ΕΝΑ « ΟΧΙ » ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ Η _Β ΕΡΜΑΝΙ Α ΚΑΤΑΡΡΕΕ Ι —Η αποφασις της καταστροφης ΜΙΑ ΣΥΒΚΛΟΝ ΙΣΤΙΚΗ ΠΕ ΡΙΒΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΠΤΗ ΒΕΡΜΑΝΟ _ΧΥΒΒΡΑΦΕΑ . _ΙυΚΟΕΝ ΤΗΟΚ νΛυυ _Ι 2 ον Ι 'ο αχεδιο _-ν του _Βκονντεριαν ητο σχεδιον ανταξιο ι- τιι 5 Χιιισιμου θεσεως ει τ » ιν οποιαν _ηδονιΑτο να _ευρεοι * το ηδη πιεζομενου μετακιον . Η _'ΡΧιζεν ηδη η περιοδο της ηττη _ς , 01 _ ι · πο _χατοχην λαοι , ει την _Βαλλιιιν , ει τα _Γελγιον _, ει την Ελλαδα , ει την _ΤσεχοσλοΟακιαν , ηρχισαν να _νηπονουν το επ-αναοτατικον _αναστ >( μα τη _Αντι-στασεω ς ! Χιλιαδες ειρηνικοι εως χθες _ανθρωποι , _χατηρχοντο ει τα πεζοδρο μια δια να διαδηλωσουν την αποδοχιμα σι « ν των προ τον κατακτητην , - / αι αλλοι εζωναν το ςιφος . Λ 1 αηττ ητοι _γερματιχαι φαλαγγε ς « ι οποιοι _κατελοιυον απο τον _ουρανον _τ'Ιν μεγαλονησου Κ ρητην χαι _ι-πειλησαν την . . -υπε ρηφανον Αλδιι > να , αι αηττητοι φαλαγγε _ς ενθουσιωδων _Βερμεινων , σφριγωοη νεολαιας που απο τον ψυχ ρον _ΛΙοροαν της Γαλτικ η _εξε-Τιταναν το _κοκναλον των ει την « μμοΛ · τη 'Λ φοικη χαι _τιον _δχβων του _ΙΙολγα , κα ' ι αι _υποιαι ει τα μιικ _ρννιι αγορα τη Ανατολης _εξητουν πλη ροφοριας δια τι _» ν δρυμον τ η Σαμαρκανδης και του Θι-( ιετ _, το ') ρα ει τον χαρτην που ετρεμε εις τα δακτυλα τιον _κρυμμενοι ει καποιον γων _ιαν _ανεξητουν , _ανεμετ ρω-ν και ελαχταρ _ουσαν τον δρομον του γυρισμου ει την απειλουμενην πατ ριδα . Ο _οροντοιβη χαιρετισμο « Χαιλ Χιτλερ ιν ειχε χαση πολλου * τονου :: και ηιιι · , και ενω _προετεινον τον βραχιονα ελι ναζιστικοι- _χαι-ρετισ μο « εν μεοη ) ξενων λαων , _εστ _ρεφον τα ματια προ ς τα _οπιοοι προ την _Βι-ρμ < ιΜ _χι ν πατριδα , _'Λ-ναλογο ς ψυχολογια _επεκρατιι . και ει την Βερμανιαν ει τα ει » χθες χαρουμενα σπιτια που _εγεννησαν και επρουυδισαν του γενναιου καταχ _τιγιας . Ιιορα σκυθρωποι , ανδρες και γιταικε : ειχον χαμηλωσε } το _υπιρη _») « νον βλεμμα . Και ειναι περιεργου ω απεδειξ , αν υ / . οι οι πολε μοι αλλα Ιδιαιτ ερα ) ο _τελευταιο , ιιτ ι ο απλη _ροφορητο λαο , χαρις εις το _Οαυμασιον _αγνον _αιοΟητηριον του , ευρισκετ αι συχνα _περισσοτερον κατατοπισμενο , δια τι _) ν χρισιμοτ καταστ ασιν εστο ) χ αι _ιι ' ιν δεν ειναι ενημερο κιιι αγνοει τι _τεκταινετιιι μεσα ει τ ' οτενον χωρον τ η ηγεσια χβι τιιν _παρασκηνιο _υν . Και αυτο ειναι _ευεξηγηιον χατα τουτο , ιιτι πολλαζι ιιι δικτατορες , οπο ) ακριΒιω συνεβ η με του Χιτλι μ . Χιμμλερ και Σια . αυτοι _ηβιι · ν εκεινοι , _ιοιι ευριακοντο εκτο τη πρ « γμ < ιτΒκοτη _' το και Βνγνοουν τον _ρυΟ μον τ η καταστ ροφη :. _ΙΒ ' ΒΡΛΠΚΙι _ΕΤ ΝΚΛΙΙΛ Ιιι το Αρχηγι _ιον του Χιτλερ κατεφθαναν ( καυκι » δυσαρεστοι ειδησει . Ο Βν . ουντεριαν ητ α ιι _ανΟροιπο _-το ') ( Ιπεκ _ρουι πασαν συτ ( ι > - μυσ (« ιν εναντιον τοΟ Χιτλτρ , _πιστ ωτενο _ε _παντο : αλλον δια το _τριδι » . Αλλα απο το αλλο _μεχαλο-ν τ η _κινδυνενπυση Λ 3-ρο ιο _ιπεισματαρι _χο αυτυ _μπουλντοχ _» , ειχε δλο τυ θαρρο τη γνωμης του , και κατι ακομ , _ιι : Ηξαι ρε να την παρουσι , αξ » ι με ορμην χαι να _ι _ητ η να την _επιδαλ η _διχοι ς υποκλ ισεις . Μποοουμε να πουμε δτι _ειε την επιυσ · λην τη ς _γνοΙμης του ητο ανταξιο ς τη τακτικης _τι'ν _θωρακισμενων , _ιιποι χαι εις το πεδιον τη μαχη . « Πρεπει να του ( _Ι αλου με γνωσιν !» _εψιΟυριζε συχνιι μεσα ει την ·|) υχην του οταν _ιινελογιζ _ετο το κακο που προξενουο ε η επιμονη του κραταιου δικτατορο και ημιθεου του Μπε ρχτεσγκα _^ _ντεν ! _ιιε αυτα τα _σιτν « σΟη ματα ιπροχ ωρι | σε προ -την αιΟονααν τι ον συνεδριασεων τοδ Επιτελειο »· , εις τδ μεγαρου της Καγ _ζελλ _^ ιρια , « που Οα προηδρευε ο ιδιο Λ Χιτλερ και Οα _ελαμδα νοντο αι τελικοι αποφασεις , Ιστο ρικοι δια την Βερμανιαν χαι δι ' ολοκληρον την ανθρωποτ ητα . Ολοι εχαιρετι _χιαν με _σε-ΟαομιΛ * τον μεγαλον Αρχηγον ζαι εκαΟισ αν γυροι του ατενιιοντ _ε αιτον _μεσιι εις τα ματια . Ερ _ριΗε ει ιιλου μιαν ερευνητι _« ι | ματια , και κατοπιν ειπε : — _ι α ς ακουω , καμραη ! Αυτο ιση _μαινε οτι ιΙι ιπορουοαν να εκθεσουν ελευθερ α τα ιιιια : τιον . '( . ) . _Μυντ ελ , ο στρατα ρχι ) : τη Ο μαδο των _Στ ρατιι η ' τοι ' Κε ντρου , μολι διαδεχ θει : τον απ οτυχοντα _οτραταρχιμ Μ . _τονς . _Ρλαβε τον λογον . 'Λλλ ' ουτο : ητο ο ανΟρ _ιο . _το τη προ · οωπικ ης στενη : κλιχας του Χι _τλι ' ρ και ( ιυτο _ισιιμαινε πριν ( ιπ ' ολα , πριν και απο αυτα α χομτι τα συμφεροντα , τη _μαχε _μενι _) : πατριδα —εσημαινε τη ) _χολιιΧιιιη _* . Κπ ρεπε ο Μυντελ να _μαν-τευιι τι _αρεβκει ε » τον _δικ . τατ < Η !( ι _κι _εν , _εινα να λεγη . Ητο _λοιπον πολυ _ευλογος η Εκ . τληξι του Χιτλερ οταν ιον ηχουσε να λεγη , με μιαν · δει > . ην σιγανη-ν- _ιροτνηλ · _, αντιθετου απο )| ιεις . Εγ _ινετ ο _εισηγη-ει ] οχι πλεον τιιν _αποψεοιν του Φορερ _, αλΙα του Ε _-τιτελεισν τοιν _Στρατ ιην του Κεντρου . - ( ιπολογητη _ς της υποχωρησεως . Και _πριν ακομη τελειωσ η ο Μυντελ την _εκθεσιν τιον επιστημονικων _στ ρατ ηγι χο _' Λ * αποι | ιεο _> ν του Επιτελειου ιου , _ηχουσΟι ) ενα _σιγανον « Οχι » , κατοπιν εν » δει _* - _τερον _ηχηρον . _« _Οχιτ- και τελο ς , ενα τ ριτον , υστερικα κραυγαλεον : « Οχι ! * Κανει δεν ετυ / _ψησε να τον Βδ η εις τα ματια . Ολοι . ηξεραν , τ » ητο ικανος να κομη ει την _οργην του ο τρομερο ημιθεο ς , - / Μ ερριξαν κ : αι εκαρι _εωααν τα βλε μματα των επανω ει το τραπεζι . 'Η οτρατμοτικη _επιοτη | ιι | · δι _χι _ιι καμμιαν αντιρρησιν , ελεγεν _ομοιρωνοις : < ΟπισΟοχιορησ ις _!» Ο Χιτλερ ελεγε : « ΧαΒΡ _ιιι ΙΙ _Βερματια επαιρνε διαζυ γιον με την 'Ε _™ στημην . ΙΙ Βερμανια αυτοκ . « τεδικαζετο εις _καταο-τροντιν . Ιν / . εινην την στιγμην , μεσα ει το _ηα αιστιον τ η _επιοτιιμοΜχης : πατριωτικη ς σννειδησε οις τιον- ανωτερω ν _επιτελι-ιν , μεσα ει την νεκρικην _σιγην _ταιν ηγετων του στρατου , ηχουσΟ η μια 0 « _-ρραυ ( ι ( _ραινη : 'Μα ιν Ι 'υρερ ! .,. _!· . Ητο _ιρβινη ( ΙποφαΛισ _τικι ) , ιιαι . ιιια . ( _τ ο ) νη ανθρωποι · . του _αντιαετιο _^ _ιιει με τον ι ' ιτο μικον του θαν ατον τιιν _σοιτηριαν τη ς πατριδο ς .... ΛΙΡΙΟ Χ : 'Η συνεχεια τη _οινεδριασεω . — Το ζρι ·(| ον ημερολυγιον _. « ιΧΙΛΙΑΑΕΣΑΤΡΕΛΛΠΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ » ΛΕΒΕΙ 0 ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΣΑΟΥΛ Ι ' _ρελλοι που σκοτων ουν θεωρει _υπευδυνον την Ενωοιν Παλαιω ν _Πολεμιοτ ων ΝΕΑ _ΤΟΡιΚΗ . Ιουλιο ς- — Ο Αμερικανο _οιχαατη Σαουλ _Χτ ρειτ ι . _ιεΥραμμισιν ισχατα > ιιτι χιλιαδες « τρελλοιν —υπιο ς δ Μ . _ιαΥιαρντ ΙΙηχ , ο οποιο ς _ωμολογησεν ατι _εα-ονευσε τ τμ · Αιλ ην Φα νει)— _χυκλοιι-ορουν ει : τσυς _οροιιους και ειναι μονον ζητημα χρονου το που και ποτε Οα ικδ _ηλιοΟη η _τρελλα _το _» ν * . ν Ο δικαοτη επεκρινε του χα τονισμους της Ενωσειο ς Παλαι Αν ΙΙολε μιστων , οι οποιοι επιτρεπουν ει ς ενα « τρελλον , _γνιοστον ω επικινδ _εΥον » , να χυκ · λοι ( Ο ρη ελευθερα ) . Ε χα ? _Λσε δε την Ενακ ην χαι ολος τα ΙΙολιτε _ιιι : να τροποποιησου * τους κανονισμους αιτου , τους οποιου ς _Οεαιρει εολως ανεπαρκει ς προ προστασιαν της ησυχια και τ ης ασφαλειας του κοινου » . « Η ερευνα μου απεκαλυψε , λεγει ο _δικιιστη , ιιτι η περιπτο _ισι αυτη ειναι μια μονον μεταξυ των πολ ? _Λν κατα τα τελευταια _ειτ η , _νποιτε οι διευ-Οι _* νται των ι |* ιιχι _ατρειιον αφησαν ελευθερου ς επικινδυνοι ·! μανιακου , _πραγμιχ που ει χε τα πλεον δυοα ρεοτους _οννεπειας ,,. Ειναι προτιμοτερου να μενουν _τ . ν _περιορισμι _) εκατον υποπτοι α > ς επικινδι 'νοι _)) ιι · χοπαΟει ς , _χ _αοιι νιι _φονευθη Εστω κα ' ι ενα αθωον _Ουικι < ι-τυ εναν ε ? αυτων » . Ο δικαστη _ιτ _ρειτ ανεγνα _) σεν ει το δικαστι κ'ιον . μιαν οκτασελιδ υν ιιηλι _οσιν μετα την αιτ _ικην του δικηγορου του τμυχοπαΟους Πη _κς , οπιο ο πελατ ης του απαλλαγη ιο , _αχατειλυ _γιστο . Ο ΙΙηχ , _ηι-ικια _. - _!) ετων , πραγματικη _επιστ _ημαννκη _, * _μιγαλοορι _'ιαι _· _, ητο ( ιξυριστο και εχυτταζε με απολυτω αΟΛον υο _/ ο τον προεδρου του δικαστηριου που _εδιαδαιε το κατηγυ _- _ρητηριον τον * . Ω γνωστον , ο ηιυχοπαθη εγκληματια ιπυροδο _ι . ησε κα ' ι _ειρονενσε την Μην Ιουλιου την _Ιι _ετη μι Ψαχευ , γραμματ εα _τπς Αμερικανικη Φυσικη Ετα ιρια : τη ιδ ρευοιισης ει το ΙΙανεπ ιστημιον της · Κολοοιιπια . Ο ΙΙηκς ουδεποτε _ιιχεν _ιδη τι ' ιν μι Ι _'αχευ , ουτε . εγνωριζε ποια _εινεα , Την εφονευσεν , ως (!) μυλογ ) ισε δια νιι εκδικηΟη την Φυσικην Ιν _τ αιριαν , η δποια _απερρι _ιι'ε τα θεωρια του περι _., ανυπαρξια των ηλεκτ ρονιων , ω και πε ρι μεθοδων μακρο < 1 _ιοτητο του ανθρωπου . Ο Πην . , ο οποιο μετεφερθη ει . _Μπελδυ προ _ευρυτεοαν ψυχιατρικην ε ? ετασιν , κατα την _διαρκειαν τη σιηεδρι ασεω απεμακρ _υνιΟη του δικασ τηριου , πριν η αρχιση ο δικαστη -τρε _ιτ να δια < 1 ανη ιην _ανωτε _.-ριο δηλιυοιν του . ΙΙ _αναγνωοις ι η κλησ _ειο ς διηρκεσε μονον ενα _λεπτο-ν κατα την ιυραν δε αυτην υ υι | ιηλο και μελαχροι - νυ ς κατηγο _ρουμενο _Βατιιτο ει προσοχην , με το στ ηΟο προτεταμενο ν , Ενα προκαταρκτικου υπομνημα τι >· ψυχιατρο _υ * του _ΜπελΛυ _αναιρερει οτι ο ' ιι _ττκ _*(( αινεται να . _εινχ ιι ψυχοπαθης » και πασχει απο τυσην ανοιαν _, ιοατε δεν ειναι εις _Οισιν να _αντιλ ηι _( 0 η την διαδικασ _ιαν τη εκδικασεως τ η ς _υποΟεπειο του . ν / ΙΙ _περι ' _πτοισι ιικα μια απο τα συνηθει ς , αλλα δεν ειναι καταλλ ηλος η ευκαιρια δια να αναλυθουν και εκτεθουν τα αιτια , ιιπ _ιν ο δικαστη _υτ ρειτ . Παντ ιι _* ειπο · τα αρχεια τη Κνιοοεοι ΙΙαλοιων ΙΙ _ολεμιστ ων προκυπτει χυιρ ' ι ι ' ι | ιιιι ( Ιολιαν ιιτι ο δολ υη _υνο Ρ . _Ι ιιοχιν επι αοκιτα προ τ η : ανΟρι _οποκτιΛτας Ετ η κια μαλιστα ητο ιδιαιτερως επικινδυνο ι ' ιλλα επετραπ η ιις _αυτιΛ * να χι · _χλοι | ιιρη ελευθερως πραγμα που αποδεικνυει _τιτν πληρ η αΛιαη . ιιριαν τη 'Κνω · _αεως . δια τι _|* ιια ιι'αλειαν του κοινο _οι _· . ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑΝ ΝΕΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ( Ι _1 ΡΛΙ 1 Ε 10 _Ν 10 ΛΙΡΩΝ ) 'Τπ _ο του _μουχταρ ου Νιιιλο - _λεως χ . _Κιοοτα Αναστασιαδι ) ηγορασΟ η _ιιλ )| η απεναντι τοδ ψιιγειοι ι περιοχη μεχρι , τοΟ επι της _Λδοο π ρος τι ' ιν Κνρην ν . μιν Λοτυνομικο _υ σταΛμου , αντι ηολ λων _Αεχαβιον χιλιαδο ιν λιρων . ΙΙ μεγαλη αυτ η ιχτασις Οα διαιριΟιι ει _οιχοπεδα προ _μειαποιλιισιν . Ο χ , Αναοια _σιοδη ς προκη - ρυσσει διαγιι ινιομον ονομασιας τη νεα συνοικιας . 01 | Ιοι > _λυ-( ιενοι να ΛιΙ 4 | ιετασχ « υν δεον μεχρι της Κιη Αυγουστου να _Λπι _ιοτε ιλιι _ιοιν _εις τον ιδιον ( δδο ΙΙνγιιαλ _ιαινο αρ . 1 , Λευκ ωσια ) το Ιινι _ιμα τι » οποιο ν _προτεινου _ _ιντο ς ι . νο _(|* οιιγιρτου ιμαχελλοιΙ επι _τιιυ οποιου νιι αναγρα . η _ιεται : « _Ονομιιοια της νι « ς οηινιιιχια > . _Κιδιχη επιτροπη Οα _χρινη ποιον τυ καλυτερου ανομα κιιι Οα _απονειμη _|) ρα (! _ειον ιχ ΚΙ λιρων , . 31 ΜΙ ! ΜΟΙ ΓΙ ΜΝ ΤΟ _ΗΚΙ ΗΗ ΕΙ 2 ΤΟ ΓΑ £ ΙΛΕ ΙΟΝ ΤΗΣ ΜΟΔΛ _Ι Εις τα ικτιδεμ _βνας · 9 « _λλβγα _« _υριαρχουν τα _ιντυιτ _ιιιι _Λκοι χρωμ _ατα _κχ ' ι αι _ζωπρ-χι _αντ ιθεοει _ • ΠΑΡΙΣΙΟΙ , Λυ _γουστος .-01 Παρισινοι ραπτικοι οικοι απεκαλυψαν προ τινων ημερων τα χειμωνιατικα σταλ ει ? ν « πληθος _ανταποκριτων μοδα και αγοραστων . Με ρυΟμον 1 . 000 _μοντελλων _ημερκριω , κατανε - μημενων εις _τεβοαρα συλλογΛ . 5 · . Τα ιΗ _Βασματα . _ιινπι _ιιλα α-Ιιολο _γιι αυτην την « αιζον . Εντυπωσιακα χρωματα και αντιθεσεις , με νεους · συνδυασμους _χριοματων και (« φασματων , _επιτυγχανουν ι _ξαιοετιι ( Ιπ _οτελεσματα . Ε < ος τωρα , ικτο απο την « _οουπι _, ες _» , που ειναι _χαρακτηριστικον της σσιξυν , οι πρωτε ς συλλογες δειχνουν πολλε ς _δαντελλες και στολιδια , πολλα σατεν , _μεταιμοτα _κρεπ , χνοι · βωτα μαλ ? . ινα και , τυκνη υη _^ ανσι . Μια επιδραοις που διαφαινεται εου κι' εκει στα _μοντευ . α αυτης της ε , _τοχ _, ης _φαιΛιτοχ να ειναι _Οαλχανιχι > : γουνες και κεντηματα χαι ριχτα στυλ που θυμιζουν _χοιριατι χα _ιροριματα . Το μακρο τη φουστα ειναι μεγαλυτερ _ον , _29 , ο — ι υ εκατοστα απο του τδα _ιρου . Λ __ Ο Μπρουγι _εςι ηρχισε την επιδειξιν με μια _ιι _εγαλη _συλ-λογη Απο ιΒο ρε ) ιατα για δλες τ ' ι _ς ο > - ρες , με δλα τα νεα υφασματα . Τα μαλλινα ειναι αλλοτε _σκλη ρα και αλλοτε πολυ μα ? . ακα . Στα μεταξωτα προστιθενται τα _ναυλον , τα ραιγιον , τα _μεταλλακα , τα _φυπι _κα _δφασματα . 'Η _προτιμηοι τοι' Μπ ρουγιε ο εκδηλ _οΥιεται γιω τα σατεν , _τις δαντελλες , τον _ταιρτα . Λυο σιλουεττες επιδεικνυονται : η λεπτη » . αΙ η αερινη . 'Λλλ' υ σχεδιαστη ς τονιζει ιδιαιτερως μια ομαδα που την _ονομαζει « Βια _μενατ · και που ( _ιποτελειται απο πια ε | εξητημε να στυλ , με μεγαλ η προσοχη στι ς λεπτομερειες και στο _κοψιμο , Η ΕμπνειΟι οφειλεται αλλο » ν στα _πορτοα _^ τ α του Λεοναρντο _, ντα _Γιντσι και αλλω ν στι ς μεξικανικες ενδ υμασιε , οπου κιΟ ια ρχουν χριι ) ματα με ζωηρες αντιθεσεις :. Τα ιπανο > φοοια γινονται απο μαλλινο μπουκλε υφασ / ιατα ι | πνκνα υφαντα -χαι ειναι γαρνιρισμε . να με γουνα . _Αλλιι παρον σιαζουν _κλασσιχι _) γραιιμη στο καψιμο , _αλ . λα ( τονσκω _τ α _μανικεττα και πλατεια ραχι , που πεφτει ελευθερα απο του ωμους . Τα - / . _αΟημεριΛ'α φορεματα εχουν για _στο ? . ! οι πλεκτο απ . τλικε η , για πιο επισημες περιστασει ς , κροσσια απο χανδρες σαν .. αμπαζουρ . Οι πιεττες < _> ακκορ _ντεανι συνηθιζονται _στι ς _τοι _· - νικ κα ' ι στα μοκρυα _Οραδυνα φορεματα . ΙΙ _σιλουεττ α ποικιλλει αναλογιο του στυλ του ντυσι ματος , αλ / , α ο Μπρου γιεο λεγει δτι λι ') γρ < ιμμη τη μεσης καθο ριζει αλλες αναλογιες » και οτι « οι _(( οΒοτε _ς μακραινουν προοδευτικα με την .. ιοραι . Το _πλ _, _ατ ος του (| _οοειι 'ιτος συγκεντρωνεται συχνα μπροστα , αλλα σε μερικα σκορπιζεται ( Ιπ _αλα σε δλο το ι'οριμα , 'Η ( Ιαλκανικη επιδρ αοι γινεται καποτε —καποτε αισθ ητη στα πλατεια , σαν πουκαμιοτ _? ι φορεματα χαι στα αφθονα και πλατεια κεντηματα . _£ _τα νεα _χρωματα περιλαμ - βανονται το _μαροον-γκ λ αασι , τυ ανοικτο _καοιανο , τυ μπλε , το κοκκιν ο του ντα Γιντσι , τιι γκ ριζο γκρ _ιφφινν , τυ αχυρεντο , το μεξικανικο _υιολεττι . Ο '/ , α _, ν . ΦαΟ παροιΟιαζει _τιεν ελευθε ρη γρη | ιμι | του σε γυναικεια σιλουεπα . που την αποκαλει _ιχπ _μι'Οια _τ ικο _ντεπιες _» . 'Η σιλουεττα αυτη δειχνει μεγαλη ποικιλια , , _τοιι ο ΦαΟ τιιν επιτυγχανει , γιατι πα ραδλεπει τα συνορα ιπι το ... ιιδηρουν Πα ρ ( ιπ _εταομα χιιι μας ηερνει απο την Λυτικ _ι * Ευρωπι ) στα _Γαλκαιι / _ι , // ε πιαΟμονς _Λτηυ Αιδελδερ γη , ητην Ιταλια και στην Ελοινυ ρ . Δεν _προχοιρει _συμφιολα με τ » παραδοσεις , αλλα ζωντανευει με πολυ _οιχ τα _γουνοστυλιοτα φορ εματα και παλτα που πι > νι | Οιζοιται στα _ιιαλκαν ια και οτην ΙΙολαι νιι . ι , Τα ιιανεκεν ειχαν . Βν , α κοντα : μαλλια , δεμενα με μαυροκυκκινι- ς κορδελλε :. _ιιναλ _. ογα με ιον τυπο του ς . Ι 'ο ντ _επιε τ ου ΦαΟ αποτελειτ _αι απο το ε-πανωφ ορι _κοιι την ριχτη , πλατεια ρεδιγ / . οτα , Το πρωτο εχει ολο το πλατος στη ραχι , μαζεμενα στ η μεση με πλατεια ζωνη , σε εμφανισι σπορ , με μεγαλου γουνινον γιακαδε ς . ΙΙ δευτερη ειναι μια ρεδιγκοια πολυ γυν αικεια , με στενη ζωνη , απο το ιδιο υφασμα . _Κατο απο αυτα τα επανω φιυ ρια φοριεται το πραγ ματικο η ψευτικο ντεπιε ς , για καθε δρ < ι τη ημερας . Τα πιο συνηΟισμ ε να σχεδια παρουσιαζο _<* ν ντροι _- πε _χουκλε ς στον _αυχενα , κουμπωμ α πισ οι , _ντραπειρισμα _στου : γοφου , σωληνοηα η ισια πλισσε στη φουστα . ΙΙ γραμμη του λαιμου ποικιλλει απο γιακα πουκαμισου του τεννι _εοι ς κλειστο γιακαδακι με πορπη . Το φορεμα σε στυλ σεμιζιι , ραιιμενο , πανω _στι μ- ιδια αρχη , γινεται συχνα απο κρεπ , ζερσευ η μαλλινο . 'Αλλα το ντ _επιες αρχιζει απο μαλλινα μπεζ και φθανει _οτα οιφ . φον , και στα δαντελλ _εηα υφασματα . Τα τε > . _ευταιιι συνδυαζονται με μαλλινο κ « 1 σμικρον χρησιμοποι ειται καιιμια _ιρορα στα πλι σσε φορεματα , αλλοτε στο στ ηθος κ < ιι αλλοτε σε ολοκλ ηρο το φορεμα , Ενα ωραιο μο . ντελλο ειναι μονοχρωμο μπεζ , στο χρωμα της .. τσιχλ ας . Αι . λ « ειναι _σκουρ-α γκρι , οπω ς το _τρι / _ιομα των πιθηκων και αλλα κατακοκκινα . Τα Οραδινα φορεματα εχουν πολυ ροι μαντικη κ « ι ε-ξαιρεηκα γτναικεια _εμφαντσι . Ο ΦαΟ δει χνει _ιικομη _ζοΧΚ'ιι < διαυο ) . ικα-ι χαπελλακια σε οπυρ μοντελλα , που τα _υΛ-ομαιζιι • _τ , 'Αντολ φ _Μανζουι-, Λλλ ( ι μοντελλ ( ι συνδυαζυν _τια με μικρα ναπολιτανικ η στρογγυλα μπερε , στολ _ισμενα με γκ _ρογκρα _ιν . Ολα τα καπελλα φοριουνται ( ι ( ι · Οεια προ τα πιοιο . Καπου-καπου , χανουν τι ' ιν εμφανισι τοι · μικρα κλειστα _τυρ / _'παν . Ο Ζαν Χαι μ παρουσιαζει _*> -οα μοντελλα βραδυνα απο ωραι α _ι'φασμιιτα , με _τολμηρη μοντε ρ-·( ι γραμμη . Εκτος απο το _μ-ηκο που ειναι μεγαλυτερο , η οιλοι 'ε _, ττα ειναι κανονικη κατα τα αλλα . Τυ νυφικο φορεμα του Χαιμ ειναι απο καταλευκο οουτω λαοι : με ομοιοχρωμο σατεν , _ια πολυ πλατεια . · π | ανταγ χο _» ιι » ιστ ( ι , για να χρι ) σιμοποιηΟ ιι σε αλλο ι _)> υρεμα _, ιιετα το γαμο . Εκπλ ηκτικοι ειναι ο ' ι συνδυασμοι του μαυρου με το ασπρ ο . Πλισσε μαυρο απο ται ρτα αι _* -νδυασ μενο με ασπρο δινει ενα θαυμασιο ( ι ραδυνο ανσαμπλ . ι ) ι νεες γυναικες « ιορουν κεντημενα με το χερι _([ _ιιρεμιιτα σι ασπ ρο η ροηιαντικο παστελ _χριιμα για το ( ιραδυ . Πολλα πλουσια νεα υφασματυ κανουν την εμφανισι τους . Τυ ζητημα τ η ημερα : ιΙ < ιι ινα γατ ακι απο το -ιαμ , που ξεπροβαλλει απο τι _υπερμεγευ _ει ς τσεπες ινυ φορεματος ιιπο κυκκιδω _τ ο ματιλ α _, _» ιε μπλε κορδ ελ / . ε για γαρνιρισμα _. Εκτο ς ( Ιπο το _χαριτιομετο αυτο ελαι ρρυ μοντ ελλακι , υ Χαιμ παρουσιαζει αμετρητα σχεδια , σε ιιαριια παλτα , καλοσχεδιασμενα φορεματα κοκτι ηλ , οπου η _γρ'ιμμη της μεσης διακρ ινεται απο μια πτυχη , με _ντραπι _ντ εχολντε . 01 γραμ μες ιιναι αρμονικες ( ιπο την _κορυιρι ' ι Βο τα νυχι α . Τυ ση ) ια κατατεθεν του οικου Χαιμ ειναι το ντεκολτ ε πι ' ιν κε φαλι αλεπους ! ιε ιιλα τα μοντελλα του , εξ αλλου , αφθονουν τα κεντη : ιατιι , οι δανι _ελλε χ ( Λ τα τοι _ιλλια , σε χριδμα θαμπο μαυρο επανο ) σε ασπρο ( _ιελουδο και σε σατεν πραλι νι για β ραδυνα φορεματα . ΛΟ _ΤΚΙΑ Ν Ο ΓΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΒΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ Ι ) Λουις Μ « ιι . ιια _ ο , Β-λαυε προ ημερων ινα δωρο που τον χ , αροποιηατ . _ιδκιι _τερα . Η εται ρια _προσταοτια τιιν ζωων , του Εστειλε « να ωραιοτατο οχυλο για να τον αγτ αμειψη επειδη σε μια ταινι α του , διακινδυνευει την ζθ ) η τοι ' , για _% ι _<· σωο η ενα σκυλι . , —Η _Τζαυνε-τ Λη , _ιι-τεδΗςε _κονα _τ _« γυρισ _ιι α της ταινιας « Η αφοβη Φατ _^ αν _» , οτι διαθετε ι χαρισματ _-α _Οηριοδαμα - _στρια ς . Πραγμ « τι « _πτιρτεναιρ > της , στο _φι > _# * _ιυτ ο ειναι ενα ... τεραστιο _λεονταρι , το οποιον δμος η _ΤζαινιΤ αντιμετωπισε τ πληρ η )| _ιυχριαμια χαι αιποπε - ποι ' Οησι . —Ο Ιταλο ς _κινη ' μχτογ'ρηιΒι - κος παραγωγος Κτε . Σαν _τι , ο οποιος προ χαιρο-ι ( ινεκαλυι _)> ε ' _τη _ιυλβανα Μαγκανο , την οποια τελικως χαι παντρευτηκε _, λ . _ανσαρει τωρα Ι _· ια ε * α οταρ . τη ν Ιρεν Βκα ? , _τεο , η οποια ιγυρισε μεσα αι λιγους μηνες δυο φιλμ , προκειται δε πολυ συντομα -να _αρθ , . ι | 'η τυ γυρισμο ι μια ς τριτης _τωντας , που τιτλο - φορειται « Το ψιμμαι · . —Ο Μπεον νρ Μιλλιι , εχει _ειδικευΟ η απο καιρ ο στο ρολο του _ι πιΟεο ) ρητ ο » υ Μαιγκρε , του _διιιιοφιλη ηρωα των μυθιστορηματων του Ζω > _ΒΥΨ 0 Κ 0 ΝΙ Ε _2 , ΒΥΨΟΣΑΝΙ ΔΕΣ Μ Τ ΚΑΙ ΒΥΨΙΝΑ ΜΠ ΛΟΚ 1 « Τ 3 ΥΠΒΟΥ « Λ » / Ι Και _ασχευαζοιιενα εις τι ' ιν _Κινιρον υπο τη Ι Ι _ΚΙΑινΚΙΑΧ _ΙΥ'ι'Ο Υ ΚΑΙ ΙΥ _-ΙΟ _ΙΑΝΙΛΗ _Ν , _ΛΙ 'Δ . / Ι Λια πλη _ρο _ιιαοιας _^ _,-αψατι _ιι _ Τ . Κ , Αρ , 10 , ΛΕΤΚΟ _Ι ΙΑ , Ι ι Λια παιληοιις _βηταχιφιΟητε ια _ηποθηχα ς μας , οδδ Κιουιον / ιχ π , νε Ι Ι ( ο ' _ΛιβΟεν Αγια Σο _ψιι _ς ) _Λπ'Χι _ιισια _, _Ι ' ηλι ' _ιΒ · , 2000 , _ενεχτασι · . ' . / . _*¦'¦* _* 1 # * . : _· ¦( . . _- , · ¦ . ' ¦ , _. ' ¦ - _- _. > _- -- : _. ' . _· ¦ ¦ , , , _·· , ¦ Σημερον ΠΕΜΠΤΗΝ κ « 1 « Οριον ΠΑ _ΡΑΣ ιΚΕΥΗ _Ν £ _προΟαλλετ αι το δοαματικο μεγαλου 10 υΠ' ΤΑ ΗΜΡΑ ( ΚΑΤΗΒΟΡΙΑ ι . « Α ») > Π ρ οι τ α γ ο ) V ι ο τ ο υ ν : Ο _ενδοξο * ΧΑΜΦ ΡΕ _-Υ- _ΙΜΠΟ _ΡΚΑΡΤ , π [ _^* Λ 1 ΛΗ _ΠΑΛΜΕΤ » _κιχι τα _περιιρημκ * ΕΞ ( ΧΑΜΙΝιΑ _^ ! ιιο εργο αυτο πραγματευεται Ενιι τεραστιο ΚΟ ΙΝΩΝΙΚΟ Ι · ' _πρι <) λτ } ι ( ι . που α . Π ( ισ χ . ολει καθ ε πολιτισμ _ενη χοινοινιιι . _^ ' Η _παραΛΤρατιΓι ενη νεολαια . — Τα _αναμοριροιτικ α Ιδρε- > _ματα . — ΙΙ σκληρη συμπεριφορα . — _'ιι αναιιι ) ρφα ) σις Β _τοιν ι _|* _υχ * ιν . — ΙΙ αγαπ η μια ωραιας νεας . ·— Η στο ργη > < μια αδελφης · ... τ _^ ΣΗΜ . —Το εργο χυτο ουδεμ _ι * ν σχεσιν εχει με τδ [ _< εργβ που προε 6 λ ηβη υπο τον ιδιον _τιτλον ? _εις « λλον Κι ' ηματ _ογραφον . _^ ιη _» οι _πηιιΑ & απονΛο _ν ( * « ψ 4 Αιτδ του προσεχους ΣΑΓΓΑΤ ΟΥ μεχρ ι χαι της ι < _ΤΕΙ _' ΑΡΤΗ _Ε , τδ πτο περιφ ημο _Μονοι * ο— Ρωμ _αν- [ _< τι _κδ _μεγοιλουργημ * τ η Μ . Β . Μ ., πχρκγ Μγη _ 51-52 ι ΜΙΠΕΡ _ΙΜΠΕΡΕΟΥΜ ι « Ι ( Κατηγοριας « Α ») Ι * _Μεγαλο ιτρειτω _ εγχρωμο _^ » Με _ερμηνευτα δικ _» μεγαλους καλλι _τε χνα ς : ι > 3 τιτΛ * πιο φλογερη και λαμπουσα ( Ιπο ( ομορφια * κιιι σαγηνη καλλιτεχνιδα . _> 4 και τον (' ιστερ α της Οπε _^ α τ η Νεα 'Τυ _ρκης ι ι _• ΛΑΝΑ ΤΑΡΝΕΡ _• ΕΖΙΟ ΠΙΝΖΑ [ ι Εινω η ερ ( ι > τικη ιστορια ενος Γασιλεω ς ο οποιο ς προτι - £ 4 μησε νιι χαση τον Ορονον του , παρα νι · χαση Εκει νην _^ 1 που ιον Εκαμε τιι ν πιο _ρυτυχιοιιενον δνΟρ _ιοπον του κοσμ ου . _> ι -Μια ταινια με ΙΠΩΤΟΤΤΠΟ ΘΕΜΑ ι * _ΒΛΙ ηΚΠ 'ΛΤΛ ΤΙΑΒ _ΡΤΔΙ _Α > 3 ιΜΑΒΕΤΤΙΚΛ ΤΟΠΙΑ + κια ΤΙΙΕΡΟΧΛ ΧΡΩΜΑΤΑ > < ι 5 α σας _ενεουαιιχβη χχ ' ι 9 » 3 ας συνιχρπ « ο η ! ! : !! Ι !! _^^^ Γ ( 9 _^ _- - ιο * _α * _€€ * Μ $ ΙαΙ _]& 7 _^ V _^ βαηιη _β Κ _^ _ΡιΙξν ΟΟ ΙΤ Οι _ιΑ _Ο υΛΙΙΥ , . ΛΑΚΕ 5 _υΓ Ε ΒΗ £ Ν £ _ ν _ΟΙΕΤ 15 ΓΑΙΑΝ _€ Ε _Ο _Τειε Ππ ! _ννοαιι _ιηι Βοοε _ιιι ιοιιι _ει _ι )« _νοεγ _κιιεια _ι _^ _ΙοηεΙ _οητιοιι _ετι _ινιυι . 15 Ι >! » ικΙ , . υ _ευβκυιΓΙο αηα η 5 _ηαιΙ « 1 ηι . ιιιι -ι · ιι _5—ιεοιι , _οπιααε η _εοιιιρι _Βιοι Υ _ιηεσ _]> ιαΙιΙ _ο ιι 5 _Ιιεοα _^ Ι αηα ριιοιρ ιιο _τυι —Ιο _βυιια _ιιιοοο ιι _ιιΙΙ . Βαιι · χ ιν : > ι ( ' 5 | _λ-π ι _!)) ' ηηα _ιχ > ιιι ηηει _ηιδο ηι _υ . ι 3 υΒ « 1 αΙ · υη ιιι ' _( 1 ιο ΒυΙιιΙ ιιιι · · _ιιιιη _ινιι _ιι _ο _νιιαπι _ιη Ι ) Βογ _ιιοι ρ _ιης _Ιιοηα Ιο μιο ν _ι ιι _ι η ι , ' ιιιι - ρι'ο _* , Ι _<·« 5 _ινο _βιονν 5 ιιοιι | _ηικι Ιι χιιι 10 _εοηιι η ( η ιπ <· Ιι · _ητ 'ιιι Γπι _ιχ _Ιιοι _'ιιι 'ι ιο ιιιη _ιυ _*!) _ιι ι _! _ιογ _ιιιο _αιει . ικ _·« Ι . ΙΙ ι ιε ιι _ινιιν _τνεπιι _ιιιε · ινιιιι Ι-, _ιΙα · ιιι . ιι ») · Ιιιι _ηυιιιικι _·» _οΒιηοιΙι _επ Β . _ιει-χ ι _ιι π _ικ _αιτοιιι |> Ι _ι ·> 1 ι ι ·( Ι ιιι ΗΒιΙ . ι _ι ιι . ν « ιι νν _ιιι ΒιιιεΙ ιΗλΙ _ΙμιρριΙ _*/ , ιικι Νιι _<·(· ι _·· _ι _> ΒιιΙΙν . _τνεπηιη |> _ι _*« ιι οι απ _αηχιουχ _Ιιητβ Ι ιι ΙΙιΒ _οχ ιΙι _υιΙιι _εο ιτι _υ . 'ιΙ _ι _ννιιυηι , _ιΒ γου υο ιι _βεηιιιι . ιι _ιν . . . αιτα ο ' ιιι , _ηικι ι _) χ · οιι _οιι ( υιιιιι _ι ) ιιι _ο αοππ _ννιιιι _ι ' _ηεοχ . Νο _εοοκιηυ _ιιιοιε ναιιιιιι _ιιι : _ιο ιη ροιι _οηι _» ιο π Ιο αο , _]* . _«( ι « 1 < 1 Ηιι _βΗε ηιια ιτιιι χ . _ΡιΙΒβΧ _^< - _ο βΒβιιΙ ιοοιι ... ηβ «/ _ι ηο _αοοΜηζ ΟΙ . ΑΧΟ _ΙΑΓΟΙΙΑΤρηιειι 1 . 11 ) ., _ΙΙΚΕΚΝΙΟΚΟ , _ΜΙΟΟΙ-ειΕΧ , Β . _ΝΟΙ-λΝΙ ) » 1 ΙΚ . _Ι Μ Ι ' Κ ' _1 ' Ι _ι ΙΙ ' ΙΜ _^ Η « ΕιυΗΜΕΡΙΣ » : ι —* _ · ' _Μετ ατεΟει _ο ης , δια λιι- ' ' , γους τεχνικου , απο του , 1 _Σ α < Κ > ατου εις την _Τεταρ- _| ! την της _ημερας _Χυκλοφο - , 1 ριας τη _«^ Εφ ημεριδος » , ' ' , η επανεκδο βις αυτης Ο' ' , ¦ αρχιση απο _της Τεταρτης * _[' _της προσεχους εβδομ αδος , ' , • αντι τη αγγελΟεισης 3 ης ¦ | _Αυγουστου . ' , ·* / Ι Ι 1 1 _ΙιΙΙΙ _** 1 Ι' _* Ι 14 . 111 » Κ ΓΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΝ ΡΑΠΤΟΜΗΧλΝ _ΟΝ ΜΜΜ _ι « ΒΕΡΜΑΝΙΚΕΣ » Ουδεπ οτε ει την Ι _στ ορι ιιν τιον _ραπτομικιανοιν _επαροιΟΚΛ _- σΟ η τελει οτ εροι · _ιιοδελλ ον . 'Η _τεσσιιρ-αχο γτι _ιετη _ς Ι ' α > _ειδικοτ η ει ιο ειδος τιον _ριι · _πτομηχπνων , ειναι η μοναδικη ιγγ υησι ς βια την αριοτην τιο ν ποιοτ ητα . Η μεις παντοτε _προτν ΥοιιιεΟα , » Ι αλλο ι μα ακολοι _* - Οουν . ΙνΤ _ΚυΛιΛΙ ν'ΠΙΝ ΙΒΛΙΙΡΟΜΙΙΝ Σ . ΜΟΥΣ 0 ΥΛΙΜ . Σ & ΥΙΟΙ Λευκωσια , Οιο _'υομσυ , 100 , Ηαριικιια , Στ βα Αγ . Νιχ ολαου _^ ΠΡΟΣΟΧΗ _: Μ _<^· ηΓ _ΙιΑΡΩΣιαΤιΕΧ _»»·*» ψ 7 · ¦) βββ « ΛΑΡΝΑΚΕΙΣ _( Τι _^ ΙΓΙ Τι | ν ΒΙι ! * Μ , ι ν 7 ) 8 ) Λ 2 ! ΙΙ _? _ι ιι * ιι _> _χλθ ( ρορουν στις _πυι . εις Ι Υ / νι ιβΑ βα ' τ ν ' α _* Ε ° ι · ι | χο . το ι _ΜΑινα / Μ _^ _Λ _^ ιιαιρι (< ις ' Α _ΑΡΟΜΑ Ι _Ιιι _ψψ _^ Μ * ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ _™^ _Κ _/^ * ΑιΜ 0 ΝΑΔΑ ι ΙΓρ _^ _$ /} ν // ' 1 _ιΚυρωπαιχου τυπο Ρ * Ι _^ _30 Μ _. _• ΠΑΙ _'Ν ΑΜ : η Μ _νβτ < <» ψ } _οοχην _ατ * Ι _»« _τιμουρ « , V Μ ' 'Υι · ι _»^ _7 Ολ _< ι · χαταΟ _χειΜιπμινα ' Ια 'Ι _ΤΕ , ιι } με τα _αγνιι ) Τιρι » υλικα χιιι ] Ι π β 1 ' _? ¦ / _ΜΑΜ _* _^ ι _^ χ ' ι Ι ιη ' _«· Ι « ν ' Μ' _Χ'ι' _/^ _ββ _^ _Ρ ' _^ ΜΗ _^' _^^^ Ανιιπ _ριισιιι Λος _ΓηοιοσΙων , ' _^ _Τ _^| - _<^ Η _^^ Π . Β . ΛΔΑΜΙΛΗΣ ΟΣΟΙ ΕΡΒΑΖΕΣΘΕ ΣΚΛΗΡΑ , Η ν · _• βΓ . _ΙνεοΒικια ΣΑΣ ΞΕΚΟΥ ΡΑΖΕΙ . ΣΑΣ ΤΟΝΩΝΕΙ , ΣΑΣ ΔΡΟΣΙΖ ΕΙ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΒΟΡΑΝ ΟΙΚΙΑΙ ΚΑ _| ΟΙΚΟΠΕΔΑ ι _» — - ι . Επιχειρ _τ | _> ιατιαι . του Εξωτε ρικου χα ' ι πλουσιοι Κι * ιτρ ιοι επιστρει _( ιαντες ει Κυπρον _εχ που 'Κξωτ _εριχου , _μδ £ ανεθεσαν _οπιος δκιπραγματευΟωμεν δια λ . ογαριασμον των τη ν αγοραν οιχιων χαι οιχοπεδι » ν εντος χαι περιξ τη Λενκωσια ς , _εις λογικα τιμας . Πα ρακαλουνται ολοι ιισοι διαθετουν προ ς πιι _ιλιισιν _οικι _ιις κα ! οικοπεδα ιπως Βιποτα βθυν _εις τα _Βρααπια μας δια τα περαιτε _ριο , _κομιξοντε του ς σχετικους τιτλους « αι σχεδια του Κτη ματολογιου . ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤ ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΒΡΑΦΕΙΑ ΚΩΣΤΑ Ι . ΛΟΙ ΖΙΔΗ Ακινητα ΖΙ ρ Μουνηρ Γιο , 66 * ς _Γικιωριας , Τ . Κ . 571 , - _ΛΕΥΚΟι : ΙΛ , — _ΤΙ 1 Λ . 3748 . Τ . Β . Τα Βραφεια μας εν _συνεργασιιι μι Αρχιτεχιονας ν , ια Μινχανικους αναλο _^ _ιδανουν χωρ _ιοιιους _οιχοπεδων χαι εκτιμησεις ακινητων . ν « Ι _« . » Γ _* Γι _** Ι _««»« . _»*« Ι Μ _*« _ΙΜιΙιΜ _»»* _^ _*** _ΙΙΙ « _« _*» _ιΓ _» _Ρ _«» _«»«»^»» ΓΙ Πι _ΙΛΙι ΙΤΑ Ι ΟΙΚΙΑ ΙΙιολε _ιτ ιιι οιχειοΟελι _ιι οιχι α ( ι _ιπλοχ ) παρα την δβδν Φιλιρυ _Ζαννετου , ιιποτελοιιμιινι ι ικ II _μιγ αλω ν _ιΙποΟη χευν , _Ιλ _05 _γραιρΒ ιου _, δυο κατοικιων εις τιι πρωτον ηα _ιιομα _χ « 1 | ιιδς χιποικ _ιιις ει το _Λεοιεοον λι ' _ιταιμα _μιι ( ιιιλην , Αηοχ _Π _νκιΟβ Α . Ιι Λημητ _ριου _, βιχηγ 4 τ } ον , Λαοναχα . Η βαΟΦΑΣΙΖ 11111 ΜΙΙ ΕΟΙ 11 « ΤΗΣ _ΙΙΙΙΙΙ ΠΑ 1 ΡΕΙΑΣ « ΜΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΡβΡΑ Ιου Δικηγ ορου κ . Κ . Ζ . ΚΟΛΟ ΝΑυΛΗ ΙΙ απι > 22 ' Ιοιλ _ιο » 1352 « - πα _^ _ταοι _ τοδ Αιε . Ονους Αικαστηριον _της Χαγη , δια τη οποιας τουτο _Γκβινεν εαυτο αναρμοδιου να εαιληφΟη της Αγγ / . ο-Πιρσικη _διαφορα εν . σχισει με τα _ΒΙεφοιχιΙς . τπρΒ / . _αιο , τ _·) γα ειναι αχριο ιν & _ιοφερουοιι οχι μονον _λογηι τη ιχ των _υστιρο _> ν _ιντασειο την _ο , τοιαν εδημιβνργηοεν εις την _νιαν _ψασι-ν των Αγγλο - _ΙΙερσικαιν _σχεβεοιν και της εζ ταυτη διεθνους περιπλοκη , ιιλλ' επισης « ιιαΛΟ _< _αποψε « ς ! διεΟν » ν £ _δημοσιοι' διχαιοι · . _Κατιιχιυοουσα την εν λογιο διαψοραν εις το Διεθνες _Λιχαστηριον η Μ . _Γρεττανι « _εζητει παρ αυτου την _επιλνοιν τη επι τη δωσει τιον _οτΛιαβηχων γεγονοτων τη _ιιποβεσεοις . Εν αλλια _λεξεσιν ι _^ _ηιει παρα του Διεθνους Δικαστηριου να _αποφανΟιι κατα ποσον εδικαιουτο νομικο » , η Περσι » . _^ Κυδερνησι ς να « ατ _αγγειλτι την- Αγγλο - _Ιιερσιχιιν συμ · _φοηιαν 04 * ης η Περσικη _Κνδεοντχιις _παρεαο ' _ιρει _ει ? _τιτν _ΑγΥλοιρανιχην _Εταιρειαν _Ιιετ _ δια χωριστης _αιτηοεα ) , την _ιιοδοσιν προσωρινου _Λιαταγιεατος σχοπουντος την _.-ιεριαρουιη ' βιν _τδν συμφεροντων τη Εταιρεια μεχρι _της εκδοοιω τη τελειωτικη _:, _α-τοιτασεω τουτον . Ειρησθω εν παροδιο ιιτι _ηκολονΟηβη επι _τουτ « _μ καθαροι _Λγγλιχη δικονομια ¦ / . οι απεδειχθη δτι ουδεμια σχεδον σοβαρα _δνσχολια _ι-παρουσιασΟη χατα την _πραχτι χην τη _εφαημογην υ . _τυ του ΛιεΟτου Δικαστηριου . _'ιι Μ . _Γρεττανια επετυχε την Ρκδοσιν του Ιητηθιντο : προσωρινου Διαταγματα , . τλην ιμοι η Περσια ευθνς ε : αρχη , ηρνηθη να _αναγνιιιριιιιι τι ' ιν νομικως δεσμευτικην _ισχι-ν τουτοι · , _αντιταξασα _τι | ν . τρο & ικιιπτιχην _Ρνβτασιν οτι το ΛιεΟνε Λικασπ ' _ιριον ειναι _ουμαωνιο με τιι _δεεΟνω νομιμα , _ανανιιοδιον να ι .-πλτΚΒθιι τη εν λογ « ο δκιιιο · ρα . , τμι . _τρπσ .-ιι , ιιιι ι ο / . _αχληρον _εντυ τιιν _οριι'ιν , τη : _ι-Οντχη τη κυριαρχια . Κατα την ακροασιν τη υπο-Ουοε ) ι'πιι του Λιευνον _Δικαστηριου τουτο ι ( σχ « λιι ( Ι η _ι _? ολοκληρου μι · γπ _ζητν ( ιια το οποιον ανεαυη δια τη _πιροιζη : _προδικαστικη _ενοτασ πο _ κα ' ι _ε-Ειδωσε την αποφασιν τον ιπ αυτου και μονον _χοιρι να _ιισελΟ ιι ει την ουσιαν τ η διιι'ι ορας . Τα _επιχειρηματιι . επι των _ιιπβιιον ειχε να α-τοι | ι . ιτΟΠ ησαν ικ διαμετροι * και Κατ * αναλογιαν αντιθετα . Ο ιιιν Βενικο _ΙΠοαγγελειι τη : Μ . _Κρεπα-% {<* , Σερ Λαιυνελ Χελδ , εκ _μερου της χωρα τον ιοχν _ρισΟη , ! _ ) υτι η σι _· _μι _ ωνι < ι . _ιαριεχιορικτιοι _οιχιιιωιιοτιι : _ικμεταλ-λευσεοι _ιι : την ΑγγλοιραΜΧην Ε _τιιιρειαν ΙΙετρελιιι · οιν _απετιλιτ διιΟνη ουμ'Ι _οοιν τη * - * ,- _αποιαν χαι _ενι _χρινεν _ι _ΒΙερσιχη ΚΒδι ' ρνηοι , _χπι (|() οτι δια τη ι ' . το της _Ιιερπια : _χκτιι το 1 ) _31 α . _τοδοχη ιου προαιρετικου ι ρι > ι · ( _οριιοιιιι _) _οιαιιββ τη _αρμοδιατηιυ τον _Λιεβνου _Λιχαοτηριιιν _ιχ «· _λυπτετο επιση χαι η _περιπτο »· οις ουνβηχονν τα ο · τ _>> ιυ σι _* ι η 4 ιν η Περσια προ τΒ · αποδοχης του εν _λογιιι ιιρι » _ν . Ο δι · _χηγορο δμω _χη > _ιιιρσιχη _Κνυερνησεοις , ~ υ διασημο ι ) ι · εθνολογο Καθηγητης του Πανεπιστημιου των ΙΙαοιαιιον ΙΟ λιν— επεμεινεν ει την _ιρμηιτι-αν 5 _) τις ιπρ _ε . _τε να δο 9 η ι ' . το του Δ . _Διχαστηρ _ιοι * _εις την λεπτο ιιιρη ιπιφυλαξιν την οποιαν _ιιχε πνοαΟ εο _» , η Περοι _- χ η Κνδιρνησις εις την ιχ | ιι · ρου τη αποδοχην του . _τ _ροαιρετιΧοΛ οροι ·· αρμοδιοτητα χ _οδ _ΛιεΟνους _ΔιχιιοτιΥριοι , δυνηθεις ταυτοχρονως την Λνα _· δρομικην Ισχι * _% * τη τοιαυτης αποδοχης της . _Εις _αντΙχροιΛΗν του περσιχοο τουτο ι ( πιχειρηι ιατος χαι ποος χαλ , νψιν του Ινδιχοιι _ινον της μη ανιιγν « ιρισεως υπο του _Διχαοτηριου τ η _Λποψεοις δτ ι η . _κιοοχιορηοις 6 ι « ιαιι >) _ιατ ( ον ( _οοικουβιοιι ) εις την Α γΥλοΤρανι χην Ετιιιρειαν οπεχελη διεθνη βηιβααιν , η Μ . Ιιο _επανι α ΙοχιρισΟη οτι η ιν . _μιοοι'ς της Ιιερο _ιι ι Αποδοχη τοΟ ΙΜι _δεν _ειχι-ν _μοτον _Λναδρομιχην Ιηχυν επι διεθνων _σιν | ιυαοτα > ν της _Περοιει αλλα και ι . τ ) Βδιαι _εαοιον _γεΥονοτιονΛ- _, ΟΠτιι ) . η Αγγλι χη _ποοσπαΟ _εια ηροβιδιδι ! _ΥιΛτχωιΒρον . _τεδ / _ο-ν _ιιριιοδιοτητος , ει το Διεθνες Λικ _ιιοτηριον λοΥιρ τη ινιιι νι | ε ( υ ς αυτης ταυτης τη επκρι _'λειξειο της _ΒΙεροιας χατα _τι ( ν . ιχ _ιιερου της τελειτ αι » _ιι , _ιοδοχη Χης αρμοδιοτητος του Διι Ονου Δικαστ ηριου , ΑντΗΚιντοιν ικ _μιοονς της Περσιας υ _ΚαΟη-Υητης _Ρολιν ΚΟ _εσε . _τρε > του _Λιχαοτη _ριου τ < Ι γεγονο ς _ιιχι _< , _οχε ιι χη φρασ εολογια τη . _τεροιχη ιπιφι'λιιικο του Ι 1 ) 3 ι ι [ χι ν ιιμιπιιν σχεση · | ιι την Χατα την ιν λογι | ι χρι ) · « χ _» Ι ν πιρ _ιοδπν κατοργηαιν _τΑλ · _Λιομολογηηιιιιν ιν ΙΙ _ερη ι « _( χιιι . οιν ιιχε Λι ' ριιν τουτοι · _νεινιιπι Λλλο οχοπον , 'Κ _< τι _* νη χ ι ) σι επ ' ι των _οχπικιιιι * λεπτομερειων ιων ι . _χιιτιοι · ιιν _Λτιχειρι / ιιατιον ι _' . _τηριι ιι ιιαλιπτιι _ευφι'η · Λνιιλι _' _χικη _χια δκιΒ | ι > ιτιητικι | . Η χδΙδον ιν τελει τ ·| ν _ιιπο'ι πηιν τιιι · _τ' _< _Λικιιβ π ' ιρι ον δια η'η <| ι'ιν ! ' χιιια _ιι ιΙοΟιτηηι την ΛΒρΛιχην Λποι _)* ιν ιιι « _Λλεον φνιηχην χαι _εΙ'ληγιιν _ιιι'ν _ι'ιδιιΒοΙιν . _ιλ ιιυιΙτιιρον προ τδ _χειμενον της _περοιχιν _ α _.-ιοοοχης της αρμοδιοτητος του Δ . _οικαστιιριου και της σχκ ιχης ε . _7 _ιφυλαξεως . Δεν _ειναι ' η . _τρωτη φορα κατα την οποιαν το ΔιιΓνες _Διχατ ατηιιι < η · τη Χαγιις , το δ , _ιοιον _αρχιχο _» συνεστηθη _δι « του Σ _* μφ · ωγον της _Κοινιβ · } _·!^ των Εθ _«*»* μεια το τυλο του . _Τνο > - τοι * παγχοσμιου πολεμου χα » _μετιιγεΛτσττριος _υιοΟετηθη ι' _-το του _Οργαντσιιου τιιν 'Ηνωμινιην ΕΟνιον _( _ιετα το 1 !) -15 , ηρνηΟι ) να _ε-ιιληφθιι διαψορας , η οποια · υ . _τετ ) λη (>>) υπο . την _χοιβιν του υ _^ - ' ενο τ « ν . ινδι ! ι _¥ ·» _ομεντον μερων . Η Ιν . _ιιερον τον εναγομενοι * _Ινστασι οΙνα _^ _μοοιυτιττος υπηρξε _πανιοτι η αιτια τ » ι μ !| « ι · αλι | ψε < ι ) ς ιχ μερον _το , υ Δι χαστηριοι * τη σχετικη διχαιοδοσια . Ολο ) προσφατως , ι . _τι _παραδειγιιιιτι , το εν ? λυ -ιΕεσιν , εθυσιασΟη χαριν του τυποι * , της _κιιΟιιριυ δικονομικη , δηλα δη , πλευρας τοδ _ξιττηματο τοσον _εις τι | ν μιαν _π . _· _-- ™· ττοσιν δοον και ει _τιτν' _αλλην . 'Λλλ ' αραγε μηπιο προκειται . _ιηαΥ ματι περι α _.-ιλου τυποι · διζο _ Ω - ιιικιι _φυσκο η _ιιπιοΟεν τουτου εμφωλευει πραΥΙιατιχη κια _ουσκοστικη ( _ιιιηι ητι δεν αφ ηνεται ιιι αναλυΟη _χ _«* ι οΙντι _ΙιετιιιπισΟη _χαταλληλω :, δια ? Ανυν : καθε αλλι » _παιια νομικου : Κι _< ι . ταντικτιν του ερωτηματος ερχεται η προαιρετικη αρμα _ιο _ι'ιοιιι _τοι- _^ ιιιυνιιι · αικι- ι η * . _** - ια' δια την επι λνσιν 6 ιεΟνιιν διαι |« _ρων . Το Δ . _Αιζαστ η _^ ιον _ι > εν _κεκτηται α ν α γ ·/ . «· _πιιζ η ν δια τα _ιΚαφιλσνικονπιι . > _ΙελΗ α ρ μ ο δ ι οτ η τ α . Τοτε μονον <* ποκ . τφ _τουτο αρμοδιοτ ητα , ιιτιι ν αμφοτερα τα Μελη δεχθουν την αρμοδιοτητα του ιιι ! _Ιιου η εχουν ηδη ιιποδεχΟη υια οι'νυηκης ιπικν (· _ι'ιΟειοη τιρ · ιι , των _προιε ροιν . αρμοδιοτητα τουτου να ( _-πλ _ηφ-θη _οιασδι ' ι , _τοτε μετ < ι-£ ι · _ιιιν _σνιιοαλλομενιον δι ιφορας ειιΛ' και _ενυσι _) η δι αφορα εχει δημιουργηθει μετα _τι ' ιν τ < _κ - _ιιι · την εκ των _πηοτεηιον _ιιποι ) οχι ' | ν αρμοδιοτητος , _υιναι , λοιπον , _Βινοε-ονοητον ιιτι δια των _τοιιιι'τοιν περιορισμων , το πεδιιιν αι > μο 6 ιυτητος _τοι * Δι ( Ονου Δικαστ ηριο ** _σμιχρυτιται ει _οιμιιιντιζιι ν _ΒιειΟμον _κιιι η ( _Ιποστολη ιν _· '» - Οισμου ω ο του _ΔιειΚου Διχ αστηριοι * , ιισπ αρχιζιι ε χαιρετιοθη _ι' <| _ιιλοιν των _Κοιιτων ιιι η Δι · ιατωτεοα _δυναιιις . _ιςιο _πρυληιιιν διεθνων πι _' γχρρι'βι . _Ι'ιν δια των « 'ιπλων , κιιΟιστατικ προδλημαιικι _) . καΟ ' ον _χροι-ον ια _υπηρεσιαι _τοι · ειναι _, _τιι . > ισουτιρον σημιρον . _ττιρα ποτε αλλοτε αναγκαιοι . _Κιι γ' αναγχιιν , λοιπον , ζατα · _ληγυμεν ει ιο _κυςιιον _ιρωττιμα : Διατ ' ι η αρμοδιου · ιοι * _ΛιεΟτυυ Δικαστηριου δεν καιι ' σιη ι ιεχρι σημερον αναγκαστι _κη δια . τασι ) φυσεως διιι < φαι > αν _, οποΟενδ ηποτε προερχομενη , οποτ _ιδηποτ _ε . Λναφυ _εισαν , _νοονμε νιιυ οτι εν τουλαχι στον τ &· δια . _δικιιιν μελων ειναι εν ανε _^ αοτητον ζ ρατος ι ΙΙ _απανι ησι _: ειναι σαφη κ ( α _χαταΟλι _πτι χη . Ενοσ _ε _) _πρεσδενιται το δογμα _τι ' ι _ι ε θνικη κυριαρχια επι εκαστου _ανεςαρ τητου _κρατου και το τοιου τ ο δογμα . _ιαοεομη ηυπυι _ιιιχοι του _σηιιειυν _οιστε να μη _ δυνα · _ται να , _ιροβαρμοσΟη προς τα μ ε ι « πολεμικα κατευθυνσεις βι · _εθνιιι _* .: συνεργασιας _μεχαςυτ ων διαι / ορων , μικρων χαι με γαλων χροιων οπουδηποτε _Χ'Ιι _υδςκ )· γει οι * χαι Λν _ιενισχονται _, χαι οχι μονο τουτο Λλ . _λΛ Λεριπλεον και . να αντιστρατ _ευττω ι « 1 * - τιδρασ ειο προ την το « αυτη _ν διεθνη _, _τ _ανιυ ιΒδ _ου _, και προ παντος πολιτικην _βητ _ρΥαπιον _, οεν Οα ητυ δυνατον νιι Αναμενεται ευλο γοι η δημιουργια α · ναγ _ζαστ ιζη διχιιιοδο βια _ ( νιι ΛιεΟ νοΒ ' Δικαστηριου , χαι ζ « τα φυαιχην συνεπιιαν η δινιιι _ιι < _ργι < ι τιιν ιοΛιιιν ιυιργετικυι ν Λιιι την _οιεθνη _ειρηνιμ * και ιι _'* ηι » _ερι « ν α _,-ιοιιλι σμωτιο . ν τουτοι * . _Λιοζαν . ι , 1 ) » ) Ι » Μ . Σταυ _ρολεζον 12345678 9 ΟΡΙΖΟΝΤΙΩ _Ν χαι ΚΑΘ ΕΤΙ ! ι : 1 ) Τυ πλεον _αγιιπητυν μα : προσωπον — _ΑιΟονοα του σ . _τι ' τιου . ·! ΠροΟ _ιοι — 5 _Β 12 Α Ι ) Σ υνδεσμο : — _Διχω αυτυ δεν ( _ιλεπυμπν — _ΛυΟοον ( . _τληβυντ _. ) 1 ) Μα _περιΟαλλιτ . . _'*) Ι 2 λλ >| _τζι | νησο — Α ρθρον . (!) 'Λ . _τ' αιτιον γινε τ αι η κι'οι ι'περα τροφ ι ' ι ιου * ανθρωπο » ( _δνομαστ . ) 7 ) _Κιιτιιφ . _ατιχον _μοριυν — _ιοΙοατ _ε τας _φ _* υχα _μος — Κτητικη α-νποννμι α ιι ) ΒΙροσιο . τον τη II . ΑιιιΟη χης — Νοτα . II ) Ειναι ο . _τα ριιι _τητ ον ει : την ζωην μα — ' θρε . τ _τιχη ιροφ- »'| . χ . μ . π η _κ _ιΔιυ _- ' Λανναξ . ΛΤ _ΙΙ _ι ΠΡ ΟΗΒΟ _ΤΜ ΕΝΟ _Τ 2 _ΤΑΤΡ 0 ΛΕ 3 _ΟΤ Οοι _ζοντιως : ι ) ΡΛΙυΟΠΟ _ΤΙ , 4 ) ΙΛΠΕΤΟι , 5 ) ΤΛΦΤ — ΧΤΚΛ , Ο ΑΙΑ . 7 ) ΡΙΟΝ — ΝΛΤΟ . 0 ) _ΤΙΜΙΟΤΧ . ιι ) - Σ ιΙΛΙΙΝΙΚ / _ιΙ . Κα θετως : 1 ) ΜΙ 2 ι ) ΛΚΑ Ι 3 ΛΣΙΣ . Ι ) ΓΡΕ — ΒΛΝΝΙΝΙ Ι , ( ι ) ΙΙΡΟΤΙΛ _Ν — III . «) εκοτοτ ρλ . ιο _ι : _αι Λ . ¦ ΣΑΡΑ _ΜΒΙΙΡΝΑτ 5 _^ : = ΚΑΙ ΔΑΜΑΛΑΙ _ΦΑ . _ΟΒΕΡΑ ΠΒΑνΛΛ _, ΙΑ Τ · Υ _ΠΑΛΙΑΥ ΚΑΙ « _« Ο τρικυμι _ωδης ερ « ενος ωραι _βν Ελ ληνο _λοχιου τοδ ιππικου με την μεγ « λυτεραν ηβ « πβιον των νεΜΤερ _ον χρονων . υον Ο _Δαμαλας _Εοιριψε _ενα _τσιγα-ρο Ι _* ε μυρουδατι _αιγι ' . _χτιαζο κσ-τνυ . _—Ε γω , ( ιει αια , προτιμουσα το Ι ια ρισι .... ειπε κλι 7 » το _ιιναυε . 'Λλλα , βλεπετε , το _υποι'ΡΥειο δε _ξητησιι τη γνωμη μ « ι · .. - • _-Διπλ . ωματικος _αχολουθος στι ' ιν _, τρεσ _ιιεια της ΙΙετρον . τυλεω , δ _^ εν ειναι κακα ... _Ιια Ρρε-Οη μιεσα σ' Ενα _ενιελΛ _ φιλελ _ληχικο περι βαλλον . Η μεγαλη Ρι βσσια παηα υπερασπιζεται τα δ & ιαια τη Ελλαδο _, χαι απο αι _* μπαΟεια _στη χιορα μας , και γιατ ' ι εχει του : ιδιους _εχθρου μ' αυτην . . . —ι ' αι ... απαντησε α ωραιος νεο του Πειραιως . Αφον , λοι πον , « ι _Ριοσσοι αγαπανε γενικα τι ιν Ελλαδα , Οα του συνηθισω ν' αγαπανε και τον Δαμαλα ,. ειδικα ... — _-Χις _γυναικε δε Οα δι _* σκολειΟη καθολου να _τιε _σι'νη-Ο _ι σης ... _Λβειοχταν παλι ολοι τα ποτηρια του . Τστ ερα , _ξαφττ κα ενας τη συντροφια , ειπε _χαμηλοφαννα _στιιν Αοιστ _ειδη , δειχνοντας του καποιο _ζευγαρι . _τουχε . κα ' _τεδει . μολις απο ενα ανοιχ-το αμαξι : —Βια δε :... -Τι : ... ' —Αυτ η η γυναικα ... Δεν τι ι _γνιΙρι . ξεις _ Η σκι α τη νυχτας σκεπαζε τι » ζευγαρι . Απο μακρια _φαινοττουσαν εκεινο χοντρος , κοντος , δυσκινητο :, εκεινη μινιον , _αι ) ε ? _ντη _, κομψη . Ξαφνικα , η σεληνη , κρυμμενη απο ωρα μιοα σε πυκνα _συνειρα , |) γηκ ε και πλημμυρισε τα παντα , οι _* - ρανο και γη , μ' _εχτυφλοιτικα ασημι ιι . Ο 'Δαμαλα επιασε το χερι του φιλου του με καποια _συγκιΛ-ησι : —Μα . ¦ . Ειναι η 2 £ τελλυ μυι _' ν _>* ουριοε . —Βιατι σου τιιν εδειι _, α κι ' εγω .,. _0 ? . ι | η . συντροφια ειχε _γν ρι σει κ < α _χατταζε με περιεργεια το { _ενγαρι του χοντρον τραπεζιτη και τ η μικροσωμης Βαλλι δυ : . τ ρι μ η ντανας , ποι'χε κατσει σ' ινα απομερο _τοαπεζωχι . —Κυριοι ... _ψιθυρισε ιι _Διιιιαλαζ . Σα παρακαλω , _μι ' ιν _κυτιατε ... Δι- θελω να _νομισμ » τι τ _ι ' _ιγ . _τροσεχοτμε ... 'Λπο _τι > ( _Ιραδυ εχεινιι ' στην _παραοτασι τη « λιαηυ _^ ι _'Λνγκο : · ο Δαμαλα δεν ειχε ξαναδη Τ · ι γυναικα εκεινη , που την _'ιτυδοχιμασια τι ) παρα λιγο να τι ' ιτ πληρωσι _) με _τι | ζωη τον ... Κι- ' ππυι |· _ε . ( _ιλεποντας την Ιαφνικα μπροστα του , ενοιοοε μιαν « _χαθοριστττι σνγκινησι _, αναχιιτεμενη με καποι α ζηλεια . Ζη _)^ : ι « ι , γιατι ιοι · τυ ο ιδιο _τρα _πεζιτης , το _χριΟιομενο παχυδερμο , ειακολουθουσε _νδχη την ευνιιιι * αυτη τη : _ι'ιαισια γυνιιιζας ... 'Λ . τοτυμι * ., ιι Λαμαλα Εχασε ηλο το κιι | ι του . Μαται α οι φιλ _· ιι του _πουαπαΟυυσαν . _γεμιζον τα του συνεχη τυ ποτηρι , να του δωσουν τουλαχιστον την _νειτιζη χαρα τη μεθη :... « 1 > αι νιτιιι _ιιμιος δτι κι ' η _Ετελλυ τον ι [ χι _Λνιιλ . ηηΟη , Βιατι , μεσα _στ ' ασημια τη : σεληνη , _ιμοναταν τα καταξανθο _ζεφαλα χι τη γυρισμενο μο _^ μα προ τυ ιικρο : του ωραιου νεο υ ... _υ : μια στιγμη , ι ] <| . ωνι * τη Βαλλιδα _πριμαντονα αζουο ι ηκι καθαρη , νεανικη , _γειιατη παθος . VI πρωτες νοτε τη αρια απο τη δευτερα _πραξι τη Μανταμ _Ανγχον , αυτης τη ιδια ιι ριας πουχ ε διακοπη ιδιο ζι ' ενα μηνα , μια νυχτα , απο τον Δοιμαλα ... _γεμισανε _κρυστα ) . λα . τη _φενγαρουραδια του _ι'ο _^ . _ηρο-ι ' ... —Αμεσοι ολα—γε · _ι . ια , χο »)' οεντες , προποσεις — _οταματησανε _στη διπλανη _συι _τροφια _, Χι' οι φιλο του Δαμαλα _Λρ * _ση _>^ οθηχανε μαγεμενοι αχο _ιτπεροχο τραγουδι ... Οσο για τον Δαμαλα , αυτος ειχε _κυριολεκτικα _αναοτατιοβη ! Οι νοτες αταλαζανε ( _ΙαΟεια στην καρδια του σα σταγονες ιιπο καυτο παθος ! _Μειζι με τη _Υοηττεια πρυ τον τυλιγε με τα αχνα τη _μιταςια , ο ωραιο ΙΙειοαιιοτης ενοιωθε _κσι μιαν « περ 1 γοα _. χτη _ταπεινιοσι : __ Αυτο το εξαισιο πλασμα » | ιε _ιην τοσο _γλνκιια φωνη , ιιχε _αντος τοσο ελεεινα αποδοκιμασει ! ... Τ _Ητιιν ενας _αγροικος , ενα χυδαιο , ενα υβριστη του ωραιου Οταν το τραγουδι εσβησε _απαλωτατο μακρυα , μεσα _οτη _μαγιια του _ιαραννικοι ' . ο Δαμαλα -δε μπορεσε να ΖΒ . ατηΟη . Εδωσε _ποεοτος το συνθημα για τα πιο ενΟουσι _ιοδη χειροκροτη ματα . Κι ' Ρστ >· ρα , οταν τα χειροκροτηματα κοπασανε , ο ωραιο -νεος , με το ζεφοιλι του φλογισμενο απο το _κρεωι , με την ιμ * 'χη του πλη ( ι | ιυο « σμενη απο _ενθοιττιασμο , _πεταχτιτζε υρ Οος _, και , _σηκωνυντα ι |· ηλα το ποτηρι τον , φοΙναιε μ' _ιιλ _)| του τιι δυνοιιι : —Μ _.-ιυδον ζ' α λα _οαντι _% τυ λα ντιΟιν _ιτελλυ ! Μεσα _πτα _καινουργιιι . χειρο κροτημ < ιτι » που σΖε . _τασανι- τα λογι α του Δαμα / . α . —χει _^ _οκοοτη σε _αχυιι α κι ' ο τραπεζιττι —ι [ α _νηχε η Βαλλιδα _ηΟιι . _τοιο να σηκωνε ται κι ' « υτη ζαι , με το ποτηρι τη στο χερι , ν _απαντα || : — 'Λ λιι | ιι > τρ . μυν μποι μισιε ... Αλλα χει ροκροτηματα , ακομιι πιο _ιιυνατα κια _πιι > . _τιιρατετ ιιμενα απο τα πρωτο , « κολιιυΙ ) ησ « νε ια λογια της _( ιιζρο _σιιιμη γοτ _^ σα . _ΛιοιΟ . του τ ( ορα Οι χειροκροτησε ο τραπεζιτη ·· - , . . „ ΙΙ _^ _τι _λλι * _αυειαοι * ω _ζατ ιυ το ποτ ηρι τη :, ζι ' _Ροτεοα αναιιιλ )) _Οε τολ ) ιηρα στι » Δαμαλα : —ΙΙοου οιαφορι'τιζη , · ιμ ( ο . ειναι η _ιΙ . το » _ιιΜ ' _ι οα : _οι'μπεριι | θρα _ι ' ιπιι την παλια οα : ιχεινι _] , οτο _Οε _^ _ι-τ _^ ο ... Ο Λ > α |! αλα ηταν _εςαλλιι απο _εοοιτι _* _^ _ιΙ _- _τι * ιν _() οιντιιιο | ιιι , απο _μκτιιμελεια . ι ' ιπ » ζοαοι .. . υηκωΟ ηχ . ι- _« Ιπ ο τ η _υι ' οι του , _τριζλι ' ι _ονπι / ελαφρα , ν . αι , ( ιε το ποτηρι του στο χερι παντα , εζανε _ιινα - ουυ υηματα πρυς το τρα _, _τιζι _ιη _Στε / . λυ : —Τι » _( Ιραδν _ικεινο , _χνρια μου , τη : ειπε , τυ ιοιο μ αιτην γαλλικ « Ι . (| ερ () ηκα σαν _Βνιι : αν _Ορωπο _χοιρις γουσ · ιιι .. . Ε . τι τρει | 'ιι _· τ-ε μου _απυ'ι'ε να σα _ζητηοι'ι οι'γγν < ι ' > μη . .. Ιι _ντροπη μου _εινπι η μεγαλυτερη _τιμιοριπ ΙΙΙΜ' .. —! _£ α συχωρηοα ιαο την πρωτη στιγμη , κυριε . · - του _απηντησιι η ν _-τιλλι' | Β ιινα γλι * » ο _χιμιογελο . Ειχε σηχιοΟη κι ' _ιιυτ η απο τη Οεοι της , κι ' ειχε πλ _ηπιασιτ _, | ι ι τυ ποτηρι οτο χερι , τον Λομιιλα . Τσυυγγρι ( _ιε ευθυμα ιιε ιιι ν ελληνικο _τρυ . τιι μα--ι * τ ( π . · κια του πριισΟιΟΒ γι λιΟΛ · - τιι : : — Λ _αδειααιιι'ιιι' ιι' ποτηρια ο τ ην υγεια τ η : παλια :, μα ιχΟροτ-ηιι ι :, , τη : σημερινη ι | ι · λια .. . Κι ' Λ Λαμαλα κι ' εκειν η α-ΙΗτοοανε τα ποτηρια τον ιο ζιιτου . _'Τστερα , υ νεο την _ζυτ _τα _' _ι με . _-ταΟο :. _ΛΤΙΙΟΝ' : ΙΙ σι · νιχει « ι . ΠΟΙΟΙ 01 ΚΥΡΙΩΤ € Ρ 0 1 ΑΙΤΙΟΙ ΤΟΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜ ΑΤΩΝ 'Η _τροχαια κινησι _ς νιατ « τι ιν _« αρι _λβουοκν _ειδοααδ » και τον . _Ιουνιον . — Και μι » _ει ιηγη ο ις . 'Τ . _το του Βραφειου _Δημοσιο / ν ΙΙλι _ιροφοριων εξεδοθη _χθε το ωιολοι _'Οον ανακοι νωθεν ε , _τι _της τροχαιας κινησει » : _»< Κ « το-. την παρελθουσαν ι ( ιδο | ια 6 « κατ ηγ γ _ελθηοαν - ' 85 περιπτωσ ει _καραοασεω των τρο _χαιοι-. · _χανοντομων ιν _Λευχιοσιφ . Εοη _ιιειωΟι ισαν . επισης ε 5 _δι'οττιχημειτα . __ _ιιΚατα τον μηνα ΙοιΛι _ον >¦ _¦ φ · ονιιΟηααν _^ _-ττα προσωπα και _ετραεματισΟησαν _σοβαρως - _' 8 εις τα 103 ι ' ιδικα δυστι · χι » ια . _τ _ο τα οποια . Ε ? . αΟον χωραν ει ολυκλη ρον τιιν νησον . 'Η υλι _κι _) ζη * ιια ανηλΟεν ει ς _Κι . βΙΤ . , _* ΟΙ α-ποοσεκτ υι οδηγοι ιδιι » - τικαι ν « _ιτ οκινητων ευριοκυι ιαι ι _ιπι χειεκιλη . του καταλογου των _χι-υιωτε ροιν αιτιων των δυστυχηματων , ευθυνομενοι δια 25 διι _ιτνιχηματα . Ακο ? _Λυθθννται υπο _( _ιτρ οσεκκον οδηγων φορτηγων αυτοκι νητων και λεωφορειων ) ιε 19 δυοτυχηματι * _ζω αΛοοοικτω ν _μοτοσυ-• κ / . ετ _τιστων με 15 . Μονον _^ διΟτυχ ηματα εκριθησαν ω _αναποφει _-ζτα . 60 _δυσιυχικιιιτ _α ισημΕιωΟι _-σαν επι _απολυτο > ς ευθειων οβων , 20 εις αποτομα στριψιματα και 10 ει _διαστα υρωσει δρομων . Β'ο _* λ περιπου των _δυοτυχηματ _οτν τουτων _αυνεδησαν εντος των οριων _ταχυτητ ο των . _τολειον η των χωριω ν . . _τ-Ειση-γησι : δια τα διακο - πω σας : _« ιι'υ μακρι * νο τοπι ο ειναι ολο γοητεια » , αλλα δια να το ααολαοσετ ε με . ωσφα _λειαν στα _( ιατ > ι < τατ ε πρωτα το αυτοκινητο σα = _* . ΣΥΛΛΟΒΗ ΕΛΑ Ι _ΩΜ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΠΙΛΝ 'Τπο του Διοικητου Λενκωπι-« ς ωρι ' αΟι _) _ιιπως η βνλλογη ιλαιων εις την _επαρχιαν Λευκι . ισια _αρχιοη την 22 αν _ιεπτεμ-Οριου . _Ωοαυτυκ , υπο του Λιιιικητιιυ _Αενκιβοιει _ωρισΟι _) _ιιπ ιιι _ η σνλλογη χιιρονΛιων ει υλ _< ι τα χωρια τ η επαρχια Λι υ / _ωσιιι αρχιο || την 2 . ' ¦ ην _Λυγουιττοι _* . _Οιονιιιμτοτε προοιοπον , το οποιον ( Ιιι οτ · νελεγε χαρουπια προ τ η : _ιιριπυειοη ημερομηνια , Οα νπυχιιτιιι ιι : _προστιμον μεχ ρι πεντε λιηην η φ υλαχιοιν μεχ ρι υνο ς μηνιι η ει _αμφοτερα τα _ανοντιριι » ποινας . ι ΒΕΟΡΒΟΙ , _» Ι Β ,.., _* . 1 _Αγοραζονιε _ τα Ελλ _ιμ-ικα λιπασματα . ΙΙΕΒ _υΙιΙΟΤ 2 ο _^!·— ο προ 24 / - τον _σακχον των 60 περιπου οκαδων , ι στι ' ιν πραγματικοτ ητα ' _πληρω _νετΕ μονον 21 / - τον _σακχον περιπου 4 * κα Ο' οτι βυ | ιφ · ιονα με τ ι » ν _επιο ημον Λναλνβιν του Βειιιρ- ι 1 _γικου _Τμι-ματο Κυπρο υ , τα αφιχθεντα τελευταιως , _πι · ' , ι ριεχουν _ειιυ μιαν εω δυο μαναδες φωσφοηον _περιπλεον . . 1 Το _πραγματικον σι _* μφιρον σας _επιΟαλλει να χρι ι σιμο- 1 ] πυιητε ιι _, τοχλειστικα τα Ελληνι κα _λιπασματα ΠΕΤΕΙ- ¦¦ ι 1 ΝΟΤ _ποιι ειναι τα κατ αλληλοτερα , _ευθηνοτεοα και απο- | 4 τελειιματι _χωτερα . : - Ι ΕΤΑΙΡΙΑ Ν . Π . ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΤΑ ., _{ _ ΛΕΜΕ 5 Ο 2 — ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ _Σ - ΛΕΤΚΩΣΙΑ- > ] ΛΛΡΝΛΞ - 1 ΙΛΦ 0 2 _^ _) : | _/ _4-Λν ΚΗΠΟΣ | ( _^^ £ > }) ΛΗΔΡΑ ' | ι . | _^ £ Χι ι ΠΑΛΑΣ Ι ΛΙΝΑ ΠΕΤΡΟΥ | ΙΙ γοητευτικη καλλιτε χνι του τραγουδιου του Γ . ΕΧ ' . ι , _} _Λονδινιιν _ιι'νχαγωγει 'ΚΛΘΕ ΗΡΛΛΤ απο πα * μικροφωνου £ με τα : τελευταια τη : » _ιπιτυχια του ε / . _τυιητα ι 5 * ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΦΑΒΗΤΟΥ ι _• ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΠΟΤΟΥ ι | _• ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ _• ΤΗΣ ΜΜΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Ι 2 Ο _ρχιιδτρ'κ : Η γλυκυτατ η Ουγγαρ εζικη . ΗΕΚ _ΟΖ _00 · | - _# ι _ιιιΜιιιιμβ _*»»»! -1 1 * _μ » . ¦ _>< _ιι _*^* Μ > ιιιι _. ιιιΜιι » ιι ι ¦ ι ¦ ι ¦ ' — ¦ _ιιιι _*—φ *—' % ' « . _' ι ητ ' . γμη- _ χωρις Ι _« - ' _Τι _ιν ' Ι /• _ι'ΤΟ _' . _κιιΟι _σμ _» . , Β Λ ' _3 * ** ' ' _^ Τι _} Ι / ω Β « ' ι _? νιι * . _^ α _ιι ) - ε >( « ι ·/ . ) . »| 0 · . ν . _^ _β _^— ι - _, _ιγ Αιι ) ω ς θε _· _73 _τε ινα _« _Βθυταλα < ι _'^ _- _^^_ _ Νισ _·< α _?> ε _ιι _ς ιο *> λ _· , _ντζαν · _^ αΙ ¦ , _ε-^ _/ • χ _^ . '' ¦ ' ¦ ' ' . · > _μισατε το μι . _ζιπιο _νι _( ι 6 Χωρ ι ς ' ι _^ _Α _^ _= _^^ ι / . _καττ < _ο 9 ισμο -ν _χυριε _ινογ'ησι ι _*^» ι _^^^ Α 66 > : « . πε ιι · , : _* α . 'δ ' _, · _τοτΒ . _αιιγιιιν , νιι 3 _3 _ιβ 3 _β _^ >' 3 Ι - ' _^' α , αι _'ιΒ-ικο _Οψε . _> 1 I I Μ _* Ι Ι «)»« _«*« 14 1 Ι ¦« Μ * 4 Η ΙΙ « « ¦ ! * 4 > Ι Ι _¦> ι » *« ' _*'/ Ι > ' ' ιι ι ι Φορτ ηγα αυτοκιν ητα ιι Ι ' ιι _ΡΟΡΟ 5 τονων _*! ιι Ι ' ΙΙ _μο μπκ κνην _λκοιθαριου η _ιτ _ρελαι _ου ΡΕΚΚΙΝ 8 Ι ! ¦ · _εξαχυλινυ _ρβν . _ | ιι ι ι Αμεσος παραδοσις ® £ 1270 • ' ' Ι Ι με χχ _μπ ιν * ν ιια τοι' βδην _« ιν , [ ΙΙ * Ι 0 ΤΚ 1 _1 ΛΙΛ 1 ΚΙ ν ΤΙΙΝ ΙΙΛΙΙΙΜιΜΙΙΝ !! . ι ι * Γ . Σ . ΙΙΕΤΡΙΔΗΝ ΚΛΙ ΣΙΑΝ . : | 1 ΜΛ . 2014 ΤΛΧ . ΚΙΙΙ . 91 , ΛΕΥΚΜ _Σ ΙΑ ' , | . II * ( Ο « ¦ Ν β Ι _« I I Τ Ι Ο Ν _^^^^^^^^ _Λ _^^ _Γ _^—' . _^ . 01 ΣΤΟΜΑΧΟΠΟΝΟΙ _^^ _χΩ _ρ _^ ΙΙ _^ αν χΠΕ _Ψ ΙΑΝ _^ _Μ _^ ΒΓτ _μΤτΓ _^ ΓΡ _^ Δοκι μασαπ μιαν μονου 6 οιιι ι _« _, « 11 _ΒΛΙ _? . _ΓΓΡ _^ _ΜβοΙιβη ΓΒβιιιΙ 8 Ιβπι « ιΛ Ροιλ # ι »» γ Ι ' _ρ /' _^& ΓΗβ _ττ Αυτ ' ) _^ < ιΒ , τωλυ τβι _ιττιττημονικΛ ! ¦ _χυ // _β ι _ΤΚηΜν / _ιΜι _'ι _* _σταβμισμιιιη _ψορμοΟΑβ ακοκου _- _^ 3 _Ι _δι ' - β | ι ιιτο _χι » ι τ 6 ν Στομ βνοτΒθι ι · ν , « Η _- _^ _Κι & Τ :. - τ 6 Φουακ « μβ . τη ρ · Υττιρ Χ λω _^ . Λιι _ι _^ η—πΒ _5 _^ _ιρια , την _ΝαιττΙαν _( _ζαλΜ α , Ιι · _α-^* ΜρΡ ι ' _? _ρ ι >> _1 1 > . οι 7 λ ·*> κα _) την Ο ξυτητ βιιυ » ιΑ _«^ . - _^ 3 , - · ¦ ¦ _· . _Οεγ _ν _^ _α _*» ιιλομΙν _«< _ιι _*{ ττ _* ν & ικ > τιι Η _* Ι _« ν _. _^^& Γ » _^ '/ 1 ) _νι _Μλ «» πκ · 1 # 7 _^ _ιΙ « τα _/)«/ 1 ' _Αβελι , βΙ Μ Α Β Κ ΟΙ · Λ Η , Τ . Κ _, $ 8 - _^ Μ 4 ΓΑι 2 ' Ι ¦ φωσ φορος 'Π ι _|» , ιηι | ι > ι . Μι : _γΙμιι πτ _ι , ι / ιιι ιν _απαιαιιτιμον ιι τι |· ζοιην , _ιιτι _> > _ικι ) ν , __ ιπι _ιιυτ ι χην ι _υτην . ΙΙαυ ' _ιΙ λον ιιτι _ι- _ι'ι'ιπχετ ιιι ιν ι ' ιι | Ι ) ιινιΙ | . ι ' . 'ιο ιην πηι ι ' λ ιι υπιχιον ι | οιοι | ι >( _* ιζ < ι ν , ααια _Λι'πκιιλι · ι ι ' ι . ιιι ( .. ( , ρ ιι' | ι ' _) ται υπο ιΛι _ιρτοιν . Ι Ιι ' τοι ιιυτ ιι < ιΜι ιτιιιπ » ντιιι ιι _ειιδιιιλυτι ιλι . ΙιΙπμιιτιι ω τα υπι ςιι | ι . ριυι ιιαιχι ' ι _, ια ο . _ιιιι ιι τοιι ιΙπιιι _, _' πιρ · < Ι οι _· νιιιι ιυκολι . ι . Λι · _τι | ι | μι _ιαιμ _ο-ι η _ιινιο _ιιιι Ιπιι ιο : _ι ιιγαλιι τι · υ » πυιιι _' χ ιλιι τη : χιμιπΟ ιι : _τιμ - / ι ιιιογιιιν , ' ( Ι <| οιηι |< Ηιο : , _ιιπτι ιιιιδΒ , _τιιΤι _ιυ ι . ιιηκι ιαι ιλιι'Οι υο : ιν ιιι ι | ι _* πιι , / ιιμιΙαν ι τιιι ι > _ιι _ι-λ _τ ιιο _ιιοι'ν . ιιιι '* ιι . Ι πιι ι μιΙπιι , ι ι | ιιιοι | ιΙ . . ιιιν - / οι ι ' ιπΙΙ ιπτ _ι ου _, η οπιιιιι ιυι , ιιη / . ι ιιι ι ιι . _τιι / . λο : χιονα :, αλ > . ιι χυυιιιι : ιι τι ' ι ΙΙν ιιιμ , ΙΙολιιιτΙι : _Αμε μιχη , ΙΙιιπ ιιιι ιν Χιιι Ιιιι _., ιιτιι ν 'Λι | υιΧην , Αλλοι πι _ιλι'πιιιιι πι'Υιιι 11 ναι ιο > ' 1 > . ο ιιηκ ' ι _, ι ' , ι : / οι η ( ιιιη ιχι ' ι ηζι ιι ' νιο , ι νιι . Ιι ι · ιι οι υι · ν _.-ιοοιον ι η χιιλι _*< Ιι ρ | Ι . ιγιι ι , '| Ι ' , _ητιιιχειι _ινεινιοχι ιι » ιι : Λιιιι μ Ιι , ιι ιυ μιιι , ιιια , αι Λυο χινι ιιΙπν αι ιιιν « Ι πια ' _ιον ι ι % ιιι ιι _κ ιιπιιιι :. ι ) ιιιιι (| _ιιι , ριι : , ο οπι ιιιι _ιιν _ια λι _υκιι :, κι | _- νιι ιδιμ , πιιι . οο : μ οι | Ιηιι | νι ιιι _ιΙι | : : ι , ι κι ι ιιιιιι ακιν ιχ _ιτ Οη ιι τον ιιεο » . χαι ο ( ου ΙΙοιι : <| < ι > _· _-ιι | > _' ·· . _¦¦· _:. | ιι | διιλιμιμιι _ιιιιτη κιι _ ι , •/ , ι . ' | ι πι | ιιι . _ι .. ιιιι ι ιινι ! ιι ιο ευη λι ιΙιι _« ι Ηιυιμ ιιιιι ιιιν _κυιιοιν _τιιιν _ηπιι _, _ιτιιιι · . ΙΙιΟ . 'ι ιγ . 'ιγιι ιιιι ' « ι _ι- > ι _* ιι | _ικ _,. ιιι ' χνι | _) ι | ι ι · , _τ ιιιουνται ιι : ιι _) _Ιατμιχ _ιμ- και Λιι ι ' | ιιοι · ι · ( Ι 'λλιιυ πκιι , Ιου , ιι ι ι » 11 ,, ιο _μιιλιικυιμα ιοι * υηιιχι : * Ι _Λια ιι ' ιν π ¦ . • _οητ ιιιιι ιι ν ιη πζιιι · . ι ( ιι ι ου ΧαλιΙΙιι . ΙΙ ζιι · : ιιι : •/ . Ι | ι ) ι | ιιι . _τιιιι | ιιιιη μι / ι . ιΒι > ν . _Ιηιιο : ι ' _ιι ιην ιοι * ι | « ιηι | ιΙ ι . ιοι' ιιιιι τ ι | ν χιιι ιι ιχιιΙ ' ιν ι | ιιι . ιι | ιι _( οι—ιι ( , ιι 'ιχιΙλκ · ιιΙ ππιιι 'ΛιιιΟι ' , ιιν Ηικ _ι ιχιι ιιιι ιιιι' μι ' ιιλλι _κιι ι' _/ ι . μ ' ιιι ιι _, ι , ι ' | 1 . 0 . 1 . χι . ιι | ιι ιμι ι . Ιιιιιι . ιι · ΙΙΙΙ V Ιι ' ιΙΙ ' _ΤΙΙ , ΙΙΙΙΙΙ | ιι | ιιν Ι | ( ΙΙΙΙΙ _) ΙΙΠΙ / Ν | 1 ( ι _( . 111 /| 1 ιν Λ | , ' | | _| | , 1 ||( , Ι | _Ι , Ι Ι γ _ι μ ΙΙλι _' ιυιΙ _ι _υυγ ιΙ ν _τ _μιιιμιν πν Λ ι , _τιιομιιτι 'ιν , Λιιι _ιι _, _ν γιιιιι . ιγι ιιν . _/ (~ · _~^ _ΛΙΟ _ΜΑΤ _Ο ΙΙΚΛΙ Χ Μ Λ _« Ι ΚΑ Ι II Κ' / _Ν'ΗΧΛΜ Ι ΛΙ ΛΙΛ . _^^ ιι , Β . ΙΙΛ ΚΛΙΙΛΝ ΛΙΜΙ'Β Κ _Ν ιιΛο _Ιιαικιυ 11 η , II — _Λινκοιοια ' _·| ) · · ···· Ι » · · ················ _· ··· ι !)·········' Ι το _«) π ΓΙΝΑΙ _. _00 Ι » « _να _μενετ _» ! _ε ( ς Λεμεαον περι τιι ν 15 ην ΑΥΒΟΥ- · • ΙΙΟΥ 1952 , _δεχεμενβν _ςρορτι _* δι * ! : ΛΟΝΔΙΝΟ Ν : : * ! 5 Λια πλι 'ν οι 'ιιι , _ιιιι : χαι κιιατηπιν _χινυαυ . ταοα χι ιλε _ι οΙΙι 9 • _ιι _.-ιι αιΤ φτιι _Ι Ιηιι ει του ΙΙ νιχιιυ : Ι ]· , ¦ ' _*>¦ - ' _»·( . κ < ιι ιιι _τι | ν · 2 ι _! ιυ . ι ι > ον : * · : ΑδδΟ _ΟΙΑΤΕΟ _ΑΟΕΝΟΙΕ _δ _, _ΙΤΟ , • ( Ι ' ρκφε _ιχ ΜΛ _Ν ΤΟΙ _ιΛΝΗ χ * ι Ηυι , Ι _, , _ΓΙΥΤΗ ) 2 Β ... ... ... .. .. · Φ ιι ολιι : μι πολπ τι | Β ινι _' , 'ιο'Μ' ι ) ιι : οιονΛιι . _τιιη · • ΙΟ ιν ι ' Κι'Π ( . _Ι' . ΤΙ . ΙΙΧ ιοι , _ΙιιΙ τι ιν 2 • ΓΗΙΤΙ 8 Η _0 ΟΝΒΕ _ΗΕΝ _0 Ε Ι _. ΙΝΕ 8 ! ? : _Ι ! Ι | | Ι 1 ¦ _' . _'' _- _*^*^^ _Μ' _^ _'Μ _» _Μ _''*«**»« _ΜΜΜΜΜΜ _^ _ΜΜ _«^* Μ _^ _ΜΜ _«» _ι _^*»« ι ι ¦ ΜΜΒ « τ _^ δ φ ψ _^ Μ ' _ιυ—Ι ) 1 _^ 35 _^ . £ ι < _£ _?¦ _-ττπ ρ . ΙΙΡΙ _^ η _^ ι * Μ ! Ι ΠΒι - ι ι -ιΜΗι _^^^ Μ _^^^ 1 ΖΗΤΑΤΕ ΠΑΗΤαΤ Ε ΠΡΟ _-ΙΟΝΤΑ _ΜΕΛΤ ΡυΕ 5 ΕΕν £ | νΕΟΕΤΑΓ _Ιιυε _ΡΚυΠΙ _} ΜΑΚΟΑΕΙΝΕ 8 ΥΓΙΑΝ _ΓΠΤΤΕ 1 Ι _βυΓΜΤυΤΕ _ΙΥνι _χαΙ _ΑντιΛριιη'ιιΛιιι ΜΙ _ΟΓ ιΕ ΕΑ 3 Τ ΛυΕΝ _ΟΙΕδ II » ΟΚιαΝ Ο _Ι · - ΤΚ . 3 ΓΙ ΛΕνκ ηζ ι _· ' _θεβματ β < κι _νη ματογραφοι λετικ _οιΙλ ' Μ _ειγι ' / . _δ Κηπο · : _*] _5 _η-( _Κιτ α θανατου » , Λ ο ν χ ο ν δ ι : 'ιι _ιυρ / γο των _χατ « ιι γιδων 5 , I I αλλα : _^ _ΑνοιξιαπχΒς « - γαπε _ξι _, Ι _ι _απ αδοπ . _οι ' > -ο υ ' . ιιιι σιι / ε _' _ιπα τα _σιδερΟ _* , 'Λ-·/ . υ « λ α λ ι : Ι Ο γολγοΟα _μιιι ορφανη » . _ΛΙ 2 . ΙΕ 20 _Σ _ΙΙι ι λλας : _,-τΜια _ξοιη _ξανβιχιζιι _» _! Ελλαξ _· « Η Αγνη ιυ « _λ , ιμανιουι · , ΙΙ οι ) δ α μλη : « _5 το χειλο _ς τη _αΟυσ-< τοι _·> , ' Λλαμπ _οα : « : _Οι κα-Λι / . αν-τζα _^ οι _» . ΛΛΡΝΛΞ II αλλα . : « Εςκο ατ ' ι • Ιλο γι * , Μαγικος Κηπο : _ν'ΙΙ προδοσια του _εκδικητο υ _» , Ι _ια _ςι αδ _Β ισο _ς : _'ΕΒσιιι μεσα στην καρδι α μουκ ΓΑΡ βΣΙΑ Χ ν . τ ξ η χ α μ . τ η : ι . ' _Αψι . _Οριαμιον » , Η ρ α Ιο ν : « ' 0 6 οοΙ > . ηα τιον τσιγγαν ων » , ! _0 λ · υ μ π ι α : _«^ Ιοοφε _οτην καταιγιδα » , Ιντεα λ : * , _'Η γραιι _ιιατευ : μου χι' ε γω * . . ΚΕΡΤΝΕΙ Α Κ α τ ο ε λ λ η : _ι-Μνοττ _τριωδη Οησαυρδ _» , Ι λ α ρ ι ιο ν : • Μιγε οταγονε _ « ιμα-ν . ΠΑΦ _' 0 _, 2 ' _Λτ τ ιν . ον : < ι _. 2 τον _δοομα τιιν κιικουιι _γων _* . ΘΕΑΜΑΤΑ ΧιιΡΙιΙ _Ν 'Μ « _ρ α _< ο ι · : _Οασι _:: _ι'Ο Λμ . _τοτ κα ' ι 6 _Κοοτελλο ατο Χολλτγοι _'ντι · , _Ρεξ : « Μι _'απκη αποατολη _κ , Πανθεον : « _'ανβριοπινο / . αΟρεμποριο _ι · , II λ α τ ρ α ι : « _ι _· τΒ » υ αμμον : τη _Ιι _οζιμα _» . Ξ ε ο υ ς : « Σ τιγματισμινη ζο ) - ψ · , ΚυΟ ι > _αι α : « Ο Τοτο Τ ( ι _ρξωι > , Β ι α λ ο υ σ α : « Ο _Ταρζαν κινδυν _ει * ει , Κα λ α-6 α β ο : ι , Ο κ . Βερουσιαοτη _χ · , Α γ . Λ ο μ ε ι ι ο : ¦ _ιΕτοι _εσδυσε η ζοη μου ? , Κ ιι ι » ιι Ο ιι : _« 'Ο _λι-τ _ριιι , τη _! .. Α ε ν κ ονοι ν . ιι ν : τ , _ιτα . _σννοριι τ η Α ριζονα /· , 'Λ μ ι α ν τ ο : ΛΜανοι'ιΒλλα · , Ι ) α _ον ι λ ι κ ι > ν : ¦ . . Περι . _τετει ε πτη _ζουγκλα : · , Λευκα : < ΕΙοαι · _γα ' ι μενα . τα , _ταν _^· , Π ε δουλα · :: . « Καραβανι του _θα-Μιτοιν , Βαλατ α _ιιι _αντα δικη οοι'ι _· , II ( ι ρ ( ι λ ι μ ν ι : · _.- Ι ! α-( _τανιοτμενα χορικα * 1 , Ι' ι ι ο - κ α ρ π ιι σ ο ν : ι _£ > ι' £ λλο στην _Αλασκαι · . Τ ρ ι κ οι μ ο τ : _'Κ λλα : _. _ιΜιιυρο _κομ'ιαντοι · , Κ α κ ο π ε τ ρ ι α * _^ τι | _μιΟη _τοιι _χομοι ' . _ι · , Α γ . ι ι « ι γ ι ο : _-. Λ ρομο χωρι _υνομαι , Λαλι _. ' • Μαυοο _: κουμαντο . Η ΜΕΛΕΤΩΜΕΝΗ ΑΥΞΗΙΙΣ ΤΩΝ _ΤΗΛΕΦΟΙΝΙΚΩΝ _ΤΕΛΛΜ £ υγκ _· £ ντρωσις των κατο · •¦ ων τηλε _οιανων της Λευκωσιας Υ , Ιι · νιΙυ ) ι «'» νιιιι οι κατοχοι τηλι ι | ι ιινι'ιν _ιι | ς _ΛιυχιΙιιιιι , ι !· τι αΙ ' ριον Ι _Ιιιρικιχι υην _, _χ < ι ! _ιΙΙ · Ρ « ν Ν || . | Ι ., ΙΙο : ιριινιι ιιτ < ιπι · ιι | _· ΙΙη η ι ' ινιιγγιλΙ , _ιιηα _ουγχι-ΛΙριο · οι ιιιν χιινο / ιιιν _τηλι ι 'ι ' ινον ιι » ιιι χιντοαν -Αλα μπρα ' . _ιριιιην ΙΙμ . ΙΗ , _ιΙχιι _Λιοχη ) οια την * . <· λιπιν του _ιιιιιιιιροιιιιιοι * _Βι |· π ' _ιμιι Βιι : π _' ι _ιιυξηιιι'ιι ι τι _· ν τηλι _ο ιιινιχιον ιιλιιν . Λιιγι _| ι ιικι , ιιι ιιι : τη ιι _ιιιΜ * ριιτι | _- ι ιι τιιι' ( Ιιμιιτιι που ΙΙιι μΒλιτη · Ι || η ι ) ι · γχιν ( ριιιι ) ι αυιι | , η -ιιι · Ι . ΙΟ Ι ' ιιιιΙ _ι'ιλι ιιν ΤΙΙι ν > _ _«< ιιι / _ιι _» V Π _|· λιιΒιιινι 'ιν Ιης ΠΡΙιΙΙΙ ¦| Ι ) ι « ΙΙ | ι _/ υ , ο κ . Μαζ / . ην μετα τη : οινο _γου κιιι των _τικνον του . ο χ . Ρ , Κιινλοον - |< ι 0 , ο κ . _υ · Λ . Μπιγκ κιιι η κ . _'Τιι'ιιλιιντου , και ει Ι ' ιομην ο κ . Ω . Β . — μι-Οερ μετα τ η _συζυγου του . ΛΡΧΛΙ 1 ΙΙ _2 ΙΛΙ Ρενομενον ιιρχαιρεπιιιν προ : αναδειξιν ν *« επιτροπη : τη : _.- ¦ _'ΛΟλι ) Τιζ . _ΒιΒ 'Ι _^ _νιιΙ _πειΙ _- Κυ _· Οραια :, ιιε / . ιγηααν » _ι _χ . χ . Μετρο _2 _τ . ι * λιιινπυ , ιι _γρομματευ , Κ (» ατ < ι Μηρμιγκη , ιο ταμια , Μανιολ η : _ΠιεριΛη :, υια τον _ι 10 λι | τιπ _] ιιι _· , κα ' ι Βα 1 _» ριι | λ Μηνα χαι Αβαναοιο 2 ι _«| ιικλεου :, ιιι οιμυουλοι . _ΛΙΑΛ'ΤΚιΙΕΡΕΤΟΝ'ΤΛ Ι'ΛΙ'ΜΛΚΕΙΛ ( Πεμπτη Αυγουστου : Λευκωσια : Ι ' . Κου | ια , οδυ _Λιπερτη « ρ . _Τ _' _- _' . και Χρ . _Παπαγιχαργι ' _, οτοο 'ιΙ / _νιρι'ιμενιι ΙΙα . _' !« - δοπυυ / Λι · . Λεμεσο : Σπυρου Μ . _ιτειμινοπουλον _, οδο Ι 3 ιχ _κιιρια : αρ . ιι . _Αμμυχιοοτο : Τ , Β . Μαντζουρα . Λιιο : _Εδοι _* - αρδοι * _ιιο . 12 . Λαρνα ' _ι : _Αριοτ . Ληιιητρυιυ , _οδιι 'Κ ρμου _( ρ . 1 « υ . ΚΙ 2 Μ . ΜΙ . ΛΙΙ Ι Χ _Ιιιαι-ιι εραν _ι-πι ' ρ τ η _ΙΙαιιιι · κ . Β | : _Ιιιοχιι : Λιιρνακα ι ' ι ζ . _Κι ρηνη Μ . _Βκοογιοι' _πι-ντι οι - λινια γι : _μνημνιν _'ιι · ιιιννα : Α / . Λι ιιιιμριοι ' , η ζ . 'Κλινι _] Ι , Ιιου _ρτιιι' πιιντι πιλινκι ' / . _ιιι η Λ . Ιι · ιανκι _Λιιιιαι · τρι (( σελινια , _αντι _οτει _) 'ιινιιυ , ιι μνημην Μ _ιιπιιι : — _ιιντ _^] _, ΕΙΔΟΠΟ ΙΗΠΣ Λ (· ν ( _ι | ι _* _ι _τι'Β' αι , ιΟ ποι' _2 _ιι τυΒ * Νομοι' _^ υ του 4 Β » , _γνιιιατο , _τπιιΙ χιι _ι _Λ _(« ι τον . κιηαντα :, _ι ' πι ιι Μι / . κηλ _'ΛνΛιιΒΟι · ΙΥ < , > ο ? . ( Ιι _<«'' , ικ Λαηνιιχ ο γ , Ιι _'νκιΒιονηοι- κ < π ι-Π ( . ! _ιλι ] _θι ! ν π την _Βπον * ι Ι < , ν _Χ' _^ _ιπτ » ν -η < ιντι <> ι '( ι ' ς ' Λ ) . _( - ()( . _ιικ ! ιι ' , 1 ) · Ι ιλ ηι-, το _Βιλπν , κι _' _πιοκιιμινιι ρι _τιμ * _ΠΒηιοχι _ ν ' Λι . _ν-ΟνικοΟ χιιι ιι τι | ν τ _( ι _^ ι ) 0 > 'οιι ι . ν _'Λςιχομιπιι · ι _' . _τ' αο · _ι ι _ΥΥΙ' « _'ι ι ζ _^' . _'ΙΗ « ντι τ « ιΟ _Βιοοπυ _υ . Ι . Ο . Ο . ι ) ΡΙ ~ ΤιιΠ _οΟΒηιιιν ·' * Λ ( . _ιΖιΙ _με , ηιι χι ι _» _0 ( Ιιμ _^ ( _ικαλι- Β : απ , ι νγπιι-( Β * ι ? _ΙΜιΒι , ι αντι γιι Ο _αηοοΒ' ι _, ' _ΙΟ . Ο , Π _ηι'ναμιΙ πι | λ ( υ ππι .: τι » ι ' Κτιι |! _ιιΒολονι '{ ιι · Λαηνκκ π 8 Ι 8 « _ΙΙ ) 5 _ι . * _Κ _^ εΛο ( ιι | ι ' , _το ιου Κτ τιπ ( ι _-ΤΜΛον' _« _Μ' _Λαιινκχπ _ , Η ΑΥΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ Βη ν 1 * ην παρελθοντος , Ιουλιου ε _χνι ερνηο _ι _εδημο-<| ιε » ε τ 4 _οικτ _ρβν περι Μεσης ΠιΜδιι _κς _νβμοαχι , & _ιυν νιοιι _ευηΧανεχ ' & χι _βχβλιοε 8 « _εγινβντ β < 5 _« _χτη μιχρ _» _τπς 9 Π 5 _Αυγουστον . Ε νατη _Αυ-γβυβτου _βινοει μιβ * υρι _βν , _ιλλ' η κυ 6 ι ρνι )«» 5 _ιιημβοιιυσε _χδες _τρο-ποποιημενον το _νβμοβχε-, διον-της _^ _ε την ι 5 πλ « ο ιν « τ » δεχεται οχαλιβι _μβχρι της 20 ιι _$ _Αυγουοτου . _Τοις δπμβαιβνιθ _βιοας χββ τρ βΛβπβιηοιι ι Π *« δ £ ρ Ιι βι $ ' — . ως ι | _Ιωια ι 5 πλοι _εις τους « ακοπους χ _« ι λογους » του νεβυ νομοσχεδιου — _εδχαιοεν « 4 πΙ των _ειαηνααεαν αι _εποιαι εγενοντο , _ρβρικαι των οποιων _£ _χβιβηβ « ν _ιπ * κυτη ως εποικοδομητικα !» , _Τοαη βινο _^ ι η _νειΗ _ρικοτης τη _ζ , ωστε δεν _ανεμεινε ν & _εκηνευση η πρ > ο ? ε > - _σμι « « οι » _ΙΘβσε κ « _ι _εσπευοβ να τροποποιηση τδ νομοσχεδιο ν , ενω ισω _ _6 χ _ι ιπεδαλλοντο _χαι κλλαι « _εισηγηβεις » & κ της αρχικη ς μορφης του _κβταβκευβΙαμοιτος της . Η σπουδη αυτη προδιδει τους σκοπους του νεο » ελιγμου : Η _ΚυΕερνηοις ιεν _οχιτιτετοΜ να επιφερ _ω αλλας τρ _οποιτοιη βεις _, διετι αλλως θα ανιμει · ε να _εξεταοτι _χαι τας « ει _βηγησεις » , αι _αηοιαι τυχον βα _υπεβαλλβντο μεχρι τ ης 9 η Αυγουστου . Δεδομενου δε οτι ισ & ι _ς ουδειτοτε χλλοτε : εν νομοσχεδιον _εδπμοοιεωθιι τροποποιημεν _ων , αλλ' αι τυχον τροπ ©« τοιησε _< ς _ενεακματ _ουντο _αη ' _ευβειας ει ς τον νομον , συναγεται 6 τι _τι _χυδεφνηαις επιδιωκει να _κερδιαιι _χρονον , ινα εν / τω μεταξυ εξευρει τροπον ««« ς πεισει μερικα ς εφορειας να δεχββΟν _δ _, τ ι εξακολουθει να _αποτελη π λ η ρ η υ π ο < 5 ου λ _οο ο _« ν τ η ς II α ι £ ε Ια ςν Λια _της _επαναδημ _οσιευσεω _τ « υ νομοσχεδιου η κυοερτνηαι _ ελπιζει οτι αι εφβρειαι που εχει υπ' οψιν της δεν 8 α σπευσουν να δεσμευθουν _αποχηροττουσαι τουτο , αφου η Γεσπιαι _ς του _βις _νομον αναβαλλεται διος μερικας _ακομη εβδομαδας . Κ » ι προς τουτ ο ζητει εισπγηοεις μεχρι της 20 ης Αυγουστου . 'Αλλα διατι αυτη η κατα _ενδεκα _ημιρας επεκτ _ασις της προβεσμια , Αφου ασημαντα εν τ § ουσια των ειναι τα νεα στοιχεια τον Ιδιου _ειαμ & λωματος Ο Ελληνισμος ολος _ανεστατω βπ _απο την _δημοσιευσιν του νομοσχεδιου και δσοι ησχοληθησκν με _αυτο δημοσια το _απεκηρυξαν με _αγανακτ ησιν . Αυτδς δε ο _αποτελεαας μοναδικην εξαιρεσιν καθηγητ ης , _τοιλ _Λυκειου Λαρνακο ς κ . 1 . Ι . _Λικοτ ' ιβς _ουδεμιαν « _βισηγιισιν » _Λπειαλε , περιορισθεις να ευριι ' ολχ καλα κα ' ι οινιχ _» Ουδεις δημοσια δκαμεν εισηγησει ς τροποποι ησεως . Ολ οι τ β ευ ρο ν οικτρε ν , α ν τ ι τχ χ ι δ α γ 4 > γ ι χ ο ν , α ν θ ε λ λ η ν ι κ ο ν . Εκεινο λοιπον που η _κυιερνηοις χαρακτ η ριζει ως « εισηγησεις » _ειν _* ι απλω ς μερος των δριμυτατ « ν κατα του νομοσχεδι ου επικρισεων . Μικτος εαν _εννοη _ιιεισηγηαει ς » υποβληθ εισας Ιε _ροκρυφιω _ με αντικε ιμενικ βν οκοπον να διευκολυν _θη η κυοε ρνησις να θεση βαρυτερα επι _τι ιν Βυμνασιων μας δεσμα _εγκαταλε _ιπουσα προσωρινως μερικας διατ αξεις , τας οποιας _^* α θεσπισι , ι ει ς νεον σταδι _ον επιθεσεως κατα της Παιδειας μας . Ιιροφανδ _ας μονον τοιαυτας « εισηγηθεις » ελαοεν υκ ' οψιν η _κυδερνηοι _ς κα ' ι ουχ ' ι την _θελησαν του Κυπρι _ακου _λαου αξιουντος να _αποσυρθι _» το _νομοσχετιιον και να _επιχορ ηγηταν η Παιδεια ανευ ορων , ωστε να διατπρ ηβ ( ι η « _υτβνομισ : τη ς · Η _κυδερνηοις _ενομισεν οτι θα _εθιγετ β το _γοητρον τη { εαν εκαμ νε κανονικ ην υηοχωρηοιν . _Και αντ ' « υτης ιπενοηαε _μερικας τροποποι _ησεις < 5 ια να κολασθουν μερικ _αι _ικ _των εξευτελιστικων δια τας _εφορεικς _πρενοιαι τοδ νομοσχεδιου . Ουτε τουτο 6 μ _« ς κατωρθωσε δια του τροποποι ηθεντος _νομοσχεδιου . _« 'Απ λως αι _εβορειαι προει _δαζοντα ι απο _επιστατρ _ιας τ _»> ν σχολει & ιν _εις οργανα του Βραφειου Παιδειας , τβ _οποι ον . _^ ε _^ -ι _ριιΝιι . λ ο _υβει να _ε χο _δλας τα 5 , _/ . ·* ξ . ο . ) υ _· _ω _^^ 5 ' η . Ρ * _%£ α φε λ λ η ν ι σ μ ο ν των _ισ-χ-ο λ _ε- 'ι ω ν > « φε _^· 3-¦ Ντε το προγραμμα , οΟτε η πληρη _ι υπαλληλοποιησι _ς των _** καθη γητ ων αφαιρειται απο _τας _, _εξουσιας του ΔιευβυντβΟ το & _^ Ωκι _δειας . _Αι δημοσιευθεισα ! χθες τροποποι ησεις _ουδολως μεταβαλλουν την _ουοιαν τοΟ νομοσχεδιου , αλλ * απλως αποτελ ουν _προσπαθειαν _εξευμενισμου των _εφορειων , ινα η _κυδερνη σις _συναντηοη _ωλιγωτερα εμποδια κατα την _προωθησιν των σκοπων τη $ , των αυτων _αχριβως σκοπων που _επε διωκοντο δια του . νομοσχεδιου _, _τηξ 16 ης Ιουλιου και που παραμενουν αναλλοιωτοι εις το _χβες δη μοσιευθεν περισοοτερον υπουλο ν _νομοσχιδιολ' της . Ο , τι επομενω ς εχομεν να ειπωμεν δια την χιες _εκδηλοδεισαν με ελαφρως τροποποι ημενον εη ιτελικβν σχεδιον _επιδουλην , ειναι βσα _ετονι ζομεν καθημερινως απο τη επαυ ριον της δημοσιευσε _ι τ * υ πατρος του χθεσινου νομοσχεδιου . Και οπως αν · _τεμετωπι { βμεν _τον προγονον , ε ' _τσι θα ανπμ « _τωπισωμεν και τον απογονον . Διοτι αν ηθικος ειναι ο πρ ωτος , ανηθικος και υπουλοτερος . ειναι ο δευτερος , Ουδεις _λογ _©{ συντρεχει , ωστε να _μεταδοιλωμεν _πβρειαν _, αφου αιτερρι _ψ αμεν το πρδτον νομοσχεδιο ν ως αφελληνιατικον , το δε δευτερον δεν παυει να εΙν « ι τοιουτο . Ας εννοησουν τουτο κα λως « _ι εφβρειαι , αι οποια ι τυχον ειν _« ι επιδε χτικαι κυβερνητικων πιεσεων και επιρροων -, Στο κατω - κατω δεν προκειτα ι περι Ιδιωτικ ης _υποθεοεας , αλλα περι υποθεσεως του λαου . Κ « _ι υ λαος _εδωσεν _ηι η την απαντ η _σιν _του απεριφραοτ _« _ς , _απαντησιν 'Ιιλλ ηνικην . ΜΙΑ _ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Πολυ ορθως , εοτω αργα , αντ εληφθη ο ι < Μ « γχ « ατρια · νος _Ψυλαξ _» _ογι « δβν δυνατα ι να _αγνοηται ατιμωρ ητι η _εηι τ ης Κυπρου _αξιω αις της _ι λλκδος η , Η δη η _πατροπαραδοτος Ε _λληνοαγγλι _κη φιλια _κλονιζετα ι και ιαως τα πρα γματα θα φθασουν μεχρι _του _αημειου ωστε να επηρεασθουν τα σχεδια αμυνης της Νοτιοανατολικη _Ευρωπης και Μεσογειου , διοτι ο Ελληνικ _ες λαος δεν θα ανεχε - ται _επ ' ι ηολυ ακομη να εμπαι ζεται και να _μετ βχη 6 _λοφυχως ενος οργανισμου , εν ονοματι τοΟ οποιου — τ _ι ειρωνεια —· καλειται ν _« σιωπ _φ δια την _δονλβιαν * 00 χιλιαδων α _^ _ι λφων του , Η Αγ γλια αντιλαμ βανεται πλεον οτι η περιοδος τη φιλολογιας παρερχεται και οτι δεν δυναται ν « κροαποι _ατ α _» αδιαφορια ν δια τον Παν _ελληνιον υπερ τη _Κυπ _βια χης ελευθεριας _αγδνα . Η διπλωματικη ηττα την οποιαν υπεατ η κατα την συζητησιν τη ι προτασεως σχετικω ς με το δικ _κιωμα αυτοδιαθα _σεως των _αποικιακων λαων , λεγει πολ λα και προμη _· υει περισσοτερα . Ι ' , ν τω μεταξυ η Ελληνικ η κυοερνησι _ ε μφανιζεται ως σκεπτομενη περι _εισκ · ν « γι { εφετος του Κυπριακου Ζητηματος ενωπι _βν των Ηνωμενω ν Η βνων , χω ρις να _αναμβιν η την _χαθι _βρωοιν της νομικ ης περι δ ημοψηφ _ιοματο _ι διαδικασια , Ι 'ο αντιαποικιακο ν πνευμα ογκουται ει ς ολον τον _χοσμον κ « 1 η _'Αγνλια δεν ειναι εις θεοιν να αντιμ _ετ _ωηιοτ ) δλον τον _κοσμον , οταν μΑλιστα εις τ ην _τιρωτην νραμμην ευρ _ισκετοιι η Αμερικη , τη ι οποιας αι διαθεσεις ιιεδ ηλυ βησαν σαφως _εις παν _σχετικον θεμα , το οποιον < τεθ η _επιοημ _« { τρ _ος συζη τησιν . Αυτ η ειναι η _βτασις της 'Αμερικ ηι χ * 1 ακρι βως δι ' αυτον _το _% ' _λογον η Ιιλλ η · νικη _κυδερν _ηοις _ιτ _ρεηβ ι να προχωρησ η _αδιοτ _ακτω ς . Ι 'ο _ι τε _ητ Ντη _παρτ μβντ δεν θελει _ιιεν να εμφανιζεται οτι υποκινει τ ην 'Ιιλλ ηνικ ην κυιερνησιν , αλλα παντ ως θα _ικδ ηλοιιη υπερ η } ιι » ν _απβφασι » _οκω ι , οταν το 3 ητημα μας _αχθη ' ενωπιο ν _τβυ Ο . Η . Ε . Ατιμ ωρ ητι δεν δυναται η _ΑνγλΙ _α να _βυνεχιση την αηδη _ιη του Κυηριακο _Ο πολιτιΜ ην τη . Η διαπ _ιστω σι _χυτιι του κΜ _αγχεστ ριανου Φυλαι χος » Αποτελει _προειδοποι ησιν , η οποια _ιοω _ θα ε ' χι , ι κ «« ο « ν απ ηχποιν εις το _ΛονδΤν βν . ΕΙΣ ΤΑ ΟΠΛΑ _'Λν * υι * η χ » Ι πκοτ οικι ) ιι πκι πις της _Η _λλαοιις _Κνιιντι της _νια _ Τιου > . γα « ικη Οο < ιβΛιι | _τ « ς . 'Τπο _κινοι'μινιιι _Λπο _τη-ν _Κομιν 11 * 0 ) 1 « Ι Ηουλγσροι ιΛατι _/ βαν τΛν Αοθ _)« ινΛν _πυιη τιον { λΙ Ελ _- ) . ι _»· ικ (><» . _ιδαφοι _» , |) αι · χ « λιζ _<> μ ιιν * ι · ιιιι _τι _> ν _ιδι'ιν ( Ιτι Η . ν _ΟΛ ι _» ι > νβντ 4 « οι < ν ιμποιι _κιον ΛνιιΛο < Μιιν _'κ _< γ ΛΛομ οκΟνιιν _πεοιπλο · _κΛν . * Λλλ * η 'ΚλλΛ . _ _^ _δ _( _ιιοη _· < _ν » Ι τ 4 ν > . Λγον ι · Ις _τ _« _ιιπλη , _τ < _Ι _Ληοια γΛιι )( _ιιζηι _·>· κιιλι ' ιιι _' ν _υν Λιιντ Λ Λ ) . _) . οι > _υΙ ΙΙι > υ ) , γιι θ ( ιι _, ΛηιοΟ _τιι _ηχονσαν _κατιι το 1018 « _Ιλ Λ _τη _-νυοιριαν , ιι _^ ττ _» οποιαν _ΟβκιιιΟιντιχΛς _ΟιΙ · _Μ | βχ _» το Α Λ ( ιφνο < ττιφ (| ς Ελληνικος _σνοβτοςι _ιαν οι _κτιμ-ανΟ _ρωΛιΗ της Πηλ _καν _^ κΙ ) ΛΚ' _ισπηΛον να ι _* _χλιηαοηηιιυν _ιιοηντ ρ' . _ΑΒιχρι της οτιγ ιιι ι [ κοβ' <| ν γ _οαι _|· ρντιιι « ι γι » _ιψκαΙ « _ιτβι βεν _γΒιηι γ « ι _> _στΛν < Λν _ηνΧιαην « ι _ιηιχπνη 'ιιις _, _1 _'λν Λ _ιιτ Οη « ιττκ _πρΛυιΛοποΙι _ιιιι _ς π « ι . > 1 χι ) ι )< Ι |»< » οιι | βι ( ι ) ς ( Μας Βοωιρ _οΑνιηι 1 « υ { ΠηνλγΛοονς , Ο , τ ιοηΛοτι _ιμοις χ _« 1 _Μν υι _^ ιΛη , « Ι Πηιλγ «· _Οοι Οι » φυγουν απο _τΛ _^ υλληνικον _Γιιαφιις χιυ η τι ιιιι 0 < Ι Λ _^ ιι Ης _τοι δηλα χαι » 1 ς _6 χ _?( νονς πο _(> _βλτνβον την _θαββ «) ιαν 4 _λΛ · φοβιν . ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΡΤΗ _ΡΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΣ 11 _»« ηοδο «? Λ « τι _ ς < _ΑνοοΟιοσεως » _συνεοχονται _βτμεβον _ιις τος α 1 θουσ « 5 τοδ σωματειου · , τα διοικ ητικα _συμβουλια τδν εβτιι » φθονων σωματειω ν χαι αι _ιχx _? _. _|) _σ _« _ισxικ _^ _α _ι . · ατ οο _, ιοι _Γαβωσι ιον προς ουντο _^ ιν _·<« ιινης δκι _μαβτνοιας 6 ια το _πεοι Μεσης Παιδειας _νομοσχιδιον . ΣΜΡΟΥΣιΣ ΑΥΤΟΚιΝΚΤαΝ Το _αυτοΜΛΤιτον Τ 58 Γ 8 , _οβηγοομενσι · ι _& ν του _υτελιου Κουτσα βακη σιη · _ιχοο 6 ο 0 η χβες με χ α ουτοιιι _ΛΙ _ιτον 0458 , ιο οποιον ωδτ _ιγειτ ο _ι ' . ιο Αγγλοι » _στοατ _' _-ωιοι _' , πλησιον τον _χαιβιου _ΚιΟΛψιδ α . Ο Α γγλο _οδηγος _ετοουματισβη _σοβαςιως κω _μετην £ χ & τι _ιι ς _τυ ηιοαιι _ωπι κι > ν _Νοαοχομοιον . _ΕΣΟΘΗ ΕΙΣ ΑΑΡΝΑΚΑ ΛΛΡιΝΑΞ , 6 ( Του αντοσιοι _κιι _τοΟ μος ) . — _Σημερον , πε ρι την 9 . 30 π . μ . αε < _ιοπβο ( ι > θ » ηιενον αεοοπλΛνοτ _το & _Αγγλιχου 5 ι « υ _τικοΟ _Ε-καμεν _αναγκωπι χην π « οσγΕι < βσιγ εις το _αεοοο-ρομιον _Ααοναχ ος . Ι 6 _ι _^ _ιρο _. _^ _Αα _^· _ο _^ υπεστη ελ « _φοας ζημια . Οι _« 6 εΙς _ιτοαυματι < Βθτι . ΑΠΕΡΒΙΑ Χ _01 Ρ 0 ΠΠΛΠΝ ΙΙλι ιβοφοιιοιιμεΟ _ _. _< _τ » υι > τωΛ' χοκιθΛω ) Λν της _Κεντ _οικης Δημοτικη ς Αγορας Λευκωσιας , τ <» ν ο , _τοιων 6 αριθμος _ανερχετ _< α εις 17 , κατα βαλλονται _προσ παθει _ια αρας σν !« ηξιν _Σνινετω ρισμοΟ _μεοιι του δποιου θ & _δριζο _Λ' _τας τιμας του _ποιλονμενον υπ' « _ι'τβ > Λ' _κρεατο ς π () _4 ς _ιιηοφυνηΝ' συν « γοηχομου και Ενα εν _γερνει φροντιζουν δια τι | ν διευΟετ ησιν απα _% τη « ' των _ζητ _»)· _ματ « Μ · _ταιν . 01 ρηΟεντ _ες _χοιροπωλαι διεκοψαν _'ωτο _εξαημερον τη > ' _εργ « σ £ αν τ ( ον , _ πι . ηροφορονμι β « _ δι δτι βα οννεχισουν την _απεργιαν μεχρι της 14 η Λυγουστοτι _, διε _πκπιιΟυν οτι βα εχι _) _πρανματοποι ηθΒι η _ΙδριΟι ς του _ΣνΛ'ιται ριομο & την ' « αΙ ' θα _ιπα-ναρχισονν την _εργασιαν των 6 ιΙ νεων * ο 1 _ΛΙ . εον ιΛικε _βδωΛ' δι' αυτους βασεων . 01 _χοιροπιιλειι των Α _, ημοτν χων _Ατορδν _ΙΑγνο » _Ανιρεου , Αν £ < ον * ΟμοΜ > Υητ _δν και ' - _» ' γιον Ανι ιονιου συνεχιζουν _τας _εργαοιας των , πΚηροο οροομ « 0 α _6 ε δτι _οδτοι _αποδοχιμαζονν την προσ . _ταθειαν των σιη · α 6 _ελο ω ν των τη ς κεντρικη Δημοτιχης 'χ νορας . ΕΞΟΡΜΗΣΙ Σ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΓΕΣΤΙΚΗΣ Η _Πι . ' ροσυιβτικη της 'Λστι ' - _νοιιια _ισπεινε χθες Λλησιον τοΟ χτι ριοι · της Αγγλικτ » 5 2 χο λης , οπου _τχαησαν _χιρτα μεγα λης εκτασεως _αγ 4 . · οι · . Ο . _τνκνδς _χοανος εκ τη πνρκαια ητο δρατ 6 ς { ν Λει · χωβ _( α και _ινε-Οαλεν _εις « νησυχιαν . _τολιτας Εχοντας _οικιας _πλησιιη · ι η ρη-Οειοιις περιοχης . ΚΥΓΕΡ ΝΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣ ΙΑ Ο Διοικητικο ς _Λιιτουργ δς κ . Ρ . Φ . Μπραουν ιγκ , 3 ης ι * _ζιως , _εκτελιι « ΙΛΟ 1 ης ΑΟγουοτο _υ 1952 καθηκοντα ΓοηβοΟ _Βραμμοττιως _ιις το _Βραφειον τοΟ Αηοικιακο _Ο _Βρβμματεως . • Ο κ . Χρ , Κ . _ΦυσεντζιΓης , _ικ-« ΚιΙ 4 _χο 1 ης _Λυγουιπον 1952 _καθηκοντα _ηρωτοκολλητοΟ τοΟ Δικαστικο _Ο Τμηματος . • Ο κ . Χρ . ΛοΤζου 6 ιωρΙ « 0 η * ηδ 1 ης ΑΟγοΟοτου 1952 μονιμως Ε _- _ΛιΟεωρηηης Βεωργικων προιοντων ιις το Τμημα Βεωργιας , »| Γι β . Κ . Περικλεου ς ως βοηθος νο · οοκομος τοΟ Ια _τρικοΟ Τμηματος απο 1 ης _Φειρουαρ ιου 1950 , ΕΙς τον Διοικη _τικον _Λειτουργυν κ . Λ , Κ . Κ _οντον _παρεχωρηθη _αΓεια _οπιουοιας απο της 4 ης μ 4 · χρι της 30 ης _ΑΟγουοτου . ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΛΣ ΙΙΙ ( ιΛοτκλ _ιπματιι _τη προχθεσινη τετα ρτη » !)| _ιιυ » ι των _Λγιιινιιιν διιι το πρ ( ιιΤ ( ΙΟ _> . η | ιιι _Λντιθ ( _Β- ( ιι ς ·( πι ( ι ις , οι οποιοι διεξαγονται εις ΤρΛοδιι , _ε _'^ _οιη' ( ι _> ς ηκιιλουΟοι : 'Ληλ _ον _ς ανδρων : Ο χ , Κ , _Πυτροσι _αν ινιχηοε τον χ , Π _ρΛπιν ( 1-1 , Π-ιι _χιιι Λ χ , ' Λ , Πιιπιι-Τωαννον τον χ . Τ . « _ι'ηνον ι _! _-2 , « Ο , ΔιπλοΟ ι ΛνδρΛν : 01 χ , χ , Ντινος Κηι 'αουναυι κ χοι _Μυ · _τατ _Δκυ ηΙς _ινιχηοκν _τοιιε χ , χ . _ΚεχεγιΛν χιιι Ονο _ιιρ II 1 , υ · υ , 0-4 χαι οι χ . χ . Μ . Η ιιπευγλαιι _χαΙ Ταγματα ρχη Βχι ' ιλλογοιιεΟ _τοι'ς χ , χ , · Ραμαι ) χ ιιι _Ττη _Οενς 11-1 , 11-ιΙ . Μι χτος _ι Ο χ . Μ , Ι 0 | ιιιιο · γλοιι κιι _ι η χ , _Χονι ' ιΙτ _ινιχηοαν τον χ . 'Λ , _ΜαχλΜ _, ιιν χιιι την κ , Μαχι ' _ιρΟιι _, 01 _ΛγΛνρς θα _οιιν-ιχιουι ιΟν ι _ιιχρι της Κι _φιαχης _ιιτε _* _( Ιιι _ΛιεξοχΟο βν « Ι τελικοι πμνιιντη-( ιεις . Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΓΕΡΝΗΣΙΣ ΘΑ ΦΕΡΗ ΤΟ ΚΥΠ ΡΙΑΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΟΡΒΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΔΙΕΓΙΓΑΣΕ ΝΕΑΣ ΟΔΗΒΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤδΝ % ΑΛ . ΚΥ ΡΟ Υ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΝ , ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΜΑ ΤΗΡΗΣΗ ΑΙΑ ΤΗΝ _ΠΕΡΑΙΤΕΡΟ - _'ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΝ- ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ _ΣΥΝΕιΤΕΙΑ ΒΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΕΞΕΛιΞΕΠΝ _ΑΟΗΝΑΙ , 6 ( Ε . Ι . Ρ . ) . — Κατα δημοσιογραφικος _< _τλπροοοριας , η _Κυδερνηοις _ιιεδιιαοβ και νεας οδηγιας > τρος τον _μυνιμον _αντιπροα _ωπον της Ελλαδος _εις τα Ηνωμενα Εβνπ κ . Αλ . _Κυρου _, εν σχεαει με την οτασιν , την _οττοιαν πρεπει να _τηρηοη οιιτος δια την περαιτερω διαχε _ιρισιι ' τοδ Κυιτριχχ αυ _'ζ _τιτΑμχ το _ζ , _αυν _« _ιτιιο ! των _τελευταιων ειελιιεων . Κοιτα τας _αυτας _δημοαιογραο _^ ικας πληροφοριας , η _Κυι ερνη βις , £ χουαα _επι του πρρκ _βιμενον ' _ομοφοινον την γνω μπν ολοκληρ _βο τοδ πολιτικου κοαμου , _βα . φβρη το βεμα τπς ενωοεω _ τιι _ Κοπρου μετα της Ελλαδ _β ει ς τον Οργ χνιομον Ηνωμενων _'Εβνων , αφου πρωτον ε _^ αντληοπ καβε προοπα _βειαν προς φιλι _κην διευθετ πσιν τοδ ι ιι - τηματος αιι ' _ευβεια μετα _της ΓρετταΛΙκης Κ « 6 < ρνηοεω ς . Ο προεδρευων της _Κυβερνηοεως κ . _Γενιζελος , _ερωτηβε _!§ _οημβρβν ¦ ε _« 1 των πληροφοριων , χατα τας οποιας η Μ . _Γρβττ ανια , εν _οψε » της εργοινωσ _εως αμυνπ ς _της _ιΜεοης Ανατολης , _πρβτιβεται να εγκαι _οατηβη το αρχηγειον _της περιοχ η ταυτ ης εις την Κυπρον , ' απηντη _βεν , ετι η Κυ βερνηβις ουδεμικν τοιαυτ η ν εγει πληροα _βριαν . ΤΟ ΣΤΕΙ'Τ ΝΤΗΠΑΡΤΗΕΝΤ ΦΕΡΕΤΑΙ ΕΥΝΟΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΒΩΒΗ Ν ΜΜΕΡΟΝ ΑΒΒΛΟ - _ΕΑΛΗΗ _ΙΚΟ Ν ΣΥΝΟΜΙΛΙΩ Ν & ΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ Ν λθΕΙ _ΝΑΙ , ι ( ιου _ηνταπυχριτοΒ' μα , ΑρροηοοιχΑς ) .-Ο εν _Νε _<( 'Το ρχη _αντιιποχριτι ' ι του « Ε _βΛΟν » _> _εετ ( _'Λι 6 ει , δτι - _« ι ' . _τιιρχονν - . _τ > . _ηοικροριαι , κατα -τΛ οποιο . ι | Ιιλλ _ηνιχη Κνοερνησι ς απειραοιοιν , δ . τως . _τροΓη ει ς διαβημα ' . _τλιμιιαν της _Ηρ εττανι χ ης , . _τροτεινονοκ την _ινιιρ _ςιν ουνομιλιΒον , « ι ! ο . _τοιια Οα Αποβλεπουν εις _'Ψ' λυσιν το _( ι Κι ' . ιριαχην . 'Λπ _οιοχη τικ χον τιι πρ » ταπει < ) τηιτη υπο τη βρεττ _ιινι χη _ΚνιΙρρνη-Λεο _^ ς 9 α σημ « ν η _αναμφιβολως « τι η Με γαλη Γυεττα _ιΙα , / . ιιτ ' _αοχην τουλαχιστον , _δι _χιται την Ρ . _ιαοξ-ιν τοι ' _Οε _μιιτος , τι ' ρ · _οποιαν Μ _^ Χ . Ιι _οημερον _ιΗ _νει το . 'Τπα _^ χουν , ι _£ « _Ιλλο ι * _, _οαψει . τληι ·»< ρα ( ιιαι , οτι κΙ 2 τιι _τ Ντ ηπαυτ _μεχτ _ειΛ-οει _μιιιν _τοιαυτ ην _ιιελ . ιξιν _χηι την ιςεταοιν τοι' Κν . _τοκιχοι ' _ελιο _ιιιν _πλαιοιιον τ _< ον 'Κλ / . ηνοει . _ιεττ _ιινικιις _ιΒιλιιχςτ · . . . » Ο μονιμο _ονηΕΕπι _, ιυοωπο ς τη _'ι _λλαδο ιι ς τα Ηνωμενιι Εθν η ·/ .. _Κιφον— . _τνοσΟετει ο _αΛτο ι _ιιιτ _ιεποχιιιτ » ις-Ρχει την _γνο ' ιμην ιιτι ι' (| ιατα _· _τιιι . _τλει οτα δοα . _Ιι ςιιΟιο οια Αναζητησεως λι'οκος ε ,-ι ' ι τ οΟ Κυ _.-Τι , ιιιιχον εις δι | ι _εςιιι οι'νυμιλι _κ _ _μιτ αξυ Ελ-? , αδο = χαΙ _ΜεγιΙλη _υοετπ _ανι-« , μονον _ηε ει την _πεοιπτοισιν , - _- ( _ /( ι , ' Βιν _χ « Ι η _δοιι _ _Βιυτη Βυιοκ / . ιιοΟ ιι , _ΟιΙ _ποι . _ιει η Ελ-/ . < ις τα _ποοσηιυνη _ενιο / ιιον των Ηνω _μενιυν ΕΟνι _ιν . _ΙΙαντοις Αξι _οσημειοιτο ειναι ι δι | λωοι ς _τοΒι μονιμου Κ / _Λ ηνο _Βιχτ ιπμοοιοη οΙι εις τον _διεΟνιι Ο _υγανιομον , _χιιτι ι την οποιαν δεν πι _? ε-. _τει να εγκατ _ιιλειη . Ου η Ιδε ' α τ ης ηοοο' ( _Ιτ νης · _'ις τ « Ι Ηνωμενα Εθν η , ει | . ' Εοον _Ρεο )(> ι | 0 ιι < Ιιιι · ν « το ς πΒιο _ιι αλλιι λνοις . Ιι μονιμο αντι . _τςιοσιοπιια τη 'Κλ _^ . _αοο _εις τα _ΙΙν . Κ 0 Ι | < Ι ( . _χι _-ει ιιτι το _ιι _εποΛα _Οοον | _ιεχο _< ' η οι · γκλι | οε < υ τΒ |{ Βενικ ης _ι _νιτλενσ _εως _χοονιχον οιαατημ _» _επαοχει ποοχεμιενοιι ι Ελλας να δποδαλη _τιιν _ποοσιρνγι (>· τη ς . * 0 κ , _Κνοον , _εξ δλλου , δφηοε να _εννοηβη , δτι θα / . (}!|< _ιιμοποιηρι ) ιον χοονον τοΟτον επι το ) τελει _ιιοις αχΟωμεν εις μιαν μετα της Μεν . _ΓοετταχΙα _ς σννεννοηοιν . Ε 1 _ν « ι αξ ( α , ομως , « οοοοχης η _αναπτυχ θεισα εν Αθηναι ς υπο Κνπ _ριαχιδν παραγοντο > ν δποι | _ις , δτι η Ε _λΛας δεν πρεπει ν' _ηνιιμεινη την τελευταιαν _δμαν δια να ποοσφι'Υπ ει ς τα Ηνωμενα Εθνη , δεδομενου υτι εις την πεο ( πτο > οιν αυτην , μη προηγουμενο _υ _τοιν _απαοαιτητ ιον _διπλιοματιχων ξνμωοε-« ν , το θεμα κινδυνευει ν' ( _Ι _πολκΟ ιι δια την Ελλ (' ιδα > . ΙΙ « ΚαΟ _ημεοινηι- εδημοοι _ευοεν- ει ς την _αημεοινην τι ις εχδοσιν ουνεντευξιν τοΟ ει Ουαοιγχτωνα & πεοτνλ μινοι < τη χ . Ιιλ . Δημητ _οαχοπουλονι μετα ιοι _'ΛμεοιχανοΟ _νιρνπιιι · ογοΗ δια . τα νποΟεσει της Μεση Ανατολ ης χ . _Χενιιυ _Μπαυροουντ . ΕΙς _εμωτησιν του _απεσταλμενον τη ω ανω _ειρημεβιδο δια τας επισημου 'Λ με-Οιχανιχα ς αποψε ις επι του ΚυπριαχοΟ θεματος , Α χ . Μπα ΟΡ » ουντ απηντησεν ως εξης : < ΙΙ _Αμεοιχανιχι _) . πολιτικη εν _οχιετι _πρες το _ζιιιηιια τη ενωσεως της Κυπρου με την Ελλαδα παο «| ιενει _αναλΛοιοτος . Λεδομενον ) δτι αι Ηνωμε _νια ΙΙολατε _ιια δεν _Ιχουν λογον επι τοι ζητηματος τη _ενωοεο _) , 0 « ητο αστοχον ιχ μερους των να αναμιχθουν εις το Οεμπ . Ε · ξ (« ολουΟουμεν δικος να πιστευ · _οιμεν δτι η επ οχη αυτη ειναι _απριοσφοοος δια την αναχιν ηαιν του ζητηματος . Ελ _τι ξομεν οτι αμοιβαιως _ιχ ανονοποιιμιν . η _λυοι ς δυναται να επηευχθη εν ευ-Οετ _ι |> _χρονφ _υπο τιυν _ενδιαφερομενιον _ιιερων , ιντο ς τοδ- πλαι - σιου των φιλιχβν _αχεσειον » . ΓΙ ΠΙ _« _ΕΟΙΙ ΙΜΙ β 02 ΤΟ « III _ΙΙΙ _Ι 1 ΡΗΠΙΙ 1 ΙΙΙΣ ΠΡΟ ! ΡΙΘΜΙΙΗ ΤΟΥ _ΧΙΟΡΙλΚΟΥ Εξ αλλοι · , ιι εν Νι _ιι ' 'Το ρ-XI I « νταπ _οχριτη της * ΚιιΟημε · ιιινης _* _μετιδιοοι : _χθι ς ιιι ακολουθο : « Ο Ιιλλην μονιμο ανιιπρυ · ποιπ «) ς _ει τον ΟΠΕ χ . Κυρου _εδηλλιαε οιηιι οον ιιτι η Ελλη · νιχη Κυιιε _ρνηαι δε ( _Ιπ _/ χλειοΕ _ιι ' ιν _προοφυγην εις _ταν ΟΙΙΚ ιιια το ζητημα τη Κυπρου , αλλα πιοτειει ιιτι δεν _Ρχει εξαντληθ _ω ακο μη το _περΙΟω ριον συζητησει _ος ε . τ' αυτοΟ με την Λγ · Υ > , (« ν . 'ιι ς _πιοτ ειι ρτι _ο ιν _Νια 'Τοοχιι , Ι Ελληνικη Κ ιΙΙερνη · οι · δεν Ρχει _εξαντληοπ το _περι-Οιο ριον _ουνιημ _^ ων _ιιοτε ΟΛ πρεπει νιι _υποδαλη _οχετικον _ιπισημον χαΙ υπιυΟυν ην υπΛμνιι _μη εις τη ν _Ηρεττ _ανιχην Κυ · ( _ιιρνησιν , ει ιο οποιον να _0 ε · _τ ιι το Κυπριιι _χον ζητημα Η ( ιερους της και εχ _( ιερους της αντιπολιτευσεω ς και να ζητ η την _Εναρξιν της φιλ _ικες ιιεταξιι τοιν _δι ο _χωρδν εξΒτασεως του . Ε (· ν < ιι λ / αν πιθανον οτι η _Κυδερνι | οις Οα Εχιι καμει προχαταρ _- _Χιικας ενεργειας , Ο κ . Κυρου , αλλωστε , δεν _απεκ ρυψεν δτι _ειχεν εις τα ς Αθηνας χαΙ Ο ιΙ εχτι και με _μεν . ιι της _Πρεττ _« ινικης Λντιπροσα _ιπειας ει τον ΟΠΕ συνομι λια ς τεινουσας προ την κατι'υΟυνοτν να _πειοθ η η Αγ γλια να _ιΙοχ ( π ]| _ρχετικας _πννοιιιλι _ιι » . ΔΕΗ III ΟΜ β Κ . 0 Ρ . ΑΚ 0 Σ ιι 1111 _11 Μ 1 ΑΙ ι _ΦΡΟΥ _00 Σ III ΜΙ- _αμι'ι ιιιτιιν ινοιιιι ι εοον _ιιι _'ΛΟ Ι | να 1 ' χ « 1 ι _< ι ι || ι _εριδις _εξακολουβοΡν να _ινδιιιιι _ιημ ινι ιιι δια την τυχ _ην τοι ' Κι ' . τοι αχου _χαι να _ειο ηγουν _ιαι ει τ ην _Κν-( ιε ρνηοιν _δπιιι ι | ε ρ || τι ' ζητημα _προ τ ου ΟΙΙΚ . Τα < ημ « ιι · γοι ' ιι | ι · ι _οχετ _ιιι οι τα ι · ι < 1 ? : • ι Λεν _πρεππ να _λιιημιιναιμεν δτι χιιι Ιηχιιιι ηπη τη _Λιαταξι _- οις περι Λημοι | ιι | ι [> ιο | ιιΙτ < 'ιν Ης τα ς μη » ι > τιιχν ( _Ιερν « ι | ι _/ νιις _χοιρας _, η Λ |< αρμ « γη πι ιΙς μιαν πι > γκ _εχμιμενι | ν _περι-πιοιοιν θα _πριπει να ιπιΛιιοχθ Π 1 _>· α νεα _ιιδιχ ης ιιποηα ηι'ιος τΒ | > Βι νι _- Χη ς _ιι 'νΒλ _ευοΗιις 5 ) του £ μμ · _ΙΙοιΗ ου Απ : / : < _ιλεΙι > ρ τιιν ΙΙν _'>· ' · μενιον Ι _ΟΟνΛν , ενιηπιιιν τι ιν _ΛΛιι (< ιιν ( Ιιι πρεπει νι « ιι ευιι την ουνχι _'χριιιενην πεφ _ιη ιαιιιιν το ινο ! ιιι | ι _ερι 1 μι ' Ον _(« _εο τιιΡ _Λημοψ » Ι _»| ιομιιτ _» ι ΚΟνο _, _ινιιντ _ιον τιιι _^ _Ρνοντ ι ις η _τωννι / , _ιινκον _ΛντιΟε _, τον συμι | _εριιν , Ιιροιτα _τιιι λοιπον : ΛιαιΙ η ΙΟλληνι _χη Κι ' - _Οερνηοι ιτοι' λ ι π ο ψ υχ ρ Ε ινο ' ιπιον τ η _εχτααειος « αι τ η _ενταηειο ς τοΟ αναλι |· ι _|( 1 ησομενου ιιγ _βνα ς αημε ριι , _, -ιαοΛ το ΛΗΜΟ Σ ΙΟΝ _ΜΛ-2 _'ΙΙΒΩΜΛ ποιι _υπιστη απο τον _'ΛοχιεπΙιι χοπον Κυπρου Μιι _χαςιιον , βα επιοειξιι _μεγκι . υτερον θαρρος _αδριον _ετιηπιον των _απειλιδν Τη _Γρεττ ανι / . ης _αντι - _δρααεοις Λεν ειναι νομιζομεν ορθον να α π ο κ ο ι μ ι ζ ωμ ε ν τον Κνπριακον και τον Ελλ _ηνικον λαον με ελπιδας , τιον δπο ( θ _)· η _προιγματοποιτισι ς παραμενει _τοσβν _αμεριβολη _> . * 0 . « Ε 0 ν ι ¦ / . ο ς Κ ηρ υ ξ » , αναφερομε-νη ει ς την ι ιεταδουε _ισαν _πληροιχοριαν περι ιγκαΟιδ ρυσεω : του _^ _αρχηγειηι της Μεο η Ανατολης ιν _Κυπρεμ , γρατ _ει , μετιιι _ι' ιιλλον , τα ε _^ ης : _ - « : 01 Λγγλ _, οι _πλαν-λνται _, δταν εξ αιρορμη των _σχεοιων τιον δια τη ν Μεοην _'Λνατ ολην , ριπτουν το ουνθ ημα , ιιτι η εγκατ αστασι τη εδρας του αρχηγειου ει ς _Κυπρον θετει εις _δεντεοευονσαν _μοιροιν την κινηοιν υπερ της ενωοεο . > ς . Απεναντιας , ειναι φνσι , κβν και λογικυν εαν _συμδη τουτο , να _κατ _αστιι το θεμα τη ι-νω _^ _ιως τη Κι · προν ζητημα αμεοου λυσεως . Διοτ ι ποιας αρχας το εγχατα · οταβησομενον πιθανω ς εις την _Κν-προν _Λρχηγειον της ΛΙεοης _Αλατολ ης θα _διαχηρυσση _μι την εκει παρουσιαν τον , δτ αν ιμπραγματο _ις Οα _παραβιαζη τας _αργ , ας χαΙ του Κ αταστατι _χου Χαρτου _τιδν Ηνωμενων Εθνω ν και του Καταστατικου Χαρτου του Ατλαντικου Συμφωνου . Και πω θα ειναι _ανεκτι ιν απο ενα ηληθιΟμυν _εχθρικυν εναντιον του » ΔΙΑΣΚΕΦ 1 Σ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑΜΥΝΗΣ Μ . ΑΝΑΤ ΟΛΗ ! ΛΟΝΔΙΝΟΝ , « ( _Ρι _ουτερ ) . -Ε , τι _βεδαιουτ ηι ι ' . το ιπι οημων κιτ . λων , οτι η Αγγλια _παοετεινι : _τ ι ' ιν Κυπρ ον ιι > εδραν _τυυ _οργανιομου σχεδιων αμυνης τ η . Μεοη Ανατ ολη . Μελη του _ος « Υ · νισμοιι τουτου ειναι η _Αμε-ρικη , Αγγ ? . 1 α , Βαλ ? . ια , Τουρκια , Ν . Αφρικη , Λιστ ραλια χαι Ν ' . Ζηλανδια . Αιασκει )> ι των χωρ ιον τουτων Οα _ουγκροτ ηθη αογ ατε ρον προ ιιελετην της πςιοτασε ιος . Εκ τη _εξελ . ιξ ειιις τ η καταστασεως Θα εξαρτηΟη η _προσκλ ηοι ς προ πι ·/ ιμΒτοχην τη Λιγυπτ ιιν . 11 εδρα τη Διοικησεω _Μεοη : Αν ατολη Οα ειναι εν των θεμ ατων , τα ηποια θα _συζητ ι ) - 1 )( 3 ι _· ν -κατα την επισκεψιν εις _Αυνδι νον του πι , _κοθυπονργου κ << 1 του _υπουργοΡ εξωτερικω ν τη Τουρκια τον _ιι _ροπεχη Οκτωυριον . Εγκυρ οι κιν . λο _^ , Ρλε γον _αποι | Τ , οτ ι _ι-πι τον παθοντος ι ) σκε->| η ειναι δ .-Ηι ) ς η Κυπρος _χρησιμοποιη Ο η ω τυπ ος _διαο-κειιτοι ς Αγγλων , Αμερικανων και Τουρκων ιμπ _ειρογνωμονοιν Λ « α τα σχεδικ _ιι μννης τη Μεοη Ανατολη . ΣΤΟΛΟΣ _ΙΠΤΑΜΕΝΟΗ & _ΙΙΚ _0 ΙΙ _ΑΝΟθΕΝ ΤΗ ! ΟΥΑΣΙΒΚΤΟΝΟΣ ΟΤΛΣΙΒΚΤΩΝ , Β > ( _Ριουτερ ) . —Ενω ρις την _πρωιαν τη σημιρον παρετηρηθ ι ] επι οθονη των ρανταρ ιι _, τι δυνατα ι νιι χ < ι _ραχτηριοΟ ιι ω « στολο » ιπταμενων δισκων , οι οποι οι _πιριεγραφησαν ω < ( | μεγαλυτερα ονγκε · _τ ρο ) σις ακαθοριστων αντικειμ ενων , η _Λποια _ευεαΟι ι εις τον _ουρανον » . 'Κχπ ριΙσωπο τ ης γενικης αεροπορικης βασεω ς ιου Λντρι _- ους εΓηλωσεν οτι τα αντικειμενα πα _ρετηρηθησαν Αργα ψε κατα μηκος τη _ς οθονη τιιν οαντα ρ . _'Λεροπλυνα απο τας 6 αοεις Αντοιον και _ΜΛολ _, λιγκ , κ < ιΟιι ) _ς και πολλα αλλα τ η πολιτικη αεροποριας κατευθυνομενα ι ' . ιο _ραδιοονα χενων , επε χειρησαν να _» ν ( ιχοι | ιουν τοι ' ιπτ αμενου διοχοι · , αλλα δεν ιι ρην τιποτε , παρ δλον δτι | μ : ρικα εξ _« ιυτων _ανηλθον εις ν ιρο ς πεντε χιλιαδων _μιτ ροιν . _τριν η _χαχοχι ιιρι _ιι τα _εξανιιγκ « σ _) νιι επι _οτ ρει | · ι »· ν . Κ να _πε . _ιειρυμενος _χειρι _- « της ρανταρ ι . δη > . ωαε τα Ακυ · λ . ιινΟα : « Το _οημερινυν ι . _ιεισο ιιιον ειναι τα πλεον _αινιγματι κιιν _φαινομενυν , το οποιον _εχυ μεν παρατηρησει * . ΕΔΗΜΟΣΙΕΙΟΗ 0 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ ΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΒΒΡΑ ΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ _Κι ς χι | υ _χΟεοινιρ · _εχδοοιν τη Εφημε ριδος τη _Κυυερνησεως ιδι ) μο _σιευΟη ο _τοοποηοιι | τιχο Νομος περι εγγραφης ΙατρΛν , δ _ονιοιος ειχε δημοστ _ευΟη ως νομοοχεδιον την » ι ) ν παρελθοντος Απριλιου , Ος παρατηρει 6 Βενικο ς _Ειααγγ _ελειις , _ει ς ιο _διιμοοιευΟεν την < 1 να _» τε ς · ω ημε _ςομηνιαν _νομοοχεδιον ε . _τιψι _κονται τω ρα , κατα την δημοσι · _ευοιν ιου εις Νομον , αι _Λχολοι _» 0 οι τ ροποποιησεις : Λ ' ) , Τυ _αρυρον 2 πιναι νεον : Τουτο _τρ οποΛοιεΙ την παρηγραφον ( 1 ) τ » υ αρθρου 3 του _χυριου Νομου , _ευρυνογ την ουνΟεσιν τοΟ Ιατ _ριχοΟ _υυμ-( _ΙουΚου δια τη _κρονοιας περι διορισμου τριων Ιδιωτικων Ιατ ρων Αντι _τδν υυ / θ > _δπιος σημερον . Γ ' ) . Η παραγραφος ( ι ) ( Ο ) του _ιρΟρου Τ τοΟ _χυριοιι Νομον ιιη αναθεωρηθ _ω , Η ΛΟονο _ιε » ιν _τφ . νοΗιο _οχιδιω _, δια της _δηοιας απαιτειτ αι _πραχτιχη _εξεταοι _ των αιτι _νιδν , οι _δποιοι , μετα τι ' ιν _αποφοιτηοι ν _» ωγ , _οπηρετουν _κΙς τδ εν Λονδινο ) _Βινιχον ΝοσοχομεΙον , α · _παλειιι _εται , _'Εηιοης , μετ εβληθη ιλαφρως η φρασεολογια τ _ης _παοαγρΑΛου _τοοτη _ι , Β ' ) . Β * βρΟρον Λ ειναι νεον : Δια _τουτοιι _βιοαγεται _^ _' _»' ον βοΟρον 10 Λ _ιις τδν _χυρι · σν Νομονι διασηκιλ _ιζον τα ονμ βριθοντα των _σπουδηοτοιν των Πανιπιο _τι | μι ( ι > ν Α βηνβν χαι _Κοινοταντ _ννονπολ _ιως . ΤοιοΡτοι _βπουδασται , ιαν « Ινη ι Ιθαγενεις _της _ΚυΛρον χαι ( χουν τα _προοαν-τα εγγραφης Λς Ιατρων βν _^ ιει τοΟ Να ) ιου , Ας οδιος ελιι το _> υογ » ι προ τ ( 1 ς _ιης _ΑΛγοιητου 1952 , Οα εγγραφων _ται , καιτοι _ιιιΛ · _ατον να μι ' ι ειναι Η _ρεττ _ανοΙ ιιπηχοοι . Οπω _ηδι ' _ιποτε , 4 ς _τελεκταια ημε _ρομιινια προς _υποβολην αιτ _ι ' ιοεω δι ' εγγ ραφην , δυναμει του νεοι · _δρΟρου , οριζεται _, η 111 η _Δεκιμβ _ριου 11 _ΙΜ . Λ ' ) , Το αρθρον 7 ειναι , επισης , νεον . ' Δια ιοι'τοι · _ιυρυνεται τα _ΛρΟρον 13 του κυριοι · Νομου δια της _καταχωρισεω ς νιας παραγ _μαφοι _» ( 8 ) , δια τ η οποιας καθισταται δυναιον _« Ις _προβωπαι ιΛιοχεπτο ιιινι ι την _Λποιχιαν , _προσχλησιι η πα ρακληαει τη Κι _'βερνησεαις _, να εργασθονΛ' ιν Κυ , τοω χαριν της _δικιοσια _ι > γ * ιας , _Λνειι τη ς εγγ ραφης των ιηι τβ Ι'ασει ιου Νομου , Κ ' ) , Τα Αρθρα Π χαι ιΛ ( Ο ) του κυριου Νομου , Αντι χ η μερικης _αδτων τροποποιησεως , ιδ εν τ < ι _> Ομοαχ _εδ ( φ , _ι ' _χουν _ι ' ινασυνταχ _Οιι δπο πληρη μορι | _· ην , χαριν _σαφηνιιας , Ταιν χα ενοιι >| ια τιιιν _ου τας ιν τφ νο | ιοο _χεδιι |« _εΛινεχΟειβας τροπο-Ιιι _ηηοπς , Αλλα _χιιτ α τα Αλλα , η _οδαια των πα _ραμενει Α ) _ιετα _- ιλητος , 6 ι « II Ι ΚΥΗΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 0 VII 113 ! Μ _ΗΙΙΗ ΑΘΗΝΑΙ , « ( Γ . Ι , Ρ . ) . -Την _Λροαιχη Κιι ριηχην Αναμενεται _ει ς Αθηνα ς ο Αμερικανος 'Τ _· _πουογ ο τΛν _ιτ _ρατιιοτιχιδν χ , ι _' _ρανχ _Πεις , ΟΙτος , ΛφιοΟ γ (· VI : ···· , τ _δ _ιαο το ( ι Ρασιλιο _ιι , ΟΑ _ε ' _χπ συνομιλιας μετα των πολιτι χιιν χαι στρατιωτικων _η-ΥιτΛν . Ο χ , ΠιΙς ΟΑ παρι ιμεινιι ει την 'Κλλαδα επι _τ _ριημερον , Οα _επιοκεφΟΛ δε την _θεειπαλ _ονΙ · _κιιν χιιι ( _Ιλλας πολος . 01 ΓΟΥΛΒΑΡΟΙ ΑΠΕΣΥΡ 6 ΗΣΑΝ ΕΚ ΤΗΣ ΝυΣΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΓΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΛΛΚΝ _ΙΚΟΝ 'ΒΕΛ _ΕΙ ΙΒΡΑΦΟ _Ν Α _^ ΕΝΑΙ , ο ( Ε . Ι . Ρ . ) . — Ο διοικητης του Β' Σωματος . 2 το > ατου α _ _τ ιστ ρατηγο Μανιω }* ης _εφΟαοε την 1 . 30 μ . α . _ιι _ς την Ο _ρεοτειο βα , κατευθυνομενος προς τα _Ελληνο—Γοελγαρικα συνορα , οπου συνε 6 η το _αιματηρον επεισοδιον . _'ιι ς _αΛικοινωθη ιιπο τιδ _-ν αρμο 5 ιο > ν _στ ρατιο ) τικω γ Αοχων _, εις την νησιδα _« ΒΑμμο > του Εδρου _ιορθασε και κλιμακιον παρατηρητων τη ς υπεπιτ οοπης _ειρηνι ) ς δια τα Γαλκανια δια να παρακολουΟη _οη εκ τοδ πλησιον την εκει _καταστασιν . _Κοετα δτιμοσιογραφι _χας πληροφοριας επροκειτο το Απογευμα _ττι | ς σημερον να _εκδιωγ , θουν οι Γουλγαροι βιαιως εχ της νησιδ _ας < Βαμμα > του Εδ ρου . Την 8 . 45 μ . μ . εληφθη εις το Βενικον Επιτελειον _Ζτ ρατοδ _ΕκΟεσις τοΟ στρατηγου Μανιδακη , Αμεσως δε κατοπιν μετεβησαν εχει δ πρωΟυπουργεοων κ . Γενιζελος και . δ υπουργος Εθνικης Αμυνης χ . Μαυρος προς συβκεψιν μετα του αρχηγου του Επιτελειου στρατηγου Τααχαλιοτον . Ακολουθως εξεδοθη ανακοι _νοιΟεν , _ει ς τδ οποιον _δηλουται , δτι , λογι {« μη _εμφανισειι ) Γουλγαρων _επι . τη _νησιδος « Β » οιιδειιια ενεργεια των ημετε ρων εσημειωΟη . _'Λρμο 8 ιο _> τονιζεται , οτι , εαν _οιτε _αυριον ι | _ιερανισθουν Γουλγαροι , ουδεμια ενεργεια θα _γινιι , Ο μονιμο Αντιπ ροσθ ) πος τη Ελλαδος ει τα Ηνωμενα Εθν η κ . Α . Κυρου εδηλο > σεν οτι η Ελλα ς θα ? λ 6 τι Αμυντικα μετρα προς αποσο 6 η < πν επαναληψεω ς Γουλγαρικης _εισβολης _εις τα ς νησιδας του Ε _βρου . ΛΟΚΔΙΝΟΝ , 0 ( Ρεουτερ ) . -Ο _μεταβας _ει ς τα Ελλ _ηνοβουλ γαρικα συνορα _οΙνταποκριτη ς του Ρεουτερ _( ιετ _αδι βει , δτι , δταν την 6 ην _προοινην ιληγε το τε ? _Λσιγραφον της Ελλαδο ς _δ . _τους οι επι τι _^ ς _νησιδος « Β * _Γουλ . γαροι Αποχωοησουν , _αλ ? Λ > ς Οα χρησιμοποιηθ _ω βια , _υπηρχβν ακομη μερικοι Γουλ . γαροι , οιτινες δμως Λρνοτεοον απεσι'Οβησαν . _1 ΗΗΙ _ΒΙ 1 _Γ Μ _ιΓΙΕΡΙΜΟΙ ΜΙ ΗΠ ΣΤΟΛΟΥ 02 ΜΙ Τ » Οτ * 8 α π « ρκχο ? . _βυ 3 ηα _οιιν ο Γασιλευς Παυλος χ * _ι 6 Προεδρος _χχ ' ι ι Πρω _5 υ . _τουργες _τΜς _ΤουρχΙ _^ _ς κ . ι _» . Μπανια ρ και Μ _εντερες . ΑΘΗΝΑΙ , ι ( Ε . Ι . Ρ . Κ- _Σ ημερον το Απογευμα ε . τεστρει | _'εν Απο του Πε ταλιου Λ Γαοι _? _ιι _ις , προκειμενου αΟριον να _μεταδ η εις Κρητην δια να _.-ιαραχολουθησπ τα κοινα Ελληνο-Αμερικανι χα Αποβατικα γυμναοια . 121 την Κρητ ην Οα μεταβουν επισης δ Υπουργο Εθνικης Αμυνης κ . Μαυρος , ο Αμερικανο Πρεσ βευτης κ . Πιουυιιοι ! , δ αρχηγο ς του Βενικου Επιτελειου Ναυτικου υποναυαρχος Κωνστας , ο Αρχηγος του οτολου υποναυα ρχος Λαππας , οι αρχηγοι των εν Ελλαδι ξενων Αποστολων και αλλοι . Ο _Γασιλ-ευς θα _μεταυη εις Κρηπμ · επιβαινων του _αντιτο _βπιλλιχου _ιΝαυα _ρινονι _, το δποιον Οα καταπ _^ υοη εις _Χυυιιαν τι ) ν 5 ην _προιινιιν Της Παρασκευης . Αμα τοΒι καταπλι ι ) του « _Ναναρινουι _εις Σοιιδαν , δ Γασιλευ ς θα _διαπεοαιωθμ επι του Α μερικανικου καταδρομικου ιΒουστε ρ * , Απο του οποιου Οα _παρακολ . _ουθησιι τα γυμνασια μετα των κ . κ . _Πιουριφου και Μαυοου . -Κατα _δημοσιογραφικας π ? . _ηροφοι _ια ς εκ Κα > νσταντινουπολε ο ) , δ Προεδ ρος τη Τουρκικης _Δηιιοκρατιας κ . Τζελαλ Μπα για _ρ χαι ο Πρωθυπουργος χ . Λντ ναν _Μεντερ _ες Οα _επιβουν αυριον Τουρκικου _αντιτορπιλλικο _υ , κατε υθυνομενοι προς την 31 εοογειον δια νιι παρακολουθησουν τας Ασκησεις του 6 ου Αμερικανικου ατολον , εις τα οποιας προοιλλη _βησβν ι » πΛ τοο Αντι ναι _< _αρχου Κατοιντυ , _αρχηγου του στο ? Λυ . Ο κ . ΠΛΑΙΤΗΡΑΣ ΘΑ _ΕΠΑΚΕΛΘΗ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡ ΙΑΚΗΝ Η « ΟΥΛΗ © Α 2 ΥΝΚΛ _ΟΗ ΤΗΝ 18 ΑΥΒΟΥΣΤΟΥ ΛΘΗΧΑΙ . Κ ( Ε . _Ι . Ρ . ) . — Σ 'μ' | ωνιος προ τηλεγραφημ _ιι του χ . Πλαστη ρα προ τον κ . _Γε-χτζελον _, δ Π ρωθυπουργο Οα _Βυρισκεται ιι τα Αθηνα την πρωιαν τ η _προσεχου Κν ριακης . Κατοπι ν τη επιστροφης τοδ κ . Πλαστη ρα , Οα _βνγχλ ηΟ _μ η Γοι 'λη εκτακτως _τεμ · 18 ην Λι · _γουστον . ΜΕΤΑΡΡΥ 0 ΜΙΣΕΙΗΙΣ Α _1 ΒΥΠΤ 0 Ν Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΟΥΚ ΥΠΟ ΜΕΣΕΒΒΥΗΣΙΝ ΚΑΤΙΟΝ . 0 ( Ρεουτερ ) , - Το ΛΙγνπτια _χδν _χΙ _πουργιχον ι ι ·| ι Ι ' ιουλιον _εθεοε την εξ 20 εκ ατομμυριων λιρων χαι ΧΟ _χιλ ιαδοιν εκταριων γη _, _τεριουοιιι ν τηυ πρωην Πασιλιοι ς Ι ' _αροι 'χ υπο μεαεγγυηοιν . Κατα το οια _ιττημα _τιΤιν _διεξαγο | ιενων _ερει-νιον , ο Ι Ηρο _ι'Χ δεν Οα δυναται να εγ _γιση την εν _ΛΙγνπτιιι πε ριουσιαν του , της οποια ς η _διαχει ρισις Ανετεθ η εις δυο κηδεμονα ς . ¦|· 0 εσπιο 0 η νομος , δια του οπι _ιιυυ προβλεπονται ποιναι δι _Ιιοιιυ Αρνηθουν να Αποκαλυ - ψο υν ι | _ιποριχα δι ) _σαλητ _( ιιας | _ιι - τιι _τι ιυ _πριοην βασιλεως , Ο Π _ραιΟυπουογος Μαχε ρ Ιι _ιισα ς εδηλωσ _ε σηιιι ρον ο ' _τι δ _Λι γυπτια χο ς στρατος βα _Αναδιοι » γιινι _ιι _0 _ι 1 , ιιτι βα Ιδρυθουν εν τη χωρ _(( νεα πολεμικα εργοσιααιιι και δτι Οα ουντασσεται χωριστος _οτρατια > τικο ς _προυπολογιομυς . Λι ' ειδ ικη νομοθεσιας Οα απαγορευεται η κατοχη υπο ενος _προοωπου γη εκτασεως |« γαλιτε ρας των 250 _ελιτη _ριιον . Ουτω προ βλεπετ αι δτι Οα παραχι 1 > η 0 η γειοργικος κληρος _εις ι _εχιιτο μ , Μιλλ αχονς , Πρ οβλεπεται δτι πεντ ε _πρεοδετ'ται , μεταξυ των οποιιον οι ηδ η ιν _Λονδινηι κ _<« 1 Ρωμη Οα ( Ινπκ ιηιιο _τ αΟουν . —Ο _Γρετι ανο ς πρεσ βευτης ιιρ Ι'ιι _λψ ιτη 6 ε · ν _σον ε . _γενετο _ση _μιρον δεχτος υπο του 5 υμ · ιουλ / ηυ 'Λντιυασι λεια , Αργοι ι'ρον δε ουνηντηΟη μετα του ηρι _οθυπουργου Μαχερ Πασα . ΚΟΡΕΑΤΙΚΑ ΒΟΚΙΟ , 6 ( _Ριοοτε ρ ) · _λ | . · _ρικανικα αεριωθουμενοι καταδιωκτικοι κατ _ι ρριψαν οημιρον ι » , _£ . χΟρικα Ρω _σιτικης _καταοκιοης _αε . ροπλανα τοπου « Μ 1 γκ · . ΧΟις _« α · _τερρΙφΟηααν αλλα _πιντ ε . ΕΙς 'Λ · | ιερικαν 6 ς οτρατη _νος _ιιηλωοι _ν « Ειμεθα ευτυχεις δταν _εοριοκομε . · θα ινωηιον _αεροκλΑνων « Μ 1 γκ » _8 ι · 6 ιι τΛ κατορριπτομεν . Τα Ιβικα μας αεροπλανα εινα ι Ανωτερα ιων Ρωοσικων _· . Κ ατο τΟν παρελθοντ α μηνα ιςιο νι : υθΒ | θθν ιν _Κορια 4 . 499 κομμου νιοται και ετραυματ _ιοΟηοαν 4 , 389 . _ΛΙιχρι τουδε _κατιμετρηΟηοπν τα 60 ο τριτα των ψηψι _Λν οι 6 ιοι · οι ιρρΙ _φΟησαν ιις τΑς κΑλκα _ς χατ 4 την _χΟις _δαε ' , _αχΟεΙοαν τιρο _- ιβρικην _ικλονην . Ο Λν _προιβροι _Ευνκι ιαν Ρη _ιλπιι 2 . 770 , 000 κοι 6 _αμιοως ιατ ' αΟτ _ον 72 5 . Ο 00 . ΣΥΝΤΟΜΑ ΤΗΛΕΒΡΑΦΗΜΑΤΑ / ΟΜΛΙΜΟΜ , 6 ( Ρεουτερ ) . --Λνιο προηγουμενοι » _ιπι _βημια και δικης _καραλυα _ιως _κληττ _ει την Ρ ηνονιαν κα | _φπ 1 νι : τα ι δτι ΟΑ 1 · ιιικτιι _νεται _μυχρι των _μισων προ · οιχοΟς 2 : _ιητιμ _ιριου , -Ο νι ος ιν _'Λνγ λΙο · _( 'ωιισο _κριαιευτηΒ , κ . Βκρ _ομυκο ετιεοκΙ _- φΟι ] αημιρον τον Υηοοργον των « ωτιρικ _ων κ . 'Η _ν-ιεν , _μιτα ιου _δπ « _1 _ιω ιιχι συνανιη _Ου δι α τι · λ : υτ « 1 αν φοραν το 1 ( 145 εις Αγ . ν _^ _ΛγπΙακον κατ * την Μρυιι _ιιην ουχ ιΚινοιν τοΟ _'υιιγοινιομοΟ Η * νωμ ινων _'ΠΟνβν . Ο κ . Βκρομυκο δεν ( _-πεδυοιν Ακομη τα _διαηιοτιιυ τηριΛ _τιιυ ιις την υαοιλισοαν . - Το _ουμιοΟλιον Αντιδα _βιλεΙας εν Ιορ δανια _ουνικΟλκιι την _IΟνΜιιυνιλιυοιν δηως _ιι . _'ι η ο η τδ ζη τη | ι _π τδ διμιιουργουμ _ινον _ικ της σχιΒ , _ο )> ρ ( ντΙας , ικ ι () ς οιιοιας _να _· _οχιι δ ΙΙαοιλευς _Τολαλ . -ΤΑ _Ορεττανικοι ναυπηγεια Απερριψαν οημιρον αιτη _ιπις ( ιο σημαντικος αυ / , ηυι . ις _των Λπολα · βαν 200 . 000 ιργαι _Ων των . • ΑΙ Ηνωμ Ινα ι Πολιτ _ειοι , η Μια Ζηλανδια κα » η ΛοοτραλΙ η συνιφωνηυαν Απως | ιη γΙ Ουν _βε · _κτα _« _Τλλατ ιι ( Χη ιις το _Συμβ αινον _ΑαικιλιΙας τοΟ ΕΙρηνικοΟ . Η ο · πη _^ Λοις _ιιυτ _η ειναι μια ( κ _τ'Αι πρωτων αι διχοιαι _ιληι | ιΟηοαν δ . _πο τΛν οποορνων τδ »· _'Εζωτερι ' κων των ως ανω _νριυν χωρων , οι οποιοι ουνιδριοζουν Βις Χονολοι · ληΠ . | Β _ΚΑΟΗΜ _ΕΗι _ιΒ _' _ΩΡΟΙΙ _ΙΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ ' ΖΥΝΑκυΚΑ Ι «¦ ¦ · _· . _^ Εσωτ βρικο β Ε _ζωτ _βριβιου Ειτ « σιβ _& 2 _^ Μ ) Κττ _ιαι _οε Ε _5 . η-0 , _· 1 _Αμβρικης 420 Η ουνδρ _ομη « Ιναι ηροπΑηρα _ττ < α . .. II . · '· . · ¦ ' ¦ ' ¦¦ '¦ _' ¦ Ιι ' ' _.- - ' , ' ' __________ _^ ΓΓΕυ * -3 Κ . ι' ΑΤ 7 _ι _^ β « Π Ε _ΜΠΤι _Κ _^ _ββ _^/ 5 7 _Αυγουστοι _^ ι _^ _Κ _^ _^ , . _ΙΙανσελτ _ινο . ! Α ' νατολ · η · _ηλιονι _^ . _ιιι ι _^ _^ ις Η _ι _^ _^ _^ >' , Τ Αομετι _ου _οσιοιιαρτι _'ριι _^ _ιΛν _^ ι _/ _Η _^ - , ' ΣΥΛΛΟΒΗ Σ 0 ΥΜΛΚ 1 ΟΥ _'Τπο του Λιοιχι _» ιοΟ _Λειιχωσιο _ς _ειιριοθη ιιπιο _ η ουλλογη _ιρυλλιιιν _οοιιμαχιου ει τα χωρια της επιι _οχιας Λευχιιιο (< ι _αρχιαι _) την ΙΙην Αυγουστου , _Οιονδηποιη _, _ιρδσιοπον , τιι _Λποιον θα συνελεγε φυλλα χ ιιΟ αις Λνω φυτου . -ιρα τη ΑριαΟ _ειση _ημερομηνι-« _ις , θα _δποχειτιιι _εις πιυλαχισιν ινδς _( ιηνος η _ποοστιμον _πενχε λιοΛν η _ει _^ < 1 | μροτιρας _τας _ποινας , _'ιισοι ' ιοις _β |{ τιις « _υτΛς « _Ιις Λνω ποινιι Οα υποκειται _οιανδηποτε _προαιοπΟν , το οποιον Οα συνελεγε φυλλα οουμακιου μεταξυ μιας ιιρας μετα την ου · _οιν τοΟ _ηλ / οιι χαι μιαι Αρης / τι _ο χης Ανατολ ης τοΟ ΛΜοι _· , ιχτος ιαν ειρ _ιοβιαζετη 8 ι εγγραφου αδειας παρα τοδ Μουχταρ ηυ τοΟ _χωοιου , » 1 ς την _πιριοχην χοΟ _δποιοι' θο ον » νελβγι τα φυλλα . ΗβΙΙ ΙυΙΜΕι 1 _υΕΡΙ Μ _¦ ΙΣ ΙΙ ΙΟΕ _ΙΙΜ Ο ™ _ε , Ις _, την χβεσινην _Εχδβσιν της Ε . τιση |« η > Εφημε ριδος εδημοσιευΟη νομοσχεδιον _τιτλοψοοουμενογιανδμος τροποποιητικ ο του _^ ιε ρι Μεσης Παιδειας νομοι ·* , δηλαδη _-νομοσχεδιον τροποποιουν το γνωστον περι Μεσης ΙΙαιδε _ιας νομοσχεδιον . Οι _ιπιοιτναχτομενοι , « σκοποι και λογοι » χοΡ (« δ νεαν _διατ _νπωσιν _νοιιβοχεδιου εχουν α > ε £ ης : _ι'Λφ * οτου ιοημοοτενθη το Νομοσχεδιον το _τιτλοφορονιιενον Νομος Τροποποιητικος του ΙιερΙ Μεσης Παιδειας Νομον . ει την Εψη · ιερ | διι τηι _Κυυερνησιιος της 16 ης Ιουλιου , 1952 , εληφθησαν _αιοιοιιεγαι . εποικοδομητικοι εισηγησεις , τας οποιας η _Κυβερνηοις ειναι _διατεθτΕιμενη να _δεχβρ . Αι * ι να δυνηβη το Χοινον να σχημα _, _τιοττ _σοκιιη _εικονα τοδ μετρου ως συνολον , απεφασισθ η , _ιπιος _ιπαναδημοσιτυ βη το Νομοσχεδιον και _οπιος ενσωματωθουν ιις το νεον _κειμινον οι νεοι _εισηγη-οεις , αι οποιοι εγιναν δεκτοι . Πβδς _καλ . _ντεραν _καταναησιν , βα _-πΟ , ραθεοχο τωρα μονον τας διαφορας _( ιεταξυ τοΟ πρωτου _ΝοιιΛοχεδιου και · τον παροντος _ΝομΛσχεδιον . Κατα , τα αλλα , αι . ταρουσαι σημειωσης δεον να Αναγνωσ βουν ιν ονγδυασμφ _μι τους Σκοπους και Λογον _* . τους . _τασοτιβεμινονς _εις τδ _αναιρερομβνον _πριοτον Νομοσχεδιον . 2 . Κατα πρωτον λογον , τα δρθοιι 2 και 3 _ιινεα νεα κα ' ι περιεχουν νεον _χειμε-νον τιον αρθρων 24 και 27 τοΟ κυριου Νιμ : (• ο ) Το _κειμενον του παροντος αρθρον 21 παρατιθεται _εις τον Βιομον 5 του 1550 . Πραγματευεται την _σνστασιν τοΟ διοικουντος σωματ ος δια _τας Μοχχκ > νλμσ . νικας σχολας μεσης , ταιιε _ιοις και προνοει δι' εν τοιοΟτβ σωμα δι' δλας τας _τοιαυτας- οχολας ιν Κυπρ (|) α , _ταρτιρομενον Η δωδεκα μελων , εκ των οποιων ουχι _ολιγωτερα των ιξ δεον να διαμενουν _εις ικαστην των Εξ επαρχιων εν τη _'ΛπομοΟ . Προ ς τοις : Αλλοις , δυναμει τιον _ιντισταμενιον δι ευθετησεων , μερικα ! εκ των _Μουσουλμανικων _οχολ-ων Μεοη Παιδεια ς εις μερικα πολεις κια _χωβια ειναι χωριστα εγγεγραμμενοι , ενψ αλλοι λογιζοντ αι ω _παραρτηματα του Τουρκικου Λυκειου ανευ ξεχωριστ ης εγγραφης . Δυναμει του προτεινομενου νεου αρθρου , η _καταστασ ις τακτοποιειται _οιτι ος ' ωστε καβε Μουοονλμανικη σχολη Μεσ ης _Παιδειας ει οιανδηποτε παλιν η / . _οιοιον να εγ γραφεται ξεχωριστα Χαι να _διενΟυνε _τι α υπο διοικουντο ς σωματος το οποιον δια . σχολα _πολ-εων κα ' ι _δημαρχονμενι _ον χωρ ιων , Οα _απαρτιζεται εκ πεντε 'ιελων _οιοριιο _· μενων υπο του Κι ·<> ερνητου , πλιιν του οτι δια τα Μουσουλμανικος σχολα μεοης παιδ εια εν τη _πο / _αι τ ης Λευκωσιας θα υπαρχουν ι ννεα μελη . _Μουσουλμανικα ! οχολα ' ι μεοη παιδεια ει ς μη _δη'ιαρχουμε να χωρια θα _διει _* Ουνο ) νται υπο τοΟ διοι κουντο ς σωματο ς _της κυριας _πολειος εις την ιπαρχ ιαν _, ει ς την οποιαν ευρισκεται η σχολη . Κατα τα αλλα , τυ αρθρον τοντο καμνει προνοιαν δια τον _διορισιιον Προεδρ ου , κλπ ., κατα τον συνηθη τροπον ( 6 ) 'αναφ οριχως προς το ιιρ _- Οριιν 27 , το αρθρον τουτο , ιιι εχ « ι ε . τ ' ι τ ου παροντα , ρυΟμιι ιι τιι συνεδρια ς διοικουντων σι »· ΙιοΙιων δια παραΛ _ιι'ιπης εις τιι _αρ-Ορον 1 Κ του Περι _ΣτοιχιτιιιΛιιυς Ι ΙαιΛε _ιιι Νομου . Λυναμε ! _βμι » του αρθρου τουτου ι ' ι απαιτουμενη απαρτια δια οι * _νι-δρια ς _ιχολι _χιι ιν 'Κ ηορειι _ιιν Ι ΝΙλκ _ον ( Ιπ _ια _, ιτιιομ ι-νοιν εξ εννεα _( ι _ελαιν ειναι τιοοαρε , μι την προτε ινομενην δε _σνοταπιν _διοικουντων σαιμ / Ιτο _ιν _εχ πιντ :- _ιιελιιιν ( ω _ιπεξιιγειται ιι την 4 ς Λνω _ηαρι ' ιγραφον ( ιι ) _Λ-τιι _ριιιι εχ τισοαριιιν μελιην δεν ειναι πρικ 'ιιν ιιι πρακτικη . 'Τπο τα ς περιστ ασεις αυτα , ιΥενηο η _εΙση γησις δτι , δια διο ι χιι υν _σιιιμα εχ πεντε με ) . ων , α-. _νιρτι α εχ τρι _ιιιν χαι , δια διοικουν σιιιμιι εξ εννεα ιιελιιν , ιιπα _ριια εκ πεντε , ειναι πλεον Η _«« ΧΤΙΧΙ | , 'Τπο _τι |· νεαν του μυρφην , τιι αρθρον 27 διδει κυρος ιι : τι | ν Ανωτε ρα ) _ειοτηγησιν , χαριν _δι μεγ « λι · τ εριι ευκολια ς , τουτο _ιττει πλη ρως ι . _τ ( ι γ ( ιοννταχΟ Βι π _^ ιος Λπ οφυγι | ν . _* τ « _0 ( ιπθ | ιπης _ιι - _ι ' τι ρον νομον , Σημειο _ιτιον ιιτι , υπο την νεαν αυτου μορ-Ι ιμ' , το αρθρον τουτο περιεχει _πνονοιιιν οιι _, ιν πε ριπτωσει ιο ( ιι | ' η _((·< ας , Λ Ιι _ροεδ ρο νης ου _νιδρια Οα _Ιιχο δευτε _ριιν η _ _τκΛσ ( ιν ψηφον . Λ . . Με την . _τ ροσΟηχην το ιν ι ' ι νιιιτεριιι δΛι αρθ ρων , το αρθρον V τυυ πρωτου _Ν ' _ομοοχιδιιι ι ' χιιΟ _ιστατιιι αρθ ρον ι ιι το πα-Ρ / ον Νο | μ ) σχεδιον με τα ι _' ικο · λ . | ιι ' ιΟοι ' ς _διαφοοας : ια ) _ιι ς την Π ( ιραγραι | ον ( ιι ) τοΟ αρθρου ! Ι 4 Π ) , προσετεθ η χαι αλλη προνοια , δια τ ης ι > , _το (< ις _χιιΟιστατ _ιιι σαφες ιιτι , ι-χτΛ _ εαν υπαρ / ιι ουγκπτα ( Ι _εσι ς περι ιου Αντιθετου του _διαιχοι-νιο σωματο ς εκαστος δι · _οασκιιλα Λιι ιρι { αμι * νιι υπο του Κυδ _ε ρνητου ιι _Λημαο _ιιιις 'Κ · ¦ τιχο ρηγουμ ενιι ' ιχολην Μεοη Παιδειας Οα ηνηκη ιι την Ορη-( ι _κιι 'Τ ιχην κοινοτητα , Βμι ι _*»| ι . _χι _μιπεΙιαι υπο τοιαι τη _ς _οχο · λ ηι , ΙΤ _ουκι υ , _τ _εδιιχ Οι ι ηδη Ης τιιυ ικιι που _ς κιι ι Λογου του πρωτου _ΝΙιμοοχ _εδιιι , ι χαι κιιτα · / ιιιριζπιιι τωρα _ιιις _ιιυοιαστικη . -τι . _ιονιιια ) · 'Λ ) ιι ιι ' ιν _πι ιρα _γριιι ι · ι , Ι ιιτ ' ) του _ιιρΟριιυ : Ι 4 ι |) , η λιξι _ς ιΛιιιΗυντ _ιιςν Λ . _τηλειι | Ο η _μιΙ Λντικα _τιιΒτα _Ι Ιη διο των λε · _ξρυιν ( διοικουν _σιΒιμα _· . ΤΛ ( 1 πι ) _τελει 7 ι « _Τι / _αιου ()« ( ι * ναι Ιιτι πΙπΑι ' ιιι ιιτι * χρηματα ι | _ιιιονδηπ _ο τ ι' τιιμε _ι ον φιλιιπ _ιο _ρηματων δυνανται να χρησιμοποιηθουν δια τοιουτον _σχοπον τη ς _οχολ-ης , _ας τιθελεν . εγκρινει τυ διοικουν σωμα ανευ _οιαοδηπο - _τε _εΛβμδασεω τοβ _Διευβυντου' ¦ ¦ ' . _/ · Μ V ( Υ ) η παραγραφος ( μ ) ( μ ) του 5 ς ) βρου 51 ( 1 ) _ετροποποιη-Οη δια της _απαλειψεω _ς _τοιν λεξεων -ιΛρο της _εγγςαφηςι · _οδτω $ _&·« ε διδασκαλος ε ,-ιι δοκιμασιο νο εγγραφεται 1 _& 1-μι ( κ > _εη . γ δτι ουτο ειναι αχομη επι _δοβαμασια . 4 . Ο _Δεδτεςο Ιιιι _ιιξ τοΟ πρωτο . 1 Νομοσχεδιου _ετροποποιηΟη ως ακολουθως : ( α ) ΑΙ _παραγραφχιι -1 και δ ¦ υνεχωντυ · ) ησαν _εις μιαν _παρα-, ιαφον , ητοι την _ικιραγραφον -ι τιιι »· _« _αβοντος Νομοσχεδιου με _επιΛροο & _ετον πε _» οντ > ιαν δυνιι ) μι « της οποιας δ _Λιευβυντης δυνατ · ια να μη _αποΛτη _Πανεπιπτ ηιαοχον Διπ _) . ο >| ια η _Λιδασκαλ _, ιχην 'Εξασχησιν εις την _περιπτοοσι-γ _διΛασκαλων _διοριξομενων _εις Δημοσιως _Επιχορηγου - _μενην ιχολην Μεσης Παιδειας και των οποιων τα ονοματα _περιεχο-γται _εις την αιτησι ν , Η _τροΛοποιησις _αιιτη δεον να _αναγνωσΟι δμου μετα τοδ Παραρτηματος Γ ' . Ως γινεται 6 η ? Λν , το Παραρτημα τοντο _πιριεχε _» τρεΙς ταξεις :. διδασκαλων ικαοτη _ταιν _δποιων διαλαμβανει « ρισμενα προσοντα _οιιταις _ιΤιοτε να δυναται εις διδασκα - λος να _ταξινομηται εις οιανδη - _ποτε _ε ' ιδικην ταξιν . Δια νεους διοριομσυς , τα προσοντα ταυτα παντοτε θα απαιτδν _ται . ΔιδασζαλΛι δμως ηδη ι ' , τηρπουντες οταν η σχολη κηρυχθη Λημοσιω Επιχορ ηγουμενη Σχολη Μεσ η Παιδειας δυνανται , επι . _ταραδειγματτ _., νοχ _τοποβεττι-Οοδν _εις την Ταξιν « : Αν _« _αιτοι _πιΟα-νον να μη κατεχουν τοσον _ΙΙανειοατημιακδν Λι · τ _> _Λ _)| ια , δσον -και διδασκαλ ικην ιξασκ ησιν _, εαν δ Διευθυντης κριντι , εχων * ιιι ' 5 || ιν τοι · τεμ * Ικανοτ ητα και την _επιδοσιν του διδασκα ? Λυ η την _διδασ _καλικην _πει ραν , οτι ειναι δικαιολογημενον νιι μη απαιτησ η Πανεπιοτη μιαχον Λιπλωμα η Λιδιισ χαλικην 'Εξασχησιν * ( 0 *) Αι ακολουθοι παραγρα-Μοι τον _Πιναχος τουτου ηριΟμηθ ησαν εχ νεου 'ν ) ΙΙ υφισταμενη παραγρα - _φος 6 _αντικαθιατ _οι την παραγρα < 4 ον Κ εκ της οποιας ομως _απηλει φβη η προνοια ως περιτ-| ¦ | ¦ ¦ ¦ τη ( 6 ) η παραγραφος 8 αντικα - τεστ ησε την παραγραφαν Π . Η παραγραφος αυτη _εξιεος / α / Λει _περι-σσοτεραν ελαστικοτητα ει ιον _ανωτατον αρισμδν τιον μαθητων , οι οποιοι θα _γινωντια δεκτοι εις εχαστην Δημοοιιος Επιχορηγουμενην Σχυλην , με τον _επι-τροσΟετον δρον οτι , εκτος τ η ουγχαταΟεσει του διοικουντος σωματος , δ Αριθμος δεν Οα ειναι μικροτερο του αριθμου τιιν _( _μιΟ _ητοιν τιον δεικνυ ομενων εν τη _ιιιτηπγι ως εγγραφε _-ντινν ιι την οχολην _(»') η παραγραφο Ι ) αντικατεστ ησε την παραγραφαν 10 του ¦ τρ _ιιυισι' _Χομοσχεσιοι _* _, εκ τ η οποια ς _ιηιως Λπηλ . ι _ιφΟηοαν αι υποπα ραγραφοι ( _' . ' ) κα ' ι ( 3 ) ουτως ωστε δεν βα ειναι αναγκη δια το διυ ιχουΛ * σωμα υπαις _υποβαλλι * _εις τον _ΑιΒιΟυντην προ εγκρ ισιν τα _ονομιπιι _τιΤιν μαθητων , ηΤτινες ( γενοντιι _δ _*·' - ζ _τοι ' ( _ιιτ ' ) η παρ αγριιι | ιι ΙιΙ του . _- ( ριιιτο υ _ΝΟμοοχεΛιου , η ο . _τι ιια ονι-ι | εη ετο ιι το ( ιιυλιον προ-( τι _^ _ιΤι ν του διοικουντος συ ' _ιματο και ιπρονοιτ ιιτι τουτο Οα υ-Ιικπτ ο εις εξεταοιν υ . το του _λι ι ιΟυντου , ι ' χι ι _ιΙ παΜΙ _·| ιιιν ( ζ ) τα πα ραρτημιι II ' του _Λιι 'ιι ροτ' ΙΙινακο ετριιπο . _τ οιηΟ η ιο ακολ _ουΟιο : ( ι ) ιι τη ν . τιι · . > αγρα ' | ον 1 η _λεξ-ι _ι-κλιμας ·· _Λντιχατε πταΟι _) ι ) ια τη λ . εξεο > ·' ταξι ς · . Ιιι ) η πιιραγραι ι ος II ι τροπο · τιι ι . ηΙ ) ι | δια τη _οΙπαλτιι |·» Ο > ς τιη _λεςκ _ον · των προΙτ _ιον _ιχατον . Β κια της αντι χατιιστασιω τιο ν δια _της _λεξεοι . · _πενττ '| Χοντα · . ΙΙ πα ραγραφος < ιυτι | ( Ιναφ ιριιι α ει τα _ειδικιι ε . Ιιδομιιτα τα . _τληοοιτεα ιι διευθυντα - / αι ανωτερου χαΟι ιγητας , σκοπος δε της τροποποιησεως ιινι _α μ ' ι Λι « ιοι (| ηι )|| ιιτι τα επιδοματ α Οιι πληριΙ _ινιιι _* ται ι . τιση ιν οχεοιι προ _τοιι _πς · ωτους εκατον Ιι 'ιιΙητα ς η μερος τουτοι ) περαν _ιιον πεντηκοντα ( ιι ι ) ει την _πιιραγραο ιι ν Ι Ι (' ι | . _τ _ρυοιτεΟι ι _νειι _πιιραγραι ' ο ιις ιον οριιι μιιν Λι _δαοκαλι κη 'Κ _^ _α σκηπι : , _ΙιιΙοπ τη οποια ο Λιιυ Ουντη δυναται να _Οειιι ρηι _) | 1 Βνα διδιιπκολον ( ιι - : κατεχοντα ιο προσον _ιη Λιδα _σχι _ιλικη Ιιξαο / ι ' ιοιιιις ιι ιν ουτο ουνιπληρωο ι , πρυ Ικι ινιι , _τ οιηα _ιν ιου , ιοιιιυτα ικ . _ι ιιι _η _ιυιι χ α μαθηματα η οειριιν ικ , κι ιδιυτι _-Χιιν | ιαΙ ) ι | μ _(( Τ ( ι ιν Λ Β | 0 ι _· λΒν Λρι · οιι ιι ΛιιυΟυντης , 5 , ( · ιι ητο _ιοιιι Ι ' ιιι )| () ι ) τικον ιαν ιτονιζ ιτο χαι ηυ ' η ιιτι ουδει ς υποχρεουται να υπουαλη αιτηοιν δια να κηρυχθη μια — / . λη Μεσης Παιδεια ως Λ ιιμιιπι _ιιι . Ι _* ι . _τ ιχορι ιγιιυμινη _ι χολη , Μι ' _ηιι Παιδει ας , Ιναν μια ιχ , ι ( ιιδιυπκ > Ι αρχη χρ (|| ιιτι _ιιναι πριι τιι σνμι | _ερον της οχιιλ η κιιι των μαΟι _^ ων _ιιπιος δι < ιτι | υ || 0 |' ι τιι . τ _· ιριν _> , _χιιΟειιτως τΒ ι η' / . βλιι , αυτ η ΟΛ Η πληρη _υλιΙιΟ _ι ' ριαν να _πριΙΗ η ιιΒιιιι . _ιν ιχπ παρα να μη υπ _οΙΙαλη ιιΒ ι ηιιι ν δια ¦ την _κηρι ' ξιν τη — χολ η ιο _Λιμιοσιω Ι _Οπιχο _- ρι _* ι _γιιι <| ιενη Χ χολη Μεση Ι _ι αιδ _ιι ας δυνΒιιιη των _πριινοιοιν το ιι προτιτνιι μενιιυ Νομου , Β .. _ΟΙαδηποτε ιιχδ _^ ιι ι _^ τι του Νιιμ _οοχρδΙιιιι δεον να _ΛιαΛιβιι ηΗιιυν εις τον 'Λ . _τοικιπκ _ον _Βριιμ-/ _αιτ _εα « ι'Βοι ι' _ιιαιι : ιν '( _φβασοιιν 11 ιιυτον _οιιχι _Κραδυτερον _τι _( ς ιΠη Αυγουστοι · , ΠΙδ _ι , ¦ ΚΛΟΠΗ ΑΙΒΩΜ Κατ _ηγγελβ _)) εις την _'Λστυνομιαν , 5 _τι -χατα _τας ντχτερινα ωρας της παρελθουσης _Λευτιοας προς την _Τριτιτν _Ιιγνιιιστβ . _ιροσανπα _εκλεψ-αν εξ ινο κηπου δυο αιγας , ανηχουο ( ι ει τον μουκτιιρην Καραυοοταοιου χ . Νιχολαον Χ '' Χαραλαμπους . Κατοπιν ερευνων τ ης 'Λατ » νο | ιιας _ειι κ ) . α . _* τεισαι αιγες ανευρεθηοαν ει τυ _χιοριον Λ μπελιχοιΙ , Κν προσωπον συνεληφθη · . ¦ ' ' ¦ ιι ι—¦—¦—¦——Ι Η ΑΒΟΝΙΑ ΤΟΝ ΚΥΠΡ 1 _0 Ν ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΒαΒαΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Τλο τ ης 1 Ι . _Κ . Κ . _απεστοΧη προς' τον Α / ιοικ . ΒραμματιΕα η κατωτ ερω επιστολη : ' Η « _Παναγροτικη 'Κνιοσ _» _Κνπρου » _, _λο _} ι 6 Α . _νει την _ταιην να _φενη _εις γυωσιν · * _ΤΙμων τιι _αχολιυΟ ' . _ι : — Ο . _ι _ατατοπαραγωγι _χο χ « οσμος τη Καπρου . _βιαχατεχ . εται υπο αγα * χας _, δια την * _πβιρατεινομενην _ιιζψησιαν _τβυ προιοντος του . _Ανεξαρτι > _τως των εκ του . ·« _:-ρονοσπορου καταστροφων _αρκπτων _εκ-ταοεων πατατοφυτ _ειω »)· , μεγαλοι ποσοτητε ς χολης . _τι > ιιοτητος κοι _υγεαδν πατατων , αι _οποι αι _παραιιενουν ει ς χειρ « ις ιοτν παραγχογων , _κινδυνευο-νν να . μεινουν _αιιαβεΤοι , δια -να συμπληρωσουν την , _καταστβοφην των , 'Τπολογιζ _ετα ι οτι πλεον τη επιτοπιου καταναλωσεως , μεχρι της νεας εσοδειας , ποσων ανω των δεκα _χιλιαδ _ιον τοννων πατατων , πρεΛει να ειξαχβη . Τελευταιο _υς ειχομεν _πλ , ηριΚ _ΓΟοηθβ δτι 2 . 000 τοννοι πατατ _οιιν , _αιγορασΟ _εισοι εκ Συρια ι 5 ια _τας αναγχοι του στρατ ου _-εου Σονε _^ , απερριφθησαν ω _αχαταλληλοι . Απορουμεν _, δια . _εοιον _λ-ογον δεν επροτιμηΟησαν δα ' ι τον ανω _σκοπαν αι πατ αται -Γη _ Κυπρου , οΧτινες ειναι ασυγκ : ριτως _ανωτεοαι δια _τροφην . Δια _ιαυτα παρακαλουμεν 3 ( _αι εισηγου | _ιεβα δπως η ΚυυερΥηαις _σιΟτησ η υπιας δια τα _αναγχαο του _στρατον _αγοραζβχνται _ΚυποκιχΛα παταται ., χαι _περαιτερω _φροΛιτι οιι δια τη >· _εξετ _> - ρεσι ν _αγορυτν _, δια _-τητν _Απορραιι / ι ) σιν του _^ λεουασμοιτος _πατι β .-των , και _δοηΟησιι την εξαγα » γην τουτων Λ < ιος αποσ 6 < τΚΗ · -ν περαιτερω καταστροφης . Πιστεοοντ- _ες δτι τα . ανωτε _ρβ ) Οα τυχουν ι _ης _Αμεριστον μεριμνης της Τμετερας Εντι ( ιυτ _τΒ _τος , _αιΛκελο _δμεν Της • _ιμιτερας Εντιματιμος •• _υπειΟει ς βεοΑηο ·«« ς _« _Παναγρ , _ΚΛΟισις Κυπρου ·» ΧΑΡΙΔΗΜΟ 3 _Ε ΧΑΤΖΗΧΑΙΟ 2 • Β « ν . Βριιιυιατευς _της « 1 Ιεχ > Κοινωνικ η _Ζωη ΒΑΜΟΙ Το προ , _τοιρελΟον _2 α 66 _ατον ι · τε ? . _εσθηοαν _εις Μαντσκιτε _πι _ΑγγΜας μ- γαμοι του _προοδευτικου εχ Λ . εμεαου νεου χ . Μιχαλακη _Ποτ-τικη μετα τη % _σριεστατ η εκ Κατω _Δρι'ος νυν εις Μα-ντσεοτερ εγκαιΕστ : τ |· μενη δ )( δβ Μαρια Χατζη _μωαννου . 01 ιδω συγγενεις των θα _δεχΟοΗ- _επισκεψι ς _Λργατ _* ε · ρον . ΛΦΙΗΕΙ 2 Αφικετο την πα ρ . _Δευτερων εξ Αγ , γ ) Ια . ς οπου ετυχε _διπλ-ωματος « 5 ι . χαριστερ Ατ Λα » , δ κ . ΔηιιητρΛ χη Βρ . Δη _> ιτρ » α · 6 ης . ΛΕΡΟΠΟΤΙΚΙ Ι ΚΙΝΙΙΣΙ 2 Δι * _α < οο > πλανου των 1 · . ι > νι-<& ν _Αεροπορικω ν Βραιιμων ΒΛΚ _ΛιιΙχοιτο εξ , ΑΟηνων ο < . χαι η χ _„ Β . Μυυστα _χουδη , δ ι . Λ . _Κιιλι « νδρης . δ χ . Λ . _Δημη _ιριαδη , ιι χ . Π . Γινυ ν , υχ . -χαι Ι ] ¦ / .. Λ . _Μεσσινειη , ο χ . Ρ . Ι'α 7 . « μ , ο Χ- τ · Τεομοντ , η κ . Μ . Βχεοσων , η δ . Φιλα χιιι ο κ . Ε , Χαυκ . Δια τον Ιδιον Βραμμων « _νεχωρησ αν ει Αθηνα ς υ κ . και η κ . Η . Κ , Ι **«« - , _αγιδη , 1 χ . Κ . Μπραουν , ο κ . Κ . _Τονζς . ο κ * Τ · Βεω ργιου , _Ι | χ . Κ . Λρουλια , η κ , Ε · * Ι ' « . ροπου ? Λν · _3 αι η κ . Ν . Κι _* στιι · Οιου , •' χαι εις _Λονδινυν , _μι _' ο . II . Βουιλοον , ανεχωρηοα ν δε _ι-ις Γη ( υτυν ο χ . Ι . Χουοσα-| ι η . κα ' ι ρι ς Καιρον , μεοφ Γη · ρυτον , ο 'Λ . Β . Οδυσ σιο _οιζ _· _Υενειαχιις-ΓΙΧ ' ΙΟΡΛΙ 'Λνωννμ ο _ειοειιερ _ε διχι ι λ (· κι : υπερ τη ς Π αιδικη 'Κ _5 ° ' ( η Λαρν < ικο . Ε 1 σε (| _ες » αν δια την _διευβιη ' - σιν του Ι . ναου 'λγιου _Σπυριδωνο ς Λευκωσια ς οι χ & _τοοβι , οις ε . ξη : _'Αντ _βντιιΛ _ς και _οιχογ . _Χιισα . _ταιι η * ανα πεντε _λιοας , 'Λνδ ρεο Λουκα ( _ΛουχοΓδι ) τρει ς _λιρ _( ι . ς , _'Αντοιι _ιιος ' λ Λ _, _Αν νακος , _Α-χιλλευς Β . Βχι > ιι _ς , χα θ . _θεοδοτου , Πε _« 0 ( ι Κ ( - _μιονο Λ ( ι _-νττου εκ Λεμεοου , και Χαρπινη Χρ . Κου ρεα Ανα μιαν λι ραν , και 'Ανωνι 'μο ιν . -Λευκιοπια : . _τιτ _)· _τε σελινια . Μ ΙΙΚΝ βΙΙ Την ι ιι _οημδριαν τη : _Λαυελ-Οουση : _Λειτερα ( Ιπε _υιιβοεν εις Τριμικ ) _Λ-ην , ει ηλικιαν _^ 7 »* - ε- __ των , . _ιιιλνσιοιιοτυ _Λενιτης , ο _ι ερει · ιη κοινοτητος Χ ατ ' η II α π α χ ρ ι ο τ 4 · δ ο τ * λ ο 'Λ 0 α ν α ση , _ιι · οτι : υ , ιη < . _ιξεν ενα : αι » τι ) _ι'ς πλεο ν _, _ιροοιι ει'τικου ιερει : κα ' ι γιιιιρ _νιιι ' ι τη επαρχια _Λεμεοου _, ι _ι : την οποιαν ιιχαιρε μεγαλη : αγαπη κα ' ι ιχτι _μησεω . Ο μεταστας υπ ηρξι _. ν _υποδειγ μα οτορΥικ ου ο ' ικογΒνε · : ι ιργην , _μιιριιωσα _Λρτιαι ς τα τεκνα τοι ' , τα οποιο . ηι ιπ _'·)! ι ) σ · ε νο ιι ) ΙΙ κατεχοντα επιλε _χτιιν _Οι ιοιν ιι την _κοινοινιαν . ΙΙ ν . ι | ι > _ε ( α του αγαΟ _ιιι ' ΛνΙΤ' [ - τυ » _> ι γι _·» = _το _τι |· προχΟ _ι _ _Τριτ ην ιι Ι ' ριμικλινην , χιιρο _ετπι · _τουντι ι τη Λ . Π . του Μ · ητρι > · _ηοΜτ οι ' Κιτιου χ . 'ΛνΟιμοιι , πυμπα _οιιατα _τουμενου υπο τ » υ Πανοσ , 'Αρχιμανδ _ριτου της : Ιερα _Μητρο πολει » ΚΙτι οι · χ . Π . 11 ιι ( ινα ' ) ιι χαι _ΓεχΑδη ς Ιερεων ικ Λεμεσου—απ _ον Ι μεταστας ιι _, _τρλαμΙΙανι Ι διαιτερ ι _* ικτιμη η ιιι . _-και τ ( 7 ι · _περιχωροιν . Κι ιτολλ _ιιλιιυ ιπι _χηδει _ον ιξεΙ / ιιι · νησεν ιι Αοχιμανδριτη κ . Π . ΚαρκΙ ιιι ι , ιιπτι χατειι _ισε χαι τ ου 17 , ιιιροι ' : τ η Μητ ρυπιιλι - ιι χιιι των πολυπλη ΙΙιι ν ιχμ · _μητ ων τιιυ μι'ταοταντ ιι ιι . _Τοσταλενι η στεφ ανου , ΙΙ ρ / ι του _οιχειου ιου μι ¦ ταοτιιν _τι · χιιι Ιδιαιτεροι _^ τον υιιιν ιιι 'τιιυ κ . 'ΛΟιινασι ιιν ΙΙα . _' _αιδο . τιιυλλον , ανωτερ ον ιν - ι' | _ιειιι Τι ι ' . _τιιλ . λι ιλον του Ι ' | ιη | ι « Το Λι ιμιιο _ιιΛΥ Κργιιν , _ι ' ι . τιιΙΙυ _νιιιι ν τιι ιιλι χ . υινιι μα _ουλλι ' . _ιητ ιιρια . . ΚΙΙ ΜΝΗΜΗΝ Ο , κ . χαι η κ . _« Λντοινακ Μ Λημιμρ _ιυιι ε !( ιει | εραν ι ' . _* τιρ τ η Ψιλυ . _ττιο _χι _'υ 'Λδι'λ (( ητι | ι _ιι 'Λ γ . Λιι ν αριιι · Λαρναχο δεκα ιιιλι _- νκι , ιι μνημην _Μαριιι —Λντη κα ' ι Κι'μ . Μιχιιηλουδιι . ι ΛΙ / ι > ιδι _* Ι _ουλι _/ ι υ / ιι 0 ) .-γα Θγο & _ι & ο »» εΙσει | ε < ιιν ιιεπιμ τ ου · ι , Κ 0 νονςν _ινιε ρ τοΟ 'Κλλτ ι _νικου Ορ (| , _ονοτ ροι ( _, _ειοιι Λ _ει _* χ < ι ) - οι ιι ιιιιιν λιραν , ιι μ _>* ι '| 1 ιιιν 'Κλ ενιι Ν . 1 _* νογγολα , ΤΑ Α _3 ΒΚΑΡ 1 _ΤΙΚΑ ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚ Η ΛΑΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Η . ανβραΜιιγ > ι _ψιιοις ειναι στενα _συνυφΗοσμενη με καθε τι το ( αραιο κ-αι _καλλιτεχνι χο . Μεσα εις τδ » ν υ , νιλβωπον δηλαδη , ειναι ιμςριπος η τασις προς : τα ωραιοι 1 . Ειναι Ισιος χαι « ατο 8 νο Απο -τα » ολλα χαρισματα που ο _Δηιιιουβνος Εδωσε _ειςς τον _δνβριιΜΜν' διΛ -να _αιιοφ _ου-ΥΓ την _αοχτημια τι _| ς ζωιν . Απο την _εποχην Ακομη χοι 3 μ * χ « ο _Λοιδαβ » ι ανθρωπος αρκουδιςοντας _ποιςει , προσπαθει _ς ειτε με μ _* κρ-α _πετραδαχια , ειτ β με γραμμες που σχηματιζει _ει _= το _χωιΜι , να παριιστι _ισιι _χα-οι το _ιοραιον _, _χατι το χαλαισΟητ _τικα . 'Εαν _επιστ ) ς _στρει | χομεν τα υλεμμα . τ & μ-ας ει τους διαφορους λαους _της γης , θα _ποροι _τηρησω _ιιεν το ενστικτωδες « εκτο κσλλιτε _χνι _* ο ιροιινομινογ , Και εις τους αγριου ακομη λο =-ους της Αφρικης παρατηρε _δται μια καλλιτεχνικητασις , ειτ ε εις τον οτολιομ ον των _εττοιμβτιοτ των ι ) τοδ σωματος τιον , η οποια πολλακις τους _υποδαΑλει σε οδυνηροι _^ πονους , _διοι ι ουχι σπανιους , _διατριιπουν τη _ρ ματην των η αλλα μερη _το > 0 σωματος τοον , περνωντας διαφορα σχαλι « μενο ξυλα η οοτα , αδιαφορον εαν αυτδ σε μο _» φαινεται _α-ντιαισθη _τικον . 'Αλλα πολυ _περισσατεοον η τασι _ς αοιη προς το _ωραιον _πβιρατηρειται εις τους ιπολιτισμ _^· νους λκιους _, της οποιας Αποτελεσμα _εινσ * οι πολυπληθεις _εκφανσεις της μοδας . Η κολλιπεχνι χη _τασις _εις - « α χερια του λαου Αποτελει _της _*· λαικην τεχ _?· ην . Η _μελ . ετ η _τιις Κυπρια χης Λαικης Τεχνη _δ-εν ειναι εργον- _ευκολον , Αλλα χρ * ι · _αζεται , _ιπισταμινας παρατηρ > ι | σεις χαι _πολλα ς μελετας . Εδω Οα . δωσιο μιαν _γενικφ εικονα μονον ενος ειδους τη Κυπριαχης _'Λαικης Τεχνης , των Λευκαριτ _ικ * Λ · _χειροποιηταν _ι · κεντ ηματων . Ολοι ο αφαλως γνωριζετε , -τιι _Λευκαρ _ιτοι-α κεντηματα , των οποιων η _ιρ-ιΙ μη δεν περιωρισθιι ιχε μονον _κις τι [ ν Κυπρον , _οιλλα _διαοοθττν _** και _εΙς _ι » λλ-4 { αλλας χωρας του κοσμου , 'Η παραδοσι : μας _λεγιι δτι ενω καποτε μια γυναικα _παβ' σκευαζε τι Β · « πανα » του χοιρου , εμ . _τνιτκτ & εισα απο το σχι | - ματισμενα εις αυτην δ αντε λλαντα σχι _* _μΛΤα , τα _ΑπομιμτιΟτΓ » με _κλωστιε και _υελΛνι επανω οε υφασμα , Τοιουτοτρο _πως _ε 1 δ * ν το φως το . _ηρωτα _κεντη ) _ιατια . Αυτο μας _λ _^ _γει ι ' ι _παραβοοτς ,,. Οπωσδηπ _βτε δμω ς η _τεχ-νη _αυττ ') _ηρχισε να _( ιε _ταδιδεται εις ο ? _λ το » χωοιο και η _φαν-ιιοσια του _λαοδ , επηρεασμενη απο τα _δμιφορα παραμυθια _= αιΙ θρυλου ανευρισκ _ε ολοενα -και νεα σχεδι _* . Τα πρωτα αυτα κεντηιιαηι » επι χονδροφαιιμενων _νηματινιιιν 1 *< ασματω - ' , τα ε . χρησιμο , τοι « ιι _* ν προς _στολαομον των οικιων . Τα _εποποΟετο _* υσαν επι τιη * _πτι αχι · κων των _ιπιπλοιν και επι _ττιον « _σουδαντζων » ( αι οποιοι _ειιναι μικροι _πρ-οεξοχοι επι των _τιοιχων , . του α , _-τανω του ς _εοαζαν φυτα η αλ / . ιι _αντικει _( ι _ενα ) . ' _!!· πιση ς με τοιαΟτα _χιντι )| ιατα ε · στολιζαν _πα ινδι ιματατων , π : ρο · παντων ( Λ γυναικες , το ι * . _οντ η ) . ακια των και εν γενει καβε _υακιντον προς _οικνακην χρηαιν , _'υηομενω % τα κεντηματα _χατ ' αρχα ς δεν _ειχον _εμπο-ρικον χαρακτηρα , τον οποιον Ελαδον αργιπερα , αλλα ε _< μλο-τιχνουντο μονον προς _στολισμιι _ιν . Περι το 1685 επηραν εμ = τορικον _χαοοαπηρα και _ανεππυχΟη ινα ειδος εξαγωγικου εμποριου , το οποιον Αποτελει _, _μιχρι σημε « α το _κυριωτεβον 4 < ο · _πορισπκατ _ιιτ _αΥΥελ _^ _ιωνΛιυκαριτων . Η προοτι _) επιτυχια εις _τφ πωλησιν χεντι )| ιατων υπο _Λιυκαριτυν _ιις το εξωιΒερι χανβ Εδωσε _θαρρος σε _πολΛοιι αλλους να επιδοθουν εις το & αχερδε ς ανιο επαγγελμα , * £ •• ημερα πολλοι ασχολουνται | ιε το _εμποριον των κι _ντηματων χιιι ει ς την Κυπρον ( εις τας πολει ς χαι εξοχικα κεντρα ) , αλλα κιιι ει το ι _^ _ωτε ριχον , ιις την _ιΛιρεοπιγν , _Αμερικην , 'Λ-( Βρικην καΙ Λυστραλιαν . Ταυτοχρονω ς ι _) ρχισαν _να _^ ιι · λε ιΛΠΟιο & γ _ται τιι ελικα δια ιην κατ ασχεντιν τω ν και τα 6 ια · _ι )« ρα εΙΟι ) αυτων . Ουτω _χεντουντ _ιιι _ιπι _Κι ' . _τβιαχων _λβνων ιΗ | _ασμαιοιν με _λιυχας η _πβλιιχριιιμους _κλωστας . Τα - / ιεηηματ α _προσελκΛιη * πο ) . λοιις ιω _ριηγητας _εις τιι _Λειβιαρα . πρυς . _ταραχολοιιΟι ριν της χατα _σχευη των . ΕΙς την _εργαοιαν αντι ' μ _* _, η δποιιι , Οε _^ ιιι _ιαιςι ειναι ιον _» ν ιων _γυναιτχιιν , λαιιδαν _ιι . με < ιιι ς καθε ηλιχια _, απο τιι μακρα χαι _ιιπιιιριι _κοριτσακια _μ-ιχυν ιο · 1 Υηοαλια χ * χαι _ε _» _ιπιι ριι > ν · γι · ναι χων . ΤΑ |« ιχρο χορποακι πριν ιΙκα ιιη [ _ΙσβιΟυ ει τιι _-οχολειον , Οα γνω » ρι « η ιην προγονοι ιμ αυτην _τετιπτυ ιιπο τιμ' καΟ _ιιδηγησιν της μι ( - τι ρα _τ »| . Το κεντημα _γινιιαι κυριως ομαδικο ι , την μεν _Λνοιζιν και _φΟινοπιορΟΥ κ _^ Ιτιο Απα την _βαλπ οιρην του η _, _ι , _ιοι ' , το χω _^ καιο _* . κιιτο ) Απο τη _/ ι ' σκιαν των δε , νΛροΛ' η _εις τον ισχιιιν ιων ητ _( _ι · ων _δρομιοχων και τον χτι'ιωνα γυροι _Αιτιιι το _τζαχι τοΟ σπιτιου , η _υ ΟΡΠ _ον _ΛΟΙ _' _^ υΤ ΔιΑ ΤΗΒι _ΣΤΕΒΑΣΙΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΜΛΟΥ ΚΑΛΑΕΠΕ ! ΑΧ 'Τπο του εκ _Χουλ . ους , της επαρχιας Παφου , χ . Αντωνιου Ν . Ταλιωτ _τ _» | ιας _επεσταλ . η _ιχκλιισι δια της οποια ς _ξητοιντιιι _συνεισφιοραι δια τι _τν επιδι - ορθωση · και _στεγασιν του Ιεο » υ ναου Αγιον Βεω ργιου του _χιοριπου Καλ _^ επεια , του οποιου -ι _σιεγη _χειτεοοευσεν ολοχληςιιις προ δωδεκα : περιπου ετων . Ος αναφερει η εκκληοις , η Εκκλη - σια ΚαλλΡΛει ας παλαιει _πβι ' ις μεγα _) Λς οικονομικα δυοχερ _* _ι 'ιας , _στερουιιενη _οιασδηποτε κτηματικ ης η _δλλης _πεοιοιΟιας . ΑΙ _ειο φοραι , δια τας οποιας θα εκδιδεται _ιιποδειξειξι παραλαβης , δεον να απ ( ιριελ . λ «) ν ται ει ς τον τιιμιαν των ερα _· νιι )* κ . _Αντωνιον Χ . Ταλκ ιιτ ιιν , _εις _Χουλουν . ΚΙΝΗΣΕ ΙΣ ΤΟΝ ΕΚ ΚΥΠΡΟ ΑΒΒΑΙΚ _Ο Η ΚΑΙ ΑΚΕΡΙΚΑΝΙΚ _ΟΝ ΠΟλΕΜ Ι _Κ _Ο Ν ΛΜΜΟΧ _ΟΣΤΟ _Ι , Γ ( Το » ανταποκ ριτου | ιας ) . -Απεπλευσαν σημερον την πρωιαν τα τρια Αμερικαν ικα μεταγωγικα σκαφη « _Φρεμοντ _» , « _Μαρκετ » και « Ναυαρρο _» . ΑΜΜΟΧ _ΟΣ _ΤΟ Ι , 0 ( Του ανταποκριτου ιιας ) . -Τα εν _'Αμμυχ _ωστ φ Αγγλικα _αντιτορπιλλικιι Οα _ειποπλευοσυ · . * _αυριον ( σημερον ) 1 ν « ? . α 6 ουν μερος ει ς τα _Βυμναοια βομβαρδισμου μετα ιων _λουιων Αγ · ι ? 4 χων μοναδ _οιν εν Κυποιιι . _ΤαΟτα _, μετα το περας το _* Βυμνασι ων , θο _ιιβτα _δουν ... _ωε _πληροφοοοι' | . ιιΟιι , * 1 ς _ΜαλτανΙ ινα λαδουν μερας δμοΟ _μετο ιοΟ λοιπου στολου , εις τα _χαθυ _ερωμενα ναυτικα γυμνασια τη Μεσογειο υ . . _-Πληροωοροιμε _^ α δτι , αναμενονται βις Κυπ _« ον , τα Αγγλικα αντιτορπιλλ _αχο . < _Γαιγχο > « ιι « Βκρα 6 λινες > , κατα η περι _ιι ρ * 9 ην τρεχοντος , Αχ- Μαλτας [ να _αντιχαταοτησσυν τα εκ Κυ _ιιρου Αποπλευσανι-α πολεμικα . 01 ΕΝ _ΑΜΙΣ _ΒΤΜΝΑΣ 10 Π ΑΙΔΕΣ ΜΑΣ ΑΘΗΝΑΙ , 6 ( ΤοΟ _Λνταιτοκρι _- τοΟ μας , _αεροιιορ-ικ & ς ) .- Το α · ηογευμα της τιοουιΟοοοη ς _Κοριοχης οι μαθητοι και αι μαΟητριαι τοΟ _ΠαγκυπρΙου Βυμνασιου , ο [· ¦ πνις · φι > . _οξενο ( _ιντο ! ι εις τι < ς ιγχατσστασι ις τοΟ _υτοοοργειου _Παιδιι ας εις τ * _Αμαρ-ουοιον , _βιωργανωσοιν μικραν ιορτην τιρας τιμην τοΟ ΒινικοΟ Ε _τιΕΟεωρη _χοΟ των Ελληνικων _ΣχολαΙυν τοΟ Ε ιω-« ριχοΟ χ . Αν . _Ατσαιε , προς τον οποιον δ . Μ * Μ « λης των ικ-Γρομιων κ . θ . _ιοφοχλιους _ιιι-Γωοε το _Λπονεμτιβεν τιρος . ' οοτον οπο της Σχολικη · Εφορεια ς _Λιο _κωοιας αναμνηοτπκ _ον _κοιτελλον ! Εν αρχη Ικ . _Εοφοκλεοιις , _προοιφωνΟν τον κ- _Ατοαβεν , _Οπεγραμμισεν δτι η ι χολικη _Εφορεια _τΟν Ελληνι _ΓιΟν Εκπαι _δευττι ρ ιων Λευκωσιας διαβιβαζει τον χαιρετισμου , τας _εωχβριστιβς ιια ! τα αιοθη _ματα _ιο- _^ ομοσυνης τ _» δς _συτ 6 ν ιι * δσα _ετκπελεσεν « αρ τοΟ ΠαγκυπρΙοο Βυμνασ ιου και • _ιης ιν γινει Ελληνικη ς Παι _βεΙσς _της Κυπρου . _Ακβλοωβως ειπεν 5-• π σημερον το ικπαι _Γιυπχον ζητημα · ιης Κ οπρου ευρισκεται εις _κρισιμωτατην _φβοιν , ικ των « ρου • _παΟειΟν τοΟ _ΚορκΛρχοο ν αφελλη _νΙου _» ην _μαΟη-ιιωσαν νεολαιον τι ς νησου , _ττλην <(| « _ροστιΛθειο : τοο _σΟτη βα εΙ »· αι μ _,-στοιια , χωρις >·* καυση το _ζητηικα να _παραμενυ _αοβαρωτατον . Εν _συνεχεισ _ιζηρε την _χειρονομι βν -ιης ΣχολικιΚ __ Ε _οοοιΙας ν * απονειιιη το _αναμντ _β στικον _κυικ ) ιλο · ν _ευγνωμοσΟι η _^ κρ _6 ς τον κ . _Αιβιιιιν , την _οιτοισν _ιχαρακτηρισε , _λβιγν των _ιπιχρατουσων ιν Κυπρ ω συνθηκων , ως ραρυσημαντον . Τιλος 6 κ . ε _οφοκλιους , _εηιΓΙ-6 ων ιν _μεοφ ς *) Προτατων _ιηεο · _φημιΟν το _κιΛιεΑλον , ηυχη _βη ι _!? τον κ . _Ατοαβιν συντομως να ικπληρ ωσ α τα _καΟ-ηκοντα τοο αβιο · μευτως εις την Ελ ληνικην Κο · προν . Τδ _ατιονεμηΡεν κΟΠΕλλον ιινοι _αργυρουι , φιριι 64 _κιχαραγμ _ινας _ιιι · _αυτοΟ _τας 6 _ζης λεξεις : « Η ' Εφορεια των Ελληνικων _'Εκιτσι-Γευτηρ ιων _Λιυκο _^ σΙας Κοπρου τφ _εκλεκτη _της _ΠοπδεΙας ιργ _ατυ _Βινικφ 'ΕπιΟεωρη _-ηΙ κ . ΑνσστασΙω _Ατσαβε —Τιμης και ευγνωμοσυνης _Ινεκιν — _ΛΟγΟυοτος _1952 >> . Ο κ . Ατοαβις , _αιτοοαων . ηυ · _χαριστησε _θερμιΞος δια την τιροσ · _γινομινην προς αυτον τιμην και _ανεφιρΟη ιις την _τιμητικη _ν , ως _ειαεν , ΙστορΙαν τοΟ _Παγκυπριοο _ΒομναυΙου , τοΟ _ωποι ου η _4 _ημι ειναι _Τι ανελληνιος . Η ατιοδιοομ _ενη _ιις ιμε _τψη ι _, ειπιν . _αναφιρι _.-ται ιις την Ε _Κλαδα και _βισδη _^ λοι την · προοηλ _, ωσιν _της Χ _χολ'βΙ κης Εφορειας ιις τας Ελλι ινικας . ικπαι & Βιηικ : ος _αρχας . _ΧΑκολοΟΡως ιξηρι το ιργον των Σχολικων Εφορειων του 'ΕλληνισμοΟ . Ιδιαιτερως Η _της _Κυιιροι _) , ι « ιρεκαλεοε 61 _τι » ν κ . Σ οφοκλεους να _διαβιβωσ *] ορος την 'ΕφοριΙ * αν Λευκωσιας τ _^ : ς θερμως του ευχαριστιας . 'Εν συνεχεια ο κ , 'Λτσα _βις _οτκγροψμισι ιο _ιπιοιικιιιομι . υον Οπο τοΟ υπουργειου Παιυ _ιιας _ινδιαφιρον δια το _ικτταιδ _ευτικον προ ιλημσ της _Κυπρου και ηυχηΟ η _Οπερ της τσχι _ισς Ενωοιως της μι την _μητ ιρα Ελλαδα . Εκτος τΟν Ομιλιων η εορτη περιιλαμ _βανι μικρον καλλιτε χνικου προγραμ μα : ικτελεοΟιν Οπο των μανητων . Ουτο _ιψαλη υπο τιον μαθητη » και μαθητριων το ασμα « Η Νικη · , απηγγ _ιλΟ η _ιπιτυχ _αστατα το ποιημα τοΟ Παλαμδ « Ο Οιιος . Γραχος » ο , _ιο της μαθητριας Αν & ριανης Μικοδημου και _ιξετελιοΟη εις το βιολι υπο τοΟ μαθητου θ . Ποιπα _χρυσοστιμου η Σερενατ α Κοι ) π _ελικ . Εν ουνιχι _ιο προαιφ _ιρΟηοαν αναψυκτικα _ιις του » προσκικλημινους . Τιλος _ε _γιητο εν παση _οιμιοπριπεια η _υποοτολη της » σημαιας και οι μαΟιτ β' Εψαλαν τον ΕΟνικον Ομνον . ΟΙ μαΟητα _ι και _μαθητριαι _τοι » Παγκυιτρ _ιου Βυ μνασιου Λναχωρου _·^ 6 Β _/ ημιρον _ικορσμην _ι _|^ ο , *¦ _·» . λαδσ την Β μΙτη _ν . 12 ην Αυγουστου . ΜΕΟΣτΠ ΤΕΧΗ Ι ΑΚΑ ΛΕΜΕΙιΟ Ι , ( 1 ( Του ανταποκριτου μας ) . _—ι υν ηλθον σημερον εις το > _οιχημιι των _Νειον Συντεχνιω ν Λεμεσου . _ιερι του 70 εργαται Μαουνιε _ρηδες και _Λεμοουχοι Λεμεσου προς : τον σκο . _τον να Ιδρυσουν Νιαν Συντε _χνιο-ν . Προς του- συγχεντρωθεντας ωμιλησεν ο νομικος 2 υμ 6 υι 'λο · ς των Νεων ιυντ _εχνιων κ . Χρ · . Λ . Μιχα ηλι « ης δια τους ακοπους των Ν ιο ν _Συντεχνιων καθω ς χαι διο » τα _ωφελ . _ηματιι ιω οποια επιτυγχ ανονται δια τον ιρ γατ _ην εκ της οργανωο _εως , Κατοπιν τουτ ου απεφασισθη -η ιδ ρυσις Νεας Συντεχνιας εργατων _Μαο-ννιερηδων και Λει *· ( _ι ουχων Λι | ιεσ οΟ χαι εξελεγη προσωρινη επιτροπη εκ _το > ν _κ . κ . _Αημτμριου Μαχου , Ανιιρε « Παμπου , Ιμ _πραχημ . 'Αλη , _Μουστιιφα 'Λλη και Ουσειν _Τοαιμι ι ' ι οποια θιι ( ι _ροντι ση δια τιιν ι . _γγραιρην της ως ανω συντεχνιας σι'μ _(| . _ειινως προς τα ς προνοια ς του νομου Περι Σ υντε - χνιων . Τα Μελι | της Νεας τα _οιιις * _£ υντεχ _* ια _υπολογ 1 ξεται δτι & α _ανελ-θουν εντος των _ημεροιν ει εκατον εικοσι κα ' ι πλεον . ΕΠΙ ΣΦΕΤΕΡΙΣΜΟ ΛΚΜΕ 20 3 , π ( Του _Λνταποχριτου μας ) . — Εν _πρισιοπολ * _προσηχΟ η σημερον ε # _* ιιον του δικαστηρ ιου κατηγο _υοι · - _μενον οτι εοτιριτε _^ _ιβΟη ποσον _ι 'Λ λιριΤ » ν το * εμπορου κ , Δαο νη · βα >( ιαιΛ » ι . Ημερα διχαστικη ς Λγαχο ' _σεω ς _ωρισιη * η Ι _») 1 ιεπτ _πιΛριοιι 1062 . >¦ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΙΣ ΕΚ _ΓΡΑΙΕΛΣ _ΦΡΟΥΤ 41 Μ ( ΤοιΟτσ πρεπει ν * · πλ , _υνωνται καλως ) . _λ ' _υμοιιι _ινοις προς _υπιοιμιον _ανιιχοιιτοιην , υ . το του _ΛιευΟνντοΟ _τω-ν _Ιατ-ριχων και 'Τγειο _- νομικων _'ΤΝτχι _οιων , _τρ _οειδιιποιειταε το χοινον , οπως δλα τα * ιρο 3 τ « της εποχης , και Ιδια » _εχεινα τα οποια τρωγονται _αχιιΟελριστα _( _δποις τι * μηλα , τα ροδακινα , αι _οταψυλαι . κλπ , ) , _πλυνωνται χαλΛς _, διοτι ειναι _δΛ _, ινατον να επιφε ρουν δηλητηριαοεις _, λογιρ των διαφο - ρων δηλητηρ ιων , με τα οποια απο κουρου εις καιρον _τι'ε-ιαζον ται τα _ψιτα προς _χαταστυοιρην εντομωΛ · και _Οεραπειαν εχ οια-(| υρων ι | _ντ ιχων ασθενειων , _Ιδιαιτερα _προοοχη πρεπει να _υιδετα ι . εις την _χαλην _^ λυοιν των _ιι-ιονιοιν , τα οποια διδονται πο _* ος _δροισιν ε ' _ις παιδια . Γχομν ηδη _σημειι'ι Οη περιπτωσει _δηλτττηριασεο ) εκ 6 ριυ _· _σεοι : ( Μ / . υι ( ον αρουτων . Ι ** _^ ιιιι ρρ _^^^^ _^^ _ρ _^^ _Ρλ ι μ _^^ ΚΒ Εκα _^ Μ £ _^ ΓΙ 81 Ι Κα ' ι σε ' ις _επιβπ ΜΓ _ρ _^ _^ Κ Ι _ουνχαβε να γ ι- ΥΚ : ! _^^^ _^ _' % ε , # ιΙ 11 ι- £ τε πλεον χ _ξι- _^ Α _^ _Λ' _% ' _Η _^ _ΦΦ _^^ Β _ΙΛ _» Ι _ερχστος . Μ _^ Κ . _^^^^ _^ : _4 _ΜΚ 1 Ειναι θαυμασι ος ο Ι _^^^^ Κ _ι . „ , _< Η _^ Ηη . τροπος , με τον ιιοι · _^^^ _1 Η . / ιι ' ? ι ' , _^^ _ΗΙΓθι ¦ . ον τα συστατικα της | Μ | , ΜΜΓ Β ε _^ # _^ ι- . _ιτ _& _Μ _^ β / _αβΚκΓ _δρσεττικ 1 ) ς σοπσυνα- Γ _^^ _ι _^^^^^^^^^^ ι , _^ _ _* _*^ 6 ας τοΟ ΛΛΞ _ηι Μ _^/ _ιΑ _, _υΜιψ _^^ _Μι _^ -. & τουαλιττας _ινιργοον ¦ _βΙ _^^ _Γ _^^^^^^ % , ι _^ η ιη | _της _ιπιΓερμΙβος . _ΚΚ _^^^^^ Ρ _^ _^ ψ _^ % _^ , Ι την οποιον καμνουν Μ _^^^^^^^ / _^ Λ _^ _, _^ 1 απσλην και πρανμσ- _^^ _ι _^^^ _^ _Τ Μ _> _^ Α 1 τι αιι < ραστον . _λιγει _¦' ΕΙ . 5 _^*·^ ι » * _€% & _&¦!& , _*/ ¦< _' _& 1 ι | ΤΕΡΕΖΑ ΡΑ ·|· Τ . _ΜΜΑΙ _^ Μ $ _%$ Ι _^ » _Κ < ι _^ Β $ _&>!&& Φ ικ ™ ν < _ωΑ · * ι _Α . _λ- % _^ ι » ' _^^ V Ενας _ασ-ιι ρσς του κινηματογραφου 6 ι . _τ τι _τολμ · _9 · _ποτ 4 να _παραμεληοι ] την _ιτι _ιΓερμΙΓο ( ι , ι τοπ * . Αυτ 6 ς ειναι ο λ 6 * γος 6 ια τον _οποιοη 1 • _ι- _^ _Χ . _*» _βιλι _ιηκιι ΤΕΡΕΖΑ ΡΑΙ Τ βι 6 αιο , δτι κο = · * _- £ _^ Κν _^ ν _' 11 _« _οβημιρινον σαηοι > ν ( θμο : με τ 6 αρωμα _:-« _% * _3 ' _·^ _^^_ τικ 6 _οοεττοΟμ ΛΛΞ της _ιουσλεττας . Δωσατιι _^ _Α * _^^ . _εις την ιτιι _Γερμιβο σος σι _> _την την _)^ ι _ι _ςο _··» _^ _, _^^^^^ _*^^ _^^ _τττη χα ) _Αωτκατι »( Π Φροντιδα . _ΕΙνοβι | * _Ριιιι _' _^ Β _^^^^ ι > Τ ' _-Ι _^ Υ ΥΡηΥ ° ΡΠ κα _1 _ιΟκολος και _πραγματτι ¦ Μ _^ _ιζι * _ιΒ _^^ _- _^ Φ _^ _- _^ ιι _^' _- _^ _οπτοτιλ _εοματικη . β- _^ _Κ _^ _^ _ιΤνεΒιι _Ι _*^* _Η _^ ' _® οτ _ιυ ΡΒτΒ · δ * 11 Τα _λι-ττα και Γρσ · 1 _ΙΙ-ηΡ _ *· _^ _, ι _ω _^^ ι _^ _^ ο _««* « _υστατικα _της σο * . · ¦ ΕΙ _ιι : _/^ _ιι _^ _ν-τη 5 θΑ ρ - ( _ι _ττουνοΕ & ας προσδιδουν εΛς Γ * ν _¥ Τ * _5 _^ _^^^ _^^ _^ _ν τι 1 ν _ειΗδιιρμΙ _δσ νεαν δρο · _¦^ _ιχ _^ : ν _^ _- _^ Γ _^^^ _ι _* ν και χαριν που _ελκο _^ _Ι _^ Νι _1 _»/ _Τν _^! _θΒι _^ _ΧΝ ουν _και μαγευουν . ¦ _^ Ρ _^ , > _Β * ΣΑΠΟΥΝΙ λα : _ _* _*^ ν ! _% _ν = _·^ , ' ·' β αρωμο _ιτικο λευ _*> _% _3 υ ' _^^ _ιι _— - Β ' ¦ ¦ - ** ' α _* ΧΒιβυν '' των α · | _^ _^^ _'·^ ΧΒ _^ '· _,, ι- ' ··· . ' _ατ ερων του κινπμχ- ι κ . ι τ _3 ι » ι . ι !· .. · . < ι ·· ' ¦¦ ν _·· . νιν . · _ι · ' τβγραφ _οι ) . ! ΠΡΟΙ ΟΜ ΛΕΓΕΓ ' ι 1 _Ιμαπκο _ς κηπος- μαγικο παααυ _ι _Ι · Ι _Εημερ βν ΠΚΜΠΤΗ _Ν χαι αυριβν ΠΑΡΛ _^ ΚΙ _-ΥΗΙ _Ν - ι Κνα _Λριιι κι _. ( ιινταιι ' ι , _οι-ναΤι ' _ι , ρκαλι _ηπχο . . . _γνρκ _ι'ιη _ .. ] στην αιι οριρη ΙΤΑΛΙΑ ' Τ πιο αγριο χαι ανη λεες ανΟ _ριοποχι-ιηγι .- _»«»(· γνιορ _αχ ι ' ποτε η οθονη ! ... ' , ΓΗΜΑΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ! : _( ΚΛΤΙΙΙΟ 1 ΙΛ 2 Λ , ) . Με Ββ _υ ριαμιχο χα _τε ρι : * ΛΟΥΔ ΜΠΡΙΤΖΙ _Οι . Ι [ την γοητευτικη * ΛΗ ΠΑΙΟΓΑΜ , τον _οιφβχοΒι 3 _• ΑΛΤΟ ΦΑΠΡΙΤΖΙ * . & .. ' Ι Χ ειλ η ... απαλα , γλυχα . . . που ιμλοι'ν με παιιο : ! Κ « . α * * ·| ι > ι _* .. . _πρυ _διοουν « γρια ... Λ _^ _ασι , .. Αγωνια ,., Ππ , ηι · >· _^ πιτι κι ... . Λριι _ματιχο _ξεσπασιια . _^ _» ι _ιιι _* ι » ιι » _ι ιιι · _«« _χιχι _^ ιι χιιτττ χτ ςχςγχ ιχι 3 ς ··»················· *··············· Β , _(···{ ΙΕΙΔ ΟΠΟΙΗ ΣΙΣ : ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ _| _ΑΒ 1 ΔΙ 0 ΚΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΝ ΚΗΠιΙΝ ! . — , — . • ΙΙ _λΙΛ _ι _ργαειχη Κ _εν _ι ριχη _Τριεπι-ζα _Λιδ _., ιχιαι _π , διευθετηση βια την _προπαραο χευην Μικτων . Λιπιια | ιαιυιν · • τι ' υιυι · 7 ,: ! , (| ( _Λναμιξις _< 1 · ι » σι | ιιρ ιιι * χιιι βειιχης Αμμιιινιιι ) _με ' σα ει ς μικρου _σιιχχου τ ιιι ν 10 _οχαδι _ον δια _ιιδιχ ην · • χρηηιν των Ιδιοκτητων μιχρ _ιι ιν _κηιιιι _ιν , οι οποιοι κιιλλιι _-ρ · ! 5 γουν λαχανικα _χαλ ΛνΓη . ι • ΟΙ ε . νδιαφι _ρομενιιι συνιιιια ι ιιι ΛπιιΤιιΟυυν ιι ιι _*· ι _> ! • ανιιπρ υοωποι 'ς _ιης Ι ριιπι ' η , κ . χ . υ , Ι ' . _ιιιαχαριιιν _Λτ δ . ι • ιι _Λευχιι 'Ο _ιαν , Βιιιιρ νιιιι Ι ' π , Μιιρ ' δι ) ιι Αιιμ αχιιιητ » ν ' • και Λαρνακα , Χ ( ιι Λ . Ηι μιστι ιχλι _ιιμ ει ς Λιμεοιιν . ι • ΤΙΜΙΙ ΙΙιιΛΙΙ _Ε 'ιΙ ' ι : 7 , · ι . Ιν οιιχχον την Κι ι . χ ,, Λ , Μ · . } _• Ι _ι $ ιι 5 ο 8 η _υπε > τι ι » _ι υι ' _ερν _κτι χιι _ · • Κεντρικ ης Ι ' ρ _«* τ ι { η { Λτ _δ , , φ · ΑΝΟΙΞΙΑΤΙ ΚΕ ! ΑΒΑΠΕΣ ΚΛΤΗΒΟ _ΙΙΛ ν ,. _* Λ _,. Τ 51 _ΙΜ _ΙΙ ΛΠ _ι Ν - _Ι ΟΝΙΛ _ΧΙιΝΥ — Β ΚΛΚΝ Μν , ΛΚΤ » | ιι ιην ορχηστρα ιπι _· , ιημ _ερβν χαι κυριοι / οτον κιν _ημβιβ _^ _ρΑφο Π Α ι Λ ΑΧ _ΠΤΜ-ΙΙΤ 1 ¦ ¦ ¦ - ¦ _* Τ ¦ ¦¦ Μ ¦! ¦ Ι ¦! Μ II Ι ¦ Ι Ι 1 III Ι ¦ II ι ι Ι 'Βγγλ * ιτ * _ρελθουσ * ν ε 6 _δομαδχ , η _Οβδιβ 6 _ΜνιΒβΙβιβ ι ΙΛΑ ., _εδημβιιιτισε τηΛ * Ε _τ πσι ιχν Ε _·» ι 9 εσιν _χοιι _τδν | Ισ _βλονιαμον της , β οποιος υεικνυει μεγαλ η ν _μει-, _ωοιν των _χεριων τη 5 · | Η Ο μο 5 ιτοι *< 5 _ι 3 ( Εμποριου ο _ΓιομηχανΙας . Κοι _πρου . εινχι της γνωμης , δτι το _Κυπριακον _χοινδν ι 8 χ _εηειυμει να ν νω Ρ 'ιι _) τα κατωθι , σχολιχ , δημοι _αιευθιντ α _εις την _εςρημεριΟα « _ΟΑΠιΥ ΕΧΡΕΕ 88 _^ ι τβυ Λονδινου , την 29 ην Ιουλιου , 1 _ » 52 : — ι . Ο Ισ _ιιλ . ογισμος της ποτε _ευημερουσης ιδιω _τικι ι [ 'Κ _τ αιρ _-ιαι — ιλεγχομε . της τι _!> ρα δπο τοΡ Ταχυδρομειουι _ι'διτ _ξε χιρδι ι , κατ α το ληξαν ετος , 195 ι , _κι ' μαινοιιενα , απο ι 75 (! , 0 _( Μι . — _μιχοι ς £ Ι , 4 Γ 1 , 0 ον . — Το μιριομα ι τη : ποδ τυ 'Αρ _χιτιι | _ιειον—« _ι'αρο ΚΙσοδ-ημ _ιιτα : δηλ _αδη—| _εμεκοΟιι Ατο 4 % εις _ΑΙΚ . ι - * ιΚαι το προσεχε ς ετος Πρι ιΙιλεπεται ι ημι ' α . » ι · [ κτυ υαν τα τιλη ιη _) χ « 6 _δσιι . ι _ι _'Κ Ιδια παλαια ιο » ιορια , . Μια λι ' . _τη _* οα ιστορια . Α , _το | Ινται ρριαν μο __/ . ιστα , η οηοια , προ πεντ ε _ψο / . ις ιτων — ιι το τ _ελευτ αιον ε το της . _ανεξαρτησι _ιι _ττ | — εδειξε κιμ- δη £ . 1 , 4 . 18 , 0 ( 10 , — και εη λ _ηριοσε μερισμα 554 % . > ι _»¦ ΑΙ _προιτι ' ισιι _ς , _ιπιο ης , ι ιναι αι _αιτυι . _ιι ιλαια ' ι « ριι-| ι | α ( ιε ις . Ι'ο πνευμ ( ι πλη θωρισ μου . 'Τψτ ιλοτερα κοβτα ( _ιιεκιε _ρηιιι ισεω _της ' _ργασια ς . ι ] ι · 'Αλλα . ποτι , . τοτε δεν υπαρχει χ < ι ι ' ι αμυδ _ρωτεοα ι ειοηγ ηοις , οτι , _οιονδηπ _οτε ι · _δλ _, ιον τουτων την κακην [ δυνατ αι να _εξαλειιιΟη ., δια τ ης _ηυςιμι , ινης _ιλποτ _ελεοιιαι τι ζης δραστηριοτητος , και , οτι , κ _( ιλ . υτε ραι υ . τιιρεσιια ' δυνα νται υα _προσελκυ-οουν περισσοτιρ _ατ . _τελατειαν . ι ¦¦ ΙΙ πικ ρα αληθεια _εινια _, οτι , _ι'ιτα τον ? λεγχον τιι _ι * ! Ταχυδ _οομειου , οχι μονον τα κερδη τι ) _Οιιδιο 4 _λνιτ _οινβκ ι 1 * 1 »· · . _ιχουν _μεαοΟη . _Λλλ' _αιοαυτεος χ , _τιι τυ ιπιπε δον ιη : [ αποτελεσματικ ης δραστηριοτητος τιιν _^ αλληλων τη Ρι χει ικ · ιυσιΙ , ομου μετα . τυ ιν _κεριαΥν . ι _>· ' () τι * πος τη _ΛιΙ _τοχρατοριας μιιιι | Η | ιοιρε _ι < _ι ια ιος ι καθυστερησει : εις τΙ |· ληι | _ιν _νεητεοιον _ειδησεοιν , εκ Λ < _ινδινοι _* . . Μι _/ _ιτιματιι _πμιις : την Λυστραλιιιτ χαΟ υστιρηΟηοαν ι ι , _ιι _)» ' ιδ ρα , ΛνΟ _ροκτοι του ιμποοιυυ , _Ρχυντες _επειγου-[ πα ς παραγγελιας . _ιρι- _διιιδ _ιβαπιν , _εκ _'ρραζουν παρΑιιοια ι _παραπονα . ι [ λ Ολοι θρηνουν την παλαιαν ( Ινεξ _'Ιρ _τ ιμον _0 « Ι ) 1 ο _& , ν . ι _· _α-ΙθΗ · ι ΙΛ _< . Ολοι / ρονολογουσι τ <» ς Ανηστιχιας τιιιν , ] ( Ιπο _της 1 ης Ιανουαρι _-ιι _* _. 1917 , της ηιιεοιις , δηλαυη , _κιιΟ ' ι η ν η 'Κτα _ι ριΙιι αΒ 'ιη ι ν . ριιτικοποιηΟι ) _*· . ι ι _ννν _^> _* _ν _^^ _' _^^^ _Λ _* _νν _^¦^^ _Λ _«^ _Λ _^^^ _* _ι _^ _Λ _^^ _ν _^ _. _^¦^^ _νννννννννν _ννν ΠΩΛΙ * ΙΤΛ Ι ιηιχεοοη ' λι _- χι ( ρι | ιιις , λυγ ιμ _ιιλλοιν _ΒιοχολιαΙν τ ου Ιαιο χτηιιιι ' , Λια πλ'ι _ρυφορι · ( ι ι 1 τοτ ( ι 0 η _τ ε προι τον κ , Χα _ιιπι'ν Καυ _χαριδιμ _* , ιιδο ς Λι ' ι · _Λρας _, ( _ι ρ , 1 ( 18 , ΑιΙι χωα _ιιχν . _ΖΜ ΠιΒΒΛΙ ΔΛΝΚΙΟΝ _Ζητ _εΙτ _ια δι ' ινιιον ιχ _υ . ιιι _, ιι _λιριιιν ε ' να _τ ι υ . _ιοΟη χη _νυοκτ Ιστου _οιχιας _Χσι _τριιδν πι _^ _τχιιμινων καταοτ ι , ιιΛτων . _πλΙ ) θΙον του Ι '«) λ ( γ _ρα (| ιιοι ι _Λειι-κι _ιιυ . Αποτα _ΟΙιτε ,: οβος _Ιολ */ ι )( ιο 0 Λρ , Ι , _Λει _* και βιιι , 'ΕκδΙ βπ » Ιν _ΛιυχωοΙα ιι »* τι ! ΙΙ ιαΜ ιικ _« _'ΓΟνοε Ατ- {) , — - _Τιποις Χ |) . Β , Στ , < . ον _. ν '' 2 «! & ΤΙ *·* , Λν « _ιοιργ ον ιι-ιι Δ . )«( α . υπομνησισ δγ οδ 1 κουσ ερανου ς 'Τπο τ ης _'ΚιΒ ιτ _ροπης _εχδοσεοις αδειων πι ? 6 διεξαγιογην ινδικων _ερονιυν ει την- _πολιν _τιις Λεμεοου υπομιμνησκ _εται , δτι , ουμφωνι » προς αρθρον του _νυμιιν σι'λ ) . ογη ιρανιον εις τα 6 δοι · ς και ατιι οΙκιας εις _οικι _ - ιιν , πρεπει νιι _υποδαλ . _λωνται ει τι ιν _Διοικτισιν της , ως ανω π *· λβ « ς _αιτηοεις προ 20 _ημεροιν απο τ η : οοιζο | ι · ι _· : ι _) ι _ε-Ι αυτο ημερας διεξ ( ιγο > γης του ερανου _ειτλ ειδικ ου τυπον , ληπτεου π «· ρα τοδ _ΒοιΜιειου της _Λιοιχησιιος , και αι « Ιιησει ς να . τεριλαμ δινουν λεπτομερειας περι τη καταστασε ω ς : του _αιτητοι _, του σκοπου του ερανου , του Αριθμοι _τδν _γβνομινιον _αιτηοεων δια τον αυτον . σχοπον κατα το τ _ριτον ιιος και την _ημερομηνιιι , ν της διεξανο ) γη του ερανοι * . ΖΗΤΕΙΤΑ Ι ΚΑ © ΗΒΗΤ _* Η 2 _ΤΩΝ ΕΜ ΠΟΡΙΚΩΝ Ζητειται Καθηγιρη των Εμπορι χων . Ετησιο ς μισθος μεταξυ £ 3 _Ι 0 — £ 450 , αναλογως προσονκον κ « ι πειρας . 'Απβτ _κδ ητε : Ιν _στιτουτ ον _Λευκωοι _» οδο Κορα η αριθ . 4 . _ΛκυχΜ _βια . ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ Ζητειται υπηρετρια δι' Ενα αΒοιιον . ΑποταΟ _ητε : κ . _'Λντωνινν Χαοαλαμπους , _εργοσταοιον Ι 'ηλεαχιινιον Λειν . _ιοσιας . ΤΙι _6 Ηοι _ιβΒ _ιΚε _ννειιιΗ _οΒ ΟΙΟ ΠΙΟ ΘΕΡΜΟΙ ΕΙΜΑΙ Ο ΚΑΙΡΟΙ ι : Κ _ο ιηοΒβ ααη _^ _οΒου _β ΤΟΙΟ ΠΙΟ ΕΠΙ ΚΙΝΛΥΜΟ ιιη ριι _Βε _ιοβ-εΒ _βαιη _σ _^ η Γβ ! ΚΑ Ι ΑΚΑΘΑΡΤΟ _ΜΠΟΡυΙ ΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΛΠΙ 10 _ΟηΙγ Κθ _βιβ ι » _ Λ < _ιΛιΛι £ Αι < _ια , > ΜΟΠΟ ΤΟ « _Ρ ΙΤΖΙΙ . ΑΠΟ Ι ΤΠΙΙΟΥ _Ι ΛΙ ΜΕ ΛΙΜΟ _ιη α _ιηοαθΒη Βιι _οΙοΒγ ε · Β : ΜΑ _Ι _ΥΒΧ ΙΟΝΟ ΕΡ ΒΟΙΤΑΙΙΟ Ιο Ιαιι _ςΙβΑ < 11 γ ββηη _β ! ΒΙΑ ΜΛ ΚΛΤΛιΤΡ _υΦΟπΤ Α Ι ΤΛ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΜΙΚΡΟΓΙΑ ΡΙΤΖΙΙ _ιι ι _ε _βυρΒ _βιη _β _ιθ _£ _-θΒ _6 Ηι · η ΤΟ ΥΠΕΡΟ ΧΟ ΠΑΒ _ΟΤΟ ΣΟΓΙΕΤΙΚΟ ! ΙΣΧΥ ΡΙΣΜ ΟΙ ΛΟΜΔ 1 Ν ΟΠ , 6 ( _Ρεουτερ ) .-* Η ιφημερις - » οΟ Σοβιετικου Κομ _μοιπΛΟΤιχοΟ Κομματος _ιδημοοιεο _οε οημιρον _βτι « χιλιαΙΗς αβωων _ιψονευβηοαν η ικαηοσν ζωντανοι » _συνεΜιΟΒ της · Αμερικιινιιιη < αιροηοριιιιι ς _ιιτιΓρομης κατΑ της πρωτ _εοουοιις της Γορειου Κορεας ΠυονγιΛν * κα 1 ι _** _λον Υιιτονχ κων χωριων , κατα την πσρελθοΟ οαν _Δεοτιραν . ΔΑΣΙ ΚΗ ΠΥΡΚΑΙ 'Α _Κατ ' επΙ _ιιτυιον Λνακοινα _ιοιν , την Ιην _Λυγουστι ) ιι _εξΒροι ' ιγι | τυ χαιος _πνςικα _ι α _εις την τοιιι _·· Οκι _ιαν _« ιι _ιχταλλιχι _» , πλ ησιον του _χωριοιι _Κορνοκηπο , χιιτιι _ατ ριψαοα _Λαιτ _ιχην _ιχταοιν πεν - τε πχαλιδ ν . * _Ιι ιππνεχΟε _ιοιι ζΜ μια _δπιλονιοΟη « Ι 28 _λιμας . ΔΗΛΠΣΙΣ Λια τ η _πειρουσιις _Λ _ι | λιι _ιιτ _· ι _ι ' ιπο τουδε _χυ | ι . Ις το _εξη ( _Ιιυπογ ραφωμαι Νεοφυτος _Νεαρχαιι _ΙΙηρειι ρ ( ' _ινιι _Ννοι | ιιπ ι ι · -. αρχου ιιι _μεν . ρι οημιρον . ' (> δι _, _λιι _ν _Ν ' εοηυτο _ _Ν ' εαρν . ου ΙΙ ' οοειι _ ι _/ Ι _ς Λροσχαλ _ει Λ 3 ΒΟΨΕ στον ΑΝΕΜ ΟΜΥΛΟ Λ ΜΑΙΡΗ _ΠΑΡΜΚΝ να σας τρ _βΥαιιδηβ _, ι το τοαγ η ( Λ | τη _ι Α _(?»( ιΧ ((( ις σης , * —Υιτι _ρβ-χη β _ριιιυα . 'Κ _^ _ΟΛιραλιοτα _ΚΓ _εγχαιοαιι _ Τ 0 « η _*( ακ « .

Τίτλος Θέμα Σελίδα