ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΒΙΓΡΑΛΤΑΡ ΕΙ 2 _ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ Δυο _οπουδαιοε _βεαοι-τα . — ΑΙ _αναλογικι του ενος με το Κι > - πρικχεν , ρ— _, Η _επιδρικτις τοδ _οιλλου « _Ις τα τη -Μ . Ανατολης . _ΑΡΟΡΟΝ ΤΟΥ Α _0 ΗΝΑ ΒΚΟΥ « _ΕΟΝΟΥΣ » Δυο μεγαλα θεματα που ηγερ-Οησαν τας ημερα αυτα , το του Βιβραλταρ « αι το μαροκινον , ιχουν _δαθικε ραν σημαοιαν απ' αυ την που εκ πρωτης δψεως του διδεται . Και μυς _ενδιαφερουν , ημα ' του Ελληνα , χαι τα δυο , το πρωτον λογω των αναλογιων του με το ζητημα που υπερ παν αλλον—παραλληλα | _ω το _βορειοηπειρωτικου—συνεχει , την _Ελληννχην _-ψυχην , το δευτερον διοτι οι αντικτυποι του φθανουν ε α _> την _ιδικην μας _ζωνην , Εως ει Κρατη , σαν την _Λιγυπτον , την _Συριαν χαι τον _Λιδανσν , που δεν _εινε δι * η ) ιας δλιγωτερον γειτονικα _, απο _ο , τι εινε η Ιταλια , η Βιουγκοσλαυια και η Τουρκια . Μακραν ημων η Ιδεα να _επηρεασθωμεν το παραπαν απο την _πνευματικην ουγγενειαν που μα συνδεει με του Ισπανους και απο την ιρυσιχην συ | _ιπαθει αν που _αισΟανομεΟα δι' αιτου . Το _Εεκινημα μας , -αμφοτερων , κατα του κομμουνιομοΟ το 1936 υπηρξεν _συμπτωματικης μονον συγχρονον και τεσσαρα . _£ _τη _υραδυτερον ο ρους της Ιστοριας μας εχωρισεν : _ημεις πρωτοποροι εις τον αγωνα της ελευθεριας , οι Ισπανοι ουδετεροι . Αλλ' η Ιστορια και η πολιτικη δεν εινε μονον αισθημα . Εινε και υπολογισμος ψνχρ & ς , κοι σημερον , με την προοπιικην ευρυτεραν , ημ _^ τορουμεν νιι _υποστηριξωμεν-οτι η Ιοπανικη _ουτεροτη ? μ _° 5 οχρελησεν περισσατερον παρα & ν η Ισπανια ητο _μαξι μα Αν ητο μα _£ ι ι _»« ς , Οα _ιιπεδουλοδτο και αυιη _αναμφισβητητως εις τον Αξονα , οπως και η υπολοιπος Ευρωπη- Λεν Οιι ηδυνατο να μας παρασχη τας αθορυβους , αλλα σημαντικα υπηρεσιας που Ολοι τωρα ομολογουν υιι μας παρεσχε κατα τυν πολεμον . Λεν 6 α ητο εις Οεσι-ν η _ιιορτογαλλια να ριψη το 6 αρος τη ε ' ις την πλαστιγγα υπερ ημων και να προσφε ρη δια της _σιμφωνιας της 12 ης Οκτωο ' ριοο 3943 , τας πολυτιμους αεροναυτικος δοσεις των Αζορων νησων εις του _Συμμαχους . Και αντι ενος χρησιμοτατου και πολεμικως _αιτιου συνεταιρου που απεκτησαμεν απο της αμερικανοισπανικης αμυντικης συνθηκη της Μαδριτης της _ 26 ης _Σεπτεμβριου 1053 , _Οοτ ειχαμεν ενα επι πλεον αμφιρρε . _τον κα ' ι χρηζον ανασυγκροτηοιως ευρωπαικον Κρα το :, σαν τοσα αλλα ... 'Λλλ' ος ελ 0 ο > μεν εις το προκειμενον . Ζητημα πρωτον . Την • Ιην Αυγουστοι ) 1953 , ο Φρανκο εΟεσεν απροκαλυπτω ζητημα Βιβραλταρ δια δηλωσεων του _ιιρος την ημιεπισημον εφημεριδα « 'Αρριμπα » . Την Ιην Οκτωβριου , δεκατην _εοδομην επετειο ν της ανακηρυξεως του εις _αρχηγον του Κρατους , εσ ημειωΟησαν ει την Μαδριτην και τας αλλας Ισπανικα πολει ς _ευριταται λαικοι εκδηλωσεις υ _.-ιιρ ανακτησεως του Γραχου που απεσπασεν αυθαιρετως απο του Ισπανους το 1713 η Αγγλια δια της περιφημου συν θηκης τη- Β *·' τ . _- '/ τη . Τελος , ολως _πρυοιμιτως , ο μεν Ισπανικος πληθυσμος του Γραχου _αηνηκε να εννοηΟη οιι η . τροοεχης διελειχιις ιξ αυτου τη ΙΚ'οιλισσης Ελισαβετ δεν εινε επικ αιρος , η δε Ισπανικη _Κυβερνηοι προεβη δια του ει ς Λονδινον . _ιρεσ 6 _ευτου τη κιιι ει σχετικος υποδειξεις προς την _υρεττανικην . Αποτελεσμα : πρωτον , _ανακυινοιοις οτι η βασιλικη επισκεψι ς Ι ) α _λαΙΙη οπωσδηποτε χωραν , κιιι δευτερον , δηλωσεις τοΟ κ . ΙΙντ _εν εις την Ιιουλην των Κοινοτητων , την _ΙιΙην _Ιανουαριου : « ΙΙ _Κυβερνηοις της Λ . Μ , δεν _[ _ινε διατεθειμενη να _προιιη ει οι ανδηποτε _μεταβολην ει ς το καθεστως της αποικιας , ου δε φρονει ιιτ ι Εν τοιουτον ζητημα δυναται να κιιταστη _αντικειμενον ο ' _ιιονδηποΤΕ πνιομιλιων με ξενην Λυναμιν » , ΛΙ δηλωσεις αυται ενθυμιζουν _κατ-υΛληκτιχιι ( ι _) . _λιις , _που μα ιν διαφερουν _αμεσωτατα , δια καποιαν Λλλην _^ . _τοιχιαν _» . Εννοου _- μεν πληρως την υρεττανικ ην νευρικοτ ητα ιιταν Λυναμει < _μιχραι » αμφισβητουν ιις την υρεττανι - κην _ιιυτοχοιιτυρ _ιαν τα αποκτηματα ιου Ι ' ι _·// ιι > _υι > ν τον _Αεοντηχαρδου η τη Αννας _Στοναρτ ... Κα ' ι εινε _ψεσιζον νι ' ι μηΟι'λη κανεις , Λτομον η Εθνος , _δικα ς και να _θεοιρη « _ινινιαρκτου » τας διαφορα . 'Λλλ' ιιυτο δεν εμποδιζει του δικαιουχοιι να εγειρουν τας Βιγωγ ας των κιιι , οταν Εχουν δικαιον , νι ' ι Χι ς > _61 ζ ( ιυν _τι ' ις _δικας ... _ζητημ α δευτερον . Εις , Μιιρυκον ισχυ ει , Βι .-ιιΙ τιιυ 1912 , Ενα Ιδιοτυπον και _πολυπλοκον καθεστως . 'Ο Σουλτανος Λρχπ , τυπικω ς , επι ολοκληρου τη χωρας , 'Λλλ ' εινε αυτη _οιηρο , μενη εις τριΙ ς _ζοινας : Τ 4 γαλλικον _προτεκτορατον με τας _βνο Ιθαγενεις πρωτευουσας , το Φεξ και το Μαρρακες _, και . τας δυο ευρωπαικα , το Ραμπατ * _αι την _Καζανπλανχαν . Το _ιαπαντχιιν « _ροτεχτορατον , με Ιδραν το _'Τετουαν χαι _« χαλιφην » ( _τοποτηρητην ) ονομαζομενογ απο τον Σ ουλτανον και Εχοντα Ι- 1 δικην του Κυ 6 ερντ | σιν , οπω αλλοτε Λ _Χεοιτιη ει την Λιγυπτον , ω χαι _Ιδιαιτε ρον _παρασιιμον , που υ _Χεδιοης . βεν ειχε . Και την διεθνη πολιν τη Ταγγερης , υπο διοικτριν αγγλο-γαλλο _-ισπανικην . _ιιε _μικοους σχετικως κλονισμους ( οπως οταν η Ισπανια προοηοτησβ , την 4 ην _Νοεμυριου 1310 , την Ταγγερην , διιι να την αποδωση , την _Ιιτ , ν ΟκτωυρΙου 1915 , εις το τριετες της καθεστως ) , ιο συστημα αυτο ελειτουργηαεν οπωσδηποτε κανονικα επι Ι 2 ετη . 'Αλλα , προ πε _ _ταμηνου , _συνεδ _») , δια _πρωττιν φοραν , _εκ-Ορονισις : του Σουλτανου Μωαμεθ του Ε ' , που ειχε , το 1927 , διαδεχΟη τον θανοντα πατερα του Μονλαυ Βιουσεφ , Σουλτανον απο του 1 ι ) 12 . Και αι _ουμιρωνιαι του 1912 δεν προβλεπουν βεβαια εκθρονισει ... Ο Χαλ . ιφη Μουλαι ! Χαοαν , την 25 _φν Αυγουστου 1953 , _δηλ-αδιι ιιεντε μολις ημερας μετα την εκθρονιση · , Εσπευ σε να διακηρυξη δτι μενει πιστος εις τον α _, υΟεντην του Μωαμεθ τον Ε ' . Τωοα , μιμουμενος κατ' αντιστροφοι · λογον τους αντιπαλους του Μωαμεθ του Ε ' , που ειχαν συγκεντρωσει εις Μαρρακες , δια την _εκΟρανισιν , του διαφορους φυλαρχους τη γαλλικη ζωνη , _συνεκε-ντρωσε και αυτο ει _Τετοναν του _φ-υλαρχου της Ισπανικης , οι οποιοι απεκηρυξαν τυν Μωαμεθ τον ΣΤ ' , « οργανον τη Βαλλιας » . Το ζητημα δεν εινε μονον μαροκινον , Εινε _γενικωτερον . Εινε ζητημα επιρροης επι του αραβικου και γενικωτερον του μουσουλμανικου κοσμου . Ο Φρανκο , « μικρος » , χωρι ς βλεψεις αυτοκρατορικος , προ ολιγων μηνων συναψας συνΟηκας φιλια με την 'Τεμενην ( Καιρον , 13 Μαιου 1952 ) και με την Περσιαν ( Τεχερανη , 22 _Νοεμβςιιου 1952 ) , αποστειλα τον υπουργον του των Εξωτερικων ει επισκεψει _ωβρατητος ει Δαμασκον , _Γηρυτον , _Γαγδατην , 'Λμμαν , Ε ρ Ρια _τ , προμαχο , τωρα , ενο ς « νομιμου » _μβναρχου , εμφανιζεται ως υπερμαχο της _αραυιιιης ανεξαρτησιας . Ολα αυτα εχουν τον _αντικτυπον τοιν ει την γενικωτερον πολιτιχην . Τα παραμονα τη διασκιψεως του Γερολινου , με την Βαλλιαν και την Ιταλιαν διηρημενιις και ασταθεις , η Ισπανια , αναμφισβητητως _Δυιι > : η και αντικομμουνιστικη , ασκει ελξιν _Ισχυ - ραν και _σοβαραν επι των ταλαντευομενων Κρατων τη _Μεσιις Ανατολιις , τοσον _χρησιμιον δια την δμ . » ναν μα . Εινε , ιιιηο , μια . πορεια που συ-• . _'αδΕι απολυτο _» με το . τνευμα και τα επιδιωξει ς της _αμ-ερικανοισπο . νικης συνθηκη . Δια μιαν _ακομι ) _φοραν , ο Φρανκο αποδιικνυεται εν _ταυτιιν πολιτικο ανηρ _γνωριζοιν να . αντιλαμβανεται τι ' ιν αξιαν των _περιστασεων και διπλωματης _υξιινους και ευστροφος , Τοσον το _καλιιτε ρον κοα δι' αυτον κ < Βι δι ' ολον η | ια . ΠΑΡΑΤΗ Ρ ΗΤΗΣ _ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕ Ι ΑΣ _^ ΚΠ _ΙΣ Τ _ΟΛΑΙ Ι'ι / . ι' κ . _Λιευθυιτα , Ιιι _τ 6 _εισαγιογικον πημειοιμα τη δημοσιευθεισης ει το « Εθνος » τιι !> ης τρ . 1 ' αδιυη οινικης 'Ομιλιιις του εκλεκτου μου φιλου και _πυνιιδι'λφου κ . Κιοσιιι _ΤριανταφΒ'λλον ανα (( 'ιρομαι ιοφ , αλμενοις ω : συγγραφευς τ η : Ιστοριας _τ' » ν 1 Ιατρων . Ο αιιγγραφ π ' ις ομοι του μνημι'ιιιιδοτ' _νουτου εργου : Ιστορια τη ΙΙο ? . ι _ιο 1 Ιατρων Βιπιι των Αρχοκ , _τατοιν Χρονιον _ιιιχρι του 1821 νινιιι ιι _γνι _οπιΛ _ΙΙλλην Ι-< ττορι' > ι * ι , Β » ι- Στε φανος Ν . _θιομοπουι . ο . Ε _ξαντλη _Οει _οη _^^' _, τη πριι ' ιπι _ ικ Λοσεω εξεδοθ η κατα το 1 ! Ι , Β » _Η ι | Πιι αυτ η εκ _^ ιιπι με πολι , ιις . _ιριισΙΙηκιι και νια στοιχειο και Βινεκδοτον υλικιιν υπο του ζ . Κιι > _σιιι Ν , _Τριιινται | . υλ - λου , ΙΙ μονη μου αυμυολη ει τα ιργον ιιναι Αια τα σχεσει ς Αχαιας κα ' ι Κυπρ ου κια ουδεν Λλλιι . Τιιιτιι χαρι ν της ΒιληΙΙιια . Μετα πλειστ ης τιμης Λρ . 'Λχιλ . Κ , _ΛιμιλικνΙδηι £ 11 1 ΑΙΒΥΠΤΙΑΚΗΝ Ι 1 ΡΙΙ 0 Ι 1 _ΛΟΜΔ 1 _ΜΟΜ , 25 _( Ρεουτερ ) _.-ΤηλεγραφοΟν ικ Καιρου δτι *| ΛΙγιι _ητιοηηι αστυνομια _προιιη εις _ιρεονον εις οικιοπν _μιλοος της Μουσουλμανικη _Αιελφοττιτος , η οποια _ιφιρεν _εΙς φΟς ολοκληρον συνωμο . σιον . Λνευρ 6 _βησοτν προκηρυξεις κα _λοΟσαι τον λαων _ιις _Αντροιτην τοΟ καβεοτ & τος τοΟ _Ναγχιμπ . _Χονεληφβησοιν ιιεντε ατομα , ¦ ΕΙς την συνωμοτικην . κινησιν με · τειχον χαι νιοι ανηκοντες ε ( ς την εν _λογν · Λδελ 44 τΤ _( - « α . ΕΙς _ιζ σΟτΟν βα _ιρριπτε » 6 _μιον _χκτα την _στρα . τιωτικην _τταριλσσιν . Κατοπιν τουτου _εγενσντο ανακρισεις , αι δποιατ ω _> _οηγησαν εις την _σιΜΛιΒψιν και 4 λ · λων προσωπων . ΩΡΑ Ι ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΣ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔ ΟΣ _ΑΘΜλΩΛ ' . Ιι _ραχεοη · χνματοη 8 Ι , ι 3 μ . η _ΙΙΓ 07 χλκ . _ιΙΡΛΙ : _υιι . _ιι Λ , ] . ι . ( ιη . _ιμ . οο . _ΙΤΑΘΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ Ε λλ η ν ι κ ' > ν Ε θ ν ι κ ο ν 11 ρ ο γ ρ ( ι μ μ α : · 11- ' μ . η 728 χλκ . ΩΡΑΙ : 07 . 31 ) , 15 . 00 , 1-1 .-10 , 2 Ι . Μ 5 , 2 _Ι . 15 , . _Μ-υΟ . ΚΕΝΤΡΙΚΟ _Ι ΣΤΑΘΜΟ 2 ΕΝΟΠΛΩΝ ΛΤΝΛΜΕΩΝ : Μ 0 . 7 μ . η 1 X 0 ( 1 χλκ ., 47 . 3 !» μ . 15 , 130 χλκ- , κα ' ι ΩΡΑΙ : 14 . 00 , _·! . | ' ·· 7120 χλκ . Ι 1 ΡΛΙ : 11 . 00 , -ΙΟ .. ΙΟ μ . 7420 χλκ . _ιΤΛΘΜΟ _Σ _ΘΚ _ι : ι . ΛΛΟΝΙ _- _ΚΙΙ _2 : _ιι _» μ . · Β | 104 » χλκ . ΩΡΑΙ : 07 . 10 , 14 . 40 , 23 . 00 . 0 ΣΥΛΛΟΒΟΣ ΚΑΘΗΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΒΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ _ΛΙνΜΙ _'ΙΣΟΕ , 2 » ( Του ανταποκριτου μας ) . — ΙΙ νεα _'Κπιτροπει α _τοιι Καθηγητικου _ιτ'λλογοιι ιου Βυμνασιου Λεμεοου α _,-ιετελεοΟη ιχ των κ . κ . υ . _Μιχαηλιδη , ω _Πρ οεδρου , Κ . Περικλεους , ως _Βραιιμιιτιιος , Κ . _Ηανηγι _οιτηπανλου , ω Ταμιου , Β . _ΙΙε ' _, ρναιΙιι κ Β , ι ) απο της _^' ας μεχρι της ΙΚη - , · ' ι'ιου , _Κζυεσι _ικοιαχιιΙν _Γιομιιχι , ' , ηιιιν , εις την οποιαν Οα εκτι _, Οουν ολα τα _ικιοιιχα αςιιπτη ποιοτητος . Εις το _'υρΥιυολογιζον _2 υνι · _δοι ον Οα ειναι δεχ . _τα _ιιλα τα _με ' - λη του Παγκοσμιου _'Κπιοτημονικ ου _ΟονιΟολογιζου _ιιη-δεσμοο και οι επισημοι _αντιπροσωποι , Τα . ιουσωπα _, τα οποια _£ _-. -ιιΟυμοιη · να γινουν μελη ποεπιι να αποταθουν πςιο τον Βραμματεα του _2 υνε · _δριου , _Λι-, κατον _ΙΙαγκυημιο ' _Οννι _- Οολογικον _ι . ' _υνιδυιον , ΚΙ . Αι _ιιΙι-υνν ' _Μ ΙΙοιι βο , _ΚιΙΙηΙιιιι ' _μ 1 , 8 ι . · υΙΙιιηιΙ , ποιν τη 16 ης Απριλιο ι . υι , · , 4 . 01 ΕΘΝΙΚΟΛΑ / Ι _' ΚΟ Ι Λ _£ . ΜΙ : ι . 0 2 ., 24 ( ΤοΟ _αιταποκρι-• _ιοιι μας ) . ¦ Σημερον _συνικροιηΟη _(| Ετη _αΙα Βινικη _ιυνιλεοοις -ιων μελων τον ΕΟνικολαικυν ι υλλ _6- ων Καθολικης , - ΛγΙ < ιΒ ΤριΛι > ος κοΙ _'ΛγΙας Ζωνης , και )· η ν _ελο- > ο ( _ιοτη · οεν ειι των τιι . _τιραγ μενων του λη _^ αν _ιοι ετους ικ μερους τι ) ς Ευντονι _- οτικης ' υπηροπιις 'ων Ε _Οιικολαικων Σ υλλογων της π 6 λι ως κοι επαρχιας Λεμεσου ο _-ιεικος γραμματευς κ . Χριοτακης Σ _αιυιδης , - _ιπηκολοοΟηοιν 6 μιλ 1 α _οτιο του Προεδρου ιων _'ΙιΟνιΛολαικων ι _, _υλλογων Δρος Μοριου _ΤριτοψτΙοη ο _οηοιιις ανιφερ _υι ) ι . Ις την 6 ( ι « οιν των 'ΙΖΟνικολαικων Σ υλλογων ιις τον εΟιικην τομεα και ι , χαλιοε καθε εθνικοφρονα οπως ιιυκνωυρ την _( _Λλαγγα των · Ε 0 _νικολαικων ι _υλλογων , οΟτως _ωοτι _τ 6 _ιθνικολαικον κινημα νο . _καταο-ιβ _Παγκυπριον . Μπω _ταυτα η Ε _υνελευαις 6 · _μοψωνως ενεκρινε βπως _απασταλουν προς τον Μακαριωτατον _'Λρχιιπιακοπον και ΕΟναρχην κ . χ . Μακωριον κοι προς τον Βινικον Πρ 6 ζινον της ¦ _υλλΛδος κ , 'Λ . Ι . _Ιιαππαν , ινα το οιαιιβαοι ) προς την Ελληνικ ην Κυ · _ιιρνηοιν , ψηψιοματιι οιω των οποιων να _οιαδηλουτυπ _Ιιι' 4 κο | ι η μ | ον _ψοραε η αφοοιωοις και η _ιμπιοτοαυνη ιων μελων των 'υΟνικολαΙκων Σ υλλογων και γενικως του Κυπριακο » λαοι ) , προς την 'ΕΟναρχουααν ¦ ΕκκληοΙαν κιιι προς την 'υλληνι ·· κΙ | ν Κυβι ρνηαιν δια τον ( _πιτοχη _χιιριαμον του _ιυνικοο μας ζητηματος , 'ΚπηκολουΟηοαν αι « _ιρχαιριοιαι , καθ ας _ιι , ελεγησαν αι _εε , ης ν £ αι _'ιπιτροπιιαι δια το 1954 · Καθολικης Χριοτακης _Σαιιιοης , Λουκας ΛγμιΓιωτης , Αντωνακης ΒΗικολιι _Ιοιις _, Φαιδων _Οεμιοτοιαιους και Παμπος _ΛυμπουρΙοης , ΛγΙας Τριαδος Κωοτας Πετρου , Παναγιωτης _'Λροιωτης , Μικολας Π _« οι ) οης , Κυριακος Παπαδοπουλος κοι Ανδρεας _ΨυλλΙι ης , Αγιας Ζωνης _Ευριις _ΚωνοταντινΙδηι ,, Ανδρεας ΠαηαΟι . _οιουλου , Ηρακλη ς _ΙιροκηιιΙοης , Παντελης Κυριακου και Νιο _ψοτος Οι / _ηοι _^ _ωρου . Υπο του ΑΟληιικοΟ _Τμηματος τβν ΕΟνικολαικων Σ υλλογων εγενιτο _οημιρον βεςιωοις ιις το _ιιικημπ τΟν _ΙιΟνικολαΙκων Σ υλλογων προς Τι . μην των ΛΟλητων ο ! _οιιοιοι _ουμιιεχ _εοχον _« Ις τον αγωνα _ΠοοηλατοΓ _ρο-Μιας _-της _παρελΟουοιι _ Κυριακης . Τους _αΙΙλητας προατφων _>) ικν 6 Β | ρο · _ιβρος _τβν ' _ΚΟνικολαΙκΟν Ενλλο . γων Λρ Μαριος _ΤρποφΤιΟης . _δοτις _εξεψραοι τα ουγχαριμηριυ Του προς το _« ς νικητας και γι νικως ηρο ς ιλους τους υομμιταοχοντας ιις τι , ν _„„ _,, _λοτοορομιαν , ευχηθει ς , « πως η _ΤΕΣ Κ _οομπεριλαβη ιις _τοος προοε ' χιις _ΠιιγκυπρΙυυς Αγωνας κα | , Πν _ΠοΓηλατοΟρομΙαν . Ακολουθως _(„( . _Γωοιν ιις τοος τρ · ις πρωτους _νικητες κυιτιλλα μετα _οιπλωματον , _κ | ς τους λοιπους Η αναμνηστικα οιηλω · ματα , ΟΙ τριις πρωτοι νικητοι ειναι « V κ . κ . _Οιοοορος _Βιωργιου Τηη · μιωτης , ΑΙκαν _ΤουκοοΙ Κα | ΕΟαν , ν « λος ΚλιανΟους . ν Το 'ΛΟλητικον Τμημο τ * ν ΕΟνικ β λαικων Συλλογων « _δριιικιτπι ,. [ , _ ουν « νν 4 ι )< ιιν _μιτα τοΟ Βυμναστικοι ) Σ υλλογου « ΑΠΟΠ » _Βυψοιι , Για την _Ηλιαιν αγωνων _υτΙΙου ι | ς το Κνη . μα το _προοιχιε , Ι _αΙιατον , 30 ·| α . _νοιιαριου . ΕΝΔ Ι ΑΦΕΡΟΥΣ Α ΔΙ ΑΛΕ ! ΙΣ ΤΟΥ κ . Π . ΣΟΛΟΜΠΝιΔΗ . ΕΙΣ ΤΟ ΛΥΚΕΙ Ο » ΛΑΡΝΑΚΟΣ ( Η _ιιυνατοτης _ταξιιιβυ _ει _ς την _Εεληνην ) . ΛΛΡΝΛΞ , > 5 ( Του ανταποκριτου μας ) . — 'Ο κ . Πανος Δ . _ιολομωνιδης , αποδεχθεις _προσκλ ησιν του Παγκυπριου _ΕμΛορικου Λυκειου Λαρναζο , επανελα-( _ιεν , ως μαθημα , κατα το _παρελθον _ιαΟυατον , εν τοι _κινηματο-Οειιτρι !) « Παλλας » , την διαλεξι ν _τι |· οποιαν _εδωσεν εις τον « _Ι'Ιιζοποριζονι · τι ' μ · _ποοπαρΒλυουσαν ι :-( _ιδομαδιι . 'υ ομιλητης , _πτυχιου-/ - _ τη _> Οι , κονο | ιολογιεις και της Α στρονομια των Πανεπιστημιων Και | ιπριτζ κια Κειλιιροονιας , μελος τη Γασιλικης Αστρονομικης Εταιρεια τη Αγγλιας , του _Π _ρεττανικου _Αστρονομικου _Συνδεσμου και του Η _ρεττανικου Δι απλανητικου _Συνδεσμου , απεδειξε δια _τΠι ομιλια του τι ' τ >· _δυνατοτητιι ταξιδιου ει ς την _2 εληνην εντο της _ποοοεχου _ε-ικοσιπενταε . _τιε . _ς , λαβων ω _Οασιν τα ει ς τον τομεα τουτον της επιστημονικ η προσπαΟειας ιπιτυγχανομενας προοδους . Οι _μιιΟηται , _' α ' ι _μαΟητριαι των _ανιοτεριον ταξεοιν και το διδακτικον _,-τροσιοπικον του Λυκειου , _παρα κολουθησαν με πολιι ενδιιιφερον την αναπτυξη- του θεματος , « ν τελει δ' ο Λυκεια _ρχ ης κ , Λ . _Κουτουμανο σιπιχαρ _») και ηι ' _τ αριστησι · τον _ομιλητην , _» 4 ~ . _| _ΚΡ _1 Ν 0 Ν _1 ΚΗ _ΖΡΗ _| _ΤΠΟΣΧΕΣΙΣ ΒΛΜΟΤ Ο ε _^ Λεμιβου κ . _Κιοστακης Κ « ι _« 0 ι « νσΟ και η _& Αγιου Μαμαντος , νΟν δε κατοικος Λεμεοου δ . Χλοη 'Τπιρμαχου _Ιωνιβον ε ' - δκιααν _Λμοιδαιαν { _ιπυσχιοιν γα μον . ' · ΑΡΡΑΓΩΝΕΣ 'Ο κ . Κ . Ν . Φεκκος και η δ . Μαοοιλι . α Κ . _'Λναστασιωδοιι _ετελεσαν τοιις _αοραδωνας _τοον . ΠΕΝΘΗ · Κατοπιν βραχειας ασθενειας ΛπΕοιωσε την νυκτα της παρελθουσης _ΙΒαρασκευης , εις _ηλικιαν _ιιι ετων , δ Ευα γγελος Β α-6 α ς , διρ · ιΟ » ντης του _Βεωργικου Τμηματος της _ΚυΟερνητιχης Αγροηικης Σχολης _Μορσ _> ου . 'Ο μεταστας _διεκρινετο δια την _ερν'ιτικοτητα , _τιρν _προσηλΕιαν και την _χιωεονυνην του , καθως 5 ! αΙ την _στοςγην του προς την οικογενειαν του . Η κηδεια του εγενετο το απογευμα του παρελθοντος Σαββατο · . · _εις τον καΟεδρικον ναον 'Λγ- Μαμαντος , Μορφου , εν ιιεσι _) ειλικρινιον _ενδειξεοιν πενθους ολοκληρου τη ? κοινΛητο 5 _τηξ ζωμο · πολεω . Σ υγ _, κινητικον επικηδειον εξεορωνησεν δ εν . των _σνναδελφιιιν του _μεταστα _ τος κ , _Παπανεοφυτου , δατις κα ' ι κατεθεσε τους στεςρανους . Την κ _>) δειαν παρηκολουθησαν ο Διευθυντης της Παιδειας κ . _Σλαιτ , ανωτεροι , υπαλληλοι των Τμηματων _Βεοιργιας και Παιδειας , το καθηγητικοι · προσω . τι _/ . ον κιιι οι _τροιειμοι του Διδασκαλικου Κολλεγι ' ου _Μιιροροι κιιι της Αγροτικης Σ χολη και πολυς _κοσιως . Προς την ππ ( ι {? η _γορητον _σιξυγον κα ' ι τα τεκνα του μετασταντος , καθως και του λοιπους οικειους , απενΟυνομεν ει λικρινη συλλυπητηρια , ευχομενοι _τιτν ε 6 υψους παραμυΟιαν . _—Απεδιοισεν εις _Λετριαοα , την νυχτα του παρελθοντος Σ «( _Ιδατου , _εκλεκτον μελος τη κοινοτητος , ο Δ η μητριος Κ αρ υ δ η ς , ηλικιας · 1 Β > _ετυιν . Την συνυγον , τα τεκνα κα ! συγγενεις του μετασταντος _ειλικρινω σνλλνπ ουμεΟα . 1 · ι 5 : ΜΝΗΜΗΝ ΕΙσεφεραν υπερ της Παιδικη Εξοχης Λαρνακος ο κ . και η < . Κωστα _Πιεριδε _, και δ κ . κιιι η ζ . Μητρου Κωνσταντινου ανι ' ι Λ . 2 ιι ς μνημην _της μητρος _το ) ν _Χς >« - _σταλλενης Κωνσταντινου , αντι μνημοσυνου . Επιση _ειοεφεραν υπερ του αιτου σκοπου δ κ . Ευ-( Ιγ γελος Λ . Βεωργιαδης κα ' ι η κ . Ευγενια θ . Χατξημαρκου ανι ' ι 0 σελ ., ει μνημην Μαριας _Λημητοιου , ΙΑΤΙΜΚΟ Ι _ΙΥΛΛΟΒΟΣ _ΛΚΥΚΩΣΙΛι Ο _'ιΒτιτοχρατιιςοι ΙΙΙ _Λιοικητικον _ΣνμΙιιιυλιον του Ιατρικου Σ υλλογου _υπινΟιι μ _((| ιΙ ιις του Ιατρου την _οημιρινι ' ιν κιιι περι ιιιραν 11 , 110 μ . μ , _προΙΙολι ' ιν Ιατρικων _ταινιιον ιι το παρα τι | ν πλατειιιν Μπιιξα οικημα του _Ιι _ρεττιινικπυ Ινστιτουτου , Ιι χ _χ συ _Αιβικ . _ιυιι _εουλιον ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ _Λιιρι ον Τεταρτην , ! 3 ιΙιν _Τρεχ ., ιι ς τα 0 .. _10 μ , μ „ κ | ς τΛ _« Βχημα τοΟ Πιζιιπορικιιυ 'Ομιλου _ΛιΙρνα-Μος , _Λρν'ινουτιιι ι | η _/| ιΛτη _ΠνβιιμιιτιΛη _Συγκιντροιοτι ς τη _ιτυριη · Λου _ΙιιΛ . 1—Γ 4 , χιιΟ' _|( ν Λ Κ , Κ . _ΚυρριΚι _κιιιιηνητης του Βυμνη · _σιηι ι _Μιιριοηιιον _, Οα _χαιιιι _διι 1 λι · ιιν με Οεμιι _« _-. _ΗπιχΑ κ » 1 τραγικα στοι . χειιι τη _Ντοελληνικης _ΙιττορΙιις » _, _Ιιπιτοεπετιιι χιιι « Ις μη μιλι ) να _καοαστρΟν , 0 ΒΕΝΙΚΟΣ ΓΙΚΑΡΙΟΣ ΤΟΝ _ΜΑΡΟΝΙΤΟΝ ΣΥΝΕΧΑΡΗ ΤΟΝ ΜΟΥΦΤΗΝ ι ) 1 ενικο ς _ΙΙικιΙ ριος τΛν ιν _Ινυπριμ Μιιαι _, _ιΜτΛν _, ( _ηινοδιΛκΙμενι ι υπο μελων του _Μαριονιτικου Ι _εραιειιιιι , ιπεσκε ιρΟη χθες τον νι'οιχ _ι . _εγ-ιντιι Μ « ι κ _|> τ ην τιιν Τιι ιΙςιχιο ν' κ , Μεχμετ Ντανα χαι συνεχ αρη ιιι ' ιιι ' ιν ιπι τη ικλιιγυ , ι ου , ¦ + ¦ ΣΥΝΕΔΡ ΙΑ ΦΙΛΟΠΤ ΠΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙ ΑΣ Καλουνται εις _συνιδοιαν _( _Ιλα τα _χατ ' ενο ριας συ / _Κιουλια _της Φιλοπτωχου 'Λδελι | _οτητος Λευκωσιας ιιι'ι ριον Ι ' εταρτ ην και _βραν _ | ι . | ι . 'ι τΛ οικημα _της Αβιλ- ' _ισοτητ ας , , _' , η , ' _, ς _Τρικουπ-η , αρ . Η 8 . ΙΙιι _ριικαλουντιιι _Ιδιιατι _ςιως οπως : ιροσι'λ () ουν αι _ταμιαι και αι _γραμ . ματει ς και των ιι _αιιμι _' _, _ουλιων και _η-εροισι τα ( _ΙιΙΙλια των ενοριων τιον δια τον _Ιιιιιλογισμυν _τ » υ ληξαντα Βτιιυς 19 . 111 . Εξηγησεις δυνανται , να ζτιτι | - σο υν απο την Βεν . Βραμματεα , τηλι ' _-ιρ . , Ι _-ΙιιΗ , ... » » . » ΑΙ ΑΔΕ ΙΑΙ ΠΠΛΗΣΕΟΣ ΟΙΝ 0 _ΠΝΕΥΜΑΤΠΔΠΝ _'Λ _ρμοδιιος _ανακοινουται , οτι τ » Επα ρχι _αχον Σ _υμδουλιον Παφου Οα συνελυ ιι _τι | ν 17 ην Φεβρουαριου 6 ιι ' ι νι ' ι χορηγηση πκτπιπ οιιιτι _^ α δια την _ι , κδοσιν αδι ιων πιιιληηι'ως < _ιιναηνει <| ιατ « ιδων ποτων . 01 επιθυμουντες να ανανειοσ ουν τα ς _αδι / ιις των δεον να υπουαλ οιιν _αΙτησεις εις τον Λιοικ ητην προ τΒ | _ςτ Ι Οης Φε-( ι ρουιιριοιι . ¦ « .- · ΔΩΡΕΑ ΓΙΓ ΛΙΩΝ ΕΙΣ - ΤΗΝ ΟΧΕΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ , 25 ( Του ανταποκριτου μα ) . — Το Τμημα Νεολαια τ η _Ουνισκο ι ' _ιπεστειλεν _, ω αωρ ον , ει ς την Οχεν νεων κα ' ι νεανι δων τη πυ ? ' εως μας , τριακοντα περιπου λογοτεχνικα , ιπιστημονικα κιιι _εκπαιδειτικα ( ι ιυλια . Τα ιν _λογιιι βιβλια _δυνιινται να τα _ονιιιιουλευυουν και μη μελη της Οχεν , κατοπιν συνενν οησειο ς μετα των αρμοδιων _Της _ινιινωσΕαις . - ——»·» » , ΑΗΜΑΡΧ ΕΙΟΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ! _ΛΟΒΛΡΙΛΣΜΟΙ ΕΙΡΛΟΗ ΚΟΙ ΙΜΜ Μ ΤΟ ΕΤΟΣ 1952 Ι . —ΠΕΡ 1 ΛΗΨΙ 2 ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ 1 , Λ ) σμος : Ι ' _| _ΛΧτμος - Βενικος Λ ) σμος Λ ) _αμος πβ « ατ _« _ΛΛβν Λανει ( ι ) _«« αΜοην _^_«________ — __________ . _^ _- 1 _* 1 _» ( Χρεωστεα ) ( τεποςιτων ) ¦ , _ ., , . 1 Λ Λ Λιρ . Σ Ελ . Βρ . Λιρ . _ΣελΒρ . _~ _Λιρ . Σ ελ . Βρ , , Λιρ . 2 ελ . Βρ . : 'Τπολοιπον την 1 ) 1 ) 962 20183 . 16 . 81 1594 . 9 , 4 Ι 4 . 9 . 0 14791 . 6 . 04 Εισπραξης 119860 . 6 . 8 2162 . 14 . 1 27500 . 0 . 0 _60 _υ 8 . 9 _. 4 , _4 Ολιχον _Κ 139954 . 8 . 7 * 508 . 4 , ( 5 27514 . 3 . 0 ~ 20429 . 15 . 5 _ΠληρωμιιΙ 12 ? 346 , 18 _. 5 _ι 786 _Ι . _Η ¦ 5 ( 595 . 8 . 7 4490 . 12 . 8 'Τ . _τολοιπον την 31 ) 12 ) 952 10657 . 5 . 2 218 . 2 . 54 21818 . 14 . 2 15339 8 . 2 Π . _—ΛΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΕΗ ( α ) Δανεια ' Βνωστοποιησες _Αρχικον ποσον , Ποσον _οφειλομενον „ , ¦ Επισημου Εφημεριδος Δανειου Το * ο ? την 31 ) 12 ) 1952 _παρατηρησεις Λιρ . Σελ . Βρ . ( 1 ) Νο 2110 της 23 . 1 . 1931 £ 20 , 000 6 % 9 , 882 . 15 . 2 ( 2 ) Νο 3192 της 2 . 8 . 1945 £ 25 , 000 34 % 8 , 421 . 16 . 3 ( 3 ) Νο 3343 της 18 . 12 . 947 £ 80 , 000 3 %% 77 , 959 . 16 . 7 ( 4 ) Νο 3489 της 30 . 3 . 1950 £ 12 , 000 ! ¦ ] 59 Ο 4 , 396 . 18 . 4 ( 6 ) Νο _Λ 545 τη 21 . 2 . 1951 £ 82 , 500 ' 44 % 30 , 942 . 3 . 8 ( 6 ) Νο 3670 τ _«) ς 1 . 8 . 1951 £ 27 , 600 44 % 27 , 500 . 0 . 0 ' ( β ) _Εκχριμη Χρεη Χατα την 31 ) 12 ) 952 Πιστωτης Περιγραφη Κπρωλαιον Ποσον 1 . Εταιρεια . _Τηλειρωναιν Τι | λεφιοΛ · ικα τελη δια τον μηνα 13 . ( κ ) Ενοικια Τηλεφωνων , £ 0 . 2 . 0 _Δεκεμβριον 1952 τηλεφωνικα τελη κλπ . . III . —ΚΑ _ΟΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ : ΤΗΝ 31 ) 12 ) 952 1 . — ( α ) Επαγγελματικος _φος _, ος 1 , 031 . 1 . 44 1 . —( η ) Λλλαι Αδειαι _, 234 . 15 . 0 2 . —( γ ) Πωλησις Σκυ 6 α ) . ων . 212 . 0 . 44 2 . —( ρ ) Φοροι _ιδιιτος ' <' _-Π . 44 3 . — ( β ) Ζυγιστικα Δικαιωματα 29 . 1 . 4 4 . —( γ ) Ενοικια Δημ . Εργ . Κατοικιων 174 . 16 . 0 4 . — ( δ ) Ενοικια αλλων υποστατικων 77 . 10 . 0 Επιστροφη ποηο » δι . εκσκαφην δρομων 19 . 10 . 0 £ 1779 . 16 . 84 IV . —ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΛΛΩΝ ΛΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΝ Π ην _ΔΕΚΕιΜΓΡΙΟΥ _) 952 ( α ) _Ταμειον _συντειξιων . ' £ 2 , 655 , 7 . 5 (( ι ) Ταμειον προνοιας _ι' 2 , 291 , 9 . 0 εισπραξεις πληρωμαι Κεφαλαιον , Αρχικος Ι 1 ( χχ . υμχ τιχ ! χ ι Κ _ιζφχλχιεν Αρχικος Πρ « γμ « _τικαι _προυπολονιαμος εισπραξεις _προιιιτολονισμος _πληρωμαι 1 . ΑΔΕΙΛΙ : — ' 1 . ΜΙΣΘΟΙ ΚΛΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ : — ( ο . ) Αδειαι . _εξασκησεως επαγγελ- ( ιι ) Μονιμοι ν _, _ταλληλοι 21 , 462 21 , 747 . 17 . 6 _ματος , εμποριου ν . αι εργασιας 9 , 800 . 0 . 0 10 , 520 . 18 . 0 ( Ρ ) Προο . ι · . -τολληλ οι 2 , 630 2 , 651 . 5 . 84 ( β ) Αδειοι Σχυλλων 220 . 0 . 0 196 . 15 . 0 3 . Καθορισμος και προστασια κα . ( γ ) θεατρικοι , Κινηματογραφικα - ! τα του .-ιερο 27 , 000 2-1 , 127 . 11 . 44 _« λπ δδευαι 15 , 000 . 0 . 0 14 , 261 . 10 . 24 4 . Λενδροα _ντειαι και δημοσιοι ( δ ) Αδειαι ΟΙκοδομης κλπ . 8 , 600 . 0 . 0 · 11 , 789 . 10 . 0 κηποι 2 , 800 3 , 229 . 12 . 44 ( ε ) Δικαιωματα Ξενοδοχειων 750 . Ο . Ο 1 , 002 . 18 . 3 6 . Σ _υντηρησι ς της _υδατοπρομη-( ζ ) Ποδηλατα 1 , 500 . 0 . 0 — θειας | ! 2 , 000 3 , 621 . 2 . 74 ( η ) Αλλοι Αδειαι . ( χα , ταρι , 6 . _Διιμοοτα _Εον · ετησιως επανα-Λεωφ . κ ? _-τ . ) 85 ° · ° · ° 1 · 711 · '· ° λαμβανομενα : ( η ) Συντ , '|!> _ι ] θις και επιδιορθωσει 2 . ΦΟΡΟΙ ΚΛΘΛΒΙΣΜΟΤ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ : — Οη-ιστιιμι ' _-νιιι ν δρομων 8 , 000 14 , 602 . 14 . 74 ( α ) _Δηιιοτικοι Φοροι ( κτηματικος ) 29 , 000 . 0 . 0 28 , 563 . 5 . 0 ( Μ ) _ι υντηρη' » _, ·< _αι επιδιορθωσει ( Ρ ) Φοροι υδατος . — 31 - 2 · 3 υ < _Βιστιιμενιι ) ν ο _! κυδθ | ιων 1 , 200 4 , 171 , 11 , 24 ( γ ) ΙΙωλησις _Σκυυαλων 700 . 0 . 0 879 . 9 . 0 ( ν ) ιΚοτιομος ΙΙολεαι ς 5 , 200 1 , 030 . 0 . 6 4 „ , ... τ „ , _„ ,, „ ( δ ) Τειχη _κεχι _Προμαχιονες 650 625 . 0 . 0 ι . ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΛΙ ΔΙΛΙΙΤΛΙΛ : — 7 . Λημοοια ? ργα εκτακτα : ( α ) Δικαιωματα Σ φαγειου 12 . 500 . 0 . 0 12 , 2 10 . 15 . 7 („) _Κατασκινι _) νεων δρομων η ε-( Ρ ) Δικαιωματα ζυγιαεως 8 , 400 . Ο . Ο 5 , 021 . 2 . 54 .-ιε κταβις των _ικιισταμενοιν ( γ ) Αιχαιωματιι ΙΙλανοδιοπωλησεω 750 . 0 . 0 745 . 16 . 3 δρομων - 1 , 000 583 . 6 . 8 ( δ ) Δικαιωματα Διαφημισεως 100 . 0 . 0 87 . 11 . 0 (|)) _Ανεγεροι νεων δημ . ο ' _ικοδιι-( ι ) _Λικωωματιι διιι σφραγισμα 6 α- μων κλπ . ι 8 , 500 8 , 441 . 2 . υ ρων και σταθμων ι 20 . 0 . 0 27 . 19 . 1 8 . Ενοικια ι ι . 70 61 . 0 . 0 ( ζ ) Δικαιωματα και διαπυλια δημ . 9 . Συνδρομη ! και πλ _ηρωμαι _Ιδιαιαγορων 14 , 000 . 0 . 0 14 , 009 . 0 . 7 _τερω εγχριΟεισαι : ( η ) Διαπυλια 3 , 400 . 0 . 0 . 1 , 064 . 11 . 4 (/!) Εις _'ιιμ _.-τορι , κυν Επιμι'λτιτι ' ιριον _( , ' « 60 . 0 . 0 ( 0 ) Απολυμανσεις 10 . Ο . Ο 4 . 0 . 0 γ ) _Φιλυςενιιχ ιπισημων ξενων 150 117 . 1 . 3 ( ι ) Αποχωρητηρια -100 . Ο . Ο 438 . 7 . 04 ( ο ) Λλλιιι πληρωμαι ειδικω ( κ ) Αναλυσεις ' 5 · ( , _· « 31 . 13 . 0 _ιγκριΟειειιιι 100 100 . 0 . 0 ( λ ) Δικαιιο ματιι δι' Ε-κδοσιν πιστο- 10 . 'Λ _γαΟοεργιαι : ποιητικου εγκρισεως — 209 . 0 . 14 ( α ) Συνιιση ορα ε ' ι δημ . Νοσοκο-( μ ) Δικαιωματα ιη | ιομετρησεως — Ζ 52 · δ _· ° _μεια ι ( ' _*· _>< - '> 2 , 8 ' -5 · 0 . 0 ( Ρ ) Σ υνειση _-οοιι ει ς παιδ . σταθμου 4 . ΕΝΟΙΚΙΑ : — ευημεριας 300 300 . ο . ο ( α ) Ενοικια . καταστ ηματων Δημοτ . ( ν ) Συνειση ορα ει ς αγαθοεργα _σχι-Αγορων κα ! υικιστι . γιον 3 , 200 . ( 1 . 0 3 , 213 . 4 . 44 δι α η _Ιδρυματα 1 , 500 1 , 417 . 0 . 1 ) ( 6 ) Ενοικια Δημ . Εογιιτ . κατοικιων 4 , 140 . 0 . 0 4 , 0 (> .,. 10 . 1 . ( δ ) ν _,, νΤ | · | ηΙ ) αι Πτο _) χοκο | ιειου , 1 , 800 4 , 055 . 12 . 04 ( γ ) Ενοικια ιλλων υ , τοστατιχων 8 , 10 . Ο . Ο 9 . 10 . _^ , 8 » π . Επιπλα χαι _ε-Εαρτηματα 30 341 . 9 . 7 , _* τ » ΛΒιη « τ υΜ ν ττ _ιι _νιΚτ ν · 12 . _ΚυΙιερνητικη ε | ελεγξις _( ,. ' , 05 . ο ' . Ο 6 . ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΙ 1 . _ΙΙΒΛοΕΙΣ .- ¦ 13 , Λιαι _,-οροι πληρωμαι : ( α ) Προστιμα Ι , _^ _° _' η _'' ) ' _^ _ια _ι Μ Χαοτι *» . Ταχυδρομικα και ( 6 ) Δαπαναι κ . _ιι _( _ιποζημιωοεις - 0 . 10 . 0 ικτι , Λ ( 1 ) Τ 15 < 4 , ( γ ) Πωλτ , σ , ς δημε _, _Οεντων ε _,. ορεν- ( _^ _^ , _^ , _Λ αΙ Λ _,, μ . υπαλληλων _. _^ , ' , ! , ' _^· 9 _^ ιδι _ΛλΤα _πωλησι . ς 3 Η 5 . Ο . Ο 721 . 6 . 5 V , Β _^ ' _· , 11 , 5 , _Χ 1 « _Ρλο 6 ») ιημ «« τ « Β „„ ι γ , ο » . „ . 0 ( Ο ) ΛΑ _/ . ια πιν . _ηαιιι η _) Ι ' ορο ι . τι Λημ . Περιουσιων ι ,, ., ,. ., ( ε ) Μεταφορα ! κοεατος 1 , 100 . 0 . 0 1 , 20 .. Π .. ι _ι _, Α » , _^ _^ βωβι _,. _, _„ . < Ιζ > _^ ΒΒν Φ 0 Ρ _' Π _' 1 , ω / ' ° Τ · 0 . Ο _94 . Μ . 0 , _^ ν και σι αΟμο , ν .. 00 ,. «« 5 . 18 . .. ( η ) Λανανακη . 10 ς » 0 . 0 . 0 12 » . 7 . 8 Μ 0 » . Η _» ηοι «« , ι . Ι , _ι ,. Κι .:, ο ) α ΤΛνλ . 100 . Ο . Ο « 83 . 1 . 6 _< Ι ) Ι | ρ «< τπ _/<« , _δικαιοιματα διχαστη-, , ,. ., , _ 24 0 0 0 ιου Χ ! νομικα ιξοδιι :, οο 7 Η 7 . 19 . 0 _'' ' ι ) _'Αιιωλιια χρονου _»· '·» ( 0 ) 'ΛγοραΙ κ . ιι υπηρεσι , α μη τακ ) _Περισαενμα ... __ _,, ' Γ ' Βι ι _ξινομηΟεισια αλλως πως ι , γ , _μ 2 , 575 . 2 . 64 _δΛδιΒΛ « . ο »»· ··» ι _» _- « Β ' ·» ( , ) Εν ! Μ . < ι ' !!' , > · Ε ,, ωνων χ 1 τηλ _' · _υλικον _εισπραςεων γενικου λ ομυυ ο 10 14 1 η ιονικα τελη 2511 2 : 19 . 9 . 24 Επιστραφεισαι προκατα 6 ολι . 1 Α 11 ... Μ . 1 ( χ ) Λ · ανιιιν „ Τ ι _^ Τ / ντ ? > 0 .,.,, ,. ( λ ) Επιδομα Τι μαριθμου 5 , 506 5 , 675 . 11 . 7 1 / . ις Ι _ραπεζαν _Μ _^ γ _' . _Ι οι „ , „ ,, Ι ( μ ) 'Λσ _,, , Ιλεια Λ ημ . περιουσιας 7 . 111 005 . 17 . 1 Μετ ρητα εις Ι α ,, ειον 1 , 48 , 1 . 19 , 2 » 18 , 5 . 19 . 7 . 11 , ν ) _μ _^ , _' _,,,,, _^^ χοιοτος _,, „„ Ι , ΜΟ . 1 , _1 . 74 (!) Λαχανοκηπο ι . Ι 50 3 , 11 . 16 , 114 ( ο ) _Λημοτικον ΧημεΙον 450 425 . 19 , 24 ( π ) Εξοδα Ιιιιν κιιι _μοτοιτυκλεττων ΙΙΟΟ 260 , 1 , 2 4 ( ρ ) Ταμειον Προνοιας , _'ιιιι ) 731 . 4 . 7 ( σ ) 'Λποζιιμιιιιαεις αμαξων 1 , 260 1 , 260 , 0 . 0 ( υ ) Επιστροη'ι | εσοδων προηγουμενων ετων — 11 . 18 , 8 ( ε /·) Λιαιριρι ' ι ιιιι χλιιαιμον λ ) _σμων — 0 . Ο . Λ 14 , 'Λποπληριιηιη δανειων 11 , 128 15 , 126 . 18 . 2 Ολικον _πληριιιμΛν _γενι , χοΟ λ ) σμοι 1 Ι 20 , _' . Ι 8 ! Ι 129 , 316 . 18 ,, 14 15 . _ΠροχιιΤΜβολαΙ , — 780 , 7 . 24 'Τπολοιπον την 31 ) 12 ) 52 Εις Τρι ' ιπεζιιν 111 , 170 , 3 . 7 . Ι _2 _' _? _Τα / _ιειον ' 218 , 18 , 71 10 , 119 , 2 . 64 ι 140 , 652 , 8 . 44 £ 140 , 652 . 8 . 44 ΛΟΒΑΡΙΑΣΜΟΙ ΛΛΝΕΙΟΝ ΚΛΙ ΤΚΙΙΟ / . ΠΟΝ ΛΟΒΛΡΙΛ ΣΜΟΙ ΛΛ . _ΝΕΙ _ιΙΝ ΚΛΙ ΤΕ 1 ΙΟΖΠΩΝ 16 . Λι ' _ινηα ' ,-*· Δ ( 1 ν _« ' · 7 _· _' ' 0 · ( ' · ( ι ι ) Ανοικοδομησεις νεων . ι » ι . Κτιριων ' : 3 „ _177 , « , 4 4 » _ΤεπΛιιτα ι · 5 ( 1 , 18 , 9 .-1 4 ( _' - ντηρησι ς _ιΗμοταμενιον ιιικιιΛι , μΛν 2 , 29 . 1 . 2 . 24 ' . ( γ ) ΙΟ χτι'ηιι ιτιχα κ . λ . π . ι . Ι , ο . ο Ολιχον _εισπ _ραξειον λ ) _σμου 17 . Τιποζικι _ιπιστριιι _) εντιι 1 , 490 . 12 . 11 δανειων χαι _τεποζιτοιν : , 1 . 1 , 1 , 18 . 9 . 14 | ΙΟ , _ΙΓιι . 1 . 1 _'Τποληιπον την Ιην ' / _ανοικιρι ου 1952 _λισμου Ολι χΛν πληραιμων λ ) σμου _δανειιον χιιι _τιποζιτιον _διινειιιιν κιιι τεποζιτοιν ' .-ΕΙς _Τραπιζαν 14 , 749 , 13 . 5 'Τπαλ ιιιπον την _, ΙΙην ΛεχπιΒ _. ριομ 1952 , „ „ , , .... , , λ σμιιυ διινιιιον χα _τιποζιτιον _ . « ς Τ « μ _« . ν 55 . 15 , 44 _,,, _« , , _„» _Κις _ΤριΙηε _^ ιν £ ιΠ , 675 .. 9 . « . ] _'· Γ 0 _Κ · ιΙ _' ΙΙ _' ΕΙ ς ΙΙ . _,, ιΗιιν ΗΙ . Ι 7 . Λ , 17 , 767 , 17 . 4 Ι ι Ι ι ! ΟΛΙΚΟΝ ι . 47 , 943 . 18 . 6 ΟΛΙΚΟΝ _ιΙτ _^ ιΤιΙυΒ _Λιυχωαια τ ( 1 5 ) 1 _ΦεΛοπικιριου 1858 ι ΙΤ , ΚΑΚΟΠΠιΡΟι βΚΜ , Ν . _ΔΚΙΜΙΗΙι Δημ . Ταμιας Λημ . τρχος Πιστοποιω διιι του π , ιι _ραντο δτι οι λογαριασμοι τοιι Λημου _Λιυκωσιιις δια τΛ Νιις 1952 _εζηλε γχΟησαν χιιι _σι'ικιιιινουν _μι την Οι _Λνιο _χιπασιαοιν , « Β . 3 , Ω . _ΟΟΟΡΕΓ „ , . Αβχι » λ _ιν « τ Ι » 4 Λι · χιι | ιΒιρ [ ου _ΙΟιιι , ι ¦ < 'ΓκΙΙΓι _ται 4 _^ ΛιυκυοΙο οπο τη · Ει « ι (/ ιΙο _ς _« ΕβΝΟΙ ΑΤΑ » . _ΤΟτιοις ΧΡ . Β . ΙΤΑΥΡΙΝ ΙΔΗ β _ΥΙΟΝ , Λυκο ηργου 11 — 13 ΛιιικωσΙα , ¦ ιλ « , ι ο _^ _ΛυδΗ _^ | Ι ΑΙ ΒΕ ΡΜΑΝΙΚΑ ! * Τ ι , % ΒΡΑΦΟ _ΜΗΧΑΝΑ Ι _Β _^ _^ Κ « ι : ΟΛΥΜΠΙΑ _^ _βΡ ! _' ΕΞΑΒΟΝΤΑΙ ΕΙΣ 139 ΧΩΡΑΣ , ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΓΑΝΟΜΕΝ ΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ι ' 6 _βργ « ιτΛρ . ι » ν _ιη ' ευκχ ιρια _τι )( ΠΙ ' . ΝΙΙΙΚΟΝΙ'Λ _ΙΠΙΙΜ _ΙΑΟΧ του « πιφαοι- ' < σε ν * ελ « ττωβι . ι τας τι _) ια { πΜλ ηαειυς δι » _περ _ιοι ον ο μηνων _απ 4 > οηιιερον , ' _ΙιΠΜΦΙ'ΜΙΟΙΒΙΙι . Ιι Ιρκι νεα _μοδελλιι . Καθε _πληκτρην ιινιιι ιιιι _. ιδιικι , _ιινον · με Ιδικην ποι ' _ισταν _, προνο μιον _[ Ι του _εργιιιττιισιου ΠΛΤΛΙι _ιΙΛ , δια να μη κουραζιι τα δακτυλα και να μη _ηΟειρη τα πληκτρα . ' _ 8 Μ . 2 £ 28-0-0 , ΓΜ . 3 Τη 1 ) ιι 1 ηΙοι · £ 20-0-0 , 80 . 1 _δΙΛΝΟΛΗΓ £ 57-0-0 _> _'Λνχδπμι _Μι _βυομιν < χπ 6 οπ * ομ « εςρπμ _βριδοι « ι » 5 ΝΟ _Χιι τη ς 10 . 1 . 1954 ατη λιι Α · $ < πβ _δλχ _ν'α _* _λους 80 _γρχ _φαμηχχ _νχ _ι _φυρταμεν _αι _ιπ τβυ 'Λ ιιιρι χ * νιχβ _υ Ζ , πλοι βι ) , ια _^ _ΥΙΝΟ ΕΝΤΕΛΒ 11 Ι 8 Ε » ιυθισ _βιντ _βι τιι ν 10 . 1 , 1152 _«· ιουρθ πβ « ν υπ _6 Ι · 11 τ « λ £ ιν _ωκτ ων _μβτι χ < χπ 4 > π « ριι | ι * νην * 1 ς _τ 4 ν _6 υ 9 * ν της θ * λ * σαπ { _εττι 18 μην ·« ι , Λ 0 · τ « ι _ιτιβιισοιν { Ι _λβιτο _υρνιαν χωρις ' χνπ ιιο < 6 ρω _α « θ ){ ιι , ΛΙ Β ΡΛΦΟ ΜΗΧΛΝΛΙ ΛΥΙ 'Λ _Ι II £ ΑΝ ΟΛΥΜΠΙΑ . Ακ _οτκβ _ιιΤι : ΛΗΛΛ ΟΝ ΠΑΥΛΟΥ , Ονεχ _οΛυυρ _^ Μ , Λιυχ _ω αΙ χ £ ΑΙΙΙΙΑΝ ΙΙιΑΝΝΟΥ Α _μμοχωστ _ον : ΓΥΛΒΠΙΛΟΝ ΛΕΥΚΟΝ ΟΙΤΖΙΛ Ι ' ΗΝ , Λβιι « β * ν : ΑΛΚ _2 Ι ΙΝ ΧΙΜ _υ ΤΟ Υ , Μορ φ _«« Ι ΕΙο « ν ιι > νβυ { · ' ΜΙ _ΧΛΛΛΚΙΙ 23 Κ _Ο ΝΙΩΤΙ ΙΧ ! ΕΙΧ _, ΤΟΝ _* _ΓβΜΟΝ _ΤΗΕ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ Α' Ο ΑΒΙΟΣ ΑΝΤΩΝ Ι ΟΣ ΤοΟ η . Χ , Υ . _ΚΟΥΚΟΥ _ΤΙΑΚΗ . 2 ον , Ο Α'ΠΟ > 2 _ΑΙΝΤΟΝΙΟ Σ Η 'πιστις , λοιπον , η ακλονητο ς _πιοτι ειναι εκεινη που σωζιι , και οπως _ιις την περιπτωσιν του Αβρααμ ετσι και εις τα χρονια της προ / της αλμα _, τικ η _διαδοσεα _» της θρησκειας του Χριστου , οι _ιχοντε _πιστιν ακλονητ _ον και τυφλην εσωζογτο κοι απο της πυρα τας φλογας χαι απο των λεοντων τα στοματα . ιΕνα ς απο τους μεγαλου αγιου τη θρησκειας μα ο μεγιστο των ασκητων χαι « ηρω της -ερημοι » Αντωνιο , ειχε την _πιστιν απο μικρα ηλικια _ριζωμενη εις την καρδια του κω με την _πιστι « θριαμβευσε ολομοναχο επι μακρας δεκαετια μεσα στην φοδερωτερη μοναξια χαι στην αγριωτ εραν _ιρυσιν τη _αφρικανιΜης ερημου , _τυραννουμενο απο _^ τους δαιμονα , αλλα γοητευων τα φιδια και _ιξημερωνων τα αγρια θηρια . Ο Αντωνιο γεννηθηκ ε < πο £ - το 251 σ' Ενα χωριο τη Ανω Αιγυπτου κοντα στη _θηοαιδα που ελεγειο Κομα . Οι _γονει του ηταν καλοι χριστιανοι και αρκετα ευποροι . Ειχανε δυο παιδια , τον Αντωνιο και . μια μικροτερη απ' αυ τον θυγατερα για τη χριστιανικη ανατροφη των οποιων κυριολεκτικα _ηφωσιωθη _καν . Οταν . ομ «> ς , ηρθε 6 καιρο να μαθη γραφη και αναγνωσι ο Αντωνιο αρνηθηκε κατηγο ρηματικα να _συμμορφωΟη με την επιθυμια των γονεων του . Ουτε σχολειο ηθ ελε να παη _, ουτε και δασκαλ ο δεχοταν να τον διδαξη σιο σπιτι . Προτιμ ησ ε να _μεινη αγραμματο και καθως δεν τον ευχαριστουσαν και οι συναναστροφες με παιδια αργοτερα νεου , χα Οοταν δλη τη μερα στο σπιτι χα ! ηθελε παντα ν' ακουη μονον απο το στομα του πατε ρα και της μητερας του τις ιστοριες που του _οιηγαταν για τη ζωη και τα παθη του Χριστου , για τα κηρυγματα των Αποστολο _ιν και για του ηρωισμου που Εδειχναν οι χριστιανοι κατα του εναντιον τοιν αμειλικτου ς διωγμους , ειτε μπροστα ατα θηρια , ειτε μεσα στις φω τιε , ειτε και κατω απ' τα φοβερα εργαλεια των βασανιστων και _τιδν δημιων . Δε-ν ειχε γινει ακομα εικοσι χρο νων οταν πεθαναν οι γονεις του και τον αφηκαν μεσα οτο σπιτι μονον με την αδελφουλα του . Αρ . χισε τοτε μια νεα ζωη _γι' αυτον που ω διαχειριστη τη πατ ρικη περιουσια , επρεπε να _φροντιξη για τη διατροφη της αδελφη του και του εαυτου του , αλλα προπαντων να μεριμνα για την καλλιερ - γεια , των χτηματων , για τη _συγκεντρωσι τη συγκομιδη χαι για την πωλ ησι των προιοντων . Ολα αυτα αποτελουσαν μια δυσαρεστη απασχολησι , περισσοτερο ομως ενοχλητικο γι' αυτον ηταν ο συγχ ρωτισμο με του ανθρωπους —του μεταπρατα και του εμπορους — που ολοι _προσπαθοΟσαν να _αιφεληφουν ει _Οαρο του . Η ζωη αυτη δμω δεν διηρκεσε επι πολυ . Εξ μηνες μετα τον θανατον των γονεων του , χαθω επηγαινε — οπω συνηθιζε τακτικα να _καμνη — προ την εκκλησια , ο Αντωνιο ολο και συλλογιζοταν τα παραδει γματα των Αποστολων που εγκατελειψ αν τα παντα για να ακολουθησουν τον ξανθον _Ναζωραιο- και των πρωτων χριστιανων _ιι ' ο ο . τως αναφερεται στα Πραξει των Αποστολων , _εμοιραζαν ολα τα υπαρχοντα των ατου πτωχου δια μεσου των διοδυχων των Αποστολων και αφο _» - σιωνοντο στη θρησκεια για να κερδισουν μια Οεσι στον _παραδεισο της μελλουσης ζωης . 2 ε ολο το δρομο απο το σπιτι του εω την εκκλησια αυτα και μονον συλλογιζοταν ο Αντωνιος ¦ και μια εμμονη ιδεα αρχισε να τον υασανιζη , _καθω , απο καιοο σε και ρο , αναρρωτιοταν : ΛΙολι ς πατησε , ομως , το κατω - φλι της εκκλησι ας , ακουσε τον Ιε ρεα να _διαυαζη και να εξηγη , _εκεινη ακ _ριοω τη στιγμη μια περικοπη του κατα Ματθαιον ευαγγελιου που ελεγε : « Αν 0 ελη να εισαι τελ ειος , πηγαινε να πουληση ς ολη την περιουσια σον , δωσε το αντιτι μο της στους πτωχου ς και _? λα να μ' ακολουΟησης δια να _Εχης Οησαυ _ρον _ιεν το ) ουρανι )» . Η περικοπη εκειν η του ευαγγελιου συνεταρα ξε τον Αντωνιο . Η συμπτωσι ς τον κατεπ ληξε . Πως ιη μερα ακριβως που Ετυχε σε Γλο το δρομο , να συλλογιεται αυ : το το ζητ ημα , το ειπε και ιδ Ιερευ ς διαβαζοντας και ιξηγωντας το ευαγγελιο ι ¦ —Βια μενα , τ » _« ιπε Ι ασφαλως για μενα ! 'ιλεγε και ξαναλε γε απο μεσα του | δ Αντωνιος , _ιΕΙναι _θειιι 'υποδειξι ! Ειναι επιτ αγη τοδ θεου . ' : ! ' ! Οταν επεστρεψε στα σπιτι του , μετα την απολυσι της λειτουργιας , ικαλεσε του γειτ ονας και του πτωχοτε ρου χωριανου του και του εμοΙρασε ολα σχεδον το . πατ ρικα κτηματα — 3 * στρεμ ματα -καλλιεργημενα και ευφορα χωραφια — και δεν ικρατη _οε παρα ιλαχιστα κι' αυτα μονον , για λογαριασμο τη αδελφη του . Λιγε μερβ αργοτερα Ιο ιΑ ντω νιο « _κουσε παλι μεσα σιην ικκλη σια , με τον ιδιο τροπο ωπΛ το στο μα του ιερεως , κι' απο ιδιο το Ευαγγ ελιο , αλλη παραγγε λια του Χριστου _<< Μη _σκεπτεσθε δια την _αδριον ! : » . Τοτε πια « ηρε την οριστικη του απαφαοι . Εμπιστευθηκε την αδελ φη του σε γνωριμε και πιστες παρθενες για ν' ανατρεφεται ιιεσα σε μοναστηρι κι ' Λφου _μοι ραοε σε πτωχου και τα τελευταια _ιυπαρ · χοντα του , αρχισε να ζη αυστηρα ασκητικη ζωη . Λν υπηρχαν μονα _στηοια Οα πηγαινε αμεσως να _φορεση το . τριχινο « ασο του καλογη 0 ου . Αλλ' επειδη δεν _ιυπηρχαν , ακομη ταιε μοναστηρια , _υγηκε Εξω απ' το χω ριο κι' ( εμεινε υλοκληρες μερες και _^ χτε , ιολομοναχο μεσα οτην ερημια . Πολλες _ηιορες πεζοπορουσε σε καποια αρκετα μα ν . ρυνη τοποθεσια υπου ιμενε ενας γερος ασκητης , για να _ακουοη σο ορα και θεια λογια απο το στομα του . : Εξι | λεψε τον τροπο της ζωης του , τη μοναξια και τα ς στερησεις του . Ο γερο καλλιεργουσε μονο του τη _γη : για να τξοι · κοΛ · ομτιση _τηλ 1 απαραιτητη τροφη για τη συν τηρησι του και , η _προσειν . Ι στο ερημικο υπαιθρο _Ιεμοιαζε μια συνομιλια με το _φευ . 'Λλλα , | υ γερο ασκητη ηξευρε _γραη ιι και ανι ' ιγνωσι και δια βαζε μ / ινο του τα _ιερα _ι 6 ι £ · λ ( α . Βιατι , λοιπον , να μην _ξευρη κι ' Ιο ιδιο να _οιαΟαζη Δεν λυπηθηκε επειδη δεν ειχε μαθει απο τα παιδικα του χρονια γραμματα αλλα , _στροιθηκε « μεσω στα διαβασμα ν . αι με τοσο ζηλο τοση _επιμονη , πον γρηγορα εμαθ ε μονο του 6 σα του χρειαζοταν . Διαβαζε και ξαναδια βαζε με προσοχη καθε Ιερο _ιιιβλιο και αποστηθιζε τας περικοπ ης , τη μια κατοπιν τη αλλη , ε ' _αι οιου _εφβα νε σε σημειο να απαγγελη εκ μνη μη Ολοκλ ηρο το περιεχομενο του . Αργοτερα χαι σε ( δλη του τη μακρα ζωη ( διοτι ιζησε 305 χρονια ) ατη Οεσι των ιε ρων βιβλιων μετεχειριζετο το μνημονικο του . ' ιιΤετοιου ειδου ζωη ζωηα υ Αντωνιο , ηγαπατο απο βλον . Αυτο δε ι ιδιο _υπεταισετο σε αλλους αδελφου μοναχους φημισμενους , _ιιπο τους _οποιοιις _εφηρμ ο ζε εντελω ς για τον _ιαυτο του τα _καλΛ και τ _! ς αρετες τοδ καθενος και τι ς διαφο ρες μοναχικες ασκησει ς : Του ενο μεν εζηλευε χαι εμηιειτο την πραοτητα του αλλου την προθυμια του οτην προσευχη _κιιι των αλλων την εγκρατει , την υπομονη , τ ' ι νηστειες « αι τα φιλανθ ρωπικα αισθηματα » . ( Βυριζε απο ασκητηριο σε ασκητηριο ' σαν μελισσα που πεταει απΛ ανθο σε _δνΟο ς , συναζε _ιδ , τι ηταν καλυτε ρο και ξαναγυριζε στη δικη του μοναξια για να _ι _φαρμοση ( δσα ειχε μαθει . Στα χ _, οριο του και στο γειτονικο χω ριο Λπ' _δπου πε ρνου σε συχνοτατα δλοι τον 1 _ετ 5 λεπαν με _σεβασιιο και τον _Λποχαλουσαν < ο φιλο του _θεου > . ' ' ΛΤΡΙ _ΟΝ : Η συνιχβια . Μ- · Λι ε βΗΤΙΚΗ ΤΟν ΩΡΑΙΟΥ ΦΥΛΟΥ ΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ! ΑΝΑΛΟΒΙΑ Ι ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΒΒΛΙΔΟΣ _>> _. _« Συμπερασματα ατιο μιαν ειβικην οτατιστικην _μετρησιων ιπ | 3 . 000 Αγγλιδων . ΛΟΝΔΙΝΟΝ , Ιανουαριο ς . — 'Κκ στατιστικη ς , _χατιι ρτισΟεΙοης υπο την αΙγιδα τη ι _'Κπιτ ροπη προοδου τη βιομηχανια _εμπορευματων ει ολοκλη ρον την Μεγαλην _Π ρετταν _ιαν , συναγεται οτι η μεαη _ορεττανις _ιχει ιην _εμφανισιν και το σωμΛ τη 'Αφ ροβιτη τη Μηλου , ΙΙ γενομενη _ιρευνα Εδωσε τους εξη Αριθμους ιια ιην _μιοην _ιι _ρεττανι _βα : Ττ | χι δ ποδες χαι τρεις περιμετρος στηθους , _Ι (! , 5 ιντσες , μεση 20 . 9 Ιντσε ς , γοφοι 88 . 4 ιντσες και βαρος 1113 λιτρες , Τα μετρα _ιιυτα εις τηγ _Αφροβιτην τη Μηλου Εχουν ω εξης : Τψο _ς 6 _ποδε και 4 Ιντσες , στηθος 117 , μεση 80 χαι γοφοι » 8 , Το βαρος της βεν ειναι γνωστον , 01 _οις Λνο ) Αριθμοι βια . τα μετρα της μεση _υρεττανιιος _ιιιρε-Οηαην ιιπυ τας μιχ _ιιηοιις , τας οποια εξετελεσαν _αρχεταΙ ομαδες ει βικων , _εκπιιι _βευΟιντ _ιον προς τοΟ το _Λπο το 'Τπου _ργιΙον _'Τγιεινη ς , επι Γ , ΟΟΟ γυναικΛν ηλικιας 18 ι · _ιο 70 ετων , ει ολοκλη ρον την χο ' ι ραν , με τον _οκοπον ν η _βελτιαιΟοθν τα συστηματα ραπτικης , τα εφαρμοζομενα απο του βιομηχανου ε _τοιμων _γυνιΜχειων ε ι « ματιι ) Υ . ΛΙ ομαδες _εξετελεσαν ιν δλω 300 . 000 μ ( τρι ') σρι _ , Πολλοι _βρεττα νικοι οιχοι ραπτικης , γυναικειοι συνδεσμοι χαι Λλλαι ο _^ γανω _βιι ε βοηθησαν ει την _ι _^» ι _» _ρεσιν των γυναικων , που ι ) _ιετ _© ηΟτ ( σαν . ΛΙ νυναιχις ηλιχιας 18—10 ε · τΛν εζυγι _) ζαν κατα μισον _βρον 1117 λιτρας . ΤΛ _βαςη ηυ _^ ανοντη _εις 18 Γ λιτ ρας βια γυναικας 80—-II ετων χαι _εις ΜΙ λιτ ρας βια ( ας Λνω _τα ) ν 44 ιτων γυναιυας , . , ΑΜ _^ ΚΑΙ ' ΜΑΥΡυ Ι , ΕΠΗΙ > Α 3 * ΑΣΠΡ & ! Ω ρχισΟη προ τινων ημερων εις το _Χκοτοι ιι , η νεα , Κυβερνησις του 2 _, ουδαν : Ανωτε ρω , ο προ _> _θυπουργο Ισμαηλ 'Κλ 'Λζχαρι ( εις το μεσον ) με τους υπουργους του μετα την υρκοη _ιοσιαν , Ο φερων κελε _μπιαν , _παριιπλευρως του , πρωθυπουργου , ειναι _υπουργος επι τη Παιδεια . ΡΟΚ Α Μ ΓΟΑ ΤΟ Α 8 ΑΝΑΤ 0 Ν ΕΡΒΟ Ν ΤΟΥ ΠΟΝΒΟΝ _ΝΤι _ΤΕΡΡ Α · Ι · Β 17 ον Τοτε ο Ιι οπρεω κιτρινιζοντας 5 δει ξε μεγαλη ουγκινησι και ειπε , σα να μιλουσ ε με τον εαυτο του . — Ο χι , ποτε ... Ειναι αδυνατον ! ... Ο _Ψερνανδος ειναι τ / μιυ παιδι ... —Κυριε , εξεχασα να σα πω οτι μολις φυγατε του φερανε καποιο γραμμμ « κι ' _αμεσοις ? φυγε . — Α , τοτε 0 α _τοιρΟε καμμια ειδ ηοι δυσαρεστη .... προτιμω νι » δεχθω αυτι ) την _εξηγησι ,.,. εκαμε αλαφριομ ενος απο κατι θλι βερο . Μ' δλα _ταυτα ο κυριο πρε ' - πει να πληρω _θη . Φωναξτε παρακα λω τον κ . γενικο ταμια ... Και οταν ηρθε αυτος , ο Ιι οπρ εω του ειπε : Ξεχασα ιιι κλειδια της κασας μου , καντε μου τη χαρι να μου δανεισετε τα δικα σας . —Το καταλαβα , κυριε , και _ταφερκ ..., Ο _Γοπρεω _τει πηρε _Ιιιηστιχ ο ς κι ' ανοιξε την κασα . 'Λ μισω ομως εβγαλε μια φωνη , σα να ειδε φαντασμα κει μεσα και Εκαμε πισο ) _κατ αχλωμος : θεε μου ! ειπε πνιχτα .... —Τι παθατε , κυριε ρωταε ι ο Ταμιας εντρομος . Ο Γοπρεω τρεκλιζοντας απο _σκοτοδινη , με φωνη μολις ακονομενη _ριοτησε : ΧΟε βραδυ δεν _εμετηησαμε τιι χρηματα _—Ν'αι , κυριε . Ητανε _τριαντι ι δι · ο χιλιαδες πεντακοσια τριαντα _τριι · τ _? αγκα και ΤΛ λεπτα .... —Εξα φανιστηκαν ! ... κι ' επεσε στον καναπε σαν ξερο ς . — 51 ας κλεψανε ! φωναξε ο ταμιας δυνατα , ιοστε νιι μπουν απροσκλ ητοι υπαλλη λοι και κλ ητ ηαις . _—Ιιιχα εμπιστενθη τα κλειδια τη κασας πριν απο μια ιιοα στον κ . Ι'οσερ .... ειπε και σκεπασε τυ προσωπο με τα χερια απο ντροπη για τον γαμπρο του που γινοτανε κλε φτης . 'Ο ντορος που εγινε αναστατωσε τυ υπουργειο , γιατι ο Ι 'ερνιινδος ηταν αγαπητος , μι ' ι λες οι αποδειξεις ηταν εναντιον του . Ε να συναδελφο τον ειδ ε φευγοντας να χραταη στα χερια του τον κρικο με τα κλειδια . Κ αι το χειροτερο , ι ) ωρα περνουσε κι ' αυτο ς δεν φαινοταν .... Το γραμματακι της Ερμινης ητανε « κεραυνο ς εντο φακελλου » που παραλο _γισε τον ατυχο νεο κι ' ετρεξε αμεσα > ς οτην οδο ια _ιν Αουι στο σπιτι τ ου κ . Γοπρεω . Μα η _υπηρετ ρ ' . ο : ι _σκαιο τρ οπο τουκλεισε την εισοδο : Δεν ειναι ι >/ Β , . ν « νενα . κ « ι ο κυριος ν . ηι οι κ . υριε βγι ' ικανε . —θα τι ς περιμενα ) , ειπε , κανοντας νι ' ι _πιιραμεριση την υπηρετρι α , μα αυτη τον _εσπριοξε κιιι το υ ειπε : —Του κακου , γι ατι οι κνριες δε ν Οιι γυρισουν . —Πω ς ! __ —Ν'αι , φυγανε για Α—· Ι μερες , πανε σε μια θεια της κυριας σ * επαρχια . Ο Φερνανδος στριφογυ ρισε σα μεθυσμ ενος , υστερ α κατε β ηκε τη σκειλα σαν τρελλο και β γηκ ε στο δρομο , Βιλλα δεν μπυρεοε να κανη ουτε δεκα βηματα , γιατι τουρ _θε μια ζαλαδα κι ' επεσε λιποθυμο ... Κεινη _ομιος τη στιγμη εν αμαξι σταθ ηκε λιγο μακρυτερα κι ' οσο νιι σηκιοσουν οι δια βατες τον νεο απο χαμο ) , μια κυρια κατε β ηκε απο μεσα κι ' ετρεςε στον Φερνανδο , χλω μη και ταραγμενη . Ιι _ιιραμερισε τον κοσμο , ζυγωσε _, τον νεο [ _Ιαζοντιι το χερι _στη > καρδια του κιιι χαρουμενη που τον εβλεπε _ζιοντανο . η ωναξε : Φερνανδ ε , Φερνανοε ! αγαπημενε μου ! ... Και τον πηρε _στ ' _αμιι _ξι .., Οταν συ νηλθε ο ΦερνιινΟο , ηταν ξεντυμενος σ' ινα δωμυχ ι _ο κοιιψυ και πολυτελεστατο , νομισε πω υβλεπε ονειρο κι ' οτ ι τ < ιχα κιιποια γυναικα εσκυβε πεινιο του με τρυφεροτητα , σαν μητερα _, ιιιι · κμτταζει το μωρο της : ΙΙου ειμαι _ψιθυρισε . — Ησαστε κοντα σε μια η _ιλη , απαντησ ε η _Ιιακαρα , αναβοντας ια κε _^ ια σε δυο αργυρ α / . _αιροπι , _γιιι πανω στο τζακι κιιι σιο ηο _ις τους ο _Φερνανδος μπ ·> ι .-εσ - νει 6 η ποσο ηταν ωραια . ΙΙ . _ΙΙιικαρα πηρε στα χερια , τη τα χερια του Φερνανδου και τον εν . _υτταζε με _βλεμμα γεματο _ελκι-οιικοτη _τ α , ενω _τουλεγε με _η-ωνη τρυφερη : 'Ο γιατρος παραγγειλε ησυχια και ακινησια ... εν ησιιστε αρρωστος , κυριε , μει λι ποΟυμησατε στον δρομο ζαι δι δεν ημουνα κει ... — Ησ αστε κει —Ναι , κυριε , περνουσα τυχαια .... Ειπα του αμαξα νιι στα-( _Ι η , αλλα οταν σας γνωρισα . ,. —Με γνωρισατε _ριυτησ ε προσπαθωντας να Ουμη _θη που _τη ει χε δη . —Ναι , απαντ ησε η ΙΙιικαρα , ειμαι αδελφη της Κερασιας .... — Λ , μαλιστα ... σας _ειοα στυ παρα θυρο της Κερασιας ... —Καλα , θα τα πουμε μολις γινετε . καλυτερα , του ειπε με τι , γλυκεια φυ , νη τη ς . Των · ,. δε * . πρεπει να μιλατ ε πολυ . ΚΒ επειδη κρατουσε ρολο μεγαλη ι ' ιδελφης , εσκυψε και τον φιλησε στυ μετωπο—ι να φιλημα που εκαψε τυν Φερνα νδο και του μειευωσε κατι σαν πυρετο σ' ολο του τυ αι μα ... Ητανε τοσο ομορφη η _Ιι ιικα - ρα που μπορουσε να _κολαστι και αγιο .... Η νυχτα επειμτε κι ' η Γακαρα ητανε παντα εκιι ολογυρα του να τον φροντιζη μ β την παρουσια , με την ανασα της . Ειχε ακουσει μεσα πτην οπυλυτη γαληνη , ενω εσκυβε πανω του νι ' ι | 1 ολεψη τα σκεπασματα κι ' αισθανθηκε το στηθος τη να τον αγγιζη—ειχε ακουσει του γοργου και δυνατου χτυπους της καρδια της ... και μαλιστ α νομισε _πιιι αναμεσα ν , _ινην και ξυπνου του , ακουσε απο τα ροδινα χη'λη της , παν . - ιοολιαι ' ν . ελα δημα τη μαγικη λεξι « Σ 'αγαπω » ... Ετσ ι περασε η νυχτι _ι . Ο Φερνανδ ος ξεχασε προσωρινα την Ερμινη και το πρωι ενω η _Μακ αριι κρατουσε το ξανθο του κεφαλι στα χερια τιι Και κυτταζοντας τον μ' ερωτι κη εν .- στασι τουλε γε την μαγικη λεξι πολλες φορες , ακουσθηκε θορυβο στην σκαλα κι υστε ρα μια φωνη · Ε ν ονοματι του νομου , ανοιξτε ! ... Μπαινουν διιο χωροφυλακες κι ' ι νας αστυνομος . —Κ υρια , μα _αυγχο ' ρητε , εκτελουμε διαταγ ες ... Κυριε , ησαστε ο Φερνανδος Ι'υοεο ... Ντυυι _τκ παρακαλω και ακολουθηστε με διεταξε ο κ . _Ιυσαγγι-λευς ! —θεε μου , τι εκανα λοιπον _—Κτ υ θητε , ειπα . Οταν ετοιμ ασθηκ ε α Φερνανδος και ειχε ηρεμησει λιγο , ρωτ ησε : —Επι τελου ς κυριε , γιατ ι με πιανετε , _τι εγκλημα εν . _ανα —Κυ ριε , απαντησε ο αστυνομος ο προισταμενο « α σα _εμπιστ ευθι _ικε χθες τα κλειδια της κασας του και πεις αφαιρεσατε απο κει τυ πορτο φολι που ειχε τριαντ α χιλιαδες φρα γκα . — Λ ! ... εγο _) να κλεψω ... Ειναι ψεμματα , _ψεμματα ..., κραυγασε κα ' ι αφου στριφογυρισε υτταζοντα αφηρημενα το κενο , ¦ τωριασ _θηκε χαμω . Οι χωροφυλακες τον εσηκωσαν κι ' αφου τον συνεφεραν , τον πηραν _μισοπεθαμενον ιξο > , ενω η Γακαρα σα να την χτυπησε κεραυνος , εμεινε λιγες στιγμες απολιθωμενη , ξαφνικα ηρθε στον εαυτο τη και μια _λαμιμι περασε απο τα ματια τη . _Ιινοιαισε πως αυτο ητανε δουλεια του Βουλιελμου κι ' επ εσε αδυνατη , _εξουθενωμενη στον καναπε ... Κεινη τη στιγμη ανοιξε η πορτα και μπηκε ο Βουλιελμος ψυχρο ς . —Μικρ η μου , τα φαντασθηκα κι εχιο παρει τα μετρα μου ..,. Φρονι μα γιατι 6 _Φιρνενδος δεν προκε ιται να βγη α . το την φυλακη ποτε ... κα ' ι _χτυπησυ το κουδουνι . —Μπ ηκε η καμαριερα Ψανη μ' Εναν μικρυαοηιο και λιγο καμπουρη , ανΟριοπο τοδ Βουλιελμου . —Μι κρη μου Φανη , δωσε κατι στην κυρι α σου να _μυριση γιατι λιποθυμησε και ( _ιαλτηνε στο _κρεδβατι ... Ξερει ς καλα το μερο σου ... Κα ' ι συ κυριε εισαι ο για-—Μαλ ιστα , κυρ ιε , α _.-τανεησε η _κιιμαριερα που ειχε γινει οργανο του καταχ θονιου Ιπποτη , 5 οποιο εφυγε μετα τι ς εντολες που εδωσε .... ΛΤΡΙΟΝ : Η συνεχεια . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑ Ι ΟΙΚΙΑ Ενοικιαζεται οικια αποτελουμενη εκ τριων δωματιων , χωλλ , κουζινας , με ολα τα χρειωδη , με ηλεκτρικην κα ' ι υδραυλικην εγκαταστασιν _, ει ς την οδυν Μποδολαν Π ασα αρ . 11 , _Αει-χιοαια . ΠΛηροφοριαι απο τυν κ . Αζιζ _Ιμπραχιμ , οδο ς 'Ερ μου αρ . 213 . ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ Προς πωλ ηαιν το ακινειτ _βυ περιουσιας του α-το _βανοντβ _ Κωνσταντινου Ν . _Παρασκευιιπ , εκ Λαπη 8 _βο . Την Μην Φεβρουαριο 111 . 14 , _ημεραν Κυριακην , κιιι ιιραν ΙΟην π . μ ., Οα _ποιληΟουν ιιπο του κ . Χαριλαου Δ . Δημητριαδου , δικηγ ορου και Διαχειριστ η » τη περιουσια ς του Αποβιωσαντος Κωνσταν - τινου Ν ' . Παρ ασκευαιδη δια δημοσιου πλειστηριασμου εις το εν Λαπηθω καφενειον του κ . Θεοφ ανη Ξενοφωντος τιι κατι _οΟι περιγραφομενα κτηματα : Α . Περιγραφη κτ ηματων κειμ ενων _εις _Αεπ η & ον ( _ενοριαν Σφ ηναρι ) : 1 . Τοποθεσι α « 'Αγ , Μαυρη » , 5 συκαμιε ς , το ολον , εγγραφη 2 ΤΙΙ Φυλ . Σ χ . Ι 1 ) _ . Ι επι τε μαχιου 7 . Γ . ΚιΙμεν * ει Λακ _ηθον ( _ενβριαν Αγιον Λβυκαν ) : 1 . Τοποθεσι α « Κακοδυσια » , Ι _συκα | ιια , το ολον , 'Κγγραφη 835 Φυλ . 2 χ . 11 ) 23 _ιπι τεμαχιου -100 . 2 . Εντο ς του χωριου , _οικι ιι κιιι αυλη , _ΙΙ 01 Β , τ . π . τιι _2-Ι ) ιι _! Η μεριδια , Εγγραφη 17 Κ , Φυλ . _ι χ . 11 ) 211 χ . _τεμαχιον ΠΗ . . 1 . 'Κντ Λς τ ου χωριου , κ ηπος ΜΙ 0 τ . π . τιι ο- λον , Ε γγραφη 1708 Φυλ . ιχ . 102 . 1 χ . τεμαχιον . ΙΙ ) Π . Ι . Εντο ς του χωριου , 1 δω ματων , ΙΛΟ τ . π . τ ' ι ολον , Εγγραφη 171 . 1 Φυλ . ιχ . 11 ) 2 : 1 χ . τεμαχιον . 11 ) 1 , 1 , με δικ _αιοηια διαΒιασειος διι ' ι του τεμαχιου , 11 ) 11 . Βι , Εντο _τοτι χωριου , _οι κιιι 1 . 10 τ . π . τα Η 3 ) Ι < _ιι ) Η _με ρ ., Ε γγραφη 171 , 1 Φυλ . 2 χ . 11 ) 2 . 1 χ . τεμαχιον 81 ) 11 , αποτελουμενη απο 1 _κατ ιογριον _δωματι . ον και δικαιο ηια δια βασεως δια _του _τεμ . . 11 ) 11 . 0 , Αγιο ς Λουκας , Ι _ιιικι α και μαγαζι με _( ιυλην , δενδρα και τιι 2 ) 7 μερ . νερου τρεχατου και δεξαμενης , _εκτασ . 1 προσταθι κιιι 2000 τ , π ., το % _μεριδιον , Εγγ ραφη 2 Η _0-1 Φ . _ι χ , 11 ) 2 . 1 χ . τιιι . 2 , _18 )! Ι , 2-1 0 και 2 , 19 . 7 , Τοποθεσια Λ γ , Λουκα ς , _χ-ηπο 2100 τ . π . και τιι 1 ) 7 μερι Λ . νερου τρ _ιχατου και δεξαμενης , το Μι μερ ,, Εγγ ραφη 2807 Φυλ . Χχ . 11 ) 2 !) χ . τι · μ . 2 ΙΙ Η ) _0 , 8 . Α γ . Λουκα ς , κηπος 2 σκαλες 1 προσταθι και 87 Βι τ , π ., το ιιλον , Εγγραφη 2 Κ 17 , Φυλ , ιχ . 11 ) 23 χ . τεμαχιον 271 ) . 1 ( ιπι του κηπου αυτου _υπαρχουητ , δενδ ρα ανηκοντα _εΙ _ς _Γενα προσωπα ) . Τα ως Λνοι κτηματα _,-κολουνπα ιΙς την _σημερινην τοιν _καταιτταοιν . Ο Διαχει ριστης δεν υποχρεουται να _δεχθη την ιινωτιραν η οΙανΛηπο _τπ προσφυραν . ΤΛ προσωπον _ει ς τΛ _Λποιον Οιι γ _ι _ _ι ] η _κατακυρωσι Λιρε _ιλει νι ' ι χαταΠαλ η Λμ / _σιο προς τον _Λιπχειρι _σιην τουλαχιστον το ημισυ τοΟ τιμη-( Μιτο ς , το δε _υπολοιπον Οιι πληροιΟ η πΙΟι ' ις προ τη σχετικης Ληλωσε _ιο ς _ι-1 ς το Κτηματολογιον ητι ς 0 α γινη _ιντιις ΙΛ ημερων _Λπο της χατιικιι ρωσκιις . Τα _ιιειαΛιΛα ητι _χΛ . δικαιωματα Οα ειναι ιις βα ρος του αγοραστοι ! . , ( υπ . ) Χ « ρ , Δ . αημητριο _ιδη Λιχηνορος — Λιιιχ _η _ριοτ ης Εν _Κνοηνιια , τ Π Ι 0 ) 1 ) 1011 _υγρΠΙ 8 _Λ _& _Μ _^ ΑιΒιΛ _Τ _^ Υ _^ ΙΙ « _ι αυπρου ς _Αιειργουεις » ευρισκεται εις την ευχα ριστον Οεσιν να αναγγε _ιλη την εφαρμογην ενος _ειδικα _εχ πεσμενου ναυλου ααψτ ) χης £ 30 . 0 . 0 ΑΠΟ _ΛΕΥΚΟιΙΑΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤ' ΕΠ ΙΣΤΡΟΦΗΣ 'Ο ειδικο ς αυτιις ναυλο 1 ης Οκτω βριου 1951 , χιιιθα 31 ης Μαριιου , 195-1 ετεθ η ι ' ι εφαρμογην απο της παραμε _ινη εν Ισχ υει μεχρι της Δια περαιτερο _ι * επτομερε _ια παρακαλεισθε ν' αποτει _νεοθβ εις : ΗυΙΙ , ΓΙΠΗ & 00 ( _ΟΥΜΙ _υδ ) ΜΙ ) η οιονδηποτε _ταξειδι ' οτικον πρακτορα της Ι , Λ . Τ . Λ 0 ΙΤΕΒ 8 ΑΙΚννΑΥ 5 και ΓΠΙΤΙ 8 ΙΙ ΟνΓΚΓΚΛΓ ΛΙΚ νΛΥ 8 _ΟΟΚ 1 » υ 11 ΛΙΙ _ΟΝ . Εν συνδυαομφ με την ΓΙΙ ΠΙ 81 Ι ΕυΚΟΡΚΛΝ ΛΠΙ νΛΥ 8 - - . - . ., , 1 , ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Ο κ , Α νδρεας Πασχαλιδης μετα _σοντομον α . _ιουσιαν < ι το εξι _οτερικον ιπιπιριψε και πλη ροφορει την _αξιοτ . πελατε _ιαν τ ου ο _' . ι μειε φερι _· , αο εργ αστηριον του επισκευης _ριιδιοφωνοιν ε ! _ς την Λδον Βερμανου Πατρων αρ , Ιυ ( _νευχτι _- _στι ι κυρια ς Κακογιαννη ) , Εκτελ ουνται ι' _.-πΛκευ _ιιι παιιος τυπου ραοιοφιονο _ιν _Χ « 1 γρ αφομηχανων . Πιολουνται ιιι ραδιο φωνα ΜΙ'ΙΙΡΙΙΥ χαι τα ωρολογια _Ι-υ 8 ΙΝΛ . ΒΕΡΜΑΝΟΥ ΠΑΤΡΟΝ 49 ΛΕΥΚΙΙΠΛ . ΙΒι _ηιΗΙΡΗ ΕΙΙ Πιολ ουνται δια πρ οπηορ ων πασ ης _φοοειος ηλεκτρικα ειδ η της υπο διι ' ιλυσιν Ηλεκτρικη ς Εταιρειας _Λευχοιοιας _Λιμιτε δ , Λεπτομι _ρει καταλογοι των _πωλη _Οηπομενων Αντικει _μινιον _εικ _, _ιισκιιντ ιιι παρα _τηι ικ _τι ιι ν _ιχχαΙΙ ιιρι ητΛν κιιριφ ) Βεωργι ψ Κ , _Ι'λιιχιΙ , πας Λι ( Ιαυλομιν ος να _υποβαλη προσφο _- ριι ν διΙνιιτ αι νιι ιπιθι _ι ο ρηση τα πιιιληΟησιιμενιι _ει δι _) κατοπιν _συνεννοησεοις μιια ταΠ χ , ΙΥοιργιιΙ ' Ιι , Βλυκυ . ΙΙ _χιπιικυ _ριυσις των ιν _λογι | ι ιμπ ορευμαιοιν Οιι γινη χιι τιι την , _Ι ην Φεβρουαριου , Ιυ , ΙΙ , των ικχ ιιΟιιρ _ιστιΤιν | ιι | _(' . · ιι > ' / ριΟι ιμι ' νιον να δεχ θωσι την _μεγαλιπιραν η οιιινδηποτι : ιΙ )) . ι | ν _προσφοραν . ΙιΚ Ι _'ΜΝ ΙιΚΚΑ _ΟΛΙ » Ι » Τι » Ν _ι ! ' ΙΤΑυΑΝ ιΙΝΕ ι • : : ΕΠΙΓΑΤΙΚΗ ΒΡΑΜΜΗ Ι · • Αναχωρησεις δια ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ κ * Ι ΧΑΛΥΦΑΞ 2 ι · « ( _Καναω _ει ) , · • ιτ ) κ _« ΓΟΥΛΚΑΝΙΑ » εκ Νεαπολεως τι ' _νν 0-2 . 54 · 2 » ι εκ Βενουης την 11 . 2 . 54 Ι • Τ ) _Υ « _ΑΝΓΕ . ΕΑ ΓΟΕΙΑ » εκ Βενουης την 10 . 2 . 54 · 2 » εκ Νεαπολεως την 17 , 2 . _51 _{ • · • π ) κ « 2 ΑΤΟΥΡΝΙΑ _» εκ Βε-. · ουης την 4 . 3 . 64 · » εκ Νεαπολει ο την . 1 . 3 . 51 · • · • Τ ) _Υ « _ΑΝΟ ΗΕΑ ΓΟΕΙΑ εκ Βενουης την 11 . 3 , 51 · • » εκ Νεαπολευ _ις την 12 . 3 . 61 · β · • π ) * « ΓΟΥΛΚΑΝΙΑι . εκ Νεαπολεως την 18 . 3 . 54 · • » εκ _Βελουης την 19 . 3 . 5-1 · 5 Τ ) _Υ « _ΑΝΓΕΕΑ ΓΟΕΙΑ » ικ Βενουης την 0 . 4 . 54 · • ι > ικ Νεαπολεως την 7 . 1 . 54 · • - · • Π ροτιματ ε να ταξιδευετε με τα μεγαλυτερα ατμοπλοια · Φ τα _εκτελουντ α ταξιδια μεταξυ Μεσογειου και Αμερικης . · • * • ΛΠΕΤΘΤΝΕ _ΕΘΕ : · • Α . Λ . ΜΑΝΤΟΓΑΝΗΝ & ΣΙΑ • · 2 _Βινικ _ου _ Πρ _ακτορκι τη ιι 'Ιταλι _αν » Λαιν · • Λαρνακα — Λεμεσον — Αμμοχωσον — Λευκωσια ν « 2 Μαφον : 2 ΤΕΦΛΝ 0 Χ _ΙΠΑ ΝΝΙΔΗΝ & ΤΙΟΤ _Σ · • Β * _» ¦ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΡΑΠ ΤΟΜΗΧ ΑΝΗ : ΠωλιΙ _τηι ραπτομηχανη _μορχΓ ( « _ΝΑΟΤΜΛΝ » ιι _ς χολιι καλην _νιταοτασιν , Π > ηο · ναο ( αι καβα τη » η . _Χρυαοαλλαι ΗλιΛα · υ _, · Α _βος 'Κρ ιιο » Αρ , ΙΜ _, Λ · υχ 4 » σ (« , 01 ΟΔΟΝΤΟΤΑ _ΤΜΙ _νΗ ΗΗι _ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ , ΟΤΙ _^ β _^ _ρΗΙ Η _ΟΛΟΥιΟΚΡΕΜΑ 1 _Ρφ _| Ρ _| _00 _1 ΘΑΤ Ε _^^ 9 ΣΤΑΜΑΤΑ ( _ΙΛΥΜΑΣΙΑ _βΗΙΓΗΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΡΟΦΗΝ _^ _βΚΚΚ _^ ΤΟΝ _040 ΝΒ 0 Ν _^^ ΛΒ _^^ _^^^ _^ _Λβ _^ _β _^ _διαφορα μκγιΟη Χ _^ η * ιμ * τ βιπτ < _Μβιτυχριμκν _Οοιβ-αιο ιι * να χ *> 6 « ρ |(« τ · τ * _βυντι _κ ο « ι , _£ _βτ ( , ουνχρ _& ' _» _, ν * χ « 1 _αρ ζ % χ » ι Α * νκπν · η β «( χ « 1 ν * βτ « _μκ-τ _9 η χ * τ « ο · _τρο _» π τΡν _ΛΜνΛην , . ( λν « ννι 'ΓκΗλπ « Ι « » _Φκνιρυμενη _, ) _Λιυχ & _ιιΙκ . _,: · Αντιτ 1 ( Ι _^ Μο · ι : · ΜιΧψ · ΧΡΙΙΤΟΑ _ΟΥΛΙΔΑ 1 ΟΙ _ΜΙΕΙΟΙ _ηΟΑΟΙΦΑΙΡΙΚ _ΟΙ αγονες _^ 1 ΙΙΙΙΙΙ 11 ΙΜΜΙ 1 ΙΙΙ ( _ηιΜΙΙΙΙιηιηιηΜΙΜ *< ΙΙΙ · ΜΙΙΙ *· Ι _«> Ι · _Ι ·· ΙΜ · ΙΙ ··« ΙΜ « ΙΗΙΙΙΙΙ ·| Ι 1 Μ · _ΜΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΜΙΜΙΙΙΙ · _Ι > ΙΙΙΜΙΙιηΜ 1 ΜΙΙΙΙΙΙ 1 ΤΟ ΠΑΡΚΥΠΡΙΟΝ ΙΙΡΛΤΑ © ΛΗΜΑ Η « Ο ' μονοια » επεδληθη του « Ολυ μπιακου » ( 2-1 ) και η « Ανορβωσι ς » της « _'Ε πα » < 3-0 » . Κατα το απογευμα της παρελθουσης ¦ Κυριακη η « ΙΟμονοια » προσεθεσεν ακομη ° ο ° βαθμου ει το _ενεργητικον τη _επιβληθεισα ιου « Ολυμπιακου » με 2-1 , δια τον _πιυτον _γυρον του ΙΙαγ χυ πριου Πρωτα βληματο Α' κατηγορια _, ι Το _ι _ι αδιον Β . 2 _Λ , ητο _α-0 ! _ι Μ { τιχο 5 πλη > 4 ιυ ρισμεγογ κοι ο αγων εν γενει παρουσιασεν ωραια και θεαματικα φασεις , ι 'Ο « Ολυμπια χο » Εδωσε προχΟε την τελευταιαν _συναντησιν του του πρωτου γυρου , ικ _λυισε δε και ¦¦ τας _οχ-τω συναντησε ι ταυ με μονον δυο _»> αθμου ει το _ενεργητικον του . ιΕΙ το πρωτον ημιχρονον οι « Ολυμπιακοι » ησαν καλυτε ροι Των αντιπαλων _τοτ / και η γενικη _ειτυπωσις ητο δτι Οα εκερδιζον τυν αγωνα : Η « Ομονοια » η οποια κατ ηλθε _κολοβωμενη—χωρι του Ψυλλον και Βιαννον —υστερησεν εις το πρωτον ημιχρονον και η πρωτουονλ _ια των επιθεσεων _ευριοχετο ει χειρα των Ολυμπιακων , . ΕΙ το 11 ' η « Ομυγοια > εκερδισε τυ πρωτον τη τερμα δια του μεσα αριστερα Χαρη κατοπιν μελε , εις δε τα 34 ' ο < Ολυμπιακος » επετυχε την _ιοοτραρισιν δια , , Του αθλητικο υ συνερνατ _ου μοι _ κ . « ΦΙ *» του μεσα δεξια του Βιαννακη κατοπιν ενος υπεροχου « θολε » και το ημιχρονον _Ιληξεν ιοοπα λον ( 1-1 ) . Ι ' ¦ ι _ιιι ς το δευτερον ημιχρονον η «• Ομονοια » ικαμε πολυ καλυτεραν εμφανισιν . ΟΙ κυνηγοι της με τον ταχυποδα ιξω αριστερα Λυμπουρην , ο οποιο ς ηλλαζε συνεχως 0 _εσιν _, _^ πραγματοποιησαν σειραν επικινδυνων επελασεων , μια _ι κ των οποιων απιδιοσε κα ' ι το νικητη ριον ει το 23 δια του . μεοα αριστερα Χαρη . ΟΙ Ολυμπιακοι παρα το _« σιοκ » του δευτερου τερματο _κατεδαλον απεγνωσμενα προσπαθειας δια την πολυπυθη τον δι ' αυτου ισοφαρισιν . ΕΙ το 28 ' του δευτε ρου ημιχρονου η « Ομονοια * παρεχωρησε κορνερ _ηκολουθησε δε μια θαυμασια κεφαλια του ΖαΟρου , η οποια ομως ευρε τυν τε ρματοφ υλακα Εξ αδακτυλ _ον εΙς την Οεσιν του , και ουτω _απεσουηΟη ο -χινδννο _ισοφαρισεως δια τυν « Ολυμπιακον » . Τεσσερα λεπτα προ του τελους η « Ομονοι α » απεδειχθη ατυχης με ενα ωραιον οιουτ του μεσα δεξια Κωτσιου το οποιον ε- / . τυπησεν επι της δοκου . Εκεινο ς ο οποιος εξεχωριζε απο τυν « _Ολυμπιακον _» _ηισ ο _Παλετσιο , ο οποιος απεδει χθη ο κυματοθ ραυστης επι του οποιου _συνετριΟονιο αι θυελλωδει ς καθοδοι των κυνηγων της « Ομονοια ς » . 'Ο Βαορκατζης της « Ομονοια ς » , ο οποιος αντικατεσ τησε τον Ψ υλλον , εξετελεοε τα δυσκολα καθηκοντα του πολυ Ικ ανοποιητικως . ΛΝΟΡΘΩΣΙ 2 3 ΕΠΑ Ο Η « _Αναρθοισις » παρ * ολον οτι ηγωνισ _θη « εουετν » επεΟληθη του _δυναιιικο _υ αντιπαλου της « Επα » | ιε το καθα ρον σκορ των 3—0 . Ι Η _ιΑνορθωσι ς » υπερειχε των _αντιπαλ . ων τη και απεδωσεν ενα απο τα καλυτε ρα παιγνιδια τικ , εν αντιθεσει με την « Επα » , η οποια _απεγοητει'σε του οπαδου τη με την πενι χραν ιμφανιοιν τη · ΙΙ < ΒΙιπα » κατηλθε _χωρι του ς Ικανου ποδοσ φαιριστα της Κιλην , _1 'α . κην και _Κωστακην . Η «' Λνορθωσι » εκυριαρχει και απο του ογδοου λεπτου του πρωτου ημιχρονου ο αγων ειχε κριθη . Η « 'Λ νορθωσι » επετιθετο συνεχω και ο ΙΙυργο _ς , ο οποιος απεδωσε καλον παι γνιδι , _ηγα > _νιζετο δια να κρατηση το εις οΥιρο της ομαδος του σκορ υοον το δυνατον _χαμηλα . ΙΙ « 'Λ νορθωσι » ηγωνι - σθη με φλογερον και ασυγκρατητον ενΟουσιασμον . Η συνοχη δε των κυνηγων της ειχεν ο _> συνεπειαν τ ρια ωραια τερματα , τα οποια της εχαρισαν μιαν μεγαλειωδ η _νυκην και πολυ καλα ελπιδας δια καλυτε ραν _οποδοσιν εις τον δευτερο ν γυρον . Το πρωτον ημιχρονον ελιιςε με 2—0 υπε ρ της « 'ΛνορΟωαεο ) _» _, των δυο _τερ-( ατο _ιν οημειω _θεντιον υπο του Κωστακη- ΕΙς τυ -14 ' του δευτε ρου ημιχρονου η « _Αναρθοισις » επετ υχε και το τριτον τη ς τερμα διιι του 2 ια ηλου . ΙΙ « Επα » εκινηθη ζωηροτερον ει το δευτερ ον ημιχρονον , αλλιι παρα τιις φιλοτιμους προσπαθειας τη δεν κατεστη κατορθωτη η _μειιοσι τη διαφορ α . Ει τον προ ηγηθεντα αγωνα 4-ν ( ιπλ _ηριι )| ιατικων ομαδων η « ΑνορΟωσις * ενι ' κησε την « Ε . _ται με το σκοο 3—2 . II : ΚΑΤΛΤΛΞΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΟΝ Κ ατοπιν των προχθεσινων αποτελεσ ματων η καταταξι ς των ομαδων εχει ως εξης : « Πεζοπο ρικος » επι κεφαλης με , 16 βαθμους , το _« Αποελ » δευτ ερον με . 13 , τ ριτ η η « Τσετιν Καγια » | _ι ε 12 , τεταρτη η « ΑνορΟωσις » ( ιε 11 , πεμπτ η η « 'Λελ » με ΙΟ , εκτη η « Πιπα » με 8 , εβδομη η « Ομονοια » με 8 , ενατ η η « Λυμα » με 2 και τελευταιος δ « Ολυμπιακο ς » | ιε 2 . ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ' ΚΑΤΗΒΟΡΙΑΣ Η « _Τεμιρ Σπορ » Λαρνακος _ενικ ησε προχ θες εις το γηπεδο * Β . Σ . Ζ , την « Κεντ σληκ » Λευκωσι - ας με το σκορ 8—2 δια το πρωταθλημα Γ ' κατηγοριας τη ς περιοχης _Λειικωσιας—Λαρνακος—Αμιιοχο ' χττου . ' Ο αγων « Ανταιου »—« _'Λποπ » εις Λεμεσον _ανεδληθη λογφ _ακαταλληλα _τητο ς του γηπεδου , 1 « Φ ] Ξ » ΙΙ _^ ο ημερων η Τραπεζα της ( Α γγλιας δια 1 πρ ωτη ν φορ αν εις τηγ _ιστοριαν της £ γεν · νησε διδυμα χαρτονομισματα . Ενας Λονδρεζος επιχειρηματιας , δ οποιος _ιιητηαε ν οπως τ ηρηθη μυστικον το ονομα του , εδηλωσεν δπ δυο χαρτονομισματα της μιεις λιρας , τα οποια του εδοθησαν _ει ς την Τραπεζαν της Αγγλιας , _ξερουν τον αυτον αριθμον Ρ . 24 Α—925958 . , Ο επιχειρηματιας ιξηγηαεν ' οτι _ιζητηαεν υπεος τηρηθη η ανωνυμια ιου , διοτι δεν επεβ _υμει να Ι & Τ } τον ι _αυτον του ι πολιορχ ουμενον υπο _συλλεχ τ ας περιε ργων αντικειμενων . ι 'Εχ α ροαεοπος της Τραπεζης _ιποβεβ _αιωα _ε το γεγονος , π ροαΟε _- σας Ατι ουδεποτε αλλοτε συνεβ η κατι το _ηαρ υμοιον . | ΙΒ ' _ιπιαημη Ιατρικ η εφημερι ε : _% ου Βιοχ ανεσμπουργκ Αναφ ερει υτι στην νοτιοα φρικανικη πρωτευουσα υπαρχει μια _γνναιχ α πον _ιχ « ι _$ ξη νεφρους , σε κανονικη λειτουργια , Η _γυναικα _αυιυ « Ιναι παντρεμ ενη ηλικιας 42 Ιτ _εον _ηοΙ , υγιεστατη . Χ Η διαιιιστωαις των ιξη νεφρων ι _γινι εντελως τυχαια , , _ινω οι > ΙαΒ $ οι την εξηταζαν με ακτ ινες Ρα Ιντγκεν για να _εξαχριβ _εοσουν που ωφιΙΧονται κατι ενοχλησεις που _αΙσθανοταν στο _στομαχι · ' ., „ ¦ ' ' ι — Ενα μηχανουρ _γειον , του _Μπερμι _γχαμ _ιλα _β εν ( _Λπο μιαν _οιχ ογεγιιαγ 'Εσκιμωων , κατοικουσαν εΙ ς Νοτιον Β ροινΧανδι _- αν , , _ηαρ α . _γγεΧιαν ιοΥ ινα τ _^ _αχ τερ . ' | ι ι , σχετικως με τον χαρακ τηριαμον της , π ρο ολιγων ημερων , ως της δεκατης πλεον κατα σειρ αν εχ των χ _αλλιτιρον ενδυομενων γυναικων τον κοσμου . Η απαντησες ητ ο : « Ε τσι με κρινουν . _ναινεεαι , οπ ιο νουστο μου εχει χαλασει * . Κατοπιν , δεικνυουσα το _'αααορτι * χ αιιειλο χαι το φορεμα της απο χ υανσυν ζε ρσε υ και το μαχ ρ _ιι επανωφ ορι της ραμμενον ει ς στρ ατιιυτικον στυλ , προσεθε - σε : , « ισω _αυεα -ν' _ανεβασουν τα χαρ τια μου * . ι Ει ς τη ν Νεα ν Υορχ ην προκειται κατ ' αυτα ς να δ _ιεξαχ _θη η βι χ η της γνωστης ηθοποιο υ Νταιανα Μπα ρμυμορ , την οποιαν ενηγαγε δια κακην χαι ανα ρμοστο * υιαγωγην ει ς _δημο' αιον χ ωρον δ πλοιαρχος Νι κολαος _Ψαρουι ης . Την ειδηαιν εδημοσιευθεν εις τηλεγραφημα του εν Νεα Υορκ η Ανταποκριτου τι /» _¦>) βρ εττανικ η _εφημερ ' ις 'Ντα _ιη _λυ ' _ιαξπρες » . ι ΟΙ Οεαται του Θεατρου του Καζινο υ εις το Αονδινον ειδαν προχ θες το β ρ αδυ Ι να _ηθοποιον να , αωζεται _ιχ _εεεαιου πνιγμου , : - | | 2 _'οθτο συνεβ η εις την πρωτην πραξιν _^ ιιας : μουσιχι- _ - κωμωδιας , κατα την οποιαν ιξη χορευ _- Βριαι _ιπι ταξαν , οπως καμνουν καθε β ραδυ , τον _ηθοποιον Κ ρις Χιουετ ει ς μ ιαν πιαιναν , , Την _φοζ αν ομως αυτην το κεφ αλι του _ΑΒιουετ _εχ τυπηαεν εις τον πυθμενα της πισινα ς χ αι _υστε _ α _ιιι πο ολι γα δευτερ ολεπτα δ ατυχης ηυοποιο ς _εξηλθεν εις την Ι ηιφαν ειαν λιποθυμος χ αι _'ισωΟη χαρις ει ς την ι γχ _αι ρον β οη _θειαν δυο συναδελ φων του . —Λιια '/ Ι / ιι _ριχανικη αεροπορικη Ιται ρ _εια εκαλεσεν 75 « _συνοαοιις * αεροπλανω ν να παραιτη θου ν , οΙοπ _ιυ _ριοκονιο πλεον εις το 33 ον ιτος της ηλικιας των και , επομενως , ει χαν γηρ _ααει και δεν ησαν ΙΧχυαχ ιχ α _ι . _Διε φωνηααν , δ _/ ιως -, το συνοΙκα _εον των _συνοοων και η Αμερικανικη Λεσχη Συνοδων , αι δε ΑηοΙυαεις _ανεσπι / Ιησαν . ΟΙ Εσκιμωοι προσφ ερονται να ηΧηραισουν το τρακτερ διδοντες « οΙ ! ο _χυναικα ς _·· η , £ ν η προσφορ α αυτη β εν « Ιναι _Λρκετι ] , δεχονται να δυσουν . 100 γουναρικα ρεναρ , , ' _( . ' , Το _| υγγ λικδ _ν _ιργοατααιον , πρ οτου Απαν τηση ιι ς τους Εσκιμωους , _[ Ιζητησε την γνωμην Ινος _Ιμπορον γουναρικων , _—ιΛατα την αποβ ιβ ααιν χ ης _ιις Ν , Υορχην η δουκισσα του _ΟυΧνδβ οο δεν ημπορεσε να αποφυγη χ ας μοιραια ς ερωτη σεις ΒΝΛ Ι ΤΟΠΟΙΗ 2 ΙΕ Βνωστ οποιειται δυναμει του ορθρου 84 του περι Ακινητου ΙΙε _ριουαια ( _Λιακατοχη , 'Κγγραφη κι ιι Εκτιμ ησει ») Νομου , οτι ο _Χριστοφη Χρ . Ιωανν ου , ικ 11 _αριιισιων , _συνειρωνησε να _ποιληση το οιιμιρ / ι > ον του προ την ΙΙ _ιιρασκευουν Β . Τοουλη , εκ _Λεοναμισσου , ιπι του κτηματο ς υπ * Αριθμον εγγραφη 428 , _ηιιε ρ . 21 ) 12 ) 5 !! σχεδιον 3 τεμ αχιον 117 , του χωριου Λεοναρισσος , τοποθε - σια _« _Τουνια » , ητοι χω ραφι / κ 34 σχολων , 1 προσταθιον , τα 2 ) 2 0 μεριδια ανιι του ποσου £ 18 . 0 , 0 δυναμει 05 Νο , 208 ) Μ του Κτ ηματολογι ου _'Λμμοχωστου . ΒΝ _βι ' ΒΟΠΟΙΙι _ειι Μ Βνωστοποι ειται δυναμει το » Ορθροι » ι » του περι Ακινητ ου Περιουσιας ( _Λιακατοχη , Εγγ ραφης κιιι Ι _ι κτ ιμηηιως ) Νομου , οτι η _Τουλιιι Παντελη , εκ Κωμης Κιπηρ _. _συνεφιιινησκ νιι _πιοληση το ουμφι ρον « η προς τι ιν 'Λνδ _ριανην _ι οιζοιιε νου , εκ Κ , Κεηη ρ , ιπι του κτη ματ ος υπ' αριθμ ον εγγραφη 8 ΙΙ _73 , ημιρ . 17 ) 3 ) 47 , πχε βιον 38 τεμαχιον 1175 , τιιυ χο >· ρΒου Κ . Κεπη ρ , τοποθεσια « . Πλεχτη » , ητοι _χιοραφι εχ 3 σκαλων χ « 1 2 _προσταθιοιν , τΛ ολον _μεριδιον _, Αντι του ποσου £ 111 8 , 0 . 0 δυναμη 05 Νο . 202 ) 64 το » Κτηματολο γιου Αμμοχωστ ου , _λμιιιπ » μ · ιμ _™ _μβ _<«·«« ιμι » _% ΤΟΝΠΣΑΤΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΚΑΙ ΑΝΑΖΩΟΒΟΝΗΣΑΤΕ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΣΑΣ _6 Η _0 ΙΝ & _ΜΕΜΟΚιΤ ΡΙιΙ 5 _Λιανομευς ΣΟΦ . ΧΡ . ΝΙΚΟΛΑ ! ΔΗΣ Τ , Κ . « 4 δ - ΛΕΤΚ _0 ΧΙΑ _ΙΜΓΜΙΜΜΜΜ » _ΜΙΙΙΙΓΙΜ _« _Ι υΙΑΤΙ Η ΡΩΣΣ ια ΠΩΛΕΙ ΧΡΥΣΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ _ΔΥΣΙΝ ΤΟ « ΜΥΕΤΜιΟΝ ΟΠΛΟΝ » ΤΗΣ ΙΜΟΣΧΑΧ ΤΤΕΡΑΣΤ _ΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Ο Ροοασικος χρυσος , ι οποιος ιπε μακρο ν απετελει μυ · στηριον , ηρχισε να _παιζγ _/ νεογ βΟΛον ας _ ας δι εθνεις υποθεσεις . Επειτα απο _υτη αποθ _ησανρισεως , η Ρωσαια _εγινεν , απο του ' _Οκτωοριυυ και εντευθεν , φανερος ηω _^ _ητης χρυσου . Α . ιρυιιΛα _* α , _πρυσγυωνμυνα & _ις _^ υριχψ , ' _Αμστερνταμ και Λονδινο ν , εχ _ψνρεωνουν ραοδους χρυσου , αψραγιαμινα ς με _οφυρ _νιιριπα _νυν . κωασικα _πΛοια _φοανσυν _ιις _Γρεττανικου ς λιμενας με χ ριιαον οια την Τροπεζ α , ν της ηγγλιας . ΙΜα ανια αποτελουν αηοφααισιιχ ηγ αλλαγην . _'ιΒ Ρωαοια και οικλοτε εχρησιμο _ποιηαε τον χρνσαν της οια να _χατασκευαση πανομοιοτυπα . της ' _Μ γγλικης χρυσης λιρας , του Ι ' αΛΛιχαυ χρυσου φραγχ ον χαι αλλων γνωστων _νομισματων , προς χρημ ατοοοτησιν των πρα _- _χ _τνρων π / ς . Αλλα τωρα , το πραγμα ειναι διαφορετικον . Λι _ψηιιαι _οτι υπαρχει * τερ α · στιον * αποθεμα _σοβ ιετικου χρυσου , _ιι'αιοα » λαυην εις _πολιας _ιιχαο-ιας . Μηπω ς οι χ _ομμουνισται ενεργουν _« ντα μπινγκ * , δια να κλονισουν τας οιευνει ς αγορας χρυσου Μηπ ως _ετοιμαζονται να χρηματοδοτησουν κανενα μεγαλο πραξικοπημα Η ηλ-ιον Ιο γιχ η εξηγηαις του φαινομ ενου ειναι η εξης ¦ _ * Η ιΙασσ _ια . χρησιμοποιει τογ χρυσο _ν τν _ ς δια να κερ διση φιλους εις το ιξωτεριχον , να χ _αμ _$ ιο » χ _ομμοννιομον _οημοφιιλεστερον εις το _εσωτεριχ ον χαι να αναπτυξ _η την _β ιομηχανια _ν της δια πολεμον η _ει ρηνην . Τα _ΙΟισσιχο ν εμποριον , υποστηριζομειον αηο τον χρναον , προσπαθει να αντιμετωπισ _η την 'Αμεριχ ανιχ _ην πολιτιχ ην του ¦ ψνχρου πολεμου χαι να αποσπαση απο χ ους συμμαχους των χ Ην ωμ . _ΖΙολιζειων _μεριχα ει-6 η , τα _ατχοια οι Αμερικανοι Θα επροτιμων να μη επωλουντο εις τους _χ ομμουνιατας . Η χρησιμοποι ησις του χρυσου χ αι αλλων εμπορικων _^ δολωμ ατω ν * εκ μερους των Ρωσσω _ν , καθιστ _η δυσχερη την Ιφαρμογ ην της Αμερικανικης αυιης επιθ υμιας . Αι Ηνωμ . Πολιτειαι θελουν να ενισχυσουν οι συμμαχοι των τα ει ς χρυσον αποθε ματα των , δια να σταθεροποιησουν τα νομ _ισματα των , συνετελεσαν δε χ ,. τα πολυ εις την ενισχυσιν αυτην . Ηδ η ομοος , Ρωσσ ιχ α ς χρυσο ς εισρεει εις τα ιδια αυτα θησαυροφυλακια της Μ . Γρεττανιας , της Βαλλιας , της _^ Ελβ ετιας και ιιλλων χαιρων , βοηθων αυτα ς να αποχ _τησονν _ισχυροτερον νομισμα , αιλα χαι προωθω * ταυτοχρ ονως το χ ομμουνιστιχ ον σχεδιον . Το Ιν Χογφ σχ εδιον , χ αταστρωθ _εν _ζιρο του θανατου τον Σταλιν , ηρχιαεν ουσιαστικω ς _εφαρμοζο _μτνον αηο της αναληψεως της εξουσιας υπο του _Μαλενχωφ . Αποσκοπει ει ς το να χ α μ _$ το χ ομμουνιστιχ ον * μ _~ ποριον _ΙΧχ υατικωτε ρον εις τον μι ) χ ομμοννιστιχ ον χ οσμον χ αι _εΧποδοτιχ αντερον δια τους Ρουσ - σους . Αυχο γινεται με πολλους τροπους . Εν πρωτοις , η Ρωσσια αγοραζε ι , 5 ια τους ιδιχ ους της ταλαιπωρημενους χ αταναλωτα ς χαι δια Βονς- δορυφο ρους της , μεγαλ _ην ποιχ ιλιαν αγαθων . Οι Ρωσσο ι ηγοραο αν € ουτυρον απο την _Ουραγουαην , τη ν Ν . _Ζηλανδιαν , την 'Ολλα νδιαν , την Δανια ν χ αι την Ι ρλανδιαν . Κονσερβ ες βοειου κρεατο ς απο την / νοτων _'Λ φιιχι ) ν . Ε ριον απο την Αυστραλ _ιαν . Μαλλινα υφασματα απο την Βαλλιαν , την _ΑγγΧιαΥ χοι _ττ / ν Ιταλ _ιαν . _'Υιτοαχονται γα αγορασουν χ αφεν χ αι δερμ ατινα ειδη απο τας Ινδια ς , ψρουια απο το Ισραηλ . Τοιουτοτρ οπ ως , εις _ολας τας αγορας του κοσμου , οι Ρωσσο ι εμφανιζονται ως σημαντικοι αγοραστοι . _Ταυιοχβ _ονεος , πωλουν λοριβ αοτερα ειδ η απο ιχ _εινα ' που θελουν αυται α ' ι χωραι : μαγγ _ανιον , χρ ωμιον _, _πετρελαιον , ακομη χ αι μηχαν ηματα , Η Ρωσσια δεν Ι πιμ ενε ι , Χπως αΧΙοτ _Β , να ειναι αι _αυναλ-ΧαγαΙ αυ _ται απολυτως Ιαοζα _- _ρ εις , νΑ αγοραζουν δηλαδη αι ξεναι χωροι ακριβω ς οαα πω-Χουν . Ενιο τε , η _ιοιιεηχ ») Ενωαις αγοραζει καπως περισσοτερα αη οαα πωλει , χ αι πλ ηρ ωνει την _ιιαφορ αν ε / ς χρναον . Το _Ηχριδες- ηοαον τοΟ _Ρωασικου χ αυαου , που ι αταΧ η το _παρελΟογ ιτος εις την _Αυιικηγ Ευρωπηγ δεν ειναι γνωστον . Λεγετ αι οτι η Γρεττανικη Κυβ ερνησες ΙΧα _ζε χρναον Αξιας 83 . 000 . 000 δοΧΧαρ _ιω ν κατα τον Ν οιμΙ ριο ν και _Αεκεμδριον . Π ροηγουμενως , _υλλαι χωραι ειχαν _Χαιιι Ρ ωοσικον χρναον . Κατα _τοιις- ι _?» ιισ _>) μους _'^ _ιμε _ρι-> _ιαγικονς υπολογισμους , το ο-υ _νολικον ποσον υπερεβ η τα 150 . Οθυ . 000 οσλλαριω ν , κατα ην ας _υ πηγας , εφθασε τα 20 Ο . ΟυΟ . ΟΟυ . Αμφοτεροι οι _αριυμοι ειναι μικροι εν αχεαει μι τον χρυσον _χ ον εξαγουν αι _ανωμ . ιιοιιτι _' ιαι χ αι η Νοτιο ς Αφ & χ η ( ι . αυο . υοο . οοο _αολΛαριων η προ _εη , 400 . 000 . ΟυΟ η δευτερα ) , αλλα _ηανται ς προκειται περι πολυ μεγαλυτερου ηοσου απο _εχ _εινο που εποι · Λει _ειλλοτε η Ρωσσια εντος _4 · _νος ι τους . Κατα μεσον ορ _ον , η Ρωσσια _εχ ρησιμο _ποιει χρυσον 75 . 000 . ΟοΟ οολλαρ _ιων ετησιως προς χρημαιουοτ ησιν των χ ομμουνισιικεον υρασ _εηριοτητων χ αι _πληρ ωμην ολιγων εισαγωγων . Ο χρυσο ς αυτος _εχ ι νειτο μν _στικεας , μεσφ Ιδιωτων , Τωρα , η εξαγωγη χαι πωληαις γινεται φανερα . ΟΙ Ρωσσ οι ελπιζουν οτι , χαρις _εις τα δολωμα του _χρνσου , 0 α _τιατορθιοσουν να αποσπασουν απο τους συμμαχους της Αμερικης ημιστρατηγικα ειδ η . _Εες την _Νορ _& ηγιαν λ . χ . ειπαν οτι Οα αγορασουν ρεγγες , αλλα _ντεα τογ _ορο γ να αγορασουν χαι αλουμινιον . Η Νορ β ηγ ια εδεχθ η . £ ι Δυτιχ η Ι ' _ερμε-νια αποστελλει αεροπορικω ς _ει ς τη > γ 'Ε ρνΟρα _ν Κιναν αντιβιοτικα , Η Ρωσσια . λαμβανει δυο πετρελαιοφορα απο την Δανιαν χ αι δια φορα σκα φη χαι ηΧ εχ · τριχας μηχανα ς απο την _Αγγλιαν . Απο την _'Ζτ αλιαν , _& α λα _& _ττ πλοια , μηχανας και _-ηλεχ τριχ α εξαρτηματα . Αι χωροι αυται Ισχυρ ιζονται οτι οια αντα δεν ειναι στρατηγικα ειδη . 'ΑΧλα μηπως λ . χ . η προμηθεια οιουδηποτε αχ α φονς _εες _τιρ Ρ ωσσιαν δεν αφινει τα ναυπηγεια της ελευθερα να παραγουν πολεμικα πλοια ' £ Β προμηθεια καταναλωτικων αγαθων νπο της Μοσχας εχει σχοπον να κατευναση τον Ρ ωσσικον λαον χαι να κα / χι δ ημοφιλη τον Μαλενκωφ . _* 1 Ι εισαγωγη _χαεαναΛαιειχων € ε · _δων πιθανον να φθασ η τα 330 εχ ατ . οολλαρι ων ετησιως , πραγμα παν θα _ισημαινε γενικην ανξησιν των Ρωσσικων εισαγωγων χ ατα 200—250 εκατομ . ετησιω ς . Το ποσον αυτο Οα ητο δυνατον να πληρωθη εις χρυσον χω ρι ς _δνσκολιαν , διοτι η Ρο _οσσια παρ αγει χρυσον 20 Ο . ΟΟΟ . ΟΟΟ οολλαριων ετησιως . Εις τον τομεα της παραγωγης , μονον η Ν . Αφρικη προηγειται αυτης , με 400 . 000 . 000 _δολλαριοον ετησιω ς , ενω ο Καναδας παραγει 150 χ αι αι Ηνωμ , ΠοΧιτειαι 70 εκατομμυ ρια . _'^ 4 _τιο της αποψεως _αποθεμοχ _εον , υπολογιζεται οτι οι Ρωσσοι εχουν περ ι τα 3 . 300 . ΟΟΟ . ΟΟΟ οολλαριων εις χρυσον , εναντι των 22 . 000 . 000 . 000 δοΧΧαρ ιων των χ Ηνωμ . Πολιτειων και των 2 . 200 . 000 . 000 τ ηι Αγγλιας . Δια τα ς _Ηνωμ . ΙΙοΧ ετειας _, ο μονος δυνατο ς τρ οπος αντιμετωπισεω ς της απειλης του Ρωσσικου _χρυσου ειναι να _ανοιξ ]] η εριααοτερον η Αμερικανικη α γορα ει ς τα ξενα προιοντα . , ΑΧΧ > η Αμερικανικη αγορ α , ιιν και ειναι η μεγαλυτερα τον κοσμου , δεν ειναι αρκε τα μεγαλη , ευατε να απορρο φηση _ολα οσα _εχ ονν να πωλησουν αι μη κομμουνιστικοι χ ωραι . Αι Η ~ _νοιμ . _Ι ΙοΧιτε ιαι θα αγοραζουν ολιγιοτερα ιαν εξακολουθ ηση ?/ δυσαναλο για προσφορα ς—ζητησεως ει ς το ισωτερικον και Οα . _ηεοΧονν ολιγωτερα 2 _αν περικοπη η β οηθεια προς το Ιξεοτερικον . Τοιουτοτρ οπ ως , η Ευριο ηη Οα δυσχεραινετα ι ει ς την αποχτ ηαιν Αμερικανικου χρ > _- σον , ινω δ Ρω σαικο ς θα γινεται διαρκω ς _ηροοΙΒωτερος ... ΕΛΛΗΝΟΙ _ΑΠηΝΙΚΟΚ _^ Υ »! _ΜΜΥΑ ι Ο διαδοχος του Ιαπωνικου θρονου _ποιγκιψ 'Ακιχιτο _Εκαι . εηε τον _πριγν . ι . τ < χ ι Πιτοο _^ ' της Ελλαδος χαι την γιη · αι-χα του , , _του ε . _τεοχεφβηπαν την _'ιαπωνιαν , να κι / νηγηοουν μαξυ του αγριοπα . τιις . ,- ' . _ατι ' ι το Ιι _αωνικον _συοτηικι ( με διχτυα ) _εις μιαν _, _τεςιοχην , απεχονοαν 10 μιλια α . το το Τοκιο . Ανωτερω , εξ _οιιοτΒιδν ι -τοος τα δεςια , υ διαδοχο _Αχιχιτο , η συζιιγος του _πριγκιπος ΙΙετοου , η αδελφη του 'Λχιχιτο πι ? ιγχ . [ . _τιο- < τα-5 ιαιιιποΟ _κιιι δ π _<) ιγν . ι | ι _ΙΙιτοος , κιιτυ . την _διαοκειαν του _κιΛ-ηγιου . Οπισθεν του 'Λχιχιτο διιΜοινεται ο εν Τοχιο πρεσβευτης της Δανιας χ . _Λαοσ _ιιλλιτοε . _ΟΜΕΒΑΛΥΤΕΡΟΙΠΕΖΟΒΡΑΦΟΣΤΗΣ ΑΒΒΛΙΑΣ 8 Μ 1 Ι _112 _Η Κ 1 ) Ι Ι _0 ιΡι 9 ΙΙ 1 ΤΑ & 0 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ Η _ιΙιΙ © εο > ρει το χρημα ως την _εκτην « Ιο 8 η _οι ΛΟΧΔΙΝΟΝ , _Ιανουαιηος _. Την ποοβεχη _Δευτερατ ·—χθες —ο διιωιιμος π _)^ ον _Γοεττινο _μυΡιστοοιογοαφος 2 _ιομερσετ Λιωμ _ιυυιαζει _ιην Γ 0 ι _ ν ιΛεικ _ιον των γενεθλιων του . Κ « 1 _5-πιος _ει _% Μι φυσιχον , ο _Γςιεττανικος τυ . αος διδει _πανηγυρυιον ποα _γματι _τονον ει ς τον εορτασμαν _αΟτον . Διοτι ο Μωμ ειναι σημερον ο μεγαλυτερος εν . των ζωντων πεζογραφων τη χωρας τοτ- χ « χ _Οπηρξεν , _ασιραλως , _εΛ _· α απο τοιις παραγωγιν . ωτε ρσυς πεζογραφους του « Ιωνο ς μας . Θεατρικα εργα , μυθιστορηματα , _νοιΛελλες , διηγηματα , _αελετιιι παση ς φυσεως—μια ατελειωτος σειρα εργων , με εναν απιΟανοΥ πλουτον χαρακτηρων . Ποιος ομως ειναι ο χαρακτηο του _.-τολυσυνΟετου αυτου _συγγραφεανς , πως οΙργανωσε την ζωην του , πως _Ολεπει δ ιδιο την ζι » ην του Την απαντησαν εις τα _ινδκιφρροντα « Β » τα ερωτηματα μας διδει ο ιδιος ο Μο ') μ _ει μιαν _σιπ-εντει'ιιν που παρεχωρησεν εις ' _σννεργατην του ιΝταιηλυ _Μιιιηλι · του Λονδινου , « Τοδ _εζητησα , λεγει δ Αγγλος δημοσιογραφος , μιαν τε · χνικην _συμβουλην δι' ι νιι μυΟιστυρτ |} ι « που γραφω . Μου απηντησεν οτι δεν ι ) μπορουσε να με _σνμβουλευση παρα μονον να γραψω το μυΟι < η » ρη ) ια μου και να δω τα ιιποτελεσματα . Αν το κοινον τυ εκτμιησιι , Οα το εκτιμηση— ν ο ' χι , ? , τοτε οχι » . Αυτη υπηρξε παντα η στασις τοι < - « 2 ' « πους αρεσω , εγραιιιε καποτε * , Βις με παρουν δπως ειμαι . Και οσοι δεν Ικανοποιουνται απο ειιενα , ας με αι [ ιτ ) σουν . Εχω περισσοτερον χαρακτηρα παρα μυαλο και _περισσοτερο _μι-, ιλο .-τηρα , συγκεκριμενα χαρισματα . Μου εχρειασΟη πολλη προσπαθεια και πολυ χρονος , εως οτου , πεισω τον εαυτον μου να _κυτταξη να ( Ι γαλη απο μεσα μου εκεινο για το οποιον ειμαι Ικανο και τιποτε περισσοτερον . Αεν _ι'Μαιι γεννημενος πεζογραφο—ειμαι φτιαγμενος * . _Κχαετε τη μητερα του μολι 8 ετων και τον πατερα του πριν _συμπληρωσω τα 10 του χρονια . _Τστερα , ι ξιισΒ με εναν _αφαΝ-ταστω αυστηρυν και ( ΙπολιΟοφιενον θειον _τοιν . _'Λπε < ι _ασισε να σπουδασι _) ινιτρικην _, διιι να γ ? . υτιοσιι ιΙπυ αυτον τον _Οιιον . « . Αλλα , λεγει _('< ιδιο ς , _παρετηρησα , οτι οι « _νΟροιποι και αι σχεσι . ς του στην ζωη , ησαν πραγιιατα γιμιιια ενδιαφερον . _ΑντεληφυιΒΝ' ιιτι το να _γραη ω ηταν για μενα ενα ενστικτον , _κιιτι τοσο φυοακυν , οσο και το να « _.-λ-απνεω * . Και απο τοτε , 20 μολις ετων , αρχισε να _γραφηιΟλοκληρη τη ζωη μου , τονιζει δ _ΟεΟ _^ ρυ αν και τοσο γερων Μωμ , την ιοργανωσα κατα τον ιδιο τροπο που _ωργανωνα , τα θεατρικα μου * _Μ ? γα , τα μυθιστορηματα μου και τα διηγηματα μου . Με μιαν αρχην , μιαν μεσην και Ενα τελος , ωχα πολλα δυσχερειας να υπερπηδησω , πολλας « _διινχυιιιις . ΙΙμην 1 Μκροκαμω # _ιενρς , ειχα αντοχην , Βιλλα ε ) _αιχιστι ) ν φι _« σικην δοναμιν , εψευδιζα , εδειλιαζα , δεν ειχα καλην υγειαν . Αυτο ομως δεν | ιε εμποδισε να οργανο > σω Ετσι την ξωην μου , ωστε και να χαρω , αλλα και να _( ιπο ρω να γραφοι » . Το χρημα το Οεοιρει ο Μωμ _ισδν μιαν εκτην _αισυιισιν χωρις την οποιαν δεν _ιιπορει να _χαριι κανει ς τα πεντε αλλα _αιοΟησεις » . Οσο για τον πονο , δεν τον θεωρει καθολου απαρω ' τητον _, δια να _( ιπορεσ Η _κανει νι ' ι _διιμιουυγηση . · _ι . Ο πονος , δεν _ιι _.-ννηιιωνει . _Μαλ . λον κανει τον δν-0 οο > πο ( ινεκτικον , καλον , _τιαεινον . Δια να ιπαυν _, ετε δεν ειναι απαραιτητοι αι _δυσκολιαι . Εκεινο που χρειαζετκ ειναι νι ' ι εχετε ει την διαΟεσιν σα εοτα > και . _ιεριωρισμενα μεσα , μεγαλην _πειραν και _τιωεντο . Λυτυ το τελευταιο χρειαζεται απαραιτητως > _% Οσο δια το γραι | _ιμο , το θεωρει ως την _μεναλυτεραν ευχ « - ρισιηοαν . « Το _( _ιονο του κακο , τονιζει , ειναι οτι κανει τας αλλας απασχολησεις της ημερας νι ' ι χανουν το ενδιαφερον τους , να _μοια , ,. ν . -....- . ι · _πιζες _» . Τον εανιο του τον χαρακτηριζει—με πολυν _μετριοφροσυνην—ι ' ο ενα • _εαπλον π < ιραμυΟι _> . _ΙΙαλ-τα , _ομαις εκφραζει την ελπιδα , οτι το δνομα του δεν Οει _ξεχαστη την στιγμην του θανατου του . Οταν τον βλεπετε , σας δινε ι την εντυπωσιν _οχι ενος _( ιποεμικου τιιποιι , αλ _) χ ι _ιι _· τιΟετω ενα εξαιρετικα Ικανου , _ακριο ιυργανωμενου και ωλοκ ) . ηρωμενου _Λν-ΟροΙπου . Και προπαντος ενο ς ανθρωπου με , εξαιρετικον χιουμορ . « Οτ ' ιν καποια μερα , ελεγε _τελευιαιιος , δουν , επιτελους , εις του ιιι'αηιςι την _αγγελιιιν του _Οανι ' ιτου μο _>> και πουν , « μι ' ι εμει _νομιζιιμε οτι _πεΟιινε ιδω και _χρο _τ _αι , ειμαι βεβαιο ιιιι τυ _φ-ιιντασμα | ωυ _Οι ' ι χ _« ι ) ιογι · - λι ' ιοι _) _ησι-χα , πολυ _ησυχιιι _· . Η ΜΑΡΒΑΡΙΤΑ 8 Α ΝΥΜΦΕΥ _8 Η ΤΟΝ ΣΜΗΝΑΡΧΟΝ ΤΑΟΥΝΣΕΝΤ 1 Ι · ΙΙΙ ( Ι ) Ι _1 ΜΙΙ 1 Ι 1 ΙΙΙ · _ΙΙΙΙΙΙΙ 1 Ι « _Ι 1 ····> ΜΙΙ ( 1 _«<* _ιΙι · Ι )) ι ·) ΙΙΙΙΜ · ΠΕΡΙ ΤΟ _ΕΙΔΥΛΜΟΝ * ! ΤΗΣ ΠΡΙ ΒΚ ΙΠ 1 Σ £ Η Β Ποτε Οα _αναχοινωθοΟν οι αρραβωνες _ΒιΡΤΞΗΛΛΛΙ , Ιανουαριος . Ει ανταποκρισεις το _> ν απο το _Λονδινον , αι _Γελγιχαι _εφημεριδε _ομιλουλ' _,-ιΒρΙ του _πιοσεχους γαμου της _πριγκιπισση Μαργαριτας με τον _σμηναρχον ΠηΤερ _Ταουνσεντ ! Και η _πληροιρορια τη παρελθουσης εΟδομαδος , η δποια εφερε τον Ταουνσεντ ερωτευμενον | ιε μιαν νεαραν _κυριαν της Ολ ? . ανδικι ] ς αριστοκρατιας , η οποια τον εκαμε να ξεχαου την Μαργαριταν Απλος περι σπαστω δια χιιν κοι _ην γνιομην , Ισχυριζονται οι Γελγοι _αντιιποκριται . Ενας απο αυτους , υ κ . Λεοπολ ν τ Μπεργκ διδει μαλιστα συγκεκριμενα πληροφοριας : Ο Πητερ Ι'αουναεντ , ευοισκομενος απο ε [! δομαδων ει τυ Λονδινον , εγευματισε κατ' επαναληψιν με την _βασιλομι ' _ιτορα Ε ? . _ιοα (> ετ και _τι ' ιν _πριγκιπισσαν , η οποια , ειναι πλεον ενηλικος . Η Αγγλικη Αυλη , η _ΚυΓερνησις Ζ-ια αιτη ακομη η • Εκκλ ησια _επανσαν ν' _ανπιδρουν ει ς την _ενιοσιν της πριγ / . ιπισσης και του σμηναρχου . 'Ο _γιιμος τιον εχει . πλεον ιΙπ ( _ιι |· , πσιπΠι ) , Ειναι απλως ζητημα χρονου . ' ] Ι επισημος ανακοινωσις του γαμου , Οιι γινη ευθυ μετα την ιπιστροφην της Γασιλισσης _ΙΟ _, ισαβετ απο την _περιοδειιιν της απο τας χωρο . της Γρεττανικη Κοινοπολιτεια και το Μυβτηριον Οα _τελεσΟη τον προσεχη _Σεπτεμβριου η Οκτο ' ι _'ιριον . ΙΙρο του _γι ' _αιου 0 απονεμηΟη _ει τυν _σμηναρχον ιν ειδει αμοιβης των ε' £ οχων πολεμικων _υπηρεοιων το ' . τιτλο ευγενει ας . 'Ο Ταουνσεντ Οα γινη υποκομης . Ο τιτλο του Οα συνδε . Οη _, ιε μιαν α . το το Αγγλικα _πτριοχας , _επιινιο απο τα : οποια _ιδοξααΟη ω αεροπορο κατα τον πολεμον . _ΛΙετα τον γαμον τον το ζευγο Ο' _αναχοιρηση δι _ι ' νιι παρατεταμενο ταξιδι του μελιτος Π ς το ειο _> τερικον . Μετα την _επιστροφιιν ι > Ταουνσεντ Οα διιιρισΙ _Ιη ει ς _Λν ιοτεραν _Λιπλοιματικι ι ν ( _ιεσιν , εκτο αν προτιμηση να _παραμεινη εις τα ταξεις ιης _ιιολεμικης Αεροπορι α . Τα πιιιδια , τα οποια Οα _γεννηΟουι · εκ του γα μου αυτου , Ο' απ ' _οκλεισΟουν _ιιπο το _δικαιιομα τ η : _δκιδιιχη ει τον _Ορ « _, νον . Αι Κυβερνησει των _χιορ Βιν τη Γρεττανικη Κοινοπολιτειας , βο · λιδοοκοπ _ηΟιισιιι _ιπι του _πηοκει μενου , δεν _διιτυπιοοαν καμμιαν Λντιοο ησιν . ΙΙ Λυοτρο / ια και η ι εα _Χηλανδιιι ικηι . ιιιχΙ ) ηπιιν ανεπι φυλακτως υπιρ του γομου . ΙΙ ι . Αφρικη ειναι αιΙ | _ιιτ : ιονο κατ ' αρχην . ΛΙ _Ινδιαι δεν Εχουν γνιομην . Μονο ν ο Καναδα η ι ' ρεται διηρημι ' νος , αλλα με μια ν διαρκως ( ιυξαγ » ι'πανπλποι |< ι |(| ι ( ιν υπερ του γαμου _. _ΕΓ _^ _θΙΣΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΙΚΟΤΟΣ ΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕ ΙΟΝ ΜΕ ΤΟ ... ΞΥΡΑΦ Ι ΤΟΥ ΝΕΟΣ _ΛΟΛΟ Ι ΤΟΥ ΦΛΡ ΟΥΚ Νιον του παθος , _τι , ιμηοριον χαλυβος ΙΩΜΙι , Ιανι ιυι _' ιριιι _ς , — 'Κνω ο διχηγορο -τον ει τυ Καιρον συζητει με του αντιδικου δια την _ιιΒτησιν διαζυγιου τ η Νιιρριμαν , Λ εκθ ρονισθει _,-τροΙ ην βασιλευς Ι _' ιιριιυκ ι (| 0 ιιπι ν _απροοπτ ιος _ιι την _Αοστην με _ποιοαριΟμον _σιηοδιιαν , μεταξυ τη οποια ς και μια νεαρα ξανθη . ΙΙ αι | ιξ 1 του κατιλιι βεν εξ απροοπτ ου _νον _διπΟυντι / ν τοι » _Ηενοδο-/ _γΙοι 1 · ιΙ'ο _Σ τεμμα--, ο ιΙ , _τι , _ιιι δι ν _εφιινΤι ' ιζΒΤιι ιιτι ο - _( 11 < > 11 'Λντρι ' _ι _, ' αρντουανι , διιι ιον ιΥ'κιιιιν ι [ - χιν ιΙδο . τοιηΟη τιμ . ι γριιι | ι , _ιιιι απο τ ο πραχ . τηριιιιν Κουκ να κρατη ση μιαν πιιραν _διιιμιπο'ιν , ητο Λ πριιιην _Ηασιλευ τη _Λι _γυπτηυ . Ο Ι ' αριιυζ _χατιφ _Οιισι μι ,-ιοι . υμ ι _- λη _οι'νοδπ ' ιι , ν -, _ιιιι _ _ιπ ( . ιι στη ( Ινα γχη να ικχ . ΒνιοΟη ιΙ ) , οζλι | ριι οροηο του ξεν οδη / π ' οι ' , ιι χι _χιουι _τος _διι'μ αρτι'ριιις των ι _νοικιον , ιιι οποιοι υπιχρ / ο ' ιΟηπιιν ν' _ι'ιι , / . ιιξιιυν _δοηιατια , 'Ο »|»( ι ροι ' _-κ ι ν _ι ι ι ' _ιροι Χιιι αλλο υ επεισοδιου 11 ιο ξι . _νοδο / . ι'ιον , την _πριι ' ιτην νι ' . _ιια τ ης _αφιξιως του . Ι Ιμοκειμ ε νι _-υ , _νις πει σμα του γριηιμιιτιυ _» ιιιι _» , ο οποιο εδηλωσεν ιι Τοι ' - ' δημοπιογρο ηου οτι · _, ι | Λ , Μ . ο ] ( 11 _πιλι'υ ι διν παιζει ιιλειιν . , να ι . _ιιπχι' _(|· 0 Β | το _Καζινιιν του -ιαν _Κεν _σαν , ο Ι ' ιιριιιν . ηΟιλησι- να ξυρι _οΟη , Μη ι _μπιστευομι νο _ιην καρ ιιιτ _ιδιι του ει το _Ειι _, μΙ ' ιι κοιι _- ρεοι , ο _Οιοροιν , _ξυριζετοι μονο _τιιι' . 'Κχιι 'ιμοι την _συνηΟειαν , ρεκτ ης και ηροιιητι _'τιχος καθως ειναι , να _ξυριζιτιο μι ηλικτ ρι · κην μηχανην , ΙΙΙ ηλι _ιιτροκι νη _- τον ιιμ ιο ! _ιυραι | ι προι , < ι ' ιλιηι · _Λραχι'κυκλο ηκι , χιιι το υ , _τ οτελι - σμιι ηταν να βυΟισΟη το _ξενιιλιιχει _» ν _ει _ς _ιιαΟιΙ σκ / ιπ · , { Ιο ιιτου ε : τιδιο θΠιι ) 0 _( 1 η _βι , ι'ιη η , _λ | ι ια τον _εΙΙαηιι . ι ' α — 'Ι Ρ , ιον » τη · . Ιητοριιις , Λ _Ιιιισιλ π ' ι ,,, ιροιτοηβιστηςΙ Η _ειιισηιιιι ς εκδοχη ειναι ιιτι _ιις 'Λ ιΙστην Λ _Ψαροιιχ _ινισνηνι Λια νιι _ειιιηκει | ιΟ _( ιι | ν ΚοιιρμιΒ , ιιρ χαι τα Λιλιι _χινιριι χ » ι | ιι · ρινυιν οπΛρ , ΕνιΤι Ι | ιιι ) _ι _φηροιισε ινα _χοστοΟμι σπ < 5 ρ , ινα σχοιΜιΙ _Μονιγκομαρυ χιιι τα θρυλικα μαυρα γυαλια τιιι ' , με τα Λπι ιιιι _χατορΟοινει να τιι ιιλεπη _ΙΙλιι . ,, ροδινα , _εληημο · νησε να _πι ' ιριι μαζι τοιι χιιι τα πχι . _ΙΙιΟανολογπται ιιτι Λ _ιι _ςιιιγμιιτικο σκοπο τ » κ Λι | _Ιιειο ς του ιΙς 'Λοστην , εινι ιι _ιμπηριχος , Α · πιι και ρου _ΙΟρυλεΙτο δτι Λ Ι _'ιι · ριιυχ _Απιφιαιαβ ν ' ανιιμιχΟη _ει ς το ιμπο _ριον τοι * χαλυβος , Κατα πυτιπ _, τωσιν η _Αοστη ειναι η Γδρα της _Ναεσιοναλε Κονις , _νοΟ μιιγαλυτιροιι _πιδηοουργιχου _ουγχ _ροτημαιης _της Ιταλικης βιομηχανιας , _. 0 , ΜΑΥΡΟΣ _ιι , ΗΟΣ Η Π _ΤΩΠ _Σ ΤΟΥ ΓΥΖΑΝΤΙΟΥ Υ _πο ΜΙΚΑ ΓΑΛ . ΤΑΡΙ ι ι 2 ον Ετοι , ταρεστην μαρτυς της _ικπλιιριοσειος ενος ονειρου , που _υπηρχεν απο πολλων _αιχονων : , Της _Ενωοειος τη ς Ανατολικης και της Δυτικης _ΟιΟοδοξου _'Λ _ : κλη · οιας ει τυν ΙΙαπαν , και της εγκαταλειψεως της αρχικης ανοθευτου πιστεως της ( 2 ) _ιΚπειΤα απο _πιιρελχυαεις δεκα και πλεον ετων , η Εν ωσι _ειχεν επι τελους < 1 _ιοχτησει νομικον κυρος δια της Αναγνωρισεως της _πβοκηριιξεως του Επισκοπου Ισιδωρου εις τον _. Ναον της _, 'Ανιας _2 οφιας . ΙΙρο δεκατεσσαρων _ειιον , η προκηρυξις ειχεν _αναγνωρισΟη εις Ελληννκην γλωσσαν _εις την μητροπολιν τ ης Φλωρεντιας , απο τον υψηλυν , _στρογγυλοκεφαλον _Μητροπολιτην Γησσαριωνα , ( 3 ) Οπως ο Ισιδωρος , ειχε γινει και αυτος Καρδιναλιος απο τον ΙΙαπαν _ιΕυγενιον τον Δ ' , _εις _ανταμοιβην της _σα'μβολης του _εις το μεγα εργον της συνδιαλλαγης . Αυτα συνεβησαν προ δεκατεσσαρων ετων . Το απογευμα εκεινο ειχα _πιο / . _ησει τα βιβλια και τα ενδυματα μου , ειχα μοιρασει τα χρηματα μου εις τους πτωχους και εφυγα απο την _« Ι'λωρεντιαν . Μετα πεντε ετη , ιγινα σταυροφορο . Και τωρα , £ νφ το πληθος εφ , ωναζε , Ονμαμουν τον δρεινυν _δρυμον _πρυς τιρ / _Ασσιζην και το πληρες _πτιαματιον πεδιον μαχη τη _Γαρνας , Αλ ) Λ καΟω : ο ' ι φωνες ξαφ , νικ « εκοπαααν , _εσηκωσα τα μαιια και ειδα υτι ο Μεγας Αουξ , Λουκας ο Νοτα ρας ειχε πηδησει εις μιαν εξοχην , εμπρος απο την ν . ι τρινισμενην _μαρμαρινην κιονοστοιχιαν . Με μιαν κινησιν του χεριου , _« _πιΟαΛε _σιαιπην και ο ψυχρος ανεμος του Δεκεμβριου μετε φερε παντου την φωνην του : _—Καλλιτε ρον τυ _Τουρκκαν σαρικ ι ¦ απο _ττ ' ιν ΙΙαπικην _τιαραν ! ( 2 ημ , « _'ΚΟνους » . Κατα λεξιν υ Νοταρα ς ει . -τε : ιιιροτιμωμεν να ιδω μεγ ει την 'Κωνστα _% · τινουπο λιν τυ < ρακιυ _)^ ον των Τουρκων η την τιαραν των Λατινων !>) ι ΕΙ το _ποοκλι ) τικον αυτο _αισθημα , ο λαο και οι μοναχοι _ε'ξεοπαοαν ει _οροντωοει _επιδοκιμασιας . Οι Ελλη _· ε της _Κωνσταντινοιιπολεοι ς _νιριοναζαν με εξαλλους _ιτωνας : ¦ _ιΚω . λιτερον το Τουρζιζον σαρικι απο την ΙΙαπικην τιαραν ! : > , υπω καποτε οι — , _—^ - * _-α- * Ι 2 _ι > η και να _βαλη τ > ιν σφραγιδα του { πανω τη , δια να συναψη την _συμμαχιαν , που Οα του _εξαηφαλιση , κατα ιην -κρισιμον αυ · τι ' ιΛ · στιγμην , την υποστηριξιν του Παπικου στολου . Ο στολος αυτος ετοιμαζεται ηδη στην _Γενετιαν . 'Ο καρδινα - λιος Ισιδωρος βεβαιωνει , δτι Οα πλενοΙ ι προ _σοηηριαν της _Κωνπταττινουπολεως , μολις η _ειδησι της προκηρυξεως της _Τ 2 νωοεο > φθαση στην Ρωμη . -Σημερα , Ομως , το πληθος _εφωναξε στον Αυτοκρατορα - Κωνσταντινον : « 'Λποστατ α ! ΑποσταταΙ > Την πλεον κενην , αλλα και πλεον _τρομερην και _κιιταστρεπτικην λεξιν , , _του _ηιιπορει να ειπο ) 0 η εναντιον ενο ς ανθρωπου . Αυτι ) ειναι η τιμη που ιχρειασΟη να πληρωση Λ Κωνσταντινο δια δεκα πολεμικα πλυια — που ηταν και _αμφιβολον εαν Οα ηρχοντο καθολου . ' Ο Καρδιναλιο Ισιδωρος 6-φερεν ηδη μαζι του μερικους τοξοτα , που εστρατολογηΟησαν στην Κρητην χιιι σε ιιλλα νησια . Ολε οι πυλε ς τη _παλειος ειναι φραγμενες . Οι Τουρκοι _εοημωι'λε οι πυλε της πολεως ειναι σαν τον Γοσπορυν . Ως _βασιν τιο ν εχουν το _φρουριον , ποη ν . < χ _· τι ' _σκει'ασΟη περυσι το καλοκαιρι , εντ ο ολιγων μονοΛ · μηνων , ει ς το . _ιιινωτερον μερος των ' Στενων . Το φρουριον ευρισκεται ει τυ Πε ραν , εις την _Χριστιανικην _ιικιην . Την ανοιξιν ακομη , _υπηρχεν εις το _οημειον αι · το η εκκλησια του Αρχα γγελου Μιχαηλ , Λλ · αιΙ τιορα οι _μαρ / ιαρινε κολωνε του χρησιμευουν δια νι ' ι ενισχυουν τα χονδρα τειχη — παχου ενο μι _' _τηιιυ — των Τουρκικων οχυρων , και το κανονι απο τα Χτε · Ι ιι συλλογιζο μουν υλα αυτα , καΟοι στεκομουν κοντα < πι ογκωδει ορει χ αλκινε ς πι ' ιλες της 'Λγια Σοφιας . Τοτε την Ειδα . ΚΙχκ _κατορΟοΙσει να < 1 ποσπαο 0 η ηπυ το πλ ηθος και γυριζε πισω στην εκκλησια . Η ταν λαχανιαπμινη _ναι το βελος της ειχε σχιοΟ η . ΟΙ Ελληνιδες της Κωνσταντινου . _τολεοις συνηθιζαν νιι κρυβουν τα προσωπα τιον απο τους ξενου _κοι ζουσαν _αποτραβηγμε _- » ' ' ·? ' , ι ,, ' _'· ι οοομΕναι απο ευνουχου . Οταν εμπαιναν στα _ηιορητα ' αμαξιιι τοιν , υπηρεται ε ' _τρεχαν εμπρος του μ , ! απλιομενα υφασματα , Λια να τι προστατευσουν αι 1 , * , τ ( ι _^ ' _-ΠΙΚ ιτα των διαβατων . Τ » διρμα τους ειναι λευκο σαν διαφ ανε ς , , _ΛΤΙΜΟ , Ν : ΙΙ ουνεχεια _. ( 2 ) Οπως και οι τιροκατοχοι αυτου , Λ Ιωαννης Η' ο Παλαιολογος _Ιιλετιιν οτι μονη _ουνατη « _οηΟεισ _4-ναντιον των Οθωμανων βα Ι ) το η βοηθεια τι | ς Δοσεως , την οποιαν Οα _ηΓυνατο νΛ ι _,, ιτιι χη μονον βια της _ιιιοσλαβησεως τοΟ Πακα ( Ευγενιου τοι ) ΛΙ . Μετα -πολλας χαι _ι _^ ιπονοος _ουζηιηοας _μιταζι , Ελληνων κοΙ Λατινων κληρικΟν , υπεγραφη την 6 ην Ιουλιου 1439 ο « Ορος της _ΠιΟοεως » ιις την μητροπολιτικην ικκλ ηοιαν τι _) ς ΦλωριντΙας , 'Λλλα _ε . | ς την _Κωναταντινοοπολιν η ινωσις ικινουνιυσεν αντιθετως να _ιπιιΚρη οχιπμα και ιις την Ανατολικην Ε _κκληοΙαν . ητις _ΓιηριΟη ε ( ς ενωτικου ς και _ανΟινωτικοος . ¦ ( 3 ) _'« ς _γνωο-ιον , * ΠησοαρΙων _ΛνιΓεΙχΟ ,, _α _^ _ι , τον Π | ον τον Γ , , _ψ 14 ( 14 Πατριαρχης _Κωνοταντινουτιο-» , ιως _ψιλιρ ονοματι και κατοπιν _ιλαιε τΛ Οιτιχωτιρον ΛΙΙωμα τοΟ _τιροιαταμινοιι τοΟ _συνι _βριου των κπροιναλιων , Πολλακις μαλιστα ιγινα λονος να αναγοριυΟ !) Παπας Ρωμης , Λχλα παντοτι ! η _ικλογη ιου _προσικροοαεν εις την _ιλληνικρν κα . ταγωγην του . 'ΛπιΟανιν _« _ις ΡαΙενναν _τφ 147 2 , . * _ΡΗΑΜΚΑΝ'Ι-~ Ι _ΟΑΙΚΟ _, . , κυννΑ _ι τ ι ' ¦ _· | _^ Ν 100 $ ΙΑ ΓΑΜ ΚΕΙΝ ι _ΒυΕΓυ 5 ΑΙΕΜ _' _'ΓΑΟΗΡΑΡ ι Μ _/ Ι > ρΑα 5 ΤΑΜΜ ΗΕΑ _Ο ΟΡΠ _ΟΕ _νι ' _^ ( , < ηΙι | ρη < ιο | ι , « ι , ΛιρΙ _ιιι , , 6 ρομθλθ | _τ , αι ' _> 1 < _Μιθηι . ( _ι ΕΑ 8 Τ η |(| ι . ιΝΕβ _>« ι < Ι < · ΡΑΝ _ΑΜΕΗΙΟΛΝ ννΟΠΙ . 0 ΑιΠννΑ _Υ β _ιαιρο _. _οιιιοιιι ιο _ο-υ , _ιαθιμι _·(( , ιθι > · Ηυιι οιντΜ & _οο „ ( _ογ _ρκυε ') _ιυ ΗΝΙΚΟΙ _ΑΝΙιΒ . _ν βΙΟΠΟΙ ΑΙΑ _Α . _« , _λ ,. ι . 1-, » ) 0 ' , 4 , ' ΡΑΝ ΑΜΕΜ _€ Μ . _ΙΥσηια ΑΜΙΥΛΥ 8 _*— - ν - ~ Γ— Ι _^ , Μη * _Μ _^ _ι »» Μ » Μ _« Μ »»»» Μ « Μ » ν «··»» ΜΜΜ _»»«»»^» ν · θεαματα . _. . ιιΒιι ιιι - ιι ιι _»*~»»« ι _^ _ιΚΜΜ _«»»*»> Μ _»«» ν ΚΙΝ ΗΜΑΤΟΒΡΑΦΟΙ , ΛΕΥΚΟΠ Λ Λ ο ο χ ο 0 β ι ( Καλυβα της αμαρτιας » , Λ π 6 λ λ ω ν : « Τα κολπα _της _ιΚαιτης » , Ρ ο- γ ι α λ « Το τραγουδι τοΟ πονου » , ιτ α λ λ α' ς « _'Λννο » , Παπαδοπουλου * ΛιΧο » _, Μ α γ ικ ο Παλατι « Διπλο στιγμα » . ΛΕΜΕΣΟΣ Βι ορ _Γαμλη _ βΤδ _ινειρο -μου ειναι για _σεναι , Ρ ιαλτο _ •« _Επιλαοις _ιχδικητιιν » , Ε λλ ω ς « 'Ο _αλτρουιστης » , Παλλας « _Σατκο » . ΛΛΡΒ _1 ΑΞ ΛΙ α χ ρ ( 6 η « Μια νυχτα _ιττδ Παρισι » , Π α λ λ _α'ς _ « 01 οο · ρανσι ειναι δικοι μας * . _ΓΑΡαειΑ Η ρ α ι ο ν : « _Προοιμιον _δοξης » , Ολυμπια « Οχι λυπητερα τραγουδια για μινα » , Ι ν τ ε α λ « Νυχτερινη περιπετεια » , Χ α τ ζ η χ α μ π η _ « Αδικος κατηγορια » . ΚΕΡΥΝΕΙΑ Κ ατο _ελλη _ « Σε ποθω » , Ι λ α ρ Ι ω ν « Ο ταφος του ΙνδοΟ » . , , _παφος ' Λ τ τ ι κ 6 ν « _Ολιβερ Τουιστ » . ΘΕΑΜΑΤΑ ΧΩΡΙΩΝ Μ ο ρ ψ ο υ Ρ £ _< _ . _« Γολκανο » , Πανθεον « Νυχτες _ΓαστΙλλης » , Αγιος Δ ο μ ι τ ι υ ς « Τηλεφωνημα απο ενα _ωτγνωστον » , Δ Ι κ ω μ ο ν « Πειραται των ωκεανων , Γ ' » , 'ΛθηοιΙνου : « Τ 6 τιρας τοΟ Λονδινου » , Λ ατι η υ ο ς « Το νησι της φλογας » , Τ ρ ι κ ω μ ο ν « Το -πορτραιτο της ΚλαΙρης » , _Βεραλακκος _ « Ο αγωνιστης » , Β ι α λ ο Ο σ α « Η προσφογοπουλα » , Π ο λ ι ς « Αδαμ και ΕΟα » , Α ε υ χ α « Λυκοι των θαλασσων » , _Ξυλοφαγου « Ο πριγκιψ Ιωαννης » , Ρ ιζοκ _αρπασον _ _« Πεζοδρομιον του ποθου » , Α ρ αδ Ι π π ο ο « Ο υποκοσμος εκδικειται » . Λυση « Γ ( 6 α Ζαπατα » , Α σ σ ι α « Λυκοι _υαλασουν , Γ ' » , Α χ ν α « Μαρτυς τοΟ εγκληματος » . Σταυρολεξον ΟΡ 1 ΖΟΝΤΙΟΕ _ 1 ) * _Ειτιτιι · _ρει την _τωζιν . 2 ) _Ανηκη τιλεον και εις την γυνσικεισν αμφιεσιν . 3 ) Πολ _, ις ιου _Γααιλειου του Αγεμιμνονος . _·— θεος των ωρχσιων Ελληνων . 4 | Κωσμημα ( δημ . ) 5 ) Τοπικων ι · _ττιρρημα . — _ΠρΒσιΡιπης _ιιενο-ληζ Δυ · _ναμευς _εΙς Ε > Αα 5 σ . 6 ) Βραφη τοΟ _αριθμου 220 .-- Μεγιστος _τιοτοζμος _της Ιταλιας ( αιτ ., δημ . ) . 7 ) _Προθεσις προ φωνηε _ τος . — Υποκοριστιχ 6 ν α >& ρικου ονοματος . 8 ) ΛΟτοχρα * τωρ του Ανατολικου ΡωμαικοΟ κρω του ς , _ικινευΟεις υηο ιων Γ _ιαιγ-ο _^ Οων . 9 ) Με αυτο διδεται μια διαταγη . — Εχ ει και το μιλι ιο δικο του . Κ Λ θ Ε Τ α Σ : 1 ) Προυποθετει _τραυμοχτιαν . 2 ) Βυναικειον _βνομα . 3 ) 'Αρχαιον ονομα -ποταμου της Αργολιδος ( _δοτ . ) . — _Ετταναλαμιανομενον μας θυμ ιζει την ζουγχλαν . 4 ) Δυο _ι _3 _ι'ν _^ _χ _ομτ _: _να _: γραμματα . — . Μουσικη νοτα . υ ) Σ , _υμτιλεκ . _ιικ 6 ς αυνδε · σμος . — Ανωτατη . ο ) Αντιγραφη του 4 κσ 9 . £ . ' . — Μητε ρα της ωραιας Ελενης ( γεν . ) . 7 ) Τετοιος « εκλογικος παραγων » ειναι 6 κοματαρχης , 8 ) Η _κατοικυς _ευροπαιχης χωρας ( _αντιστρ . ) . — Εξαρσε _. ς ... ο : ) Λ * Οχι ποιητικες . 9 ) _Βνωοτοτατον _τειχας . ΛΥΣΙΕ ΠΡΟΗΒΟΥΜΕΜΟΥ ΣΤΑΥ Ρ ΟΛΕΞΟΥ ορ ιζο _Ντιηι- ι _> παγ-ΚΡΑ ΤΙ 2 ) ΑΜΕΡ _ΙΚΛΒ _ι Λ 3 ) ΜΑΡΙΑ ~ ΤΕΑ 4 ) ΓΡΟΝΤΗ — ΧΛ 5 ) ΛΤ 1 Λ ~ - ΜΠΟΞ 6 ) ΤΠ - _ΟΕΤΠ Π 7 ) 1 ΛΑΙ — ΝΛ 9 ) ΟΥΛΟ Σ -- ΙΔ ( Ι 9 ) ΟΝ . Κ ΑΘΕΤΩ Σ · 1 ) _ΠΑΜΓΟΤΙ Σ 2 ) ΛΜΛΡΤΛΛΟΙ * 3 _) Ι ΕΡΟ ! - ΑΛ 4 ) ΚΡΙΜΑ — ΟΧΙ 5 ) Ι > Ι — ΟΝ 6 ) ΑΚΤΗΜ _& Ν 7 ) ΤΑΕ — ΠΤΑΙΠ Γ ) ΙΝΑΧΟΣ . 9 ) ΑΞΟΝΕΣ . _ΖΗΤιΙ _ΙΙι : _ΠΡΟΙΦΟΒΩΝ _ΖηιοΒ » ντιι ι . . _τςιηπιμιοαι οια την ιΙνι ' _γιΟπιν Λημοτιχη 'Λνι , _ςιιΙ ν . _ιιι _^( ΒΒινι'ι _οι Ι'ι _ζ _Τι _'» / ο ) θι' » ν _'Βπι ' _ιιι α , _ΙΙι ' ιηοιν Βιαπη , τοιν πν _ _ρ | _ιιιον χιιι _τι / νι χων _ιιοιον των _ινοιοκομινιον ι ! _ΖΒΙοιις _τοη Λιοι / . _ητοΒι _ΒΙιικτ-οιι _, ΙΙοοιΛρ ου τιιΒ · Ινμ 6 _οι ) . ( _οιι 'Λνιι-. _ττι · ι _·< ιι Ι ' _πιιοιι . Το _ΙΙ ' μικιι'λιον 'ΛνιιΛιι ' Ι πος 'ΒοαΛα _Λγυ ι _Βλ-αι _ι ' . _τοχοι-ον να ιιι _' . / . Τι την - / ιι | ιη > . ι » τι _( ! ιιν η ο ' ιιινΛη-. _Ι ι , _τγ . . _τι _, ιοαιΒιι οιΙν . Λι : ιηο π (|( ιι : ( ιι _ηιον νι ' ι ι _Ινιιι _ινιτιρρι ' _ιγιατοι κιι ] να α , _τοΒττιι / . ι , ι , ν Βι τι ' , ν Λιοικητην _ΙΒαιροιι _ιιοχι Βιονο _- _ΤΒι _, _ιιι-ν Τη ς ] , Β _, ης _ΦειΙοουιιοιοι · , ΒΝι 1 ΣΤΟΠΟΙΗ _2 Ι _2 Λιιναμιι _ιιιΛ αρθρο » ι Ι ) :. '· Ι του λι · οΙ 'Λκινητοιι 1 Ιι | . Ι | 0 >· , ι | Ιι ( Λιιιχ . _ιιτοχη , 'Κγν ριι η η _κοι 'ιν / . τι _μηοπο ) Νο μοιι _γνοιπιο _.-ιιιι ιιτιιι , ιιτι Β , Νικολαος _Χοι _ιιτιιοιι ολοιι Ι ' _ιιι'ποιι , ικ 1 | ιιλι , οτι ' ι . τοι > 1 _οιινιηιιιιν _ηπρ να , _τιιι ) . ηιιι | το _οι' | ιι | ιχιον τον ι , _τι τ οι ) κτηματο τιι Λ . _ιιιιον _ι'ι'ι'ιπχι'Ται ιι την _.-Τ 1 _'( . ι | 0 ·/ . ι | ' τοΟ ' / . < _ο-( _, ιιιιο Πι'λι'πτι _' . τοι' { μ . < Ι ι . ιγΥο . ¦ ΙΙΙ 7 _ΙΙ . Ι . _ΙΙ . Ι _ιιΒι . Ι _, _τοποΟι-οιιι < ιΜν . α Ι . _ι- _ζ > - ηιΙ / . λιιν οχιΛιιιιι . Ι «)·| | _τιμ . ΙΜ Βι , _ηι'ρΒιιιλιΙτιι . τ » :, _ΜΙιιι _τ-ι . το Ι ) Ι μιςιιΛιον ΛιΙι ιο π <« ιιιν τι , ν ι ΙΟ . ιι . II ιι ιον _ΧιΜ _οτοιρομον _Ξινοιι-ηντο ΙΙικτκχοιοτοη -υρου , / κ _ΙΙιιλυοτι ' αοι ' , οι'νιΙ _( ιι 'ι _Ληι . ιοιιπιι ς Λοιληοπιι Κ < ι 8 , Μ ' _, 7 ) Ιι / _ι-Ι _ΚτιμιιηολιΒ / ιον Λπ ·/ οι < _λ ! μ . · _, _·*««* ΑΑΑ _1 » . _*· ΑΑ / _Ιι ΡΒΟΛΑ _ΓΟΙ , ΠΡ _ΟΣ ΟΧΗ _ΚιιλιΙπΟε δ . _τιο . _τοοοι'λΠιΤΒ ιι το οΒκημα _τοΒ' Σι'νδεπμοιι την _πςιοσεχη Τεταρτην , 27 Ιανοι _'ιιριον , και ι _, ριιγ Β , μ . μ ., διιι την _ιτηοιαν γενικην _σιιτλπ'πιν , ΘΚΜΛΙ'Λ : «) ' _ΚχΟ επις , _τι - _. _ιςκιγμενοιν . ( Ι ) 'Λρχ _ιιιρεπιιιι , γ ) Λιαφοςιιι . Ε » τη Ι _ι , _τιτροπη ΚΝΟΙΚΒΛΖΒΙ'ΛΙ ΟΙ ΚΙΑ Ενοικιαζεται _ηι _κια ευριι'κομι ' - _νι _) _εις την ΛΛΑν _ΑαννΗον ( Ιρ , ι < ιι ! ( ΙποΤι-λουμενη ιξ ( 1 _Λιιηκιτι _ιιιν , 1 ( _Ιεραντοιν , _ννοωηιιιχη υ μ . τιινιοι ' , _ΛιομιιτΙοι' _υπνιοεπιιις _, | ιιιγειςιιΙιΛ > χ ιιι γκιιραζ , μι- ηλεκτρικην κιι ' ι ι' - _( ιριιιιλικην _ιγκαταοταπιν _κιιι _χηιτον , _ΙΙληροιμομι ' _ιιι : ιοικ _ρατης Λεπτο ς , < Ι 8 ο ς _Φανεροιμινης Λι > . 2 Βι . 5 ΣΕΛΣΑ Ν ( 8 θι 3 υ η ) Ι ΑΠΛΗ ΥΠΕΝΟΥΜΙΣΙΣ ( ΤΟ _Ι ΚλΤλ Ν Β , ΙΜΛΙ _< ΤΟ ΜΟΝΛΛΒΚΟΝ ΨΛΙ _' _- ' ΜΛΚ ΟΝ ΠΟΤ ΛΝΚΚΛ _- ΛΤΙ'ΛΝ ΛΜΚΙΙΚΛΝ ΟΙ ' _ΚΙΙυ'ΙΙΙΜΟΝΙυ Ι Λ · ' ΤΟΙIIΝ ΙΙΟΛΤΚΤιΙΝ ΚΙΜΟΥΝΗΝ ΚΑΙ ΤΟ Π-, ΙΙΟΒΟΝ ΧΙΙΙ _ΙΙΜΟ-, ΙΙΟΙΚΙΤΛΙ 'ΒΟΙ'Λ _ΚΙυ ΟΛΟΝ ΤΟΝ _ΚΟΕΜΟΝ ΛΙΛ ΤΙ ΙΝ ΤΙιΛΙ _'ιΙΟΙΙΚΙΙΝ _ΗΚΙ _'ΛΙΙΙΟΙΛΝ ΤΙΙ ν _ΙΠΤΤΙΙΛΙΚηι * ( ΙΙΠΤΒΙΛΛ 2 ι ) ΙΟΠΙΟ ΓΗΙ'Λι : ΚΙΤΚ _ΤΠΙΙΧ , ΚΙ Χ ΤΗΝ ΚΠ 1 ΙΟΝ _κιχ ιιχ _οιι ιι · λι · : ττλι . » _υ Κ ΛΙ II ΚΛΛΠ'Κ _Ι 'Λ ΙΟ _Τ ΛΙΛ ' ΜΙΜΙ _Ι ΙΙ ΚΙ - ΝΛΙ II ΒΝΟΜΚ ΟΙ 1 _1 Ν ΤΟ ν ·' . ΧΡΠυΙΜ 01101 _ΙΙι : λν , π _ολκιτλι κι _ι ολλ ΤΛ ΨΛΙ _' Μ ΛΚΚιΛ ΚΛΙ Κ ΛΤΑυ ' ΠΙΜΑΤΛ ΝΚΟΤΚΙΙ _Ι ΜΟΙ . Δ Κ Μ 0 Σ ΠΑ ΦΟΥ ΒΝΩΣΤΟΠΟΙ ΗΣΕ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΙ _, ι 'να | ι ιτ _τιιι' Λιμι Λημοιν Νο μοι · , Κι ι | ι _' ι / . ιιιιι ν - ·' ' - ' , Τι ον _Κι _'ιινιιι · •/ . οιν Νομοιν κιι ' ι Ι' . Ι Ι' . ι και τοιν _Λημοτιν , οιν ΚανονιΛ μων 11 ιιι |« ν , τιον ηημοπιι _-ι'Οι ' _νιιον ιι τι ' ιν _« Ι _ιιιημερι ' Λιι Κ '· . _ιροο > ι _' μ' Βι ρ . Λ ! Ιι !! Ι χιιι ι ' . _το ι ' ιμεμυμιινι ' _αν _)!< . _Μκριιοιι 1 ιιΙΚ (« ν ' » . _: _' _!« ( _!) το _Λημοπκον _Ι _' _ι'μΒιουλκιν 1 ΙΒιι | ' » υ _χατο . _τιν τη ικ τοιν . _ιοοτιριον πι'νε νοηιι ( θι μετα της _'Λοτι'νο μια ΙΙα ηορ _ικηριιξε _ιιι ' Βι . _τοι | _αοειο ς του , _ληφ θεισης κατα την _« τννΒοριιι _οιν το » τη Βι _» ι _Ιαγονιιριον ΙιΜ _τιιυ Βικι » - Λιμ ' ΙΙοι _' _Λοομιιι 1 , Βος μονοορομπυ : Ι . Ι 'ην Λι < ιιι | ορον 'ΛΟ ηνιον απο τιιΒ · _Ζιιχαμιι , τλ _, ιισπιο » · ι . Τριιινον > μεχμι τ η οιιναντηηει » της _οιιιι ιι _'Λγι ι _^ Λ ( _Καταοτημιι Ξ , Ηι ο _/ αριοη Λ ΤΙοΒ' ) , _•^ . Την _οδιΥν 'Λγορας απο του κιιτιι οτηματος Ξ . Θεοχαριοη & _ΤΙοΒι μεχρι τελον αυτη , _ι »| λιιΛη ηι'ναντηοειιι της ιΙηοιι 'Λι | _υ θΛιτης , . Ι . Την οοΙ _, ν 'Λα > ρι . οιπ ) κιιΟ' ι'ιλον τ μηκος « _ι ' _ιτ ης μεχρι _τελοι' . Ι . Ι 'ην οιιον ΚανΒιρη ι ' ι . _ιο τη Βιι | Β ηρι ' ας ποτης , _ιΙ , _τιχπατιχιιν ιοιι κ , Κν Οριποπη ( προιην _Λιιικι _) Ι ' ρα , _τιζα ΙΙΒιι | , ιιιι _Λτι ) , ) μεχρι _τελιιι' _ιιοτης , Λ ηλιι _Λη τη ( ιενιιντηοιι . ι της _οιιιιυ Θιρμο-. _ιι'λο _, ν . , ' ρ . Ι 'ην _ιΙΛον Μιιιιιι ' ιλ η Βι . _ιο ιο ο . _τ ικιΤιπι / . ον τιιο ν .. Κι ΙΙ ραιιιιΤη ( . ¦ ιριιι ην Λιιικι ' ι Ι ' ρΒι . · τι Ι α ΙΙαι | θι · , τΛ . ) με χρι τ η ηρναντηππ ιις τη Ληοιι 'Λγορας ( κιηαοτημιι 'ΛνΛρι ' α Χαριιλιιμπ _( _ι ) η ) . ιι . Ι'ην ι'ιιιι ' ιν _ΙΟοκγ οροιι α .- :: τ η Βιι | ι'Μ | ριιι ιιοτης μεχρι τη οι · - νοντηοι οι _τι'ι _ οπο _ο _ΚιινιΙ ρη . 7 . Την οΛον Ι _' ι λλι ' _ιχογλοι 1 α ι ο της Ιιιωροι | ιιι ' _ιιιχιας τιιι' κ . II νιι _γιιιι _τιι Ι Ι ιι . _ιιικοχκινιιιι μεχρι τη Πλατεια _^ _ι'κιι μινιας , _ηι | - _/ . ( ιηη τιιι' _κατιιοτημιιτιι τιιι ' κ . _ΞενοιμΟν _το Ιιοαννιοη . υ , Ι'η ν οιιον Οερμιι . _Ιι'λοιλ Βι . ιο ιης Βιη _επιριιις _ιιι'Της _, Ληλιι _Λι ' ι τιιι ' κιιτ _ιιπιημιιτο τιιι ' χ . Λ < ι ( _» ιιι ' Χ < ιιΙ > ι '' γαρη , μεχρι > η _πρνιιντηοεπι τη _ιιιιοιι _'Λλ _ιι _( _Ιν _, _^ _ριιι _^ _!· . Ι 'ην ιιιιον 'Λλ ιι ρεΛ'Ι ' Βι . τιι τη Βιι | ( _τι | ρια αοτη , _ιιηλ , . ιριιιην κιιτα _οτημα Χρ . Κιππιιν _ιργι _) , με / ρι τελοι · αι ' πης , _υηλιιΑη της οιινανπιοιιο της ΙΙλιιτι'ια || ι'ι '· κιιι ' . | ιι , Την οιιον 'Ληι 'Ινιι _ι ο Βι . · ιιι τ ης ηιιιστιιι _'ριοπ ειος τη με την ιιιιον _'Λγι ιιιι ΚινΛι ' ιιι ' , ιιηλ , Λι ριτιιιχιπμ _ιι Ι ' ηλεγρ ιι _'ι _ειοιι , μι _' χρι τελοι 1 ιιι'τη , η ηλιιοη τη πονιιντηιτι ( ο _ιης ι ' ιοο ι' ΙΙΒιλιλ ΙΙιρ-( ιολιι _Τιν . Μ . Ι 'ην ιΙΛον Λημαρχιιοι' Βι . _-ι ιΙ του ΙΙιρυπεροιι _τε | ΚΙΑι _κ η 'Λγο · ριΙ ιιι '/ _ρι τ ης πιηι . νιηπιιος τη _οιιι _, _ιι 'Λγιι ρας ( Οιχημα ΙΙιερ κιχ ης Λι ' π / . η ) , Ι ' . _' , Ι 'ην ιιιιον 'Λγι ιιι ' Κιν _Λ ιοι ' Βι , _το τι ιι' Ταχι _^ υαμειοο μεχρι τ ης πιιναντη πιΙ ιις τη-: ιιπιιιι 1 _'ενιιι 1 , _, ΙΙ _' _ριτοΙχιημιι οικιιι κ , Χρ . Λιορι _] , | _| . Ι'ην ΛΛιι ν _ΙΙ ' νι ιι' Βι , _τιΙ ιη Βιι | ιτι | ριιι ιιοτης , Υιονιιι , _τεριτιιιχΙ · _πμιιτιι ιι | _χιας κ , Χρ , Λιορη , μεχ ρι τη ιιρνιιντηηι'οι της _οιιοι ' ΛΒμιΟ οι _' . I I , Την _« _Ιιιον ΛεμιποΒι αιι ο τη ιΙι | ιΙηρ _ιιι αοιης μεχρι της _Στεγης τιιι' Κι ' ντ ριιι ' _Ιιι'ημεμΙιις _, ( υ _.-τοπτιιτικ α κ , _£ . Μ . 'Λγ ροτη Λ _2 (« ς ) . Κι , Την ΛΛιιν Βλαοπτοινο ιιηο τη Βιι | Πι | ριιι αοτης , Λεπχ η ιιιο _- πιοιι ιι » , μι χρι τ η πενιιντηπιοι της μ } _ιην ΛΛιιν 'Κρμ _ιοΧ _ΙΙ 1 ΜΙ · ιιυ : υ , ~ ΟΙ μεχρι _τοιιιιι : Ιιτχι ' _ιιιντι ! _μονΛΜ ρομοι ΛπΙι τη 111 , 7 , ΙΟΙ Η νιιταργοιιντα ι « ιιι τιθενται ιν Ιαχι ' ιΙ' οι « Ις ιινοι _ΛνικριιριΙ _μι-νιιι _τοκιΑτοι , _ΙΙιιηΙ _· , _τΠ . ΙΙ . Ι . Ι _ΓΜ 'Ο Δημχρχ » Παφου ΙΑΚΩΙ . 02 Λ , ΙΑΚ 1 . η ιΔΙΙ _£ 4 Κοινω νικη Ζωη _^ _··» _β _·^ _?? νν » ΒΑΜΟΙ ' : ' _, ι ι . : Ο κ . Ντινος ΕυανΟη και η κ . _'Αλικη _Χατζηκυβιακο » τελεσαν _τοιις γομου των την παοελθοδοαν _Κυριακην . , ΝΕΟΙ 2 ΒΙ 0 ΤΔΛ _2 ΤΑΙ Μας παρεχεται η πληροφορια , διι δ κ . Μιχιιλακης Κ . ωνσταντννιδης ( Καπα ) , υΙος τοΟ εν _Ταγκανικα ιιριστα εγκατεστημενου κ . Κωστα _Κωνσταντινιδη , ενεγραφη ει το εν _Λονοινφ _Οοιιεκο οΒ _Λοιοηαιι 11 ι Γι υηιι Αχηοιηο-1 > υθ _ΕηεΙηβοι-ιακ , _πιιιιιικε , λου-Οων εις τον κλ'υον Δυιοηιο 1 ) 11 ο Κη _ΓιηοβΒιοΓ . ΧΟΡΟΙ Ο ετησιο χορος ιιιερ του _'Αγτιφυματιχου Ταμειου Λαρνακο _ Οα δουη ει το _ςετνο & οχειον «/ Τεσσερα ιΙ _> _ανοοια > το Σα _66 ατον 30 Ιανουαριου _απο τη 8 . 30 μ . μ . Μεταξυ ιων _βραυειων τιι δ . τοια θα δοθουν . _τεριλ-αμβανεται ν . αχ εν δωρεαν αεροπορικον ε ' ισιτηριον εις _Γηρυτον μετ' επιστροφης . Εισιτηρια . _τρος 5 ) - Για τους ανδρα και 3 ) - δια τας κυριας πω ? . οΟντια · ει το Διοικητηριον ( κ . Μ . Ιε _ρειδης ) , ει την _'ιονιν . ην Τραπεζαν ( κ . _Σταυρινιδης ) και υπο των ιιελων τη Επιτροπης . Τραπεζακι α κρατουνται προ μιαν λιριιν εκαστον . 'Α , αετιθυντε ον κ . Β . Τξυρκωτην , τη λεφ . 149 . Ενδυμα , _τροαιρετικον . ΓΚΔΡΟ _Λ 1 ΛΙ ΤΙ ' ιν _ποοσεχη Κυριακην υ Εκδρομικο Χ υνδεσμο Λευκωσιας διοργανωνει _εκδρομην _εΙςΜαντρες — _« _Μοοιτην του Δκια » . ΙΙροαιρετικη _ορειυαοια εκ του χωριου Μαντρες μεχρι τη _πευκιιιτυτου « _Μουττης του Δκια » . Βευμα εις τον σταΟμον Κουτραορα . _Εκκινηα την 8 π . μ . εκ του ο ' ικηματος τοΟ 2 υνδεομ « υ . Δηλωοεις συμμετοχης μεχοι του απογευμα τος της _ΙΙαραοκευης εις το φαρμακειον κ . Ι . _Ιυουρου _, οδυς Ι 'ανερωμενης ωρ . _υι — 31 . _'Αγωγιον δια τα μελη 4 σελ . και τονς προσκεκλημενου 4 ) Γ . ΤΟ ΤΛΧΤΔΡΟΜΕΙΟΝ _Σημερον Τριτην αναχωρει αεροπορικον ταχυδρομειον δι' Ελλαδα , Βερμανιαν , 'Ηνωμενα _Πολιτεια , _'Λγγλιαν , Βα / . λιαν , Ιταλιαν _Αιγυπτον _Σουδαν και Ισραηλ : Ωραι _κλειοιματο σακκων 4 μ . μ . δι' ησφαλισμενα επιστολα και δ μ . μ . δια συνηθεις . Αυριον Τεταρτην αναχωρει δι ' 'Λγγλιαν , Βαλλιαν , Ιταλιαν , Ηνωμενα _Πολ . ιτειας , Βερμανιαν , _Λιδανον , Συ _ριαν , Ιρακ , Ιορδανιαν , _Λυστραλιβν , Νεαν Βονινεαν , _Νοριρολκ , ΙΙαπουαν , Κεαν _Ζηλανδιιιν και _Πεςσικον Κολπον : _'Ωραι κλεισιματος σακκων 4 μ . μ . δι ' _ηπιρπλισμΕΥα και 5 μ . μ . δια συνηθεις . Ωσαυτως δια Τουρκιαν την 10 π . μ . δι' _ηαιραλισμενα και 11 π , μ . οια συνηθεις . ΔΙΛΧΤΚΤΕ _ΠιΤΟΝΤΛ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Τρι τη 26 Ιιινοι _'ιιριου : Λευκωσια : Λ . ΙΙουλλιδου ( _φαρμακειον « _Βιεννερι ·) , ιιδος Φανερωμενη αρ . 38 , και _Χριστακη Ι ' . _ΙΙαπαλοιιου , οι ) ος Βεομανου Πατρων αρ . Ι _ιγ . Λεμεοο ς : Λ . Β . _Λοιζου _, οδο 'Αγ . Ανδρεου αρ . 117 . _'λμμοχοιστος : Χρ . _Κουννα , οδος Ερμου αρ . 8 Κ . _Λαρναξ : 'Λριστ . Δημητριου , οδυς Ερμου αρ . 1 _ΙΙΒ . ΚΙΣΦΟΡΛΙ Ανωνυμος _ιιοειι _ερε μεσον του _< Ε 0 νο ι ·» μιαν λιραν υπερ της εκκλησιας 'Λγ . 'Ομολογητων . 'Ο κ . Ιωαννης Μ . 'Αργυριδης ζ _αι ο κ . Μικης Μ . Αργυριδης , Ιατρος , ειοει | Ερ « ν Λνα μιαν λιραν υπερ _τιΤ _, ν _Βιποριον _μειΟητων τ ου ΙΙανκνπριοι 1 Βηινασιου . 'Ο κ . Ευαγορα _ΒΙαντελιδη ε ! .-πεη _ε-ρι μιαν λιριιν ε ' ις το _ταμειαν ιοημεριας ΒιπΟενων του _νοσοκο-Ιιειου Αμμοχωστου . ΚΙ Σ ΜΝΙΙΜΙΙΧ Η κ . ΒΙΤ , εζκα Κ . Ι _' _υσενιξιδου ειηεφερε μεσον του « - Εθν ους » υπερ της εκκλησια 'Λγ , 'Ομολογητων δυο λιρας Βιντι μνημοσυνου του συζυγου τ ης -Κωστα Ι ' ι' - οινιζιδη , Η χηρα και τιι τεκνα Ανδρεα Καζαντζη _εΙπειρεραν υ . _τι . ρ Της Φιλοπτωχου 'Λδεληοτ ητος 'Λγ . Α _ντιονιηυ Λεμεσου δυο λιρα , Βιντι μνημοσυνου , εις μνημην του συζυγου κοι πατρος τιον , 'Ο Λρ και η κ . Σ . _Συμεοινιδου ι ' ιοιΙ | εραν δικι λιρ ας εις το _ταμρι ον ευημεριας ΒιπΟενων του _νιιοοκομειου Αμμοχο ' κπου , ιις μνη μην του πατρος τιον Ν . Β , Μα ριιγκ ου , ΚΑΙ 0 ΣΥΖΥΒΟΣ ΝΑ ΠΛΕΝΗ ΤΑ ΠΙΑΤΑ ΤΑΛΕ ΛΕΒΕ ! Η κ . Λ 1 ΠΔΦΟΡΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , Ιανουαριο :. — Ω θυελλα _κατειι θαπεν ει το Λονδινον _ιι-ιο το _Χολλυγουντ η Σουηδη ηθοποιο ΓιΟεκα _Λινδη υρς δια να κρημνιση και τα τελευταια -ιδχνριι » του καθε Α γγλου . σΛυγου , υ οποιος πα , _ρηκου _σε την διαιαγην του τρυςερου ετερου ημιοεος του να πλυνη τα . νιι κα μι ) και τα ψο ' η · ια _της _^ ημες , α . ]' -ι το Ηενοδοχειυν τη η κ . Λι νδι _(^^—η οποι α ειχε _οιαη-ημιΛιι η . _ΤΒ _, ο _Ρτων . οι νεα Βκαρμπιι η Ινγκριδ Μπεργκμιιν , Βιλλ ' απε δειχΟι _) _κιιτα _, _ταραπαγγα _κατιοτ ι ' ρα _τ'ιιν—ανεπτυιεν , ( Ο _εςη το _αντιλι | ι _· Βι τ η δια τον ι δεωδ η ( _τι'ζυγον : — 'Ο ουζι _· γος πρεπει να περιποιητιιι τιι _,-ταιδια , να η-ορη μιαν ποδιιΙν , νι α να πλι'νη και αυτο ς τα πιατα μετα το φαγητον και _ιιταν ι ' _ρχετιιι η σειρι ' ι του , να _πηγαιΛ-η ι ! _γ τιι η | ' , ονια . _ΙΟνα _Λυγγριιι | _ιυ ιι το Χολλυγουντ μι εοε ' Υ / . ιοεν _, οτ αν τον ι ' _ικοι'σα _^¦ _α Βι _^ ι νηται ιτς την συζυγων του να υ- παγη να »| _Οινισ || , διοτι , λεγ ει ., ε ' γραιι εν . _Νιιμιζιο , οτι ο _ανθριο · πο . ο οποιος γραηει εν μυΟκττοαι || κι , _πρι ' . _ιιι ν / ι τα _Παρατι _) _ιιλιι και να _πηγαινη ιι τα ι _|» _ιιινιιι . Και ιγ οι ι ' ι ς το _κατιο-ζατο ) της _ΥΡα'Ι Ι ειμαι ηθοποιο ς , Βιλλα _εργαζομαι ιι τιι _νοικακι'ριο ! ... ΙΙ κ . Λινο Ταρ δεν ιδι ' πτασ ε ιι καΟη σιι ( Ι την θεσιν των του _δημοσιογςιΒιη ος , οι οποιοι _ιτολμτ | Παν νι ' ι διιιτυ _.-ιιι ' ισουν _αντιρρη-( _τιι και νιι ιιπουγ , ιιτι το εργον τη ηΟιιποιιιυ δεν ειναι τοπον _δημιουργικων , ιισον _τυ πυγγριι . ι ( ε · ιο :. Κα ! η ηθοποιο συνεχισε την περι ισοτιμο τιον ιρυλων Πειο - _ριιιν της : ¦ — . Πρ αγμυττκη _ιοοτι _,:- , συνιχιη ιν , · ε · .-ιΒιρχει ι : Ις την Αμερικην , _ιι _, _τιιι' η γυναικα _Ι'χει επι-ΒιληΠη _ικατ ον τοι ικαπΙν ι . τι του συζυγου τη . Καλα να του κΒιμι ) , διοτι « ισον και αν _ισχυριζεται , ιιτι ειναι δημοκρατικος , παντ οτε νομιζιι ιι το υ . _ιοσιινειδητον τοι · , ιιτι η συζυγο : του ειναι καιωτ πιιιν ον . ΙΙ χ . _Λινιιι | ιορ εχιορισε τον _, _τρΛτον ουζυγ ον της ηιιυποιον Λον Σι ] γκελ , διοτι _Ι _, _τ η _ιιχεν υ · ι οπκι ] ΙΙ την ( _ιυτοπεποιΟ _ηπιν της * κιιι διοτι >' παιζ ·· ν ιι ταινια « _κηιιυμποΙΙ » , τα ς οποια ικεινη αντιπαθει . _Χθις , ιιμιο , κατα την ι'ιιραν τ ης _οιιΝτι-τι'ιΙξι'ιΙις της , Βκ ιιμε την εμη Βινιπιν τιιι' και Λ _μνηστηρ δια τον τριτον γαμον τη καλλιτεχνιδας , Ουγγρικης κιπαγοιγης κ . IV . ιοργια Ταμπουρ , _συγγραφευς κιιι σεναριογρ Βιι _|> ι » , _—ε . _ΙΙιΤχιιως _»· , ειπιν , Βι , _ιαντοιν ιι _σχετικ ην ιρωτησιν , _« _ιγΒο θι ' ι ιιλι'νιο τα πιατα και Οα _ψωνιζοι , ιιτ ιιν Π'λεπιιι μιν ταιις γαμους μας , Πιοτευιιι _ιιπι _ιλι'ιοι ιι την Ισοτητα τιιιν _ιιιι'λιον και νιιμιζιο , ιιτι ο Αιιιρικιινο συζυγο _εκερΛισεν ιι _Βιιιυπι , ιι , ιιΙιιΥ _κιΒι _κυρος , Βιφ ' ( Ιτιιιι ηρχιΠΒ . να _, Ιερνη μιηην ο ' ιριιν χαθι' ( ΙρΒιΛιι , ζοισμενο ς την _ποδιΒιν του , εμπρο ς 11 τον _ντρι _ιχι ' την . Ι ποη « _ιοοιι ' _υ » Ι ΕΞΕΑ » » Ι * Μι < λλ _1 τιρο < χ »! _οτβριωτ βρ _» εν τη αν _« Ρ $ < . • Λιιι _η ιιγμιιτα _,, ιι _ι τιμα χονδρι κης πωλησεως γραψ « τιι : ι ΠΗΛΑΓΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ . ! Τ . Κ , Π Ι - ΛΙ _Ι ΜΕ _Ι ΟΣ * ' ········ ········· ·············· _βββ ··· 11 » II ΑναχΜρ ηοιι ς _ιια ΓΗΡΥΤΟ Ν και _εκειθεν ΚΑ _'ΒΡΟ Ν _'ινχαατην _Δκυτε ραν 14 , 00 μ . μ . Ι ' _ιταρτην 1 * _, 00 μ . μ . _Σ α & Ικ _τ βν 12 , 000 μ . μ . Συνδεσει ηρος ιιλιιυ τι ιι' προορισμους εν Μεση 'Λνιι τολ Μ , ΙΙληρ ιι (| : οριιιι χιιι κρατησεις θεσεων απο _'Λνε-Υνιο _ρισμενιι Βρικριια _Ταυειδ _/ ων ως χιιι ΑΙΑΡ ΛΙΜ ΠΑΝ Κ , _Λιω φ , 'Μρ _ιικλειου , Τηλ . 2101 , ΛΕ _Τ ΚΟΣΙΛ , ΗΡΧΙΣΕ ΧΘΕΣ ΤΟ ΑΠΟΒΕΥΜΑ ΕΝ ΓΕΡΟΛΙΝΩ Η ΣΥΝΑΙΑΣΚΕΨΙΣ ΙΜ 4 ΜΕΒΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΟΙ χ . χ . ΗΝΤΕ _Κ ΚΑΙ _, ΜΙυ _& _'ι'ε * ΕΙΠΟΝ , ΟΤι Η _ΙΥΝΔΙΑΒΚΕΨΙ 5 ΠΙ » ΕΙιΕ Ι ΝΑ _ΑΓΧΟΑΗΟΗ ΜΕ ΤΑ _ΕΥΡΟΠΑ _Ι-ΚΑ ΠΡΟΓΛΗΜΑΤΑ , _ΙΔΙΛ 2 ΜΕ ΤΗΝ _ΕΥΝΑΗΙΝ 2 ΥΝ 0 ΗΚ _ΩΝ ΕΙ ΡΗΝΗ 2 ΜΕΤΑ ΤΗ 2 ΒΕΡΜΑΝΙΑ _Σ ΚΑΙ ΥΗΧ ΑΥ 5 _Ι-ΡΙΑ-8 . — ω χ . _ΜΟΛΟΒ _ΩΦ ' ΧΥΚΗΒΟΡΗΧΕΜ ΥΠΕΛ ΤΗΧ 2 ΥΒΚΡΟΤΗΙΕι _ιι 2 ΥΝΔΙΑ £ _Ι _^ Ε , _ΤΕι 12 ΤιιΧ ΠΕΝΤΕ ΜΕΒΑΛΜΝ ΑΥΝλ ? ιΕι « ι < ΜΕ _ΙΥΜΜΕΤΟΧΗΝ ΤΗΕ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ _Σ ΚΙΝΑΣ Ο κ . _ΝΤΑΛΛΕΣ ΘΑ ΟΜιΛΗΣ Η ΣΗΜΕ ΡΟΝ ΓΕΡΟΛ . 1 ΚΟ _Ν 25 ( Ρεβ _« τιρ ) . _—Τι > _απαγουμ * της _σημερον _ηρχιβεν ει ς το _Δχιτιχον Γερβλινβν η συνυιαοκ βψι ς των Υπουργω ν τ & ν Εξωτερικων των τεοοαρ _ων Μεγαλαν _Δυναμεων . Πρωτ _ο $ _ωμιληοεν _« ις _αυτην 6 Βαλλος Υπουργος των Ε _§ 6 ) τερι χ « ν κ . ΜιΜ _ντ ω , ι 5 ευτ _« _ρο _$ ο Αγγλ βι Υι _τβυργ £ _ς _τδν . Ε _ξατερικων χ . τ Ηνκν *« _ι τριτος ο _Ρωοαος Υπουργος τ & ν _Εξωτερικων κ . _Μολετωφ . Ο _Αμερικανος _Υιιο-υργος _τ £ * ν Εξωτερικων κ . _Νταλλβς θ * ομιλησ ( 1 αδρι βν , συν 5 ιασκ _£ ψεως _ικ τοι & ν σημειων . _ΤβΟτα ειναι Πρ & τον , μετρα προς μιιωσιν της _ιντασιως _ε ( ς τας Γι £ · _βνεις σχισεις χσι συγκληοις ουν 8 ι · _Οιτκιψεως των Υπουργ _βν των Εξωπρικυν τ < 3 ν _πιντε _Λεγσ _^ ων Δυναμεων , « _ιριλαμιανομινης _τι ) ς « _ομμου νιστικ _ης Κινας . Δευτερον , το Βερμανικον ζητημα και ια προβληματα , 6 ιω _τΟν οιιοιων θα _ιηιτιυχβδ η Ευρωπαικη _Ασφαλεια . Κ αι τριτον , η Αυστριακη συνθηκη . 'Λκολου βως , Α _Μολστωψ _κροετεινε μικρον διαλειμμα χαι Ι ) ονσκεψις Ο κ . Μπιντω , δμιλ _& ν κατα την _ιναρκτηριον _συνεδριαν της τετρα _- μεροΟς συν 6 ιασκ £ ψ _( ως , _εΒπεν , βτι το « ροτα βεν _ικιδ τοΟ χ . Αιζενχαουερ Νταλλι _σχεδιον κοινοπραξιας _της _Λτομικι ) _ ι , _νερνειας ιτατρι _κει εις τον κδομον δια _ιτρωτην φοραν « να 6 ραματ [ ζεται πραγματικην « ρ 6 ο 8 ον προς την λυσιν τΟν προβληματων τ 9 ς ατομικης απαλης » , Εν _συνεχε 1 χ ») _γ Λς των οιινιΙ _- ι _ικι ον τοΒι ιΝΛΤυ » _οτοιιτ / _ιςιχη _^ _ΜονιγκΛμι ' Οιι _ιΛηλιοο βν ι : ( ς αιι · _νινι _βοξιν π »> , _β _^ _ιιιιιιΒιιΟιΙσ ην π _»'|· _) ιι υ » ν _ινπ _» Β > _υιι , _Γτι _ιΙμιρΑτι 'οιιι ιιΙ η _ιικιιταξπς υα _χοηαιιιοπυιηπ ηυν ( Ιτ ημικΛ Μμ , εΛν _διαΟι _τ ιιυν _τηι · ι ιυτ _ιι , _ε | _ς ινιι Τ ( ι ( την πιιγκ _ιΙ ημιον . _ιυλιΙΚιν , ! ι !{ Λι /) , «') ογι τον πιιΙ ς χ _ιιν < . < _ι · _τιιη _ιιχιιιτι ' ιν ιηΟ ηΒ _ΟιοοιΧαΟ « Νιη _ι ι ς ι *) τ νονιολντ _νιη _οοτ » ! _Βιοτι _ς τιι ν _ουνηντη _οιγ ιν _Πιιοιιι _ιοις , Λ _οτοιι · _ιι _' ιιΧΜ ι Μοντγκυμιο _» _Λνιιριοεν ( ι · χ _ι ( ν ( ιι _ποΛ « ι _< ι'ι ν 1 _ι _τιπη τι { ηΛ { τη _Λτη / _υχΛ ι _> π η Οιι _Ιηι φ _! _κιον ιι > _μιγιΟ »! των ι / ιπιΛιυν οιινι ' ιμιι · μιν , ( ιι _ΛηοΙιιι _( _Ινιιι _Λνιιγκ _ιιιιιι _ηιιι τ ην _Λμυνιιν _τι ) ς _Κυοιινιης , _Λιν ( ι · _πι ' _ιοχη _ειοιτ ι τιποτε τΛ οποιον νΛ Λι'ι χνι % δτι η _ιιυνολι _χβς 4 παι _· _τοιιμονη _βυναμις _ιμιιιιιΟη η : γ ( Λι ((| τι _) ς _^( _στημονικ ( 1 ς ηοοοιου , ηαο ' _ιιλον Γτι τι > _υτν > ηιη · _ατ « ι νη αυμ _- « η . * _Κι > _ωτηΟιΙς χ « _τα ΛιιΛον τα Λτομι _χιΙ « ηλ « Οιι ι ) _οιιν χοηοιμα κΙ _ς την _ιιμιτναν της Λυτιχ ( _) ς _ΙιΟιι ? ω _· πη Λ π _ιιι _ιτιΙ _οχης Μοντγχιμ _εου _ΑκιΥντηΜΙ « 15 _ιΛη _(« . _^ _γ βιι _ΛΛιοοι . _τιι ι _οΙονοιυτοτΓ ( _ιηι , ον , 'Καν ιποΛχι 'πη νιι _ΛπχηληΟΛ με _« Λλ _^ . · (« ιν ιΙς τ ην ι 5 ι · ο < ' » . ιην , ΟΛ <(( 1 ιλα _ΜκιΙιος νΛ _γνωο / _ζι » _Λτι ΟΛ νΛι · « _κιοΛΛμηγ ιιλΛ ι () ς Λν < _ψιχ ! ς ι · νιυΥΙ · Ι « ς > , Η 0 _ΡΗ 1 01 101 1 Τ 1010 Ι ΕΙΠΗΝ _ΙΑΙΗ _Λη-ΙΜΙ ΛΚΛ _1 Γ _ΙΟΧ , « Β . ( ΤοΟ Λντιι _- _κοχφιτοΒι | ιη {) , — Η _ΛιιΟνι ' ι ς χ «· _νιιοχι ' _ινιοαις / ι Ληοια _Βιχβν Αρ . γ _« ν < ' > 0 | _«! την 'Ιγ _οΛυ Μονην _ΧιμοοοοιΛτιοη Β _, * τκι ι < Λτι ( ιι τΛ _{ _ιογαοιας _τι |{ , ο ! Μ ι _ς _ηυτι ' ιν ( Πι ) μκ . τ « η νΑντι * ι ιινηι Λντι _Λοοοω-! ιι ) 1 ΛνΒχιι ) οηπιι ποοχΟις ιχ Λι · ι _ιεοοΟ , ιΛι ( _ιτο _< φον _ιι ς ιΙς _τιι > _ _«· τρ ( Λης των , _μ < _τΑ { ΛρΙοτας _τΛν ιντυηωσιων . Ποο τη { Αναχωοη · _ηιος των , _οιτοι ιηΒοχ _ιφ βησαν _τιις _Λρχοιοτη _το τ _^ _ς _Παι )> ο « κ « 1 _ΤιιΟ _ΚοΚΟι βΙ ' , _ι ι | ν Λι ! ΙΚ < Ι ) Λ (« ν Μ ' υ _ΤοΑο _&· ε , ΤΟΥ _ΜΑΡΟΚΟΥ ΜΕΤΕΦΕΡΘΗ ΕΙΣ _ΑΒΝΟΣΤΟΝ ΤΟΠΟΝ ΑΙΑΚΙΟΝ ( Κορσικης ) , 25 ( Ρε · ουτερ ) . — Ο εξοριαιος Σουλτανος τοΟ Μαροκου Ζ ινα _Μωχαμμετ Μπεν ΒιοΟυοιφ _ωδηγηθ η σημερον την _πρωι _^ ν εις τ ± ωρο & _ρομιον της Μπαο στια απου _επιβη Βοι » _ι κο 0 στρατιωτικοι ) αεροπλανου « Πτακοτο » το οποιον τον μεταφερει ιις μη _κατονομασθεντα προορισμων . Υπαλληλος της Βαλλικης Κυβερνησεως- συνοδευει _τηγ ομαδα , Ο πρωην Σουλτανος και μελη της οικογενειας του » _ευρΙοκοντο εις _Μπαστιαν απα του τκ _/ _ρελνοντοι Αυγουστου . Η σωματοφυλ _ακη του ει · χεν ενισχυθΓ εσχατως . Βαλλοι επισημοι ε 5 ηλωσαν βμως δτι το μετρον αυτδ ητο ασχετον με -ιας πληροφοριας , καθ ας κομμαντος _της Αραβικης Λεγεωνας εσχεδιαζον _επιθεσιν κατα της νησου Για να απελευθερωσουν τον Σουλτ & νον , ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΛΕΜΕΣΟΝ ΛΕΜΕΣΟΣ , 25 ( ΤυΟ αντα . το-- _< 0 _θυ μας ) . — 'Ο Βενικ ος Προξενος της Ελι . ι ' ιοος και ι ¦/ .. Παπ . τα « αι Λ Βενικος ΔιευΟι'ντης του Τμηματος Βεο ) _θγιας του _'Τντου _^ - _γειου _Σνντονισμαυ κ . _ΛοΟα ιπεακι _((! θησαν χθες την _Λολιν μιις . Την μιση } _ιι _> ριαν _παρεκαΟησαν , μετ' δ ? . ? _Λ ) γ _, _ποοοχεχλημενων , ε' ? _, _τηογευμα -ταρατεΟεν _ιιπο τοΟ χ . Ζ . Β . _Ρωοαι & ου εις την _οικιαν του . ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΕΜΕ 2 Ο Σ , 25 ( ΤοΟ _ανταποχοιτο _β μ < _ις ) . — 'ΛατΛ _'νομιχοΙ _ανευοον , κατοπιν _ι _οευνης , εις τινα οιχιαν ιις το χω ιιον 'Τψανας _, . _τεριστοοιρον . Δυο Λοοοω . _τα ετεβηηαν υπο _χοατηαιν _, . τ <} 6 ς διειιχολυνσιν _ττιιν _ανακΛιοεων . § ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ ΕΒΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ ΙΔΡΥβΕΙΣΗΣ ΕΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ _ΚΟΦΑΛΑΛΟΝ Ο δημαρχος _Λει / κωσιας κ . _Δερβης _ετελεοε _χβες τα εγκαινια ενος Ιδρ υματος που τιμ _§ εκεινους που το ενεπνευοθησαν και τι _» συντρεχουν , δηλαδη τον Ροταριβνον Ο μιλον Λευ κωσιας και τον Δημον . Προκειται περι της Σ χολης Κωφαλα λων εις τρυ οποιαν _διδαοκονται 22 παιδια , εκ των οποιων τα 18 διαμενουν μονιμως εις το _οικοτροφειον τοΟ σχολειου . Τα παιδια απ 3 _τ * , 3 αγορια και 9 κοριτσια , ηρχιοαν ηδη να προφερουν λεξεις και φρασεις , καθως και να γραφουν . Ο διευθυντης _της σχο-Ο Δη | ι « οχο _Αιηωαια , ομιλων χι _ιτΛ τιι ι _γχιιινιη _τι ) ς 5 ! _χ » λ η Κιι > ιριιλ < Ιν » ν , _ΙΙαι , κι _· , _τ λη ' _ιριο ς _, Λ ΒΙ _βοι οοο του ΙΟχι ιυκινοΟ ΙΙμ _Ιλον _Ιιιτ οο ς _ΘΛοο _ Ι _νιοχιιπι ) , ' λης κ . Μαρκου ειναι πραγματι Ι καταλληλος ανθρωπος εις την κατα ) ληλον Οισιν . Ο Ροταριανος Ομιλος πρεπει να ειναι _οπιρηψανος δια την « ρω · _τοβουλιαν του , Διοτι , το Ιδρυμα του οχι μονον προστατευει τοσα παι · βια — και * _Ιτος 04 _γινωνται π _«· ριασοτερα — ατιο τους κινδυνους που ειναι συνυφασμενοι με την ζωην αποκληρων ανθρωπων , αλλα θα παραβωο _)] εις την χοινωνιαν καλου _πολιτας , οι οποιοι μαλιστα βεν θα Ιχουν το συναισθ ημα της κατωτ _εροτητος . Πολυ ορθως το _βημοιικον αυμ · βουλιον Λευκωσιας παρεχωρησε την οτεγην δια την _Σ χολην _. Κ αλυτερος σκοηος 31 ν _ημποροΟαε να _οπΟφ-^ 0 · Κατοπιν συντομου εισηγητικης ομιλ ιας τοΟ προ 4 _δρου τοΟ Ρ σταρια · νοΟ Ομιλου Λευκωσιας κ , Θασου _Τζιρκω _τη , 6 κ . Ο . _Διρβης _εκηρυξιν επισημως την ινσρ _^ ιν της λειτουργιας της Σ χολης , ιιπων τα εξης • Κυριοι και Κυριοι , _Ει ς τον τραχυν κατα του πονου αγωνα ιης Ιατρικης επιστημης , συ · νιπικου ρος απο πολλοΟ συναθλι ! η _καιβαγογικ η « Ις την _βεΜΙωοιν της _ιραγικης μοιρας των μικρων αποκληρων _της ζωης , που ιν _μιρεν διχως να _πταιουν _, πληρωνουν | ιε την _ΓυστυχΙαν της οπα / ιξιως Των α | ισρ · τ ( ας γονεων _κικι προγονων , Απο της κλασσικης αρχαιοτητος , ο μεγας Σ ταγο _βιτης φιλοσοφος Α · _οιοτοτιλης _Ιμιλιτησι την χαταστα · νιν των κωφαλαλων , ιους οποιους και αυν · κοπ _» _λ » _ξιν ιις ιους _αμβλυ-« υς και _τοΟς _Λνιπιιεκ τους παιδειας , Ινω « πατηρ της Ιατρικης , Ιπποκρατης , ανιζητησ _ι τα αιτια _» 1 ς παθησεις των γονεων και Ισχυρους κλονισμους _ιης μητρος Ηβτοι την « ν ριοδον της κυηο · ι * ς . _Γιβαιως » ηιι « . ρον νεωτεροι _Οεωριαι Ισχυουν και νεωτερα πορισματα πρυτανευουν περι των οποιων ου τοΟ παροντος νο ενδιατρ _ιψωμεν . Επι αιωνας πολλους η επιστημη και η κοινωνια παρε μειναν ανισχυροι , απεναντι του ΟλιβεροΟ δραματος των ανθρωπινων τουτων υπαρξεων , των οποιων ο _αριθμος υπερβαινει εις ολοκληρον τον κοσμον , κατα _τας _οτατιστικας των ειδικων υπηρεσιων τοΟ παγκοσμ ιου οργανισμου υγιιιας , το ιν _εκατομμυριον . Εν Κυπρω 4 αριθμος των κωφαλαλων εν συγκρισει προς α * λλας χωρας και δη Ευρωπαικος ειναι πολι μικρος . ΕΙς την απογραφην τοΟ πλη _θυσμοΟ τοΟ 194 δ αναφερεται βτι ο συνολικος αριθμ ος των κωφαλαλω ν ανηρχετο εις 672 , ( ι , ων _Λρρινις 356 και Οηλιις 336 , ητοι , επι συνο-Μκου ιιληΟυαμοΟ 430 χιλιαδων προ σωπων , ητ ο περιπου 19 επι 10 χιλι - αδων , , | | Την οπτικην βι & αοκαλιαν _αντικα . τε στησιν ηδη σιπο πολλων δεκαετιων η καΟιιρωΟεΙσα δια τοΟ διεθνους Συνεδρ ιου τοΟ Μιλανου τοΟ 1880 φθογγικη μεθοδος , χαρις «( ς την _οΚΜιαν οι κωφαλαλοι αναγινωσκουν τας κιν ησεις των _χειλεων και εκφραζουν τα διανοηματα και τας λεξεις εις φθογγους ( στω και υποτυπωδεις , Μ μεθοδοι α & ται αν οποιοι _ιαχυον _κοπ * την εποχην των φοιτητικ ων μου σπουδων εν _υιρολινω και βφηρμ οζοντο 6 πο τοΟ διασημου καθηγητου Βκουτζμαν επλουτιν _θησαν ασφαλως και δια νεωτερων τοιουτων συμφωνως ηρος τας νεωτερας προοδους της επιστημης . Ο Κωφαλαλος δεν αποτελει πλεαν αποκληρον και εγκαταλιλ _ειμμενον μεαα εις την χωρις σιδερα φυλα κην της ζωης του , αλλ' ασθενη κα · τακτ _ι'ιντα με την επΙ μονον προσπα · _Οειαν , την _υτοργην κοι την συμπαραοτααιν της κοινωνιας , την Οισιν του εις την _ζωην . Η _συνχιλληλια και η συμμαχος _προαπαΟειο των συντονισ μενων « ρον τι βων της Ιατρικης και _τηα Πσι _- _βαγωγικ ης 0 α επιτελεσουν τον μενον _ττροοριρμον π / ιος ανακουφισιν ιων αθωων θυματων της φυσικης αναπη ριας και Οα αναπληρωσουν κα · _εα το δυνατον την στερησιν δυο εκ ιων ιιολυτηιατιρων αγαθων με τα οποια ( _προικιυΟη & φυσιολογικος Ανθρωπος , της _λαλιις και _της ακοης , Πι _εκιΤΓΚτικον _αοτο Ιργον κικλη . ται να ( κπληρωση η Χ χολη τβν κωφαλαλων _. Οικος πραγματι αγαθοεργ ος υψιστης κοινωνικης και εκπαιδευτικης σημασιας . Πρεπει να ειμεθα : λιαν ευγνωμονες προς τον διακεκριμεν _ων επιστημονα και προεδρον των Ροταριανων κ . θαααν Τζιρκωτην , τον κ . ΛΙπιιτς , προεδρον της ειδικης επιτροπη ς ΓΛ τους κωςχχλαλους και τα > οιπα _αΟο τιμα μελη του Σ υλλογου τουτου , οιτινες ρηξικελευθοι και δια της πρωτοβουλιας των και των γενναιων των δωρεων ιδρυσαν το αουλον και την Σχολην των κωφα λαλων και _εφριιτισαν δια την απροσκοπτον λ « ιουρ · _γιαν του , Ο Αημος Λευκωσιας _ιιοτν τοτε _αραγ <>< _ιις τοιαΟτα ιργα κοινωνικης ωφελειας , προσεφερε την προοωρινην οτεγην τοΟ κτιριου ιου · του , το οποιον αρχικω ς προωριζ _ε , _τα ως _ΜιλαΟρον Ευγηρ ιας , τοΟ οποιου 01 τοιχοι βεν 0 α _αντηχοΟν τας _δικαιολογημενας η και αδικαιολογηιους ιεμψι | ιοφ Ιας και παραπονα τ _£ ) ν _υ · πιργηρων ενοικων του , δια να εκτο · ξευωνιαι εις ωια μη _ΛκοιΛντυν , αλλα θα ειναι _οι βωβοι _μαριυρες μιας _ΟΜερας παντομιμας κοπα ολιγωτ _εαον θορυβωδους . Κυ ριοι και Κυριοι , Το Δημοτικον Σ υιιβουλιον και < γω _Σης « ι / χαριστ _οΟιιεν διοτι ( κλη · _ιημιν να ηοραοτωμεν ιις την ιιλε · την αυτην των εγκαινιων τοΟ ψιλ βν ΟρωπικοΟ τουτου Ιδρυματος , ι ( ς το οποιον « _υχομιΟα παντοτε _παοον προκοπην και _προοδονι . Μετ οι την ομιλιαν του ο κ , _Λβρβη ς εδ « _βεν ε ! ς Ινα _Ικαστον ιον 81 _καλλιτβχνικην φωτογραφ _ιαν δλων των τροφιμων του Ιδρυματος _μετο τοΟ οιΑαακαντας πρασωπικοΟ _, ως _Γωρτιν τοΟ Ροταριανοι ) ΟμΙ _λοιι εις αναμνηοιν της χθεσινης _ιορτης , Ακολουθως οι προσκεκλημενοι ,- _αφοΟ πιριηλ _βον ιας αΙΟουοας της Σ χολης , απαστραπτουσας απο καθαριοτητα και φι λοκαλως επιπλω ιιινας , μειειηααν < 1 ς το ( ΛηΟ ρα ΠΛαςι , δπου _παριτεΟη εις αυτους τ « ον . 'Ο κ . Μαρκου ωμιλησ _ιν _εκιι οιρΙ της ζωης ιων παιδιων ε ( ς την ιχολην και διο τας δυσκολιας , α ! 6 πο ! _υι αντιμετωπιζονται κατα την _βιιοιοκα λιαν , ΕΙς την »« λ · την παρεστησαν ο Ηυ · • _ιρνη-της της 03 ης Πι _ριφιριιας Δοκτω ρ ΒιιχΙι » Ελ Αλαιλυ 1 κ Κα . ( ρου , τα | ι ( λη τοΟ δημοτικο » _αυιι-Ιουλιου Λευκωσιας , Ροταριανοι _ιξ _βλης της Κυπρου κ , « . 8 ΕΑΑΗΝ 1 Κ 0 Σ ΣΥΝΑΒΕΡΜΟΣ _ΚΑΤΗΒΑΒΕ ΔΥΟ ΝΕΑΣ ΝΙΚΑΣ ΕΙΣ ΓΟΡΕΙΟΝ _ΕΛΑΑΔΑ Ει ς _-χκς _ικξκχΓι _ιαχ ς ηροχ & ε _} αναηληρωμ _ατιχας εκλογας ιι ς την _Οεσβχλονικην και την _Λρυμαν ε > ιερΗ 5 _ιοαν οι _υποφηφνον ιον Ελληνικοι » £ _» ν » _νερμου . ΠΕΡΙΦΑΧΗ 2 ΛΙΚΑιαΣΙΣ ΤΗ £ ΠΟΛ ΙΤΙΚΗ _Σ ΤΗ _ι _ΓΛΛΗΝΙΚΜ 2 ΚΥΓΕΡΝΜ 21 : » Ι ΑΘΗ . ΗΑΙ , 23 ( Ε , Ι . Ρ . ) . — Κατα . τας _διεξαχβειαας χθ _^ αναπληρωματικας εκλογας εις τας περιφερειας Θεσσαλονικης και αραμας _εκερδισαν οι υποψηφιοι τοΟ * Ελληνικοι Σ υ _ναγερμοΟ κ . Μ . Μαυρογορ δατος _εις την πρωτην και κ . Κ . _Λοτμπριανιδης εις την δευτερον . Τα τελικα αποτελεσματα των εκλογων τουτων εχουν ως ακολουθως-Εις την περιφερειαν θεσσαλονικης επι 211 . 466 εγγεγραμμενων ψηφοφορων εψηφισαν 143 , 815 . Εγκυρα ψηφοδελτια 144 , 777 . Ελαβον Ελληνικος Συναγερμος 53 . 651 ψηφους , ητοι τα 37 , 1 % . _Φιλελιυθεροι - Επεκ 35 . 805 ψηφους , ητοι τα 25 , 4 % . Και « ΕΛΛ » 50 . 683 ψηφους , ητοι τα 355 Ο . ΕΙς την περιφερειαν Δραμας επι _Γ 5 . 55 _ι _εγγεγραμμενων ψηφοφορων εψηφισαν 47 . 659 . Εγκυρα ψηφοδελτια 47 . 626 . Ελα _ιον _ Ελληνικος Συναγερμος 23 . 049 ψηφους , ητοι 48 , 4 % . Φιλελευθεροι - Επεκ 19 . 123 ψηφους , ητοι 40 , 1 _? Ο . Και « ΕΔΑ » 4 . 646 , ητοι 3 , 7 % . 'Ο Υπουργος των Εσωτερικων κ . Λυκουρεζος , _ομυλων σημερον επι ιων ως ανω _αποτελεσματων , ειπεν , δτι ο Ελληνικος Συναγερμος _κατηναγε χθες περιφανη νικην εις την Γορειον Ελλαδα . Οχι μονον ενικησε παλιν εις τας αναπληρωματ ικας εκλογας , αλλα και _ηυξησε την _Γυναμιν του , _προοιβεαεν ο κ . Λυκουρεζος . Ου _.-ως , _εις την Δραμαν , ινω ο 'ΕλληκκΛς Συκαγ _ερμος _εινε σ _' -ΥΚ _^ ντρωση κατα τας γενικος εκλογας , του 1932 τα 45 % των ψηφων , τωρα _σονεκεντρωσε σχεδον τα 43 % . Εις την _θεοοαλονικην , η υποψηφια του Ελλ ηνικου Σ υναγερμοΟ κατα τας επαναληπτικα ς εκλογας του Ιχχ νσυαριου 1 $ 53 ειχε συγκεντρωσει τα 33 , 6 % των ψηφων , ενω κατα την χθεοινην εκλογην το < ποσοσιον των υπερ τοΟ ΕλληνικοΟ Σ υναγερμου ψηφων ανηλθεν εις 377 ο . Τα αποτελεσματα _ταυτα , ειπε ιν συνεχεις 6 κ . Λυκουρεζος , αποτελουν την _μεγαλητεραν δικα _ιωσιν τοΟ ΕλληνικοΟ Συναγερμου . Αποτελουν _αναγνιυριοτν , ιδιως ως προς την περιφερειαν Δραμας , οτι ουδεποτε αλλη Κυβερνησις κατε βαλε τοσος προσπαθειας προς _υποστηριξιν των αγροτων . _'Εντος του δεκαπ _ενταμηνου απο των γ * ενικων εκλογων , ο Ελληνικος λαος εκδηλωνει δια ογδοην και ενοηην φοραν την οποστη _ριξιν του προ < τι > ν 'ΕΑΑηνικ _ον Συναγερμον . 'Ο εν Παρισ _ιοις ευρισκομενος Προ θυπουργος _στ-ραταρχης Παπαγος ενη μερωθη τηλεγραφικως περι των αποτελεσματων των αναπληρωματικων εκλογων . Ολαι αι απογευματινοι εφημεριδες εξαιρουν τα αποτελεσματα των αναπληρωματικων εκλογων . Ιδιαιτερως _, τα « Νεα » εξαιρουν το αποτελεσμα ιων εκλογ ων εις Δραμαν , ] το οποιον αποδεικνυει ποοον επωφελης υπηρξεν η κυβερνητικη πολιτικη προς τους _α-γρ _^ τας . ι ΔΙΑΨΕΥΔΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΣΥΝΑΦΘΗ _ΙΥΜΦΟΝΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ , 25 ( Ε . Ι . Ρ . ) . —· Λο · μοΜα . _κυβρονηπχη πηγη εχα (> _α-Λχη _^ ισεν ως ι _« . νταστι « ας το ιτλη _ροφοοιας , χαΟ' ιις κατα . την ε , τισκει | κν του ΙΙ ρωΟυ . _τοι ' _ογοι _στοαταςιχοκ _Πα-ταγου ει ς την 'Ζοπανιαν Οα _υπογοαητι σνμφωνυν _ι _ιετκ _^ υ Ελλαδος ν . υΧ Ιο , _τανιας Ι 1 ως 4 νι » πηγη εδηλωσεν , 0 τι δεν καβωρισΟη εισετι _οδτ ε ο χοο · νος , _υδτε το _πηαγι _> _αμμα της ι . _τιρ ι ψεως τον ατ _& ατα _υχ ον _Πο-ταγου ε ! ς την ΙσΛονιον , πολυ οι _πεοισσοτιοον ιεν κοΟωοιοΟησαν ια θεματ α , τα _διτοια Οα Οιζητη _- _Οουν ει ς _Μαδοιττιν . __ ΙΙΛΙΙ 2 ΙΟΙ _, 25 ( _Ρεοντ _ερ ) . — Εκα _οοσοι-ιος της ε ται _ιΟα Ε ? . ? . η-« _κη _ιΙ {? εα 6 ει « ς διεψευοεν α , _τοψε _τας πληροφο οιας υτι ιι Ελλην ΠοωΟνπαν _ογ & ς _οτςιατα _οχης Παπαγος , τοοοεκ > . ηυτι υπο του _ατρ ατ ηγου Φρανκο υπιος ι . τισκ _εφΟι ) την Ιο , τανκιν . Ο ιν λογ (| ι Εκποοοω . τος _Εχαρακτη οισε τας _τοιαΛιτα . τλη _^ οφοοιας ε | Αθηνων ως « ρημας _αυ'ι σιμους » . ΔΙΕΣΩΘΗΣΑ _Ν ΑΠΟ 2 ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΛ ΠΛΛΑ ( Ουγ α _* _δα ) , 25 ( Ρε · _ουτερ _ι . — Ο Αυ _^ _ρικανος ειυννρα · _φςυς _Ερνεοπ _Χιμινκουε . _0 κσι η συζυγος αυτοΟ εηεζησιχν 6 υο _αεροπορικων _Γυστοχημυ _ττων κατα -ιο παρ _α 06 ν Σ _σΗαποχυριακον , μιτα 4 π- » νουν _5 ε τω ρα δι . * αυτοκινητου εις _Εντεμπε . Το _τιριιντον _δυστυχημα συνεβη τα παρελθον _Σαββοτον , οτε _με · τεβσιναν _λκ _ΜαΤρομπης υπερανω ιων κοηαρρακ _, τιον _Μαρτισον . Ετερον αεροπλανον του ο « οιου εηι . δησσν κατεπεσε κ < πο : την _οτπογειωσιν του . Το _ζεΟγος Χεμιγκουευ διεφυγε και ¦ παλιν ' ( 6 ν ΙνΓυνον . ΣΥΝΤΟΜΑ ΤΗΛΕΒΡΑΦΗΜ ΑΤΑ ΤΟ ΚΙΟ , 25 ( . _ΡεοιτΤ Εο ) . —Το Ιο _ι ωνικοΛ _'Τπουογειον των Ε · _ξυιηχηκο / ν ανεκοιναισ _ε ση ( ιι τι η Ι _ιιπωνια και η Ιταλιιι _ελπινουν Οτι Οα { ιπογυαψονν ονντο | ιθ ) ς ε · _ταΟ 0 α αυνΟηκ _ιρ / ( _ριΚα , η _δ . _τοια Οα , _τεςιλαμυαντ _^ ε , _τιοης οιη _'Οετηοιν ε . _τι _τυιν εμπορικων και ναιπι _λιακων _ζητιμιατων . ΛΟΝΔΙΝΟΧ , 25 ( Ρ £ ουτ _ιο ) . — 'Ο _Γρεττανα ς { κρν , _τονογας των _'ι _ξωτεοικω _ν χ . £ ελγυτιν Λυυδ _ευηλωοεν εις την Γυνλην των Κ οινοτητων , απαντ ων εις ε , _τες > ωτηιιιν , υτ ι αι Αγγ ) . ο-1 Ιεοοι -χαΙ _στινομιλιαι επι της διιιι _ροιυς υια ι « _πετοελαια συνεχιζονται _« _Ευνοιν . ωςι _· _, α ) . ) . ' ι . ! ιιιισν . ογιαι εισετι εις τυ _Λε ) οκατ ( ιοκτικον σταδιον . Ουτο ς ποοσιΟεσεν , δτι , ως _ζοινη , η _προοδος , την _υποιαν Ολοι ι > ιακ « ι ) 5 επιΟι'μουμεν , Οα -ταοεμ . _'τοδιετΟΒι μαλλον _-τ «(? α Οα _υοι _, ΟηΟ ιι , δια δημοσιων ανακοινωσεων ειτε εκ τ ου ενυς ειτ ε του αλλου μεοους . ΚΛΟΠΗ _0 ΡΝ 180 _Κ ΛΕΜΕ _ι _Οι , 25 ( Τον ανταποκριτου μας . ) . — 'Τ . _τυ του _^ . Λεμεσου Δημου _Χριστοδυι 'λου _χ « τηγγιλΟη ει ς την _Αοιιτυμιαν _υτι _5-γνιυοτοι εκλεψαν εκ του _οονιΟ _ηι _' ος της οικιας τοι _' , τι ( ' νιν . _τα _τοι · -ταρελΟοντος _^ _αδιιατου , 9 ορνιβας « 5 ι '« ς Λ . _Γ , Ι _υ , Ο , 'Τπυ της _ιι στυνομια _ς εξεταζεται η ινιυΟεοις . —* - ¦ - ¦ ¦ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΚΙ ΝΗΣΙ Σ ΚΑΚΟΓΟΥΛΟΙ _ΠΡΑΞΙΣ ΥΠΕΡ ΤΠΝ ΣΕΙ ΣΜ 0 _Ι 1 Λ 8 ΠΝ ΛΕΧΙΕιυ _ι , _Ι 5 Π _' ιιΟ _Λνχ _αποζοιτου μας ) . —Δια την ι ' ημο . _τλοι ιι ) Υ _« Λιπε οται · κι _« < _Β : 12 λ _Κεζ / ημ _^ εξηχθησαν _Γο κπι : _( 00 τυνυι γενικου _([ Ο _^ τι _ου αντιστοιχως . Ιι . _τι αης _εισηχ _βηααν Λιιι του ατμο · , _τλοιον « Χιλ ( Ηγκ Τοςηι » 230 τονοι γενικου ηοι ιτιοι 1 , ΙΛΟ τονοι τσιμεντα »· και 10 « υτ ηκινι ιτ _κ « Χ / _λλμαν * κηι δια του « τμοπλο ιοιι « Τουτ ο > ΙΙο ' ινςι · 13 η τονοι γενικου _φοοτιου . _» - ¦ - ¦ ΛΛΡΝΛΞ , 25 ( Του αντα . · « -. κοιτου μας ) . — Λ _γνιυοτοι _χατεστυεψαν _{' _νδτκα _ιλιιιοδενδ _ρει ανηκοντα ιι ς τυν {¦/ . _Κιλλιιυν 'Λ · _ητΒ οι'λλΒι Αχμιτ . Η . _τοιιξενηΟειπ < ι ζημια _ανεςι _χιτια ιις Λ . 11 . Η αβτυνομι α _ι . _ιιληη Ο η τη υποθεσεως . ¦ _+ ¦ Β . το της Ι , 'Λ ιιχιιπισκοπ _ιης Λνεκοινιι ιβηοαν χθες η ! _ιξης νε · « ι αηι ( ο < ι < ιι { ι _, τερ των αρ ιαμ π . _-χ _ιι-ΟΛν ) 1 αι | ου : _ιΙ > ι λιΙ , ιτι » χο 'ΛΛιλ · ιι 'Λτης _Λει _'κιιιοιιις Λ . 100 , χοινι ' ιτ η Μηλια ς ( _Αμμοχωοτου ) Λ . Ι Λ , _κοινυτ _)) .: _ι τυλλι ιιν Λ . Β' , _ΗΙ . Ο , ΚλιΟ νι κ η Χατ ' ι |( ινηι . ιι '· οι _' , ι 'Οχ _ι ' _ιιιι _( 'ΙΙν . ΙΙολιτι _τιΒ _ιν ) Λ . 1 » . 10 , 5 , Αγ γλικη 2 ! χολη _Τοιχιομου Λ . 3 . Β > . 0 χι »! Κι _οοτιι Χ , Τσι _ρτοι _- _, της _εξ 'ΛΟιμιινοιι Λ , 1 _ι , Ιιι _ι οηγου _μινιιι _ειο _<| οοπι Λ . 27 , ι > 7 Η , Ι 8 . () _νο . _νι _νολον των μ ιχοι τουδ _ε κΙη (| < ι ( . ιι _> ν _Λ . 27 , _ι £ _ι , Α , 0 ΜΜΕΝΙΣΚΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙ ΛπΙ > χοι > . 7 _«{< ι _λΟινιο ς Ν οι μ-( Ι _μιοιι _Λρξαμενιιι ει _, _ιγιιοι ιιι δια την κιιταπ χκιιην τ _υυ λιιιι ' _λιι ικιιι ' τη » Λι _' _ιιι ααν , _ακνρχιζηντ _ιιι _(· λΛ την ι . _τ [ Ι _)) . π | ιι ν των _/ ιι | χιινι χι > ν _της Ολλ ιινδ ικης ΙΙτιιιςιι _ια , η Λ . _ιιιι η ιινιλι ιΛι · την _εκτελι'πι ν _τοΒ » ιογο · . Η ιν λιΙ _γιμ Ι ' ' , τιιιι ιΒ ιΙ _( < Ιν ( _- _λαιιαγ _ι'ΙπΛις _. τα _ςιαδ _ιοπι _) την _ιιλην _ει _, 'γιιοιιιν ιντο ς 1 Μ μηνων , <| ι ' - _υγΕτ ιιι Βιμι ης _ιιτ ι ιιΡτ _ιι ΟΛ πΒς _ιιιπιι _- Οη ποΛ τ ης τιιχΟι _ιπη _. _ι _^ _οΟιαμι · _ιις . » . _! . « 0 _ΙιΡΙΗ _ιΙΜΙ Ου _ΙΙΓ 8 Η 1 ΠΡΟΣΕΧΗ 1011 ΕΙΣ _ΟΙΑΜΙβΝ _ΛΘ ΙΙΝΛΙ , 25 ( _Αεοοχουικως ) . — Κατ υ . _δημοοιογςιμιγικυν τη / . ιγμα _οιημα εκ Πιιιιισιιυν _, ο _ΜοοιυΙ ' . _τσυογο _οτοατα _οχης _][< _ι-, ταγος Οα μετ _αΟη την Λνοφν εις τας Ηνωμενα Ιιολ ιτιιιι _ς , _οπον Οα ιχτ _) σημαντικα συνομιλιας μετα χυυ ΙΙοοεδς ιου Αιζεν / , _αοι'εο και Αμερικανων ε . _τισι ' ιμ-ων _ε-ιι των _απασχολουντων ιην Ελλαδα και τας Ιι _νοιμ . Πολιτεια ζητηματων . 'Ο - _τςιοεδ οευων τη _Κνυεονη · οεως υπονυγο ς του _Συντονισμου κ . _ΛΙαοκιζιντις ε _^ εκοινωνηοε _τηλεφω _τκω ς χθες την εσ . τεοαν μετα του στραταρ χου Ιιαπαγ ον , υ οποιο ς τυν ενημε ριοοεν επ ' ι των _σι'νομιλιων _και εν γενη ιυ / ν _ινεργιιων τον εις _Πιι ' , _'ισ _ιου _ς . 'Ο στραταρχης ε . _τληρυ _<( ΙιρΜ < τε τυν κ . Λιαρκ _εζινην υτι _τητ' _'ι ' εταρτην Οα ευρισκετ αι ει ς Γρυ _^ ελλι _» . ΙΙΛΙΙ _Σιυι , 25 ( Ι _' εουτεο ) . — 'Ο ΒΙρο _ιΟυ . _τουργος _τιις Ελλαδος στραταρχης Παπαγο _ιΟηλοισε σημερον ενταυθα , « ιι η 'υλλας εκτελε ι _, τιστω ς τα ς ι ' . _τοχρειιιοεις της ως μελους τοΟ Α τλαντικου _ιι ' _μφιονον . 'Ο κ . Ιια _, _ταγος ωμιλει εις γευμα . _παρατεΟεν _« _η' αυτου ει μελη του Βαλλικου τυποι · , ει ς το οποιον , _ταςιεκαβησαν ωοαι 'τ ως ο Βποι _'ργο των _'Κξοιτερικων κ . _ιτ · ~ 1 Ε (| _χινοπβνλος και δ 'Τ . τ _ουργο . _τ « _να τη π 4 > _οεδριιι της _Κυιιερνησεοις κ . Π . _Σιιρναιο ς . « 'Τ . _τεγραι , αμι »· μετα . των Βιουγκοσλαεοιν και των _Τοερκων μιαν — _νμιτωνιαν , η υποια _Λλοτελει ση ) ι _ερον τυν Λκε > ογι · _ιγιαι ο _> λιΟ ον του Ισοζυγιου εις τοι _Οαλκιινιιι . Ι ' υυτο δεν απειλει κανενα , ΕΕ , αοηαλιζ _ει κατα τ « ν καλητε _ροτ τ _> ι « ιυν — _σι'νεχιυεν ο κ . Παπαγος — την _ιιιιητιτν ε ' ις την Νοτιοανα τολικην _υ , νριυ , την , ι _) τι ητο προηγ _ουμενως το _νενοΟΛγιχΑν κεντρυ ν τη Κυ οω . _ταικης ηπειρου . Η 'υλλα ς εκτελει πιοτως τας υ-. _τοχρε «> αε : ς Της εναντι του _ΑΤΛαντικου _υνμερωνου _, ως και εκεινος τα οποιας εχει _επωμισΟ _η ως εκ της πιιρ εις του ς επιΟρο _ιιει του » . Ο ( ιιλων προς τους _'υ / _^ ηνας δημοσιογ _ραφους , οιτινες _αφικοντο εις Παρισιου εν σ / _, εσιι με την _επισκεηνν του κ . Παπ αγου , ο κ . Λανιελ ειπε : « Δια μιαν αν . ομτ | φοραν το καλυτερα ιδεωδη τα οποια αποτελουν την _ιιαοι ν του Δυτικου _λολιτ ιεηιου μας , ηλθαν μεχρις ημων _εξ Αθ ηνων . Ιι ρυ ς τον σκοπον ακριι _ιως τη περια , _ιιουρηοεω του _Iυεοιδυυς _αυχου της Δημοκρατιας και τη Κιβηνης _συΛιινωΟημεν εις τ » 'λχ ι αηιχυΥ _^ νμι _] ιονι > ν . £ _ις τον διτ ) 2 η | ιενο _ν κοαμον _εις τδν _υιιοιον _ζδηιεν , ιισ ηγουμ _< μ οπως ολοι βασιζονται επι της _ΟαΟειας κατ _ανοηοεως , η οποια _υ-ταρχει μεταν ' - ' τη Βαλλια ς και της Ηλλα _- δος _» . ι _ΔΙΑΔΗΑΟΙΕΙΣ ΚΑΙ _ΣΥΜΠΛΟΚΑΙ ΕΒΙΝΑΝ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΜΑΔΡΙΤΗΝ 18 _ΑΣ ΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ 30 ΨΟ _ΙΤΗΤΑ Ι ΕΤΡΑΥΜΑ _- _ΤΙ £ ( δ ! 1 £ ΑΧ ΚΑΤΑ ΤΑ Ι ΤΑΙ _'ΑΧΑΧ « ΑΔΡ ΤΗ , 25 ( _ΡιοιΛερ ) . — Η _ΙοτυνομΙα _επυροβοληοε _οημιρον εις τ 6 ν οερα και ιχρηοιμοτιοιηοιν _Οποκοπανους εναντιον χιλιαδων _φοιτητων _ινταΟΟα , 6 ταν οι _τελιυτοιοι ουτοι επεχειρησαν να πλησιασουν την _Κ ρεττανικην _Πρεσδιιαν κραυγαζαντες « Βο Βιβραλταρ βιο : την ' Ιστια- ( νισν » . ΟΙ _φοιτηται _Ι . λιΟο _ιολησαν τους αστυνομικους , (( , ων εις _ετ _ραυματΙσΟ η . ΟΙ φο ' , τηται _ιφιρον _πινακΙοας με _ΙπιΥραφΑς « _Προοεε , ε , ΓααΙλισαα Ε · Ι , ιβαοετ » « Η αληθεια ευρισκεται _εΙς ιον νοτον _» . ΕΙς Ι ) 6 οο φοιτηται [ φιραν _μεταζινον πιλο ν οια ν < _ι ( κορα- < οουν την Ιοπανικ _ην ννωμην ικρι τοΟ ι Αγγλου « κυρ ιου » , Πολλοι _ιψι ρον σαρωθ ρα εις ( ν & ειξιν τοΟ δτι η Γρπ τανια πρεπει να _σαρωθω * π 6 το Βι-1 _Γραλτοτρ . Ε _ε _ παραθυρα ιΟραυοΟ ηοαν εις παραρτημα της _Τραπεζης τοΟ Λον- οινου και της Νοτιου / μερικης _υπα _φοιτητων _Κιαδηλωτ _υν _ιις την Μα-1 ΓρΙτην , κραυγα _ζοντων βτι ι | Τραπεια πριπιι να _ανυψωσ ) ! ' 1 _οποινικην οη · ' μαιαν . Κατ * την στιγμην _ικεινην η ' _ΓιαΓηλωοις περιελαμ βανε 10 . 000 κι ριπου φοιτητων , _βροντων σημαιας ! κπι ουνΟηματα , Η Ι 1 ριπο _» ικη Πρεσβεια Ιφρουριι _το ΙοχυρΟς οπο £ _? Ιπ ·[ πων αστυνομικων , Ετερα 6 ιαΓηλωοις 300 « ριπου ! φοιτητων ωργανωιιη _εις την Γαρ · _κελωνην . 01 _ΓιαδηλωταΙ { βαδισαν Οπδ _βροχην προς τα _Γρεττ ανικον Προι , ινιιον , & ιΕλ _υβησαν , 6 μως , _βνιυ Ι επεισοδιων . ΕΙς την ΜοιδρΙ _την η αστυνομια « _Ιχε λαβει οδηγ ιας νιι μη _αφηση τους φοιτητας να φθασουν εις την _Γρεττανικην Πρεο βιΙαν και ολαι αι οοοι _, αι _δδηγοΟσαι ι ( ς αυτην , _ικλιΙοΟη · σαν . Η αστυνομια _εχρησιμοποιησιν _Οποκα-κιτνοι'ς ι £ , ελαστικοι ) εναντιον των διαδηλωτων , οι δε _( φιτιτιοι £ ι · στυνομικσ _ι απωθουν αυτους . £ _νφ οι φοιτητα ι _ιιροσεπαΟουν να θραυσουν _τδν _αοτυνομικον _κλοιδν τιλησιον της _Ορεττανικη ς ( _ΙρεοβεΙας , _καταφθασαν _νιαι αστυνομικοι ενισχ υσεις , ' £ _*) μιαν και πλεον ωραν οι ψοιτηται _ι · λιΟοβδλοον την αοτυνομ _ιαν ητις αν · ταπεδιδ ε τας επιθεσεις με υποκοπ _ανους . 18 αστυνομικοι και 30 _τιεμιπου _φοιτηται _ετραυματΙοΟησσν 4 λα · _ψρως κατα τας σημερινας _τοιραχας . ΛΟ Μ 6 ΙΝΟΜ , 25 ( _Ριυυτ _ιρ ) . — 'Ο _Γρεττανος Υφυπουργος των Εξωτερικων χ , Χιλγου _Ιν _ιΛδυδ _ιδηλωο » σημιρον ιν _τ & Γουλ _( | βτ ι η _Ορεπανικη _Κυιερνη _βις Οα λαβη , _υπο > _αοβαραν ηποψιν » την τυχον _δργανω ·· σιν υπο _ιης Ι _οηανΙας εχθρικων _διαδηλωοιων κατ 4 την _ιπιο _κιψιν της ΠαστλΙαοης Ελιοα βετ ιις το Βιβραλταρ . αμφιβιος ΕΑΑΗΝΟ - « Η « Η _ΕΙΙ ι « α ΛΘΙΙΝΛΙ , 25 ( Κ , Ι , ! _' . ) . — _'Λνκχι ιινιι _ιΟ η _Λρμοδιιιι _, ιιτι την 25 ι | ν Ι ηΟ ροΜιρι _ου Οα γιν _) Λ ( ι' | 'ιι 1 ιος _ΜΙ λλ _ιγνιι- _'Λμι'ρΛκιινικη Λοχηοις _εις _τας _ιικτας της θεοαιιλονικιι _ς , ι ' νιο την / , _ιιονιηι _ιαν * ' ιΕλλι ) ικΛς Ο 0 · ( ι ( _ινι ' ις > , Η Λοκηπι _ς αΟιη _Οι ' ι _διαρκΒο ιι ι . _τΙ _τ ( ηα ( ι _^ α { ημε _, ρας , _ταυτας διι ( 16 . _μιτΛηχνι και η Ελ _> . ι ι - « _κιι _Λιρο . _ιορια , ΤΟ ΕΒΚΛΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ _ΕΠΑΡΧΙΑΜ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΕΤΟΣ ΚΧΙΙΜΙ _'ι η _ΟΙΙΧΑΝ 924 _Σ ΟΓΑΡΑ ΙιΒΚΜΙΜΑΙ _'Λ ΚΑΙ 6 . 839 ΕΛΑΦΡΑ £ ι <| ιι | . ιι ) νιι _> προς _ιιιιοημ ον οτιι · τι ητι _χην , _κιιτ ι ' ι το πιι _ρνλΟον _ιτος _ιπη μιιιι _ιΟηοιιν _ιις την ιπιι _ριιιι _ν _Λει _'Χωοια ς |» ι | _ικιβα ρ _^ _/ γχ ) . ι || ια _- τη Εναντι Η 1 Λ του 1 |) Λ 2 κιιΙ ΙΙ _, Η _, ΙΙΙ ι ιι χ _ςιοεγκλη _ικιτ α _υνκντι 8 · Ι ι ( Ι . _'Λνιιλυτιν _, _δι τΛ _Μφιειιτναιι τιιν _οουιιρηιν _ιγκληματα _ιν { ν _ονγχρΙοπ _μι τα _τηΟ λιι ογΙΟΛ το _Ιιτο μ Ιιχοι ιν < ιις Λκολ < ι _Μιυ ( ' . Φονοι . 1 ιναντι ι τοι _» 19 Μ , _ΛνΟι > υ _> . · ιοχτη _· νΙα _ι Κ ιναντι II , _ΑνΟοοιτοχτονιαι _ι'ΙΙ _ιι μΒλ _ειιι 7 _ι . νανιι II , _ληοκιιιι Η ιναντι ! Ι _, _ηυηιι _ριιι τραμμ _ατιημοι 7 ιναντ ι _Β > _, _τοι » ' ) Πιι >| Ι » Ι » Λ _ινιιν-ΤΙ _!<(! _, Απ ηΙιυ ! ι · Ι ινιιντι II , χπ · _χαΛομιοι Λ > ι > χ « Βα 1 17 ιναντ , 1 Λ , _ηλη οιογ οιιηι αι Γ ΙΥιιντι 7 , _δριιηκη « τ «'<< κ ι ς Π Ι ' _ναντι ι ι , _ποοιι ιιτο · χλο . 'κιι Μ ΙΥιιντι ( 10 , _χαχηΙΙηυλοι _ζημι ιιι 80 ινιιν » ι 10 , χλυη αι 480 Βνηνπ β Μ , _ηιΛφορκ _Λλ ) , _« ηο ( _κιοι ( _} γχ ) , _Λ | ι » _τιι χιι ! χι « χ 6 βον > , ιιι ι ι | _ι * Ι « ι 100 ινιινμ 1118 , - _*« Ι _«** , _^ ι 8 | ΜΕι > 'Ν » ι ™*™ ΕΦΗΜ _ΕΡΙΣ 0 _^ 5 _Ι—^^ _* ι ΙΥΝ 4 ΡΟΜΑΙ _ Ι , _^ Η _^ _οιτι _ριχοΟΓ Εξιο _τερ »« νι 3 Ο · ψ _^ _ _υιΤΒΤ | · ·' ΒιΒ | ιιι 'Τ _ι _« ρβηληρωτι _* . ¦ ¦ _. - _.- - ¦ .:- ' _- _-ι- _' _. . : _. _ ,- _'' - ¦ ¦ _. - -: _::. : -: , : ' : , _^^^ _. _^^ Β _!^ Ρ _^|^^ ΤΡΙΤΗ £ _^ _^ _^ 2 ε ) . ηνη 22 ημεριδν . Ανατ . ηλ . | 8 . 5 ι ' — _3 _*§ _>® _, ν * _ι 7 _& _Εκνοςρωντος _^ _εαι _τιυν συν _βυιφ . : _^^ ι | ι * _^^ γ Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΥΠ ΡΙΑΚΟΥ ΔΗΛΟΣΙ Σ ΤΟΥ κ :. ΠΑΠΑΒΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ , 25 ( Αιροπο ρικως ) . —Ι !( ς την χθεοινην της Εκδ οοιν η « Καθ ημερινη » γρα φει : « Με την _προχΟεσινην _Βκιριιπημαντον δηλω _σιν τον , ο στραταρχ ης _ΙΙαπαγος _Μεοεν _ιπιοημυτατα την δυιοι _) ιιν της ΚυΛε _ρνηοηοι _ επι τοδ Κυπ ριακου , υ . τοτ | ιιν η _υποιιι ( _ιΝταποκρ _ινεται _απολυτοις προς _χΛ « _ιοΟημα _χιιι τας ιπι 6 ιιι > - _Κιι ς τοΟ λαου τη ι'πυ _δουλΒιαν ιΧΧι γαχ ης νι ' _ιιτοι ' . _Λ'Α _ζητι _μια _ιιις Κυπ ροιι _, _τιπεν Λ ητ _ρατηρχης _, Εχει ηδη _ηιΚκως _τεΟ η , κι _ιι Βιν ηΟΟ . ομεν ΛχΟη ιΙ ς το δριοτικυν ομμ . πι ραομα ιιτι . διμε _ρης οι ' Ομι πις Οα Ρ , τριπι ! να Ορωρη _ται αποκλειομενη , η Ελλα ς _ινυοννος νομιμου μεοου Οα ([ _'ιισιι η δια την _ΛιεκδΙ _ιιηιιιν των δικαιων τη ς » . ΚΒναι _ταοον παηνης η _ιεβκιωοις , Λστ 6 να | ιη διχαιολογ _ηται _ιφεξης _χηνεις δι < τι « γι « _Λς _Γιιυν _Λφοοιι την { λι _· χειμενην εξελιξη · . Αν _μητοιωβοΒη · ο _, Ι διμε ρεις συγομιλιαι , _τδ ζητ ημα Οα _τεΟη ενωπιον τοΟ ΟΙΙ . Ε , κατα την συνοδον τοΟ _λοοπεχους _φΟινοπω _ρον _, κατ ' ΛνσΛοδραπτ ην αναγκ ην , δσον και ΟΛ ητο ευχης ιργ ον να μη ιιι _· 0 ανα - _μεν _εις _ιιιιιν διεθνη αντιδιχ _ιαν _μκ την παλαιαν | _ι « ς φιλην και αυμμπχον » . Τ !> « Ι 3 ημα * χαρακτηριζει την _βηλωσι ν του α _τνατα υΧηυ _ΤΙαπαγου ω ι 1 οτι _> οικης Λξιιις _, ιατα την _εξιλιξιν τοΟ Κυπ ριαχοΟ προ-( _Ιληιιατυς , η _δποια διδει μεγαλα _ιλπιδας _ε ! ς τον _Ι Ελληνιχδν _λαον » , Τα « Ε 0 νος > γραι _() ει βτι η _8 _ηλι ι ισι ς τοδ _οτρατ αρχου Ισοδυναμει με ιντυσχ _επιν δτι η προσφυγ η Για τΛ Κυπ ριαχΛν Οα _γινν , ινω _« ιον τη ς _προοεχους Βενικη ς _ΕιΛτιλευαρως των Ην _ιημινων 'ΕΟνιιν . ΔΕΝ 0 Α ΜΕΒΑΓΛΗΘΗ ΤΟ ! _ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1954 _Αυεσινον επισημον ανακοινωθεν αναφερει , τα εξης : « Κατοπ ιν _τοιν ειοηγησ _εων Επιτροπη ς , _διορισΟεΙ βης _πρας _ταν σκοπον _υποις 0 υ | ιβονλε <'< αη την ΚυΟε ρνηπιν επι ιης _ριηιιγιιννης δεκαδικου _νομιβμπτιχοΦ συστηματο ς ιν . Κι 5 πο < μ , _ΛνεχοινιοΟη κατα ταν _Λυγοιιστον τ _<» ' 1 ι > . *> 2 5 τι η _ΚυΟερνησις _προετ _ιΟιτυ να _ι : _1-σαγ αγ _)) τα δεκαδικα , νομισματα κατα τινα νρονον διαρκουντ _ος του 1054 , » Ε ( ναι , τω ρα ποοδ < ι λον ο ' τν ι _ιν Οα _χατηστη δυνατον να _ανμπληριοΟοιΗ' απασω α ! _Λναγκα _ιαι _διευΟι _τηα ρι διαρκοΟντο ς του τρεχοντο ς Ετους , Ελπιζεται _δι υτι η μεταβολη Οα γινη , κατα τας Αρχας τοΟ Ι 0 _. Ι / Ι , 'ιι Λριπτι χη ημερομηνια Οα ανακοινωΟη ΛραβιΙτ _ε _- ρον _ιντλ _τηι _> _? τονς . > 'ΤπινΟυ | ι ( ζειαι τα _χοινον ιιτι τα νεα χαρτονομισματα χιιι κερματα Οα ( Βνια τα _ι _& η _ς : Χ α οτ ο ν η μ ι λ μ α τ α : Την Λ λιρων , τη ! λιρας , των . 100 _ιιι λς ( 1 0 / - ) και _τιΤιν 250 μιλς ( 5 / - ) , Κ ι 0 μ ιι χ ιι : ΤΛν ΙΠΠ μιλς ( 2 /·) , Μ μιλς ( 1 / - ) , 2 _δ μιλς ( Ι ' _· 4 Υ _0- ) , Λ μΙ ?· ς _(« _βριπου _ι ' ν γρο . οιον ) κηι ' Μ μΙ ' / _, ς ( _περιπου Η γροιηον ) . ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ Κατ _αναχοινιηι ιιν _τ ( 1 ς Παγκο-( _ιρια ιι Ι _ιιτιτροηιις Κτηνοτ _ρι _^ ιον , _χιιτα τΛ ιτυγχριπι | 0 _ηπΛμενον την _πρηΛβχη Π « 0 _« πχπ » ην _( Ις « Λ < ν Λρι « ωοι < _( _χιντρον « _'ΛλιΙ _ιιποΗ » ( _ηιλλαλΤ | _Τηοιον Οα ιιιιιλη ηουγ οι κ , χ , _ΒιΑργιος _ιτε ινροιι _, Κκιμηλ Χοιιοι _ιν , 'Λγγολης _Χιηι , ιη _>« ιΙ Χουπ 4 « _ττ (·)( ο ΛυΒμας , 01 πτηνο - τροφοι τονιζουν , _Λτι , ιαν η Κ « _- _βερνησι _ς βιν _χοοηγηοι ) _ιπιχορηγημινην _χριΟην _πιρΛ _ _τοιις _χτηνοτοοφονς « οι * αν βεν χατο ονηβη _τΑ ιιΛχαγμιι ιο οποιαν _αικιγοοιιιν την σφ « _γΑν _ΛμνΛν κατο _» τΛν 10 6 χαβι » ν , 04 _ιττ )| ιηωΟοβν _ΑνκΛνλδ-Υισ _ιοι χ « _τ « # _τοι »« _ι < Ι ς τα ποιμνια , _ΑΝΕΧΟΡΗΣΕΝ 0 κ . _ΣΟΤ . ΑΒΑΠΗΤ Ι ΔΗΣ Τ 6 _.-ιαρελβον 2 α _06 _ατον , 23 _τρεχ-, _ανεχωρησεν _επισκρεηΛον εις Αθηνας , V αεροπλανου των Εθνικων Αεροπορικων Βραμμων « Τ . Λ . Ε . » , δ Ο 1 κο · θ _|«) λαγος Καθηγητης τοι > ΕΟνικοδ ΜετσοΟ _ειου Μολυτε _χνειου κ . _ι ωτη ριος _'Λγαπητιδης . Εν συνεχεια τη δοθεισης υπ ' αιτου _διαλεξειος ι . τι των _νεωτεροιν εξελιξεων της Ελληνικης Οικονο μιας . ενωπιον του ακροατηριου τον Ελληνικοι ) Πνευματικοι Ο _μιλου Κνπρου , δ κ . 2 . _Αγαπητιβης , κατοπιν ποοσκλησε - ο _> ς της εν Λευκωο _ια Αγγλικης Σχολης , μικρον _ποΛ τη _αναχωρησεως του , ωμιλησεν εις τους μαΟητας _επι των σι-γχρονων ελλη _τκων οικονομικων πραγματων . 0 ΚΑΙΡΟΙ 2 _, ' ιιμι _) _ιονοι προ το _μιιπιιρ ιι λ'ιγιχ _ον Λι _' _λτιον Λ καιρο ς Οα ειναι _ηημερον κυριως Λλιγον _τι ( _-Μ > Λης , 01 _ανεμοι Οα _ιιιναι μετριοι δυτικοι , η _Λι Ορ ρμοχριι _οιιι Λλ (· _γον ιιψηλ _οτε _ριι τη χιιν _ονιχι ) ς . Την π < ι ρι _· λΟ <> Β ιπαν Κνριαχη χατ _εμετ ρηΟ η η _αχολοι _ιΟης _Οερμιι _- χ _ραοια _ε _! ς _ιιαΟ μοιι Φιι , _οεναΒτ : 'Λχ _ριοτηριον 'λη οητολου 'Λνδ ρε · ιιν _ιινοιτατη 110 χιι ι χιιτιιιτΛτι _) Μ ι _'ΛμμΛχιικττο ς ιι | χιιι · _ΙΛ , Κυ _ρηνεια III χιιι · ΙΗ _, Λ ιιρναξ « Η ΧαΙ • ΙΝ , ΛρμεπΛ ς « ι _χαι 17 , _Λπχω _· οια 03 χ « 1 Μ χ _« | ΙΙ _Λ ηιος (!!| χαι Μ , Την _ΙΛι πν _ημερον χατΜ _' ιτ _ρη · Ορ η _ΛχαλονΟπ ιιμ ( 1 ρι | ιη ς 1 'Λχ _ροιτη _ριον 'ΛππατΛλου 'Λνδ ιιεοι · Ο , _ιιΗ ιντζ ιι · , ΛΛ ρναξ 0 , 0 ) 1 , _Λιι ιΒους 0 , 30 , _ΛιυχωοΙ _α 0 , 0 ( 1 χαι Παφος 0 . 44 . ΜΕΒΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΙιΙΚιΙ ΕΡΒΑ ΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΝ , _ΣΥΜΠΟΥΑΑΝ ΚΑΙ ΑΚΡιΙιυΡΙ ΛΙ Ιργασ _ιαι διω την _οτρατιοιικην _^ _ιατοΟμιαν της ΕΙιισ χοηης » _5 ιΛ _» _κ _^ ς _ιη _ς Λιμ _^ _υοΟ , _συνεχιζονται με ν ° Ργυν _ρουμον . Η _διι εις την ηληοιον ιοΟ Ναου * ι > 0 Απολλωνος _επιΜν _^ _ιοαν ιιεριο _χην _αυνιηληρ ωθη η _διανοιας _δρΛ μων και συνεχιζεται η ανεγφοις _οΙκιων , £ ις _Ι ι « ς οποιας Οω _διαμενουν οι στρατιω _ται . Εις ιο · ς _οχετικα ς εργαο _ισς ΛπαοχολοΟνται 2110 πι _, ριΒ _^ υ _εμν & τοΑ , χαβως και _αρνθμικ _οηροηνωτι _ιν , _υπο την ι _· _τιι-6 _/^ ψιν 5 υο _περιπου δεκαδων _αζι _» - ( _ι ατικων τοΟ _υασιλικοΟ _ΜηχανιχοΟ . Βινεται αντιλτιητον οτι τοσον ω αι _· ριθ μ 6 ς τω ν εργατων , δσον και ιων _οιρατιαηων οι _οηοιοι _οτηαοχολουνται _ιι ς την _τιεριοχην τοΟ Κ _ουριου , _σαντομως θα _αυνιθα _οημαντικως . Με -ιον Ιδιον _επισης ρυθμων συνεχιζονται τα στρατιωτικο : εργα εις Αιω _^ υραν και Κισοονσαν . ΕΙς Ανω · _γυρον , δπου ειναι _^ στρατοπ _εδιυμ _^ . , οι ( 50 περιπου στρατιωται , _χατε · οκευασΟη , _μετα £ υ _σλλων και ηοδοσφαιρικων _νηπεδον . ΕΙς Κισοουσαν » 6 ποο διεξανονται _εργασιαι _διασω * ΑΠνωσεως _ιιοσιμου Οδατο ς δια _τως ± ν < χγκας των _ατραταττεδων της _περιτ _ι ' _ιι . _ηζ · διαμ ενουν _ιντος σκηνων 80 _ιτε · ριπου _οτρατιω χαι . Εκτασις τριων περιπου μιλιων , _ατιο του _ΝαοΟ του 'Λτι 6 _Κλ . < _ονος ηρδς τον _Συμηουλοη _» , ( ειμ ενη εκατε ρωθ εν της _αμαζητης _ι & _οι Λ _€ _ιιεααΟ _~ ηαφον , _ι _ιερκ _^ _αχθιι ? Ι συνεχιζεται η _περιφραξις της , Τ 6 _γεγονος αυτο και μονον « _τιοτειαι _£ ν · δε : ιξιν της μεγαλης εκτιιοε _ως των στρατιωτικων _ιργων , το : 6 ποια θσ _εκτελεοθουν εις την εν λογω _-περιοχων . Αναλογος ειναι ο ρυθμος των _εργασιων και _εις · ρο αγρν _** ψα Ζ υ _ιπουλας , το οποιον £ χει _υπαλΚοιρι _ωβιι υπο των Στρατιωτικων * Λρχων . Εις δυο οημ _^ ια τοΟ αγροκτηματος _ανηγερυηααν μεγαλα μεταλλινα ντι . · πχ _^ ιτα δια την αποθηκευσιν του 0-δατος , εγενοντο δε και διατρησεις . Επισης χατεσκευασ _βη δρομος , 6 οποι ος οδηγει απο το αγροκτημα _εις την θαλασσαν . Το αγροκτημα Ζ Ομπουλας ανηκει εις τον εκ Λεμεσου και νΟν εις ΒαγκανΙκαν εγκατεστημενον _δεκηγορον και επιχειρηματιαν κ . Βεωρνισν Βι . Χουρη , καθως δε πληροφορουμεθα , δεν _επετιΟχθη « κομη _συμφωνι ιι ως πρσς το πσσο _^ το _<> ποισν θα πληρωθ _ο Οπο των Στρατιωτικων * Αρχων , _εις τον _ιδιοκτη _την του αγροκτηματος . 'Παν αι πληροφορ _ισι μας ειναι ακρι _υεις _, ο χ . ΧοΟρη ζητει Λ _. Ι 30 _. 000 , ενω αι Ε τρατιο _Λικαι ΑρχαΙ _προσφερουν μονον Λ . _Ι 8 χιλ . 'βς εκ τουτου , το ζητημα παρεπεμφθη εις διαιτησ _ιαν . _'ιις 6 ιαι · τηται ωρισθησαν εκ μερους τοΟ κ . _Χουρη ο δικηγ ορος κ . Κ . Λ . _Λανιτης χ σι εκ μερους των Σ _τρατιωηχων 'Λρχων δ διχηγ _ορος _Σερ Π . Λ . Κακογιαννης . | -Οσον _αφορφ τα εις την _χερσονη · οον του Ακρωτηριου εργασιας , διο : την κατασκευην _μεγαλου στρατιωτικου αεροδρομιου , αΟτσι ειναι ακο' μη ιιροκα _ταρκτικαι _κιι « _περιοριζον * ! ται _εις την εκκοπην δενδρων , _ισοπε' δοσεις κλπ . Βινεται αντιληπτον οτι υπο της Αγγλικης Γασιλικης Αεροποριας Οα _χρησιμοηοιηθ _ο ολο _^ λη-. ρος σχεδον η _εκταοις της χερσονη * σου του Ακρωτηριου , συμπεριΑαμ * ! _δανομενου , ως γνι _^ οτον , και _μεγο * | λου μερους τοΟ αγροκτηματος τοΟ Αγιου Μικολαου , το οποιον ανηκει | εις την _Μητροηολιν Κ * τιοι » . Μεχρι της στιγμης , δεν _εγνωσθη η 6 ση _^ ο : ι ειναι ακριυως η ανηκουσα εις την Ι Μητρ οπολιν £ κτσσις , η οποια θα _ζη · _τηθο Οπο των Στρατιωτικων Αρ-! _χων οπως απαλλοτριω _ιηι , ουτε 4 _γενετο _οιονδηπστ _ς σχετικον διαδημα . _ΦρονεικΜ ση _τω * ν λογο διαβημα Οα γινη , μολις το αρμοδιο ν τμημα των Στρατιωτικων Αρχων _συμπληρωση τα τοπογρα _φικα σχεδια της περιοχης . — 'Λναμινοντσι _χοτα _τας _προσε · , χεις _βδομαδας 400 _αξιωματικοι ' και ανδρες τοΟ 35 ον σωματος των _βασιλικων μηχανικ _& ν , _οιτινες θα στρατοπεδευσουν εις την περιοχην _Λεμευου , οπου και θα αναλαοουν καιιη χυντα .

Τίτλος Θέμα Σελίδα