ΕΙ την _χΟεσινην εκδυσιν της « _ΓοαΟυνης _» _εβημοσιευΟ η η κατωτε ρω εκ Νεο 'Τυρκη ανταποκρισι : · _ιΖωηρ οτατην _ιιισθησιν προεκαλεσεν ει του πολιτ ικους κιιι διπλω ματικοι · κι / κλου τη Ουασιγκτο _ν * κΙ τιιν ΙΙνιομ _ενιον Εθνων η κατ ηγορημα τικη δηλιοσι του _Αγγλον » υπουργου των Εξωτερικω ν κ , Ηντεν κατα την χθεαινην σννεδ ριααιν τη Γουλης των Κοι νοτητων « τι η Γρεττανικη _Κυβερνησι ι : δωσεν ηδη _αρνητικην απαντ ηοιν εις ιο ελληνικ ον αιτ ημα _, _πεοι διεξαγωγη δι μερων συνεννοησεων δια τι | ν ενωσιν τ η Κυπρου μιτα της Ελλαδα . _Ταυτοχο _ονω οι αμερικανικοι εφημεριδες δημοσιευουν μακρα τηλεγρα _φηματα των εν 'ΛΟην αι ανταποκριτων των , οι οποιοι αναφερ ουν οτι η ιιδησι _εγενετ ο _δυιτμενεσταιιι δεκτη υπο τι ! ιν αρμοδιων ελληνικων _κοκλιον , ο ' ι οποιοι δια βλεπουν ηδη ει _αοεην την _αποφιισιΛ · τι Τιν Α γγλο »· να διατ ηρησο _υν την επι τη νησου κυρκιρχια _ν των με τιι επιχειρημα υτι , κατοπιν ιδι < ο ς τη εγκαταλειψεως της _Οαοειος του Σουεζ , η Κυπρο παραμενει ω πολυτιμο αμυντικη _ιασι ιιια τον ελευθερον κοσμον . ΛΙ _αμιρικανικα ' ι εφημεριδε παραθετουν επισης ε ! ς περιοπτον Οεσιν τα ς , ει ς απαντησιν του κ . Ηντεν δηλωσει του εν 'ΛΟηναι ς ευρισκομεν ου Αρχιεπισκοπ ου τη Κυπ ρου Μακαριου , 4 οποιος ετονισεν δτι [ Ις την Ελλ ηνικην Κι ' - βερνησιν ουδεν αλλο απομενει ηδη εΙμη η ταχεια προηφ , υγη ιι _τυν ΟΗΕ . Η ΣΙΑΣΙΣ _ΤιΙΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Προ βλεπεται « τι την απυφαοτν τ η _Γρετιιινν / η _ΚνΟεονησεοι Οι ' ι επακολουθησουν Εντονοι παρασκη - νιακαι συνεννοηθει μεταξυ τιιν αρμοδιων ιη , _ιλεοματυυον κυκλων ιι ς τιιν ΟυαοΙγ _-κτιον και την Εδυαν των Ηνωμενων 'ΕΟνων προς τον σκοπι ιν οπιο αποτρ οπη _* ια · σπασι ς τι | ? Δυτικης _ενατ ητο , _δε-Λομενου οτι · , _κειΟ' υλας τα υπαρχουαιι _ ενδειξεις , το Ελληνικον αΕτ ημιι _ποοχειται να _ι'πυστηριχΟ η απο τα ς . _τλειοτα των αντιπροσωπειων του ΟΠΙΟ , Ικανοποιητικα Λπ _« Ι _ελ , _ληνιχη _Λποψειβς κρινονται τα αποτελε σματα των σχετικων βολιδοσκοπησεων τοσον ει ς τα Αραβικα κρατη ιισον και ιι τα ς Αντιπ ροσωπει α των χωρων τ η λατινικη Αμερικης . Οσον Λ < ρ < ιρ <{ την στασιν των χωρων ιοι Χ _οβιετικυυ συνασπισμου , οιιδιμ ια π < _μκ _ιλε ι | ιι ειναι δυνατη , πιατειτται Ιιμω ς ιιτι η Μυ · _πχα δεν ο » οκ ) . ε ( εται να εμφανι σΟη ως συνηγορο του Ελληνικου _αιτηματο | ιι' τιιν _απιοεερον αντι » _ειμενικον οχοπον νιι _ικμεταλλευΟη την _υριττ _ανικην Λδιαλλα _ιιαν δια να ποοκιιλια ιι νιαν επικ _ινδυνιιν βιιΙοπ _υιιν ιΙς το Λυτι χιιν οιρ ιιτο _ιι · 5 ον . 'Τπιι _χιις ομνυηκ _α αυτα ( Ιειιιριιτ αι ι ' ι _ιυλογ _οιρινες ( _ιτι η Αμερικανικη Κυυε ρνησις , _εγχατιιλι _ιπουοιι την _Ι'ιχ _, ρι τουδε ιπιιιυλ ακτι _χι ' ιν τιι ς _σταοιν , Οα _προ-( _ι η ι · 1 ς νια <|> ιλικα _οιαΛηματα , _ιρος το _ΛονΜ _νιιν ιιποις ιξευ ρε · Οη _μεσιμ της _διπλωματικης _οδου _συμιιιι _ιαοιικη λυσι , Ικανοποιουσα , ιι ριι τιι παρ ον τουλι ' ι _/ ιστον , τα δι ΙΟιιιμενα ς _εκατερι _οΟεν Λποιι ιιις _* , ΟΛΟΙ ΙΙΛ _Ι'Λ ΤΟ ΙΙΛΚΤΒΟΝ _ΤΗΧ Κ _ΤΙΙΚΙ _'ΝΙΙ _ι Κα _ι _Ολαι _( Ιν _κξ ιιιρι _τ οις ! Αθηναι - κα ! ιφι ιιι ιριηι _' ι ' ιι | ιε ριονουν τα κυρια αι ' ιιων αρθρα ιι ς το Κυ · πριι _ικι ' ιν ζι | Τ »|| ιιι κιιι με _δριμυιατας εχι | ι (| αηη ( κιιτ ιιδικαζουν _τι | ν απ-ΙΙΒι _δη _ΛηΙ . ιιιοιν ι ο Βι κ . Ιιντεν , _Χαρακτ ηριππκο ιΙνιιι ο τιτλος _τοιι κιιρι ιιυ /! ρΙ ) ι _^ ιιιι _τοι' ι Μηματο _ςι · _ι _' () λΛχλι | θι _» ν < α _εΠνι ις ηνι 'ιμ ινον ( Ιο ιΙχ . , _ι , ιιι 'Οη _ιιιι την κιιηερνησιν » Ι ΙΟΙ ς _τουΜ , _μ [ τιι 1 ιι Λλλιιιν , αναι ( _ιρετ αι : * ' ( ! Ιι _ι . ληνικο ς λαος π ρ _<¦ π ε ι νι ι ι ! ναι ΙΟΙΛΙΚΙΙΝι ) Χ ΙΙΛ _Ι ΙΡι ΧΙ . ΟΙ ΜΙΜΙΟΝΟ _Ι πι ρι τιιν _διΟ / _τ ρειων , ι : 1 ς τας οποιας η Αγγ λικη ΚυΒι ερνηπις _ι-« _ιδι _οιχει ηκιιΛιμω να εκθεση την ΙΟλλαΛα δια τη ς _χατηγορημαιικ η » ΛρνιΙ _οτιιι τι ι να ΒλΙ _Ιη ιις ηιλικην ΠΙΒ -ι νν «' ιι | πιν μιτ ' ιιυ _ι η δια το Κιι / ιριιιχ _ιιν προ βλημα . 'Λλλα | ι ΙΟλ _ι , α ς δεν » α _ητ ο ΙΟλλι ' ις , κιιι _δε . ν ( 1 α ι ' ιιι _'ν »· λιπιι ' ι ιις ια πρ _ικιιι ιι _νιιιι ις _( ιποχριοΙππ κιιι παραδοι _τιι ιης , εαν διν εηι _« ιμαΧε πΛοι ιν δυνατην ιΙρηνικην μεΟι ιδιιν Λρο Ικαν _οποιη _σι ν ιων νι ιμ (| ι < ι _ιν ΙΟ _Ονικιιν ποθων ιων Κυπυιιι _χιιν τι _χν ι , ιν της . Τοσον δ |· πι'ριικ _τ _οτιρκν , διοτι η ( υΟυνη των ηιιμ _ιιηπι _ιμινιιιν Λεν πρ / ικι'ι · _ται να ιιι οον ι ) ιιυτιιν Λλλιι _τι | 'Λ _γγλι χΙ ιν Κιι _ιε ρνησιν , η οποια ιν γνο ' κΤΠ Τιιν ( ΤΙινΒ . 1 ΙΙ ( Τιν τιι _ι 0 _· _νησι'ιη _τι | να ι | ι ινη _συγχαταιιι ιτι χη ιιπιν » ν _μ τη Κυπρου χα | του ) . < ι . οιι της . ε ξωθει τι ( Ελλ ηνι χην _Κυδερνησιν προ την α ν α π ο φ ε υ κ τ ο ν _προσφυγην ει τα Ηνωμενα Εθν η , ΕΙ την ιιδον αυτην , ΟΛΟΚΛΙιΡΟ _Ν' ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΙΟΘ _ΝΟΙ Οα ακολουΟηστι η ν ωμε ν ο ν τη ν _ΚυΟερνηοιΥ του Ελλ ηνικου Συναγερμου . Λεν _ν-Λαοχιι . Ελλτρ . ικον κο . αμα που _δυ- 'ατ « ι η . _τρ _οχειτι α να διαφιιινι |( Τ || με την Κυβε _ρνησιν ε ' ι ς την _μεγαλην αυτην ΙΟυνι _κιην ι'ποΟεοιν . 'Λλ / . ' εναντι της αλλ ηλεγγυης της _υποοτηριξεω ταυτης , η _Κυ-( _ιερνησι _του _^ τη _ατ α ρχου _ΙΙιααγοιι ανιιλκμ Βιανει μιαν μεγαλην _υπΙ / _ρειιισιν : Να _,-τρ οπαρασκευαοη το ειια _οο τη Ελληνοκυπ _ριιι _- κη _ _ποοστι υγΒ ις ιι τιι Ηνι _ομενιι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η _ΑΙΦΑΑΙΙΙΙ ΟΔΗΒΩΝ & ΥΤ 0 ΚΙΚΗΤ 0 Η ΚΑΤΑ ΚΙΗΛΥΝ 9 Ν ΕΙΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΙς την _χθι _, οινην _ικδοσιν της Ε . _φημεριιος _της Κυβερνησεως _ι · _ΓημοσιευΟη _νομοσχεοιον τιτλοφορουμενον « νομος -προνοων εναντιον κινδυνων εις τριτους , οιτινες προκυπτουν ικ ι _^ ς χρησεως οωτο . κινητων » . Η επισυναπτομενη £ κθεσις τοΟ Βενικοι / Εισαγγελεως αναφερει τα « Σκοπος τοΟ προτεινομενου _Βιιμου ειναι νω εισαγ _ανη _εις _Κοπρον το _αυσ-τημα υποχρεωτικ _ες _ασφαλι · _σιως κατα : _κινδυνων εις τριτους , _οιτινις προκυπτουν εκ της χρηοιως _αωτοκινητον . Μεχρι _τοΟ & ε οι Ιδιοκτητοι αυτοκινητων ηαφσΑι _ζον τΛ αυτυκινη _τα των _κοττ 4 -Βοιουτων κινδυνων ως εκ ου _ευι . _« , _^ , α > Λα Οπο τοΟ _-ιροτι : _ι ομενοο Μο μου η _ΟΙσφσΛισις τριτων καΟΙο _ταται υποχρεωτικη προς _μιτριασμυν εν 6 ς σημαντικου κοινωνικου κακ οΟ , συγκ _εκριμενως την _ουχνοτατην _Λνικανοτητοι των _αμελων οδηγων ν < _5 < _προισινουν εις δικα _ιαν α · ποζημιωοιν των θυματων των . 2 , Υποχρεωτικη _αοψαλεια καια κινδυνων Εις τριτους εΙσηχΟη _τε > πρωτον ε ! ς το Η νωμενον _ΓαοΙλπον _Γιω τοΟ Μερους 11 τοΟ περι Τροχαιος Κινηαεως Νο | ιου του 1930 και 6 ια τοΟ περι Τροχαιας Κινησεως Μομου τοΟ 1934 αι _ΛρχικαΙ προνοιαι _ιπεζεταΟησαν . Εκτο τε _βλαι σχεδον αι _χω _/ ιηι της Κοινοπολιτειας ηκολουΟησαν _κα τα βημα . Το παρον _Νομοοχεδιοιν _ιαοιζιται _επι των προαναφερθεντων Νομων τοΟ Ηνωμενου Γασιλειου και επι του περι Αυτοκινητων ( _'Λσψαλιια Τριτων ) Μομου της _Μιγηρ Ιος ( Κεφ . 139 ) . 3 . Κατωτερω ειναι μια ουντομος ουνοψις τον προνοιων του Νομοσχεδιου ·· ( 1 ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙ ΚΗ _ΛΕΦ ΛΛΕΙΛ ΕΝ _Σ Χ _ΕΣ ΕΙ ΠΡΟε Αγ ΤΟΚΙΜΗΤΛ ( α ) Ουδεν πυτοκι _νητον Οα χ /»| - _σηιοποιηται επι οιουδηποτε δρομου εκτος < 4 ν υπα ρχι ) εν _Ιοχυι ασφαλιστικον ( _γγραφον σχετικως με κιν - δυνους ιις τριτους , το οποιον καλυπτει τον χρησιμοποιουντα το οχημα ( αρθρον 3 ( 1 ) _και ουμμορφοοται προς τα ακολουθοι _προιι , ιπομενο : προαπαιτουμενα . ( ι ) Οα εκδιδεται οπο ασφαλιοτοΟ £ _γκριν _« μινοι ) υπο τοΟ Κυιερνητου εν ιυμ _ιουλιο ( αρθρον 4 ( 1 ) ( α ) , ( II ) Θα _ασφαλιζω τοιουτον προσωπον , προσωπα η ταζεις προπωπων , ας ηΟ _ιλον καθορισθ _ω εις τ 6 αηφαλιοτικον _£ _γνραψον εν οχιοει προς οιανδηποτ _ε _ζημιαν , η οποια εινοι _Ουνοετον να προκληΟβ · υπ ' αιιτοΟ η ( ιη ' αυτιον σχετικως μονον μ * τον θανατον η σω | ιατικην _ιλοιην προε , _ενουμενην Ι ) προκυπτουσαν εκ τ * Κ χρησεως αυτοκινητου , _εις οιον · βηιιοτ _Ε β ρομον , _ουμπιριλιιμιαι ομε _. νης πληρ _ωμης νασοκομιιακι ς πιρι _- Ο , ιλψ _ευς ως αποτελεσμα τοΟ θανατου η σωματικης Ιλαβης ( αρθρον 4 ( Ι ) («) καΙ ( 2 ) . ( μ ) Ππ _εται οτι βεν προ « λεη ( ιαι ιις την Νομον ( ητοχριω _τικη ααι _*· λιια _4 ν οχεσει προς εοΟυνην 6 Ι' οΙ · _αιδηποτε ςημιαν εις _πιριουαιαν . Υι _αρχουν επΙοης ι ' . ιριομ ινο ·! _ιοιιι _» _. ναι αι οποιαι Γεν ειναι αναγκη να _κηλυφΟο _Ον οπο του ασφαλιστικοι _οιιμβοληιου , ως αυμ ιατικη υποχηι .. ωοις 1 ) οιαδηπο τι . ζημια _προζινοε _» μενη ιις _επιιατη ν , ο οποιος ειτε α .-πιΟ ηνεν η _ιιπεστη σωματικην · Κα · β ην ·' . νιμ ιιΒ . τ _εφιρι . το επι αυτοκινητου ανιυ _αμοιιης η χωρις να το Ιχι ] ινοικιαιιη κιι ι χωρις να ειναι οπ * λ · ληλος τοΟ _οβηγοΟ Ι ) Ιδιοκτητο υ « ι >· τυκινητοι _ι * ( ρ ιονιΗΟ τοΟ αρθρου Α ( Ι ) , ( γ )) _Χχετικως με . ωριιηιινας _οτηγοριας αυτοκινητων βεν παρι . στιτται αναγκη _υποχρεωτικης αοφα · _λιοεως βια τον λογον ( ιτι τα 0 υ _· ι ιητα ε | ς τοιαυτας _περιπτω οιις προιιτατ _εΟοντα ι επαρκως _κατ' αλλον τροπον . Λοται καΟορ ( ι _| οντσι ιις το _ιιναψιον ( 4 ) τοΟ αρθρου . 1 κοκΙ _ιιναι _ουτοκινητα ανηκοντα εις την Ι ( υ * ι ! _ρνηοιν || _ε | ς την _ΚυιΙρνι < ιιΜ της Αυτης Μ « γαλ [ ι 6 τητο _ς ιν ιι > 'Κ · νιι μεν < _, ι ΟασιλιΙ ν η αυτοκινητα : ι · _ιοιρο _ωιιιινα βι ' ιΙ δικοΟ ΔιαιΛνιιο χ . τος τοΟ ΚνΙ _ιρνηιου < ν _ΙυμΙοιΛΙν , ( 6 ) _ΟΙονΑηηοτε προοι , _ιπον , ιο οποιον χρηοιμοηοιιι η _Ιπιτρ _ιπιι « Ιι _οιονι ηποπ « λλο ηρΛοωπον να χριν _οιμοτκιιΛ συτοκινητον ( οπο ιην « πι φυλαζιν της παραγραφου ( γ ) * _νωτερω ) ανευ οιουδηττοτε _ασφαλιστικοΟ συμ 6 ο } χιΙου ω _< ς αναφερεται ανωτερω , το οποιον να ευρισκεται εν Ισχυι , εν σχεοει προς τον χρησιμοποιουντα τοιουτον αοτοκινητον 8 ια _υτιυκειται ιι _< _φυλακισιν μη _υ · _περβαινουσαν Εν Ετος τ ) _εις _προστιμον μη _οπερδαινον _εκεχτον λιρας η _ρΙ < _αμφοτερα _και δεν Οα δικαιουται να _κατεχπ _αδειαν _οδηγου επι _£ ν ετος , εκτος εαν το _οικαστηριον 6 ι * _ειδικους λογους _διαταζο _ουντομωτεραν περιοδο ν ( αρθρον 3 ( 2 ) και ( 3 ) . ( 2 ) πιστ οποιητικ . ον αςφαλειλς : Ουδεν _ασφαλιστικυν συμδολαιον Οα _εχη οιονδηποτε κυρος εκτος εαν καΙ μεχρις & του _εκδουη υπο των ασφαλιστων εις το προοωττον προς το οποιον χορηγειται το ασφαλιστικων _βγγραιφον _πιστοκοιητικον ασφαλειας επι του καΟωρισμιν _εκ / τυπου ( αρθρο ν 4 ( 4 ) , Το _πιστοποιητικον απαιτειται να παρουσιαζεται υπο του α & ηγοΟ οιουδηποτε αυτοκινητου ( αρθρον 7 ( 1 ) , Ιδιαιτερως κατοπιν δυστυχηματος εις το αυτο μερας < 2 ) , σκοπως του δε ειναι να παφιχτ ι αποδει _- _ξιν οτι υπαρχει £ _γκιιρον ασφαλιστικυν _συμβολαιον σχετικως με το αυ · τοκ _ινητον συμφωνως προς τον _ιι 6 · μον . Προς τον σκοπον τουτον επιβαλλεται καθηκον επι του προσωπου εις το οποιον παραχωρ _ιιτ αι πιστοποιη . τικον επι τη ακυρωιιει , Γι οιονδηποτε λογον , τοΟ _ασφαλιστικου συμβολαιου να πσραδωοη το τοιουτον πιστοποιητικον _εις τον ασφαλιστην _εντος τεσσαρακον _τα οκτω ωρων . Η παραδοοΙς τοΟ τοιουτου πι · οτοποιη _τικοΟ ειναι _οοοιωδης διοτι επηρεαζει την _ασφαλιστικην _Ιοχυν της ακυρωσεως ενος εγγραφου ισον αφορςι τριτους ως εξηγειται κατωτερω ( αρθρον 10 ( 2 ) , ( 3 ) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤ _ιι _ΒΤ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤ _ΩΝ : ( α ) Η ααφαλειο , κατ ' ουοΙαν ζητημα _σομβατικον , δεν παρε χει δικαιωματα εις προσωπα εκτος των ασφαλιζομενων _βπως απαιτ ουν πλη ρωμην των χρηματων , τα οποιο σεινιφωνηΟησαν 6 πως πληρωθουν ε ( ς _αοτοος Γταν συμ 6 Η το ατυχημα κατα τοΟ οποιου ησφαλ _ιαΙΙησαν . Ιδιαιτερως το _τραυματ ισΟεν προ . οωπον Γεν Οα ηδυνατο _Κιτα το _κοινον _ΓΙκαιον να _λαβρ αικαο _ιικα μετρα κατα του _ασφαλιατου αχετικως με την _ζημιαν την οποιαν ιο _προσνπον τουτο υπεστη , Μια σπουδαια επεμβααις επι της τοιαυτης αρχη ς _γΙνΜαι δια των αρθρων 10 καΙ II , ( β ) Η παραδοοις ΙιιφαΙ _, ι ιτικοΟ Πιστοποιητικοι ) δυναμει τοΟ αρθρου 4 ( 4 ) ι . Ις τον _ασφαλιζα μινον επι _ιαλλιι επι τοΟ ασφαλιοτοΟ τ 6 καθηκον οπως Ικανοποιηση βια πληρωμης _ε ! ς τριτον , οΙανΓηποτε _απαφασιν _λαμΑανομενην _μετιιι _τε : 0 τα υη' _αωτοΟ εναντιον _οΙοοΓηποτε προσωπου αοφαλιοΟεντος δια τοΟ οαφαλιο _τικου συμβολαιου , Η _υποχρεωοις ( > τιι _οφιοταται ανεξαρτητως τοΟ βιι Λ αοψαλιοτης δυνατον να ΓικαιοΟται δυναιικι τοΟ κοινου δικαιου να _οκεφυαη την α · _οφαλειαν ( α ρθρον 10 ( 1 ) . Εν σχεοει προς _τοΟιο ο νομοθετης περιοριζει , _κρΛς καλιΒτιραν ηροστασιαν τοΟ τριτ ου προσωπου , οημαντικ _ως την ελιυΟιρ _Ιαν τοΟ αοφαλιοτοΟ καθοτι , εκτος τοΟ βικαιωματος τοΟ τριτου προσωπου να » τραψ |) αμεσως κατα ι τοΟ _ασφαλι - οτοΟ ΚαΙ αξιωσι _) την _ειιιπραζιν παρ ' _αοιοΟ , ο τελευταιος 5 ιν δυναται να προ « αλ || _οΙονΓηποτυ λογον ακυρυσεως της ασφαλιια ς δυνα μει τοΟ κοινοΟ δικαιου ( ως φιυδ _εις παρααταοεις η μη αποκΛλιιψιν των γεγονοτων ) , εκτος εαν ηκολου _θηαε την « ια βικαα _ιαν την _κηυοριζθ ( ιινην ιις _τΛ εδαφιον ( 3 ) τ _<> 0 βρΟρου 10 , ητοι , ικτος εαν εντος τριων μηνων _απο της _εναρζεως της Γιαβικασ _ιας κατα την οποιαν εληφθη η απΛφααις . οιιτος « λαβε ιικαο _μκα μετρα ( κ « 1 _ιβωσε πηοιιβοποιηοι ν ιπτα ηι ιιρ _ων περι τουτου προς το τριτον _ιτροαιοπον ) Λπως ιο Δικαστηριον _κηρυιη δτι η _αοφοΚειο « _Ιναι ακυρος δια ψιυ βη παραστοσιν ι | μη ατιοκ _αλυψιν τΟν γινονοτι . > ν και (< _ΛΜυΧιν _εεηοφαβιν προς τοΟτο , 'ΟΟ _κν _αοψαλισιικ _δν _αυμΙολαιον ακυρ ωσιιιον _Γυνομι τοΟ κοινοΟ ΓικαΙου καΙ μη _ειαρμοζαμινον παρα _οιοοδηποτε των συμβαλλομενων μερων δυναται εν τουτοις να _καοτατη _αγωγιμον υπο τριτου . ( γ ) Η τρομερα αυτη προστασια των δικαιωμ ατων τριτων συμπληροι , ι _, χι _τιεραιτερω ι _^ τιο _τυ _> ν _ιΑΚολου-0 ων προνοιων Βι ) ΟΙ δροι εις το _ασφαλιστικων _εγγρα φον οι ωποιοι μετατοπιζουν την εοΟυνην του _ασφαλιστου εν σχεσει προς πραξεις η παραλειψεις μετα το . δυστυχημα δεν Ισχυουν ( αρθρον 5 ) . ( ιι ) Οταν Εν πιστοποιητικον ασφαλειας παραδιδεται δυναμει του αρθρου 4 ( 4 ) , οιανδηποτε μερος του ασφαλιστικου εγγραφου _επιδαλλον περιορισμον £ ν σχεσει προς ηλικιαν η καταατασιν του _οδηγοΟ _, _καταστασιν τοΟ αυτοκινητου , αριθμον μεταφερομενων προσωπων , βαρος κ . λ . π . εμπορευμ ατων , _χρονον η τοπον οπου εχρησιμοποιηθησαν , δυναμιν ιππων η _εεζιαν , την μεταφερομ ενην συακευην , τα διακριτικα γνωρισματα , δεν 0 α _Ισχυη οσον αφορα την υποχρι . ω-τικην ασφαλειαν ( αρθρον 6 ) . ( ιιι ) Επιβαλλονται ωρισμενοι δροι Για την προστασιαν τριτου , εις περιπτωσιν καθ' ην δεν 0 α πληρ ωνεται ποσον εις αυτον υπο τοΟ ασφαλιστου δυναμει αποφασεως . Δεν 0 α πληρ ωνεται τοιουτον ποοον μονον εαν ( αα ) Δεν _ΓιΓεται προειδοπο _ιησις εις τον αοφαλιστην εντος επτα ημερων απο της ληψεως των δικαστικων μετρων εντος των οποιων εληφθη η αποφασις . ( 16 ) Η εκτελεαις της αποφασεως αναστελλεται , εκκρεμουσης της εφεσεως . ( γγ ) Το ασφαλιστικον _Εγγροιφον ακυρω _θη * καΙ το πιοτοποιητικον _παραδοθ _^ εις τον αοφαλιστην ειτε προ του δυστυχηματος ειτε , εαν μετα το ουστυχημα , εντος δεκατεσσαρων ημερων απο της τοιαυτης ακυρ ωσεως η δικαστικα μετρα σχετικως με την _παραλειψιν _παραδοοεως τοΟ πιστοποιητικοι ) _εληφθηοαν οπο τοΟ ααφαλιατοΟ εντ _, _ος της τοιαυτης περιοδου ( αρθρον 10 ( 2 )) . ( Ιν ) Εαν το ποοων , το οποιον ο αυφαλια _της υποχρεουται να πληρω ση δυναμει του _εδαφιου ( 1 ) τοΟ αρθρου 10 ειναι _μεγαλυτερον εκεινου που 0 α επληρων _ι , αΛλα δυναμει των προνοιων του , δυναται να _ανακτηοη οΙανΓηποτε πλεονασμα _απο τον ασφαλισ _θεντα ( αρθρον 10 )( 4 ) , ( ν ) Βινεται προνοια Για την με · ται _ι ιαοιν των δικαιωματων τοΟ • αοφαλιαΟεντος _ε | ς το τριτον προσωπον εν περιπτ _ιοοει πτωχευσεως τοΟ ασφαλιοΟεντος ( αρθρον 11 ) , και δια την ακυρωσιν , βοον αφορο το τριτον προσωπον , _οιασΓηποτ _ε _Γιευ-Οετησεως _, κλπ ., · _μιταζιι _ασφαλιζοντος καΙ ασφαλιζομενου αμα τ _^ πτωχευσει τοΟ _αι » φαλιι > 0 εντος ( αρθρον 13 ) . ( νΙ ) Ουδεμια οιευΟετηαις γενο μενη υπο τοΟ αοφαλιστοΟ εν σχεσει προς οΙανΓηποτε _« ιπιαιτηοιν , η οποια δυνατον να _γιντι υπο τριτου προσωπου Οσον αφορο ) οιανδηποτε ι υΟυνην , η οποια πρεπει να _καλυφθι ) υπο της ασφαλειας δυναμει τοΟ νομου τουτου Οα ειναι εγκυρος εκτος εαν το _τοιοΠτον τριτον προσωπον μετεχπ τη < ΓιΒυΟε _τησεως ( αρ-Ορον 15 ) , ( 4 ) ΛΠΟ ΚΜΥΥΙ Σ Τ » Β _ΛΣ ΦΛΛ _Ε ΙΛ _Σ Ειναι καθηκον οιουΓηποτΗ προσωπου , κατα τοΟ _ΛποΙοιι γινεται οΙαΓηποτε _οΥπαΙτηοις υπω τριτου προοωπου , να _Γηλωση Λτ _» ν _κληΟη προς τοΟτο , ι « το ι ) ικ μιρους τοΟ τριτου προσωπου κατα _νααον ητο η βιν ητο _ησψαλιομενον Οια την ιυΟυνην του προς το τριι ον προσωπον βια νομιμου ασφαλειας η 0 α ητο _ουτως ηοφαλισμενον εαν ι >| _ασψαλισταΙ Γιν ηκυρωνον την _αοφαλικιν , και εαν ητο ηοφαλιομενο ν 1 ) 0 α _ιιχεν οΟτως απφαλισΟη , να & ωσ |) _λιπτομερειας της ααφαλ _ειας ( αρθρον 12 ( 1 )) , Βινεται προνοια Για την παροχην τοιουτων πληροφοριων εν περιπτωσει πτω χευσεως , κλπ , , τοΟ προσωπου κατα τοΟ οποιου _Αγιιρ _εται τοιαυτ η _απαιτησις ( αρθρον 12 ( 2 )) . ( 9 ) ΠΑΡΑΠΑΙΕ ΓΙΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΙΜΟΙ Προνοουνται _Ιιεκφορα πταισματα _βυνα'μι ' τοΟ Νομου ιις το _ιρθρον Ι β και παρεχεται _ειουοια · 1 ς τον Κυ _ιιρνητην εν Ι _ιιμιουλιι _, ) να 0 (< _σκι ζη κανονισμους Για τα θεματα τα _αναφερομενα ε | ς το αρθρον 1 ( 1 , 4 . ΑΙ _παψαλιστικαι _ΙταιαιΙα ι παρακαλουντ αι να γνωστοποι ηθουν ι . _γγραφως ιις τον Αποικιακον Βραμ · ματιο το « _ς 4 _ροιις _Ιασιι των οποιων αΟται 04 ησαν βιατιΟιιμιναι να ηροιηινοιιν <( ς ασφαλειας Για τοεις ( _Ιυνι χ « ια « Ις την 4 ην οιλιια ) 0 ΕΓΗΑΡΧΗΙ ΜΙ _ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΧΘΕΣ ι 1 Μ ΡΟΔΟΗ ΑΘΗΝΑΙ , ιβ ( Κ _-Ι-ι ' . ) . — Ο 'Λ _ρχιεπιο-κοπ-ος και ΙΟΟναρχη Κυπρου Μακα ριος , συνοδευομενος υπο του εΟναρχικου _σιτεΟουλο « _^ . Ζην . Ρωσσι οου , _ανεχωρηοε την 8 . 15 προ ) ινην ο ' ιραν τ η αηιιε ρον _ειεροπυρικως εις Ρυδον . Προ της αναχωρησεως του , ο ' ! _ι 0 να , _1 ν _ν _^« οεε > τ ι _? 3 ε- Λ « Χ ( ι » π _ριιπρυ ς τους δημοοιογ ραιρου , εκφρασας τως _ιΙ 7 . αριατια τοιι προς τον 'Ιιλλ ηνικον τυπον , ι ' ι υπιι _ιο συνεχως _τ ' _ιι _οοτηριζει , κατα την Οελ ηεην του Πανελληνιου , τυ _Κυπρα-καν _ξηττνιια κεει συμβαλλει ενεργως ιις _-ιττν _Ικανοποιηοιν της πανεθνικη ς _« _εξκυσεως προ ενοιοιν τη Κυπρου μετα της Ελλαδος . Τον Εθναρ χην προε , τεμψαν ει το _αεροορομιον εκπροσωπος της υπο την προεδριαν του Μακαρ _ιωτ . Αρχιεπισκοπου 'ΛΟ ηνων κ . _£ πυριδωνο Πανελληνιου Επιτροπ η _υ . _τερ της Ενωσεω ς της Κυπρου , πολλοι κληρικοι , ανττπρ οσωπειαι τη Πανοπουδαστικη Επιτροπη και της Εθνικ η Φοιτητικης Ενεοσεω Κυπριων , καΟιιι κιιι πολλοι αλλοι Κυπριοι . Κατα την ωραν τη αναχωρησεως του _ΕΟναρχου , ομας φοιτητων ει | _ιαλε τον _Τμνον τη Κυπρου και τον ΕΟ _ντκον Τμνον . Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΙΗΜ β ΕΠΕΦΕΡΕ ΤΡΟΜΕΡΛΣ ΚΙΙιΡΟΦΙΙ Ευ 1 _ΒΕΙιΡιΙΙ ΠυΛΛΠΝ ΧΠΡΙ 0 Ν ΕΙ _Αθηαινοι ) _κατεστροεςοπ _ολςχτχερως _εκτκοτς 10 χιλιαδων σκαλων σιτηρων . > ΙΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗ 2 « ΠΕΚ » _Σν | ιιρκ : ν « ι προ _/ Οεοινην ιινιιχοινωοιν της _« Πεκ _ι , η σημειωθεισα τα α _,-τογευμα τη προχθ ε ς Τετα ρτης _πμιοτοφανη _χιιλιιιυΟυελλα _επεομερε μεγαλα κατ _ιιοτροη : α _ς ε ! την γεωργικην πιιρ _ιιγωγην . ΛΙ τρομερωτερο _ν πληγε _ισια _περιοχιι ' ι ε ! ν « ι . αι των _χωριο _ιν Μενοιν . ου , _'Λγιου Ιωα ννου Μαλοι ' _ιλτ ιι , 'Λχερα , Ορου _ττ ας _, 'Λκαχιου . ΙΒ « λαιο | ιετυχιιι · , Λευτερα , ' ΛΟτ _μιινου , _ΤυμΟου , Αγι α _Κι . τηο , -. « ιδω ν . α ' ι _τμηματι ιιν των χωριοιν _Τρεμετουσια ς και Λσσια ς , Σημειωτεον , ιιτι και _ιτεραι _^ εριοχαι πιθανω ς να επληγ _ηππ-ν ι « ο τη _χαλαι οΟνιλλη _, περι τιον οποιων _υμοι δεν _εληιρΟηαπν _ιιαετι πληροιΒοριιιι . Εκ το > ν γενομενιον χΟε υπ ι > του προεδρου , του γενικοι *· _γριιμματεοι κ < _ιι ιου _ταμιου τη ιιιεκι _- κ . κ . Χαρ . Χατζηχ αρου , 'Λνδρ . _'Λιινα κιιι 'Λνδ ρ . Πα γκου επισκεψεων ποοκοπτει _, οτι τα ς μεγαλυτερα κιιτ _αστροηα υπεοτησαν οι _γειιιργο ! των περιοχων _'Λχεριι , _Μενοιχου και 'ΛΟηαιν _ιιυ . ΚΙ το _τελπιΒα _ιον _τουτο χωριον 10 περιποιι χιλιαδες σκαλες σιτ ηρων _κεΑιεστραη ησαν ολοοχιρω . ΙΙ _πεσουσα _χαλιιζα , ητι ς _διετηρειτο μεχρι του _απογευματα τ ης χθες εντος των _καταστριειρεντοιν ΛγοιΤιν , ητο μεγεΟου μεταξυ καρυου και ωου , ως _ιε _αιρηγοιητειι αολλαι _χοιρικο _ι Βπιπτεν ωσαυτιο χαλιιζ _ιι _Λκιινονιστου οχηματος εν ιιδει _χαλικοιν ... ΛΙ τελει οι _χατιιστριαι 'Βισιιι ηι · - τει _ιιι σιτη ρων παρουσιαζοι η · δψιν ο |< ιλι > χιι | ιμεΜ | ς σαλατιις * . ΟΙ Βιτι _τχι ' _ιπιιντε γεωργοι _εινισκοντιιι εν ιι , _τ ιιγνωπει , πολλοι δε _εΕ αιιτων Βκλιιιυν ως μικρι ' ι παιδια . Λι ζημιαι ειναι Λ _% τπολογι · ητο ι . 'Λνωτε οΛ κυβερνητικοι _υπε ' ιλληλοι . _πτ-λ- _οδνι'ομενοι υπο τον κ . Χαριδ , Χατζηχ αρου , ε . _τεηικε · _η-Οηοτιν χθες οιρισμενα εκ των πληγεισων περιοχ ων της 'ΛΟ _ηαινου . Η « -Ιιε _χ * παροτρι ' _η-ιι τα Επιτροπος των Αγροτικων Τοπικων Ενωσεων , υπ ο > _διι αγαγουν _ερευνει επι των γενομενων _καταιττροη-ιον κιιι αποπτ _ειι . ουν καταλογον _τεον _γειοργων , ο ! οππι οι υπεστησαν ζημια μετα του _ι-πολογιζομετοι' δι * εκα στην περιπτ _ιοσιν ποσου , εις τα _Βραιρεια τη _Οργανιοοειο . Ηδ η , η Βι 1 εκ > _-, υπεΒ > · ι ) . ε χθες σχετικα υπομνηματα πρ ο τι ι ν ΚυΟερνη _οιν , το Βεω ργικον Τμημα ναι το Τμημ _/' . — _ιτ-. _'ερνητιΛ μου , Κ αθ' ετερα _πληροι 'Ορι _ιι ι ' ι το χωριον 'Λναγ ρια ν . ατεστραιι ησαν ια 81 . 1 % · των ελαιοοενοροιν _κια _χρυσομηλει _ον , ι » και 500 _στρεμ-( Κιτα κουκιων και κοιΠη _ς , _επροξενηΟ ηοαν δε _μιγ αλιει ζημιαι ε ' ι • ΙΟΟ περιπου στρεμματα σιτου . ΚΙ το γειτονικον χιοριον Λγιον _Ιιοιη-νι | ν τα ( τι τι _) ρι ' ι καιεΙ ιιι _ζιοοτροφαι κατεστραιμησαν υ , _το _της χαλαζι ) , η οποια , ω _ανιιιμερουν οι χωρικοι , ειχε το μεγεθος πορτοκαλιου . ΙΙ χαλιιζα διετηρηΟη κ ατα τοπου χΟε , ειχε δε το | ιεγ ιΟυ καρυδιου . ΛΚΜΚ £ ( . ) £ , 1 » Που ανταποκριτου μας ) . — _ι _υνεπειιι της χθεσινης _πτωσι ' ( ι ) _χαλαζη , επρ _οξενηΟ ησαν _μεγαλαι ζημιαι ει δενδρ α και ηυτ _ι'ιι ' . _ς σιτ ηρων , κο υκ ιων κ ? -τ ., εις την περιυχην τιΤιν χοιριιον _ΙΙ πταγιιινια . Κ _ελλακι , Π ( ιρι : κκλι | σιιΙ και ΙΙρ _ιιστπον . 01 ΑΠΟΚΙΝΗΤΙΣΤΑ Ι _'Τιιο ι η Ιιπ ιιρ _χιακης Ι _· ' _ιιτο ιιη ιι ς Λυνκιιια _ιιι _τηι Ι _Ιιιγχ υ · _πριοιι 'Κνιιι _ειεοις ΙΟπαγγελμα _τ ιιιν Λυτοκιν _τιποπον ικο _ρισΟι _) Λ χ , Νικολης Κιαου ρης ως ι'Ιαπραιπ . οι ο _( Ηα την _ιΛηοχιαν _Λι υκωοΙ _ιις , ΙΙ _οργανιοειις _Λροτρεηβι τα μελη ττ να « _ιιτιειαλουν τΛ ς πυνΛριηκι των . φυλακισει ς Ιιν , _τριΙ ηιιι . τον ι _5 _'Λγ . Λο ) ιι · . _τ 1 · « ρ , _χιαεδικα _οΟ ιι (« πο τιι _ι ) Διχιι · « _Τηρι _αιι Λευκοι _σμι χθες ι ·| ς _ινος _μηνο ιμιιλακι _σι ν , _ιιτι _τω ιιτι ι · _προξεντ _ιοιν ει : τον __ ικ Καιμακλ _ιι » ι ΜιλτιΛΛην Μιχαηλ , _ειιομιπιχην ΑλιΙΛην , •—Τρια αοοοιιΗΚΙ ι _χατ _ιοικαο _Οησαν « Ι ς 14 _ημκοΛν φυλαχι _σιν ικηπτον , ιπΙ τω ιιτι ι . _τιιιΙ | ( ιν * _ρι · γ αχι » , ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ! ΕΛΛΑΔ ΟΣ - ΓΟΥΛΒΑΡΙΑΣ ( Που προσκοπτουν ) . ΑΘΗΝΛΙ 18 ( Ε . Ι . Ρ . ) . — _'Λνεκοι · νωΟη αρμο & _Ιως , _δτε μεχρι της αυριον Οα _στσλι-υν εις τον εν Παριο _ιοις Ελληνα _Πρεσβευτην _)> . Ραφαηλ νεαι οδηγ _( αι της _Κυβερνησεως 6 ια την συνεχιοιν των συνομιλιων μετα του εκει Γουλγαρου _ΠρεσΙευτοΟ κ , Ν _ετελκωφ , Εγνωο 0 η , ιντι αι συν _<> - _ιιιΧΙλτ _) _πηηπιχΒΛικη _εΙΒ Τ _& _^ _ηιπααι των κρατου μενων εν _Γουλγοφιοτ Ελληνων ομηρων και των _ατιαχΟεντω ν Οπο των _κομμουνιατοσυμμοριτων _οτροπιωτων και παι _διων . καθ οτι η Γουλγαρ ια δεν επιθυμει να αναλαιπ _ωριο-μενας υποχρεωσεις _ι · πι τοΟ _ζητημτ _κις τουτου . 0 Δρ · ΑΝΤ ΕΝΑΟΥΕΡ ΜΕΤΕΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 18 ( Ε . Ι . Ρ . ) . - Την ιτρωιαν της σημερον _ανεχωρησεν εις ΒουρκΙαν , _ειιιβαινων _ειβικο _υ Τουρκικου αεροσκαφους , ο _Κοτγχελλοτ ριος της Δυτικης Βερμανια ς Δρ Αντεναουερ , συνοδευομενος υπο της _ΕΗιγατρας του και των λοιτιων Βερερ προεπεμψαν εις το αεροδρομιον ο Πρωθυπουργ ος στραταρχης Παπαγος μετα της κ . Παπιαγου . ο Λ ' _-τουργος _ευντονισμοΟ κ . Μαρκεζινης _, δ Υπουργ ος Εξωτερικων · χ £ _τεφανοηουλος . ο Βενικος Διευθυντης τοΟ γπουργχιου Εξωτερικων κ . - Λλ . Κορου και αλλοι Ελληνες επισημοι . Η ΜΙΚΤΗ Λ 1 ΓΑΝ 0 Υ ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΑΥΡΙΟΝ Κ ιιτα την Η . 30 π . μ . τιι _ιιυριον _αφικνειτα ι αεροπο ρικως η Μικτη _ποδοσφαιρικη ομα Λι υανου . Λυτη _κατεςι _χεται εΙ Κυπ _ρον τι ) προσκλησι ι του σωματειου «' Λελ > , _ωτοτελειτ _αι δε απο 21 προσωπα . _ΞιΥοδο τη ομαδος ειναι Λ προεδρ ο τη Ομοσπονδια Λιυανου κ . _Καπριιλ Τζεμιλ . _Λυτη διδει την _πριοτην _σιη'αντησιν της _εναλτιον τη _« Αελ » εις το γηπεδον Β . Σ . Ο . _αυριον _ΣαΟβ ατον , κιιι _« _οοαν 3 . 30 μ . μ . Ο δευτερο αγων Οα _δυΟιι παλιν εναντιον της _ι'Λελι μεΟαυριον Κ _η ριακην ε ' ι το γηπεδον Β . 2 . 0 . και ωραν 3 . 30 μ . μ . Ο αυηιανο Λγιιιν ηΟλοΟετηΟη υπο της Εταιρεια _ΚυσταΟιυι ' Κυριακ ου και ΤιιΤ η _' , ο δε αγων τη _Κι-ριακης υπο τη « ΚΕΟ » . ΙΙρ _οσι-χλη βησαν δπω _ποραατουν ο Ιιρο _ςενο του Λιυανο _ι-, κιιι ιιι αθλητικοι και ποδοσ _φαιρικα ! _Λρχιει τη Νησου . Κα τι ' ι το ισπερα του — ( ιιιι _ιατου ( Ια _δοθι _) _χορειτ ικον τειον εις το ξενοδοχειΟΛ- Οα δι-ςιιοΟ _[) _ε _! ς το _οικιμεα τη _Τοι · _({ ιλο _^ _ι-νονμενους της . ΤΟΝ ΕΛΗΣΤΕΥΣΑΝ ΕΝΩ ΕΚΟιΜΑΤΟ ΛΚΜΕΙΟΧ , 1 Η ( Του _ατ-τπποκριτου μιις ) . — 'Τ . το τιι υ εκ _Κοιλιινιοι ' κ _πι νυν εν Λ _,-μεοω Κλεανθη Χ _(· _ιστ < ιι | _'η κιιτηγγ _ελΟ η ι ' ι _τι _)· αστννομιαν ι > τι περι τι ' ιν ! 0 ην νυκτ _ερινην ωραν τη χΟε , (' _«?> εκοιμα _τα ει ς _ανεγειρομενην οικιαν , _κιιτιι την ενοριαν 'Λ γιου Ιιι _ιι ' ιννου , _ιιιΟ _προσιοπα αηηρ _εσαν εκ των Ονλ _ιιχιοιν του τρεις λιριι _ς . ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΕΝ ΤΠ ΚΥΓΕΡΝΕΙΟ Κατ ' _Λνιικοινιοσιν · ου Βραιμειου Λημοαιο _ιν Πληροηοριων , ιι Κυ βερνητη τη νησου _εοχε χΟε ανεπιοημον συσκειμιν εις το Κυ-( Ι ερνειον _μετ ' ε / . · ιριιπιιιπων των ενοπλων δυνα μεων , κα θ' ην σι · τ - _ζητι ' Ο ησαν ζητηματα κοινου ινδι-(« _μεροντο , μετ _ας ι' τιον _οπυιιον συγκαταλεγονται τα εκτελου _μενα νυν εν Κυ . τρω οι κοδομικα προγραμματα του στρατου κα ' ι τη αεροπορι _ιις , ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑΟΕΙΣ ΛΚΜΙ 2 ΣΟΣ , IX ( Του _αντοποκριτου μας ) , — 'Τπ ο τ ου Λμο Μαριου Τριτιιι | _τ ιδη διιΛΙ ' μηΟησα χθες , ικ μεριιυ : τ η Κεντρικη 'Κ , 'ιιτ ρο . τΒι Ι _πηινοιν υπιρ των σειπμοπιεΙΙων _Ποηου , ιι 'Λν ιιρι _- ταν Λ . ' -ΙΙΟ , _ει ς Ναταν Λ .. 100 και ε ( Χολι ' τρια Λ .- ' Βιρ . ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ ΛΜΜΟΧηιΤ _ΟΙ _, 18 ( Τ ,, υ ι ' ιντ α . 'ιοκ ριΤαιΙ μας ) . — -Τι ' ι ακολουθα ατμοπλοια αναμενονται να « ροσιγγιοιιι 'ν ιι τον λιμενα μα , ι ·| _τιις _ιξ _») ημερομηνιας : ι'Ιν ρικ Μπ _ιι νκ > 1 _!< τρ εχοντα ( σημερον ) , _« Κκτιιιρ ·· ' . Ο _τ ρ _· , -.-ΛΙνιι _- ας » 1 'Λπςηλιου , « ΝΛ ρτλαν _ι » ιι 'Λ _,-ι ρ , κιιι _τ . Κιι _ττ αραι . κι 'Λπρ , ΕΤΡ 0 ΠΟΠΟΙΝ 6 Η 0 ΠΕΡ Ι ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙ τ ιιν _ν , Οεσιν ην Μυσιν τη Ι 0 ι | ιη | ι _ρς >| _διι ς τη ΚυΙΙ ι'ρνηπι _'ιιι _ιδιιμικτι _ευΟη _τροιτοποιηοις το !) πβ · _ρι 'ΚρμιΒνι _ια νομου , Λεπτομ _εριια _ς τοιι νεου νομου _ιδημοσιευ _· _σαμεν εΙ την ικδοο _ιν μιις Τη Β . ' . ιΙ . Β , ι . Μ , Ιιτε ουτο ς _ιιχε _οη _μασιευΟη ως _νομοσχι'Λιον , 01 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Ι ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡ ΙΣΜΟΥ 1 ιΙ { τι ' ιν χΟ _εσινην 'Κ _ι _ρηιιεριδιι της Κιι ( 1 ι _' ς ) νησιως _ιδημοσιροΟη _- παν κανονισμοι της 'Λρχης ΙΙξτ _) _- λικτ ρισμοΟ ριιΙ ) μιζο _τ ες ιους < 1 ρους παροχης ρευματος , τΛ πληριοτειι δικαιωματα κλπ , Η ΕΞΑΒΙΙΒΗ ΕΣΠΕΡΙΛΟΕΙΔΠΝ ΙιΙ ς τι ' ιν _χΟισινην 'Κφι | | ι _( ο ( 6 π τη ς _ΚυΛΒΟνι ' _ιπε οις ιΛημοοι _ευΟηααν Χιιν ηνιο ιιυ _) ρυΟ _μιζοντι ς τον _τρο ' πον ιιυ _οχι'νηοιας χ » _ι _τι _ειδο _ τιον χιΛοιτ _Ιιον τιι οποια οιον να _χρηηιμοποιοΟνπα Λια την _Ιξαγιογην _ιηη _ι _ριοοπΛ / _Λ ν ΛπΛ τη Ι _. _ΙΜ _Ο ΙΙ Ι χαι ιφι _^ η , ΤΙ ΒΡΑΦΗ θ _ΑΒΒΑΙΚΟΣ ΤΥΠΟΙ ΔΙΔ 10 ΚΥΠΡΙΑΚΟ » ΖΗΤΗΜΑ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 18 ( Ιδιαι _τ ερον τηλεγραφημα « _'Κβνοτ . _·» _, αρ . 3 ο » 8 ) . 01 _« Ταιμ _ςι δημοσιετΟυν σημερον εινταποκρισιν εκ _Λει-κωσιας , ει την οποιαν παρατιθ ενται . ( Οοσπασματα του χθεσινου . ι _Λο _^« ,. _*» .-. _~ ν να . _-.-: λι · . „ ., εφΤΗιερι _δων , δια των _οποιοι- εκδηλουται η ( Ιπηχησι την ιιποιιιν ε σχεν εν Κυπρο . ) η γενομενη εν τ η Γουλη των Κοινοτητων δηλωσι του κ . Ηντεν επι του Κυπριακου . Ωααυτιυ οι « _τΤαι μ > δημοσιευουν ετεριιν Βιντιι _ποκριι _τιν _ει 'Λ Ο ηνων , ει την ο _.-τοια ν _αναιρεριται ιιτι ο Αθ ηναικο τυπο καυστ ηριαζει τι ' ιν , τολιτικην τη Γρεττανικ ης Κυβερνησεως επι του Κυπρ _εακου / . υΧ παροτρυνει τη ν Ελλη νικην _Κυβερνηοιν να (| 'ερ () το Κυ . τριακον ζητημα προ των Ηνωμενων 'Κβ νων . Επισ ης οι _« Ταιμς » _δημοαιευοι _^ , · τ · ν-, _·« _Βττα 5 ν _, ( . _ι υυι _ις _τυυ ζ . Π ιεπαγοι ' ε ' ι _απαντ ηοιν του κ . Η ντεν , Ο Αγγλικ ος τυπος δημοσιευει τα διεξα γομενα εν _Κυπειφ ιαο των αρχηγων των Ιι ρεττ _ανιζων ε . τιιελει _ιον τη Μεση Ανατολης σιΒνομιλιας κιιι τονιζει _ιδ-. αιτερως τι _τν πιθανοτητα χρηοτμοποιηο _εαις τη Κυπρου ιο στρατηγειου , εαν και οταν εχκενιοΟη το 2 ουεζ . 01 _ΑιΒΥΠΤ _ιΟΙ ΜΝ ΠΡ 02 ΗΒΠ 2 ΛΝ 1 _ΜΝ αΙ _'« _1 _ΙΙ 011 ΚΛΤΡΟΝ , 18 ( Βεουτερ ) . — Ο Προεδρ ο _Ν ' αγν . ιμεπ _εδηλοισε σημερον προ του ς _δημοσιογραφους οτι δεν ανυπομονει να _επανιιρχισιι συνο | αλια με του Α γγλους δια την ζωνην τη διωρυγας του Σουεζ . 'Λλλ' εαν οι Α γγλοι _ιχουν να υ . _ιο ( Ιαλουν καλυτερου ορου ειναι ετοιμο να του συζητηοτι . _Χομ < Βωνιο προ δικαστικην α-. τοτασιν _εκδοΟεισαν σημερον εντ αυθα , δε ν αποτελει εγκλ ημα η πωλησι α _-τικειμ ? νων κλαπεντιον εκ τη ζωνης τη διω _ρυγο του _Σουεζ . Ο _Αμπνιελ Καμινι _Μωχαμμεχ προοι _ιχ Οη ει ς το Λικαστηριον επι τω οτι _προσεφερε προ Χι ' ι > ι _οιν _σιγαρεττα , _κλαπεντα παρα των _υρεττανικων ουναμειον . Ο Δικαστη απεφανθη , ιιτι , ιιρ οοον ( ι ' ι Βιρεττα νικα _ι δυναμει τη ζωνης της διιορυγο Οειορουιται _εχΟρ ικαι , δεν δικαιουντ _ια να τυχουν προστασιας , ο 6 ε αδικων αυτα δε ν ειναι Ενοχο οιουδηποτε εγκληιιατο . Κτερο ν Δικαστηριον ευρε τον Λι . υ Μθ ) χι ' ιμμετ Ντουκα ς . _υπιιλληλον των _Ορεττανικων δι . · ναμεο ) ν Τη ζωνη τη διω _ουγο του _2 ουεζ , με ιασΟο ν ανω των 12 Αιγυπτιακων λιρων μηνιαιο ) , ω « αλητην με αδηλου πορου συντηρησειο » . Το Δικαστηριον δεν ανεγνωρισε την εργασιαν του ως ( ιιοποριστικην , εψ' οσον το καθηκον των Αιγυπτιων ε ' ι την ζωνην ειναι μονον να παρενοχλουν τα _Ορεττανικα ατρατευματα . Το Δικαστηριον εθεσε τον κατηγοροιιμενον υπο επιτηρησιν μεχρι οτου ευρη εργαοιαν . _υΤΛΙΙΙ 'ΚΤΩΝ , 18 ( _Ρεουτερ ) . —Η _« _Ουασιγκτων 1 _Ιοστ > _γραιρει σημερον , ο ' τι ο στρατηγο Ναγκημπ φαινεται υτι κατανοει οτι ουδεμια Αιγυπτιακη _ΚυΟερνησι ς ητις ευρισκεται εις συνεχη διενεςιν με τα ς Δυτικα Δυναμει , δυναται να ειναι ασφαλης . Η 2 ΘΚΝΙΙΣΑΝ ΛΙ ΦΕΜΙΝΙΣΤΡΙΑ ! _^ ΚΑΤΡΟΝ , 18 ( Ρεουτε ο ) . — Ε ς εκ ιων φεμινιστριων τη Α 1 · γυπτου , _αιτινε εκηρυ _ξαν απεργιαν πεινη ς _αιτουσαι οπως μετασχουν των εκλογων , ησΟενηααν σημερον και διεκαμι ' σΟησαν εις τα _νοσοκυμειον . Μεταξυ ιιυτων περιλαμβανεται και η αρχηγος των Λ | γι ' .-πιυ > ν φεμι νιστριων 36 ετι Ντορια _Σαιρικ _, ητι ς εδηλωσεν υτι Οα συνεχιση την _απεργιαν τη ε ' ι το νοσοκομειον . II « ΙΖ 8 ΕΙΙΙ 3 » ΚΙΤηΜΙ 1 Μ ΑΒΒΑΟΥΣ 011 _ΚΑΤΙΚΡυΙΟΥΝ ΡΩΣΣΟΠ _ΑΙΔΑΣ ΜΟΣΧΑ , 18 < Ρεου « ρ ) . — Η _Iψημερις _« Ιζ βεστια » , δργ _* ινον της Ρωσ οικης _Κυβερνησεις , κατηγορει σημερον την * Λγγλ _Ιιιν δτι _κστακροττει αριθμον Σο 6 _ιετοπσ 15 ων ( _μει > _ιΛνυι εκ των οποιων απιστειλεν ιις τως . κτιΙ _σεις και αποικιας της . Τα : τιαι _δια αυτα—γραψει η « Ισ _βειητιοΒ _*—ιιυΒρεΧηφΟη _οαν ιπιι » ιων Βερμανων εκ της Σο βιετικ ης Ενωσεως και ακολουθως περιηλθαν & πδ την ς » υλαξιν των Λγγλων , οΤτινες αρνουνται να τΛ ιπαναττατ ρισουν . ΑΙ Γρεττανικο _Βι * ΑρχαΙ — συνεχιζει _^ _κΙζ Μστια »—κραπουν μυστικους τους τοποος εις τοΟς _οιτοι ους ευρισκονται τα πατο _ια αυτα και οσακις οι Ρωσσοι ανακαλυψουν ποΟ διαμενουν , _μετα _^ _εροιτιΟΛ _εις _αλλιις _πκριοχως . _ΩΠΕΙΛΟΥΝ 1 ΦΟΝΕΥΣ ΟΥΝ ΤΗΝ _ΕΗΤ ΕΙ Ε _0 Ι 1 Φ 0 Η 10 ΒΝΙΑΡ ΛΟΝΛΙΝΟΧ , 18 ( Βεουτερ ) . • 'Λ _ς _' . οι _ιατικο _ι της « _ι κιιιτλιιντ ΒυιΙ ρ _> Τ _3- προσε . _τιΙΟοι 'ν _σημιρον να ανακαλι _ηι » ιιι _ρ . · κιιτα πο αον ανωνυμοι επιοτολπ ' ι ( Ι πειλουσ _ιιι ιιτι Οα δολοι | θνη _0 η ι | Ιιαπιλισοα Ιιλ ισα ( Ιιτ εαν ε , τισκ _ειρΟη το _Βι-Ιι ραλτι ' ιρ , απεσταλησαν υπο ηαντα σιυπληκτου η _οπιπιΛνο . ΛΙ ι . ιιστολα ' ι αυται Λπεσταληπαν πρ ο τον _αρχηγον του 'Κργατικου Κο μματο κ . Κλεμεντ Λττλ η , τυν αρχηγον του κο μματο των Ι _'ιλελε υυεριον κ . Κλεμεντ Ντει-( ιι _ς και τα εηιημερ _ιηιι . _Σ ι ' _ιμερον ιιι ι ' ιξιιοματικο ' ι ειδικου κλαδου σιινεκρινιιν τον γριιιμκον χαρακτ ηρα των εν _λογι μ επιστολων με τον γραηικυν χαρακτηρα Αλλων επιστολων , αιιινες ιρυλαττον τιιι ιι τον ιμακελλον των ι ' ινωνυ _μοιν επιοτολιον δια να Ανακαλυψουν κατα ποσον ο απ _οστολειι ιιπεστ ιιλε και προηγουμενοι τοια υτα προ δημοσια προσιοπα . ΛΙ ιπισι _ολαι αιτινε απειλουν ιιτι Οα δυλοι μονηΟ η ιι Ι 3 ιισιλιιι · σα , ηκολουΟηβαν _ετ εραν _ιιπειλητικην _επιστολην _σταλεισιιν προ τη ν _Λαιδι ιν _Τσερτσιλλ εις την Πρ ωΟυπου _ςιγικην κατοικιαν . Λπασαι αι τοιιιυτ _ιιι _επιστολειι ειναι χειρο γραφοι , επι κυανου χαρτου , _εταχυδρομηΟηπαν δε ε ' ι ς τα Λυτικον Ακ ρον του Λονδινου κατα τα τελευταιας Λ—ΙΙ ημερα . ΙΙ _ιιιιηι λισσα και ο Λουξ το υ Εδιμ _Ιιουογοι' ευρισκομενοι νυν ει ς τι ' ιν Λυστρ αλιαν προτιθεντ αι να επισκι ηΟουν το Βι-( ι ραλταρ κι ιτι ' ι την επανοδον των εκ τ η πιριοδε _ια των . Η Ισπανικη _ΚιιΟε _ρνησι ς διιμαρτυρ ηΟη κατι ' ι τ ικ οριοΟειση επισκεψ εως τη Μι _ισιλιασης , το δε ΙΙρ _εττ ιινικον 'Τπου _ογει ον τιον 'Κ ξιοτε ρικοιν ιιπερ ριι | ιε τας Ισπανικα διαμαρτυρια . 1 ) 1 κυκλ οι τη Ιιιισιλι κυ ς Αυλης , διν _αναμινουν υτι Οιι μετα-Ολη Οη το πραγραμμα της επισκιΙ | ιπ _, ) - της υιι _οιλισση εΙ τα Βι βραλτα ρ _συνεπεις των Απειλητικων επιστολων . 0 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙ ΚΟΙ ΕΝ 1 ΚΗΙ Ε ΤΗΝ ΙΣΕΤΙΝ ΚΑΠΑ ΜΕ 7- 2 Η _ΟμυλικΙ _) 6 μ 4 ς ιου « Παναθηναικου » ενικηαι . χθες την « _ΤοεττΙν Κ αγια » εις ιδ _γητι _ι . _βον Β £ Π _μι τυ ουντρι _πτικΛν σκορ των 7-2 . Ο « Παναθηναικος » _υκι _ρειχιν _εις τ 6 _κι φαλαιον της τι _χνικ (| ς ιΓΛΟη 5 ε η ευκαιρια _ιις τους ( νΟουοιω _βεις ποοοαφ _αιροφ ( λους ι _· α : παρακολουθη - θουν τιο 5 οαφαιρον ανωτερας κλα · _αευς , 'νηη ρχι _μιγαλη _υιαψορ * της τεχνικης _οτιοΓοσιως _μιιαζο των δυο παραταξεων . ΟΙ « Παναθηναικοι » κατενθουσιασαν τους _ΟεατΛς με τ * ω · ραιον καΙ συναρπα _στικων παιγνιδι των . Ομας η _διτοια _ιμηιρικΧ , ιΙ _ιι Ιι , οιιΟν ιις βιν ι | θΟνοτο παρα να ε . πι 6 λη 0 | ) _μιιι ς Κυπριακης _Λμαδος μ * . ιΛ τυρο ιικο ρ τΟν 7 2 . ΟΙ _τι | ς « _ΤοεττΙν » _ηγωνιοΟ _ηοαν μι _<( , οιρι . _τ ικΛν σ 0 ( . νος _οΧλΟτ διν _ηδυνατο ν' _ιΙπειτ _ει , ιλΟουν _λογι _, ι της μεγ αλης 6 ιιιψορΛς η _δτιοια χωριζιι _ιως _Κυο _πυρατα _'ξιις _εΙς τ _^ ι κεφαλαι · ον της τιχνικης . 'Λρκι _ι να _αημιιω . ΟΑ Οτι οι « Παναθηναικοι » ιιχον ση · ιαιωσιι τρια _καιΛ αιιραν τιρματα μιχρι του Γου λ . _ταΟ πρωτου ημι · χρονου . ΚΙς τιι 21 ον λ . υ ! « ΠαναΟη _νηΙκπΙ . υιιιππιαν ιις _« ιιιναλ _τυ » και β Τε · _ψτι _ραλης τΛ _μετιτρεψ _ι ιις _τιρμα , _ΙιΙς το _36 οι · γΙ _ μιαν θυελλωδη Ι . _ηΙΟιοιν οι της « ΤοεττΙν » ικε ρΓιοαν • Φ ρηκηκ » και 6 προπονητης ιης « ΤοεττΙν » Ματζη μι Ενα _υχιροχον κτυπημα ( _καρψωαι _την μπαλιιν ιις ια δικτυα τοΟ _« ΠαναΟηναικοΟ » καΙ ιδ ημΙνρονον ιλη Β , ι μ ( 3-2 ιις ια . ρος της « ΤοιττΙν » . _Ρ . Ις το δευτερον ηιιιχρονον οι ΟιαταΙ _Ιιλιπον ινωηιον τιαν μιαν ωραιαν ιικδνα Αψογου τεχνικης καΙ μι _τδν « ΠαναυηναΙκ _δν » _δπαγοριυ _. ια ιας _Οιληα ιις _τοκ , . 01 « Παναθηναικοι » _(« _ημειωααν ιιοοαρα κατα _οιιρ αν τιρμα _τα χωρις να _δο 0 | _1 καμ < μ Ια _ιιπιιντηαις ικ μι μους « _ης « _ΤαιττΙν Κανια ·· Ι _κορερ νικη · τριας Κα < ακος ( 3 ) , _Πανικης ( Ι ) , Χ _Τοοηανης ( 1 ) , _Πιτηοπουλος _() , Ιιι μης ( 1 ) , Τον ανΟνα ( _ιι | ιησαν 8 _ια της _παροοοιας των η Κα _Παππβ , Λ _Βραμματιυς τοΟ Ελληνικο _Ο _Προξενειου κ . Δ . Αντων ιαδης , 6 Ρινικος Προξενος της Τουρκιας κ , ·|· οιν και δ ΥικΗ _ι _ροζινος της Τουρκιας κ . Ικιζ _ιρ μιτ * της κυριας του . _'Λμιαως μετα _τδ _πιρας τοΟ αγΟνος 6 Βιν . _Προξινος της Τουρκιας κ . ΙσΙν _στη ( ν _& _ιμε τ 6 _6 αρυτιμον κυ · πιλλον τοΟ κ . Ραματαν _Τζεμηλ ιις τοιις νι κητας . Ο διαιτητης λοχιας κ . Σ _τδν 4-πε 6 αλ _ι _Ιιι > ο _παικτας ικ τοΟ γηπ ιδου- ινα του « ΠαναΟ ηναικοΟ » και ( να της _« Βιατ _τιν » . « Φ 13 » » - « . » 0 ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ Ευμ _» ωνως προς _τδ _μιτεωρολονι · κδν ΓιλτΙον , ο _καιρδς _οημερ . ν 0 α ιιναι αιθριος , ικτ _δς ιις τας οριινΑς _ιτιριοχας , Λπου 0 α π < αουν ( λα _* ρα | » ροχαΙ . Ανεμοι δυτικοι η _« _οριιοβικ ιικοΙ . υιρ _μοκραοια ουνηιης βια τιιν _ικοχην _, _^^ κΑΘΗΜΕ ΡΙΝΙΙ ΠΡΟΜ ΝΗ ΕΦΗΜΕΡ ΙΣ . — _» — Ζ ΥΝ 4 ΡΟ Μ Α Β ι Εσατι _βιχοΟ ' Εξ _ατιρικοδ Ετποι _* ε 2-0 _^ Ετ _« ι 5 · β * 3—0—0 'ΛιΗ _βιχυς « 20 Η _αονιρυμ η _βινα ι _ητροετληρ _ωτε »· ~— ' ' _- 1 _& . ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ _ΙΡ' 4 , 19 Μαρτιου 1954 % _^ { ΙΜ ¦ . _^ _Ρ' _- Σελη νη 1 . 4 ηαερων . Ανατ . ηλ . ο . δ . τ ' — Λ . _5- Β _>?^ _Ν _? V Η ' Χαι ρετισμοι . Χρυσανθου , _Λιιρεια μαρτνρ _' ν · ' ' ΠΩΣ ΕΡΜΗΗΕΥΟΗΤΙΙΙ ΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΑ _9 ΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΒΟΥ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΠΑΙΙΑΒΟΥ Η _Αγγλικ η στασις ιτροεκαλεσε κΟμα αγανακτησ εως εις ολην την Ελλαδα . —Ζωηρα αισθησις εις Αμερικη ν , δπου γινεται παλ ιν λο γος περι μεσολαβησεως . _ΑΟΗΝΑΙ , Ιδ ( _ΑΕρβιιορικω _δ ) . _—Αι _χδεοινα ι _δαρυοημοιντοι ιηλωοει _ _τοδ πρωδν ηονρνβδ οτραταρ _χβυ Παπαγου επι τ η _ιιοελλαχτικ _ι . 5 . « λλ' « _ποφοεοιστιχ η _ _γρ-αμμι . 5 _ι «· του Κι >« ριοοιοΟ ζητημοιχ οζ , κρινονται ω τελευταια _ηρβειδοηοι ησιι δτι τ Ελληνικη κι > 6 ερνηβιι θα προοφυνη _εμηροδεσμωξ _βις την συνερχομενην τον _Εεητεμδριον γενικην συνελευοιν των Ηνωμ ενων Ε _βνων , _« _και _τουτο δια να αυντελεση εΙ την κατ βχυρωσιν τη ααφαλε _ια τ η Ανατολικης -Μεοονειου , την ιιατ ηρη _σιν _τυξ ενοτητ _ε _ τη _ι _ιημοκρα _- τικ _πι _ιι « ρ « τα § εω 5 και την _εξασφαλισιν τω · Ελληνο _βρετανικων οεομων » . Εξ _υλλοι > , ο Υπουργος των Εξωτερικων κ . _ιτεφανι · _ηουλος , _πλιιροφορηβεΙ _ς _εις Πυργ _ον επου ευρισκετο μετα του _Βερμχνου Καγκελλαριου Αρ . _Αντ εναουερ τα δηλωσει του χ . Ηντεν , ειπε τα εξ η προς τους συνοιευοαντα _ αυτον δημοσιογραφους : « Η Κυιερνησις εχε ι _καδορισει οριστικως την 6 εσιν αυτης εναντι του δεματος της Κυπρου , ουδεμια 5 ε παρ εκκλισις δα γινε ) αιτο την χαραχβεισαν γραμμη · . · . Εφ ' 5 ιον , ετον ισεν _, α ' ι οιμερει _ συνομιλιαι αποκρου _ονται , η Ελλκς δα καμη προσφυγιιν εις τον Ο . Η . Ιι . Αλλως τε _, απο χχ ζ δηλωσεις του κ . Ηντεν ει ς την _βουλην των Κοινοτητων επλ ηροφ _ορηδημεν την αηοκρουσιν των διμερων συνομιλιων . Ο εν _'Αδηναι Γρεττ _ανος πρεσβευτη ουδεν περι τουτου ανεφερεν εις την ελληνικην _Κυδερνησιν . Επι πλεον , απο ελληνικης πλευρας , ουδεμια _δολιοοσκοπ ησι _ς _εγινετο μεχρι τη _ε-τιγμης προς την _βρεττανικ ην _Κυυερν ηαιν - οια διμερεις συνομιλιας » , ! Εθν η , κατα _τρο . _τον εξασηαλιζι . _» _νπι την _μεναλυτιρειν βυνατ ην _ιπιτυ _χιαν ε ' ι την Ιστο οιν . ην τη _ενι _ργεκιν * . ΟΙ ΚΛΙΤιΟΙ Η αυτη ιι _ρημερι γραιρει τα _εξη ει τι | ν σημεοινην τη _εκοοσιν : _< Αναχωρε _ι _σηιιερα Λια την εδραν του ο Μητροπολι τη Κυπρου Μακαριο , μετα πιιραμον _ιιν ολιγων ευδομ αδοι ν ε ' ι 'ΛΟην _α . Το αποτελεοιια τη _εφετεινης επισ / ει |· εω _Τυυ υπηρξε _περισσοτερον ( Ιπ οΛοτικον απο αλλοτε . Η προχληΟεισ ιι _εξ αυτη _κινησι περι το Κυπρια ·/ . υν _προδληιια , εδω / . ε ν . _αι ει την ΚυΟερνησιν · _χαι ιι την κοινην ννωμ ' _ιλ' την _ευχαιριαν σουν οι Τουρχοι ! ΛΘΗΝΛΙ , 18 ( Ε . Ι . Ρ . ) . — Ο _ιιπογευματινο Αθηναικο τυπο συΛ'εχιζει να _υποστηριζη ξωηρω το _Κυπριακον _ζαι _Πανελ . ληνιον _αιτ _ημιι προ αμεσον προσφυ γην τη Ελλαοο ει τον ΟΗΕ δια τυ Κυπ ρια / . ον ζητημα . Η « 'Κ στια _ι > , _λαμιιανουσιχ _αιρορμην' εχ δημοσιευ ματος της Αμερικανικη ει μημεριδο « Νιους Ουηκ » περι τη εκτελεσεως μεγαλων αμυντικων εργων του « ΝΛΤΟ » εΙ την Κρητην , των οποιων τι ιν διοικησιν ηθελε να λαυη η Μεγαλη υρεττανια , γρα φει , υτι αι πληροηοριιιι αυται αποδεικνυουν _αβασιμων τον Χ 3 ρ ? -τ . τ « ν ° _« 0 ν ΙσΥιιριπμΒ . ν υτι η Κυπρος _εινοχ δηθεν απαραιτητο ω Γασι ς του « ΝΛΤΟ » ει τηΛ' 'Λνατολικην _ΛΙεσογειον . Τα « ΕΟνο > εχφραζει Ικανο - ποι _ησαν δω _τιεν ακολουΟητεαν πορειαν επι του _ΚιΗ _ριακου , ως αυτη διευηρυχΟη χθες δια τη ανακοινωσεως του Πρωθυπουργοι στραταρ χου Ιιαπα · _νου , τιιν προσφυγην δηλ . εις τα Ηνωμενα Εθνη . Η αυτη εφημερι τονιζει , ιιτ ι πρεπει να γιντι εγκαιρως η εγγραφη . Η ι _'Απογευματννη _» γραφει , υτι η γενομενη ιαο του _Γρεττ ανου 'Τπουργου τανν Εξωτερικων κ . Ηντεν εν τη Γουλη των Κοινοτητων δηλωσις επι του Κυπριακου δεν _εξεπληξεν οιονδηποτε Ελλην α δια την ουσιαν τη , αλλα υια το υφο τη . Ο κ . Ηντεν — γραφει η αυτη _εφημερι — απεφυγε να συζητηση το Κυπριακον ζητημα . 'Λλλα δια να διεξαχΟη μια _συζητησι — προσθετει — ειναι _αναγχη επιχειριμιατιον , τα οποια απουσιαζο υν απο Πρεττανικ η πλευρ α . Η κιν ησι τη ενωσειο — κατιιληγ α η * 'Απο γευματινη » — 0 α _ιπαρχη ιφ ' οσον υπαρχουν Ελληνε ς και 0 α ληξη Ι'ε την επιτευξιν της ενωσεως τη Ελλ ηνικη Μεγαλονησου με την Ελλαδα . να αντιλ ηφθουν / ιιι να καθορισουν την < _ι κρι 6 η ση | ιε < ιιντ ) ν Οεσιν του προβληματα . Κιιι εις αυτυ συνετελεσεν η πληοω και εξα-ΖολουΟ ητικω αρνητικη _δηλοισι του Αγγλου 'Τποι _ιργοΟ των _ΕΕοιτ _εηικων κ . Ηντεν ει ς την Γουλην των Κοινοτητων . Επειτα απο αυτην , η _αποφιαις και το καθ ηκον τη Ελληνικη _Κυβερνησεω ειναι νιι ηιι οουν το προβλημα ει τα ΙΤνιο | υενα Εθνη :: 'Εκει , λογι > ι τιον ουνησπι · _σμενιον Αποικιακων συμφεροντων των Με γα _) . < ον _ΑυνιΙμεων , ο αγων Οα εΒναι π ο λ υ ο υ σ ¦ / . ο Β · . υ . Χρεια ζεται κατα _σιινε , -ΤΒι _αν ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ και ΕΠΙιΒΟλ _' Οι : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ τ η προσφυγη . Προ τα Ηνωμενα Εθνη πρεπει τωρα να _στοαφυ 5 λ η η προσο χη _κοι τ η : Κυπριακ » _ι Ηγεσια υπω και τη Ελληνικη Κυβερνησω 3 · —Πλ ηροφοριαι ιχ Τοινικια αναι | 'εροι »' , υτι εΙ . _ιροαοτ . -ιον τη Κ _( ι » ν ) πολειο ερρι (| Οηπιιν _προκημι'ιει , _ανΟελληνιζου πεοιε χομενον , αναγραφουσ . - ιι ι ! .: η Κυπρο δεν πρεπει να _γινη ελλ ηνικη , προ τον σκοπον δε αυτον εαν παραστη αναγκη , Οα πολεμη- ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ Ι ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ ΣΑΡΡΙΤ 2 ΚΤΙΙΜΛ , 18 ( Του ( _Οτ αποχριτου μα ) , — ΧΟε το απαγευμα _ουνεκροτη βη Βενικη _Συνελει ) σις των _μελαιν του Σ υνδεσμου _Κυβερνητικων 'Τπαλληλ _ιον Πα φου , κατα την οποιαν ομοφωνως εκριθη υιι η _ιπι των μισθων ικΟ _εσις του ιε ςι Β εξ _Σαρριτζ ειναι ασυμιμορος προ τι ' ιν ταξιν των Κυβερνητικων υπαλληλων . Επισης η Συνελει 'οις εξεφρασε την _δυαφοριαν και την απογοητ _ευοιν των μελων τοΟ Σ υνδεσμου , βια το _περιεχομενον τη εν λογψ εκθεσεως . 'Κν τελει _ινπι'φασισΟη _Ιιπι » Λπιινιι ι τι ' ι μελ η του Σ υνδεσμου συμμετασχουν ε ! ς την Βενικην Συνελευοιν των Κυβερνητικων υπαλληλ _ιον , η _Λποια Οα _συγκ _ροτη-Ο η εΙ _Αειηιοιοιιιν την προοεχη Κυ ριιικ _ι ' _ιν , ¦ ¦ - ¦ - ¦ ΑΙ ΑΔΕΙ ΑΙ ΠΠΛΗΣΕΠΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΠΔΠΝ ΕΝ ΤΗ ΕΠΑΡΧ ΠΑΦΟΥ _Και ' ι / ιισ _ημον _Λνακοινωαιν , οΙ τυ χον ενισπ ' _ιμενοι ιι την χορι _μ γησιν αδειιιιν προ λεκινικην πωληση 1 _οινοπνε υματιο _δων ποτων _εΙς τι ' ι κατωθι _προσοιπα δεον να ιι · _πουαλουν τι ' ις ινστι ' _ισεις _τοιν προ τον Λιοικ _ητην Παφου ουχι _6 ρα · _δυικ , 'ον τη ς 27 Μαρτιου _ΙΙΚΙ _-ι Κ _ιοστη _ ιτ . ΒιολοιΙ Λης ικ Νεοιι Χιοριου _, ΧριΙ , κινΟιι θριισνβοι ' ι _· λου « κ _ΤΙιιη ς , _Εορης ΚΛνπολο εκ Κτη _μιιτπς , Φιλιππο ς Χατζι ιΒιο · αν · οιι ικ Φιλ _ουσης , Τακη ς 'Λντιιι _- _· _ιου εκ Νι « ιις χιιι Μαχμουι Ισμαηλ ικ ΤΙμ ης , 01 ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΙ Κι ιτιι το προν , ΙΙ _επινον γι ι 'μιι των μελων τη _Λισχ η Ροταριανων Λεμεσ ου , _πορι'κ _αΟησιιν ως ιι 'ιλ _οξενιιι ' ηιινοι ο _Λρ . ( ι , Ι 'ζιρκω _- τ η , προεδρ ο _της Λεσχη Ροτα ριανων Λευκωσιας , Λ δρ , Ζ . Πανο ς , Επαρ χιακ ο Ιατ ρο _Λειι εσου _, Λ χ . Σαρ _αψιαν , εκ Λαρνακα » κιιι Λ κ , ΒΙαλμ _ερ , _ιξ Αγγλια . _Κιιι ι ' ι το γει _' ιιι ! ιιιμιλ ησαν ο αντιπροεδρ ο _της Λεσχη κ , Ηιυδιιαιου κιιι ο δρ , Ι _ζιρκοη η . Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣ _Α ΥΠΟΒΡΑΦΩΝ Ω _εδιμιο _οιευΟη ει ς την χΟεσινην Ι ' κΛοσιν τη _ΙΟφημεριδυ τη Κυ βι ρνησεοι , ο ανωτε ρο Γοηθο Απ οικιακο Βραμματευς κ . Λ . Σ , Ωλτρι _τζ _ι'ξουσιοδο _τι ' μιη να πιστοποι _ω ιιπι _ιγριιφας τα οποιας _ιπιστοποιει μεχρι _τουβε Λ Αποικιακο Βραμματευς , ΛΙ πιστοπ οιηση των υπογραφων των _πιστοποιοι ' Βνπο-ν υπαλλι ' _ιλοιν Οα _γινωνται του λοιπου υπο των Λιοικ ητων , χοι _βι ς νι ' ι πιστοποιουνται αι υπογ ραφα » των Λι · ¦ ιικ ητιιιν υπο του Αποικιακοι Βρ _αμματειο . — _+ _* - » ΠΡΠΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΗΒΟΡΕΙΤΑΙ ΕΠΙ ΚΛΟΠΗ Πι ιρουσιιΙσΟι _) χΟε ινιιιπιον Του Επ αρχιακου _Λικιιστηρ _ιου Λευκιοσια , Λ τειο Λημαο _χο Λει ' _ικα Ν ' κκιπ _σατε < 1 > _ατηλ , εν αντιον του οποιου απηγγελΟη κατηγορια επι τ ιμ υτι ιι ) ενω διι _τ ελε ι Λημαρχο Λευκας εκαμε _ιμευδ _ιι καταχοιρισιις _ει τα βιβλιο , {>) επι κλοπη Λ . ι 1 —ιι»—ο , γ ) επι κλοπη Λ , · Ι—17—Μ και δ ) επι κλοπη ιι λιρων , ΙΙ προ ανακρισι τη υποθεσεως Οιι αρχ , ιση τ ι ' ιν Ι Βιην προσεχους μηνος Απριλιου . Ο κατηγορουμι νο _αη-εΟ η ελευθερο επι εγγυ · ι ' ι σει Ι ιιι ) λιρων . _« - » , » Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΓΕΡΝΗΣΕΩΣ 01 κυβερνητικοι Ιατροι κ . κ . II . II , Ιι ιισι λαπουλο ς χαι Λ , Χ . φιη α προη χΟησ _ιιν _εις την Α ' ταξι ν ι ' _ιπο Ι , » . Ι ! ΙΒι 4 , Ι ) χ , Στε ηιινο ΝΙ χ , Σ τεφα - νου υπεδει χθη ι ' . _ιο των εργοδοτων Λ μελο του Λιμενικου Ι 5 _ργατικιιυ _Σι _'ιιΒιουλιου Αμμοχω - στου ιι την Οεσι ν τ ου κ , Ηρακλη 'Λ ραυι ' ιζιιυ , ιιστις _( ιπιΒιιιλΓ παραι _τησιν , Το Συμ _βουλι _ον _Ψαρμακευτικης και Ληλη _τηρ _ιιον απαρτ ιζεται Λπι ' ι ΙΙ , Ι . Ι _' . ΙΜ ι _' κ _τιιι ' ι ΛιευΟυ _ντ ου των Ιατ ρικων κια Υγειονομικ ων _'Τπη ρεσιων , ι )){ _Προεδροιι , κιιι εκ των κ , κ , Καπρι »! Χρυσανθ η , Πετρου Χ , Νιχιιηλιδ η , _Αριπταρχου ΛημητρΙιιιι , Πετ ρου _ΛοιζΙΛη , _'ΛιτοστΛλου Χοιητοφο ριιυ και τοΟ _κυβι ρνιιτικου χημικοι . _ΥΤΤΤΤΤΥΤ _ΤΤΤνΤντΤΤ _ΤΤΤΥΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ _» Ι ΑΥΡ ΙΟΝ ΣΑΓΓΑΤΟΝ > < Να μη λειψη _κοχνεις απο την _> , _θεηοιν εν τω Καθεδρικω Ναω _^ < επι τη επανοδω του [ _ Εθναρχου _μαο . _> 4 Β / ν Β- . _> 1 _^^ + _^ _^^^^ _^^* 2 Η ΔΡΑΣΙ Σ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 'ΚΙΜΗ _ΣΙΣ ( Το Β μουσικοφιλολογιιων _τι ον . — Ομιλητρια η 6 . Ουρανια Κ · υιχ 1 νου ) Μια σεμνη , αληΟΛ δε Χριστιανικη και Ελληνικη _ατμοση αι 0 < ι επληρου την _αιΟονσαν της « Πνευματικη _Αδιλφυτητυςι οταν κατα την _παρελΟουσαν Λευτε ' ραν εγενετο η _διαλεξι ς τη ι >) δο Ουρανια Κοκκι νου , _διπλιοματουχου τη θεολογικη Σχ ολη τοιι 'ΕΟνικου 1 _Ιανεπισιημιου κιιι Καθηγητρια εν _τιιι ΙΙαγ - κνπριιμ Βυμνασιιο Θηλεων , με _Οε μιι « 'Π διαμορφωσις τη _γυναικειας _προσοιπικοτητοςΛ Η ευρεια αιθουσα _του _ Ιδρυματα : εφαντι πολυ μικρα , ινα περιλ _« ι ( _ιη τον _πολυπληΟεστατον εκεινον -, _υναικει ον κοσμον , οστις προσηλΟεν δχι μονον δια τυ ενδιαφερον του θεματος αλλα κυριιος χαριν τη με μεγαλα πνευματικα κα ' ι Χριστιανικα προσοντα πεπροικισμενη _ιΟπαιδευτου 6 μι λητριας . ΛΙ πρυσελΟυυσιιι ει την διι ' ιλεξιν ευγενεις κυριοι και δεσποινιδες ησαν α ' ι εγνωσμενη ευσει ' _ιειας Λευκιο _σιατισσαι , ιιι _διακρινομενιο επι αρετη , τας οποια δεν εμολυνε το _μικοοβιον του σνομπισμου κα ' ι τη ματαια και ι ' ινυητου επιδειξει » . _Εισαγουσα την σεμνην _ομιλητριαν η προεδρο τ η « Πνευματικη _Αδελφοτ ηιοςι κ . Αλεξανδρα Ι _ιιχκδιδι !· . · ηυχ' / _ριστηοεν αυτην διοτι δια _δευτεραν φοραν ετιμησε τυ βημα του Ιδρυματος . Κιιτ α τι ' ιν περυσινην της _διαλεξιν , _ει-ιεν ι ' ι προεδρο , η δ . Κοκκινου μα εδωσε πλουσια τα Καθισματα τη Πανεπιστημιακης της _μοριειικ-ιειος καθως επισης και της Χριστιανικη αυτη ανατροφης και διαπαιδαγωγησει ·) . Κα ' ι α (| ου εξηρε τυ ενδιαφερον του Ιδρυματος , προκειμενου πει _, ιι γυναικος ητις πρεπει νιι εχη _πληρεστατην _συνειισΟησιν των καΟηκι ' _ιντων και ευθυνων της , του « ψηλου αυτη προορισμου , της αγι ' ιπη προς την _οικογενει-( ιν , τι ' ιν κοινοινια κιιι την πατριδα , η προεδρο _ευοιοε τον λογιΒ . ιι την ευπαιδεντον _ομιλητριαν . Η δ . Κοκκινοιι με την γνο > - _στην _ευφρι _' _ιδιιαν αυτη και με γλωσσαν γλαη . νρι ' ιν κα ' ι καλλι επη ανεπτυξε μετα πηλλη _πειστικατητος το περιπποι ' ιοαστον θεμα της . Και ητο η υ | ιιλ ( α εκεινη απαυγασμα της Ευσεβειας κα ' ι της _Χριστιανικης ανιης αρετης , ητις αφηνει (« ιΟεα τι ' ι ιχνη ιι ς τα : ν υ 7 . α : τι ' ιν ακροατων , υταν ο ομιλητη _ιινιιι λογιο και 70 . εναρετο . ]{ ασι τη ολη : υιαλεξεω και ιο ισχ , _υροτερον διδαγμα ητυ _ι προ τον _Γεον ευαευεια . Μακραν του Ηεου ιιι γυναικες ( _Ιποβαλλουι παν αιπΟημα _ΒινΟριοπισμου Πυλο ορθιος , _ει πεν η 6 | αλητρια , μια οικογενεια κιιΟισχατιιι περισσοτερον δυστυχη , οταν εχη μιαν κακην μητε ρα παρα οταν εχη ενα κακον _πατερα . 'Λπυ την μητερα Οα γεννη Οωσι ν _ο ' ι μεγαλοι ανδρε ς , ο ' ι επιστημονες , _οι _ανΟριοποι της Εκκλ ησιας και τη Πατρι δος . _ψερουπα _τυν ) . _ογαν ι δ . Κοκκινοι · ει την σιιιιΒπινι | ' καταστα σιν τιο ν γυναικων εκεινιον , αιτινε Οελουσι , να φαινωνιαι _^ μοντερνε » αποδιδει _ταυιην ι ' ι τα εξης αιτια : α ) ιι τυ γεγονο ς οτι ιιι γυναικες αυτιιι δεν κατενο ησιιν τον _εσοπεςηκον κα ' ι ι , _ι' - χικον τιον κοσμον κα ' ι δεν _ενευα-Ουναν ιι την σ . τυυδην του ηθικου κιιι πραγμιπικυυ ι > 7 . ο ιυυ ιης ιπ ' ι της γης υπαρξεω τιον . β ) ει την ιση αλμινην ιδιαν τιον ιιτι ειναι δυνατον να ι ' χωπι το , ι διοτητα του ανδρος κα ' ι τα ς _οιυματικας ιου δυναμει . Κα ' ι επ ειδη τουτο διν ι : _ινιιι φυοιολιιγι _ζιιις δυ νατον , εξανιστανται , ι ' ιδημυνουοι . Ι _ΙρυπτιαΟουοι α ) ιιμη υωσι τΤ _· ν ανδρα εν _παντ ' ι , πινουοαι , κα . _τνι _^ υυοαι , _χαοιοπιιι _^ ουσαι μι μι γαλα ποσα , τελε υταιοι δι ιπι _· διδο μιναι ακο μη ει τι ' ιν πι ' ιλην ¦ / . ιιι _ιην πι'γμαχιιη ' ! 'Λ γνοιιυηι ν α ' ι γυναικες αυτοι οιι _ικαινιο _ουι 'ι λι'ι να πραττη το καθηκον αυ Του αναλο γιο τη η _υοιολογικη _ τον _καταστασιοι και των ΙιΙιυτιι τι , ιν υπο των _οποιιον ιπηιιικιοΟ _ι ] υπο τιυ Λημιυυργου ν . α ' ι ι _ιιι κατα τι > ν δκ ' ισημον _ιιιτρον Καρελ , ε · καστον _κυτταραν ακομη του αν · Οιιιοπιναυ _οργανισμιοι ι '/ . ι ι ιο ν Ι Λικον ταυ _παιιορισμον . γ ) ιι την ιπιδ _ιιοξιν τη _χειραι _) ι _τησπας . 'Λλλα ιι ειναι ι | χιιραι ι ι _ιησι ς διο την γυναικα Ποιο Βυ | ηρι σιν ιι Β αυιι ' ιν τα _Ηιια κιιι ι _* ι * ι ι - . ιι • _ιιαισμιπα , τα , Ιριπιι να « / . η ιι ιην _υικιιγι ' _νειαν τη , _ιΙιΙΙροι 'μ ινη μι ν κατα ιι ' ιν ι ' ιρ ·/ αι αν 'Κλληνικην ιιντιληι , πν η Καπας * του Ι _'ιλληνικοο αυτι _] _ ( Ιι χι ιν , χ α τ ι ' ι δι τι ' ιν Χρι σπανικην ι <| ιλιΙστιιρ γα αδιλ η η κοι μ στοα γιχι _) συζυγο κα ' ι μητερα Τελικιινιιυσα _τι ) ν ομιλιιιν ι | δ . Κοκκιν ου _Ι _' κα μεν εζκλησι ν _πμος π ' ι Κυπριας γυναικα κιιι τα απανταχου Ελλ ηνιδας , οπως διαγιοσι ιον βιον αι ' ιι ων κατα _τ _« Ι Χριστιανικου προτυπου , _εκτελ ουσιιι τον _Ηι'ιον , _ιριΜιριομιιν _τοιν ιι _.-τιο Βπλασεν ιιυπ ' ι ο Ηιιι . Την ι' , 'ιιι ικιιδομι | τικι | ν διαλιξιν ι ' _τι μησι ν δια τη πιιριιυσια Λυ τιιυ κα ' ι ο ιπ ' ι ι'υσι ( ιι ( ι ( κα ' ι ι ' ιρειη διακπινιηιι νο Χικ _ρι . _'ιιιι / ι _κ υις ν α λαμινιι ς κ . Βι _νναδιοο Ο _Ι-Ιια Μ ιλι ' ιιτατιι μετα το πιρα ιη : διιιλι ' _ξιοι εγερθεις ι Λη ου ι , _τη ν _εσι : τι ' ιν ομιλητριαν Λια την Χριπι ιανικι ' ιν οιιιλιιιν ι η , α . _ιιυ Ουνο μιν ο προ τιι πολυπληθες ιΙκριιιιτ ηρ ιαν , _ηριοτηοε ια καλα _κυριικ κια _δεσποινιδα , Βιν _ηομη ιονιοπι προ τα _( Ιπ _ιΟ μης τι ' ι ομιλητριας , ειτ ε α · _ι : _χαιιτι να οπιιΒκ ' ιλ οιπιν _ιι . ιιιηηο ' ιν τινα η παοα ιηρησιν . ( Ιι ' _ιδιμιιι πιιριιτηρησι : Ι αν ιμιαν ιιτι καιι ' ι _πιΙ _ι-τα _σι' | ιι | οι ναυσι με τα _ιι . _ιοι | ιι ι η ομιλη τρια :. Ιοιι ο ( -Ιι οιμ / . _επτιπιις _ιομιλη σε δι ' _ολιγ οιν _Βιναπτυξα π '| η .-ιιι υοι _ιιοιιΙ _την ( Ιισιν ιη γιηιιι κο ιν _τοι ιιικιμ κα ! ι ' . ΙινΙΙ υμιπιι ιο της Βραιμη μετα τι ' ιν πλι ' _πιιγ _ταυ πριιιτιιηλ _ι ' ι σιου : ιιιιι '| Πιιη ιι γ αυιιμ _( Ι _οηΙΙον κιιι ' ι ιυιον ,,, _^ και ια ιου _'Λιιαστοι , οι · Παυλου · . υυ ' τγ ι _' ινηρ _χοιρι γυναικα : , ιιι 'ιι γυνι ι χιορΙ ανδρο · τι ' ι δι πι ' ινια ι ' V Κι _'ριιμι ι _ ΙΙ ΟΙ || ΙΙΙ · θ ( Ιη ιι Ιιρ οδιΜμ ο ιου γα μου . Μ ι ιιι τι ' ιν διι ' ιλι ξ ιν και τι ιν ο μιλιιιν ιου ( - > ιιι _ι | ιλισναιιιυ η δ . ΛιιεκΙ _α Χαρ ιιλιιμπΙδιιιι Βπιιιξεν ι ' _πι κλ ιιδιικι ' | ιΒιιΙ ) , οιι την _^ ΙΙολιονε _( ιι < του Σοπεν μι τα πιιλλι ' ι _ τε χν η , και η ν , _ΝΙΙιτο , ΙΙαιαρι ' _- Βοιι ι ' υι ιι γγιιλι ' μιτ α τη εγν ιοπμε νη _ενη _ραστικι _] ι ' ι . τιιγγΒλιιι ιη -. τι | ν λιτ ιινιΙιιν _» τιιυ _Χαινε κιιι τα νΚολιι _ιΙιιν του _Μιοανν _οιι _ΙΙιιλεμη , ΟΙηως Βλ ηξι ν η Χρι Ο Λρ _ΑΝΤΕΝΑΟΥΕΡ ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΚαγκΗλλιιριο Λνιεναουερ κατ α την χΟεσινη ν του επισκεηιιν εις την Ακροπολιν περιεργαζεται Ενα ο _| _ιοιωμα _ευξωνον , που του δεικνυει ο εκει πωλητης Ελληνικων ενΟυιιιων . Οπισθεν του δοκτορος Αντεναουιη διακρινεται δ 'Τπουργος _της Παιδειας κ . Καλλι α , ο οποιο τον αυνωδευσεν ι · 1 τιιν _επισκει , _'ιν του ει τι ' ιν 'Λκοοπολιν . * Η ΜΙΚΤΗ ΚΥΠΡΟΥ , Ο _ΕΚΑΕΚΤΟΡ κ . _ΒηΓΑΑΑΙ _ΚΑι 01 _ΕιΙΙΗΡιιΑΙ ΙΟΥ ΠΟΔΟΣ « 1 > Α _11 ΜΚΑ _ΖΗΙΗιΙΑΙνν ΚΑΙ Η ΙΤΑΣΙΣ , ΤΟΝ _ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ'ΜΛιιΝ Κυριε _ΛιευΟυντα , Ελπιζω να μου παραχωρηΟη λιγο χοιρος απο την αγαπητην μου εφημεριδα σα για να καμω _ωριομενε παρατηρησει οχετικα με τε ποδοσφαιρικες συναντησεις της Μικτης Κυπρου . Πολλα γραφτηκαν , ιδιως στες αθλητικες εφημεριδες , υτι υ μονο αιτιος τη αποτυχια της Κυπριακης ομαδος ηταν ο κ . Βαυαλας , _Ναμιζω ομως , πως υι πιυ πολλες επικ _ρισεις ηταν υλοτελπ αδικες . Κανενας δεν αμφιβαλλει για την αμεροληφιαν και τυ αζεραιον του χαρακτηρα του κ . Βαβαλα . Ισιο να εκαμεν ιορισιιενα λαθη—πραγμα αλλωστε πολυ η . υ · σικυν—ι ' ιλλ' αιηιιλαν οι _διαιμοροι ιπικ ριτια του να καμουν _τες υποδειξεις τ υι 1 με _διαφυρετικον τροπον . Τυ ι : ργον τυ οποιον ανελιι-( _ιε _ι _' ιταν αρκετα ( _Ια ρυ και ( ιι'ον . ο · λον , κα ' ι ε . _τρεπεν ι ' ι σταοι δλων νιι _ηιιιν δι _^ _ιμυρετιν . _ιι _ιλ , τεναντι του' επρεπιΛ' απο τι ' ιν πριοτη στιγμην να τον περιβαλουμε με την αγαπη μα και τη οτοργη μας . Πολλοι πρυεξιυφλυυααν την αποτυχια τη . Μικτη μα απυ τις πρωτε μερες , _χο . _ιρ ' ις καλι ' ι-κιιλο να ξερουν και ο ' ι ιοιοι του λογου . 'Ο κ . Βαυαλα ηταν ο _καταλληλοτερο γι ' αυτη τη δουλεια α ' ποι αποδειχθηκε παμψηφει σχεδον ι _' ιπο τες _αντιποοοιοπειε των _μελοιν-ομαδιον τη Κ 01 Ι . _'ιις εκλεκτιορ , Βινε · το _δικαιιομα , πιο πο / Λ' απυ καθε αΛΛον , να ' _^ ομι ) την ση'υεση εκεινη που κατα την κρισιν του Οα ηταν η καταλληλοτερη . Το αν απετυχε , αυτο νομιζουμε _οφειλιτται σε . _τολλοι _· αλλους λογους , ανωτε ρου τη _Οεληυυω του . Και πριοτιι-προιτα : Νομιζουν οι ιπικ ριτια αυτοι _πιιι η _συμπεριφορα τους _ι ' _ιπιΛαντι τιον _ποιιοοιμαιριστοιν ε | ταν ι | ενδεδειγμ ενη Οι _κρισει τους για τον καθενα ηταν πραγματι αμεροληπτε _ΙΙιπτιυουμε _απυλι'ιι ι • .. οχι : · . Τι | στιγμη που νια τι ' _λ · Λ γραι _) ουν πως .. ι ' ιταν μιυ αρνηση , δεν ι ν χει _ΙΙι ' - σι ] _στηγ () _μιΙδα γκ ' ι _κανενιι λογο . ν , ι ' _νιιι για τον Γ , ενω παραδε χονται πω δεν απεδιοσι , εν τουτοις τον δικιιιολιιγ _ουν με τα πιο *» - μορη α λογι α και του ιυχονται ,... _^ περ _αοιικι ' ι , και να ιπ _ιινευρη τι | παληα τ ον . η αρμα !* , ποιον ινυι ' ιρρυνση ι ' _διι _ισαν Κι _' ενα αλλο : Μηπι » Του διεφυγε ιο γεγι ινο πιο ο χ ρονο που ειχε ο κ . Βαβαλας στη διοΟεοη του γιιι μια τοση σο-( ια _ρι | δυιο . ι κΙ ι ' ιτ αν _ιλειχισιο , ιι ταν ιιι ' ιλισκι ι ' ιναλογιοΙΙιιυν τις τοπι ς δυσκολιες που ιι χι : να ανιι μετιοπισιι ' Λ ρα γι ιιναι τη γνο ' _ηιιις πιο μετ αξι' ιων ι ' _πιλεγι' ντ ιον ποδοοι | _αιρισταιν ι ' _-τηρΟι ι ' ι _ιΙπαριι _ιτητη ιιμοιβαια _συνιννοηοιζ χι ι ' ιλλι | > . ι )/ . ιτ ανο ηπις 'Η _μιμιοι _ναμι ςπυν πιο τ ' ιτ ιιν ο κ , _ΒαΙιιιλα _ οπο / ριιιι _ ν . Ι μ ι || στι _] ν κα ρδια του 7 . < _ιΗ ι ιο- - / . ιΙ _νι ' ι δια / αΙσμ τις δι _ιιιιιο _ιι γ του :. . Απα ιι ' ιν αλλη , > : _οι οι ΙΙιιιιι _: νιι | ιιζιι _) ιι παις δι ν σταθ ηκαν ιιι ' ιο , · . ! τα υ . ( ) ι _ιιιι . ( . ιλλοι διν οκι ι | ¦ _τ _οντ ουσιιν για τη . Μικτι ' ι Κυ - πρου , ιι λ / α γι / ι _ιιιριιιμΜιι πραοι *» ια . ΙΙ ' μ' : ιεραι )| ιι _ Ι | ΙΙ _κΙ ριη . λιΙ · γοι' χαριν , την στιγμη ι η υ . _τ ο χ ρ ε ιιι τ ι ζ Β | ς ιΙντικαταοιιΙσιι . ις ιο υ Λιλλου _μι · τον Κωτπιο , _υοιι ρα ι ' ιπο τριιυμαιισμ ο το υ πρωτου , ητ αν τοσο _ειπρεπη Ι ' ι σταοι μια _μιγ αλη ιιι ριδα ( Ι ειποη · προ ιον _ΚιΤιΤοιο , _ποι' ο καΟι πραγμαιικιι ι ' ιγνο ς _φι λαθλο : ι ' νο ιοισε _ιιι _κιιι για ιον ουμπαΟη ιι ρματοι _ ι'α . α _/ _ιι τη . 'Λ νιιρΙ _ΙιιΙι _ιι ι · .. , . ΤΙ ιπιρι _μι _^ _'α _ν Βιπιι ουΒ _ι ' _ιν , ιι ταν , προτου οιιι ( Ιη σιιι ιι ' ρι κι , ιι καυοι κιιιιι / . ιιγι [ : _Βιρυσι _ι κιιι ση _υριγ ματα και γιι _· υ χιιισμιι _τ ιι _» Κα ' ι _τι μ , · στι γμη , ιιιι διχ οταν ια τε ρματα , π οι ιΙ ιπιο , ι . ι _- νηματα '/ ιιρ · _ι _ι _' _ιι γιιιναν ι ' ι . 'ιο ιιι στο _μιιτι ' ι _ιαρ . Σα ν V ι ' προκιιιιι δι _] λιιδι | ' _, ΙιΙ . ΙριΙΠιιιπι / ο ζι | Π ||| ι | Το υ Κω _ι ιΙιιιι ' . Και διν ι ' ι ιι ανι μο νο αυιο . _ιΡιον _αζαν συνι / _οΙ ς μ' ιι _ι . ιι τι δυναμη τη η υινη ταυ : 'Τ ' ιιι ' ι σιι πα ιδια ιαυ Ισραηλ . '/ , νΟ ! ια _ι α-δυο γκοιιυλ για ιον _.... Κι _ιιΒσιιι μιι ! _| Επιση , ιιιι : συμπιριι ι | ι ρΙΙι | - / αν _στ αν Ιιιιπιιδο πουλα ταυ Ι Ιι ' : ιι . τορι κιιυ . Κατα ΙΙ | Ι . Ο , ΙΙΙΙΙΙΙ ( ΙΙ ' _Ι ' ιΙ V Ι 1 | 0 Ι _ ' 1 ) 1 V ' / ρι | Ι 1 Ι μοπ οιηθ _ηχι κι 1 ολοι ανιι ληη ΙΙ ηιια ν | Ι _| ' ι ' ιποι _'ιι _ιιιν Του , Ι . ιι ' ι ιι |· ομι ιδιι , Την οιι '· Π ρ )| ι | ορα ι'ι μιιι ιον σι | . _|> ρουσαν κιιι του ι μονα _^ ιν ¦ ι : ' υι ι ' ιπο ιο ν Μ · δ ~ Ιιιμιιιιιι μιι νο ' αυπ ' ι τα δυα πιιι . ιιιδ ιιγμι ιια , γι ατι ( Ια ι | ιονο μιιυν _.-ιιιι . ι' σ / ολ ο ¦ στικ ο ι'ιγ , Ι ρο / ιοιιουιι . ι . ΙΙ ια . / . _ιιι ι ινοι οι λιΙ γιιι τη ι | ιι α : _μας , Λ ιιι < ιιιΛιιγμι / ιι < ιιοι '· μι α . 'κ ' ι τι ' ι πριΙσι ιιιτα λιΙΗ η μα για μιι . · λοντι / , _ι ιι ' _ικι ιιριι :. Βια ν ' ι ' ι , ι ιι κιησουμι δυνι ιμικι ' ι ομ ι ' ιδιι , χ ριιο ' _ι ιιιιι Ιι ιιηθΙια ι ' ι . _ι ' _ι'ιλ ιιυ , ιοι ' ι . _Τριιγ μιΙΙι _κα ινδιαη ι ' ρονΤαι για ια Χαλα τιιυ ΚυπρΗΜιιυ _ποδοση αιιιοι ' . ηιι ιινικι ' ι ιιυι ι | _συγκενι _ριοσι ,. 'Π 1-ιι αι ||> . ι ' _στ ατ _ιι και ιιι ιο _λυπληΙΙιι αν ριιι ' ιΒ ριιιι _δικαιοις και « Ιλικρινιος συνιχαρ ησαν την ι υ . _ΙαιΛ ιυιιιν αμιληιριαν και τ » με τα σ / οαιια : ιι ι ιμ · ιοι .. τι | ν . Κι εφημεριδες και προπονητες κα ' ι θεατες , μπορουν να συμβαλουν στην επιτυχια , υ καθενας με τον Οικο του τροπο . Το τοπικιστικο πνευμα να _λειψη · ¦ ' _ · κ « λα λογια κι ' η αΟληιυπρεπη _^ _στιμπεριηιοςια για Ολου ανεξαιρετω του ποδοσφαιριστε . Μονο ετσι Οι ' ι υπερπηδουνται τα λογης-λογης εμποδια . Κι ' επαναλαμβανουμε και παλι : Ενθαρρυνση κι' επαινετικα λογια για υοου εργ αζονται για το ποδοσφαιρο . Ευγνιομοσυνη πρε πει να χρωσταμε σ' αυτου που θυσιαζουν τες πολυτιμε ωρες τη αναπαυσεως τους , αποβλεποντες μονο κα ' ι μονο σ' ενα ανωτερο σκοπο : Ν'α αναδειξουν το Κυπριακα ποδυσηαιρο . Κα ' ι κατι για ιον κ . 1 ' _ιιβαλα . Λεν νομιζουμε ν ' _αποζαρδιωθιτκε για υσα γραφτηκαν για τυ ατομα του . 'Π μεγαλυτερη πλειονυτης των ηιλαυλων μα αναγνωριζει στο προσωπο του ( ινα ευσυνειδητο εργατη του ποδοσφαιρου κα ' ι τον ευχαριστει για του κοπου του , 'ι 2 : ανθρωπο ισοι να Εκαμε λαθη . Ελπιζουμε οτο μελλον να τοπ δοΟη η ευκαιρια να χαρη μαζι » μ' ολη την Κυπρο αλλεπαλληλες νικες τη Κυπριακης Ομαδας—που πιστευουμε νιιχη την _εεν . _αιρια , μια κι ' εγ ινε η αρχη , ιστιο _κοι ατυχη . Λιατελω κ . λ . π . Β . Ο . _ΠΑΠΑΝΙΚυ ΛΛ _ΟΤ Α μμοχωστος , 1 β . Η . Β . τ 5 · Ι . Δ £ ! _ΠΝΟΜ « ΤΙΜΗΝ ΠΟΔΟΣ ΦΑιΡΙΣΤ _ΩΝ 01 ποδοσφαιριοτα ' ι γ η Εθνικη Ομαδο Ελλαδος , οι οποιοι ενικησαν την ΙιΟνικην Ισραηλ , _φιοτογρυφ ουμενοι κατα τα _δει πνον , το οποιον παρεθεσε προ τι μην _το > ν η Ενωσι _Ποδοσιμαιρικων _£ ι » _μαΤειων Αθηνων . ΠΡΟ 30 ετισ _ο ΙΙ τι | ιι | _το » ν . _τοοτ « καλιων κιιτ . ι τα τι _' _λι-υταιιις ηΜ ' : _0 «? . _ανηλΟιν ιι _ ι _λι ' ι , χι- χμ τα . χιλι / ι _^ κ » •— 'Π ι * . · ιιταο . _πκα τ οι * · Β . _υ . _Ι'λ . _τππχιιΝι'ποτι . _ιπαοχιιικπι _· αγωνα : δ ι ι ' ι την _('· ην και 7 _» ιν _'Λπαιλιον οιιινι θα . ιιοοηΟουν ω- _» _τ . _'Πζπιμιπικ _οι των Ι Ιαγκυ . _τοιων . — Κια α . την γι ναμινην _ιππ-« τμαυι , _τΜιιιιιαημΒΤαηπιν _, ι ' . _τηι . _ιχιιν _ιν Κν , _τ ( Ηι _» 7- _' , ιι ·_ ' 7 . _τηο ( _Ιατ ( ι κιιι 5 , 1 , Κ Β _„ ' _ιιιγ ι ¦ . Κατα τ » 1 ι ) 2 : ι κ ( _ιτι ' ι / . ι ι 'ηιιν ιι _Κι _' . _τοιακοι ' λιμη _» 77 ) ιοτιο _^ _υι _, _υι , _χιικ _,. η'ιι _.- ' . _οι ιιτυ- : ! 7 , 7 Ι 5 τηνον ν . πι 2 _' ( Ι ατμυ . ΙΙ . _ιικι _χωΜητιχητιπο : -ΙΙ , ΙΟ _Ι Ι _χονοιν . — Κκ 'Βα τ _'» 11 _' - · 1 _ΒιΜ / Π Μ Λιιν Μ' _πυηιΛμιιτ ιι _πΗιας ιι _Κιι , _ιΜΙΙ λιπων ¦ / μ _ΒιππχΟ ηπαν ιμπα ( ιινμ < ιτα _% ¦ _ι _ η ~ ) _Ι '> , Λι > λιαων . _ΩαιιΒκο-, _ιξι ' ιχΟιιπαν κκτ . Βι τι ' ι 1 ! . · .... _ΙΙ . _υι . 7 πουυατα κα ' ι II « _Ινιι . Ο ΜΑΥΡΟΙ ΑΒΒΕΛΟΣ Η _ΠΤΩΣΙΣ ΤΟΥ _ΓΥΖΑΝΤΙΟΥ Υπι > ΜΙΚΑ ΓΛΛ . ΤΛΡ . Ι Β _^ _- -Ι * 'ι · _1 _Τν _< _ΤΗΤ _< Β _^ _^^ _Τ _^ 42 ο · Ο ΙουατιΜανη με εκυτταξε με _ευΟυμιαν . —Λεν _ιιπορυυμε να _κανιομε τιποτε γι' αυτο το ζητημα » , ειπε , « Ειναι μια τελ ειοι : αυθορμητος κα ' ι ομυφιονο αποφιιαις . Ι / .. «' . ' - κας Νοταρας πρι ' , _κειται να « αοικεμηι εναν μεγαλιιν τομεα του τει χους . Ποιοι ειμαστε εμει για να απορριηιιομεν καποιον ε ? αιτιας των _τιμιιον του πεποιΟησεοιν Κ αΙ δεν Οελομεν να _υπαρχιι αμοιβαια δυσπιστια . Τεινομιν αι > _ελφι / . ο χερι _οτον Μεγαν Λουκιι—θα _στιιβωμεν _πλι ' ιι-πλι ' ιι για την αμιηιι . ν _ιιι'Τη της εξαιαια πυ ) . _εως . ' —Εισαι μεθυσμεν ο _? , { ρωτ ησα . · _λ'Π Αυτοκρατωρ Κωνσταντινος εχασε _τελειιο τα λογικα του —Λυτη ι | προαγωγη Οα βυι _] Ι ) η- στ | τον Μεγαν Δοι > κα Νοτιιναν νιι _χιονειι » η την απο ' _ιλ ειαν Τιον _δρομιονοιν _τουι , συνεχισε , _μορφαζοντα ακομη . · :. Το πρωτον . ιου εκιιμεν ο Αλοιζιο Λιεδυ χι ' ιριν τη : ιιση : αλεια του λιμενα , _-ε ιαν νιι _μετακινησο _ιιλα τι ' ι μικρα κα ' ι αχρηστα πλοιαρια , _θιι _βγιΙλιιυν . λοιπων , τα Ιστια ιΙπ ' _τι ς _τριηρει ς του Λυτοκοαταοο κα ' ι θα τι τραβ ηξουν _σττυ . · παραλια . Το πλι ' _τοωμα _ειο ν θα _χρησιμευση ω _ινισχυσι οτον ΝοταρΒιν , διοτι εγο ) δεν _τμιποριυ ουτε _κι'ιν νι ' ι _διιινοη-Οω , οτι . Οα · ητο δυνατον να δια-Οειιοι κανενα απο του Λνδοας μου . _> 1 ι | ανιι συχη _::-, συνεχισε , 1 Ιολλο ιιλλα πλοια προκειται νι ' ι ( Ιυ-( ΙιπΟουν η να _Τραβηχθουν σπ '| ν _ξιμ , _ιαν , διοτι εαν σπασουν οι _εγκυρε τιον ι ' ι πιασουν _ηιοτια κατα την δια ρκπαν τη : ναυμαχια . Οι ' ι εχουν πια αχρτ | στευΟη , δεν Οι ' ι ημπορουν να χρησιμευσουν ως μεσον διαφυγης για κανενα , εαν η _καταστασι χειροτερευση . Ο Αλοιζιο Διεδο ειναι ιξυπνος ανθρωπος , παρ υλον που ειναι Γενετος . —2 _£ την _πραγιιατικοτητα _, δηλαδη , οδηγει τον Μεγαν Λουκα μεσα στε | ν αγκαλια του Σουλτανοι » , _παρετηρησα . « . Τον σπρωχνρις _σε εν · α _δρομων , που εκεινος _ιο Ελλην και πατριοΙτης 8 α _εδισταζβν ισιο να ακολουβηση . Του παιρνεις το λιμανι , του παιρνεις ιο πλοια που Εχει _εζοπιισεφ με δ ικα του χρηματα . Πικραινει ακομη _περισσυτερον Ενα ηδη πικραμενον ανΟρωπον . Λεν καταλαβαινω αυτην την _πολιτικην _^—την Ιδικην σου και του _ΛΟτοκρωτορος . —Δεν του _παιρναμε τυ λιμανι » , α _, τηντησεν υ Ιουοτινιανης με ενα Οφο πληγωμενης _αβωοτητος . ¦ • . Απεναντιας , το τειχος του λιιιενος προκειται να _υπεοασπιστ _) Ι Ο _τοιιευς του εκτεινεται απο το μερος που εχει παριιχωρηΟΒ ) στους Εενετους Εως το Παλατιον των Γλαχε ρνων—ειναι , δηλαδη , ολον το μηκος του _εσωτεοικου τειχους του λιμενας , _τοιιλαχιβτον πεντε χιλιαδες ποδια , Εγω Ικανοποιουμαι με χιλια μονον ποδια τειχους προς τα μερος της ξηρας . Δεν ηταν αναγκη να συμβουλευθω κανενα χαρτην , για νιι καταλαβω , οτι , εφ' οοον τα πλοια των Λατινοη · Οα { φυλασσαν την _εισοδον του λιμενος . το _εσωτερικον τειχος κατα μηκος του Κερατιου Κολπου 6 εν _ι-κινδυνευε να υ . _τοστη _καμμιαν _ιπιΟεσιν . Μια φοι ' ιχτα φρουρων Οα ηταν αρκετη δια να το διαφυλαξη ολοκληρον κα ' ι να επιτ ηρη και τα πλοια εις τον λιμενα . Λυτο τυ τμημα τη περιμετρου Οα ηταν το πιο ασφαλε απ' ολα , εκτυ εαν οι Τουρκοι εκα μναν φτερα . Η διοικησις του , λοιπον , δεν ηιο καμμια , εξαιρετικη τιμη . 'Οταν , επι τελοι'ς , _εκαταλαβα περι τινος προκειται , ο Ιουστινιαννη ξεσπασε σε γελια . Κουλουριαζοταν απο τι ' ι γελια , εμουγκριζι- και κτυπουσε το γονατα του με τα δυο του χερια , Καταλαβαινει , τωρα , λοιπον » ετραυλισε , σκουπιιοντα τα δακρυα απο το ματια του . « Ειναι ενα _πελιοριον τμημα πολυ _μεγαλειτερον απο καθε αλλιιυ _αξιιοματικου . Ο Νοταρα Οα ειναι _υπογχτα _ιμεχ υζ να _φανι ι ικανοποιημενος , εστο ) κα ' ι αν αντιλαμβανεται τι σημαινει η νεα του _Οεσις . Κα ' ι , βεβαιοι , το αντιλαμβεινεται , δεν _ε ! ναι _ κανενα ανοητος . —Του ι ' ρρινες καια πρυοωπον τι ' ιν δυσπιστιαν αου , ελαφρως μετ ημφιεσμενην ( Ις _προβιβασμυν » . πααετηρησα . « ισιος εισαι πολυ _ει ξυπνος . Ισως ... 'Ο Ιουστινιαννης _οταματιισε να γελα κα ' ι με _ικυτταξε ερωττ _) - ιι _ατικα . — - _τερουμε τον Νοταραν απο μιαν ευκαιριαν προδοσιας * , ειπε | ιι : σοβαροτητα . _« 'Λπα τιιν ο ' _ιριι που 1 ) α αρχιση η πολιορκια , Οα ιιναι _καθηλιομενο ει ς το τειχος ιου , ανικανος νι ' ι μιι πληξη _υποο / . οι , ακομη κ « ι αν τα ηθελε . Βιατι δεν εισαι _ευχιιριοτημενος Εου εισαι που με προειδοποιηοες !' γι ' _αιιτυν . ι Συμφωνα με ι η ν λογικην , _ει π δικηο . ΙΟυρΒικε τον πιο _αυνε-Βυν τροπον για νιι καταστιιση τον Νοταρα αβλαβη . Βιατι , λοιπον , να μη ειμαι Ικανοποιημενος 1 ) Μ αρτιου 1 . 153 _Σημερα η μεγαλες γαλερες επλ ευσαν στον λιμ ενα του Κυν ηνεσιου . Σαλπιγγες και τυμπανα ηχουσαν . _Νιιυται « α ' ι οτρατιωται ι ' ιπεβιβιισΟ ησαν με ταξιν . Του ι _ιχαν δωσει ι ' _ιξινας , _ιρτιυρια και καλαθια κα ' ι επροχωρησαν _χοιρισμενιιι αε δυο _ομα & ες , _κιΙΟε μια με την Ιδικην τη ση _/ _ιαιαν , Επεραοαν ( _ιπο το τειχος κοντα ει τυ _ΠαλισιοΝ _^ του Ιι Ιιδυμου . _'Εκει _τοι' επεριμενε κα ' ι του υπεδεχθη ι _^ Αυτοκρατωρ _Κοινσταντινος , κα _ΙΙιαλλα οτο αλογο του , ντυμενος [ στα κοκκινα και _οτα χρυσα . 'Η _τι ' ιφρος , η _οποιιι προκειται να Βχη αρκετες εκατονταδες ποδια μηκος , _ιιχεν ηδτ | μετρηΟη και σημιιδευΟ η κα ' ι οι πλοιαρχοι ινεπηξαν τις σημαιες τιον εΙ τυ εδαιμος , ιι τα _ιιρια που τους εΙχιιν _κατανεμηΟΒμ 'Π _ταιρρος θα γι νη Λκτω ποδια πλειτο κα ' ι ο-¦· το ) ποδια Ιιαθος . _ΕΒνκολι _) εργασια για !> υο _πιρι , _του χιλιαδες ανδρες . Ει ς ι ' να . νευμα του Λυιοκρα τορος , υπι | ριτα ι ει ) ι . ραν πολλες στα μνες , απο τις οποιες Οα ημπορουσε καθε ιινδριι νι ' ι παρη λιγο κρασι . Αρχισαν τοτε να εργ ι ' _ιζωνται _τραγουδιονκι και αυνηγιο _νιζοντο ι ιεταξυ τοιν εις το σκι ' ι-Ι ιμο ν κια γεμισμα των καλαθιων _πιιι' _μετιφερονευ δια τι ' ιν _ενιο / _υσιν του _εξοιτι _ριχου τειχους . Ηταν _ιιιραιο το θεαμα κα ' ι πολλ οι ανθρι οποι μοζπΗηκαν για . να _τοιις βλεπουν , 'Π παρουσια του Λυιο · κρι ' ιτιιρο ι ' καμν εν _ιικο μη και τους Ι διοκτητα τιον ΛλοΙοιν να _βοη-ΙΙ ,, _υν . Κατα ιο ηλια _ΙΙαπ _ιλι μα η εργα · οια ιιχι _σχιιιον τελειωσει , και μι ' ηα ν ι ' να μιχρα κομματι εδα φους _πιιιι διν ιι χι σχιιι | η , ιχιοροζι : τυ τιλο _ τ η ταη ρου _ανιο % /> νερο , _Λυπ ' ι η _ταορικ δεν ημπορει ( Ι _ε · ( ιαιο ι να συγκριθη με την _μεγι ' ι · λην _ταιμρον , _στι ακρε της οποιι ι ι '·/ ουν βολι ι τουβλα . Παντω ς προκειται να βαλουν πετρες και ξυλι ι ' ιιν στις ο ' κ ντ κιιι ιιυτη της ιαι ι ριιι ' _, ι'οσιι' να _εμιπορη να Λν · τισιικετιιι _στι |· ιποναμευτικην {¦ νιΙ ' γι'ιιιν του νεοου , : _' . '> Μ α ρ χ ι ο _ ι | . | ,, Ι ΙΙ Αννα _ΝΟπιι , _ιτΙ _ιιπε σημερα : Αυιο δεν _ημπορτι να _συνε · χισΟ ηι · . _Λιν _ι | ιλιινι : ικι ) ιι | ιι ν το ' _ιρα πια , Τα συννι η _μ τη μοιρας προβαλλο υν κατασκοτεινα ιπι ' _ινιο . μας . ΙΙ αναμονη σι | 4 _γγιι τον λαιμο _ιιλοιν μας και _βαοπιν _ει την καρδια μα σαν πετρα , Ακριβως ιτσι , πριν απο πολυν καιρε » , ιπι _' _ριμενιι ι οιι θανατου τι ' ι βηματα , αλι _> _σοδεμενο σ ' ι ' νιι _πετρινον _τοιχον , Τοτ ε διν ιιχιι . τιπ οτε να χαιιιο _, _ιιπ οιι' να λυπηθω , ΙΙΙιρ ιι _ι'ιμοις Οι ' ι _χιισιο αεφην , •¦ •• Οχι , διν _ιιπο _ριι να _σιΛ'εχι · σθην , συνιηοΙνι _μιμ . « : Καπυιας ημπορει νι ' ι αρχιση να _ΛπιιπΤιιυΕτιιι . Ισιο σι ανι ιγνιορισουν . Ο δρομο ιχιι μιΙτιιι , ιιι κολωνες _Κχουν ιιιΙια ' ι , 'Ο _πατε ρμς _αοιι Βσοις οι 6 _ρη « αι « ι πα ν ι | _ππιτι . --Λ _« ν _ιμοΛαμπι τον πατερα » , ( Ι π » . _« , 'ΒΛ _Ινδυμ α ρου τη _κιιλο γρη · ο με _πρικιτατεοι ι , ΛΙν _ιννοουσ κ αυτο . ΛΤΙΙΟΝ ΙΙ _βννφιο . / : , _^_^ « ι _^ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗ ΣΕΙΣ : : _^ ΤΑΧΕΙΑ ΕΠ Ι ΓΑΤ ΙΚΗ ΒΡΑΜΜΗ ΔΙΑ ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ Νιαπολις Βενουα Καννοι Βιβ ραλταρ Ν ' . 'ΤιΙ ρκη _ΙΝηΕΡΕΝΓΕΝΟΕ · _ΛπΤ _! _5 Β ~ η ~ _ΙΒ 'Λπρ . _ιΒ · Λ ~ ~ _ΜαΤοΤ Β _ΟΟΝδΤΙΤυΤΙΟΝ . Μαιου Ι Μαιου _: ' Μα / ,,,. : · Μα , „ , ., χ ,, ,,,, _,, ' , _ΙΝΩΕΡΕΝυΕΝΟΚ Μαιου Ιιι Μαιου 17 Μαιου 17 Μαιου | : ι Μαιου ¦< , _0 ΟΝ 8 ΤΠυΤΙ 0 Ν Μιι _ιου ¦ . - • Μαιο υ · . _· : ¦ Μαιου :. · : ι Μ ,, ι . ,,. ¦ ::, Μ ,,, Ι , _ι , ·|| _ΙΝΓΕΡΕΝΓΕΝΟΕ 1 _'Ιουνι ,, υ 7 ·|„ υνι „ υ Κ Ι ,, υν , ' ,, υ Η Ιουνι Ι _ου . ι ,, υ 1 . 1 _ΟΟΝδΤΙΤΙιΤΙΟΝ Ι 'Ιουν _ι . ιυ ΙΙ _'Ι ,, υν _ι ου Ι . Ι Ιουνιου Ι . Ι Ιουνιου IV Ιουνιου Τλ ΒΡΑΜΜΗ ΒΟυι ! _ΛΟΕδ ΛΙΛ Ι _. _ΟΙΙ'υΝΙΙΝ ΚΛΙ Μ · _ΛΝ ΥυΙΜ _ιΗΝ __ Ηυρηιο 'Λλι ξι ' ινδρ ιια ΙΙιτριιιιυ Νια . τιιλι Χ . 'Τορν _, η ΕΧΕΤ . ΕΓ 'Λπρ . υ 'Λπρ . ιι 'Λπρ . κ 'Λπρ . 11 'Λπρ . ι' « _ΕΧΟΛΙ _. ΙΙ . _υιι 'Λπρ . Ι ! Ι 'Λπρ , ιιι 'Λπρ . ' . _'ι' 'Λπρ . ι'Λ Μιιιου |· . · ΕΧ & ΛΜ 3 Ι 0 Ν Μαιο υ , 1 _ιιαιο υ Ι Μαιου ι . ΜαιΟυ μ Μαιου 1 ! ι _ΕΧΟΟΙ-ΙΟΚΜ Μαιου ΙΙ Μαιου ΙΗ Μαιου ' _ι'ο Μ _, ιι , _, υ :. ' : ι Ιουνιου ιι ΕΧΕΙΕΕ Μαιου || Ιουνιου Ι Ιουνιου » Ιιιυιιου ι Ιουνιου ι 3 _ΕΧΟΛυι _. υΚ Ιουνιο υ II Ιουνιου Ιο Ιουνιου Π Ιουνιου : ! ο Ιουλιου ] Ι . _ΡΛΙΙ . _ΕΛΙΙ · _ΚΙΙιΛΙΡιΙ _^ ΟΙι _ΠιΙι 'Λπευθον ι πΙΙι Α . Λ . ΜΑΝΤ 03 ΑΝΗΝ & ΥΙΟΥΣ ΛΤΔ ., ΙΙραιαρα ι η , ΛΜΚΒΙΚΛ _Ν ΕΞΙΚΜ _'Τ _ΛΑ'ΒΝΣ ΛΑΡΝΛΚΛ — _ΛΙ-ΜΙ'ΙΟΝ — ΛΜΜΟΧιΙΙΙΟΝ — _ΛΙ'Λ'ΚΜΚΙΛΝ ΠΛ < ΙΟΝ ι _ιτεφχν _ον Ι _οιχννΙ _ιην 1 < Υ Ιους , _ως κχι _πρις © λ « τα Ανιννυρι βιιιν » Ι '* υριατι _^« _Βρχφειοι , _ρκαι , ' . . ι ! . . . _βζββΗΠΓΓΗΓ _ΚΚΜΓΗ 8 Γμ _£ _γΒ £ ΥΙΒΟ ... _' _^ Ε ' ηηγλ Ι τ ¦ _« ΓΒ _^ _ιΙΓ _Ιι _βτ _ρ _^ _3 ΡΓ ! ΒΛΥΚ ΙΣΜΑΤΑ 606 **—*— _' _''—* — ' —««»«»«»<— Ο ! _ΕΡΒΑΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ _ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΝ ΠΑΠΑΒΟΝ _ΜΑΧΙΜΟΙ ΔΙΑΠΙΖΤ _υΧΕΙ _£ Του εν Αθηναις συν _« ργατβυ μο _% χ . Κ . 0 . -ΠΑΙΙ . _ΑΛΕ _& ΑΜΑΡΟΥ _ψιιΧεναι η _πατανοηοη με την _οπαιαν _εξηεασ & _ησακ αι _ιρραηχαι _διεκδικησεις αχο συνολο τους , καθως και αι _Χυσεις _πον εδοθησαν στα δυο € _σσιχ α _αιτηματο . _τα _> ν _ιφγαζομεγιον ζωτικης σημασιας και τεραστιας _οπουδα _, ι ' οτητος δια την εργατικη ταξη— --την αποκατασταση δηλαδη τον θι σμον των ελευθερων συλλογικων συμβ ασεων ως συστηματος διαμορφωσεως των μια & ων και ι ) με ρ ομισΟιων « αι την ηροωΟησιν _χρος _τηψ λνσιν ταν τον _ιιροελημαεος της Εργατικης Κατοικιας . Θ' _αηετελει ομως ασυγχ ωρητη παραλειψη , ξε νη δε προς τις προθεσεις και τις σκεψεις μον , αν δεν νηεγραμμιζα και την κατανοηση ¦ την οποιαν βρηκαμε _σζο πρ οσωπο τον % Υ ηονργον της Εργασιας κ- Ελ . Βονη- . « 'Εκεινο ομως το _δηοιον οφειλω να υη , ογραμ _( ασω ειναι το γεγονος ' οτι εχρειασβ η η _φω-ΑΘΗΝΑΙ , 17 Μαρτιου , Την _ηαρελθουσαν _Κυριακων _$ _ρ _· _χ ισι χ _αι ιληξε την _ιηαυριον τδ 3 ον Τοηικον Συνεδρων του Εργατικου Κεντρου _Αθηνων . % Η ομιλια τον ηροεδ ρον τον Κεντρου και Βενικον Βρ αμματεως της Βενικης _£ νν _& μο · _οτχ _ονδιας 'Εργατων _^ Ελλαδος Κ . Φωτη Μακρη ειναι _^ Λ * _ραπ τηριστικη , διοτι μας παρεχει ιγχ υρον μαρχ υριαν _τιερ ι των _αισυηματων και των σκε ψεων της ιργατικης ταξεως εναντι _ι-ης _κυβερνησεως κα ' ι των 6 ρα · σχ _ηριτον μετρων , τα _δηοια αντη _Ιλαβε και _λαμοανυ δια την α · _νακαινισιν της εθνικης μας Οικονομιας , Η εργατικη ταξις _ει · ναι _ιχ εινη _, η οποια ησθανθ η πε · ρισαοτερον τας θυσιας παν _εζητησεν η _Κνβ ε ρνησις αηο χδν _^ ελληνικον λαον δια την _ιξυγιαναιν των οικονομικων , Το ιπ δε η εργατικη ταξις σημερον , δια στοματος του Βενιχ ον Β ραμματεως της Συνομοσπονδιας Εργατων Ελλαδος _ιχ _ψ ραζει την _ιμτιιστοσυνην της εις την Ηνζερνητικην πολιτικην . ειναι τισμενη αντιληψη του κ . _Μαρκεζ _ψη και η αδιαμφισβ ητητη στοργη του Στραταρχου για τα ζητηματα των εργαζομενων , για να γινη πραγματικοτητα _χ ο _*» 5 α * _νικον των _ελευ & ερων συλλογικων διαπραγματευσεων και για να λαβ η σαρκα και οστα το ονειρο της εργατικης κατοικιας _. Γεβ αια με την εξαγγελια των συλλογικων συμβ ασεων δεν λυεται αντοματα και δεν εξαντλειται το θεμα της αμοιβης της εργασιας , δεν μας μενει ομως _καμμια αμφιβ ολια ' οτι η Κυβ ερνηση θα προχωρηση κατα την κα _ταρνιση τον _οχετικου νομου στην υιοθετηση ολων εκεινων των αποψεων μας δια των οποιων διασφαλιζεται ι ) αποδοση του θεσμου των ελευθερων _σχ _ιλλογιχ ων _διαπραγμαζευσ' _«> ν και συνεπως η ικιζ _ιοποιητιχ η ρυθμιση της αμοιβης της εργασιας κα ' ι η δικαιοτερα διανομη του Εθνικου Εισοδηματος , _*) ασφαλεστερα εγγυησις οτι ?) _αναλτιφθειοα προσπαθεια υπο 7 θι Η . Μαρκεζινη θα ενοδωθη . Η ταξις των εργαζομ ενων αισθανεται _χ _αι αυτη και ~ _νμμςριζζται το αιτημα της μεγαλης πλειοψηφιας τον κ _ΕΧλι _) νικαυ λαον δια μιαν ιαχυραν χ _υβ _ερνησιν ικανην να _ιγγυηθη ποΧιτιχ ην εναταθειαν ει ς τον τοηον , _αηροσκωττον _ιφαρμογην οιζιχ ων μεταρρυθμισεων ει ς τον το _μεα της Διοικησεως και της οιχ ονομιας , αηοκατασχααιν της Κοινωνικης δικαιοσυνης . , εφαρμογην των αρχ ων της οικονομικης δημοκρατιας , _αποκοταστασιν της _Ισορσπιας μεταξν των δικαιωματων αφ' ενος χ αι των & Η _* σιων αφ' ετερου των πολιτων * _κ 0 κ . Μακρης , καθοριζων την στασιν της εργατικης ηγεσιας εναντι της _Κυβερνησεα > ς , _ιτονισεν ' οτι προθεαις του δεν ητο ουτε απολογητης να _τιαραστ-η , ουτε κριτης της _πολιτιχ ης της Κυβ ερνησεως , αλΧα να ηροβ η εις απλας διαπιστωσεις ιτρος διαφωτισιν της _Ι _ργατικης ταξεως . ' χ 0 γνωστος Συνδικαλιστης και μεγαλος φιλος των Ελληνων εργατων κ . _ι ρβ ιγκ Μπραονν , ειχε εκδηλωσει σε προσφατη επισκεψη : του στον τοπο μας την επιθυμια του να ~ ξ α ν α μη η τ ο χ ρ α μ στι ς ρ αγες το υ- , υπονοωντας μ ' αντο την ινχη να προχωρηση η Κυβ ερνηση αε απολυτη συμπνοια και συνεργασια με τους εκπροσωπους των εργαζομενων σχ η λυση των εργατικων ζητηματων . Τη στιγμη αυτη ει μαι στην _ενχ αριατη 0 _( ση να δια € ε · βαιωσω απο τον βηματος τουχ ου χ ον αδελφο Μποαονν Οτι ιο 'χ ρ αμ μπηκε ηδη στις ραγιες του * υπο τους καλυτερους οιωνους , χ αρι στην κατανο ηση που εδιιξε η Κχ _> £ _ι ρνηαη , αλλα και χ αρι στη _γρ ανιτωδ η ενοτητα που , παο ' ' ολες τις διαβ ρωτικες προσπαθειες των εχθρ ων και χ ων ασπονδων φιλων της , _διεζηρησ εν η Εργατικη ταξη . Εν τελει ο κ , _Μακρης διαδηλωνει την αποφασιν της εργα τικης _ταξεεος οπως τηρηση _στα-Ο'ν _εθνικην μη δισταζουσα ενωπιον _δυαχ εριων και θυσιων : -Ευρισκομεθα ειπεν 1 Αγαπητοι Συναδελφοι σε μια αποφασιστικη καμπη της ιστοριας του . ιιοοι _/ μας . Γρισκομαστε γεωγραφικως , στο _νευραλ γι κωτερο αημειο της γηραιας μας Ευρωπης και αποτελουμε φυσικω ς και _ιδιολογικω ς τα συνορα ονο κοσμων : Του σκοτους και ι ης β ιας απο τη μια μερια ιου φιοιος και _ιι ) ς Ελευθεριος α / ι ο την αλλη . _Υαα ρχει συνεπω ς περ ιπτωση να κληθουμε αρ γα η γρηγορα να διαδ ραματισουμε τον ρολο που μας ανηκει , να _ανταποκριθουμ ε δηλαδη _στιζ υ _· _ποχριοΙσε _ις μας και να επιζησω μι και νιι ιυτνχη · _χ ωμε ακομα σαν Λαος χ α _ι σαν Εθνος η να _δηλιοσωμε αδυναμια « ιι ι > _' « _υηοαχ ουμε , περα για ηι ' ρα τον φν Χιτικο αφανισμικ ΟΙ εργαζομενοι δεν ολιγωρησαν ποτε στην ε κιελεση των καθ ηκοντων τους * 'Η ομιλια αυτη του εργατικου ηγειου και το αποτελεσμα της προαφ _αιον δεκατης κατα σειρ α ν αναπλ ηρωματικης εκλογης της Φθιωτιδος , απον ο κυβ ερνητικος νποφηψιος _ι _'Χαβ ι τα 08 '/ ., περ ιπου των ψηφων , ε _μπνεανν αχ ιονητον _αισιοδοξ _ιαν δια ιην Ι _ηιινχ ' ιαν του κυβ ερνητικου προγραμματος , δια την οι κονομικην δηλ αδη ανορΟωαι ν της χ ωρας , διοτι εμφανιζουν τον 'Ελληνικον λαον , κα ' ι δη τον εργαζομινον _κτιι μοχθονντα _, προ Ουμον νις προσπαθειας _και Ον _σιας δια την _Ιξαοφαλιυι ν _ινο ς καλυτερου μελλοντος , Κ . Ο , Π ΑΤΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ * Η μεταβ αση ειηιν ο κ . Μαχρης « απο το καθεστως μιας αναρχουμενης οιχ ονομιας ο * το καθε στως του οιχ οΥομικον _ορ ιλελενθερισμου _, στο οποιον η Κνβερνηση ιστηριξε κατα μ εγα μερος την οικονομικη ανορ θωση του τοπον , ηταν επομενο να δημιονργηση μια μεταβ ατικη περ ιοδο ατο διαστημα της Οποιας _πολ λλ και πολυτιμα δικαιωματα των εργαζομενων _εχρειανιηχ ι να παραμεριστουν για να _εκκαθαρισθη κατα τΙ ς Κνβ ερνητιχ κς παντοτε αποψεις το _εδαοοοΒ . εηανω _*? το οποιον θ * ανοικοδομονντο τα στερεα βαθρα μιας υγιους Οικονομιας που θα επιτρεπε δχι μονον την _βαθ _· μιαιαν _ανττηλωση των ερειπιων , αλλα συγχρονως και την αναπτυξη των δυνατοττ } των της _οικονομιας μας και της παραγωγης δια την * χ ιιαοχοΧη αιγ ολου τον _Ιργατικονδυναμιχ σν και δι ' αυτης ζην αυξησιν του _εΟ-νικου εισοδηματος που θα εηεχρεπε την & νοδον του β ιοτικου επιπεδου τον Ααου ' , • Γεβαιως δι ν επεστη ακομη η στιγμη να κρινωμεν κατα _ιχ _οαον 6 Κυβ ερνητικο ς προγραμματισμος ανταποκρ ιθ ηκε στις κρισιμες συγχρονες ανα γχ ες . Ειμεθα _ι > μως _νπαχρε . _αιμενοι να _ομοΧογι ) _- σωμε ν ' οτι παρ εστημεν μαρινρες μιας ανευ προηγουμενου ριζοσπαστικης πολιτικης και επιπονου προσπαθε ιας , προσωπικω ς του _^ Υπουργου χ ου Συντονισμου χ , Σπ , Μαρκεζινη , ει ς τον τομεα αυτον και να δεχ θουμεν εκ νων προτερων οιι , ' ο , τι αγαθον προκυψει , στον Στραταρχη και αυτον κυριως θα το ω _φειλει ο τοπος και ο Λαος μας » . Εισερχ ομενος ο κ . Βεν ικος Β ραμματευς τ ης _Βενικης Συνο _μοσπονδιας Εργατων 'Ελλαδος ει ς την ιργατικην πολιτικη ν της _Κυβ ερνησεως , _ειδικωτερ & ν προβαι νει εις την εξης _οιαπιστωσιν : « Ει μαι υποχρεωμ ενος ν' αποδωσω τα του Καισαρος τω Καιααρ ι , διοτι ειναι αληθες οτι , αν _ιιτην ( οργανωμ ενη εργατικη δυναμη , Οφειλεται η σθεναρα & μννη που ηροεβληθ η _Ηλλοτι _μεν δια _χ ην διασφαλιση δικαιωματων κλ . Αλλοτε δια την _καταχ τηυη νεων , σιην Κυβ ε ρνηση κοι ολως Ιδιαιτερω ς τον δυναμικο * % Υηουργδν της του Συν _τονισμου χ . Σπ , _Μαρκ _εζινην _, δ · ΜΥΛΙΚΗ ΕΚ 8 ΕΣ ΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟΝ Η Ο ρ Β .: . ' . ' ! _ ?! Η ( Ι'ι _επρχξεν η Ελλας δι * την 'Ανγ λιαν . ) * Η « Εστια » Ε . _δημοαιιυο ε χθες το _κα-ιωιερω σχολιον δια την ωργα · _νουμιν ην ι Ις το _Ζατπτιιον _Γριττανιχην _'Η _^ _Οι σιν , οπο τον _τιτλον « Τα _Ε λΛι | ν , _Λα μελη » « Λια τον _προοιχπ _'ΛπμΙΜον _, £ · τοιμιι _^ ι . τια _ηυη , ως γνωστον , μια Α γγλικη _ικΟι . σις ι . 1 ς το _Ζιισιταιον , οοναγωνιζομ _ινη την Κοπριοκην και _ςητουσα να _οπι νθυμ _( στ ) ι Ις του Ελληνα την 'Λγγλιιιην « _υμιολη , ν ι Ιι- την Αγωνα της 'ΛνιΒ , σρτηοΙας μας . .. Και . ιοι μεν . μ ( . ιην _ιλιιβα ι · ια ρι . _ι ι _,, ς των Αγγλοελληνικων ουι · ομιλιων Ιιια την Κ _οττρον , _ιγραψομιν _τοτι και _φρονουμι . ν κιιι σημερον οτι η 'Λγγλικη _ΕκΟιοις Γιν μας _ινα / λιι . _οιοτ ι ΟΛ ΚιΙζη ακριβως , ιις ποιον _ΛντιΟ _ιαιν ιτρος την _ιταλαιαν ψι / . ιλιο _ιιιραν ιιολπικην τ'ης Αγγλιας κ . _ριοκι ιαι η τυραννικη της σταοις _Ιναντ ι τι | Β , Κοπρου . Ας _ουνιχιοοον , λοιπον , ο ' ι ' Λγγλοι φιλοι μας την ιΙ ρ ' _, _αι Μοιν της ι . _κΟεοιως των . Οιιον Λιι _^ ιριι ομως , τΛ Ελληνιν α μι _.-) . ι _) _τηι _Λργονωτικης 'υτοτροπης της _ΙαΟι ο . το τιραγμο _διαφ / . ριι Λι ν ι / ιιι ν τιιιρα να Ιιιαιαοοον την _χΟι _> ιινην δι | λωαιν τοΟ κ . Ηντ _ιν ι Ις την 'Λ γγλυλην Γουλην καινα σκι .-ι | . υοον , τ ι υψι . Ιλουν πλιον να ττρα · Β _, _οοι , ι ' . ιι , Βλλιμις . « Δ ιοτι , αν οι ' ΛγΙ λοι 1 > 1 λοον νο _( κ ' χς _ιιιομνηοοιιν τι ι _^ _ραςαν Για την Ι . λλαοα , ιρ · , ον των 'ι λλι | ι ·< ον 0 α ι ( να ι του λοιτιοο' _νΛ ιοος _υπομνηαοον . τ ! Ι . _οραι , ιν η Ελλας Για την 'Λ γγλιον μπιι _τιιυς Γυο _ιιεγαλοοζ ιι π λ Ι μους _» . . . ... ι . . · , ι- ,. .:. ' ¦ 'ι _. _' - _· ν _ - ·< _ι . . ., Β . > _-ν-.: ι Ι , ΥΝΙ . _ΒΙιΙΙΚυι _^ υλλ _ογ _οχ : λ ι · : μ ι ι ου ΙΙρι _^ κΛ _ηαις _< 5 ια _τ «« χτι χιιν ' Βιν . _« _υνελεροιν , Κα / _ιπ' Ια ι πι ' _ιΝΙ α ια Μελ η ΙιιΒ Κ υνι ) _- _, _·! _ιιχ ου _υ ιν . λι ' 17011 . || 110 ιι ι ' _, ιι πι . _κιικι | ' Βιν . _^ υνι / . ιυαιν ι '| _- ιι Ια ιιυγκιιοτη Οιι τι τιιν ιν Λι | ιιιιι ' _. ι οικημα , τη · 'Λιλ _Λ τι _) ν , Ιη ν ' / ι . ιΝιΛιο υ , Ι ' . ι ιιΙ , ι ' ιι ιιραν _^ ι ' ι ιιιιιιι _ο ν , και _ιιιριιι' . Ι ( ι , μ . Μι ματα 11 Κ _/ Κι οι : Ι · . · ιιιαο , ιι | -, :: Ι Ιν κ _/ ιιγ ι | ια _ _'ΙΥ'υ ιριι . Ιης , _· μ ΙΙ ιηγ ιδ ρου Λια ια ι ' ι η Ι _ΙΙ , Ι Ι , ΒΙ . Ι ' _ι , Ιιι , Ιι _: . _: ι Ι Ινκλογι ' ι _'Μι . ιγι ' . ιυ ιν δια Ι ι | ' _ι οια ν ιιι _αιι . ι πιριο _Λον , | ) Λ λλ η ιργ ιαιια ιακ _τ ινι ι Βιν . _ι . ' υνιλι υοιιι . , ' . _ΙΙ | ι | ιι ν ι / . ουν ιι . ' . _ιον ιιι | ιιλη ι · κι ι να ια ο . ιοι ' ιι ι ι ) . ι | ριιιιιον ι )'|' _ιι υνδι . · α | ιην ιοιν μι '/ Λ · ι _ιλ ιιυς Λι κι Ι αιριου _Ιιι . Ι , Ι _, ι'ινιυ οιιιπΛηπιι · ιι _ι'ιλ / η καΙΙυοιιρι | θΙ ( ιι , _Χυ _μ-Ι | ιι ' ινιιι πρ ο : ιο _ι'ιρΙΙριιν ι τοι ' Κιι _Ι αιιΤιιτι · κο _ι '· , ι ' ι . ταρτιιιν ι ' ιποτε _ι . οι ' ιν ι'ιοα ιιιλη παρ ιυριΙΙι . υν νιι τι ' ι Ιι ' ιν ανυι πυνι ' Μυι ιιν , ΙΙν ιιιλι ' ι ι η 'Κ . ιιτρυ , _τ η Κυ νηγι ιΒ _,-ιιυ _Συλλο γο υ Λιι | ιΒαιιυ , 'Ο ΙΚοο _δ _ρικ-Β . Ν . Κιρ _, ιιι Αι ιιιιι ο ,:, ιο | ι : ) ιι , Ι | Η ΑΝΑΓΛΗΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΠΣΣΙΑΣ ΛΟΜΔΙΜΟΝ . 17 ( Ρ _εοιηερ ) . - Εκπροσωπος τοΟ Γρι _, ττανικου Υπουργειου των _Εζωτερικων εδηλωσε σημερον , οτι αι _τριις Δυτικοι Δυναμεις _οΛ-σμενουν _εΙσετι την _Ρωσσικην απαντησιν εν _σχ _ιθι . ι με _τιις Γιε _υΟι . τησεις προς _συγκροτησιν της διασκεψεως της Βενευης την 26 ην Απριλιου . 'Ο Αμερικανος Υπουργος των Εξωτερικων κ , _Νταλλις εδηλωσε χθες εν _Ουσσιγκτω-, _ι , δτι υπαρχουν _ενδειξεις δτι ι ) ΡωσσΙσ ακολουθει « _αναδλητικην _τακτικην » οσον αφο · _ρς την _διαοκεψιν της Βενευης , α _· _νεφερε δε οτι , οπο τως συνΟηκας _αυτα'ς , η _διασκιψις _/ . ν 6 _ιχεται να _αναβληΟη . Ο _εκπροσωπος του _Γριπ . _ταξικου _'Μτουργιιου των Εξωτερικων ηρνηΟη να οχολιαση την δηλω · σιν του κ , Μταλ . λες δτι η _διασχιψ , ς ινδεχιτσι να _αναβληθει , £ & ηλωσε 5 ι υτι οι Ρωσσοι _πιΟατνων να _επιθυμουν δτιως _αντ . προσωηιυυπ εις την ι ) ια · οκεψιν η κομμουνιστικη Κινα και να αναβαλλουν οι ' αυτον τον λογον τη »/ _απαντησιν των . 'Ο ιΓιος εκπροσωπος _ανεφερεν , υτι _κοαα την οιασκιψιν τοΟ Γερολινου η _Ρωασια ιδε _% _ΟΙ οπως _ε ( ς την _διαοκεψιν της Βενευης μη _συμμετασχω η κομμουνιστικη Κινα . 4 _θεαμεχτα _> ι __ . _^ _θεατρον Ρ ι α λ τ ο , Λεμεσος ( θιασος Φωτοπουλου ) ωρα 9 , 30 μ . μ . « Μαριος » . ΚΙΝΗΜΑΤΟΒΡΑΦΟΙ ΛΕΥΚΛΖΙΑ ΛουκοΟ δι « Δραγωνοι τοΟ _συτοκροποροο _» Π α π α 6 ο · π σ υ λ ο ν · « Μυστηριωδης δολοφονος » _. Πα λ λ α ς _« Σα · λωμη » , Μαγικο Παλατι . Τ _»* Ι . _Λ—— ΙΑ · Α 1 , Λ ν . -. _κ _^ ν . «»« - - - . « Τουριστα * _εις την πρωτευουσαν » , Ρ ο γ ι α λ « Αμαρτωλος αγγελος » . ΛΕΜΕΣΟΣ Βιορ 6 α μλη « Καταδικη ενος αθωου » , Ε λ λ ο . ς « Ο δοκτωρ Επαμεινωνδας » , Πα λλα ς « Εφοδος αμαρτωλων » . ΛΑι > ΝΑ £ Μ α κ ρ Ι 6 η « Αγαπη και τιμη » , Παλλα ς _ _-ιΚιλιμαντζαρο _» , Ρ ε ξ « _ιε ενσουαλιια » . ΓΛΡ & Σ ΙΑ Η ρ α ι ο ν « Φυγη απο τα κατεργα » , Ιντεαλ « Κυριαρχος της στρατοσφα , ρας , Γ *» , Ολυμπια « Σαλωμη » _, Χ α * τ ζηχαμτι ιι « Ετσι τιμωρω εγω » . ΚΕΡΥΝΕΙΑ Κ _ατσελ-λη « Τραγουδω για σενα » , Ι λ α ρ ι ω V « Μυστηριωδης νησος » , ΠΑ _«» Ο Σ Τιτανια « Στο νησι τοΟ ¦ ποθου » , Α τ τ ιχ ο ν « Ο _Ταρζαν και η _κυνηνας »* ΘΕΑΜΑΤΑ ΧΩΡΙΩΝ Ν 6 ρ φ ου Ρε ξ « Ο γρουσουζης » , ΠανΘτον _ηΤο ταξιδι τοΟ τρομου . _'( Αγιος Δομ ε τ ι ο ς « _Κσταδιωξις δολοφονων , Δ ι χ ω μ ο V « Δυο κοριτσια σ' _£ να λο · χο » . Λευκα « Η _ιπιστροφη _τοο ασωτου ·» . Τρικ ω μον « Τραγουδι του -πονου » , Α Ο η α ι ν ο υ « Σαμψων και Δαλιδα » , Λ α _τε η β ο ς « Ματωμενος δρομος » , ΒιαλοΟσα « Αγαπησα τον ονδρα της αδελφης μου » , Α ρ α δ ι τι π ο υ « Κατω τις μασκες » , Ρ ι ζ ο κ α ρπ α σ ο ν « Βηλχφωνημα απο £ να αγνωστον » , Α χ ν α « Το σωφερακι » , Κ _αλαβασος « Ο δικαστης _παρεκτρεπεται » . Ξ υ · λοφαγου « 'Η Ισπανικη επανασταοις » . · _- . _*_¦ _»· -νν > ηΛ < -ΙΛΛΛΒ « _ηηΛινΛΛΛιν _ι | Κοινωνικ η Ζωη ! ΚΙΙι ν _κΚΨΚΙΙ Ο ' / ., _χιιι ι ) γ . Ι'αοου _υ . . Μουσυυλιιιη Οα οεχ υουν _ουγχιιαι _) - _τηριους _ι-πιο-χεψεις ελ' _ευχαιαιι _} τιον γαμων τιον τι ' μ · _ποοοεχη Κυ-( _Καχην ν . αι _Λευτεααν , 21 ην χαι 22 ον τρεχοντα , π ' ς την ιν _Καοινπιοι _οιζιαν τιον ,. οδο _2 . ' _ταοι '< ιι ι « _Ιςι . 3 , Εναντι . Βυμνασιου _υαριο-ΤΟ ΤΛΧΙΔΡΟΜΕΙΟΝ Σημερον ΙΙανασκευην αναχωρει _αεροποβικον _ταχυδρομειον δια Λι 6 ι _· ην ( Κυ } ηναικην χαι _ΤριΛολ !· _τιδα ) χαι _Αιγυπτον : Ωραι _κλιιαιματος σαχ . χων 4 μ . μ . δι' ι ] αφα · _λαομενας _ιπιστολας και 5 μ . μ . διο συνηθεις . Ωοαυτως , δια _ΛΙδανον _ιυριαν , Ι _ραζ _, Ι _ορδανιιιν , Λυστραλιαν , _Νεαν Βουινιαν , Νο _ρ · φολχ , ΙΙαΛουαν κα ' ι Νεαν Ζηλαν διαν την 3 μ . μ . δι' ησφαλιαμενας χαι 3 . 30 μ . μ . δια _ουΛ-ηΟεις . Αυριον Σα _06 _ατον _ανοχωρει δι ' αλας _τας χωρας , πλην της Αιγυπτου , _υουδαν και Λιβυης . Δι ' Ελλαδα , Ελ _δετιαν _, Βι ρμανιαν και _Ηνωμελας Πολιτειας Αμερικης ωραι κλεισιματος σακκιον 10 π . μ . δι' _ησφαλ . ισμενας και 11 Λ . μ . δια συνηθει ς και δια Τουρκιαν 9 π . ι ~ δι' _ησφαλισμενας και 9 . 30 ιι . μ . δια συνηθεις . Δι ' δλιις τα δλλας χωρας ιοραι κλεισιματος σακκων 12 μ . δι' ησιραλισμενας και δ ιι . μ . δια συη ' | θει ς . Λ 1 ΛΧΤΚΤΚΒΚΤΟΝΤΛ _ΦΛΙ'ΜΛΚΚΙΛ _ΙΙαηιιπν . ευι ' ι Ιι * Μαρτιο υ : _Λευκιοοια : Β . Θεμιστοκλεους , δδος _Λιπεατι ) αο . _Η ' ι , και Μ . Κ . Κν _πραιον , υδιι ς Ασκληπιου ι ' ιρ . & . Λιμεοι ' ι : Τακη _} _ι . _Ποιαμιτου , οδο ιιιρι . ο / . ου αρ . 4 ! Ι , 'Λ μμι ' _ιχοιπτιι : Κυριακης Λ . Ι _Βιλιιι ουο _^ Κι μοιΛ ' ο ι ' ο . ι . : _> . Λαρναξ : Β . Η . Ηιζ Β | , ι ' _ιδιΙ ς _Ζηνοι _νοτ _Κιτιιιο ς ορ 27 . ΚΙ Σ ΜΝΗΜΗ Χ 'Ο χ .. Χαιο τακης ΙΙαταδο , _τουλο :, ι ' _ι _'Λιιμοχιοοταυ , _ειοιαι-ρεν _υ . _ιερ τιιυ _πι-ιματπ ' ου των Ελληνιδων Κυαιυιν ' 'Ι · _Λ'υισι ι- μιαν _λιριιν , ιις μνημην Αννας Λιαοι-6 ου . _Μ- * Σ _ταυρολεξον ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ 1 > Βι' αυτσ _οπαρ _/ ει Ιδιαιτερος καλαθος . 2 > Ειναι Ιερον και _απαραβιαστυν-, — Προθεσις προ φωνηεντος . 3 ) Παραπομπη . -- Ορος του _σχακιοΟ . 4 ) Ειναι η Δημοτικη . 5 ) Ειναι συνηθως δερματινος . —¦ Αντιστροφη μουσικης νοτας . 6 ) Εχουν και την _Εννοιαν της οικογενειας . — 21 , 7 ) Συμπλεκτικος συνδεσμος προ φωνηεντος . -- 15 . - - Ο _, τι και το 3 οριζον _, β * . 8 ) Πρωτευουσα το ** ειναι το Τοροντο . 9 ) Καταφασκ . - Εινα ι _ανωτατος ( αλλα και κατωτατος . Κ ΑΟΕΤΛ Σ 1 _) Δ _£ ν _σποτελ , _ιιται ωπο _δαρεα σκαφη ( _αΙτ . ) . 2 ) Ο · _^ ¦ ¦ _¦ ' · . 3 ) Λεν _ττ « ρηυσιαζουν δια · ¦ ς ( Οηλυκ . _) . - Αοριστος _ανιωνι- _^ ... · . Λ ) ΠροΟεσις προ φωνηεντος . Ειναι πολυ γνωστη _εις τους Κ αθολικους . 5 ) Επιρρημα ! • ποσοτικον . _Βνωστι ] παλαια συμμαχια . 6 ) ωυο φωνηεντα που προφερονιαι ιδια . - - _Αριθμητικος ·¦¦· Δυο σιΛ ι _χομινα γραμματα . 7 ) _ΠροΟιοις _τι | ς Δημοτικης , - Οροι του μπριτζ . 8 ) Υπαρχουν και _-πατριιυτικα . 9 ) Διν _ικσνοτιοιαται _τιαντα . ΛΥΙ 12 : _ΠΡΟΗΒΟΥΜιιΜΟΥ _ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ _^ ν . ζ ο ν τ ι ω ς . 1 ) ΚΟΚΚΙ ΠΙ Α . 2 ) ΛΡΛΡΛΤ Λ Α ( ΒΗ ΤΟΜΑ ) . 3 ) ΦΑΡΙΣ ΛΟΜ . Α ) 11 ΝΛΜ - ( ΜΑΜΗ ) - ΡΟΥΡ . _ι'ι _ΤΛΝΛΒΡΛ . 6 ) ΕΛΣΙΝΚΙ 7 ) ΥΛΙΛ - - Ι ΚΛΜ ( ΜΛΚΙ _) . ιι ) ΣΟ _( ΟΣ ) - ΛΠΟΤΒ . _( ΝΤΟΝΑ ) . 3 ) Ι _1 ΛΜΠΛΜΙΑ . Κ ~ α θ ' ι τ ως Π ΚΛΦΗΙΕΥΣ . 2 ) ΟΡΛΝ ΛΛΟ Σ . 3 ) ΙΑ Σ Ν Ν ΑΠ . 1 _>) ΝΤ < ΤΝ _) _(' ΛΚιΜΑ Σ . 7 ) ΔΟΠΚΟΜ _. θ ) ΛΜΟΥΡ - ΑΤ Ι . 9 ) _ΛΜ ΡΛ ( ΛΡ · 1 ΜΑ ) - ΜΠΑ . _Κ _9 0 _ΙΙΠ 1 _ΗΙΙΒ _« Ρ _111 ΡΙΜ 1 _ΡΟΜ ΠΡ _ΟΕΛΡιΝΗ « ΔΙΚΤΑΤΟ _ΡΙΑ ΕΠ 1 Τ-ΡΟΠΗ 2 » ΠΡΟΣ ΛΒΩΝΑ _ΜΑΛΕΝΚΩΦ-ΚΡΟΥΕΤΣΕΦ ΟΤΛ 2 ΙΒΚΤΟΝ , Μαρτιο ς . — Πολλοι Α μερικανοι . Αγγλοι και Βαλλοι ε μπειρογνωμονε ι . π των Ι _' _αιο * σιχων υποθεσεων , ο ! ο _,-ιοιιιι αυ _νεχεντρωΟηααν τελευταιοι ει ς το Ηερολινον , επ' _ιυκιαοια της τετραμερους δια νιι δωσουν _προσαιπικως πληροφοριας ε ! ς τους _τρει _Λυτιχους _ιιτιο-υογους πε · ι > 1 των _συμυαινοντοη · εΙ το _Κρειιλινον , συνωμιληοαν με ομαδα _« _τυντακτχων της γνωστης _επι-Οειορησεως . της _Ουασιγχπιιν « Αμερικανικα χαι Παγκοσμια Νε α » . Ικ τη : συνομιλιας αυτης , οι Αμερικανοι δημοσιογοαιι-οι _ηουνηδησαν να αποκομισουν , δια πνωιην _ο / οραν , μιαν σαφη Ιδιαν περι των _συμυαινοντοιγ ε ! ς την Μοαχαν μετα τον θανατον του Σταλιν κ « 1 ιοι «> 5 _« ερι της ιιο « _ιγμιιτικη Ιεραρχιας . το » επικριιτει εκτοτε ει τυ χυμμ . Ιιου τα _συμπερασματα , εκτιθενται ει τελευταιυν τευχος της μεγαλης Αμερικανικης Επιθεωρησεως : 'Ο θ « νατος Του _Σ ταλιν _ελειανε τυν- δρομον προ μιαν μεταοολην δλοκληρου της _διαρΟηωσεω τ-ης κομμουνιστικης δικτατοριας . Ο ? ξω κοσμος ανεμενε , _διιιμαχην δια την εξουσιαν , Οταν απιθανε και η εκκαΟαρΛαις του _Μπιερια , του αρχηγου της μυστικης αστυνομια , εκαμε πολλους νιι σκεφθουν οτι _ηλΟιν η ( ιτιγμη της μεγαλης διαταραχης . Αλλ' η ερμηνεια αυτη ητο εσφαλμενη . Οι « _Λθοιοποι του Κρεμλινου μετε 6 αλ . ιιν ταχεως το Ρωβιιυιον καθεστως απο _δικτατοριαν εγυς ατομου _ιι ς « _δικτατοριαν _μιιις επιτροπη » . 'Η επιτροπη αυτη ευρισκεται _, τωοα εις την εξουσιαν , χαιρι _βανεις απυ του αποτελουντα αυτην να ειναι ο απολυτος δικτατωρ . ΟΙ ει _ιπειρογνιυμονε συμη _οιγουι , οτι αυτη ο _δικεαιουια της επιτροπη ειναι περισσοτερο *· επικινδυνος δια τον ελευθερον κοσμον απο ιι , τι ητο η ατομικη δικτατορια του Σταλιν . Η αοχιιυοα ομα αποτελειται απο αμειλικτους ανθριοπου , οι οποιοι _εντογουν _ειπο κοινου και επομενως ειναι ολιγιοτερον _εκτεΟειιιενοι ε ! ς την ' ι _ηιι'ι ν _εσφαλμενων αποΒΒ ( Ιαε « ιν , * 01 διαδο / , οι του _Σταλιν ιι _^ αν καθε λ « 5 γυν νι ' ι ειναι ευτυχεις : ο ' - _ταν αχεΟανεν . Ο Σταλι ν ητι > αποτομος ν . ια τραχυς _αυΟεντη , αδιστακτος _ε- ' ις την χρησιν τη δυναμεως του . 'Κδημιουργηπι ν . υπο _τιΙλ' Μπερια . } ιιι » ν ισ / , υ _^ ιαν _αστυνομυιην _δυναιιιν , η οποια ειχε διζιιαομα ζιοη _ και θανατου επι _ολαιν των μελων του Πολιτ- ιπυρω πλην του Σταλιν . ΟΙ συνεργαται του Σταλι ν εγνιοριζαν οτι η _ξιοη των _εκινδανιυΕ καθε στιγμην . Αρχικως , προσεφεραν _τι | ν _ηγεσιαν της ομαδος εις τον 31 ολυτωφ . Την προσφορα Την _γχομεν ο _Μαλενκοιιρ _, _νποστηοιχθ-Β-ι - κιιι απο τιιν Μπερια _κιιΒ τον _Κρουστσειι ' , νυν πρωτον _γραμματεα Τη Κ . Κ . του Κ . Κ , _ιης Σ _« _Ιιιιτ ικη ' Κνωσεω ς . Ι £ ενε ργεια των αυτη ωηιειλετο ει _ς την _επιΟυμιαν τοιν υ ' - _πο > τι ' ιν ηγεοιαν αναλαυη ανθρωπος : μη εχιον ε'λεγχον επι των πριιγ | ιιιπκ . ιον δυναμειον εις ια ι ' _πΙοτεριζυν της _Σοβ . Ενωοι ι . ις . Ο _ΜολοτιΑιρ ( _ΙπεποιηΟη ιην προσι | οοαν λογφ τη _ηλιχιας ιου . Ηθελε να αναλα ('> ι | την ηγεοιαν ινας νειοτερος ι ' ινηρ , » αι προσεΟειεν δτι επρεπε να & _ιιοτριψονν « Ι την _κυΟεονησιν δι ' επιτροπης—τα συστημα που ενεκ _ιιινιασεν ο Λενιν χαι _ιιεχοιι'εν ο Σταλιν . Ο ΜολυτοΗ | ' κπροτεινε να αποκεηρωΟιι η _εςβυσια κα ' ι υπεδειξε τον Μαλινκιοφ ω _πριοΙΙυπουργον και _πρωειραν του Προεδρειου της Κ , Γ . Ο Μαλενκιοφ _παριιτηΟη _Λπι ) την πρωτην _Υριιμμιιτειαν του χομματος , εις την Οε _ικν δ _^ _αιτην _διιορισΟη δ _Κρουστοειρ , ο οποιος _Οειορειται _ειδι-κυ ? επι τιιν _γκορΥικοιν ζητηματιον . Ο _ΚρουστσΕφ _διειιαρτυρηΟη τυχ ε δι « την « _υνιχιζομενην _δρασιηοιοτητιι τη μιιατιχης αστυνομια τον _Μπερια εναντιον τιιν _ανιοτατοιν _στελιχων . Ο Μαλενκο ) ο > _επρυτεινε να _ενταχΟη η μυστικη _ιιοτ υνομιο . εις τον ερυ · Ορον _στρατον / . ιιι ν « _αιτι . αρεΟΒι απο τον Μπερια η εποπτεια τιον _στριιτοπιβιον _κιιτα-ναγκαιττικηζ εργασιας . _'Κπροτιτινεν επισι | να _ελευΟεροιΟη το _Πιιιιειιρειον κα ' ι ι | _Υραιιματεια του κομματος απο τιιν παρακολυιΟησιν τη μυητικης αστυνομιας . Ο Μπερια διεμαρτυρηΟη , καΙ εκτοτε η τυχ η του _ειχεν _επισ _φραγκιΟη . 01 _Διτικοι εμπειρογνωμονες δεν πιστευουν οτι . ο ' ι Ρωσσοι ηγεται _εφοβουιτο δτι δ Μπιρια Οα επεζητει καταληψιν της αρχης . Ε φοΟουντο δ | ιιι ) ς μηπως ο μηχανισμο της αστυνομιας απετελει πει ρασμα _· δι' Ενα _ιξ αυτων , ο οποιος Οα εξησ < ρ « λιξεν ενδεχομενως την _υποστηριξιν του Μπερια κα ' ι Οα κατελαμβανε τιιν εξουσιαν . _'Ο Μπερια παλιν δεν ειχε _ιριλοδοςιαν να διευβινη δλοκληρον το -κρατος , αλλα ηθελε να Εχη την μεγαλην _αστιτ . Ομικην εξουσιαν που του ειχε δωσει ο Σταλιν . Τυ γεγονος , υτι καμμια εκκα-Οαρισις δεν _επακολουθησε την εκτελεσιν του _Μπεοια , _αποδεικ _^ ει ιιτι δικτατορια τ υπου Σταλιν δεν υπαρχει , προ το παρον . Ο Στα λιν , επειτα απο την _ικτελεσιν ε- _νιις τοσον σημαντικου προσωπου , ε ' 4 ετελει και ολους τους _συνεργατες και βοηθου του , μεχρι και τυ _' _ιν μικροτερων . Με τι ' ιν _εκτελε οιν του Μπερια , η μυστικη αστυνομια Ιπαυσε να _ελεγχη τα στυατοπεοα καταναγκαστικης εργαοιας . 'Η διοικησις των _ιιετεΟιβασΟη _εις αλλα υπουργεια . Τυ _Ν'ταλστριιυ , η γιγαντιαια _οργανοιπις , η ελεγχουσα τα ορυχεια τη : Κεντπικι ] κα ' ι ΗΑ Σιυηριο , καθως κα ' ι η οδοποιια , επαυσαν να _υπαγοινεαι ει το 'Τπουργειον _'Μ σιοτ _« - ριχ < Τ » ν .. Τα κονδυλια δια τι ' ι ν μι'ππκην απτυνομιαν ηλαττοΙΟησαν ιι ς τον νεον _προιι . τολιιγιπ ιιον , Ολοι οι εμ _, · ιει _:, _ιιι γΜΟμυνε συμ ι | ι _, ινουν « ιτι ο Κρ » _Η'πτς < ρ , ο νααμματευ του κομματος , θεωρειται σημερον ω πιθανο διαδοχο του Μαλινκωψ , _μολονιτι Ερχεται _ιεςιαρχικιις τριτος ν . ιιτα σειραν . Αι τια τουτου ειναι το γεγονος οτι ο Μολοτι οιρ . ο υπ' αριθμον 2 εις την σειραν , δεν _υι / . _ιι ιην Π _ροιΟυπουρ γιαν . Εαν η _δι _ακυιι ιςινησις δι' επιτροπη παυση δι' οιονδηποτε λογον , ειναι πιΟιινωτατον δτι θα _διεξαχΟη αγων _ιπικυιιτησεως _μεταξυ _Κρουστειρ κα ' ι Μαλενχωιρ . Λια τον . _Μαλε ' νκωψ ι _' . ωρχουν πολλαι αμφισβητησει εαν απωτερος σκο πος του ειναι η ατομικη δικτατορια , η εαν ειναι Ικανοποιημενος απο το σημερινον _σιιστηιια της επιτροπης . Ο _Κρουοτσεφ ειναι πε ρισσι ' ιτερον επιφοβος ως ενδεχομενος διεκδικητης της μονοκρατορια ς . ' Λλλα τιι υπολοιπα μελη τη : -. τ < τροπη _παοακολουΟουν αγρυπνοι ολας τας « ιν >') σει του . Και _ειζ την πιιραμικραν διαΟεσιν του να _υπερΟΒ ) _τας σ _ιιμερινας του αρμοδιοτητα — Ιδιως εαν επιτυχη η αγροτικη του πολιτικη — δεν αποκλειεται νι ' ι _υποστη κα ' ι αυιος την τυχην τυυ Μπερια .... ΠΩΛΟΥΝΤΑ Ι ΜΙιΙ _'ΟΧΛΙ Ποιλουντι ιι μιτιιχιιΙ _ιιις Ι 'ριι π / ζης _Κυποου . ΠληρΛ <| Ι > νΙιιι _Γι'ν ιιΛιι _χιΙιιν _ιΚλιιυιαιρα » ! _Λδος ΙΙασιαδι ιυ ι ρ , III , Λι _υκοΗιΙα , Η ΠΡΙΒΚΙΠΙΣΣΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΝ ΙΙ I _Βιτις _πριγκιπισσα Μαργαριτα τη Σουηδιας _παραν . υλοιΟει _τι ' ιοα ια παρα . δοσει ς _αεραμυνι _! , που _γΚ'ιιι _υποχρΒοιτικιι ' ι 6 ι' ιι λα τος γυναικα της Σ ουηδιας . _Ανοιτερο ) , η καθηγητρια διικννΕι » Ις τι ' ι ν _πριγκιπισσαν πιι νι ' ι δεση ενιι ιπιδεσμιη της ωμοπλατης . ΤΠ ΣΠΙΤΙ _ΧΟΡΙΣ ΜΑΒΕΙΡΕΥΜΑΤΑ ΛΜΕΡΙΚΜιΙΚΑΙ ΠΡ 0 Ο 4 ΟΙ ΝΕΑ ΤΟΡΚΗ , Μαρτιος . — Τα « ατει _(> υγμενα ιιιη » ιο οπυια εχουν ηδη επιφερει επαναστατιχας _μεταΟολας _εις το ε _^ _ιποριον τροφιμων , προκειται εντος ολιγου να γινουν προξενοι _αυομι ) _ριζοσπαστικωτερας μεταβολης _χαι να καταστησουν τελειως πε { _ιττην την _κουζιναν . Η Ιδεα ενθουσιαζει δλας _τας Αμερικανιδας _οιχοκυρας χαι σχεδον δλους ιους ° _« ι « - _γους . Ι . ι . _' _^ _ιΜ Η _σημερινι _) κουζινα , _^ ο ρα τον _εξηλεκτρισμον και την μηχανοποιησιν εξακολουθει να . _Λαραμενη χουιινα κα ' ι να Οεωρητω φυλακη χαι ταφος απο τας συζυγους , αι οποιοι δεν θελουν να ειναι « σκλα _ δες > και απο τους συζυ-γους , ο ' ι οποιοι δεν θελουν να ειναι · ' -υμφευ μενοι με σκλαβες . Καταστρεφει κυριολεκτικως την _ευδωθεοιαν των νεαρων Ιδιως γυναικων χαι τας αφηνει , οταν τελειωσουν τιιν μονατονον οικιακην _εογασιαν των , χωρις ζωτικοτητα χαι _δοεξιν . Αν δε υπαρχουν και _φιλ . οςενουμενοι αι πολλοι _ωραι τη _προπαρασκευης του γευματος _ιχουν ως αποτελεσμα την πληοη εςουΟενωσιν . Ακομη και με δλας τας νεας εφευρεσεις η _συζυγος-μαγειριασα , η οποια υποτιθεται , δτι εχει να χαμη και χιλια-δυο δλλα _πραγματα , δεν αΙσΟανετιη _βυτυχης _εις _ιιεν κουζιναν της . Βωρα οι _συσκευαστια _κιιτριιηιγμενιον τροφιμων _ιοχυοιζοντω , οτι Εχουν _ετοιμην την ο _,-ταντησιν των _εις το μεγα αυτο _πνουλημα . 'Η _απιοτερα _επιδιοιξις των ειναι ... η ολοκληρωτικη καταογησι ς τη κουζινα ! ΙΙ αναγγελια _απεγυητευσε τους _γαστριμαργον , αλλα _Ικανοποιησεν ει τυ _επακρον τα εκατομμυρια των ι ' ινΟρ ο ' _ιπων , ο ' ι οποιοι προτιμουν μιαν _ευχαριοτον συζυγον κα ' ι Ενα _απλοΟν -γευμα . Προ ολιγων ημερων , εις την Νε αν 'Τορκην 2 . 000 προσκεκλημενοι τη _Ενιοσεοις των Σ _υσκευαστων _Κατεψιιγμενιβν Τροι | ιμυη _· εδοκιμασαν διαφορα εκλι-κτα φαγιιτα , ως γαλοπουι . αν , _Ν ' οομανδικην _πεστροιηα . ν και _χιμιπανιτην , _κυττοπουλο , γαριοε _» ι ' ι πιλαι ( ι , ολα απο το _ιμειγειον . Τα φαγητα αυτα _ειχον _παρασκευιι . πΟχι _ι'πο _επαγγελμιιτιων _μαγιιριον ι'ι δι . 'Ιφορα σημεια της χιοριις , απεσταλησαν δε κατεψυγμενα ει ς την Νεαν 'Τορκην . Οταν ηλΟεν η ωρα του γευματος τα _((« γητι ' ι _εξετυλιχΟι ) σαν απο τα . _τακεττα και μεσα ε ' ι ς τα εξ ευθυνης π ? . αστικης υλη _πιατιι τιον _ετοποΟετηθησαν απλω δια να _ζεσταθοιιν ει ς του ηλεκτρικου φουρνους . ΛΙ επιχειρησεις _καΤΕιι'ΟΥμενιον _τροφιιμιον εκιρραζουν την _ΙΙειΙαιοτητα , υτι τιι μαγειρευμενα φαγητα τιον θα αποτελεσουν ει · τυ λιαν προσεχε ς μελλον την κυρκοτεραν _( Ιασι ν _ανοιπτυξ _εοις της ηδη τεραστιας βιομηχανια τιον . _Ι · 1 ι Αν ιιι _προιιλε | ιεις τιον ειναι ορΟ αι κιιι Βιν το κοστο των φαγητων _Τ 0 ) ν ημπορεσι _) νι ' ι _κρατη-Οη εις λογικα ορια , τα κοινιονικα αποτελεσματα Οι ' ι ειναι , ως φρονουν ε ' ις την _Αμερικην , καταπληκτικα κα ' ι εξαιρετικως ιυπ . ιγετικα . θα περιορισθουν τα ιιιιιζυγια , αι συζυγοι Οα γινουν ωραιωτιραι , τα παιδια _φρονιμιοτεοιι κα ' ι ο ' ι συ 1 _Τ . υγοι δεν Οα _Κχουν πλεον λογους νι ' ι μη επιστρεφουν ενωρι ς ει το σπιτι . Η _ΧιιΡιΙ ΠΟΥ _ΕΟΑΙυΙυΝ ΚΑΙ _ΕΜΟΙΑΝ 01 _ΤΖΕΝΒΚΙ 2 1 ΚΑΙ _ΙΜΑΑκΟΙ ΤΟ ΑΦΒΑ _ΝΙΣ 3 ΤΑΝ ΕΚΠΟΛΙΤΙΖΕΤΑΙ _Τεραοτι _κι εχταοεις 8 α _« _Βιοιοβουν β _ _ς την χ _« λλι < ρν _«»« ν ιια τη δ ιαρρυ _θμισιω _ τη κοιτη ποταμων χαι δια της _ιλιι > _8 ερ « ς _υιαεεοιως γαι ων _« _Ις Ακτημονας . Το _ιτο 1002 , μ _, _χ . ε ς τι ) ν κοιλαδα του ανω τμηματος τοΟ ποταμου _Ωςου , _γνωστου οημε · ρον υπο την ονομασιαν _Αμου _Νχαρια , ο οποιος χυνεται εις την _μεγαλυτεραν των Ασιατικων _λ . ιμνων , την _Αραλην , _εγιννηθη απο καποιον αρχηγον μιας ορθης νομαδων , Ισσουγκει _ονομαζομενον , ινα αγορι . ΕΙς το _παιιΙ εδοθη το ονομα _Τεμουτζιν . Αο · _γοτερον ο _Τιμουτζιν , Οα σονηναυ νεν υπο την οημαιαν του _( _Ιληιις τους _νομαδχις Των ανατολικων Ασιατικων οροπεδιων και 04 απεκτα την ψημην μεγαλου χατα · _κτηχον _οχι _πλ . εον ως Τεμουτζιν , αλλ' ω Τζ . ενγκις Χαν , το οποιον ει ς την Μογγολικην γ ) . ωσσ ( ιν σημαινει _« ανιχητος πριγκι _· ψ » . Ο _πατηυ του Τεμουτζιν , ο Ισουγκει , διαδεχομενος και αυτος τον πατερα του , ειχε κατορθωσει να _οχηματιση ενα _μιχοδν Μογγολιχον στρατον , ο οποιος πολυ συντομα απεβη αρκετα Ιοχυ ρος , ωστε να πειθαναγκαζη τας αλλ α γειτονικα φυλας να συμπραττουν μετ' αυτου , κατα τας , ιιο αυτον , 6 _ιασκορπισθεντα μετα τον θανατον του αρχηγου , ο Τεμουτζιν ινιεχρεωΟη νι ' ι _ανασυντιΙΞτ ] α . _τ' αρχης , διι ' ι νι ' ι τον θεση , κατα τιιν συνηΟειαν τη εποχης _, ι ' ι την διαθεσιν του _ΑΙιουνγκ Χαν , κυριαρχου τη περιοχη _μετα _ ι * των _ορεοιν Κουν τι κα ' ι του _ΛΙενειλου Σινικοι _Τει-/ . ·» ' · Αργοτεροι · ο | ιιο ο _Τεμουτζιν , επεζητι | σε ηιλονεικιαν με τον _'ΛΙιουνγκ Χαν και _εξεστρατενσεν _εναντιον τοι ' , Ο πολεμο απευη μοιραιο δια τον πρωην αιΟεντην του Μογγολου _αρχτιγου , ο οποιο _κατετροπιοΟη . Τοτε ο νικητη εγκατεστησε τι ' ιν πριοτευουσιιν του κρατους του ει το _κεντρον τη Μογγολια . Χρησιμοπυιιιιν την παλιν αυτην < ος ορμητηριον , επεχειρησε σειραν επιτυχιων κατακτητικων _πολεμιον . εναντιον των γει το _ικοιν _καιιτιδιιον , τα οποια ε · _κυιιΒπνυιντο απο Μογγολοι 1 φι _· - λαρχους . Επειτα οπο ενα ιορισμε ' _νον 7 . Ρ νικον διαστημα , η _δυνιο , ιις της ορ _Λης του ΙΙ-μιι υτζιν ι [ χιν οι ςηΟη , τοσον ιιιστε νιι επιχειρηση _ικστρα _τειας _ιναντι ον και αιτης της Κινα . 'Ο Ι ινγκις Χαν κατελαβε το _Πεκινον , _κατεκτησεν _απεραντου εκτι ' ισεις και κατεστηοεν υπηκοους την _« ινιο των 100 . 000 . 000 ' !· υχων . ΚητιΙ τι ' ι _εκστοοτεια του , τα γι · νηικοπιιιδα εσυ , _ιιζοντο _χιορι _οΒκτ αν απο του _στοατιωτα του , οι οποιοι _ταιτοχοονιος _εκαιον κα ' ι ελε _ηλατηυν ολιι τα παλει που _επιπτον ε ' ι ' / , _ειρας τιον . Περαν _υμοις τιον δυτικων οριων , του διαρκως _εξαπλοιμε ' νοι κοατου του τρομερου Μογγολου _κατακτητοΟ , ει ς την _σημερινην περιπου ΙΙερσιαν , _ειετεινΕΤο τα _( ιασιλειιιν τη Χορασμια , οαχης του οποιον ητο τι _|· _εποχιρι εκεινην ο _ΜιιιχαμιΛΤ , υιος _τοι ιδρυτου τη _Βιυναστεια Ανοι'σταγκεν . ( 3 υτο _ιητλοδοξει νι ' ι _καταστηση το _κρατος του _( μ ' αν _ιιπεριιντον μονσουλμανικι ' ι ν _αΟτοκρατοριαν . ΛκΙ να τυ επιτυχη _, _ισχεδι ιι _^ ε να θεση _εκποδιι > ν τοι' _Χαλιιρα τη Ιιαγδατη , _ι ') _ΠΟτγ _μοι- ν εντολην ε ' ι τον στρατον να καταστρεψη τι ' ι μνημεια που ειχον ανεγειρει ο ' ι α 7 . λοτε κι · 6 ερνηται , χωρις να πολυενδιαφερονται δια τι ' ι ιργα τεχνη η την γνωμην των _μεταγενεστερου . Ακολουθιας εστραφη κατα της Ινδικης , οπου ι ' _ιπωθησε τους ανθισταμενους Ινδους περαν του ποταμου Ινδου . ΟΙ απογονοι του Τζενγκι Χαν διεμοιρασαν μεταξυ τοιν μιαν απεραντον αυτοκρατοριαν της οποι ας τυ _κυριωτερον τμημα ητο η Σινικη . ΙΤερ ' ι τα μεσα του 14 ου αιωνος ομο _> μια επαναστασις των αυτοχθονων κατελυσε την κυριαρχιαν των βαθμηδον _εκφυλισθεντων απογονων του φοβερου Μογγολου _κατακτητου , οι οποιοι και επεστρεψαν εις την _στεπ παν . Ητο το πρωτον εμφανες συμπτωμα μια παρακμης , η οποι α κατελαμβανε ολιγον κατ' ολιγον τα _αποξενωθεντα τελειως _μεταιο τιον τμηματα της γιγαντιαιας αυτοκρατοριας . Τυν Ι 4 ον αΙωνα , ανεφανη ινα ς αλλος κατακτητης , ο περιφημος Ταμερλανος , ο οποιος _ηρεακιι ο να Οεωρη τον εαυτον του ως απογονον του _Τξενγκις Χαν . Δι' _αυτυ κα ' ι νι _οθετηοε _τας μεθοδους σφαγης και λεηλασια ς εκεινου . Ο Ταμερλανος ιδρυσε και αιτο ενα _απιραντον κρατος _εις την δυτικην _'Λσιι ιν , κεντ ρον , του οποιου ητο τυ σημερινον Αφγανισταν και πρωτ ευουοα η Σαμαρ κανδη . Ο υιος και διαδοχος του _Ταμερλανου , Λ Σαχης Ρουχ , ητο μεγας φιλος των καλων τεχνων . Ετσι { φροντισε να ανοικοδομηση _πολλα ς απο τας παλεις τας οποιας προ δυο αιο ' _ινων ειχον καταστρεψει οι Μογγολοι . Λια μιαν ακομη φοραν , & πολιτισμος , αι _τεχναι κιιι η παιδεια ηκμιισαν εις το Αφγανισταν . Πολλα ετη μετα , ο Μπαιιπαρ , ινας αλλο ς απογονο ς του Ταμερλανου , ιιπευη ο θεμελιωτης της _περιφημου δυναστεια των Μεγαλων Μογγολοιν , η οποια _εκυριαρχησεν εις την Ινδιχην . Επειτα απο τα _καταοτροφ'ας τας οποιας _προεχαλεσαν _εις _τδ Αφγ ανισταν . ιρο ιΙΟΟ κα ! 700 ετων οι Μογγολοι , ο ποταμος Χι λμαντ , ει ς το _νοτιιιν ηιημα της _χιιιρας , _ηλλαξε κιιιτην , 'Εχ των περιοχων , τας οποιας αλλοτε ε · ποτιζε , μεγα μερος μετεβληθη ι !» ιρημον , _Τελευτοιοι λοιπον η προσοχη της 'Λφγανικης _Κυβερνησεοις εστραφη ιι την αχανη αυτη εχ τααιν , η οποια _^ αι παλιν Οα ητο δυνατον να αποιιη γονι - μος . 'Τπο _τοιις Βιρους αυτους οι ε « 1 του Σχεδιου _Οιχονομικης Ε _ξελι _' _ειο ς της _χιιιρας απεφασισαν τα ιξης : α ) Να _επονελΟη ο ποταμος _ΧιλμιΙπ _ιις την _ιιρχικην του κιιιτην κοι ( 5 ) νιι _χρικτιμοποι · ηΟουν τεραστιοι ποσοτητες Οδα · τος βι ' _αοακιχΙχοι' σκοπους . Αια νι ' ι _πραγματυποιηΟη η δευτερα _αοτιι _Λποφασις , ι ' _ιπιΙΒααισΟιι η Λ · νεγι ροις δυο τεραστιων φραγμα · τιον ιις επιχαιρα _οημεια ιιπου Οι ' ι εν αποθηκευεται το _Οδοιρ χατα την _εποχι ' ιν της _ξηρασιας , 'Π περιοχη , _ε | ς την οποιαν Οι ' ι χτισθουν τα ιν λογιο φραγματα χ ολεΕται _ΙΙτζισταν , οριζεται δε προς Ν , απο το ΙΙελ _ιιυχιοτειν χιιι πρα ς Ν . Λ . απο την πυ ) ι 6 ολην των ποτα μων _Χιλμαντ χαι 'Α · ριινγχα μπ . ΙΙδ η _αρκεται χιλιαδε ς στρεμματιον ι ιναι Ετοιμοι δια να αποδοθουν εις τη >/ χιιλλιε _ργειαν χαι εχουν _χτιπθη _χιορια , ει ς τα Λποια Οα { γχι ιΤ ( » ΛΤιι . Οοι > ν Λνιο του 1 , 000 , 000 _νιιμκοων . 'Επιχρατιι σχιιιιι ς να _διανεμηΟη ελευθερως η γη εΙ εχιινους ιιι οποιοι σκοπι ' ι '· ουν να την καλλιεργησουν Λ _· _ποδοπχιΤις , Ι ην _5 λι | ν _εργιιπιαν της _Λνοιχοδομησκος _Βχπ Ανιιλα · ( Ιιι η αμερικανικη εταιρια _Μορρι ' οιιν Κνουτηον , η οποια Οα πληροι · Οη Λπο ινα _ΛανιΙιιν 81 , 000 , 000 δολλιι ριιον , το οποιον _εχο ρηγηΟη ι ·| το Αφγανισταν απο την _'Λιικ ριχανιχην _ΚυΟεονηοιν , ΙιΙς ιην χωραν _αιιτην , η _ΛποΙιι Ρπιιτα ιιπο 700 ολοκληρα χρονια Οα _χιιλλιε ργηΟη χαι παλι ν υπαρχουν _εγκατεο'παι , _ιιιε ' _να τα _Εχνη χ ης διαβασεως των _χατακτητων . Ι 0 · διο χαι ιχιι { η | Κ ) _0 νται _ιριιηκι _φρουριοιν , τοζιι _χοληηοιιιιιον ημιχρημνισιιινοιν _πυλοΙνων χαι τμηματα _ιιλλοιν κτιριων , _Λρχιτεχτο · νικων χ ιΑ _καλλιτιχνιχων θαυματων της εποχης τοιν , μαρτυρικι τροπον Τινα ιων ( _υγινιοτιοιην , Αλλα και των _τπηηνοτιοοιν Ικ-Οηλω < Ι · ο ) γ Της ΑνβρΜηΙνης _φυ-01 » ,. _Τε αααβ _ις _ΑμιριΜανοι στρατηγοι χ & _ν _πεζοναυτων κιιι ιι ς _ναυηρ _^ _ος · ι _/ νοι _νηοχςιιομινι _>> να _οιοσου-ν _απαντηοιν εις ια _κρωτημα : Ποσ ον πρ ιπα να _αναιχη ι _. _οας 7 _ρω _^ _ιι ς τα β ασανιστη { ια Ιι _νηοΟτοΙ ς αφορ α τον συνταγματα ρχη * Σβ α _μπλ , ι / Ιυα ' α , - ' 17 Ιπ ον , ο οπ οιος ιβ ασαν _ιοΟ η νηο των Γορι _ιακορια _των καΙ υ · Ηε _νραιι _'ι _ψενιη _ιηΧτοαιν , ' οπ ιιχι : _λαβ ιι μερος ιι ς _ιτοΧεμιπτι _ς _ιιι ιχ _ιιρ _η οας ..,. _ιια χρι ) αιιος - _μιχρο ( Ιαιν , XI ανακρισει ς υα _οιαρπ ινυ _νν τριι ς β δομαδας και απο ια ηα _· ριαμα _χτ _οι Οα _Αιαιιιατωυ η αν τα ι ' _ηοαε « ι / ι _)) ρια _οιχαιολογο $ _ν την αταοιν του συνταγματα ρχου ι ) αν ιο σω / ια ιων πεζοναυτων φ ρον η οτι ι ιιμ ηιν οιτος να ανηαιαΟ _ι ) μιχ _ρι θανατου . •—Μια κοινοπραξια Βαλλων _γαΧαχ χ οχ ιμων _ει ς ιο Μ κν ( _ΥτΙ _ιυι αι ν υπο _ιοχ ιμην νεας συσχενα ς οια την ιιασ _τερ ιωαιν τον υη _^ ακ _ιος _, Χειτουργ οΟααν $ ι ' _υιιεριωυυν αχ τινων . Δια _της μιΟο _ιον « _υτ >] ς , ι ) _υιιοια καταργει ιην _Οιρμαναιν τοΟ _νιΙΙαχΒος · , _ιουεο _απηιιοιιοιι · _εαι Ι _ιλ , ων ιων _Ι _ιιιβΧαβ ων _μιχ ρ _ηιιων χαι αυκιΒπι να οιαπ _/ _βι _/ οΙτ Αχ _ινβ υνω ς _ιηι οχ τω ι )/ ι / _οπ _^ . —Ο Ε _ρ > ισιος _'ιι ιιιι , ιι ς ιην Υεαν ΟρΙ _ε ανην τΛν Ηνωμ ενων _ΗαΙιτειων , « _ιιπιΙικ « _ιοΟι ιι ς ιι ρι _στιμον 1 β _οολλαριων , διοτι Ιι _ινρο _ΓαΧ _ηαι- _ηινταχ ις ι ' _ντο ς γο ( Ι δωματιου του , εναντιον φπν _πΙ ομαιο ς , Ει ς τας ιιαμι ιοιιιρ _ιας τον ι πρ οεδρος του _ειπιι Ι _ιε _ρ ι μου τ λ ψαν τααμα « αι βα » ι τ } - ικΜα _ξεο _α-πΑ _τΑ ιιροσ _τιμον Ι ' . τα Αμεριχ ανιυες _, η / αα _ητοικ _υιιηρ ετρια , £ _ημιρπ «/ _ΟΙις · _, »} ανα λογια αυτη _ιφθασε ατο ινα προς 112 . Δυο ειναι οι λογοι της ελαττωσεω ς του αρι & μου των υτιηρε _τρ _ι ων . Π ρω _τα-πρω _τα , Εχει _μιιωΟη ι αριθ μος των _χορι ταιων ηου με ταναστευουν απο την Ευρωιιη . Δευτεοον , οι μα υρες μορφωνονται σημερα καλυτερα ΗαΙ οι ν θελουν να γινουν υπηρετ ριες . Ας αημιιιοΟ _!) / ιε την _ιυκ _βι ρ _ι α αντη _, δ ' π δ μεαΟυ ς των υπηρετριων σιην Λμεριχη διν ειναι _οΙονΙου ι _· 'ι ) καια ( ρρο _> Ι [ θς . 0 _> _ιαειι ια 160 _Ι _ολλα ρια τον μη να , _Εις ιην _ικρ ιοχην _Μηενειενιο των _Αηεννινων της Νοτιου ΙταΙ _ι ας καπνι κοι χθες χιων χ ρωματος _ιρυΟρου . Πιστευεται Οτι αιτια τοΟ « ιονιου χρωματιαμου της χιονος ι ) σαυ _>} _τ > αι · αιτ ιωδει ς Λιμοι , οι ο' _σοιοι _εο · ρ _ισχ ονιο _ει ς τν ν _ιτμ _ααφαιρ αν . — 'Ο πρ ωη ν β ασιλευς ιης Αιγυπτ ου _Φαρο-ιιχ ιχει — κα · Οως φαινεται πολυ ομορφο χ αι πολυ μιχ αδοιιχα _νι _^ ιο . Ο διευθυντ ης _Αοιπον Ινος Ιππ οδρομιου ιοι ) _'Λ / ιιΟιΙρ _^ οιι ιχ _αλεαε χ ι ν Φπροιικ να παια « _ολοο ( 7 ι σι « Μ ι _βραδυ _χ ην ηαραατααι και ιου προσφερε 8 / 1 λι ρες _υπδ _ιον απαρ _αδητον ( μας _Ιιραψ , οχ ι υα γιλα με _χ _αΟι ε _/ _ι _χ α _ιρια . Μ ' αυιο ια κολπο , δ _οανΟυντης του Ι π ποδρομιου _Ιλ _ηιζει υτι το ν _« ιλι ο ιου Φιι ( _πιι « βα με ταδιδεται αι ολοχις _τοιις Οειχ τας , ' _ι ) Χαρρυ Τιχρα _χ ιρ _, Ινας απο ιου ς · διχ αατα ς της _ιιμιριχ α · _νιχ ης π _ιιλειος _Ι ' ιιαρΙστ _ιιουν , ιιχι _χιιοιι ιο _αυτοκινητον του , ΚιιΒιβα απο μιαν εβ δομαδα τδ { _αναβ ρηχε _ιιβ _ικχον με Β ( Ι /{ ης Λνυπ ιΙγραφον «»|/ ιι (' _ιο / ιηι _ΛΙι α _μι ιιιιγχωρητε , Ε ιιοεπι να μιταφ ε ρω την _ααυινη _γυναικ α μου ιις τα ς « _χιας · ιης Χαλιφορν _ιπς κιι ι )) νη }> ΜιΙσ 0 ι ι > να προιιφυγω ι '» ιο ηι ) Βθκινι ) ιον ι / ης · , — Η Αιιυθυναις ινας Λρι _- ιιιΟΗ ρατι χ _α υ χ ι _ντρ ου ιιιιιιι χιαα _- σ «« _ι ι / ς · τα ΙΙα _ν Ιανειρον Λιτ η γΑριυ « ε ν ιις ιην αρχηατ _ιιιν _ταυ χ / . ν _τρ « ι να _εχ τιλη το _αιι _^ _οιρι _- _λις ι _} ς _ιλοχ λη ραν την ΙΙ βα _ζι _· Ι _ιι ιν Βοηνο υΑι Ηανε ς διν / ι ' Ηνο / κΤ- _, δια ιον λογον ιιχι _ικιρ _αιυει ιΙ _^ χ η ν ιχ _υτοχ τον _ιαν , _Πβι ημι ρων ιιυιοΜχ _ονιιοιν _ιις ια κεντ ρον _( ιυ _το δ _τ ' ριιο _ς ιου 10 Π _4 πελατ ης _χ ου , _χαΟ ' ι /» οτι ιμη _ν Ι _/ χου _ε τΛ τραγουδι ταΓια . —ΛιιΛ _ιριιινα _, ηοιι ( γινι Λ-« α τΛ Π _ανιιι _ιιιτη _/ ιιο _εοι ) Κ'βγ _ττΙ · χ ν _, _ΛιιεΑειξι Ιιτι αιγα _-ιχ _ινιι {· _(« φανιιονχη ι ιΙλΛ ιις ' Ηνι _ομι _- _νις _ΙΙα _λι _τ _ιΗ ς οι { _ιιχ ηι ιτ _φε ς . Κιιια την Ι ρ _ιυναν _ηιιιην , πριν ΑηΑ ΓΟ χο _ανια , οι ηιΙΙΗ _ιιανην- Να μην ιιιιτρε . Π _ι _, _τε _ιιοτι _οτΛν ηηνυιι _ι _ιταλο χαι το ηκαιαοταιο οιομβχινο - σοΟ χαλαοη ιην Α _· μερα , _νΛ ωνηκουφιστη ς καΙ να _αιιαλλιχνης Λιτη την _αΓιαθιοΙον _πι τ < ι ταχειας ενεργειας ΛΛΚΑ _· _ΗιΜ'Ζιι Ι' Λιν ειναι καθαρτικο καΙ οιιΟΒεΙιηποτ _ι . _μκορειι , _νΛ το _ιταριις , ΑΑΚΑ _-ΣΕΛΤΖΕΡ Λοκι | . ιαυμ ι . νο καΙ _ωοφαλις . _ιυγι-ιχο καΙ ιαχιιας _ινιργιιαι , 0 ΠΟΛΕΜΟΣ _ΕΜΑΙιΠΟΝ ΤΩΝ ΧΙΟΝΩΝ ΘΕΡΜΑ _ΙΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΝΕΑ ΤΟΡΚΗ , Μαρτιος , — Στοατια ολοκληρος χημικων , εργατων χαι τεχνικων ηρχισεν ει τας Ητωμ . Πο ? . _ιτειας _αδυσωπητον _πολιμον εναντιον ενος _επιχινιυνοι ) _εχΟοου — του _χιοντου και του _πα-γου , που καλυπτουν / . ατα τον χειμωνα του δρομους . Η _μεγαλη αυτη εκστρατεια εχει καταβροχθισει κατα τα τελευταια ετη μεγαλα ποσα _δολλαριοη- ' αλλα τωρα αποδεικνυεται , υτι ηξιζε τον χο _τον . Η κατανα / . _οισις βενζινης , η οποια , προ , εΙκο _σαετυ'ιι επιπτε ιον χειμωνα κατα ι » % ειναι σημερον σχεδον η Ιδια με το Οερι > ς . 3 ( αι μονον ο ' ι φοροι απο τιι καυαι _( ιΛι ισοφαριζουν ει ς τυ πολλαπλασΙον τι ' ι δαπανα τοι _« _ψο / . ροι » πολεμου ε ! : τας μεγαλος δδυκας αρτηριας . 'Λπα ' ευδομαουη ' , ιιτε ηρχιαε να _χιονιζη . τ » συνθημα του _συναγειιμου αντηχησε και παλιν ε ' ι τα ειδικος υ . τηρεοιας τοιν καθ' εκαστα Αμερικανικων Πολιτειων , Χιονες και παγοι ηπειλυυν νι ' ι αποκλει σουν _μερικου ο ,. <> ' _-αιους δρο ιιους ει τον _ΙΙο ρραν . Ει την _Σιειιρα _Ν ' ευαδα χιονες παχου 15 μετρων δεν αποτελουν καθολου _σπανιον _πραγμα . 'Λλλα το _ιιδιλ _( 7 ις _ιΗιιοκιιμενον προσωπικον δεν _ανησοχ-ησεν . Ο εξοπλισμο του περιλαμβανε ι απειρα μεσα : Κοινα σκκ φειπικα εργαλεια , μεχρις ιιοικων _προστατευτικων φρακτων εκ χαρ > τοι · και των πλεον _συγχρονισμινιον _« υπερχιαναροτρων _» , Οι _χιιμικοι προσεθεσαν νεα μεσα ει ς τυ ο , τλοστασιον : Αλας , φλογοβολα και εκρηχτικας υλας . 1 ' , _ιΤι δεκαετηριδας , ολαι αι μεθοδοι δια την / αταπολεμησιν τη χιονο ς _ιιχον αποδειχΟη _ανεπαρ · κει ς . _ΣΙιαιι . ρον , η φυσις _καταπολε · - _μειται δια των _ιδι _οιν της ο . _τλοιν Τα _ταΛΠχα _επ'στρο ' ιματα των δρομων και , τα _διαλ . υτικα αλατα _ανει , _αιιον _τιεν ρολον του ... ηλιου ! Τ « χιονια και ο ' ι παγοι _εξαναγζαζ . < ιντ < ιι να λιωσουν , πριν προλαβουν να καλυψουν τους δρομους , ιυ αλατι παιζει ακομη τον _κυριωτιρον ρολον . Ελικοπτερα και _ειδικα αυτοκινητα τυ σπειρουν ε ! ςτιιυς χιονισμενους δρομους . Α · _ναμιγνυεται με σκοτεινου χρωματος στακτην _, δια να _απορροφφ _ευκολωτερον την ηλιακην θερμο · τητα κιιι νι ' ι _επιταχυνη την _τηξιν , Ταυτοχρονως δε , αλλιιι χημικαΙ _ουσιαι _ιξουδετιριονουν την ε . τι ( _ιλαιιη ιπιδρασιν του αλατος επι των μεταλλικων / ιερων των _αιτυκινητων , Ακομη καλυτεροι , αλλα πολυ « δαπανηροτεροι Εχουν αποδειχΟη οι _ιΟιρμ _ιιινομενοι δρομοι ·!· . Οι ειδικοι προβλεπουν λαμπρον μελλον δια τι ' ιν _μεθοδον « υτην , η οποια εδοκι _μιισΟη ηδη ι · _Ις δευτεριυου _· σας _οδυυ ς , Σχετικοι , εκφραζονται _ελπισες , ιιτι Οα _ημπυρεσμ να χρησιμοποιηση ω πηγη Οεριιαν _· σεοι ς η ατομικη ενεργεια , Λλλ πι _προσπειΟειαι _ιιποιιλεπουν εις την ιπιτα χινοιν της τηξεως δια _ιι ' ν _ιΙνιι . | ιιξιοις ειδικων χημικων οινιι · ων _εΙς το τσι μεντα του _οδικιιι ) _επιοτ _ρωματος . Με τον αγωνα δια του _ελιοθεροιις _ιιιιο τα χιονια δρομους , ουμ · ( _ιαδιζει κιιι ο αγων δια το ξι : _χια _· νιβμιι των _οιδηροτροχιοιν . ΙΙρο τοΟτο , χρ ησιμοποιουνται _μηχανιιι _, ιιι οπαιαι _εκσφενοονιζουν ιμλυγιι _ η Λερι ιι , _ιι , _ιιης οι κινητηρες τιον αεροπλανων . ΛΙ συσκευαι _ιιυτιιι _τοποΟκτοΟνται εις ιιδιχον _ιιχημιι πριι _τι | ς ατμομηχανης τη ι ' _ιμα · _ξοπτοιχιιις , _ΙΙαντυις , _ολονεν πε ρισαοτιρον ε . _ιιχραιΒει το συστημα της _πριιληψι'ι υ της αιιιιοιορευσευις παγου κοι χι _ινιυν απο την προσπαΟεκιν Τη _εχΧα _ΙΙιι _ρισεοις των ηδη _αυιισιι _ιριυΟεντιον ιμποδιιον . ' _Οποισδη · ποτε , ι ' ι προοδος ειναι ηδη τοσον μεγαλ η , α ' ιστι : ο _κιτοκινητιατης διν ( _Ι Ιι . τ . ιΙ πλε ον με τρομον τα _πριιιτιι ιφαδας του χπμωνιις , Ι / _ι , _^ ΛΙΑ ΕΙΣ ΤΟ 0 ΙΕΗΙΤ . ΙΝΣ 7 ΕΡ ΕΙ το 'ΛυΤιακιον του _Οιεπιμινσιερ εδοθη την _Τεταρτην μια συναυλια , _πυο _ννΙ σχυσιν του ερανοι- δια τι ' ιν επισκευην _τιιιι ΑΒιιιαειου . _Ανιιιτι ' ροι , ο οια Αρ θουρ _ΛΙπλι :. διευΟυνυιν την _Φιλαρμονικην Οιιχηστι . ιαν του Λονδινου , κατι ' ι τη ν _διαρκιιιη μιας δοκιμης τη 01 _'νιιΙ'λια . ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΩΜΟΝ ΤΗΣ Α ΛΗΘΙΝΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ Στ ' Η _μεγ αλομαρτυς Αγια Γαρβαρα . ΤοΟ Χ £ Τ . ΚΟΥΚΟΥΤ _2 ΑΚΗ 2 ον Ο _Διασκορος , | ιη αντιληφθει ς την πραγματικην σημασιαν των _λογιον της _θυγατρος του , _εΟεωοησε καλον να μη επιμεινη _περισ σοτερον . Απεδωσε την _οργην με την Οποιαν απηντησε κα ' ι την _αγανακτησιν της ε ' ις _στιγιαοιιιν εξα <| 'ιν Ενεκα του ποθου αυτη ιιποις παραμεινη παρθενος και _κατειιηκε απο τον πυργον χωρις καθολου να την πιεση κιιι χωρι ς να της ειπ η σκληρον λογον . —Με τυν καιρον , ειπεν απο μεσα του , Οα συνηΟιση εις την _ιδε αν και Οα παυση να Οεωρη τον _γαμον ως κατι _ασυμυιΟαστον με την ηλικιαν και την _μορφωσιν διασειστα την ειχαν επηρεασει και αι _προσειιχαι και οι υμνοι προς τον _θιον που εμαθε νιι ψαλ λη με τας χριστιαγας συντροφους του εγκλεισμου της . Εαν δε _εξανεστη ει την Οεαν των δυο παραθυρων , _τουτο εγινε , διοτι _τ ' ι _υαριιαρα με . την _ενορασιν τη αγνης χριστιανης _επιστετιεν ακρα _δαντα ιιτι μονον ο αριθμο τη « τριαδος » ητο της χαρα κα ' ι της ευτυχιας το _συμι ' ιολον . Τα παντα εν ονοματι της Αγιας και Ομοουσιου κιιι Αδιαιρετου Τριαδος και _οι'δεν _οινευ αυτης . Ακομη και αυτο το σημειο του Σταυρου με τα τρια δακτυλα _ηνοιμενα γινεται . Οενος . Αυτη δε εξηκολοιιΟηβΕν Εκτοτε να _κατεδαινη απο τον πυργον σχεδον καθ εκαστην και να _ιιτταινη εις τυ λουτραν οπου εβλεπε _τ < Ι τρια παραθυρα και . Εχαιρεν η ψυχη της . 'Ο δε _ιιι αναγαθος και ελεημων θεος , δ τι ' ι _παντπ γνωριζων προτου νιι < _τνμιιοιιν , ιφωτισε κατα τροπον εξαισιοι · και θαυμαστον την ψυχην τη _ΜιιρΒιι ' ιρας και εγεμιζε την καρδι ' αν της απο Πνευμα λγιον και _, τιιροησιαν προς τον μονογενη Αυτου ΤΙον κα ' ι Κυριον ημων Ι ησουν Χριστο » . Τοσον δε Εντονος ητο η -ψυχικη _μεταρσιοι σι της παρθενου _ΙιιιρΟαρα , τοσον μεγας ο ζηλος _»»»»^»»^^^» ι »»»» κ _»»»»^ ι »»» _Η · η » Ι » Εντος αων ημερων εις το « Ε θ Ν Ο Σ » Η μεν _° < λειτερ χ χχ ' ι εχ _ιχληχ τιχ ω _τερχ μορφη της _ΙστορΙκς _χλ ! _της Χριστιανοσυνης ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Η ζωη _κκι το εργον του , Οιτο του διασημου Αμερικανου συγγραφεως ΦΟΥΛΤΟΝ ΑΟΥΡ 2 Λ . ΕΙ » Εντος των ημερων εις το « Ε ΘΝ Ο Σ » της , _Κπειτα , θα 6 αλω και την μητερα της να _της _δ | ιι ? . ηση για να _τι | μαλακωση και νι ' ι την καμη με ομορφο τροπο να παραδεχΟ η τυ ορθον , θα αφι ' ισοι , _ιι _μοις , να περαση καμποσος καιρος και , θεωρω , ευτυχημα οτι μου ' παρουσιαζεται αυτη η ευκαιρια δια νι ' ι _περιοδευσοι ανα την επαρχιαν μου και να _μετιιιιω _ιις _Μιλητον , ΙΙριηγην και _υφεσον ιιπου ειχιο τοσα εκκρεμεις υποθεσεις να τακτοποιησω , Πρ ' ιν φυγη , ομως , διι ' ι την _πιριοδει αν του ο Διοοχορος , _εκαλεσε κτιστας _τεχ _% τκους και « ΙνεΟεσι . ν ει ς αυτους νι ' ι τιιυ κτισουν ενα λαμπρον λουτρωνα , συμφωνα με τα σχεδια τα _Λπιιια απο πολλου ειχεν ετοιμασει . Κμιτνεν ει ς τι ' ιν Βελασον , εω τι ' ιν ημεραν που ευεμελιωΟη το _κτιριον και τι ' ιν επυμενην Ειρυγε διι ' ι την μακραν _περιοδειαν του _ποιι _υπελο · γιζεν οτι υα διαρχεοη επι ! Ι εοις • 1 μηνας . ΟΙ _κτιστ ια ηρχισαν το ιργον και προχωρουσαν γοργα . Ο λου τριΙιν αυτος ητο εις _ιακραν αποστασιν απο τον πυργον μεσα _ει ς τον οποιον ητο κλειομενη η Παρ _( Ιαριι κιιι , απο τι ' ι σιδεροφρακτα παραθυρα του πυργου , ι ' ι πανεμορφη κυρη _παραχολουΟοΟσε το κτι ριον δια το οποιον { _χρησιμοποιουντο παλαια _λειιχιι _μ αρμαρα μεταφερθεντα απο τιιν _Ιιφεσον και τι ' ι πβο [(( ιι _||>» κοκκινα μαρμαρα ποιι εκυπτοντο απο ιο μονιι-Λιχον _( _ιαρμαρουουνον τη Μυκαλη χαι _βλιιαινοντο επι τοπου . ΙΙ _ΙΙαρΒιαρα , _ιπαχ | _ιελι | Οι ! _ισα απο _τι | ν ι ' ιπουσιιιν του αυστηρου και _συχνι ' ιχις σχλιι ροΟ πατρος της και , Οελουσιι να [ δη ικ του πλησιον τον λουτρωνα του οποιου η _επιιΥδεδυμονη | Ι & μαομαρον Τοιχοποιια ειχε . πλεον φθασει Ι' - _ι . ις την Λροφην , κατρ ( ι ηχ _( μιαν πςιιοιιιν Λπο τον πυργον χαι ει-ΟΓλΟουσιι _ει _ς το λοιηοον _εξηταζι : _Οαυμαζυυπα _χαΟι : λιΙιτομ _ερειιιν . _Παρπτηρησιι ν , _( _ιιαος , ιιτι η οι χαδομη _ιιχι · . Λυο _μανον _παραΟυριι , μιχρ α , υψηλα χαι αμφοτερα πριΙς την Ιδιαν _πλει'ριΙν του κτιριου . Τοτυ , ιξιινεσιη _ιιιιρνιοιιος η χριστιανικη της _σιινειδησις και _εξεδηλωΟη με _ιιλαν _τ » ιι τΛ _πλιιτος , η προς τι ' ιν _βρηπχι'ιιιν ιιιυ Χριστου _πιπτις αυτης . 'Π _πιστις την οποιαν της ειχον διδαξει , _Λσηολως , κατιι τυν _πολυνρονιην _εγχλεισμΟιν της _| ιεσα κις εκεινον τον απροσιτοι · _πυργιιν ιιι οιδασχα _λισσαι χαι αι Οι : ριιιιαινΙδι · ς τη » ποι ι ειχαν _ηιητει ' _ιβιι _εΙς την _νιιαν _Ορησχειαν χαι < ΙαπιιαΙΙΙ | » ν ονοματι τοΟ _ΧριστοΟ πολυ ποιν Λπο αυτην , ΙΙ _πιστις την οποιαν _καλλιεργησα με τι ' ιν _Λναγνιιισιν _Λποιιπιισματοιν της _'Λγιας Βραφης τα , ΛποΙιι κρυφιοι » · _( _ποομηΟευεκι . ΤΛ Οιιια _χηουνματιι τη { _Λγαπης χαι της _μιλλουσηι ζοιης ποιι τοσον _φιοτιινα χαι _ιπιμηνα χβΙ Λ · Ινκαλεσιν _αμεπιος τον επι κε-<| ι ιλης των _χτιοτιιι ν _τεχνιτην και του ειπε : —Διιχ _τΙ εκιιμιιτι : μονον δυο παραθυρα — 'Ε _τσι μα ιπροπταξι : ο πατηρ σου . — 'Κι ' ιν _ιχιι μνατε τρια , τοτε το λουτραν Οα ιη _ιοτιζετο καλυτερα . —Κα ' ι , τωρα _ι ' χει _αρχετον ηω ς —Λεν εχεις _δικ ιαον . Κα μετε γρηγορα και ενιι τριτον παραΟυρον , εκει , _αναμειια ει ς τι ' ι δυο που εχετε καμιι . —Ηελιο νιι σε _υπακουσοι ειπεν ο τεχνιτ ης , Λιοτι συ εισαι η Ουγι ' _ιτηρ τοιι _αυυεντου και Τυ . ταρ χου , αλλα δεν τολμω διοτι , οταν ιπιατριψη ι ' ιπιι την _περιοδειαν του Λ πατηρ σου Οα με μαλιοση . —Καμε ιιυτο _ποι' σου λεγι » , χιορ ' ις _αργοποριιιν ! τ « υ _απηντησεν η _ΙΙαρΙιαοα , και _εγιιι Λναλιιμ ( ΙΒινοι να < ιε Βιπαλλαξο ) απο _κιιθι 1 ευθυνην απεναντι του πατρος μου 'Ο τεχνι τη δεν _ι ' φεριν δλλην _αντι ρρησιν κιιι _ι'ΙΙαλεν αμεσιο _τοιις κτιστας και _κιιτεσκευασαν το τριτον _παςιαθυρον εν τιμ _μεσιμ των αλλων 6 ι « ι και _Λλιι ον 6 ι | ιι |· λιΙτερον ιιιιιιαν , _συμιριονα με . τι ' ιν εντολην που Ρδοι _σεν η ωραια παρ τη προ την Ορησκειαν του Χρι σιιιυ και η αφοσιοισις της κα ' ι τοση παλιν η ες ουρανοι ) Οιια _Λυνα μις η οποια _εφωληαζεν _ιι ς τι | ν _ι | _ιιιχι | ν της ωστε , την _τριτ ην _ημεριιν που _κατηλΟεν εις τιι λουτραν , εαταθη προ _της _κιιλυμιιη-Ορα _αι'του—δηλαδη του _λουιηρος—χαι μι' το _προσοιπον _Τι | εστραμμενον προ ανατολας , εκαμε τρει ς ουρα με τυ δαχτυλον της το σημιιον του Σταυρου _ιις τρια μερη των μαρμαρων , Κιιι _τδτε—ιι > του θαυματος ! Τδ τρυφερων δαχτυλον της πανωριιια ς παρθενου Γαρβαρας , _υιιιιιν να ητα σιδ ηρα κα ' ι οξεια _μιιρμιιρογι . υππιιυ σμιλη , εχαραξεν _ΙιαΟιις λακκους μεσα εις το _μαρμαρον κιιι το σημειο του σταυρου _παρεμιιν ι : εμι | ιανις χαι ανι : ξ ( τι | Ι , ον κιιι ι : 1 ς τα τρια μερη . ΟΙ _χιιραχθεντες αυτοι υπο της 'Λγια ΙΙα _ρυαρας Σταυροι , παρε | ιι ινι ιν ζωηροι και _Λπιι ηοτοι δια μισου των αιωνων χαι _σιιιζον τιιι μεχρι σημερον ακομι _) , ως _διΕγ | ια _Οιιυματουργικιιν _της δυ · _ναμι'ιιι ς του Θεου κα ' ι της προ ς τιιν _Χριστυν πιστεως της Αγιας ΛΤ 1 ΙΟΝ : Το λουτραν που κι ' ιμνκι θαυματα _Οεριιπειιι , · -Ι Ι νεα πηγη του Σιλωαμ , — Ο _Διαοχιιρος απορει και _δργιζι _· - _ττιιι ' —Τα κιιτΒιΛΤνατ _» ειδωλα κιιι η πρωτη ομολογια της Παρ ιιαρα , — Ιινω ο σκληρος 'Βυπαςι _χι _|{ συρει το ξιφος δια νι ' ι κα _τι ιοφαξη την κυρην _τιιιι _ιχεινιι καταφευγα _ει τα ιιριι . _, ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΑΙΑ ΤΟΥΣ ΑΔ _ΕΝΑΣ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΝΕΟΤΗΤΑ _ΙΝΤΟΣ 24 _ΩΡιι Ν 01 ( ι _(< ιΟαν _^| ι < νοι _ιιηωλκ κιν _ιης 0 _·>·| ιΜ , «· οι ηιιοχονιις _^ ν < _νοοπηΩι ( ης , , 1 _Λν «· ι { ης του _ΟοΙματας _, ι . _·< _ιι < 1 | . οτο ) _οιμαιπς _, _αιιινιιτου ι · νι )| ιι | _,. _ιιι » ιι Υηι , _ιπιιιιΛης πο _^*« 0 ' » 'Ι » ηΗ ( ι >> ι _ 0 ο _( ιν οιην . μυυηυν την ( _ινιικιιιιιγιν Λ ι » , _κιυς _« _ι-ινιις υ .. 1 ι ' _, _ΛιιιΟικ _ιινοΟ _Ιυφου . ΙΙ νιπ πΟιτ ) ι _1 ν < ιΜ _«& λτ _· ψις _χιαορΟωνιι _ιην _, _ιοχιιαν _κ _*!^ _«& Μπλον _ικιιχιφηςιΑν της 'οωιηις _ιις τοι * ι ι . _ΑΙν . ις χαι το πιιι | ι <| ους , ΛιΛιι _ΑφΟονον και χιιΟπουν η μιι 9 _ΙνΑιιγιιμωνη τ _6 ν α & ν κιιι ιην μνημην ο « ς μπ . πι . _{ _χαμνκ νΛ οΙαο » νΟι | ιτ ως νεος ΛνΟ ( , Ηι ) ι _'» ς _ινιΛς Η η | _κρ ·· ιν . 11 υ _< ιγ > μιιη , το _οιΗΜικυν ι οικο φι . 0 | ιι . « _ον | _ι 9 την , (· Λι . μπθι _| ιην · _Ι ·( ικιπιι , _ΛπΧτ-ιν _χοηαιν _ηΛζ ι . _ηηλιιιιιιπ < 1 λΛ τΒις _ιγχπιιηπιΜ τω 9 _( _ΙΜνιον κιιι • _Ιοχιζι '· ν < - _Λιι » _π 7 <· ν ν ')·*!* και Λι (< γι | η )·( ι {» ηΙ _ι _τιις _1 Μ _ωυων _ι <{ _ι Λε χ _{ 1 ι } _ιας _ι ( _κινβν > πν _κ _< ι ( η _^ _ντυγιΜΙ ιο _^ φιιπιολογιχη _. Η ¦ _' _κ . _ιιιχιιι Μις _ΗητπηληκιιΜης _( _ιυιης _Λνπκιιλιιψη _^ , _καΚιομενης !{< % ι' _^^« _Ο < ιηηο _$ _' ' ι «' ' ν | ι » ν * λι | νις την Αμ _^ _οι _» χην _ωοιΒ _πιιιλιιιιιι π ·')( , κι _ιιηιι _Βιλοι _· ιοηΔ _φ / ιθμπΗιιιιηι ( Μ '> ι μι 1 ιην ιγγυι | 0 . ν _ιιλιι _ιτπ ιΝπνοηοιηοιιι _^ ι | _/ _πιητοοφης ιοιι ) 1 ντ _* ι . ι μου , Λι | _λ'ιΛιι ιο IIΜ · Τ 4 _ιιπι _ηοιηιι νΛ _οΛς *< 1 | ι || νιι _ιιΙιιΙΙιι . _Οηιι : _γι | ιι _) ιυς ιΙπΛ _Ιιι ιιιην ' « ιιι _ενωνηιιχιιηιπι κιιι _χαιφ _ΙΙ'ΙΙΟ _χοΜια ιαιηνοι >< ' ιν _ψΥιινιΙα χια ι _? Λιωοπ Ιπ | ιΙΤ 0 ι < Ρ _( ι « _Απλως το Μνο * ηιυ _» Μι 1 λιι | ι | ια κοι κΙο τ ι τΛ _χρημαι _, σ _) ( π ο ς πιοιι ) _, Το _« _ΙιιιΜον , _Λιπ ) . ι _) ι _ηνναμιωρ _, _φικιλιυιον ικ ιΗ _Αιιικιων _κιιιιιιζη { λα · Γα _^ μ « _ςιι _^( _4 ι , 5 ιι ? _Λιιιι Ρωμ ψ και 2 « ιηηοΙτ ) Μ ) ιιιιιοποιιιειι ΙΙ μεγαλη _ζιιιι . μηορικη _πιινη _· γυοι των Ιαματικων ) , οιιιρ < Τιν Αγ Αναργυρων Παφου , Αν ·· _βλιηΙΙη , λογιρ κακοκαι ριας χαι ΟΛ γινη τι ' ιν _ιιιαν _Μηρτιοιι , _ΒΝιΙ _ΙΙΟΠΟΠΙΙΙι λι · να | _ιιι _ιινΒι _ιΤρθρου ' . _'Ι τι ιυ περ ' ι Ακινητ ου _Περιουσια _( Λιιικιι _τιι · Χ »!»· 'Κγγραιι ης και 'Κκπ | ιησι' ( ιις ) _Νοιι _οο _γνιοπτοπαιειται ιιτι α Σ τ _ιικανος Νικολα _Κουσουλιοιις , ικ ΙΙαλιτι χ ιιυ , συνι ηοΙνησι ! να πιολη · _ιι | Ι τδ ανμ <| ιρον του _επι τιιυ κτηματος υπο αριθμον ι γγραι | , ης Ιι . Ι ! Κι ) Ι . Ι , · Ι , _· υ χαι ιι _τοηουεσιαν _« _'Λ _ρχιιτζιει _» _χιοραφι II σκαλες ' . ' _προσι . κιιι . _ιιιιιο τι _ι . ποδ , το 1 ) Λ ΙιΒοιοΙιιν ( Ι χοιριον 'Λ _ργατι · ς , αντι Π ., η . ιι . ει ς την _'Λντινδνην _Αςιτιμου Χ '' Ιορδιινου _, ικ Χ ( . ιυ · _σιδο δυνι ' ιμιι δηλοισικι _πιιιληοειιι Νο . ι _Ιι , 'ΙιΟΒι Ι Κτημαται . ιιγωι · Λι υχυιαιΙις , _ι ' , ' ι- ! Ρβ _? / - _» ιιΝ ' _^ : 1 , '' Τ- _^ 1 ' / ' '· ι / '' -. / ¦ * ' : _Λβ _^ ' _^' - _ ¦ _' } ¦ ' ' ' _^ - _ιιι τ _^ Κ : ¦ _Μ 8 Ι _^ ΙΙ ' » ι * 0 > ·' ·| » . _¦¦ ' ι : ' ' 1 ' _1 _ι « , ν , 0 ' » _/ . ' : 1 _ι' : > ι ι , 11 _^* _^ : _· - ιο * . » _¦>/ ¦ ' | εΞα 7 . ΕΙ _^ | το _·( _ΗΟγ _10 Ν ] _ΜιΜ Μ » Ι _ΜΜ ΜαΜ ! Μ ιΛ » Μ 1 _φΚιΑ Ι ΣΤΑΔ ΙΟΝ _Β-Σ-Π- Ι _ΛΟ ρι _βν _ΧΛΙ . Η _ΛΙΟ _Ν 1 | Η Κ _ΞΛΠ _' Κ 'ΠΙιι _ιΤ 1 ι ι νλιλ φι · : ι ' ( ι . ντο ς _υ Ι ΣΤΝΛΝΙΗ 5 . Ι Σ Η ΑΥ _'ΜΑ . ! Ι ι 1 ΕΠΛ δια τον II ' Βυρον Ι του _ΙΙαγκυ _.-ιρΙι ιυ Ι ΙΙ ριοταΟλημιιτι · Γ Λ' κατηγο ρια Ι ' ιιρ χ 4 _ναο , £ _^ { :- 1 3 , 30 μ . μ . Ι _ΙΙΙΙΜιιηιΓΗηιΙΙΙΙΙΙιΙΙΙΙΙΙ ' _ιΙΙΗΜΜΙΙ _, ΙΙιΙ _ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΒΙΚΟΝ _ΒΡΑΨΚΙΟΝ _ΛΙ-ΥΚΠ _ΙΙΛΣ • 1 _'ακ . _Κτημ . Λ . Ι . Ι : ι . Β ι ) . ι 2 Ιι _'Κλπινιχη Χ ' ' Α νασταση Ι _'υλιικτη , εξ _Κυρυχοιις . και η Στυλι ανη Χ _'Λναπταση _< 1 _> _ι'λακτη , εκ Καλου ΧοιριοΒ · _Αιε-κας , _υπευαλαν _αιτικτιν ιι το Κτινιατολογιον _Λευκιοσιας διι ' ι την επ ' ονοματι τιον εγγραη ι ) ν των _κτηματοιν κιτμενιον πααα τι ' ιν _τοπουεπιαν « Μαυρε ΧαλπντςΙκΒιδι _* εντος του _χιοριου Πετρα , τη _'Κπαρχιας Λευκωσιας . Τι ' ι ο ' ις _ανιο κτι || ιιι _τιι ιιναι _τιο ρα εγγεγραμμενα ιπ ' ο νοματι τ η ς Χπρικλ ους Χ « ραλ _«| ιπ « ιις , ικ Καλου Χιοριου . _Λιπτ ιιμ * ριιια τοιν κτηματων φαινονται ιι την _ιι - _δοποιησιν επι τυπου Ν . Ι _' - _' α η οποια ιτοιχοχυλληΟ η ιι τ ιι χοιριον Ι ιετρα . () Ιονδ ι '| Ποτι . _ταιΙσιΙ . _τυν ινδια _ιμρομενιιν διι ' ι τα ι ' ι ιιναι / _ιεμιατα καλειται δια του παροντ ος ιιπιπ εντο _ιξηκαντα ημεριΤιν _ιιπι · τη ημερομηνια τ η παρουσης _ειδ _οποιησπιις , _Λειξη λογον διι ' ι τυν οποιον η προτεινομενη _ιγγραη η δεν πρεπει νι ' ι γινη . Ιν _ξεδεδιι Οπο του _Κτιμιχτολογιου Λευκ _ωσι » : . 'Κν Λευκωσια ΙΗ , _υ , ΙΙι , ΙΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΡΔ Ι ΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ , * -+ _^ ΕΠΙ ΕΤΗΜΟΜΙΚΗ _ΣΥΖΗΤΗΣ Ι Σ ΝΙιΛ ΤΟΙ'ΚΙΒ , Μαρτιο ς , — Οποι ανηγγειλαν τα ειδ ησεογραφικα πραχτουεια _, Ι Αμερικανοι περι _ιορισαν την χ « _ταναλο ) σιν του καπνου , ιι _σημιιντικον ποηοοτον χαι το ιδιο ι _αινεται συμ βαινει χαι ει διαφορους αλλας χο ' ιριις . ΛΙτι α ειναι η νσικα η επισημη Ι ! _ςιεττανικη ι ' ινιικ _υινιοσις οτι (« αρχει σχεσις _μεταςυ καπνου κιιι καρκινου η δποια _επεΟευαιιαυη απο δλας σχεδον τας δηλιοσεις Των επιστημονων τοσον εις την Κυρωπην , _ιιοον κιιι εις την Αμερικην , ΙΙ επιΟισι ς αυτη της επιστημης εν αντιον του καπνου ειχε _τδν _Λντικτυπυν τη ιι ττνν _Βιιομηχανιιιν , οι δε καπνουιομηχανοι _ανηουχουιν _ζιοηρως , ΛΙ _ανησυχιαι των δεν ειναι αδικαιολογητοι αν _λαΒιη κανει ς υπ' δΙ , ην ιιτι οι Ιατροι _ιις την 'Λ μιρικην εξαπελυσαν γενικην _επιυεσιν εναντιον του καπνου ταν οποιον _Οεοιρουν ως αιτιον Χ « 1 δια πολλα ς Βιλ . λιις ασθενειας , 'Λπυ της αποψεως αυτης , ειναι _χαρακτηριστουν το _ειρθρον τιιιι Αμερικανοι ) επιστημονας ΙΙωλ _λντερσον , ο οποιος ασχολειται ιιε την _επι δρασιν του _κιιπνου εν γινει _εις τον _οργανι σμον τιιυ ανθρωπου . Ο δοκτιι ιρ Λντερσον _γραιιει μεταξυ Αλλη ν τα _ιξης : ·» 1 Ιριν απι ) • Κι ετη , ιιι επιστημονες ησχολουντο με . μιαν ΛσΟενειαν την _ιποιαν ιΒχ αν _πιριφραστικως Αποκαλεσει * 'η καρδια τιιυ καπνιστου » , Ιιπρα · κιτ _το _ουσκιστικως περι χιιρδιαχου νοσηματος τιι οποιον ιιις _ιιπιιν οι Ιατροι της εποχης , _ιπρι _ιχαλιιτο απο τδν χαπνον , 'Λλλα _μηιτιιις ο καπνος ιιναι _αΙτια διι ' ι νι ' ι προκληθουν κιιρ ιιιι ιχι ' ι νοσηματα Το ερωτ ημα _ιιυτο ειχε _τεθη απο τι _> ν εποχι ' ιν _ικιιν ην και ειχεν απασχολησει του ς επιστημονας της εποχ ης , εξακολουθει δε ακομηκι _^) σημερον να _Βιπασχολη την _ιπιστημην , 'Ο οιικτοιρ 1 'οναλνι Μπον _τλει ι Σ κι '» τ υποστ ηριζει ιιτι τα καπνισ μα συντελει ει τι ' ιν ιιΙΙ ξησιν της _πιεοειιις τιι υ αιματα και _ιιυξανιτ τιιν ρυΟμαν των παλμων της καρδιας , ιιλλι ' ι αυιο το ιιιιι νο / ιε · νυν ειναι ιη ημερον κιιι διν διαρκει επι πολυ . Ο δοκτιορ Σκοτ 6 _ιεηιοτιι ισιν ιι μιιι αηο _πιιΙ , _Ι , _οιις απΟκν ιΙ _, _ιοι' ιξι ' ιτασεν ιιτι _ι > 1 πι : · _ριπποιΒρυι ιξ ιιι ιτων _, ποιι αννε < Ιη νιι καπνι _ζουν , ειχαν παθη _σχληρυνσι ν ι _ης ππι | ανιαιας αρτηριας , Κατελι | ζ « : λοιπον , _κΙς τδ συμπερασμα ιιτι οι _χαπνισται ιιροσιιαλ _· λιιντιιι πι 7 , _ΥΟΤΒ Ρκ Λπο καρδιακα νοπημιαιι _παςια ιιι μη καπνιζοντε ς Ιι _ηισιι νπ _εστη ριξεν ιιιι ιιροποαλ λιιντιιι ι '« πι ' ι στ _ηΟαγχην εκεινοι ηοιι _κατιινιιλ _ισκιιυν πολυν _κιιπνον ΙΙ 6 ι _] , · ' · Αμε ρικανοι _ιπιστημονι · ς προσπαθουν να επαληθευσουν τα Λποι | ιιΙς αυτας . Λν τιΟ , ικως τα σιιιιπκρΛσματα τιον αποδειχθουν ΛλτηΟινα πρεπει ν / ι Λναμ _* νετ « ι δτι . ΟΛ μπωΟη _Λχιμη «« οιο σοτερον τΛ _ποσοεπον _τιδν καπνιστων , β χι μονον « 1 $ την 'Λμβρι ' χη ν , Λλλ _ο ι _· Ι { _Λλιχληοον τ * ν « ο · απον ) , 81 Α 0 ΡΔ 9 ! ΚΔΙ Η ΚΥΠΡΟΣ ΤΟ ΦΛΕΒΟΗ ΖΗΤΗΜΑ Δυο ιιρ 3 ρα του κ . ΝΙΚ . ΚΛ . ΛΑΝΙΤΜ _ει _ς το _ιι Πημχ » θα διαξιφισΟιυμεν και παλιν μιτους λορδους . Ι 'ι να καμωμεν _! Αι τηβεννοι , α ' ι περρουν . ες , οι τιτλοι , ολα αυτα δημιουργουν _ εντυπωσιν , η οποι α δ'σον φευγαλεα χαι αν ειναι αη ηνει καποτε ιχνη 'Λλλα τα ιχνη ειναι _κηλιδε τη ς Ιστοριας , στιγματα απανω στην λογικην και την διχαιοσυνην . Πρεπει να τα ξεχαΟαρισωμεν ιιυτα , ευγενεις λορδοι της Αγγλικης Γουλης , αν θελετε να _διατηρηθη η λαμψι ς μιας ιστοριας του _Κρεττανικου παρελθοντος , την οποιαν προσπαθειτε να _κατα-Οαραθρωσετε . 'Λναφερομιιι εις την εισηγητιχην ομιλιαν του λορδου _Ουιντσερ , του πρωην _κυβερνι ' νιου της νησου , ιιι ς την περι Κυπρου συζητησιν τη Αγγλικη Γουλης των Λορδων . Λεν Οα ενδιατριψω καθολου εις την μακραν _αιεηγησιν των δηθεν επιτευγματων τη Αγ γλικης Διοικησεως . Λυτα αποτελουν μιαν _λογοδοτικην απολογιαν τη εν Κυπρφ Αγγλικης _Διοικησειος , διοικησει » _ειιδομηκοντα επτα ε- _τοιν , τα οποια ουδεις _Κυπρ . ιο χαι ουδεις Ελλην , αλλα και ουδεις ελευθεροι σκεπτομενο ανθρωπο δυναται να _αναγνωριση . _'Οπωσδηπ οτε δι' αυτα τα _περιφημα Αγγλικα επιτευγματα 0 αναφεροι καποιιιν ομιλιαν μου με _'Λμερικανον δημοσιογραιρον . 'Επεσκεη-Οητε , τυν ηρωτησα , τιιν Κυπρον Ναι κα ' ι οχι . μου απαντα . Επηγα ει την Κυπρον , αλλα δεν ηιιπορεσα να εξελθω διοτι δεν ειχεν ενα λιμανι . Κοι ομιος , του λεγω , επρεπε να δοκιμασετε παλιν . Ειναι _ενδιαφερουσα η Κυπρο . Εχε ι σημαντικα _αοχαιοτητας . ΜΛ αυτες , μου ιιπαντη , ειναι Ελληνικες . Ωραιους ναους . Μιι _αυτοι εινια Γνζαν τινοι . Πρωτη ταξεως σχολεια μεσης παιδειας . Μα κα ' ι αυτα Ελληνικα . Ε χει , του λεγω , μιαν νεαν κα ' ι μιαν ενδιαφερουσαν 6 ιομηχαν ! αν . Και αυτη Ελληνικη , μου απαντα . Εγω ηθελα να εβλεπα μερικα Αγγλικα επιτευγματα , ( ιου λεγει . Ε , τοτε , καλα καμνετε να μην πατε . Ας αφησιομε λοιπον τοι' Αγγλους να ναρκιασευιονται | ιεσα στα θολα νερα τη Αγγλικη Διοικησεω , κα ' ι α _προχωρηοιομεν εις τας ιστορικα και πολιτικα δηλωσει και διακηρυξει του ευγενους Λορδου : « Ακομη και αν η Κυπρος δοΟη εις την Ελλαδα — λεγει — δεν προκειται περι επιστροφης ει ς αυτην . Η 'Κλλα ουδεποτε ειχε και ουδεποτε _εκυυερνησε την Κυπρον » . Εννοειτε , μιλορδε , την αρχαιαν 'Κλ λαδα . Ε ! τοτε ουτε ο Βκιμπον που _εδιαΟασατε δεν σας εδιδιιξε . ΑΙ διαφοροι κατα τοπου Ελλαδες ησαν ανεξαρτητοι _πυλιτειαι . Τα θεμελια της μεγαλη Ελλαδος ετεθησαν ει τυν Μαραθωνα , οπου οι Αθηναιοι επολεμησαν « Ελληνων _προμαχουντε _* , ι | δε Κυπρος συνεμαχησε δια του Ευαγορα του Λ' μετα των 'ΑΟ ηναιιον και συνετελεσε πολυ ει τυν πρωτον Ελληνικον πολιτισμον . Την εθνικην ενοτητα _επραγματοποι ησεν ο _Λλεξιινδρο , παρα το πλευ ρον του οποιου _ηγοινισυησαν γενναιως οι Κυπριοι , του οποιους ε . _τι μακρον αιωκησαν οι Πτολεμαιοι . Επ ' ι _οκτοι _ιιιωνας η Κυπρος ητο ηνοιμενη με την Ελλαδα , με τι ' ιν Ελλ ηνικην _αυτοκ . ριι _τοριαν του Γυζαντιου . Πως μι τοσην ενοχον _αιτελειαν το _παραγνιοριζετε Αν δεν _ξιυηετε ξενα γλωσσας και δεν μπορειτε να διαβασετε τον ΙΙιπαρρηγοπουλον , τον Κρουμυαχερ , τον Καρολον _Ντηλ , δεν μπορουσατε να αναγνωσετε τον _δικον σας , ταν _Μπιουρι , δια να πεισΟη _τε ιιτι το Μιι · _ζαντιαν ηταν Ελλας κα ' ι υ Μπιουρι δια γρα μματος του ει ς του < Ταιμς > τιμ 1 ! _' 2 Ι ) _ουνηγυρηοεν υπερ τη Ενωαειο τη Κυπρου με _τι | ν Ελλαδα Μα τελοσπι ' _ιντων εξηγησατε μας τι ε ννοειτε λεγοντας οτι η Κυπρος διν οιιοκι | 0 η ποτε απο τι ' ιν Ελλαδα . Μηπως ταχα εννοειτε απο τυ ΙΗ _, ΙΟ , οποτε δια του _παιοτοκολλου του Λονδινου ανεγνιορισθη η ανεξαρτησια τη μικρα εκεινη Ελλαδος 'Λλλα εν τοιαυτη _περιπτιοσει πιος _εδιοκατε τι ' ιν _'Κπτα νηοον , η οποια ουδεποτε κατα την Ιδικην σα περιεργον λογικην ι'κυυεονη-0 η απο την Ελλαδα ΙΙω _ι'πεστηριξατε την ενιοσιν τη Θεσσαλια ς , η οποια επισης κατα τα περιεργους Ιστορικα σας _γνιοσεις δεν _εκυυερνη Οη ι ' ιπο τι | ν Ελλαδα , η _τ ης Κρητης , η της Ηπειρου , η των _νησοιν του ΛΙ _γαιου , η τ ης Λιοδεχανησου _ΚΙναι προφανως ιπιυευλημενυν οταν δεν ιιχη κανεις επιχειρηματα , νι ' ι _διαστρι - υλιυνη τι ' ιν _Ιστυ ριαν η να λιγιι ανοησια ς , | _| Λλλ' αν διν θελετε να _κιιταπιανεσΟε με την Ιστυριαν , με την οποιαν προφ ανως δεν _ευρισκεαθε ει ς φιλικο ς _οχισιις , ας Λ (| 'ησιομεν τι ' ιν Ιστυριαν κ , _αι Λς _εξετασοηιεν την _σημερινην πραγματικοτητα . Παραδ / χισΟε ιιτι ειμεθα Ελληνες και οτι ιν τη _δλοτ _ητι ταυ ο Ελληνικος πλη · _Ουθμος θελει ιην Ενιοσιν Ι δικος σας εΙ » 'οι ο νομος , ο παρεχουν ι ! ς του : λαους το δικιιιο _ιμα τη _αυτοδιαΟεσειο . _ΛιιιτΙ δεν τον εη αρμοζετε Λιατι παρανομειτε , _διατι _αντιπιιΟαρχηιε 'Ο σημερινο ι ' _ιρχιγριιμματει'ς Της Κυυερνηπεο _ις Κυπρου κ . _'Ι'λετπιρ Κοι · κ _απετιλει | ιελος Της _ΙΙρεττανικης _Αντιπροσιοπειας χαι πλεον η απαξ συνηγ ορη · σεν υπι _' ρ τιιυ οργιινισμου Τιιυ Λπι ιιου Οιιαικη αρχη ειναι η αι > - _τοδιαθεσι των λαων , ο δε κ , Ι _ ζεπ _προιΙΙ η επισημως ενωπιον της Βενικης _Συνιλευπειος γ ! ς τον εξη πολιτιχαν Βιφ ορισμιΙν περιπ ου : « μη _σεΙιασμ ος των ιιοχιιιν χιι ! τοιν αποιιασιοιν τιιυ ΟΠΕ Οα _ιπιηιρη α * 'ιιτυυιιην των παντιον » , Κιιι ετσι ευγενεστατοι λορδοι τη Κουλη εγκαταλειψατε τα Ινδιας , το Πακισταν την Ηιρ μανιαν , ιη υγι ιτι ' ι ' ιπο το Σουδαν χι ιΙ την ΙΙαλαιστινην καΙ ετοιμαζετε τας Βιπιιπκευιι ς πας να φυγετε και ιιπο την διωρυγα του Σ ου / ζ . ΣιΙ επταισε λοιπον μονον η Κυπ ρο μι τον προαιιιι _- νι ον πολιτισμον τη χαι τι ' ιν ι αγενη της _λιιον , του οποιου εξυμνειτε τι ' ι ιΙ ρι τα ς και τι ' ιν φιλοξενιαν Αληθεια , λορδε ΟυΒνστει . .. Κ ιιυχησΟε ιιτι πι . _'ριι ' _ιρχιιπΟι' μονο- τα χοιριιι και εγινι'ηθι' παντου δεκτο με ιξαιρπιχην ιιι · _λοξενιαν , Ναι , μιλοαδε , κιιυχιι ' _ιμεθα και ημεις δι ' αυιο , 'Λλλα Λιατι δεν _συμπληριονετε την ιιχι ' ινα Ισιος δι ' ν σας ΒιιιηΟιΙ η μνημη , Γο σας ( 'πενΙ ) υμΙσοι μερικα πραγματα , Ι _ΟνΟυμεΙ _οΟε δτι _Κνας υι |) ιιπουργο ς , _χ _, _' , ν Λποι ον _ειμιλοζενουσατε ιι το Κιιοιι ρ · νιι _ιιεν , _ιζητηπε να _επισχε _ιρΟΙ ) μυθικα χοι _ρια , Κ « Ι τον ι _! ιιΙηγησκ ( ι τοτε εις το Ομαδος , ενα απιι τα μεγαλα κρασοχωρια τη Λεμεσου . _ΕκαΟησατε ει ς ενα _καηε νειον ει την _εισοδον του χωριου . Οι φιλοξενοι θαμωνες σα προσεφεραν χασ ε χαι σουμαδαν . Εζητησατε να _6 Β | _Τε του κατοικου . ΟΙ καμπανες του Τιμιου Σταυρου εκτυπησαν . Ελληνικε ς σημαιες _ανυηχοθησαν κα ' ι ολοι ο ' ι κατοικοι εξεκινησαν , ανδρες και γυναικες , γεροντες κα ' ι νεοι , _ιραλλοΥτες τον Εθνικον Ελληνικον Τμνον . Οταν σα αντικρυσαν οι λαγκαδιες και ο ' ι πλαγιες του _υηιηλου βουνου του 'Λφαμη αντηχησαν τας _Ορονιιοδεις _ζητιοκραυγας υπερ τη 'Κνο ' ισεο _) . < Εξοχυ > τ < ιτε , καλω _οιρισατε στο χωριο μας . 'Κμει , _εξοχιοτατε , δεν _Οει . ομεν παρα την Ενιοσιν . _Ζητιο η Κνιο οις _* . Ενεφανισθη τοτε ενα κυριο γεωπονος , ανηκων ει ενα μεγαλο _εργοστασιον οινων . Εκρατει χεερογραοον : _« _Ειοχοιτατε , ως ευ _παρεστητε ει ς το χοιριο μα . 'Ο μονος ποθος κα ' ι ο μονος καυμος του _χιοριου μιι και υλης τ η Κυπρου εινια η Ενοχης ... _¦» . « Μιι ιμεις _ηλθαμιν ν' ακ ουσιομεν τα παραπονα σας και νιι δουμε _τας αναγκας σα > . « Ενιοσιν , _'ινξοχιοτατε , ενιοσιν » . Ε _σηκοΟηχατε ' τοτε να φυγετε . Κα ' ι οι _χιορικοι ευγενως και φιλοξενοι _παραταχθεντε _ιψαλαν προ τιμην σας τον Τμνον της ελευθεριας . Τα αυτοκινητα ( κατρακυλησαν προ τον δρομο » τη Λεμεσου , _κοταδιιοκομενα (' ιπο το _χιοριο που εφωναζε συνεχως Ενιοσιν . ΕΙς την Λεμεσον σας _επεριμενε τσαι εις φτλικον οικον _. Περιεργο _συ / _ιπτοιητς . Που ευρεθησαν τοσα ποδηλατα . Αναριθμητα επερνουσαν με τι ' ιν ' ιεραν _ενιοτικην κραιτην . ΟΙ Αγγλοι η 6 ρι 7 , ωνται η μειδιουν . _'Εμειδιασιιτε , εξοχιοτατε , και καλω επραξατε . ι ' . νυυμεισΙΙε οτι το ιδιον συνεβ η και εις τα Λευκαριι . _Εινιιι το μεγαλο χιοριο απανιο απο τα λευκα βουνα _ττι ς _Λαρνακος . Ειναι το χιοριο που ομιλουνται ιιλαι αι γλωσσαι του κοσμου . Εκει γινονται οι περιφημες _Κυπριιοτικες _νταντελλες . Οι Λει · _καριτε _περιερχο _ _Υ _^ _α _ιιλον τον κοσμον . Κα ' ι ομιλουν υ'λα τα γλωσσα , θα _εβχεφ-Ο ητε οτι εκει ειναι ενα ς διεθνη κοσμος . Αλ ηθι νη Κοινωνια Εθνων . Περιεργον . Λεν ειχε παρα Ελληνικε σημαιες . Επηγατε ει τα σχολεια δια να ομιλησετε . < : Καλω _ιορισατε , _'Εξοχιοτατε . Κα ' ι σαν _πρωτ' αντρειωμενη χαιρε ω χαιρε ελευθερια » . Ειπατε τοτε , ιιτι Οα « ομιλουσατε ει ς το Λν . μ . α ,-χειον . Αντικρυσατε και ικει τι | ν Ελληνικην σημαιαν κα ' ι τα λευκα ορη αντηχησαν τα καυγας τη Ενωσεως . Τι ' ι ν . λακσον ει ς ενεργεια · . · _ι-Φουλλ _σπηηντ . » προ το _ΚυΙιερνειον . 'Ο Προδρομης , το υι > ηλυτερο _^ χιοριο της επαρχ ιας Λεμεσου κα ' ι τη Κυπροι ·—μετρα 1750—εσκεπαπΟη με Ελλι | νικα σημαια ιιταν _ωργανωΟ η ικει μια αγροτικη _εκΟεσις . _ Να με συγχωρησετε , μιλορδε . Και ιγω δεν _εχιο πλεον τυσιο _ισχυραν τι ' ιν μνημην . Εγ ηρασα . Και ισιος γι ' ιιυιο δι ν ενθυμουμαι να ιπεσκεφ Οητε κατοπιν αλλο Ελληνικο χοιριο . Μιλορδε , Λ μου επιτροπη να συνεχισα ) _αΡυιον , ΝΙΚ . Κ'Λ . ΛΛΧΠΙΙΣ | | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΟΗ 1 _ΛΕΠΟΤΡΠΛΙ ΚΑΙ ΚΗΡΤΒΜΛΤΛ Σημερον Παραο : : υην , ο θεοφιλ . Χωρεπισχοπος Σαλσμ ' ινο κ . Βενναδιος Οα _χοροστατηστι κατα την _ακολουΠιαν των Χαιρετισμων της Θεοτοκου , Οα αναγνωση τουτους και θα ομιληση εις Μαμμαρι και _μεθανριον Κυριακην Οα λειτουργηση και κηρ'Ιξπ ε ! ς Μοσφιλωτην . —Μεθαυριον _Κτ'ρκικην , ο Ιεροκηρυξ κ . Δημ . _Ρεδελας Οα ομιληση κατα την _Οειαν _λειτουργιαν _ει ς Η ' _ευβαν . —Ο Ιεροκηουξ τη Αρχιεπισκοπης χ . Ν . Πετσας , μεθαυριον Κυριακην Οα _κηρυξη εν τω Ιερψ ναιο 'Λποστ . Παυλου ει Λγιον Δθ | ιετιον . 'Ο Ιδιος αυριον ΣαοΒιατον και ωοαν 8 μ . μ . Οα _ομιλ . _ησιι ε , ν _τιιι οιχηματι του θ . Ο . Ι . « Ευαγγελισμος » Ηαλλουριωτι ' σση . — Σ _ημερον _Ιιαρασχευην κατα _ττιν _ακολουθιαν των Χαιρετισμων υ Πανοσ . _'Λρχιμιινδριτης της Ιερας Μητροπολεως ΙΤαφου κ . Μα ξιμυς Κουρσουμπας Οα κηρυξη εις τον Ιερον _ναον 'Λγιου Κενδεου Κτηματος , την δι προσεχη Κυ ριακην Γαν Κυριακην των Νηστειων , Οα _λπτοι . 'ργηστι και Οα κηρυξη εις τον Ιερον ναον 'Λ γιου Θεοδωρου Κτηματος . — 'Ο παρα Τιμ Βυμνασιο ) Μορφου _Οεολογος-καΟηγητι ' ι ς κ . Τακη Χριστοφορου Οα κηρυξη τον Οειον Λογον την . προσεχη Κυριακην ει ς του Ιερου ναου Χικητα κα ' ι Πραστειου Μοριμου . _ιΤΜΟΣΧΕΣΕΙΣ ΒΛΜΟΤ 'Ο κ . θαασο Λ . _θραουβουλιδη κα ' ι η δ . Λιανα Χρ . Βληγορα σκου , αμφοτεροι ικ Λεμεσου , Εδωσαν _αμοιοαιαν _υποσχεσιν γαμου . Ο ·/ .. 'Λδα μυς Κληριδης . εξ Αχνα :, κα ' ι η δ . ΤιμοΟεα Χαραλαμπου , εκ Κωμη Κεπηρ , _Εδιοσαν _αμοιδαιαν υποσχεσιν γαμου , ΑΡΡΑΓΩΝΕΣ Ετε . _λεσθησαν τυ παρελθον _ΣαΟΒκιτον ο ' ι αροαιΙωνβς του κ . _Κιοστακη Ι . Κολλακιδη και τη διδο 'ΛΟ ηνουλας Χαραλα | ιπου Πηλακουτα . _Σι » _νχιιρητηριου _επισκειι * _ει Οα _ειεχΟουΛ · « ιυπιον _Σαβιιατον και μεθαυριον Κυριακην ε ' ι την _οιχιαν τη μνηστη , ει _Καιμακλι . οδος Γασιλεοι ς Π αυλου Λ . ' αο . 12 . ΛΙΛΛΤΣΙΣ ΤΠΟΣΧΕΣΕΩΣ ΒΛΜΟΤ . ΠαρεκΛηυημεν υπο του κ . Ιωσηορ Χρ . _Κωνσταντινιδη να 6 ημοσιευσωμεν δτι η απο 17 , 2 . 64 δο · _Οειοα _ηποσχεσις γαμου προ την δ ) _ιιαν Ελλη Λ . Χ Σωτηριου δεν _ικριαταται απο σημερον 19 . 3 . 54 . ΔΙΛΛΕΕΙΣ Την _παρελΟουσαν Κυριακην , ο παοι ' ι τφ _Ελληνιχιμ Βυμναοιφ ) Σ ολεας καθηγητης της Σωματικης Αγωγης κ . Αρης Βαλανος , ωμ £ λησεν _εις τον Συλλογον « _Τρι _πτολειιο » , με . θεμα < ΙΙ _Βυμναστιιιη ως _μορφκοτικδς παραγων . Τυ εκλ « _τον και πυκνον _Αχροατηριον _εχειροκροτησε θερμως τον ομιλητην , τον οποιον _επαοουβιαοεν _ει ς το κοινον ο Βραμματευς του « _Τριπτολεμου » κ . Στ . _Ρι _ _ρηι _· ΕΚΔΟΣΕΙ Σ > Ιε ενδιαφερουσαν υλην και _εικονογραφησιν _κυκλοτρορει _σημεμερον το τευχος Φ _ 6 ροιαριο » — Μαρτιου του _« . Φακοδ » . Μεταξυ των _περιεχοαενιον του τευχους _τοιτου περιλαμβανεται συνεντευξις μετα του ηθοποιοι · κ . Μιμη Φωτοπουλου , λεπτομερειαι περι της _γνρισΟεισης εν _Κυπρι _·) κινηματογραφικης ταινιας « Λντο ' ι ποι '· τολ μουν » , αρθρον του ηθοποιου κ . Λιον . Μηλα δια τι _· ν ελληνικον _-κινηματογραφον , τυ μουσι κον _τεμαχιον « Αππωμενη » του κ . _Αχιλλεαι _Λυιιπουριδη επι _στιχιον του Δημ . _Λιπερτη κ . λ . π . Τιμη του τευχου 0 γρ . ΕΚΛΡΟΜΛΙ 'ιπο του « _Ορειοατικου Φυσιολατρικου Ομιλου Λεμεσου » _οργαγανουται την προσεχη Κυριακην , 2 1 τρεχοντος , εκδρομη ε ' ι Φασο _« 5 _ρι δια ποδηλατων , Το προγραμμα περιλαμβανει _προαιρετικην πεζοποριαν , κατα την κρισιν του αρχιιγου . Εκκινησις εκ της Πλατειας Ηρωων την 5 ην _προιινην . 'Λ Υι !> γιον δια τα μελη 4 _'/ ι γρ . κιιι δια τα μη μελη 6 γρ . Δηλωσεις συμμετοχη εις τον κ . Ανδρεαν _ΠαπαΙοαννον · , ν > ρασμα το .- « ι ) λειον _ΙΙιιη , ιτη , η το _τηλεφιονον αρ . 2 _· 1 οΙ , μεχρι τη μεσημβρι α του Σαββατου . ΙνΠΙΤΤΧΕΙΣ ΕΞΕΤΑ ΣΕΙΣ Κατα _τηλεγραφικα εξ Αγγλια πλ . _ηροφορια , ο ν .. Ντινος Δημ . Δημαδης , υΙο του εν _Λευχιοσια _γνιοστου ε ' ι σαγωγεω _αυτοκινιεειον _ΕΣτιΙντρ _τι ν .. Λημ . Ι . Δημαδη , υπεστη επιτυχως τας τελικα αυτου εξετασει εις την οηχανικην αυτοκινητων , τυχων διπλωματος του ει _ΟΙιβιΓβΛ της Αγγλιας _Οοιιοκυ οι _Λοροιιμιι-Ιιοιιι μιΒι ! _Λιιιοιηοιιιιι ! _Επβιπ _βο-Βιη-Κ . ΜΟΤΣΙΚΟΦΙΛ ΟΛΟΠΚΟΝ ΤΕΤΟΝ Την προσεχη _Λευτιραν κα ' ι ωρειν 5 μ . μ . η _ιιιν _ευμιιτιχη _Αδελφ'οτης » ορΥανιιινει διαλεξιν εν τη _αΙΟουσ η αυτης , οδυς Τρικουπη αρ . Η 8 , με _υμιλοτσαι ν την _Λιδιι Τ ' _ςιλτα _Τζορτζη . τη 'Τγιειονοιαν . ι ζ Σχολης _'ΛΟηνιΙιν , με θεμα 'ι'Ο θεσμο τη _ιπ _ισκε'πτριας αδελφης » . θα ακολουΟηση _καλλιτεχνικον προγραμμα . Το τειον Οα _παρατεΟη ιιπο τη Ι—5 μ . μ . Κιπιι οος μετα τειου 1 σελ . ΠΑΒΚΥΠΡΙΟΣ _ΟΡΒΑΚΠΣΙΣ _ΕΑΛΗΝΙΜ » ΔΙ ΔΑΣΚΑΛιΙΝ _Παυκυπριυ _^ _υι'διασκεφι _5 _. Καλουνται υλοι οι εκλεγμενοι _ιι _ντιποοσοιποι τη II . Ο . Ε . Λ . ει εκτακτοι · _Παγκυπριαν Σ υνδιασκεη _· ιν τι ' ιν προσεχη Κυριακην , ΙΙην Μαρτιου , και ωοα ν 1 μ . μ ,, εις τυ κεντρον · Αλαμπρα . · Λευκωσιας . θεματα : 1 . 'Π εκΟεπι Σαρριτζ κα ' ι τα μισθοδοτικα μα προβληματα . * - Λια φορα . Β . Δ . _Χριστοδουλιω ης Β . Β . τα : ΙΙ . Ο . Ε . Λ . ΕΒΚΑ 1 Ν Α ΛΕΣΧΗΣ Την _εσπιραν τη χθες ? . γενοντο τα εγκαινια τ η εν _τγ ) λεωηαι . ιω Κ' · - ¦ ' , . · , δη , ιο , _ηριοτοχριαιΛι _^ ' ,.., . _ιαικη λεσχη < Ιι _| ιπα σσυ _Κλαμπι . Πληθος εκλεκτου κιΙπμου , αμφοτεριον των φ υλιον , παρεστη κιιι ιΟαυμασε τιιν _εζο χον διακοσμον τιον διαι | υι . _ιιο ' αι θουσων τη λεσχης , ο _οπιι _ιο : αποτελει πραΥ _) ιατικως •/ Βιι . ιμα ιι' | Ι ) αλ μιον . ΕΙ τα _εκατανταιια : των προσκεκλημενω ν ιπι _'ιιιοι ιλι υυησαν Οει . ιμαΙ περιποιηθει :. ΧΗΡΕΥΟΥΝ ΚΥΓΕΡΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙ ς την _χθεσινην _ΕΒρημβριδα της _Κυβερνιισεως _εδημοσνιυθη δτι χηρευει αριθμος μονιμων θεσεων γραμματεων _ΙΙ' ταξεως του γενικου γραμματειακου προσωπικου , του Κτηματολογιου κα ' ι των Τελωνειων . ΟΙ _νποψηοκοι δεον να ειναι μεταξυ 18 ( και 28 ετδν κιιι να 1 ? χουν _επιτυχι ) ιΙς τιις Αγγλικα και Ελληνικος εξετασεις με βαΟμον _διακρισεοι η αλλας _τινας εξετασεις _αναφεοομενιις εις την σχετικην _γνιοστοποιηοτν . ΑΙ αιτησεις επι του τυπου Βεν . 0 δεον να αποσταλουν απ ' _ευθεια προς τον Αποικιακοι · Βραμματεα ουχ ' ι _Λοαδυτερον της 27 Μειρτιου . ΛΙτησεις δυνανται να υποβληθουν και υπο νεανιδων . ΟΙ ηδη αποταΟεντε δια τας θεσει τας _γνωστοποιηθεισας ε ' ις την _Ειρημεριδα της Κυβερνησεως τη 1 . 10 . 1 !) Β > 3 δεν εινια αναγκη να αποταθουν εκ νεου . Χηρευει ωσαυτος μονιμος και συνταξιμος θεοτς . _Εξεταστοι Γ _ταιεως βια τυ _ΕλιΥκττκον Τμημα , με μιαΟον Λ . 878 X 12—402 Χ 18 _^ -41 ) 2 , πλεον _τηκιριθμικον επιδομα . ΑΙτησεις γινονται _δεκται { _ι-Βνο του Αποικιακου Βραμματεως επ ' ι του τυπου Βεν . 0 μονον απο μονιμους κυβερνητικου ιααλληλιιιτ . «¦ ι Η ΕΞΑΒΩΒΗ ΚΟΜΓΙΩΝ Συμφωνως προς επισημον στατιστικην , κατα το 1963 εξηχθησαν εκ Κυπρου 1 ., 197 . 310 γροσαι κομβιων συνολικης αξιας 178 . * . _·» , _ηινΟ' * , » - ¦» ν · ν _| Λρ _** ε . , _« , ., _? -.. 200 γροσας αξιας 133 , 7 οδ λιρων του 1952 . Η εξαγωγη κομβιων κατα το 1963 εσημειωσε _μβγιστην επιδοσιν . ΛΙ μεγαλυτεραι ποσοτητες εξηχθησαν εις Αγγλ ( - αν . ΑΙ ΙΔΙΟΤ Ι ΚΑ Ι ΚΛΙΝΙΚΑ Ι Ει την χθεσινην _ικδοσιν της Εφημεριδος της Κυβερνησεως _εδηιωσιευΟη νο | ιοσχεδιον τροποποιητικον του νομου περι ελεγχου Ιδιωτικων κλινικων . Τουτο εξηγειται , κατεστη αναγκαιον , διοτι « εκ παραδρομης _παρελειφΟη απο το αρθρον ·> του κυριου Νομου- εδαφιον παρομοιοι · προ εκεινο του αρθρου 7 ( 1 ) του καταργηθεντος Νο | ιου ( εμποδιξυν επιΟεωρητας να _επιθεωρουν Ιατρικα αρχεια ασθενων ) . Σκοπος δε του προτεινομενου Νομου ειναι να _επανορθω-Οη η τοιαυτη _παραλειι _!« . ς _» . | Ι ΛΙΣΤΕΡ και ΜΠΛΑΚΣΤΟΟΥ Νι < > © Δεν μπορειτε να δρητε καλλιτερες . < · Ειναι το τιαν στο ειδος τους . ® Οτι καλλιτερο εχει να επιδειξτ ) η μηχανικη τεχνη ν < το εττιδεικνυει στες μηχανες > Ι ΛΙΣΤΕΡ και ΜΠΛΑΚΣΤ ΟΟΥΝ 4 Δι * αντλησιν υδατος και περιπλεον δια χιλιους δυο > βιομηχανικους σκοπους . > - > Τ 1 ΜΑ Ι ΑΣΥΝΑΒΩΝ Ι ΣΤΟΙ- _^ - _< Μεγαλη παρακαταθηκη δλων των μεγεθων και εξαρτηματων . _< ΑΜΕΣΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ _^ _Μεγαλαι ευκολιαι εις την πληρωμην . 4 · Δωρεαν τεχνικη _επιδλεψις _υπω Μ _ηχανικων , _ειοικως ε £ * σκ η 8 εντων ει τα Εργοιταοια ΛΙι'ΒΕΙ' και ΝΠΛΑΚΙ , ΙΟΟΥΝ . _> < _ΑποκλιιοτικοΙ _Αντιπριοωπβι—) : Ισαγωγ · ι · 5 : > | ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν . Π . ΛΑΝ 1 ΤΗΣ ΑΤΑ . < ΤΜΙ . ΜΛ ΜΙ . ΧΛΝΙΙΜΛΤιΙΝ [ < _Λεμεοει — _ΛευχωοΙα — Αμμο _χωστ _οξ — Λα ρναξ — . Π « φ β { , ΜΑΒΙΚΟ ΠΑΛΑΤΙ ' _ιιρ _» _ιΙ . _ιΙΟ , 7 κχ ! _< _0 .: ιΟ μ . μ , _χχο _ημερινως . _Σ ημερον _ΠΛΡΛΙΚΕΥΙΙΝ μεχρι κ * ι τη _ΤΡΙΤΗι II ταινια Ι _'Μ _'ΤΛΟΣ ! ... ΙΙ ταινια ΜΛ ΒΙΟΙΛ ! ,. Τιι ιργα τιΤι ν _ιιιγιιλυιιριον < Ι υηιογνυ _ιμιυιν Ιου χι ' ιομιιυ _ΛΛΚΞΛΝΜ'ΠΙ Μ ιΤΜΛ ιυιου ) « . I I ΚΤΙΙΛ ΜΚ ΤΛΣ ΚΛΜΙιΛ _ΙΛΣ _^ _· χαι ΒΚΙιιι ΖΙΟΙΙΙΙΙΟ Ι ΙΚΙ 'ΝΙΙ , ΤΙ'ΛΙΙΙΛΤΛι . ηυυΛυι ' _ΒΟινηιι ηι ι ' να ΒιΙΙιΙνι πι , Κινιιμαιογραυ , ικο διιιμι ' ινη . του συγκινει καΟι καρ δια ! ... Η ΚΥΡΙ Α ΜΕ ΤΑΣ ΚΑΜΕ ΛΙΑΕ Τ Ρ Α _Γ η ΙΑΤΑ ( Κατηγοριας ι _Ο _» ) ΙιρΜταγ'ωνιοτ *& ν ΝΕΛΛΥ ΚΟΡΑΤΤ Ι _• ΤΖΙΝΟ ΜΑΤΕΡΑ _Λαμιανοιιν μερος η χβρωυκ και η _υρχ _ιχ _ζτρχ _τι _, ς μεγαλης _ΟΠυΡΑΧ 'ΠΙΣ Ρ » ΜΗ £ • ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ιΟ _· Το . _ιΛΙΛΙΙΙι π ΙΙΛΛΛΙΙ ι ι ' ιπο ηημερον Οα ηροπιιερι ι ιι π ' ι κιχνιιν ιη _Λευκοιοιας κ ιιι _τοΙν πι'ρι _/ υ ' ιροιν _ικτο _^ : τη χανονιχης ιιιυ ταινια , ιην ΙΙΙΙ _ΙΙΙΙΝ χιι ' ι ιιπιΙ ροιι καλλους ΜΝΒΛΛ 1 · ια ΙΙ ΚΙ ' _Χ Ι'ιΙΜΟΝ ΚΙΛ 1 ΚΙΙΝ 'ΒΛΙΝΙΛΝ αιιο την Οριιι Μ ιΙευτιχην ΙΙαγκοπμιον ΙΙιριοδιιιιν τη Λ , Μ . ιΒ | _ΙΙΛΣΙΛΙΣΣΙΙΣ _ΙΟΛΙΣΛ 11 ΒΡ χαι ιου Ι ΛΟΤΚΟΣ ΤπΤ Ιι . _ΛΙΜΙιυΤΙΙ'Ον ι _, Ι _ς τα _ιυοπικα νι |« ια των Αυτι _χων Ινδιων . Ι · ΜιΛ ταινια μι ι μιπιοδου Μεγολοπριιπιιια » ιαρχιιας Ιυ λΜτων , _ιινοι _τιριι Της ταινιας Ι τι ς _ _Στεψεω ! ..., + ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤιλιιυνΤΒ μεθαυριον Κυρι ακην μι τα την Οειαν _λιιτουογι _' αν ιν Τιμ Ι , νιιηι _ΤρυπιοΙτου Λευχοιοιας τριμηνοι · ιινημοουνον υπερ ι ' ινιι , _τιιυπι'οις της ψυχης του _προπι | ιλους και _αληομονητοι' μας ΛδελιροΟ ΜΙΧΛΛΛΚΙΙ Μ . ΙΚΙ _'ΟΛΙΛ Κ ΟΝΟΤ _ιιιρ < ιχιιλουμι · ν παντα τιιυς ιιμ _οινηις την μνημην ιιυτοιι _ιιπ ως _προπελθουν ιις Τον Ι , ναον χα ! ενιοπιιυν μιΟ' ημων _τας προς τον Τιμιατιιν _δι'ηπεις τοιν . ΟΙ τεθλιμμενοι _αι ιλφοι κ « Ι γ _« μ 6 ρι { . | . · νννννΜνννννν _* Λ /« ννν »*» Α ι ΜΑΚΑΡΟΝΟΠΟΙΕΙΟ Ν ! ¦ Ι Λ Π Ρ Ι Τ Η Ι ! _Λ ΚΜκ _εοχ ! ι | / ηιιι _τ ιιι _πιιιΙιιρο ανΠ- * 11 προπιι _ιπος δια το διαμερι · _| ι ] _ομιι _ΛιιιΙ χιι , _|! ΒοΛψαιιι : Τ . Κ . « 7 , ι _Λιμεοον , _^ _ιιβιι'β _^ ιΓ _^ _ΕΓιιιΗιιΓιιΓΒιι : _»! ::: _· : 1 :: _·» _:: _» . _ ::. _* -..: _* : _!·!!! _-: _»^ : _! ::: _·!!! _* : _»^ « ΑΔΡΙΑΤΙΚΑ » ΛΑΙΝ ι το _«) π _ ΚΑΜΠΙΝΤΟΛΙ Ο 1 8 ' _αναχωρΒιΟτι εξ Αμμβχωοτβ » την _1-ορι « κιι ν 2 _! ιΒν - 1 Μαρτιου , 195 +, και ωραν δ μ . μ . κατ' _ευβειχ ν ιια :- 1 Ι ΡΟΛΟΝ . ΣΜΥΡΝΗΝ . ΜΠΑΡΗ _, ΓΕΝΕΤΙΑΝ Ι κ _« ι ΤΕΡΒΕΣΤΗΝ · 1 Ι _δεχομενον _επιδατας ελων των _βεοεων . _> 1 1 1 Βινονται δεκτοι επ , _Οαται δια _Λονδινυ 'ν μεηυι _υενετιας . β § Ι Τριτη _βεαις _ΑμμοχωατοςΚννδινον μεσω _Ηενετιας Η Ι £ 19-18-0 Ι Ι ι Ι Λια _κρατησι ν _Οεοειον ΒιπευΟυνεσΟε :- § 1 Α · Λ · ΜΑΝΤΟΓΑΝΗΝ & ΥΙ ΟΥΣ- ΑΤΑ- ] 1 Ρινικους Πρακτορας της < -. Αδριατικα _* Λαιν _^ § Λαρνακα — Λεμεσον — Λ _μαοχιοατον — _Λειν . _ωαιαν . 1 Η ΙΙαη-ον · .- ΣΤΕΙΑΝΟΝ _ΙΩΛΝ'ΝΙΛΙΙΝ ' κια ΤΙΟΤΣ καθως κα ' ι ππο ς ιιλιι τα Βραα εια Ταξιδιων . ι ι _.-¦ ¦ : ι _Ι ' : Γ : _'' β :: 'Μ : ' 2 : Γ ? Ι 1 . £ ' , _Γ ?' . ΙΙ : _Γ :..: _Γ :: _« : ! Ι : Γ ' .: ¦ ! : ¦ :,: _»¦ _ιι : _ιιΓ _.: _ιβΚΓ . £ ΕβΜ 5 ΤΩΡΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΒΟ ΡΑΖΕΤΕ ι } ΤΑ ΠΕΡΙΦΗΜΑ ΣΙΒΑΡΕΤΤΑ ] « ΣΤΕ ΒΤ ΕΞΠΡΕΣ Σ 333 » 1 και εις ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 10 ΣΙΒΑΡΕΤΙΩΝ 10 γρ . το κουτι των 10 η 12 ι ΑΤΜΟΠ ΛΟΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ Η Ατμοπλοια ΝΟΛΙΙΚΟΥ _ιχει ευχαρ _ιοττυιν ν ' _αναγγειλι . 1 τι ' ιν _εναρξιν _ειιι ι :-μαδιαιων νΡ _^ _ΜΙ'ων δια των νεοτευκτων _πιλυτελων , _τετρελαιοκινητυ υ πλοιων της ( ι ΛΧΙΛΛ . ΙνΥΣιι -χ »! « _ΛΒΛΛ ΙΙ _-ΜΝιΙΝιι τα _ιιποια _εκτελουντα το _ηαρΓ _ενικον των τα _| _ειδιβν _8 α _αναχωρηιιιυν ως _ακαλουβω : π ) κ « ΑΧΙΛΛΕ ΥΣ » Εκ Λεμεσου την Παρασκευην 16 ην Απριλιου 1954 και ακολουθως καθ' εκαστην μεθεπομενην Παρασκευην δια ΓΗΡΥΤΟΝ _, ΠΟΡΤ ΣΑΤΔ , ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ , ΠΕΙΡΑΙΑ , ΚΕΡΚΥΡΑΝ , ΓΡΙΜΔΙΖ Ι , ΓΕΝΕΤ Ι ΑΝ . π ) χ Α ΒΑΜΕΜΝΩΝ Εκ Λεμεσου την Παρασκευην 7 ην Μαιου 1954 και ακολουθως καθ' εκαστην μεθεπομενην Παρασκευην δια ΓΗΡΥΤΟΝ , ΑΛΕΞΑΝΔΡΕ Ι ΑΝ , ΠΕΙΡΑΙΑ , ΒΕΝΟΥΑ , ΜΑΣΣΑΛ Ι ΑΝ . 'ιι _» _νν _οοτ & ν τα ανωτερω _πλβι α απ _ιτε _λο ' ιν την τ _ελι υτ _αι χν λε _ξιν εις _τιτ ν _ν αυπη - γι χ ι '| ν βοβν αφοροι ευατα _δι ιαν , π _ολυτελι _ι ιαν και ανεοει _ς . Λια πΙ . ηι __> ιιι | . ιιριας και κρι ' _ιτηπιν Οι ' πιιον αποπι _Π ι με ιι τα ΙΙιυριιιπ χ ιΙ ι'ιιιιι | ι _ιιι ιΙ ιΙ ς ιοιι Βενικους Πρακτορα ιν Κυπρφ : ιι Ηυι _ ι __ , ΓιΥΤΗ & ( _θΥΡΡυδ ) ι _ τ _ο . _ΙιΙι : ΟΛΛΙ Ι 'Λ υ ΠΟΛΚΙΙ 3 : _Γ _: :: Γλ _« . Γ · :: »· ¦ _ι _βιΓ'ιΓι . _β _^ _β-Μ-β .: _» :.- _^ β ::.. π . _ Γ _^ _^^ 8 ΠΑΗΑΒΡΟΤ ΙΚΗ ΕΗΙΙ _ιΙΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΚ Ι ! _ιυνεδ ριονΙια λα ζοπλιικτ _ον Ι Ι . Ι Συναδελφοι , % β _^ _Τητιπ α υπο το τιλευτιιιο _κιι / . _ιι ποι · μας _Ι : πλη _ υ , _ππι · μι _^ | 'δακ _ρυσμε ' να ιιιιιιιι _αντικι . 'υαιιμι · τι ιν κπταοτραι _) ι | ν τοιν κοπων μ _ω και τι ' ιν μοχ ιιυιν μας , _τοι _· _ειποδηματο ς ιια- , τιιυ _ιιω _μιου τυ ν * _55 παιδιων μα :, δεν πρι , τιι να _οτιιυριοειιομεν τι ' ι _ζε ' _-ριιι . * Ι Ι _ικτελεοτικη ιξουοια τ ης ΙΙΚΚ ¦ _περιοδΒνηιιπα ι ' ιμι '· α _^ οιι > τα ς πλ η-, 'ι ιηα : περιοχα : κια _αντιλ ηιι _Οειηιι τυ μεγε ( Ιο : _υ _~ τιον ζι : ιιι ιν , χαλει ιι > . ο ι » ς τ ο ι · ς π λ η ·· _ι' ν τ π . ζ υ Η ε κ τ η χ α λ α η : κ α 1 τ οι ν π λ η μ μ υ ρ ιο ν . Μ ( Ι . _τοις την προπεχ η _ΙΙαραακευην , ιι _' , η ν _Μιιρτιου . κα ' ι οΙρα μ _^ II ην π . ι ι ., _αιιιπουν ιο ς εργασια τιον και _κητι'λ Οιιυν ει : κ ι » _Λευζοιοιαν , εις τα Κεντρικα Βραη ιια της ΙΙΗΚ _^ ιν α _μελε- Ψ , Ι _τηα _ιομεν το _δημιουργη _θι ν ο ' £ _ι · _πρυιιλ ημα ζιιι να _< Ι . _τ . μ ( απιοοι- Γ Γ μεν ιπ ' ι των _ενεργι . ιιιν , _^ _α _Λποιαι πρεπει να γιναυν . Η | 11 ΠΚΚ τιθεται και . παλιν ιπ ' ι κειμιλιις ιυ > _ν χι ιμιι- Η | ι ο (> ενπ · , ν - / ει ι _., ιγπ , ν μας και Οι ' ι _ι'ι ,. νι _ληση παν μιουν προ Ρ _αντ ιμειοιπιπιν τ η κατιιπτι ' _ιοι'ος . ΟΛΟΙ ΚΙ Σ ΤΟ ΣΤΝΚΛ 1 ΙΟΝ ΤΙΙΣ _^ ι . ιι _ΜΛΙ'ΙΙΟΤ . _ ΟΛΟΙ ΚΙ _^ ΤΛ _ΙΙ'ΛΨΚΙΛ ΤΙΙ ι : _'ΙΙΚΚ :. · _ΤΙΙΧ Ψ μ ΙΙΛΒΛΙΚΚΤΗΝ . Ι ΕΚ ΤΗΣ ΠΕΚ ι _< : _: . ¦ Γ : _ ¦ . Γ _. α β η , ¦· ¦ Μι . _πβι _'ι 0 ΟΔΙ ΚΟΣ ΕΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΠΧΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Ο ναι » τη Ι _' ι . ' . _οιΒΒωχοι' Αδε ) _.-τοτ _ητος Λει · κωοιας διεξαχθεις δδικος Ερανος την 11 Μαρτιου υπε ρ των αποριον _οικογενειοιν της _Λειν . ιοοιας , ιιπειι'ερε £ 285 . 8 . 4 , / 4 . Η « _'Λβ _ι-λη-οτης _. ' _. _Οεοιρει υποχρυοιπιν οπιο και _δημοπια ιχ · ι | ραοη τας Οερ μας : αιτης ρΙ 7 , _αριστιας _τικιον προ τα αξιοτιμους κυριας και δεσποινιδας , αι οποιοι _ουνειαλον ε ' . ς την ε-πιτν · ' / , ιαν του ερανου , οσον κα ' ι πρδς το _« πλανΟριοπον -κοινον , το οποιον διι ' ι της γενναιοδωρου εισφορας του θερμως _υπεοτι ' _ιριξε τον τοσον Ιερον ακοπυν της _Αδελφοτητος . Η ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΟ _ΕΙΠΤΕΡΙΚΟΝ Τπο τη « _ΚεΙμπΛ _εντ _ΒουβΙαρ · λες » _ανακοινουνται αι ακολουθοι _ΙιεταΒιολοι ι ' ι τα ιορας της _ραδιο τι | λει ( ιονικΒ ] ς υπηρεσιας μεταξυ _τυ ς Κυ . τοου κα ' ι τη Αγγλια , των _'ΙΙν , Π ολιτειων και της Ευρωπης Απο της Λευτερα 22 _Μαρτιαυ α ' ι νι αι ιοραι Οα ειναι Π . _τ . μ . — 12 μεσ . κα ' ι 4 . 30 μ . μ . — • 5 . 30 μ . μ . _ιιρα _Βκρηνουιτς η II τ . μ . — 2 μ . μ . και 0 . 30 μ . μ . — _ι _., _ιυ μ . μ . ιορα Κυπρου . 'Η ωρα _ραδιοτηλεφωνηματων με _τι | ν Ελλαδα ειναι δ . 30 π . μ — 10 . 31 ) π . μ . ιορα Κυπρου , με την _ΛΙγυπτον 1 . 30 μ . μ . — 5 . 30 μ . μ . και με το Ισραηλ 11 , 50 π . μ . — 12 . 3 ( 1 μ . μ . _ΚΥΧΛΡΙΕΤΗΙΜΟΝ Λ ! η ιΙνα κυι _) · ιιντε εισετι απο το Ιιαου πινΟο επι τη ι ' ιπιιιλεια του Πι . _αιοιι ι / . ιι ι · ι ' ιμων πιιιρ _ιι ς — π υα ιι υ Κ υ > ν σ τ α ν τ ι ν ο υ , εκ Λαυνι _ικιι , _Οειορουμεν καθ ηκον μα _ιι . _Ιιιι ι υχιιριπτι ' ι _πιομι ν παντα _: _ται' > ιαια ( Ιι'θαντας οπ _ιμινους χαι ται' καθ οιονδι '| ΗιΙΤ | _. ' τροπον πυμιιιτικ _ι / οντιι ει ς το ( Ιιιρι ' πεν-Ι ) ι , _ μ ., _ς . ' Τι ' ι τεκνα Αντωνιος και Αυγη Νικολαου . _ΙΥΝΔΕ 2 ΜΟ _Ι _ΚΥΠΙ-ΒΝ . ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Βενικ η _Κινιιτ _βποιηοις Κα > . ιυν ιαι . τι ' _ιΝ Τις ο ' ι Κ υυιρνι ) - _ιικ _οι 'ιπιιλληλοι ιις Ι ιιιγκυπριυν γ _τνιν . ι _ιν > . ινητοποιη ηιν τ >> ν πραοι / Β | Κυρια κην , ΙιΙ ην Μαρτιου , ι » Βι Ι , χαι _ιοραν 1 ] π . μ ., ιι τιι ιιι / ι ) μιι τιιυ _ιυνδι ' ημυν ΚιΙ ' ιερνηιικων Βπαλ ληλιιιν _Λιι _'ζοιπιας . Η ε μ α : Μ ελιτη κα ' ι υπαΒιιιλη α / ολιιι _ιν ι' . ι Ι _ιι ς ικΟε _οιοι _ιορριτζ . ΙΙ παι . ιου _αιιι παντιον _τυ ' ιν Κυ-( Ιπ . _· νι | τικυιν 'Τπαλληλιον ει ιιλ η τι ι Κ ι Ι . Ιραυ ιΙ ια Βιναγ _^ αια δια ιην _, Ι ιιιιιΜ _Ιηιον τιον διχιι _ιιιιν αιτημι ' ιτιη ν ολοιν _ιιιιν _ΚιΙΙι _'ρνητικιον 'Τ . _'ιιι λληλιιιν . Ρ . Χρ . _ΜιχοιηλΙδη » Ριν ικο ς Βρα | ι | _ιατευς , Λι _-ινιιιπιιι , | - ι .: ι . Ι ! ι , ΙΙ , _ιιλοπ οιιιπι ΙΙΙ γιιο _ητ ιιν πιλο , _ιοιιιον του | ι . Λ . Β . ΙΙΚΒΛΙ ΟΤ _μιτει , _, ιριιη απο ιι ' ιν ιΙ _, Ιι Ιν Ι _·! _ρμιιΒι _ι ' ιρ , · 7 ι ις _τι ( ν _οδιΙν ΙΙιρικ '/ . ιΟυ ι ' ιρ , II , Βν αντι ιιον Βραιμιοιν της ειριμιριδο Ν ' . Λ ημιικυαιης _^ . < Ιι _, ιι Αι ' ιτα ι μιι μ .-ιιιριιυν να ιιρι · ιιη · _ιι ι '· ιιι _ντ ιιι κιιηελλιι αηιι τυ κατα πτημα μιι ς _η Λπο τον Χ . Κ . ΙΙ _ετρι δην , οδι ' ις 'ΚρμοΟ αρ , 95 , π ι ' _ι , _'ιιι ιιι : Οα ποιλι _) ιΙς ια _^ Ιδιας ιιμ < Ι ,- «! ι _ιι ., Ι _χαπαιτηματας : μας , Ι _ικ τη _Λιιυιυναε _ιοι . _ΟΙΚΟΠΙ _-ΛΛ ΠΡΟι _ΠιιΛΗΧΙΝ Τι ' ι ν _. Ιροπεχη _Κυριακην , 21 ην ΜιΗ , ιπΙι υ , Μα . · ιιιιλ . | ΙΙιιυ ν δια δη μοοιου _, _ιλ ειητηριιι η μιιιι οικοπεδα ιιι ικκληοια 'Λγιου _Λημητριανιιυ ' < Ι | ιιιρι | Ι _π ις , ΙΙΙ ιιικοπι . διι τιιυ πι Βυρι πκιινπι ι μιια _'ιυ _Ομορι | ιηι και ΚΙιΙ ' μακλιοιι ι ·| ς _ιλιιχιιιιη ν ι ' ι _,-ιαοιιιπιν ικ τιον δημιιιι _- « ιον _οριιιιν _Λιυκιοαιιις , Παρεχονται ιιΡ / ιΙλιιι ι υχιιλιι _'ι ιις ιι ' ιν πλ _ηριο _μιμ · , 'Β , κ τη Ι _ικκλ , Ινιτιτρ _ο · Π £ _ι *{ Αγιου _Αημη _τ ρικν _οΟ Τ . _κβΙΙΙιται ιν ΛιυκωηΙ ? ι 6 _πδ τ _(| _ς Ετιιι _ριΙας « _ΠΟνοΒ . » ΛτΓ . Τυυοις · XI · . Β . Ι _Τ ΑΥΡΙΝΙ ΑΗ Λ ΥΙΙ 1 Μ , _ΟΓιις Λυκοι ' ιργοιι 4 ρ . 11 — 15 , Ιηλ . ΙΙΓυ , _ΛιοκωοΙα , « ΜΙ _ΙΜΑ _ΟΗ ΛΥΤΟΚΙΝΗ ΚΙ _ΗΗ Κ ΗΓ ( Συνεχεια 4 κ της 1 ης _ΟιλΙδος ) _σκοκους τοΟ _προτεινομενου Νομου » . ΟΧΗΜΛΤΛ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑ ΚΙΝΗΣιε — _-ΕΙς την αυτην _ικβοσιν ιης Εφημεριδος της Κυβερνησεως _ιδημοσιευδη _νομοοχεΟιον , το _οιιοιον τροποποιει και κωδικοποιει τον _νομον , τ 6 ν _αναφερομο-ον _εις δχημ « α και την τροχαιαν κινηοιν . Η Εχθεσις τοΟ _ΒενικοΟ _ΕΙσαγγελιως _βναψιρει _« _Ζκοπ & ς του προτεινομινου Νωμου ειναι να τροποποιηση και κω · _βικοποιηση , τον νομον μας τον _αναφιρδμενον ιις ιιι αυτοκινητα κοι την τροχαιαν κινηοιν ιν γινει καΙ να προσαρμοση _τοΟτον _ιιρ 6 ς _ταυ συγχρονους απαιτησεις , _τ _* ς οποιας 6 _σημερινος Νομος μας ( Κες > . 125 ) , δστις αναγεται εις το 1921 _, δεν φαινεται να Ικανοποι _^ , 2 . Εις την συνται , ιν τοΟ νεου Νο · μου ηκολουΟηση η αι > _τδ τεχνικη ως και η τοΟ Νομου τον οποιον ο προ τιινομενος Νομος προκειται να & _ντικοτταοτηση , δηλαδη αντι _νοχ εχι . _ν μ £ ν _λεττιομιρεις _ακαματους 6 ιοτα ξεις εις αυτον τοΟτον τον Νομον _αναφορικως προς την _εγγραφιτν και £ κ 5 οσιν _αυειων αυτοκινητων , την _ικδοσιν αδειυν κσι τον _καΟσρισμδν ιων καθηκοντων των οδηγΟν _τ- » ν και τον _διακανονισμδν των ζητηματων των _αφορωντων την τροχαιαν κινηοιν , τηιαυτη ρυΟμισις αφεθη να γινη υπο Κανονισμων , οι οποιοι επειδη ειναι πλιον ιλαοηκοι κβι _προσαρμοσιμοι , δυνανται να εξυπηρετησουν _καλυτερον τον σκοπον ( αρθρον 3 ) . 3 . 01 σκοποι δια τοος οποιους δυνανται να γινουν Κανονισμοι Εχουν _διευρυνΟυ οΟτως ωοτε να περιλαμβαν »» ( α ) Την ιιροΧηυ _* ιν αναρμοστου , απριποΟς η ανηθικου _συμπιριφοροις ιις οιονδηποτε _οΛτοκΙνητον Ι ) ταξι η _χρησιμοποιοομενον δια μεταφορων εμπορευματων επι _αμοιββ η την _χρη _σιμοποιησιν _οιουδητιοτε τοιουτου οχηματος δια η εν σχισει προς οιονδηποτε _αναρμοστον , ιινηθικον τ ) παρανομον σκοπον ( παραγραφος ( γ ) τοΟ ιρθρου 3 ( 1 _)' (*) Τδν _κσθορισμον των συνθηκων εργασιας και των ωρων _ιτ , ποιας των οβηγων αυτοκινητων ταξι η φορτηγων _αυτοκινητων η αΛλων οχηματων χρησιμοποιουμενων ιι προοριζομενων δια ιην μεταφοραν εμπορευματων ( παραγραφος ( η ) εις το αυτο μερος ) . ( γ ) Τον καβοριομον σηματων και στολων που Οα φερουν οι οδηγοι ( παραγραφος ( γ ) ιις το οι / τδ μερος ) . Υπαρχει προθεσις δπως θεσπισθουν Κανονισμοι δια τους ως ανω σκοπους Ιδιως προνοουντες δια τον περιορισμον των ωρων εργασιας και τ » ιΟ χρονου _και' 6 ν οι οδηγοι ορισμενων οχηματων δυνανται να _εργαζωντσι συνεχως , και προνο · οΟντες 6 < _α περιοδους αναπαυσεως μολις ΟεοταοθΓ 4 Νομος . 4 . Αν-τΙ να γινεται προνοια Οπο _Κανονισμων δι' ωρισμενας κατηγοριας _παραδοισεων , _εΟιωρηΟη σκο ·· πιμον δπως γινη νομοθετικη _τιρονοια δι αΟιοΛς . _ΟΟτω—( α ) Το πτσιοιια τοΟ _οδηγειν με _επικινδυνον ταχυτητα ( χαι ως _τοιοΟτο εις κατωκημενας _περιοχας οιασδηποτε πολεως η χωριου θεω _^ _τι · ται οιαδηποτε _ταχατης 6 _τιερ * αινου σα 20 μιλια την ωοαν ) , · τδ οποιον _προνοειτοιι μεχρι σημερον εις τον υπ' αριθμον 55 Κανονισμων Αυτοκινητων , προνοειται τωρα εις το Νομον ( αρθ /» ν 4 ) . ( ι ) Ομοιος το αμελΛς _οδηγειν ( το οποιον προνοειται μεχρι σημερον εις τον υπ' αριθμον 56 Κανονισμον Αυτοκινητων ) , το _οδηγειν αυτοκιηιτον ανευ _τι ) ς συγκαταθεσε · ως του Ιδιοκτητου ( υπ' _αρεβμ , 56 Λ _Κανονιομος Αυτοκινητων ) και οι περιορισμοι προσωπων να _εισερχωνται η επεμβαινουν εις _σχημοαα ( υπ' αριθμ . 56 Γ Κανονισμος Αυτοκινητων ) προνοουνται τωρα _αις αυτον _τοΟτον τον Νομον ( αρθρα 6 , 8 και 9 αντιστοιχως ) . ( γ ) Βινεται λεπτομερεστερα προνοια εν σχεσει προς το αμελως η επικινδυνως οδηγειν ( δια τ 6 οποιον γινεται ε , ν μερει προνοια _εις το αρθρον 230 ( α ) τοΟ ΠοινικοΟ Κωδικος , το οποιον δεν παυει να _ισχυπ , εν σχεσει με αυτοκινητα ) βασιζομενη 1 επι τοΟ αρθρου 11 τοΟ περι Τροχαιας Κινησεως ΑγγλικοΟ νομου του | 1930 . ( δ ) Βινεται προνοια δια μερικα νεα πταισματα ως το να οδηγοΟν · ται οχηματα εις μερη εκτος απο δρομους , ( αρθρον 10 _6 αοιζ _6 μενον _ετιι τοΟ _« _ιρνρσυ 14 τοΟ ΑγγλικοΟ Νομου ) και να αφινωνται οχηματα επι οιουδηποτε δρομου εις _επικινου _· νον Οεσιν ( αρθρον 11 _δαοτζομενον επι τοΟ αρθρου 50 τοΟ ΑγγλικοΟ Νομου ) . 5 . Εις το _Δελτιον γινεται προνοια περι πληρωτεων δικαιωματων εν σχεσει προς τα εν _αυτω καθοριζομενα ζητηματα . Τα ιν τω _Δελτιω προνοουμινα δικαιωματα καθοριζονται τωρα βια Νομου και δεν παρεχεται εξουσια καθορισμου τουτων δια Κανονισμων , εντος τοΟ _νομοΟετικοΟ οριου , ως μεχρι σημερον . Οοχ ηττον , ο Κυβερνητης εν £ υμ 6 οολ _( ω δυναται να αοξσνο η τροποποιι _) απο καιρου εις καιρον τα τοιαυτα δικαιωματα . 6 . 01 περι Αυτοκινητων Κανονι σμοι 1951 και 1953 , μεχρις δτου καταργηθουν η τροποποιηθουν Οπο οιωνδηποτε Κανονισμων δυναμει τοΟ αρθρου 3 , 6 α εξακολουθησουν νη παραμενουν εν _ισχυι ως εαν ιγενον · το δυναμει των _διαταξεων ΤοΟ προτεινομενου Μομου » .

Τίτλος Θέμα Σελίδα