Ὑ ζ ΝΕΝ5 ο φ ΕΚΠΑΙΔΕΝΥΣΙΣ ΝΟΣΟ- «ΚΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ Ἡ δ. Χ. Κεβορκιάν, πρώην νοσοκόµος στὸ Νοσοκομεῖον τῆς Κ.Μ.Ε., τὴν ὁποίαν ἔστειλε ἡ Ἑταιρεία τὸ τέλος τοῦ Δεκέβρη ποῦ 1953 γιὰ µετεκπαίδευσι στὴν γενικὴ Νοσοκομειακὴ στὸ Βασιλικὸν Νοσοκομεῖον Σάλοτι, στὸ Σριούσμπερυ, ἔγραψε τε- λευταῖα στὴν Κύπρο. Τὰ πιὸ κάτω εἶναι ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ἐπιστολή της: «Καθὼς τὸ ἀεροπλᾶνο ἐπλη- σίαζε στὸ Λονδῖνο, ἀνησυχοῦ- σα, γιατὶ ποτὲ πρὶν δὲν βρέθηκα σὲ μιὰ τόσο µεγάλη πολιτεία -καὶ τὸ κάθετι θὰ ἦταν παράξενο. Ὅταν τὸ ἀεροπλᾶνο προσγειώ- θηκε, κατέβηκα πρώτη ἀπὸ ὅλους τοὺς ἐπιβάτες. Κανένας δὲν βρῆκε τὴν παραμικρὴ δυσκο- λία στὸ τελωνεῖο τοῦ ὁποίου πο οἱ ὑπάλληλοι ἦταν πολὺ πρό- θυµοι καὶ εὐγενέστατοι. Στὸν σταθμὸ στὸ Σριούσµπερυ μὲ περίμεναν µαθητευόµενες νο-- σοκόμµές. Στοὺς πρώτους τρεῖς μῆνες εἴχαμε προκαταρκτικἡ ἐ- ξάσκησι στὸ Ρόταϊν Χάουζ ποὺ ἀπέχει λίγα µίλια ἀπὸ τὸ Σριούσμπερυ. Εἶναι ἕνα ὡραῖο µέρος μὲ πολλὲς ἀνέσεις γιὰ τὶς μαθητευόµενες νοσοκόµους--ρα- διόφώνο, τηλεόρασι, πιάνο, πιγκπὸ καὶ γήπεδο τέννις. 'Έξη μῆνες ἀργότερα πηγαίναµε στὸ νοσοκομεῖο μιὰ φορὰ τὴν ἑβδο- µάδα γιὰ πρακτικἡ ἐξάσκησι, Μετὰ τρεῖς μῆνες ὅσες πέρασαν τὶς ἐξετάσει, τοποθετήθηκαν στὸ νοσοκομεῖο. Ὁ πρῶτος χρόνος φαίνεται ὅτι εἶναι ὁ πιὸ δύσκολος ἀπὸ ὅλα τὰ χρόνια, γιατὶ ἔχει πολλὲς γραττὲς ἔξε- τάσεις. Τὸ Νοσοκομεῖο ἔχει δυὸ παραρτήματα, τὸ Παιδικὸν Νοσοκομεῖον καὶ τὸ Νοσοκομεῖον Κάπθορν. Αἱ μµαθητευόµεναι τοῦ δευτέρου ἔτους στέλλονται στὸ Κάπθορν γιὰ ἕνα Χρόνο ὅπου τοὺς δίδεται µεγαλύτερη εὐθύνη, διὰ νὰ ἀποκτήσουν περισσό- τερην πεῖραν.. Πηγαίνω κι ἐγὼ ἐκεῖ πολὺ σύντομα. Ἡ πόλις Σριούσµπερυ εἶναι πολὺ ὡραία, μὲ ἐπιβλητικὰ κτίρια καὶ πολλὰ ἀξιοθέατα µέρη. Έχει δηµόσιο πάρκο μὲ πολλὰ εἴδῃ ἀπὸ ὄμορφα ἄνθη, τὸ ὁποῖον διασχίζει ἕνα ποτάμι. “Ὁ καιρὸς εἶναι πολὺ ἀπογοη- πευτικός. Τὸ περασμένο Καλο- καῖρι ἦταν πολὺ ὑγρὸ καὶ ὁ χειμώνας εἶναι κρύος μὲ ὕπερβο- λικἡ ὁμίχλη. Πιθανὸ νὰ συνη- θίσω τὸ κλῖμα, οἱ ''Αγγλοι ος ὅμως λέγουν ὅτι κανένας δὲν μπορεῖ νὰ τὸ συνηθίση, γιατὶ ἀλλάσσει ἀπὸ τὴν μιὰ ὧρα στὴν ἄλλη. ’'Αν καὶ ὁ καιρὸς δὲν εἶναι ὅπως τὸν περίμενα, δὲν νομίζω ὅτι θὰ μὲ στενοχωρῆ. Τὸ σπουδαῖο εἶναι ὅτι ὁ κόσμος μοῦ ἀρέσει πολὺ καὶ βρίσκω πολὺ εὐχάριστη τὴν ἐκπαίδευσί μου». Μετὰ τιμῆς, Χριπσιμὲ Κεβορκιάν. -----------δ--------- κ.Μ. 5. ΓἨΗΑΡΤΑΗΑΝΕΒΙΝΡΕ ΑΒΑΙΙΚ ΡΟἄΌΤΜΙΛΔΗΒΙ ΙΥΑΥΝΕΌὉΙΑΒΑ σσουον τΕ ΜΌΝΑΕΕΑΚΙΥΕΤΙΙ ὄμῦΒΙ ΕΕ, ΡΠΙΡΕ ΕΒΕΥΕΥΙΝΙΕΗΙ πΕΒΕΙςκ ΕΡΕΒΙΖ Ῥαγ νε Όαγαπ Βεδίπι ὙΥπδιβα 4. Αταἰκία δἱτ Κιζ--δΕνΝαῦτ, Βαγ νε Ῥαγαπ Νε]ηπιεί [Όταμίπια 1ο Αταικία Ὀἱς οὕι]---Η1.Ὀς5.ἳ Βαγ νε Όαγαπ ΝΤεμππει ΝΛιιςιαία γα 12 Αταζία Ὀἱτ ΚΙΖζ---δΕΙ ΟΑΝ. Βαγ νο Όαγααπ Δῄπιει Εν]βία 13 Αταϊικία Ὀἱτ οὔαἷ---ΤΟΕΚΑΥ. Βαγ νε ὕαναη Ὑπδυ δαμε 13 Αταϊκια Ὀἱτ ΚΙΖ--ΝΕΝΒΕΕ. Βαγ νε Όαγαπ Ἐεδίπι Νπμδία[αγα αι Αταϊκία Οἱ οὔυ]---5ΕΙ ΟΚ. ῤ ἀκόμα |᾽ ΜΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΕΥΡΥΣΧΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΩΝ κ. ΚΑΡΝΑΟΣ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΑΝ ΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΒΟΜΕ ΜΕΜΒΕΗΦ ΟΕ ΤΗΕ ΕΥΕΥΟΠΟΌ ΒΟΥ5 ΑΝΡ 61Π15 ΟΗΌΒ ΑΝΡ ΤΗΕΠΕ ΙΕΑΡΕΕΒ ΜΗ. ΚΑΕΒΝΑΟΒ ΤΗ ΑΕΤΙΟΙΕΒ ΜΑΡΕ ΒΥ ΒΟΤΗ ΤΗΕ ΒΟΥ8 ΑΝΌ ΑΤΕΙ ΙΝ ΤΗΕ Ο15Β ἩΟΕΚΦΗΟΡ Ενείπυ Ἐπκεκ ΥΕ] κισ ϱουυκ κυιθπυκυν ΒΑΖΙ ΑΖΑΙΑΕΙ ΥΕ ὈνρεΕΙΕΗϊ ΒΑΥ ΚΑΒΝΑΟΒΡ, ΚΌΙΌΒ ΑΤΕΙΥΕΒΙΝΡΕ ΕΕΚΕΚ ΥΕ ΚΙΖΙΙΑΕ ΤΑΕΑΕΙΝΡΑΝ ΥΑΡΠΙΑΝ ΕΠΦΙΕΕί ἴπΕ ΒΕΕΒΑΒΕΗ Ρίοί » Ὠ, Α, 6166. 6ΟΗΠΡΒΕΝ ἨΜΕΙΟΟΜΙΝά ΒΡΑΝΤΑ ΟΠΑΌΡ ΡΌΒΙνα ἨΙβ ΥΙΡΙΤ το ΤΗΕ βΒΚΟΌΒΙΟΤΙΒΡΑ ΓΕΙΕΔΕΕ ΟΕΝΤΕΒΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΥΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙ του Στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΗ ΣΕΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ῥσοῦσιβιβ ΑΚΌΕΒΥΟΤΙΡΘΑ ΕΕΕΔΑΗ ΠΜΕΕΒΚΕΖΙΝΙ ΖΙΥΔΕΒΕΠΤΙ ΕΡΝΑΡΒΙΝΡΑ ΑΥ ΥΑΦΙΠΙΥ{ ΚΑΗΡΠΙΑΒΙΤΔΕΕΕΝ σον ΜΕΡΙΕΕ ΡΕΟΜΕΕ σασαπ 9. ΚΟΚΚΕΙΝΙΡΕΡΒ Ἱακα]ο 1. ΖᾳαππαΏπηΙΖ σεπς]δὶ Ἱςίπ πηῖ]- Πίπι Ὀἱτ πιεβεἰε οἶαῃ πιερ]εἷς 56- οἶππί εδ 7ΖαάππαπΠ σεπς]δί {ςίπ Πὶςία Ὀδγ]ο ἀεδι]άι. Ἐδκί Ζζαπιαι- Ἱατάα ἱπδαπ]ατ ΚῆςΙίς ρτηρ]ατ Πα- Ἠπάε γαδαγιρ αἰει]οτίπί Κεπά[]ετ ναριγοτ]ας, (ἵ[βτία]ατιπί Καεπαάϊ]ετ εκἰρ Ὀϊςίγοι, αν]ατιπι Κεπάᾶἶ]οτ αν]ιψοτίατ, Παφιαἰατιπαάα Κεπά]- Ίετ Ὀακιγοτίατάι. «απς]ετ,. Καπ- ἁΠετίπίη νε αἰ]ε]οτίπίῃ γαδαΠΠΕΡΙ Ιςῖπ Ἱθσαπι]α γίγεοεκ, αἰγεσαἷ νε Ὀατιπακίατι Περ Κεπά[ετ 16- ἁατῆς εάῖρ πιεβ]ε] δεςπἹε]ς πἹεδε- ]εβϊγ]ε Κατςιαρπιιγοτ]ατάι., Τ]κεί Καθῄε]ίες αταδιπάα Ἠαναι Ὀαρίτ ἁαμῖ ὈῬδγ]εαϊτ, Ἰηδαπίατ ς«οὕα]ρία πιεάσπίγει γο]απάα Πετ]εάίκςο σΜπ]άἷς Ἰα- γαϊτία ἀεδίςικ]κίετ Όας ρὔριοτά]. Ὡδαη]ατ επςοοΚκ Ὀοοστάϊκ]ετί ἰδί γαρπιβΚ]α ἨαγαίιΠ ἆαλα ΚοἶαΥ οἱ- ἁαδαπα Ἰάταὶς οἰπιεόε Ὀαφίαάι- Ίας, Βδψγίεσε Κἰπιί ανοι, Κἰπιὶ οἰίι- οἱ, Κἰπιὶ ἀῑ]σετ, Ἰάπιί αἷεῖι γαρι- οι Κπαί 8ο Παβίαῦακιοι οἰάα. Ίπ- «απ [ουσ]αακ]ατιπιῃ ΙΠάγας]ατι Ῥόγ]εςς Ώεπι ἆαμα ςαὈικ Ἠεπι 4ε ἆα]α Ἰψί Κατοιαηπιαὔδα Ὀαδίαγιρ δεπς]ετία Παγαι]ατιπάα νετεςεκ- Ἱετί επ πιβΠίπι Κατατ οἶαῃ Π16δ- ]εἷς 5εςἰπιί πιαδε]οδί οτίαγα «ιΚ{Ι. Ἠαναιιπιζ ϱὐπάεπ σίπε ἆαμα Κατισής οἰαγοτ. Ὀδὔπνα πἰιςι- παπ Κλςι]ς Οἱ γἠζάεΙῥίπί τες- ΚΙ εἰπιεκία οἶαπ 1κεί ἱπδαπίατιη 2Ιάάιπα ἀῑδει Ἱπςαπίατ αταδιηάα Ἠαγαί πιαἩτε]{ ἀετεοε]ετάᾳ Ἱοτ- Ἱεπιε]ετ Καγάαιπαϊφᾳτ, Ἐπάϊφιτί- Ίεσπής Ὀὐψάὶς δα πα]ει]ετίπάς δα. (εταΚΚί 5οπ Παάάϊπί Ὀαἱπις οἶαρ Όνὰ ππετη]εκ]ετάςκί ροπς]ετ, πι ρα]αὔαδιΖ, γήζ]ετος πιεδ]ε]κ- τε Ὀἰτίηί εςπιοκ οἱδί φαφίτίιοι Ὀἱσ πιεφε]εγίε ἵκατοι Κατριγαἁιτ]ατ. Απποτικαἁα Όπ πιθδε]ε {εῃ- πὶ Εἱτ φο]ι]άε Παἱδ]αππιακίαάιτ. ΜΑειακΌεὶ Ιφς]ετία Ζεκᾶ, ΚαὈι- Ῥ]μοίο ον: Ὦ. 4. 6τοοπ. Ἠψεί δε πιεταΚίατιπι ὄ]ςετεὶς επ Ἡγραπ πιεδ]εβθί ἴαθνίγε εἴπιείς πιακαἁιγ]α Κιτη]πιάς οἶαῃ ΛΊες- ραίε Οπάστ]ϊδί ΚΙπΙΚΙετί να, Ἰπαί]ιετοάς ππεκίερ πιοζιη]α- {1Πα Ππιπαςίρ ἰδίετ 9οςπιεῦο γαἴ- πι εἴπιεκίε ναζίοΙ (οπς]κ Μερριυ]γεί Βήτοίατι νατάιτ, ΝΊος- 1εἷς φεςἰπηῖ Παδαδυπάα εὈενεγίη να αἱ Κἰπιςε]ετίο Ζεκίος Πιπα- Καφα εἀεβιππε]ετί ἰςῖπ πἹεΖΙΏ ο- Ἰασαἷς οἶαῃ «οσιΚίατα πιοκίερ]ο- τὶπάς Γή1πι]ετ σὔριετρ, Κοπίε- τθηδ]ατ νετϊ]ετοϊς Ἡει πιεδ]εβίη πιαΠίγεαά αγἀιπ]αιῃτ. (αεπς]ις πιεβρι]γεί Ὀὔτοίατι «οοικίατα ἰς Ὀα]πια]ς νε ἴδε Ὀαρ]απάκίαπ 5οπ- τα γατάιπα εἴπιεδε Ἡει Ζ8Π8Π Π8- 2πά1π, Ῥὰα Ὀὔτο]ατάαη γατάιπῃ Ιδίεππεκ πιεοὈατὶ οἴπιαγιρ ατζια εάεπ]ετ πιες]εκ]ατίπῖ Κεπά]]οτὶ νεγα ερενογὶἰπ]ετί εοςεὈΙ]τ]ςτ. Ἐακαι Όὰ Ὀὔτοίατιη ὄπεπι]ετί Ὀῇ- νᾶκ Εἱτ «οδυπ]αδαπ νατάιπ ἶδ- τεπιεδίγ]ε Ίδοαι οἰαππιαδίατ, (Όεναπιι γα). Ἡ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΞΕΡΟΥ Ἡ δρᾶσις τῆς Παιδικῆς Λέσχης Ξεροῦ γιὰ τὸ 1954 ἔκλεισε μὲ μιά γιορτὴ τὴν ἡμέρα τῆς πρω- τοχρονιᾶς στὸν χειμερινὸ κινη- ματογράφο Ξ2εροῦ, ποὺ διετέθη γι’ αὐτὸ τὸν σκοπό. Στὴ γιορτὴ γιὰ τὴν ὁποία ἔγιναν προετοι- µασίαι ἑνὸς µηνός, ἔλαβαν µέρος τὰ µέλη τῆς λέσχης, βοηθούμµενα ἀπὸ δέκα προσκοπῖνες τοῦ Κέν- τρου Εὐημερίας Ζεροῦ. Ἡ γιορ- τὴ περιλάμβανε δραµατάκια, Κωμωδίες, ἄσματα καὶ, ἀπαγ- γελίες, Πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξι τῆς πα- ράστησης ὁ κ. Χριστοδουλίδης, ὁ ἀνώτερος ἀρχηγὸς τῆς λέσχης, μίλησε στὸ ἀκροατήριο γιὰ τὴν σημασία τῆς γιορτῆς κι ἀνεφέρθηκε μὲ λίγα λόγια στοὺς σκοποὺς τῆς λέσχης καὶ τὴ σηµασία της γιὰ τὸ χωριὸ καὶ τὰ µέλη. ᾿Απὸ τὴν εἴσοδο καὶ τὴν πώ- λησι δώρων καὶ χειροτεχνηµά- των ποὺ ἔγιναν στὴν λέσχη πραγματοποιήθηκε Κέρδος {9. 8.2. Μέρος αὐτοῦ τοῦ ποσοῦ θὰ δοθῆ ὡς βοήθεια σὲ φτωχοὺς μαθητὲς οἱ ὁποῖοι φοιτοῦν σὲ σχολεῖα Μέσης Παιδείας στοῦ Μόρφου, γιὰ τὴν πληρωμὴ τῶν μεταφορικῶν τους ἐξόδων, 83 παιδιά ἦταν ἐγγεγραμμένα ὡς µέλη τῆς Λέσχης τὸ 1954, Τὰ παιδιὰ χωρίστηκαν σὲ τρεῖς ὁμάδες σύµφωνα μὲ τὴν ἡλικία, κάθε δὲ ὁμάδα εἶχε τὴν ἰδική της ἐπιτροπεία καὶ χρησιµο- ποιοῦσε τὸ οἴκημα τῆς λέσχης τρεῖς φορὲς τὴν ἑβδομάδα, μιὰ καὶ μισὴ ὥρα κάθε φορά. “Ἡ δρᾶσις τῆς λέσχης περιλάμβανε τέσσερις ἐκδρομὲς ἔξω ἀπὸ τὸν Ζερό, ἐννέα ποδοσφαρικὲς συ- ναντήσεις, παιγνίδια στὸ οἴκη- μα, βιβλιοθήκη, πέταλα, χειρο- τεχνία, πνευματικὰἁ συνέδρια, ἐνδοσωματειακὰ πρώωταθλήμα- τα καὶ προπόνησι στὸ ποδό- σφαιρο, πετόσφαιρα, καλαθό- σφαιρα καὶ σόφτµπωλ. ὔ-«θ-- ΤΕΝΝΗΣΕΙΣ ΔΕΚΕΝ- ΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟ- ΜΕΙΟ ΤΗΣ Κ.Μ.Ε. ΕΥΧΟΜΕΘΑ ΣΤΑ ΝΕΟΓΕΝ- ΝΗΤΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ἨΠΡΟΚΟΨΟΥΝ ΣΤΗ Ζωη ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΙΡΟΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΝΕΙΣ Ὁ κ. καὶ ἡ κ. Γιαννῆ Μιχαἡλ--- κορίτσι--4 Δεκεμβρίου--- ΜΑΡΟΥΛΑ. Ὅ κ. καὶ ἡ κ. 'Ὁμήρου Παναγῆ --ἀγόρι--10Ό Δεκεμβρίου--- ΘΕΟΤΟΚΗΣ. Ὁ κ. καὶ ἡ κ. Γιαννῆ Σωκράτη --κορίτσι---11 Δεκεμβρίου--- ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ. Ὅ κ. καὶ ἡ κ. Νικόλα Πατατοῦ --ἀγόρι--]] δΔεκεμβρίου--- ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ. Ὁ κ. καὶ ἡ κ. ᾿Αδάµου Γεωργίου ---Κκορίτσι---14 Δεκεμβρίου--- ΑΝΔΡΟΥΛΑ. Ὁ κ. καὶ ἡ κ. Λοΐζου Εὐρυπίδου --κορίτσι---14 Δεκεμβρίου--- ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ. Ὁ κ. καὶ ἡ κ. Πέτρου ᾿Αχιλλέως ---κορίτσι--15 Δεκεμβρίου--- ΜΑΡΟΥΛΑ. Ὁ κ. καὶ ἡ κ. Ζενοφ.Κουμπαρίδη --Μ]ὸς---18 Δεκεμβρίου--- ΜΙΧΚΑΛΑΚΗΣ. Ὅ κ. καὶ ἡ κ. Ρένου Μαραθεύτη --κορίτσι--19 Δεκεμβρίου--- ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ. Ὁ κ. καὶ ἡ κ. Χαραλ. ᾿Ιωάννου --κορίτσι--22 Δεκεμβρίου--- ΑΝΔΡΟΥΛΑ. Ὁ κ.καὶ ἡ κ.'Αθαν. Χαραλάμπους --ἀγόρι--27 Δεκεμβρίου--- ΚΩΣΤΑΚΗΣ. τ Γο[ιήπο ὅ.---Νο. ὃ ΤΟ 1954. ΕΤΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ὑπὸ ἵἩΨ. Ὀ. ΒΠΒΟΗ, Διευθ. ᾿Ασφαλείας. Τὸ 1954 ἦταν ὁ πιὸ ἀσφαλι- σµένος χρόνος στὴν ἱστορία τῆς Κ.Μ.Ε. Όλοι θεώρησαν τὸ 1953 ἀσφαλισμένον χρόνο, «γι- ατὶ ἐκεῖνον τὸν χρόνο τὰ δυσ- πυχήµατα λιγόστεψαν σὲ 143 ἀπὸ τὰ 474 τοῦ 1952. Τὸ 1954 ἦταν. ἀκόμη καλύτερον ἀπὸ αὐτῆς τῆς ἀπόψεως, ἀφοῦ µόνον 59 ἐργάτες ἔχασαν ἡμερομίσθια σ'ὅλο τὸν χρόνο ἐξ' αἰτίας δυ- στυχηµάτων, ἐνῶ µόνον τὸν Σε- πτέβρη τοῦ 1952 σηµειώθησαν 60. δυστνχήµατα μὲ ἀπώλειαν χρόνου ἐργασίας. Αὐτὴ ἡ ἐπί- δοσις δείχνει ὅτι οἱ ἐργάτες ΜΠΟΡΟΥΝ νὰ ἀποφεύγουν τὰ δυστυχήµατα στὴ δουλιἁ ὅ- ταν προσέχουν. Σὅλο τὸ 1954 δὲν συνέβη οὔτε ἕνα δυστύχημα μὲ ἀπώλει- α χρόνου ἐργασίας στὰ ἀκόλου- θα ὀκτὼ τµήµατα, τοι στὸ Χημεῖον, τὸ Σιδηρουργεῖον, τὸ Ζυλουργεῖον, τὸν Μύλον ᾽Αλέ- σµατος, τὸ ᾿Ηλεκτρολογικὸν ᾿Εργαστήριον, τὸ ἉΧυτήριον, τὸ Γκαράζ καὶ τὸ Τμῆμα Γενι- κὤν ᾿Εργασιῶν. Τὸ Μηχανουρ- γεῖον, τὸ τμῆμα Θαλάσσης καὶ ἡ ᾿Ηλεκτρομηχανὴ εἶχαν µόνον ἀπὸ ἕνα δυστύχημα μὲ ἀπώλει- αν χρόνου ἐργασίας. Στὸ µεταλ- λεῖον δὲν συνέβησαν δυστυχή- µατα μὲ ἁπώλειαν Χρόνου έργα- σίας στοὺς μῆνες ᾿Απρίλιον, Αὔγουστον, Σεπτέµβριον καὶ Νοέμβριον. Περισσότερα δυστυ- χήµατα συνέβησαν στοὺς ἐρ- γάτες τῆς ἐπιφανείας παρὰ «τοῦ μἐταλλείου. Οἱ πιὸ ἀσφαλισμένοι μῆνες τοῦ 1954 ἦταν ὁ Σεπτέμβριος μὲ ἕνα μὸνο δυστύχηµα, καὶ ὁ Αὔγουστος μὲ δύο δυστυχήµα- µατα. Στὸ χρόνο ἡ πιὸ άσφα- λισμένη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος ταν τὸ Σάββατο, ἐνῶ ἡ ἹΠα- ῥρασκευἡ ἦταν ἡ ἡμέρα μὲ τὰ περισσότερα δυστυχήµατα ᾱ- πὸ κάθε ἄλλην ἡμέρα. Οἱ στα- τιστικές ἐπίσηῃης “δείχνουν ὅτι συνέβησαν περισσότερα δυστν- χήµατα τὴν ἑβδόμην ὥραν τῆς ἐργασίας ἀπὸ κάθε ἄλλην ὥραν Τὴν τελευταίαν ὥραν τῆς ἐργα- σίας σημειώθηκαν τὰ ὀλιγότερα δυστυχήµατα τοῦ χρόνου. ὍὉ κορμὸς τοῦ σώματος ἔπα- θε τὰ περισσότερα δυστυχήµα- µατα μὲ ἀπώλειαν χρόνου ἐρ- Ὑασίας ἀπὸ κάθε ἄλλον µέρος. Μετὰ τὸν κορμὸ τὰ περισσὸτε- ρα δυστυχήµατα συνέβησαν ἀπὸ κτυπήµατα στὰ πόδια, καὶ τρίτα ἔρχονται τὰ χέρια. Αὐτὰ τὰ τρία µέρη ἔπαθαν τὰ τθος ὅλων τῶν δυστυχηµάτων μὲ ἀπώλειαν χρόνου ἐργασίας. Ππώσεις ἐπροξένησαν Ππερισ- σότερα δυστυχήματα µέ ἀπώ- λειαν χρόνου ἐργασίας ἀπὸ κά- θε ἄλλην αἰτίαν, Μόνο τέσσερα δυστυχήµατα συνέβησαν στὰ µάτια τὸ 1954 μὲ ἀπώλεια δέκα ἡμερομισθίων. Στὸ μεταλεῖο δὲν συνέβη ὅλο πὸν χρόνο οὔτε ἕνα δυστύχημα στὰ μάτια μὲ ἀπώλεια χρόνου ἐργασίας. Αὐτὴ ἡ σπουδαία ἐπίδοσις στὴν ἀσφάλεια δείχνει ὅτι εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ τὸν ΚΑΘΕΝΑ νὰ φορᾶ πάντα τὰ γνιαλιὰ του ἀσφαλείας. Κατὰ μέσον ὅρο ἑπτὰ ἐργά- τες πληγώνονταν τὸν μῆνα κι ἔχαναν ἡμερομίσθια στοὺς πρώ- τους ἕξη μῆνες τοῦ 1954. Στοὺς πελευταίους ἔξη μῆνες τοῦ χρό- ἘΥΕΙΡΙΡΕΡΦ ΡΑΝΑΥΙ ΕΒίΕ νου τρεῖς πληγώνονταν μέσον ὅρο τὸν μῆνα. Αὐτὴ ἡ καλλιτέ- ῥρευσις μπορεῖ νὰ ἐξακολουθήση σ’'ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ 1955, ἄν οἱ ἐπιστάτες κι οἱ ἐργάτες φροντίζουν πραγματικὰἁ νὰ κάµνουν τὴν δουλιὰ τους προσεκτικἀ κάθε ἡμέρα Τὸ τμῆμα Μηχανουργείων σηµείωσε τὴν μεγαλύτερη πρό- 9δο στὴν ἐλάττωσι τῶν δυστυ- χηµάτων, ἀκολουθούμενον ἀπὸ τὰ τµήµατα τοῦ Μεταλλείου καὶ τοῦ Μύλου. Τὸ τμῆμα Μη- Χανουργείων ἧταν τὸ πρῶ το ποὺ λιγόστεψε τὶς ἡμέρες ἐργασίας ποὺ χάνονται ἀπὸ δυστυχήματα, ἀκαλουθούμενον ἀπὸ τὸ Γενικὸν Τμῆμα καὶ Τμῆ- μα τοῦ Μύλου. Ἡ ἀσφάλεια εἶναι τὸ καθῆκον τοῦ καθενὸς, κάθε ἡμέραν. 'Η ἀσφάλεια δὲν εἶναι ἁπλῶς κου- βέντα. Εἶναι τό ΕΡΓΟΝ ποὺ εἷ- ναι σπουδαῖο, ὄχι τὰ λόγια. Δὲν ὑπάρχει κανένας ποὺ εἶναι τόσο ἡλικιωμένος ἢ τόσο πεπει- πεπειραµένος στὴ δουλειά του ποὺ δὲν ὑπάρχει τίποτε περισ- σότερο νὰ µάθη γιὰ τὴν ἀσφά- λεια. Ἡ ἀσφάλεια εἶναι ἕνα µά- θηµα ποὺ πρέπει νὰ μελετᾶτε συνεχῶς, γιατὶ ἄν σταµατήσε- σετε νὰ τὸ μελετᾶτε, θὰ πάθετε δυστύχημα. Τὸ πιὸ ἀποτελε- σματικὸ μέτρο γιὰ νὰ ἀποφεύ- γωνται τὰ δυστυχήματα εἶναι νὰ µαθάνετε συνεχῶς καὶ πιὸ πολλὰ γιὰ τὸ πῶς νὰ ἐργάζεσθε ὀἀσφαλισμένα. Κάθε ἄνθρωπος ἔχει καθῆκο νὰ κάµνη τὴν δουλιά του μὲ ἀσφάλεια. Όταν συμβῆ δυστύ- χηµα σηµαίνει ὅτι ἡ δουλιὰ δὲν ἔγινε μὲ τὸν σωστὸ τὸν τρόπο, γιατὶ σωστὸς τρόπος εἶναι ὁ ἀσφαλισμένος τρόπος. Ας ΚΑΜΟΥΜΕ το ΠΑΝ ΣΤΟ 1955 στὴ δουλιά µας, ἐργαζόμενοι μὲ ΠΡΟΣΟΧΗΝ ἆ- πὸ τὰδυστυχήματα, γιατὶ ὅπου ὑπάρχουν λιγότερα δυστυχή- µατα ὑπάρχει μεγαλύτερη εὖ- τυχία. Κανένας δὲν θέλει νὰ πληγωθῆ. Ὁ καθένας θέλει ἡ οἰκογένειά του νὰ εἶναι εὖὐτυ- χισµένη. Ἡ προσοχἡ στὴ δου- λιὰ κάθε στιγμὴ ἔχει µεγάλη σημασία γιὰ τὸν κάθε ἄνθρωπο καὶ τὴν οἰκογένειά του. Τὸ 1955 μπορεῖ νὰ εἶναι πιὸ ἀσφαλισμένο ἀπὸ τὸν περασµένον χρόνο ἂν ὅλοι µας ΘΑ ΠΡΟΣΕΧΩώΜΕ στὴν δουλιὰ κάθε ἡμέρα. Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΤΗ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΣΛΑΣΙΕΡ ΒΙΑΦΕΗΙ Ο0ΑΠΡΤΙΒΙΕΚΕΝ ΕΥΒΙΡΙΡΗΕΒ ΡΑΝΑΣΙ ΟΡΕΒΑΤΙΝΑ Α 8ΙΌΒΗΕΕ Ῥ]οίο ὃν: Μ. Ὁ). Βιπηῃ. 10 Πεγιμανν, 1965. 1954 ΤΕ ΑΡΑΜΙΙΑΒ ΤΑΗΑ ΡΑΙΙΜΡΙΕΒ σαταν: Ἡ. Ὀ. Β08 Βοἰᾶπιοί Μα ἀτῇ, 1954 γι Κ.Μ.Φ. πίη 6η 581 για 141. τος2 ασε να Οία 474 ΚαΖ4ΠΙΠ 1953 ἵςρ 143 ο ἀλδίςα πογκοφε 1053 γΙΊπΙΠ οἰάσ]κςα ἆα- πα οα]πι Ὀἱτ γή οἰάηιδα Γκεῖπί νετπιεΚκ]α Όεταῦετ 1054 νιμπάα βἁαπα]ατ οκ ἁἅαία οαΠπιάϊ]ετ, 1952 Πίῃπ ΕγΙΒΙ αγι Ζατμηπάα 6ο Καζα οἰάιδι Παϊάε Ὀὐιάπ 1ος ψΙ1 Όογιαποα ναί ΚαγΌιπα 5εῦε- Ρἱγεῖ νετεη γαἰπιζ 5ο Καζα οἶπιας- τα... Βα, ἰδςίι]ετ ΠαΚκἰΚκαῖεπ ραγτεῖ αἰτκ]ατί ἰακάϊτάς, ναζ][ε]ετίπί 96- 1Ἰ8παεί Ιᾳϊπάε γαΡΠΙΑΠΙΠ πι άπακῆη οἰαὈί]εοεδίπίπ αἹδραίιά1. ΡεΚΙΖ. φἴδεάςο (ἂγατ Ὀμ]πχα Ια- Ὀοταίματι, Ὀοίιετ 5οΡ, Ππιαταπρο- 7πα4πε, ὄδήίπιε, εἰεἰκίτῖς αἴθίγεςί ἀθκάπιπαπε, ρατα] νε Κατπια) Ὀὰ- τὔἴπ 54 γι Όογαποα Πὶς ἵαζα οἱ- ΠΠΑΠΙΙΗ. Μαχκίπε, ἀεπίζοι]ς νε Κωννεί ιεΖρβπι ς«ὐἠρε]ετιπάε Τοὶς Εἱτ Καζα νυκαὈυιπταφίατ, Ναάεῃ φἡοεςι ἨΝίδαπ, Αδηρίος, Εγ]ΙΙΙ νε Καδιπι αγ]ατιπάα Καζαδιζ αἱιδ- ππιδα. Ὑοετγὴζᾶ ἱβςῖ]ετί γετα]ίι Ιφςετίπάεῃπ ἁαπα [βία Ἰαζλγε αῥταάκίατι ἵσπιαδα οαἰ]πιίφεῖτ, ΥΕΒΑΙΠΙΝΡΑ με ΤΕεμεῦί υΑακτί ἨἩ ΩΡΑ ΤΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΩΣ ΙΠΝΟΗ τΙΜΕ υνρΕβαβοῦυνΏο Ῥ]ιοίο ὃν: Μ. ]. Ώιπῃ. ἘΑΗΜΙ ἩἨΑΒΡΑΝ ΑΝΡ ΝΙΟΟΙΑΡ ἨΠπ ΟΗΑΔΑΒΑΙΑΜΒΟΌὉΒ ΙΝάΠΠΕΒΕΡΕ ΗΛΡΤΑ- ΒΑΚΙΟΠΙΚ ΤΑΙΜΙ Κ.Μ.Ρ. ΠαδιαΠαποαβίπάε Παδία- ῬαΚιοι οἶαρ παπα ΠαδιαὈαΚ1οι]]ς τα πα! ἰςίπ Καπιραηγα ἵαταΠηάαη 31 Ατα]ς 19053 το οτιαζοιτί Κιτα]γεί Ῥι[αγιτάιπα ρὔπάετί- πας οἶαῃ Όαγαι Ἡ. Κοενοτκίαπ ρεςεπ]ετάς ππεἰτμὈ. γαζπδτ. ΑφβαδιάαΚί γα7ι πχεἰ(ασαπάαη 5ος- πιε Ρρατςα]άτά]τ. Ώαμα ὅποο Εν φεΠμΙτ]ετάς Ῥααππιαάιῤιπάαη Ἱςακ, Τοή- άταγα γαΚἰαςί]ςα Πετοεγίηῃ Όαπα γαῦαποι σε]εοεβίπί ἀῑς πρ ἴε]ας εάἰγοτάαπι. σακ Κοπάποα κ Ίπεῃ γοῖσι Όση οἰάωπι. ἨὔΚκεπιει πιεπιητίατι «οἷς παζίκ νε γατάιπα 8ενετ οἶαρ σὐπητί]κο πιϊςἰ!]θι]α ΚαἴΦΙΙ8Φ4Π Κίπιδε οἰπιαά. Φτίαζουτίγο να οἰάαδιπιάα, ἨαρίαΠαπεάς ἴα]ΐπι ρθτππε]ία οἶατ Κιζ]ατ ταταΠπάαπ Καφιαπάιπῃ. κ ἃς αγ΄ Φηαζυτίάεω Ῥίτκας πι] αζακία οἶαῃ “Ἑοάϊπε ἩἨοιδε'' ἆα Ὀαρδίθηρις (απαιί ρὔτάδ]ς, 6ο ρήζο] Ὀἷτ γετ οἶαῃ ὃα εν Παδίασα- χαοι ἴαἱερε]ετίπ εὔ]εηππε]ετί ἰςῖῃ ἵψὶ τεςΠὶζα]απάιτήπι! οἶαρ ταά- γο, ἴε]ενίΖγοηῦ, ῥῬίναπο, Ρίπρ- ΡΟΠΡ νε ἱεπηίς 5δ8185Ι νατάιτ. Α]- . Παβαάαη 5οητα, τας ἱ5 ἰςίπ, Ὀἱ21, Παξίαάα Ὀἱτ σὔ η, Ηαγυτάαπα ροιἁταψοτ]ατάι. οὐποῦ ΑγΙΠ 5ο- πυπάα Ἱπιήπαπάα ππανα[[α]ς οἶαη- Ίτ οΜαγυτάιπα αὐιδτη]άδ]ετ. (ες[πιοςί Ἰἠζαπι]α Ὀϊτςοῖς ἱπαίῖ- παπίατ οἰάιδιπάαη Ὀϊτίποί γι], ἀϊβετ γη]ατάαπ ἅαπα Ζοτάιτ, Ἡαρίαμαπεπίῃ Ἠκί Κοῖα ἆα]α νατάιτ» ςοσι]ς ἩΠαδίαπαπεςί να Οαρίμοτπ Ἡαφίαμαποςὶ, Ἰάποί ς- ΠΙΓ ταἱερε]ασί, ἆαῖια [βζία ἴεοτῆοε σὔτππε]ετί Ιςῖπ, πιεδη]γοι]ετί ατ- ατιατακς Οἱ νι ἆα Οαρίποτη Παδ- ταμαπερίπο ρδπάετιμτ]ετ. ϱοἷκ Κι- βα Ὀἱτ Ζ4ΠΙαΠ 5οητα Όεη ἆε ΟΤΑΥ4 σἰἀϊγοταπῃ, Φτίαζουτί, εἶσεὶ Ὀἰπαίασι νε 1954 γΙΙΠΙΠ επ δα]ϊπι αγ]ατΙ 1 Καζα Τε Ἐν]ᾷ] νε 2 Καζα Ἱ]ε Αδιις- τος αγἱατιάιτ. Ἡκ[ίαπιη επ «ο Καζα νυκαὈυίαιπ οπή Ομπια επ 42 Κκαζα νυκαῬυ]αη ση ἴδε Οµπ]ατ- τοφί 141. Καγι]ατάαπ Ὀδτεπαϊδί- παῖζς σῦτο επ ο] Καζα νυκαῦιι- Ίας. δ8αἴ]ατ Πετ νατγαπΙῃπ γεάϊποί φααίἱγά!ι, Βὐτῆπ γι οδπαδιπάα επ 47 Καζα νικαὈυ]απ φααϊ δεἰκϊ2]ποῖ φαμ{ἱοτα!, Μουιάιπ επ ςοἷς Καζαγα ιῦτα- γ8π ΚΙδπ1 ρθνάς ἰά1: Ικίποί αγαΚκ- Ὀασαίς, ἀςῆποϊ ἆε Κο Καζαίατι σο]γοτάμ. Βὰ ἃς ΚιδπιΠ Καζα 58- νιθι Ὀὐδτῖπ Καζαίατιη ὅο7ο ΙΠὶ ἴεδ- ΚΙ εἀϊγοτάµ. ζαζα κεὈερ]ετίπίῃ Ὀοδβιπάα ἁἀἡἰφπιε]ετ ρε]γοτάι. 1054 γι εδηβδιπάα 1ο ρᾶπε πια] οἶαπ ἁἀότι σῦζ Καζαδι οἰπ]αβ- τα, Μαάεπ Κιδππάα Πῖς ϱῦζ Κα- Ζᾳ5ι οἰπιαπηφιίς, Βὰ πι ϊΠίπι επ]- πὶγεῖϊ τεκοτα εππίγει ϱὐζ]άδαὰ Κιίαπααπ Ἰβςί]ετε ρόζἠκετιπίπ εΠεπιπαἡγει]ετίπίη αδραϊιάϊτ, 1954 ΥΙΙΙΠΙΩ 1] γατιδιπάα, αγ- ἆα, ναΚίῖ ΚαγΌιπα 5εῦερ οἶαπ, οἵ- ἵαἱαπια 7 Καζα νυκαοαἱαγοτάσ Βιι δαΥΙ 54 ὕπ κίποῖ γατιδιπάα 3 ο ἀἡεπιϊφτ. Βὰ Πετ]εγίς, πιΏ[εῖ- ας νε ἰφςί]ετ Ιφ]εγῖπί ἁοδτα γοἰάαῃ, (δ8]ΐπα γοἱάαπι), γαρπι8δα ραντεῖ- οτκ]ετί ἰακάϊτάε, Ί055 γι Ὁο- γηποα ἆα ἄεναπ εἀεοΙτ. Αιόϊγε]ετ εἀοερί Καζαίατι αζα]- πιαΚία επ Ὀὐγῆἷς τεταἰγὶ Καγ- ἀείπαίς οἶαρ οπάαη 5οηπτα Ὑετα]- { νο Ὠεδίπιεῃ φἠρο]ετί σε]τπεκ- τογά!, Αιθϊγε]Ιετ «σερί ϱτ Καγ- Όιπι αζαἰιπιακία ἅα Ὀϊτίποί Ιάἱ: δὰ «ἠθεάεῃ 8οπτα (επεὶ νε Ὦε- ὄπιεπ ςἱρε]ετί ρεἰπιεκίεγά[]εγ. Φε]βππεί, Πεγεδίη, Πετοἠπκα ναζ]{οδίαϊ!τ. Ὀποπι] οἶαῃ. 5ε]βπιοί Παἰἰκιπάα Κοπιρπιαϊς ἀεδβί], φαἰπα οἰπιακατ, Ἠις Ὀϊτ Κάπιδε ὄῥτεπε- οαξί Ὀΐτοευ Καἰπιγασαἰς Καάατ εςδ- ΚΙ νεγα (εοτήὈε]ί ἀεδιιάϊτ,. 5ε]ᾶ- πιεί ἀεναπα]ι φε]]]άε ὁδτεπ[]πιϊςί Ιάζαπα]α Ὀΐτ φεγά!ἶτ. Αἱκὶ Πα]άς Καζαγα αὔταπιαἰκς Πϊςίεπαϊτ. Κα- Ζαἱατι Ὀπίεπιεπίπ ϱἩπ Ιψγίὶ ςατεδί, καπ «ςπ]ισπιαῦι ὄδτεππιεκ{τ. ἡ/αΖ1{[οβίπάᾳ σαπι οἶπιακ Πετ- Κοφε ἀἴῑφεη ὉὈἷς πια’ αἡγτήτ, Ἠειτ Παπρὶ Ὀϊτ Καζαπιπ νυκΚα Ὀμ]πιαδι, 14ΐπ. ἁοδτια γοἱάαπ γαπὶ δαἡπα γο]- ἆσπ γαρηππαπαἰ οἶπιαδι ἀεπιεκιτ Ἠαγάϊπ τοςς γι]ιηάα εἶε]ε νε- τοτεὶς Ι9]ετίπίζὶ ἁοθτα γο]άαπ-5α- Ηπι γο]άαη, γαρπιαὔα αΖπιπεάεΙπῃ. Καζα]ατιπ αΖα]πιαδιψ]α 5α84εί «ο- δαἱασα]κατ. ἨΠῖς Ὀἱτ Κάπιδε γατα]αΠ- πηα]ς ΙδίεΠΙ6Ζ. ει αάαπι αἱερί- πίπ πιεςαῖ ΟΙπΙαδΙΠΙ ἰδίετ, Ἠες αάαπιιπ ἁαίπια φε]βπιοιίε οἰπιαί, Ἠεπι Κεπάϊςί Ἠεπι ἄςᾳ αἰ]εδὶ ἱςίπ Ὀπεπαι]αάϊτ. Έδει πετ 1Φί, Πετρίῃ, πατε» κσα]ίπι γο]άαπ γαρα:58., 105ς γή, ρεςεῃ νι]άαπ ἆαλμα 5α- πι Ὀἱτ γη οἰαοί]τ. επίετεδαπ γετ]ετίγίοε «οκ ρῇτει Βἱτ Καδασαάιγ. Ἰςετίδίπάςη ἀἄετα Άκαπ, σοκ «σφίτἩ «ἰςεκ]οτίε ιδια Ὀἱτ ἄ4ε π]]εί Ὀαμςοδί νατάιχ, Τκ]ϊπι «ο «απδικιοιάΙτ, (εςεπ γα7 «ο πεπη], ΚΙΦΙΠ δε 5οὔι]κ νε αἰδῇ ρεςῖὶ. Βοπ Όι κΗπιε αἶιδα- Ὀἱεςσεβ]παϊ πιαηίεπιεΙι οδτπιεκία Ῥοαβετ, Ἰπρί]σ]ετ ὃα 9αβίίθη, 5ιᾳΐε ἀεβίδεῃπ Ἰκήπιε αἱβδπιαπίῃ ἱπκβπςιΖ οἰάαδιπα ὀγ]ήγοτίατ, Ίῑπι ἅπιϊι εἰβίπι ρἱοί οἰπιατηαῖς- Ιᾳ Ῥεταβετ Ὀεπί ἠζεοεδίπί ἵα]ι- πιπ εἰπιίγοσαπῃ. Ὀπεπι]ϊ οἶαῃ, ποχκία δε ἰαΠβίήπιάεη ΠΙΕΠΙΠΙΠ ορ Ὀταπιη ἱπδαπ]ατιπάαη ἨοῬ- Ιαπ]βιπιά1τ, Ἠήτπιεϊ]ετὶπ]]α, Ἠτίρείπιε Κενοτίαη. ς.Μ.ς. ΝΝΕΙΕΑΠΕ ΓΙΑΤΙ ΣΚΟΤΙΖΟΜΑΣΤΕ Αρθρον Ίον Γιατὶ ἕνας φροντίζει ὅσο µπο- ρεῖ γιὰ νὰ ἀναδειχτῇ στὸν ἀθλη- τισμὸ ἢ σὲ κάποια ἄλλη κοινω- νικὴ δραστηριότητα Γιατὶ φροντίζει ὅσο μπορεῖ ἕνα ἀγόρι ἢ Κορίτσι νὰ γίνη ἕνας ἄριστος ποδοσφαιριστής, μουσικός, παί(- κτης τοῦ βόλλεῦ µπώλ, ἠθοποι- ός, µάγειρος, ἢ ἔστω ἕνας λαμ- πρὸς µαθητὴς ἢ μαθήτρια “Ἡ ἀπάντησι εἶναι ὅτι πολλοὶ ἐν- διαφέρονται καὶ ὁ νέος ἢ ἡ νέα πρέπει νὰ ἐνδιαφέρωνται πε- ρισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλον. Ἡ µεγάλη ἐπιτυχία σ’ ὁποια- δήποτε ἐπιδίωξι δὲν εἶναι εὔκο- λον πρᾶγμα. Γιὰ νὰ γίνη ἕνας πραγματικἀὰ καλὸς ποδοσφαι- ριστής, κολυµβητής, ῥράπτῆης ἢ νὰ ἀναδεικτῆ σ’ὁτιδήποτε ἄλλο, χρειάζεται µεγάλη προσ- πάθεια κι ἀρκετὴ ἐξάσκησι. Γιὰ νὰ. γίνη ἕνας ἄντρας ἢ γυ- ναῖκα χρήσιμος πολίτης καὶ νὰ ἀπολαμβάνη ἐκτίμησης µέσα στὴν κοινωνία, πρέπει νὰ κατα- βάλη µεγάλες προσπάθειες. ἝἛνας, γιὰ νὰ εἶναι καλὸς ποδοσφαιριστής,πρέπει νὰ γνω- ρίζη τοὺς κανονισμοὺς καὶ ποτὲ νὰ μὴ τοὺς παραβαίνη. Εἶναι τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὴ ζωὴ γενικά. Πρέπει νὰ µελετήσωμεν καὶ νὰ ἐννοήσωμεν καλὰ τοὺς Νόμους τοῦ Θεοῦ. ᾿Εὰν τοὺς νόμους αὐ- τοὺς δὲν τοὺς ξεύροµε, ἢ ἂν τοὺς ξεύρουµε ἀλλὰ τοὺς παρα- βαΐνομεν, τότε θὰ ἔλθη ἡ δυστυ- χία. Αν ἕνα παιδὶ θέλει νὰ µάθη νὰ παίζη καλὸ ποδόσφαιρο, πρέπει νὰ ζητήση ἀπὸ ἕνα καλὸν ποδοσφαιριστὴ νὰ τὸν προπονήση καὶ νὰ τοῦ δείξη πῶς νὰ παίζη. Τὸ ἴδιο εἶναι καὶ μὲ τὴν ζωή. Τὰ ἀγόρια καὶ κο- ρίτσια ποὺ θέλουν νὰ γίνουν καλοὶ καὶ χρήσιμοι πολῖτες, πρέπει νὰ ζητήσουν τὴν βοή- θεια καὶ νὰ ἀκολουθοῦν τὶς συμβουλὲς τῶν γονιῶν τους καὶ ἄλλων καλῶν ἀνθρώπων τοὺς ὁποίους ἐκτιμοῦν καὶ θέ- λουν νὰ μιμηθοῦν. ὍὉ καλὸς προπονητὴς ποδοσφαίρου θὰ δείξη πῶς νὰ κτυπιέται ἡ µπά- λα, πῶς νὰ γίνεται ἡ µεταβί- βασι καὶ τὸ σταµάτηµα. Τὸ παιδὶ ποὺ µανθάνει καὶ κάµνει καλὰ αὐτὰ κι ἄλλα στὸ γήπεδο μπορεῖ νὰ ἐλπίζη νὰ γίνη ἕνας καλὸς ποδοσφαιριστής. Οἱ κα- λοὶ γονεῖς θὰ µάθουν ἐπίσης τὰ παιδιά τους νὰ εἶναι εὐγενικά, φιλεύσπλαχνα, ἔντιμα, τίμια, ἐργατικά, φιλοδίκαια καὶ γεν- ναιόδωρα. ᾿Εὰν τὰ παιδιὰ θε- λήσουν νὰ ἀποκτήσουν αὐτὲς τὶς ἀρετέ, ὑπάρχει ἐλπὶς νὰ Ὑΐνουν καλοὶ πολῖτε. Ένα παιδὶ πρέπει πάντα νὰ θυμᾶται ὅτι ἂν δὲν ἀκολουθεῖ τὶς συµ- βουλὲς τῶν γονέων του ἢ ἄλ- λων ἀνθρώπων τοὺς ὁποίους ἀγαπᾷ καὶ σέβεται, εἶναι ἐξ ἴσου ἀνόητο ὅπως ὅταν δὲν ἀκολου- θεῖ τὶς συμβουλὲς τοῦ προπο- νητοῦ του στὸ ποδόσφαιρο. Γιὰ νὰ γίνη ἕνας καλὸς ἆθλη- τὴς πρέπει νὰ εἶναι ἀπολύτως ὑγιής. Δὲν ἀξίζει νὰ) μπορῇ ἕνας νὰ παίζη καλὰ ποδόσφαιρο µόνο στὸ πρῶτο ἡμιχρόνιο καὶ νὰ κουράζεται γρήγορα καὶ νὰ μὴ µπορῆ νὰ παίξη στὸ δεύτερο. Εἶναι σπουδαῖο γιὰ ἕνα παιδὶ νὰ τελειώνη τὸ παι- γνίδι μὲ ἀκμαῖε τὶς δυνάμεις ὅπως τὸ ἄρχισε, Τὸ ἴδιο καὶ οσσκ ΚΟΡΕΡΙ Ύωταπ: Ῥ. Α. ΞΒΙΝ ΣΙΗΛΗ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 'Ὑπό: Δ. Α. ΚΡΗΗΝ ΖΑΗΝΜΕΤ ΝΕΡΕΝ2 ἹΜακο]ο 1. ΝΙςΙΠ Πετμαηαὶ Ὀἱς 5Ρροτ νεγα ΌαδΚα Ὀἱς ΓααἩγειίε Πακἰκατεη 1γὶ οἴπιαθα ραντεί εάεμπαι» ΕΒὶτ Κι γογα ετκε]ς οσὕιππ ςοἷς ἴψί Οἱ βατρο]σα, πιἰΖίδγεπ, νο]εγοοίσια, {επφὶ]οί (Πγαίτο γαραη), αἲςι να Παϊτα ἵγὶ Ὀἱτ ἴα]εὈε οἱαδιπα Κίπι αἰάιτιτ ῦ Οενερ «Πρεςδίζ ΚΙ Ὀΐςοκ Κἰπιδε]εταῖς νο Πετκεςῖεη ςοΚία ςοσΙὕπ Κεπάἰδίηίη αἰάιτπιαςι 1Δ- ΖΙΠΙάΙΤ. Ἠετπαπβί Οἱ εγΙ 1ψί γαρεΏῖ]- πιεκ Κοίαν Εἱτ 5 ἀεβι]άϊτ, Ειτσο]- 4ᾳ γήζπηεάε, ἀῑίδίε νεγα Πετπαπρὶ ῬαρΚα Ὀἱτ 1Φίε Ιγί οιπιαδι ὄὕτεπππεκ 1ρίπ γοτασα Ὀἱ{ «οαφθπια να φααἴἶατοα τει ἴα]πι Ιβζιππάιτ. Αγπὶ οεκἰ]άο ἀῑδει Ἰἰπιδε]ετῖῃ Πἠτπιετίπε ]βγιίς Ιγί νε [αγάα]ι Ὀἷτ 1Πδ8Π οἶπωαίς ΙςίΠ ας ἴαϊπι 187πΠῃ- άῑτ, Τψι Ὀἱς βαιδοῖσι οἰπιαίς αποα]ς Καπιυηπίατι Ιψίοο Πρ Πὶς Κιτπια- πιαί(]α παἠπικήπαάὔτ. Θα, γαδαπιᾶ]ς ΙςίΠ αε αγπὶ οἶαρ Ταπτι Καπιη- Ίατιπι οαἱιβαταίὶς οεΖοετ]επιεζκ]ε πεπηκἠπάὔν. Βὰ Καπυπ]ατ Ὀίη- παίγοτ΄ νεγα Ὀἰμπὶρίε Ἰατιγοτδα πειτίοςε, ὈδάδαΠί οἰπιακίαῃ Όαδίκα Ὀΐτοεν «ἀεδιά]τ. Ίψί Ὀἱς Εαῑδοϊοι οἶπιαἷς Ι5ίεγ6ῃ πετ «οσοι 1γι Οἱ Πβηοοϊσιάαη, οπα ΒΙΤροἱαῃ παδή ογπαπάιὔιΏι ὅδτείππεςί ἰςίπ, γατάιπι ἰδίεπιεί!. Ἠαγαι Ιςῖῃ ἄς Όὰ Ὀόψ]ε οἵαρ γίνε Γαγάαἷι ναϊαπάας οἶπιακ Ιδίεγεῃ πετ ςοσι]ς εὈενεγίη νε οπίατ α1ρὶ οἶπιακς ΙδιεάΙκ]ετί Ὀὐψῆκ]οτίπίη γαταιπα]ατιαΙ ἰδίεγίρ ἵανδίγε]ετῖπί ταάρ. ειπιε]ά(τ, Τψί Εαδοί ταπαί νυταφ, ἀμτάσίαφ, ρα νετί να τορΙ ἱάατε εαϊφδί ρόιετπιεκί]ε γαρίτις, Βπίατι νε Όμπα Όεηζετ ἀϊδετ ο6δα5 Πατοκεί]ετὶ ὄδτεπεῃ Ὀἱτ «οοµῖς ἵψί δἱτ Εαϊδοίσα οἶπιας ἄζοτοεάϊτ, [ψί εὈενεγίω]ετ ἄε ςο- οικίατιπα Παζ, Πὔτπιείκᾶτ, 5αΥ- δι, παπιαδ]α, «αἱιρκαπ, ἁοδτα να οὔππετί οἰπιαῦι δτειεσεκ]ετά1τ, Ἐδετ «οσι]]ατ Ὀπ]ατι 1γίοε ὃδτε- πίτ]ειςε 1γί ναϊαπάας οἰπιαδα γΥοἱ αἶπαις αγι]τίατ, ΟοσαΚκ]ατιΠ, εΌε- νεγηπ νε ἀῑδετ Ποφβ]απάπκ]ατι Ὀ- γυκ]ετῖπίη ἰανδίγε]ετῖπί ἀπίεπιε- πηε]ατί Ει1δοἱ ΠοσβδίπΙΠ [ανδίγε- Ιετίπί ἀἰπ]επιεπιίς Καάατ Ὀὐγεκ Ὀἱτ ΚαζαβαίτΙτ, Ἠετμαπρί Εἱτ δροτάα πιινα/[ἴα]ς οἰπιαίς {ςίπ φιμΠατἰί οἶπια]ς 1821πι- αι. Εϊτίποί ἀεντεάε Ἱγί Ὀἱτ ογποι οἶαρ ἰκαποί ἀαντεάς γοτι]- Ιατα]ς ουπιγαπιαπιαϊς Πὶςίε {γί Ὀἱτ ου ἀεδιάϊγ. Ἱγί Ὁἱς ογαποιΙ. ογάπύπα, Ὀαφίαάιδι οἰοῖ---πατία ἆαᾗα 1γί ἀαταπιάα-Οἱτππεςί ὄπεπη- 1 νο ΙΔζιπιάιτ. Ἠαγαιία Ὀδγ]εάίτ. Ἠαγαίιπιπ ἰκίποί ἀεντεδὶ Ὀἰγίποί ἀεντεδί Καάατ ἡΠαϊία ἁἆαπα Ἱψὶ οἴπιαγατ Οἱ «οσους Παγατία πιι- ναβαϊς οἴπιαπας δαγιις, Ώεναπη ναΓ. ᾿Εὰν ὅλα τὰ ἀτυχήματά µας ἦσαν σ’᾿ ἕνα κοινὸ σωρὸ ἀπὸ ὅπου ὁ καθένας νὰ ἔπαιρνε ἴσο μερίδιο, οἱ πε- ρισσότεροι θὰ ἦσαν εὖὐχα- ριστηµένοι νὰ πάρουν τὸ µερίδιό τους καὶ νὰ ξεκινή- σουν. ---Σ(4.ΚΡΑΤΗΣ. ΕΗΗΗΗΗΗΜΗΕΗΗΗΗΗ ΜΗ ΜΗΜΗΗ ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΜΗΗΕΗΗΗΗΠΗΗΗΗΗ ΜΗ ΗΕ γιὰ τὴν ζωή. Ένα παιδὶ ἢ ἕνα κορίτσι θὰ ἔχουν ἀποτύχη στὴ ζωὴ ἂν τὸ δεύτερο ἥμισυ τῆς ζωῆς των εἶναι λιγότερο καρποφόρο ἀπὸ τὸ πρῶτο ἡμισυ, (Συνεχίζεται) τς ο πολ. -- ος ώς ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ Σ᾽ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ: ΒΌ ΒΕΡΙΜΡΕ ΗΑΤΑΙΙ αὐερῦαὔκῦσ ΦΕΥΙΕΕ ΚΕΙΕΕΗΡΙΗΙ ρ πἝονα ἨπΠΤΗ ᾿ΤΗΙΡ ΡΙΟΤΌΕΕ ΝΗΑΤΡ ΕΚΛΟΤΗ ἘΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ] 'Ὑπὸ Ε. ΚΟΚΚΕΙΝΙΡΕΘ Μέρος Ίον Στοὺς ἀρχαίους χρόνους ἡ ἐκλογὴ ἐπαγγέλματος δὲν ἦταν πρόβλημα γιὰ τοὺς νέους ὅπως εἶναι γιὰ τοὺς νέους τῆς σηµερι- νῆς ἐποχῆς. Οἱ ἄνθρωποιτῆς ἀρ- χαίας ἐποχῆς ζοῦσαν μαζὶ σὲ µι- κρὲς ὁμάδες, ἔκαμναν τὰ δικάτους ἐργαλεῖα καὶ ὅπλα, καλλιεργοῦ- σαν οἱ ἴδιοι τὰ χωράφια τους, ὅ,τι θήρευαν ἦταν γιὰ τὸν ἑαυ- τό τους, καὶ περιέθαλπαν τοὺς ἀρρώστους των. Τότε δὲν παρουσιάζετο τὸ ἨἈπρόβλη- μα ἐκλογῆς ἐπαγγέλματος γιατὶ ὁ κάθε ἄνθρωπος φρόν- τιζε ὁ ἴδιος γιὰ ὅλες τὶς ἆτομι- κὲς καὶ οἰκογενείακές του ἀνάγ- κες - εὕρισκε δηλαδὴ ὁ ἴδιος τὴν τροφὴ καὶ τὰ ἐνδύματά του κι ἔκτιζε τὴν καλύβη στὴν ὁποία ζοῦσε. Ἡ ζωὴ εἶναι ἀκόμη τέ- τοια καὶ σήµερα ἀνάμεσα στοὺς πρωτόγονους λαούς. Μὲ τὴν συνεχῆ αὔξησι τοῦ πληθυσμοῦ καὶ τὴν βαθμιαία ἐκπολιτιστικὴ πρόοδο ὁ τρό- πος τῆς ζωῆς ἄλλασσε καθηµε- ρινά. ’΄Αρχισαν οἱ ἄνθρωποι νὰ καταλαβαίνουν ὅτι ἡ ζωὴ θὰ ἦταν πιὸ ἄνετη γιὰ ὅλους ἄν ὁ καθένας περιοριζόταν µόνιµα σ᾿ἐκεῖνο τὸ ἐπάγγελμα γιὰ τὸ ὁποῖο ἦταν καλύτερα προ- σαρμοσμένος. 'Ἔτσι µμερικοὶ ἔγιναν κυνηγοί, ἄλλοι γεωρ- Υοί, κατασκευασταὶ ἔργαλεί- ων, ξυλουργοὶ ἢ θεραπευταὶ ἀρρώστων. Αἱ ἀνάγκαι τῆς ὁ- µάδος ἱκανοποιοῦὔνταν μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο γρηγορώτερα καὶ καλύτερα, κι οἱ νέοι ἄρχιζαν νὰ ἀντιμετωπίζουν ἐκεῖνο ποὺ εἷ- ναι τώρα ἡ πιὸ σπουδαία ἀπό- φασι στὴ ζωὴ γιὰ τὸν καθένα, δηλαδἡ ποιὸ ἐπάγγελμα νὰ ᾱ- κολουθήση. Τώρα ἡ ζωή µας γίνεται πιὸ πολύπλοκη ἀπὸ τὴν μιὰ ἡμέρα στὴν ἄλλη. ᾿Αντίθετα μὲ τοὺς πρωτόγονους λαοὺς ποὺ ἀπο- τελοῦν μιὰ πολὺ µικρὴ ἀνα- λογία τοῦ πληθυσμού τῆς γῆς, στὸν ἄλλον ὅλον κόσμον ἡ ζωὴ εἶναι ὠργανωμένη σὲ διαφόρους βαθμοὺς. 'Ἡ ὀργά- νωσις αὐτὴ ἔφτασε στὸ ἀνώτε- ρο ἐπίπεδο στὶς µεγάλες βιοµη- Χανοποιηµένες χῶρες τῆς Δύ- σεως στὶς ὁποῖες ὁ νέος ἀντιμε- πωπίζει ἕνα δυσκολώτατο πρό- βληµα στὴν ἐκλογὴ τοῦ ἐπαγ- γέλματός του ἀπὸ ἑκατοντάδες διάφορα ἐπαγγέλματα. Στὴν ᾽Αμερικὴ τὸ πρόβλημα τοῦτο ἀντιμετωπ]ζεται μὲ πρατγ- µατικὰἀ ἐπιστημονικὸν τρόπον Ὑπάρχουν εἰδικὰ γραφεῖα κα- θοδηγήσεως εἰς τὰ ὁποῖα γίνε- ται ἀπὸ Ιδικοὺς ἐκτίμῃσις τῆς νοημοσύνης, τῆς κλίσβῶς καὶ τῶν ἰκανοτήτων τῶν νέων καὶ τοὺς παρέχεται συμβουλὴ ὡς πρὸς τὸ ἐπάγγελμα τὸ ὁποῖ- ον τοὺς συστήνεται νὰ ἀκολου- θήσουν. Στὴν Αγγλία ὑπάρχουν τὰ Γραφεῖα ᾿Εργασίας διὰ τοὺς νέ- ους, τὰ ὁποῖα ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἄλλη ὑπηρεσία ποὺ Άπροσφέ- ρουν, συμβουλεύουν τοὺς νέους καὶ τὶς νέες. ποὺ πρόκειται σὲ λίγο νὰ τελειώσουν τὸ σχολεῖο γιὰ νἁ τοὺς βοηθήσουν στὴν ὀρθὴ ἐκλογὴ τοῦ μελλοντικοῦ των ἐπαγγέλματος. Στὰ σχο- λεῖα προβάλλονται κινηµατο- γραφικὲς ταινίες καὶ γίνονται ὁμιλίε στοὺς τελειφοίτους, μὲ σκοπὸ νὰ κατατοπιστοῦν ὅσο τὸ δυνατὸ πληρέστερα μὲ τὰ διάφορα ἐπαγγέλματα, ὣστε νὰ μποροῦν νὰ συζητήσουν µέ τοὺς γονεῖς των καὶ ἄλλους τὸ ἐπάγγελμα ποὺ θὰ εἶναι κατάλ- ληλο γιαὐτοὺς Τὰ Γραφεῖα αὐτὰ ἐργασίας βοηθοῦν ἐπίσης τοὺς ἀποφοίτους τῶν σχολείων στὴν ἐξεύρεσι ἐργασίας καὶ τοὺς παρέχουν πρόθυμη βοήθεια κι ὕστερα ποὺ θὰ ἔχουν τοποθε- τηθῇ στὴ δουλειὰ. Ἡ ὑπηρεσία αὐτὴ εἶναι προαιρετική, οἱ ᾱ- πόφοιτοι εἶναι δηλαδὴ ἐλεύθε- ροι νὰ φροντίσουν οἱ ἴδιοι νὰ βροῦν ἐργασία ἄν αὐτοὶ καὶ οἱ γονεῖς των τὸ προτιμοῦν, “Ἡ ἀξία ὅμως τῶν Γραφείων αὖ- τῶν καὶ στὴν ἔξευρεσι ἐργασί- ας φαίνεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅ- τι οἱ πιὸ πολλοί ζητοῦν καὶ σ’ αὐτὸ τὴν βοήθεια των. (συνεχίζεται) Ῥτορηθίος: Μτ, Ὦ. Α. «τεεπ, ο/ο Ο,Μ.Ω., 9ΚοιτίοΓῖςδα. Ῥτπιθά αἱ «ΝΙΟΟΡΙΑ ὨῬτπθπρ οι], .. Οµτ, Νἱοοίθοι ἃ 8σης 1λά,, οἳ Ατείπου δ8ί.,, Νἱοοεία, Μοδ. οοούΚ ΒΑΚΙΜΙΝΡΑ ΒΑΒΑΝΙΝ ΥΑΡΙΕΕΡΙ ἹΜαΚα]ο 1. Ἠειτ Όαδα, εν]βίίατιπα Ίἵαπι Ῥαδα]ῆς γαριρ οπίατιη ΕΖΙΙ, α]Δἷί νε ΖἱΠπὶ σε]φπιε]ετῖπί πι ϊπακῃ. Κιπιαϊς Ιςῖη, ναζηεκὶπὶ ἴαπι Ὑαρ- ΠΊ8ΡΙ Ἱδίετ. ΑγΠί Ζαπιαπάα Ίγὶ Ὀἱτ Κοσα οἰπιαῦι ἅα δει, Ίδια αἱζε Ότι Πμδηδία Όαζι ταεκΙ[ίατ, Ῥήψῆκ Ὀϊτ σεπιπίπ Καρίαπι, 5επαϊγί Κεπαάϊδὶ «Ἀτπιεππεκ]ε Ῥετα- Ῥετ, βεπιδίπάε Ῥα]ππαπ γοίοι νε Ἱαγ[α]ατάαῃ πιεεαὶ οἰάμδα Ιςίπ ΙΦιετίη γο]απάα αἰϊπιοδίπε ἀϊκκαί εἀοι---ἶσίο Όαπαπ ἰςῖπ ΙΦίΏ πας] γαριασαδιπι Β11τ, Αἱἱς πάς Ὀ8ῦαπΙΠ ἅα ναζί{εςί αγη]αἰτ. Ῥαῦα, «οσοαδΗπα πε γεαἰσίτ, πε ἀε ΠπΠγαςΙατιπΙΏ πε]ετ οἰάπδιπιι Ρῦτεοε]ς Καάατ αζαπ πιἠά αεί ενας Καῑτ. Ἐακαί «οοὔὕιπ φιπῃαϊ νε ἱδηταΠαΙπίπ γατι πιεδι]γεῖί Κεπ- ἀἶπε «ἁἠφιῥήπάεη, «οουδα Ἱψγί Ὀακήπιαςι ἹΙςίπ ἀἰκκαι οεἰἴπιε]: Ῥαπιῃ. ἱςίπ ἆς παδῃ ῬαΚιίπιαςι Ί8ζιπι ρο]άϊδίπί ὈπιεμάΙτ. οσους ἀοδπιαζάαπ εννεἰ 4Ώπε- Πἶη 1γί ριάα αἱπιαδιπα, ια ἰπίπ. 1ψὶ οἴππαδιπα Όαπαπ Ιςϊπάς ἀῑς]ετί οὐτί]κκε ἁἆῑς ἀοκίοταπα, αγτισ τε[αἩ πιετκοΖ]ετίπάε]ϊ ἁἀοδαπα ΚΙπιΚΙετίηϊ νογα Πδιαςδί Ὀἱτ ἀοζίο- τα Ζἱγατεῖ εἰπηεκίπε, ἀῑκΚαί εἴπιο- μάϊτ, Βεῦε]ς απησεπίῃ 18ΠΙΗΡΙΠα ππηπίας οἰπιβάιδιπάαῃπ τα]αϊ αγιγαὈιπιεςί ἱςίπ οπα αντι Ὀΐς Ὀεδίκ Παζιτ]αηπηα]ιάις. Βαδα, 5 ΤΑΦΙΠΙ8 νε σαὶσ 8ὔΙΓ Ιφ]ετᾶς, 4ΠΠΕΥΕ εἰἨπάεη µρεἰάϊδὶ Καάατ γατάµῃ εἰπιε]αίτ. οσα, ΚαΓΙΦΙΠΙΠ ἁαίπια πιεδαῖ νε πεφε]ὶ οἰαβί]πιαςί Ιςῖπ Κεπάἰ ἡζμπιά νε ἀλδιποε]ετίπί ενε σειἰτπιεπιεδε ραντεῖ εἰππε]ίά1τ, Βϊτ ἀοζίοτα ἆαπιφιρ ἵανςὶγεδίπί αἱππαάαπ γαντυ]ατΙπΙΖΙ επιζἰκ]α ὈεδίοππσγίπίΖ απα οἡτι οπιζἰτίοτε]ς. Βεδ]εγίπίΖ. Απα οὐτῆ εππιίγεῃ ϱοσιδαπ Ἀφηκοα]άεκί δι παίι Ὀοσα]ς οἰασίΗς, Ὑῆῦπ αἴἷι νε θεηΖετ]ετί, Παδίαι]ς γαγΙπΙαδΙΠα, αδιζ 5αΚκαἴ]αΏπΙαδΙΏΒ. Γεπα ἀδίετε, Παφία]κἰι Ὀαάεπιςί]ς νε ριάάείετε 5εΌερ οἰάιδαπάαη, γανταΙατιηΙζι Ὀυπίατα α[ιςιτπια- ππ8δα ραγετί εἀἰπίζ. : τς Ώεναποι νατ. ΦΥ ν 2 -α-- ς.Μ.Ο. ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ἐξο ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΝΑΖΙΕΕ ΡΙΦΙ ΡΑ 5ΑΗΝΜ ομυνυΖ Κυτάξετε τὴν γάτα πῶς τρέ- χει. Εἶναι βέβαια ἑἐφτάψυχη, Ἐοδαπ 5 Κεάϊγε Ὀαίαπ]7. Υεαὰ ση] οἰάιδα πιπακΚαἰίατ, Γακαῖ μὰ πῆρε µυρωδιὰ τὶ κάμνει ὁ Ππήγατ αάαπιπ πο γαρπιακ φίλος µας καὶ τρέχει σὰν κυνη- ἤζετε οἰάαδιπαπ Γατκιπάα οἶιρ, γημένη γιὰ νὰ βΥῆ ἔξω γρή- γορα. Δὲν μπορεῖ νὰ κατακρίνης τὴν γάτα. Προσέχει τὴ ζωή της, ἔστω κι ἂν εἶναι ἑφτάψυχη. Τὸ φίλο µας ὅμως μπορεῖς νὰ κατακρί- νης, Λέγεις ὅτ µπορεῖ νὰ μὴ συμβῆ πτίπο- τε. Ίσως. Μὰἀ πάρα πολλοὶ σκοτώνονται κάθε χρόνο κι ἀκόμα πιὸ πολλοὶ πλη- γώνονται, ἀπὸ ἐγκαύμα- τα κι ἐκρήξεις στὰ σπίτια τους. Ἡ αἰτία γιὰ πολλὰἁ ἀπὸ αὐτὰ τὰ τρα- γικἁ δυστυ- χήµατα εἶναι αε σι ασα]εγ]ε Εἱτ πιεγάαπ]δα Κας1Ιγος, Οπα αγιρΙγαπΙβΖΔΙΠΙΣ. ὙΥεάὶ ΟΡΠΙΠΙΠ Ἠεγ Ὀἶτίπε ἵκατβι αντι αγτι Ἠήτπιε νατάιγ, ανιρ]ψαδΙ]τδίηῖσ, ΈαΚατ 1Πγατι Ηλς ος ΦεΥ οἴπιιγα ὈἨ(τ”” πιὶ ἀῑγ- οιδαπΖ 2 ΜΏτεπηε]. ἘαΚαί Πετ γι] εν]ετίπάςε γαΠ πια, Παδίαη- πια νε ΙπΕΙ]8Κκ- Ία Ἁπεῖίοε- εἰπάε δ]επ]ετ οἰάαδα οιοὶ 1. γαταἰαπα π]ατ να ἆα ρε] ςοΚ{ιΙΤ ῬΒι Κοτκαπς Καζα]ατιΠ Ρεξ (οὅπ µῥΡεϊίτο] νε ϱΡθ2γα8Ρί- ηιῃ Ὀαάσ]ασα ΚαΙαπ 11 η- απ Πετί σε]- πιεΚίοαἰτ. Α- ἱερίῃ Πσετίης Ῥλθωιά-ς ΝΑΤΙΟΝΑ. 1ΑΡΤΥ «ουνειι ὁ βλακώδης «0 σύζυγος ἐνῶ χύνει πετρέλαιο--- ϱαΖγ8δι ἀδκ- τρόπος στὴ Θὰ ἀνάψω αὐτὴ τὴ «φωτιά | ππεκ ὃὰ γαπ- χρῆσι τοῦ πε- «Ἡ σύζυγος: Πρὸς Θεοῦ-- τὰ μαῦ- ΙΙ Πατεκεί]ε- ι ) τρελαίου καὶ τῆς πεζίνας. Αί68ο Ἱθπιῦαδαγα ἀθκοι οσα :--- πηἰαΠετίπάεῃ Πολὺ ἐπικίν- βα αἰθθὶ γακπιΙσιτη ! Ὀιπία(τ. 9δη- δυνο λόγου Ἐαάπ:- «Άπια ψαταὈδὶ οἶναμ ο]δίκοῖοτ πιῶν βἰδί ϱῦ- χάριν εἶναι νὰ χύνη κανένας πετρέλαιοστὴ φωτιά. Μιὰ φωτιὰ ποὺ φαίνεται σβυσμµένη μπορεῖ ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ νὰ σοῦ κάψηῃ τὰ ροῦχα, τὰ µαλιά, τὰ φρύδια. Κι ἂν εἶσαι τυχερὸς νὰ μὴ σοῦ κάµη μεγαλύτερο κακό. Πολλὲς οἰκογένειες δὲν τὸ βρίσκουν ἁπόλυτα ἀναγκαῖο γὰ ἔχουν πετρέλαιο ἢ πεζίνα µέσα ἢ κοντὰ στὰ σπίτια τους. Αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ σίγουρο, μὰ ἂν πρέπει νάχης, πρέπει νὰ λαμβάνης ὡρισμένα µέτρα ἀσφαλείας, : Νὰ κλείέις τὰ δοχεῖα τόσο καλά, ὥστε νὰ μὴ βγαίνουν ὑδρατμοί, ποὺ μποροῦν νὰ προκαλέσουν ἀνάφλεξι κι ἔκρηξι, Βάψε τὸ δοχεῖον τῆς πεζίνας κόκκινον καὶ τὸ δοχεῖον τοῦ πετρελαίου μπλέ. Νὰ θυμᾶσαι ὅτι τὸ κόκκινο σηµαίνει ΚΙΝ- ΔΥΝΟΣ. 'Έχετε τὰ δοχεῖα ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι, Μεγάλοι καὶ µι- κροὶ ἔχασαν τὴ ζωή τους ἀπὸ λάθος σὰν νόμισαν ὅτι εἶχαν νὰ κάµουν μὲ πετρέλαιο, ἐνῶ ἐπρόκειτο γιὰ πεζίνα. ᾿Εχεις μιὰ ζωὴ μονάχα! Παῖρ- ρα δὲν μοῦ πᾶν καθόλου. Ῥ8π8 Ὠϊςρ Υ8ΙΙΦΠΙΙΨΟΤ. τί ος ρὴζε] τίπει Ὁἱς ᾱ- 15, δἱζὶ Κατα Ὀἱς αὕας ἆαῑι αἰδί οιτιςιρ]αἷς εάε- ὈἶΗτ,---Ε]δίςα, ας νε ΚαδΙαΤΙΠΙΖΙ γαΚατα].---Αποαϊς (αΠΠΙ{ 1δεπίζ δα Καάατ]α Κωτια]αο1ΗτδίηΙΖ. Ῥϊτςοιὶκ ἸΚἰπιδε]ετ σαζγαδι νε ρείτοῖα εν]ετίηϊίῃ πε ἰςῖπε πε ἄε ἄ1διηα 5οΚΠΠαΚΝΙΖΙΠ σεςπίτ]ετ. Βα επ ἰψίδίαϊτ {αΚαί εὔει Κιαηπιαίς πιεοδυτῖψειιπάεγδεπίΖ αἰαβί]εος- ὅιπιζ ε]βπιεί τοάδιτ]ιετί νατά]τ, ΤΓεπεκε]ετῖπίζὶ, ραϊΙαγιοι ϱαζΙαΓΙΠ οΙΚπιαππαςι ἱςίπ, γίοο ΚαρεΚΙαγι- Π1Ζ. Ῥεϊτοὶ ἴεποεκεςίπί ΚΙΠΙΙΖΙΥα: Ρα7γαῦι ἴεπεκοριπί ἆᾳε πιανίγα Βογαγιπ1Ζ. ΚΙππιη ΤΕΗΙ.]- ΚΕ ἄοππεὶκ οἰάαδαπα ππιϊπιαγι- Π17. Τεπεκε]ετί ενἰπἰζίῃ ἀῑδιπάα ῬααπάιταπαΖ, ἨΠετ Παπρςί Οἰτίς]- ΠΠ, Ρα7γ461 γετίηε ρείτοί Καῑαη- ππβδΙΠάαΠ, αάαπαῃ Καάιϊπ νε ςοοιΚ- Ίατιη δ]άἠΚ]ετί νακιάϊτ, ΟαπιπΙζ Ὀἱ εκτ. ᾿ΓεάῬιτι ἀανταπιτδαηίΖ Ὀαρίοδί Καζα ΠΠιι- πια]ετὶπὶ αΖα]ίπαι οἰασαδιπ17... νε αὐτὲς τὶς προφυλάξεις καὶ θὰ βάλλης τὴ ζωή σου σὲ λιγό- τερους κινδύνους, «------- ΚΡΕΒΟ ϱοὐῦξΚ ΚΟΙΌΒΟΌΝΡΑΝ ΝΟΤΙΙΑΒ, Έδετο «οοικ ΚΙασαπιΠ 1954 γα (ααἡγει]ετὶ, Ὑεπί Ὑπ σὐπῇ, πιροσαπί νετί]εῃ Κιδς ἵπαπια- Ἠαπεάε γΥαρι]πας οἶαπ αὔςίοτίγ]ε 5οα Ὀυπιιδίατ, Ἐείαα πιετκοζὶ Κι ἰζοϊετίιπίπ γατάιπιιγ]ε ΚΙάὈ Ἀγε]ετιηῖη Ὀἱτ αγ]ής Εἱτ Παζιγ]]ς ἀενετεςί εοπωπάα ΠαΖιτίαπιι» οἰάω]ς Ίατι βὔφίετί Ρίγες., Κοπιθάῖ, 8αΤίΙ γε ο]τ οΚιηπιαδιπάαπ πιὔτεκκερι1, (ὔδιετίάεη ὅπος οὔζ ὈὐψγΚ]ετ Κάδαά Ὀαβκαπι Όαν Ἐτί- είοάυ]άες ϱππ εἰεπιπαίγειΠὶ Ῥελτιετεκ ΚΙάὈάΠπ ραγε]ετίπὶ, ΚδΥ νε Ἡγε]ετ ἰςίη οἶαιπ ὄπεπαϊπί Κιδασα 1ζα1 εἰ, (τί Ποτειϊγ]ε Πεάίγε νε ΚΙάΟ αἰθἰψεείπάε γαρι]παις οἶα | εἱ Ιβ]οτί δαΏθιπάαη {9.8.5 εἰάς ο{]άἱ, Βὰ Ρ8ΓΒΠΙΠ γατιδι Μοτεα οτία οΚμ]]ατιπα ἀἄεναπι εἰπιεκίς οἶαῃ Γαΐτ ταἱεὈε]οτίπ γοὶ Κἰταίατι Ἰᾳὶπ ΠβτοββαςαΚΗ5, αἶαπ | ἘΙαραπ 1054 γι οδηαφιπἀακὶ ὤγε 5αγΙ5 δεκεοπαδτιτϊ, Φοσιικ]ατ γαδίατιπα ρὃτε ἃς ρτασα αγτήπαις οἶαρ πετ ρταΌαη αντι Ιάατε Πεγοιί νατάτ. ει ρταρ, ΚΙασα,---πετ Ζϊγατοῖ Ὀἰτοι ςι]ς δααί οἰπια]ς ἤζογε ---Παξιαάα ἵς ἀεία ᾖ2ἱγατεῖ εἀε- Εμτ, ΕΙ ΓβαἩγείι Ῥτορταπη Κδετο ἄῑδι ἀδτί σε2ῖ, ἆοκαζ Εατροἱ π]αςι, «αἱοπ ογαπίατι, Κιάρμαηπς, αἴπαᾗ ογαπα, αἱ ἰφιετί, αγαφπηαίατ να ΚΙαδίατ αταδι Γηϊδοί νο]εγρο!, δαδκειδοί. (πτπονα]ατιγ]ε ρτακ:ῖδ- Ἱετάεη πιήτεφεκἰα]άϊτ, Ὑαφαπιαπιη ἨΠεάςβῖ, ἵβ, ἴες- τήδα νε κααἀοιίτ, Ίφῖε βενίηπς νατάτ, Ῥατα γαίπι7 Ὀἱζίπι Ιφίπάίζ πιακαρἡπᾶς ὈαβαδιπΙΏ ἰθίπὶ αἰάτις, 988- ἀεῖ γα]ηζ ὨὈϊἱ ἱ γαριρ Ὀιταἰδίπλα ἀλφήπαάἡδη- πιὶζ 78ππη πιενοµτίιτ. ΗΕΝΕΒΥ ΕΟΕΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΜΑΚΡΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ὍὉ κ. Χαρίλαος Ζάκος προσ- λήφθηκε στὴν ὑπηρεσία τῆς Ἑταιρείας τὸ 1924, λίγο ὕστε- ρα ποὺ ἀπεφοίτησε ἀπὸ τὴν ᾿Α µερικανικὴ ᾿᾽Ακαδημία Λάρνα- Κος. Ἡ πρώτη του ἐργασία ἦ- ταν γΥραμματεὺς στὴν φόρτώσι πλοίων, στὴν ἀρχὴ στὴν ΤΠεν- τάγυια καὶ κατόπι στὸ Ξερὸ. Μετὰ τέσσερα χρόνια µετετέθη στὰ Γραφεῖα Μαυροβουνίου ὅπου ἠργάσθη ἕως τὸ 1932, Τότε µετετέθη μὲ προαγωγἡ ὡς ἀνώτερος γραμματεὺς στὰ κεν- τρικὰ Γραφεῖα Σκουριωτίσσης, θέσιν στὴν ὁποίαν κατέχει µέ- χρι σήµερα. Εἶναι μηνιαῖος ὑπάλ- ληλος ἀπὸ τὸ 1929 καὶ ἔχει πά- νω ἀπὸ 30 χρόνια ὑπηρεσία. ὍὉ Χαρίλαος εἶναι τώρα 50 ἐτῶν. Παντρεύτηκε τὸ 1927 κι ἔχει τρεῖς υἱοὺς καὶ δύο μικρὲς θυγατέρες, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἡ μιὰ φοιτᾶ στὸ Δημοτικὸ Σχο- λεῖο Λεύκας. Ὁ ᾿Ανδρέας, ὁ µε- γαλύτερος του υἱὸς εἶναι µηνι- αἴος ὑπάλληλος εἷς τὸ Τμῆμα Σχεδίων τῆς 'Ἑταιρείας. Ὁ Γε- ὤργ]ιος ἐργάζεται εἰς τὸ µηχα- νουργεῖο στὸν Ξερὸ κι ὁ ᾿Αδόλ- φος εἶναι σπουδαστὴς. “Ἡ οἶκο- γένεια ὅλη μένει στὴν Λεύκα, στὸ δικὸ της καινούργιο σπίτι ἄν καὶ ὁ Χαρίλαος κατάγεται ἀπὸ τὸν ᾿Αστρομµερίτη καὶ ἡ γνυναϊκά του ἀπὸ τὴν Λινοῦ, Στὴ νεαρά του ἡλικία ὁ Χα- ῥρίλαος ἦταν καλὸς ἀθλητὴς καὶ εἶναι ἀκόμη ἀκραιφνὴς φίλαθλος. ΑΟΟΟΌΝΊΙΝά ΡΕΡΠΤ. Ῥ]ιοίο Ὦγ: 4. Ραπαγίάεν, Ἱπτ, Οπ8τί8ο5ς Ζαοσοος σζσῦύν ΗΙΖΜΕΤΙ4 ΜΟΡΤΑΗΡΕΙΜ Βαν ἩΗατί]ᾶος ΖᾳΚος 1ο24 τς, Ἱατηακα Απιοτίκαη ΑΚκαάεπιϊσίπ- ἀεπ πιεζαΏ οἶὰτ οἴπιαΖ, Κµπιρᾶ- πγαάα ἶ αἰάι. ΤΠ, Ῥεπάαγα να Έθδετο «επιϊοϊικ ἁἀαἰτεἰοτιπάς ΚθΠρΗ. Ὠδτί 5επα 5οητα Καταάαᾶ γακίί νε Ψαζί[ς ἀαϊτε]οτῖπε Ὀεσαγίς ερ 1932 γι]πα Καάατ οταάα αφ. Οπάαηπ 5οητα Κιάσπι]ὶ πἹεπηΙτ 5ιΏΊπα. [οτε εἰτ]ετε]ς, ῬΚιτγοιίδα Έσας αἀαἰτε]ετίηπο Ὀεσαγίς εαἰ]άϊ νε Ῥια αἰίπο Καάατ αγπὶ βία οαθπαΚίαάιτ. 19027 ψαπάαπ Ὀετί αγ]ικΙα ὁάεπτησίις οἶαπ Ἠατί]βοδαπ 39ο γι]άαπ Γαζ]α Πιζππεῦί νατάιτ. 1929 γήιπάα ον]εηπιίς οἶαῃ Ἠατί]ᾶος εἰ γαφιπάα οἶαρ ἃς οὔ]α κά ἄε Κῆςίς Κιζι ναταιτ. ΚιΙΖ]ατιπάαπ ὨὈἶτίδί Τείκε ΈἘαπι Πκοκα]απάα (α]ερεάίτ. Ἐπ Ὀὐἡνηκ οὔ]α οἶαπ Απάτοας, πιὔπεπάἰς]]ς ἀαἰτεδίπᾶε Καρ οἶαρ. αγικοιάιτ, Όοτς, πιακίπο ἀεζρθῃιπάα ςαἷι- πιαΚκίαάιτ Αάοὶξ δα ἰα]εροάίτ. Κοπάϊςὶι ΑφιτοπιετίΏί Κατι ἅα Ταπυ]α οἰπιαδιπα ταὔππεῃπ, Ὀὐτίπ αἲ]ε, Τ.,ε[κεα εί γεπί ἵπδα εα1]πτῖς εν]ετίπάε (καππεῖι οαἰπιεκιααάίτ, επςἡβίπάςε 1γί Ὀἱς αἲ]ει οἶαῃ Ἠατ]]8ος 6ροτα ΚαΤΦΙ Οἶ8Ώ ΠΙΕΤΑΚ1ΠΙ Ἠ8ἱ8 πιαπαίαζα εἰπιεκτεάϊτ, Ἡ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΕΥΡΥΧΟΥΣ ΑΓΟΡΑΖΕΙ το ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Ἡ λέσχη ἀγόρασε τελευταῖ- ος ἕνα ραδιόφωνο ΦΙΛΙΠΣ (5) μὲ τὸ προϊὸν τῆς πώλησης δια- φόρων ἀντικειμένων, τὰ ὁποῖα ἔκαμαν στὸ ἐργαστήριο τῆς λέσχης τὰ πιὸ μεγάλα ἀπὸ τὰ µέλη, κάπου τριάντα κορίτσια καὶ ἀγόρια. Τὸ ραδιόφωνο εἷ- ναι κοινἠ περιουσία ὅλων τῶν μελῶν καὶ ἀποτελεῖ πολύτιμη προσθήκη γιὰ τὴν λέσχη ποὺ εἶναι κοινωτικὸ καὶ ψυχαγωγι- κὀ κέντρο τῶν μικρῶν καὶ µεγα- λυτέρων παιδιῶν τοῦ χωριοῦ. Ἡ πώλησις τῶν χειροτεχνη- µάτων συνεδυάσθη μὲ τὴν ἑτή- σια ἑορτὴ τοῦ Χριστουγενιά- τικου Δένδρου στὸ οἴκημα τῆς Λέσχης ποὺ περιλάμβανε ποι- ήµατα καὶ ἄσματα ἀπὸ τὰ µέ- λη. Συγκεντρώθηκε πολὺς κό- σµος ὁ ὁποῖος ἀγόρασε ὅλα τὰ ἀντικείμενα, ποὺ ἀπέφεραν 42-8.0. Στὸ ἐργαστήριο τῆς λέσχης δουλεύουν τὰ πιὸ μεγάλα ἀγό- ρια καὶ κορίτσια. Κάµνουν δυὸ ἀντικείμενα τὰ ἴδια, ἀπὸ τὰ ὁ- ποῖα μποροῦν νὰ πάρουν τὸ ἕνα στὸ σπίτιτους, ἐνῶ τὸ ἄλλο μένει ἰδιοκτησία τῆς λέσχης. Μέ- λη τῆς λέσχης, ἡ ὁποία εὗρί- σκεται κάτω ἀπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ κ. Α. Καρνάου, μποροῦν νὰ εἶναι ὅλα τὰ κορίτσια καὶ ἀγόρια ἡλικίας ἑπτὰ µέχρι καὶ δεκαπέντε Χρονῶν, ὅταν πλη- βρώνουν τὴν ἐτήσια συνδρομὴ ποὺ εἶναι ἕνα σελίνι. Τὰ 58 κο- ρίτσια ποὺ εἶναι µέλη τῆς λέ- σχης, εἶναι χωριστὰ σὲ ὁμάδες ἀνάλογα μὲ τὴν ἡλικία τους καὶ χρησιμοποιοῦν τὸ οἴκημα, ποὺ εἶναι ἀνοικτὸν ἐννέα ὧρες τὴν ἑβδομάδα, σὲ ὠρισμένες ὧρες. Ἡ βιβλιοθήκη ἐφώδιάστηκε μέ νέα βιβλία ἀπὸ τὴν ἛἜται- ρεία πέρυσι καὶ ἔχει τώρα ἐνε- νήντα βιβλία. ᾿Εφωδιάστηκε ἐπίσης μὲ νἐὲα ὄργανα καὶ ἔπι- πλα. Τὸ πρόγραµµα τῆς λέσχης ἀναζώογονήθηκε μὲ τὴν ἵδρυσι μιᾶς συμβουλευτικῆς ἐπιτροπῆς καὶ τὴν ἐνεργὸ βοήθεια περισ- σοτέρων ἐθελοντῶν ἀρχηγῶν. ὍὉ κ. Καρνάος ἐλπίζει ὅτι τὸ 1955 θὰ σηµειώση τὴν πιὸ µεγά- λη ἄνοδο στὴν ἱστορία τῆς λέσχης. ᾿Έχει ὑπ) ὄψιν του νὰ Καλέση ὁμιλητὲς ἀπὸ ἄλλες περιοχὲς γιὰ μιὰ σειρὰ διδακτι- κὤν διαλέξεων, νὰ βελτιώση τὴν ποιότητα τῆς δουλειᾶς τῶν μελῶν στὸ ἐργαστήριο καὶ νὰ ἐξεύρη κι ἄλλους ἐθελοντὲς ἀρχη- γοὺς διὰ τὴν ἐπέκτασι τῆς δρά- σης τῆς λέσχης. ΕΥΒΙΠΌ ΚΑΒΗΜΑ οςῦς κΙιτβῦύῦ ΕΑΡΥΟ ΒΑΤΙΝΑΙΡΙ Οἱ17 Καάατ Ὀἡγ ες ΚιΖ νο ετκοίς Ἀγεπίη Ἰπῦ αἰδ]γεδίιπάε γαρπιίς οἰάυΚ]ατι εἰ 1δὶ εφγαἰατίπΙΏ 58 1δΙΠ- ἆαπ ἰεπῖῃ οἴππαῃ Καζαης]α, βεσεπ]ετάε, Ὑς΄ ΕΙΙρς ΡίΓ ταάγο ςαἴιπα]ά]ατ. Ἰὐγειετίπ οτιαῖς πια- Ἡ οἶαπ ταάγο Καπ Κδγπ ςοσιικ γε πεης]ετίπίπ 5οδγαὶ νε εὔ]επος ιοῦ]αη γετί οἶαφαπα οοἷς γατάιπι επιῖ, Φαΐ19, ἱαπιαπγίε Ὀγε]ετ ἵατα- Ππάαπ Παζιτ]απιρ στ, Φ8ΤίΙ νο βὔσίετί]ετ ἵνα εἄεῃ νε ΚάῦὈ Βἱ- Παβδιπάα γαριπαι οἶαᾳ Ἐτίςπιας Ρατικῖπὰε γαρηπιιφίί, Ῥατίίγε ἶδ- Πτα εἴππίς οἶαπ Ὀδγῆκ Καϊαδαικ. αταβπάαη. δαἽπ αμππηις εδγα]ατ- ἆαπ ϱ7-δ-ο ἴεπιίπ οἀ]πιφι. ΚΙάῦὈ αἰθ]γεκί Ὀὐγῆις ς«οσι]]ατ ταταβηάαςη Κααηιτ. Ἠετκες, ἱδ- ἰθάϊδί εΦΥαγι Ὀἱτ ἴαπε αἆε ΚΙῆδε γαρτηαίς ατίιγ]ε γαρπιαζία 5ετΌες- ἄτ, Βαγ Α. Ἑατπαοδυπ Ιάατο εἴ- αδι ὃὰ ΕΚάῦο. 7-ις γαρἰαηπάαξὶ οιάπ Ἐζ νε εικεκ «οουι- ΤΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ - Αρθρον Ίον. πατέρες καὶ νὰ ἐκτελέσουν τὸ καθΏκό τους γιὰ τὴν σωµατι- κή, ἠθικὴ καὶ πνευµατικὴ ἀνά- πτνξι τῶν παιδιῶν τους, Ἱα- ῥράλληλα θέλουν νὰ εἶναι καὶ καλοὶ σύζυγοι. ᾿Ιδοὺ µμερικὲς ὁδηγίες : ὍὉ πλοίαρχος ἑνὸς μεγάλου βαποριοῦ δὲν εὑρίσκεται ὁ ἴδι- ος στὸ πηδάλιο τοῦ σκάφους ᾿Επειδὴ ὅμως εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τοὺς ἐπιβάτες καὶ τὸ πλή- ρωμα, φροντίζει γιὰ τὸ σωστὸ καλὰ αὐτὴ τὴν δουλιὰ. “Ὁ πα- πέρας δέν μπορεῖ νὰ τρέφη ὁ ἴδιος τὸ µωρό του, οὔτε μένει στὸ σπίτι ἀρκεὴν ὥρα τὴν ἡμέρα γιὰ νὰ «φροντί- ζη ὁ ἴδιος γιὰ ὅλες τὶς ἀνάγκες του. ᾿Επειδὴ ὅμως ἔχει κι’αὐτὸς εὐθύνη γιὰ γιὰ τὴν ὑγεία καὶ τὴν εὐημερία του, πρέπει νὰ φροντίζη γιὰ τὴν καλή του περιποίησι καὶ πρέπει νὰ ξεύρη ἑπομένως τὶ χρειάζεται τὸ παιδὶ. : - Πρὶν γεννηθῆ τὸ μωρὸ ὁ πα- τέρας πρὲπει νὰ φροντίση γιὰ τὴν σωστὴ διατροφἡ τῆς ἔγ- κυας γυναῖκας του καὶ γενικὰ γιὰ τὴν ὑγεία της. Θὰ τὴν πά- ρη λόγου χάρι σ ἕνα ὁὀδοντί- ατρο ἄν ἔχει δόντι χαλασμένο ἢ σ’'ἕνα ἀπὸ τὰ κέντρα εὔημε- ρίας ὅπου θὰ Ὑίνεται παρακο- λούθησι τῆς καταστάσεώς της, ἢ. σἕνα Ιἴδιωτικὸ γιατρὸ. ὍὉ πατέρας πρέπει νὰ φροντίση καὶ γιὰ μιὰ κούνια στὴν ὁποίαν τὸ μωρὸ νὰ κοιμᾶται µόνο του γιατὶ δὲν χρειάζεται τὴν θερ- µότητα τοῦ σώματος τῆς µητέ- ῥρας του κοντά του γιά νὰ εἶναι ζεστὸ. Καλὸ εἶναι ὁ πατέρας νὰ βοηθᾶ τὴν γυναϊκά του στὶς οἰκιακὲς δουλειές, Ιἰδίως στὴν μεταφορά βαρετῶν ἀντικειμέ- νων, σὰν ἐπὶ τὸν τενεκὲ μὲ τὸ νερὸ. Στὸ σπίτι δὲν πρέπει νὰ δείχνη ὅτι εἶναι στενοχωρηµένος ἢ λυπημµένος γιὰ νὰ εἶναι ἡ γυναῖκα του χα- ρούμενη κι εὐτυχισμένη. Ὅταν γεννηθῆ τὸ μωρὸ ὁ πα- τέρας πρὲπει νὰ ἐπιμένη στὸ θήλασμα, ἐκτὸς ἄν ὁ γιατρὸς συστήση ἄλλο γάλα. Τοῦ µώ- ροῦ ποὺ δὲν θήλασε μπορεῖ νὰ πάθη σοβαρὰ ἡ ὑγεία του στὸ μέλλον ἐξαιτίας αὐτῆς τῆς πα- ράλειψης. Ὁ πατέρας ἔχει καθῆκο νὰ μὴ του ρόγα ἢ κάτι παρόμοιο. Οἵ ρόγες μεταδίδουν μικρόβια, παραμορφώνουν τὸ στόμα τοῦ μωροῦ, Χαλοῦν τὰ δόντια του προκαλοῦν τὴν ἀμυγδα- λίπιδα καὶ τὶς ἀδενοειδεῖς ἐκ- βλαστήσεις. (συνεχίζεται) Κἰατιπα αςής οἶαρ ὕἴγε Ὀεάε]ί γιάα ι «ἰΠπάϊτ. γε οἶαῃ 37 Κἱσ νεσδ εικεκ, γαδ8τΙΠᾶ βῦτε ρτιρίατα αγτιπαιφἰατά]τ, Ἠοτ Ρταρ. Πα[ίαάα 9 οααῖτ αςικς οἶαπ Καῦε Ὀε]1ί «ααἰ]ατάα ρἰάεβι]τίστ, «εςεπ γι ΚΙπιραηγα ἵβταβ- απ ατιτήαη Κῑαρίατίιη δΕγΙΦι 90 ΠΙΙΦΥΟΠ [ος] νο σὐπηΠά ὅπάει- Ἱετίῃ [ααἱ ςαἱιςπια]ατι Ῥτορταπι ἅα Ζεηριπ]εφιϊτηπηϊφιῖτ. Ῥαγ Ἑατπαο Ίοςς ἶπ ρεςπιῖς γηϊατια επ πιπινα[[ακ{γετῃςί οἶα- οαὔιπι Καννεῖ]ο ταἨπιίῃ οἴπιεκις οἶαρ αἰθ]γοάς γαρηπιακία οἶδῃ. ΙίΏ Καλιεσιπί γήκςε]ιπιε νε ΚἰΙὈ Γααἱγει]ετίπί ρεπὶδιεΏρ αττηιαἷ Ραγεδίγ]ε Ἀγείετε ὃα Παδαδία Κοπ[εταηκἰατ γετπιε]ετί Ιςίη γα- Όαποι Κἰπιδε]οτί ἆανει εἴπιεβί να Πββι. ἰρρατ]απιακυλάῃ, ΤΟ ΚΑΘΗΕΚΟ ΤΟΥ πΑ- ΤΕΡΑ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ. Ὅλοι θέλουν νά εἶναι καλοὶ ὁδήγημα τοῦ πλοίου καὶ ξέρει παραδείγματι - ἐπιτρέπη νὰ βυζάνη τὸ μωρό ι Ὀαάα, Μοῦίγε γε εδγαἰατ- 4α ἅἆα µβεἰφηιείετ Καγάοίιπ-- ἁπ. ἸΝακίμας νετοί Ὀΐτ Κο--. φαγερἰπάε 8ντισα ροπὺ]]ᾶ ὅπάετ]ετί τά Ψ) [ ο.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 4p
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ Σ' ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ 4p
ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Αθλητισμός 4p
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΥΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΗ ΣΚΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 3p
Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΞΕΡΟΥ 3p
ΜΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΕΥΡΥΧΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΩΝ κ. ΚΑΡΝΑΟΣ 3p
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ 3p
ΤΟ ΚΑΘΗΚΟ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 2p
Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΕΥΡΥΧΟΥΣ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 2p
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΜΑΚΡΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ 2p
ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ 2p
İNGİLTEREDE HASTA-BAKICILIK TALİMİ Αθλητισμός 1p
Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΩΣ 1p
1954 TE ADAMLAR DAHA SALİMDİLER 1p
Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΗ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΣΛΑΣΙΕΡ 1p
ΤΟ 1954, ΕΤΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1p