιας εκτασεως των ακτων του Ατλαντικου Ωκεανου , οπου _ειχεν _αποβιδοσ & ιι το πρωτον ε Χριστοφορος Κολομβος επι της Αμερικανικης ηπειρου , Το τμημα τουτο της ακτης _εκτεινεται προς δισμας της ζωνης της διωρυγας του Παναμα , μεχρι των _συνορων της _Κοστσ . _Ριχσ _, _ε ' . _ς την _δορειαν πλευραν της οροσειρας που χωριζει τον ισδμον . Οπως _εδηλωσεν ο δοκτωρ Βκιλμπερτ _Βκροβνερ _, προεδρος της Ε & νικης Βεωγραφικης Εταιρειας , σκοπος της αποστολης αυτης ειναι ο διενεργεια μιας « αρχαιολογικης _αναγνωρισεως της αγριας αυτης τροπικης περιοχης , της οποιας τα υδατα χυνονται εις τον Ατλαντικον Ωχεανον » . Περι της περιοχης _ουτης ειχε γραψει εν εκτασει ο Κολομβος μετα την επισκεψιν του το ετος 1502 . Αρχηγος της αποστολης θα ειναι ο δοκτωρ Ματθαιος _Στερλιγκ , _διευθυντ ι , ς τον Εθνολογικου Βραφειου του _Σμιβσονειου Ινστιτουτου , και η αποστολη αυτη θα αποτελεση την 1 Ιηυ ερευναν του δοκτορος _Στερλιγκ ιων προ της ελευσεως του _Κολομδου _πολιτισμων της Κεντρικης Αμερικης , που _ιιχει _διενεργησει απο του ετους 1938 , υπο την αιγιδα του _Σμιιοονειου Ινστιτουτου . Τον δοκτορα Στερλιγκ δα _σννο-δ _^ υση η συζυγος του Μαριοι * , γνωστη αρχαιολο γος κα ' ι αυτη , η οποια τον _οτυνωδενσεν εις τας πε _· _ρισαρτερας εξερευνητιχος _αποστο λας _του . ' 'Επιαης θα τον συνοδευσουν ο κ . Ροβε ρτος Ραντς , ειδικος περι την _ατρχαιολογιαν της Κεντρικης Αμερικης , κα ' ι ο κ . _Ριτσαρδ _Στιουαρτ , φωτογραφος της Εθνικης Βεωνραφικης _Εταιρ-ιος . παλαιμαχος των υπο τον δοκτορα Στερ λιγκ αποστολων . Η αποστολη _£ α _κατευ 3 υν 5 η προς δυσμας , _ε-κκι _νουσοι απο το Κολον , κα ' ι θα _προσττοΟηση να _υνθηλι : _υοα του ,- _ττοταμους ποΟ διασχιζουν το παροενον δασος , _επιδαινοι-αα των _ττριοτογονων _πλοιαριων των ιθαγενων που ειναι _σκομμενα μεσα εις κορμους _γιγαντιαιων δενδροον . Ο _μεγαλειτερος των ποταμων αυ'ων ειναι ο Ριο Κοκλε ντελ _Νορτε , του οποιον οι παραποταμοι πηγαζουν ατιο την _χερσονησον . του 'Αζου · : _Ριθ , δηλαδη την α-< _ροτατην περιοχην εις την οποιαν Τχε φθασει η αποστολη του Δρος Στερλιγκ το 1949 προς _εξερευνησα της περιοχης του Παναμα . Αλλοι παραποταμοι που _ημποοουν να χρησιμοποιηθουν ως ποταμιοι οδοι ειναι 6 Ριο Ιντο , ο Ριο Σσλου 9 κα ' ι ο Ριο _Κιρικι . Ο τελευταιος αυτος οφειλει την _ονομασιαν του εις αυτον τον Χριστοφορον _Κολομδο-ν . Ο Κολομ 6 _ο-ς ε ' χεν _ααθαι _^ η ζωη ,-ον ενδιαφερον δια την α < _τηι αυτην , * οπως ποοκυπτει απο το _περιεχομενου του ημερολογ ιο » _, του . Το ενδιαφερον του αυτα _συνεκΒΛτρο-υτο Ιδιας επι των _Ιθαγενω . ' κατοικων . Οι ιθαγενεις αυιο ' _ινδοι , που εινοι γνωστοι με το ο . Ομσ Βκουαγιακτς , ησαν _κατο _τιαοαν πιθανοτητα οι πρωτοι _κατοιι . οι του Νεου Κοσμου , τους οποιους _ειδεν 6 _Κολομδος , καθως λεγ £ ι α Δ ρ Στε ρλιγκ . Εφεραν κο σμηματα απο χςυ _σον , τα οποια _προσκαλεσαν την οπληστιαν των ανδρων του Κ ολομβου , με τους οποιους οι Ιθαγενεις ηλθαν εις _συγκρουσιν καθως εκει νοι _προοεπαγουν να ιους αποσπασουν τα _κοσ . _ημαια τω » , 'Απο της ε-τιι 7 κ _'' _ψι ως του _Κολομδου το 1502 , σχεδον _καμμιο αλλ η μνεια δ _» : ν εγινε περι της περιοχης αυτης , ' Απο αρχαιολογικης αποψεως αυτη παρε ' μεινεν εν τελως ειγν ' _, _^ _ατος , _ελαχιοια δε ειναι _γνωστα _τιερι των _ΒχουαγυακτΒ , που ειναι ενας _εντελος _ττρυτογονος λαος κα ' ι συνηθιζουν να ¦ . λιμαρο _, υν , -ους _κοπτηρας ιων ¦ : ι ς τροπον ωστε να _εινοι μυτεροι , π ραγμα τιου _ττροαδιδιιι ττολ _λην αγριοτητα ει ς την _ι > μ ι ν των . Η _ε ' Ιι οατολ . η προτιθεται να εξ : ρευνηση του λοον αυτον και ιην _περιοχην δττου ζη αγνωστος σχεδον απο 4 Ι 9 ετων . Φαινεται πιθανη η _ανιοΟι Οπαρξις ερειπιων κα ' ι αλλων λειψανων της _προκο-Λομδικης εποχης , καθοτι , ως παρατηρει ο Δρ Στερλιγκ , οι _Βκυ--τγυακτς ηααν τοτε πολυαριθμοι . Η _οροοειρα αυτη που _διαιρει την περιοχην της διωρυγας τοι Παναμα , παρουσιαζει σημοντικην διαφοραν κλιματολογικων συνθηκων , Το _δορεκιν τμημα της κορυφογραμμη ς της μαστιζεται απο του ς υγρους ανε μους που πνεουν απο την Κα ' , αεαικην Οαλαοααν και χαρις ε _' ς την υγραοιαν αυτην αναπ τυσσεται η πλουσια τροπικη Ολαστηαις της ζουγκλας . Επι των _κλιτυον _τιρος τον ΕΙρηνικον , αντιθετως , το εδαφος ειναι ξηρον κα ' ι _σχετικι ' ος _ωκαλυπτον απο _δλαστηαιν , Η παραμονη των εξερευνητων εις την _ζουγκλαν θα διαριετη απο ιου τελους Ιανουαρ ιου μεχρι των μεαων Μαιοιν , Κατα την _αιραιι _αρ _, _ι . ην διυδρομην _τοιν προς ΝςΙτον οι _εξιριυι _'ηται Οα καμουν σ _ιαιι _^ _ους προς _επτσκιψιν των _κυ · ριωτ _, ' ρων _ττολ _» : _ι .: ν του Μεξικου , του Σαν _Σαλβηδι _^ τ και της Καστα _Ι'ικει , με τεηαημιρον περ ιπου ιιαραμονην ει ς _εκαιπην , προς τον _υκοιιαν του να _μελειηςτ ουν οια · 5 _ητιοτε κειμενα ηθελαν κατορΟωπνι να ι . _ι ' _ροι'νιις τας βιβλιοθηκης των που να _ε'νρυιι υχ _/ οιν μι ' . την ωρ . χσιολογ ! αν ι _ιιυ Δυτικου Παναμα . Επισης δυν Εχει _εξιρευνιΡη και η πονισκη ( _Β-Β , περιοχης αυιης , Ιδιως δε ιο ιιτηνα της . _ΕΙς την _αιιοα τολην 0 ν > συμμετασχουν ως εκ τουτου και οι διακεκριμενοι _ορνιυολογοι Λρ Αλεξανδρος _Ουυτμορ , γραμμα ιιυς του ΣμιΟσονε ιου Ιδρυματος _κι / _ι δ Δρ _Ουωτσον Περρυγκο , του ιδιου ' / ναιιτουτου , ττρος τον _οκοκδν του να { _ξιριυνησουν κα ! _καταταξουν τον πτ £ _ρωτον _κοσμος της περιοχης , _ΙιΡΙΚβΙ ι _ιιιιιΛΙΛΟΙ πΠ ! ΑΠΛΟΙ ΕΡΒΑΤΑΙ _ι | _ιυβ _4 ΛΑΕΤΑ / 2 ΥΝΕΧΗ 2 _ΑΒΩΗ Το επαγγελμα του ιδιωτικου υπαλληλου ειναι παντοτε ενα των _ζωτικωτερων επαγγελματκν . Το _μεγσλυτερ-ον ποσοστον _τυν Ιδιωτικων υπαλληλων , αν οχι η ολοτης των _,, ειναι ανδρες με _Ικανοποιττ-Τικην _εκπαιδευσιν , ειναι γενικως προσωπα απο _αποψεεος _μεριωσε-¦ _^ ς ανωτερα εν συγκριαε : με _αλλονς επαγγελματιας και _δυνανται να εχουν ευρυτεραν _αντιλ _ηψιν παρα οι απλοι εργατοι . Επρεπε , λοιπον , _οημερον , ο ιδιωτικος υπαλληλος να ευριοκετο _εις θεσιν _οικονομικυς και κοινωνικως ανωτεραν των _αττλων- εργατων . Αντιθετως _ομι / ς , ο ' ι οττλοι _ερΥαται—ο κτιστης , ο _υττοδηματερνατης , κλπ- _-αμειδοντσι . _κατ ' αναλογιαν με ανωτερα απο τους Ιδιωτικους υπαλληλους ημερομ ισθια , εργαζονται γενικως 44 ωρας εβδομαδιαιως και _απολαμβανουν εις _πς-λλας περιπτωσεις ευεργετηματων απο _Τομεια Κοινωνικων Ασφαλισεων . Επιπροσθετως , εναποκειται εις τους ιδιους οπως , ε ' ις περιπτωσιν _οιασδηποτε _' υσκολιας εις την _εργασισν των , εγκαταλειψουν- αυτην δια νο εργασθουν ε ' ις αλλο μερος με καλυτερους ορους . Αλλ * οι ιδιωτικοι υπαλληλοι Η _αμοιδη των ~* εκτος μερικων εξαιρεσεων ανωτερων _υποελληλ _^ ν — καθε αλλο παρα ικανοποιητικη ειναι . Το _μεγαλυτερου _ττοαοοτον των υπαλληλων _υττοοηιζονται και χρεωστει εις τα εστιατοριο _^· , τον ρατηην , τον _υποδηματοττοιον . Και δεν _προχωρουμεν αχομη δια να εξετασωμεν τον ταλαιπωροι 1 οικογενειαρχην υπαλληλον . του οποιου η _δυατυ . _Οα ε ! νσ ( ετι μ .-γαλυτερα . ΑΙ ωραι εργασιος των εις τας περισσοτερος περιπτωσεις ειναι ι ' _ητερδολικαι . Και ακομη _, ζουν υπο το φασμα ι ης απολυσεως κα ' ι υποφερουν οχι μονον απο την _εκμεταλλευσιν του _ιργοδοτου των , αλλα και απο την συμπεριφοραν του · , η οτοια καποτε εκφευγει των οριωι' ιης κοσμιοτητας . Κα ' ι _διατι ολα ουτα Διοτι , δυστυχως , μεχρ _οημερον . ουδεμια ικανοποιητικη _-τροαττο 3 ειο _παρι _, _τηρηθη εκ μερους των * ιδιωτικων υπαλληλων προς _οελτι ' ωσιν της θεσεως των . 'Ο _εργ-ατης , δια να αποκτηση ωρισμενα δικαιωματα : _ηγωνισθη σκληρα . _Πρ--ε- _--ξτο στηθος του θαραλεα , _οιυηφηοε τοσους και τοσους κινδυνους , μσ ΚΕΡΔΙΣΕ και συνεχως κερ διζει . Ειναι , _δεδαιως , αληθεια , οτι ο ' οροι υπο τους οποιους εργαζονται οι απλοι εργαται παρεχουν μεγαλυτερος ευκαιριας προς _επιτυχιαν εις περιπτωσιν αγωνος , εν συγκρισει με τους _Ιδιοηικους υπαλληλους , διοτι οι εργαται απασχολουνται συνηθως συγκεντρωμενοι κοτα μεγαλος ομαδας , ενω ο ' ι Ιδιωτικοι υπαλληλοι εργαζονται μεμονωμενως . Επισης , ε ! ς τον αγωνα των οι _αττλοΤ εργαται αντιμετωπιζουν κατα το _πλειστον μονον τον κινδυνον απωλειας ημερομισθιων , ενω ο υπαλληλος , ως τακτικος εργατης , διακτε < εται εκ του _φοδου μη τυχον _χασ-τ δια παντος πολυετη πολλας φορας ερ-Υασιαν . Γεβαιως ομως , δεν _λειττοι , ν κα ' ι παραδειγματα υπαλληλων , οι οποιο : απασχολουνται ομαδικως , καθως οι αλλοι εργαται , τ ' ιγ , μεγαλας εταιρειας κα ' ι εμπορικους οικους . 'Εν τουτοις , αδρανουν και αυτοι . Μηπως , λοιπον , ελλειπουν διαφορα μεσα δια καθε περιπτωσιν , με τα οποια δυναμεθα να αγων ισθωμεν Ει ς την νησον μας υπαρχει μια αλλη ταξις υπαλληλων , η οποια , αν και εΤναι εντελως ομοια ττρος την _ταξιν των ιδιωτικων υπαλληλων , εν τουτοις ευρισκεται σημερον εις καλυτερου οπωσδηποτε θεσιν . Κα ' ι αυτη εινοι η ταξις των Κυβερνητικων υπαλληλων . Οι Κυβερνητ ικοι υπαλληλοι _κατωρθωσ & ν να επιφερουν μιαν αλλαγην της θεσεως των προς τα _καλυτερΟν , με μονον το μεσον τ ης συνεχους ανακινησεως και α · - 1 _ναπτυξεως των διαφορων ζητημα-Ι των και αιτηματων των . Διατι , λοιπον , οι Ιδιωτικοι υπαλληλοι | να μη _ακολουθησουν την _τακτι-» _-, ην τω Κυβερνητικων συναδελφων των εις ενα _εντατικαν και συι νεχη αγωνα • Σημερον η ταξις των _ιδιωτιικων υπαλληλων αδικειται γενικως υπο των εργο & οτων . Η _Κυδερνη' σις _εθεαπισε κατα κ _, αιρους ωρι ~ ¦ σμενους νομους με οκοπον να | _προστοπευση τους ιδιωτικους υ · | παλληλου · ς . Καθε αλλο ομ « ς πα' ρα _πραγ-ματικην _προστασιαν _προι σεφερε . Οι νομοι , παραμενουν οι Ι νδιοι και τουτο κατα μεγα _μεροι 'οφειλεται εις την _πσραλειψιν των ιδιωτικων _υπαλληλνιν να _αγωνι- _ος'ουν _εντατικ . ως . ι __ Η Νεα Ενωσις ι . μπορικων Ι Υπαλληλων Λευκωσιας , αφου ε-: μελε < ησεν _επισταμενως την _ισχυουσαν _ι-ομοθεσιαν δια την προστασιαν του ιδιωτικου _υττοΑληλου , υπεβαλε , υπο ημερ . 22 ) 12 ) 1950 υπομνημα προς _τχ-ν _Κυδερνητην , διει του οποιου ζητειται η _τροποποι ηοις κα ! η συμπλη ρωσις των υφισταμενων νομων , ινα αυτοι πραγματικος γινουν νομοι _προστατεατικοι . Ειναι γενικως _πσραδικτον , δτι οι ως ανω νομοι ειναι τοσον _ελοστικοι και _τταρο-. _ σ ! αζουν _ταοσς ελλειψεις , ωστε ουδεμιαν _ττρακτικην _ωι ελειαν παρεχουν . Ω ς ενα μονον παραδειγμα _ιτνσφερομεν ιον Νομο-. · περι κα _τωτοτου οριου ημερομισθιου , οστις , ως ε · της οτελειας του , παραμενει ως κατι το εντελως _αχρηστον . Προς _οιαφωτ ιοιν του κοινου , θο ασχοληΟωιμεν εν _εειετω _χρονω α . _ολυτ _^ κως επι ενος εκαστου τωι σχετικων νομων , δα αναπτυξωμεν τας ελλ ειψεις _τενν και δα _ανε-φερωμεν τα μετρα , τα οποια _ιπιδαλλε ται να λης _> _33 θν προς _αποτελεσμαΒικην π-, _οσ _τ-ασιαυ των ιδιωτικω ν υπαλληλων . Το παρον & ρι > _ρο . ι μας απευθυνεται ειδικω ς προς τους ιδιωτι -ους υπαλληλους ω ς αμεαως ενδιαφερομενους . _Τονιζομεν , οτι _ο-^ οι _α-νεξαιρετως ο ' ι ιδιωτικοι υπαλ' . γ / . _Οι πρεπει να αντιλ ηφθουν πληρως , οτι μονον δια θετικων , _ενταν : _ον , _ωργανωμενων _ικσι ακαταπαυστων αγωνων θα επιτυχουν την _οελτιωσιν της _δεσεως των . Κα 6 ε ιδιωτικος υπαλληλος εχει > ποχρεωσιν εναντι του _εαυτου του , _της οικογενειας του κα ' ι της < _οινωνιας εντος της _οττοισς ζη να επιδ-ιξ η πληρες ενδιαφερον επι των ζητηματων της ταξεως του και να _λαοη _ενεργον μερος εις τον _αγ ιονα τον οποιον _σνελοιοεν η Νεα Ενωσις Εμπορι κων Υπαλληλων Λευκωσιας . Ος » ε ! λει καθε ιδιωτικος υπαλληλος να αντιλη · φυη οτι , οιανδηποτε 6 εσιν και αν _ατεχη εις ενα _Βραψειον , η καταστασις , τοσον του ιδιου , οσον κα ' ι των _συναδελφων του , δεν _δυιαιαι παρα να 6 ελτιω 3 η . οτ _^ ν _ενδιοφερθη _^· : _% ρμ . _ι-, ωις και _ειλικρινως , 6 ια τον _διεξαγομενον αγωνα , Η κακη _αντιλ ηφς , η οποια επικρατεΒ μ ταξυ μερικων ιδιωτικων υπαλληλων , οτι δηλ . ειναι υποτιμητικοι · δι' αυτους να διεκδικουν τα δικαιωματα των με τον ιδιον τροπον ως οι απλοι εργαται , πρεπει παραυτα να εκλειψη . Ολοι οι ιδιωτικοι υπαλληλοι , ως α ' . Ρρωποι _μορφωμενοι , ας αισθανθουν βαθεως , οτι η κοινωνια αναμενει ειπα αυτους _προστταθειαν και _εππυχιαν . Πρεπει , οχι μονον να μη υστερουν εις τον αγωνα των , αλλα να αποτελεσουν υποδειγμα _προσπαυεισς προς πληρη _επικρατησιν των δικαιων των . ΕΚ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ' _ΜΙΠΙΚΜιυι _Ι Ι _^ _ΡΠΗν ΤΑ ΓΙΓΛΙΑ )! . _ '¦ ' ¦ . '' -Ε > . υ Α _ΡΙοοηε _^ . ι _,. ε Της 9 ον 6 ργατι 8 _ος μ _^ ς γ , ΚιΚι £ _ΛΑΙΚ _υνα απο τα μυθιστορηματα του Βαλλου _Ντριε Λα Ροσιελ , το · _= 'ΛΙ ια Βυναικα στο παραθυρ ο της » , που _δημοσιευτηκε καποτε μεταφρασμενο και στο * ' - _ . λ ε υ θ ε ρ ο * β η μ α > των Αθηνων , π . _ρεκαλξσε τοτε διαφορα σχολια στους φιλολογικους κυκλους . Πολλοι ειπαν , πως ο Ροσιελ γραφοντας αυτο το _διδλιο , δεν θελησε παρα να 6 ρη μια _προταση να _διηγηθη Ι ' . ι' αυτος το _τοξιδι το . στην Ελλαδα . Βιατι , ειπως ειναι γνωστο , Εγινε της _μειδας φαινεται , καθε Βαλλος διανοουμενος που _επεσκεφ & η την Ελλαδα , ειτε τωρα προσφατα ειτε _τη' εποχη των Δελφικων εορτων η κα ' ι παλαιοτερα να περιγραφη τ ' ις καλλονες και τα χρω _ματα της _Ελληνικης φυσης κα ' ι τις εντυπωσεις που του αφηκε αυτο το ταξιδι . Απ' αυτη τη μανια εχουμε τ _! ς περιγραφες του Ζακ Ντε Λακρετελ ατα « _ΑηηβΙοΓ » ( Χρονικα ) , την πολυ γνωστη « Προσευχη στην Ακροπολη » του Ρεναν κι αλλες πολλες . Τουλαχιστον ο Λα Ροσιελ μας απαλλαξε απο την πατροπαραδοτη και καθιερωμενη πια προσευχη στην Ακροπολη ! _Αληθ , να δμως , δεν φαινεται , πω : τετοιο ηταν το σχεδιο του συγγραφεα . Ξαναδιαβαζοντας κα-< _εις _σημεοα το βιβλιο τουτο ανεπηρεαστος απο τον σαλο που κοπασε πια , υστερα απο τοσον καιρο , βλεπει καθαρα , πως η προθεση του συγγραφεα ηταν απλουστατη . Να ζωγραφιση την εποχη του και τους ανθρωπου τη _< εποχης του , τις _βσθειες τους κλισεις , τις ενδομυχες αντιδρασεις τους μπροστα στον ιιρωτα . την _τεχ- < η , το παρελθον Η προθεση του , αρκετο υποκειμενικη , ηταν ναλθη σε _αντιπαρασταση με την _ιποχη ταυ , να παρη το δικο του μετρο , περνοντας εκεινο του κοσμου δπου ειναι δυΟισμενος . Ο τονος αυτος του _βιοΛιου , Ινα ι _αληθιια πως ειναι λιγακι αοριστος . Υποπτευεται κανεις μια κρυμμενη υποκριτικη _ειρωνια . που θα σημαινε πως δλ ' αυτα δεν εΒ / αι παρα μια _αστειοτης ! Τοσο το χειροτερο . _Δεχομαστε να .. γελαστουμε . _, _Κσι νο · . _ιιζω πως παρ' δλ' αυτα , πρεπει να παρουμε στα σοβαρα αυτα το εργο . Αξιζει τον κοπο . Μερικοι διατεινονται πως μια καποια ιδεολογια βαρυνει το εργο . _^ εν ε _' χω αυτη την _εντυπωσ .- , _Μου φαινεται το _εναντιο , πως _2 ' ι ιδεες συνταυτιζονται εντελως με το ρωμαντικο ξετυλιγμσ της _ΙποΟισης κι ακομα , πως κρατουν το ενδιαφερον τοσο φυσικα φαινονται πως _προεοχονται απο τα προσωπα κι' απο τα παθη τους . Απ' ουτη την _α-ποψη , ειναι μια ιπιτυχια αρκετα πρωτοτυπη < Β αρκετα καθησυχαστικη για ιε μελλον ενος φιλολογικου « ειδο _. ς > , δπου η σκειρ . _) φαινεται συχνα 'σαν _παοεισακτη και δεν _δρισκε _, συνηθως θεση , παρα αν _ιπιβραδυνθη επικινδυνα το _ξετυλιγμα της _υποθι . σης , _βα _μπαεουσε να φοδηθη κα-. εις πως η ιστορια που φανταστηκε ο Ντε Λα Ροσιελ . θα _φακοταν λιγακι απιθανη . Κι' Ομως δεν ειναι , © α μπορουσαμε νε · _παοαδεχτουμε διχως δυσκολια , πως μια _νοστιμη κοι πλουαια γυναικα , . _ _ρωτε-ιτα _, σχεδο / _ιμτ ' σω : τον κομμουνιστη , στον _ογ _οΙο _προαψερε καταφυγιο μια 'υχτα που _σκυμενη στο _τιαραθυα : ' της , ειδε τυχαια να τον _κυνηγουν . Ειναι γιατι στην πραγματικοτητα , αυτη η γυναικα _ζουσε ασυναισθητα μεσα στην αναμονη μιας εξαρσης που _8 α _μπορσισε να την εξ _^ ψωση απενα _/ _τι του εαυτου της , ν' απελευθερωση την προσωπικοτητα της , να της _εττιτρε . ψη να γιν ~ ενα ανεξαρτητο πλασμα . , _ττσυ να διαλεξη μοναχο του τη ζωη του . Αγαπα το / επαναστατη , ενω τον διδασκει , του εκλεπτυνει τη ψυχη , δινει μια σημασια , Ενα ακοπο και προπαντων μια ενεργητικοτητα στη ζωη του , αλ _?* α και στη δικη του . Υπαρχει α αυτο · _. _ιπε _επινοηση του € ρωτα , πλατωνικη και _κορνηλιαχη , που δεν στερειται ευγενειας και που συναντα κανεις σπανια στο μοντερνο _ρομαντσο , το τοσο γεματο απο πολυπλοκες διαστροφες . ΚΒ υστερα , εκεινη η χαριτωμενη κουρ σσ των δυο ερωτευμενων , α αμεσα στα _Ελληνικα τοπια που ο συγγραφεας περιγραψε , μ' _ινε < τονο που σοΟ θυμιζει τον Μπαρρες στο _« _Ιβι-ειιη 8 _υΒ Β _ΟγογλΙο » . Υστερα αστ' αυτα , Λυπαται κανεις πουναι αναγκασμενος να ξεχωριση τις Ιδεες του συγγραφεα , κι' δμως πρεπει , αν θελη ναχη ακριβη Ιδεα της φιλολογικης αξιας του Εργου . Ο Ντε Λα Ροσιελ βεβαιωνει ακομα μια φορα σ' αυτο το βιβλιο , πως πριν ' απ' δλα , ενδιαφερεται ν' αντιληφθη τις κινηοεις της ενεργειας αναμεσα στον κοσμο , ναλθη σ' _£ _μεση επαφη με τις δυναμεις που θριαμβευουν _οτην εποχη που ζη . Μια τετοια επιθυμια , κινδυνευει να τον κανη να _καταπιαστη με υποθεσεις αρκετα α _ τιφατικες . Αι δοκιμαζη πραγματικα κα ποιο θαυμασμο για τον Λενιν κα τους οπαδους του . δεν ειναι γιατ ουτα τα υποκειμενα _δοκιμασαι να πραγματοποιησουν μια _κοινι νικη' ουτοπια , αλλα γιατι εβαλαν σε κινηση το συμπαν , γιατι μας απαγορευσαν ν' απονο ρκωβουμε και να μεινουμε στασιμοι , ακινητοι ! Ετσι , στις φλεγουσες ερωτησεις του α . 'ωνα του , προσπαθει καλη τη _πιστει , να διν , ' απαντησεις πιβανοφανεις . 'Ο κομμουνιστης του , ειναι ενας α . _θρωπος , που δεν θελει « να συμμετασχ η εις δ , _τι ανα , _ταυεταιι , που _προσπαθε ι ν' α .- καλ · υ _ψη που βρισκεται το κινημα που 8 α ταραξη , που θα _σειση πιο δυνατα την εποχη του . Να μη ' αρνηθη την εποχη _το- _' , να της δωση α < ομα μια υπερβολικη σημασια , —/ ιατι _υπι τελους αυτη η εποχη δεν ειναι Κι' συτη Γπως κι' οι αλλες , παρα μια στιγμη μεσα στη διαρκεια και δεν περνει τοση αξια στα ματια μας πορα γιατι μας κλειε ι ¦ στους κολπους της , — - > α προτιμηση τις ατελεις οψεις του παροντος απο τις τελειοτητες που α θανατος εχει παγωση , τετοιο ειναι το θεμα που ο Ροοιελ θελ-σε να ενορχηστρωση , με μια επιδεξιοτητα κα ' ι μια τεχνη , στις οποιες δεν ειχε φτασει ως οημερα . Αγαπα τη ζωη και θα μας εκανε να τη' αγαπησουμε , αν οριστικα ηταν αξιαγαπητη ! Το _διδλιο του Ροσιελ ειναι ωρισμενως ενα απο τα σπανια συγχρονα ρομαντσα , — ενα ρομαντσο αληθινα , αλλωστε , —που ιο μελλον 6 ' ανοιγη ευχαριστως για να _βλεπη να καθρεφτιζεται σ' αυτο η _ε . ικονα της εποχης μας . ΙΟ ΚΑ ΛΑΒΚ | ( ΡΙΝΩΝ ΙΚΗ _/ _αι _ν ¦¦ ¦ ¦ _¦ ¦ ¦¦ _^» ι » ι _« _ι _»^»» _»»»»¦»¦»¦»» _ΥΠΟΣΧΕΣΞιΣ ΒΑΜΟΥ 'Ο εκ Βαλατας κ . Χαραλαμπος Χρ . _, Μακρης και η εκ _Στροδολου 6 . Μαρουλλα Βεωργιου Σκωτη _ι-δωσαν _αμοιβαιαν _υποετχεσιν γαμου . — 0 κ . Κωστας Παγκου κα ' ι η 6 . Χαρικλεια _Κωνσταντινου , αμφοτεροι εξ _Αχεριτου , εδωσαν αμοιβαιαν υποσχεσιν γαμου . Τους αρραβωνας των θα τελεσο-ν την 28 _τιν _'ιοτ / _υυαριου , εις Αχεριτου . — 'Ο κ , Νικος Μ . Καρατζας , εκ Κυρηνειας , και η δ . Χλοη Π . _Τοφαριδου , εκ Λευκωσιας , εδωσαν αμοιβαιαν υττοσχεσιν γαμου . — 'Ο _ικ Λαρνακος κ . Δ . Β , Δημητριου , Χημικος ΜηχοΜκος του _ΜηχαΛ'ικος του Μ _8553 _ε · Ιιιι 5 ε 1 _ιΓ _ΙπιειΙυιΒα οι ΤεΛηοΙο _κν ( Μ . Ι . Τ . ) και η δ . Αννα Νικολσον , _£ κ Πελμοντ , _Μθ 55 . £ 6 ωσαν αμοιβαιαν υποσχεσιν γαμου . ΑΡΡΑΓΩΝΕΣ Χθες ετελεοβησαν εν Λευκωσια οι _αρραβωνες του κ . Ελευθεριου Κ . Χατζηπαυλου και της δ ) _ιβος Μαρουλλας Γ . _Γαρναβιδου , εν στενω _οικογενειακω _κυκλερ . Συγχαρητηριους επισκεψεις θα δεχθουν αυριον Δευτεραν και _μεθαυριον Τριτην εις τη ·/ οικιαν της μνηστης , _οου Αλεξιου Κομνηνου αρ . 13 . — Ο κ . Βεωργιος _ιι . _Πουγιουρος και η δ . Μαρια Π . Χειλιμιν _τρη , αμφοτεροι εξ Αγιου Σεργιου , τελουν σημερον _Κυριαχην _τ ους αρραβωνας των και προσ καλουν τους συγγενεις και _ψιλουι δπως παραστουν . —Προισταμενου του _Πανοσιολ _Αρχιμανδριτου κ . _Παρθενιοι Κιρμιτση , _ετελεαθησαν χθες ειι τον εν Λονδινω ναον των _Αγιω Παντων οι γαμοι του κ . _Χαρρυ Οομσον , εκ _Γιρμιγ χαμης , μετο της δ ) ιδος Αγνης Χρ . _Κοκκινου , 1 κ Λευκωσιας . ΣΥΒΧΑΡΗΤΗΡ ΙΑ Τον αγαπητον μας φιλον και _συναδελψον Παρασκευαν Μιχαηλ _τελεσειντα τους αρραβωνας του _μετη της δ . _'Ανδρουλος Β . Βλυκυ , εξ Αγλαντζιας , _θιρμως συγχαιρομεν . Βεωργιος Κ . Κουδουιας _Αντωιης Βεωργιαδης Μελης _Φυσεντζιδης ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Ο κ . και η κ . Ιωαννου Π . _Αργυριδη θα δεχθουν _συγχαρητηριαυς επισκεψεις επ' _ευχαιριςι των αρραβωνων του « Ιου των Μικη μετα της δ . _Μβρουλλας Κ . _Κατσελ-Ιη , αυριον _^ εε / τεραν , ει ς την εν _λευκωσις _» _οικισν των . ΤΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ Την παρελθαυσαν Παρασκευην α θεολογος κ . Νικολαος Πετσας υκσμεν εναρςιν των μαθηματων του Κατηχητικου Σχολειου _Παλλουριωτισσης . Απο της προσεχους _εβδομαδο τα μαθηματα ? α γινονται εκαστην _Πεμπτ . - ν . ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΣΥΒΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΒ αεροτλανου των Κιπτριακων Αεροπορικων Βραμμων ανεχωρησαν εις _'ΑΕηνας η κ . Ζ . _Σεβαστοπουλου , εις Ρωμην ο ! κ . κ , Χ , Ξενοφωντος και Τζ . Ε . Αλλεν εις Λονδινον η δ . Μπ . _Καμπερλετς , αι κυριαι Κ _ινγκστον και Σ . Ε . Τσαντουικ και ο κ . Χ . _Πανανιωτιδης και _εις Χαρτουμ ο κ . Τοουιλ μετα της οικογενειας του , αι δ ) δες Α . Α . Μαυρη κα ! Μαρσελλου , α ' ι κυριαι Ρ . Μπ . Ισραηλ , Μ . Πιτσ _ιλλιδου και Α , Μσυριδου , ο κ . και η κ . Κ . _Φιλιτπτιδου κα ' ι οι κ . κ , Χ . Ακκορτ , Α . Μπ . Μωχαμμετ και ι . Πουτσραβ , _· _¦ _· II Ι ι Ι 'Ι _ΔΙΑΛΞΞΕΙΣ Σημερον Κυριακην _κβι ωρον 3 μ . μ , θα ομιλησιτ εν _τφ Θρησκειπικφ 'Οι _^ οδδξιρ - _Ιδρυματι « _ΑγαττΒ _^ . δ κ . ι . Π . _Τσικνοττονλ , ος , καθηγητης εν τω Ε μ ιτορικω Λυκειω Λαρνακος , με _θιι ιιι . « Η καταργησις της _μοτταιοτι )· τος > ' . Εισοδος _ιΜυυερα εις _παιτας . ΕΚΠΟΜΠΗ ΔΙΑ ΒΗΝ ΚΥΠΡΟΚ Κατα την _αττοψινην _εκπομπην τον ραδιοφωνικου σταθμου τοι Λονδινου δια την _Κυπρον θα _μεταδοδη _ρο'διοδραμα εις το οποιον λαμβανουν μερος Κυπριοι : _κτελεοται . ΕΙΣΦΟΡΑ Ι ΕΙσεφεραν _υττερ των αποριιν μαθητων του Πογκνπριου Βυμνκαιου ο Οικος Χατζηκυριακος Σαδ-6 α και _ΥΙοι ακτω λιρας και ο κ . _Σαβδας Χατζηκυριακος δυο λιρας . —Εις το _ΤαμεΤον του _Αντιφυματικου Συνδεσμου εισεφεραν τα χωρια Λανια και Τραχωνι ανα πεντε σελινια , Μεοα Βειτονια τρια σελ ., Μουκταραι Λιμνατη και Τριων Ελιων ανα τρια σελ , κα ' ι Μ > υκταρης Καμιναριων 2 σελ . —Ο μαθητης Σωτος Π . _Κτωριδης _εΙσεψερεν εις την Κοινανικην Προνοιαν Λευκωσιας Εν ζευγος _υποδηματων δια να _διατιΓο εις οπτορον μαθητην . ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ Η κ . _Μαρουλα Κ . _Βεωργιαδου _ειοεφερε διαφορα γλυκισματα εις _τευ ς τροφιμους του Παιδικου Σταθμου « Μαννα > , εις μνημην του υιου της Παντελακη Κ . _Βεωργιαδ'ι · . - ' — Υπερ του Αντιφυματικου Συνδεσμου _εισεψερε μιαν _λιρον ε κ . Τερψα Μυλωνα εξ Αμιαντου , εις μνημην του πατρος της . —Ο κ . Ιασων _Χοραλαμπιδης _εισεψερε μιαν λιραν ει ς την _Φιλοπτωχον Αδελφοτητα Αγιων _Ομολογητων , εις μνημην των γονεων του . —Εις μνημην Π . Ιωαννου _εΙσεφερσν εις τα ι αμειον της Παιδικης Εξοχης _Γαρωσιων ο κ . θ . _Ταδερναρης , εκ Λευκωσιας , 4 κ . Βαβριηλ Κωνσταντινιδης , εκ Λι £ - _μεσσυ κα ' ι ο κ . και η κ . Βιαννη _Χριστοφιδη ανα μιαν λιραν , 6 κ . και η κ . Γασοι Λουκου , η κ . Θρακη Τζοουνς και η κ . Δεσπω _Παπανιχολα , εκ Τρικωμου , ανα _ιεκ α σελ ., ο κ . και η κ . Κωστακη Χριστοφορου πεντε σελ . και αιωναμος δυο λιρας . ' _-Υπερ του αυτου Ταμειου εισεφεραν η κ . Αριαδνη Λαδα μιαν λι ραν _εις μνημην του συζυγου της , !> κ . και η κ . Ι . Κ . Ματση δεκα _αελ . · _εις μνημην Κλεοπατρας _Παται οοαννου και ο κ . και η κ . _Κεοττακη Χριστοφορου πεντε σελ . : Ιγ μνημην Χρυστσλλενης Κωμα . ΟΙ κ . κ . Αντωνης και Πετρος _Πετριδη _εισεφεροτ _ μιαν λι ραν εις μνημην Π . Ιωαννου _εις τη » _Φιλοπτωχος Αδελφοτητα Αγ . Νικολαου Γαρωσιων . ΠΕΝΘΗ Μετα λυπης μας αγγελλομιν τον θανατον του εκ Λεμεσου Λουη Σ π . Λουκαιδη , ηλικιας 31 ετων , _επισυμβαντα _εις _Λονδινον . Προς τους _απειρηιτορητου _· ς γονεις , αδελφους κα ' ι λοιπους συγγενεις του μετασταντος εκφραζομεν τα ειλικρινη μας συλλυπητηρια . Βταυρολεξον οριζοντιως ΚΑΙ _ΚΑΘΕΤΩΣ : 1 ) Βωνστα ψαρι . 2 ) _Ηθ . κος , τιμιος . 3 ) Τροφη για τα κτηνη . — Δυο _ουμψωνα . 4 ) Ετσι & α _ελεγεν ο Τομ το _Δικαστηριον ( αντ . ) . — . ραμμα του αλφαβητου . 5 ) Ξενικος τιτλος _ευγενιιας ( _αντιστρ . ) —Τουρκος πολιτικος αποθανων προ ολιγων ετων . 6 ) Αρθρον ( αντιστρ . ) . — Θεα . 7 ) Βνωστοτατος πρωταγωνιστης του _Χολλυγουντ . —21 . 8 ) Η καλλον η της και το πνευμα της αφησαν εποχην εις τας αρχαιας Αθηνας . ΛΥΣΙΣ ΠΡΟΗΒΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ Ορ . _ζοΛιως : 1 ) ΠΡΟΣΞΧΩΣ . 2 ) ΑΥΛΑΙΑΣ . 3 ) ΚΖ - ΑΙΑ 4 ) Τ 0 _ΣΑι ( ΙΣ . 5 ) ΑΒΩ -ΕΚ . 6 ) ΛΛΓΑ ' - ΙΝΩ . 7 ) ΟΛΑ Ι - ΜΗΡ , 8 ) Σ Ο-Ξ Ι -ΜΑ . Καθετως : 1 ) ΠΑ _, ' < Τ 0 ΛΟΣ . 2 ) ΡΥΖΟΒΑΛΟ . 3 ) ΟΛ- ΣΑΡΑ 4 ) ΣΑΛΑ -ΑΙΞ . 5 ) ΕΙ—ΚΞ . 6 ) ΧΑΛΙΚΙΑ . 7 ) ΩΣΙΣ -ΜΗΝ . 8 ) ΧΩΡΑ _ΒΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Βνωστοποιειται δυναμει του _<* ρ · Ορου 23 και 24 του Νομου 26 ) 9-15 δτι η _Δεοποινου Κωαττ ) _ΜιχαηλιΓου , £ κ Φαρμαχα Λευκωσιας , _^ πωλησε τη συμφερον της , τα κτηματα _εις Ε 6 _αροι , Φαρμακα και _τοττοΟεσισν « Ροτοσ _= » , ητοι _ιιΒρδολοτοιτον 1 _& 00 τ . π ., τα 2 ) 'ι μεριδια υη' αρ _( 0 _. _ιγγρ · 2159 ημερ . 28 ) 3 ) 49 _ανιι -ιου ποσου των £ 2-1-0 . 2 ) Μιαν αΟασ _υν ' · μρρι & ιον υτι * σ _, ριΟ . _εγγρ · 2858 ι (| ιερ . 28 ) 3 ) 49 _τ ( ς _τοιισΟ . « Ροταα _» _εδαι _^ ος Φαρμακα αντι του _ττοσου £ 0-1-6 . 3 ) ΠΙς την τοποΟ . « _Ροτσα _» ιδαφος Φαρμακα _Κηπον με μιαν α-Οασιαν ' , _ _μεριδιον υη' _οριΟ . ι _-ΥΥρ . 2305 ημερ . 9 ) 2 ) 50 αντι του ττοαοΟ £ _1- 1 · 0 . Η _Γααιλου Κωστη Μ χαη _· _λιδου , £ κ Φαρμακα » εις _τοττοΟ . « _Ροτσο » επωλησε το _συμφερον της . 1 _ιτρι-σαμηλιι , ς , Β ροδιαν _, Β _ιιουρνκλια , 1 _νχ'Γωνκ * και 2 _αΟασιες , το ολον _μιριδ . υτι' αριθ . ιγγρα <| ιης 2386 η · _μι : ρ . 9 ) 2 ) 50 _απι τοΟ τιοαου £ 0-16-3 : ι _€ τον _* κ Φσρμακ < 5 _Οασιλην _ΒεωρνΙου _υαοιλη , δυνα μει _Γηλωσεως γοΒ Κτηματολογιου Λευκωσιας Η 360 ) 951 , ΠΑΡΑΛΑΓΑΙ ΜΑΛΛΙΝΩΝ ΚΑΛΤΣΩΝ Μολις εφΟαααν _ΚΑΛΤΧ ΕΣ ΒΥΝΑΙΚΕΙΕΣ και ανδρικες μα _/ λινες πρωτης ποιοτητος _εις 6 λα τα μεγεθη και χρωματισμους . Επισης _παριλα 6 αμε _· _με >· αλην ποικ ιλια _ς Π ΑΙ ΔΙΚΠΝ ΚΑΛΤ ΣΩΝ ΣΠΟΡ _ει ς ωρσιονις _χρωματισμους , δι' ολας τας ηλικιας . Πωλησει ς χονδρικως και λιανικως , _Κοιταοιτπμ _* ΚΛΛΙ ' _ΧΟ Ν _ΙΑΛΛΧΙΙ ΛΛΗ ΡΙ 5 Α Οδος ΑΡΑΙΤΛ 11 Λ ΛΕΥΚΟΙ ΙΑ _Κερα μιδια Βαλλι κου Τυπου Λ . 25-0 * 0 την χιλιαδα Προτιμ ατε 6 ια τα συ | ιι _ριρον σας τα τσιμ _εντινια κεραμιδια , τα Ι & _εωδη δια _ταν τοπον μας _ατνο _ατιαψι · ως ι _^ ορμο _νης , _εμψαν _ισιΜς κα ! αντοχης , Συναγωνιζονται ονι _μα / ον δλα τα αλλα κιραμι _δια γαλλικου _τυττου με την _μιναλην _διαφοραν _τιμη _$ αλλα κοε | ουτα τα χολιτρ _ωτα . υπολογιζεται 6 τι 4 ντ | 3 Οα _τταρ _ετ ε 1 και την μιγαλη ν διαφοραν υλικων κοι εργατ ικων , Αποτα _Οηπ ι —¦ ' ιΑΚΗΝ Π , ΧΒΙ ΙΤΟΔΟΥ _Λων Τ « χ . Κιι . Π _Λι _υκω σΙα Τηλ . 7 ιι ' ] ι ΜΙΝΙ _υΕυι _ι _ιΙυΗΙ Ι _· _ιοαγοντο < ι τωρ * Χ » ι ε ' την _ιιυποο _ειζ _πβριΜβιομενβν _αριδμον — Τυποι 506 6 λυχ _/ ιων — > 517 7 » — » 510 10 » ( δυο _ΜεγαΙι ιονσ ) . — Καταλλ ηλα δι ' δλα τα ρευ ματα — ·—Η απωυΙ : σι { χ « _ι η _ιμφΑνιο _ιξ των « 5 ε ' ε χι ι χχ μμ ' ιαν _α « βλ 6 τω _$ οχεοιν μι . _οιβνδηποτι _αλλο _Ρχιιιφοηο . —ΙΔια πληροφοριας αττοταΟητε _πρας _τιν Βενικων Αντιπροσωποι / και ΕισαγωγΙα :- · χ , ΗΙ'ΛΚιΜΙΝ _ΙΩΛΝΝΙΔΙΙΝ | Τ , _, Κ . III _ΛΡ . ΜΕ _Χ _ΟΧ ¦ _^¦^ ΗΗΗΗΗ _^ 'ιβΗΗΜΗΗΗκν _Μιριρι _^· Μ _^^ _^ κο ραη _^ ω _βρ » » « ι ¦ ι _ι ι ι _^ ' « _' ¦ ' ¦ » · ' Λ Μ Ο Κ ¦ ι ¦ ¦ » ' _»* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ** Κ 1 ΝΗΛΙΑΤ _ΟΒΡ ΑΦΟΙ _ΛαΥΚΩΣΙΑ ΠΑΛΛΑΣ : « Οταν ο'ι _γυναικες αγαπουν » , ΜΑΒΙΚ Ο Π ΑΛΑΤΙ : « Δοκτωρ _κυκλκψ > , ΡΟΒΙΑΛ : « _Αροενικο « αι παλ / α _Γαντελλα » , ΛΟΥΚΟΥΔΙ και _ΑΠΟΛΛΙ 5 Ν : _ιΓοαβη _τραγκδιαι . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ : « Η βασιλισσα των _κι- _ματ _^ _νι . ΛΕΜΕΣΟΣ ΕΛΛΑΣ : ιΤο Καοα 6 ι του μαρτυριου _» _, ΒΙΟΡΔΑΜΛΗ : « Τα ¦ χ . ιατα γλε ντουν * , _ΡΙΑΛΤΟ : « Το μοναστηρι _ιΒις Παρμας _» , ΠΑΛΛΑΣ : « _Καταραμενη γε > _ηαι . ΛΑΡΝΑΞ ΠΑΛΛΑΣ : « _ιΑτιηνορευμενος _διομος * . ι / ΑΚΡ ! Δ . 1 < : « Τα ' . ειατα _εξορμοανι-, Ρ ΕΞ : « Με τω ζορι _τταντρειαι . ΓΑΡΩΣΙΑ _ΧΑΤΖΗΧΑΛτΠΗ : « Το μαΟρο _ροδΟι , _ΗΡΑιΟΝ : « Μαι ρη μαγεια » , ΙΝΤΕΑΛ : « Μισιγκαν _Κιτ _* . ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΚΛΤΣΞΛΛΗ : ι _« ασπαχ > . IΛΑΡΙΩΝ : β'Η αργη του _Θεοι >» . ΠΑΦΟ Σ ΤΙΤΑΝΙΑ : « Οταν μοΟ χαμογελας > , ΑΤΤΙΚΟΝ : « Χαμε _/ η φυλη * . ΘΕΑΜΑΤΑ ΧΩΡΙΩΝ '' ΜΟΡΦΟΥ : _ΧρυσοχοΟ : ι _'Ηρωες των δαοων » , _Πα- _^ βεον : < _-1 _( ισμετ ,. · . , ΛΕΥΚΑ : _« Τζαμαικα ιν . · ι ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΝ : « Παγκανινι _» , ΤΡΒ < ΩΜΟΝ : Ελλας : « Ορκος και καταδικη > , Νικολαιδη : « Ησαν _δλοι τους παιδια _μοι . » , ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ : « _ΜυστΒριωδ >| ς τοξοτης » , ΑΘΗΑΙΝΟΥ : Πανο [ . αμα : _εΟρυμμαιισμενα _δνειρακ 'Ξλλος : « Γαγδατη * , ΒΙΑΛΟ · ι ΣΑ : « Ο επαναστατης Βκαρθια » , _ιιΑΛΑΓΑΣΟΣ : « Το μοιραιον πορτραιτο * , ι : ? Ν' 1 [ _Μιιιι ι ι * ι _< Ειναι απαραιτητες δια Ι | την προοδον του ! ι ανθρωπου ι < Ι ( _υΝΟυΑΡΜΟΝε ) ΙΙ . _ _* *! _ιοι » ιΑΝθυ » _ςιι _ν _ΧχζχιΜ Το _Παγκοσμ'ον ] _Συστημο : | ι _, ι _ΝαυΑΡΗΟΝΕ ειναι ι | μ _ονοδικη μεβοδος η οπο ' . _σ σας διδασκει _τε- [ ! λεια _οτο ο ιι ι 11 οας . _οττ οι- α , _'δηποτε _Βλωισα _θελετι . _? με ε'α τρ οπον _ευκολον και ι _ευχ _αριοτον , _ΛκοΟοντος £ τους _διασημοιιρονς κα 0 ι | - _γητας _Πανεπιστημ ιειν . Β | _-ΚπυκκρΟητ _» . μας υ | ιιοως _{ να _τιι _Ιιιιτε και νΛ τω _ιικηυ- ι Γιτι . η Τ « _χυ 6 ρο | ιι | _ιιοτι μας | ι , υι _ιπληρωμινον τ * _κατωθι . Ι , ιλτΙον ΙΛ νΛ πας ιιτι . _Ι _>· ω · _ ( ιι . ν λι . _πτομιριις _ηληροψορΙ- , ο _<· ¦ _Ινστιτουτον ι _, ι _ΝαυΑΡΜΟΝΕ : _Σολυνος 15 , ΛΕΥΚΩΣΙΑ _τιλ-οιον ΜκκληαΙος Τρυπιωτο _» ' Ονομα ¦ > Λκ : υ 0 _„ νσις _ κ 7 νημαΤογ ραφο ς Τν « Ρ Ο ΒΙΔΑ » ΚΥΙΜΛΚΙΙ Β 21 ) 1 ) 1151 ' μιχρι ' κ * 1 _τυ 5 ·| Ιι _ι : ΛΙ > _'πιι 24 ) ι ) Ι 95 Ι ιιΡΛι : : « . _ιι , _(> .: ιο χ « ι _«>·>& μ _· Μ · Ι _' β _μεγαλιιΙτ _ιρον _χαλλιτιχνι χ _ι ιν γ _βνον _4 { τβυ _βΤ _4 νι { , __ Μονον Ε / α δαιμονι ον πνευμα σαν του ΦΡΑΝΚ ΚΑΠΡΑ _, και μονον σε μια στι νμι _ι δια βολικα σκανδαλωδους εμπνευσεως _μπι _-ρουσε να σκαρ _ωση μ _·« το 0 σπαρταρι στη _οατυρα των πιο ποραξ _ενων χαρακτηρων , — Την πρωταθλη τρια των πνιυμα τωδω ν _ταινι ην : — Α ΡΣΕΝ ΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑ ΛΗΑ ΑΑΝΤΕΛ ΛΑ ( του _ζοεεΦ _κεςςεραι-, κ ) _, • Αι > -γφ · . τα ανωτερο _αττο το ομωνκμ ο θεατρικο _Ι ' ργο , τον γν ωστο θριομ _ιιι ι ης Κοτο πουλη οτην Λ ( _ιηνα , ' Πρυτο _. ν » νι _υτ »& ν :- ΚΑΡΥ Ι ι _ιΡΑΚΒ - _ΠΙΜιυΛΛΑ ΛΚΜΝ - ΡΓ · Υ · ΜΟΝΤ * _ΜΑΙΙ ΚΥ — ΤΖΑΚ _ΚΑΡΙ ΟΝ - ΠΗ Πι Ρ ΛβΡΡΚ - ΤΖΑΙ _ΙΙΜ » _ΒΚΛΙΙυβΝ ( _, ιη ι Βιλι α κα ) δακρυα , _ιυΟκμΙα και αγωνια , πολυπλοκη κωμικοτραγικη υπο θεση , Βκαι | _* ς και _τταραζαλη , σκ _ανδαλω _βιις κωμικ ε ς σκηνες , _τι _ιριπε _τιιις και αναποδιες , — Κ αυστικη κοινωνικη σατυρα και φιλοσο φικος σαρκασμος , - ~ ΙΗΜ .-Ιημιιιιον ΚΥΡΙΑΚΗ Ν « _ςτρς » _πορκΟτΛοιις _, _υρςι 1 μ ., μ » &« ο | ργσ 1 ) ΜΛΠ Ι ι λ ΤΟΥ ΜΠΛΛ 1 κβΙ ι ) ΑΡΧΓΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΛΗΛ ΑΜτΤΕΛΑΑ , _»*** _ΑΛ * . _*******« Α _·***»*******«* . _Α-τ *** Α ******* _** _Λ |» Α * Α * Α ** * *********** _ΟΗΑΝΤΕ _€ ΙΑ ! Κ _• ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 6 . 30 ΑΠΟΒΕΥΜΑ ΤΙΝΗ Με τα * τελευταιο : ΝΙ'ΚΠΟΥΤΑ . _• _ΖΙΠΚ Α _Ρωμηα 1 » Β ΗΡΟ Ρωμηα * ςεμιραμις τουρκαλα _• ΒΙΑΣΙΑΡ Τουρκαλα Ι . _» _.. _^ . —— .-.. —— « -ο-. —» - — . ——————4 ΕΝΟΙΚΙΑΖ ΕΤ Α Ι ΟΙ ΚΙ Α Ενοικιαζεται διωροφος οΙκια ευρισκομενη εις την οδα ν Ασ κληπιου 8 Α , εναντι τω καταστηματων κ . κ . Θρασυβουλου Τρυφωνος κα ' ι Σια , αποτελουμενη εκ πεντε δωματιων , χωλλ , κουζινας κλπ ., με _υδραυλικην κα ' ι _ηλεκτρικην εγκατασταοιν . Πληροφοριαι -παρ' ημιν , Τηλ , 327 και Τ . Κ . 349 , _, ] Λευκωσια , « _ΜΗΜνΜλΜΜΜΜΜΗΜΚΜΓΜΜΜΜΜΜΜΜΜαΓΙΜΜΗΜΜΜΜααΜιΜΜΜΙιΜΗΓΜΓΝΗηΜΓΙΗΜΜΜ ' ΑΝΔΡΙΚΕΧ Π ΙΝΤΟΥΦΛΓΣ Ι _ΞΩΤΙΡΙΚΕΣ Ι Κ « ς ? ε _ΙΙ ) 4 ' ι — Κ » ρο 4 ) - το _ζευνις . ΣΗΜ . — Εκπτωσεις για χονδρικες πωλησεις . ( Δι αθετει στοκ 2 . 050 ζευγων ) . Κ _^ 0 _ΙΙ _ι ! _Η'ΙΚΕΗ Μολι ς παριληφΟησαν εις νε α σχεδια και χρωματισμους , Κατ « α _τηματ « Νιωτιριομ & ν Χ ,, Π , _ΜΜ ΛΚΥΚΩ _Κ ΙΛ ΛΚΜΙ ' . £ 0 Χ ΑΜΜυΧ _α £ Ι'ω £ _^ _' _^ _? ψ »»» τ ¥ _» τ » _» ν _»?* » τ »» ΤΚΤΟΚ 1 Κ 0 » Χ 0 Ρ 02 _• Υπ _ερ τη _ς Ν _, ΥΚΤΚΡΙ _ΝΗ _Σ Σ _ΙΧΟΛΗ 2 ι Ο Λ Ω Ν 3 Φεβρουαριου 1951 ' β , _ΛΗΔ ΡΑ ΠΑΛΑΣ : Ανδρες 8 σελ . Κυριες 4 » * Δια Τραπεζακια _ατιοτεινεσθε : — ΚιΙΧ _Υ , Χ . ΟΚΜι _εΤΟΚΛΕΟΥΕ Τγ _^ . 519 . _, _»»··«»» _## _«»»»»»»» φ _»^» Ι 1 _»>»» _φ _»»»»»»»>»> > # «> _^ * Α ΛΕΜΕΣΟΣ λΥΙΤΡΑΑΙλ ΚΑΤ ' _ΕΥβΕΙΑΝ Συμφωνως νεωτερων οδηγ ιων της Εταιριιας , το υπερωκεανειον «·· Κ Ν Ν Υ » Οα προσεγγιση ορι - στικως εις _Λεμεσον την 2 Γην Ιανουα ρ ι ου , 1951 , προς ττιιραλα _δην Κυπρι _ων μεταναστων κατ ' _ευθιιοτν δι ' Αυστραλιαν , Ιν _ιαοφο _ιλιοα _τε αμεα « ι ( τα ( _Ιοιτηρια α » απ « _Τ £ ινο _μενο « 1 { τα Βραφειο » μ «{ . ΑΔΕΛ _Φ Ο Ι ΛΟ Ι ΖΙΔΗ ΚΩΣΤ Α Σ Ι . ΛΟ Ι ΖΙΔΗ _Σ ΠΑατιΒα Δ , καστηριων , 27 Λ Μαχμουτ Παα & , Τηλ . 13 , Λευκωσια . Λευκωσια . * ΝΕΟΝ ΗΜΕΡ 0 Λ 0 ΠΟΝ ΤΟΥ ΣΧΕΛΙΟΥ ΜΑΡΣΑΛ Λ ΕΚΥΚΑ 0 Φ 0 ΡΗΣΕ _ΑΕι-ΙΝΛΙ _Ιανουαριος . — Προιοι' εξ ολοκληρου Ελληνων καλλιτεχνων κα ' ι τεχνικων ιξετυπωθιι ι δη και διανεμεται δωρεαν κσθ ' απασαν την Ελλαδα υπο της εν Ελλαδι Αποστολης του Σχεδιου Μαρσαλλ , εν νεο _^ ο < ταχρωμον _ημερολογιον το , Σχεδιου · Μαρσαλλ £ τους 1951 . Εις εκαστην / κ τω _· ' 12 σελιδων του ημεκολογιου , υπαρχει πληρης _εγχρωμος _ανατυπωσις ελαιογραφιας _Ελληνος _κσλλιτεχνου , εχουσης _ως ' θεμα την _προοπαθειαν της Ελληνικης οικονομικης _ανορθιισεκς _ε [ ς ην συ _·/ ε 6 _ολε η _βοηβεια τοΟ Σχεδιου Μαρσαλλ . ΟΙ πινακες _ηγορασθησον κατοπιν επιλογης εκ 200 πινακωι _υποβληθεντων Οπο 70 _καλλιτεχνον . Ο χαοτης _ιπ ' ι _τοιι _οττοιο _· _εξετι / πωβη το _ημερολογιον ειναι _ττροιον της _χαρτοδιομ . - χατιας Ξ Β . Λαδοπουλου . Η _καλλιτεχνικι _εκτΟπωσις εγενετο επιμελεια ετερας _Αθηναικης επιχειρησεως του _ΟΤΕ ( _οικονομικαι κα ' ι τεχνικα ! επιχειρησεις Α . Ε . ) . Η εκτυπωσις των εικονων εγ ενετο ι .-πο της εταιριας _Πεχλιβανιδης και Σια δια _φωτογραφικων κλισ · σε , χρησιμοποιηθεντων οκτω διαφορων χρωματισμων ει ς ε _ κα · στον _αντιτυπον προς _πιατοτεραν _αττοδοσιν του τονοι των χρωματισμων . Το ημερολογιο , , διανεμεται ηδη δωρεαν _εις τα σχο - λεια , τας δημοσιας _υττιμεσιας , τα καταστηματα και χιλιαδας _ι _· διωνι ν καθ' απασαν την , χωραν Οπο του Πρακτορειου Αθηναικου Τυπου . ΟΙ καλλιτεχναι των οποιων ηγορασεησα _^ ο ' ι πινακες εΤναι η Κυρια Ελενη Τ . : ι . Μανια κα ' Χαρικλεια Γιενα και οι κ . κ . Αλκης _Κεοα μιδας , ΠαΟλος ΓαλασσακΒς , Κωστας Βιλακοταρης Σταυρος _Καγιασης , Αλεξανδρος _Χριστοψης , Δημητριος Ζωγραφος Αριστοτελης Γασιλικιωτης , Ηλιας Φτερας και Αλεξανδρος _Κορογιαννακης . Απαντες _διαμενουν ε ! ς Αθηνας . Α ΠΑΒΚΥΠΡ 10 Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΓΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΕΤΗΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙ 0 Ν _ΕΙδοποιουνται παντες ο ! Αντιπροσωποι και παντα τα μελη του Εκτελεστικου Συμβουλιου δτι το πρωτον Ετησιον _Συνεδριον αντιπρςσωπων θα σ _^ _ΥκροτηΟΒτ την Κυριακην και Δευτεραν , 28 ην και 29 _ην Ιανουαριου , εις το οικημα του Συνδεσμου Λευκωσιας . 2 . Το _Συνεδριον θα αρχιση τας εργασιας του την Κυριακην , 2 Γην _'Ιονο- _^ _αριοι , και ωραν 1 0 . 30 π . μ . 3 . Οσοιδηποτε Αντιπροσωποι _προσελδουν εντος 1 5 λεπτων απο της αρισιεισης ωρας θα αττοτελεσουν _απαρτιαν ΠΡΑΞ . _ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Βενικος Βραμματευς _Λευκωσια , τη 20 . 1 . 51 . ΠΕΡΙ ΚΡΗΝΗΣ Την πολιτικην _υλει _/ _ραν τον ζητηματος του ρολου , τον οποιο * η Κυττρος θα _διαδραμεητιση ε ! ς την _ομυναν της Ανατολικης Μεσογειου , _διετυπωσαμεν προχθες : « _ΛιΛτουμεβα διοτι η _συμβολι ) της Κοπροι · εις την υ , σφ { ι _· λειαν της Μεσογειου γ ινεται _υττο Γρεττοινικιν καθεστως , ενω θα _ρτρειτε να γιν _() ( _τη ' ο Ελλ ηνικο / , ινα . αφ' ενος μεν _Ικανο-ποιηβη 6 εθνικος μας -ποθος , « 5 _^ ε τερου δε η συμβολη _αιττη 4 _& _ασιτ εις -το _ανωταιον _^ _δυνοτταν οριον , _-ιτρ-αγμα δτεερ δεν δυναται να _ειτιτευχθη , οταν ο τοπος μας ειναι υποδουλος » . Δ _ιευκρινιζοντας ουτω την θεσιν μας εναντι των _συζητησεων , _οι _δττοιαι διεξαγονται ως _ιτρος την στρβτηγικην _σημοσιαν της Νησου , δυναμεθα να _ττροχωρησωμεν __ ε ( ς τας σκεψεις μας _δνευ κινδυνου _τταρα / οησεος : Η αμυνα κατα του κομμουνισμοΟ _οργανειται ετι » παγκοσμιου κλι μ _, ακος , διοτι δλος ο κοσμος απειλειται αττο τας ορδας _^ του Γορρα _και _τας _ογελας _των Κιτρινων της Απω _Ανςετοληι _^ . Η _ιπιβισι ς _ηρχισεν _οιττο -πολλοι » δια της δρασεως _τωτν _εμπροσθοφυλακων , δηλαδη _νποιν ΟΙ α των _καμμοσνιυττκ . ιΛιν _κυμμ > _ων < ν >» χωρων . Και αλλου _ς μ εν η δρασις αιιτη ειναι συχνακις _αιματηρα , αλλου δε περιοριζεται ε ( ς την _αναιμακτον υπονομευσιν τοΟ φρονηματος εκεινου , _ρνευ _του οποιου ειναι ανεφικτος η _εμπρακτες _αντιμετωττισις του θανασιμου κινδυνου . _'ζπι παγκοσμιου _κλιμακος _οργανουται 6 αγ ω _, ν ¦« ατα του κομμουνισμου , καιτοι οε η _Κνττρος ευριακεισ _» εις την Ημερησια / _Διαταξιν των συζητησεων , τας οπριας διεξαγουν _ο | στρατιωτικοι εγκεφαλοι των συμμαχων χωρων , ει εν τη Νησω κομμουνισται αφηνονται ελευθεροι να συνεχ ιζουν το ε ' _ζγο / των , του οποιου πολικος αστηρ , ως οι ιδιοι { δηλωσαν , ειναι η συμμαχ ια των μχ την Ρωασι αν _, εαν _εκροτ _^ η πολεμος , Ο πολεμος ομως διεξαγεται , καιτοι ακηρυκτος και προς το παρον _Ιδιομορφος . Και ρι _κομμρυν οτσ » _ενεργουν τωρα προσαρμοζομενοι ' _ττρο ς τον ! 5 _ιομρρφον αυτον _ττολ , εμον . Αλλ εαν και _δταν η _καταστασις _εξελιχβ _^ εις ενοπλον _συγχρομσιν θα _πρσσανστηλισθουν _προς την νεαν _καταςτταοτν εν _τζι _μετρω των _δυνοττοτητων , _τα . ς _υπηιας θα _εττιτβεττη η Κυπριακη _προγματι-« _οτης . __ Φαινεται εν _τουτρις , ο / _τι ο ! _Οπιυθυνοι δια την οργανωσιν της ασφαλειας της Μεσογειου δεν _γνωριζουν _τι ακριβως συμβαινει εις την Κυπρο / , Διοτι αλλως δεν θα _4 _πετρεττον να αφηνωΛαι ο ! κομμουνιστα ) να _εττιδιδωνται εις οργιο ν προπαγανδας , καθ' δν χρονον αντιθετως ιπρεττε να ευρισκεται εν _πληροι αναπτυξει η πνευματικη _επιστρατευσις _, η οποια αποτελ _»! την _απαραιτητον _προι / ποθεσιν της επιτυχιας οιασδηποτε μορφης _ττολε-Η _περιπτοχιις της Κρηνης Παυλιδου ειναι χαρακτηριστικη . Αποτελει δειγμα της νοοτροπιας της Κ (/ 6 ερνησε _« 5 , η οποια _αττοδρικνυεται ακομττ , μιαν φοραν ως στερουμενη και της ελαχιστης προοπτικης . Η γυναικα αυτη κατεδικασθη εις θανατον επι τω δτ « _£ - βοηθησε κατα τινα τροπον τους συμμοριτας , οιτι / ες _προσεπαθρσαν να καταλαβουν την εζουσιαν εν Ελλαδι , δια λογαριασμο ν της Ρωσσιας . Η ποινη δεν _εξετελεσθη —οεν _λυπουμεθα δΥ « _υτο— κα ) μετα ' εξ περιπου μηνας _μετετραπη εις Ισοβια δεσμ « . · Ε / τουτοις , ω _ξ επισημως _εδηλωθη υπο του _ττρΜθυπουργο : _ κ . Γενιζελου ενωπιον της Γουλης , η Κρηνη ετυχε χαριτος τη « π α ρ α κ λ ησ ε ι » του Γρεττανου _πρεσδευτου Σερ Κλιφφορντ Νορτον και ηδη ευρισκεται μεταξυ ημων __ ουχι συνεσταλμενη , αλλα παριστανουσα _την _ ηρ < ιιδα και ξιφουλκουσα κατα του Ελληνικου Κρατους . Οταν απονεμεται χαρις και δη εις θανατοποινιτην , υποτιθεται οτι θα εξασφ _> αλισθη καποια _εγγυησις , δτι ο ευεργετουμενο θα συμπεριφερεται κατα τροπον αποδ _( ικ υρντα —εστω φαινομενικωςτην _μεταμελειαν του . Η Γρεττανικη ομως _Κυδερνησις , η οποια « _παρεκαλεσρ _» και επετυχε χαριν δια την « πρωην μελλοθανατην » Ανεχεται ταυτην εδω _εξυδριζουσαν το Κρατος , το οποιον εΙσηκουσε την _Γρεττανικην « παρακλησο 1 » . Εαν η _εξυβρ _ιοις φιλοιι _, _Κρατου _^ δεν πρεπει να _^ ινβι ανεκτη , η υπο του Ι ζη _τησα / _τος « _ρουσφετι » « νοχη _χυδαιας αρ- 1 _δρογραφιας εναντιον εκεινοι / που εδεχ οη να Ικανοποιηση την _ετιιδυμιαν του , δηλαδη η υπο της Αγγλικης Κυβερνησεως ι : νοχη της εις Αγγλικο / δι / _στι / χως μερος _συμιτεριφο- _ι ρας της Κρηνης εναντι του ' £ _λΑηνικοΟ Κρα- | τους , αποτελει ε _ _ληειψιν της στοιχειωδους _αθροτητος , η οποια _οφειλβται υπο μιας φιλης χωρας προς δλλη _^ ν . Αλλο 6 ε 6 αια το _γενικω · τερον ζητημκ , _οτι _^ δη _λοςοη επιτρεπεται η _πεμπτοψαλκγγιτικη δρ _^ σις εις εποχην , καδ ' η / _αυτη επρεπε να βεωρητσ : ως _σοδαρον αδικημα , στρεφομενον κοιτα της _ασφαλειας εκεινων , ο ! οποιοι _αγωνιουν να οργανωσουν την αμυναν των κατα του κομμουνισμου . Ο εν _'Αβη / αις _Γρεττανο _ς _πρεσδευτης _εζητησε κα ' ι επετυχε χαριν δια την Κρηνην _κκι η Αγγλικη Κυ 6 ) ερ / _ησις δεν _εφροντισε , τουλαχιστον δεν γνωριζομεν να εχη φροντισει , ε ' στω _εκ _των υστερων να _ττροδιι _εις ενεργειας προστατευουσας την αξιοπρεπειαν του Ελληνικου Κρατους εναντι της συκοφαντικης εκστρατειας , την οποιαν εξαπελυσεν εναντιον αυτου η ελεω Αγγλι ας μεταπι ) - δησασα απο τας Ελληνικος φυλακας εις την υπο 'Α γ γ λ ι κ η ν κυριαρχιαν Νησο _^ μας . Δεν θα ει χε _λοιττΑν _αντιστοιχον . δικαιωμα και ω εν Κυπρω Βενικος Προξενος νης Ελλαδος Δεν θα _επρεττε κα ' ι ο κ . Παππας να _ιπισκεφ _9 η το / 'Αττοικιακον Βραρματεα και να τον « παρακαλεση » να ευρη τροπον να _δουλλωση το στομα της _'Αγγλιδος υπηκοου Κρηνης Η Ολη συνθεσις τον ζητηματος ειναι τοιαυτη , ωστε υπο ειλλας σι / νθηκας θα _εδημιουργειτρ διπλωματικον _απεισοδιον , δχι διοτι η Κ _^) ηνη ειναι _προσωπικοτης , αλλα διοτι η _περιπτωσι ς της διδει την ε / τυπωσιν δτι η Μεγαλη _Γρεττανια _περιφρονει την μικραν Ελλαδα , η οποια εδικαοτ και _κοττε 3 _ικο . σεν ' εν προσωπον επι τω δτι _τεΟτο _εδοηθησε _τον κοινον εχθρον Ελλαδος και Α γγλι ας . Ο _συμμοριτισμος ητο ο επιλογος του Δεκεμβριανου κινηματος , ττρος κατ ' αστολην του οποιου _εχυθη _αφθο / ον 'Αγγλικον αιμα . τ _Ητο επισης και ο προλογος των γεγονοτων της Κορεας , δττου μια Αγγλικη _ταξιαρχια και πολλαι χιλιαδες Αγγλων ναυτων και αεροπορων προσφερουν την _ζωην των . Ειναι λοιπον ορΓον , η συ / οδει προς τας αρχας της διε 3 _νους _αδροφροσυνης η απαθης υπο της Κυβερνησεως αναγνοσις « αρθρων » , _τα οποια αποτελουν _εκδηλιοσιν αηδεστατης ασεβειας και προκλησιν _κατος του Ελληνικου Κρατους ΕΙς : το _βρωμεραν _ττξριεχομενον των αρθρον της Κρηνης δεν θα κοταδεχθωμεν να απαντησωμεν . Την απαντησ ιν , αλλωστε , εις την προπαγανδαν της υπερ του συμμοριτισμου , _οηλαδη υπερ του εχθρου , εναντιον του οποιου οργανουται ο πολιτισμενος κοσμος , _οφειλει να δωση η _ΚΟδερνησις . Προτου ομως τελειωσωμεν , υποκυτττομεν εις τον πειρασμου και ερωτωμεν την Κρηνην _^ Αφου λεγει οτι _ηγωνισθη _—^ δεν μας εΤπε τον τροπο , ·— υπε ρ οπτελευθερωσεως της Ελλαδος απο τους ξενους , δηλαδη απο τους Αμερικανους και ΑΒΒΛΟΥΣ , _διατι _οιετηρησε την _'Αγγ _λικην της υπηκοοτητα , αφ > ου ηδυνατο να _αττοκτιηση την Ελ ληνικην Την Κυπρον _εγνωρισεν δταν απελαβεισα εξ Ελλαδος _ιφθασεν εδω . Απο 20 ετων κατοικει _| ιετα της οικογενειας της εις Αθηνας . Δεν _αττητουντο επομενως δια _τη / αποκτησιν Ελλ ηνικης _υπηκοοτητος παρα μερικοι γραφειοκρατικα ! διατυπωσεις υπ ' _αυτης και του πατρος της . Ευκολωτατα 6 πατηρ και ομοιδεατης της Κρηνης ηδυνατο να _αποκτηση την Ελληνικην _ιθαγενειαν απο δυο τουλαχιστον δεκαετηριδων . Εν _τουτοΒς η « ηρωικη » % Κρηνη Λεωνιδα Παυλιδ η _εχρησιμοπο ' _ιησε την λγγ · λικην της υπηκοοτητα ως ασπιδα κα ' ι εφθασε / εδω δυναμει αυτης και αυτης την προστασιαν ζητει . Θα σιωπηση ομως η _Κυβερνησις Κα ' ι η _γενικωτερα _σκοπιμοτης κα ' ι οι νομοι κατι λεγουν ΔΙΑΤΙ ΘΑ ΕΠΙΣΠΕΥΣΘΗ ΟΕΠΑΝΟΠΛ ΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩ ΠΗΣ ΠΩΣ ΟΑ _ΑυΟΜΑΚΡΥΝΟ _ΙΙ Η ΑΠΕΙΛΗ ΠυΛΕΜΟ _Ν Ισ _ορρ _οηι α δυναμεων εν οψει της Αιασκ φ _ως των Τεσσα ρων Αρθρον _ιοΟ Βαλλου _δημοαιολογου κ . ΖΛΝ Ε ΕΡΓΛΝ Τ . _ΙΙΙΜΠΙ- Ρ Η _κατασταβις που επικρατει την εποχην σνιην εις την Ευρωπην φαινεται αρκετα _παραδοξος . ΚαΙ οι 60 ο σι / νασιτισμοι , τα Σο · _Γιετ κα ! α ! Ατλαντικα ! Δυναμεις , προετοιμαζονται δια την διασ ' Κιψιν των τεσσαρων _Μεγαλωνα Σ καινο τη _διασκειικιοι : αυτης ειναι να _φιρη μιαν χαλαρωσιν ιις την σημερινην _επικινδυιον £ ντασιν εις _ΕΟρωπην δια της _ουδετιροποιησιΗς υττ 6 καποιον μορτην της Βερμανιας . Αλλα κατα τας _πρΛ της _διαιγεψιως εβδομαδας τα μονα _τιροζωττα τι ου _ψαι ' _νιτο ι επι σκηνης _«[( ' _/> νατολην και _Δυσιν ειναι _ατ _ρατηγοι και ναυαρχοι που προσπαθουν να _ιπανο · _πλισουν μι τον ταχυτιρον δυνατον ρυθιιον το ημισυ της Ευρωπης ε ( ς _τδ _ιιτοιον ο καθεις ανηκει , Ενφ' οι στρατηγοι' Αιζενχαουερ , _Μοντγκομερυ κοι Ζουιν συσκεπτονται ε ( ς _Παρισιοκς , _τρεις σοβιετικοι _οττρατταρχαι εχοντες εις την _δικαιοδοοιαν των την _ΑνατολικΛν Ευρωττπν ( οι _Ρσκοσοφαχν , Κονιεφ και _Λιπουλγκανιν ) συσκεπτονται ιις _Πραγαν — ως εαν η _προπαραακιιιη της διοΒοκιψιως της _ΕΙρψης νω _προυκοΟιτη ενα αγωνα δρομου _ει ς τον ατιβον των _εζοπλισμων . ΛΟτη ειναι η ουαια Τβ _5 τ ( ρο (| νηιιατος .. ' ' ' Βο θεμελιωδες ζΒνιη _,: α που θα _αποσαιηνιαΟη _εις την τειραμερη διοσκιψιν _ειιο ι : « Ποιος ουναοττισμος _λομβεινει _σοβαρωτερον υπ ' οψιν ιι ) ν οπειλην του _ετιρου : Δηλαδη ποια _παραταξις θα _ιν · δωση » , Η ΡωσσΙα κατενοησε π _< : ωτη ιους κανονος του παιγνιδιου και προ τριων μηνων _τ _^ ρχιοε να _1 νο · χλη το Λονιιναν , ταυς _Παριοιρι / ς και την ρω | ιην με τας περιφημους διακοινωσε ις _τοδ _ΚρΒμλΙνου , ιις _τςιΒ οποιας _διεκηρυοσετο δτι 6 σοβιετικος κοσμος 61 ν 0 > Ι _ηνειχετο τον _ιπανεξοπλισμον της Λυτι · _« Λ ς _Ριιιιαν | βς , Εκτοτε ηυξηθη _μιναλι * ' 6 _ηριΟμος ι & ν _ιν _ΠαριυΙ ( 5 | ς _ττρλ ) _τικων ' κα ) _οχολιαςττων ψ _4 _ιι _<) ιο · λαμβανουν σοβορως υπ' ιιιιιν ττιν _οπειλην _ουτην . Αλλα το _τιραιλημα _εξετκοΛουβει _' να _Ιιναι ηι ) _^ _ΟιΛιητησιων , 'Γνω _« ολυι κερμ »< _ι « ι την _ταοιν να _τιι •« Οση δτι το _Σοβιιτ θα αντι-6 ρ « ν ( Ι _ς την 9 ι > γΜρ 6 τι )» ιν Οντι · ' κογερμανικου _ατρα'ου , _αμφιδαλ- ( λει πολυ αν η _(/ ωσσια υα εξοαταλυεν ενα γενικαν πολεμο _^ δια την υπ _^ . _ σιν αυτην . Επομενως δια τους Β αλλους πολιτικους _ηγετος το ζητημα ειναι : « Δυναται η Ρωσσια να αντιδραση _αποτελε- αματικως κοια _του γερμανικου ε- 1 _ττανοπλιο-μου δι' _αΑΛων μεσον εκτος του πολεμου » _λημερον εις το ζητημα τουτο _( ειναι ιυνατον να οοθ ( _ι υετικη απαντηοις , Η ΡωσσΙα ανασυγκροτει εσπευσμενως τους _στρατοος ι ! | Ι ' · ιαι / _6 < 3 _ρκιορ « ν της της _ΛναιαΛ . _ιιυρωτιης , οι οποιοι ειναι _ει ς 0 εσιν να _ιτροκαλιχιουν εις την ι ερμανιαν ενα _παλειιον του τυπου τοΟ Κορεατικου πολεμου , Ο 1 · πανοπλισμος της Ανατολικης Βερμανιας _προελειανε το £ 5 _αψος διο την _δημιουργιαν γερμανικης κρισεως . Τρεις Ρωασοι οτραταρχαι _ιχονν ηδη 7 _οτγο 9 £ τι _) 0 (} _ε . ' ς ε- _τπχαιρους θεσεις Ο _Ροκοσοφσκυ _εις Γαρσοδιαν , ο _Κονιεψ ει ς την Πραγαν . κα ! ο _Μιτουλγκανιν εις την Οδησσον . ΟΙ _στΒαταρχαι οΟτοι ε ' _χουν υιιο τας _διοταγας των στρατιωτικος δυναμεις _ττροσεγγι- ζουσας το ινα _εκατομμυριον ανδρων _και κατα τας υπαρχουσας ει ς _ΠιιρισΙους πληροφοριας ο α · _ριΙΙμοε ' _των _( _' < : την διαΟεαΙν των αε (· _οτιλανο ) ν Οα _διττλαοιαοΟη μεχρι του τελους του 195 ) . ΟΙ δορυφοροι εθνικοι στρατοι ( _Λνοτολικης ΒερμανΙος , Ιοεχι · κος , Πολωνικος , _Ρουμετνικος , _Γουλναρικος ) εχουν _οργανωΟη κατα το _υττωιειγι / α του ιρυΟ _,: ου στρατου και τω _δπλα των αντικαθιστανται δια _ρωσσικων _δπλων νιων τυπων , _εις τα οποια περι · _λαμβΑνονται _Λρματα μαχης τυπου « Τ— 3 Ι > κα ! πυραυλοκινητα α ρο · ' πλανα _ιΒυακ 15 » . Επισης ο ! τελευταιοι _διπλω' μοτικο ! ελιγμοι των _ιοβιετ απο · | καλυπτουν σαφως δτι οι Ρωσσοι _δοργονυνουν μαλλο _) την αντιδρα _· ] οιν των δορυφορων κατα του _επα · νοπλισμου της Δυτικης Τερμα · ' νιας παρα ινα γενικων ηολιμον μ 4 ( 6 ικην των σ ' υμ'μςτοχην . 01 κυ () ι · | _υτερςι ιιπκριτυ ! του _νερμανικου , επανοπλισμου κατα τας _τελιυται » _0 γ _ιβδομαδας υπηρξαν Πολωνοι , , Τσεχοι και Ανατολικοι Βερμανοι κομμο υνισται ηγιται . | Ι | | _, ' _, | _, Αι / _τη ειναι η συγκεκριμενη στρατιωτικη απαλη η οποια εμβαλλει εις ζωηραν _ωνησυχιον τονς Βαλλους , _Γρεττανους και Ιτα · λοΟς πολιτικους _ηγετας καια τος παραμανας της συζητησεως του _γερμανικου _προδλημαιος . Ι Ιως εχει αραγε η αλλη πλει / - Ρα του προβληματος ' Λν . _ισι-χει το _Κρεμλινον δι' δ , τι π _^ _αττομιν _εις την Δυτικην Ευρωπην Η απαντησις _ε ! ς το _ερωιημα τουτο _εναιιοκειτο ι ε ! ς τον σιρατηγον Αιζενχαουερ _ττεριοδευοντα ηδη ανι την _Ευρωι / 'ιι 1 , Αν ο Δυτκος Κοσμος σι / γκροτησι , _ι εις την Ευρωπην οτρατ & ν Ιιιανο ι να διολυσι , ι τον _φοδον τον | οποιον εμπνεει ει ς τους Ιιυρ _^ παιους η σοβιετικη στρατιωτικη _ιυναμις Οα _ιιαψανιοΟ ! η 6 _υνετ |[ ις _εκφοβισμου την οποιαν _διαΟι-ιιι ' σΒ . μερον το Κ _ριμλινον ε ' ς τι ν ! _Ευρυνην και τοτε τα κομμουνιστικα κομματα Βολλιας κα ! _'Ιτα'λιος θα χααουν το κυριωτερ _6 ν των _< αιου _> κα ) την _μοναδκην μ τιομ ελπιδα επιτυχιας . Τουιο _, _ανηυυχε'ι το _Κρεμλινον διοτι θα ι-| τ _ 0 _^ _το οριστικον _ιιρμα _εις ιην _επι-κτασιν του εν Ευρωιτη . 1 Ατυχως πολυ _απεχομεν _αιιο ( _το οημε ' ον τουτο . Αυτα _ιουτο τ !» γεγονος δτι ο καθε ις μας Αναμενει απο τον στρατηγων _Αιζενχαουιρ να εκτιμηο η αν υπορχη 6 υναιοιης συγκροτησεως επαρκους στρατιωτικης 6 _υναμι . ( . ν _, ( Αμερικανικης και ευρωπαικης ) _ιιιι της _ΕνΒωπης , αποδεικνυει δτι ολοι α ! _ιΒρογινιιτιραι διακηρ ' _ιξιις , συ-| ' _σιιιμει _Β και οχιδια _εστερουντοπι · _ριιχομινου . | Η _αληθεια ειναι δτι αν η τετραμερης _διασκεφις οι / _νηρχετσο _3 · ριον , η Δυσις _ΟΛ ειχε οι / _γκεκρι-1 _μινους λογους να _ψοδηται την ' αρ βκτικην _ατιιιλην , _ινφ το Κ ρε μ · _λινε-, ι δεν Ολ _υχε σοβαρους λ ' _ιγοιι - , ν' ανηαιιχη δια τας ιιορουαος μας _πραιιαρασκευας εις την Ευρωιιην . Υιιο τας συνΟ _^ κας αυτος η _διασκιψις ειτε Οα ητο εντελως περιττη ειτι Ο , Ι _αιικτιλνι Λα νεον _Μοιβχον _β _^ _τ την Δυαιν . Επομενως το προβλη , _/ α μας « Ιναι σαψις : Κατα τας _εββομαισς η τους μηνας που Οα _μεσολαβησουν μεχ ρι της 6 ισικ » αι : ως _ιδν Τκτσαρων _Μιγολων , δφ « _ιλο · μεν . να _Οεσωμεν _εις _ιφαρμογην _τ « στρατιωτικα | ιας οχιδια εις την _Ευρι πην κα ' ι κατα τροπον _αοτε οι _ποβιετικοι ηγι πι ν' _οναγκααΟοιν να τΛ _λοιιι _' υν _σοβαΒως υπ' 6 μιν -ιων . Τοτε _Ο _^ ι ιχωμιν την δυνατοτητα ν' _αποκιη / _ισωμεν κατι το _Οετικον απο τας _συνομιΜις - _ινδι . χομενως ινα ειδος ( κε . _ιιιριας _εις την Ευρωιιην , Ιδου _διαιΙ ο στρατηγος Αιζενχαουερ Ιι / _ρΙσκεται σημερον _ιν Ευρωπη , Β 6 ( _ιργον ιου _εινιιι να _προιΧ'ηα η την ε « _τελεοιν _τω , ρ Δυτικων _οχι'διων κοΛ' 4 _« τ . _ι _^ ειον οι σι . _διι . _τικο ! υτ ( 'α ταρχαι πρανΟουν τωρα τα _Λναιολιι'Λ σχεδια _Αιοτι ο ! ( Ιιιτλι .: μηται _τ'ου ΒαΙ μετα · οχοι , ν · ιης _διατκιι | ιιι . ' . ς 0 . Ι _λλδουν ως 6 ασιν _τας _υφισταμενο ς _ι , μταοτασεις δυναμεως » ιη' _Αμφοτερων των πλευρων η τ » _' ! _ιλαχιοτον τας _« _κατοιστασιις _βνναμιως » που βαινουν προς αιτοκρυ _σταλλωσιν , ΕΞΕΛΕΒΗ _ΧβΕΙ ΑΙΑ _ΓΓΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ _ΚΙΤΙΟΥ Αι εργασι α ! της Εκλογικης Συνελευσεως και η Κανονικη Πραξις της εκλογης ΘΕΡΜΑ ! ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΒΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΤΗΛΕΒΡΑΦΗΜΑΤΑ Οι Βενικοι _Αντιτιρε 3 _ΜΠβι του κληρο « αι του _λαου της Μητροπολιτικης _ηεριφερεικ _Κιτιου κα ' ι τα απο _ιφωμχ τος μελη τΒι _Ιι _κλογικη _ιυνιλΛιιω _εξελεξαν _χιε οια _ειπ Λ 3 _ητρς « _ολιτπν _Κιτιιυ τον _Πανισ . Αρχιμανοριτην κ . Αν 9 ιμον · _^ _3 _x _^ _5 _: _ιριωτ _^>· 'ι 'Κκλονικιι _Ζννελε · _Μ · . ς _ουνυλδε τον 10 π . μ . _ωραν _ει _$ το Με _γκ _ιιχινοωικων της Ι . _Αρχιεπιοκοηηζ υπο την Προ δριαν τη Α . Μ . του Αρχιεπισκοπου κ . κ . Μακαριου . ΑΙ _εργχσιαι τη _ιυνελευιεως εληξαν την 10 . 30 π . μ . ωραν . αυτης μετεσχον _, πλην του Μακ . Προεδρου , ο Σε 6 . Μητροπολιτης Κυρηνειας Κυπριανος , ο _Θεο ? . _Χωρεττισκοπος Σαλαμινος Βενναδιος , οι _Πυνο < τ . Ηγουμενοι Κυ . _ιΚου Χρυσοστομος , Μαχαιρα _ΕΙρηναιος και _'Λγιου Νεοφυτου Λαυρεντιος , α _Πανοσ . Αρχιμανδρι της Αρχιεπισκοπης Ιακωδος 6 Πανοσ . Εξαρχος _Αρχιεττισκοττης Ιερωνυμος , α _Πανοτ . Ηγουμενος _ΣταυροδοιΛ'ιου Διονυσιος , ο Πανοσ . Αρχιμανδριτης _Κπιου Ανθιμος , ο Πανοσ . Εξαρχος _Κιτιου Καλλινικος κα'ι οι _Παττα Ιεροθεος _Μιχαηλιδης , _Θεοχαεης _Μαροβιυτης _, Στελιος Δημητριου _Παττ _« Κυριακος Θ : _οφανονς , Ανδρεας _Ποπτανικολαου , Αντωνης Λοιζου εχ Λαρνακος , _Παττα Κυριακος Ια < ω 6 ι 5 ης , εκ Κατω Δρυος , Παπα Ευθυμιος Α . Ορατης εξ θεας , Μιχαηλ Σταυρινου _, _εκ Λευκαρων , Κλεοπας Μ . _Παναον εκ Χοιροκοιτιας _, _Αυξεντιοχ Β Πουλου εκ _Καλαδασου , Παττα Μιχαηλ _ΠοτιτασταυρινοΟ εξ Ορ 5 κλινης , Ευαγγελος Μαρκου , εξ _Αραδιτπτου , Βεωργιος _Οικονομον ε . < _Λειδαδιων , Χριστακης Χ '' Μπεης εκ Δραμολαξιας , Παττα Βε ω _? _γιος Ο . Παπαδοπουλος εκ Αεμεσου , Διακονος Αντωνιος Κα _λυδιτης , Μαριος _ΤριτοΦτιδης , Αιμιλιος _Φραγκος , _Χριστακης Σαββιδης , © _ινος Ελληνας εκ Λεμεσου , Οικονομοι- Χριστοφορος εκ Κελλακιου , Παττα Δη μητριος _Πατταχωστσ , εξ Αγ . Ιωαννου Αγρου , Θεοδωρος Παττα ε : Καλου Χωριου , _Σαδδας Χ . Σαββιδης εξ Αγ . Θεοδωρου Αγρου , Βεωργιος _Κωνσταντινου , εκ Μεο · α Βειτονιας . Λουκας Κυριακο εξ _Ασγατας , Παττα Χριστοφαρος Κοσκινας εκ Περα Πεδιου , Παττα Χαραλαμπος Μ ταξας ε . < _Πελενδριου , _Λοιζος _Νικολαιδη , ε , _κ Πλοτρων , Ευσταθιος Α . Πανη , εκ _Κοιλανιου , _Νεοφυτος Σταυρινου εκ _Λο-ιου , _Χαραλαμηος Κ ανι _στοντη , εξ 'Αγ . © _εραττοντος , Βκι-I _ττα Βεωργιος _Χριστοδουλου εκ ι _Πσλο > 5 ιας , Χριστος _Κοντολαι μης , εκ Πολεμιδιων και Χριστος Χ . ' Αναστσσιαδης , εξ 'Αγ . ΦΛαξε-< - · ς · _Εναρξις των εργασιων της ε-Ι κλονικης _Σ _^ _-ν _£ _: _λε _^^ _εως _εγινετο δια _τος α _· . · _οτγνωα ευ _ ς των _ονομα · - _τα · ν τω _^ μ _^ λων _αατος ειτΒ / . _ιολου-3 ησε δε η νενομισμενη _ενΒ ,-κττ ' _ιι'ι-Ιος πρ , ζοενχη . _πρου , _Ον-νηλθεν εν τω _Μεγαλω _ΣιΛ'οδικω της Αρχιεπισκοπης σημερεν , _ημερςτ της εβδομαδος Σα 66 αιω _ιο _Ι μηνος _Ιαιουαριον ε ' _κοσΤΒΙ του χιλιοστου _εννεαχοσιοστεΟ -πεντηκοστου πρωτου σωτηριου ετους και ω _,- _^ 7 δεκατη _ττρω'ινη η _παροισα Εκλογικη Συνε .-λευσις , υπο την _ττρο _ δριαν _τι _^ ς αυτου Μακαριοτητας , _ττσρεδρευοντων _Αυτι _> του _Σεδασμιωτατου Μητροπολιτου ΚυρηνειΟς Κυριου : _( _υπριανου και του Θεοφιλεστατου _Χωρεττισκοπου Σαλαμινος Κυριου Βενναδιου κα ' ι _συνεδρ _^ _οντων των Πανοσ _.-ωτατων Ηγουμενων _Κυκκο _^ Χρυσοστομου , _Μαχαιρα _ΕΙρηναιου , Αγιου _Νεορυτου _Λαυριντι _ου , ιων _Πονοσιωτατι _^ ν _'Αρχιμανδριτου της Αρχιεπισκοπης ' Ι _ακωδου κα'ι Εξαρχου της 'Α . _ρχιεττισκοπη' Ιερωνυμου , _δοθμουχων κληρικων της _'Αρχιεττισκοπης , του _Πανοσιωτατου Ηγουμενου _Σταυροδουνιου Διονυσ ιου , των _Πανοσιωτατων Αρχιμανδριτη _^ , _'ΑνΕι μου κα ' ι Εξαρχου Καλλινικου , 6 _αθμουχα . · ν κληρικων της Λ _1 _ητροπ-ολευ ς _Κιτιαν . και των _ι- £ - _νομισμενων αιρετων του ποιμνιου Βενικων Αντιπροσωπων , κληρικων τε και λαικων . Μετα δε την επικλησιν της χαριτος του Παναγιου και Βελεταρχικου Πνευματος _ττροδασα εις εκλογην ανεδειξε δια 6 θης ως Εψηφισμενον _Μητροττολιτην _Ιιιτιου τον _Πανοιιολογιωτατον 'Αρχιμανδριτην Αν 8 ιμον Μαχαιριωτην , ανδρα _Ιερο . _τρεττΒ ) και _κεκ-σμημενον υςι' _ατταντων των προσοντων , των εις ποιμενα _αρμοζοντκν της λογικης _του Χριστου _τταιμνης . _'* > ΕΙς _δεδαιωσιν δε και υπομνησιν της εκλογης ταυτης σννετα-Χνη κο ι κατεγρσς _> η εν τω Κωδικι τουτω των _Υπομνηματων της Αρχιεπισκοπης _ηδε η πραξις σημερον , μηνος μεν Ιανουαρ ιου εικοστη ημερα δε της _εβδομαδος _Σαδ _δατω του χιλιοστου εννεσκοσιοστου πεντηκοστου πρωτου σωτηριου ετους » , Η δια _δαης εκλογη του Πσνοσιολ . _Αρχιμανδριτο _^ κ . _ΑιΕιμου _Μσχαιριωτη ως Μητροπολιτου ( συνεχεια _εις την 4 ην σελιδα ) . Η ΠΡ 82 Φ 0 ΚΗΣΙΙ ΤΓ ¥ ΑΡΧΙΕΠ 1 ΙΚ _8 Π _1 Υ ' Εν συνεχεις * α Μακ . Προεδρος _προσεψωνησε τα μελ η της Εκλογικ ης Συνελευσεως , ως ακολουθως : _^ Σ _εδασμιωτατοι κα ' ι αγοπτητο _' ι εν _Κυριφ αδελφοι , _Πανοσιολογιωτατοι Ηγουμενοι κα ' ι Αξιωματικοι της Εκκλησιας , Ευλαβεστατοι ιερεις , Τεκνα _αγαττητα του τεως ποιμνιου ημων Βενικοι Αντιπροσωποι , > Απο του _τταρελδοντος Οκτω 6 _ριο-ι , _οτε τη του Θεου ευδοκια , _εκληθημεν _εττι τον _'Αρχιεττισκοπικον Θρονον εις _διοοοχην του αοιδι μου Αρχιεπισκοπου Μαχαριου του Γ ' , _ανει κανονικου ποιμενος κα ' ι _προστατου παρομεινεν η Εκκλησια των Κιτιεων . » Συμμορφουμενοι _ττρος τας ι διαταξεις του Καταστατικου της Αγιας ημων Εκκλησιας , περι πληρωσεως του ουτως εν χηρεια _, ευρεθεντος Θρονου , προεβημεν εις απαντα τα ημιν επιβεβλημενα . Αισ ' ως δε _συντελεσβεντων παντων των νομιμων , _συνηλθομεν εν τη _αιθουσ . _τ _ταυττ ) 7 να _προβωμεν ει ' ς εκλογην νεου πνευματικου ποιμενος της _ττολυφιλητου τεως ιδιαιτερας ημων Μητροπολιτικης _ετταρχιας . > ΕΙς την εκπληρωσιν του Ιερου τουτου καθηκοντος , εκαστος εξ υμων ας _ωναλογιουη την σοβαροτητα του επισκοπικου αξιωματος και των _σημερινων καιρων τας χα λεποτητας . » 0 επισκοπος ειναι ο εμπεπιστευμενος _ανΕρωπινας ψυχας . Ερ ' γον του εχει την αγρυπνον _εττιβλεψιν και _καδοδηγησιν προς ι ( ιυ · χικ ην σωτηριαν του _εμπεπιστευμ _£ νου _αυτφ ποιμνιου . Εχει _υποχρεωσιν Ιεραν την μ . · . ταδοσιν της θειας χαριτος _εις αγιασμον των ττισιων , την _κατλλιε ργειαν κα ' ι σποραν του θειου λογου , την τηρησιν της παρακαταθηκης της πιστεως κα ! της απιστιας την χ αθαιρεσιν . Επι πλεον δε η σιρατ _^ ομενη Κυπριακη Εκκλ ησια αντιμετωπιζει σημερον _εχδρους ποικιλωνυμους _καΟιστωιτας το κα ' ι αλλως _πολυευδυνον κα ' ι εργωδες επισκοπικον _υπουργημα , ετι _επιποναν κα ' ι _ττολυμοχΟον . _ιΔεν ε'ναι δε _μαιον θρησκευτικος ηγετης ο επισκοπος εν Κυπρφ . ΕΙνπ συγχρονως κα ' ι εθνικος αρχηγος της Μητροπολιτικης ! το · . / επαρχιας . Καθηκον εχει επιτακτικον να αγωνιζεται τον αγωνα ου μονον της πιστεως αλλα ' και της Πατριδος , δουλ _^ _υουσης σημερον υπο ξενον _ζυγον κα ' ι αγωνιζομενης δια την εΟνικην αυτης αποκαταστασιν δια της Ενωσεως μετα της Μεγαλης Ελληνικης Μητρος . > Επι την _ικλαγην , λοιπον , _λιη τροπολιτου _Κιτιου προβαινοντες κα ' ι συ _^ πληρουντες ουτω την _κανονικημ _Ιερορχιον της Κυπρου , ας _υ , ( _£ - · _μεν ρυ $ μιστην των _σκεψ :-ων ημων και χει (· _αγωγην _ε _! ς την ιπιτελεσιν της εκλογικης πραξεως το _σνμφιρον της Εκκλησιας και της δουλης Πατριδος . _ΑΙροιμενοι υπερανω _συμπαθειων και _αντιττετΟειων και αλλων γηιμων _σκεψεων , ιν _φοδω θεου και αγαθη συνειδησει σκεπτομενοι , δς _α-, _ναδειξωμεν τη Μητροτολει Κπιου δξ · ον δνδρα , δια προσοντων κο · σμουμενον κο ! _Ικετνον Ινα _ανταττοκριΟη , τη βοηθεια γης θειας χα · ριτος της τα ασθινη _θιραπεμου' σης και τα ελλειποντα _αναπλη-Ι _ρουσης , _ει ς την εψηλην και βα · _Ι ρ : ιαν επισκοπικην αυτου αποστο' λ ' ιν '· , | ι _. 'Επικαλουμενοι ιπ ' ι πωντας τον φωτισμον του Παναγιου κα ' ι _Ι'Βελεταρχικου Πνευμοτος Ινα _κατευΟυνη τας διανοιας ημων , κη' ρυττομεν την _ιναρξιν των εργασιων της Εκλογικης £ υνελ _( υθ _€ - _[ ως * . | Η ΕΚΛΟΒΗ _, Μετα _-ιουτα η Ει . _νελευσις , Α · Φου _προηγουμινι _^ ς _ωντγνωοΟη κατα τα _νινομιανενα το Υπο μνημα εχωρηοεν _εις την _ΙΞκλογην , Ο ' εκ Σκαλας Βενικο ς _Αντιπροσι . > - πος κ . _Οεοχαεηι : _ΜαρηΟιυτης προ _ιτιινεν οπως εκλεγη δια _δοης Μητροπολιτης Κ ιτΙου ο Πνινοα . Αρχιμανδριτης Ανθιμος Μοχιιι · ρ . ωιης . _ΛαΛων αμεαως των λ _6 γην 6 εκ Λι _' . _μεαοει Βενικος Λν _τιιι (> ι ' .. _τωπος κ , Μηρ : ι > ς 'Β _ριπιψτΙ _· _δηι _ττροετεινεν _ωυ ( ιυι _( ς Λιτ ( . _ν _εκλ ιγη διο . ( 5 _εΒ ) ς Λ Ππν _ : _τ . Λ Β _ιμες υτιοστη . _ιξας την _προτοιι » του διι ' ι Οι'ρμων υιτερ αυιου λ _6 · γων . Ο κ . _Τριιοφτιδη' ετΛιια ( , μι . τοξυ αλλων , δτι Λ ιιρ , Ικ . _ινο . _«¦ _νΛ κληρικος ειναι _και ' δλα _δξιος του Μητραπολ'ιικου θρονου Κι _· _τιου και οτι Οα _αττοβη πολυτιμος _( συ , 'ιρνατης ε ' ς ιους _ΙΟνικουι κοι _θρησκευτικους αγωνας του Μα < . _'Αεχιεττισκοπου . Μετα την _προτοσιν του κ . _Τριτοφτιδη , 6 Μα < . Π _,-ιο _^ _δρος ηρ ωτηστ : Ι —Συμφωνει η _Συνελευσις Ι Τα μελη της Εκλογικης Συνελευσεως εξεδηλωσαν δια ζωηρων . _επευφημιων την _συγκσταθεσιν των , _αναφωνησαντα : — Αξιος , Αξιος . Ι _, ' | , ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Κατοπιν τσυτου _συνεπληρωθη το Υττομνημα και υπεγραφη υττο των μελων της _Συνελευσεως . _ΤεΟτσ , εχει ως _ακολουθως : _ιΤου Μητροπολιτικου Θρονου Κπιου απο της 20 Οκτω 6 _ριου του ι χιλιοστου _εννεσκοσιοστου _ττεντη' κοστου σωτηριου ετους τοΟ οικειου ποιμενος κα ' ι προστατου αποστ _: ρη _% ντος , ατε δη του εν _συτ < ρ τεως _προεστωτος Μητροπολιτου Μακαριου ανελθοντος ει ς ' τον _'Αγιωτατον _Αρχιεπισκοττικον Θρονον Κυπρου , προνοια κα ' ι _φροντιδι του Μακαριωτατου Αρχιεπισκοπου Κυπρου _Κυριου Μακαριου , γενομενων παντων των νομιμων , συνωδα τοΤς _θεσμιιοις της 'Αγιωτατης Εκκλησιας Κυ- 01 ΓΟΥΛΒΑΡΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΗΝ _ΑβΕΑΕΥβΕΡΟΠΙβ ΤΗ ! _ΟΡυΚΚΙ ΠΡΟΣ ΤΕΤΑΡΑΒΜΕΝΗΧ _ΑΧΟΙ _ΞΙ Ν ΙΞΙ 2 ΤΗΝ ΠΑΛΚΑΝΙΚΗΝ : ΤΟΥ κ . ΜΑΡ Κ ΜΑΡΣΠ _, _ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΝΟΥ « ΜΟΝΤ » ΕΙΣ _ΑΟΗΝΑΣ ΟΙ _Γουλγο ροι κομμουνισται δεν ασχολουνται με _λεπτομιρεισς . 'υ _ΛιτΛερ ειχεν ικανοποιηθει τας ε-Οαφικας _οιεκοικησεις της χωρας των και τωρα _υποΛογκ , ουν εις τον Σταλιν Οια να _υιΒοστΒ | ριΙ η μιαν ποΑιιικην , η Οποια _παριμεινεν _αμεταΟΛητη , πορα τας νι . ο . ς _ετικεττας και τα νεα _συνυηματο . ' Π ΓουΛγαρια _οεν εχει _εγκαταλε _, _ψιι τα _επεκιατικα ονειρα της και η _ιλληνικη _υρακη _προσφι _, ριιαι παντοτε ως μια ζωντανη Μια . _υττι του σημειου τουτου το _Οοι- · Λναρικον _κορμΟιΛιισπκον κο _,-μα δεν | ιας _αφινυ _κομμιαν _αυιατιατην . ιυ _ραοιοψκνον και α ! εφημεριοες νπο _εττισημον καοΟοηγι | οιν , _ιτΛημμυριςουν _« ιτο κειμενα και _ΟηΛωοεις Λιαν _ενοεικτικας . Π ι ι ρακιστσα _ιΝτουμοο γραφει Οτι το ζητημα της _Θρακης Οεν ει . αι ποσως της Οικαιοοοαιας κομιταιων « ομιτατι , ηοκν » η α . τ _/ ων οργανωσεων . Η _οιο-οοητη « _υιταναστατικη _επιτροπ η της _υρακηςι , η _οιτοια _ηνεσιηυι ) _ττροαφατως εκ της τ _^ ι _, ' . ος _τι _, ς κοι οιευυ'υνεται _εφυης α « ο τον Ι . _Αγκιανωψ , υ-ν ειναι παρα η _εκφρισις ενος αισθηματος προ παντος _ευνι κου . Ιο ι _, ητημα της _Ορακρ , ς ειναι ευνικον εργον , 'υλοκληρη η Ιιουλγαρια αφιερωνεται εις την ατιελευι-ερωαιν μιυς περιοχης , που _υεωρειιαι _ανατοσπασ _ιον τμημα του εθνους , ' _ειξ ολλου _, τα Οονλγαρικον _κομμουνιοτικον κομμα υα αφιερωση δλας _τας ττρο · _οτιαυειας του δτιως ωιτελιυ _^ ρω · α η < ει ς _ιγγυτερον μελλον . » την Θρακην , την _οιτοιαν _£ χουν υποδουλωσει οι Ελλ ηνες _μοναρχοφασισ ιαι . Η Ιδια εφη _, _ιερ ις , η _οπειι γραφει τα ανωτερω , _υποατηριζο-Κνη εξ αλλου κοι Λιτο την _ειιιοημην « Ραμποτνπσ _. οκο Ντελο » , τονιζει δτι α αγων δια τη / αι «· _λευβερωσιν της Θρακης εχει _εισελΟ . ·) _ε _! ς ενεργον φαοιν . Λια _τ . _-. υ _Γουλγαρους -γραψει- το ζητημα της Θρακης α , θ !) ιε _, ι _τιαντοι _ πιαν λυοιν . ' ΙΙ απουσια βουλγαρικων _σιοιχειων απο την _περιοχην αυτην δεν πριπιι να _εξττια . τηση κανενα . Ουτε αι Αθηναι ουτι η Αγκυρα δεν ημπορουν ν , _'» _ειωρητουν Λτι η Θρακη αν . ικπ ι 'κ ουιας . Πρεπει , λοιπον , να _λτΝιΙ'η _υττ' _/^ μιυ η α | ιειωιη 5 _ιληαη του βουλγαρικο . / λοου , ο οττι : _ιος διν ειναι πλεον | ιΑ . } ς _τ . ' _ι τον Λγωνα του , δτιως ιιρΛ Μ _ειων , διαν _εγκατελειφδη μονος ενωιι ι ( . ν ιηι _Οθωμανικης « υι ... <| χι _τοριας , _'ιιφεξις δυ _»« ται να ι _» π _·>· _λογ ιζη _ιιιι τη- ολικης _δο . _ρ . Ια του _κομιιουνιο ιικου καυ σ ιωτος , που ιπ _. _βαλτν ε ( ς την _ΓοΛ _γιιριον η _( _, _ε / αλ η σοβιετικη _Αδε λφη , _εηι ιηι αιιωγης ιου _Β'ωοαοιι γ _* ιθυ _λ _^ _. _^^ _ρ _, ιου στρατηγου _Μιχ-. _τηλ : _ι _> , και ε »' . του _αιυη ' _' , _ιητου _ινΟουιια _- ο _' μ των αλλων 6 ορ . ιψορ « ν _χνι · ρον δια την Ορακην . _Με την _δο · Λ _? -ιαν της Μ _^ χας , 6 β : υλγορι · κος λαος θα _δυνιτιη επ ' ι τελους , να _ειτιτυχη τους αντικειμενικους σκοπους , τους απο μακρου χρονου γνωστους , της πατροπαραδοτου επεκτατικης πολιτικης . Ολα _ουτα οεν 6 α ειχαν μεγαλην σημασισν , διοτι αι βαλκανικα ! εριδες στερουνται καπως απροοπτου . Το ζητημα της Θρακης και της _Μοκεδονιας ανηκει ι . ς ενα αρκετα εξηντλημεναν ρ _: περ · _τοριον , το οιτοιον δεν κα . ινει πλεον ενιυπωσιν _ει ς _κανενα , ουτε καν εις τους ενδιαφερομενους . Ηστοσον φαινεται _οναγχαιΟν ν ' _αποδοΟη καποια _σΠιιοοια εις χους νεους κομπασμους των συγχρονων _« κομιτατζηδω / _ι . Ουτοι δεν ειναι πλεον αττλοι ηρωες , κατα το μαλλον η ηττον ρομαντικοι , αγωνιζομενοι εις τα ορη δια προβληματικος ελευθεριας . Το παιγνιδι διεξαγεται αυτην την φοραν με _περισσοτεραν τιχνην , _δεξιωτερα και τεχνικωτερα . 01 « _δρακες * πατριωται ειναι κοινοτατα ν : υρ > _σποσια , τα νημαιο . των οποιων καταληγουν εις την Μοσ , ον . Επι πλεον , η επισημη 6 _ιι 'λ γα _ρικ . η προπαγανδα επιμενει _καττως υ ·' _περδολικα εις την _πρχξοφλουμενην _βοη ' . ' _ειαν ε < μι ρους των _δορυφορων _χι · των . ΛΙ τελ υτ _:-. αι 0 α _σνμδαλουν _ευρυτατα _ει ς τυν αγωνα που διεξαγεται δια την _απελειΛιρωσιν της _Ορακης . Τελο η Σοβιετικη Ενωσις 0 α ι _' _πωμιαΟη την ο-σιαν των βαρων ττου συνεπαγεται μοιρ : _ιως £ ια τοιουτον εγχειρημα . Η ανειμνησις της Βυν _3 ηκης του ΑγΙοι Στεφανου _πτρτμενει , _5 ι ' ,: ν , _ζωηοιΙ ε ' . ς την _Γουλγαριαν , 'Λ _ ου _σνιεμαχησε ι ! τος _Κτντρικα . Λ ! ιιχραιορ ' πς κατα τ ' ' π _,-ωτον _παγκοσμιοι _ττολεμον , αφ . υ _ιρρυμιυλκηεη απ !> _Τ-Ιν 'Α _^ ι · ν . τ ι >< τ : α τον 5 _ιυτιρΒ . ν , η Γοι , λγ / τ _ρι . _τ _αΙολο-ι- ' . ι τωη κ . _-ιιι πΔο _^ _λχ > Μοπχα . ' , Λνα ινι ' υτσ _τ ' ν τ - »!· το / -, _τη / _ν'υσ _, ιιο _^ ινιλ : _· _μον . Το ι . - . ιυ υυι φ ιν 5 _ιαι ' ρον Κ | α την Ορα · κην , ι τι , ιν . _' ται ειοικ και δι την ελλ ηνικην _Μσκιδον ' _ειν , διοτ ι διν • _'ρι τΒ . Ι VI λ _^ _ΙΙΟνη _ται ιτι ΤΟ ΚΚι : ν : ) τ . _ΚΚΠ Β ., /· ν · ι .-ι , ι · λ _' _, ' ( ' - _τ ' ν . ' _ιι _' . / _τιν ' · ι ? . _ο ' , _ιοττΒ ι , να α . 6 · . · . ΤΒ ' ων δ , ν'' Λ'Ττιι ' Η | τ ς _Μ-τιης _Πτ λ « πΙκη : ι . τιη την αΙ · _γ _'ι'ι τη .- Μ 4 τ < οτ · Λι . _' _ι ι ? ιν _λδγον _πατον ¦( _ιλιοδζς _Πλλην :: ν _ιινιαοτ _' . ' _ν ιΙ'Μ . ' . · μ ,- _ταμΒ , Ι , ι : _ο _-η _τ ' ς Μ'ι < γδ ' . _ιτις ι' Ι'Ιι : Ο ' «· , ιιΜρμοι ¦>· . ΟιΙγοι ι !· .: < ι δι < _»'¦! :, ' Λιιο στ ¦ | · ! ¦ _^ Τιγπ ι ' , νΛ ι ι . _τ _. ηνιπΒ _ι ' ν Λ _~ : 'Β _.-ληνιαιι . κοοιαιικου _τυηου . ΟΙ κ . _-., ι ||( -. ι .. . ι < _μπΙ _ηγιτιιι _« _Ινοι . _Λλλωσιε . πολυ _βισιυδοξοι , Η _Κεντρινη _Βτπτροιιη του Κ Κ ι _διεκι ' ιουξ _· τ :: λευτα ! ι . > ς : « Το _Γιιι . ις κλιμα _γ'μτι αημιι 'ον _πηλυ Ευνιτ ' . ν < ον Γι . Ι τι λ : 'ι ( _ιν ( Ιπι _λε , υ . ·· _Μ :, > _τικαν κ _ινηιη _^ σ 1 _πΒοαφ _' η'ι ΟΒ _^ _-Μν — - _^ _τοψ : ιΒ ι . .. _·· _ηνωνων » , Κει ! α ' _ιιο ιιι-Ι δ ' _νιττΑν νΛ κΛς _< _πιΦιΛιιασι , ι _: _ιαν _εινοιξιν μ & _λλυν _τιραν ινην , ι ΠΡΟΣ 0 Π _4- _ΠΡΑΒΗΑΤΛ - ΚΕΙΜΕΝ _^ , ΣΚΟΡΠΙΑ ΦΥΛΛΑ Ι , ! ΜΕ το ? ανατυ του Βρηγ . Ξενο · _πουλια ι πνευματικη Ελλαδα χα . _ε' Και τον τελε · . τσι <> _εκπροσωτιο της περ . μεγαλη γ : νηας _^ ων ε _^ _μι · λ : ωτω _/ κι ' οικοδομων . Ο ενας πισω απο -ιον αλλο £ - ' _ψνγαιι ι 5 _λο · , κληροδοτωντας _μ-ας τη φλογα _το 3 μ 6 χ _£ ου και _τςυ εργου τους—προπαντος , δμως , το _αιτημα της ευυυ _^ ης που διανοιγει δρο μους και δημιουργει . Η _περιοδος 1880—1935 με την πλατεια πνευματικη _αχτιδοΟολια τ _., ς αναζωογονησε τις δυνα- με : ις του _ι & , ους και το κρατησε ' ορθο , πανω απο _αντιξοοτητας _και ' _δοιι . μ _σαιες , προς τα μεγαλα του οραματα : και πεπρωμενα . 1-μ _£ Ις δε Εχομε πα : ι να _αξιοποιηοουμε κα ' ι - _/ α _ανανεωσουμε την παραδοση _εκεινκν _για να μπο ρ > εσοεμε να συνεχισουμε την πο- _( ριια μας με _αξιοσυνη—κα ' ι σαν , _οτυθρωποι και σαν ελληνες . ΛΣΦΑΛΩΣ ελαχιστοι 6 ' αγνοουι - τον _Ξενοποιλο . Βιατι ισως να υπηρξε ο ελληνικωτερος λογοτε _, _χνης _το-υ αιωνα μας . Αντλωντας τις πολυχιμες εμπνευσεις του μεσ' απο την καθημερινη πραγματικοτητα απευθυνοταν αμεσα στο λαο μαθαινοντας τ ο' ετσι να _αιοβα / εται , να σκεφτεται , να συγκινητσι κα ' ι » προτταντος , να δ ' _-αβαζη και να σεβεται το καλο ελληνικο _διδλισ και , γενικωτερα , τη / _νεοελληνικη λογοτεχνια . Δεν μπορει παρα να καταλογιστη στο ενερΥ . _τικο του αξεχαστοι _πεζογροτφου το διι τετυχε να συγχρονιση κα ' ι να ζιθ ·/ _τεΧνεψη το δ . ηγ .-μα — _μθ 3 ι · οτορημα , να εμψυχωση τα θεατρο , να δωση νοημα στην κριτικη και αξιολογηση να δωση ταλ μο στην πνευματικη ζωη με την « Ν . _Εστιοτ » κα'ι να μορφωση με τη « Διαπλασ η των _Παιδαν _* , ο κοσμαγαπητος Φαιδων των « _Αθηναικων επιστολων » . VI _ΣΑΝ απσ _/ _τυμτττιΛτη α 5 _ε-- _^ - _ττο-λος πεθανε απανω στην εισοδο της « Ν . Εστιας » σταν 25 ον χρονο της ζωης της . Στο τελευταιο τευχος της _δημοσιευεται κα ' ι το κυκ _.-ε-. ο ασμα του , το « γλωσσολογικο ... διηγημα Τρεις λιξεις — Τρεις ταξεις » , γραμμενο πριν ενα , περιπου , μην < 3 Σ' ενα σημειωμα του ( _στη Ν Εστια παλιν ) ο Β . Λ . Γλαχος , αναπολωντας _τη ' - ' ιδρυση του περιοδικου αναΟ _,-ναται με συγκινηση την προσφορα του Ξενοπουλου κοι παρατηρει : « Ο Βρ . Ξ ., γηρασμενος τωρα ( ηταν λιγες μερες πριν _ττεβανη ) , αλλα με _ττολλην νεανικη / ορμην προ 25 ετων , οταν ' δρυε τη « Ν . Εστι οτ » , δια να συνεχιση τους αγωνας της παλαιας , της οποιας υπηρξεν ο τελευταιος διευθυντης , Εβαλε θεμελια στερεα .. Πατρ . ωτισμο . _% _αγαπην , πολλην αγαπη * τερος τα γραμματα και τους εργατας των , και _σωφροσυνην δχι ολ ! γη ' . > . ΠΙΝΑ ) γνωστη καποια τρα-> ωδια τη : ζωης του Ξ . κατα το 1944 . 'Ο γραμματολογος κ . Α . Δ , _Πατταδημας την αφηγειται ως εξης : « Ο Ξ . εζησε , με τον πιο φρικτο τροπο και το δραμα της _Δεκεβριανης _εθνοκτονας στασης . _Περιωρισμενος ατα Ιστορικα γραφεια της « Δια . _τλασης » ( _Ευριπι _δου Α 2 ) οπου Ειχε ζησει τα περισσοτερα χρονια της γονιμης νιοτης _τον ' κα ' ι της ωριμο _τητας του , υποχρεωθηκε να _βγη απο το σπιτι _τοι . μεσανυχτα μια παγερη νυχτα του _Δεκεβρη , ενω οι σφαιρες , οι δλμοι κα ! α ! χειροβομβιδες _εστηνανε γ ·' . 'ρω του , το φον . κο χορο _τοι _, ς . 'Ειαγηκε αφηνοντας εκει τα παντα ρουχισμο , Επιπλα , βιβλια , χε ιρογραφα , αγαπημενες του Αναμνησεις . Τον _συνοδευσανε _στιΥ' τραγικη αυτη εξοδο , οι δυο υπερηλικες αδελφες του . Τρικλιζοντας Κι ο ! τρεις τους , μεσα στα _ιταροτπετετσμα της φο / ικης φωτιας , _κατειψυγανΕ στη γειτονικη τους _εκΚλησιοτ , του Αη Δημητρη , ι . _νιι πισω τους , οι « στρατηγοι » τΒ | ς αδελι | _Οκτανας μαχης ανατι · ναζανε το Ιστορικο κτιριο της Διαπλασης » . ΟΙ _ΛΝΑΒΝΩΣΤιΞ Σ μας θυμουνται υτι επα . ειλ ημμινα γραψαμε για την _ακριδεια του ελληνικου εντυπου . Καποτε , μαλιστα , επιο · υ ,: _αμε και την _ττροοοχη του Γ . Β : ·' . Προξενειου , ζητωντας τη / _επι μδαα η του , Βιατι δεν ειναι νοητο _» α μη καθισταται προο . _τυ το ελληνικο βιβλιο η περιοδικο , σ ' ενα τοτισ αλυτρωτο , Ηου ολοκληρη την πνευματικη του υποσταση , στηριζει απανω οι 0 : μελια ελλ ηνικα , Σ' _ετιοχη ι ου οργιαζε ι γι ρω μας το πασ _.-ς ψυσπως ξενο _β . _βλιο ( φθηνοτατο και προπαγανδιστικο ) _ατωτελ < ι σφαλ μα θανασιμο για το ελληνικο κρατος , η _εγκαταλειψη του ελλ ηνικου εντυπου στην _τυ < η του , Το π , _'αγμα _πιναι καιρυς να _ειερευιηΟΒ ] στο κεντρο — στην Αθηνα , _ιιαι ν' ανΤιμετωπισΟη . _Ειμααιε 6 _ 6 αιθι πως ο _ιι _κιαμ · _τ . _'ρΛτατος κ . ΠαππΛ _< , με το _ατομγικα εν 5 ια _>( ιρα _τυυ τον δι-ΤΟΥ ¦ ¦' ¦ * . ΑΛΚ ΑΙΟΥ ακι > _ι . ει Βναντι θεματων που _αςκρουν την _τη-ευματικη κινηση του τοπου , ι . 'α _οιληαη να _βοη-Οηοη και να _κατοηοττιση . Λ « Μι ΤΟ ευχαριστο σ' _δλη αυτη την υποθ _^ _τη , αρχισε να _κινητσποιηται κα ' ι ο α _3 ηνα' ( κος τυπος . Το « 'Εμττρος » _, μαλιστα επικρινοντας τους εν 'Α & ηναις _υττει-θυνους _εττιτ ' ιυεται με δριμυτητα : « Μονον α _/ 3 ρωποι μαροι και _αρτηριοσκ , _νηρωτικοι _ημπ'σρουν ν « ακολουθουν _τοιαντην μωραν _πολιτικπιν . Και σημειωνει πως σχολιαζ ? ι επι τη _δασιι επιστολων που πηρεν απο τον αποδημο _'ΕΛληνισμυ — κι απ' την _Κυπρυ . Α ΠΡΟΣΠΑ _0 Ω να συλλαβω με _τι : φαντασια μου το δαιμονιο Του μεγαλου ΕλΛηνα που ανακαλυ · ψ : τελευταια η ι ' Ξσεακ > στις Φιλιππινες . _Ξεκιν . _- . σε , λεει , πριν 25 χρονια απο την Πατριδα τον για να καταληξη στη _Μσνιλλα κα ' ι να Ιδρυση Πανεπιστημιο — ινα απο τα μεγαλυτερα της Αν πω Ανατολης . Ασφαλως μονος και _οπλισμενος με τη δυναμη και τον παλμο της Φυλης του . Αθανατε Ελληνα ! Αληθεια , ενας Ομηρος μονο μπορεσε 'α _γραψη το £ πος σου . *« Η ΓΡΑΓΕΥΣΗ παλιν τριων Κυπριων , των κ . κ . Κριναιου Μαιστραλι ) , _Χρισανθη και της δ . Λουσης Λυμπουριδου στο λογοτεχνικα διαγωνισμο της « Ειωσεως Ελληνων Λογοτεχνων » τιμα εξαιρετικα τον τοπο μας . Βιατι _βιιχιει πως ε _ χομε δυνατοτητες που _μπορουν πολλα τα δωσου / . Οταν , καποτε , το _νηοι τουτο αναπνευση τον αερα Της ελληνικης ελευθεριας θα ν _* νι ασφαλως στην _πρωτοπορεια ιου _εθ _.-ικου μας πολιτισμου . _Α- _^ _ου κα ! σημερα , την ωρα που δοκιμαζεται και πληττεται , ξερει ν _, κρατα το πνευμα του ορθο και να νικα . ΑΛΚΑΙΟΣ ΠΑΥΑΙΚΑ 1 Ν 0 ΥΘΕΣΙΑ 1 ΠΕΡΙ « ΟΙΟΙ ΚΑΙ _ΙΘΦΡΟΙΥΝ ΗΣ _ΚΥΡΙΑ ΚΗ Κ 0 ' ι . - Του χ . Κ . Α . ΝΛΡΕΟΥ , _ΟυολΑ-νον σωμα . Πριπει να _νιιρωμεν να ανομηματα κα ' ι να _στολισωμευ την ψυχην μας με την λαμπροτητα των εργων της αρετης και της τιμης . Αυτα περιπου εγραψσμεν , _αναγνωστα μου , την Κυριακην των Προπατορων , οποτε ερμηνευαμε την ιδιαν _οτποστσλικην _ττερικοπην της ΚΘ' Κυρια < ης . Σημερα δε , με την επαναλ ηψιν του Ιδιον _αττοστολικου αναγνωσματος , ος αναπτυξωμεν πλατυτερα τας περι _ηυικης και σωφροσυνης Παυλικας νουθεσιας , δια να _εμδοτθυνωμεν περισσοτερο Ις _τυ _φιΝοαοφιν . α _πνευ _, α κοι το ηθικο νοημα αυτου . 'Ο Χριστος θα φαν £ ρ _« . ' 5 η και παλιν κατα την δευτερον _παρουσιαν ως Θεος και Κριτης , δια ια πραγματοποιησ η την αΙωνιον ζιοην , την συνδυσσμενην με την αΙωνιον δοξαν . Δια να _γινη ομως ο Χριστος πηγ η ζωης κα ' ι χορηγος δοξης , πρεπει , λεγει ο Παυλος , « να ν _: _κρωσωΒ εν τα μελη τα επι της γης » . να _θανατωσωμεν « το σωμα της αμαρτιας » , να εκμηδενισωμεν κα 3 ε σσρκικον φρονημα κα ' ι επιθυμιαν βλαβερα » , η οποι α μολυνει την ψυχην κα ' ι τα « Ι 'Ο Παυλος γραφει προς τους Κολσσσαεις , να φρονουν Ατα αν _ο , μη τα επι τη γης »· νι _ζητουν την ζωεν , την μακαριαν κα ' ι Ενδοξον , « την κεκρυμμενην μετα του Χριστου εν τω Θεωτ-. Δια του Γαπτισματος , απο « τεκνα αργης , υιο ' ι της _απειθειας και αθεοι εν τω _κοσμιρ » , ση < ωβ _^ _κατε απο ιον η _3 . κον θανατον και εγιυατε Ικανοι να καλλιεργησετε την χριοτιανικην ζωην . Η νικρωσις της αμαρτιας , οδηγει _εις την ζωην του Θεου , δια του Κυριου ημων Ιηοου Χριστου . « Νεκροι εν το ! ς πα / _Οτιπωμοσι , _σνιηγερΟητε δια της πιστεως της ενεργειας του θεου * . 0 Χριστος _εσταυρω-Οη , απεθανε ιιαι αιεστη , « _ιια καταργηση το σωμα της αμαρτιας κοι εξαλειψη το _καΟ' ημων χιιρογραφον τοις _δογμασιν δ ην ι ' ιπε . ναντιον ημιν και αυτο _ιΥιν εκ του μεσου προσηλωοας αι > ιο ιω _σταυρων , δια να μας _ελευΟΕρωαι . ι απο τον Οαναιον της _ιι _^ _αρτιας , δια να _απολαυωιιεν την υ | - _οθεσιαν . Τωρα , λοιπον , αγαπητοι , μου , που _εβαπτισΟητε κοι ελαμψε » , α ' ι αε οα ς το φως του Ευαγγε _)» ιοι · τωρα που _εκληΟητε να περιπαιι , _σετε « εν καινοτητι ζ _^ ης »· _τωρο ' που _ικα'ΚτρΙσΟητε < ι 5 ι' ι' / _δα _τος και πνευματος » ,... πρε . ιει να Λψηα , ' _.-^^ < ια παντο » , Τ ον αιοχριιν _μολυομον του σω , ιατο ,, της _καρυΙ-< τς κοι της _διονοιιτς , τηυ ιοιιην _τι | : , _ςυχης επι το κα < _6 / , « ιην κακην επιΟ . / μ ιαν και την _ιιλεονιξιαν , ητις ια τ ιν _ειδυλολατρειο » , την οργην , τον Ουμον , τ _· Ιν _χακιαν , την 6 λα «< Μμιαν και την α ' οχρολογ _ι · αν . Δ ιοτι δλα ουτα τα τ » 40 η , _ι _· πισν ' ιρουν την _οργην τον _Οιου προς τους υΙους της _ιτττιιΟιΙας , προς δλυνς _εκτινονς , οι Λτιοιοι ανοητως _τια _/ _ναδαινουν το 01 λη | ια του θεου . Τουναντιον _οτιις < ως εκλεκτοι του θεου αγιοι και η · γο . ιι η μενη ι , _ινδυσααΟι οττιλΛγ ( νη _ιιΙκτιρμου , χι η . ττοτηισ , _ταιτε . ν _^ - Φροσυνην , _τιρηοιητσ , ρα _« ροΟυμι · αν ,..., ιπι _τιηαι _Κι . _τοαιοις την _Λγ α . ιην , ητις < _ατ 1 . ουιδεα | ιθ ' , _τηι τιλποιηηκ , _» , Ιδου , _ανιγνωοτα μου , αι σχ ( - _τικυΙ _οδηγιαι _τευ Παυλου , τας οποιας _πριττει να _ακολουιηι-ωμιν Γιω να γΙν _υ δ Χρισιδς ζωη μος κοι γ _ινω _μιν συμμετ οχοι ιης α !»· _Πεκρωαατι : ουν τα μελη Ομων τω επι της γης » ( _Κολαυ . _3 , _ι ) . νιου δοξης κα ' ι μακαριοτητος . Τα | γηινα πα _^ η , « τα μελη τα επι _της _γης » οπως τα ονομαζει , μας ¦ καρφωνουν επι της υλης , _νας Ι κρατουν χαμηλα , δεν μας αφην _^ ν _* να ζητουμεν και _φρονουμεν ! τα ανω > . Η υποδουλωσις της ψ _^ - Ι Χης ε _· ς τα σαρκικα παθη εμττοΜ' ζει αυτην να επιΟυμηση την ονοι ζωην , την θειον , την καια _Χρι-, στον . Οποιος μενει υπο τον α- σφυκτικαν ζυγον των ανομηματων | αυτων , δεν εχει θεσιν μεταξυ των αγιων και δεν θα κληρονομηση την _βασιλεισν των ουρανων . ( Α ' Κοριν . 6 , 9 . Βαλατ . δ , 19—21 ) . Την απαλλαγην απο την οθλιοτη-| τα των ανομηματων αυτων κηρυτι τουν μετα του _Πιτυλου οι αρχαιοι Ελλ ηνες σοφοι κα ' ι οι Πατερες της _'εςκκλησιας . Την _πλεονιξιαν Ι π . χ . « την ριζαν παντων των κακωνι κατα τον σημερινου _σττοσιολον , εκ της οποιας _προερχεται η δυστυχια και η _σνμψορα , ονομαζουν « μητροπολιν κα ' ι α < ρ 6 · . πολιν των κακων > , ο δι σφοδροτερος κατηγορος της , ο Ιερος Ι Χρυσοστομος , γραφει δτι < :. _) πλεονεξια _προχαλιι φιλονακιας , υβρεις , _λοιδορισς , εχθρας , μαχας , πολεμους , αρπαγας , κλοπας , φονους , Ιεροσυλιας και τυμβωρυχιας . 'Ο πλ _' . _ονεκτης ειναι μανιακος , ληστης , πειρατης , ανανδρος , θ ,-σσυς , _αναιιηι , αναισχυντος , . ψυυστης , συκοφαντης , αρποξ _, _Οηρ ' ον και των θηριων χειροτερος- »· . 'Ο δε _μαχα ριος Παυλος γραφει , προς τον προσφιλη του _Τιμοθεον : « 01 _δουλο μενοι _πλοντειν _εμ-, πιπτουσιν _ει ς _πειΒοσμον κα ' ι παγιδα και επιθυμιας παλλα ς ανοητους κα ' ι βλαβερος , _αιτινες 6 υ · _Οιζουσι τους _ανιρωπους _ε ' ς ολ :-Ορον κα ' ι εις Λπωλειαν . Ριζα γαρ παντων ιων κακων εστιν η φιλαργυρια , ης τινες ορεγομινοι _απεπλανηΟησαν απο της πιστεως κα ' ι | εαυτους περιεπειραν _οδυ , αις πολλοις » ( Λ' Τιμοθ . ι , 9- 10 ) . Ι · « Τιμη , λοιπον , κα ! δοξα , _ιαιαγνωστα μου , _« Ις την 'Πκκλησιον , η οποια με την αποστολικην φω · νην , με τας Παυλικας _νουΟ : σιας της , διδασκει την _ΟελτΙιοσιν των δημοσιων _ηιων « αι _εργαζετα . δια την _θεραττειαν των ηθικων _πλη-¦ γων της σημερινης κοινωνιας . ι Τιμη και δοξα _εις την Εκκληαιαν , η οποια κηρυττει την _αττοψυγην των οαρκικων σ . ' σ , _ιροτη-1 ιν _ ν , τας _οιιοιας _ουιε η οΙ < _ογε-, ' _^ ια ουτε η κοινωνια _κατακριιουν _ιημοριως απο κοχως ιννοουμενην I νρο . _τολοτητκ , και καλει την 1 _χριοιιανικην _νεολαιαν της _εις τον _δρομον της ηθικης κοι ιης σωφ _,-υνυνης , _υτιο την _οημαιαν των ι ηθικων αξιων της _αγνοτητος και ' της _εγκρατε |« ς , Ι ιηιη και δοξα , λεγω , _( Ις την _ΙΕκκΛησιον , η οποια υ _^^ _ιοε τον Ιερον Α ' 6 ωνι _? 6 χι μονον ως φ _· ο · ιι ' . ινην ' ο ιηλην _ψωτιζουσειν την | προς τα ανω πρριιαν μας , δχι μο · ι ιΟν ως κηινωνιιιον βημα , ωιιο του οποιου Οα _ακουωνιαι « Ι _η'ιικαι ' _ΛρχιιΙ του Ευα-ιγελΙου , αι οπο « ι _διδι . υν ι 1 ς τας _, Ι πραξεις ιιας νοτι · _Ι _Β-Ις τας ινιερος μας σ > _ιοπ . _ματηια κοι ηι _' ι _^ ον _τκρκχομενυν | _ει ς τυμ Οιον μιν - , _αλλι ' ι κοι ως _φαρμακειων , _οπο τα Λτιο ' _εν Λ ι | υ · , χη ιιις κοινωνιας Οα πι _/ _ομιΛονιται _τας ουντογυς _, α ! _οποιαι _·> ν « - κρΗνο , ν » , κατα _'ιον Παυλου , « το ' σωμσ της αμαρτιας » , Ι ΚΥΡΙΑΚΗ _ιβιχ _ι 1 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1951 _|*( ' Σεληνη 13 ημερων . Ανατολη ηλιου 6 _. 53 '~ _μΓ _»& _{ Μαξιμου _^ . Αγνη . Νεοφυτου μαρτυρος , ™ . Ζυ .. . : . _^ _| _ι ιε Η _^ .. ΟΡυ | : ΝΗ _ΕΦΗΜΕΡΙΣ Ι ' . ' _: ' / . -: _ι . ( : ι · _- _.- - _- * Υ _,-ΚΑ . _-Π Ο Η Α _Ι-: 'εοωιιριχοΟ . ' . : _- : _' ' * Ε {« τ ( ρικοΟ _Ετηιτιο £ 2- _^ _τΟ—Ο Ετησια £ 3—β—Ο Αμιριχης $ 20 Ι . Η _οτυνδοαυλ Λαι ποοπλΓθ * _ιτια . ΑΙ β « υ ! Ι «! ΚΑΙΕ 8 ΕΜ _ΨΙιΦΙΙΙιΕΙΙιΙΙΙυΤΙΚΗβΕΙυιΡυΚιιΙΑ ΙΤΙΒΜΑΤΙΙΜΓΝ ΤΗΣ , ΚΙΚΙΣ _^ _αι _ΕΠΙ & _ΡΘΙΙΑΕυΣ ΛΕΗΚ ΣΑΞΕΣ , , 20 ( Ρεουτερ _) . — ΑΙ Ηνεομεναι Πολιτεια : _υπεδαλον _ετημερον επισημως εις τα Ηνωμενα . Εθνη ψηφισμα , διοτ του οποιοι , · ζητειται οπως η κομμουνιστικη Κινα _στιγματισθη ως επιδρομευς εν Κορεα κα ' ι _διεχταχοη οπως _αποσυρε τας δυναμεις της εκ της ' χωρας ταυτης . Το ψηφισμα κατετεθη υπο των Ηνωμενων Πολιτειων εις την _Πολιτικην _Εππροττην κατα την σημερινην αυτης _συνεδριαν . _Συνηθως αξιοπιστοι κυκλοι ε . δηλωσαν , δη ουτε η Γρεττανια , ουτε η Βαλλια ειναι επι του _ποιρ οντος προθυμοι οπως _συνυποεπηριξουν το Αμερικανικον ψηφισμα , δια του οποιου ζητειται ωσαυτως η μελετη _επιεολης πιθανων κυρωσεων κοττα της λαικης δημοκρατιας της Κινας . Λογω της στασεως ταυτης των Αγγλο—Βαλλων , αι ' Ηνωμενα · _Πολιτειεχι , ω ς γινεται _αντιλητττον _, απερριψαν τα σχεδια προς συμπεριληψιν της Αυστραλιας , της _Ζηλανδιας και τεσσαρων Λατινοαμερικανικων _κραττων προς συν _υποστηριξιν του ψηφισματος και απεφασισαν δπως μοναι υποστηριξουν τουτο . _Ζυμφωνως προς κυκλους , προσκειμενους προς την _Αμερικανικων αντπτροσωττειαν , η υποστηριξις τοΟ ψηφισματος υπο των εξ τουτων κρατων , ανευ της _Γρεττανιας κα ! της Βαλλιας , δεν θα ητο τοσον ισχυρα , οσον βα ειναι η υποστηριξι ς του υπο μονον των Ηνωμενων Πολιτειων . Αναμενεται , οτι αι αντιπροσωπεΤαι της Γρετταν ιας της Βαλλιας κα ' ι των _Σκανδιναυικων χωρω » θα δηλωσουν εις την Πολιτικην Επιτροπην , οτι _^ δεν εχουν λαβει εισετι οδηγιας επι της στασεως των εναντι των αντιπροτασεων του Πεκινου . Εν _τη μεταξυ , πιστευεται οτι η _Αραδο— - Ασιατικη ομας των αντιπροσωπων ητις _εισηγηθη την καταπαυσιν του πυρος εν Κορεα , θα συγκροτηση νεεχν συσκεψιν , κατα _ττ _, ν οποιαν θα μελετησουν την πιθανοτητα αναυιωσεως του αρχικου των ψηφισματος , δια του οποιου θα ζητηται η συνκροτησις συνδιασκεψεως μετα του Πεκινου προς _διευθετησιν δλων των εκκρεμων ζητηματων της Απω Ανατολης ΟΥΑΣΙΒΚΤΩΝ , 20 ( Ρεουτερ ) . — 'Ο Βερουσιαστης Τζων Μακ Λελλαν _ανεκο-ινωσε σημερον , οτι θα εισαγαγη , εν _τιτ Βιρουσιο ψηφισμα δια του οποιου 6 α ζητηται _κοιινη συνε δρια μετα της Γουλης τον Αντιπροσωπων δια τον σχηματισμον της κομμουνιστικης Κινας ως επιδρομεως . 'Ο Βερουσιαστης Τομ Κονναλλυ , προεδρος της επιτροπης επι των εξωτερικων υποθεσεων εδηλωσεν εις ενα _δημοσιογραψον , δτι δεν νομιζει δτι η Βερουσια βα ενεργηση επ ' ι του ψη <}> ισμοιτος του Μακ Λελλαν προ της Δευτερας . ΑΛΛ ' Ο κ . ΝΕΧΡΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ , 20 ( Ρεουτερ } —Κατα την τριημερον _ενταυθα παραμονην του , α Πρωθυπουργος των Ινδιων κ . Νεχρσυ _συνηντηθη μετα του Βενικου Βραμματεως του ΟΗΕ κ . _Τρογκδε Λη , του Προεδρου της Βαλλικης Δημοκρατιας κ . Γενσαν Ωριολ , του Πρωθυπουργου κ . _Πλεδεν και του Υ πουργου των Εξωτερικω » κ . Σουμαν και _συνεζητησε μετ ' αυτων την « _κρισιμον » διεθνη _κοεταστασιν . Μμεσιος προ της _αιαχωμησεως του εκ Παρισιων δια την Νεο » Δελχην , ο κ . _ΝεχροΟ εδωσεν _αποχλειστικην συνεντευξιν προς τον _ανταττοκριτην του « Ρεουτερ _>> , προς τον οποιον ανεφερε τα ακολου-6 « Καθε υπευθυνος των πραξεων του ιδιωτης κα ' ι καθε χωρα κατα την κρισιμον ταυτη ν περιοδαν πρεπει να _ενεργηστ » με _περισκεψιν . _Οι κινδυνοι ειναι μεγαλοι και _αι συνεπειαι _δευιασμενεον πραξεων τρομακτικα ! . Ειμαι _πεπεισμενος δτι η Βαλλικη _Κυβερνησις επιθυμει _διακοχυς την _ειρηνην _, τοσον εις την Απω 'Ανατολην δσον κα ' ι εις τον αλλον κοσμον και δτι Οα _τεραξη παν το δυνατον δια να προωθηση αυτην . Ειμαι πεπεισμενος δτι εκ μερους της Κινας υπαρχει διαθεσις δια διαπραγματευσεις . Ειναι αλη θες δτι ο τονος της απαντησεως της δεν ειναι βοηθητικος , αλλ' εν τουτοις , λαμβανομενου υπ' δψιν του τονου προηγουμενων απαντησεων , ουτος ητο πολυ διαφορος . Δεν ειναι μεγα το χασμα μεταξυ των προτασεων της Πολιτικης _Επιτροπες και της _Κινεζικης _Κυδκρνησεως . ΑΙ προτασεις της τελευταιας πρεπει να εκληφθουν ως εισηγησεις δια περαιτερω συζητησιν και συνεννοησιν . Πιστευω δτι πρεπει να γινουν _διεπτραγματευσεις και αυται δεν δυνανται να γινουν εαν αρχισωμεν με τον _στιγματισμον της Κινας ως επιορομεως . Ο κ . ΝεχροΟ , ανεχχωρων εντευθεν , _επανελαδεν δτι δεν προτιθεται να _μεταδη οπουδηποτε αλλου παρα μονον εις την Νεον Δελχην . Α ! _ΙΥΚΙΤΗΣΕΙΕ ΕΙΣΤΗΚ ΠΟΑΙΤΙΚΗΝ _ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ ΛΕΙΚ ΣΛΞΕΣ , 20 ( Ρεουτερ ) . — Ενωπιον της Πολιτικης Επιτροπης εσυνεχ ιοθη χθες η συζητςοτς επ ' ι _της δημιουργηθεισης καταστασεως κατοπιν της αρνησεως της Κινεζικης κομμουνιστικης Κυβερνησεως να δεχδη τας προταοεις των Ηνωμενων Εθνων δια την καταπαυσιν του πυρος εν Κορεα . Πρωτος _ωμιλ ησε χβες ο αντιπρασωαος της Χιλης κ . Χερναν Σατα Κραζ _, ο ωτιοιος υπεστηριξε τον στιγματισμο της κομμουνιστικης Κινας ως επιορσμικης κα ' ι _συνεοωνησε με την Αμερικανικην _προτασιν δπως το ζητημα παραπεμιρδη εις την _Επιτροπην Συλλογικων Μετρων . Εαν τα Ηνωμενα Εθνη αποδε χθουν τους Ορους του Πεκινου ειιτεν ουτος , βα απολεσουν και τα _τελευταιον ιχνος του ηθικου γοητρου των . 'Ο κ . Κραζ απερριψε τον _ιοχορ-. σμον δτι α στιγματισμος της _κομμουνιστικης _Κιν - , ως εττιδρομικης θα καταστηση αδυνατους μελλοντικος διαπραγματευσεις . Ι ' α Ηνωμενα Εθνη ουδεποτε ηρνηθησαν να διαπραγματευθουν , ειπεν α κ . Κραζ , _αποκλειουν δμως διαπραγματευτεις 6 ια μια · εποι < _ειδιστον _ειρηνην > , ΟΙ αντιπροσωποι της _Κουδας , του Σαλβαδορ και της Γραζιλιας υπεστηριζαν ωσαυτως τον στιγματισμων της Κινας ως επιδρομικης . 'Ο αντιπροσωπος της Κουβας κ . _Μπλα- . 'κο _ετονισεν , δτι η πολιτικη της εδαφικης επεκτασεως την αιΒοιαν _ηρχισεν η _Κυδε ρνησις του Πεκινου , αποτελει οργανον του « κομμουνιστικου Ιμπεριαλισμου » . Οιαδηποτε περαιτερω καΟυοτερησις εις τω να _επιληοΟωμεν του ζητηματος της επιδρομης αυτης , _ειπεν ουτος , δεν θα ητο μωνον συμπτωμα αδυναμιας ολλα και _καταπροδοσις των αρχων του κατασιατι _κου Χαρτου . ΚΡΑΥΒΑΖΟΥΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΞΧΙΣΙΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟ Σ 'Ο αντιπροσωπος της Ολλανδιας Ντα / _ιελ Γαν Μπαλλουσεκ _υπεμνεσε _ταο προσπαθειας των Αραβικ ων και Ασιατικων χωρων _υττως πεισουν την Κιναν - < α _6 γχθη _ει ρηνικην λνσιν και συνεχισε _ι 'Αλλ' η _Κιιβερνησις του Πεκινου ηγνοησε την ε ' κκλ ηαιν _ταυτην καιτοι _ττροηρχε . το ικ της Αοιας . Η τελευταια απαντ _ηαι , ς Της σημαινει να 1 κανοποιι | 0 ουν ι ' κ των προτερων δλα τα _αΙτηματα της επ ! τη _οααει Κριτηριων του Πεκινου και υτιο τη _ _απειλην των _οτι-λων του _Πεκινου , Ουδεις _ικπλησοεται διοτι η Ρωσσια εγκρινει απολυτως την ωπαντησιν του Πεκινου , διοτι ιο ! εμη _νηισιιιι της δηθεν υπερ της _εΙηη / ι · , ς _διιτκ . ηριιξιως της Στοκχολμης το ευ · _ρισκουν _ψυσικωτατον να κραυ - γαζουν ιιλοι δια μιας _τινεης υ πεη _τΒ _|^ _ειρηνης και _ταυτοχρη - νως υπερ της μη καταιιαυσεως τοι ) π _ _ιρυςρ , Υτιοστηριζων _τοκ _οτιγματισμον της κομμοο _/ ιιιτικηι . ΚΙ ' _ν . ιι · ως επιδρομικη .- ,, Λ κ . | 3 ον Μιιιιλ- ' λοι , σεκ _ετονιοι ν 5 τι τα μι'λ η του Ο , Η . Ε . πρετιιΜ ωιιο κοιΜιυ να αποδειι , ουν ιην _νομιμοψροοΛ η _/ των τιρος τδν _αρνανισμ ον αυτον Τα Ηνωμενα _Ι-Ονη Ι ' . ( _κιι „ ν μρ . _γολην ανυχην , ι οιιοιιι ιΛν ο , ' . ν υπηρχεν , η στρατηγικη κιπαοτασις των _δυι-αμεον των Ηνωμενων Εθνων εν Κορεα Οα ηιο διαψο . ρος . € Αλλ η υπομονη δεν πρεπει να εκφυλιζεται εις αδυναμια , · « 1 ακομη _χειροτιρον _ιις _δειλιανι Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡ ΙΟΥ ΤΟΥ Ο αντιπροσωπος _της Πολωνιας κ . Ζουλιους _Κοτοουκυ _τ . Ιιιιν « τι αι προτασης ιου Πεκινου _ηποτιλου- « το πρωτον πραγματι . κον _σχεδιον _ιιρι _^ νης _» , το _αιιοιομ _ττιριιλαβε _ιιρακτικως παν _ζητημ . α Τ * _ωποιον _ττοιπυ ! να συζητη Γ « οια την λ ' υσιν των ζητηματων 'Λιγμ Ανατολης , , « Η _Κυβε ρνησι _, του Πεκινου ηγειρε τα ζητηματα _ταυχα ενωπιον της _διπλωματιας , εις την οποιαν εινα ι συνηθες _^ αινομενον να γινωνται _προτασεις και αντιπροτασεις . Το Αμερικανικον Υπουργειον Εξωτερικων απερριψε τους _δρους του Πεκινου εντος μιας μονον ωρας απο της παραλαβης της απαντησ εως , -πραγμα Γπερ σημαινει δτι δει _ελαδι καν τον κοπον να _μελετηση _ταυτην . Κατα τον Βδιον τροπον θα απερριπτε / _ο ' ανδηποτε _απαντησιν πλην της α--ευ ορων αποδοχης της _πλειονοτητος των ¦ προτασεων . 'Αποκαλων την πολιτικ ην των Ηνωμενων Πολιτειων ως « _ετιονειδιστον _τεχ-.-ασμα > ο Κ . Κατσουκυ εΤπεν δτι η Α μερικη ουδεποτε επεζητησεν _ειλικρινως την ει ρηνευσιν της Απω Ανατολης . ΟΙαδηποτε προτασις ανακωχ ης , _δταν δεν σι / _νοδευεται υττο πραγματικης επιθυμιας δια διαπραγματευσιν , δεν δυναται να ειναι ιντιμος . 'Ο κ . Κατσουκυ _Οπανελαδε Ιο . _< _ις-χιρισμον δτι η _τιροτασις _ιιγ _.-ρ ! _κατατταΟσεως του πυρος σκοτιον Ειχε κυρι ως να _τιαριασχιι χρονον δια την _αν-ασυνταξι- / τ £ . ' Αμερικανικων δυ . αμεων ιν Κο - ρες < και _ιιτι το σχεδιον των -Ινωμενων _ΕΟνων Οα επετρεπε την _συνεχισιν της παραμονης των Αμερικανικων στρατευματων εις την Κορεαν , ουτως _ωοτε να καθιστατο & ι . νατη μιαν ημεραν η _επεκτασις της επιδρομης . Ο αντιπροσωπος της Αιγυπτου _Μαχμουντ Φαουζη Γεης ειπεν οτι παρ' δλον δτ ι αι προσπαθειαι των Ηνωμενων Εθνων δεν ευρον _ε . θαρρυντικην _αντοΒΙιακρισιν , δεν υπαρχει λογος να ( _γκαταλειφΘο η προσπαθεια δ α την ειρηνην . _ο'Απ ' εναντιας υτιαρχει λογος να ανανεωσωμεν τας προσ-. παοε ! ας > , ειπεν ο αντιπροσωπος ' της ΑΙγυπτου και συνεχισε : < Πι-| στεΟω δτι εκφραζω _τας αποψεις ' οχι μονον των 12 Αραβικων κα ' Ι Ασιατικων χωρων , α ' ι οποιοι προειειναν το σχ εδιον ανακωχης , αλλο και τας αποψεις πολλων _αλλ' _-τν εθνων τα οποια αντιπροσω - _πευο _/ ται ενταυθα . ΑΙ 12 _'ΑραΟικσι και Ασιατικαι χωρν . τι _ιταρεξ- , ν _ηΟηοαν υπο τινων , αλλ ' εν τουτοις _πιστευομεν _εις την ειλικρ ινεια / μας και Οα σννεχ _ισωμεν τας _π-ροσποθειας μας . Δεν _< _ρουουμεθ'ι τα ς _αδικοις επικρισεις . Δ , α να προαχθο ο σκοπος των _Η-. _-ωμενων Ε _& νων χρειαζεται κοι-, νιι προσπαθεια διο την _ει _ρηνη . και ουχι μονον λογια και χαρτι-I ι · τι _ατιοςιασεις . Χρει αζεται _σοτ-η _ε . ι _' ργειον . 0 _« _ΡΧΙΜΑΝΔΡ _1 _ΤΗΙ _ΑΗΟι ΜΑΧυΡΙΟΙΗ _ΕΗΙιΒ » ΜΙ II » _Γυι / Μ ] _Η _ΜΜ Κ 1 _ΤΙΓΥ ( Συνεχεια εκ της Ι ης _οελιδος ) _Κιτιον _εχαιριτιαυι ) δια _κο : δωνο _κρουσιω-. ' _ι κ του _Καθεδρικου _ναε _^ το υ _'Λγιου Ιωαννου . Ακολουυ-ος , _κρουειμενω-ν ο _^ νιχω ς ιων _κωδωνων 6 / Λακ . Αρχι _' . _- . _πιυκοιιοι οι Αρχιε ρεις , ο ' ι _αξιωμυτουχαι της ' 1 : κκΜ- ) θ ιιις κα ' ι οι Βι _ 'ιιι _οι _Αντιιιροιι ιοποι κιιιηλυον ι . _ις ιον _Καθιδρικον ναον δια την Κανονικη _Προζιι- , 'Ο Μακ . 'Αρχιι . _ιιιοκοτιος , _και οι _Αρχιερεις , _ειοιΛΟονΤΒς δια τι _)< υο , _τειας Π- λ ης , _κατιν'ιΙυ . _Οι- ι _υαν π ρος το Ι . ρον Γημα . Ο Μακ . _Αρχιιιιισκοπυς , φερων _Πιτραχηλιον κ _< ιι Ωμοφορον _, ειιοιηαε την _νενομιομενην _τιροοευχην . Ακολουθως , καΟ' δν _χρυνον _εψαλλυντο ια τροπαρια της _!) ! . _νιι χ . ' > : _ιιι ) , _υπεγραφη επι της Αγιας Τραπεζης η _Κανονικη Πραξις υιιο του Μακ . 'Λρχιι . πι · α κοπον , του _Σιιδ , Μητροπολιτου ΚυρηνεΙας κα ' ι του _Θεοφιλ . _Χωρετιιοκοιι ου Σαλαμινος . Αυτι ) , ιχουοα ως ακ ολουθως , α _.-εγν ωσΟι ) υτιο του Αγιου Κυρηνιι αςι ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ ν Ι ης Αγιωταιης Μηιροπολ ..-ως _Κιιιου τισιμενος γνησιου < Ιιι : _διομελης ιηι δη τοΟ ιν ιτυ'ιι ιι _- ως Μ | . _ιυι . ο ιωιθ ( _Μητροπολι _το , Μ ( ιι . ιιρ ! ου α ' . _ελθανκις 11 ς τον 'Λγιωι'ι ιον ' _Λρχιιιιιισκπιτικον Θ Λ · _νον Κυιι ι _^ ιΙ ) , _ημι-ι ς οι ιην _Ιι |' ιν _Σ-. ννο _5 ο , ' ιης _ΛγιωΒοιι _-ι 'Β- ' κκλ _ηοιος _Κι , ιτρου αιιοτι . λοιΛ ιι ι , ν ρ χιιρ .: ις , _ουνελθοντις , ' ν Λ _γιι _, ι Πνευματτ εν _τ ' _ν ) παναι . _πτιρ τουκ . _Ναι ' μ του Αγ ιου Ενδοξου Απου _ι _^ _λο _^ και Ευαγγ _^ _λιστον . Ιωαννου του θεολογου εν Λευκωσια , σημρ . ρον ημερα της εβδομαδος ΣαΙ _:, ( . _νατι _, ι ν . _αι . μηνος _Ιανουαριου ι . ικοστη τον χιλιοστου _ΙΛ-νιχνκοσιο ) ιου _τιιντ _ηκοοτου π |> ω του σωτηριου ετους _ιψηψισαμεν ναι ηρας , αξιον _Ρυρονιις τον _υπυ του Κληρου και του Λαου ει ς _διαδοχην _εκλ . Β . γ _ιντα _Οο-,-οαιολονιωιατο _ Αρχιμσνδριτην Α / 0 ι · μον _Μαχαιρ'ωτην , ανδρα _ιιροπρρπη και της υψηλης ταυτης και _λαμτηχις _ποιμαντοριας _κατωλληλον . . 'ι ψ' ο ' ι και _ι _' . νινιτο _ηδε η Κανονικη Πραξις υπογρα φεισα μεν ιι ' , _Ιδι _ςι ημων _χι ιρι , καταο _τρω-Οειοα δ' γ Ις υιιομνησιν εν τ · ρ Κωιι _κι _του'ιιρ ιων _Υιιομνημι ' . _'των ιηι 'Λρχιι τιιιτκο πης _* . . Μετα ιην _ατιολυσιν , ω Μακ . _Αρχιιιιισκοτιος και ο ' ι Αρχιερεις ανηλυον _ιι ς το Μεγα Συνο-$ ικ 5 ι / _, _δτιιιυ _^ δι χΟηοαν τα συγχαρ . _-τι ' _, ρια του κληροι , και του λαου _ιιπ ¦ τη εκλογη ω _, _Μητραιιυλιιομ Κιιιου του _Πιινοσ . _'Λννι μου , ο α ρχιεπισκοποσ προς τον ιιιψιιλιΕΝΟΝ ΜΙΚΡΟΠΟΛΠΜΝ ' ιΙιο ι , ' ηι Μακ . ' Αρχι _πιιπκοιιιυ _ιιιιιαιολ η τ , Ι _ιΙκολπι / Οον _τηλεγρα _ψημα ι . Ις _'Λιιη ' . ας _ιιικΙγ τον Ει | ιη | Ιιι | ιι ' ν < ιν _ΜηΤΙΟττολ _ιιην ' Κι - 1 _ιου κ . ' _Λν-Οιμον . _« Ι ' . ' κλογικ η Χι , νελιαις ι'ξ / λ , · - ι . ιν Υ μιις _υημΒριιν _ειμιψωνωτ , λ ' ι ) Β / ωιιολΒΠ |' . _' ΚΙιιι , ιι . _Οιριιι . ιι ουγχα _ιμοντις ιιιαι , _ιιι ι _' . _κλυγη ιΙ · ναμΙ ν . < μι . ν Υμα ς ιιρος _χρι _ριπτονιιι ν κ ( ιι ιΙνιΙλ ηφιν ||| ., ο ι _κπυηκοντ ο ς- · . Ο ΛΒΙΟλ _ΚΥΡΗΝΟ _' . ΙΑλ Υιτιι του } 'ιβ . _Μιτιροτιολι ιου Κι-ρη _ιειπς κ . _Κιτιμιανοι , ( _Ιιιισιαλ η ιι ( ιος τον Εψηφιαμινην _Μηιροιιολιιι | ν ιο _Λκολουυον _Τηλι : · _νραψημιι 4 Εγκαρδιως ομγχαιροι 'ιπ οιιοφωνι , ι . ' . κλογη / . ' ι , _Ειιξιιν Θριητιν Κιιιι .-ι · ιιλοιμυχως ιοχο μι . Οιτ £ ι / Λο · κι _μον _ΙΤοιμονιοριαν ειι' αγιτθι ' , ι _ικκ λ _ηοιπς δουλης _πατριβος _» . _ΤΗΛΕΒΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ ΑΒΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ Ωσαυτως , ο Οτοψ . _Χυρειιισκο ιιος Σαλαμινος κ . Βενναδιος / - _τηλενμαφηοΒ . τη ακολουθα _τιροζ ' _τυν 'Εψ _, _φιιιμινον _Μιιτροτιολιτην ' Ιο ιιης . « _ΣογχαΙρΜ _αδελιικΛς _ιπαξια _Λιλογη » , Ι _ΠΟΣ ΓΑ . ΓΡΟΦΥΛΑΧβΗ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΡΙΠΠΗΝ Επισημο » ανακοινωσις _αναφερ ι , δτι κατα την εποχην αυτην η _Υι 'ππη , _εμφανιζρται συχνα υπο επιδημικην _μορρην . Εις τας πλειστος των περιπτωσεων η _γριτπτη ειναι ελαφρα νοσος , η οποια- απαιτει περιορισμον ολιγων ημερων εις το _κρεδδατι μεχρις οτου πορελβη ο πυρετο _ς κα ' ι τα αλλα συμπτωματα . Αλλ εαν παρσμεληθη η ασθενεια αυτη , ενδεχεται να προκυψουν σσδσρα ' ι επιπλοκαι _, απειλουσαι την ζωην . Το κοινον συμβουλευεται δπως _λαμβανη τας ακολοι ' νθσυς στοιχειωδεις προφυλαξεις : Ι ) Να αποφευγη την παραμονην εντος κλειστων χωρων οπου ευρισκονται πολλα προσωπα , ως ε ! ς κινηματογραφους , καμπαρε κλπ . 2 ) Να αποφευγη τα κρυολογηματα , τα οποια ειναι δυνατον να λαθη κανεις οταν φορη υγρα ενδυματα η οταν εξερ . < εται εκ ζεστου δωματιου εις ψυχρον αερα . 3 ) ΛΛε τα πρωτα σημεια κρυολογηματος , _συνοδευμενου υττο πυρετου , εν · _6 γ _ικνυ- / ται δπως ο παθων περιοριζεται εις το _κρκδβατι του μεχρις δτου παρελθη ο πυρετος . 4 ) Αφθονος καλη τροφη , Ικανοποιητικος υπνος κατα την νυ . < τα κα ' ι _ιπαν μετρον αριστον » βοηθουν την φυσικην αν . _ιδρασιν κατα της νοσου . ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ' ΕΥΡΥΧΟν . 20 ( Εκτακ τος _ανταποκρισις ) . —Η εφορεια και ο ' ι καθηγητα ! του Ελληνικου Βυμνασιου Σολεας _ετελεσαν χθες εις τον ενταυθα ναον 'Αγ . Μαρ ' ινης μνημοσυνον του ιδρυτου της σχολης αειμνηστου Αρχιεπισκοπου Μακαριου Γ ' . Τουτου προεστησον δ αρχιερατικος επιτροπος Σολεας αιδ . Π '' Λοιζος μετα του Οσιωτατου Σωφρονιου Ιερο μοναχου 'Αγ . Βεωργιου και του σιδ . Π ' Χαραλαμπους , εκ Τεμ-6 ρ ας , συμπσραστατουμενοι υπο των αιδ . Π Χαραλαμπους εκ Κορακους , Π Νεοφυτου εκ Κακοπετριας , Π Χριστοφορου εκ Βαλατας και _Π' Φιλιππου · , εκ Κσλιανων . _Συγκινητικον επιμνημοσυνον _λογον εξεφωνησεν ο γυμνασιαρχης κ . _Βισλλονριδης . Η μαθητρια Αρτεμις Αστρονομου απηγγειλε το _ποιημα του καθηγητου κ . Λεβεντη « στον Μακαριον Γ ' ι . Τα συνθημα « αιωνια η μνημη _τοι . > εδωσε με τρεμουσαν φωνην ο παλαιμαχος καθηγητης της Σχολης κ . Σωκρατης Βεωργιαδης . ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ _ΠΠΛΗΣΕΟΣ 01 Ν 0 _ΠΝΕΥΜΑΤΩΔ _0 Ν Αρμοδιως _ανακοινουτοι , οτι την 24 ην προσεχους Φεβρουαριου Οα _συγκροτηθη συνεδρια του Επαρχιακου _ΣυμΟουλιου Παφου , δια την εκδοσιν πιστοποιητικων πωλησεως οινοπνευματωδων ποτων . ΟΙ _ενδιαφερομενοι παρακαλουνται οπως υποβαλουν αιτησεις ουχ ' ι _β ραδυτερον της 14 . 2 . 1951 , γραφοντες εις το ανω μερος τουτων _το ς λεξεις ιΝεα Αδεια » η « 'Αναιιωαις _'Λδειαςι , αναλογως της περιπτωσεως . Δεν 0 α _ληφθουν υπ ' 5 ι _) ιιν αιτησεις α ' ι οποια ι Οα ληφθουν μετα την ως ανω ημερομηνιαν . * ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΔΙΑΡΡΗΚΤΩΝ _Αγνι-ιτ _τοι οιΒ . ρρηζιιν προχθε ς _ν-ιν _» . ι ο - τιι -ιην ιν _Λευκωοια αδον Π , _τψου , το ιιαντοιιυλειον του Οε · οδωρου Μιχαηλ _Παψιτη , το _καταοιημιχ ζωοτροφων του Στελιου ΒΙιιιπιδοιιουλου κεχ ! ιο _εργειοιηριον ποδηλατων του Σ . τρκης Κα · _λιιζιαν . 'Ι _^ κ του πρωτου _εκλρι _) κτν 6 λΙιε / ς ι Ις μετρητο και σιγαρεττα _αι , ιος ι . 1 . 0 , 0 , εκ του διι / _ιερου Β 0 . 2 . 2 _ΙΙ κ ) εκ τον τριτου 6 γρ . Τα ανωτερω τρια _κατσηιημστα ειναι συνεχομινα , 0 ΙΙΡΑΤΗΒΟ Σ ιΙΖΕυ ΗΟΙΕΡ _ΜΕιΙΓΙυΙΗιιΙΚΗΚ ΒιΡ _^ _ΙυΙ Ουτος _« _ΟνοεΤ την συ _μμιτοχ ην της Δυτικης _ΒβρμαιΙος _εις την αμυναν τπς Δυ _τ » _Ευρεπι _, _ι ΦΡΑΒΚΦΟΥΡΤΗ ,- 20 ( Ρεουτερ ) . — 'Ο _ιιττατος διοικητης των δυναμεων τοΟ ' Ατλσνιικου _Συμψο νου _στρατηγ-ος Αιζενχαουερ αφ ' _ικετο σημερον ενταυθα , προερχομενος εκ Λουξεμβουργου . Ουτος _Εα _παρσμεινη επι τρεις ημερας εις την Δυτικην _Βερμανιαν . . Το απογευμα της σημερον , ο στρατηγος Αιζενχαουερ _εσχεν εν _Χοτδεμοεργι . ι συνομιλιας μετα των τριων Δυτικων αρχιστρατηγων εν Βερμανια , κατα τας οποιας συνεζΙ Βι ι _3 η η κσταστασις της μαχι μου ετοιμοτητας των συμμαχικων στρατιων κατοχης και ολοκληρον το ζητημα των στρατιωτικων των _προδληυατων . Καιτοι _επισημεος δ _£ ν _απεκαλυ-Φδησον λεπτομερειαι επι των _διεξαχδεισων συνομιλιων , εν του-I τοις _κρινε , ται οτι οι διοικητα ! _ωμιλησαν οτι _προδαινουν εις προ-! παρασκευας δια να δεχθουν τας ι ενισχυσεις , τας _υποσχεθεισας υπο _της οτ /) 'κροτη 6 εισης το παρελθον ετος εν Νεα Υορκη συνδι-« σκεψεως των Υπουργων των Εξωτερικων . . 'Ο στρατηγος Αιζενχαουερ , ομιλων εν _Φραγκφουρτη προς τους δημοσιογραφους , ειπεν , δτι πιστευει οτι οι λαοι της Δυτικης Ι Ευρωπης συμπεριλαμβανομενων _' και των Βερμανων , οι οποιοι _ττραγμστικως πιστευουν _εις το συστημα ετιι του οποιου _οασιζετσι α χριστιανικος πολιτισμος της Ευρωπης , 8 α σταθουν πα , _-α το πλευρον αλληλων . Εν συνεχεια _, ' ο στρατηγος Αιζενχαουερ εξεφρασε την ελπιδα , οτι « 8 α _ιδη ημεραν τινα τον μεγαν Βερμανικον λα _6 ν _ενουμενον μετα του υπολοιπου ελευ _5 ερον κοσμου εις μιαν _ενιο ' σν αμυνσν του Δυτικου τροπου ζωης * . Ο στρατηγος Αιζενχαουερ _προσεΟεσςν , δτι ουδεποτε 0 α συναινεση να διευθυνη μιαν αργανωσιν , _« εΙς την οποιαν οι _στρστιωται δεν θα _αισθανωνται οτι ειναι 7 σοι κα'ι οτι αγωνιζοντα ι υπερ της ελευθεριας » . Ο στρατηγος Αιζενχαουερ , _ερωτηθεις κατα ποσον _ειχεν ακουσει περι των Βαλλικων εισηγησεων _οπεος η Βερμανια _ιουδετεροποιηθη . » , απηντησεν ως εξης : ι Ουδετεροτης κατα την ημεραν και τον χρονον τουτον , καθ 6 ν απειλειται α τροπος της ζωης μας , ειναι αδυνατος * . Εν τελει , ο στρατηγος Αιζενχαουερ εΤπεν οτι « _ενεθαρρυνΟι-, μεγαλως / . εκ των ενιυπωσεων _τας οποιας ατιεκομισεν , οτι α ' ι Κυβερνησεις κα ! οι λαοι των χωρων του Γορειοατλαντικου Συμφωνου , τας οποιας ειχεν επισκεφθη , _αντιλαμδανονται _^ _την αναγκην δια την επιτευξιν ενοτητας σκοπου _π-ρος αμυναν του Ευρωπαικου πολιτισμου . Ο στρατηγος Αιζενχαουερ Γα επιθεωρηση τας συμμαχικος στρατ'ας κα ! βα _πληροφορηθη πι ρ ! τωυ τελευταιων εξελιξεων εις τας συνομιλιας δια την ουμνετοχην δυναμεως της Δυτικης Βερ μσ / ιας εις τον _προτειναμενον Ευρωπαικον στρα-αν . 01 ΓΑΣ _ΙΑΕΙΣ _ΤΟΙΙ ΕΜΗΗ _ΟΝ _ΚΙΙ § _™™ Ριυιι ι . Γ [ ΙΙ ! Ζ _^ ΕΠ _& ΜΗΑβΓΝ Χ 8 _ΕΣ [ _ι ΤΑι ΑΘΗΝΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΛΘΗ Η ΠΡΟΣΕΧΗΣ ΒΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ _0-Η-Ε ΑΘΗΝΑΙ , 20 ( Ε . Ι . Ρ . ) . - Την . II π . μ . ωρσν της σημερον επαν- | ηλθον εις _ΑΟη-σς εκ Θεσσαλο- _( νικης οι Γασιλεις των Ελληνων , ' επιβαινοντες του _αντιτορπιλλι - ' κου « _Ναιαρινονι- . _Ουτο _, _αυριον ' το _α-πογιυμα θα αναχωρησουν _επανερχομενοι εις _Θεσσαλον ! κην 1 δια να συνεχισουν την _περιοοεισν των εις την Γορειον Ελλαδα . | Ωσαυτως , επανηλθε ·/ ε ' ις ' Αθη- 1 νας την 6 μ . μ . ωραν της σημερον , αεροπορικως εκ _Λαρισσης , ο- | που ειχε _μεταβη σιδηροδρομικως εκ Θεσσαλονικης , ο Πρω-ευποερ- _, ' γος κ . _Σοφ . Γενιζελος . Ουτος θα συναντηση α'υριον , ωραν 10 π . μ ., μετα του Αντιπροεδρου ! _της Κυβερνησεως κ . Β . Παπανδρεου , _6 ια να εξετασουν απο κοινου διαφορα _κυβερν-, _τικα ζη- _1 _τηματα , _Ιδιεος την ηδη ληφθεισσν αποφασιν δια την επισπευση 1 της ' _δημοσιευοεεος του αναγκαστικου Νομου περι περιορισμου του α- ! _ριθμου των Υπουργειων και σνγ , _χωνε-υο-εως των κυβερνητικων υ-1 _ππρεσιω- _ . Πιστευεται , οτι κατα , την συσκεψιν _ταοτην Εα _εξομαλννθη και η υφισταμενη διαφο- | ρα εν σχεσ _ει με την _διατηρησιν της Βενικης Διοικησεως Γορειου Ελλαδος . Κρινεται , δτ ι ο ως ο . ω _ανσγκασ τικος Νομος θα _δημοσιιευη εντος της προσεχους εβδομαδος , δια να _καταστη δυνατη -η _ανασυνθεσις της Κυβερνησεως προ της συγκλησεως της Γουλης , η οποια & α _επαναλαβη τας εργασ ' . ας της την 29 ην Ιανουαριου . 'Ο Πρωθυπουργος κ . Γεννζελος θα επανελθη αυριον το απογευμα , δπως και ο ' ι Γασιλεις , _εις _Θεσσοτλονικην , προκειμενου να _παρασττ _, εις τα εγκαινια του _σιδηροδρομικου _στεχθμου Θεσσαλονικης . Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ _Α-Ι-ΖΕΝΧΑΟΥΕΡ ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ Κυβερνητικοι παραγοντες ι - δηλωσαν σημερον , δτι ουδεμισν _πληροφοριαν ε ' _χοινν περι επικειμενης επισκεψεως του στρατηγου 'Αιζενχαοεερ ε ( ς Αθηνας . 'Εν τουτοις . α . _ταπο < _ριτης του _Διε-& . ους _Πρακτ _^ _ρ _^^ _ο _^ Ειδησεων , 6 στις _ι ! σχε μακραν συνομιλιαν μετα του στρατηγου Αιζενχαουερ , _μετ εδωκεν . Ιιτι ουτος ανεκοι · νωοεν ει ς αυτον την _πραθεσιν του να υπιοκεφ 6 . ι τας Αθηνας . να _δεχδη την προτσσιν του προι συγκροτησιν της προσεχους Βενικης Συνελευσεως των Ηνωμενων Εθνων εν Παριο ιοις , λογω αφ ' ενος μεν των συνεπαγομενων δα-, πανων , αφ' ετερου δε _λογερ τον 1 οτι κρινει ανεπιθυμητο · . , να συ- /· Ι _κροτηθη διεθνης συνδ _, ασκεψις κα-. ια την διαρχειαν εχλογικου _ετοινι εν _Βολλια . ΠΑΡΙΣΙΟΙ , 20 ( Ρεουτερ ) . - Συμφωνως προς τους _ενταυια επισημους κυκλους , η Βαλλικη Κ _υδ _^ _ρνησις εδηλωσεν _εις τον Βενικου Βραμματεα του Ο . Η . Ε . κ . _Τρυ-γκβε Λη οτι ειναι απροθυμος Συμςοωνως προς πληροφοριας , 6 κ . Λη απεκλεισε την Βενευην ω « _τοτιον της προσεχους Βενικης Συνελευσεως , καιοτι αυτη δεν διαθετει επαρκη ξενοδοχεια οιο τηι διαμονην των 6 , 000 αντιπροσωπων , εμ πειρογνωμονων και μελων του προσωπικου οι οποιοι 8 α _παροσιουν . 'Εξ αλλου , συνηθως καλως ¦ πλ ηροφορημενοι κυκλοι του Λου · δινου κρινουν οτι ειναι _απιθανον οτι η προσεχης Βενικη Συνελευσιι _£ α συγκλ _ηΕη εν Αγγ λια-. Η προτασις περι συγκλησεως αυτης ει ς το Εδιμβουργου της _Σκωτιας κρινεται δτι απερριφθη , λογω αν επαρκειας ξενοδοχειων . Ωσαυτως _οπερριψυ ' η ετερα προτασις περι ουγ . < λησεως της Συνελευσεως ει ς _λιττλιικιτουλ του Λανκασιαρ , καθυτι και εκει δεν υπαρχουν αρκετα πρωτης ταξεως ξενοδοχεια . Τλ _ιΡΑΓ Κλ ΚΡΑΤΗ ΤΑΣ ι _ΟΗΤΑ ! ΥΠΕΡ ΣΥΝΕΡΒΑΣΙΑΣ ΜΕ 1 ΗΚ & , 1 Ι 1 Οχ _μετλοχουν _Μεοογει »/! _θυ _συμφωνου δια την αμυναν κατα _™ υ _κομμιι _υνισμυυ ΚΑΤ- ΡΟΚ 20 ( Ρεουτερ ) .- _ Κατα την _αρξσμενην αποψε _ενταυ θα _ουνοδον της Πολιτικης Επιτροπης του _Αροδικσυ Συνδεσμου _, αναμενεται οτι οι Πρωθυπουργοι των ουμμετεχουσων επτα χωρων ιης Μεσης Ανατολης 0 α _συζητησουν το ζητημα της _στενωτε ρας _οτ _, νεργαοιας _ιο- _' ν μετα των _Δυτι-< ων _Δημοκρατιων . Οι κυριωτεροι _παραγονιες της Επιτροπης ταυτης Πρωθυπουργοι του Ι ρακ και της Συριος Νουρη Ες Σαι ' ντ Παοας και _Ναζι μ 'Ελ ι _, ουτου Γεης , πιστευουν δτι ειναι ανεφαρμοστος _οΙαδηποτε πολιτικη ουδετεροτητα . Α μφοτεροι υπο _· - στηρ ιζουν οπως τα Αραβικα κρα τη διαδηλωσουν επιτηνως την _συμπαθειαν _τι . ' ν _ττμος τας Δυιικας Δ ημοκρατιας . Τοσον η ΚιΜρνησις του Ι ρακ 5 σθν και της Συριας α ' _σθανοντσι _ιας χωρας τκν _περιοσοτερον _εκιευειμενας εις τον _κινδυνο-ν επιδρομης , ατο ο . τι _αιο _θανονται τας _Ιβικας των μερικα αλλα μελ η του Συνδεσμου . ΗγγελΟ η δ _ιι ο Πρωθυπουργος της Συριας _ιινα ι κομιστης προταοεων δια ιην ι . _νοποιησιν ολων των Αραβικων στρατιωτικων δυναμεων , « ς μετρον ομυνης κατα ενδεχομενης ( π ιΟιοεως . Ουτος δεν ειναι _Ικανοτιοιημενος εκ της υφισταμενης Συνθηκης _Συλλογι- , γης Ασφαλειας των Αραβικων χωρων , την _ωποιαν δεν υπεγραψ . _τν μεχρι _τονιι : αι _Κυδι . _ρ-.-ηοοεις του Ιρακ και της Υ _περιοροπνιΛλλαι προτασεις _ιτι οποιοι 0 Λ συζητηΟυιΛ' υιιο _Ιη'Ι Πολιτικης Επιτροπης περιλαμβανουν ιι | _Λτγ ( - • τν ιου Βενικου Βραμματεως του Α | χι 6 ικειυ _ι . ιινοειιμου _Αυπιουλ Ραχμον 'Λζζιιμ Ποοα , 6 _υιιοιος λεγεται τωρα οτι ιυνοει την _εισδο χην των _'Λρι- _^ Βιικων χωρων ι . Ις το _Αιλιιντικον _ιυμφιονον η _ιιαρομοι _ου ειδους Συνθηκην μεταξι του Αραβικου Συνδεσμου κα των Δυτ ικων Δημοκρατιων , Ουτος ειχε δηλωσει εσχατως ενταυθα , οτι μια τοιαυτη Συνθηκη Οα _αντικοτνιο ια τας υ _'» ιοταμ ενας εν τη Μεση Ανατολη διμερεις _αυνΟηκ'Τς . Η Πολιτικη Εππρο : Βη προκειται , _ωοαυιως , να _σι-ζητησι _! _, την _καταστασιν εν τη Απω ' _Αναιολι - ) και ιας προτασεις τιης _κορμουι'ιοττκης Κινας δια την καταπαυ . αιν του πολεμου . Το ζητημα _τουιο 0 α συζητηΟη υτιο ι _^ ς » _εος _ττλ ηροφοριων τας οποιας ε-Γωυεν εις τον Υπουργον Εξωτερικων της ΑΙγυπτου και τον Πρωι ! _ιπτουργ ον της _ινιι ' ισς α _Πρωθυπουργ ος του Πακισταν κ . _Αιακουατ Αλι ) Χαν κατα την σημερινην εκ του αεροδρομ _ιου ιου Και ρου _διελευσιν του . 01 _ΡΩΣΣ 0 Ι ΙΔΡΥΟΥΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΓΟΝΝΗ , 20 ( Ρεουτερ ) . ΠΙ _^ την _Σοδιετικην ζωνην της Βερμανιας και εις μιαν νησον _της _Γαλ _τικ ης ΙδρυΟησον _οχολι . ια _ιι | ς κομ μοενιει _τιΜης πι μπτ .- . _ι φαλαγγας , 6 1 _ανδεας _κει ' ι γυναικας , _εις ιο οποια _οιδασκονται μαθηματα _καταακ _οπειας κα σαμ'Λοιαζ . Μετα το π ' ρας ιων μαθηματων α _μετΟητσι ιξαποοτελλονται ιι ς την Δυτικην Βερμανιαν διο να ο _-αλαβουν αυνηΟκις εργαοιιι . ει ς εργοα ιαοια . _Απαγορι _λ'τιιι _τι ς α . ' . _τους να γινουν μελ η του _Κεψμοιινιοτικου κο μμα τος η να Χ ( - Ι | ιιι μοτιοιουν' ιον _οργανισμον του κομμ ατος , 'Ο ο τρατηγ ος _Μοντγκο μι : () ι * | ι · φΠα . ιε _οηρτμον ι _, 'ιι _Γρυξι'λλης διο να διι _ξαγα-ν η _αυνομιλιαι μι ιο ιων _Οελ γων αρχηγ ων των _στραικΛιιι _, υιν _ιππελειων . ι * λ α β β Γ £ Γ » ' Ο Στρ « τη _γ ος Μακ Αρθουρ δηλοι ΤΟΚΙΟ , 20 __ ( Ρεουτερ ) . — Ο στρατηγος Μακ _Αρθουρ μετεβη σημερον αφοπορι- , ' κως εις Κορεαν , οποθεν επεινη _ Οεν αυθημερον εις Τοχιο . Κατα την _επισκεψιν του εις Κορεαν , ο στρατηγος Μακ Αρθ _: υρ ν _εοηλωοτν εις τοιυς _δημοοιονραφαυς τα _ακολ . ουβα : « _Ου-6 εις προκειται , να μας _ριψο _οι την θαλασσα / . Τα στρατευματα των Ηνωμενων Εθνων θο παραμεινουν εις την Κ-ορεχν _, ακριβως επι τοσον χρονο / , δσον _ηθελο / αποφασισει να ¦ παραμεινουν οι πολιτικοι των Ηνωμενων Εθνων » . Η επισκεψις του _στρ _- _Λτηγου Μακ Αρβουρ εις _Κοριαν σκοπον ειχε _συναντησιν _αυτου > μετα του διοικητου τη Ο γ δοης Στρατιας στρατηγου _Ριτζγουευ . Κοττα την _ττρωτην αυτου _δημοσιογραψικην _ετ _^ νδιασκεψιν εν Κορεα , ο στρατηγος Μακ Αρβουρ _εχαρακτηρισε την Κινεζικην _επεμδασιν ως αχρεια / και _υπουλςν ¦ _^ Ανωτερος αξιωματικο της Αεροποριας εν _Τοκιιρ _ειηλωσε σημερον την πρωιαν οτι ουδεμιαν εχει νεωτεραν _ττληροψοριαν περ ! των μεταδοθεισων χβες εΙδησεων , δτι _οτοι _^ εια της τριτης κα ' ι τετοοτης Κινεζικης στροττιας _απεσυροντο προς _δορραν εκ της Κορεας . ν . γ Εκπροσωπος της _Ογιοης Στρατιας εδηλωσεν , δτι ο ' ι ραδιοφωνικοι σταθμοι των Κινεζων και των _Γορειοκορεατων απηυθυναν _συμβουλας προς τους _Κορεατος προσφυγας δπως επανελθουν εις τ «? ς εστιας των , λογω του _ιττι _ουιοι θα εΤναι πλεον ασφαλεις , επανερχοιιενοι _^ ειτε εις τπς κοσεχομενας υπο _τεον Ηνωμενων Εθνων περιοχας , ε _' ι ' τε εις τας _Οορειους . 'Ο ως οτνω εκπροσωπος της Ογδοης Στρατιας εδηλωσεν , δτι αι _ρσδιοψωυ , κ _« ι . βυιαι εκπομτται εγενον . ο επι _τφ σκοπω να επαναφερουν τους προσφυγας _εις τα ττεδια των μαχων δια να ττρο _ιλοθη συγχυσις . _ΝΑΙΙΝΙΜΙ ΜΙΡΑΙ- ΜΧΑΙ Η ! ΚΟΡΕΑΝ Σημερινου _ανακοινοιθεν -ι ι _^ ς 8 ης Αμερικανικ ης στρατιας α-ι _νοψερει , οτι κατα τα _τελευταΤον | 24 ωρον ηυξηθη η κομμουνιστικ η πιεσις επι του τριγωνου _Βιονγ- · ι κω λ—Τσεσαν—Τανγκυανγκ , του κεντρικου μετωπου . Εις το Δυτι- 1 _Ον _μετο πον η κομμουνιστικη πιεσις ηυξηεη εις την πεοιοχην , ιιου · _μυανγκανγκνι , _^ _εταξυ Οσαν και Σου 6 ον , 23 μιλια _νοτιοανατολι-^ ως _τ ης Σεουλ . Σφοδροι μαχαι _οιεξαγονται ει ς τας περιοχας αυτας . Εχθρικα στοιχεια , τα ο · πο . α πιστευεται οτι αποτελουν . _τκ _|_ εκ . Κινεζων κομμουνιστων , εν κο _^ _ιστσντσι παρα τον _ποταμον λαν , βορειως της Γονζου , 25 μ ΙΛια ανατολικωτερον . Εις τα αλλα σημεια του μετωπου ουδεμια εχ 3 μικ η _δρασις εσημειωθη . _ Α | δυναμεις των Ηνωμενω ν ΕΡνων _απεσυρθηοαν σημερον ε < της __ Γονζου , δια δευτεραν φοραν ιντος των τελευταιων δυο _εδδομαδων . 'Λ γρ . α , οδομαχια , δ , _ει-η . νθησαν προ της αποχωρησεως των συμμαχικων στρατευματων προς αποςουγην κυκλωσεως των . ΑΙ _ουμμαχικαι δυναμεις _ειχον _ιπονακα-Ολαδει την Γονζου προ τριημερου . Ο καιρος επετρειμε σημερον εις την Αμερικονικην _ειεροποριαν να _δομδαρδιση _εχβρικΟυ ς στοχους . Αυτη επηνεγκε _σοδαρας ζημιας εις τον εχδραν . ΑΙ απωλειαι του εχ 3 ρου κατα την παρουσαν εβδομαδα συνεπεια της δρασεως _της Αμερικανικης _αεροττοριας ανηλΟον ει ς 3 , 600 . Την _σοδαρωτεραν απειλην αντιμετωπιζουν αι δυναμεις των Ηνωμενων Εθνων ε ( ς το _κεντρον της χερσονησου , οπου οι _κομμουνιστη ! _αγγελλεται οτι μαχονται κατα των _συμμαχικων δυναμεων 55 χιλιομετρα εκ της Γονζου . _Γορειοκορεατης _αιχμ _αλεοτος εδηλωσεν οτι 10 , 000 κομμουνιστων _διεταχδησο . ν να συγκεντρωθουν εις Αντονγκ , ] 25 χιλιομετρα _οορειως της Ταεντζου . ΟΥΑΣΙΒΚΤΟΝ , 20 ( Ρεουτερ ) . — 'Ο επανελθων εκ του μετωπου της Κορεας αρχηγος του Αμερικανικου στρατιωτικου Επιτελειου στρατηγος Αωτον Κολλινς εδηλωσεν , οτι οι κομ ' μουνισται δεν φαινονται διατεβειμενοι να προχωρησουν _νοτιωτερον-εις του ς δυο τομε ? ς του μετωπου , οπου διεξαγονται σημερον επιχειρησεις . Εαν ο εχθρας επιχειρηση _σοδαραν _επιθεσιν , ειπεν ουτος , θα : _τιμωρςθη . Ανασκοπων την καταστασιν _εις το μετωττρν ο στρατηγος _ιιολλινς εΤπεν δτι _ε > εχθρος _ει ς το δυτικον ακρον _τρυ μετωπου « ατα την _τελευταιαν εβδομαδα δεν _? - δειξε διαθεσιν να προελαση _νοτιωτερον του ποταμου Χαν · Εις _επισκεψιν του δι' ελικ οπτερου _υπερθεν του μετωπου ο κ . Κολλ ινς ειπεν , δεν _πρτρετηρινσε κινησεις εχθρικων δυναμεων . Τα ηθικον των συμμαχικων . στρατευματων ειναι αναπ τερωμενον . . 0 _ΕΠΑΝΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΒΕΡΜΑΝΙΑΣ ΜΟΣΧΑ , 20 ( Ρεουτερ ) .- Ο Σοβιετικος Υπουργος των _Εξωτελ ικων Αντριι _Οισινσκυ _ενεχε _ιρ : _σε σημερον εις τυυς _ενταυια _ιιρι-υδευτας της [ _Ιρεττεινιας και _Ιολλιας τας Σοβιετικος αππντη σεις εις τας διακοινωσεις του Δυτικων Δυναμεων _ιιιι του ζητηματος του _επανεξοπλισμου της Δυτικ ης Βερμανιας . ΕΥΛΟΒΙΑ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ _/ , ΙΛΝΙΛΛ , 20 ( Ρεουτερ ) .- Επ ' ι ι ου Αγγλικου σκαφους _« _Χορτιυλιον--, το οποιον _αψι _χΟη ενταυθα την _εΟ-δο , ιαδα _ταυτην ικ Καλ · ι _ευτας _, _ανεκολυψι η κρουομα ευλογιας . ΚαΟ' δλην την _Μανιλαν ιλι _' , ψΟηοαν αυστηροτατα μετρα δια την προληψιν εξατιλωτεως _ιης | _ιπ-αδοτ , κης ταυτης _αοΟενειας . ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΛΕΜΕΣΟΣ , 20 ( Βου _αντοποπρηου μας ) .-- Εξαιρετικη _κινησις ι ' _ιτικ _ριΤΤΒ . _ι _ι ! ι τον λιμενα μας οπο των _μεοων τηι- _ειΙδομιΙδος . ΙΙλη · . ι _τιιιν ατμοπλοιων « Οεγγαζητ , Σον Αντρες » , . _ιΛημητρωφ » κα ' ι « Μαλιαιτιπν . _» , τα οιιο _, α / _ιιομιοαυ γεν . κ ον ψορτιον , _κατεπλευοαυ χθε ς _τα ακολοι (! : ι : ., Η _' σιορ _» ( Ολ _λιινδικον ) με 300 τοννοιις γινι-> _-ι ιυ _ψοριιυυ , ° Ζ ( . _γκι _5 _> ( _Ουγγι ι · . κ 4 > - ) με 100 _τοννοιις γενικου _ψορτιι υ , ι . _ΤοτινσκΟι ( _Βιουγκοτλαυι->· Λν ) με 1300 τοννους ταιμινκον , κα ' ι ιΜ ' _, _' λτηζ _Πρινς ι . με υΟΟ _ιηνιτιυς γενικου φορτιου . _ _ΛΛΡΝΛΞ , 20 ( Βου ανταποκριτου μας ) . · -Σημερον κατ / _πλειπε _τιΙ Τοι / _ρκικον ατμΛπλοιον « 'Λκαου ) , Τα ι . Ις τον λιμενα μας ναυλοχουνια _τιλΛι παραμενουν αδρανη _λογι , ι της _κοκοκαιρ _ιας . ΒΛ ιΦθυ « ιιει · , το οποιον ( Ια _κοτυπλευαη την προοιχη _Τριτιιν _εις Λαρνακα κατ _ευΟκιαν εκ Πορτ _Σαιτ αντι _« Ις ΑμμΑχωστον 0 _Λ _ιτειραλαβη ψορτιον τκιταιον και Οα ανα _ , < ωρηση αυθημερον διςΙ Οηρυταν . ΛΕΜΕΣΟΣ , 20 ( Του ανιατιοκριτου μης ) , _Αναμενεται να _καταιιλευοη _σημιρ _^ ν _ε ' ς ιον λιμινα μβς τα _ατιιαπλοιον « Μιροτ Ολιβιιρ » με 1000 κυβικα μιτρσ _βυπιρης { _υλζιας , _Μι _ΜΨΓ _εΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΗ Γ _38 ΓΕΙΙ ιΙΡΙΙ Μ ΚιΝΕΙΟΠ Ηυ ΟΥΑΣΙΒΚΤΟΝ , 2 < ΜΡεου : ερ ) ,-Η _Κυδερνησις των Ηνωμενων Πολιτειων _Οα _ζητη _^ η ττ , _Οανω παρα _ιου Κογκρεσσου την _δγκρισιν _πο _^ _ου 4 3 _περιποΛ εκατομμυριων _δολλαριων δια την παραχωρησιν στρατιωτικης 6 οηο - '' ας προς τας εν · Φορμοζη Κινεζικο ς εθνικιστικος δυναμεις , 6 1 ΤΣΕΡΤΣΙΑΑ 1 » _ΜΜ _ιΙΙΡΙιιΙΙι _ιΙΝΙΙΜΙΙΙΙΙιΙ ΜΕ ιιΑΜι ! Ηιιιιι ΠΑΡΙΣΙΟΙ , 20 ( Ρεουτερ ) . - 'Ο κ . _Τσερτσιλλ θα επισκεφ 5 τ κατα το _Σαδβατοχνρ ισκον τους _Παρισιους . καιτοι η επισκεψις ' του _εχαρακτηριοδη επιοημως ως ¦ καθαρω ς Ιδιωτικης φυσεως * , ο ' κ . Τσερτσιλλ 0 α δι _^ ξαγαγη σπου ) _δαιας συνομιλιας μετα Βαλλων πολιτικων ηγετων . · | 'Ο κ . Τσερτσιλλ 6 α _γευμαιιση _αττοψε εν τη 3 _ρεττοινικη Πρεσβεια μετα των πρωην Πρωθυπουργων της ' Βαλλιας κ . κ . Ρευνω και Μπιντω , θα _ιτρογευματιση αυριον ( σημερον ) μετα του Πρωθυπουργου κ . Πλεβεν κα ' ι του Υπουργου Αμυνης . κ . Μωκ και _0 α _ προγευμ . _ατιση την Δευτεραν ( αυριον ) μετα του Υπουργου των Εξωτερικων κ . Σουμαν . ΠΟΑΑΑ ΝΓ * ΕΤΑΦΗΙΑΝ ΥΠΟ ΟΒΚΟΥΣ ΜΟΝΟΝ ιΝ ΕΛΓΕΤΙΑ ΒΕΝΕΥΗ , 20 ( Ρεουτερ ) . — _Ξλυετικαι ορ : ι 6 _ατικαι περιπολοι _ετ-ληττον σημερον δι' ολμων τας χιονοστιβαδας δια να _αταματησου ' νεας καταρρευσεις αυτων αι οποιαι Εχουν προκαλεσει τον _ΟανΟΠο ν εννεα τουλαχιστον προσωπων κα ! _εκαλυεμαν αγνωστο / ιΙριΟμον αλλων κατα το τελευταιο _, _εικοσιτετραωρον . Μ ' -Χρι _το-δε £ εν κατεστη δυνατον να ανασυρθουν τα πτωματα _τιιν θανοντων οι οποιοι κεινται υπο τονους χιονων . Εις πολλα γνωσ τα χειμερινα κεντρα οι ξενοι απε | ιονω 0 ι > _σαν αλλα τουτα διαθετουν επαρκη τροφιμα και καυοιμον Ολην και συνεπω ς , οι ξε ' . οι Ην Εα υποφερουν , ΧιονοΟυελλσι απεκοψαν τας οδους και τας σιδηροδρομικος γραμμας , και _ει , ι '| ρ _3 ρωοαν τας τηλεφωνικος και τηλεγραφικος _συγκοινωνιας . _Ει ς το Τυρολον , κατα μηκος των Αυστριακων ουνορων , εις 18 ειηι φοιτητης _ετυφη ζωντανος _ιπο τας χιονας καΟ' _υν χρονον _επαγοδιο μει . 15 πρ . _ισωττει _ποοσετιαθι-ισαν να τον _οωνιον / , ολλ ' εξ αυτων τα επτα εταφ 'σαν υπο _ετιρεις _χιονασιιΚαδο και μονον ιιαιοπιν μακρων _κοτιιο ι _κατωρυωθη να σωθουν . Ο _ταψεις υπο τας χιονας φοιτητης δεν ανευρεθη εισετι . Χιονο & _, Ιελλα εν Αυστρια προεκαλεσε πυρκαιαν _εις . Ενα _ηλεκτροπαραγωγικον _σταΟμον , Οστις _ιγενετο παραναλωμα του πυρος . _ Ξ 1 ς Εν αρεινον χωριον δυο γυναικες _εταφησοτ / υπο τας χιονας , καθ δν χρονον _Εβοσκον τα ζφα των . . Το απογευμα της σημερον μεγαλ η _χιονοστιδας κατερρευσεν _εις τη ) πολιν Λντερματτ και _προεκαλεσε την καταρρευσιν _δ-λ ) _οικιων , Οαψασα ε , νια προσωπα , _συμπιριλπμδανομενΜν τεσσαρων παιδιων . | Η _σιδηροδρομικη σηρσγξ , η ε _'ωνουοα την Ελ _ΟεΛαν μετα τικ 1 Ιταλιας εκαλυ _ψΟ η _εις ττολλα αη · _μεια υπο _χιονον υψοες 12 μετρων . Κατα νεωτερας πληροφοριας , « ι γιγαντιαιοι χιονοστιβαδες / οιπνες επεσαν κατω . απο τας _^ _λ _6 _ε _^ _ο- _ _I _^ _αλο _Λι _' _στριακας Αλ . ε ις , _ιπηνεγκον τον θανατον 17 τουλαχιστον προσωπων , £ 0 αψαν υπ ' αυτας _δωδι κα ετερα προ- . _οωττα , _εττο _, νι , γκον τον τραυματιομον _ιις πολλα αλλα ' και ιπε . _κλειοον πεντε _Πρεττανους του . ριστα ς εις _Εν _ξενοΓοχΛο ·) , ΣΥΝΤΟ ΜΑ ΤΗΛ ΕΒΡΑ ΦΗ ΜΑΤΑ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 20 ( Ρεουτερ ) _,-^ Εκπροσωπος του _Γρειτονικου Υπουργειου των Εξωτερικων _εδηλι . χτε σημερον , διι ιΙ _Γρειτανια _μελετςι ποια μετρα δεον να _λαβη διο ιους _ετιιβλιιΟ'νιιις χθες περιορισμου ς επι των ξενων δι · πλωμαιων ιν Γουδαπεστη , ΟΙ νεοι κανονισμοι περιοριζουν _τας κινησεις _γο „ ( ν ιη Ουγγρικη πρωι _ειιουση ξινων διπλωματων _ε _, _ις ακτινα . 10 _χιλιομετρων ατιο του _κιντρου της πολεως . - Λ 1 _Κυδιρνησεις _Ηρεττεενιας και Ισραηλ _αυνεψωνημειν _υποις _αιιοδεομι . υΟη ενιο ς ιων δυο προσεχων ετων το ι _'/ _ιιολοιπον των ι ' . ν Αγγλια Εβραικων κι .-ψαλαιων , τα οποια ανε ρχονται _» -Ις _ Ι · Ι _ττεριιιου Ικατομμυρια λιρων . Το πρωτ ον ιιος Οα Λιτοι _δεομι . υΟουν 7 , 000 , 000 λιρυι , και το _ετιαμενον τα υπολοιπα , ' ι -Η ΙοπανικΛ _Κυδιρνηοις ιζη . _Πη-ιε σημερον 6 παημως _ιπως γΙ-| ν ,. | _δεκτι _^ εις το Ατλιιντικον ι . υμ _ψωνον η τουλαχιστον _διτως _παραοχεθη _ιις συτιΙ _ ν _ατροτι « τιιιη οο · ηυεια _ παρα των Ηνωμενων Πολ ιτιιων , Ι -Εκπροσιοιτο ι _τηο Ιιαλικης _Κυβιρνησςως ιπιβιιαιωσι _σημι-Ρον την πλ ηροφοριαν , δτι η Ιτα · λ ( α _διωρισε _Πρεσδευτην _εις | ' . _οιτανιαν . 'Ο νεος Πρεσβευτης ειναι ο κ , Φραντζεσκο _λντρια Ταγ . λιανι _, ηλικισς 63 ειων . • Η _Ιο _ιιανικη _Κυδερνησις , ς ' ις _ανεκοινωΟ η _' ηημφον ιν Μαδριτη , θα _τιροδη εις _διιιλωμαιικας πα . ( ααταοιις _ττ , _ιος τας Ηνωμενος Πολιτειας επι το δτι αυται « κα · μνοιιν _διακριοειςν _κιντα την πα · _ραχωρηοιν _Οεωρηοεων _διαβατηρι _· . ων εΙς _Ισπανουτ , θυελλα , σαρωσα ' _ο- α ολοκλ ηρον το Λλγιρ _, _ον και _την Τυνιδα , _^ _ατα τα ς δυο _τελςυταιαι ημιρας , _κατιοτρειμ μεγα μιρικ της _ισοδειπις εσπεριδοειδων της Ι , οριΙου Λψρικης , ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ _ΕΝΠΣΕιΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΘΗΝΑΙ , 20 ( Ε . Ι , Ρ . ) .- Την 10 . 45 ττ . μ . της _αυριον ( σημερον ) θα _συγκροτηδη εις την _α'ιουσαν του « Πορνασσουι- δημοσια συνεδρια της Πανελληνιου _Εν ' πιτροπης δια την _Ενωοιν της . _ιΝυπρου καθ ην 9 α γινη _αττολογιο-μας των μεχρι τουδε ενεργειων αυτης . Θα ομιλησουν ο _Μετκαριωτοιτος Αρχιεπισκοπος Αθηνων κ . Σπυριδων και οι κ . κ . Ν . Κλ . Λανι ' _της και _Σαδδας Λοιζιδης . 01 ΚΟΜΜΟΥΗΙ ΣΤΛΙ ΕΝΛΜ 1 Ι ΤΙΙΣ ΒΕΡΜΑΝΙΑΣ ΙΙΡΛΒΛ 20 ( Ρεουιιρ ) . - 'Ο Προεδρος της _Τσιχοειλοδακιιις Κλ ' μιιΙ _Βκοιδαλντ εδηλ ( . _κιε ιιη · μερον , οτι η Τσεχοσλο _βακια ειναι _ιιπο . | . ιτ ( ι 0 μενι | , Λτιι . ιγ το Ι _ιρμαι-ικον πι αθλ ημα _λυιιη ουμι _, ιωνως τιρος τας _προτασεις _ιης _ιιυνελ-Οουοης κ ατα τον παρελθον τα Ο · κτωδριον ιν Πραγα οι / _νοιασκεψεως . « Οα ανωνιο 6 ινμι . ν , ειπε , με ιι · λος μος ιος δυναμεις 6 ια να _ιψειμ μοσωμιν _τος προτασεις > . Η _δηλωσις αυτη _πιριελαμδο · _νετο _ει μηνυμα _εν _θαρι _υνσεως ιιρος ουνεδριον _« _ειρηνης » , τα οποιον ηρχισε _οημερον εν Πραγα . Ολο κλ ηρος η _τιολις ητο σημαιοοτολισμ ενη δια το συνεδρων τουτο , _εΙς το _οιτριον _ιταριοταντο ε ΟνικαΙ ηνιιιιροσωιιειαι , _καιλ ' ος και αντιπροσωποι εκ _Γοι / λ γαρΙεκ _,, Ουγγαρια ,, Ιταλιας και 6 λλ _« ν χωρων , ΚΥΓΕΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ , 20 ( Του ανταποκριτου μας _) .-- Τ 1 ληρθι [> ορουμεθσ δτι ο ' ι αξιωματικοι της αστυνομιας κ . κ . Αποστολος _ιυπριανου και _Σαλι χ Μεχμετ Οα προοχ _Οουν ει ς ΛρχιεπιΟ ωρηται ,. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ Σ , 20 ( ΤοΟ αν _ταποκριτου μος ) . _-- _ 0 εν τω _Ταχυδρομειιρ Αμμοχωστου υπαλλ ηλος κ . _Οεοδ . _Αργυριδης , _μετατι-Οοται απο μεΛι υριον Αευτεραν ει ς Λευκο : σιαν . ΕΙς το Ταχυδρομειου μσς , ανελαδον _ε ργαοιον δν _' _. ο νεοι υπαλληλοι , οι κ . κ . Αλε ξανδρος Χ _ ' Γασιλειου κοι ιζπ τχρ _Μεχμετ . ΛΙΚΛΙ 0 Ν ΑΙΤΗΜΑ Την _τιρωιυν της προσεχους Πεμπτης , αντιπροσωπεια των συνταξιουχων _της Κυβερνησεως εκ των κ . κ . Ευριπ ιδη Ιωαννιδη και Αχμ ετ _Περτεδ , _ουνοδιτνομενη υπο του προεδρου του Συνδεσμου Κυβερνητικων Υπαλληλων κ . Παγκου ΜουραυΚη , Οα γ ινη _δεκιη υτιο του _εντ . Αποικ . Βραμματεως . ΟΙ συνταξιουχοι 0 α αναπτυξουν του , λογους , δια ιους οποιους πρε πει να ΙκανοιτοιηΟη το αιτημα των περι _αυξηοεως των _ατιοδο- _, χων των . _Βιι ς _ιονλιμε . να 'Α μ ( ι οχ _ωοτου _ιζ _^ _φορτωΟη _χΟις ινα πολυτελες αυτοκινητων _ι'ΠιΙΙΙΜΡΗ - . Βια _ιτειεΛ' αρα ν ε _ηροορι _^ ετ _») II ηπα / τηυτς Οα 6 ο 0 η την 1 Οην Φεβρουαριου εις τον 'ΜΠΟΥ _ΜΙΙΟΒ «(« τω « ΜΑΒΙΚΟ ΠΑΛΑΤΙ » , ι ( _αΑγυραο » _τι τα κιοιτηρια αχ . 01 ΤΡΟΧΟΙ ΛΑΡΝΑΞ , ? . 0 ( ΤοΟ ανταποκριτου μας ) . —Την νυκτα της παρελθουσης Πεμπτης , -ιο Ιδιωτικον _αυτοκινητον _δ-474 _οΓηγουμινον υπο του Βεωργιου Πετρου εκ Λαρνακας , ενω _ηλουνχν ιπι της _οδου Λαρνακος — - Αμμοχωστου , παρα το πρωτον μιλι , _ττρασικρου «/ ευ ιττι δενδρου . Η _επιβατις Ριτα Οαρναβα υπεστη Ολασιν της _αρισπρδς κνημης , Το _συτοκινη · τον _ιττιρτη ζημιας £ 30 . 0 ΔΕΙΚ ΤΗΣ ΛΕΙΑΝΙΚ _ΟΝ _γιΜ 0 ( _Ν ( Κ « Τ _εηιοημον _ακικοινωσιν , ω διικτης λιιανικων Τ ιμΛν την | Ι . Ι . 1941 _εδεΙκνυεν Ιοα . _! _ιοναι διις . Ινρντι 107 μοναδΗν , 'οΡ παρελθοντος μηναι , Β _ΥηιΜυνος _ΟΕΜ . _ΛΕΡοΜΙ Τυιτοις _ι « ΚΟΧΜΟΙ > ΙΜ Χ , _ΚνριοκΙβιν Λ « Μ ( _Μι « . Α 1 ΤΕΛ ΕΥΤ Α 1 Α _&( ΕΖ £ » ΕΡ _« Κ ΑΙ Κ ΑΙ ΕΞΩΤ Ε Ρ 1 Κ Α Ι Ε 1 & ΕΗ ΣΕΙΣ

Τίτλος Θέμα Σελίδα