& ΙΑ ΤΟΝ _ΚΟΑΟΣΣΟΝ ΤΗΣ ΡΟ & β Υ Ο πρωτοπαλαιοτης Δημαρχος Παφου μης προκαλει εις την Ροδον Χαι το πηδημα . Αν _χρινωμεν _Γμως απο την χαΟολιχην Αναστατωσιν που _^ του επεφερε χαι η απλη _διαδοσις δτι θα _£ _χι ) Εθνικοφρονα αντιπαλον εις τας _προοεχεις Δημοτικας _εκλογας , καθως και απο τα _ιιδριβτικον _περιεχομενον των ... δεκα στηλων του τελενταιου μονοφυλλου του , πολυ φοβουμεθα δτι εως τοτε ο Κολοσσος ουτε την Ροδον Οα μπο ρεση να διι , ουτε το πηδημα ν « καμη . Παραπονειται 3 τι δεν ιπογραερομεγ τας απαντησεις μας χαι μας Αποκαλει δειλον ανοινυμογραφον , θελει να τον _πιστευσωμεν οτι Οεν ξεορει με ΛΟΙον εχει να καμη _υστε _εφθασεν _ιις το καταντημα να υδριζη χαι < $ _παντιι ει αγνωστον προσωπον Συγχρονως δμως χαι εκεινος δεν υπογραφει τα _γραφομενα του χαι μαλιστα _φοο τωνει παντοτε την ευΟυνην εις την « Ν . Π . _Επιθεωρησιν » προς την οποιαν « σχεδον παντοτε συμφωνει δ Δημαρχος Παφου » - Αυτο το σχεδον παντοτε πιστοποιει δτι εκεινος ειναι γενναιος πραγματι ανωνυμογραφοςΑς υπογραψη με το ονομα του τα _υΟρεολογιον του και Οα υπογραψωμεν και ημεις τα Απαντησει μας . Τουλαχιστον εις περιπιωοιν αγωγης _λιδελλου δεν θα Εχιι την ευθυνην μ ονον , · ο υπευθυνος εκδοτης της « Νεας Πολιιικης Επιθεωρησεως » χαι ο τυπογραφος . 'ΕλΙ _τιι ευχαιριο _ειδοποιουμεν τους _ενδιαερερομε _· ους δτι αι υβρεις εις τας οποιας καταφευγει δ Δημαρχος Παφου _αυσιηματικω οταν _οιεξαγιι εκλογας , ημας τουλαχιστον δεν μας πτοουν , Αλλα οι συνυπευθυνοι του Ας μαθουν οτι δεν Οα διστασω μεν να τους _προσαγαγωμεν ενω πιον του Δικαστηριου . Ο κ . Χριστ . Βαλατοπουλος Εχει πιχραν _πειραν τουτου . Μετα τον πραλογον αυτον _προχωρουμε εις την _απαντηβιν μας . Σ χετικω ς με τους Αριστερους της Παφου _ξεορομεν δτι και ε » Ιδιος _εξεφρασθη δτι τρομαζει μηπως ψηφισουν τον Εθνικοφρονα αντιπαλον του , οποτε ο > κ . Βαλατοπουλος Οα χαση χαι . δ , τι του εμεινε δηλ . τα πανταΑγωνιζεται δια την πολιτιχην δπαρξιν του και δια τουτο δεν _απορουμεν δτι διαδιδει ο 15 > ιος φημας Ιδικης μας συνεργασιας δηθεν με τους Αριστερους δια . να τας _μεταφερη εχ των τριαδων εις την Εφημεριδα του και να πλαση φανταοτικας . διαπραγματευσεις με τους Αριστερους της Παφου . Και παλιν τον εαυτον του ξεγελα ο δειλαιος . Εαν οι αριστεροι της Παφου ως Δημοται ενδιαφερονται διο να σωσουν τον Δηιιον απο την καταστροφ . ην και μαυρισουν τον κ . Βαλατυπουλον , ως αλλως τρ Οα καμι ) και το μεγαλυτεροι · με ρος των Εθνικοφρονων , _εινιιε . δικαιωμα _τιον χαι καθηκον των , ημεις δε δεν ειμεθα εις Οισιν ουτ ε πρεπει να τους _εμποδιαιομεν . Του _νπενθυμιζομεν και παλιν δτι ειναι εκεινος που _διεπραγματευΟ η και συνεφωνηΒΕ με του κομμουνιστας Παφου χαι Λεμεσου ( Σκελεαν και αλλους ) και τη _υοηβεια _τοιν εξελεγη Γουλευτη Παφου τυ 1931 χ αι κοκορευεται αχρι σημερον . _ΚιμεΟα | ιι ( _ιαιοι οτι ποθει διακαω να _επαναλαυ η το _πειριιμκ τη συνεργασια εν ιυοο κινδυνου , Αφου _αρχισε να _ενθυμειται 6 _τι ηιο ποτε _χομμουνιατη _κπτα την πρωτην Βιχοσιπεντπετ _ιαν τη ζωης του και ιιτι Εγινε σοσιαλιστη κατα την δευτεραν _εικοσιπενταετιαν ,. δια να επανελθει και παλι ν εις την . τρωιην του Ιδεολογι α * δτβν εντος ολιγου εΙσελΟη , εαν δεν _εισηλθεν , εις την _τριτην ειχοαιπεντυχτιαν της ζωη του . Λυτα τας _« _τροφας δεν εκαμαν ουτε ο 3 Ιιτριαν ουτε ο Ουιλκι με τους δποιους τοσον μετριοφρανως _προσομοιαζει τον εατυον του ο κ . Δημαρχος Παφου , . . - _' ' : ' _ΙΙαραθετομεν κατωτερω _μεριχας Απο τας ερωτοτροπιας του με τους αριοιερους : α ) καλει τον Βραμματεα του Αχελ Παφου εις το _γραφειον του χαι του ζητει , _χαταιογον των εργατων Παλαιων Συντεχνιων Παφου δια να του _δωση εργασιαν ιις τον Δ _· ημον . Αυτην την _χειρονομιαν _πρω'ην φοραν καμνει , Αφ η ακο Αριστερος Εγινε σοσιαλιστης , _ιΟ συγχρονια δι εγγραφου αναγνωριζει 3 ιι ι | Νεα Συντεχνια εργατων Παφου ειναι η μονη οργανωσι μεσον τη οποιας δα . προσλαμΟανη εργατα δια τα εργασιας του Δημου Παφου . ( Γλεπε « Ν . Π . ΕπιΟεωρηβις » ητοι το επισηιιον οργανον του κοιψατο ημ . 8 ) 6 ) 1 ) Μ ) . Δειγμα _χαΧ τουτο της πσλ . _~ κης του ευθυτητας . γ ) £ 1 το Ιδιον φυλλον του δ Δημαρχο _Παφοο γραφει δτι ειναι ευτυχημα οτι « τα Απλα χ » ι τιμια στελεχη του Κομμουνιστικου κομματο Παφου » Οα πειθαρχησουν εις δεδομενην σιιγμην ( των Δημοτικων εκλογων ) εις την _αχνην και τιμιαν εργατιχην των συνειδησιν και _δχι ει του περιφημου _ηγετα των οι οποιοι δεν Εχουν σκοπον την προωΟησιν του _κομμουνιστικου κινηματος εις Πα · φσν » , πραγμα ι > οποιον , _προσ-Οετομεν ημεις , διεκδικει να καμη και Αποτελει τον σχοπον του ηγετου τη ΕΟιικοφροσυνης εν Παφω , εαν _λαοτι τα ψηφους τα ν . δ ) δια να μη δυσαρεστηση του δικηγορους χαι αλλους πο · _λιτας οι οποιοι φανερα υπεγραφαν την _δηλαχιιν ειρηνης { ν _Ιιαφω _Απεφυγκν επιμελως να δημοσιευση τα ονοματα των . Δυστυχω δια τουτον η τοιαυτη χειρονομια του δεν Οα εκτιμηΟιι ω νομιζει , Αλλα ως του αξιζει . Δια του _ιδισνς _λ . _ογους εκλογικης Αναγκης ετηρησε σιγην ο λαλιστατο , « οι δεν Ανεγραψε εις την εφημεριδα του ουτε τα ονοματα των _προηελΟοντων ει την δεξιιοσιν του Διοικητου Παφου ε _^ _ι τφ εορταπμζι των γενεθλιων της Γασιλισσης της Αγγλια , ισως διοτι τα προσωπα που τοι κτυπουν στα νευρα δεν προσηλΟον , Παρελειψεν επισης να προσθεση τα ονοματα εκεινων που προσηλΟον εις την δεξιωσιν προ τιμην του _Κυβερνητον , η οποια _Εγινεν εν τη _οιχιη του Διοικητου την 10 . 0 . 1052 . _ΕΘΝΙΚΟΦΡΠΝ ΠΟΛΙΤΗ 2 ΠΑι > ΟΤ ( Επεται το τελος ) ο προχθεσινο ς _ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΟΣ ΑΒΩΝ ( Νικητης & ν βδβιχ $ η 6 Κυπριος _ποτ , λαιστη Κω · _ατκς _ΛιΜυσης ] Την νυχτα τη προχθες _Κτν ριαχη διεξηχθη υπο ιο _φως προβολεων ο προαγγελθει παλαιστικο Αγων μεταξυ του Ελληνο πρωταθλητου _ΑΙγυπτου ( Κυπριου εκ Κυθραιας ) Κωστα Μωυση χαι του _πρωταΟι . ητου Γαλκανιων Μωχαιιετ • Απτελ Αλ . 'Ο αγων , & οποιος ητο συναρπαστικος και πεισματωδης , Αλλα και σκληρος , εληξε με _νικην του Κυπριου πρωτοπαλαιστου εις τον πεμπτον _γυρον , κατοπιν κτυπηματος δια τη χειρος ε ' ις ιον στομαχον και ) . ακτισματος δι * αμφοτερων των ποδων , το οποιον κατεστησε τον Αραβα _, τρωτοπαλαιστην ανικανον να συνεχιση τον Αγωνα . 'Ο _Αραιυ παλαιστης δεν _παρεδεχθηβην ηιταν του και διεμαρτυρηΟη , οτι Αμφοτερα τα χτυπηματα ησαν _αντικκανονικα ως _κατενεχΟεντα κατωθεν του στομαχου . 'Ο διαιτητης , δμως , ¦ / ., Γασο Δημητριαδης δεν _Απεδεχθη την ενστασιν του και ανεχηρυξε τον _Μωιισην _νικητην . Η _ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΛΑΒΝΑΞ , ι 3 ( Του _εινταποχριτου μας ) ,- 'Η 4 > _ιλοπτν > χος _Λδει-φοτης Λαρνακος _ευχαριαει χ ιΛ συγχαιρει τους ευγενεις ουμπολιτας μα κ . και κ . Χριστου Ευαγγελιοη _, αριστα _εγκατιστ > ιμενους και _τιμιιντα το Κιιιρι ακον _ιινομα εις Καμερουν , οι οποιοι ε | _υινεαμενοι απο <( ιλα -0 οοιπικα αισθηματα πριν _ε . _τπνελΟουν τι την _γενετπραν ι . λ · _διενηργησαν _ιτρανον _μετα-£ ιΙ τιον _Ι-χη _Κυπριιον υπερ των _ΛΒυιχω ν της _πολειΛ μ « Β , ο ο-, _ιοιι Απεφερε το _πεΙΙαοτον ποσον £ 180 . 0 . 0 Ιι < 1 > _ιλοπταιχ « ς _Αδελφοτη _ιπιοης > 'υ / . _αριοιΒι ι 5 ληυ τουι _Λν-νηραμ οντας _Κνπριου χιιι ι ι _>· ς _ει'χι _'τιΙι κιΙΟε _πραοδαν _ν . _ιιΙ ιι ' Ιιιιερ _ιιιν . λ ! Π ΤΓ 1 ΒΤ Ν ΨΜ Ι ΙΟ ! Κ Ι Γ ΡΤΑΙ ΛΙνλιΕΣΟΣ , 8 ι ( ΤοΟ ανταποκριτου μας ) _.-τ £ νωπιον _αρχετοδ κοσμου _ετελεσΟηι την _πρωιαν της χθες _εις το Οεατ ' ρον Βιορδαμλη _, η επι ι | 1 ληξει των μαθηματων εορτη _της _ιΕ μπορικης Ακαδημιας Λεμεσου » . ' Λφου εψαλη ουπομος δεησις · ο διευθυντης _τιι Σχολη χ . Δημ . _Πολυδωριδη ωμιλησεν επι των πεπραγμενων του ληξαντος σχολικου Ετους , χατα τ 6 οποιον _ενεγοοΗρησαν εις την Ακαδημιαν 268 _μαθηται . Καθως ανεφερεν α κ . Πολυδωβιδης εις την _λογοδοΟιαν του , η ι « τ _οιυτον Σχολη _εστΒ μειωσε , κατα το παρελβον Ετος , _εξαιρετικην επιτυ _^ ιαν εις τας εξετασεις Λογιστικης του Εμπορικου Επιμελητηριου του Λονδινου . Εις τας εν _λογφ _εξετασεις _επετυχον 75 _μαΟηταΙ _της <* £ μπορικης , _Ακαβ _^ _ιιας Λεμιοου » , Αριθμος _αρχχτα χαρακτηριστικος της _εργοεσιας η οποια επιτελειται εις τιιν Σχολην . ' Επη ) χολουΟηοεν η εχτελεσις π ? Λυααου και εκλεκτου προγραμματος , το δποιον _περιελαμδανε δσματα υπο _τζι Χ ° _* ρωδιας της Σχολης , δ . το την _διευΟυνοτν του κ . Μ . _Σιακατιδη , Απαγγελιας και < _Ιποχαιρετιστηρ ιον _ομιλιαν ( ιπο του εκ των τελειοφοιτων Λινου _Σιακαλλνι , Κπ , τοπιν εγενετο η Απονομη των βραβειων χαι των _Απολ-υτ-ηριων , την δε δλην εορτην _επεστενι'εν ο Εθνικος Υμνος . Οι αποφοιτησαντες εφειος εχ της _ε'Εμπορικης _'Λκβοημια Λεμεσου » ειναι οι Ακολουθοι : Αγροτης Βιαννακης , Αξινης Μιν . > Αναστασιου Ανδρεας , Αντωνιαδης Ζηνων , Αριστοκλεους Χριστος , Βεωργιου _Παναγιωτης , _Βεωργιαδ-ης Ανδρεας , Βεωργιου Πανικος , _Βεοιργιοιι Αδωνις , _Διονυαιουι Υπερμαχος , Ευσταθιου Λευκιος , Ζησιμιδη Χριστ ., Θεοδοσιου Πολυκρατης , Ιωαννου Ζηνων , Λαζαοου Λδωνις · Λε 6 α 8 ιωτη Νικος , _Λοιξου Μιχαλ ., Μοδεστου Ανδρ ., Νικολαου Ανοστ ., Νικολαου Μαρκος _ΟΙκονομου _Χριοτ , · _Ονησιιρορου Ανδρ-, Παναγιωτου Ντινος , Παπαδοπουλο Στ ., ΙΙαπαχριστοφη Ανδρ ., ΙΙαταουι _Καπτι , ΙΙελαγιας Βεωργιος , Πουγιουχχας Βενος , _Πουλλειδος Ανδρ .. Σιαχαλλης ΛΙνος , Στυλιανου Κωστας , _Σικαλ-λης Ανδρ ., Τηλ ) . υρης Στελιος , Τσολαχης Ανδρ ., Χαραλα _( _ιπους Χριστος , Χ _Αντιονδς _Νιχος , Χ Λο · ιζου Γασ .. Χαραλαμπους Χα-| τας και _ηυχαριστησε την Εφορ _ιιιαν δια το ενδιαφερον των προς την _ιαιδειαν του τοπου , Το προγραμμα _περιελαμιιανεν Απαγγελιας και δσματα , καθως και μουσικα τεμαχια απι ' ι μαντολινα και _ιιχχορντεονς ( οιυ πρωτην φοραν ) υπο την _διευ-Ουνσιν του κ . Σ . Τομπολη . Εις την εσρ-ην παρεστησαν , εκτος της Λ . II . του Μητροπολιτου κ . χ . Κυπριανου , ο Προεδρος της Εφορεια χ , Χρ . Πυργ ος μιτα των μελων ιης Εφορειας , ο μεγα ευεργετης κ . Β . Καμιντζης χαι πολλοι _διηιισχαλοι . Τα Αναματα των Αποφοιτησαντων _ι < ι > ετως _ιχ Ου _Ελι . η _νικοιι _ΙΙ _'μτιιπιοιι / ιας _^ _ι'χοι'ν ως εξη χπτ ' _Λλφαυητιχην _^ ειραν : Ανδρεου Νικη , Αννινου _'Λποανυλο , _Λργνριδου Σολων , Ι ' _αυρι ηλιδου ΛΙιρ « πη , _Βι'ι'ι κινου Μιχαηλ , _Ζεμπυ λα . Ανδρεας , Καμηλυρη Γασι λειος , Κ « ραπατε « _ΠαναγιβΙτα , Κ < ιτηρτζη : Χαραλαμπος , Κο _τζιιμανη Μαρουλα , _Κουνναπης _Ιιοαννη , _Κοι _< _ντουρε , ιιη Χ _< _ιρ ., Κιρ κου _Νιτσιι , Κων ) _τινου Χα · ςιιλαος , _Λουχαιοου Θιονιχη _, _ΜουχταροΟ & ης Παυλος , _Ξυο υς Βεωργιος , _ΙΙαπαστυλιανο _υ _Λημητριο , Πελετιε Νικη , _Σιιβ-6 _ιδυ » Μαρουλι » , Σαχχονλαριοης Σι · _μι : ων , _Σιαμτανη Αιγλη , _'Ββι : λιγγα Αιμιλι α , Φουρνου Χρυσουλα , Φριγκας Κων ) τινο _, Χ '' Ιιηαννου Ελενη , ΓΛΤΤΛΗ , 23 . ( Εκτακτου _ανταποκριτου ) , ' _-Κατα την πρωιαν της χθε Κιτριακης εγενετο εις το _οχολειον _ιιατυλης μεγαλη _συγχεντρωσις γονεων προς τους οποιους ωμιλησεν ο διευθυντης του σχολειου επι των πεπραγμενων του Σ _χολ . ειου και του Συλλογου γονεων , _Ηκολουθησε μουσικον προγραμμα με _ισματα , απαγγελιας και διαλογους απο παιδια δλων των ταξεων και _επισιχνι _εις την εκ-Οεσιν εργων χειροτεχνια και ζωγραφικης των μαθητων . Κατα το α , ιογευμα διεξηχθησαν με εξιιιρετικην _επιτυχιαν Χια ταξιν _γυμνασηχοι επιδειξεις , Αγωνες _στιυου και Ελληνικοι χοροι υπο μαθητων χαι μαθητριων των Ανωτερων ταξεων . € 1 ΔΙΑΒΩΝΙΣΜ ΟΙ ΒΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΜΟΥΗΛ Την _πρωιαν της χθες Δευτερα διεξηχ θη εν τη Εμπορικη _Σχολ-η Σαμουηλ ο διαγωνισμος συνθεσεως επι εμπορικου , θεματος δια το Λεωνιδειον _6 ρα 6 _ειον , Απονεμομενσν υπο τοι ) εμπορου κ . Χαριλαου Σταυραχη , εις μνημην του υιου του _Λεωνιδου Χ . Σταυραχη . Του διαγωνισμου τουτου _μετεσχον 10 τελειοφοιτοι _μαΟηται ν . « ι 4 μαΟητριαι Την κριτιχην _επιτροπην απετελεσαν οι χ . κ . Ε . 'ΛνΟουλης , διευθυντης τη Σχολη , και οι καΟηγητ _ει ' ι Χ . κ . Ν . Τσικκινης και Β . Συριμη , εδοθη δε το 0 ε | ια < Επ ! δρασι του εμποριου ει την ηναπτυξιν του _πολιτισιιου » . _ΑΦΙΞΙΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΩΝ ΛΕ'ΜΕΣΟΣ , 23 ( Του Ανταποκριτου μα ) . —Δια του _συμ-Οατικο υ ατμοπλοιου _'ιΤαλοντι _^ - το οποιον κατεπλευσε εις τον ? . ιμινα μας το Απογευμα _^ ης σημερον , _αφικοντο εξ Αιγυπτου 02 _επιοαται , αρκετοι των _οποιιι )· ΑνηλΟον εις τας Κυπριακα εξοχας . Το · ιΤ ( ωοντ < .. · _αιτιχαΟιοτα . τυ ι Φουαντιε » , τ » οποιον δεν ε ' χει _αν . ομη γνωσΟ Β _) ποτε . 0 α επιινηρχ σ ]| την _εκτελ . εσιν του δρομολογιου _Λιγ _υπτου— Κοπρου- Γηρυτου και ταναπαλιν . ΤΟ ΚΥΝΗΠΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΦΟΜ 'Ο Αποικιακο ς Βραμματευς _αναχοινοι , ιιτι μεχρι νεωτερας ειδο ποιησεως δεν δινονται δεκτοι νεαι _αιτηοεις Λια κυνηγιυν _εις την Επιηιυλαγμενην ΙΙεριοχ ην Παφου . ΝΑ _ΛΧΟΗ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ 0 ΡΒΑΝ 1 ΣΜ 0 Ν ΗΝ , ΕβΝΟΝ ΚΤΡΗΝΕΙΑ , 23 ( ΤοΟ _Αντα-« _οκριτου μας ) . —Προ _ταν _Μαοριωτατον Αρχιεπισκοπον Αθηνων , _Προεδρον _της Πανελληνιου Επιτροπης Ενωσεως της Κυπρου , Α-πεσταλη χθες εκ Κυρηνειας το _« _ικολουθον τηλεγραφημα : _ « Ο Δημος , η σχολικη εφορεια , το _Βυμνα-οιον , οι Συλλογοι : _θρησκευτικος , _Βυμνιισιαχων αποφοιτοον , Βυμναστικος * αι Πατρια κοιι αι Νεαι Συν _^ _τεχνιαι της « _ολεως _Κυρηνειες , καταπληκτα ! διαβλεπουν οτι η μητρικη . Κυ 6 ερντ | _βις εμπιπτει εις τα δικτυα των τεχναομυιτων της _ξενοκρατιας . _Φυσκα · η Γρεττανικη _Γιπλιοματια ουδεποτε 0 _αερηση την Ελλαδα ν απαλλαχΟη πιεσεων και _ιιπεριστατων καταστασεων , προς παρελκυσιν της λυσεως του Κυπριακου ζητηματος και _κατιιπνιξιν των ελληνικων δικαιων . Καθε _Α-ναΟσλη 0 α _ωφεληστι αποκλειστικιο και μονην ην ξενοχρατιαν , Της υπομονης α ορισ . _παραδιαξονται . Αι _ευθυναι των _κτιερνητικων δισταγμων ειναι βαρυτατοι . Διαφωτισατε δτι ειναι Απολυτος Αναγκ η αιιεσου και ενεργοι επισημου διεκδικησεως . Η _Γρεττανικη _στασις _κατεστησεν _Απαραιτητον την Αντιδιχιαν . ΟΙ _φο-6 οι . Αποτυχιας ειναι _ΑπαΒΛιδε τοι . Επιβαλλεται ν ' . απο & _ακ 0 {) πλεον δν η ελευθερια « αι διχαιοσυνη Λρος μικρον λαον παντοτε Ουσιαξυμενον δια · την ελβυ θεριαν _του κοσμου , απολαυουν εις τα Ηνωμενα - Εθνη _σεδασιιου καλυτερου παροι _ειζ το σιδηρουν παραπετασμα . Α *· μαρ _/ . ος ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Σ , Βν _μνασιαρχης _ΒΕΟΡΒΙΑΛΗΣ , _Προιδροι και ΒβνιχοΙ _Βραμιιι & _τεις : ΧΡΙΣΤΗ _Χ , _ΧΕΒΛιβΙ Ν Λ Σ , ΓΡΑΧΛ Σ και ΚΑΙ · - Ζ 35 Ρ » . Προς τον .. προεδρευοντα της Ελληνικης Κυβερνησεως χ , Γ £ νιζελον Απεσταλη , _τα κατωτερω τηλεγραφη | ια : « _ΙΙεξοπορικος Ομιλος Λαρνακας · τμημα Αγωνιζομενου ιποδουλου Κυπριακου λαου , διαλαλει Αισαλευτον εμμονην επι Ενωτικ _ον Ιδεωδες και ζητει δ · πεος Ελληνικη _Κυδερνηαις θεση Κυπριακον _ινετ' επιφυλαξεων ενωπιον του Ο . Η . Ε . Ειμεθα 6 ε * _δαιοι δια _τελικην _ειαχρατησιν δικαιου μας . ΔΗΜΗΤΡΙΟΤ Βραμματευς » , ΗΥΞΗ 8 Η ΤΟ ΕΚ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΒΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΧ 6 ΕΝ ΠΟΣΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1951 Η Κυπρος « δανεισε την _Αγγλι (* ν ποσον 1 . 097 . 688 λιρδν _ΕκτυπωΟεισα ιπο του Κυβερνητικου Τυπογραφειου _εκυκλοφορησε χθες η ετησια _εκθεσις του Βενικου Λογιστηριου δια το ετος 1951 ( τιμη 3 σελ . ) Ε χ της _εκΟεοεεις ταυτης _παραλαμυανομεν τα Ακολουθα στοιχεια : Λι αλικα ! χατα το 1051 προσοδοι της _Νιιοου , _ανελθουσαι εις 7 . 201 . 062 λ ., _υπερεβησαν ας προυπολογισθεισας κατα ι . _350 . 321 λ ,, λογ <[ ι του δτι _ειειπραχ _θησαν _ιιεγαλ-υτερα ποσα των _προυπολογιοΟεντων εκ του φορου εισοδηματος , εκ του < ροι _ρου καπνου , και εκ των _τελωνειακων δαομων . Λι _υλικαι _δαπανει ανελΟουσαι εις 0 . 418 . ο . 4 υπερεβησαν τας προΟπολογισΟεισας κατα 1 . 758 . 405 λ ., _λ . _υγυ . _) _μιτιιθιυασεα _) προσθετου ποσου 1 . 200 . 000 λιρων εις τα Τα-| . < ιον Αναπτυξεως , λογοι _χορηγιας ποσου 200 . 000 ? .. _εις το ταμειον δημοσιων δανειων και _λυγιι ) δαπανης ποσου 105 . 084 λ . ει ς ανακουφιστικα εργα χατα της ανομβρια . Το συνολιχον πιοτωτιχον υπολοιπον υπερ υφιστατο την 31 , 12 , 1951 ητο 3 . 072 . 183 λ ., υπερβαινον κατα 773 . 330 λ . το του _χ (> οτ γουμ _( νον ετους . Χο εκκρεμουν δημοσιον _χρεο κατα την 31 . 12 . 1951 Ανηρχετο εις 0 . 109 . 031 λ , Το εκκρεμες ποσον των δ α _νειων , των _χορηγηΟεντοιν υπο της Νησου ανηρχετο κατα την Ιδιαν _ημερομηνιαν εις 2 . 980 . 713 λ . 'Εχ του ποσου τουτου 1 . Ο 97 . 088 λ . ΛφοροΒιν δανεια χορηγηθεντα εις την Κυυε ρνησιν του ΙΙνιομενου _Ιιιι οιλειου χαι 1 , 883 . 027 δανεια χορηγη θεντα εις _τοπ ' . κα ς αρχας εν Κυπρω . Το _συοσωρευ-Οεν _χρεωλυσιον Ανηρχετο εις 471 . 320 λ . Το συνολιχον ποσον των _προκοταιιολων _Ανηλθεν εις 3 . 910 . 53 ιι λ , · ητο δε : ιατα 1 . 518 . 841 λ . μιγΟ . _υτερον ιν συγκρισει με _τ 6 1350 . Η _αυξησις _οφειΛ « αι _κνριως ει νεαν _προ « ατα 6 «{ . ην εξ 676 . 011 λ . εις τα Σχεδιον 'Κξηλεκτρισμου και εις _προκαταυολας εις το Τμημα _Προμηθειων δι' _Αγοραν _εμπορευματων εκ 2 . 162 . 295 λ ., αιτινες ησα , ν κατα 433 . 440 λ . μεγ σ _λυτεραι εκεινων του 1950 . Το Ταμειον Αναπτυξεως εμφαινει εοοδα 4 . 625 . 650 λ ,, δαπανας 2 . 814 . 120 λ . και δπολοι » . παν κατα τα _τε ? . ος τοΟ ετους Κ 811 . 524 λ . Εκ της _φοοολογιας _ειοεπραχθη κατα το 1951 ποσον 6 . 031 . ΟΙΟ λ , , εναντι 4 . 687 , 212 λ . του 1 _£ δ 0 . Το κατα κεφαλην _ποροστον της _φοροι . ογιας κατ το 1351 ανηρχετο εις λ . 13 . 8 . 8 , εν συγκρισει προς λ , 10 . 7 . 6 του 1950 . Το εκ της φορολογιας _εισπραχΟεν ποσον Αντιπροσωπευει τα 83 . 75 % δλων τδν εαο · δεον _της Νησου . » Αναλυτικω ς η φορολογια Απεδωσε κ α _τα το 1951 τα _^ ξης ποσα : Τελωνειακοι δασμοι 2 . 551 . 754 λ . , εν συγκρισει με 2 . £ 07 . 212 του 1950 . Αλλοι δασμοι 1 . 053 . 561 λ ., εν συγκρισει με 913 . 251 λ . του 1950 , δικαιωματα χαρτοσημων χα ! Αδαων _ΕΟ 4 . 503 λ . εναντι 200 . 091 λ . -οι 1950 · φορολογια _ζωονν . . -. _« ι ' περιουσια 59 . 508 λ ., εν αντι 5 . 086 λ . του 1950 , φορος εισοδηματος και κληρονομιων ι . 001 . 681 λ ., Εναντι 1 . 221 . 66 * λ . τοιι 1950 . V ζ *········· * »······ ················ ······ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΒΥΜΝΑΣΙΟΝ ΠΑΦΟΥ Ι • • _~—_<—__ • • ΛΙ _ΕιπιτηοΜιι εξετασεις Α' σειρας Οα _οιεξαχΟωσιν ι ( Ιπο της _, ΙΙιΒ ι Ιουνιου μεχρι της 5 ης Ιουλιου _αυμπεοιλαμ * } ( Ιανομενη , _« Ιπο της _Γης'μεχρι τη 12 η π . μ . Ι ι 01 _προπι-ρχ ομενοι δεον _Απηρπιτητιο να παρουσιασω- Ι σι του τιτλους σπουδων και κοταΛαλωσι τα εκ δεκα σε- • _λινιων ( 10 /·) δικαιωματα . • · • ΚΚ ΤΟΥ ΒΥΜΝΛΣΙΑΡΧΕΙΟΥ Ι • · _>······· *··*···· ········ ¦············· _·«·? ' ΜΕΒΑΣ ΑΠΟΒΕΥΜΑΤΙ ΝΟΣ . ΧΟΡΟΣ _^ _ι _| _Λιιομανοι _Οι χ 6 του ! ! ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΥΓΕΡΝΗΤΙΚΟΙ , _ΥΠΑΛΛΗΛΠΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ : ' , « _Ις τδν » _ΚΙΙΠΟΝ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ ι ' _< ΤΗΝ ΤΕΤ ΑΡΤΗΝ 2 * ν ΙΟΥΛΙΟΥ , 1953 _| 1 ι _Αιτυ 7 , 30 μ . μ , μεχρι του _μεσονυκτιου • Εισοδος : Δι ' Λνβρα 4 ) - : ' , ι Λια Κυριας χαι Δεσποινιδα 2 )· ' Ου _δβμΙοι _επι _ιαρυνσι _διοτ Τραπβ _ζΑκιοι . | ν « |«»» <» || Ι _»« «»« 4 _*» Ι Μ * ΙΙ » < ΙΙ ΜΜΜ _*»«»' Μ _/ Ι _»» Ι » 1 Ι _> _Ι ' Ι _» Ι Ι ι Ι Ι Ι _> Ι » _»»» _Ι' _»»»»' _ι _» _1 Ι Ιι Ι 1111 ΠΡΟΣΟΧΗ : , . : _ΑχΙν _ητ » : « Ι το _χιντ ρον _τ _( * δ « _0 Αηδροε ι Α « υ · < « Μθι « _ετρωι ΠιΙ _ΑΗΣ ΙΝ . Μοναδικη _ιυχαιριιχ . ι ' Πλη _ροορορισι παρα τφ Διχηγ οοιχφ ΒραφιΙιρ Β , και Ι Χ , Β . ΧαχζηιιηνΛ , οδος Μουφτη _ΡαΛη Αο . _*«¦ ΠλατΛ α ' Δικαστ ηριων , _Λιυχιοοια , Τ , Κ , 809 , Τηλ . ιιιΤ , _, _- . , . , > Ι ! ΕΛ ΑΛ Ι ! _] _ΑεΡΟΠΟΡΙΚΑΙ ΒΡΑΜΜΑ ! ΙΣΡΛΙΙΛ : :: ΑΒΒΕΛΛΟΥΜ :: > > ,, • > ,. _>> ' _Κναρξι , · ι , _τρινοι' , . - . ομολογιων εχ ι :: _^ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ _^ ΤΕΛ ΑΓΙΟ : ¦ * _> ' > ' · _Κ _χαοτην ΔΕΥΤ ΚΡΑΝ _χκι ΠΛΡΛΙΙ _Ι ΕΥΗΝ χαι Ι ·· _ιχκ _' _ιδιν δια _πολυτι _λεοτ _ατ _Μι · αεροπλανων τυπ _βυ ' Ι ! 0 ΟΝ 8 ΤΕΙ 1 ΛΤ 10 Ν ι » κ ' · :: * _ΝΑ'ΒΡΟΠ Ι :: _• ΝΤΑΡ-Ε _Σ- ΣΑΛΑΜ :: * ΠΟΥΛΟΥΑΒΙΟ _• ΣΑΛΙΣΓΟΥΡΗ : _*¦ ΝΤΟΛΑ * Π ΟΧΑΝΝΕΣΜΠΟΥΡΒΚ ' ¦ ΠΡΛ Ι Π _ΙΙΙΙΠι ιι : : _| Λ · νχωο _( α ΒΕΑ ΑΗΙΓ IV * _ωςιιι ! > ΝΑ · Ι · Β ΟΠΙ | _ΙΗ » ΙΙ » ΒΙΟΧΛΝΝΙΙΜΙΙΟΤΡΚ 11 » ¦ ι _ι ( _τ Π πιιντομ / _ΛΤερα _ιιικιιι _οια δια Μ . ) ΛΒ , ι : ιΛΝ κιιΙ ! _ΠΟΧΛΝΚΙΜΠΟΠ'ΒΚ . ι ' Ναβλα _Αιρισμενα _σιμηεοιλαιι βπνομ εναιν ιλων _τΛν ' , ιξοβων Απο τη < χ _Λευχαιπια Αναχω _ρησεως τΛν _επιβα- ι • _< τΛν μεχρι τη _Λφιξεοι ς « Ις τον _κοοοριπμον των . · !| Λια πληροφορια χιιι κρατησει θεσεων ΑποιηΟητ · εις | ι ι βλου _ τους υπο τη ΙΛΤΛ _εξονσιο _βοτημενην πρακτορας , ι ι ι !! τ τΛ : ΤΟΥΡ Ι ΣΤ Ι ΚΑ ΒΡΑΦΕΙΑ ΛΟΥΗΣ Β « ν > χ · υ | εν _Κυημιρ ΠροτΗ _Τιρι _») γγ » : _ ΕΑ ΑΛ _ΑΕΡΟΠΟΡΙΩΝ _ΒΡΑΜΜΟΝ ΙΣΡΑΗΛ _' * 1 ι ι _^ _> Κι | ι » ' > ΙΙΙ » ΙΙ ΙΙι _ΙΙΙΙ _>» Μ 4 Κ · Ι »«< _« _ιΜ « < ι ΧΑΡΤΗ Σ _ΣΕΛΛΟΦΑΜ _ΛΒαΟ _ετιιιιιι'ν _πτοκ . χαρτου _^ _ΕΛΛΟΙ _'ΛΝ , Αγγ ? ακης _πρυι £ νηπ < ιζ νχΛ _ιιιι _ρετικης ποι · οιητιι , ι ! Λκκρ _ορους χριομαι _ημου ς χιι ι εις τιμα _συναγιονιο ) _ιθυ . _Λεχ ΛμιΟ α ε . _ιιοη _πιιριιγγι - λια ει ς τιμας _ερνοστασιου . _ΛποτιιΟητι ' : ¦ > .. ΚΛΙ _' ΛΙΠΠ' _'Π'Π' / ΙΛΝ 18 ο _' ιι _' ις _'Λτιο / . λονος Λ γ υ κ οι ιι ι α . _ΧΗΤΕι _ΤΛΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ζητειται _ιαΒιλλιιλος ( νεος η νεα ) δια το εν _Κνρηνειει _διχηγοριχ ον γραφειον Κ . 2 . Κωνη την _ιινιδου . Κηλη γνωσις της 'Κλληνι χη : χαι Αγγλικη δα · _χ _τυλογραφια _α-ιπραιτητος . Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ Σ _. Ε . Κ . Ε π ι σ τ β λ λ Ι προς το « ν Ε 8 νο 5 » Κυριε _ΛυευΟυντα , Σχετικως προς οσα η _εφημερις « Τα Νεα > _εδημοσιευσεν εις την ικδοσιν της 23 . 6 . 52 ως _προς την υπερασπισιν της δικης της _2 ΕΚ χαι του γενικου _γραιιματεως της Κ . Μ . ΠισσιΙ ειτιΟυμουμεν να δηλωσω μεν τα εξ , ης ΛυπουμεΟα ειλικρινως δια τιις Ατυχεις εκφρασεις , αιτινες ολως τυχαιιος και εν τη ρυμη της _υγορευσειο ελεχθησαν υπο ιου λογι > _πρεσυιιων Λγορευσαντος . συναδελφου ημων . Αι λεχ , _ΡεΙσαι δντως Ατυχεις εκαρασεις δεν υπηρξαν ποσως Αντικειμενου προηγουμενης συζ _)| - _ιηρειος _μετιιξυ των τεσσαρων Ι χ . _ηγορον , _οιηνες _ανελαυογ να εμφανισθουν -εκ μερους τδν χαι ηγορουμενω , ν _, ουτε ¦ οι' οι _ΣιενιΒχνιηκο ! _ηγεται _ανεΟισαν _τοιι ' ηην « γραμμη » υπερασπισεως ι ,, α τας κατ αυτων κατηγοριας . Δι « τι . / . υυ ) ιεν _( ιετα τιμης ΧΡ . ΜΙΧΛΗΛΙΔΗΣ ΖΗ ΝΩΝ ΧΡ . _ΣΟΖΟ Σ _ΚΩ _^ Τ . Ι . ΜΤΡΙΑΝ _ΘΗΣ _Λικηγορον . Λευκωσια 23 ) ο _) 62 . ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΒΙΚΟ » Κ Λ 1 ΧΛΡΟΜΕΤ ΡΙΚΟΝ ΒΡΑΦΕ ΙΟΝ _Ψακελλος Κτηματολογιου ι 1803 ) 51 'Ο _'Λνιιστι ' ιαης Ι _ιοαννου _Κυυρειι · ιξ _ ρ- / _ακιου , υπε _» _- ( Ηιλε . ν αιτησιν _ιι ς τιι _Κτιιματολογιον _Λευχαιπιιις δια την ι Β ονο ματι του _εγγριιφην ε . _νο - / ., _ιιριιιμιιυ _χειμι ' _νιιυ παρα 'ιι ' ιν 1 . _τοΟιιιιΙιν , _Χςιι'οοι'λιιοτι _χαι' εντος του _χιιιριου _Μοι'Ι «' , τη επαρχιας Λει · κ ( ιιι > ιιις . ΙΙΙ ω ι ' ινο _, κτημα _ιινιιι _τιοριι ιγγΒγριιμμεν _ον ιπ ' ονοματι ιων Χριστου Παυλη Μιιιριοοη ζοι Μιχαηλ Χιιι _Πιιντελου _υιαχαλλη . Λεπτομιρ _ιιαι _τυυ ¦ / ιημΙΤο _ι | . ιιινι > νιιιι ι : _ις την _ιιδοπιι _ιησιν επι τυπου Ν . 125 , η ο . _ιιιια ετοιχ _οχιιλληιι η ει ιο χωριον Μορφου , _Οιι . ινΛη . 'ιοτι : πρυπιιι . Ι » ν ι _' _νδια-(( ι _ρομενον δια ιο ω Λνιο κτημα καλειται δια του παροντος _ι-τ ως , ε . _ντο ε . ξηκονιιι ημερων _« Ι . ι . ' ι της _ημτρυμηνιιις της πιι-{ . ιαοη ιιδυποιησπιι , Λειξη λογιν δια Τι ' ιν οποιον η προτειν _ομενη εγγραφη δεν πρεπει να _ν'ντι . _ΙνξεδυΟι _) υπο _τι ) υ Κ _ιηματολυγιοιι _Λευχοιοιας . Κν _Λιυχωοιο τη 23 ) 6 ) 52 . _ΒΝΛΣΤΟΠΟΙΗΣΙΕ Λυναμει του Αρθρου 23 ) 24 του περι _Αχινητοιι Περιουσια ( _Λιαχητοχης 'Κγγραφης χιιι 'Κ / . ιιΙιι ' ισκος ) Νομου , ΚΚΙ ' , ΜΙ , γνωστοποιειται , δτι ο _'Λνδρι ' ιι Βιαννη _Γιλιινιδης , ιχ Κα λοπαναγιωτη _, νΟν εις Περιιιι μιι ' ιναν , _ουνεφωνησι να ποι-) . ηο |) το συμφερον του _( _ιι _ενο Αμπε λιου με 25 _ηΟειΛις ιΙς την ι _ιποΟεοιαν « _Ζαρουπα » , ιδαηος Κα _λοπιινιιγιωτη , τα ι ) ιι μεριι 1 , Αριθμος εγγραφης 10440 , _ημερομ . 10 , 3 . 52 , δια το ποοον των _ΙΧυ , Ο . Ο ει ταν ΙΟλοκτη ν _Χρι _πτοδ , Κωνβιαντη , εχ Κα · λοπαναγιιιιτη , _διΛ'αμιι . _δηλωαε-« ο _« _οιλησεως Νο , 5 4 / 104 ) Η Κτ ηματολογιου _Λινκοοιας . Εκδιδεται ιν _Λιυχεοοιει * πο της 'Κ _ται _ςιιας « Εβνο Λτο » , — Τοκ οι Χρ , Β , Χταιιριν _ιβη Λ Τιων , Λυκουρ γου 11-18 ) οΙα , _ΠΑΡΕΔΟΘΗΣΑΝ Χ 6 ΕΣ ΑΜΕΡ . _ΑΕΡΙΟΓΟΥιΜΕ ΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑΙ , 23 ( Ε . Ι . Ρ . )—Την _πρωιαν _της σημερον εγενετο εις το αεροδρομι ον της Ελευσινας 'η επισημο _παραδοσις ει την Ελληνικην αεροποριαν σμηνους Αμερικανικων _αεριοπροωΟουμενων αερο .-τ _, λανων , επηκολουΟησαν δε _ακροΟατικαι επειδειξεις υπο των Αφιχθεντων προχθε ς Αμερικανων πιλοτων , Παρεστησαν η _Γβσιλισσα Φρειδερικη , Ο Προεδρευων της Κυβερνησεως κ . Γενιζελος , χαι αλλοι επισημοι . _Αυριον ( σημερον ) την πρωιαν δ ευρισκομενος εις Κερχυραν Γασιλευς Παυλο Οα επι-6 ι 6 ασ 0 η του _αντιτορπιλλιχου < Νικη > , συνοδευομενο υπο του 'Τφυπουργου Εθνικης Αμυνης χ . Μαυρου και τοδ αρχηγου του Βενικου Επιτελειου Ναυτικοι , δια να παρακολοιΟιΙπι ) τας ασχισεις του πολεμικου στολου χαι τη Αεροπορ ιας εις το Ιον , ον πελαγος . Η _Αντιπροσωπεια τ , ης Ελι . η νικης Γουλης , η οποια Οα μεταδη την 4 ην Ιουλιου εις _Γελιγραδιον κατοπιν _,-τροσχλησπο της Βιουγκοσλαυικης Εθνοσυνελευσεως , Οα < 3 , τοτελεσΟη εκ Γουλευτων των Φιλελευθερων , τη « Ε . _τεκ ·» , του _Ελλ . _ηνιχοι Συναγερμου και ενος Ανεξαρτητου . Της _αντιπροσιυ . _τιιας Οα _ηγη-Οη ο Προεδρος τη Γουλη κ , Ποντικας , ο ο .-, οιο Οα διαβιβαση προσκλησιν _ηρος τον _προεδρον της Βιουγ-. _ιοσλανικη Εθνοσυνελευσεως _Βι , _τως Πιουγκοσλαυοι Γ _ουλενται _. επισκεφθουν τα Αθηνα . Συντο μα ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 23 ( Ρ . ) . — 'Ο Αιγυπτιος 'Τπσι · ργα ς των Εξωτερικων _Σαλαχ Ελ Ν Βιν προειδοποιησε σημερον , δτι οιαδηποτε συμφωνια μη επιθεσεως μετα της Ι _' ωοσια δεν προκειται να _προωθηση την υποθεσα · των ΑΙγυπτι αχων εθνικων , _τοΟοιν . « Δεν πρεπει να λησμο · νωμεν , οτι η Ρι / _ισσια _ακαι . _οιι-Οει επικινδη'ον . τολιτικην _εναντι χωρων ως η _ηιιετερα . Μονον η _Ροισσια Εχει δορυφορους και δεν επιθυμουμεν να γινωμεν ει των _δορυφιορων τουτων » . Μεταδιδεται , ειιι η Ρωσσια προειδοποιησε _<|· ε την Αιγυπτον , υτι θα _Οεοιρηση συ _^ _ιετοχην ταυτη ει την _προτεινομενην _Λυτικοτετοιιμερη _Αμυντικην Διοικησιν της Μεσης Ανατολης ως « μ η ιμλιχην ιιν μη _εχθρικην πραξιν _> . —Η Ιαπωνια απεταΟη σημερον επισημως , οπως γινη μελος ιου Ο . Π . Ιι . —Ηεριωρισμενο Αριθμος οικογενειων _Ηρεπι-νων στρατιωτων , υπηρετουνταν εν Μεση Ανατολη , Οα συναντησουν συντομοι τουτου « ι ι προστατευομενα περιοχας τη ζωνης τη Λι . ιιιρυγο > . —Λι _εριοτικαι _ιπιστολαι του _Μπερναρντ _Σω προ την ηθοποιυν _(( _ιιλην τ <>» _ΙΙατριχιαι Καμπελλ εποιλη _!· ηη ι χ ν σημερον δια δημοπρασιας _ιι τι )· ικ Νεος 'Τορκη Λριι ΙΙ ' _ιζεμπαχ αντι 1 . 100 λιρων . ΚΤΗΜΑΤΟ ΛΟΒΙΚ _ΟΙ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΟΝ ΒΡΑΦΙ-ΙΟΒι ΦΑκελλο Κτηματολογιο υ Λ , 010 52 , ΙΙ Πολυμνια Χοιο _ιοφη Κ _· ιι · · μη , εχ Κορ νου , ι _' , _ιιιιυλον αιτησιν _ιιις το _Κτημιιι ηλογιυν Λορναχο δια την ιι ' _ιΙνιιματι της _ι γγραφην ενα _χιοριιφιιιυ ι οκ . 3 _πρ . _κιιι 2 „ Ι 0 ι > τ . ι . εις την _τοποθι'πιιιν ιΚι _ιχχ ιναγιαν < υυ _χιοριο υ Κ _«> ι __ _νι : ν : ΙΙΙ ιινω χτημα ειναι τωρα _ι γγυγριιμμινυ ν ιπ' _Λνο _μιιτι του Νριοτοι |> η _Κονμη , _Λεπτομ _ερε ιια του _χεημυ · τιις _φιιινονται ιι τιμ · « _ΙΛοποιηιιιν _ι'πι τυπου Ν ' . 126 , η οποι » ειιιιχο _χαλληΟη ιις τυ χωριον Κορνο . ΟΙονδη . τ ιιτε _προοιοπον ινδιηφερομενον Λια ιο οι _Λνιιι _ΚΒηιι α καλειται _ιαως ενιο ( ιο ημιριιν Απο ιι ' ις _ιηιερ ηιηνιιι _ Τη πιιρουιιτ ι ιΙι >< ιποιη < ιειος Λι . (· ξ | ι _λογον δια ιον _ιιηοιον η : _ιροτι . ινιιμενη _ινγρι 'ι ι | διν πρεπει να _γινι ) . Ιιξ , 'ΛοΟη ι'ι ιυ κιι ' ι Κτ ηματολογιου Λιιρνιι _χιις , Κν Λι ' ιρνακι , τ η Μ ) 1 _ι ) _ο 1 ' , ΝΙΚΗ ΤΟΝ 'ΤΖΑΓΕΛΙΝ ΛΜΜΟΧιΙΣΤΟ _Σ , ι » ( ΤοΟ Ανταποκριτου μα ) . — Κατα πλη ροφοριας _εζ Λονδινου , _αοτοκινη τον μαρκα _Ο'ζαΛελιν . » _ιπετι _'χε _νιχι | ' _πριοτην ι · 1 ς τον _Λγωνιχ Λ οποιο διεξηχθη ει Λισοιι _δο . να δια το < Κυπ _ελλον ΚυριαΙν > . _Επιση « _ιΤζιΙΛελιν Χαλουν » _ινιχησεν ει ιιυτο χινηιιοιι χον Αγωνα οιεξ , _ιιχΟεντα _εις ιιγχ απουρην . _ΚΓΗ « ΙΙΙΙΙ | ΙΙ | ΙΙ _· ιΙ 1 >· _η * _Η _« ΙΙΙ 1 _ΙΜΜιΜΗι 1 _ΙΙΤ » _ΜιΜΜιΙιΓΜ * _ηΗΙ · _ιηιιΙ 1 _ΙΙΙΗνΗΚ _* η Η Ελ ληνικη Υπερδημιου ργια που θα συγκινηση μεχρι δακρυων ! « ΕΤΣΙ ΕΣΓΥΣΕ Η ΖΩΗ ΜΟΥ » Ακο « _Γρι « ν ΤΚΙΑΡΤ _ΙΙΝ αχ Ι η 1 _ουνβχβις ημερ « · Ι ( _τ _* ν Κινηματο _γρωφον « ΛΟΥΚΟΥΔΙ » . _ΜΙΙΙΜΜΓΓΜΓΓΜΜιΜΠΙΙΜΙΜιΙι _^ _| Ι _ιαν § ι'υρ » Τι τε > _μυοπχον τη , _χ _αΙ σεις βλ _μπορουακτι να _γινιτι _γοπτιυτικη , αγ * πητ η , ελκυστικ η . Το μυστικον τη ελκυστικοτητα της ειναι το _ΟιΙο- ] Ιο _· Νο , Μον Αφηνετε τι ' ιν _ειοχημην Αομην της μασχαλης να σα χαλι ] την φ . υπικην σας φρεσκαδα , • Τυ _Οιιο-Κο-Να _οταμπιι _} Λ · _κινουνως τι ' ιν _εφιδ _ριοοιν χαι την οσμι | ν δια 24 ωρες , • Το Οιιο-Ηυ-Νο διατηρει την κρεμα ιου και δεν ατεγνιι > ν _« ι ποτε _οιιιβ σε Λνυιχτον _δοχειον , • Ουδεμια χρεμα εναντιον νη οσμη τιι ιφιδρωσευ ) ειναι τοσον _αολαδη διιι τα φορεμα · τα σιι _ οσον το ΟιΙο-ηο · Νι > , • ΙΙ _πιδ λεπτη _χρεμει χαι ιι τας πλεον ευαισθητου επιδερμι δας . ΚαΙ ειναι τοσον _ιυχρηστο . II ΚΡΕΜΑ 000 - _Γ Ο- ΝΟ _^^ _υ _^^ _ιν _ιιι βινμ ιι'ο ν ™ · _ιι * 3 Ρ _ΑμΦιΑολικν ΠΛΛΕΒΒΑ Ι Η ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑ Ι ΛΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ _Αιατιθεται προς πο ' ιλ _ηπιν ι ) εοι _κιααιν _φορτηγον _ιιυτοχινητον 5 _τονιον , μαρκα « _ικαμμι'λ > . _ΑπΠ'θυνεσθε : _Τονχς , _Οτζερς Λ Σια Λτδ ,, οδο _Ρηγαινκς Αρ , 1 !) , _Λευκοιοια , Κοινωνικη Ζωη < ΤΠΟ ΣΧΕΣΕΙΣ ΒΑΜΟΤ Ο κ . Ροδης Κουκιδης εκ Λευκωσιας χαι ! δ . Μαρια Β . _Σουρκουνη εχ Παραλιμνιου εδωκαν _αμοιδαιαν υποσχεσιν γαμου . ΑΡΡΑΓΩΝΕΣ ' »¦ ¦ 'Ο εκ Γουνιου κ . Σωκρατης Σ . Χ Ματθαιου και η εκ Κατω Ηολεμιδιων δ ) _νις Παναγιωτα _Ιωαννιδη . _ετελι σαν τους _αρριι & ωνας των την παρΕλΟουσαν Κυριακην . ΘΕΑΤΡΙΚΑ Ο θιασος Παππα—Χατζηαρ _· - γυρη διδει σημερον τας δυο τελευταια παραστασεις του εν _Λευχωσιι } , εις μεγαλην _λαιχην απογειμαπνην με την _χιομεντι τοΟ Βιαλαι ολυγου « Τριτη πραξη » κυ εις _Οραδυνην . με το δραμα « Βερακι » του Κρουασσε . Λιοιον Τεταρτην και την ΙΙεμπτην ο θιασο Οα ευρισκεται ει ς Λαρνακα , την Παρασχευην , Σαβ _& ατον και Κυριακην εις _Λεμεσον χαι την Δευτεραν , Τριτην και Τεταρτην ει Αμμοχ _αιατον . ΠΕΝΘΗ Ανηγγελ _θη εκ Καιρου · & θανατος εναρετου χαι εκλεκτης δεσποινης _, της Λ ν ν η ς Κ . Μ ο υ ο τ α κ α · προσφι λους μητρο ς τη ιν _Λειιτοω κ . _Κιτσας _ΙΙαναγιωτη Μαυρου , πρα την οποιαν ΑπευΟονομεν τα ειλικρινη μας συλλυπητηρια . ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ * . Κατηγγελθη εις την Αοτυνομιαν , δτι _χατει τα ντ « τερινας ΛΙ ρας της προχθες Κυριακης αγνωστα προσωπα εισηλθον εντο της εν Λευκωσια , _σικιτις τουχ . Ντοναλδ _ΝταβιτσοΛ' και Εκλεψαν εκ του υπνοδωματιου μιαν γυναιχειαν τσανταν , περι · εχουσαν Λ , δ και διαφορα Αντικειμενα συνολικης Αξιας Λ . 7 . ΚΟΚΚ ΙΝΗ ΝΥΚΤΑ / Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΛΙΝ ΟΥ II ι ι ¦ ¦¦ ι | Η προπαγα νδα _συνετιζει τον μυθον . -Η φρικη εις τον σιδηροδρο _^ ικον σταθ μον του Ανχαλτ . — Ο Στρατ ηγος Μουμμερτ απειλει τους στρατοδικα ς με τυφεκισμον . ΜΙΑ ΣΥΒΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΠΤΗ ΒΕΡΜΑΝΟ ΣΥΒΒΡΑ ΦΕΑ _( _υΚΟ ΕΝ ΙΗΟ _ΕΛνΑΙΛ ) ιον 20 ΑΠΡΙΛΙΟ _Τ · : 'Ο ουρανος καιετ αι _χαταπορορν _ρος — κοκκιν η νοχτα . Σκληρος _βομδαβδισμας . Στα διαλειμματα νεκοικη σιγη . Μας πυροβολουν ιπο τα σπιτια — πιΟανωτα _τα ξενοι εργαται . _Αγγελλετ αι η ανπκοταστασις του Δι οικητου της _, τολεω . Αναλαμβανει ' ο στρατηγο _ΓαΙντλιγκ . Ο στρατηγος Μουμμερτ Αναλαμβανει την ιιοικησιΥ των _τανχς . Κατα τις , _τ ενιεμισυ το πρωι , νεο καταιγισμος πυροβολικου . ΟΙ Ρω _σσοι επιτιθενται . Πρεπει και παλι να υποχωρησουμε , μαχομενοι απο δρομο σε δρομο . Τρεις φορες _ικεινο το πρωινο Απευθυναμε το ερωτημα : < Που ειναι Ο Γενκ . » Μας Ελεγαν _αοοιστοις , · δτι ο Γενκ πρεπει να _ιιναι στο Γερντερ , 22 μιλια νοτιοδυτικΟ ς του Γερολινου . Ανακοινωσις του υπουργειου ιη Προπαγανδ _ας Αναφερει οιι δλα τα στρατευματα απο το _μιΛωπον του Ελ _δα προχωρουν . _τρις το Γερολινον , « Κατα τις 11 π . μ . απο το υ-. τουργειον της Προπαγανδας καταφθανει ο Λ . Τα ματια του αστραφτουν . Φερει μιαν πλη _ρο-( _ροοιαν , κατ * ευθειαν απο τον 'Τπουργον Ναουμαν . Αν αφερει δτι διαπραγματευσεις διεξαγονται με τας Δυτικα Δυναμεις . Θα υποστωμεν ωρισμενας Ουηνια ς , Αλλα αι Δυτιχαι Δυναμεις ' ογυ Θα μεινουν Απαθει ς . Δεν Οα . επιτρεψουν τις τους Ρο ' _κισους να καταλα βουν το Γερολινον . Το ηθικον μα ΑνυψοΒιιαι εις Αφανταστον βαΟ μον . Ο Λ- Α « 6 αιωνει ως Απολυτως εξηχριβωμε-νον , δτι δεν Οα ειμεθα ιξιμ αγκασμενοι πλεον να πολι μησωμεν περισσοτεροι · απο 24 ιοας — το πολυ 48 « ορας . ι Φθανει ιως το _γραμμας αα ενα φυλλο τη εφημεριδος 7 *· -, αδ Βκαιμπελς « Ντερ Ανγχ-4 ( ι ι * . Εκει ενα δρΟοο _βεβαιω-1 » _ει τα λεγομενα του Λ . : Γ > Η τακτικη τιιν _μπολσεδι-« ον — γραφει το _βρθρον — Γ _Ιιιχν ' ει δτι οι Ρωσσ οι μονοι Γ ιων Αντιλαμ βανονται ποσον γρη Γ _μρα τα στρατευματα τιδν Δνεκων Οα ευρισκιονται εις το Ρ _^ _Γιρολινρν . Αυτη ειναι η μαχη , ψ η _ο . _τοια Οα αποφασ _ιαη την τυ · χην μας , και την τυχην της Ευρωπης . Αν θα δυνηθωμεν να κρατηοωμεν , Οα γινωμεν κυρι _^ της κατασ τασεως κατα την _( ΜΓφασιστιν . ην αυτην στροφην του πολεμου » . 1 % ι _Λυτα Εγραφε η _εερημερις . Αλλα ινα πραγμα μου φαινεισι Ανεξηγητο : πως ειναι δυνατον , εαν κατορθωσο _υμε και αποκρουσαηι _ε την Ρωσσικη ε-. τιθεσι , εδβ μεσα στην καρδια _τλ εον του Γερολινου , π < 7 > ς _εινοι δυνατον να Αλλαιπ η μοιι >« του πολεμου ,. Ανεξαρτητω ς τ η δρασεως των Αμερικανων χιιι των Αγγλ ων ΦΡ ΙΚΗ ι ΕΙς τον σταθμον του Ανχαλτ , εγκαθισταται νεον στραπωτικον αρχηγε _ιον , Ακρι βως ι . _ι την υπογειον αηοαγγα του _τταΟμου . 'Ο σταθμο δινει την _εντυποισιν πραγματικου ιη οατοπεδου . Βυναικες και _παιιιια , προσκολλημ ενα στου ς , τοιχονς και στις γωνιε ς ξεκουφ _αινονται Απο . την _φρικην του πυροβολικου . ΑΙ οδιδες εκρηγνυνται ει του τοιχους , τα μπετον Αρμε _θρυμματιζονται και χαταρ ρεουν απο την _αροφην . Μεσα ει τα υπογειου στοας μυριζει μπαοουτι « αι καπνος . Ξαφνικα ξεχυνεται νερο . Φωνες , τσιριρματα και _τσαλαπατημα ανθρωπων . Το πληθος Αγωνιζ εται και παλευει γυρω Απο τις _οκαλις που οδηγουν εξω στο δρομο — ποιο Οα σκαρφα λωση πρωτος ! Το νερο Αρχιζει να εισορμα με δυνομιν μεσα εις την σηραγγα . Τα πληθη του _υοσμου καταλαμ βανονται απο πονιχον , πατα ο ενας τον αλλον , « αι πεφτουν _πανω στις σιδηροδρομικες γροιμμες . Παιδια και πληγω μενοι εγκαταλειπονται . ΗολλοΙ πεθαινουν απο το τσαλαπατημα . Το νερο τους σκεπαζει . Η σταθμη του νερου φθανει εως ινα μετρο και πλεον , Τστ ερα Αρχιζει να κατεια _ινη _σιγα-σιγα . Ο πανικος διαρκει ωρες ! Πολλοι πνιγονται . ΚαΙ ποιος ητο ο αιτιος Σε καποιο σημειο η _διοικησις του Μηχανικου εξαπελυσε τα νερα για να πνιξπ δηθεν τους Ρωσσους , οι οποιοι Οα διεισδνον απο _τας _υπογειονς σηραγγας ... Αργα το απογευμα Αλλαζομεν « αι . παλιν _τα . ς θεσεις μας . Τρομερο το Οεα } ι α εις την εισοδον της υπογειον στοας : βομβα ' _μεγαλ . ου διαμετρηματος εχει τρυπησει την στεγην και _ιινδρες , γυναικες , στρατιωται και - δια Εχουν κυριολεκτικως πολτοποιηΟη πανω στου τοιχους . Την νυκτα ιιεσολα / ιει καποια _ολιγολεπτ η γαληνη . 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ : Συνεχεις επιθεσει · . δλη τιιν νυχτα . Καταφανη δειγματα της ηθικης _αποσυνθεσεις , Πρεπει δμως οπωσδηποτε να κραιηαωμε . Αλλοιμο νο να λιποφυ _χησης την τελευταια στιγμ η και να _μετανοηση κατοπιν σ' ολη σου την ζωη . 'Ο Κ . μας φερνει την ει-£ ησι οτι αμερικανικη μεραρχια ταν _κς _προχω ρει προς τι » Γερολινον . ΕΙ ς την Καγκελλαριαν , λεγει , δλοι τους ειναι βεβαιοι δια την νικην , _περισσοτε οον απο καθε ειλλη φοραν , Η επικοινωνια μεταξυ των Μοναδων κατεστη εξαιρετικα _δυσκολ-η , εξαι ρεσει _« ιεριχων τακτικων ταγμα των , που ειναι _εφαιδιασμενα με ραδιοπομπου ς . Τα τηλεφωνικα συρματα ιχου Ορι _· μματισΟη Απο τον _βομυαρ & ισμον . ΑΙ _σωιιατικαι _συνΟηκαι των ανθρωπων ειναι απεριγραπτοι . Καμμια Αναπαι _'Λις , ου'τε ( _ιοηΟεια . Καμμια τ οοφη , ουτε ψωμι . _Παιρνανμε ιο βρωμικο νερο που βρι σκετοι μεσα στην σηραγγα , το διυλιζοι 'με χαι το πινουμ _ε . Νευρικη κηταπ _τοιοι _ς . ΟΙ πληγωμενοι σχεδον διαμελιαμενοι μενουν _ιχει που 6 _ρισχοντ < α . ΟΙ _πολιτ αι μεσα εις τας _αποθηκα ς _, του βλεπουν και αγριευονται . Πολλους πολιτας του « κρεμασαν α > : _λιποτακτας . τυφλοι απ « _φανατισμιν . Η _τΛλ πι _κακοκις βοηθειας , και ο φοδος των στρατοδι κειων Αναγκαζουν _τοι ις ανδρας να επισιοε φουν εις _τ > _ιν μαχην . Τα στρατοδικεια συλλαμβανουν και τιμωρουν πολλους διοτι εκριη | ιαιν δηθεν _λιπ-οτακτας . > Ο στρατηγο Μουμμερτ , διαταζει Λ'α μη ξαναπατησουν οι στρατοδικαι εις τον τομεα μας , Μα μεραρχια Αποτελονμε νη απο αηδρας που φερουν τα πλεον τιμητικα παρασημα 4 > ν δρεια , δεν Αξιζει να καταδιωκεται χαι να ελεγχεται Απο τετοια νηπια ! ΚαΙ εκδιδει _τντν περιφημον _διαταγην ! _€ _ΕΙμαι Αποφασισμενος , λεει η διαταγη του , να τυφεκ _ιζω _επι τολου καθε οτρατοδι χην , ο οποιο Οα _τολμηση να δριαη εις τον τομεα μου ! .. . > Ολη η μεγαλη _εκταοτς _ι-η Πλατειας Πιτ _σδαμ , ειναι α-ια _Ερημο ερειπιων . Μια μαζα _οοιο χαλασμενο αυτοκινητα , φοοεια πρωτων βοηθειων με τους _πλ-ηγωμενονς _εγκαταλελειμμενο-υς εκει μεσα , Νεκροι δεξια και Αριστερα , _πολλοι απο αυτους διαμελισμενοι σε κομματια Απο -τα τανκς . » Την _ υκτα . προσπαθουμε -να Ελθωμε ε _ις επαφην με το 'Τπουργε _ιον _της Προπαγαν _οεχς , δια να _ιοωτησωμεν τι γινονται ο Γενκ και αι _'ΑμεριχαηχαΙ _μεραρχιαι . Διαδιδονται φημιαι δτι η 9 η στρατια , επισης _βαδιζει προ το Γερολινον . _Αλλ-αι διαδοσεις δτι εις το Δυτικον _Μετωπον ιιπεγραφη ηδη η _ποοκατορκτ _ι « η ... ειρηνη . Ισ _χιιρο _Οομβαοοκιμος πυρο 6 α ? Λκου ει το _κεντρβν τη » πολε ως . > Ειναι αδυνατον να _χροχησωμεν τας θεσεις μας . Κατα τας 4 το πρωι , _οποχωροη χεν κατω _«' _ιλο την υπογειον σηραγγα , _Εις την σηραγγα ε « _ινην , οι Ρωσσοι προχωρουν και καταλαμ βανουν Ακριιως τα Οε σεις που _ιγκαταλε _ιψαμεν » . Η ΚΑΒΚΓΛΛΑΡΙΑ ¦ ΓΑΛΛΕΤΑΙ > Τι | ν νυχτα της 27 ης _Απριλιου , πολ-λα πεδινα πυροβολα των _Ρωυσων συγκεντρωνουν το πυρ χαι βαλλουν εναντιον _ττης Καγ χελλιι _ριας . Εκρηξις , κατοπιν _εκοητξεως . Το καταφυ _γιον συγχλο _^ _ζεται . Τα τσι μεντα χαι ο ασβεστης καταρρεουν Αιπο τους τοιχους . Απο στιγμη σε στιγμη , μεσα εις το καταφν -γιο περιμενουν να Ανοιξη _χιποιο ρηγμα κ « 1 να δουν _μπροσττα τους τα στρατευματα _εφαδον των Ρωοσων να ορμουν _μεισα εις το καταφυγιον . » Ο Χιτλερ περασε τις νυκτες γυριζοντας χαι Λναπο-δογυριζοντας τους χαρτες , που Εχουν _ιιγοανθη Απδ τον υπερ _* ολικον _ιδοωτα που βρεχει τι Λαλαμε του . Αφηρημενος αχ . ουει τα συνομιλια των τριγυρω του , , που διαρκως _επαναλεψι βα νουν ιιτι Οα αυτοκτονησουν _» ιο ·· λις _εισχεορησιι ο πρωτος _Ρωσσο στρατιωτης . » Την 8 ην _πρεοινην δ _Κριμπς για πρωτη φορα Αποκατεστησε _τηλ _ιφωηχη ν επαφην με τον _σιρατηγον ΚΑΒτελ , 'Ο _Κοεμπς _φοιναζει εις το τηλεφωνο ιιτι , αν δεν « ταλη βοηθεια μεσα σε 24 ΑΙρες , Οα ειναι πολυ οο > γα . Αλλα ο Καιτελ δεν ειχε Αχ _«& μη το _Οοροο , την αποφασιστιχατητα , η την διορατικοτητα να πη την Αληθεια , Διε 6 ε 6 οιωσ _ε τον Κε , ρ >| ιπς _υιι Οα _εξασχησχ ) δλην τον την _δραστηοιοτητιι . να πα _ροτρυητι τον Γενχ χαι τον _Μποοσσι να βαδισουν _πρδς- το Γε ρολινον . _'Εχεινην την στιγμην το τη λεφωνον _διεχο / ιη Λ .-ποτο μως , > Η _ιριμυτης του _βομιιιοδισμοΟ _( χοπασε , Αλλα μολι _ Ι ) _ρχι « _Λ < _γγιιιι η _χοοουνη _, | ηηχολονΟη _ο * _αουοωπ ητο « _ιυ « αρ · _ραζ » _πκροι _ολιχρΟ , Τα _ρμιαιχα στ _ρατ ! υ ) ιατα _εισηλασαν α . _ιο > τα νοτια χαι προχωρουσαν |« . < σα ( Ι ς το χεντρον τη _παλεβ _ , Α .-πο το Γυιιχα _ειτιεζον χαι βοαδιζον _ιι λο και βαΟυτερ ον προς το χιντ οον της πολεως , _Μανον βορειως τη Καγχελλαρι η χαι μολις ([ . Λποαταπιν βολη : , μερικα _γκρμανιχα αιρατ _ειμ _ατα χατιιιο _Οιιι βαν να κρατησουν τιιν Οεαιν των ολοχληρον την νυχτα . ΕΙ 2 ΤΟ ΡΛΤΧ _ΙΤΛΒ . » ΤΟΒ « οι Ανθρωποι , με ιην _αυγην , _ειδον _χατι ιπανω « _ις τον Οολον το Ο _Ραιχσταγ . ,, _'Εκνματιζ * ν η σοβιετικη ση | Μι 1 « , Ολο το Γερολινον ΛνιηχοΟ β _» Απο _ιη-ν _χοσμοχαλααια _τδ _· ν 4 > διδων , τον βομδον των ιι _ χα · μηλον Οψο Ιπταμενων _μοοπλανιον , το Λχαταπαυστον ξι · σπαβιια των Λνιι αιροπθ { ι . χ » ν πυ ροβολων χαι την βοην τΛν κτι _ριων που _« _οτι _ρρεον , > Ο _ι πρωινες Λρες τη : « 8 ης 'Λπωλ («* περαοαν βαρειι σαν μολυβι . Η Αγωνια _εχοριιφευΟη , Αιι _ριχες οβιδες τρυπησαν χαι βιιπ · _ο « ιιαν Ακριβως το χαταφυ γιον δΛου _Ιιμενι ο Χιτλ _»} , Ο . _λοι ( _ζησαν το _τοομερον 1 · γνοβ · στον , 01 _ΑΝ _εμιβτηοις _ηΚΓιλυ · σαν 4 * 4 την < η 6 νψ » 1 ι Μια · μεσα Ης τβ μηνανηματο , _Κα-Μνο Ιγε μισ » το . _* ΛΟγιια β »· ματα .. > ΑΥΡΙΟ Ν : _Νιον χΟ ( ια _Λανιτ κοβ . _» ΤΙ Αναφερει 'Αμ * - _οιχανοε Ιιοι _ος _αιχμολοτιρ _. ΤΛ ΝΗΠΙΑ Π ΟΤ ΤΟΙΛ _ιΕΚΙΖΟΤΝ » Σ ημερα , μας επισκεπτονται εξαιρετικως συχνα τα Στρατοδικεια .. 01 περισσοτεροι στρατοδικαι ειναι νεαροι Αξιωματικοι των Ες · _Ες , σχεδον παιδια . Δεν Εχουν προφθασει Ακομη ν < Ι παρουν κανεν βιακοιτιχον καποιας _ΑνδραγαΟι ' ας . Ειναι Η ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΙ _ιΙΑ ΕΙΣ ΒΕΡΜΑΝΙΑΝ ΖΗΤΗΜΑ _ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΤΤΕΡΕΤΟΝ _Ι [ ΤβΟ ιν Γιεννη ανταποκριτου μας κ . Σολωνος Φβ _υυοβιαυου . ) _ΓΙΕΝΝΗ , Ιου νιος . — · Κατα την εν ΓΙησπα _τεν _Συνεδριαν της _Βεομανιχης Εταιρειας Παθολογων Ιατρων ( 21 > 24 . 4 . 62 ) _ισυνεχ ισθη η _σνζητησις σχετικως με τα μοντερνα Αντιφυματικα φαρμακ _» Νεοτεμπεν ( _ιιπαγ _ιερ _) και Ριμιφον ( _ΧοφμανΥ—Λα . _Ρος ) . Ως _εδη-( ι οσιευσαμεν την 4 . 5 . 02 , Αμφοτερα τα φαρμακα αυτα ειναι τε _ιιι ως τα ιδια , μ , ε _τι ) ν μονην _διαφοραν 3 _ιι το _γεςμαντκον Νεοτεμπεν παρεσκ _ευοισΟη πρωτον , Την 19 . 2 . 52 , δηλ . δυο ημερας προτο υ οι _Αμερικανοι αναγγειλουν την παραοτ χενην του Ριμιφον , υπο της μεγαλης ελ 6 _ετοαμε _ρικανικης Φι _ρμος » _^ προεδρος του Ιατρικου ι , _υνεδριου της Βερμανιας καθ ηγητης Κλεε ανηγγελλε τα _ποωτα _αποτελισματα πρακτικης εφαρμογης ιου Νειτεμπεν εις το Νοσοχομειον του εις Γουπερταλ . Αξιοσημειωτο ν ειναι δτι εις το ιδιον _Νοσοχομειον και Απο τον ιδιον ιπιστι _μονα εδοχιμασθησαν _προ εικοσαετιας δια _πρωτην φο _ι _/ αν , μετα την παβασκευην των Απο τον Βερμανον _Ντομακ , αι Σουλ _φοτ · _αμιδες . ΕΙς την _πρωτην σειραν _ειχον _υποστη θεραπειαν 61 , τωρα δε συνολικως 132 _« _ισθενεις πασχοντες Απο σοδαρωτα _τας μορφος φυματιωσεως , με Αποτελεσματα ως εξης : 2 ) 3 των σο-6 αρωτερων πεοιπτωσεων εκαλλιτερευσαν _σημαντικως , γενικως δε παρετη _ρηθησαν τοσον καλα Αποτελεσματα , ωστε τα φαρμακα αυτα να θεωρουνται Απεναντι των προηγουμενων αντιφνμοτικων , κατα πολυ Ανωτερα . Κατα τον Ιιτομακ , ι ) ουσια Απο την οποιαν αποτελειται το Νε ' _οτεμπεν ( καΧ το Ριμιφον)—δηλ . η Ισονικοτινζαηρε-υδραζιτ — Απεδειχθ η εις το χημικων εργαστηριον ω _^ 100 φορας δρα στικιοτερα εναντιον του βακιλλου της φυματιωσεως Απο την Στρ _επτομυχινην , Οσον _αφοριι το ζητημα της προτεραιοτητος εις την _εφευρεσιν του φαρμακου αυτου εδηλωσεν ο καθηγητης Ντο ) ιακ δτι ειναι ζητημα δεντερευουσης ση μασιας — το ενδιαφερον της επιστ ημης _εινο » πως να θεραπευση τον ασθενη . ΑΙ ΠΡ 0 Χ _6 ΕΣΙΝΑΙ _ΣΥΝΑΝΙΗΣΕΙΙ ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΡΩΤΑ ΘΛΗΜΑΤΑ Τοδ αβλητι _κοο βυνβργ * _το » μας χ . < ιΦΙ _3 ι _Κειτα . την _παρελθουσαν _Κυριοχη-ν η ομας του _« υλυμπιαχοΟ » _ενωιησε την < _Επα _» εις το _γηιιιδον . _ι' . Σ . ΙΙ . με το σχορ _Ενα-ζιρο . Καπα την _βιαρχειαν του πρωτοι ) ημιχρονιο » η ομας του « Ολναπιακου _» ειχε εδαφικιμ- και _τεχνιιιην υπεροχην , 61 δε κυνηγοι της Εχασαν πολυτιμους _ευ-Χαιριος δι' επιτευςιν τερματων . Εαν οεν _κυριοκετο _ιις την _καλ . ην του _ημερΛν 6 _τεβμητοφυλαξ _ΙΧυογος το σκορ _ασφχιι . ως Οα ητο πολυ _μεγαλυτερον εις βαρος της « Επα » . Ει ς το Εκτον _λεπταν η ομας . του < Ολυμπιακου > _εκερδισε « πεναλτυ » , Αλλα ο Κωστακης Απο του σημειου του _οιεναλτιι > -ηατοχτ _ισε , του _τερματ οφυλαχος Πυργου _Αποκφουααντος το κ . τυπημα . ΕΙς το δεχατον _λεπτεν δ Ιδιος παικτης του « Ολυμπιακου » εξιλεωΟ η απεναντι τδν οπαδων του δι' ενος ωραιου τερματος τον , Το τερμα τουτο ητο το μονοιικον του Αγωνος και το οποιον _εχαρισε τους δυο βαθμους ιις τον « Ολνμ . τιακον > . ΕΙ το 15 οι Ολυμπιακοι υπεπεσαν εις πεναλτυ , την εκτε _^ λεαιν του οποιου _ανελαβεν ο Τερξιαν , Αλλα _παραδοξω εξαπεστειλε την μπαλαν < αουτ > προς πληρη Απογοητευουν των οπαδων της « Επα » . Ο αγων _εσυνεχισθη με υπεροχην τοΟ « Ολνμπιακου » Αλλα οι _χυνηγοι του απεδειχθησαν ανικανοι ει το -να σκοραρουν . ΟΙ κυνηγοι της « Επα » επισης « ατα την διαρκε _κιν του πρωτου _ημιχρονιου Εχασαν ι—4 λαμπρος ευ _χαιρεις και το _ημιχρονιον Ελη ξ « με Ινα-ζερο υπερ του « Ολυμπιακου » . Ειναι _ΑξιοσημειωτοΛ' δτι ο _« Ολιμπιακος » εκερδι _βε πεντε ολοκληρα « _κορνερ _» εις το πρωτον πενταλεπτον , χωρις , δμως , να _εχμεταλλευΟβ το πλεονεκτημα τουτο . _Τδ δευτερον ημιχρονιον παρουσιασε διαφορετικην εικονα . Η « Επα » ητο η ομας τι οποια ειχε υπεροχην και που _εξησκησε _ΧΛΤαθλιπτι χην _πιεσιν . Κατα το δευτερον τουτο _τεσσειραχον _ταλοπτον δ τερματοφνλαξ τοδ « Ολνμπιακου » Βαβριηλ διεχρι-Οη χ αι Εσωσε την ομαδα του Απο _βεβαιαν πανωλ _εθριαν . 'Κ _Αποδοσις του υπερεδη τας _προσδοκιας και των φανατικωτε _ρονν οπαδων του « Ολυμπιακ ου » . Απεχρουε _ουνεχως σιουτ θεωρουμενα _ασιιΑΑ . ιμιτα . Η « Επα » Επαιξεν _Λσυγκριτως κα / . _ιτιερα των αντιπαλων τη ει το δευτερον ημιχρονιον κυα ητα πραγματι _αοιχιλ , διοτι εγκατελειψε τα γηπεοον ι | _ττνιμ * νη . _Ιιις το _τελευταιον _δεκα-ζ _^ πτον το τερμα του « Ολυμπιακο )» _εοομΟαροιζετο απηνως αλλα Λαρ' ολον τυυτο ' Οεν ιχβμ _^ Γη . Η αμυνα Ιου «¦ Ολυμπιακου * με επι κεφαλης τον _μαχητιχο _% · Παλ _ετσιον ιυαι _^ μαιοι , ργηο _ι κιριοΛεκτι χω , _υι ς το δευτερον ημιχρονιον οι ικανοι _κυνηγ & Ι του « ΟΑΛιμκια _- _κοα » Ανταιι _ταδης και Κωστακης δεν ησαν εις _Οισιν να αποοωσονν . Λογφ τη υπερβολικης ζεστης οι ποοοσφαιριστω κ . αι των _ουο πααατα _ςεων _παρουσκι _, ον οικτρον υειιμα . και δεν ησαν εις _Οεοιν να φυασουν εις τα υψη της _αποδαοεως των . Δεκα πεντε λεπτα προ του τελου του ωγωνος _εσημειωυηααν θλιβερα επεισοδια . Κατοπιν _οι-,. _επτου συμπλοκης , της οποιας μιτεσχον ποοοσφαιρισται και των ουο _ηαραταςεων , _επενειιη η Αστυνομια · λαι απεκαιεστηοε - . ην _ταςιν . Ο αγων _εσννεχιοΙΙη κανονικως μεχρι τελους , αλλα υ διαιτητη ς _ποραδοξως Οεν απεια / . _ι ουτε ενα εχ των _παρικ _« _τραπεντων ποΟοσφαιρισιων 11 Με το τελευταιον σφυριγμα οι Ολυμπιακοι ανεπνευσαν χαι Ενο . αισθημα ανακουφισεως περιελουσε τα σωματα των , διοτι . / Ομας _τιον χατωρΟωσε να ε > πιζηση μια πραγματικης _χαταυ / . ιπτι χης πιεσεως χαι ενος απηνους _οομβαρδισμου . Κατοπιν του αποτελεσματος τουτου η ομας _< _Κπα > εχει 14 _υΟΙ _μους _χνοι ακομη τρεις συναντησεις δια να _κλειση τας εφιτεινας συναντησεις της . Ο _« ΟλμμΛΚ χκος _» _εΟελτιωα β την Οεαιν τον και Εχει σημερον _<^ 5 _υαΑΙμο υς εις το _ενεργητι _χον του και δυο ακομη συναντησεις . ΠΕΖ ΟΠΟΡΙΚΟΣ 5 _ΑΝΟΡΘ _Ω 2 ΙΣ 1 Η ομας του « Πεζοπορικοι * Ομιλου » Λαρνακας εσημειωσεν _επιδλητικην νικην επι _της « Ανορθωσεως » ( 5—1 ) καια την ΛαρελΟουσαν Κυριακην εις το γηπε _δον Β , Σ . Ζ . Κατοπιν του αποτελεσματος τουτου υ « Πεζοπορικο » Εχει 14 βαθμους χαι αχομη τρεις συναντησεις δια να χλειαα το _εφετεινον Πρωταθλημα του . Η « _Ανορθωοις Εχει εννεα _οαθμους και Ακομη μιαν _συναντησιν εναντιον της « _Τοετιν—Τ , Λεσχης » εις το γηπεδον Β . 2-Π . ΑΕΛ Γ 2 ΠΕΖΟΠ Ο ΡΙΚΟΣ Γ' ι Κατα το παρελθον Σαδοα-Τον η ομας της « Αελ _* _ενιχησε τον _« Πεζοπορικον Γ ' » εις το γηπεδον 1 ΛΣ . 0 . με το σκορ _υ—1 . Ο δευτερος αγων μεταξυ των δυο τουτων πρωταθλητριων _πρας αναδειξιν της Πρωταθλητριας Γ' κατηγοριας , περιφερειας _ΛΔρναχος—Λεμεσου , θα δοΟΒι την _μεταπροσεχη _Κυρ _· _αχην εις το γηπεδον Β . ΣΖ . « ΦΙΞ » Π ρομηθευεγ οε Τ _« ΟΝ _Γ ψΥΚΤΙΚΟ ΠΟΤΟ Η ΣΕ ΜΕΒΑΛΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ' _βλιπιτι το πβριεχ ομενον . Ειναι κομψοτατες . € ιναι εφοδιασμενες με μονιμον πω μα . _•^ ΕΤ . ΑΛ / ΦΟΙ ΛΑΝΙΤΗ ΛΤΔ . _ _Ν * ΛΓΜΙΓΒΟ _Ι _ΛΕΜΟΝΑΔΑ-ΠΟ ΡΤΟΚΑΛΛΑΔΑ -ΣΟΥΜΑωΑ-ΤΡ ΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΝ _~~ ' ¦ — ΤΑ ΠΕΡΙΦΗΜΑ ΕΕΑΡΤΗΜΑΤΑ _>^ _ΝΓ _^' συντο μος ΕΙΣ ΤΗΝ _^^^^ _Β ΑΒ 6 _ΡΑΚ ΤΚΣ _ΚΥιΙΡΟΥ * 1 Β _^ - . _, ΜΙΗΙ Η . Π . _ΑΑΙιΙΤΗΣ ΑΤι , _Λ _^ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Γθ _> Ι _> 11 ' _> _> ' _!¦¦ 11 » ' Κ 1111 ¦ » I II 11 Ι Μ Μ ι 11111 1111 9 . ΒΗ ) ΜΙΙΙΙΙ _ιΙ ΧΥΜΟΣ II _^ φ _ ΙΕΙ ΙΙΙι ! Ι _< ι ¦ ΕΤ . ΑΛ ) Φ 0 ' ΛΑΝΙΤΗ ΛΤΔ ., Ι ΕΥΡΙΣΚΕΤΑ Ι ΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΝΤΟΠΙ _ΙΛΕΙΑ Χρησιμοτατος δια καθε σπιτι , καθε κεντρον , καθε εστιατοριον . * * _^ Τιμη ' λιι _οςνινη « ωληα ιω 1 ) -2 η ψ ιαλη 100 _δραμιων ι » ¦¦¦¦¦ _»>*» Ι _· Μ _*»* ΙΙ _» ΙΙ _* ΜΜ ΙΙ Η _|«»|| ΜΜ Ι _* ' : _^ Γη _^ ΙΓΑ _^ λ » Τ _^ _^^ _^^ Γ _^ Γ _^ Γ _^ Γ _^ Γ _^ Γ _^ Γ _^ Γ _^ Γ _^ Γ _^ Γ _^ _ΓΗ _^ _Ρν _^ _τ _^^ _^ ΚΠ ' ' _»»» _ιι _«» — _¦ - _ΤΤΙ-Τ-ΤΤιιΤ-Βν _^ _Γ . ιΒ--Γ . Τ . Η . ΓΓΙΤΙ 3 Η ΤΥΓΕ & _πιΙΓΓΕΓ ΕΛΑΣΤ ΙΚΑ ΑΥΤ ΟΚ ΙΝΗ ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΒΕ ΘΩΝ _ΒΕΟ . ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΤΑ . ' ————— ΕΦΘΑΣΑΝ ... ΕΦΘΑΣΑΝ ... _οοοι- _ουδΗΙΟΝδ ΑΝΤΙΙΛΡΟΤΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ _^ Με τα χατωθι καθισματα ιχετε -ιας Ακολουθους Ανεσεις : 1 . _Ται , δ _^ τ _* χΜ ρ 1 5 Μ 1 Ι | ιυ ι 1 _να ιδρων β « . | | _, | ι _||| _ιη _ιρ ι ι 2 . Αιτ _« χριι » γβτι τβ »|| ψ 1 || || » * Η » : ρ « _€ λβγημοιτ « . Κι | δ φ | γ |[ | Η » 3 . _ΑΙσβανκσββ δρο- _«^ Μ Ι II ιι | 1 | 0 αβρε _χοιβ' _£ _λον _^ ι | « Β Α ( ι » |{ % 1 _$ § τ * τ «{* ιδ · . ΓιΙ _ιΙιι !/ 4 . Διαφυ _λΛττβτβ τ * ιιυ ιιι , Ι % % . « , ι / ρβυχ « αχς _χαθοε- _*^^ 1 _ΓιιΤ _^^ ιιιι ρα χ « Ι _ατσοελοικ »» - / ΒΒΤ « _ιι * ¦ _« '* _ι ' _Φν 11 Τ _4 _^ _^ V Λ _^ 5 . _Προβτοετευβτβ τιιν Κ 1 ' 41 ψ » «¦ % > ψ « _υτοχινπτ _ου . βοες « 1 = ¥ _» _& , _|& % % _^ Μ κ . λ . ( τ , _χΛ , _ιτ . « 1 _^ * 5 Ιι _^! _ιιαΜιυ 8 _& _ωΓΡ ΤΙΜΗ Μονον 34 ) - εκαστον Η ΠΡ _ΟΤΗ ΠΟΙΟΤΗΣ . _ΑποταΟητε π _^ ος τους « . Α . Ι . ΔΗΜΑΔΗΝ & ΥΙΟΥΣ ΛΤΔ ,, ¦ Ο δος Κυχχ ου ββ—β » ΛΕΤ . Κ _0 3 ΓΙΛ η προς τους κ . _χ . Δ . Ι . ΛΗΜ ΑΑΗΝ β ΥιΟΥΧ ΛΤΔ ., ΦΙΛ . Μ . ΦΙΛΙΠ ΠΟΥ , _Αμμονιοτ _ον ΜΗΤΡΟΝ ΤΣΑΒΒΛ _ΙΜΔΗΝ . _& ν » Ζ ΧΡΙΧΤΟΝ _ΚΙΣ ΣΟ _ΝΕΡΒΗ _^ ΙΙΑΦον _ΚΟΧΤΛΝ ΧΡΙΣΤΟ ΛΟΥΑΙΛΗΝ , _^ ΑΝΤΟΚΑΝ π _/ ΛΥΙΑι _^ Ι * ΟΥ _? νν * Ρ Λ « Κ Κ ? _^ ν «« αι ΗΜιαηι Μη _^ 1 ) Ταξιδευετε μο την Σ α- _Αν < υπρου Αια _ργουευς χαι | ΗΓ , !' βρισκεσθε ατα χερια _ΓΑ πεπει ραμενων Γρεττα- ΗΓ _& νων Αεροπορων με πο- ΗΟι _λυετη _πειραν πτησεως . _^ _ΗΙ ΤΑ'ΙλΕ _Υ _ΕΤΤ 1 ι ) Ταξιδευετε με _Λεροπλα- _ΗΑ ' Η 1 ' 1 _| Β · _ΚΒπι _^ ουι _ιν ΙΑ 1 ΙΕΡ 0 Π 0 Ρ _ΙΚ _0 Ζ _|! Γρεττανω ν _μηχανιχΛν . Η _^^ _Γλ _ΙιβηΓηλ _^^—^^ _^ _Μ _^ _ΜΗβ' _^ ΓΓΙ _ΓΓβΙΙΓΜα _^ β . _^ _οΗ _^ Γ _^^^^^^ _^^ _β _^^ ΓΓ ] βΓ _^^^ _^^^ ¦ ΜΗν _^ ι _^ Η _^^ _β _ΓΓην _^^ _Γ ¦¦ ¦ ΙΗ _ββτ _ΑηΗ __ ν ¦ ΓΓμΓΓ > | 3 ) _ΑναχιορεΙ » χαι φΟα- Η _^ Η _* _ΑΙΒΥΠΤΟΝ _νετι Ακριβως « Ις τα _ΓηΓΓΓΒ .,.-υηκ ,. ν !' χαβοιριαμινας ωρας — ΓΓΓΓΓ _7 ιστι _· ι » ιΛ « _, ι αι _( Μι _ηρεσιαι της ΣΑ- _^ ΓΓΓΥ Λ 1 ΠΛΝΟΝ «« ρους ΛΒιιρ γουευς κι- _^ μΕΚ Λ 1 ΗΛ _> _υ « ι , ναι συχνοι _χπΙ ηχ _Γιβι ! . _^ Η _* 10 ΡΔΑΝΙΛΝ ] ! ι «) Ταζιδευοτ _β εν απολυτφ ΗΜν _, „ „ . _„ , Ασφαλεια , χαι απολαμ- ΗΜ » ΙΣΡΑΗΛ _Οανιτ _» τη πλιον ευγε- ΗΗν ΣΟΥΔΑΝ ι _·~^^ - -Ι μ | » ι » ακ ι Ι ¦ _ρ- _- ' _ι _^ , ! ΛΛΑΔΑ _ ι ¦ _% & _ντ ¦ _. ΙΤΑΑΙΑΝ 11 ( χαι _ιχιι _βι ν δια _τι ι ιι . ΚΛ . « Ι ( Λ · νδΙ · | νβν χ « 1 _6 λ « _τΑ μΛι _» χΙ ( Κυ _(> ω ηι )() | Ι _ΟΥΡΓυε ΑιΓννΑΥδ Ι 'Γν βυνι ρνβΜι _* μ « τ * τη < Γ , Π . Α . μμ 11 . 0 _^ . 0 . | _ΠΝυΣΤΟΠΟΙ _Η ΣΙΣ _Φαχελλος Κτημ ) γΙου Α . 98062 Η Ελεν η Νικολα Χριστοδουλου , εχ Ποταμιους , υπευαλεν _αιτησιν εις τα Κτη _ιιαιολογιον Λεμεσου οια . την επ' ονοματι της _εγγραφην μιας _οιχιας Αποτελουμεντ ι _ιχ τριων _Ισογειοιν _δαιματιων , φουρνου , Αποχωρητηριου χαι αυλης εις τοποΟεσ _ιαν « Εντος του χωριου » εντος της περιοχης του χωριου Ποταμιας της _ιπαοχιας Λεμεσου χαι νυν εγγεγραμμενης επ' ονοματι του Νικολα Χριστοδουλου , ι κ Ποτα μιους . Λεπτομερη περιγραφη του χτηματο ς Φ αινεται εις την ιιβοποι ησιν επι του τυπου Νο . 125 Λ την _τοιχοχολληΟε _ισαν εις το _χαφενειον του _'Λρεστη Κλεανθη , _εΙς _ΙΙοταιιιο _υν . ' Οιονδ ηποτε προσωπον ενδιαφερομε ιΟν δια την δνω αχιντ > - τον περιοναιαν καλειται δια του παροντος _οχιαις εντος _εςηχοντ α ( 00 ) ημερΩν Απο τη ημερομηνια της δημοσιευσεως της πα ρουσης γνωστοποιησεως _δειι ι ) _λογον δια ιον οποιον η προτ _εινο » ιενη εγγραφη επ ονοι ιατι _της δινω Αναφερομενης _αιτ _ητοιας δεν πρεπει να _γιντι , Εξεδοθ η υπο του Κτ ηματολογιου _Λεμεσου Τη 2 _ιτι Μαιου , 1051 . ΒΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙ _Σ Φακελλος _Κτημ . Α . α 202 / δ 2 Ο ΑνδρεαςδΟεο βουλου _Ανιδρεα _, εξ _Ακαπνους , _υπεδαλεν αιτησιν εις το Κτημαιο _λογιον Λεμεσου δια την επ' _ονοματι τ » υ εγγραφ _η · των αχ & _λονΙΙ ων χτη ματων : 1 _^ 'ι _, νος _χωρααιου με εικοσι £ _ξ ( 20 ) ει . ηες και δυο ( 11 ) χαρουπιες ευρισκομενου εις τοπο-Οεσιαν « Πισσας » . 2 ) 'Ιννος χωραφιου με _πενεηχοντα _τεοαερεις ( Μ ) _ελ . ηες και πεντε ( ο ) χαρουπιες ευρισκομενου εις τοποΟεσιαν « Περβολια » . 3 ) 'υνος χωραφιου με _Οικα επτα ( 17 ) εληες χαι τρεις ( 3 ) χαρουπιες _εις _τοπουεσιαν « Και _κιρες _* _. · 1 ) 'υνος χωραφιου με επτα . ( 7 ) εληες χαι μιαν ( 1 ) χαρουπιαν εις τοποΟεσιαν « ιιατοον ρο » . υ ) 'Κνυς χωραφιου με ενδεκα ( 11 ) εληε ς εις τοποΟεσιαν « ΙΙατοο νρος » . 0 ) 'Κνος χωβαφιου με τρει ς ( 3 ) χαρουπιες _εις τοπο-Οεσιαν « Μυλος » , ι ) Ενος χωραφιου με δεκα τεσσε ρεις ( 11 ) αμυγδαλιες , δυο ( 2 ) συκαμινιες , μιαν ( 1 ) εληαν και _υυο ( 2 ) ουκες εις τοποΟεσιαν _« 'Λλωνια » . Γ ) _'ιι νος χωραφιοιι με μιαν ( 1 ) _συκην εις τοποΟεσιαν « Αλωνια » η « Βερος » . 8 ) Ιινος χωραφιου με μιαν ( 1 ) εληαν , μιαν ( 1 ) χαρουπιαν , πεντ ε ( 5 ) ροδιες _ιιαι πεντε ( 5 ) συκαμινιες εις τοποΟεσιαν « Λειυαδια » . 1 υ ) Μιας Ισο γειου κατοικια αποτελ ουμε νη εκ πεντ ε ( υ ) δωματιων με _δερανταν χαι αυλην χαι . τοιων Ανωγειων δωματιων με _βερανταν . 11 ) Ενος χωραφιου με δυο ( 2 ) χαρουπιε ς και δυο ( 2 ) εληες ει τοποΟεσιαν « Χωραφια » . 12 ) Ενος χωραφιου με μιαν ( 1 ) χαρουπιαν και δεκα ( 10 ) αμυγδαλιες εις τοποΟεσιαν « Παληο _χληαια » . 13 ) 'Κνο χωραφιου με _τεσσαραχοντα ( 40 ) εληες χαι δυο ( 2 ) χαρουπιε ει ς τοποΟεσιαν _« _Αντ ωνηδε » , 11 ) Μιας χαρουπια ευρισκομενης εις τιιν γην της Κλινη Κυριακου ες ΟρΒι υπ' Αρ , τεμ . _174 _εις τοποΟεσιαν « Χορτερη » . 16 ) Μιας χαρουπιας ευρισχοιιενης _εις την γην του Ευρη Μ . Ανδρεα υπ' Αρ , τεμ . 878 εις τοπο Οεσιαν « Μαμπ βυλλα _» η « Χορτερη » . 10 ) 'Κνδς χωραφιου με τεσσαρα χοντα πεντε ( -16 ) χαρουπιες χαι εικοσι πεντε ( 26 ) εληες ( _ις τοποΟ _βσιαν « _Τερατσω _- το ρ , Τα ως Ανω χτηματα _υυριαχον ται εντος της περιοχη του χωριου Αχαπνου _: της επαρχιας Λεμεσου χαι ειναι τωρα _εγνιγρα | ιμενα επ ονοματι των Θεοδουλου Ανδ ρεα . Κυριακου Ανασταση , Ανδ ρεα Θεοδουλου και θιοδουλα ς Χ Βιαννη εξ Λχαπνου ς . Λεπτ ομερη _πι ριγραφτι τιδν χτηματων φαινεται _« Ις την _» _ι · δοποιηοιν επι τυπου Ν , 126 Λ ' την τοιχο χολλ ηΟεισαν εις 'Λ · « _απνοΟν ει ς τα _χαορενειον του 'Λνδ ρεα' ια _υβα , _ΟΙονδηποτ _ε _ποοσωπον _ενδι · αφ · ρο | ι « νον βια φ Ας Ανω Αχινητον _περιυυοιιιν χαλειτσι βια τοΟ πα ροντος δπω , εντο _ειη · _ιμτντα ( 01 )) _ημιρβ » ν Απο τη _ημιρομηνιας της δ » ιιιοοι _ευοιω _' Ιι _» Λ « ννν « Ι » την » ιυΑυιι ) υ _§ _ιας , _οιιιι ) λογον δια τ 6 ν οποιον η προτεινομενη · γγρας > η επ' ονο ματι τοΟ Ανιι ) αναφι _ρομενου _οΙτηιοΟ δεν _πριΛιι να νινγ ) , _'βιιι οΟ η οπο τοΟ Κττνιατολον _ιου _ΛεμβσοΟ ¦ « τι « η Ιουνιοιι , ΙΟ βΙ . Ο εαυτος μας _:= » 9 Μ _ΙΛΛΛ _^ _ΛΛΛΛΛΛΛΛΑΛΑινν Μ _Μ Λ 0 * % Μ _4 _*> ¦ 0 _Λ _ιΛ _* νι _^ ν ιννννΜννννινννν · IVΙ » Μ _^ Ι _^ ΑΙΑ ΚΑ ΒΙΝΗ Η _ΖΟΗ ΜΑΧ ΕΥΧΑΡΙΧΤΗ Απ * τ * _« _λιυταιως εκδοθεν * ι 6 _λιον του 'Αμ * _« _χβενβΟ _φυχολονβυ ΜΑΡΡΑΙΗ ΜΠΑΝΚΣ 71 ον Καθε _Καινουργιος χρονος ζωης φερνει μαζι του μιρικις Ανταιιοιιες . « αι μερικες ευθυνες , <> ταν ειμαστε Ιξ χρονων , _ιχβιιμε την ελευθερια τη παιδικη ηλικιας . Δεν Εχουμε 6-μ /» τα ιδια προνομια που . θα _ιχουμι οι μεταγενεστερη περιοδο της ζωης μας . Οταν ειμαστε στην μεση ηλικια μποοου με ν Απολαυσουμε τις χαρες τη οικογενειακης ζωης χαι να επωφεληθουμε απο δ , _τι _εδημιονρ γησαμε για τον εαυτο μας κατα τα προηγουμενα χρονια ' της _ζαιης μας , εχουμε ομως χασει κατι _ιαπο το συναισθημα της ξεγνοιασιας που χαρακτηριζει την _παιδικην ηλικια , _ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΙ ΠΑ ΟΛΑ Η ζωη μοιαζει πολυ με ζυγαρια , που ζητει Αδιακοπα να _Ισοζυγισβη . Εκεινο που χανουμε α , _ιο την μια μερια το _κερδιζουμε Απο την δλλη _ιιαι οεν μπορουμε να πουμε ποια _κατασταβις ηταν η καλυτερη . Καβε βημειον της ζωης Αποτελει ενα βημα προς τα εμπρος που _μδς φερνει καινουργιες χ αι διαφορετικες ευθυνες _χει χαρες , καθως καΙ _καινουργια προβληματα . Πρεπει να _θελησονμε ν * Αφησουμε πισω μας τα παιγνιδια μας καΙ να Αναπτυχθουμε για να _Ανταποχοι · βοΟμε < πις καινουργιε απαιτησεις που δημιουργουνται . ΟΙ ΝΙΚΗΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗ 2 Η _βαοις για να ζηση , κανεις καλα ειναι να ειναι προετοιμασμενο ' για τις δυσκολιες και για τι χαρες που δημιουργουνται απο καθε βημα προς τα ιμπρο . Λεν πρεπει να κυτταζονμε πισω μας , _ουτκ γα Αναπολουμε με Αναστεναγμου τις « παλιες καλες ημερες > Αναζητωντας την επανοδο σ' αυτες , δεν _πρεπει να ποοσκολλωμεΟα ατα περασμενα . Αεν ειναι πραγματικα δυσαρεστο οτι οι περισσοτεροι απο τους ανθρωπους που γονατιζουν διανοητικα ειναι μεταξυ ηλιχιςα 12 και 30 χρονων Τα ψυχιατρεια ειναι γεματα Απο αγο _ρια κ « 1 κορτισια , Απο νεους και νεες , που δεν μπορεσαν να αντιμετωπισουν τις ευθυνες της ηλικιας τους με θαρρος κα αισιοδοξια . Εγονατισαν κατω Απο την _πιεσι της ζωης . Επιθυμουν να _ξαναγυρισουν οτην _προστατευτικην Αγκαλια της μη τερας τους , λαχταρουν να ξαναγινουν παιδια , ελευθερα Απο τις απαιτησεις τοΟ πιεστικου πε _ριβαλλοντος τους . Ειναι πραγματικα θλιβερο _6-ταν _διαπιστωιτ ) κανεις ποσο με γαλο ειναι το ποοοστο των νεων που τσακιζονται διανοητικα . Κι αυτο οφειλεται στο δτι Ανηκουν αι μιαν ηλικια , κατα την οποιαν δ κοσμος αρχιζει να _διατυπωντι τις Αξιωσεις του . Πρετ πει να βρουν δουλεια , να επιτυχουν στην ζ < ση , να πανδρευοουν , ν * Αποκτησουν παιδια , να κερδιζουν χρηματα , να κερδι- ουν κι * αλλα χρηματα , να πληρωνουν φορους , να _ψηφιζουν , να ( $ ρουν σπιτι , να σημειωσουν < . ι' αλλες _επιτυχιι . ΛΤΡΙΟΝ : Η συνεχεια . ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ * ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗ ΛΗΞΕΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ . Την _προσεχη _Ρυριαχην , 29 Ιουνιου , κατα την 5 _, 3 __) ' μ _+ ι . ωραν , Οα _γιτι ) εν τφ _προαυλιφ της Ιιρατικης Σχολη η επι τη ληξει των μαθηματων . τοΟ σχολικου Ετους τελετη αυτης . Το προγραμμα τη τελετης περιλαμβανει εκτελεσιν ασματων υυιο της χορορδιας της Σχολης , λογοδοσιαν του Διευθυνοντος , επιδοσιν των πτυχιων εις τον Απολυομενους _μαβητας ( « 6 του _Πανιερωτατοιι Μητροπολιτου Κυρηνεια κ . Κυπριανου , Προεδρου της _Εφορειας τη Σ χολης , κ « 1 _επιαφραγιστηριοΛ' Α . _( . _του . τιιοσλαλιαν _. ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ _ΑΒΟΝΕΣ ΕΙΣ ΜΟΡΦΟΥ ΜΟΒΦΟΤ , 23 ( Του Ανταποκριτου μας ) . — Το Απογευμα του παρελθοντος Σαββατου διεξηχθησαν εις το Δημοτιχον _γηπεδον οι Β' Περιφερειακοι μαθητικοι Αγωνες στιβου , εις του οποιους μετεσχον 11 _ιημοτλΛ σχολεια της περιοχης Μορφου . _Ηολυνικες σχολειον Ανεδειχθη το _Αρρεναγωγειον Μορφον , _βηλεων δε το _Παρθεναγωγειον Ζωδιας . Φιλαθλοι ηθλοΟετησαν διαφορα αγωνισματα , μεταξυ ιων _υποιων το _προσωπικων του _Αρρεναγωγειου Μορφου , του _Παρθεναγωγειου Μορφου , ο διευθυντης του » _Αροεναγωγειου Μορφου κ . 2 . _ΑΙΟειρης , το _μαθητικον συνεργατικων Καταστημα του αρρεναγωγειου Μορφου ( δυο * υπελλα ) , ο δημαρχος κ . _Νιχολαμουλος , το σωματειον « Διγενης Ακριτας » και οι κ . κ . Στ . _Βερουδης , Β . Τομπαζος , Σολ . Μαχουλλη καΙ Ρενος Σνμεαν νιδης . —Το παρ . _Σαββατον και Κυριακην _ητο Ανοικτη ικΟεσις τεχνη χ · ων Δημ . Σχολειων ι Μορφου . Α δτη υπηρξε πολυ επιτυχη υπηρχον δε μερικα ? ργα ζωγραφικης _πραγματικως εξαιρετα . Μεταξυ τουτων διεκρινοντο _ζωγραφικοι πινακες των _μαθητειων Χλοιις Αριστοδημου και _Αλκμηνη ΙΙαρουτη . θαυμα σια εργα επισης ησαν μερικα μανδυλια . _Λινοτνπωμενα , τα _οποιιι _δυσκολω _ _ηβυναντο να διακριθουν απο τα ιξωθεν _εισανοιιενα . Θεαματα < _ΟΕΑΤΡΟΝ _θεατρον Ο α σ ι ς Λευκωσιας : ( θιασος _Παππα—Χατζηαργυρη ) : ωρφ 1 μ . μ . : « Τριτη πραξη » , ωρα 9 . 46 μ , μ . : « Βερακι » . ΚΙΝΗΜΑΤΟΒΡΑΦΟΙ ΛΕΤΚΟΣΙΑ Μαγι κο Παλατι : « Το πολις » , Λ ουκουδι : « 'Ο Ταρζαν κινδυνευει » , Πα λλας : « Λραπετης του Σαν Παολ . ο » , Π απ α δοπουλου : « Τα _πα-( _ιαμυθια του _Οφφμαν » , Ακρο πολ ις : « Παιδια χωρις _μητερες » . ΛΕΜΕΣΟΣ Βιορδαμλη : « Σοου Αιπο _ουτ » , 'Ε λ λ α ς : « Μανουελλα _* , Ρ ι ο λ τ ο : « Βυναικες χωρις δνομα _» . ΛΑΡΝΑΞ _Ρεξ : « Μουσικο ρομαντζο » -, Παλλας : * Ο γυρισμος τοι _εξοριστου > , ΓΑΡΩΣΙΑ Ιντεαλ : « Ραντεβου με τον κινδυνο » , Ο λυμπια « θριαμβος του σατανα » , _Ηραι ον : _«* Η αγαπη που σκ * τωνει » , Χατζηχαμπη : « ΕΙ σαι μεσα στην καρδια μου » . ΚΕΡΤΝΕΙΑ _Κατσ « λλη : « Σαινχω _·» , Ι λ α ρ Ι ιο ν : « Ο μπαμπα τη νυμφη » . ΠΑΦΟ Σ Τιτανια : < Η _επιστροφη του _νιχητου _» , Αττι κον « Φρουροι της ερημου » . © ΕΑΜΑΤΑ ΧιιΡΙ _ΩΝ _Μορ φ ου : Πανθεον : υΙυι _> _γος της συμφορας » , Ρε ξ : « . Ονειρα στους δρομους » , Οασις : « Ο υποσκοσμος εν συν · αγερμφ » , Ξερος : « Ειλωτες του ποθου » , Αθηαινου : Πανοραμα : « Μαυρος κομμαντο » , Ε λ ) . α ς : « _Μνοτηριωδη θησανρος » , Αχνα : « Τρομοκρατες της κλεφτονριας » , Κ · ι , Σεργι ος : « Αετος των συνορων » , Γασιλικον : « _Τουκσον » , Λεοναρισσος : « Η θυσια μιας μητερας » , Κ α ρ α-6 α ς : « Το τερας του _υπερπεραν * , Αγ . Δ ο μ ε τ ι ο ς : « Στελλα » , _Καλαβασος : ¦ -Ηα _ραβαται του νομου * , Βιαλουσα : « Στην χωρα των ΠυΥ _- _μαιωνι . ΠΕΡΙ ΤΟ ΒΥΜΝΑΣ _10 Ν ΜΟΡΦΟΥ ' ¦ '¦ ' · Α Αγαπητε Κυριε Διευθυντα , _^ _ΕσκεφΟην επι πολυ εαν _επρεπε ν Απαντησα » ει δσα _Λσυσταια χαι Ανακριβη γραφει δια την . _εφορειαν του Βυμνασιου μα ο Πολιτης Μορφου , που δεν ειναι αλλος Απο τον κ . Χρ . _Τομαριδην , εις την _ΑνΟιχτην _επιοιολην ιοι > _Λρος την Α . Π . τον _Μητροπολιτην _Κυρηνειας , την _δημοσιενθεισαν εις το « Εθνος της δ τρεχοντος . Ειναι αι επικρισεις επι των οποιων δ Χ . _^ II . _Νικολοπουλος χαι _οι φ _( λοι τοι · _εβασισαν την εναντιον μας πολεμικην κατα την _περιοδον την _πρα της τελευταιας εκλογης _ιι' _αναδειξιν εφορεια 01 εκλογεις , 8-μα _, ς _, της Μορφου καΙ Των _περιχωρεον _ηκοιΟαν τας εναντιον τη εφορειας και Ιδιαιτερως του κ . Β . Καμιντζη καΙ εμου κατηγοριας χαι _τοσην σημασιαν εδωσαν εις αυτας , ωστε , δια της στασεως τιον εξηναγχασαν του Αντιπαλου μας ν * Αποσυρουν την τελευταιαν στιγμην , τας υποφηιριοτ )) τας των . Ουδεις , επομενως , λογος να βιαφωτισωμεν ισου γνωριζουν _προ σωπα καΙ πραγματα , Εχομεν , εν τουτοις , την υποχρεωσιν να Οεσωμεν , βια π ρωτην ταυτην καΙ τελευταιαν φοραν , τα πραγματα εις την Οεσιν των πρα χαριν των Αναγνωστων εκεινων τοΟ « Εθνους » , _οιτινες ευρισκομενοι _μακραν της κοινοτητος μας , δεν ειναι _δυνατον να _γνιοριζουν πως ακριβως εχουν τα περι το Βυμνασιον μα και την _εφορεισν του ζητηματα . Ειναι ευθυς εξ αρχης _απαραιτητον να _τονισωμεν δτι κατα την εκλογην Εφορειας την _διεξαχθεισαν την 4 . 5 . 52 , ουδεις χινδυνος ιπιχραιησεως των κομ _μουνιστων υπηρχεν , ως περιτρανως Απεδειξαν αυτα ταυτα τα πραγματα ( το _κομμουνιστιν , ον ψηφοδελτιον συνεχεντρωσε μονον 12 ψηφους ) . Ειναι , επομενως , εντελω ς αΜιποστατον το υπο του κ . _Νιχολοπουλου δημο βιενθεν εις το « Εθνος » της 3 ) 5 ) 52 δτι « κατοπιν του κινδυνου να διασπασθουν με τον τρυ πον αυτον ( διο τΒ ] ς Αποφασεως των κομμουνιστων να μεταοχουν των εκλογων δι * ιδικου των συνδυασμου ) αι ψηφοι των εθνικοφρονων προς δφελος των αριστερων , απεφασισθη υ-. το του συνδυασμου μου να μη _κατελΟοιμεν εις τας εχλογας ... » . Διοτι , κατα τινα τροπον η ασημαντος εν . 12 ψηφων , επι συνολου -118 εκλογεων , δυναμις των _κομμοιΙΚΒτων θα διεσπα , προς _υφελο των αριστερων , τας ψηφους των εθνικοφρονων Η Αληθεια _εινεα αλλη καΙ εγκειται ει το γεγονος δτι οι αντιπαλοι μας , παρα την ανεν προηγουμενου βιαιαν πολεμικην των εναντιον μας , δεν - / . ατωρθωσαν να πεισουν την με γιστην πλειονοτητα των εκλογεων να τους Αχολουθηση , Ενωπιον του γεγονοτος τουτου ευρισκομενοι , Απεφασισαν , _φρονιμως _πραττοντες , ν Αποσυρουν τας υποψηφιοτητας των δια να περισωσουν το γοητρον των . Η συμμετοχη των κομμου _νιστων δι Ιδιου συνδυασμου ητο εις επι πλεον λογος οστις εξηναγκασε τους Αντιπαλους μας ν Αποσυρθουν του Αγωνος και τουτο δ χ ι 8 ι' ιλ λ ο ν τ _ι · ν α λ ο γ ο ν αλλα διοτι η συμμετοχη « υτη Ο _απεστερει τουτους και Απο τας κομμουνιστικα ψηφους , τας οποιας εΟεωρουν παντοτε Ιδιχας των και τας οποια ς _ιιπελογιζον περισσοτερος των 12 . Ι _δου _διατι ΛπεσυρΟησαν τοΟ Αγωνος μετα την περι συμμετοχης εις την εκλογην Αποφαοιν των κομμουνιστων , _Αποφαοιν της οποιας _ιπαιφεληΟησαν _ως μοναδικης ευ καιριας δια να καυχηθουν επι ΤοΟ χ . ΧΡ . ΠΥΡΒΟΥ _πατριωτισμφ Λνα τα _ΙΙαγκυπριον . Το δτι οι _Αντιπαλοι μας _ΑπεουρΟησαν του Αγωνος δια λογους _αυτοσυγτηρηοιιος και ουχι ες ανωτερων ελατηριων κινουμενοι _Αποδεικνυεται και εκ της πικροχολου επιθεσεως την οποιαν , δια της _δημοβιενΟεισης ανοιχτης επιστολη των , καμνουν -εναντιον ημων , ενα μονον μηνα _μβτα τας ιχλογας , καθ ας _ιχι ιωνον του φιλους των « _ροειρεψαν να μας νηφισουν Αλλα και _πλειστοι εξ αυτων , με ιπι κεφαλης ιον χ . ΜιχΛλοπουλον μας εψηφιααν . ΚαΙ _ειωτωμεν τωρα . _'Εαν εχεινα δια τα _οαοι _& ιιας κατηγορειτε ειναι Αληθη διατι μας ( . ψηφισατε και _οεις οι ιδιοι Και , ιφ' οσον μας _εψηφιοατε , δεν _νημιζετε δτι αι _ιιατηγορισι σας στερουνται σημασιας , αφου απο των εχ . λογων μεχρι σημερον δεν _εμεοοΛαιηαε κανεν νεον γεγονος , επι . τοδ οποιου να βασισθουν νεοι κατηγοριαι Ο Πολιτης Μορφου μας κατηγορει δια την _εγγραφην 48 συνδρομητων δικαιουμενων , δυναμει του Καταστατικου του Βυμνασιου , εις ψηφον _Απαντωμεν : Ουδεν το παρ ανομον επραςαμεν _ε-Ια ν ειχομεγ την _πρωτ _ου ουλιαν αυτην . 01 εγγραφεντες συνδρομηιαι επ ) . η ρωσαν συνδρομην-δια δυο κατα συνεχειαν ιτη χαι ουχι « την τελευταιαν η προιελευταιαν στιγμην » και τουτο συμφωνως πρα το εν Ισχυι _Καταστατικον . Αλλο ειναι το ζητημα αν η σχετικη διαταξις του Καταστατικου τουτου κρινεται ως ορθη η μη . Εκεινο που μας ενδιαφερει ειναι δτι _αυτη ειναι ιγκυρος χαι νομικως Ισχυρα . Διατι , αλλως _τε , να _συζητησωμεν & ν ειναι ορθη η δχι Ευχαριστως θα το _επραττομεν εαν η _Ιπικρατησις και η επανεκλογη μας ωφειλετο ει τας ψηφους των 48 συνδρομητων . Αλλα _τοιαυιη οεν ειναι η πεοιπτωσις μας , αφου ο Ιδικος μας συνδυασμος _εψηφιαθη Απο 327 εκ ? . ογεις ( πλην του υποφαινομενου οστις συνεχεντρωσε μονον 323 ψηφους ) επι συνολου 418 εκλογεων , εκ των οποιων _προσηλθον εις την _καλτην 383 . Και περαιτερω : ποια η Αξια της εναντιον ημων κατηγοριας Οταν ο επιστολογραφος ομολογη δτι χαι οι Αντιπαλοι μας επεχειρησαν , κατα τας _εκλογας του 13 ·! 3 , να εφαρμοσουν την Ιδιαν περι συνδρομητων διαταξιν _Λεν σημαινει τι , ιτο . δτι ευχαριστως θα το εηοαττον και σημερον , εαν _ηδυνοΥτο ( _Ειπεται το τελος ) Κοινωνικη Ζωη ΕΠΙΤΤΧΕΙ Σ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Η κ- Κλορια _Ιωαννιδου , φοιτητρια της Νομικης εν . Λονδινφ , ειτετυχεν εις τας _εξπασεις του _Συνταγιιατικου Λικαιου . ΣΧΟΛΙΚΑΙ ΕΟΡ . ΤΑΙ Η επι _τδ ληξει των μαΟιι- _ ματων εορτη του Ελληνικου Βυμνασιου Παφου θα _τελε _« _Οιι εν τη αΙΟουσει τελετων αυτσυ την « _ροαεχ , η Κυριακην , . υ 9 ην Ιουνιου , χιι ωραν 10 π _^ ι , _ΔΙΑΝΤΚΤΕΡΕΤΟΝΤ Α ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Τριτη 24 Ιουνιου : Λευκωσια : _Αιμιλιου Σα & _βιδου , οδος _ΔιανελΑβυ αρ . 81 , και Α . Βεωργιαδου , λεοιφορος Κυκκου < ιρ 69 . Λεμεσος : Μ . Ρ . _Βκουλμπου , οδος Αγκυρας Αρ . 4 . Αμμοχωστος : Λ . Σ . _Γοργχα , οδος Ευ « _γορου Αρ . £ Α . _Λαρναξ : Ν . Τσεπη , οδος Ερμου Αρ . 18 _£ . ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ Ο _οιδεσ . Παπανιχολα Σ ανταμα _« Ισεφερεν υπερ της Φιλοπτωχου Αδελφοτητος Αγ . Ιωαννου _Λαρναχος δεχα σελινια , Αντι στεφανου , ιις μνημην Αν _ _αε Στ . _Γορχα . Ο κ . Παυλος Παυλιδης εισεφερεν υπερ της Φιλοπτωχου Αδελφατητος Σ ωτηρος Λαρνα _χος τρια σελινια , αντ ' ι στεφανου , ει μνημην Λννας Στ , Γοοχα . ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ! ΚΑΙ ΕβΝΙΚΑΙ ΝΟΥβΕΣΙΑΙ [ Κηρυγμα του Πανιερ « τ . Μητροπολιτου Κυρηνεια εις _Μβρφου ] _ΜΟΡΦΟΤ , 23 ( Του ανταποκριτου μας ) . —· Χθες Κυριακην , η Α . Π . 6 Μητροπολιτης _Κυρηνειας κ . Κυπριανο _ιχοροστατησε και εκηρυξε τον θειον λογον εν τφ Ι . ναω Αγ . Μα ( ια _^ ος . Η Λ . Π . ανεαεβθη εις την Εβδομαδα του Ευαγγελιου και « _ννεστηυ εν οπως καθε Χοισηανος _μελετη το Ευαγγελιον χαι επανελΟη κο >· - τα ει τον Χριστον . _Ετοναβεν , επισης , δτι μονον καλοι Χριστιανοι ειναι και καλοι Ελληνες . Αναφερθεις _εις το _Ενωτιχον ζητημα , ετονισε τας δυσκολια τας οποιας παρουσιαζει τοντο , και εδηλιοσεν , δτι ο Εθναρχης Μακαριος Αγωνιζεται σημερον να πειση την Ελληνικην _Κυβερνησιν δπως θεση το Κυπριακον εις τον Ο . Η . Ε . Εν τελει , συνεστησεν επιμονην εις το _'ΕΟναρχικον συνθημα : _« Ενωσιν και μονον _Ενωσιν > και « Μακραν απο τας καλπας » . ΕΛΛΗΝΙΚ _ΟΝ 1 Ι ΒΥΜΝΑΙ _ΙΟΝ ΛΕΜΕΣΟΥ _| • — - — . ' · : _, • ΤΜΗΜΑ ΑΡΡΕΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΘΗΛΕΩΝ * _Α 5- ¦· • _ · β 5 ΑΙ εισιτηριοι εξετασεις τη εξεταστικης περιοδου · • του Ιουλιου , βια το _σχολικον _Γτος 1952—1958 , θα βι « - 5 • _ξαχθουν την Ιην , 2 αν , και 3 ην Ιουλιου 1952 , ωρ < _ι 8 π . μ ., · ο συμφωνως προς προγραμμα _ανηρττυιενον _βις τας _πινατ * _• _κιδας τοδ σχολειου . β • 01 υποψηηΗοι ιιρος _εξετασιν _αφειλ . ουν να _κατοειΡ · • οουν την Ιην Ιουλιου 1962 , _ωρι _} 8—12 π . μ ., τα Απολυτιι- ο _• _ρια των ιος κΛ πιστοποιητικον γεννησεως του _Διοιχτττ _*! - · • _ριου της Επαρχιας των . Τα απολυτηρια των ε * τβν χ »· - « % ριαν _υποψηφιιυν δεον να ειναι _πιατοποιημινα υπο τοι » · • _Μουκταρου του χωριου των . _« 2 ¦ ¦ · _, Δικαιωμα : δια τας εισιτηριους εξι ιωσεις £ 1-0-0 . · • Εκ της Σχολικης Εφορ _βΙα _ _Λεμεαβυ * _ζτι _^ ησ / υΤοζ αναπαν _& ζ _&&& 1 _( _ζπυφαιΤηΤγ _<^ α & ιν 9 Ι _3 ι _& 77 ? ' _@ η 6 'ικ 7 _* ιζ ψ ' _εωζζ . Ι _ΧαΤατιρ _ανηι Τα . ' _Χησα _^ & νι II *' 0 ιο « ι /' _^^^/ Τι _^ οιον ΝΕΣΤΛΕ ., Μ II IIΙ _*¦!¦»« _>· _ι 11 * * Ι * Ι 11 } _»»»»¦»» Ι ' »» ΗΙ ' ι _* * _ ? 4 ' · :: ΠΑΤΑΡΙ ΕΣ Ι ! Αν _ΟΝ 6 και 12 _Γολτς _ΒΕΛ . ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΛΤΔ . Ι _/ _νν % _Λ _^ νννν _< _-Ι'ννΛ _ _Λ _^ _ννννν % _«^/ _% _ΛΛιΝ _ _Ρν _% _ινν _^/ ν _^ Λ _/ % _^ ν _>^^ ι _ΑΝΩΤΕ ΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ _|! | ι ΛΥΚ Ε _ΙΟΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ _| ι ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ : _| ι , . ¦ __» , ] | Ι _Κοιβ' _οιοενδηιτοτε ημεραν _μετα _} υ 30 η Ιουν ιου ι 11 και 5 η Ιουλιου βΙ τα 8 . 30 π . μ . ι ) ι ! Λιχαιωματα ε { _βτ _« σβοιν $ / _· . ] ι !| ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΠΟΤΔΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ] ! ι ΣΗΜ . : ΛΙ ( _ξετασεις _χαθως χαι αι εγγραφαι Οα _γινοιν- | ι ] ι _ται εις το Κεντριχον Οικημα τοΟ Λυκειου ( ι · ι | ι _[ _^ ναντι του Δημοσιου Κη __ τ »«) χαι ουχι βΙ το 11 11 παραρτηιια αυτοΟ . ' ι [ . _% < Ν _ ινι _ _ινννΜ _ Η __ ηΑ _* Λ- _ νΜνιΛΑ--νν _<_^^ -- _* - «« ---- _ - _««> Μ __ ---- _ ΜΜ- _ - _ - __ -Η-- __ ---- _ ---Ι--- _ -Μ- _^^ _Ιη | ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Ι ΘΕΙΑΦΙ ι 2 · Ι 1 ) Τα καλυτερα εις την αγοραν 5 • 2 ) Τα φρεσκοτερα εις την α- _ : γοραν · • 3 ) Παντοτε εις στερεους και- Ι : _νουργεις σακκους · • 4 ) Τακτικωταται αφιξεις : ι 5 ) ΑΙ ευθηνοτεραι τιμαι · 2 6 ) 01 καλυτεροι οροι πληρω- ι • ΑΠΟΤΓΙΝΙιε βΕ : _{ Ι Ε . _ΧΑΤΖΗΣΟΤΗΡΙΟΥ & ΥΙΟΥΣ ΑΤΑ . Ι ι ΤΗΛ . 31 - ΑΜΜΟΧΟ » ΤΟΙ 2 Β ι Ν Σ Τ ΙΤΟΥτο Ν Κ Ε Ο ΚΛΕ ΟΥι Ι 2 ( ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΩ 19 * 1 ) · ι : ! 2 Απε > τ / 5 5 _πς ΙΙ _ουλιβυ _αρχιζουν _. εγγραφ « Ι δια τα · • κατωθι μαθηματα , τα οποια θα _διδασκονται υπο * 2 των κ . κ . _Νεοκλεους , Διευθυντου , Χαρακη και Χιπ- · ι · πη , _Μαθηματικων , Χ Ιωνα κ _« 1 _Δρος Κωνστκν- 2 2 _τινιδη , φιλολογων , Νικολαιδη και _Καηλιδη , _της · • Λογιστικης . 2 5 ΣΤΕΝΟΒΡΑΦΙΑ - ΔΑΚΤΥΛΟΒΡΑΦΙΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ · : ΛΟΒΙΣΤΙΚΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ - ΒΕ 0 ΒΡΑΦ 1 _Λ · ι · 2 3 _εχ »> ριστ « _ι _ταξει δια : Υ -Ι _ΛλλιΙλου , _ΑποφοΙ- 2 • του Μεση Παιδειας , και _Μαυπτας _ανυ _ξιιταστε- 2 2 ους δλων των οχολων . 2 • Τα $ « ις πρωιναι _η απογευματινα ! , κατα προ- 2 2 _τιμηβιν . _Διοχκτρα £ 1 μηνιαιως . · φ * • ΣΗΜ . : _'ΤπινΟυιιιζο _+ ιεν δτι κατα _νι _, ν τελευταιαν δεχαε- 2 2 τιαν , το Ινστιτουτον Νεοκλεους _ιχει _εξασφαλι- · • σει εργασιαν εις πολλα εκατονταδας μαθητων 2 2 του , Ενεκα της προτιμησεως των Απο τα Κυ- · • _ειερνητιχα , Τραπεζιτικα και Εμπορικα Ιο _ρυ- 2 2 ματα . · . Μην Αηελ .-. ι _επθΕ _ι . ι « ν τα μαγι _· ιΡ _« α σας σχιυη _ΒΤ νινονια _λι _, ιιοΑ _« _'Ι Λκα Ο _^ _ατα « πτερα Απο ο Ι _«* αγ ( ρυυμ .. . _^ .. λειψατε Λθ _« ΥΙ ·* ν » _ββΓχο μ » _&^· _ινο ΓΙΜ , τριψετε _τιι νοην οοα »<« 1 « α Λη « _Ρ _^ , Βλπμποκ _. ι . τον _, · . Τι . 1 ΠΜ _εινα , _»« χΛο - » ' » ι _νοηπι ου και βιν _υφινει α |» υχε . _| ΜΗ ! ' ' · ΚοΛκ _βιςιι τ * παντα _ατταλα _ΜΓΗ _^ : κα ι _νρΛνορα Ρ | _^ _-ν II μ II α · _> _> _χ ν _^ Β *™ πινοντ ας ΑΠΟΚΤΑΤΕ ΩΡΑ 1 ΑΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ! . Ι _^^ | ' _ΤΝΓι ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ ' . : = ' ' _^ Ζ 4 _^ ι _τ ~~ ιηυ Ι * — - .. .. __ _.. ' _ΜΙΟΟΙ . Ε : _ΕΑ 3 Τ _^ 1 _^ 1 ΛιΑ ΓΗΡ _7 ΤΠ Μ ** ιβη » ν -. Ι < νΡΙΑΚΙ ΙΝ , _^ ΤΙΤΑΙ » ΤΗΜ Η βια _ΟΠΒΙιυ _ιΜ _^ ΠΑΡΑΙΚΙ _ινιΙ _Μ Δρα 41 » μ . μ . _ΚΑΙΡΟΥ . ΟΑΒΑΑΤΗΝ , ΚΟΥΙ ΙΤ , ΝΤΑΧΡΑΝ χαι ΤΖΕΔΑΚ . Η Αια _κιρακιοω _ηληοαεροοιας _ΑπτνΟιΙνεσΟι Η « Ι ιους Βενικους _Ποωιοοας Η _ΗυΙΙ _» ΓΙ . ΥΤΗ & _Οο . ( _0 _ΥΡΚυ 5 ) Ι . _ΤΟ . Ι Αβ * υ _&@ ι * _*^ ιιΛς _^ * 4 λ , κ _^ _κ υη ο ον _^ _^ ι _^ Π _^^^ _( . . οιονοηκοι · Τ «( ιιΑ · ιβιικ 6 > Βοα < ρ < 1 ο « ( ν τι _χαλχι οας . Ι ¦·* _Μ > _ι . 7 ι _™ . Τ _5 « κι να ιηυκι . Ι -ΓΗβ-υΙι Λ _ Χτ ι ι _ΓΓΓΜΓΜΓΓΓΓΓΜΓΓΓΜΜΜΓΓΓΓΜΓΓΜΜΙ _^ ε _^ _ΓΜΜΙΙΙτ _^ _ΙικνιΙ Ι _^^ ΗΗ _^^^ Γ £ _^ 1 μ 1 1 _ΜΛΛΛΛΗΛΛΛΛ _^^ ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΕ _^ _ΜΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΜΜΛΛΛΓΛηυ _&' _Ρν $ Λ _^!!) '* ' . _** ·*· _Μι / _Ινι 1 _^ . _^ ¦ Λ' _^ ν _ιιΛ'ιΡ Β ΖΥΜΩΤΗΡΙΑ ΑΑΦΟΝ - ΠΑΝΙΦΕΞ [ ) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΒΕΘΩΝ ι · ΤΑ _ΑΝΩΤΕ Ι ' Λ ΤΟΤ Κ 0 2 Μ 0 Τ · _> 1 Δια ΑΡΤΟΠ ΟΙΕΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ι ΚΑΙ ΧΩΡΙΩΝ , ΚΟΥΛΛΟΥΡΑ ] ΔΕΣ , ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ κλπ . _< Προς _βριοον π « _ρλδοσιι' εχ Λοιεο _& υ > Ι _ΑποταβιιΤι _αμισω > 3 ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ Μ . Π . ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΤΔ . 3 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ _» 3 ΛΕΜΕΙΟΝ - ΛΜΜΟΧΩΣΤΟΝ - ΛΚΤΚ 02 ΙΛΝ _^ ΛΑΡΝΑΚΑ ' _^^ ' _^ _β ' «•• ¦•••¦••••••••••••••• ο ······ ····>······· _» ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ _ι 1 ΣΑΜΟΥΗΛ | 5 · : • Εγγραα _αι μαθητων α ' σειρα ει την . « , Ιι _ιι ιμ _ιαςκ 2 2 γινονται Απο τη ΓΠη : Ιοι · _ ιηιι μεχρι _τ ( _ι : _'ι : _ΤογΚλ ι · . # • _ΙΗφ . Η _π , ιι , — Ι μ . μ . 2 2 ΟΡ ΟΙ ιγγριιη ων Λιπ π _' ιν Λ ια'ςιν 4 2 * • χ ) η & _ι _ιννΡΚφΦ _^' _βι _μαβ'ιτι ' ι _βφει λβι ν * η *· · 2 _ροοσιασο α / τολυτηριβν Δημοτικου Σχολειου , , _• 4 ) Να _ουνουιυηται < ιπβ _τ « 0 _η * τρ 6 < ( ι κηΑ _« μ « - 2 2 νβ | του . 2 • και ν ) Ν * _ηληρωβμ μ » η _>·«· τ * ιΙ · λτ ) ν τ * _« οο » ν · Ι τ « 5 ν « 3 . 6 . 0 , τ * * π < Λ · ν β * _* φ « ι _*« ΙΟ Λ » * Λ * 2 • _ΟιτηριΜ _» _Τ · ν · 2 ? . ! ΓΜ μΓ _^ ΓΛ ΜΙ ι ΕΘΝΙΚΑ / ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ! ΒΡΑΝΜΑΙ Ι 3 Αι Ελληνικοι Εθνικοι Αεροπορικοι Βραμμα ! ΤΑΚ ι ι σας μεταφερουν σε λιγες 4 ρες εις την Ευραντην ,.. ι ΔΥΤΙ ΚΗΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΗΝ ~ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ ! ΒΡΑΜΜΑΙ 3 ! ΑΠΟ ΛΕΥΚΠΣΙΑΝ Ει ς _ΑΟΗΝΑΣ-ΡΩΜ 1 _ΙΝ-ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ-ΛΟΝΔ 1 ΝΟΝ ι ' _ΕΙς _ΛΘΗΝΑΣ-ΙΣΤΑΜΠΟΥΛ 3 ! _Ει _δ _ΑΦΗΝΑΣ-ΓΕΛΙΒΡΑΔΙΟΝ . ΦΡΑΒΚΦΟΥΒΤΗΝ 3 Και . Ε ΙΣ 1 δ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ . 5 ι Ταξιδευετε με την _^ ΤΑΕ _=- 3 | Κερδιζετε χρονον και χρημα . ! ΑΝΑΧ 0 ΡΗΣΕΙ 2 ' εκαστην ΛΚΤΤΕΡΑΝ . ΤΓΤΛΡΤΗΝ και _ΣΛΓΓΛΤΟΝ . ! ΒΕΝΙΚ ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕε : ι ! ναυτιλιακη εταιρι α ι « αμαθους » λτδ ., Η , _Λειοφ . Ηρακλειου , Πλ . Μεταξα , Τηλ . 2 ΛΠ . ! ~ _ΠΛΗΡΟΦΟ _? ΙΑι Ε 12 ΙΤΗΡΙΑ : ι ι Γις δλα τα _Ανεγνωοιομεν . · ΒΡΑΦΕΙΑ _ΤΛΕΓΙΔΙΟΝ . ΠΩΛΗΣΙΣ ΔΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Την Πεμπτην ΙΟην προσεχους Ιουλιου , και ωραν 11 π . μ ,, υα πωληθουν δια δημοσιου πλειστηριασμου 232 νεα πευκα , Ισταμενα εις το Δασος _Τροαοους , εις τα διαμερισματα 80—8 ο . Η πωλησις θα _διεξαχθη εις το παρα το ξενοδοχειον < _Πιγκος » _Τροοδου δασος . _Περαιτεροι πληροφοριας οι ενδιαφερομενοι δυνανται να λα-(¦ ουν απο το _Βραζτειον του _Συντηρητου Δασων , _! τον βοηθου _2 _υντηρι ) του Λασων ει Πλατανια . ΠΩΛΗΣΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΗΙΙΧΜΑΝ 10 Αλογων αρ . Α 140 , εις καλην _καταστασιν , με Λδειαν _κνικλοφοοιας δια το 1952 . ΛΙε καλα ? . _αστιχ < ι κσι σ , _τραρ . _Προσιρεςιεται εις Τιμην ευκαιριας , _Πληροςροριαι Απο τον ν . Μ . Α . Μ 0 Τ 2 ΑΛΑΝ _Λεο ) φ . Κυκκου — _Λευκοισια . ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΥΝΕΡΧΟΝΤΑΙ Τυ _ΒΡΑΦΕΙΟΝ Ε 8 ΝΑΡΧΙΑΣ _ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜιηιΙ ! θα _παραστο _και 6 χθες αφιχ θεις δουλευτης Αθηνων κ . Λουκιις ΑκρΙτας . ΑΙ προσφατοι εξελιξει του Κυπ ριακο » Ζητημ _χτο 8 α _αποτελεσουν _αντ _ιχειμε · _νον σι _^ _ητησε & _ις ι » πο τβδ _ΒρκφβΙου _'ι _ωναρχιας , τε > 6 · ποιον _6 α _βυνελβη _οημερβν την _πρωι _αν , ωραν 10 π . μ , Το _απονευμα , ωραν 5 μ . μ . Γα συνελθει η ολομελεια του Ε _βναρχικου _Συμδουλιου . ' Κατα την _συνεδριχν τοΟ Βραφειου Ε _βναρχικς 8 α πα · ραβτο χαι 6 _χβες _αφιχβει βουλευτ ης _'ΑΓην ων κ . _Λου · _χης _'Αχριτας , οστις , 6 γν &> . στον , _εχειρΙα 9 η · το Κυπρι * . χεν Ζητημα ενωπιον της ε · ηιτρο _ιτιΙ * 5 Ανθρωπινων _Δικαιωματων κατα την _τελ'ι _υτα ιαν εις Παρισιου _ς Βε · _« _ιχ _ιι ν _Χυνελευσιν των _Ηλ'ωμενων _'Εδνων , Τον κ . Ακρ _ιταν _υπειεχβη ει τε > _αεροδρομιον εχ μερους τι ι 5 Αρχιεπισ _κοπης ο _ιιχνοο . Πρωτοσυ _γνελος κ . Κα λλινικο και εχ μερους τοδ Ε βναρχικου _Χομδουλιου 6 γενικος _υποδιευ _δυντη -Βοδ Παν »· Βυμνασιου κ . © . Σοφοκλεους . Ο κ . Ακριτα ανεχωρηοεν _ει ς την γενετειρων του ? 1 ορφβ » , _οποθεν βα ελθει ει _Αευκωα _ιαν σημερον * την πρωιαν . _ΙΛΑΟΕ ΙΝ ΕΝ 61 ΑΝ _0 Ειναι _δυοτυχως γεγονος , 8 τι αι ελπιδες , « _ι _οποιοα _^ δημιουργηθησαν αμεσως μετα την εις Α 8 ην « 5 _οιφιξιν _, τβυ Εινα _ρχου μας , _δτι η Ελληνικη Κι > 6 ερνησ » 5 βα _σεοξι τ © Κυπρια χον Ζητημα ενωπιον της _προσεχου Βενικης _ιινελευαεαις των Ηνωμενων Εθνων , _εμειωβησαν σχεδον εις _το ελαχιστον . Η « _ολυμηχανος Γρεττανικ η _αιηλωμχτια εκιν _ηθη _δρασιπριως κ 51 ' επεατρατευαε παν μισον , τ © οποιον 8 α ηδυνατο _. να καμψη _τι ) ν _βελη οιν _τβυ χ . Γενι ζελου . Επεατρατευο _β και τα Αποιχιακα _ξ Δυναμεις υποδεικνυουσα δτι 8 _ο _£ _ελδη και αυτων τ οειρα , 4 αν η Αγγλια _αναγκασ _βη να απελευθερωση την Κυηρον . Και ειτωφελ _ηθεισα της αοριστιας , η οποια επικρατει εις Ααερικι ' ιν λογω των επικειμενων Προεδρικων εκλογων , _εξηαφαλι _σε την _πκρεμεασ ιν του Στει _τ _Ντηπαρτμεν ινα _παρκπεισθι _ι η Ελληνικη _Κυδερνησ » να μη ανακι _νηοΒι _ιιεβνως το Ζητημα εις εποχην διε _βνων _περιπλβκων . Τα επιχειρηματα που η Ελλ ηνικη _Κυδερνησις επριπ _ε να _εκμετ _αλλευβο υπερ της Κυπριακης Υπο _βεσεω , επετ ρεψε να χρησιμοποιηθουν εναντιον της . Και ετσ ι £ φ 3 ασαμεν εις την τελευταιαν _δηλοσιν του κ . Γενι ζελου , οτι « π ι 3 α ν ω ς η _καταοτασις να _μεταδληδιι επι _τ « βελτιω · με την παροδο ν του χ ρ ε . ν © υ » . Με αλλα λεξεις ο κ . Γενιζελος μα λεγει δτι τωρα δεν * 8 α γινη τιποτε και δτι πρεπει μοιρολατρικης να « ναμενωμεν ' την ει υψους _δελτιωσιν τη διεθνους χατοιστασεω _ς , η οποια ομως παντοτε 8 « κρινεται υπ © της Αγγλιας _ως « τεταμεν η » , οταν _8 α _καλ-ηται να _συμμορφωθιι προς τας _υπαγορευσεις της- πολιτικης η 8 »· _κηι και τη Δικαιοσυν ης . Τι πρεπει λοιπον να γιντι Να γ _ινη ο , τι αρχιζει να _ω διαμορφουται την προσεχη Παρασκευην . Δια μαχητικων _εκδη λωσεων , ο λβε ν εντεινομενων , β Ε λληνι κο λαο να εξαναγκααη την _Κυδερνησιν να εγκαταλειψη τους μειωτικους του κυρβυ τη $ _δισταγμους _και να _προχωρηοη με _3 αρρος . Το επιχει ρημα _^ 4 **» υηο τα παρουσας _συνδη _^ _ας η πλειοψ ηφι α των Ηνωμενων 'Κ _δνων 8 α καταψ ηφιση την _Προβφυγην ιια τον Κυ προν , αποτ ελει _μορμολυκβιον _χη & αε _ιη _ιιι _^ ι βικι . Διωτ » βυδεν κωλυμα υπαρχει νχ _ιιποιλη _βι _ι νεα προσφυγ η μετα ιν ι _περισσοτερα ετη , εαν η πρωτη _κατ αψη _φισθη , ενδι , ε { « λλου , το Ζητημα μ _« $ βα ιτροωδ _ηβιι , ιταν _τουτο αναλυδι ) ενωπιον των αντιπροσωπων των εΟ Ε _βνων . Πβλλβι ' _βα _ταχβουν « μεσω Χ « ι ανεπιφυλακτως υπερ _1-κανοποι _ηαεο _» της Πανελληνιου αξιωσεως , _εν & κ « 1 εκεινοι , _οι οποιοι κρυπτομ _ινβι < 5 πισ 8 εν προσχηματων 8 α την καταψ η φισουν , δεν βα _δυνηβουν να _αρνηββυν το δικαιον της πανε _βνικης _διεχδικησεως . Ουτω η 'Λγγ _λια Γα « _Ισδανβι ) _σοδαραν η _δικ ην πιεαιν και 8 α αντιλ ηφ _διι _οτι δεν _ωυναται να δι αιωνιση την _δουλειαν * Ο 0 χιλιαδων Ελληνων . Πιο _χνον να _χαδΒι η πρ ωτη μαχη , αλλ ' αυτη δα _ανοιξη _τσν δκομ _ον δ « α την τ _ελικην _νικ ην . Ο Ελληνικο -. λαοι -, _ατερχετα ι την _προοιχη Ι 1 αρα : σκβυ ην _ει γενικ η - ' _απεργ _ιαν ω προειδ βπ _οιη _σιν του τι προκειται να _κκμη μεια τινας ημ ερας η _εδδομ αδα . Δεν βα _ανε _χδη αυτην η αλλην _κυδ ερνησιν που καταλαμβανεται υπο _δε _^ _υ _ ενωπιον της Ιερας Κυπ ριακη Υπο _διαεω _ς . Και γνωρ ι ζει να ανατρεπ η Κυ _δερνησει _ . ειτε _αιιτκι ειναι του Κεντρ ου , ω η σημερινη , ειτε ειναι _τηι _^ _Διξια . Αλλοτε ο Ελληνικος λαος _εζητ _ε ι 1-. υ 6 ερ · νησιν « _Ιι _δνικ η ς σωτ ηρ ι α » . Τωρα ζηιει ( _. Ι . υ _δερνησιν δια την Ιινω _σιν τ ης Κυπρου » . ' Η ηΡΟΜΗΟΕΙΑ 5 , 500 ΤΟΝΩΝ ΠΑΤΑΤΟΙΠΟΡΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ [ ΑΛΑΛΑ ΛΜΜΟΧ _Ο _ΙΤΟ _^ , Ι !) ( ΤοΟ Λνταπο _κοιτοΟ _ρι « ς ) . —Ιιλη ι _ιοιτηροωμεΟα Γτι , ονμφωνως _ηι } ιις _τι ' ιν _διαχι ' ιουιιν _τι _^ ς 'Κπιτ μοπι | ς της « Κ _ΤΛΙιΙΙ _» Για τ ι ' ιν ποη μι _|· __/}» ιαν Λινιι _ ιιου _χιλκΙ Λων _τυναιν Κνπνια _χοΟ _πατατοιιπιι οιι » _, _6 _λγβληΟησον ιπτιι _ποισφοοαι ι > _πΛ Ενωσιων Οογ _ιινιοιιων _χαι { _μπΛρων . Εξ δλων _τ & ν _ηοοπψο _οων χιιμηλοτι οα _«(« η _δηοβληΟκιοΒι ( ιπ _4 τη _ΧννΕογατιχης Ενωο _υως Διαθεσεω ς Πατατ ων _Αμμοχιοοτοιι-Λω _οναχος . _ποιΙ ς £ 29 . 3 . 0 χατ / ι _τΛνον « οιφ » . Η 'υηιτοοπη _ι _' , _ηλτνοαφηοεν < _ιι > ι | τι ' ι _Αποχελιοματα τοΟ μΒ . ι _οιι ιιτι _κου _Λιαγωνιομοι ! _κιιι Αναμενη _τΙ | ν 1 Ελλαδος _οχκτικην _Εγκο ιηιν . _2 ι 'μπλι ) ι > ωμ _< ιπχΑ ηλ . ι ) θθ _« ι ' ο · _ΟηιιμκΟιι , _Ιιτι { _α 6 ι | ιπιΙοι » ν υΛι-ΙΙ ) , ι '| 0 ι | Ενοτα _οις ως ηρος { _λι ' ιν ην <> α < Β _<> 0 ι > ν της ως Λνιιι _^ _υνιογ ιτικη _ς , _λογιρ τη { _νκ ' _ινξι'ι » _ ς της 2 _ιινΒ μγ ( Πιιι _ιΙς _, ΙΙιΙν _τ _ιης ( : _£ ιιν _εογατι χι | Χ'ιΙ Λ 1 ΙΚΚ Οιι _οι'νι _ςιγαηΟπΟν ιια τι ' ιν ιχχι _ι _· πιν τ ης _πιι (!» νγι ! λΙ ( ις , Β _, Ις _οιανι _^ _ποι _ι _' ¦>< ' _ιι , ν 4 ( ? γιινωοπιιν ται ' ιιιον ανατι _-Οη «( ιτ η , _ΕΙΕΛΒΛΒΗ ΚΑΤΕ _^ ΚΥΒΜΕΝβΝ _ΥΑΡΙΛ Ν Πλη _ςοφορουιιεΟα οτι _ιιυιορι-Η & ς οιχο _της _πΛλι ως 1 οχιο « _νι ' ι ι _! οαγιι _ικ τοΟ εξωτΒ _οιχοΟ _, « _ατκ | ιυγμινα ψαρια , _υις _τριλλιτ _την ( _χουιχ ι Βυ _ιΙ _ον ) _, τΛ _Λποια |! ιιι · χον _ΒιΙ | ΚνοΟς ( _ιποδοχης κιζ τι ' ιν Κυποκιχ ην Λγηοι ' ιν , _ιι ς την Λ · _Λοιανι _χατΛ τας τιλ _υ ιπαιας _ι |· μ < 0 _' « _ς , _Γκει οιμκιωΟη _ιλλΗ ψι ς _ψαΟ'Λν , ιι ιν λο 7 (| ι _Κλλ _υφ _Λνειλιτπ _ι βις την Αηηγ 6 οηιιιιν της αλικ _ιας _μι _μηχανοχινητοιις αλιιυτικας λιμΛπυ _ς ( τιατπ _ς ) κβτΛ τους μιι νας Ιουνιον · Ι · _αυλιον _καΙ Α 0 _γουατον , Η τιμη τοΟ _ιροιηκου _ψαοιοβ « ις την _αγοοΑν τ « ς _ΛιμιακΟ , κατα υς _Τιλβιιτα _ιας _ημιοας , _Ανιι λΟιν « Ι 18—14 οιλ . την 4 · ΔΙΑ ΤΟΝ _ΙΙΟΙΚΟΝ ΕΠΑΝΟΠΛΙΣΜ _ΟΝ Υο _πιιο , ΣαΙΛατο _-ν _αιινιχ _ςο · _Ττ ' ιΟη _^ ς _τ 4 « Λι |( 1 _κας ΠΛλιι {> , η _ικμιιτ η _αυγχεντιιοσι τΛν ιν · _Ιιια φΒςι ημινων Λιι ' ι τι > πηγχ 6 ιι | ιιον κιν ημα , _τΗΟι _χοι _* 'Κπανο _πλιο / ιοΡ » , χπτΛ την ΛηοΙαν η χ . 'Ιομηνη Χαιζηχοιο _τα _Λνιπτι _'ξε της ΛρχΛς _χαι ιι )|» _οχοπους _αιιτοι _) . Π ( _ς _τι | ν α » ιγ > . · _εντ _ς > ο ) _θιν π _/ _ιρι-( ιτ _οντο η χ , Λελο Χ . Κακ » γιΛν νη , Α βοηΟΑς Λι _ιιιΟυντης τοΟ Βοαφβιου _'ΓρναπΙι _ις χ , Κ . 'Λ < ι · ο _ιιιτη _ς , οι χ , χ , Ν . Δημητ _οιον , Ζ . _Ρωσσι _βης , Παν , _ιχιζα _ς , Κ . ΜνοιΑνΟης _, Φι _οΜλος , μελη τοΟ Συλλιγοιι Ν * αν ( ιι * ν Παλλας κ . ι . ιηΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ . ΕΘΕΑΘΗ ΕΙΣ ΝΟΡΓΗΠΑΝ ΟΣΛΟ , 23 ( Ρεο » τε ο ) , — Πολλοι _χατοιχοι , των _ιπαοχια >' Πο _ς _· σγκοιιν _χοι Λιπ _^ _εδιν τιις Νοτιου Νορβ ηγιας _αναφεοονν , δη _ειδον _χΟε Λτταμενον _οιοχον » . _Οιιο _ _ωμοιαζιν , _ως αναφε ρουν , _|* 4 λαμποντα _κοι _εστιλβωμενον _ιογι _^ _ον · , _Ζφεοβ 8 _ε μικοαν « _ιοαν , 0 ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΣΚΕΦθΗ ΤΟΝ ΤΑΦΟΝ ΤΟΥ μ . _ΚΟΥΜΠΑΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑΙ , 23 ( 'Λι _& _οΛοοιχως ) . — Ο Μαχα _οιωτ . Αοχι .-επισχοπο _Κιι ιοου χ . Μαχαοιος _συνοδευομινος υΛΑ μελων _τοβ εν ·« υ & α χλιμαχιου της Εθ _ναρ- ια ς , _επισχεορΟ η _τον ταφον τοδ ! 0 « _χου αγωΛτιιτοδ _Ξινο _ςρωνιος Κονμπα _ριιοιτ , επι του οποιον ετιλισε _τοισαγιον- Εντολη τοι 'Λ _ρχιιπιοχ _4 . χοιι _χανασχιυαζΕται στανρος , δ οποιο ς 0 α τεβη _Ιπι του ταοροι _» , Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ _ΣΥΑΙΓΟΥΛΕΥΒ . ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΙ 1 Ν ΑΠΟΧΙΝΗιΙ _ΣΙυΝ _ΑναχοΙνιοαις _τι _^ ς « _Παγχι > - _ποιου Ενωσεως Κπαγγελμα τ « . _· » ν _Αυτοχινητιοχων > ( 11 . Κ . Ε . Λ } αναφε ρει , δτ * ουνεχοοτηθ η _χβ & ς ει ς τα _Βοαςρεια , των _Δημοοιω-ν Ε ργων οννεοοια της Σιιμ βουλευτι _χιις Επιτροπης , < ιτις Ειχε σχηματισΟ ιι ςιο _^ _-τιοι του Αποιχιαχου Βοαμ _^ κιτεως προς _ρνΟμι _οιτ του ζητηματο ς του φοριιον ε _, _τι της _χαμιιινα αυτοχινητιον , Ει την αννεοοιαν _παρεχαΟησαν ο Διει _ιβυπι ' ι _ι Δημοσιων _Εργω-ι 1 χ . Μπ _ραουν , 6 ' _ωιευθονων την Τροχαιαν χ . _Χονχ , χαι δ _γενιχο ς γοαμμαιειις _της Ο ργανωσεω ς _Αυιοια-νητιοτων χ . Β , Του · μαζης . ΑΙ ληφΟεισαι αποφασεις ειναι αι _ΑχολοιΟο » 2 ) _Αυιοχινιιτα 18 επιβατων χαι _δνω _εφιιιβιασμενα με διπλα ελαστικα _ει ς εχαστ ην οπι _, οΟιαν πλενοαν , νι _διχαιουνται _ιι ς την _μεταφοραν βαρους 800 < 5 χαδων _επι της χαμ πινα ς των . 2 ) Αυτοχινητα 18 επιβατων με μονα ι ? Λατιχα _εΙς τας οπισθιας ' πλεν ρας να _διχαιοΟΛ-ιαι εις μετ « ςροριν _φορτιον 600 υκαδων _. 3 ) Αυτοκινητα 14 επιβατων να δικαιουνται εις μ _«· ταφοραν _φοοτιου 20 οκαδων δι ' Εχαστον ιια _βατην _, ητοΙΟνΥολιχως 280 _ιχαδας . 4 ) ΕΙς δλας τα ς περιητωο _εις , το φοριιον δεον να ειναι χατανε μτ _^ ιενον _ιπι δλοκληοοιι της _καμπινα χαι χαλα _δεμινον και να υπαρχουν ατε ρεα _χαγχελλα ει του γυρους . Η Ανοχοινω σι ς χαταλη _γιι _αναφεςοναα , δτι αι ως δνω οπο . φασεις Οα _ιεΟομ το συντομω · τε ρον ενωπιον της _ΚνΟερνησιως . ΕΠΙ ΑΠΕΙΛΗ ΚΑΤΑ ΑΒΡΟΦΥΛΑΚΟΣ _ΠροσηχΟπ χβ _^ ς ενωπιον τοΟ ενταυθα Δικαστ ηριου < Ι εξ Αγιας _Μαοινα _ι χιιλλονρος Χον _πειν _Μεχμετ Αλ η , χαττ ι γοροι _! - μενος δτι _ηπειληπε _τυν _ηγροφ-υλπχα κ . Λοιζον Κυριαχου εχ _Μιλια ς δια . τΒ | ς φρασεοις : « αν με _χαταγγειλ ης 0 Λ σε σχοτωσ ω _» . _Ουτο ς _χατΕδ _ιχασΟη _ιις . _ιρ 6 · πτι μον Λ , 1 χ « 1 _εΙ ς Εξοδα Λ . 2—6—0 . Η κ . ΑΟ _, ΤΑΡΣΟΥΛΗ ΛΜΛΙΟΧΩ _Σ Ι _Οι , 23 ( ΤοΟ _Λνταποχριτ οι μας ) . — Την _Ιμ . _μ . του παρ , _υ « _διιατου , η _εχλεχτη Αθηναια λογια χαι συγγραφεις χ . 'ΑΟ . _Τιιοσουλη _, ωμιληα _ιν εις το _€ _Λυχιιον Ι _ιλληνι δων Αμμοχωστου » , ενωπιον _εχλεχτοΟ χαι _πνχνου αχ _ςιο , ιτη _ριου , με Οεμο : « Η Οαλασαα σιην Αρχαια χαι _οτ ι | & ημοαχη ηοιηαη > . Την χ . Τι ιροουλη _Εηα _οονηιαο ε ει το χοινον η _ποοεδ ρος του ΛΕΛ ε · _ριτιμος χ , Μ , Π . Ιωαννου , η οποια πςιοαεη _ιΒρε ιι ς αυτην _χλΙ _ωραιαν _ανΟοδεσμην , Επισι υ την II Π . μ . τη ιΟε _, το ΛΕΛ _οιωονανωαε _διξιωο _ιν ποος τιμην της χ . _Ταρσοιλι _) , εις τα ς _αιοοι ' _ισα του , κατα την οποιαν ω | ιιλ _ι | 0 Ε καταλληλως η χ , Ιωαννου , _αναγγειλασα και την _ιιΛοιΒαοιν του Δ . Χ , του Λυχειου _ιια της οποιας η _τιμ *>· μενη αιιγγ οοφιι ) ς _ΑνεχηριχΟ _η ιπιτι μον μελος τουτου . Η χ , Βπρσουλη ΛνιλΟοΟ _βα εις _τω δι _) _μο _εξεφ _ραου τας _ει · _χαριπτι _ας τ η : χαι ιπλ _εξι το ιγ · χιιιμιον τοΟ ΛΕΛ , επηχολουΟτ _ισαν _δε _ιιπαγγελ 1 αι ( ιη _> των κυριων Μ , Π . 'Ιωαννον , Νατ , Μιχαηλ _ιΑου _, Ε ο , ΧατζηΟεοφανου _, Ιιλ , 'ΛΟανασιαδου _χιιι τ (| δ , Ελ . Ιιιιαννοιι . Ωσαυτως ιχο · ρευΟηααν Κνη _ριαχοΙ χοροι _(> λ 6 των κ _, χ , Β , ΝιχολαΙ _δη χαι Χρ , Χατιη χωνστπντη χαι ετρογον · _ΛηΟι ισβν Κυηοιαχα διστιχα ( νιο των « . κ . Χ « , χ «! 'Λ . τ . Τβιτοι _ο » , με _πιινοιιιαν ( ΙιολιοΟ χαι λαγουτου (< ηΙι ι ( ον κ . χ , Β . _ΓιιοιΜο _υ χαι Χατζηι » ηνΛ _Λαουταοη . _Βηο _μβλων τοΟ ΛΕΑ ιι (» Λ · ληπην _τραγουδια Απο _τον * Κν · _Πβιωοχον Ταμον » , τα οποια _6-περηοι _βην χαι _ΙχειροχροιηΟηβαν _ΟιομΑς , Κατοπιν _ιχφρασΟιΙσης _* _λι · _Ουμια τη ς , η χ , _Ταρσουλ ι ) (· Φι ιιτογρ ηιρηΟη _μιτα μιλδν τοΟ ΛΕΛ χοι _« _οοταλιΛν _νιαιν Μ _«· Γι'μενοιν με ΕΟνι χας _Κυηοια · _κας _ΙνονιΜΜ _ια _ . ΕΠΕ _ΠΓ ΝΜΠ ΗΙ 1111 ΜΕΙΙΙΙ Ι »! 11 ιιιπ _ιιιι . ιηι 9 ιιι ιηοη ι υι _ηιι κ η ιιι η Χθεσινοα εν Αθηναις συνομιλιαι τοΟ Εθναρχου Κυπρου μετα των κ . κ . Γενιζελου καΙ Αβερωφ . — Η Ελληνικη _Κυεερνησις θα χρησιμοποιηση δλο _ταεπι τ © 0 διεθνους πεδιου υφισταμενα ειρηνικα μεσα : δια να _επιτοχυ ικαναποιητικην λυσιν του Κυπριακου ζητηματος . Η ΑΝΑΚ ΟΙΝΩΘΕΙΣΑ ΨΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ χ . ΓΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚ , _ΑΡΧΙΕΠΙΙΚΟΠΟΝ ΚΥΠΡΟΥ _ΑΟΗΝΑΙ , 23 ( Ε . Ι . Ρ . ) . — Την 7 ην μ . μ . ηραν της _οημερον 6 Αρχιεπισκοπος Κυπρου , _αυνοδευομενος υπο των μελων τη _ς Κυπρια _κης _υθναρχιας κ . κ . Νικ . Κλ . _Λανιτη χ « 1 22 α 66 * _Λοιξιιη , _ιηβαχ _εφυη τον πρβι < 5 ρευοντ « _τυι _'υλλπνικ _/ τς _Κυδι ρνησιως χ . Σοφοκλη Γενιζελον _χκι ουνωμιληοε _> ιετ ' αυτου επι μκκρ 6 ν _επι του Κυπρι _αχου Ζητηματος . _Μιτα την ανωτε ρω συνομιλιαν ο Μ . Αρχιεπισκοπο ς _βδωκεν εις την δημοσιοτητ » την _ακολουδον _ανακοινωαιν : « Ο _Αρχιεπιοχοιτο _ς καΙ Ε βναρχη _ς Κ . υ « ροτ > επεβ > ιεφθΒ | τι ιν εαπερβν εις τ 6 Υπουργει βν των Εξωτερικων τβΛ' προεδρευοντα _τπς . _Κυδερνηαεω κ _« 1 Υ _πουργον των Εξωτερικων γι . Γενιζελον , _ηαρα του _εποιου _ειητη _ιε _ηληροιροριας _ι _» τ 1 της Αποφασεως _της Κυβερνησεως ως προς την _πανιλληνιον _αξιωοιν περι εγγραφης της Ενωσεως της Κυπρου εις τιιν ιτρο σεχα γενικ ην συνελευσιντ _ου Ο . Η . Ε . Ο χ . Γενιζελος απηντησεν _, δτι η _Κυιερνη _σις 5 εν αποκλειει την προσφυγ _ων εις τον Ο . Η . Ε ., την οποιαν _μελετβι _σοδαρω ς . Παντως _8 « _εξχρτη _βΒι την _αποφχσιν της απο ενεργειας και βολιδοσκοπησεις κατα τον _υπολειπομενον μεχρι της _προοεχου γεν . συνελευσεως του Ο . Η . Ε . χρονον » . Εξ _ιλλου , την 7 . 30 μ . μ . ωραν της σημερον ουνεκροτη _βη ει την Αρχιεπισκοπην μακρα _συσκεψις αντιπρ οσωπειας των π « ρχγωγικων ταξεων μετα του ΛΙακ _αριωτ . Αρχιεπισκοπου _Αοηνειν κ . _ιπυριδων _ο επι του « _ροσιρορωτε _ρου και _αποτελεσματικατ ερβυ _τροπου των λαικων εκδηλωοεων δια την _προωιηβιν του Κυπριακου ζητιιμ χτος . Ο Αρχιεπισκοπος Κυπρου κ . Μακαριος , συνοδευομενος απο υυο μελη _τηι Κυπ ριακης Ιι _ιναρχιας , _επεακε φθπ την II πρβ _μεοαμδ ριας τον 'Υφι > ιΚ » ιργ « ν των Εξωτερικων κ . Αβερωφ και παρεμεινε συνομιλων ιιετ ' αυτου περαν της μιδ ωρας . Επι της συνομιλιας του Αρχιεπισκοπου Κυπρου και του Υ _φυπιουργοΟ των Εξωτερικων ουδεν ανεκοινω _ιη . Αυριον ( σημερον ) Τριτ ην , ωρα 11 π . μ ., η Συγκλητος του Πανεπιστημιου Γα _δεχδη τον Αρχιεπισκοπ _ον Κυπρου , ο οποιο ς βα _εκΓεση ει ς αυτην τα του Κυπριακου _ζητηματος εν γενει . Τον Εοναρχ ην . Κυπρου ββ _« _προσιωνηση καταλληλως ο _Πρυτανις του Πανεπιστ η μιου κ . _Μουτουσης . Εν τω μεταξυ , κατα δημοσιογραφικον τηλε _γραφημα απο το _Λονδι _νον , 6 μονιμος Υφυπουργο ς των Ε ξωτερικων τη ς Μεγαλ η ΓριττανΙ » ς κ . Στραγκ εδηλωσε προς τον Ε λληνα Πρεσ _ιευτην _ιις την Γρεττανικην πρωτευουσαν κ . Μελαν , οτι η _Κυβερνησις του δεν προκειται να μετα _& αλη βτασιν εναντι του Κυπριακου . Συνε πως , δεν διαγ ραφεται _δυνβτετης διεξαγωγη οιωνδηποτε Αγνλο— Ελληνικων συνομιλιων με 8 εμα την Ενωσιν της Νησου μβ την Ελλ αδα . Ο κ . Αβερωφ , _ερωτηβεις την πρωιαν υπο των δημοσιογραφων επι των προαναφερ 9 ειαων πληροφοριων , ηρνη _βη να προδη εις _οιονοηποτε σχολιον , αναφερθεις εις τας _προνδεσινας μακρας δηλω σεις του επι του Κυπριακου . II ι II ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΕΙ II ΕΙΕΙΙΜ 8 ΙΙΙ ΙΗΠ 1 Ι 2 ΠΙΙ _0 _ΝΤ Ι ΑΘΗΝΑΙ , 23 ( _ΑιοοποριχΛς ) . — 'Εχ τοΟ 'Τπον _ργειοι · 'Εξωτι ριχων _εξειιβιγ η αχολουΟος αναχοινωσις εν _σχεσει προς το Κνπ _ριαχαν : • ι'Η _Κυδεονησι υπει _βυνος φοοευς τδν λαΒχων αισθηματων αλλα χαι _ιπειβυνος χειριστης ο ) . ο ) ν _τδν εβνιχων ζητηματων , Iχει ιιτοχφεωσιν _νΑε _χειρισΟ υ το Κν . _τριαχον με πληρη αντιχειμεΛιχοτ ητα καΙ εντος τδν πλαισιω ν τα > ν _γεΜχιον συμφεροντων της χω ρας , θα _ιξαχολονβηση _εργαζομενη δια να ' επιτενχΟ ιι λυσι _ς Iχα Ο . τοι ητιχη λαμβανομενων οπ' οψιν _ιλων των πλευρων του _ζητη ματος , χρησιμοπο _ιουσα κατα την _χρισι-ν τη δλα τα ιπι τοΟ διεθνους πεδιον υφισταμενα εις την διαθεσιν της _ειρηνιχα μεσα . _Πανιω πρεπει & _ποξ ιτι να τονισθη , οτι δ χειρισμος τοι θεματος ανηκει _ιις τη-ν Κυιε ρνησιγ χαι _μονον > . Κατα την _εββομαδιαιαν συναντησιν του _μο του _δημοβιογραερου , ο 'Τφνποι 'ογος των Εξωτεριχων _ηρωτη _βη _ιπι των δηλωσεων του Αγγλου 'Τφυπουργου των _Εξωτε ριχων χ . _Ναττιγκ _αιιινες εδ ημοβιευθησ « ν κατα την διαρκειαν της Απουσιας του κ . Αβερω φ εις _Τονοκιαν . 'Ο χ . 'Τφυπονβγ ος Ιδω χε την ακολουΟον _απαντηοιν : « 'Εφ ' δαον 5 _? _Λο 0 εν συνεχιζεται η τακτικη τβν _επισημων δια του Τυπου _αναχοιΛ-ωσεων επι του Κυπ ριακου ειμαι χαι ε ~/ ω υποχρεωμενος να αποΛτησω ει ς το ερωτημα σας . Τεσσαρα νομιζω ειναι τα _Οασιχα επιχει ρηματα τοΟ κ .. Ναττιγκ δια να οικαιολι >· ιηση την ηπολυτος Αρνητικην _στασιν της Γρεττ . Κυβερνησεως : ΙΙ ριΙτον , η στ ραιτιωτι χη σημασια της Κυπρου , δευτ ερον , δτι προκειται περι _Γβεττανικης νησου , τοιτον , δτι το ζητημα ανακινειται « _υπο α · 0 (? ωπων εξυ : ιηρ 8 _Τθυ _> _των ωρισμενην σχο , _τιμοτηια » , τετα ρτον , δτι η διενιρ γονμενη εκστρατεια « δυναται να παραυλαψη οημαντικως τας 'Ελλ _ηνοβρεττανι χας _σχεαεις > . Η απαντ ησις ειναι ευχερης χαι εις τα τεσσαρα επιχειρηματα . Η οτ ρατιιιιτι _χη σημασια της Μεγαλονησου δεν ιξααΟενιζει , αλλ' αντιθετω ς τβνουται _σηιιανιιχω δια της ικανοποιη _σεω ς εκπεφ ρασμενων _βουληβεων του πληθυσμου της . Εξ Αλλον , _υφιστην στ ρατιωτικην ση _) ιΛ . _ιιαν Εχει _ολοχι . ηρος α χωρος εκεινος και . χαθει ς γνωριζει δτι στρατιωτικοι βασεις προσωρινοι , _ηιαμ _« 5 νιμ < ιι Β | _μανιιιοι ειναι ει τι ιν διαθεσιν χαι της Ατλαντικ ης Σ _υμμαχιας χαι τ ης _ΛΙεγαλ η _Γρετταν _ιας οπουδηποτε διοιχο & ν οι παλαιοι της φιλοι . Ω ς προς την Ιδιοτητα της « Γρεττανι χης Νησου > πολλα θα _ηδανανιο να _λεχΟουν σχετιζομενα με τας ωραιοτερος Αρχας , _αιτινες ενεπνευσαν δλου ς του Αγωνας της _ΑνΟρωπυτητος , _σνιυιεριλαμβαΛ'ομενη _: _της Μεγαλης _Γρεττονιας , και αιτιν _ε ς _ηρν () 0 η · σαν παντοτε το _διχαιωμα της Ιδιοκτησιας επι Αλλοεθνων πληθυσμων . Περαν _(! μω αυτων εις την βυγχιχριμενην περιπτωσιν δια της προσφορας της Κυπρου εις την Ελλαδα κατα τ 6 1916 , η Αγγλι χη Κυ _βεονηοις πρωτη αυτη χαι πρωτο βουλια τη _ανεγνωρισεν _εΙς την Ελλαδα το δικαιωμα να _ιχιι _τουλαχιοτον _λιγον επι του θεματο ς . Οσον _Λφορι } την _αναχινησιν του θεματος υπο « Ανθρωπων εξυπηρετουντων ωρισμενην σκοπιμοτητα » , η 'Ιιλλα ς υπεστηριξε παντοτε ιιτι δια τον χαΟο _ρισμον τη τυχης της Μεγαλονησου 0 α ιι , _Ιοε . πε να διεξαχΟη Ειλικ ρινες _δημοψη _^ _ισμ-α . Ε αν η Μεγ , _Γρεττανια το _απεδεχετ ο , Οα εγνω ριζον _δλοι _^ _ιαν το ζητ ημα Ανακινειται Οπο προσωπων τινων η εαν ειναι ζητημα αυιοΟ τουτο υ του Λαου . Τελο ς ως π ν ενδιαφερομενων » . ΘΛ ΙΙΡΟ _ΙΦΙΒΗ ΕΙ 2 ΤΟΝ ΟΗΕ _| ΙΙ Κι _'Λε ρνηαις δια της Ανωτερω Ανακοινωσεως τοΟ 'Τ _^ _ουργειου των Ιι 5 ( _ιιτ _€ ριχων _χιιι . δια _ταιν βηλωσ _εων τοΟ 'ιφυπου _ργοιι των ΕΕωτε ριχΛν χ . 'ΛΒιερωφ , _φεοει βια πρωτην _φοοαν εις την δημοσιοτητα τας επισημους Ελληνι χας αποψεις επι του Κυπριακου ζητηματος . Η το . _ιοΟετηοις του θεματο ς εχ μερους του κ , Αβερωφ χαι η απανιησ _ι ς αυτου εις τας ννωστας περι του Κυπ _οιαχου ζητηματος _δηλωσεις του _Γρεττ ανου υφυπουργου _τδν Εξω _τεοιχων χ . Ναττι γκ _χοινονται Απο του ενταυθα _διπλωμαιικους _χυκλ . ους ως _ορΟαι και ευρισκομενοι εντος της _πραγματικοτητο . Η δηλωσι Αφ ετε ρου της Κυ βερνησεω ς δτι βα εξακολουθηση εργαζομενη δια να ιπιτευχ βυ λυσις ικανοποιητικη _χρησιμοποιουσα δλα τα επι . του διεθνου ς πεδιου υφισταμενα εις την διαθεσιν τη ς ειρηνικα μεσα ερμηνευεται ως μη αποκλε _ιονσα την προσφνγην _ιις τον _'Ολργανισμον των Ηνωμενων 'Ε _βνων , Αλλ υχι αμεοως τωρα . ΑΒΒΛΙ ΚΗ ΕΠΕΞΗΒΗΣΙΣ , επεσχεφΟη χθες τον ΑρχΜ'Εκ μερους των εν Αθηνα ι ς Αγ γλ κι > ν διπλωματικων κυ · κλιον παρεσχεθη ως επεξηγη _σις των _δηλωοεων του 'Τφυπουργοι κ . Ναττιγκ δια το Κυπ ριακον , δτι κατα τας παρουσας _στιγμας , _ο ' ποι _» δ : εξα γο -ται διαπραγματευσεις λεπτοτατης _ερυσεω ς , α _· αφερομεναι εις δασικο ζητηματα της Αμυνης , επιβαλλεται υπομονη , κατανο ησις καΙ επι φ « Λαχιικ _« της Εναντι των ανακυπτομενων επι μερους ζητη ματων . ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗ Η ' 1 _ιπιτ _< οπι ) των αντιποο · οωπων των παραγωγικων ταξεων , η οποια συνεστηθη κατα την _προχΟεσινην συακεψ _ιν των εκπροσωπων αυτων δια την _Ινταο . ν της « Μαχης της Κυπρου »· οκοπον Αθηνω ν Σπυριδωνα χαι τον παρεκαλυαε ν * αποδεχΟη την _τιγεοιαν της Επιτ ροπη Αγωνος δια την εντασιν ιων προσπαθειων προς προωΟηο ν του Κυπ ριακου . Ο Μακαρι _ωτατος απεδεχθη την προσ _? φι _ρθει οαν ει αυτον ηγεσιαν . Ο γενικος γοαμμ _& _τευ _της Ι - _£ _ΚΕ , εις χΟεοινας δηλωσεις τ . υ , καχιζει την Κυδε _ρνησιν , διοτι δεν _ιλαΟεν εισετι αποφασεις _ι . _τι του τροπου χειρισμου του Κυπ ριακου καΙ λεγει δτι « εαν _ι _υιλυετα . ιξ οιουδηποτε λογου να προΟαλη την _υ _, ' _^ ιωσιν τ ης πατ ριδος μας δ : α την _απελευυερωσιν της Κυπρου · δεν της μενει παρα να _παοαχωρηση την υι ' _σιν τη ς πριν η την _υποχρειοση προς τουτο ο λαος » . ιι κ υ μ ειμφμιιη III _ΜΙΛ ΜΙ 10 . 110 ! Ει ς το « Εθνος » _εδημοσιευΟη • ο πλ ηροφοο _ια _, οτι η Ελληνικη Κναεονη σις πριν _Ρλ 6 τ | ιρισιιχην αποφααιν , Οια _χαταυαλη νεας _προσπαθειας πλησιον των Ην _οιμενων ΙΙ _υλιι ε . ων με τι ' ιν ελπιδα οπω ς εξασφαλιση την _ανοχην , αν _δχι την υποστη ριξιν αυτων , διοτι ει ς αντιΟετον περιπτο _ιοιν Οα ιιτο Αδυνατος η ουγχεντ _ρωσις των αναγκαιων % ιηφι > ν ΓΛ την ιγγρα _ιρ ην του χαι πε ραιτερω την ευνοιχην αποφααιν του ΟΙΙΚ , Ιι _ξ _ιιλλοιι διαπιστουται _Λτι αι ψηφοι των Αραβικων και γενιχωτ _ερον των Ασιατ ικων Κ ρατων · ως και των χωρων του ανατολικ ου συνασπισ μου ιιεν επα ρκουν δια να εγγοας _ιη το Κυπ ριαχον ζητημα εις την ημερησιαν διαταξιν της Βενικης Συνελευπεο ις του ΟΠΕ . θεω ρειται _ΙιεΟαιον , ιιτι κατα την ιπιχπμενην Βενι χην _Συνελευσιν τιΛν Ηνω ιιενων Εθνων α προχλ ηΟη γενικαι _τερα συζητηαι ς επι του θεματος των Αποικιων , εξ Αφορμης του ι ' υνηοιακοΟ ζητηματο ς , ως δε _εδηλωαε _προσφατοι ς δ Πρα _ιΟυ-« ουργα των Ινδιων κ . _ΝεχοοΟ , τα Α ραβικα και Ασιατικα Κρατη Οι ' ι _Λντιμετωπιοοκν χαι την περιπτωσιν Αποχω ρησει !) _τα _» ν _εκ του ΟΙΙ _Ιι . εφ * Εσον δ Οργανισμος ουτος εξακολουθει να _προστατευη τα Αποικιακα συμφεροντα ελαχιστων Κρατων . Κατοπιν τουτου καθισταται φανερον οτι εις την προσεχη συνελευσιν του _ΟΗΚ Οα _Αντιμετωπ . αΟοΟν τα αποικιακα προβλη ματα και επομενως και το Κυπ ριακον . —— > « £ 1 _ΙΙΡιΙυ ΨΜ 111 ΙΡΙΙ ιΜΓΕιυ Μ ΜΜ ΙΗΙ ΟΡΜ ΑΙ ΑΟ ηναιχαΙ _εφηιιεριδες , _ουνεχιξουσαι το ενδιαφερον των δια τα Κυπριακον ζητημα , τονιζουν την υποχ _ρεωσαν της Ελληνικης Κυ βερνησεως οπως μη εγκαταλειψη τας προσπαθε ια της προς παραπομπην του Κυπριακου εις τον ΟΗΕ . Το « Γ η μ α » γραφει τα εξης : _« _α'ην βαθυτ ητα χαι την _ειλιν . _ρινειαν του εθνικου αισθηματο ς δια την Κυπρον , Αποδεικνυει το γεγονος δτι εις τον αγωνα πρωτοστατει η ε ργ α τ ι κη ταξ _ ς · αποφασισμενη να φυαση μεχρι γ ε ν ι-X ης Απεργιας δια να ε . τιτυχτ ι απο την _Κνβερνησιν την επισημην διεκδι χησ . ν των ποθων του Ελλ ηνικου _λαου » . Η « Ελευθε ρια » επισης γραιφει τα Ακολουθα : ! « ΑΙ οργανωσεις της _ελιυβεςα Ελλαδος με την πρωτοβουλ . ' αν του Ανωτατου ουνδικαλισιικο _υ οργανι σμου της χωρας 0 αρχισουν απο τη Αρχομενης 6 δβμαδος την _ιμαχην της Κυπρον » . Την προσεχη Παρα _οκευην 0 α κηρυχ Οη πανελλαδικη εργατικη Απεργια διαμαρτ _υριας , Οα κλεισουν μεχρι της _μεσημβριας δλα τα καταοτημα _τα και Οα _κρουωνται καθ δλην την ημεοαν _πενΟιμεος οι χω & ωνες των εκκλησιων . Εντος των προσεχων ημερων επισης 0 α _εκπονηΟ _η _σχεδιον οργανωσεως ινο ς συνεχους , Αδιαπτωτου καΙ πολνιω ρφου Αγωνος , 6 οποιο ς Οα _Αποβλεπη ει ς την προωυ > ιιο _ιν του Κυπ ρ _ακοι προβλημ ατος και εις την οιαφωτισιν της παγκοσμιου κοινης γνωμης . Ολα αυτα πειθουν οτι η υποΟεοις του Κυπ ρ _' . ακυι εισερχεται εις νεον οασ . ν πολυ μαχηιικωτερ ου _χαρακτηρ ος απο τας προηγουμε _- νας > . 1 ΙΡΟΣ Δ 1 ΙΜΙΟΤΡΠΑ _-Ν _ΑΝωΕΝ _ΟΤΧ Κ υτ _ΛΙΕΤυιιΟΤ „ . Κατα πληροφοριας της εν Αλεςανδ _ρειι { εκΟιΟομενης εφημεριδος « Βαχυδρομο ς _» εκ Λονδ _,, νου , ενιεινεται εκει η προσπαθεια τη Αγγ > Λκης Κυβερνησεως προ _σχηματισμον _ανυενωτικου ιιετωπο υ . Κις το « _μετωπον » αυιο γινεται _προαπαυεια προοετα . ρισμου διαφορων Κυπριων της Αγγλιας με το προσχημα δτι δεν πρεπει να Αναμιγνυονται εις την « πολιτ . κην » δ . δοντες την _ερμηνειαν δτι το ζητ ημα της ενωσεως ' ειναι σαφως πολιτικαν . Δεν ιιιιι Ισως Απλη _ουμ-Ηιωσι ς-παροκη _ι , ιι δ εν Αλεξανδρεια _ανται-ι _^ _ιτης της 'ΛΙ . ι ναι _κης _εφημερΙιΗος- _ο _' , Ι το Ι- ' δ , ον ζητημα εδ ημ _« υργη ) η καΙ ει ς την _Αιγυπτον , _οποι- υπηρξαν μερικοι Κυπριοι , _αντιταχΟεντ ες εις την αναδ : οργανωσιν ι ιυ Κυ . _τριακοΟ Αγωνος μετα την εντευθεν διελευ σιν του _Αρχιεκ . σχοπον Μακαριου . Διαφα _ινεια Ετσι Ενα σχεδ _ον-δγνωστον α _, το ποιον κινου _> 'ενον-περ 1 διχασμου των _Κυπριων τοΟ εξωτε ρικου προς αποτ οοπην ενεργου συμμετοχης τω εις τον Κυπριαχον Αγωνα » . 500 ΑΜΕΡΙ ΚΑΝΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ Δ ΙΕΝΗΡΒΗΣΑ ! , ΧΘΕΣ ΤΗΝ _ΜΕΒΑΑΥΤΕΡΑΝ ΕΠΙΔΡΟΜΗΝ ΕΙΣ ΓΟΡΕΙΟΝ ΚΟΡΕΑΝ ΛΙ & _υμμαχικχι διιναμι » _ _ξηρδς εξαπελυσαν μεγαλη ν επιθεση ΤΟΚΙΟ , 2 » ( Ρε < ιυτ _ερ ) . _-Τε _> _ραστι α _Ιχταοι _τ η ς Μαντζουριας χαι της _Ηιι _ρετοιι Κορεας εβιιΟ _ισΟη αποψι _εις τ » σκοτος , νατοπιν _επιδρομες ι _« νταχοο ( ων _Αμεριχανιχων « _ιοοπλανιον εναντιον των ζιοτικι ς σημασιας _Ιδροηλ _βχτ _ριχων εγκαταστασεων ιου πυπιμοΟ Βιαλοι ) , ΛΙ _ιγχατιιπτα _ιιει ς _αικειι παρεχουν _ηλεχτρι χην _ενερν'ι ην _εις ολο · _χληρον την ΓΑρκιον _Καριαν χιιι εις τμ ημα _ηι ς βιομηχανικη Γεριοχης της Μαντζουριας , Κατα την _ιιεγαλυτ εραν _ταυ · την _ΛεοοΛοριχην * _ιιι . _δρομην Απο της εναρξεως τοΟ _Κοριατ _ιχοΟ πολεμου , ητις _διηρχ _ισεν εοτι 00 λεπτα τα Αμερικανικα Αιροπλανα συν « χινιρ < ι ) _ιιαν τα κυρα των Ιναντ _ιον _πεντβ εργοστασιακων _οΛιγχςοτημ _Ατιβν , το ! ν _τβν _οποιεον , Αι ς _Ανεςριρβν οι 'Αμ ·· ρικανοι πιλοτοι , _κατιστραφη ολοσχερως , Ουδ εν των συμμαχικων Αεροπλανων _ΛποιλιαΟη , καιτοι , ω Ανεφεραν οι Αμερικανοι πιλοτοι , ανω των _Γ 0 Ο Α · ι _^ ιωΟουμενων κομμουνιστικων αεροπλανων _ειχον απογιιωΟ Ο εχ των _Αε _ροδρομιοιν τη Μαντζου · Οιας . Ο ποταμος Βιαλοι ) _χωριζκι την _Κορεαν Απο την Μαν · _τζανοιαν . Εκπροσωπος τη Αμερικανικης Αε ροποριας ΙΑη · _λωοιν , βτι συνεπεια τη εκδρομη _χατεστρ _αφη το _υΓροηλεκτςιχδν _εργοοτασιον Χ _οιιχο , _δπερ παρεχει . _ηλεχιοικΑν _ρεΟμα ιις Μαρντ _εν χαι Αλλα ς βιομη · _χηνιχας _πιςιοχας τη ιιαντζου · ρ ( α χαι _ιιναι το _τιτορτον «( ς μεγεθος ιν τφ _χοομε _») , Κατι · οχιυΑσΟη υηο των Ιαπωνων χηι _ιοτοιχισι 80 εκατομμυρια λι · οΛν . ΛΙ ΚιΛ _ερνησει ς των Ινδιων , των Ηνωμενων Πολιτειων , της Αγγλια χαι Λλλων _χωρδν μελετουν το _εναεχομενον _μεαολαβηαπ _ος ουδετερου Εθνους η Ι _ιπιτροπης εξ Αντιπροαωπαιν ουοετε _ραιν 'ΚΟνων πρυς _ιε _ρματισμον τοΟ αδιεξοδου _εις τδ _ξι ' ι ιημα τοΟ _επιιναπατ _ριημοΟ των οιχμαλωτιαν τοΟ _Κορεατι χοΟ πολεμου , ΙΟΙ το _ιιειωπον της Κορεας , αι εις . τον τομεα τη Ταο ρβον _Αποχρουαασαι Απο ΙΟημε _ρου ΙΟ _χομμουνιστι χ . ας επιθεσεις δυνΛμιι _ τοΟ ΟΗΕ , Ανελαβον σημερον την _πρωτο βουλιαν , Ιο _χυ _ραι _δυναμεις , ( ιποστημιζο _ικναι ιηο τανχς , _ιιαε βυσαν ει Αοχ « - τον βαθος εντος των εχθρικων γραμμων , Πεντακοσιοι « ομμον · νιοται Ιτε βησαν εντος μαχης , ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΙΣΙ Ν ΤΟΥ κ . ΜΙΧ . ΠΙΣΣΑ __ Προς την Λ . Ε . τον _ΚυΓε _ρνητην Απεσταλ η το κατωτερω τηλεγρα φημα : « Λιαμα _ρτυρομιΟα δια φυλακισαν £ υνβικαλιατι χο 0 _ηγετου Μιχαηλ Πισσα επι τη βασει των πε ρι συγκεντρωσεων Ανελευθερων νομων , τη _ρουμεναιν ιν Ι · σχυι εν Κυπ _ρω ( _ιιτο Εθνους α · γωνιζομενου μετα των ιλλων ελευθε ρων Εθνω ν {> . τερ της Παγ χιΜμιου ελευθερια ς , Δια την Συντονιστιχην Ε · Οττχοφρονων Σωματ ειων χαι Οργ ανωσεων Λπρναχος , _Αρισταρχος ΣχοΟοος » . Η ΕΞΑΒΩΒΗ ΤΥΡΟΥ Ο Λειτουργος Προμηθειων ΛναχοινοΒ , οτι Απεφασισθη η _υχδοσι Αδειων ιις τοιι _ς τυροχομους βια την _Ιξαγωγην ετερας Αναλογιας χααχαβηλιοΟ _χηι _χεφαλοτ _νριοΟ παραγωγης 11 Γ 1 , Ιι νεα ιναλογι « , ιμοΟ μ « τα τη _πιιλαιΛ _ς , 0 Λ Αντιστοι _χυ προς το 88 % της _παραγεονης τοΟ ΙΟιΙ , τοπον Για το χασχαβαλλι ββον χα ! Για το _χεφαλοτυρι . ΛΙ _βδιιοι εξαγωγη 0 α ιιναι κοινοι βια τα Αυο ταΟτα « ΙΓη τυρου χαι οι _τυροχομοι « _Ιναι ιλιυ 0 » _ροι να _IξαγΑνουν _(!(« το Ιν · 1 τ · το αλλα ιι _βος . Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΑΝΑ ΒΝΩΡΙΣ Η Τ 0 ΝΝΕ 0 Ν ΤΙΤΛΟΝ Τ 0 ΥΦ ΑΡ 0 ΥΚ ΑΘΗΝΑΙ , ι β ) _Ρεουτ ερ ) , —· ΑνεχοινωΟη σημερον _επισημαις δη η Ελληνικη _Κυβερνησι ς απεφασισε να βιοοιοη Πρεσ _βευτην , εν Και ρψ , τα διαπιστευτη _ρια του οποιου 0 α απευυυνωνται προς τον « Γασιλεα της Αιγυπτου χαι του Σουδαν » . 'Ο Π ρεσβευτης της 'Ιιλλα _βος χ . Ιωαννης Στεφανου _ειχεν αναχληΟ _» εχ Καιρου ολιγον μετα τον διορισμ _ων του χατα τα παρελθον ιτος , _ιιταν η Αιγυπτ ιακη _Κυβερνησις ηρνηΟη να _δεχΟβ τα διαπιστευτη ρια του , τα οποια απηυΟυνοντο ποος τον « Γασιλεα της Αιγυπ του » . ΧΘΕΣΙΝΑ ! ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ηΝΤιΝ - ΑΙΙΕλΟΗ ΔΙα . _1 ΗΗ Μ . ΑΝαΙΟλΗΜ ΛΟΝΔΙΝΟΝ _, 28 ( Ρεοιη _/ ρ ) . -Π ροερχομενος εξ _Ουαοιγχιιι ινος _Αφιχετ ο σημερον ενταυθα ο Αμε ρικανος Βπονργο ς Ι _ι _ξιωτεριχων κ , Ατσεσον , προ · κει _» ιενου να _( ιε _τ ασχη των συνομιλιων των τ ριων μεγαλα » Δυ · _ναμειον επι της βιακοινωοεαι ς τουτων προς την Ρωσο _ιαν , ΚΙ ς το Λι _ροδρομιον _υπεδεχΟη τουτον ο _Γρι'ττανος τπονργυς ' _ωξωτε ριχων κ . Ην _τ εν , 'Ο χ , Ατσεσον προκειται να _παρασιη _αΟριον ( _οικιερον ) ει την τελευταιαν ουνεδ _ριαν των 1 ) _ς > εττανων οιπλαηια _των τη ι _ι εαης Ανατολης , δια να , _ενημεοωΟη επι των πορισματ _ων , ει ια οποια κατεληξαν _ουτοι εχ ης μελετης της καταστασεως ιις την Μεοην _Ανατολην , Κατα την _σημερινην ( _χΟεαι · ην ) _αυνεδ _ριον των _Γριττ ανων _υτλω ματων συνεζητηΟη η ιν ααι των 'Λ _ραβο- 'Ισραηλ _ιτι χων • _χεσεων , _Γραδυτ _ερον ο κ , Ην · τ _* ν _αιινεζητησι την κα ' _ταστα · οιν ιΙ την _Λι _εοην 'λνβιολην μετα του χ , _Λτοεοον . _, Κατα πληροφοριας των Αθηναικων εφιμιεριο _ιον εχ Νεα 'ΒΑρκ ης _, πληρης _εγχαταλ _ειψι _ς της Μεσογειου χαι τη Μεαης _ΑνατολΛς ( ι « _ο των _Γρετιανι _- _« Λν 8 υναμ «« ν _« _οοβλεπεταιι , _νεν ιι « . τας _πληοοφο _ριας τοΟ 'λμι ' Αι νανινηΒΙ γτιινπιι . Α _ΑπιΜηι _? _» η / ν- _οΟετιι _βτι η Γοιττανικη Κυ · ιερνηοι _ς χατεοτησ _ι _ννοιοτας ιας Αποψεις της « ιιας προ _Ιτγν _Αμιρικανιχην . Φυσικα , η _ι γχη _ταλιηι 'ις τοΟ ιου _εζ α αη _· μανη την ενχαταλιιψιν χαι της Κυπρου , η οποια ειναι _δευνι _)· _Οι υουσης σημασιας ιιπδ _στρατιοιτι χης Αποψεως . Η στ _ρατιωχ κη _εγκαταιιιψις τη Κυπρου Οα _ιχι ) ως _ουνεπειαν να ελαττωθουν αημαντικωτατ α τα _Ιιρεττανικα επιχειρηματα Για νιν διατη ρηοιν του πολυετους _ελεγχου επι της νησου , _Αλλοτε οΒΓρεττανοΙ Εχουν _αντιληηΟη δτι δεν Ασκουν πλεον την παλαιαν _( των πολιτικην _επιροοην εις την Μεα ην Ανατολην . Αφ ετερου , η περιοχη τη διωρυγα _ς τοΟ ιουε _ζ καΙ της Μεθης Ανατολης ειναι Λκρ . βως εκεινοι , αι _οποιιιι ειναι _Γυναι , Ιν να οι _< , ιπλ _'Μ ) ω 0 ι ) 0 ν με Αμε · _( ι χανιχας δυναμεις , Οι Αμερικανοι ( χουν χιρ _βιοη τα συμπαθειας υΑ , ων των λαων χ < _ιι ελπιζουν , δτι με μιαν πολιτικην χαι οτρατ _ιεοτιΚην _ρασηιριοτητα Οα χερυισουν _Κι . ιφος χαι _βις την _περιοχην α ' υιην . ΚΙναι « μως α | _ιφιοολον δια , ιους _ΛιιεοικαναΙις να Αναλαβουν εξ ολοκληρου την _Λμυναν της Μεσης Ανατολης , κοΙ ν * Ι . ιο _βλη 0 ο 0 ν « 4 ς _μιγαλα οικονομικα βαρη , τα οποια ισως δεν βα ενχοινη το _Κογχρεβαον , « φ * οον Ινας Ισχυρος _Γρκτανικ 6 _<] Αεροπορικο ς σταλος χαι Αλλα * οχυροι βτο _« _ιβιτι χοΙ ουνα | ι _« ις , * μπορο « ν να εξασφαλισουν την _αποτιλεσματιχην αμνναν τβν περιοχων αυτ * ν , ι ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡ _0 Ι ΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1 ¦ Ρ — ι ¦ > » II » Ι II ΣΥΝΔ _ΕΟΜΑΙ : Εσωτ _ερικοΟ Ε _ζωτερικου Ετησια £ 2-0-0 Ε _τηοιεχ £ 3-0-0 * _ΑιΛι > ικι ς * 20 * Κ συνδρομη « Ιναι _προηλπρτοιεαι . _* ||| , υ ¦ _^ _——^ _^ —ιι _. ¦ _^» _# Γ Ι _5 · . ? _,-:- · μ- -7 ¦ - ¦ ¦ _^<^^ . _--- _^ α ! φΒ / ' ¦ ¦ ι ' . ' . ¦¦ _ι _' _- ,- , ιΑ _/ _¦ -, _ν _> ' . ¦ - τ _/& Χ .. _- ' · ' -- « - —¦ 24 Λ Ιουνιου _^ : _^ 9 5 _^ Σ εληνη ι ημερας — Ανατολη , _ηΜου _^^ _!/ - _^ -- _^^^ . _^^ ΒενεΟλιον ΙωανΛου _Προδροιιου •( υ _% _^)/ ' < ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ _^ Β' : _^ . . : „ ., & 11 II ¦ _____ ¦ - _^ - ' -.-. = ? ι 0 ΦΟΝΟΣ ΠΑΧΥΑΜΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟ _ΚΑΚΟΥΡΠΟΛιΚεΙΟΝ Το _Καχουργιο _διχειον επανη ρ _χισε χθες _τας εργασια ς του εν Λευκωοι η , επιλ ηφθεν τη _ιαοΟι - _σεοι ς του εκ του χωριου Κοκκινα Αγ ροφυλακας ΧουσνοΟ Μουλλα Φευζ η , ιατι ς _κιιτηγορει τ < α επι φονφ της χηρας Ολγα ς Ιθ ) αννου εκ _ΒΙαχυαμμου . Κατα την _χΟεσινην αννεδ _ριαν _χατεθε . · σαν ιξ εκ των μαρτυρων _της κατ ηγοριας . Το ΚαχονργιοΓι _-κεΒον δεν 0 α συνεδριασ η σημερον λογφ τη επισημου Αργια επι ται _εορται ς του Γα [ ρα ) ι _ιου , Οα συνε χιση βε _τα ς _εογαβιας του αβριον .

Τίτλος Θέμα Σελίδα