σοΜ.ο. ΜΕΙΕΑΒΕ Νεν5 8 ΚΩΦΑΛΑΛΑ ͵ ΠΑΙΔΙΑ 'Ὑπὸ Τ. Μάρκου, Διευθυντοῦ Σχολῆς Κωφαλάλων Λευκωσίας. Εἶναι τραγικὴ ἡ στιγμὴ γιὰ τοὺς γονεῖς ὅταν ἀνακαλύπτουν ὅτι τὸ παιδί τους εἶναι κωφό. |- | Ἡ θλῖψί τους γίνεται ἀκόμη πιὸ µεγάλη ὅταν καταλάβουν ὅτι, ἐπειδὴ τὸ παιδί τους εἶναι κὠφό, θὰ µείνη καὶ βωβό. Μετὰ ἀπὸ τὴν ἀποτυχία ὅλων τῶν προσπαθειῶν γιὰ τὴν ἀποκα- τάστασι τῆς ἀκοῆς τοῦ παιδιοῦ, ἡ στάσι τῶν γονέων συνήθως ἀπέναντι στὸ παιδὶ εἶναι εἴτε χαϊδευτικὴ καὶ κάµνουν ὅλα του τὰ θελήµατα, εἴτε τελείως ἀρνητικὴ κι ἐπιζητοῦν νὰ τὸ ἐκφοβίζουν. Περιττὸ νὰ λεχθῆ ὅτι τόσο ὁ ἕνας τρόπος συµπε- ριφορᾶς ἀπέναντι στὸ παιδὶ ὅσο κι ὁ ἄλλος εἶναι ἐπιβλαβεῖς. ὍὉ πρῶτος θὰ κάµη τὸ παιδὶ ἕνα μεμψίμοιρο ὑποκριτὴ ποὺ νὰ περιµένη ἄλλους νὰ τὸν ὑπη- ρετοῦν, Ὁ δεύτερος θὰ τὸν κάνη ὑπὲρ τὸ δέον πεϊιθήνιο ἢ πολὺ ἀνυπότακτο κι ἀντικοινωνικό. ᾿'Αν οἱ γονεῖ φέρωνται ἔτσι στὸ παιδὶ εἶναι γιατὶ δὲν ξαί- ρουν τίποτε καλύτερο νὰ κά- µουν. ᾿Εσὺ ποὺ διαβάζεις αὐτὸ τὸ ἄρθρο, πιθανὸν νὰ γνωρίζης κάποιο ποὺ εἶναι κωφός, ἢ πι- θανὸ νὰ ἔχης κανένα κωφὸ συγ- γενῆ, ποὺ θὰ θέλης νὰ τὸν βοη- θήσης. Στὴν Κύπρο ὑπάρχουν περίπου 300 κωφάλαλα παιδιά, ἔτσι οἱ πλεῖστοι ἀπὸ μᾶς θὰ ἔχομε ἕνα κωφάλαλο παιδὶ ὄχι πολὺ µακρυά µας. ᾿Εκεῖνο ποὺ κάµνει τὸ κωφά- λαλο παιδὶ τόσο διαφορετικὸ ἀπὸ τὸ φυσιολογικὸ δὲν εἶναι -γιατὶ δὲν ἀκούει' εἶναι ἡ ἀνικα- : νότης του νὰ ἐκφράση τὶς σκέ- Ψεις του καὶ τὶς ἀνάγκες του μὲ λέξεις. ᾿Εγὼ τὴν γλῶσσα πάντα τὴν θεωρῶ σὰν ἕνα λεωφορεῖο. Τὸ λεωφορεῖο αὐτὸ κινεῖται ἀπὸ τότε ποὺ ὁ ἄνθρωπος ἄρχισε νὰ ὁμιλῆ κι ὅλη ἡ σοφία τῆς ἀνθρωπότητος ταξειδεύει µέσα σ᾿ αὐτό. Όταν γεννηθοῦμε παίρνουμε ὡς δῶρο εἰσιτήριο εἰσόδου σ’ αὐτὸ τὸ λεωφορεῖο. ᾿Απορροφᾶμε καθημερινὰ αὐτὴ τὴν σοφία τῆς ζωῆς. Τὸ παιδὶ ποὺ γεννήθηκε κωφὸ εἶναι χωρὶς εἰσιτήριο. Στὴ Σχολὴ Κωώφαλάλων Παι- διῶν στὴ Λευκωσία ποὺ ἄρχισε λειτουργία τὸν περασµένε ἈΝο- έµβριο, 22 ἀγόρια καὶ κορίτσια, Ἕλληνες καὶ Τοῦρκοι, βοηθοῦν- ται νὰ τυποποιήσουν σιγὰ-σιγὰ τὰ ἴδικά τους εἰσιτήρια. Τὰ κωφάλαλα παιδιὰ μποροῦν νὰ διδακτοῦν τὴν γλῶσσα: µπο- ροῦν νὰ μάθουν νὰ ὁμιλοῦν καὶ νὰ συνδιαλέγωνται μὲ κίνησι τῶν χειλέων. Εἶναι μιὰ βραδεῖα διαδικασία μὰ κατορθωτή. Στὸ τέλος ᾿Ιουνίου, πολλὰ ἀπὸ τὰ παιδιά µας στὸ σχολεῖο, τελείως κωφάλαλα πρὶν ὀκτὼ μῆνες, διάβασαν σὲ ἐπισκέττες σύντο- µες περικοπὲς ἀπὸ τὰ ἀναγνω- στικἀ τους. Πιθανὸ νὰ ξεύρετε μερικά ἀπὸ αὐτὰ τὰ παιδιά. Τρία ἀπ’ αὐτὰ προέρχονται ἀπὸ τὴν περιοχἡ τῆς Κ.Μ.Ε.: ὁ Ντῖ- νος Χριστοφίδης κι ὁ Κεμάλ Φεχμὴ ᾿Ιπραχὶμ ἀπὸ τὴν Λεύκα, κι ἡ Ζηνοβία 'Ηροδότου ἀπὸ τὴν Κοράκου. ὍὉ Ντῖνος κι ὁ Κεμὰλ μποροῦν, ὁ καθένας στὴν δική του γλῶσσα, νὰ ἐννοήσουν 300 γραμμένες λέξεις μποροῦν νὰ προφέρουν ἀρκετὰ καταλη- πτὰ περίπου 100. ἀπ αὐτές καὶ νὰ διαβάσουν μὲ τὰ χείλη σχεδὸν 200 λέξει 'Ἡ Ζηνοβία ἔχασε τὴν ἀκοή της σ’ ἡλικία 7 χρονῶν, Ὑπῆρχε ὁ κίνδυνος νὰ χάση καὶ τὴν λαλιά της. Εἶναι σχεδὸν τέλεια στὴν ἀνά- Ὕνωσι μὲ τὰ χείλη καὶ τώρα µανθάνει νὰ διαβάζη, κι αὐξάνει τὸν κύκλο τῶν ἐνδιαφερόντων Ἅ ΤΕΕΚΟΒΑΡΑ βΑὄΟΙΕΒ, ΤΕ ΡΙμδίζ ϱοσούξΙΙΑΒ ΟΚΌΙΙΝΡΑ ὅδΒβετΜενΙΕΒΕ, τΑΙΕΕΕΙΕΕϊΙ ΠΕ ΒΙΒ ΑΒΑΡΑ. ΟΚΌΙΡΑ ΠΚ οκύΠ, ΡΕΒΡΙΙΕΒΙΝΡΕΝ ΜΑΑΡΑ ΡΤΡΑΚΤΑΝ ΟΚύΜΑ ΥΕ κονῦς- ΜΑ ΡΑ ὑδβετια. ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΩΦΑΛΑΛΟΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΟΠΟΥ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ τΟοΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑ- ΟΜΙΛΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕΙΛΗ. Ζ0ΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΡΕΝ ΒΟΙαΕΘΙΝΡΕΝ αἴρεν Ὁς ὀδεβενίοί ΙΕΕΚΟΒΑΡΑΚΙ ΒΑὄΙΕ ΥΕ Ῥ{ιδίσ ϱοσούΚΙΙΑΗΒ ΟΚύΙΠΝΡΑ Ἱἵνί τεβλκκί αΌδτΕεΕΙΥΟΒΙΙΑΒ. ΤΡΕΙΣ ΜΑΘΗΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΝ ΠΕΡΙΟ- ΧΗΝ ΚΑΜΝΟΥΝ ΚΑΛΗΝ ΠΡΟΟΔΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. της καὶ κάνει πρόοδο στὴ συνο- μιλία, Γιά τὴν συµπλήρωσι τοῦ σχολικοῦ ἔτους τὰ παιδιὰ θὰ κατασκηνώσουν στὴ παραλία κοντὰ στὴ Κερήνεια τρεῖς ἑβδο- µάδες πρὶν ἐπιστρέψουν στὰ σπίτια τους γιὰ τὶς θερινὲς δια- κοπές τους. Τὴν κατασκήνωσι τὴν ἀπολαμβάνουν πολύ. Εἶναι ὁ σκοπὸς τοῦ σχολείου νὰ προνοήση γιὰ τὴν πρα- κτικἡ ᾿ ἐξάσκησι τῶν μαθητῶν του ὅταν τὸ ἀκαδημαϊκὸν µέρος τῆς µορφώσεως θὰ ἔχει συµπλη- ρωθῆ. Τὸ ἀντιμετωπιζόμενοπτρό- βληµα εἶναι τεράστιο Καὶ μόλις τώρα ἀρχίζει, Θὰ Χχρειαστοῦν μερικά χρόνια γιὰ νὰ κερδηθῆ. Ἡ Σχολὴ ἱδρύθηκε μὲ πρωὠτο- βουλία τοῦ Ροταριανοῦ Συνδέ- σµου Λευκώσίας, Ἡ Κυπριακἡ Κυβέρνησι, ἡ Κ.Μ.Ε., ἡ Ἕλλη- νικὴ Μεταλλευτικἡ 'Ἑταιρεία καὶ ὁ Δῆμος Λευκωσίας παρέχουν σ’᾿ αὐτὴ γενναιόφρονα ὑποστήρι- ξι. Μὲ τὴν ἐπέκτασι τῆς Σχολῆς κάθε Χρόνο δημιουργεῖται ἡ εὐκαιρία γιὰ τὸ καθένα κωφά- λαλο παιδὶ στὴν Κύπρο νὰ γίνη ἕνας χρήσιμος πολίτης, ὄχι µόνο νὰ ἀπολαμβάνη ἀλλὰ καὶ νὰ συµβάλλη στὸν πολιτισμό, Κανένα παιδὶ δὲν ἀξίζει τίποτε λιγότερο, Ῥ]οίο ὂν: Ὦ. 4. 6τοοῃ. 1.ε[ί το πρ Ἐαπια] Ἐθ]ιπιί ΤρταΠῖπι (Μα ντονοιπ),Ζοπονία Ἡοτοδοία (Κοτακοι) ,Ὠίπος ΟΠηϊκίομάες (1ιοῖκα). Κ.Μ.Ρ. ΒΑΡΒΤΑΝΕΘΙΝΡΕ ΗΑΣΙΒΑΝ ΡΟοᾶυμΙιΑΕΗΙ Ἐλενεγίπ]θτί (θῦτί]ς οἄθτ7. Ῥαν Βαγαπ ΑΠπιοά ΑΠ γα Ὀἱτ ου! ΥΠ ὈΙΖ. Ῥαν Βαναῃ Μ, ΕεσεὈε Ὀἱ Κιζ: ΝΑΡΙΕ. Ῥαγ ἛῬαναηπ Ο. Βεμαάϊγο δὈίτ οδαί: ΝΑΟΙ. Βαν ΈΒαναηπ «ϱΟεπ] οί Κι: δΕΝαΙΙΠ, Ῥαν Βαγαπ Ἠαραῃ Μεν]ά᾽ο Εὶτ οὔα] ΜΙ5ΤΑΕΑ. Ηιδεγίπα Ῥαν ΈΒαγαιπ Ἡαδαηῃ Μαμηπιάα Εἱτ ΚΙΖ:ΙΡΑΝΕΕ. Ῥαν Ῥαγαπ ἨαΙ Ἠαμ] ο Οἱ οὅσ] ΕΚΡΟΟᾷΑΝ. μον ΤΕΝΝΗΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Μ.Ε. Συγχαρητήρια στοὺς νέους γονεῖς. Ὅ κ.καὶ ἡ κ.Ἀρυσσαφίνη Τσίγκη ἀπέκτησαν υἱὸν--- ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ. Ὁ κ.καὶ ἡ κ. Αποστ. Παρασκευᾶ ἀπέκτησαν θυγατέρα-- ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ. Ὁ κ.καὶ ἡ κ.'Ανδρέα Γεμενιτζῆ ἀπέκτησαν θυγατέρα-- ΚΛΑΙΡΗ. Ὅ κ.καὶ ἡ κ.Κυριάκου Κυριακίδη ἀπέκτησαν θυγατέρα--ΝΙΚΗ. Ὅ κικαὶ ἡ κ.Παντελῆ Μιχαὴἡλ ἀπέκτησαν θυγατέρα-- ΜΑΡΟΥΛΑ. ὍὉ κ. καὶ ἡ κ. ᾿Ανδρέα Κομνᾶ ἀπέκτησαν υἱὸν-- ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Ῥ]ιοίο Ὁν: Ὦ. 4. στερη. ΒΑΟΙΗΒ 600ΟΌΕΙΙΑΒ, 6. ΜΑΕΒΚὺΌ. Ιιοἴκοβα βαδιτίατ Οκυ]α Μα ἀτᾶ τα πάαη. «οοµδυπάΠ αὅιτ οἰάυδαπια βότππεἷς ερενεγίπ Ιςίπ Ὀϊτ ἁατρε- ἁἰτ. Φοσοιδιπαπ αι οἰπ]αςιγ]α ἀΠδίζ Καϊασαδιπι ἆᾳ απ]απιαἰς ἠζήπι- τἡ]εγίπί ἆαλα {πζία ςοὔα]ιπιαΚία- ἅιτ. Φοσικ]ατιῃ ΙΦίιπιοδίπΙ Τεπῖῃ αίπιες πιπικήπ οιππᾶγιπσα εὖε- νεγἰπ]ετ εἰκεετίγεί]ε ςοοικΙατιΏα Κατςι Πκί Πατεκεί ἰατζιπάαπ Εἰτίπί αἱτίατ. Ὑα οπάπ Ὀδτάῃ ατζα]αγιΏι ψετίπε ρετίτ]ετ, παζ]ι γειφιτίτ- 16. ΠοὈραἰαρτιτ]ατ. γαπαῖ οΠΙαΤΙ τεά οάσ[]ετ νε αὔιτ ππααππε]εάς Ὀυ]απυτίατ. ῬΒὰ Πατεκεῖ ἵατΖΙΠΙΠ πετ Ικἰδἰπίπ ἆς «οοι]ς ἱςίπ πεἰκαἁατ Ζᾳτατ]ι οἰάαδαπια «ὄγ]επιεγί πιῇῖς- ΓΚ: Ὀμ]ηταπα, Βἰτιποί Πατε]οί ἵαΓ7ι οπ1 ἁαίπια Πϊζπιεῖι εάἰ]πιεγί ὈεΚκ]]- γεπ Ὀἱτ πιὐταγί νε ΙΚκΙποί ναζ]γεί ἁ4ε οπα «οκ Κοτκακ ναπιῖ ςοΚκ αδῖ νε απιίδοδγαἰ γαρας, Ἐθενεγίπ]ει ἁἆαπα Ιψίςίπι Ὀἱ]- πιεάκ]ετὶ ἱςίη γαρατίατ. δἱ7 Όυπα οΚαγαπ]ατ σαιτ ὨὈϊτιπί Ὀἶπιίς οἰαβῖ!τ γαµατ γατάπ οἴπιεκ ΙβίεγεοςδίπίΖζ Ὀἱ ακταθαπιζ οἱα- ος, ΚΙοτιδία (πἨππίπεη 300 5αὔ1Γ ςοσου]ς νατάτ. Οπιπ ἸΙςπ δα ππεδεἰε Ὀἱτ κοἰ]ατιπιζάαπ «ο σας οἰππιγαδί]τ. Ρα61Γ ςοσµδΗ ποτπια] ςοσιΚίαΠ Ῥὰ Καάατ αντι μία οΠΙΠ ἰδίίς- πιεππεςί ἀεῥι ἀλρείποο νε 1Πτ- γΒΟΙ8ΓΙΠΙ Κε]πιε ἴ]ε Ἱ[αάς εἀςπιο- πιεδἰαϊτ. Έεπ Ἰδαπι ἁαίπια ὨὈἱς οιοσᾶς οἰατακ ἁἀλςιπήταπι, Βα οἵοῦἵς ῃσαη Ιδαπι ΚιΙΙαΠπΙγα ας Ἰα41ζι1 Ζαππαπάαπ Ὀοτί γἠτιπιε]κτε νε πδαπ Ζεκᾶρι Ῥυπιπ Ιςίπάς φεγαμαῖ εἰπιεκίσάϊτ, Ὀοδάιδιι- ΠΠΙΖ 7απιαη Πεάίγο οἰατακ ὃα οιουᾶς ἴςίπ Ὀἱτ Πκειπιίσ οἰμν. Οὔὕπ ὂε ρῖπ Όὰ Ζεκᾶ ἀῑπγαδιπιῃ πε βἰτετίζ. δαῥΙτ ἀοθατ ςοσι]- ὅσπ τἶκοιί γοΚκίατ. Οεςεπ Καδιπ αγιπάα 1,9[Κο- 5α4α αὔιτ]ατ Ιςίπ αςι]απ οἰι]άα Ἐωπινε Γὔτίς 22 οὔ]αῃ νε]ιζςοσιι- ὅσπα γανας γαναςΚκεπάϊ (ἰκοι]οτῖπϊ ἶπια γοῖα αὔριετηπιφίτ, Φαὔιτ οοσΚ]αΓα Ηδαπ Ὁδτει]εδί]τ. Κο- ΠἩΦΙΠαΥΙ ὁδτεπευιητίετ, ὨὈιᾶσ]ς Πατεκει]οτίπί οΚκιγατε]ς πιϊ]κβ]ο- πιονί απ]ιγαοἰλἡτίετ. Ύανας {ααι πιηπικΏῆπ νε πια] Ὀἱ γο]άιατ. ἨαζίταἨ δοπυηάα φεκίζ αγ οννεὶ ἵαππαπαϊγ]ε δαὔπ νο ἀδι7 οἶαῃ ςοσιΚ]ατιππιζάαη Ὀαζι]ατι Ἰϊγατεῖ- οἵ]ετε Κεπάί οκήπια Κἰταο]ατιπάαῃ Κιδα Ῥατςα]ατ οκιάμίατ,. Βὰ ϱο- ουΚ]ατάαη Ὀαχιατιηι οἱσ ας Ὀἱ]πιίς ΠΡΩΟΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΚΑΚΙΟΥ ΚΑΙΠΙΤΕΚΠΟ Στὶς 10 Ιουλίου στὸν Σύλλογο Ξεροῦ ἔγινε ἡ ἀπονομὴ τῶν κυπέλλων καὶ μεταλλίων στοὺς συλλόγους ποὺ ἐνίκησαν στὰ πρωταθλήματα πιγκπὸ καὶ σκακιοῦ. 'Η Πεντάγνια ἐκέρδισε στοὺς διπλοὺς στὸ πιγκπὸ μὲ 30 βαθμούς, μὲ δεύτερο τὸν Ξερὸ μὲ 27 καὶ τρίτον τὸ Νέον Καλὸν Χωρίον μὲ 20 βαθμούς. 'Ο Ξερὸς ἐκέρδισε στοὺς ἁπλοῦς στὸ πιγκπὸ μὲ 6ἱ βαθμούς, μὲ δεύ- τερη τὴν Πεντάγνια μὲ 59, Στὸ σκάκι νίκησαν οἱ Ἓλληνες Λεύ- κας μὲ 3935 βαθμούς, ἀκολουθού- µενοι ἀπὸ τὸν Ξερὸ ποὺ συγ- κέντρωσε 353 καὶ ἀπὸ τὴν Πέτρα μὲ 313 βαθμούς. Οἱ παῖκται στοὺς ὁποίους ἀπενεμήθησαν ετάλλια εἶνα: οἱ ἑξῆς: Ξερὸς--- Τόκης Κατσιάµης, ᾿Ανδρέας Γε- ὠργίου, Κώστος ᾽Αγαθοκλέους καὶ Νῖκος Χριστοδούλου. Πεν- τάγνια-- Μιχαἡλ Κώστα, Τάκης Σάββα, Κώστας Χ΄'Διονυσίου καὶ Κώστας Χριστοδούλου. Έλ- ληνες Λεύκας--Μιχαἠλ Νικόλα, Νῖκος Ὑωμᾶς καὶ ᾿Ιάκωβος Νι- κόλα. Ὅ Φοῖβος Νεοκλῆ παρέδωσε ἕνα κύπελλον στὸν Ξερὸν ἐκ µέρους τοῦ Συλλόγου Πέτρας κι ὁ Χαράλαμπος Ηρακλείδης παρέδωσε ἕνα κύπελλον στὴν Πεντάγυια ἐκ µέρους τοῦ Συλ- λόγου Νέου Καλοῦ Χωρίου. ὍὉ κ. Δ. Α. Γκρήην ἀπένειμε, ὡς ἀντιπρόσωπος τῆς 'Ἑταιρείας, τὰ μετάλλια στοὺς νικητές, καὶ στὸν Σύλλογο Ἑλλήνων Λεύκας ἕνα σκάκι ὡς ἔπαθλο. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιο τῆς Ο.Α.Σ. Κ.Μ.Ε. διωργάνωσε καὶ τὰ τρία πρωταθλήματα. ᾿Έλα- βαν µέρος ὅλοι οἱ σύλλογοι μὲ περισσότερα ἀπὸ ἑἱβδομῆντα µέλη των. Πολλὰ ἄλλα µέλη ἕ- λαβαν µέρος σὲ ἐνδοσωματειακὰ πρωταθλήματα γιὰ τὴν ἀνά- δειξι τῶν καλυτέρων ποὺ ἀντι- προσώπευσον τοὺς συλλόγους των στὰ πρωταθλήματα τῆς 0.Α.Σ. Κ.Μ.Ε. οἰαἱΗτεϊπίΖ. Βιπίατιπ ἃς ἴαπεςί Κιοτι Μαάεπ οἰτγκειί ΜιπίαΚα- κιπάαπ μρε]πιεκιοάίτίες: Ὠίΐπος Ητίκιοβίάϊδ νε ἘΚεπιαὶ Ἐε[μπϊ ΤοταΠίπι Τιε[κεάεη νε Ζἰπονίγα Ἱτοάοτα Κοτακιάαπ. Ὠϊίπος νε Κεπια] Πεν Επί Κεπάϊ Ιδαπιπάβη 300 γαζ!πι Κελπιεγί απ]ιγαὈΙΗτ- Ίετ, (αἨπιίπεπ 10ο {αποδίΠί αΚ]]ος ΚοπιιφαὈΙτ]ετ νο 200 ἵἰαποδίπί ἁιάαἰς Πατοκείί Τε οκαγαδίτ]ετ. ΖΙπονίνα γεάί γαφιπάα »αὔιΓ οἷάι Κεζα ΚοπιφπιαδιπΙ ἆα Καγιρείπιε τεη]κεςί νατάι. ΜεΚιερίε πεςεσεκ ἀϊβετ ΕἱΓ δεπεάςῃ 8οπτα Όὰ τεμ] αἰα]ασακατ. Ὀιάα]ς Πατεκειϊγ]ε οκπιαάα ταπιαπιγ]ε ἱψίάϊτ νε ἰπιάί οΚππαγι Όβτεπετοκ αἰβΚκα νε Κοπιςσπ]α ἀῑξίδιπί «οὕαίίππακ- ταά1τ. ΟΚι] φεπερἰπἰ ὨὈἱήτετεκ γΥαζ τα ἰςίπ ον]ετίπε µβρἰϊπιεζάςῃ εννεὶ ςοουκίατ (ἰγπεᾶς ἀσπίζ ΦαΠ]Ηπάςε Ὡς Πα[ταΠ]ς Καπιρ Παγαίι Ρεςἰτίγοτίατ. Βωπάαη «οκ {αζἱα Ποβ]απιγοτ]ατ. ΟΚυ]απ ΠεάεΒί αἰκαἀςπαῖκς (α]ΐπι- Ἱετί Οι Κίεπ δ8οητα ἴἰα]εῬε]ετίπο 5ε5 (α]π]]ετί ἆς γαριπππακατ. Βὰ Κατφιαπασαἷς Ὀὐγ ες Οἱ πιεδε]εά1γ, ΚαζαπΙπιαςι Ἱεῖῃ Ὀἱ Κας 5επα ΙάΣιππά1τ, ΜΕεΚκιεὈ Μήαδοπίατ Οαπαγεπίη ιοδεὈ δή Πε Ῥαφ]αήπαιφατ, Κιδτις Ἠὐκήπιειί, Κιστις Λήαάεπ Φ]γκεῖῖ, ὙΎππαη Μαάσςπ Φἰκει, Τεἴκορα Ῥε]εάϊγερί τ(αταβπάαπ οὐππετίςς Πάπιαγε εἀἡ]πηϊφῖτ, ΟΚ] ποτ 5επα ρεηίφ]εάϊδῖ Ιστ ΚιυτικίαΚί Ίος οσα {γί Ὀἱτ ναϊαπάας οἰαγαίς γειδετεκ γαϊπιζ Κεπαάϊ Ιςίπ ἀερι] πιεεπίγει Ιςίπ ἆς [αγάα]ι οἶπια Πτδαι νατάπ. Ἠϊς Ὀἱ «οουΚκ Ὀμπάαη ἆαᾖα αΖ1Πι Ἠαὶς εἴπιεῖ. 4 ς.Μ.Ο. ΝΕΙΕΑΕΒΕ ΝΕΝΘ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ τοΥ ΑΘΔΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΤΟΥ ΠΕΤΡΑΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΩΡΓΑΝΩΣΑΝ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙ- ΚΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΟΛΕΑΣ. 8ΟΙΣΑ ΒΌιιαξβϊνίν Ἱικ ΟΚΤΙΤΙΑΒΙΝΑ ΒΑΒΑ ΥΡ ΒΑΊΑΡΟΒ αὔδτεβ[ΠιΕεβἰνί ΤΑΝΖΙΜ ΕΡΕΝ ΡΕΤΕΒΕΦΡΟΒΕ κυ],ῦεῦ ὑτειεβίκ- ΡΕΝ ΒΑΖΠΙΛΗΙ, Ρ/οίο ϐΥ: Ὀ. Α. ὤτθεπ. ΝΕΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ- ΤΕΣ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΝ Γιὰ τὴν ἐνθάρρυνσι τοῦ κλασ- σικοῦ ἀθλητισμοῦ μεταξὺ τῶν παιδιῶν τῶν δημοτικῶν σχο- λείων, ὁ ᾿Αθλητικὸς Σύλλογος Πέτρας διωργάνωσε ἀθλητικοὺς ἀγῶνες στὴν Πέτρα στὶς 20 ᾿Ιου- νίου, στοὺς ὁποίους ἔλαβαν μέ- ῥας ἕξη δημµοτικὰἁ σχολεῖα τῆς περιοχῆς Σολέας. Τὸ πρόγραμ- μα περιλάμβανε τρία ἀγωνί- σµατα γιὰ κορίτσια κι ὀκτὼ γιὰ ἀγόρια. ᾿Εκτὸς ἀπὸ τὰ κύττελ- λα, μετάλλια καὶ διπλώματα τὰ ὁποῖα ἐδώρισαν στοὺς νικητὲς τὰ µέλη τοῦ συλλόγου, ὁ σύλ- λογος ἐπλήρωσε τὸ µεγαλύτε- ῥρο µέρος τῶν μεταφορικῶν ἐξό- δων τῶν παιδιῶν. Στὶς διακοπὲς τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἑταιρίας ἕξη µέλη τοῦ συλ- λόγου Νέου Καλοῦ Χωρίου κα- τασκήνωσαν στὸν Άγιον ΊΝι- κόλαο. ᾿Ακολούθησαν κανονι- κὀ πρόγραµµα, µαγείρευαν οἱ ἴδιοι τὰ φαγητά τους, κατα- σκεύασαν πρόχειρη κολυµβη- τικὴ δεξαµένη στὸν ποταμό, ἔκαμαν µαθήµατα πρώτων βοη- θειῶν κι ἀρκετὲς πεζοπορίες στὸ δάσος Ἰοὺς ἔδώκε συγχαρη- τήρια ἕνας Δασικὸς ’Έπαρχος γιὰ τὸ καλὸ νοικοκυριό τους. ᾿Όχι πολὺ μακρυὰ ἀπὸ ἐκεῖ ἑπτὰ µέλη τοῦ συλλόγου Ξεροῦ στήσανε τὴν δική τους κατα- σκήνωσι, τὴν ὁποία σχεδιάζαν νὰ μείνουν ὀκτὼ µέρες. Εἶναι ἐνθαρρυντικὴ ἡ ἡ διαπίστωσι ὅτι δυὸ ἀπὸ τοὺς συλλόγους μας ἀναγνωρίζουν τὴν ἀξία κι εὖ- Χαρίστησι γιὰ τὰ µέλη τους ἀπὸ τὴν κατασκήνώωσι κι ἐλ- ζεται ὅτι οἱ κατασκηνώσεις θὰ συνεχιστοῦν μὲ μεγαλύτερη ἡἌ- ποστήριξι στὸ µέλλον. Γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὴν ἵδρυσι τοῦ Συλλόγου Πεντάγυιας ἔγιναν ἀθλητικοὶ ἀγῶνες γιὰ τὰ µέλη τοῦ. συλλόγου καὶ τὰ ΄παιδιὰ τοῦ: Κοινοτικοῦ Κέντρου. Τὸ πρόγραµµα περιλάμβανε δέκα ἀγωνίσματα γιὰ τὰ µέλη καὶ πρία γιὰ τὰ παιδιά. , Στὶς 1] ᾿Ιουλίου ὁ σύλλογος Νέου Καλοῦ Χωρίου διωργάνω- σε ἀγῶνες στὸ γήπεδὀ του στοὺς ὁποίους διαγωνίστηκαν 37 ἀθληταὶ ἀπὸ πέντε συλλό- Ὕους τῆς Ο.Α.Σ. Κ.Μ.Ε. Τὸ πρόγραµµα περιλάμβανε ἕντεκα κὸν ΜΕΕΚΕΖΙ Ι0ἵΝ ΡΑΒΑ ΤΟΡΙΑΜΑΚ ΜΑΚΑΑΡΙΥΙΕ ΜΙΥΑΣΕΕΑΚΕΙΥΕΤΙΗΙ ΒΙΒ ΕΑΖΑΕ ΚΌΒΑΝ ΡΕΝΡΑΣΑ ΒΑΣΑΝΙΙΑΒ κυιὔβυνονκ ὉΥξιΕη]. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΔΛΟΤΟΥ ΕΥΡΙΩΝ ΠΕΝΤΑΤΥΙΑΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΑΝ ΤΕΛΕΥ- ΤΑΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΦΙΛΑΝΘΡΟΩΠΙΚΗΝ ΑΓΟΡΑΝ ΔΙΑ ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΔΙΑ το ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ. Ρμοίο ϐν: Ὀ. Α. Οτθεπ. σσῦν ΗΙσμΕτί ΕΘΕΝ ΜΟΡΤΑΗΡΕΜ Καταάαδιι Ὑπηπὶς ΑΙεκδαπάτιι 52 γαδιΠάβάΙ νο 1922 ἀεπ Ὀετὶ Κιιπιραπγαόα ςαιδπιακίαόατ. Ἑν- να]ᾶ πιαϊκαρίο ἁε[ῆίς αςπια ἰβίπάς σαιδπιακίανάι. ες 56Ππε 8ΟΠΤ8 1927 ἆὲ οπα Υ6Γ αἰιπάα πιαάεποὶ οἰατακ 5 νετηπιϊςα. 1936 ἆα 5ᾶ- ππάα νἱἰπςοῖίδα γή]κδε]α]ετε]ς εἰπιάΐγα Καάατ ὃν ναβιεάς Ὀιτα- Κἰπιιςτ, ΚΙππιράαγαΠΙΠ 31 «εΠθ- µὶς ἱαάσπα]ί πιήςιαπάεπι]αν. Ὑαππί 1925 ἆςᾳ εν]εππις νε ἁδτί οὕ]αηῃπ νε 3 Κίζιπ Ῥαῦαςι οἱ- πιακίο Ἱιναπς ἁινπιαίαάτ. Ἐπ γῆς οὔ]α να ΧΙΙ ον]ἰάϊτ]ετ νε Τ,ο[]κοδαάα γαδαπιακιαώτίατ. Ὁζς απο {οταπια νατώτ. Οδαπιιπ Οἶτί ἀῑῑσει «ιταδιάιτ. ὨὈΐδετ οὔία ΔπΠ- ἄτεγας Λήαάσπ Καὐαίσι]ατ «ἀαίτε- εἰπάς πιαπιτ οἰαταἷς ςαἰιςπιακία- αι. Ἐπ Κἰςῆίς Κιζι ἆά Κατιδι νε Κεπαὶ Ίε Όεταῦετ γαδαπιακίαςις, ἀγωνίσματα κι ἀπονεμήθηκαν ἔπαθλα στοὺς νικητές. ὍὉ Παλ- λάδιος Νικόλα τοῦ Ξεροῦ ἦταν ὁ καλύτερος ἀθλητὴς τῆς ἡμέρας. Τελικὰ ἀποτελέσματα: Ξερὸς δν, Τοῦρκοι Λεύκας 23, Πεντά- γνια 20, Ἕλληνες Λεύκας 13 καὶ Νέον Καλὸν Χωρίον 11 βαθμοί. αβΖΕΤΕ ΜΡΌΒΌΝΕ ΜΕΕΤΡΌΒ ΜαΠίοτεπι Ἑ[επάϊΐπα | 1053 φεπεςί ἀοΚκιιζ 5ρος Κι]ῆ- σπα. (ΑΠΗΙ ες ἀετεοε]επάίγπιε αθΙὰ Ἡς ἀετοσε]επάϊγ]άϊδιπίπ Ἡκ δεποδἰάἰτ, 1954 ΥΙΙΠΙΠ Πεπιεῃ ΠοππσΏ γατιδιπάαη. {α2ἱᾳ5Ι 6εςπ]]- αγ νο ὂὰ γι Κιαο]αστπΙσιη {αγάα νο πικεπιπιεὶ «ςαἱ5ΠΠᾶςΙ σίπ]ετ σεςίϊκςο ἆαμα ἱγί απ]αδι]- πιαΚίβα1. 1ος3 γι]πάα Τα] ο ἆε- τοςε]οηπιογί Καζαπαπ- ΚυθΌι- πιΖ δι: γι] ἆα αγη]πὶ ΚαζαΠΠΙαΥα τεκτατ «αἱισπιακίαάιτ, Βἱ7 αγηὶ Ζαππαπάα ἀῑδει Ό82ι Κα] Ὀίατιη ὁα φής ι]ς «οὔαίαῃ νε ροπίςΙεγεπ Ρίο- ρταπη]ατιπΙ οὔτπιοκ]ε ΠΙΕΠΙΠΗΠ οἰαταΖ. ἴά γι] εννε]ίπε Καάατ Κιι- 1 Ὀ]αγιπ]ΖΙή γερᾶπε ΓεαΙΙγειί γα]- ΠΙΖ Εαϊρο]άι. Φἰπιάϊί, »Ώρῃεςίζ ταΠΗ]. Ἡς ἀετοςο]επάίσπιο δαἰκ- πίπ Ὀϊτ ποιὶἰοςρθί οἰαταῖς Κιβο]α- ΤΙΠΙ1Ζ αἲ]εῖ νε ραντί αι]ει Ὀἱτ «οκ Γααἱγοι]ο Παζι]απιακίαἁισ]αγ, Ῥα νι] ΤΠ] 1ο ἀετοσε]επάῖτπια 8εΓ- Π[ίκαςι ἱςίπ πιἠραρακαϊατιπ «οκ ἁπς, Ὑε Ρἱζ ἀῑδετ Κι]θδρ]ατα ἅα Ιψὶ τα Πίος ἵεπιεππί εἀετί. 5ροτ Καρίατιπιιζις γαἰπιζ ΤΑΠΗΙ δι] ο ἀετοοε]οπάίϊγπιοάε γήκρείς πιατίς αἰαταὶς Ὀἰτιποί πιεν- Κἰγί Καζαππιαϊς νεγα Ὀμπάαη Ικτι- δαάςπ Γαγάα]απππακ Ιςίπ Γαα]ίγο- εετίπίπ αττηάιδι Πϊδδίπί νει- πηίδδεπι ὃὰ ἁοδτα ἀεδι]άϊτ. Ἠε- Ρἰπηϊσί [αγάα]απάιταπ ςοαἰπιακία οἶαπ Γααγοι]εγιπιζάση φαἩδει Ὀἱ]- γΏῖ]ς πιοπππιπῖγεί ΠἱβδείπιεΚ{εγἰζ. Κυραπιάζιπ Κὂγ Παναϊιπάα αἷα- οαὅι πιἠμίπα ππενκἰγί κ ἀεία οἰαταίς ατίἩ δατείτο απ]απις Όι- ἸαπυγοταΖ. Κιάρυπιαζ νε ἀῑδετ Κι]ἠδίατ ΚΟγ]ετιπιὶζάεκί Παγαίη ἀἡζα]πιρβίπο ἀεῦαειτ Ὀἱ γατάιπι γαρπιοΚίβάΙΓ να Όσπα ἄεναπι αἰτεςοθιπαἰζὶ ἡπιά εἀοτίζ. ΤαΠΗΙ εωτοιϊγ]ε ἀετεσε]επάίτ- πιο ἵατζι ροτ Κυ] δ]ατιαι Ὀἱτ Εἰτ]οτίπο ἅαμα ἅα γακιπ]αςτ- παιςΙτ Ἰά δα τατπ]εγίπάς 1]ς ἀεία Καγιά οἰαππήδίας, Βυπιῃπ Πκί πηδα]{ ἆς εςεῃ γι] Κδετο νε Ῥεΐτε ΚιὈ]οτίπίπ «ἀε[ίετ αδι]ἠπισὰ τεκτατ ἱοτρ]επιεᾶς γαρίικίατι ἆο- είαπε γατάιπι να ρεςεπ]ετᾶς γαρ- ΏδτηΙΖ «Ρος σὐπῆπάς ΙΦΙτα]ς οάεῃ Καθ Ὀ]οτίπ σὔφιοτάἰκ]οτὶ Ιἴψί Κατ- σείῖπ οἰασαβιπα ἁαῖτ ἰβατεί]ετ νατ- φλης ΚΙ ο εὐπίῃ πιανα{ακἀγειιπὶ ΤΕΠΙΙΠ εἰπιϊςητ, (αζεῖεπίζ ἆς, Ὀἶσε ΑΤ85ΙΤ8 Υςτ- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ᾿Αγαπητὲ Κύριε, Τὸ 1953 ἦταν ὁ πρῶτος χρό- γος ποὺ ἔγινε κατάταξι καὶ τῶν ἐννέα ἀθλητικῶν συλλόγων σύμ- Τώρα ποὺ ἔχει κιόλας περάσει τὸ μεγαλύτερο µέρος τοῦ 1954, μὲ κάθε νέα ἡμέρα ποὺ παρέρχε- ται διαμορφώνεται ἡ ὠφελιμό- τητα κι ἀποδοτικότητα τῶν συλλόγων µας αὐτὸν τὸν χρόνο. ὍὉ σύλλογός µας ποὺ κατέ- λαβε στὴ βαθμολογία τὴν πρώ- τη θέσι τὸ 1953 προσπαθεῖ νὰ ξανασημµειώση τὴν ἴδια ἐπιτυ- χία καὶ φέτος Ταυτοχρόνῶς βλέπομε μὲ χαρὰ ἀρκετοὺς συλ- λόγους νὰ πλουτίζουν κι ἔπε- κτείνουν τὸ πρὀγραμμά τους. Πρὶν δυὸ χρονια ὅλα τὰ σωµα- τεῖα µας δὲν εἶχαν νὰ ἐπιδείξουν τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ ποδόσφαι- ρο. Τώρα, Χάρις στὸ κίνητρο τοῦ σχεδίου βαθμολογίας, οἱ σύλλογοί µας παρουσιάζουν ποικίλην ἀθλητικὴν καὶ μὴ ᾱ- θλητικὴν δρᾶσιν. Ὑπάρχει κάθε ἔνδειξι ὅτι ἡ κατάκτησι τοῦ πιστοποιητικοῦ γιὰ τὴν πρώ- τη θέσι στὴ βαθμολογία θ’ κο- λουθήση φέτοςἕνα σκληρὸ ἀγῶ- να ἐπικράτησης μεταξὺ τῶν συλ- λόγων, στοὺς ὁποίους ὅλους εὐχόμεθα καλὴν τύχην. Δὲν θὰ ἦταν σωστὸ νὰ δηµι- ουργηθῆ ἡ ἐντύπωσι ὅτι οἱ σύλλογοί µας ἐντείνουν τὶς προ- σπάθειέ τους γιὰ νὰ συγκεν- τρώσουν πολλοὺς βαθμούς, µό- νο γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν τὴν πρώτη θέσι καὶ νὰ ὠφεληθοῦν ὑλικά, ᾿Έχομε µεγάλη προσω- πικὴ ἱκανοποίησι ἀπὸ τὴν πλούσια δρᾶσι ποὺ μᾶς εὔεργε- τεῖ ὅλους κι ἀντιλαμβανόμαστε, - γιὰ πρώτη φορά, τὴν σπουδαία. ἀποστολὴ τοῦ συλλόγου µας στὴν ζωὴ τῆς κοινότητός µας. ὍὉ σύλλογος µας κι οἱ ἄλλοι σύλλογοι προσφέρουν μιά ἀξιό- λογη συµβολὴ στὴ ζωὴ τῶν χωριῶν µας κι ἔχομε τὴν ἐλπίδα ὅτι ἡ ὑπηρεσία ποὺ προσφέ- ροµε θὰ συνεχισθῆ. Τὸ Σχέδιο Βαθμολογίας ἔφερε πιὸ κοντὰ τὸ ἕνα στὸ ἄλλο τὰ. σωματεῖα µας ἀπὸ κάθε ἄλλη φορὰ στὴν ἱστορία τους. Δυὸ τέτοια παραδείγµατα φιλικῆς συνεργασίας εἶναι ἡ βοήθεια ποὺ μᾶς πρόσφεραν οἱ ᾿Αθλητι- κοὶ Σύλλογοι Ξεροῦ καὶ Πέτρας πέρυσι στὴν ἀναδιοργάνωσι τοῦ λογιστικοῦ µας συστήµατος κι ἡ εὐγενικὴ ἀνταπόκρισι τῶν συλλόγων ποὺ πῆραν µέρος στοὺς ἀθλητικοὺς ἀγῶνες ποὺ διωργανώσαμε τελευταῖα κι ἔτσι ἐξασφαλίστηκε ἡ ἐπιτυχία τους. Ἡ ἐφημερίδα σας συμβάλλει ἐπίσης στὴν πρόοδο τῶν συλ- λόγων µας μὲ τὴν δηµοσίευσι εἰδήσεων γιὰ τὴν δρᾶσί των, ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸ μᾶς ἐφο- διάζει μὲ νέες ἰδέες, καὶ περιέχει πάντα ἐνδιαφέροντα νέα. ᾿Ελπί- ζεται ὅτι ὅλοι οἱ ἀθλητικοὶ σύλ- λογοι θὰ συνεχίσουν νὰ κά- µνουν ἐλεύθερα χρῆσι τῆς στή- λης τῆς ἐφημερίδος σας γιὰ τὴ δηµοσίευσι εἰδήσεων γιὰ τὴ δρᾶσι των πρὸς ὄφελος ὅλων. Μετὰ τιμῆς Σόλων Θ. Λοϊζου, Γραμματεὺς τοῦ Συλλόγου Νέου Καλοῦ Χωρίου. ἀῑδί γεπῖ Εἰκίτ]ετ, οπίετεδαἩ Πάνα- ἀῑδίες νο ἀῑδει ΚιἠὈίατια [αα]ὶ- γει]ετίπῖ Ὀιάίππιοκίε Κιδοίασι- ΠΊΙΖ11 ἴεταΚ]ὶ Καγιά εἰπιοσίπε Κεζα γατάνπα αἰππεϊειεαίτ, πιά οάςτῖζ ΚΙ ραζειεπὶζάο αγτήαπ σὐίππα ρὐτζπ Κιοίατ δετοεςί οἰαταἷ. Κι]απασαΚίατ νε Περρίπίη ἆς ΓαΥ- ἁαἱαππ]αδιπα γατάιπι οἀςοσἷς γεπί Γααἱγει]οτίαί Ὀάίτεσςκ]ογά[τ. ΡΑΚΙΚΙΠΙ2, 5ΟΙΟΝΤ,ΙΟἴἶΖ0 ὙΥεπί Οαπικὸνγ 6ρος Κυήδα Ῥο]ετοίοτί, φωνα μὲ τὸ Σχέδιο Βαθμολογίας. Ἱ ος ο αι λόνος Τομπιε ῥ.---Νο. 9 10 4μσις, 1964. το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΕΟΣΗΣ ΤΙ ΑΓΟΡΙΟΩΝ το ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΑ Το ΚΟΛΥΜΒΙ Κατὰ τὴν θερινἠ κατασκήνωσι τῶν ἀγοριῶν ἡ νέα κολυμβητικὴ δεξαμενὴ ἦταν ἐν χρήσει 45 ὧρες κάθε ἡμέρα, 24 ὧρες ἦταν ξεχωρισμένες γιὰ µαθήµατα κο- λυμβήσεως σὲ παιδιὰ ποὺ ἤ- ξευραν ἢ δὲν ἤξευραν νὰ κο- λυμβοῦν. Ὁ τρόπος κολύμβη- σης ποὺ ἐδιδάσκετο κυρίως ἦταν τὸ «᾽Αμερικανικὸ Κρώωώλ» γιατὶ εἶναι ὁ εὐκολώτερος καὶ γιὰ τὸν δάσκαλο καὶ γιὰ τὸν µαθη- τή, Κι εἶναι ἐπίσης ὁ ταχύτερος τρόπος. 'Ο ἐθελοντὴς γυμνα- στὴς γιὰ τὸ κολύμβι στὴν κατα- σκήνώση ἀγοριῶν τὸν ᾿Ιούλιο ἦταν ὁ ᾿Ανδρέας Φυλακτῆς, ὁ ὁποῖος ταν Ὑγυμναστὴς καὶ πέρυσι, βοηθούμενος ἀπὸ τὸν Ντζαχὶτ ᾽Αλῆ, ἐθελοντὴ ἀρχηγὸ σκηνῆς γιὰ τὸ πρίτο Καλοκαῖρι φετος. Οἱ κατασκηνωταὶ χωρισμένοι σὲ μικρὲς ὁμάδες ἀπὸ ὃ ἕως 16 παιδιὰ ἡ καθεμιά, γυμνάζονταν στὸ κολύμβι τριάντα λεπτὰ κάθε πρωί. Ιὠρισμένα παιδιὰ γυµνάζονταν καὶ τὸ ἀπόγευμα γιὰ λίγη περισσότερη ὡρα. Ὅταν ἕνα παιδὶ πετύγχανε στὶς ἀρχικὲς δοκιµές, δοκίµαζε κατόπι τὴν κολύμβησι 10 ῥἌ- αρδῶν πήδηµα ἀπὸ τὸ σανίδι βουτήγµατος, κολύμβησι 20 ῥ- αρδῶν, κολύμβησι 40 ὑαρδῶν, τὸν ὀρθὸ τρόπο βουτήγµατος ἀπὸ τὸ σανίδι βουτήγματος καὶ 'τελικὰ κολύμβησι σὲ ἀἆπο- στάσεις 60, 80, 100. καὶ 200 ῥαρδῶν. “Ὁ ᾿Αντωνάκης Βοντι- τσιάνος, τοῦ ὁπιοίου ὁ πατέρας, Γεώργιος, ἐργάζεται στὸ Τμῆμα Οἰκοδομῶν, κι ὁ Μιχαἠλ Ιω- άννου, τοῦ ὁποίου ἡ μητέρα, Ιουλία Γιαννη, ἐργάζεται εἰς τὸ Νοσοκομεῖον τῆς Ἑταιρείας, ἦταν οἱ δυὸ μόνοι κατασκηνω- ταὶ ἀπὸ τὴν πρώτη ὁμάδα ἀγοριῶν ποὺ πέρασαν ὅλα τὰ κολυµβηῃητικὰἁ ἀγωνίσματα µμὲ ἐπιτυχία καὶ πῆραν τὸ σχετικὸ πιστοποιητικό. Έγιναν ἐπί- σηµοι ἀγῶνες γιὰ τὴν κάθε περίοδο δύο ἑβδομάδων καὶ ση- µειώθησαν οἱ χρόνοι κι οἱ ἔπι- δόσεις Ἰτοὺ πέτυχαν τὰ ἀγόρια στὴν κατασκήνωσι στὸ κολύμβι γιὰ τὶς διάφορες ἀποστάσεις. Τὰ ἀγόρια ἐψυχαγωγοῦντο ἐπίσης μὲ διάφορες ἄλλες ἆθλο- παιδιὲς κάτω ἀπὸ τὴν κἀθοδή- γησι τοῦ Σινὰν Ιμπραχίμ, Γυ- μναστικοῦ τοῦ Δημοτικοῦ Σχο- λείου Λεύκας, τὸν ὁποῖον βοη- θοῦσαν ὁ ᾿Ιάσων ᾿Ηλιάδης καὶ ὁ Κύπρος Κυπρίδηµος. Τὸ κυ- ριώτερο παιγνίδι ἦταν ἡ πετό- σφαιρα, ἀλλὰ ἔπαιζαν κι ἄλλα νέα παιγνίδια. Τὰ παιδιὰ εἶχαν στὴ διάθεσί τους μιὰ ὥρα τὸ ἀπόγευμα κι’ ἔπαιζαν παιγνίδια τῆς ἐκλογῆς των. Πρῶτες Βοήθειε καὶ σκάκι περιλαμβάνονταν στὸ πρόγραμ- μα καὶ τὰ παιδιὰ ἐπίσης µάνθα- ναν τὰ τραγούδια τῆς κατα- σκήνωσης. Γιὰ τὴν ἐκτέλεσι αὐτοῦ τοῦ µέρους τοῦ προγράµ- µατος ὑπεύθυνοι ἦταν ὁ ᾿Ανδρέ- ας Λάμπρου, ὁ Φαχρὴ ᾿Ἴμπρα- χὶμ κι ὁ Χρῖστος Κονναρῆς, ὅλοι δηµοδιδάσκαλοι. Κάθε µέρα στὴν κατασκήνωσι ἔκλειε μὲ τὸ πρόγράμμα τῆς πυρᾶς τὸ βράδυ, στὸ ὁποῖο ἐ- λάμβαναν µέρος ὁ κάθε ἀρχηγὸς ΟΙ ΔΥΟ ΠΡΟΤΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΕΟΤΑΙ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΑ ΑΓΟΟΝΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ, ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΜΝΑΣΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑ- ΣΚΗΝΕΟΣΕΚΓΟΣ. πὐπῦν ΥΌΖΜΕ ΡΕΝΕΜΕΙΕΒΙΝΙ ΜΌΝΑΕΕΑΚΙΤΕΤΙΕ Εἰπ]- ΕΕΝ κ Ικί ΚΑΜΡΟΠΙΑΒ ΥῦΖΝΕ Αντεενὀεῦ ΠΕ. Πε {ο ηἱρή Μϊοιαθὶ Ιο8ήποι, Ρ/μοίο ΒΥ: Ὀ. Α, Ότεεπ. Ἀπάτρας ΡΙΗΨΙ8οΙΒ απᾶ Απίοπακϊς ὙοπβἱβίβΏοβ. ΥΑΖ ΚΑΜΡΙ ΡΕΟΕΒΑΜΙ σοοςῦ- ΚΙΛΗΕΙ ΜΕρᾶσι, ΠὉΤΜΑΚΤΑΡΙΕ, ΥΕΝΙ ΥὕΖΜΕ ΡΕΟΟΒΑ- ΜΙ ΒΑΦΙΑΤΠΙΜΙΡΤΙΒ, Ἐτ]κεὶς «οοιἰ]αΓΙΠΙΏΠ Καπιρ 78- ΠΊ4ΠΙ οἶαῃ Γεπηππα2 αγιηάα σήπῖῖῃ ἁθτί Ὀυςυ]ς δααίιπάα γὔζπιε Πα- νυζυπάα Γαα[ίνει νατάι. Ἰῑκί Όὰ ςιι]ς φαδί γήζήοι]ετο νο Πὶς γῆσζπιο ὉὈἱ]-- πἹγεπ]ετο γήζπιο Οὔτείπιεγο Ἠας- του ]πίφη. ΟὉδτεβ]σα Ῥαφίισα γἱ- Ἔπιε ἵαττι Απιετίκαηπ αδυμαϊτ, Οὔπκὰ δα, Οδτει]πιοδίι, ὄδτοῃ- πηεδὶ ΕΠ ΚοΙαγ νο γζπιεδὶ ἆς επ οαῦιικ οἰαπάις, Οδ]απ ςοοιµκίατι Καππριπάα γῶσππο ὅδτοίπιεπί ϱε- ϱεΠ. Φεπεγῖ ἴαἰκίροῃπ Όωπ 5δεπε ἆε Ἀπάτογας Εἰακηκάι. Ὑπτάιπιει- 5ι οἶαπ ΟαΠίτ ΑΗ Εἱτ Οαάις Όπ- ἀετί οἰατα]ς γαΖ Καπιριπάα ἠἁς πο 5εηεθίπ]Ι σεςἰτπηἰςήτ, Ἠειτ σὔπ φαραΠἰογίῃ ὃ νε τό ςοοµΚίαπ πιϊτεκκεο Ἰἠςί]ς δ1πι- Εἰα: Παμπάς 3ο ἀἁακίκαλίς γήσπιε ταπα]ετί οὔιπιεκιεάἰτ]ετ. δος]]- παῖς οοομκίατα δ]εάεῃ ΦΟΠΤΑΙΕΤΙ Ὀίαζ ἆαπα αζαπ Οἱ πιβάάει γἵ- 2πια [αἡπι]ετί οὔδιεγ]πιεία 141. Π]ς νᾶσπιε ΙππΙπαβπΙπΙ ρεςεῃ γλζίὶ- οὔγο 1ο γατάα γήζπιο, ἁἀαϊπια ταΠίαδιπάαπ αἴἶαπα, 2ο να- ἅα γὔσπιο, ἀαίπια (ἰαμιαδιπάθη ἀοδτα αφῆ]άε ἁαίπια νε πειίοεὰς 6ο, δο, Ί00 νε 200 γατάα γἠζπιε- θίπε πιήφαάς εάἰ]ά1. Ἰπφααίάα ἰδίο- πησκίε οἶαῃ Όοτοιπ οὕλα Απάσπα- Κἰς Ψοπαάἱάζίαποςδ νο Μἰμαν Ὑπ- αΠΠΗ Κἰ αηΏπεςί Βάγαῃ Ὑμ]ίγα Ὑαπ- ϱὶ Κμπιραπγα Ἡαριαπεδίπάς ςαἱ- Ἱφππαίκιαάιτ, Ὀἰτίποί Ἰκῆπιο οὕ]αῃ οοσιΚίατι αταδιπάα Ὀὐιάπ γῆσπιε πιήβαὈαΚαἰατΙιΠΙ Ρεςετεκ Πιαδαςδί μὲ τὴν ὁμάδα του. Πάντα μὲ κέφι τὰ παιδιά τραγουδοῦσαν γύρω ἀπὸ τὴν πυρὰ κι ἔπαιζαν εὐτυχισμένα. Τὸ πρόγραµµα γιὰ τὰ κορί- τσια ποὺ εἶναι τώρα στὴν κατα- σκήνωσι, εἶναι παράλληλο μὲ ἐκεῖνο τῶν ἀγοριῶν ἀλλὰ ἁπλο- ποιηµένο καὶ πολὺ λιγότερο κοπιαστικὀ, τν ΚατΏπι Καζαππιιφ]ατά]. ΚΙ Παξια]ής Ζαίπ8ὴ Ζατῃπάα Καπι- οιἷατ ἰςῖπ Ικί. τοσα ππιΏίεΓ γιζπιε τοζοτίατι εἰάε ο πιίςτ, Φοσικ]ατ Κεζα δϊς οοἷς ογΠ Γ18- Πγοι]ετί Πακκαπάα Τ,είκε Ιῆκ ΟΚυ]- ἆα Βεάεπ ᾽ΓετὈιγαθί νε Ογαπ Ὀδτειπιεπί οἶαπ Φίπαπ ΜΕἨΠΙΕ- ἀπ πάστ]δίπάε ὄδτοιίπα σὐτά ὕ]ετ Ύᾳδοπ Ίμγαάίς νε Κίρτος Κἰρτίάίπιος ἅα γατάιπι εἴ]ετ, Ῥιπ]ατιη επ Ὀαρίτσα ογαπι! νο]εγ- Ρο]άιι ΓαΚαί Ὀαθία γεπί ογαπ]ατ ἆα Ὀδτε]παίθίοτάΙ. Έωπα Πθνείῖεῃ Ὀδ]εάση 9οπτα ΚαπιρςιΙατιη Ἱφίο- ΚΙετῖ φααϊπάο ςοσυ]]ατ Οἱ «οκ εγ]εποε] ογωπίατ΄ δεςπιὶς]εγά], Πῖς Φιί Ὑατάιπι νε Φαάταης ούιπα Κεζα ῥτορταπια ἁαΠΙ] εα1]- πηὶφ, Καπιρ φατςιίατιΏΙ ςαὔιτη]α ταΗπι]οτί γαραπήππιφα. Ἠεροί Τκ ΟΚ] Οβτειπιεπί οἶαῃ Απάτεγας Ἱαπιρτα, Εαμτί 1ταΠίπα νε ἨΠτίς- το. Κοππατίς Καπριπ ὃὰ αἰθί Γαα]γοί]ετὶπί Ἱάατε εἰπιίς]εγαί. Ἠει ακφαπι, ϱὔπΙ]ά «αάιτ ὅπ- ἀετ]ετίπῖπ νε ςοσοµΚΚΙαΤΙΠΙΠ ΠαζιΓ- ]αά1ῶι Ίκδα Ῥίγε γε ογιΠΙΒΓΙΠ Καππρ αἴερί ειταµπάα Ταἴος εάἶ]ετ Ῥτορταπαιγίε πἰΠαγεί Ῥιαπιακία 141, ΟοσικίατιΠ δια Ἰαπιρ αἰερὶ ειταβιπάακ{ {αα]γεί νο κοατκ]ατα Ιφήτακ]ατι Ιςίῃ Τἵοδν]κε ΙΠίγας]αγι νοΚκί. Φἰπιάϊ Καπιρία Ὀμ]ηπαῃ Καζίατ Ιςίπ ἀαΐνα α7 γοτισι ἆθῑα {αζία Ῥαδί- Πεςτι]πηίς αγΠί Ῥτορταπι ἰακίρ εζ]πιοκίεάΙτ, ο-ὃκ------- ΕΕΒΕΔΗ ΜΕΕΒΚΕΖΙΙΕΕΙΝ- ΡΕ οὔπ τοζῦ ΡΑᾷΙΤΙΜΙ Κῄςῆκ γαντυ]ατ νε οκ] ςαὔι- ἆαπ εννε]κί «οσοικ]ατ Ιςίπ Ὀἱτ ὕιάα οἰαταἷς οὔτήπ ]ήζαπι νε Κιγπιοτί υππαπηϊ πιπα]θππαϊ ἁαπίμπάράϊτ. δῦΐ Καάατ ςοοιιὔα 5ιηΠαί ἰσπιῖπ εἀεςσεξκ. οπα αγπί Ιγ]δί γαρβσακ αγπὶ Εἰγαίτα Πῖς Ὀϊτ ριάα πιαὰἆςδὶ ππενοιί ἀεδί]ά[τ, Αδιιδίοζ αγιπάα. ῥἰτκεῖί διπΠίγα ΜεπιιτΙατΙπΙΏ Ἐεί[απ Λετκεζ]ε- τῖπί Ζϊγατεί εἀρτεκ Μετκεζάς Κα- γιά οἀϊ]πιῖς ρπάεμκεαί ἰδςι]ετίτ Ζ4ΥΙΤ «οσιΚ]ατιπα 5ἳΐ ἴοζα ἀαι- Ώπππα Ὀαφ]απασακττ, Ὑεπί αδα]άε φἰπιάἰκἰπάεπ ἀαίια οὔπιετί ἆαντᾶ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΟΝΕΩΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ, Ἡ ἀξία καὶ χρησιμότητα ποὺ ἔχει τὸ γάλα ὡς τροφὴ διὰ βρέφη καὶ παιδιά προσχολικῆς ἡλικίας εἶναι γενικῶς γνωστή. Δὲν ὑπάρχει τροφὴ στὸ ἴδιο Κόστος καὶ μὲ τὰ ἴδια θρεπτικἁ συστατικἁ ποὺ περιέχει τὸ γάλα γιὰ τὴν ἀνάπτυξι τοῦ παιδιοῦ, ποὺ νὰ μπορῇ νὰ τὸ ἀντικαταστήση. 'Απὸ τὴν πρώτη ἐπίσκεψι τῶν ἰατρῶν τῆς 'Ἑταιρείας στὰ Κέντρα Εὐημερίας τὸν Αὔγου- στο, θὰ μπῆ σ᾿ ἐφαρμογὴ ἕνα νέο σύστημα στὴν παροχὴ κονιοποιηµένου γάλακτος στὰ τέκνα κάτω τοῦ κανονικοῦ βά- ρους τῶν ἡμερομισθίων ἐέργα- τῶν ποὺ εἶναι ἐγγεγραμμένα στὰ Κέντρα. Τὸ νέον σύστηµα εἶναι πιὸ γενναιόδωρον ἀπὸ τὸ παρόν. Ὁ σκοπὸς ὅμως δὲν εἶναι νὰ παρέχεται δωρεὰν κο- νιοποιηµένο γάλα ἐπ) ἀόριστο στὰ ἴδια παιδιὰ ποὺ τὸ βάρος τους εἶναι κατώτερο ἀπὸ τὸ κανονικὀ. Ο σκοπὸς εἶναι νὰ γίνη ἐπίδειξι τὶ μποροῦν νὰ ἐπιτελέσουν ὀρθαὶ καὶ συστηµοσ- τικαὶ μέθοδοι διατροφῆς. Στὸ µέλλον, κονιοποιηµένο γάλα θὰ παρέχεται µόνο σύμ- φωώνα μὲ τὶς συστάσεις τῶν ἴα- τρῶν τῆς 'Ἑταιρείας, ποὺ θὰ ἐξετάζουν τὰ παιδιὰ στὰ Κέντρα Εὐημερίας μιὰ φορὰ τὸν μῆνα. Οἱ γιατροὶ Θ) ἀποφασίζουν ποιὰ παιδιὰ ἔχουν ἀνάγκη τὸ κονιοποιηµένο γάλα, τὴν πο- σότητα ποὺ θὰ λαμβάνουν κάθε ἡμέρα καὶ τὴν περίοδο ποὺ θά τὸ παίρνουν. “Η περίοδος δὲν θὰ εἶναι µεγαλύτερη ἀπὸ τρεῖς μῆνες σὲ καμιὰ περίττώωσι, μετὰ ὅμως ἀπὸ τὴν παρέλευσι αὐτοῦ τοῦ χρονικοῦ διαστήματος, κάθε παιδὶ θὰ ἐπανεξετάζεται ἀπὸ τὸν ἰατρό. Γενικά, ἡ δωρεὰν παροχὴ γάλακτος σ’ ὁποιοδήποτε παιδὶ κάτω τοῦ κανονικού βάρους θὰ εἶναι µόνο γιὰ τρεῖς μῆνες καὶ κατόπι ϐ’ ἀναμένεται ἀπὸ τοὺς γονεῖς τοὺς ἴδιους τῶν παι- διῶν ν’ ἀγοράζουν τὴν κόνιν γάλακτος γιὰ τὰ τέκνα τους, ἂν ἀκόμη τὸ βάρος τους εἶναι κάτω ἀπὸ τὸ κανονικὀ, Στὶς μητέρες τῶν παιδιῶν ποὺ θὰ λαμβάνουν δωρεὰν κονιο ποιηµένον γάλα θὰ δίνεται πιστοποιητικὸ ποὺ θὰ δείχνη τὴν περίοδο καὶ τὴν ποσότητα τοῦ γάλακτος ποὺ θὰ τοὺς πα- ραχωρεῖται. Τὸ γάλα θὰ παρα- λαμβάνεται ἀπὸ τὰ τρία Κέντρα Εὐημερίας κάθε Δευτέρα µόνο (ἀπὸ τὸ Κέντρο Σκουριωτίσσης µόνο τὸ πρωϊ) ἀπὸ ὁποιοδή- ποτε γνωστὸ µέλος τῆς οἰκο- γενείας ἡλικίας ἄνω τῶν 12 ἐτῶν, τὸ ὁποῖον νὰ παρουσιάζη τὸ πιστοποιητικό. Τικ 8ΙΠΗΊ ΥΑΒΡΙΜ ΡΕΝΕΜΕΙΙΡΒΙΝΙ «ΕΟΕΝ Πικ ΚΑΜΕΟΠΙΑΛΒ ὄδβετμενιββί ΑΝΡΒΕΥΑΣ 1ΤΜΕΕύ ΠΕ. ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΟΤΑΙ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ, ΜΕ ΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑ ΛΑΜΠΡΟΥ. Ρ]οίο ὃν: Ὀ. Α. Οτεφθη, πιασαΚΗτ. Μαἷεαῖ αγπὶ ΖαγΗ ϱο- ουκίατα ΠιάιίδαΖ ἍὨὈἱ 7ΖαπιαΠ οὔς ἁαδιιπιακ ἀεδὶ] Γακαί εἰδίεπια- ΠΚ νο ἁοδτα γεάίτπιε Ιδι] ἵ]ε πε πιεγάαπα ρειτι]άἰδίπί βὔρδίεΓ- πΙΕΚΙΙ. (ε]εσεκίε Ῥε]ες 5ὐί ἴοσα γα]- πι ΚιπΙιραπγα διλλίγο Μεπιυτ- ΊατιπΙΠ Ἐεί[αμ Λάετκεζίπάο «οσι]- ΚΙατΙ ππάαγεηε οἰΚίεη 5οΠΓᾶ8 γεί- ἀῑκ]ετῖ Κατατ Ἶε οἰασακίιτ. ὨοΚκίοΓ- Ίατ Παπρί ςοοιΚατιω 5Ώΐε ΙΠ11γα- σἶατι οἰάαδιπα Πεγ σρήπ νετί]εοςκ πηκίατι νο πιἠάἁειί [εδβίί εάεςε- Κετάϊτ, Βὰ πιάάάεί Πὶς Ὀἱτ να] αάα ἃς αγΙ αθπι]γασαΚίΙτ [ακαι οὰ πιει Πταππιπάα ει «οσιι]κ ἀοκτος. ἰαταβιπάαη ΠΙαγεπο οᾱἷ- Ἰεοσκετ, ὉὈπιιπαίγειιε ὈῬεάανα οὗ ΖαγιΓ ςοσικίατα γαἰπιζ ἃς αγ Ιςῖπ νετί]εοεὶ να Ὀυμπάαῃ 5οπτᾶ εὔὅειτ ςοσοὔιπ Παἰᾶ οὔτε ΙΠάγασι ναΤδα, 7Ζαγιία Ὀνπιπ οὈενεγίπ ταταβπάαπ. ἰοπα]πί ὈεΚκ]ε πεοεκ:ῖτ. ΦοοιΚίαγιπα Ῥε]ες οὔτ νετί]εοε]ς απης]ςΓο φή(ὕπ παἰκίατιπι νε πιζά- ἀειῖπί ρδίοτετ Οἱ τ[αδάκπαπις νοτί]εσεΚκίτ. ος ἃς Ἐείαα Μετ- ΚαλἰπάεΠ γα]πιζ Ῥαζατιεδί ϱἠπὰ (ΒΚιτιγοιϊβαάα γαίπΙζ αΌαμ) οἩ ΙΚΙ γαφδιπάαπ γιατι αἰ]επίῃ Πες Παπρί Ὀἱγ ἵαπΙΠπΙΙς Γετάϊπίπ ἴᾳ85- ἀἰκπαπιεγί αὔφίεπαςθί ες αἱι- παὈΙεσεΚ{τ. 2 6ΙΚΑΥΕΤΙΕΕ αὔὐσιββ]νίσί ΜΟΗΑΕΑΖΑ ΕΤΜΕΖ Ὁ). Ὁ. Β08. ἰαταϊιηάθη, Ἐπιπίψεί Μα μτῃ, Ῥασι αἀἁαπιίατ επιπἰγεί σὐζ]ή- Κιετίπί ἁαῖπια Κυἰαηπιᾶγα πιεςσατ εά Πα Ικ]ετίπάεπ ἀο]αγι »ἰκἂγεί εἰ- πηεξκίε νε οπιπίγει ϱὺζἠκ]ετίπὶ ταἰκππαάκ]ατι Ζατπαπ απιϊτ]ετίηίΠ Κεπαά]]ετὶπί αζατ]αάικίατιπι, Κοπ- ἀΠετίπε Ὀαδιτάκ]αγιπ] 9Ογ]εππε]ίε- ἀῑτίετ. Αάαπιίατιηπ Ὀαχιίατι θαδκα φἠρείετάε ἰδΠγοπ]ετίῃ ει ΖάππαΠ σὐζ]ΠλκΙετίτ] ΚυΠαππιαἀικΙατίπ1 ρὔταἠκ]οτί Πα]άε Καπ ]ετίηῖτ πὶ- οἵπ οπιπἰγοι σὐσ]ήκ]ετιπί Κιῑ]α- ΏΠΙΙΥΗ πιοςοασ εά]άκ]ετίπί 5οἵ- πιακίαἀιτ]ατ, Ῥμπυιπ Οἱ τε οεναῦι νατά. (αὐσ]ακείρ οὔσ οαϊπι σὸΖ ἀεδι]- ἁἷτ. Ἠδειτ δἱτ αἄαπα σὔχ]ετίπί πχιι- Ἠθίαζα οεἴππεκ 1Ι5ίεΠΙΕΖ5ο δα1πι οἰπιαάιδι ἹΙςεῖπ αζατ]απάιτήασα], Ὀαδιτήασα]ς νο οεζα]απάιγιασαἰς. Ἐπιπίγοει σὐλη]οτίπία αἀαπι]αΓι ταταβηάαπ σἰγἠπιοδἰπί ἴα]οὈ εἰππ]- γεπαπιτ αἀαπηίατι ἱςίπ ]άσιπα βε]ετ ἀῑκκαίι σὂδιοτπαίς ἀεξι]άϊτ. Βὶτ ρῦζ ΚαζαδΙΠΙΠ νικαα Ἠετ γετάε Ππ]- Πιαπιε]άΐτ, Κςῆς ρατςαἰατάαη. ιοζάαπ. ποτ Παπρί Ὀἱγ δεγίῃ 5ιςτ8- πιαδιπάαη, υα[ακ ἁςπιῖτ ρατςβδΙΠ- απ νε ἅἆαμα Εἱ «οκ 5εγ]ετάεῃ. Καζαίαι νυκια ματ Γακαῖ οπιη]γεί οὔὐζ]ἡκΙετίγ]ο πια λα[αζα εά]εῃ ϱῦ- Ζ]ετ σὐζ]ήκςῖζ σὔζ]ει Καάαι [επα νεγα εις ΙποίππιεγεσεΚκ]ετάίγ. Έδει Ὀἱτ αάαπι οὐΖ]άς Κι]ίαΠ- πιγα πιοςριτ οαάϊδίπάεα κἰ- Κάνει ο«άϊγοτεα Οἱ Καζα πεῖίοςςὶ αἰ]εθίπὶί οὔτπιίγεςεκ ἁωταπια ἁἱῖ- ειἡδήπάε πεκαάατ «οκ «κἰκᾶγνει εἄεσεκΏτ. οΙκβγει]ει ϱὃζ]οτί ταιι- Παΐαζα εἴππεζ]ετ. (ὔσ]ἡκ]ει ϱῦ2- οτί ππυαΠαίασζα εστι. Αάαππ]ατι- πΙπ οὐζ]ετίπίῃ πιαΠαίαζα οα]]- πιεβὶπί Ιφίίγεα Ιψί Ὀἱ απατα(τ, 1 ἁχαπαυιπάση {αζία επιπὶγεί Τεά- ΟΠ γοκτατ, Κὂτ οἰάαδαπαΖ 78- ΠΙΔΠ ἨΘΥΑΙΠΙΖΙΠ Ρετίγε ΚαῑάΠ Κιδππάα οὔτεπιεσδίπίΖ. ακαί εὔετ Ὀϊτίποί οὔὐ2]Ἠξήπασ Όοσι- Ίάγδα Όαδκα Οἱ οι αἰαδμτκίηί7. (σὐσΙΔκ οἰγπιίψεη αἆαπαι (επ]κεγα πηατιΖ ΚαϊαὈΙ]1τ. Απιζηιιι Κεπα- πο επιπἰγεί ρὐΖ]πδιωά {αΚπιαδίπι φὄγ]επιεδί οπὰ πιεππάπ εἰπιε]ίο]τ οὐὑπκί απατ οπᾳα κεἰθπείίπε γατάιπι εἰπποκισαϊτ, Ηὶς Ὀἱτ απαίτ ππαϊγειί αταδιπάα 5αΗπι ᾿οΙΠἹΙγαΠ Ες αάαπαι Ιδίεπιεᾗ. Ἐπιηϊψεί ες Κεδίῃ ει Ζ4πιαΠ ναζί{εδίαΙτ. ΚΌὉΙΌΒΙΕΑΒΙΝ ΜΕΥΡΑΝΑ αξπΕΡΙΟΙ ΟΙ ΧΕΝΙ ΕΑΑΙΤΠΕΤΙΙΕΒ, κ ΟΚ] ςοσυκίατι αταδιπάα Κ1Δ- φίς αἰ]αιῖζπαί ἵερνίς είπιε πιακςα- ᾱι Τα Ῥειτοε ὃροτ Κιῑθσα ἵαταίη- ἆαπ 20 ἩΗαζίταπάα Ῥείτε᾿ὰς 5οἶγα πιπίακαδιπάαπ. αἷπ {κ ΟΚαίαπ 1φίταἷς εἴτὶδί Ὀἱ 17 νο δ4Πα πιδα- ῬαΚαδι γαριπαιςητ. Ῥτορταπα ΚΙΖ]Υ εί ἃς νο οὕ]απ]ατ Ιςίπ ἆε δεί πιῄδαραΚαγι ἱΠπίίνα εἰπιεκ[εγαά[. Κκραίατα Ιθνείοεπ Κι αζαΐατι ιαταιπάαπ. Καζαπαπ]ατα πιαάαί]γα, ἀἱρίοπια νετϊπηίς νε οοσικατια γοἱ πιαρταΓίατιηια Ὁ ἳγ ὕ]ς Ὀἱτ Ιδπ δάεππαϊςῖς. ΚιπιρβηγαπΙΠ {αἱ Ζαπιαπιπάα Ὑεπὶ Οαπικόγίη αἶα αΖα5ι Αγ ΝιΚκο]α᾽4α Καπιρ Κατατακ πιηῖα- Ζαπα Ὀἱε Ῥτορταπῃ [αίο εἰπαὶθίεΓ- ἁἰτ. Κεπάϊ γοπιοκ]ατίπί ρἰφίτπηι- φίετ, Ὀἱς απιακία γᾶσζππε Πανιισα γαρπηιςίατ. ἠίς θιή γατάιπη ἀετς]ετί ρὐγπιήφ]εγ νο ΦαγΙ5ΙΖ ἀάδ Ἱτπιαπι- εἶατι γαρπιφἰατάιτ, Βὶτ Ότπιαῃ Κοτιγήσιδα ατα[πάαηπ Καπιρίᾶ- Κι ἰπιζαια]ατιπάαα ἁοίαγι τερτίς οἀἡπιϊρ]εταάϊτ. Βιπίατάαη ο αζαὶς οἰππιγαῃ γετάς ἆάδετο Κι]ῆδιι- ΠΠ γοᾶῖ αΖαδι ΚαπΙιρ Κιταταἷ 5ε- ΚΙ επ Καϊπιαγι Ρρἰδπ]αάι]ατ, Κι]θρ]ατιππιζάαπ ΙΚί ἰαπεβδίπίη 8Ζ4Ι8ΤΙΠΙΠ Καπιρ Παγαϊιπάαη αἷ- ἀῑκίατι Ζενκίεπ ΠαὈετάατ οἰάι- Ἐατια. Ὀἶμπε]ς οεδατεῖ γετίοϊ1τ, ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ Ὑπὸ Ἡ. Ῥ. Β0ΌΡΟΗ, Διευθ. ᾿Ασφαλείας. Μερικοὶ ἐργάτες παραπονοῦν- ται γιατὶ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ φοροῦν µατογυάλια ἆσφα- λείας στὴν δουλειά. Εἶναι δυσα- ρεστηµένοι γιατὶ οἱ ἐπιστάτες τοὺς ἐπιτιμοῦν ὅταν δὲν φοροῦν τὰ µατογνυάλια τους, κι ἐρωτοῦν γιατὶ αὐτοὶ νὰ. εἶναι ὑποχρεώ- µένοι νὰ φοροῦν τὰ µατογυάλια τοὺς ὅλη τὴν ὥρα τῆς δουλειᾶς τους, τὴ στιγμὴ ποὺ βλέπουν ἐργάτες σ’ ἄλλα τµήµατα ποὺ δὲν φοροῦν πάντα τὰ µατο- γυάλια τους. Σ’ αὐτὰ ὅλα μιὰ εἶναι ἡ ἀἁπάν- τῃησι: Μάτια χωρὶς µατογύάλια δὲν εἶναι ἀσφαλισμένα. Πρέπει νὰ γίνωνται ἐπιπλήξεις στὸν ἐργάτη ποὺ δὲν φροντίζει νὰ προφυλάττη τὰ μάτια του καὶ νὰ τοῦ ἐπιβάλλεται τιμωρία γι’ αὐτή του τὴν ἀμέλεια. “ο ἔπι- στάτης ποὺ δὲν ἐπιβάλλει στοὺς ἐργάτες του νὰ φοροῦν στὴ δουλειὰ τὰ ματογυάλια τοὺς τῆς ἀσφαλείας, δὲν λαμβάνει τὴν πρέπουσα φροντίδα γι’ σύ- τούς. Δυστυχήματα στὰ μάτια μποροῦν νὰ συμβοῦν παντοῦ ἀπὸ θραύσματα, σκόνι, σταγό- νες δηλητηρίων καὶ πολλὰ ἄλλα πράγματα. Μάτια προστατευ- μένα ἀπὸ ματογυάλια ἀσφαλείας δὲν βλάπτονται τόσο συχνὰ ἢ τόσον σοβαρὰ ὅσο μάτια χωρὶς µατογυάλια. ’'Αν ἕνας αἰσθάνεται τὸν ἑαυτό του ἀἁδικημένο γιατὶ τοῦ ἐπι- βάλλεται νὰ φορᾶ µατογυάλια στὴ δουλειά, πόσο πικραμένος πρέπει νάναι ἂν ἕνα δυστύχηµα τοῦ καταστρέψη τελείως τὴν ὅρασι καὶ δὲν θὰ ξαναδῆ τὴν οἰκογένειά του. Τὰ μάτια δὲν προστατεύονται μὲ τὰ παράπο- να. Προστατεύονται μὲ τὰ µατο- γνυάλια. Εἶναι ὁ καλὸς ἐπιστάτης ποὺ φροντίζει οἱ ἐργάτες του νὰ προστατεύουν τὰ µάτια τους. Δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι κανένα μέτρο ἀσφαλείας εἶναι περιττόν. Όταν ἕνας τυφλωθῆ, ἔχασε τὸ φῶς του γιὰ ὅλη του τὴν ζωή. Μὰ ὁ καθένας μπορεῖ νὰ προμηθευτή ἕνα ζευγάρι µατογυάλια ἂν χάλασε τὸ πρῶ- το ζευγάρι. Ριψοκινδυνεύει ὅ- ποιος δὲν φορεῖ µατογυάλια ἀσφαλείας. Ὁ ἐργάτης πρέπει νὰ. εἶναι εὐχαριστημένος ἀπὸ τὸν ἐπιστάτη ποὺ ἐπιμένει ὅτι πρέπει νὰ φορᾶ τὰ µατογυάλια του, γιατὶ εἶναι γιὰ τὸ καλό του. Κανένας ἐπιστάτης δὲν θέλει ἐργάτη του ἐκεῖνον ποὺ δὲν προσέχει ἀπὸ τὰ δυστυχήματα. Ἡ ἀσφάλεια εἶναι καθῆκο γιὰ τὸν καθένα ὅλη τὴν ὥρα τῆς δουλειᾶς, άεναπα ἠππϊά Βμπιπ σε]εσοκ γι]ατάα οάεσεβὶ νο ροπἱβ]ε]εσεβί οζ]πιοκιεαίτ, Ῥεπάανα Καριπιπ Κατι]- ἆμδι Ζαπιαπάαη Ὀετί Π]ς ἀε[α α7α- Ιατ νο Κδν πιετκοζϊπάεκὶ οὕ]αῃ ςοσυΚίατι {ςἶπ Ὀἱτ 17 νε δαΠα πηῖϊςα- θαϊκαςι. Ποζιτ]αππαιδῖτ ΡτοΡίαΠ]- ας αζαίαΤ Ιςῖπ ΟΠ νε οὕίθᾳ ϱο- ου Κ]ατι ἱςίω ἃς πιδασαΚκα νατάι. ΤΠ Τεπιιζ4α Οαπικὸγ 6ρος φαΠαφιπάα Ὑεπί Οαπι]κὸν Κυ] ταταπόαπ ἱεγηρ]εηπαίς νε ο, Μ. ο, 5. ο, Α., Κιβυίασιπιη Ὀοδίῃ- ἆσπ 37 αεί ἁαἰ] οἰάτδιι Ὀἱς ἰσ νο δαςα πιήδαὈακαςι γαριηπφίις, Ῥτορταπ 11 πιδαραΚκανι Ἰμίνα αἰπιεκίεγαάί,. Καζαπαπίατα πιϊ]κᾶ- Γαϊ]ατ νεγπιὶφεῖτ, Ἐδετοία Ῥα]α- ἀϊγοἈ Ἠίκο]α σὐπίϊη οπ Ιψί αἲ]ειῖγ- ἁἱ, 5οπ πειοε]οτ φὔγ]ο Ι41:-Κδε- το 32, Πεἴκε Γήτκ]ενί 23, Ρεπάα- γα 20, ΤιοἴΚκο Ἐιπι]ατι 13 νε Ὑεηὶ Φαπιμκὸν 11. ΜΑΥΕΟΥΟΟῦΝΙ ΒΌΒΕΑΟΕ Ρµοίο ΕΥ: Α,. Ραπαγίάες. ΧΙΑΝΝΙΡ ΑΠΕΣΑΝΡΕΒΟὉ ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΜΑΚΡΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ὍὉ Γιαννῆς ᾽Αλεξάνδρου ἀπὸ τὸ Μαυροβοῦνι εἶναι 32 ἐτῶν. ’᾿Αρχίσε δουλειὰ στὴν Ἑταιρεία ὡς ἐργάτης τὸ 1922 στὸ γεὼ- τρύπανο. Τὸ 1927, δηλαδὴ πέντε χρόνια ἀργότερα, τοῦ δόθηκε δουλειά µεταλλωρύχου ὑπογείως Προάχθηκε σὲ βιντζέ- ρη ἐπιφανείας τὸ 1936, τὴν ὁποία θέσι κατέχει ἕως σήµερα. ᾿ Έχει πάνω ἀπὸ 31 ἔτη συντά- ξιµη ὑπηρεσία. “Ὁ Γιαννῆς νυμφεύθηκε τὸ 1925 ΚΙ. εἶναι ὑπερήφανος πατέρας τεσσάρων υἱῶν καὶ τριῶν θυγα- τέρων. Ὁ μεγαλύτερος γυιός που καὶ ἡ µεγαλύτερη κόρη του εἶναι παντρεμένοι καὶ διαμένουν στὴν Λευκωσίᾶ, ᾿Έχει τρία ἐγ- γόνια. ᾿Απὸ τοὺς υἱούς του ἕνας εἶναι μαθητευόμενος ξυλουργὸς στὴν Λευκὠσία, ἕνας ἄλλος υἱός του, ὁ ᾿Ανδρέας, εἶναι ὅ- πάλληλος στὸ Γραφεῖο Ἐργο- λαβιῶν τοῦ Μεταλλείου, κι οἱ νεώτερες Κόρες του μένουν στὸ σπίτι μαζὶ μὲ τοὺς γονεῖς των. δω ΒΑΡΒΑΝΟ ΥΕ ΡΙΝ ΡΟΝ ΜΟΚΛΕΑΤΙΙΑΒΙ ΝΕΒΠΙΜΙΡΤΠΙΕ, 1ο Τεπιιζ΄4ᾳ Κδετο 5ροτ Κῆ- Ἰἀδηπάα Καζαπαπ ΚιῑὈίατα ὃα- ἅταης νε Ῥίπ Ῥοπ Καρα νε πιαζα]- ναίατι νοτπιφεῖτ. Ῥεπάαγα οί ΡίΠπ Ῥομ πιϊδαῬαΚαδΙΠ1 30 5αγί Ἶε Καζαππιιςατ. οπι ἴακίρεῃ 27 58γι Ἶς Εκοτο νο 209 481 ἵ]ε Υεπί ϱαπι- Μκὸν σεἰπιεκισάϊν. Ίδετο Το ρίπ Ροτ πιϊβαδαΚαδΙΠΙ 61 δα Τε Κα- Ζ8ΠΙΠΙΦΙΤ Ῥεπάαγα ἆα 59ο δ8γΙ Τε Πκἰποῖ]βί αἱπαφατ. θαάταις πηῖ- φαὈαΚαδιπι 1,είκα Ἐιπιίατι 398 Φαγι 1ο Καζαππιισιτ. ΒΗπΠ]βΓΙΠ αΓ- Καδιπάα «οκ αὖ Ὀἱ [ατκίε 354 1]ε αστο νε 314 ἴο Ῥεΐτε σε]πιοκίς- ἁῑτ. Ναάαἷγα ΚαζαπαΠ δαἱδί ΟΥΙΠ- οσίατ υπ]ατάιτ:--- Ἐδετο. Τα- Κῑς Καςαπιῖ5, Απάτογας Ὑοιγίγα, Κορίας ΑδαϊοΚίεις, νε Νίκος Ητί- ειοάιι]α. Ρεπάανα:---ΜΙΦεϊ Κορία. Ὠακίς ανα, Κορίας Εαοί Ὦΐγο- πἰδίγα νε Κορ ἨΗτίειοάσ]α. Το[κα Ειπιίατι---ΝΑπαγιὶ Νικοία, Νίκος Ῥεοπιας νε ΎαΚκονος Ἠικοία. Ἐϊνος ΝεοκΙ Ῥοεΐο Κι]ήδα ΠΑΠΠΙΠα ΚδετοΎα δἱτ Καρα, Ὑεπί απιμκόν Κα]άδα παπα 4ᾳ Ἡα- ταἱἈπιοο Ετακμάϊς ταταμπάαη Ῥεπάαγα΄να Οἷχ Καρα ἰακάϊπι οζ]- πιὶσήτ. Κωππραμαγ! ἴεπιδί]επ Βαγ Ὦ, Α. «πεεπ ΡίΠ ροπ νο δαάταΠ- οἵα Καζαπαπ Ὀὐτίπ ογιπου]ατα πιαάαἶνα τενζί εἰπαϊφτ, Βπα 118- γοίοπ ἆς 1ιοίκε Καπι Κιήσαπα ρετςενε]εηπιίς Ὀἱς δαάταης {ἴπ]- {αι ἵ]ε Εἱτ δεί δαάταης ἴ89ι ἵΎετ- παἰφιτ, ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΕΓΕΚΛΕΙΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Στὸ τελευταῖο µας µάθηµα γιὰ τὴν ἀσφάλεια στὸν δρόµο μάθαμε τὶ πρέπει νὰ κάµνουµε γιὰ τὴν διασταύρωσι τοῦ δρό- µου, κι ἐλπίζώ ὅλοι σας νὰ τὸ ἐφαρμόζετε, Θυμᾶστε τὶ εἴπα- µε Πρὶν διασταυρώσετε τὸν δρόµο-- Κυττάξετε δεξιά, κατό- πι ἀριστερά, πάλι δεξιά, δια- σταυρῶστε τὸν δρόµο περπα- τώντας, ὄχι τρέχοντας. Αὐτὸ εἶναι πολὺ σπουδαῖο. Μἡὴ διασταυρώνετε τὸν δρόµο ἐκτός ἂν εἶναι ἄδειος, δηλαδἡ ὅταν δὲν βλέπετε αὐτοκίνητα νὰ ἐλαύνουν. Προσέχετε ἴδιαι- τέρως ὅταν διὰ νὰ διασταυρώ- σετε τὸν δρόµο θὰ περάσετε παραπλεύρως ἢ κοντὰ ἀπὸ ἕνα αὐτοκίνητο, γιατὶ ὁ ὁδηγὸς ἑνὸς ἄλλου αὐτοκινήτου ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὸ τοῦ δρόµου δὲν μπορεῖ νὰ σᾶς δῆ, οὔτε ἐσεῖς ἐκεῖνον. .Στοὺς δρόμους σὲ λοφώδεις περιοχὲς κάµνετε τὴν διασταύρωσι στὸν ἴσιο δρόµο κι ὄχι στὴν κούρβα ποὺ δὲν μπορεῖτε νὰ δῆτε τὶ ἔρχεται ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά. Τώρα γιὰ τὸ παιγνίδι. Μὴ παίζετε ΠΟΤΕ στοὺς δρόμους, Νἀὰ παίζετε σ᾿ ἕνα παιδικὸ κῆ- πο, στὴν αὐλὴ τοῦ σχολείου, σ’᾿ ἕνα ποδοσφαιρικὸ γήπεδο ἢ σ’ ἄλλους ἀνοικτοὺς χώρους μακρυὰ ἀπὸ τὸ δρόµο. Αν ἡ μπάλα ποὺ παίζετε βγῆ στὸν δρόµο, μὴ τρέχετε νὰ τὴν συλ- λέξετε πρὶν κυττάξετε καλὰ τὸν δρόµο σύµφωνα μὲ τὶς ὁδηγίες ποὺ μάθαμε. Μὴ παίζετε στὸν δρόµο μὲ φίλους σας τρέχοντας ὁ ἕνας νὰ πιάση τὸν ἄλλο. Μὴ τρέχετε πίσω ἀπὸ κινούμενα αὐτοκίνητα, τράκτορ ἢ ἄλλα ὀχήματα γιὰ νὰ πηδήσετε πά- νω σ’ αὐτά. ''Αν δὲν τὰ κατα- φέρετε στὸ πήδηµα καὶ πέσετε κάτω στὸν δρόµο, μπορεῖ νὰ σκοτωθῆτε, ὅπως συνέβηκε σ’ξ- να μικρὸ παιδὶ τελευταῖα. Περπατᾶτε στὸν δρόµο ὥστε νὰ βλέπετε τὰ αὐτοκίνητα ποὺ ἔρχονται ἀπὸ τὴν δική σας µε- ριὰ κι ἔτσι ἔχετε ὅλο τὸν καιρὸ ποὺ χρειάζεστε νὰ παραμερί- σετε. Πρέπει δηλαδἡ νὰ περπα- τότε πάντοτε στὴ δεξιὰ μεριὰ τοῦ δρόμου. Περπατᾶτε νύκτα στὸν δρόµο πάντα μὲ φανάρι ἢ ἄλλο φῶς γιὰ νὰ σᾶς διακρί- νουν εὔκολα οἱ σιωφέἑρ. ᾿'Αν ὁ σιωφὲρ παίζει τὴν σειρῆνα τοῦ αὐτοκινήτου γιὰ σᾶς, παρα- μερῖστε ἀμέσως. Μερικἁ παιδιὰ διασκεδάζουν μὲ τὸ νὰ ππεριμέ- νουν νὰ ἔλθῃ πολὺ κοντά τους τὸ αὐτοκίνητο γιὰ νὰ βγοῦν ἀπὸ τὸ δρόµο. Αὐτὸ εἶναι πολὺ ἐπικίνδυνο κι ἀργὰ ἢ γρήγορα τὰ παιδιὰ αὐτὰ θὰ κτυπηθοῦν ἀπὸ αὐτοκίνητο. Θεωρῶ περιττὸ νὰ σᾶς πῶ νὰ μὴ ρίχνετε πέτρες, λάσπη ἢ ἄμμο σ᾿ αὐτοκίνητα ποὺ περ- νοῦν. Αὐτὸ δὲν εἶναι µόνο ἀγενὲς ἀλλὰ καὶ πραγματικὰ ἐπικίν- δυνο, γιατὶ ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νὰ κτυπήσετε τὸν σιωφὲρ στὸ μάτι. Στὸ πρῶτο ἄρθρο σᾶς εἴπαμε πόσο σπουδαῖο εἶναι ἡ ὑπακοὴ στοὺς κανονισμοὺς τοῦ δρόµου, ἀπαράλλακτα ὅπως καὶ στοὺς κανονισμοὺς τοῦ σχολείου. Αὐ- τοὶ εἶναι μερικοὶ κανονισμοὶ τοὺς ὁποίους πρέπει νὰ ἀκολου- θῆτε γιὰ νὰ ἀποφεύγετε τὰ ᾳοσσκ κὔφερί σαζαἩ : Ἰτακ Κυπιαπᾶκδηι ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Ὑπό: Ἐπιθεωρητοῦ Τροχαίας ΥΟΙΙΑΒ ΤΕΗΙΙΚΕΙΗΙΡΙΒ. Ὑοἱ. εεἰάπιαιί Πακκιπάα 6εςεῃ ἀε[α]κ! ἀοτδίπαϊζάε “Ὑοἱ Κεπατι ἴ8- Ππαϊπϊ”’' ὄδτεπα[κ. Περίπὶζίπ υπ τοστίοε ατδίηί Ἁπιιά οάϊγοτιπι. “Ὑοὶ Κεπατι ταΗπιιπΙσι”' ΠαΙτ- Ίγος πιαδαπαΖ2 Ὑοἱα σεςπιεζάεῃ. εννεἰ ρόζ]ετ εαὔᾳ, σῦζ]ετ 5οἶα. ἴε- χτατ ϱὔζΖ]ετ 5αὔα νε 5οητα γἠτηγδ ο 6εςπᾳ]ε. Κοβατακ ϱεςπιεγἰηίᾷ, Όα οκ πιήΠιπιάΙτ. ὙΥοἱ (επαί7 οἰπιαάικςε αδ]ᾶ 6ες- ππςγιηἰΖ, γαπὶ γο]άα Πῖς Οἱ πα- Κῑ ναδιίαςι οἰπιαάιδι ΖαΠΙάΠ, Ἠτιδικίγ]ε ἁωταπ Ὀϊ οἴοπιοδί- Ἡπ γαπιπάαη γαλΠιῖ γαῃ ἱαταβπάση 6εςετΚκειπ «οκ ἀῑκκαιῃ οἶἴσπαΖ οὐπκὰ Όὰ οἴοπιοδί]ω ἀῑδει Κε- πατιπάαπ ρε]εη Ὀἱ οὕτῆςσἡ οἱζί νεγα αἱΖ οπα ρὔτπιγοοιἡγδίπίζ. Ἕαθτα γοἱατάα ρεςπιεάεπ ὅποε ἁοδτα Ὀἱτ γοτ ὈυἱαπαΖ, Κδδε]ετία ατΚαδιπΙ ρὂτεππεζρίηίΖ. Φἶππάϊ ογιπα ρε]εμπα. 1 Πτίεῃ εοκακ]ατάα ΚΑΤΙΥΕΝ ουπαπ]α- ψιπιΖ. Ὑο]άαπ τζαι Ὀαμςεάε, Ὀἱτ οι]. Ῥαμσεκίπάε, ἴορ 5αΠαδιπάα γεγα γο]άαπ αζαὶς πετ Παπρβί Οἱ αςις γεγάε ΟΥΠΕΥΙΠΙ7. δει ἵορι- πιΖ γοῖα αι γεγα γανατ]8- Ώ]δα, Ὑοὶἱ Κεπατι ἰαπιίπε- τααί εἰπιεάεῃ 5οκαδα Ετ]απΙαγΙΠΙΖ Βϊτ ογαπάα ατκαἀαβ]ατΙΠΙΖ1 5οΚα- δα ἁοδτα ΚοναἰαππαγιΠ]Ζ. Ὑε Ἰῇ- Πετπ Πὶς Ὀϊ Ζ4παπ γὔτάγεα Ὀἱτ γή οἴοπιοβιΙπίῃ, ττακίὸτ νεγα πετ Παπθί Ὀϊ πα] ναδια- ΙΏΙ αΓΚαδιπα ΡἰΖΗ αιἶαγιο. Ὀἱπ- πιεγἰηἰζ. Ἐδει Όμπα γαρας νε ἀλφαιθεηίζ, : δ1εὈΙΗτοίπίζ- παφ Ὀυπάαπ ΟΕἱΓ πιλάάεί εννεἰι Κ- οἳκ ὨὈϊ «οοικ Ἅαγπὶ δεγἰ γαρΏδι Ιοίπ ΟΙπιΏφιή. Ὑο]άα γᾶ- τιτκεη οἰοπιοὈί]]ετε Κατι γΜτί- γἠπᾶσ ΚΙ οπἶατια. σε]ἰφίπὶ ϱὔτετείκ γοἰάααπ οεκείπιεηίζ ἰςίπ ᾽ Ὀοἱ νακίπιζ οἰαοι]δίπ. Βα, αῦ ἵατα- [ιαΏ γἠτιπιεμςίπίΖ ἀεππεκιῖτ. (ε- εο]ογίπ γο]άα γἠτίππεγα πιεςοιτ οἱασδαπ1Ζ Ὀϊτ οἴοπιοὈί|. θὐταςῆςᾶ ιαταβηόαπ Κοἰαγία σὔτή]εὈί]πιε- ηἱΖ Ἱςίῃ Ὀἱ ἵεπετ νεγα Ὀϊτ ιδής 4Ἠπ1Ζ. Ἐδει Ὀϊτ οἴοπιοὈί] 5ἱζε Ὀο- ταδηπὰ. σαἶατδα γο]άαπ «αὈαςακ. ρεΚἰΠίΖ. Βαζι ςοσυ]]ατ οἴοπιο- Ὀϊ]π. οπίατα πεκαάατ γαΚΙΠ δεἰε- οΗάἰδίπί στπιοπίπ αι] Ὀἱτ 8εΥ οἰάαδαπια ταἩπαίπ εἀετ]ετ, Ὀαπ]αΓ ετροες Ὀἱτ οἴοπιοδ!] {αταξιπάαπ ςαΓ- ΡιασαΚκ]ατά1τ. Ἐππίπίπι ΚΙ δἶζε, 6εςεπ Οἴοπιο- Ὀ]ετο ἴας, «αππας ἱορίατι Υεγα Καπι αἴπιαγιπιζ ἀεπιεῦε Ἰάσαπα γοΚίατ. Βὰ γαϊπιζ Κασαϊης ἀεδί αγπί Ζ8πιαπάα οὐτήοϊηϊπ βὃ2Ιε- τίπο. νυταὈἰ]οσεβίηίΣ Ιςῖῃ ἵεΠ]ι- Κε]άῑτ ἆθ. ΤΚ πιακαἰοπιίζάε πιεκιερῖοκἰ Καπιπίατα ἱἴααί οἰαδιηΙΖ σἱοί ὃα Καπιπίατα ἃα ἱτααίια ήΖαπιαπα Ὀο]ττη]ς, Βπ]ατ Καζαϊατι ὄπ]επιε]ς. ΙςΙπ ἰααί εἰπιεπίζ Ι8ιπι Ρε]εῃ Καπιπίατια Ὀαζιαπάις. Βωπ]ατι Πακἰκαίσπ Οἱ109 ὈπιοαἰδιπίΖί ϱῦτ- πιε] {οίπ Ῥαδαπιζα Ὀσπίας ΠαΚΚΙΠ- ἀα φἱζςο φιιαὶ ΦΟΓΠΙΕΦΙΠΙ ΙδίεγίΠίΖ. δυστυχήματα. Ζητήσετε ἀπὸ τὸν πατέρα σας νὰ σᾶς κάµη ἐρωτήσεις γι’ αὐτοὺς τοὺς κα- νονισμοὺς γιὰ νὰ δῆτε κατὰ πόσο τοὺς Κξεύρετε. Ῥτορτίθίος: Μτ. Ὦ. Α. (τεεπ, ε/ο Ο.Μ.Ο., ΞΚουτίοῖίδ8. Ῥτϊπίοά αἱ ΝΙΟΟΒΡΙΑ Ῥτπεπρ Ὑ[οτίε, Ὃν ΟΗ:,. Νίοο]αοι ὅς 828 Ἰμά,, οἳξ Ατείπου ΒίΣ., Νϊοοίς,

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΝΕΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 4p
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΥΡΙΩΝ ΠΕΝΤΑΥΙΑΣ 4p
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ 4p
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΤΡΑΣ 4p
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΚΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΓΚΠΟ 3p
ΤΡΕΙΣ ΜΑΘΗΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΚΑΜΝΟΥΝ ΚΑΛΗΝ ΠΡΟΟΔΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3p
ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3p
ΚΩΦΑΛΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ 3p
ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 2p
ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΜΑΚΡΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ 2p
ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ 2p
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΟΝΕΩΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 1p
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΑΙ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ, ΜΕ ΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑ ΛΑΜΠΡΟΥ 1p
REFAH MERKEZLERIN- DE SÜT TOZU DAĞITIMI 1p
YAZ KAMPI PROGRAMI ÇOCUKLARI MEŞĞUL TUTMAKTADIR 1p
ΟΙ ΔΥΟ ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΑΙ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1p
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΓΟΡΙΩΝ 1p