Back

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ, 1982-06-19

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 /ΟΥΛ/ΟΥ 19682 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ο γενναῖος μαχητῆς καὶ πραγματικὸς φίλος τῆς Κύπρου Γιάννης Μπαντουβᾶς 'Ο γνωστὸς ἀγωνιστὴς Ρένος Κυριακίδης, Έγραψε τὸ πιὸ κάτω κείµενο ἀφιερωμένο στὸν γενναῖο κρητικὸ καὶ µεγάλο συµπαραστάτη τοῦ κυπρια- κοῦ ἀγῶνος Γιάννη Μπαντουβᾶ. Τὸ γραφτὸ αὐτὸ δημοσιεύθηκε στὴν «Ση- μερινὴ». Διαβάζοντας τήν ἔφη- μερίδα σας ἡμεροµ. |3 Μαΐου 1982, ἔμαθα γιά τό θάνατο τοῦ Γιάννη Μπαν- τουβᾶ, τοῦ γενναίου Κρητι- κοῦ. ὅπως πολύ σωστά τόν χαρακτηρίζεται, κι ἐμεῖς προσθέτουµε τοῦ πατέρα τῆς ἀγωνιζομένης Κύπρου. Εἶχα τήν τιµή νά συνεργαστῶ µέ τήν οἰκογέ- νεια Μπαντουβᾶ τό 1954, προτοῦ ἐμφανιαθεῖ ἡ ΕΟΚΑ, γιά τήν προετοιµα- σία τοῦ ἐθνικοῦ ἀγῶνα. Γνώρισα τόν ἄνθρωπο αὐτό καί τήν οἰκογένεια του στούς δύσκολους ἐκείνους καιρούς, καί τό θεωρῶ ὑπο- χρέωση µου νά γράψω µερι- κές ἱστορικές ἀλήθειες, γιά νά γνωρίσουν οἱ Ἕλληνες τῆς Κύπρου τήν προσφορά του στόν ἀγῶνα µας καί νά ἀναλογισθοῦν τό χρέος µας ἀπέναντι του. Ὑπεύθυνος τῆς παρα- νόµου ὀργανώσεως τῶν Κυπρὶων ἀγωνιστῶν στήν Κύπρο ήταν τότε ὁ Πατήρ Σταῦρος Παπαγαθαγγέλου καί στήν Ἑλλάδα ὁ μµ. Γιάννης ᾿Ιωαννίδης ἀεί- µνηστος τώρα, ἀδελφός τοῦ Γεώργιου Χατζηπαύλον. Μέ σύσταση τοῦ Πατέρα Σταύρου, ἐπισκέφθηκα τόν ἀείμνηστο Γιάννη ᾿Ιωαν- νίδη κι ἀμέσως ἀποφασί- σθηκε ἡ ὀργάνώση τῶν Κυπρίων Φοιτητῶν στήν ᾿Αθήνα. ᾿Ορκίζεται ἔτσι ἡ πρώτη ὁμάδα τῶν φοιτητῶν κι ἐντάσσεται στήν ὀργά- νωση Κ.Α.Ρ.Η. (Κυπρίων ᾿Αγωνιστῶν Ριζοσπαστική Ἠγεσία). Προγραμματίζε- ται πρῶτον: 'Ἡ ὀργάνωση συλλαλητηρίῶν µέσα στήν ᾿Αθήνα καί ἀργότερα σ᾿ ὅλη τήν Ἑλλάδα, δεύτε- ρον: ἡ ἐκπαίδευση στά διά- φορα ὅπλα τοῦ πολέμου, καί τρίτον ἡ ἐκπαίδευση στήν ὀργάνωση τοῦ παρά- νοµου ἀγώνα. ΓΕΝΝΑΙΟΣ ΜΑΧΗΤΗΣ Σ᾽ ἕνα ἀπό τά συλλα- λητήρια ἀντιλήφθηκα πλάϊ µου ἕνα γενναῖο μαχητή πού τόν κατέταξα, ἀμέσως μόλις τόν εἶδα, στήν κατη”- γορία τῶν Ἑλλήνων πού δίνουν τήν ζωή τους γιάτήν τιµή καί τήν δόξα τῆς Ἑλλάδος. Τόν ρώτησα καί μοῦ εἶπε πώς εἶναι γιός τοῦ Μπαντουβᾶ ὁ Κώστας, ἀπό τήν Κρήτη. Δέν ἔχασα οὔτε µέρα. Βρεθήκαμε τό ἀπό- γευµα τῆς ἴδιας µέρας στόν Εθνικό κῶπο καί µιλή- σαµε γιά τόν τρόπο πού ἡ οικογένεια του µπορεί νά βοηθήσει στόν ἀγώνα τῆς Κύπρου. Τόν πῆρα τήν ἄλλη µέρα στόν κ. ᾿Ιωαν- νίδη καί καταστρώσαμετήν ἐκπαίδευση τῶν Κυπρίων Φοιτητῶν στά ὅπλα τοῦ πολέμου. Μυεῖται καί ὁ ἀδελφός του, Μανώλης, στήν ὀργάνωση καὶ τά µαθήµατα ἄρχισαν, πρῶτα στήν ὁδό ᾿ Αβέρωφ 21, πού ἦταν τό ἰατρεῖο τοῦ Μανώλη καί µετά στήν Σκουφᾶ 12 καί µετά στήν ὁδό Κύπρου στήν Κηφισιά. ΑΝΤΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟΣ Ὁ πατέρας, Γιάννης Μπαντουβᾶς, στέλνει ὅπλα κρυφά γιά τήν ἐκπαίδευση μας καί μᾶς περιμένει νά πᾶμε στήν Κρήτη νἀ μᾶς διδάξει τήν τακτική τοῦ ἀνταρτοπολέμου πάνω στά βουνά. Πίστευε ὅτι, ἄν δέν πάρουμε αὐτή τήν ἐμπειρία, ἡ ἐκπαίδευση µας δέν θά ἦταν τέλεια. Τό Πάσχα τοῦ 55 τά παιδιά του, ὁ Κώστας κι ὁ Μανώλης ὀργανώνουν τήν κάθοδο δεκατεσσάρων περίπου Κυπρίων φοιτητῶν στήν Κρήτη. Τούς παρα- λαμβάνει ὁ καπετάν Γιάν- νης καί ὁ ἀἁδελφός του, καπετάν Μανώλης, δύο ὑπέροχοι ἄνθρωποι, πού πολέμησαν ὅσο δέν μπορεῖ νά φανταστεῖ ἄνθρωπος τό Γερμανό κατακτητή στό Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. 'Ἡ ἐκπαίδευση τῶν Κυπρίων φοιτητῶν διήρκεσε περί- που δυό ἑβδομάδες. Στό διά- στηµα αὐτό ἡ διατροφή τῶν φοιτητῶν, ἡ διαμονή καί γενικά ἡ φροντίδα κατα- βλήθηκε ἀπό τήν οἰκογέ- νεια Μπαντουβᾶ. Αὐτοί οἱ φοιτητές ἐκπαιδευμένοι, ὅσο μποροῦσε τότε νά γίνει ἦρθαν ἀμέσως στήν Κύπρο, ἐκπαίδευσαν χιλιάδες ἄλλους Κυπρίους καί συνέ- βαλαν ὅσο μποροῦσαν στόν ἀγῶνα. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ᾿Εκτός τούτου ἡ οἶκο- γένεια Μπαντουβᾶ ζήτησε νά κάµει καί τή µεγαλύτερη προσφορά πού μποροῦσε νά κάµει ἕνας Ἓλληνας--- τοῦτο εἶναι ἄγνωστο καίτό γράφω Ὑιά πρώτη φορά τώρα. Μοῦ ζήτησαν (ὁ καπετάν Γιάννης συγκεκρι- μένα) νά κατέβει στήν Κύπρο µέ χίλιους Κρητι- κούς πάνοπλους καί νά ἐνταχθοῦν στίς διαταγές τῆς ὀργάνωσης ΕΟΚΑ. Ἠθελε νά πολεμήσει καί νά διώξει ἁπότό 'Ἑλληνικό νησί τόν κατακτητή πού ντρόπιαζε τήν Ἑλλάδα. Μετέφερα τήν ἐπιθυμίατου στήν ἡγεσία τοῦ ἀγώνα τότε καί ἡ ἀπάντηση ἦταν ἀρνητική, κι ὁ καπετάν Μπαντουβᾶς περίµενε ἀκόμα... Ἐν τῷ µεταξύ τά παιδιά του, Κώστας καί Μανώλης, συνέχισαν µέ ζῆλο τήν ἐκπαίδευση κι ἄλλων ὁμάδων Κυπρίων φοιτητῶν κι ἔτσι τό ἔμψυχο ὑλικό ἀπό τήν ᾿Αθήνα ἐρχόταν προετοιµμασμένο στήν Κύπρο γιά τόν ἀγώνα. ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ Σάν τέλειωσε ὁ ἀγώνας µέ τίς συμφωνίες Ζυρίχης- Λονδίνου ξεχάστηκαν οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, κι οὔτε ἕνα μπράβο, ἕνα εὐχαριστῶ δέν εἶπε ἡ ἀγωνιστική Κύπρος. Ἡ οἰκογένεια αὐτή παρά- πονο δέν ἐξέφρασε σέ κανένα. ΄Ηταν µιά οἰκογέ- νεια πού ἔδωσε, πού δίνει καί θά δίνει στήν πατρίδα μας, χωρίς νά περιμένει τήν ἀνταπόδοση. Θέλει σέ κάθε περίπτωση νά κάμει τό χρέος πρός τήν πατρίδα. Στόν πόλεμο τοῦ 1963 χρειασθήκαµε πάλι ὅπλα γιά νά πολεμήσουμε τούς Τούρκους. Ποῦ νά πᾶμε, ᾿Από ποῦ νά ζητήσουμε Θυμηθήκαμε πάλι τήν οἰκογένεια Μπαντουβᾶ. Στέλνω τόν ἀδερφό µου νά πάει στήν Κρήτη νά βρεῖ τόν καπετάν Γιάννη καί νά τοῦ ζητήσει ὁπλισμό. Κι ἐκεῖνος τόν φορτώνει μέ τόσα ὅπλα πού δέν ἤξερε πῶς νά τά μεταφέρει, Τώρα ὁ ἄνθρωπος αὐτός δέν ζεῖ. Καί ἡ Κύπροςσυνεχίζειτόν ἀγῶνα της. Βέβαια ὑπάρ- χουν τά παιδιά του καί ὁ ἀδερφός του καπετάν Μανώλης, πού εἶναι σίγου- ροι συµπαραστάτες τοῦ ἀγώνα µας, ᾿Ἑκτός ἀπό τήν ἔπι- στολή τούτη πού φανερώ- νει μερικές ἱστορικές ἀλήθειες, πού κατατάσσουν τόν ἀείμνηστο Γιάννη ἸΜπαντουβᾶ στό πάνθεον τῶν ἀγωνιστῶν τῆς Κύπρου, θέλω ἀκόμη νά τονίσω πώς ἡ Κυπριακή ἐκκλησία ἔχει ὑποχρέωση νά στείλει µιά ἐπιστολή τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης πρός τήν οἰκογένεια του καί νά ζητηθεῖ νά σταλεῖ μιά φωτογραφία του γιά νά τοποθετηθεῖ σέ περίοπτη θέση στό Μουσεῖο ᾿ Αγῶ- γος τῆς Κύπρου. Τελειώ- νοντας ὅλοι οἱ Κύπριοι ἄς εὐχηθοῦμε τό: «ἄς εἶναι γι᾽ αὐτόν αἰωνία ἡ μνήμη». ΡΕΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ - ΔΙΓΕΝΗ ε ΤΟΕΡΓΟΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 'Ο λεβεντόγερος τῆς Κύπρου ὁ ᾿Αθάνατος ᾿Αρχη- » Υός Διγενῆς ἑκτός ἀπό τά στρατιωτικά του καθήκοντα πάντα εἶχε σάν σκοπὀ του νά βοηθήσει καί μέ ἄλλα µέσα τήν ἀγαπημένη του πατρίδα. Ἔτσι ὁ ᾿Αρχηγός µετά τόν 4ετῆ ἀγῶνα του πρός ἁπο- τίναξη τοῦ ᾽ Αγγλικοῦ ζωγοῦ, εὑρισκόμενος µακρυά ἀπό τά ἅγια χώματα τῆς ἰδιαιτερας του πατρίδας, νικητής ἀλλά ἑξόρι- στος καί πικραμένος δὲν στα- µάτησε οὔτε στιγµή νά σκέφτεται καὶ νά ἀγωνίζεται, νά προσφέρει γιά τό καλό καί τήν πρὀοδο τῆς Κύπρου καί τοῦ λαοῦ µας. Τιμώντας τούς ἀγωνιστες καὶ συνεργάτες του τῆς ΕΟΚΑ καί τά ἄλκιμα νειάτα τῆς Κύπρου, πούτόσο ἀγάπησε καί θαύμασε, Ἵδρυσε τό 1961 µετήν ὑπ ἀρ. 27579/29--9---1961 πράξη του συµ/φου ᾿Αθηνῶν Π. Κατσιαἴτη, τὸ «ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΓΡΙΒΑ- ΔΙΓΕΝΗ» πού ἄποτε- λεῖ µίαν ἀκόμη γενναία προ- σφορά τοῦ ᾿ Αρχηγοῦ πρός τήν Πατρίδα. Ἡ σύσταση τοῦ ἱδρύμα- τος ἐνεκρίθη μέ τό ὁβ./άΔ. 1844/1962 καί δημοσιεύθηκε εἰς τό ὑπ ἀρ. 32/22--2--1962 Φ.Ε.Κ. (τεῦχος Ν.Π.Φ.Δ.). ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Οἱ σκοποί τοῦ ἱδρύματος ὅπως καθορίσθηκαν ἀπὸ τὸ καταστατικὀν του εἶναι: α) Ἡ προικοδότηση θυγατὲ- ρων ἀγωνιστῶν τῆς ΕΟΚΑ. β)'Η οἰκονομική ἔνίσχυση θυμάτων τοῦ ἀγῶνα, μελῶν τῆς ΕΟΚΑ. Υ) Ἡ παροχή ὑποτροφιῶν σὲ ἀπόρους Ἑλληνόπαιδες ἀπό τήν Κύπρο καί τήν ᾿ Ελλάδα οἱ ὁποῖοι διακρίνονται διά τό ἦθος, τήν ἐπιμέλεια καί πνευ- µατικήν ρώμην κατά προτίµη- σιν δὲ σὲ ἀγωνιστές τῆς ΕΟΚΑ ἄπαιδιά τούτων διά τήν ἀποτιε- ράτωσιν τῶν σπουδῶν των. δ)Ἡ ἀνέγερσις στήν Κύπρο Ἂ. ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΖΑΚΟΣ ΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ Ί ΤΗΛ. 63294 - ΛΑΡΝΑΚΑ Στά καταστήµατα µας θά βρεῖτε τά πιό κάτω ἐμπορεύματα στίς χαμηλώτερες τιµές: ιΟΕΝΝΕ-ΟΡΤΑ ΟΟιΟυΒ Τ.ν. ΔΥΤ.ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΖΑΝΚΕΡ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ Δ.ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 5 ΟΙΟΒΘΙΟ πλυντήρια Δ.Γερμανίας Ψυγεία ΙΙΝΟΕ, Ι50ἱΑ, κ.λ.π. ΚΟΥΖΙΝΕΣ Ολων τῶν τύπων. ΡΑΔΙΌΚΑΣΕΤΤΟΦΩΝΑ,ράδια, σίδερα, Μίξερς, ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ. ΡΟΛΟΓΙΑ γυναικεία καί ἀνδρικά, ΕΠΙΠΛΑ - ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 36 ΜΗΝΕΣ μουσείου ἀγῶνος τῆς ΕΟΚΑ εἰς τὸ ἀκίνητον τοῦ ἱδρύματος εἰς Λεμεσόν, ὅπου Ιβρίσκεταιτό μνημεῖο τοῦ ᾿ Αρχηγοῦ, ὅπως καί ἡ κατάλληλη διαµόρφωσις τοῦ χώρου τούτου. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Εἰς τήν περιουσίαν τοῦ ἱδρύματος περιλαμβάνεται τό γνωστό εἰς Λεμεσό ἀκίνητον ὅπου Ετάφη ὁ ᾿ Αρχηγός, µετο- χές καί καταθέσης στήν ᾿Εθνι- κήν Τράπεζαν 'Ἑλλάδος. Τό Ἵδρυμα ἔχει ἐπίσης ἔσοδα ἀπό τήν δηµοσίευσιν τῶν ἀπομνημονευμάτων τοῦ Στρατηγοῦ. ᾿Από τήν Ἵδρυσιν του μεχρι σήµερα στά πλαίσια τοῦ σκοποῦ του. βοήθησε οἴκονο- µικά πλῆθος σπουδαστῶν. Ἡ σηµερινή Διοικοῦσα ᾿Επιτροπή τοῦ ἱδρύματος ἀπο- τελούµενη ἀπό τούς: κ.κ. Φώτη Παπαφώτη καθηΥγη- τήν Πρόεδρον Κων. Βουδούρη καθηγητή Πανεπιστηµίου ᾿Αθηνῶν, ᾿Ανδρέα ᾿Ιωαννίδην Βιοµήχα- νον Νίκον ᾿Ιωάννου ᾿Ιατρόν Βάσον Χαραλαμπίδην ᾿Ιατρόν μέλη τοῦ ἱδρύματος, ἔθεσε σάν κύριο στόχο τηςτήν ἀνόρθωση τῶν οἰκονομικῶν γιά νά κατα- στῆ δυνατή πρῶτα ἀπ᾿ ὅλα ἡ προβλεπόμενη ἀπό τό κατα- στατικό ἀνέγερσις μουσείου ἀγῶνος στό χῶρον ὅπου βρί- σκετα! τό μνημεῖο τοῦ ᾿Αρχη- γοῦ. Μέχρι τώρα ἡ Δ.Ε. τοῦ Ἱδρύματος, συνῆλθεν στούς 4 τελευταίους μµῆνες, σέ πέντε συνεδριάσεις καί μελέτησε τρόπους ἐργασίας γιά τήν ὅσο τό δυνατό καλύτερη ἔκτελεση τῶν. σκοπῶν καί ἐπιδιώξεων τοῦ ἱδρύματος Διγενή. Στό μεταξύ, θά προκηρυ- χθεῖ διαγωνισμός γιά τήν δια- μόρφωση τοῦ χώρου τοῦ κρησφυγέτου-μνηµείου τοῦ ᾿Αρχηγοῦ Αιγενῆ. Ακόμη θά ἐπανεκδοθοῦν τά «᾿Απομνημονεύματω καί τό «Χρονικό τοῦ ᾿Αγῶνου τά ὁποῖα ἔχουν ἐξανιληθεῖ. ΕΤΣΙΠΑ ΝΑ ΘΥΜΩΜΑΣΤΕ Συλλαλητήριο ὑπερ τῆς ᾿Ενώσεως --9 Μαϊου 1956 ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ σε ὄγκο ἧταν ἡ χθεσινή διαδήλωση πού ἔγινε στήν Αθήνα με γενικό σύνθηµα τήν Ένωση τῆς Κύπρου μἒ τήν Ἑλλάδα. Στήν διαδήλωση ὑπολογίζεται ὅτι πῆραν µέρος πάνω ἀπό Ἑκατό χιλιάδες ἄτομα κυρίως νξοι. Ό Μακαριώτατος ᾿ Αρχιεπίσκοπος Σπυρίδων μίλησε ἀπό τόν Εξώστη τοῦ ξενοδοχείου τῆς Ομονοίας «ήπάγκειον», Ενώ κάτω ὁ κόσμος Ἐφερεπλακάτ µετά συνθήµατα «ξΣιωπή στό Κυπριακό σηµαίνει προδοσία». «Φίλοι τῆς “Ἑλλάδος εἶναι µόνον ὅσοι θέλουν τήν “Ενωσιν». «400.000. ἁἀδελφοί µας σκλάβοι τῶν Αγγλων». «Κύπριοι σπάστε τίς ἀλυσίδες τῆς σκλαβιᾶς». «ϱ Ἡ κυβερνητική ἁδιαφορία γιά τό κυπριακό προδίδει τήν Ελλάδα». «Θΐλουμε τήν Κύπρο». «Λόρδε Χάλιφαξ δῶσε τήν Κύπρο στήν Ελλάδα». «Κυβέρνησις καί ἀντιπολίτευσις νά συνεργασθοῦν γιά τόὀ Κυπριακό», Γιά ὧρες ἀκουγόταν ἡ κραυγή «Ἔνωσις. Ενωσιο. ᾿Αναγκαῖοι οἱ ἔενοι Εργάτες στή Δ. Γερμανία 1.5 ἕκατομ. Τοῦρκοι προσπαθοῦν νά ἀφομοιωθοῦν Αν αὔριο στή Δυτική Γερμανία σταματήσουν στούς σταθμούς τά τραῖνα μαζευτοῦν βουνά τά σκουπίδια στοὺς δρόμους τῶν πόλεων, κλείσουν τά νοσοκομεῖα καί τά Ἑστιατόρια, δὲν θά εἶναι συνέπεια μιᾶς γενικῆς ἀπεργίας ἀλλά ἀποτελέσμα τῆς ἀποχώρησης τῶν δύο περίπου ἑκατομμυρίων ξενων Ἐργατῶν πού κάνουν ὅλες αὐτές τίς «βρώμικες» δουλειές. Θεωρητικά οἱ Δυτικοί γερμανοί θά ἔλυναν τό δικό τους πρόβλημα ἀνεργίας, πού φτάνει τό 1.700.000, ἄν οἱ ξΕξνοι Εργαζόμενοι Εγκατέλειπαν µαζ μὲ τίς οἰκογξνειές τους τήν πατρίδα τους. Εἶναι βέβαιο ὅμως ὅτι ὁλόκληρα τµήµατα τῆς βιομηχανίας θά µείώναν τήν ἀπόδοσή τους ἤ καί θά Ἐκλειναν, γιατί θά ἧταν ἀδύνατο ν ά ἀντικαταστήσουν τούς ἔξνους εἰδικευμένους Εργάτες οἱ Δυτικογερμανοί ἀνειδίκευτοι. Ἓνας κυβερνητικός Εκπρόσωπος παραδέχεται ὅτι «χωρίς τούς ξενους Εργάτες εἶναι ἀδύνατο νά διατηρηθεῖ ὁ ρυθµός τοῦ ἐθνικοῦ εἰσοδήματος». Μολονότι γιά πολλούς Δυτικογερμανούς οἱ ξενοι ξργάτες θεωροῦνται πρόσωπα «μµισητά», Εντούτοις εἶναι βέβαιο ὅτι χωρίς τά ξένα αὐτά χέρια, ἡ Δυτική Γερμανία θά ἔβλεπε νἀ κἀμπτεται ἡ οἰκονομική της παραγωγή καί νά χειροτερεύει ἡ κοινωνική της ζωή. Οἱ ἔενοι ἐργάτες πού πῆγαν στή Δυτική Γερμανία θά παραμείνουν ἀλλά θά χρειασθοῦν, ἀρκετές γενεξς γιά ν᾿ ἀφομοιωθοῦν καί ν᾿ ἀποτελέσουν ἔνεργό τμῆμα τῆς δυτικογερμανικῆς κοινωνίας. .. ΕΘΝΙΚΟςΓ ΦΥΛΑΚΑς ΕΚ ΚΔΗ ΛλΛΩΣ ΕΙΣ «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ» Μεσα στά πλαίσια τῶν καθιερωµένων ἐκδηλώσεων τῆς Φ.Π.Κ. «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ» ἔγινε στίς ΤΜαΐϊου ὁμιλία, συζήτηση με θεμα «Πορεία πρός τήν ᾿Ανορθωτική ἀλλαγή» μὲ εἰσηγητή τὀν κ. Χρυσοστόμο Παρασκευόπουλο μέλος τῶν παρατάξεων καί φοιτητή τοῦ Οἰκονομικοῦ τµήµατος τῆς Νομικῆς Σχολῆς. :Ο ὁμιλητῆς Ενημέρωσε τούς παρευρισκοµένους Φοιτητές πάνω στίς γενικές γραμμές οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦσαν τήν βάση τῆς ὁμιλίας του. 'Ο κ. Παρασκευόπουλος ἀναφέρθηκε σὲ 5 συγκεκριµένα θέµατα. Στήν τροπή πού Έλαβαν τά πολιτικά πράγµατα τῆς πατρίδας µας µετά τήν Εξαγγελία τῆς Δηκοακελικῆς συνεργασίας πού ἀποσκοπεῖ στήν Επανεκλογή τοῦ προέδρου Κυπριανοῦ. Τοποθξτησε με Επιχειρήματα καί ἀποκάλυψε τὀν διαβροτικό καὶ σαμποταριστικό ρόλο τῆς καιροσκοπικής ἀνειλικρινής ᾽ Ακελικῆς τακτικῆς ἀπό τήν Ἵδρυση τοῦ κὀμμµματος μεχρι σήμερα. ᾿Αποκάλυψε τήν σαθρώτητα καί τό δισθεώρητο µῆκος τῆς σειρᾶς τῶν σκανδάλων πού κρύβει τὸ ὡραιοφανὲς παραβάν τῆς ὀργανωμένης λαϊκῆς Εξαπάτησις τῆς ἀχαλίνωτης ψευδολογίας τῆς κενηῆς συνθηµατολογίας τῆς Δηκοϊκῆς Εξουσίας. Αναφορά στὀ συνεπὲς Έργο τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ. Μετέδωσε τήν πίστη τῶν Εθννικοφρόνων Φφοιτητῶν στήν σίγουρη νίκη τοῦ ΔΗΣΥ στίς Επικείµενες προεδρικές Εκλογές. Τέλος ὁ ὁμιλητής ἀνέλυσε κάθε θέμα ξεχωριστά μέ ἰδιαίτερη ἔμφαση στίς σχἒσεις Ελλάδας καί Κύπρου, πολιτείας - ᾿Εκκλησίας καί πολιτικῶν Φφορξών, στό «Μίνιµουµ πρόγραµµα καί τά ὄργανα ἐποπτεύσεως του, στήν χρησιμοποίηση ἀστῶν πολιτικῶν γιά πξρασµα ἀπό τήν Αστική Δημοκρατία στήν δικτατορία τοῦ προλεταριάτου. ᾿Ακολούθως ἀνέλυσε τἀ προγράµµατα τοῦ ΔΗΣΥ στό Εθνικό µας θεμα καί τήν μεχρι σήµερα Φιλολαϊκή παρουσία τῆς κοινοβουλευτικῆς ὁμάδος τοῦ κόμματος µέσα στήν Βουλή καί τέλος ἔδειξε μὲ ἀριθμούς τήν ἀνοδική του πορεῖα πρός τήν ἔξουσία καί τήν ἀπήχηση πού Έχουν οἱ θέσεις του µέσα στό ἐκλογικό σῶμα. ᾿Εξ’ ἄλλου ἡ ΦΠ.Ε. «Πρωτοπορίω µέσα στά πλαῖσια τοῦ ψυχαγωγικοῦ τῆς προγράµµατος ὀργάνωσε καλλιτεχνική Εκδήλωση Ἑλληνικῆς καί ξένης μουσικῆς στίς 14 Μαϊου στήν Εστία Ηληδίων ἡ ὁποία σηµείωσε µεγάλη ἐπιτυχία, Μὲ το χέρι ἢ σὲ πλυντήριο ΛΕΥΚΑΝΣΙΣ ΑΠΟΣΜΗΣΙΣ ας να. διαδόξετε τις ἕνίύπες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ἠλιακή Ενέργεια στήν Κύθνο Στήν Κύθνο, τό μικρό αὐτό νησί τῶν Κυκλάδων, ἀνεγείρεται ἕνας νέος ἡλιακός σταθμὀς παραγωγῆς ἡἠλεκτρισμοῦ στά πλαίσια ἑνός διεθνοῦς προγράμματος ἔρευνας καὶ ἔξξλιξης. 'Ο σταθµός αὐτός θά μεταβάλλει ἀπευθείας, τήν ἡλιακή Ἐνξργεια σὲ ἠλιακό ρεῦμα, πρόκειται δέ νά λειτουργήσει στά µέσα τοῦ Ἑπόμενου χρόνου καὶ θά Έχει μεγίστη ἰσχύ 100 κιλοβάτ. Τήν δοκιμαστική αὐτή Εγκατάσταση ὑποστηρίζει ἡ Εὐρωπαϊκή Κοινότητα καὶ τὀ ὁμοσπονδιακό ὑπουργεῖο Έρευνας καὶ τεχνολογίας τῆς Βόννης. Θά ἀνεγερθεῖ δε, ἀπό τὶς ξταιρεῖες Σῆμενς Σελίδα ὅ τύπος, γιά τήν ταινία ὁ τερικῶν κ. Γιάννη Χαραλαμπόπουλο. «Αὐριανός πολεμιστή τοῦ Κύπριου σκηνοθέτη Παππᾶ, πού προβάλλεται στήν ἀγγλική πρωτεύουσα. “Ἡ ἀγγλική Εφημερίδα «Τάϊμο σημειώνει ὅτι ὁ σκοπός τῆς ταινίας εἶναι νά ὑπενθυμίσει στόν κόσμο ὅτι ὑφίσταται τὸ κυπριακὀν πρόβλημα. 'Ο. σκηνοθέτης Ἐδήλωσεν ὅτι «ἡ εἰσβολή τῶν Τούρκων στήν Κύπρο, Έκαμε ὅλους ἐμᾶς τούς Κυπρίους νά αἰσθανθοῦμεν ὅτι χάνουμε τὶς ρίζες µας». ου, ἔναντι τῆς συνεργασίας Κυπριανοῦ - ΑΚΕΛ. κάνοὺν τὰ... κέφια τους. ὑψηλὲς καρέκλες. Κάποιος ἔπρεπε νὰ τοὺς δώση ἕνα µάθηµα. ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Σὲ τιμὲς ᾿ Αποθήκης παίρνεται ἀπὸ τὴν. ΑΠΟΘΗΚΗ µας τὰ κάτωθι: ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ µόνο 2.500 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ μὲ ΦΛΑΣ μὲ µόνο {4.- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ρολόγια χεριοῦ ΜΟΝΟ 53.750 ΡΑΔΙΟΞΥΠΝΗΤΗΡΙΑ: Εἶναι ρολόϊ, ραδιό- Φωνο ΑΜΓ-ΕΜ. ξυπνητήρι, κοιµηστήρι, ἀνοί- γει καὶ κλείνει μόνοτου τὸ ραδιόφωνο ὅπως τὸ πραγραμµατίσετε καὶ ἡ οθόνη του αὐξο- μειώνεται αὐὑτόματα ἀνάλογα μὲ φωτισμὸ τοῦ δωματίου. ΜΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ϱ23 ΡΑΔΙΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Στερεοφωνικὰ στὴν ἀπίθανη τιμὴ τῶν {96.- Καὶ ἄλλα πολλὰ ἔδη σε ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΠΟΤΑΘΕΙΤΑΙ Αγίας Φυλάξεως 17 Τηλ. 53226 ΛΕΜΕΣΟΣ «Δὲν μποροῦν νὰ παίζουν...» Ο ΑΥΡΙΑΝΟΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ ᾿Εντυπωσιακὸ ἀλλὰ πραγματικὸ καὶ ἀναγκαῖο, “Ο Πρωθυπουργὸς κ. Α. Παπανδρέου, δὲν πῆγε στὴν Εὐνοϊκά σχόλια ὑποδοχὴ τοῦ Προέδρου τῆς Κύπρου κ. Κυπριαναῦ στὸ ἀφιξρωσε ὁ ἀγγλικός ἀεροδρόμιο τοῦ 'Ελληνικοῦ. Ἔστειλετὸν ὑπουργὸ ᾿Εξω- Δὲν ξερω, ἄν τὸ πρωτόκολλο, εἶναι σύμφωνο μὲ αὐτὴ τὴν ἔνξργεια τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ - πρόεδρος Δημοκρα- τίας ἦταν ὁ ἐπισκέπτης - ἀλλὰ πάντως ἦταν καὶ εἶναι σύμ- φωνη, ἡ ἐνέργεια, μὲ τὴ θὲσι ποὺ ἔχειπάρει ὁ κ. Παπανδρξ- Κάποτε, ἔπρεπε οἱ ἡγέτες τῆς Κύπρου, νὰ καταλά- βουν ὅτι δὲν μποροῦν νὰ παίζουν μὲ αὐτὸν τὸν τόπο, γιὰ νά Στὸ κάτω - κάτω Ἕλληνες ἀξιωματικοὶ ἔπεσαν στὴν Κύπρο καὶ ἡ 'Ελλὰς ἔξακολουθεῖ νὰ πληρώνη - σὲ γερά λεφτὰ - γιὰ νὰ βρίσκονται ἄλλοι, στρογγυλοκαθισµένοι σ Σταμάτης Τσούτης ᾿Ελεύθερη Ὥρα 6.6.1982 το] : καὶ Βάρτα, σὲ συνεργασία μὲ τή ΔΕΗ τῆς “Ελλάδας. Θά λειτουργήσει Εξ᾽ ἄλλου γιά πρώτη φορά Ἐκεῖ, µιά ἠλιακή μονάδα τῆς Σῆμενς, ἰδιαίτερα μεγάλης ἰσχύος, ΜΕ τήν ἰσχύ 120 βάτ, πού θά Έχει μὲ πλήρη ἀκτινοβολία ἡλίου, ὑπερεβαίνει σηµαντικά τήν ὡς τώρα μεγίστη ἰσχύ. 800 περίπου ἀπό τὶς µονάδες αὐτἒς, πού ἀποτελεῖται ἡ κάθε µιά ἀπό 144 ἡλιακά κύτταρα, θά συνδεθοῦν σὲ ἡλιακές γεννήτριες. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΜΙΣ ΓΙΑΓΚΟΥ ΛΤΔ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ τὸ βιβλίο: Ξ ΟΔΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 34 τ.κ. 1200 ΤΗΛ. 64579--73715 ΛΕΜΕΣΟΣ Γιά ᾿Ἠλεκτρικά έἔδη ὅλων τῶν τύπων, ἀποταθεῖτε σ᾿ ἐμᾶς, Θά όάς καταπλήξη ἡ µεγάλη ποικιλία πού διαθέτουµε. ΡΑΔΙΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ σπιτιοῦ, Φορητά, αὐτοκινήτων κλπ. Τρανσίστορς ὅλων τῶν τύπων. ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ: Κατσαρόλες ἀτμοῦ, ὀνοξείδωτα, ἠλεκτρικά µίξερ ἐκχυμωτές Φρούτων κ.λ.π. ΚΑΣΕΤΤΕΣ: ἄδειες καί γεμάτες, ΕΠΙΣΗΣ, Γενικοί ἀντιιρόσωποι καί διανομεῖς τῶν διεθνοῦς φήμης Γαλλικῶν παιγνιδιῶν ΛΑ», ΟΑΕΤΤΕ. --ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ-- Σὲ πραγματικά ἀσυναγώνιστες τιµές. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΧΛΩΡΙΝΗ επ! αεύγκων καὶ ΒΑΜΜΕΝΩΝ Με ΣΤΕΡΕΑ ΧΡΏΜΑΤΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΝΕΑ ΧΔΦΩΡΙΝΗ Ραφινέ ΑΙΑΤΗΡΗ ΣΤΕ το ΧΕ ΔΡΟΣΕΡΟ νΝἔεμς ος ΜᾶΦΗίπα πιδοῬίης Βἱ ΕΑΟΠΙΝα ο ιδ ρ]οο ΕΙ ΦΙΝΕΕΟΤΙΟΝ 4πε 2ήἱπιθά ΙΝΡΤΗὑυΕΤΙΟΝ5 Ἑγ Πδηά .ΙΥΘ8Ο «ΠΕΛΛΑ-ΠΑΊΣ-1974 τοῦ δημοσιογράφου Κώστας. Σολωμοῦ 'Η πιὸ γνήσια Εξιστόρηση τῶν γεγονότων τοῦ ᾿ Ιουλίου 1974 (εἰσβολή, Εγκλωβισμός, αἰχμαλωσία), ὅπως τὰ ἔζησε ὁ συγ- Τὸ βιβλίο ποὺ θὰ φωτίσει τὶς πιὸ ἄγνωστες πτυχὲς τῆς εἰσβο- γραφέας. λῆς, «ο ε5ε ἼΦφ06 να µπορεινα µεταφερει κά οικονοµω του δεν υπαρχει σε δεπβατες µεσα στην κανενα αλλο οωτοκινπὸ φ πιο µεγολη ανεση (δηλαδη να ανα τελεια εξρπλισμενο κοιναεχειµε- 990 να ὄνητοασθηµα της γαλο εσώπερικο χωρο): ασφαλειας ακομα και στς πο ὃσ- κολες συνθηκες χαρις σπς εμηλες Φ00 ναεχει5τΌρτες ὥστε σταν προδήραρες ασφαλειας στα ϐελησετε θα εχετε (ενα µικρο Φρενα, την αναρτηση.και στην κι- οδιαίε νηση µπροστα , 46ο να εχει επιδοσεις αλλα και 900 καί να µην κοστίζει πολλας, ασυγκοτη ονομα καυσιµων/(σα). -ἲ τη την περπτωση Χαρς στο συστη μα 8υρε ΒΗή γα δυναμη τοτε το ΜΙΙΡΌΣΙΡΗΙ ν . ς νὰ εἶναι το ασιοκισητο σας: Εαΐγνναγ Μοἰου Επἰεπήςος 44 Τηλερωνα:βαρνακα 52160/52975,Λευκωσλα 420378, Λεμεσος ΤΙΟΙ78.Παφος ΠΠοραλι209ς ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 1982 Ένα ς-130 μεταφοράς στρατού και αρμάτων. «Ἡ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Μακεδονία αποτελεὶ σήµερα την ισχυρότερη αμυντικήὴ ἐπαλξη ταὺ χερσαίου ελληνικού χώρου αλλά ταυτόχρο- να και την αφετηρία µιας ευρύτε-΄ ρης µορφΏς επιχειρησεῶν για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της Ελλάδας εναντἰον πάσης εχθρικἠς επιβουλἠς». , Ἡ κατηγορηµατικἡ αυτή διαβε- βαίωση δόθηκε, στον πρωθυπουργό και υπουργό Εθνικής Αμύνης κ. Α. Παπανδρέου απὀ το. διοικητὴ του Γ. Σώματος Στρατού αντιστράτηγο Σούὐνδια, κατά την τελευταία φάση της μεγάλης εθνικής ἄσκησης «Α- γαμέμνων 82» που τελείωσε µε μία συνδυασμένη αντεπίθεση των Ἐλλη- νικών Δυνάμεων, το μεσημέρι του Σαββάτου. Μετά τη σύντομη αναφορά του Σω- µατάρχου, προς τον Πρωθυπουργό και την ενημέρωσή του απὀ ανώτερο επιτελἠ της Ίθης Μεραρχίας στο προὠθημένο παρατηρητήριο του Σφελινού, ἑνα πυκνό μπαράζ του ορειβατικούὐ πυροβολικού, των βαρέων ὀλμων και τῶν βλημάτων «Τόου» άρχισε να σφυροκοπεὶ µε την αυξανόμενη ένταση τις θέσεις του «ε- χθρού» στο σκυθρὠπό ορεινὀ ὀγκο του προφήτη Ηλία, του Τσαρδάκη και της Κρήνης, τινάζοντας στον αἐρα τα προ-, καλύμματα, του ὑποτιθέμενου αντιπά- λου. Ευστοχία Μία θεαματική κλιμάκωση πραγμµατικῶν πυρών, ἐδιναν το µἑτρο της ευστοχίας των ελληνικών οπλικὠν συστηµάτων, που εἶχαν αποστολἡ τοὺς την κάμψη κάθε περαιτὲρῶ αντίδρασης, εφόσον η εχθρική δύναμη ἠταν καταδικάσµένη λόγω της αποκοπής τῶν προ- σβάσεων της διαφυγής της: Την εξόρμηση των φιλίων τμημάτων για την ανακατάληψη των διεκδικούµενων υψωμάτων υποστήριξαν αποτελεσματικἁ οἱ σχηματισμοί της Αερο- πορίας -µε βομβαρδιστικά «Α7» και «Φ 104», που σε κατακόρυφες βυθίσεις απὀ τα 7.000 πόδια, κατακερµάτιζαν µε τις βόμβες και τις ρουκέτες τους, κάθε οργανωμένη αντίσταση του αντιπάλου. Εντυπωσιακἡ ἦταν και η προσπέλαση των αῤμάτων μάχης, του μηχανοκίνητου Πεζικού και των ευέλικτων κυμάτων των κατα- µέων. Βαθύτατα, εντυπωσιασμἑνος, ο ὠθυπουργός απὀ τη γενική εικόνα της πιθετικἠς επιχείρησης καὶ την τεχνική της συνεργασίας του Στρατού και Αεροπορίας, εντυπωσιασμένος απὀ τις μάχες 9 - κ ---- ΣΤΡ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ δήλωσε προς τους παρισταµένους αξιωματι- κούὺς. : .. «Εκφράζω την ικανοποίησή µου για το ἐδοχο αυτό ἰ τρώου Ο διοικητής της ασκούµενης Μεραρχίας ὑποστράτηγος Ριζατάκης απάντησε: Κύριε Πρόεδρε, η παρουσία σας, στο χώρο αυτό της ἀσκήσεως στην ανατολικἠ Μακε- δονία, µας ενθαρρύνει και αποδεικνύει το ἐντονο ενδιαφἑρον σας για το Στρατό µας. Στη συνέχεια, ο αρχηγός του ΓΕΕΘΑ ναύαρχος Ντεγιάννης παρέθεσε γεύμα στις Σέρρες, προς τιμἡ του πρωθυπουργού, όπου παρεκάθησαν πάνω απὀ 250 ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί, διοικητὲς σχηµατι- σμὼν και πολλοί πολίτες, νομάρχες, δήµαρ- χοι, κοινοτάρχες, βουλευτές όλων των κομ- µάτων και άλλοι». Ἠταν μία θερμή ατμόσφαιρα ευρείας επι- κοινωνίας µε το Στρατό, που επισφράγιζε η παρουσία του Πρωθυπουργού. Πολλοί αξιωματικοί, σήκῶναν τα ποτἠρια για να πιουν στην υγεία του Πρωθυπουργού, που ανταπἑδιδε τις ευχὲς τους. Προσφωνών τον κ. ΠΠ: ου, ο ναύαρ- χος Ντεγιάννης ατπε «Σας νω Κ. Πρόεδρε, ὅτι οι Ένοπλες Δυνᾶ υπό την ηγεσία σας, ἔχουν και τη θέληση και την ικανότητα να εκπληρώσουν στο ακἑραιο την Αποστολής του και υπερηφανεύονται απὀ το γεγονός ὅτι ὃν στα χέρια σας ἕνα , ΣΣ ΣΣ ΥΣ σα [ΠΙΡΚΩΤΗΣ ἃ ΛΧΙ ΛΑΡΒΜΑΚΑ Τηλ. 549340 ΕΙΣΑΓΟΓΕΙΣ ΕΙΔΟΩΝ ΟΙΚΟΒΟΜΗΣ ΣΩΛΗΝΕΣ Μαῦρες καὶ Γαλδανιζὲ δἑων τῶν μεγεθῶν. παντὸς εἴδους καὶ μεγέθους. ΛΑΜΑΡΙΒΕΣ 5ΤΛΑΙΙΕΡς 5ΤΕΕΙ, ΟΓΔΟΝΤΑΕΤΗΣ ΠΕΙΡΑ ἃ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ - Τιμὲς ΠΛογνγικὲς ο- :᾿ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ Μαῦρες καὶ Γαλδανιζὲ ὅλων τῶν μεγεθῶν. ΣΩΛΗΝΕΣ ᾿Ἐπίπλων καὶ ᾿Εξὼώσι ὅλων τῶν μεγεθῶν. ΠΑΣΑΜΑΤΑ Γαλλικῆς καὶ ᾿Ιταλικῆς προελεύσεως ΣΩΛΗΝΕΣ Πλαστικὲς καὶ ἐξαρτήματα ᾽Αγγλικῆς προελεύσεως. ΛΑΜΕΣ, Σιδηρογωνιές, Σεξιὸν Νευκές, Π. ΄Αξονες ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ἁλουμινίου ὅλων τῶν μεγεθῶν. ΤΣΙΓΓΟΥΣ Γαλθδανιζὲ ὅλων τῶν διαστάσεων. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ σωλήνων γαλδανιζὲ καὶ ρουμπινέττα. ὅλων τῶν μεγεθῶν. ΣΥΜΦΕΡΟΗΝ ΣΑΣ -- ως ο. Επιτελείς συζητούν κάποιο σχέδιο. (ο Ὑποσχέθηκε ο Πρωθυπουργὸς αποτελεσματικό ὀργανο στην ἄσκηση της εθνικής σας, πολιτικής» Ο Ανδρέας Αποτεινόμενος ο Πρωθυπουργός προς τον «ΟοΝικΟος ΦΥΛΑΚΑς : : ο ο Ο Πρωθυπουργός παρακολουθεί µε κυαλια την άσκηση κ ως κ Παρατήρηση του «εχθρού» µε ειδικὲς διόπτρες, ο. Σελίδα 7. αρχηγό του ΓΕΕΘΑ και τους αξιωματικούς, πρόσθεσε κατηγορηματικά ὅτι η επιδίωξη της ειρήνης και ασφάλειας στο Αιγαίο, μπορεί να επιτευχθεί, μόνο στο μέτρο, που η χώρα µας, διαθέτει τα µέσα -- δηλαδἠ την ισχὺ των Ενό- πλων Δυνάμεων -- για να αποτρέψει την οποια- δήποτε πίβση εναντίον του εθνικού µας χώ- ρου, άσχετα απὀ τις οποιεσδήποτε «εγγυἠσειςν ἢ υποσχέσεις σ᾿ αυτό το µεγάλο σταυροδρόμι του κόσμου που βρισκόμαστε. ᾿ Σε µία ευρύτερη αναλυτικἠὴ ενημέρωσή του προς τους αξιωματικούς, ο Πρωθυπουργός α- ναφέρθηκε στη σηµερινἠ διεθνἠ κρίση και ειδικά στις εξελίξεις στη Μεσόγειο, τη Μ. Ανατολή, στον πόλεμο Ἶράν -- Ιράκ, στην αγγλοαργεντινή σύρραξη στα Φόκλαντ που μπορούν να απολή- ξοὺν σε δυσμενείς πολιτικὲς επιπτώσεις, λόγω της εκρηκτικότητάς τους. Ἰαυτοχρονα καυτηριασε, το {σρσηλ που εδώ κοντὰ στην περιοχή µας, προχωρεί αποφασι- στικἁ ὄχι µόνο στην κατάληψη τμήματος του Λιβάνου κατά παράβαση των διεθνών αρχών, αλλά και σε εσκεμμένη γενοκτονία του Παλαι- στινιακού λαού. Αναφερόμενος στην πρόσφατη ατλαντικἡ Σύνοδο, ο Πρωθυπουργός διέγραψε τις ενέργειες της Τουρκίας να επωφεληθεί της τεράστιας κρίσης γία να επισημάνει τη στρατη- γικη σηµασια του χώρου της. Ὑπογράμμισε, επίσης, ο κ. Παπανδρέου τις υποσχέσεις που ἐδῶσε στη Σύνοδο, ο Τούρκος Πρωθυπουργός, ότι δεν θα υπάρξει προφορικἠ η ἐμπρακτη. πρόκληση στο Αιγαίο. Εάν όμως υπάρξει, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, τὀτε θα καλέσει τους Νατοϊκοὺς πρεσβευτές στην Αθή- να και θα καταγγείλει τις οποιεσδήποτε παρα- βιάσεις. Μεγαλειώδης και επιβλητική ἦταν η παρέλα- ση τμημάτων της Ιθης και 1 ἶης Μεραρχίας προ του Πρωθυπουργού στο χωριό Μεσορράχη των Σερρών, που συμπεριλαμβανόταν επἰσης στο σενάριο της μεγάλης εθνικἠς άσκησης. Μετά το πέρας της παρέλασης ο Πρωθν- πουργός δήλωσε: «Εἶμαι, βαθύτατα, ικανοποιημένος αλλά και συγκινημένος για ὁσα είδα, αλλά και για τους ἄρρηκτους δεσμούς του πληθυσμού της περιο- χῆς µε το Στρατὸ µας». Πριν αρχίσει, η παρέλαση, μία ομάδα μικρών κοριτσιών, προσέφεραν ανθοδέσµες στον Πρω- θυπουργὀ και τον φίλησαν. Ο Πρωθυπουργός, ανταπἑδωσε τα φιλιά τους και τοὺς συνέστησε να εἶναι μελετηρές για να γίνουν αὑριο καλές Ελληνίδες. Μία απὀ τις μικρές έβαλε τα κλά τνσς «Σας ευχαριστούμε που τες Με πολλή δυσκολία, οι άνδρες της προσω- πικῆς ασφάλειας του Πρωθυπουργού συγκράτη- σαν τον πληθυσμὀ του χωριοῦ, που σὺσσώμος και συµπαγἠς έφτασε μὲχρι την εξέδρα Ύια να τον καλωσορίσει. Και ο Πρωθυπουργός εἶπε στους συνεργάτες του συγκινηµένος: κΑυτὸ, τον αυθορμητισμό της ελληνικῆς Ψψυχἠς δεν θα τον λησμονήσω ποτὲ». κα του να µας ΗΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ 29η Στὸ λιτὸ ἄγαλμα μὲ τὴν µελαγχολικὴ ὄψη ποὺ βρίσκεται στοὺς πρόποδες τοῦ καταπράσινου λόφου τοῦ Μυστρᾶ, Ἑκατοντάδες προσκυνητὲς ἀπ᾿ ὅλην τὴν Ἑλλάδα ἔναπέθεσαν καὶ φέτος τὰ στεφάνια τους, Ελάχιστο Φόρο τιμῆς στὴν μνήμη τοῦ Μαρμαρωμἔνου Βασιλιᾶ. Κι ὁ Κωνσταντ- νος Παλαιολόγος, μιὰ καὶ δὲν ἦλθε ἡ ὥρα του ἀκόμη νὰ σπάση τὸ μάρμαρο καὶ νὰ μετουσιωθεῖ σὲ Στρατη- λάτη κι᾿ ἐλευθεριστή, τοὺς ἀτενιζε ὅλους μὲ τὸ ἥρεμο καὶ σταθερὸ βλέμμα του, σὰν νὰ ἤθελε νὰ συμβουλεύ- ση καὶ νὰ διδάξη: 'Ὑπομο- νή, θάρρος, πίστη, Ελπίδα. ϊσως μερικοϊ ἀπ᾿ τοὺς παρισταµένους νὰ κατά- λαβαν τὸ μήνυμά του. Πολλοὶ ὅμως δὲν τὸ κατά- λαβαν καὶ ὄχι µόνο Φξτος, ἀλλὰ καὶ ποτὲ κατὰ τὴν δΙ- αδρομὴ τῆς ἱστορίας µεγά- λος ἀριθμὸς Ἑλλήνων δὲν μπόρεσε νἁ συνειδητοποιή- σει τὸ μήνυμα τῆς θλιβερῆς Επετείου, τῆς 29ης Μαΐου 1459, “Η Πόλις ᾿Εάλω, ἡ Βα- σιλεύουσα Ἐπεσεὶ Σκληρὸ τὸ ἄγγελμα, ὀδυνηρὸ τὸ πλῆγμα, δραματικὰ τὰ γε- γονότα καὶ τὰ χρόνια ποὺ ἀκολούθησαν, σκοτεινὴ ἡ μοῖρα τῆς Ῥωμποσύνης µε- τὰ τὴν πτώση τοῦ 'Επτά- λοφου Κάστρου. ἵξι ὅμως, μἒσα σ᾿ αὐτὴν τὴν µμαυρίλα καὶ τὴν τραγωδία γεννήθη- κε ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ πίστη, κι ἄρχισε σιγά - σιγὰ νὰ φουν- τώνη σπίθα ποὺ ὡδήγησε στὴν Φφωτιὰ τοῦ 1821. Ἠταν ἡ ἐκδήλωση μιᾶς ἀρετῆς τῆς φυλῆς µαςΊσως σπουδαιότερης ἀπὸ τὴν πολεμικὴ ἀνδρεία καὶ τὴν πνευµατικὴ δηµιουργικό- τητα. Μιᾶς ἀρετῆς ποὺ συνδυάζει ὑπομονήὴ, κουρά- γιο, πεῖσμα, θέληση γιὰ ἔπι- βίωση, θάρρος μπροστά στὰ Εµπόδια καὶ στὸν κατα- τρεγμὸ, Ελπίδα καὶ Εγκαρτέ- ρηση. Μιᾶς ἀρετῆς ποὺ ἀν- δρώθηκε στὴν ψυχἠ τῆς Ρωμποσύνης χάρις στὴν κοσμοϊστορικὴ συνύπαρξη, συµπόρευση καὶ ἀλληλεπί- δραση τῶν ἀρχαίων 'Ελ- ληνικῶν ἀετῶν μὲτὴν ὀρθό- δοξη Χριστιανικὴ Πίστη. Καὶ εἶναι αὐτὴ ἡ ᾿Ορθό- δοξη Πίστη βγαλμἔνη ἀπὸ τὰ λόγια καὶ τὰ ἔργα τοῦ Θεανθρώπου ᾿Ιησοῦ δου- λεμένη καὶ διδαγμένη χαρὶς στὸν µόχθο τῶν ᾿ Αποστό- λων, τὴν θυσία τῶν μαρτύ- ρων καὶ τὸ ὁπλισμἔνο πνεῦ- μα τῶν “Ἱερῶν Πατέρων, ποὺ ἔμφύτευσε στὴν ψυχἠ τῆς φυλῆς µας ἕνα νξο σπὀ- ρο, πάνω στὸ ἤδη γόνιμο ἔδαφος ποὺ εἶχαν καλλιερ- γήσει καὶ ποτίσει οἱ ἀρχαῖοι διανοητές, πολἔµαχοι καὶ καλλιτέχνες. Αὐτὴ ἡ πίστη βοήθησε στὴν ἀνάπτυξη καὶ τὴν δόξα τῆς χιλιόχρο- νης Αὐτοκρατορίας τοῦ Βυζαντίου τῆς Ρωμανίας κατὰ τοὺς 'Ἱστορικοὺς τῆς Εποχῆς. Καὶ ἀκριβῶς ἡ πα- ραμέληση, ὁ Εξευτελισμὸς ς ΜΑ,’Ι:ΟΥ 'ὙπὸΚκων.[.Χο καὶ ἡ προσβολἡ αὐτῆς τῆς πίστης ἔφερε τὴν ἠθικὴ κα- τάπτωση καὶ πνευματικὴ παράλυση, ποὺ ὠδήγησαν γρήγορα στὴν τελικἡ πτώ- ση τῆς Αὐτοκρατορίας. Καὶ δυστυχῶς, γιὰ νὰ ἔλθουμε στὰ καυτὰ θέµατα τοῦ παρόντα, παρόμοια κα- τάσταση, σὲ γενικὲς γραµ- μὲς, ἀντιμετωπίζουμε καὶ μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου στὶς μέρες µας. Πολλὲς οἱ ὁμοιότητες μὲ τὴν περίοδο πρὶν τὴν ἅλω- ση. 'Ο βάρβαρος Ασιάτης Επιδρομέας πρὸ τῶν πυ- λῶν, ἔχοντας ἤδη δείξει κα- θαρὰ τὶς διαθέσεις του καὶ τὶς προθέσεις του. Τὸ ἔσω- τερικὸ μέτωπο κατακερµα- τισµένο, οἱ προσωπικὲς ἀν- τιζηλίες στὸ ἀποκορύφωμά τους, οἱ ξγωϊσμοί καὶ οἱ ϕι- λοδοξίες σκεπάζουν τὰ κρίσιμα προβλήματα καὶ σταματοῦν στὸ ξεκίνημά 1Ο ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗ Στὶς 30 Λήαίου τελέ- σθηκε στὸ κοιμητήριο ᾽Αγίου Νικολάου /εμεσοῦ, τὸ ἐτήσίιο μνημόσυνο τοῦ ἤρωα τῆς Κυπριακῆς ᾿Ελευθερίας, ἀγωνιστοῦ τῆς ΕΟΚΑ, ᾿Αριστοκλῆ ΑἎ- γουστή. Σ᾽ αὐτὸ παρέστησαν ἀντιπροσωπε]ες τοῦ ὅΣ- ΠΕΛ καὶ τῆς ΠΕΑ, ὁ βου- λευτὴς τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ, συναγωνι- στὴς τοῦ ἤρωα, Αὐγερινὸς Παπαρὲς κα) ἐκτιμητὲς Τῆς προσφορᾶς τοῦ ἀείμνη- στου ᾿Αριστοκλῆ στὴν /Πα- τρίδα. ο της κάθε προσπάθεια γιὰ Ενότητα καὶ συνεννόηση. Ἡ κοινωνία μὲ ἔκδηλα ση- µάδια διαφθορᾶς. ΄Η οἶκο- γΕνεια κλονίζεται, τὰ ἤθη Εκφυλίζονται, ἡ πλεονεξία, ἡ ἡδονοθηρία καὶ ὁ εὐδαι- μονισμὸς ἐξαπλώνονται συνέχεια. ΄Η ἀποθέωση τοῦ χρήματος, ἡ λατρεία τοῦ ὑλικοῦ κέρδους,ή τάση γιὰ Εξόντωση τοῦ ἀνταγωνι- στῆ, ἡ διάθεση γιὰ συκο- Φαντία καὶ ἡ Επιδειξιοµανία σκοτώνουν κάθε πνευµατι- κἡ καὶ ἠθικὴ ἀξία, σβήνουν τὴν εἰλικρινῆ ἀγάπη, καὶ Φιλία, καταστρἔφουν τὴν ψυχἠ τοῦ ἀνθρώπου. Μὰ εἶναι ἡ ψυχἠ ποὺ πά- νω ἀπ᾿ ὅλα θὰ καθορίση τὸν ἀγῶνα καὶ τὴν Ἐκβασή του. Πάνω καὶ ἀτιὸ Εξοπλι- σμοὺς καὶ χρήµατα καὶ ξΕ- νες Ενισχύσεις καὶ ὑποκρι- τικὲς ὑποσχέσεις εἶναι ἡ ψυχή, ἡ καρδιὰ, τὸ φΦρόνη- μα, τὸ ἠθικὸ, ποὺ θὰ ἀποτε- λἔσουν τὴ βάση κάθε ἔλπι- δοφόρου ξεκινήµατος γιὰ Λευτεριά, Αὐτοδιάθεση καὶ ᾿Εθνικὴ ᾿ Αποκατάσταση. Χωρὶς σφυρηλατημένο τὸ ἠθικὸ, ἀποφασισμένη καρδιὰ καὶ χωρὶςτὶς ᾿Ορθό- δοξες ἀρετὲς τῆς Ελπίδας, καρτερίας καὶ πίστης στὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, κάθε . ἀγώνας εἶναι καταδικασμέ- νος. Κιαὐτὸ εἶναι τὸ βασικὸ μήνυμα τῆς 29ης Μαϊου. 'Ἡ περιφρούρηση τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν καὶ τὸ ὑλιστικὸ κα- τρακύλισμα ὁδηνοῦν σὲ κερκόπορτες καὶ 'Αλώ- σεις. ᾿ Αντίθετα ἡ στροφὴ στὶς Ἑλληνορθόδοξες ἀξίες, ἡ ταπεινοφροσύνη καὶ ἡ ὑποταγὴ τῶν Εγωῖσμῶν ὁδηγοῦν στὴν ἀγωνιστικὴ ἑνότητα καὶ σὲ ἀνδραγαθή- µατα, σὰν τὸ παράδειγµα τῶν ὑπόδουλων, ποὺ μετὰ 400 χρόνια κατόρθωσαν νὰ ἀποτινάξουν τὸν βάρβαρο Τουρκικὸ ζυγό. Τοὺς Επιβλήθηκε αὖ- τὸς ὁ ζυγὸς γιατὶ πρῶτα οἱ Ἴδιοι εἶχαν ὑποδουλωθῇ ἐκουσίως στὸν ζυγὸ τῆς δι- αφθορᾶς καὶ τῆς σάρκας. Καὶ τὸν ἀποτίναξαν τὸν Ἴδιο αὐτὸ βαρὺ ζυγό, ὅταν πρῶ- τα ἀπολυτρώθηκαν ἀπὸ τὰ δεσμά τοῦ ὑλισμοῦ καὶ εὖ- δαιμονισμοῦ καὶ ἀναβατιτί- σθηκαν στὴν ζωογόνο πη- γἡτῆς Ορθόδοξης Πίστης. Τότε κατάλαβαν αὑτὸ ποὺ καὶ οἱ Ἕλληνες τῆς σύγ- χρονης Κύπρου πρέπει νὰ καταλάβουν: Τὴν βοήθεια δὲν θὰ τὴν δώσουν οἱ Φράγκοι καὶ οἱ Βόρειοι ἔἴτε Παπες, Ριὸς, ἤ Γενουᾶτες τοῦ τότε, ἔτε ΝΑΤΟ καὶ ΕΣΣΔ τοῦ σήµερα. 'Η μόνη βοήθεια ποὺ ὁδηγεῖ στὴν βέ- βαιη νίκη εἶναι ἡ βοήθειὰ τοῦ Θεοῦ, ἡ πίστη στὸν ξαυτό µας καὶ τοὺς συναν- θρώπους µας, ἡ διάθεση γιὰ ἑνότητα, συστράτευση καὶ λήθη τῶν παλαιῶν διχο- νοιῶν καὶ ἡ οἰκοδόμηση τῶν Επάλξεων τῆς ἀποφα- σιστικότητας στὸ ἄπαρτο κάστρο τῆς Ελληνικῆς ψυχῆς µας! 6ΟΝΙΚΟΟΦΥΛΑΚΑΟς ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 19582 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ Οκ. ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Σελίδα ό :Ἡ παγίδα Κυπριανοῦ Οἱ Προεδρικές ἐκλογές «Ἡ ἑβδομαδιαία Εφηµερίδα τῶν ᾽ Αθηνῶν «ΕΜΠΡΟΣ» δηµοσίευσε στίς 7 Μαϊου τό ἄρθρο πού ἀκολουθεῖ. Εκδότης καί διευθυντής τοῦ ΕΜΠΡΟΣ εἶναι ὁ κ. Αθανάσιος Παράσχος ἀπό τίς Κυδωνίες τῆς Μικρᾶς Ασίας πραγματικός Φλογερός Φίλος τῆς Κύπρου καί ὑποστηρικτής τοῦ κυπριακοῦ ἀγῶνος γιά Ελευθερία καί Εθνική ἀποκατάσταση ο ΟΙΣΧΕΣΕΙΣ ᾿ Αθηνῶν - Λευκωσίας ἔχουν προσλάβει νέαν µορφήν. Ὡς γνωστόν, ὁ Πρωθυπουργός κ. Α. Παπανδρέου, κατεδίκασετήν συνεργασίαν τοῦ Προέδρου κ. Κυπριανοῦ μέ τό κομμουνιστικόν ΑΚΕΛ. Τό δεύτερον ἀποτελεῖ, πλέον, τό µόνον ἔρεισμα τοῦ πρώτου. Ὅλες οἱ ἄλλες παρατάξεις στήν Κύπρο, ἔχουν διαχωρίσει τήν θὲσιν τους. Είτε παρητήθησαν οἱ Εκπρόσωποί τους ἀπό ὑπεύθυνες θέσεις, πού εἶχαν, ἔτε προέβησαν σε καταγγελίες. ο Ο ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΣ αὐτῆς τῆς συνεργασίας ἀποτελεῖ, στήν οὐσίαν Ἐπανάληψιν τῶν τετελεσµένων, πρό τῶν ὁποίων ὁ Μακάριος ἔθετε πάντοτε τάς Κυβερνήσεις τῶν ᾿ Αθηνῶν. Τετελεσμένων, πού εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα, τόν Ἐνταφιασμόν τῆς 'Ενώσεως. 'Ἡ Ελλάς, πάντως, δὲν ἡμπορεῖ νά ἔπιτρέψη, ὑπό τήν νεαν διαµόρφωσιν, τήν κατάστασιν τῆς «ἀνεξαρτησία» τῆς Κύπρου, τούς πειραματισμούς χάριν τοῦ κομματικοῦ συμφξροντοςτοῦ κ. Κυπριανοῦ. Οὔτε εἶναι νοητόν, στήν σκοπιµότητα αὐτήν νά θυσιασθῆ τό Εθνικόν συμφέρον τῆς Κύπρου. ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ -ἔστωκαί ψευδές - τῶν Δυτικῶν εἶναι ὅτι ὑπάρχει Φόβος, μὲ ἔνδεχομένην ἐπικράτησιν τῶν κομμουνιστῶν, σοβιετικῆς διεισδύσεως. 'ὍὉ κ. Κυπριανοῦ, με τήν συνεργασίαν του, βοηθᾶ καί στερεώνει αὐτήν τήν ἀντίληψιν, τήν ὁποίαν βεβαίως, Ἐκμεταλλεύονται οἱ Τούρκοι. ἸΚαΐ εἶναι γοερῶς ἀντιφατικόν, ἡ Ελλάς νά ἀγωνίζεται γιά τήν ἀνατροπήν Ἐπιχειρήματος Εναντίον τῆς Κύπρου καί ὁ Πρόεδρος τῆς Κύπρου νά ἔνισχύη αὐτό τό Ἐπιχείρημα. ο ΕΙΝΑΙ ἀδιανόητα τά συμβάντα. Οἱ κομμουνισταί οὐδέποτε ἠθέλησαν τήν Ενωσιν. ᾿Αντιθέτως τήν καταπολέµησαν μανιωδῶς, ἀπό 50 ἐτῶν. Τό 1929, γιά µίαν ἀκόμη φοράν, κυπριακή ἀντιπροσωπεία εἶχε μεταβῆ στήν ᾽Αγγλίαν καί ἀξίωνε τήν Ἔνωσιν. Καΐ ἰδού τί ἔγραφε τότε (στίς 18 Νοεμβρίου 1929) ὁ «Ριζοσπάστηο ὅπως, τελευταίως ὑπενθύμισεν ἀπογευματική ἐφημερίς: «Μιά ἀντιπροσωπεία κυπριακή ἀποτελούμενη ἀπό Έναν πίσκοπο, ἕνα δημοσιογράφο - βουλευτή καί νεαρό ἀγγλομαθῆ δικηγορίσκο, ἐξεστράτευσε στό /Λονδῖνο γιά νά ὑποβάλη τό ὑπόμνημα τοῦ κυπριακοῦ «λαοῦ» γιά τήν “Ενωσή του μέ τήν «μητέρα» Ελλάδα... Ποιοί φωνάζουν σήµερα στήν Κύπρο γιά τήν Ἔνωση Φωνάζουν ὅλοι οἱ Εκμεταλλευτές ἐμποροτοκογλύφοι, πλούσιοι χωριάτες, δεσποτάδες καὶ τά τσιράκια τους ψευτοδηµοσιογράφοι. Καΐ φωνάζουν γιατί ἔχουν οἰκονομικά συμφἔροντα ἀπό τήν Ένωση τῆς Κύπρου μὲ τήν “Ἑλλάδα. Νά ποῦ βρίσκεται ἡ µιά ἀπό τίς δυό αἰτες πού κάνουν τούς Λανίτηδες καί τούς ἄλλους νωτικούς τσαρλατάνους νά φωνάζουν. Οἱ Κύπριοι, φτωχοί ἔργάτες καί ἀγρότες πρέπει ν᾿ ἀγωνιστοῦν κατά τῶν ντόπιων Κυπρίων Εκμεταλλευτῶν τους, κατά τῶν Σνωτικῶν πού τούς καταπιέζουν καί τούς ληστεύουν καί πού ἀγωνίζονται γιά τήν παράδοσή τους ὑποχειρίων στὀν Ελληνικό ἱμπεριαλισμό. ᾿ Αγώνας Ἐνάντια στήν Ένωση, πού εἶναι ἱμπεριαλιστικός ζυγός. Νά ποιά εἶναι ἡ πολιτική γραµµή πού θ) ἀκολουθοῦν ἡ φτωχή ἀγροτιά καί οἱ Εργάτες τῆς Κύπρου». ϱ ΑΛΛΑ ὑπάρχει καί συνἔχεια ναρκοθετήσεωςτῆς ὁδοῦ, γιά τήν Ενωσιν, πού κορυφώνεται τό 1931 ὅταν, ἓνῶ ἡ Εθνική προσπάθεια φθάνει σὲ αἱματηράν ἔξέγερσιν κατά τῶν Αγγλων, τό Ἰομμουνιστικόν Ἰόμμα Κύπρου, ἀκριβῶς κατά τήν κρισιμωτέραν στιγµήν, καλεῖ τόν Λαόν της νά ἁἀγωνισθῃ γιά τήν «Κυπριακή Σοβιετική Δημοκρατία». ϱ ΚΑΙ, φυσικά δὲν χρειάζεται ἀναφορά στά γεγονότα τῶν τελευταίων ἐτῶν. Πάντως, τώρα τό κουμμουνιστικόν ΑΚΕΛ, ὑπεραμυνόμενον τῆς τόσον ἔπωφελοῦς συνεργασίας, ἐπιτίθεται κατά τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Α. Παπανδρέου. Καΐ µεταξύ ἄλλων, τοῦ... ὑπενθυμίζει ὅτι ὁ κ. Κυπριανοῦ δέν εἶναι νομάρχης του καὶ ὅτι εἶναι «ἀνεπίτρεπτη ἔπέμβασις στά Εσωτερικά τῆς Κύπρου». Τί λόγος! Καί πόση πειστικότης! Καΐ, βέβαια, ὁ κ. Κυπριανοῦ δὲν εἶναι νομάρχης! Αλλά καί δὲν ἠμπορεῖ νά εἶναι πρόεδρος µόνον τῶν κομμουνιστῶν. 'Όπως καί, Επίσης, δέν ἠμπορεῖ νά παγιδεύση τήν ' Ελλάδα, με τετελεσμένα, πού ὑπονομεύουν τήν Κυπριακήν ὑπόθεσιν ἀλλά, συγχρόνως, καί νά δημιουργηθοῦν θεματα στήν Ἑλληνικήν Εξωτερικήν πολιτικήν. ᾿Επ᾽ αὐτοῦ, εἶναι στή συντριπτική πλειοψηφία του, σύμφωνος ὁ. κυπριακός Λαός. Καΐ, βεβαίως, ὁ 'Ελληνισμός... ᾽Αγαπητή Σύνταξις, Μέ τήν ἀνακοίνωσιν τῆς κοινοπραξίας ΑΚΕΙ καί ΔΗΚΟ, διά συνεργασίαν µέ σκοπόν τήν ἀνάδειξιν τοῦ κ. Σπύρου Κυπριανοῦ ὡς Προέ- ρου τῆς Δημοκρατίας εἰς τήν ἑπομένην πενταετίαν͵ ἔγινε ἕνα µεγάλο ἄλμα εἰς τήν πολιτικήν ζωήν τοῦ τόπου. Διότι ὅπως προκύπτει ἀπό τήν κοινήν ἆνα- κοίνωσιν τῶν δύο κομμάτων καί τάς δηλώσεις τοῦ Προέδρου Κυπριανοῦ, δέν πρόκειται ἁπλῶς διά παροχήν ἐκλογίικῆς, ὑποστηρίξεως ἀπότό ΑΚΕΛ εἷς τό ΔΗΚΟ διά νἁ ἀναδείξει τόν ὑποψήφιον του, ἀλλά διά συµ- Φωνίαν συγκυβερνήσεως τῆς Κύπρου ἀπό τά δυό κόμματα. Μέ τήν συµφωνίαν τό ΔΗΚΟ καί ὁ Πρόεδρος Κυπρι- ανοῦ, ἐγχώρισαν ἐξουσίες. εἰς τό ΑΚΕΛ, τὀ ὁποῖον εἰς τό ἑξῆς ἐπωμίζεται τήν εὐθύνην διά τήν διακυβέρνησιν τοῦ τόπου. Τό ΑΚΕ/ εἰσέρχεται καί ἐπίσημα εἷς τήν Κυβέρνησιν, ἀφοῦ ὄχι µόνον ἔχουν διορισθεῖ Ὕπουρ- γοί οἱ ὁποῖοι πρόσκεινται εἷς αὐτό ἤ τυγχάνουν τῆς ἐγκρί- σεως του, ἀλλά καί ὅλοι οἱ Ὑπουργοί ἔλαβαν ἐντολάς ἀπό τόν Πρόεδρον νά πορευθοῦν καί νά ἐφαρμόσουν τό νέον κυβερνητικόν µίνιµουµ πρό- γραµµα, τό ὁποῖον κἀτήρτιοετό ΑΕΕ καί διότι αὐτό εἰς τήν πραγματικότητα συμβαίνει. ᾽Από µίαν ἁπλῆν ἐξέτασιν τοῦ µίνιµουµ προγράµµατος, Φαίνεται ὅτι εἰς αὐτό περιέχον- ται θέσεις, πού ἦσαν κοινά καί γενικά ἀποδεκτές ἀλλά καί θέσεις πού εἶναι καθαρά θέσεις τοῦ ΑΚΕΛ. Επομένως τό νέον στοιχεῖον εἷς τό πρόγραμμα κυβερνητικῆς πολιτικῆς εἶναι οἱ θέσεις τοῦ ΑΚΕ/. Ἔτσι οὐσιαστικά τό ΑΚΕΛ κυβερνᾶ τόν τόπον καί ἐφαρμό- ζει τό πρόγραµµα του, χωρίς νά ἔχει διεκδικήσει ἐπίσημα αὐτό Τό δικαίωµα καί νά ζητήσει τήν λαϊκήν ἔγκρισιν. Πρός αὐτήν τήν σταλινικήν πορείαν, ὁδηγεῖ μέ µαθηµατ- κήν ἀρκίβειαν πἠν Κύπρο, ἡ ἑρμαφρόδιτη καί ἀφύσικη συµ- µαχία τοῦ ΑΚΕ/καίτοῦ ΔΗΚΟ. Όταν ὅμως ὁ κ. Σπῦρος Κυπρι- ανοῦ εὑρεθεῖ ἀντιμέτωπος μέ τήν ἱστορίαν θά τόν καταδικά- σης ὡς ἡγέτην, διότι ἐζημίωσε τήν Κυπριακήν ὑπόθεσιν, μᾶς ὁδήγησεν εἰς ἀπόγνωσιν ἀἁπότό µόνο στήριγµά µας τήν Ἑλλάδα, συνἐτρφετόµέτωπον τοῦ ἀγῶνος καί ὅλα αὐτά μὲ µοναδικὀν σκοπόν νά διατηρή- σει µίαν ἀποδυναμωμένην Προ- εδρίαν, στηριζόμενος εἰς τά δεκανίκια καί τάς ψήφους τοῦ Κομμουνιστικοῦ ΑΚΕΛ, τοῦ κόμματος ἐκείνου πούκατεπρό- δωσε Τόν ἀπελευθερωτικόν ἀγῶνα τῆς ΕΟΚΑ καί πού καθύ- βρισε μέ τόν πλέον ἀναίσχυν- τον τρόπον τόν Πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδας, Ιόν ᾿Ανδρέαν Παπανδρέου. Φιλικώτατα ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ- ΔΗΣ Πρόεδρς ΕΠΕΚΑ ΛΑΡΝΑΚΑ εδενίζει ᾿ΕΝΤΟΝΟ ΔΙΑΒΗΜΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΑΤΟ 1 ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Τήν παραβίαση τοῦ “Ἑλληνικοῦ ἐναέριου χώρου παρακολούθησε καί ὑπαρχηγός τοῦ ΝΑΤΟ ΑΘΗΝΑ, 17/5. Υπ.) -- Ἔντονο διάβημαπρόςτό ΝΑΤΟ ἔκανε, σύμφωνα μἐπληροφορί- ες, ἡ ἑλληνική κυβέρνηση γιά τίς παραβιάσεις τῶν Τούρκων στόν ἑναέριο χῶρο µας κα τό προειδοποίησε, ὅτι δέν μπορεῖ πιά νά ἐγγυηθεῖ, ὅτι δὲν θά ὑπάρξει ἑλληνική ἁπάντηση στίς τουρκικές προκλήσεις. ᾿Η ἑλληνική προειδοποίηση ἔγινε καί πρός τόν ὑπαρχηγό τοῦ ΝΑΤΟ Βρεττανό πτέραρχο ᾿Αρχή συνεπείας καὶ θάρρους Εὐτυχῶς πού ὁ Λαός ἀρχί- ζει νά διαθέτει ἰσχυρό αἰσθητή- ριο, ὥστε νά ἀντιλαμβάνεται, ὅτι τό ΑΚΕΛ µόνο σὲ περιπε- τείας θά περιπλέξη τόν τόπον, καί οὐδὲν πρόβλημα ἡ Κυβέρ- νησις θά μᾶς λύση. “Ἡ ἁλαζονεία πού διακα- τέχειτό σημερινό κατεστημένο, Εξουδετερώνει κάθε γνήσια Έκφραση τοῦ πολιτικοκοϊινωνι- κοῦ µας συστήµατος καί ἕκμη- κάθε ἐλπίδα διά κοινωνικάς καί οἰκονομικάς μεταρρυθμίσεις, καθ᾽ ἅς προ: επαγανδίζουν τά δύο ἑτερώ- νυµα κόµµατα ΑΚΕΛ-- ΔΗΚΟ, περί τοῦ ἀντιθέτου. Εὐτυχῶς πού ὑπάρχουν ὁρισμένοι τίµιοι πατριῶται στάς τάξεις τοῦ Κυβερνῶντος κόμματος, πού .ἀσφαλῶς θά ἀντπαχθοῦν καί θά διαχωρί- σουν τήν θέσιν των ἀπό τήν πολιτικήν τῆς ἐπισήμου ἡγε- ᾿ σίας των, ἡ ὁποία παραχωρεί σταδιακῶς τήν ἔξουσίαν στήν ᾿Ακελικήν ἡγεσίαν καί πού δὲν θά ἤθελαν ἀσφαλῶς, µε κανξ- ναν τρόπον νά συνδέσουν τήν προσωπικήν των ἀξιοπρέπειαν μὲ τήν ἀρχομανίαν ἰοῦ Προξ- δρου των. 'Ο λαός θά κληθῆ συντόμως νά ψηφίση πρὀεδρον τῆς νξας πενταετίας. 'Ο λαός ζητᾶ ἐπιμόνως ἀλλαγή. ᾽Ἁλλαγή τήν ὁποίσν δέν µπο: ροῦν νά δώσουν τά δύο ἁμαρ- πωλά κατεστηµένα. 'Η Ελεύθερη: ψῆφος θά ἐπιτρέπη. τήν Εκλογήν µεταξύ δύο ἥ κα περισσοτέρων ἀντιπάλων παρατάξεων, καί ὅταν ὑπάρχει Ελευθερία ἐκφράσεως, ἡ ἀλλαγή θά εἶναι πραγµατικό- τττης. τητα Τό καθῆκον ὅλων, ἀνε- ξαρτήτως πολιτικῶν ἀποχρώ- σεων ἑνός ἑκάστου ἓξ᾽ ἡμῶν, εἶναι νά ἀντισταθοῦμεν μὲὅλας µας τάς δυνάµεις, γιά νά άνα. τρέψωμµεν τά ἀνίερα σχέδια αὐτῶν πού ὁδηγοῦν τά οἴκονο». µικο - πολιτικά µας πράγµατα, µακράν τῆς ᾿Εθνικῆς των πορείας. Ας ἀφήσωμέν τά Εσωτερικά σκάνδαλα πού ὁ λαός ἐπί µακρόν γίνεται παῄ-, γνιο τῶν ποικιλοµόρφων ἆνου-᾽ σιουργηµάτων τῆς κομπίνας καί τῆς ἐκμετάλλευσις τῶν κάθε λογῆς ἁπατεώνων τῆς Κυβξρνησις καί ἄς συνειδητο . ποιήσωµεν ἐπιτέλους, ὅτι τό. Εθνικό µας θέµα θά καταβα- θρωθῆ ἀπό τήν λαίλαπα τῆς. κομμουνιστικοποιηµένης αὐὖ- τῆς συμπραξίας ΑΚΕΛ--. ΔΗΚΟ. ὦ]ήλφεν ἡ ὥρα, πού ἡ ἑνό- νάι ἀναπόφευκτα ἀναγ- καία ὅλων τῶν πολιτικῶν δυνάµεων, διά νά ἁπαλλάξω- μεν τόν λαόν µας ἀπό τούς. Εξτρεμιστάς τοῦ μίσους καί τούς µονοπωλητάς τῶν δῇθεν δημοκρατικῶν πατριωτικῶν δυνάμεων. . Ἠλθεν ἡ ὥρα νά ἁπαγκι- στρωθῆ ὁ τόπος µας ἀπό τήν λαίλαπα τοῦ κομμουνιστικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ, πού σάν βρωµερή ἀράχνη περπιλέκει µε τούς ἱστοῦς της, κάθε τί τό Εθνικό καί Ελληνικό. Αἱ προ-. σεχεῖς Προεδρικαί ἐκλογαί, θά . εἶναι µία ᾿Αχή θάρρους κα συνεπείας. ) Θράσος Γεωργιάδης - ΛΕΜΕΣΟΣ ᾽Απὸ τὴν Επίσκεψη Κυπριανοῦ στὴν ᾿ Αθήνα Παραλειπόμενα τῆς... συµπαρατάξεως 'Ἡ Εβδομαδιαία πολιτική καί οἰκονομική Ἐπιθεώρηση «ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» ἡ μοναδική στό εἶδος στόν '᾿Ελληνικόν χῶρον: στήν Έκδοση της 11---17 ]ουνίου ἀναφερόμενη στήν Ἐπισκεφή τοῦ κ. Κυπριανοῦ ἀρχὲς Ιουνίου στήν ᾿ Αθήνα γράφει µεταξύ ἄλλων καί κάτω ἀπό τὀν τίτλο «ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΤΗΣ... ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ». ΤΗΝ ΔΥΣΦΟΡΙΑ τοῦ κ. Παπανδρέου γιά τήν πολιτική συνεργασία τοῦ κ. Κυπριανοῦ μὲ τὸ ΑΚΕΛ, ὑπεγράμμισε ἡ Φφανερή ψυχρότητα μὲ τήν ὁποία ἀντιμετώπισε ἡ κυβέρνηση τῆς ᾿ Αθήνας τήν Ἐπίσκεφη τοῦ Κυπρίου Προέδρου. Ὁ κ. Κυπριανοῦ ὁ ὁποῖος πάντα σὲ δηλώσεις του στήν Κύπρο ἀπέδιδε τήν Ένταση τῶν σχεσεών του με τόν κ. Παπανδρέου σε «παρεξήγηση», ἤλπιζε ὅτι ὁ διευθυντής τοῦ διπλωματικοῦ του γραφείου κ. Μιχαηλίδης καί ὁ Ἕλληνας πρέσβης στή Λευκωσία κ. Ζαχαράκης, πού ἦλθαν µιά ἡμερα νωρίτερα στήν ᾿ Αθήνα θά εἶχαν Επιτύχει νά δημιουργήσουν τίς προὐποθέσεις γιά µιά ἀτμόσφαιρα πού θά Ἐλιωνε τόν «πάγο». Οἱ προσδοκίες του ὅμως διαψεύσθηκαν καί ἡ κυβέρνηση τοῦ κ. Παπανδρέου δὲν ἔχασε καμιά εὐκαιρία νά ἔκδηλώσει τήν παγερή της στάση. Ἔτσι: 1. Στό ἀεροδρόμιο τοῦ Ελληνικοῦ ὑποδέχθηκαν τόνκ. Κυπριανοῦ ὁ ὑπουργός τῶν ᾿Εξωτερικῶν κ. Χαραλαμπόπουλος ὁ ὁποῖος περίπου τόν ἀπήγαγε, ἀφοῦ τόν Επιβίβασε ἀμέσως στό αὐτοκίνητό του, πού ἀνεχώρησε γιά τό ξενοδοχεῖο τῆς «Μεγ. Βρετανίας», ὅπου καί διέἔµεινε ὁ Κύπριος Πρόεδρος. Καί γιά πρώτη φορά δὲν ὑπῆρξαν στήν ἄθουσα τῶν Επισήμων τοῦ ἀεροδρομίου οὔτε δηλώσεις στούς δημοσιογράφους οὔτε Φωτογραφίες καί ἀκομη οὔτε τηλεοπτική κάλυψη τῆς ἀφίξεως τοῦ κ. Κυπριανοῦ 2. Οἱ τηλεοράσεις τῆς ΕΡΤ καϊτῆς ΥΕΝΕΔ ὑποβάθμισαν τήν ἔϊδηση τῆς ἀφίξεως τοῦ κ. Κυπριανοῦ, τήν ὁποία µετάδωσαν μὲ τέσσερις λεξεις στὁὸ τέλος τῶν εἰδηδεογραφικῶν τους δελτίων καί ἀφοῦ προηγήθησαν Εκτενῆ κινηματογραφημἒένα ρεπορτάζ γιά τό «Ράλλυ Ακρόπολις» καί τήν µεταφορά τοῦ Φωταειριου 3. Τήν Ἑπόμενη τῆς ἀφίξεως τοῦ κ. Κυπριανοῦ ἧρθε στήν ᾿Αθήνα ὁ Κύπριος ὑπουργός τῶν ᾿Εξωτερικῶν κ. Ρολλάνδης, τὀν ὁποῖον ὑποδέχθηκε στό ἀεροδρόμιο µόνον ὁ Κύπριος πρεσβευτής κ. Χατζημιλτῆς καί οὐδείς ἀπό ἔχληνικῆς πλευρᾶς, 4. Οἱ πρῶτες συνομιλίες διεξήχθησαν τό Σάββατο τό ἀπόγευμα στό Πολιτικό Γραφεῖο στή Βουλή, σὲ Επίπεδο ἀντιπροσωπειῶν. Γιά πρώτη φορά ὁ κ. Παπανδρέου δὲν ὑποδέχθηκε τόν κ. Κυπριανοῦ στήν Εξωτερική εἴσοδο τοῦ Πολιτικοῦ. Γραφείου ἀλλά τὸν περίµενε στήν ἄἴθουσα συσκέψεων. Καί γιά πρώτη φορά δὲν ὑπῆρξε ἰδιαίτερη συνομιλία τῶν δύο ἀνδρῶν. δ,. Οἱ συνομιλίες Επανελήφθησαν τήν Κυριακή στίς 7 τὸ ἀπόγευμα στό Καστρί καί πάλι σὲ Επίπεδο ἀντιπροσωπειῶν. Κα ἓνῶ οἱ συνομιλίες τερµατίσθηκαν τήν 9η νυκτερινή, γιά πρώτη φορά ὁ κ. Παπανδρέου δὲν κράτησε γιά γεῦμα τόν κ. Κυπριανοῦ. 6. Μετά τό πέρας τῶν συμομιλιῶν τῆς Κυπριακῆς ὁ Κύπριος Πρόεδρος ἔξεφρασε τήν Επιθυμία καί γιά µιά νες συνάντηση τήν ἑπόμενη. Ωστόσο ὁ πρωθυπουργός δὲν θεώρησε σκόπιµη τήν παρουσία τους σὲ να συνάντηση. 6. Μετά τό πέρας τῶν συνομιλιῶν τῆς Κυριακῆς ὁ Κύπριος Πρόεδρος ἔΕξεφρασε τήν Επιθυμία καὶ γιά µιά νξα συνάντηση τήν ἑπόμενη. Ώσιόσο ὁ πρωθυπουργός δέν θεώρησε σκόπιµη τήν παρουσία τους σὲ νἑα συνάντηση. Ἔτσι, τήν Δευτέρα ὁλοκληρώθηκαν οἱ συνομιλίες στό ὑπουργεῖο τῶν ᾿Εξωτερικῶν, σε Επίπεδο Ἐπίσης ἀντιπροσωπειῶν, καί μὲ ἐπικεφαλῆς τὀν Κύπριο ὑπουργό καὶ τόν Ἕλληνα ὑπουργό ᾿Εξωτερικῶν κ.κ. Ρολάνδη καί Καψῆ. 7. Γιά πρώτη φορά οἱ Ελληνο-Κυπριακἒς συνομιλίες δὲν ἔτυχαν τηλεοπτικῆς καλύψεως καί γιά πρώτη φορά µετά τό πέρας τους δὲν ἔγιναν δηλώσεις σε δημοσιογράφους! 8. Δέν ὑπῆρξε µετά τόν τερματισμό τῶν συνομιλιῶν κοινὀ ἀνακοινωθέν. ᾿Εκδόθηκε µόνον μιά τυπική κυβερνητική ἀνακοίνωση πού κυρίως ὑπογράμμιζε ὅτι οἱ συνομιλίες διεξήχθησαν μέ τήν εὐκαιρία τῆς διελεύσεως τοῦ κ. Κυπριανοῦ γιά τήν Ν. 'ὝὙόρκη, ὅπου, θά εἶχε συνάντηση μὲ τὀν Γ.Γ. τοῦ Ο.Η.Ε. ις. Γκουεγιάρ. Γιά πρώτη φορά ἡ ἀνακοίνωση ΔΕΝ ἀνέφερε λέξη γιά ἔγκαρδιότητας» «σύμπτωση ἀπόψεων», γιά «κοινή γραµµή ᾿Αθηνῶν - Λευκωσίας», «περαιτέρω πορεία τοῦ Κυπριακοῦρκαί γιά τίς διαδικασίες ἤ χειρισμούς πού θά Επιλεγοῦν. «ἀτμόσφαιρα γιά γιά τήν τούς Καί τελος δὲν ἀνέεφερε λεξη. σχετικά μέ τήν «παρεξήγηση» πού ὁδήγησε οτήν Ένταση τῶν σχέσεων Παπανδρέου - Κυπριανοῦ. Πέρα ὅμως ἀπό τήν παγερή στάση τῆς κυβερνήσεως πρός τόν Κύπριο Πρόεδρο, πού ὑπογράμμιζε τήν δυσφορία τοῦ Ἕλληνα πρωθυπουργοῦ καί ἀπό τίς παραλείψεις τῆς κυβερνητικῆς ἀνακοινώσεως πού ἀπεκάλυπταν τήν διάσταση τῶν ἀπόψεων τους ὑπάρχει καί µιά ἀκόμη Επισήµανση: Οἱ. ἀθηναϊκἒς Εφημερίδες σχεδόν ἀγνόησαν τήν Επίσκεψη Κυπριανοῦ. Τήν ἄφιξη του καί τίς ἐδῶ συνομιλίες του ἀνεφεραν με λίγες γραμμές, ἐνῶ σὲ καµιά Εφημερίδα δὲν δημοσιεύθηκε φωτογραφία του. Καΐ ἕνα παράδοξο. Τήν ψυχρότητα πού ἀντιμετώπισε στήν ᾿ Αθήνα ὁ κ. Κυπριανοῦ κυβερνητική ἀνακοίνωση στή Λευκωσία μετέφρασε ἀτμόσφαιρα σε... Εγκαρδιότητος!» ὅπου κατά σύμπτωση βρισκόταν. “Ο Βρεττανός πτέεραρχος µάλι- ὁποῖος Εμφανίστηκε νά ἐκφράζει στα, λενε οἱ Ἴδιες πληροφορίες, τήν Ἐκπληξή του. Επικοινώνησε μὲ τὀν Ρότζερς, ὁ Σημειώνεται ὅτι ὁ στρατηγός πέντε μέρες μάλιστα µετά τίς ΑΑΓΕΡΙ.--.. Σημαντικό ἄβχαιο ὑποσχέσεις του Τούρκου πρωθυ- μεί ἂμ ἷς οὓς Ρωμαῖ- πουργοῦ στή διάσκεψη τοῦ ΝΑ- νει ἀμορεῖς Ἑλλην ης :Ῥωμαὶ ΤΟ ὅτι δὲν θά ἐπαναληφθοῦν οἱ κοὺς καὶ Φοινικοὺς ἀνακάλυψε τουρκικές παραβιάσεις γιά νά στὸν Εἐυθὸ θαλασσίας περιοχῆς ἡ ἀνοίξει ὁ δρόμος στόν ἕλληνο- Ἓνωσι Νεολαίας τῆς πόλης Ανα Τουρκικό διάλογο. μπα. Σύμφωνα μὲ τοὺς ἀρχαιολόγους οἱ ἀμφορεῖς, ποὺ διστηροῦνται σὲ ἀρίστη καπστασι, θὰ πρέπει οντὰ: ἀμφορεῖς μικῆς ἀεροπορίας Σαχίκαγια γιά ἀπὸ μό νά ὑπογραμμίσει τή διαφωνία του Πηγές τοῦ ΝΑΤΩ, σὲ µιά προ- σπάθεια νά συγκρατήσουν τήν Ἑλληνική κυβέρνηση, ἔμφανίζουν τίς προκλήσεις ὡς πρωτοβουλία χι , θρέθηκε καὶ µία ἄγκυρα λυδδο. Ἑλληνικοι Ρότζιερς θά ἐπισκεφθεῖ στίς 25 Ιουνίου τήν Αγκυρα καί ὁπωσ- θησαυροὶ δήποτε θά συζητήσει με τούς Τούρκους στρατιωτικούς ἡγέτες θρέθηκαν τό. Ἑλληνικό ᾿διάβημα διαµαρτυρί- στὸ Ἀλγέρι ας γιά τίς τουρκικές προκλήσεις, Πήτερ Τέρρυ, ὁ ὁποῖος, σύµφωνα μέ τίς Ἴδιες πληροφορίες, παρακολούθησε τίς τουρκικές παραβιάσεις ἀπό τό ᾿Αρχηγεῖο τῆς 28ης Τακτικῆς ᾿Αεροπορικῆς Δύναμης στή Λάρισσα, στή συμφωνία τοῦ Τούρκου πρω- θυπουργοῦ Οὐλουσοῦ με τήν ἕλ- ληνική κυβέρνηση γιά τήρηση - τοῦ «µμορατόριουμ». Προσθέτουν μάλιστα οἱ Ἴδιες νατοϊκἒς πηγές, ὅτι ὁ στρατηγός Ρότζιερς στήν Αγκυρα θά ζητή- σει νά Εγγυηθεῖ τό «μορατόριουμ» ὁ ἀρχηγός τῆς τουρκικῆς χούντας στρατηγός ᾿Εβρέν. Ὅπως Έγινε γνωστό, ὁ ὑπαρχη- γός τοῦ ΝΑΤΟ πτέραρχος Τέρρυ στή χθεσινή συνάντηση πού εἶχε μὲ τούς ὑφυπουργούς ᾿Εθνικῆς Αμυνας κ.κ. ᾿Αντώνη Δροσογι- άννη καί Γιῶργο Πέτσο, τόν ἁρ- χηγό ΓΕΕΘΑ, ναύαρχο κ. Θ. Ντεγιάννη καί τούς τρεῖς ἄρχη- γούς ΓΕΣ, ἀντιστράτηγο κ. Δημ. Παναγόπουλο, ΓΕΝ, ἀντιναύαρχο κ. Νις Παππά καὶ ΓΕΑ ἀντιπτ- ῥραρχο κ. Νικ. Κουρή, ἔξεφρασε τή λύπη του γιά τήν ἀσυνέπεια τῆς Τουρκίας καὶ προσφέρθηκε νά βοηθήσει τήν ὑπόθεση «μέ τίς καλὲς του ὑπηρεσίες. ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΣΤΟΝ Ι.Ε.Α. Συνεχίζεται ὁ ἀγῶνας τῶν ᾿Ιρλανδῶν πατριωτῶν ᾿Ο πρωθυπουργός.καί ὑπουργός ᾿Εθνικῆς Αμυνας κ. ᾿ Ανδρέας Παπανδρέου, µετά τίς νξες τουρ- κικές προκλήσεις, Έκανε σύσκεψη μέ τήν ἡγεσία τῶν -Ενόπλων Δυ- νάµεων καί ἀτιοφασίστηκε ---κατά πληροφορίες-- ἡ Ελλάδα νά ἐπιδείξει ψυχραιμία καί Ἑτοιμότητα καί νά δώσει µάχη στόν διπλωµα- τικό τοµέα. Ἡ Έγκυρη εφημερίδα τῆς Θεσσαλονίκης «Ελ- ληνικὸς Βορρᾶο ποὺ ἀντι- πολιτεύεται τὴν Κυβέρνη- ση Παπανδρέου, Έγραψε στὶς 16 Μαΐου 1982 τὸ ἀκό- λουθο σχόλιο σχετικὰ μὲ τὶς κατηγορίες τῶν κυπρίων κομμουνιστῶν καὶ συνο- δοιπόρων ἐναντίον τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως. «Οἱ σχῖσεις μεταξὺ ᾿Αθηνῶν - Λευκωσίας βρί- σκονται στὸ χειρότερο ση- μεῖο τους. Οὔτε ποὺ μιλι- οὔνται πιὰ ὁ Πρωθυπουρ- γὸς τῆς Ελλάδος καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Αὐτὸ πέτυχε ἡ κυπριακὴ πολιτικὴ Πα- πανδρέξου. Στὴν Λευκωσία δημιουργήθηκε ἀπὸ τὸ ΑΚΕΛ ἕνα σαφῶς ἀνθελ- ληνικὸ µέτωπο, ποὺ μα κ καταιγιστικὰ ἐναντίον τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως.' Οἰκομμουνιστές, ἀπὸ δῶ κι ἀπὸ τὸ νησί, τὴν καταγγξλ- λουν γιὰ «ὠμὴ ἔπεμβαση στὰ Εσωτερικὰ ἓνὸς ἀνε- ξάρτητου κράτους», ἐπειδὴ Εξαναγκάσθηκε, Εμπρὸς στὶς πελώριες εὐθύνες της γιὰ τὴν τύχη τοῦ ἕλληνι- σμοῦ, νὰ ἀποδοκιμάση τὴν συμφωνία ΑΚΕΛ - Κυπριανοῦ. Σύμφωνοι. Τώρα αὐτὴν τὴν συµ- Φωνία - τορπίλλη, ποὺ τίνα- ξε στὸν ἀέξρα τὴν κοινὴ γραμμὴ ᾿Αθηνῶν Λευκωσίας, τὴν ἀναγορεύ- ει σὲ δόγµα τῆς κυπριακῆς πολιτικῆς ἡ... Σοβιετικὴ Ἕνωση. Αὐτοπροσώπως καὶ ὄχι μὲ ὑπηρέτες. Μι- λώντας προχθὲς στὸ 15ο Συνξδριο τοῦ κοµµουνιστι- κοῦ ΑΚΕἠ ὁ ἀπεσταλμένος τῆς Μόσχας σ. Γκρόσου, μἒ- λος τῆς Κεντρικῆς ᾿Επι- τροπῆς τοῦ Κ.Κ.Σ.Ε. εἶπε: γιὰ τὴν ἀποδοκιμασθεῖσα ἀπὸ τὴν Ελλάδα συµφω- νία Κυπριανοῦ - ΑΚΕΛ: «Ἡ Εμφάνιση ἑνὸς τᾶ- τοιου προγράµµατος οι.) ἀποδείχνει τὴν ἆνα- γνώριση τοῦ πολύχρο- νου ἀγώνατῶν Κυπρίων κομμουνιστῶν γιὰ τὴν Ἑνότητα τῶν δηµοκρα- τικῶν καὶ ἀντήμπεριαλι- στικῶν δυνάµεων τῆς χώρας σας, ποὺ ἀποτε- λεῖϊ τὴ µοναδικἡ προῦύπό- θεση γιὰ νὰ ἄποκρου- στοῦν οἱ µηχανογραφίες τοῦ ἱμπεριαλισμοῦ καὶ γιὰ νὰ Εταιτευχθεῖ μιὰ δί- καιη διευθέτηση τοῦ Κυπριακοῦ». ν Αὐτὸ μάλιστα! Εἶναι ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥ Πέτυχε τὴ διεθνοποίηση| πράγµατι ὠμὴ ἔπεμβαση στὰ ξσωτερικὰ τῆς Κύπρου. Καὶ µάλιστα ἀπὸ ξένη Δύ- ναµη, ποὺ οὐδέποτε κατα: δίκασε τὴν τουρκικὴ εἰσβο- λή. ᾿Επὶπλέον ὁ σοβιετικὸς κομµισάριος ὑπαγορεύει κατ᾽ εὐθεῖαν τὴν αἰχμάλω- τή του κυπριακὴ κυβέρνη- ση τὴν Εξωτερικὴ πολιτικὴ της! 'Αλυσιδωτὲς ἔκρήξεις βομβῶν στὰ θεμέλια τῆς Εθνικῆς πολιτικῆς. Πρόκει- ται γιὰ μοναδικὸ Επίτευγµα τοῦ Πρωθυπουργικοῦ ταξι- διοῦ στὴν Κύπρο. 'Η Κυ- πριακὴ Δημοκρατία µαλώ- νει μὲ τὴν Μητέρα Πατρίδα καὶ κάνει «κολλλεγιώ μὲ τὴν Σοβιετικὴ Ενωση! Εὖ- γε. Αθλος. Πραγματική... διεθνοποίηση!» ΧΑΡΑΛ. ΓΙΩΡΓΑΛΑΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝ Ι κατὰ τῶν ”Αγγλων ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ Μ.ΣΑΝΤΣ Ἔνας συμπληρώθηκε στίς ὅ Μαϊου, ἀπό τόν θάνατον τοῦ ᾿Ιρλανδοῦ ἀντάρτου καί βουλευτοῦ τοῦ «Δημοκρατικοῦ ᾿]ρλανδικοῦ Στρατοῦ», στίς φυλακές Μαίηζ, Μπόμπυ Σάντς 27 χρόνων. 'Ο Μπόμπυ Σάντς ἀρνήθηκε νά παίρνειτροφή γιά 66 µέερες σὲ Ένδειξη διαμαρτυρίας γιά τίς καταπιέσεις τῶν πολιτικῶν κρατουμένων, μελῶν τοῦ χρόνος Τελευταῖα Εκπρόσωπος τῆς ὀργανώσεως δήλωσεν: «Παρά τούς κινδύνους, θά παραµείνουµε στίς θέσεις μας καί θά Ἐκτελέσουμε τό καθῆκον µας, γιά τόν μάρτυρα λαό τῆς Β. ᾿Ἰρλανδίας. Στά ἑπόμενα 2--3 χρόνια ὁλόκληρος ὁ κόσμος θά ἀντιληφθεῖ τί Ἐπετυχεν ὁ Μπόμπυ Σάντς καί τά ἄλλα ἀδελφια µας με τόν θάνατο τους. Στίς τάξεις τοῦ στρατοῦ µας ”ὰλρλαν δικο ῦ ὑπάρχουν αὐτήντήν στιγµή Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ, πού ἀγωνίζονται γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς πατρίδος ἀπό τήν ᾽ Αγγλία καί τήν Ένωση της μὲ τήν Ελεύθερη Ιρλανδική Δημοκρατία. 'Ο θάνατος του, συγκίνησε ὁλόκληρον τόν κόσµο καί πυροδότησε ἀκόμη µιά φορά τήν ἀγανάκτηση τοῦ ᾿Ιρλανδικοῦ λαοῦ κατά τῶν ἄγγλων δυναστῶντου. Τόν Μπόμπυ Σάντς, ἀκολούθησαν ἄλλοι Εννέα πολιτικοί κρατούμενοι, πατριώτες µέλη τοῦ ΙΡΑ. µέσα σὲ ἔλάχιστο χρονικό διάστηµα, χωρίς νά κατορθώσουν νά συγκινήσουν τήν ἀγγλική κυβέρνηση. Οἱ ἀπεργίες πείνας τῶν ἱρλανδῶν πατριωτῶν, ἔφεραν στό φῶς, τά πολυάριθµα καί παντοειδῆ προβλήματα τά ὁποῖα ὑφίστανται οἱ ἱρλανδοί τῆς κατεχοµένης ἀπό τούς ἄγγλους Β. ᾿Ιρλανδίας. Εἶναι γεγονός ὅτι οἱ ἀπεργίες πείνας καί οἱ θάνατοι τῶν μελῶν τοῦ ΙΡΑ, δὲν κατώρθωσαν νά πετύχουν καθεστώς πολιτικῶν κρατουμένων γιά τά µέλη τοῦ Ἰάρλανδικοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ. Ὅμως πέτυχαν νά κερδίσουν τήν παγκόσιο ὑποστήριξη καί τά μέλη τοῦ ΙΡΑ, αὐξήθηκαν μέ τίς νες προσχωρήσεις νεαρῶν ἱρλανδῶν.. τόσα µέλη, ὅσα δέν ἐἔίχαμε Ελπίσει ὅτι θά ὑπῆρχαν». ᾿Από τό 1969 μέχρι σήµερα πάνω ἀπό 2200 ἰρλανδοί βρῆκαν τόν θάνατο στήν Ἐἔνοπλη Εντιπαράθεση πατριωτῶν ἱρλανδῶν μὲ ἄγγλους στρατιῶτες. Κοινός ὁ ἀγῶνας πού διεξάγουν οἱ ἱρλανδοί πατριῶτες κατά τῶν ἄγγλων, μὲ τήν δική µας προσπάθεια γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Κύπρου. Στήν ᾿ἱρλανδία τοῦ 1982 φαίνεται πολύ καλά, ἡ πάγια τακτική τῶν ἄγγλων ἀποικιοκρατῶν, νά διαιροῦν γιά νά κυβερνοῦν. Τρανή ἀπόδειξη τῆς πολιτικῆς αὐτῆς τό νησί µας. Γνωστά τά δικά µας. Αγνωστα τά γεγονότα τῆς Β. ᾿Ιρλανδίας. Ομως γνωρίζουμε τούς πρόστυχους ἄγγλους με τήν ἀνξντιμη πολιτικήτους. Γι’ αὐτό καταλαμβαίνουµε τό δρᾶμα τῶν ΑΒ. ᾿Ιρλανδῶν. Παρ᾽ ὅλες τίς προσπάθεις τῶν ἱμπεριαλιστῶν τοῦ Λονδίνου, τά ὄργανα τους δεν κατόρθωσαν νά κάµψουν τήν ψυχική δύναμη πού δίνει στούς ἱρλανδούς ἀγωνιστές ἡ θέληση γιά Ελευθερία καί ἔθνική ἀποκατάσταση. Τό συνεχιζόµενο δρᾶμα τοῦ λαοῦ τῆς Β. ᾿Ἰρλανδίας εἶναι τό Ἴδιο με τό Κυπριακό πού παιζόταν γιά χρόνια πρίν οἱ ἀγωνιστές τῆς δόξας καί τῆς ΕΟΚΑ, τοῦ ΔΙΓΕΝΗ καί τῆς Ἑλλάδος δώσουν τό σωστό µάθηµα στούς ἄγγους κατακτητές. Ἔτσι βλέπουμε παιδιά νά. πετροβολοῦν τίς ἀγγλικές φάλαγγες, νά καῖνε ἀγγλικὲς - κυβερνητικές περιουσίες, νά σαμποτάρουν τά ἀγγλικά προϊόντα. [ζαΐ οἱ ἄγγλοι στρατιῶτες καί τά ἀστυνομικά ὄργανα νά χαμογελοῦν εἰρωνικά, ἀλλά δὲν σκέπτονται ὅτι παιδιά πού τώρα πετροβολοῦν, κάποτε θά ἀνδρωθοῦν καί θά πάρουν τὸ ὅπλο στό χξρι γιά νά δώσουν τό τελικό µάθηµα στήν Αγγλία Έχοντας παράδειγµα τήν ἡρωϊκή κληρονομιά τοῦ Μπόμπυ Σάντος. Ο κυπριακός Ἑλληνισμός ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς του, εὔχεται ἡ μνήμη. τοῦ Μπόμπυ Σάντς καί τῶν ἄλλων ἱρλανδῶν πατριωτῶν νά εἶναι αἰώνια. Ακόμα εὔχεται νά δικαιωθεῖ ὁ ἀγῶνας πού διεξάγει ὁ ΙΡΑ. ΑΜΕ΄/ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΣ᾽ ΛΙΓΟ.) Νὰ προσέξει ἡ Κύπρος Ἕνα σοβαρό Φαινόμενο πού συμβαίνει στίς σχέσεις ᾿Αθηνῶν Λευκωσίας ἀπό τά πρῶτα βήµατα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας καί πούἼσως ὁλί- γοι ἀντελήφθημεν, θά πρέπει ἐπί τέλους νά μᾶς ἀπασχολήσει σάν Ελληνοκυπρίους. Γιατί πάντα οἱ σχἒσεις αὐτές εἴτε γιά Κυβερνήσεις τῆς δεξιᾶς ἤ τοῦ Κέντρου ἤ τῆς Χούντας ἤ ἀκόμη καί Σοσιαλι- στικές τῆς µάνας Ελλάδας νά µήν ὑπῆρξαν ποτέ εἰλικρινεῖς καί ἐγκάρδιες ἀφοῦ ὅλοι ὁμο- λογοῦμεν ὅτι τό μοναδικό µας στήριγμα γιά ἐπιβίωση εἶναι ἡ Ἑλλάδα : Πῶς συνέβη ὁ Κυπριακός Λαός πού γαλουγήθηκε μέ τά Ἑλληνοχριστιανικά νάµατα καί πού τό 1950 ψήφισε 10026 Ἕνωση, ἀλλά καί πού τό 1955-50 ἔγιν ὁλοκαύτωμα γιά τήν Ἑλλάδα καί τήν Ἕνωση νά µή κατδρθώση νά κάµη κυβερνηση πού νάσυνεν- νοεῖται μὲ τήν “Ἑλλάδα Ποιοί ἄραγε νά Φφταῖνε Οἱ Ἑλληνικές κυβερνήσεις ἤ Κυπριακές Γιατί ἅμα µελετή- σουµε καθαρά τό θέµα στήν Ἑλλάδα ἄλλαξαν ἀπό τό 1961 μέχρι τό 1974 13 κυβερνήσεις. Σύμφωνα δέ μὲ τήν ἔκφραση τοῦ Μακαρίου «ἐπέζησα 13 Ελληνικῶν κυβερνήσεων» ἀντιλαμβάνεται καθένας τόν ρόλον πού ἔπαιξε ἡ Κύπρος στὲς ἀλλαγες αὐτές γιατί εἶναι εὔκολη ἡ ἑρμηνεία τῆς λέξης «ἐπέζησα». Στήν Κύπρο ἀπό τό 1959 πού ὑπεγράφησαν οἱ συμφω- νίες Ζυρίχης--Λονδίνου πού στήν πραγματικότητα ὅμως συμφωνήθηκαν στές Σεὐχέλ- λες μεταξύ Μακαρίου-- Τορναρίτη ἐκπροσώπου τότε τῶν ᾿Αγγλων, ἐπικρατεῖ ἡ ἰδία κατάσταση καίτόἸδιο κατεστη: μένο. Ὅτι ὅμως συνέβαινε μὲ τόν Μακάριο στό θέµα τῶν σχέσεων µας μέ τήν Ελλάδα ἄρχισε νά γίνεται καί μὲ τόν τωρινό µας πρόεδρο Κυπρια- νοῦ, πού κατ ἀρχήν πιστέ- Ψαμε πῶς θά πηγαίναµε καλύτερα ἰδιαίτερα ὅταν προ- σκάλεσε ἐπίσημα τόν Πρόεδρο καί Πρωθυπουργό τῆς 'Ελλά- δας νά ἐπισκεφθοῦν τήν Κύπρο μέ ἀποτέλεσμα νά ἔπιτευχθῆ κοσμοϊστορική γιά τήν Κύπρο Επίσκεψη Παπανδρέου. ΄Ὅμως ὁ δρόμος τοῦ κατεστημένου ἐπανεῦρε καί πάλιν τήν λανθα- σµένην πορείαν πού ἄκολου- θοῦσε ἀπό χρόνια, µετά τήν πρόσφατην διατάραξιν τῶν σχέσεων μεταξύ Κυπριακῆς καί Ἑλληνικῆς Κυβέρνησης. Σ᾽ αὐτή τήν περίπτωση Φαίνεται νά ἔπαιξε πρωταγωνι- στικό ρόλο τό ΑΚΕΛ πού εἶναι ἕνα ἀπό τά κομμουνιστικά κὀµ.- µατα πού εἶναι ὁλότελα ὑποτα- γµένο στήν Μόσχα. Αραγε ὅμως τό ΑΚΕΛ εἶναι Εκεῖνο πού πάντοτε ἔτιαιξε τό ρόλο του στήν διάσπαση µας μέ τόν ᾿Εθνικό κορμό Φυσικά ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτιτό ΑΚΕΛ οὐδέποτε ἠθέλησε ἁρμονικες σχέσεις μὲ τήν Ελλάδα, ἀντετάχθηκεσέκάθε Ενωτική. προσπάθεια καί πολέμησε ὡς γνωστό τόν ἀγῶνα τῆς ΕΟΚΑ. Παρ᾽ ὅλα πού Φαινομε- νικά αὐτό νοµίζεται ὅτι εἶναι ἔσωτερικό θέµα τῆς Κύπρου ὅμως στό βάθος ἐξωτερικά εἶναι οἱ παράγοντες πού ὑποκι- νοῦσαν καί ὑποκινοῦν τίς Κυπριακές καταστάσεις καί ἔκέντριζαν κομματικά καί προ- σωπικά συμφἔροντα καί Φιλο- δοξίες. Κα αὐτοί οἱ ἐξωτερικοί παράγοντες εἶναι κατά πρῶτον ἡ Αγγλική ὑπηρεσία πληρο- Φφοριῶν (Ιντέλιτζες Σέρβις) πού προσπάθησε νά ἀπο- κλείση τήν Ένωση γιά διαιώ- νιση τῶν Κυριάρχων της βάσεων καί ἄλλων συμφερόν- των πού πέτυχε ἁτιό τόν Μακά- - ριο τό 1959, καί κατά δεύτερον ἡ (ΚΑΚΕΜΠΕ) ἡ Ρωσσική ὑπη- ρεσία πληροφοριῶν πού προ: σπαθεῖ νά διατηρεῖ χάσµα σε 2 χῶρες τοῦ ΝΑΤΟ ἦτοι µεταξύ Ελλάδος καί Τουρκίας. Οἱ δύο αὐτές ὑπηρεσίες μέ ἐγκάθετους στήν Κύπρο τήν Κυπριακή Κυβέρνηση πού οὐσιαστικά ἐγκαθίδρυσε καί συντηρεῖ ἡ ᾿Ιντέλιτζες Σέρβις, καί τὸ ΑΚΕΛ, ἀποκρύπτουν καί ἐπιμελῶς τήν παρέμβαση τῶν ἀνωτέρω καί ἔντεχνα δίδουν συνθήµατα στόλαόμας Εναντίον τῆς ΣΑ, πού οὖσια- στικά δὲν Εξεδήλωσε κανενα --- σοβαρό ἔνδιαφερον ἔναντίον μας μέχρι τώρα. “ΗἩ 'Ἑλλάδα πού ἐγνώριζε καί γνωρίζει πολύ καλά τές πλεκτάνες τῶν Αγγλων ἔπα- νελημμένα προσπάθησε νά μᾶς συνετίση πλήν οὐδέποτε τήν ἀκούσαμε καί μάλλον τήν καταγγέλλαμεν πρός τούς συµµάχους µας δεσμευµένους στή Μόσχα ἀδέσμευτους, ὅτι δῇθεν Επεμβαίννει στά ἔσωτε- ρικά µας μὲ ἀποτέλεσμα νά κλονίζονται καί νά πέφτουν ἡ μιά κατόπιν τῆς ἄλλης αἱ Ελ- ληνικαί Κυβερνήσεις. Μέτες ἔνέργειες αὐτές τοῦ Κυπριακοῦ κατεστημένου καί τῶν κομμουνιστῶν ἐπάθαμεν τόσην καθύζησιν φρενῶν ἐδῶ στήν Κύτρον πού ἀποτελοῦ- μεν µοναδικήν παραφωνίαν ἀπό ὅλους τούς ᾿Ελεύθερους δημοκρατικούς λαούς τοῦ κόσμου. ᾿Εφθάσαμε στό σημεῖο νά βλέπουμε κάθε Ελληνική Κυβέρνηση ἔχθρική γιστί ἀνή- κει σὲ µιά συμμαχία πού ἀνή- κουν ὅλοι οἱ λαοί πού ἔχουν πραγματική δημοκρατία καί πού δέν κυβερνοῦνται ἀπό ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα. ᾿Εφθάσαμε στό σημεῖο νά χρησιμοποιοῦμε τὲς λέξεις «ΝΑΤΟ ΣΙΑ ΠΡΟΔΟΣΙΑ) καί «οἱ Τοῦρκοι εἶναι ἀδελφοί µας» καί νά μισοῦμε κάθε τί τό Ἑλληνικό καί κάθετίπούπρο- ἔρχεται ἀπό τή λύση καί ἰδιαί- τερα ἀπό τήν ᾽Αμερική, πλήν τῆς οἰκονομικῆς βοήθειας καί τοῦ ποταμοῦ τῶν δολλαρίων πού σάν σκύλλες καί χάριβδες καταπίνουν οἱ κρατοῦντες γιά νά ἐπιβιώννουν κομματικά καί πολιτικά. Αὐτές οἱ λανθασμένες θέσεις πού πάντα παίρναµε σάν οἱ ἕκάστοτε κυβερνήσεις μξ συνεργασία τό κομμοὺνι- στικό ΑΚΕΛ εἶναι πού ἀνατί- νασσαν πάντοτε καί ἀνατίνα- ξαν καϊτές τωρινές σχέσεις µας μὲ τόν ᾿Εθνικό κορμό, πολε- μῶντες καί ὑβρίζοντες μέ τὲς χυδαιότερες φράσεις τόν λαο- πρόβλητο Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδος κ. ᾿Ανδρέα Παπαν- δρέου πού συµπαρατάχθηκε τόσο καθαρά πρός τόν Κ. Ἑλληνισμό. ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΛΟΝΔΙΝΟ Ιούνιος. Τό δικαίωμα αὐτοδιαθέσεως τοῦ παλαιστινιακοῦ λαοῦ εἶναι τό κλειδί τῆς λύσεως τοῦ προβλήματος τῆς Μέσης Ανατολῆς, ἐδήλωσεν ὁ βρεττανός ὑπουργός Εξωτερικῶν Πύµ «Δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπάρξει εἰρήνη καὶ σταθερότητα στήν Περιοχή, ἄν δὲν ληφθοῦν ὑπ' ὄψη, οἱ προσδοκίες τοῦ. παλαιστινιακοῦ λαοῦ. Τό δικαίωμα αὐτοδιαθέσεως τοῦ λαοῦ αὐτοῦ εἶναι ἀναφαίρετον δικαίωμα, Όπως καιτῶν κατοίκων τῶν Φώλκλαντ» (Σ.Σ. Γιά τήν Κύπρο ἰσχύει Φαίνεται τό γνωστόν ΟΥΔΕΠΟΤΕ) Σελίδα δ ΕΘΝΙΚΟς ΦύΛΑΚΑς ΣΑΒΒΑΤΟ 19 /ΟΥΝ/ΟΥ 1962 ΕΝΟΤΗΤΑΠΙΑΤΑΕΟΝΙΚΑΘΕΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Συμφωνοῦν Παπανδρέου καὶ ᾿Αβερωφ ᾿Ανησυχεῖ καὶ μελαγχολεῖ ὁ 'Ελληνισμὸς γιὰ τὴ στάση τῆς Κυπριακῆς Κυβερνήσεως. 'Ἱκανοποίηση διακατέχει τόν ἕλληνισμό γιατί στούς περισσότερους τομεῖς τῶν Εθνικῶν προβλημάτων πού ἀντιμετωπίζει ἡ Ελλάς, Κυβέρνηση καὶ ἀντιπολίτευση Φαίνεται νά συμφωνοῦν καί νά παραµερίζουν τίς κομματικές διαφωνίες. Ἠδη σάν πρώτη ἔνεργεια πού ἀνακαλύπτει τήν σύμπνοια τοῦ ἑλληνισμοῦ, πάνω στό θέµα τοῦ Αἰγαίου ἀλλά καί τοῦ κυπριακοῦ, θεωρεῖται ἡ στάση τοῦ Προέδρου τῆς ᾿ Αξιωµατι- κῆς ᾿Αντιπολιτεύσεως κ. ᾿Αβέ- ρωφ, ὁ ὁποῖος συμφώνησε ἀπόλυτα μέ τόν Πρωθυπουρ- γόν ὅτι «αἱ ᾿ Αθῆναι εἶναι τό Εθνικό Κέντρο τοῦ ἛἝλληνι- σμοῦν ᾿ Ακόμη ὁ Πρόεδρος τῆς Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ὅτι «οἱ Ἕλληνες ἀντιμετωπζουν τά Εθνικά τους προβλήµατα με μιά βούληση καί μέ µιά ψυχή». Εξ ἄλλου ὅπως εἶναι γνω- στό ὁ κ. ᾿Αβέρωφ συμφώνησε μὲ τήν στάση τοῦ κ. Παπαν- δρέου, γιά τήν συνεργασία ΔΗΚΟ--ΑΚΕΛ, τήν ὁποίαν καί κατεδίκασεν. Ὅλες σχεδὀν οἱ Σφημερί- δες τῶν ᾿ Αθηνῶν καί τῆς Θεσ- σαλονίκης, ἔκριναν αὐστηρά ΟΙ ΦΙΛΟΙ () ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΩΝ Οἰἐπιθετικὲς ἔνέργειες τοῦ ᾿Ἱόραήλ, µέσα στὸ ἔδαφος τοῦ Λιβάνου εἶναι καταδικαστέες. Καὶ αὐτὸ γιατὶ παραβία- σε τὰ κυριαρχικἁ δικαιώµατα μιᾶς ξένης καὶ γειτονικῆς χώρας. Δὲν ὑπάρχουν γιὰ τὸν κυπριακὸν ἑλληνισμὸν δι- καιολογηµένες ἔπεμβάσεις καὶ εἰσβολές. 'Η µόνη διαδι- κασία ἐπιλύσεως τῶν διαφορῶν εἶναι ὁ ΟΗΕ. :ΟΟΗΕ ἔχει στὰ γραφτάτου πάμπολλες ἀνακοινώσεις καὶ ψηφίσματα ποὺ ἀναφέρονται σὲ τρόπους λύσεως τοῦ ὅλου θέµατος. Καὶ ἡ µόνη λύση εἶναι ἡ ἀποχώρηση ὅλων τῶν ἰσραηλινῶν στρατευμάτων ἀπὸ τὰ ἀραβικὰ ἔδάφη. Δὲν Επιτρέπεται, ἄλλωστε, στὸν εἰκοστὸ αἰῶνα, οἱ Παλαιστίνιοι νὰ μὴν ἔχουν πατρίδα καὶ κράτος καὶ νὰ «Φιλοξενοῦνταυ δεξιὰ καὶ ἀριστερά. Οἱ Παλαιστίνιοι ἔχουν δικαίωµα νὰ ζήσουν. Οἱ ἀγῶνες γιὰ νὰ ἀποκτήσουν τὴν ἐλευθερίαν καὶ νὰ ἀνακτήσουν τὰ ἑδάφη τους Φανε- ρώνουν λαὸ ποὺ ἔχει θέληση, θάρρος, καὶ ἐπιθυμία γιὰ ἐθνικὴ δικαίωση. Πολλοὶ ἐξεμεταλλεύθησαν τοὺς ἀγῶνες καὶτὶς θυσίες τῶν Παλαιστινίων, γιὰ νἁ πουλήσουν τὶς παραπλανητικὲς τους ἰδεολογίες. Οἱ Παλαιστίνιοι ἀγωνίζονται ἐναντίον τοῦ ᾿ Ισραήλ, γιατὶ κρατᾶ τὰ ἐδάφη τους, δὲν εἶναι κοµµου- νιστὲς ἤ δεξιοὶ ἤ ἀναρχικοί, Οἱ Παλαιστίνιοι εἶναι ἔθνικι- σταί. Θέλουν ἐλεύθερη πατρίδα. Τίποτε ἄλλον. Οἱτελευταῖες πολεμικὲς ἔνέργειες τοῦ ᾿]σραήλ, µἔσα στὸ ἔδαφος τοῦ Λιβάνου, ἔναντίον τῶν Παλαιστινίων, ἀπέ- δειξε πὼς λαοὶ ποὺ μάχονται γιὰ ἐλευθερία πραγματική, πολεμοῦν καὶ ὑπερασπίζονται τὰ ἐδάφη καὶ τὰ πιστεύω τους, μόνοι. Μόνοι κρατοῦν τὴν τύχη καὶ τὶς ἐλπίδες τους. Παρά τὶς διαβεβαιώσεις ποὺ προήρχοντο ἀπὸ ἀραβι- κὲς χῶρες ἀλλά καὶ ἀπὸ τὴν πονηρἡ Σοβιετία, ὅτι τυγχά- νουν τῆς βοηθείας καὶ ὑποστηρίξεωςτους, οἱ Παλαιστίνιο!, τοὺς βλέπουμε αὐτοὺς τοὺς ἀνίκητους µονοµάχους τῆς ἐποχῆς µας, νὰ μάχονται µόνοι μὲ τὸ πανίσχυρο καὶ ἄρτια ὁπλισμένο ἰσραηλινὸ στρατό. ᾿Ορθώτατα ὁ ἡγέτης τῶν παλαιστινίων ἀγωνιστῶν ᾿Αράφατ, ζήτησε ἀπὸ τοὺς «φίλους» () καὶ «συμμάχους» (0) του, νὰ κρατήσουν τὶς προσευχές τους. Θέλει µόνο τὰ ὁπλατους. Τὴν οὐσιαστικὴ τους βοήθεια, Πολλὰ καὶ συγκεκριμἒνα πράγµατα ζητοῦσαν ἀλλὰ καὶ περίµεναν, οἱ μαχητὲς τῆς Παλαιστίνης ἐκτὸς ἀπὸ εὖ- χὲς καὶ προσευχές, ἀπὸ τοὺς ἄραβες καὶ τὴν Μόσχα, ποὺ πλουσιοπάροχα ἔδιναν ὑποσχέσεις καὶ ἔρριχναν λάδι στὴν Φωτιά, ποὺ καίει τὴν Μέση ᾽᾿ Ανατολή. Χρόνια τώρα, ἡ Μητέρα Παλαιστίνη περιμένει νὰ σφί- ἒει στὴν ἀγκαλιὰ της, τοὺς νεκροὺς τῶν παιδιῶν της ποὺ ἔδωσαν τὴ ζωή ντους, γιὰ νὰ μείνει ἔλεύθερη καὶ ἀθάνατη στὴ µνήµη ὅλων τῶν Παλαιστινίων, ἡ ἀγάπη τῆς γῆς καὶ τῆς πατρίδος. «Ο ἀγῶνας τῆς Παλαιστίνης καὶ τῆς Κύπρου, εἶναι κοινὸς καὶ μοιάζει πολύ. Οἱ λαοί µας, πρέπει νὰ τὸ ἀντιλη- φθοῦν, νὰ ἀφήσουν τὶς περιστροφὲς καὶ τὶς πολιτολογίες, εἶναι μόνοι. Καὶ δίνουν τὸν ἀγῶνα ὑπάρξεως, ζωῆς καὶ ἔλευθερίας. Χωρὶς βοήθεια. Κάποτε µόνο μὲ προσευχὲς καὶ εὐχὲς τῶν ἄλλων, ποὺ στὸ βάθος τῆς ψυχῆς τους πα- ρακαλοῦν τὸ κακὸ νὰ διαιωνίζεται, γιὰ τὰ συμφἐροντά τους. Τραγικἡ ἡ μοῖρα ὅσων δὲν ἔχουν πατρίδα ἤ τοὺς τὴν στεροῦν. Γι’ αὐτὸ οἱ καταπατητὲς νὰ περιμένουν χωρὶς Έλεος καὶ λογικὴ τὶς ἀντιδράσεις τῶν τραγικῶν αὐτῶν ἀνθρώπων, ἀνεξαρτήτωςθρησκείας ἤ πολιτικῆς τοποθετή- σεως. τίς σπασµωδικές κινήσεις τοῦ κυπρίου Προέδρου, ὁ ὁποῖος στήν προσπάθεια του, νά ἔπα- νεκλεγεῖ, συνέπραξε μέ τό κοµ- µουνιστικό ΑΚΕΛ, πού βλέπει μέ ἔχθρικό µάτι, ὁποιαδήποτε ἑλληνική κινητικότητα γιά ἐπί- λυση τοῦ κυπριακοῦ, χαρακτη- ρίζοντας της, «νατόδουλου «ὅτι ἔξυπηρετεῖ ξένα συμφέ- ροντω κλπ. ᾿Αναφερόμενη στήν ἐπί- σκεψη τοῦ κ. Κυπριανοῦ στήν ᾿Αθήνα ἀλλά καί στίς κακές σχέσεις ᾿ Αθηνῶν--Λευκωσί- ας, ἡ ἔγκυρη ἀπογευματινή ἐφημερίδα τῆς Ἑλληνικῆς πρωτεύουσας, «ΕΣΤΙΑ» δηµο- σίευσεν σχόλιον (1.6.1985) πού μεταξύ ἄλλων τονίζει, Ἡ ἔλευσις τοῦ Κυπρίου Προέδρου, ὑφ᾽ ἅς συνθήκας γίνεται τώρα, ὁδηγεῖ εἰς τήν µελαγχολικήν σκέψιν ὅτι τριά- κοντα καί πλέον ἕτη κοινῶν ἐθνικῶν προσπαθειῶν 'Ελλά- δος καί Κύπρου, δέν ἔπετυχαν νά λύσουν τό στοιχειῶδες θέµα τῆς ὁμοψυχίας ᾿ Αθηνῶν καί Λευκωσίας. Τό περιλάλητον «προβάδισμα» παραμένει ἅλυ- τον, ὁ δὲ κ. Παπανδρέου ἀναγ- κάζεται νά λέγη πρός τούς ἓν Κύπρω ἀνάλογα πρός τό «ἄλλα συμφωνοῦμεν καί ἄλλα πράττετε», τό ὁποῖον εἶχε ἆτιευ- θύνει πρό 17 ἐτῶν εἰς τόν ἔτιαμ- Φοτερίζοντα Μακάριον... Παρά τήν ἐπελθοῦσαν εἰς τήν µεγαλόνησον τραγωδίαν καί παρά τήν πικράν πεῖραν ἡ ὁποῖα ἔπρεπε νά εἶχεν ἀποκομι- σθῆ, οἱ ἐπίγονοι τοῦ Μακαρίου οὐδέν Φαίνεται νά ἐδιδάχθη- σαν. Εἰς τήν παροῦσαν διαµά- χην των μὲ τάς ᾿ Αθήνας, εἶναι ἐντυπωσιακόν ὅτι παραμένουν ἀναλλοίωτα πολλά οστοιχεῖα ἀπό τάς παλαιάς ὀξύτητας, τό Ἴδιο σκηνικὀν, ἀκόμη καί ἡ ἰδία Φρασεολογία. Λέγουν εἰς τήν Λευκωσίαν, ὅτι ὁ κ. Κυπριανοῦ δέν εἶναι νομάρχης τῆς Ἓλλη- νικῆς Κυβερνήσεως διά νά τηρῆ τὴν γραμµήν της καί ἐκπληροῖ τάς ἐπιθυμίας της, τοῦτο δὲ ἐνθυμίζει παλαιούς λόγους τοῦ Μακαρίου, ὡς «δὲν εἶμαι ὑπάλληλος τῆς Ἕλληνι- κῆς Κυβερνήσεως», «δέν εἶμαι ἐντολοδόχος τῶν ᾿ Αθηνῶν», «δὲν εἶμαι διωρισμένος νοµάρ- χης τῆς 'Ελλάδοο! Καίΐ κατά τήν ἰδίαν ὥραν, ὅπως ἀκριβῶς καί εἰςτό παρελθόν, νά δηµοσι- εὐωνται «ἀποκαλυπτικαῦ πλη- ροφορίαι ὅτι ἐπίκειται «Νατοϊκή» λύσις τοῦ Κυπρια- κοῦ... Θά διαπράξη µέγα λάθος ἡ Κυβέρνησις ἔάν παραπεισθῆ ἀπό τόν κ. Κυπριανοῦ καί συναινέση ἔσιω καί διά τῆς σιωπῆς καί τῆς οὐδετερότητος της, εἰς τάς προεκλογικάς πλε- κτάνας του. Επί τέλους ἄς σκεφθῆ ὁ κ. Παπανδρέου, ὅτι ἐπί τοῦ εἰδικοῦ αὐτοῦ θέματος ἔχει σύµφωνον γνώµην καί τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως, ἡ ὁποία κατεδίκασε τό λαϊκόν µέτωπον «ΑΚΕΛ--ΔΗΚΟ». Τυχόν ἀναβολή τῆς ἐκκαθαρί- σεως τοῦ θέματος αὐτοῦ ἤ παραµερισµός του, θά σηµάνη Ἡ δεινά, Καί ὄχι µόνον διά τήν Κύπρον..» Οἱ μόνοι πού στάθηκαν συμπαραστάτες τοῦ κ. Κυπρια- νοῦ καί τοῦ ΑΚΕΛ ἀσφαλῶς ἦταν τά ἔκ ὄργανα τοῦ ΚΚΕ ἐξωτερικοῦ, πού πιστό στίς ἐντολές τῆς Μόσχας, ἄρχισε νά διαβάλλει τήν κυβέρνηση Παπανδρέου. Στό μεταξύ ὁ Πρόεδρος Κυπριανοῦ, θορυβήθηκε ἀπό τήν στάση τῶν πολιτικῶν παρατάξεων τῆς 'Ελλάδος καί ἄρχισε τίς προσπάθειες νά γεφυρώσει τό χάσμα πού τόν χώρισε ἀπό τὀν κ. Παπαν- δρέου. Ἔστειλε πολλές φορές προσωπικό σύμβουλο του, γιά νά δικαιολογήσει τήν στάση τοῦ κ. Κυπριανοῦ καί νά Σξηγή- σει στόν κ. Πρωθυπουργό, ὅτι εἶναι «παρεξήγηση». 'Ο κ. Παπανδρέου δὲν Φαίνεται νά πείσθηκε. Τόση ἦταν ἡ ἀνησυχία τοῦ κ. Κυπριανοῦ, ὥστε πηγαίνον- τας, πρός τήν ᾽Αμερική, κάθησε στήν ᾿ Αθήνα ὃ μέρες γιά νά «συζητήσε» με τήν Κυβέρνηση τῶν ᾿Αθηνῶν τό Κυπριακό. Ἡ ὑποδοχή οὔτε κἄν τυπική ἦταν. Ἔλειψαν οἱ δια- χύσεις, οἱ πληθωρικές δηλώ- σεις καί οἱ Φιλοφρονήσεις τοῦ προσφάτου παρελθόντος. Γενικά τό πέρασμα τοῦ κ. Κυπριανοῦ ἀπό τήν ᾿ Αθήνα, Οἱ ᾿ Αγωνισταὶ Δημόσιοι 'Ὑπάλληλοι ἀπαντοῦν στὸν κ. Παπαϊωάννου καὶ στὸ ΑΚΕΛ Φίλη σύνταξη, “Ο κ. Παπαϊωάνου ὁ ὁποῖος ὑπῆρξεν ἀκραιφνής ΄ ἀγωνιστής τῆς πυζάµας!!!, καθώς καί ὅλη ἡ ἡγεσία τοῦ ξενοκίνητου ΑΚΕΛ δέν χάννουν εὐκαιρίαν νά μάχονται Εναντίον τῶν ἀγωνιστῶν πού διορίστηκαν στήν ἂΔ. Ὑπηρεσίαν, ΕἘκπαιδευτικούς ᾿Αστυνομικούς καί ἡμικρατικούς ὑπό τήν ἰδιότητα των σάν ἀγωνιστῶν τῆς ΕΟΚΑ καί πίσω ἀπό τήν διένεξιν πού κάποτε ἔγινε μεταξύ Μακαρίου Γιωρκάτζη προσπαθοῦν νά τούς πολεμήσουν σάν ἀνθρώπους δῆθεν τοῦ Γιωρκάτζη. Γιά τήν ἀλήθεια ὅσοι διορίστηκαν τότε ἀγωνισταί δὲν ἦσαν ἄνθρωποι τοῦ Γιωρκάτζη (ἄλωστε δὲν ὑπῆρχαν Μακαριακοί καί Γιωρκατζικοί) ἀλλά Μακαριακοί καί μερικοί Διγενικοί πλήν µόνον Μακαριακοί προσλαμβάνοντο, στήν Κυβερνητική 'Ὑπηρεσίαν. Αὐτά ὅσον ἀφορᾶ τήν πραγματικότητα σχετικά μέ τς προσλήψεις ἀγωνιστῶν στήν κυβερνητική ὑπηρεσίαν πού ὅσοι δὲν ἧσαν Μακαριακοί ὄχι µόνον δέν προσλαμβάνοντο ἀλλά καί κατεπολεμοῦντο ἄγρια. ᾿Αλλά γιατί ὁ ἀρχηγός τοῦ ΑΚΕΛ καί ἡ ἀγέλη τῶν ἀγραμμάτων πού ἀπό τόν ἀγῶνα Εκείνων τῶν ἀγωνιστῶν χρωστοῦν τήν ἔσοδον των στή βουλή μάχονται μὲ τόση µανία Εναντίον µας Μήπως µετά τόν 2ον Παγκόσμιον Πόλεμον οἱ τότε ἁπόστρατοι πού στήν πλειοψηφία των ἦσαν ἀριστεροί δέν εἶχαν προτεραιότητα στὲς προσλήψεις στήν κυβέρνηση ἀνεγνώρησε σ᾿ αὐτούς ὅλα τά χρόνια πού ὑπηρέτησαν στόν ᾿ Αγγλικό στρατό σάν Ὑπηρεσίαν στήν Κυβέρνηση γιά σκοπούς ἀρχαιότητας, µισθοδοσίας καί συντάξεων καθώς καί Φφιλοδωρήματος ᾿Εφ᾽ ὅσον ὁ κ. Παπαϊωάννου καί οἱ περί αὐτόν κόπτονται γιά τά λεφτά πού βαρύνεται ὁ προὔὐπολογισμόςτῆς Κύπρου ἀπό τούς Ὑπαλλήλους ἀγωνιστές, γιατί δὲν ἔκαμαν καμµιάν νῆξιν διά τά ποσά αὐτά πού πρόκειται μάλιστα γιά ὑποχρεώσεις πού εἶχαν οἱ ἀπέναντι ἜΑγγλοι τῶν ἀποστράτων καί ὄχι ἡ κυπριακή δημοκρατία ᾿Εμεῖς σάν ἀγωνιστές πού προσφξραμεν ἀνιδιοτελῶς τό πᾶν γιά τήν πατρίδα µας ὄχι µόνον δὲν ενμαστε βάρος στὀν προὐπολογισμό ἀλλά δουλεύουμε σκληρά καί συνειδητά καί συντείνουµε στήν Εξύψωση τοῦ γοήτρου τῆς κυβερνητικῆς μηχανῆς χωρίς νά βαρυγκωμοῦμε ἀπεναντι ἄλλων συναδέλφων Έστω καί ἄν µερικοί ἐξ αὐτῶν ὑπῆρξαν ὄργανα τῆς ἀποικιοκρατίας καὶ μᾶς πολέμησαν, ὅπως ἀνεκτήκαμε καί σᾶς πού μᾶς προδίνατε ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα τῆς ἔναρξης τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ µας ἀγῶνα. Δέν εἴχαμε κανένα σκοπό νά ἀσχοληθοῦμε ποτε μαζί σας γιατί σᾶς θεωροῦμε καί σᾶς ἕνα μέρος τοῦ Ἑλληνισμοῦ πού μαστίζεται ἀπό τόσους ἔχθρούς καί δὲν πρεπει νά στρεφωμεν τά πυρά µας σὲ Εμφύλιες διαμάχες μὲ τήν Ελπίδα πῶς κάποτε θά πάψετε νά εἶσθε ἀνδρείκελλα ξἔνων πρακτόρων καί πῶς θά προσφξρετε κάποια θετικηύ ὑπηρεσία στόν τόπο µας. Αν θἔλετε κύριοι τοῦ ΑΚΕΑ νά ἔΕξιλεωθεῖτε ἀπεναντι τῶν ἀγωνιστῶν ὄχι µόνον θά πρεπει νά σταματήσετε τήν πολεµικήν καί τὲς βρισιές ἔτσι πού οἱ ἀγωνισταί κυβερνητικοί ὑπάλληλοι πού διοριστηκαν στήν ὑπηρεσίαν λόγω στῆς ἰδιότητας τους σάν ἀγωνιστῶν τῆς ΕΟΚΑ νά τύχουν τῆς ἰδίας προνοίας ὅπως καί οἱ ἀπόστρατοι τοῦ 2ου παγκοσμίου πολέμου συνάδελφοί των. Μόνον μὲ αὐτή τήν προσφορά σας ἀπεναντι τῶν ἀγωνιστῶν πεσόντων καί ζώντων θά σᾶς ἀντικρύσουμε καὶ μεῖς µε τόν φακό τοῦ πατριώτη καί ὄχι μὲ τες ποµπόδεις καί µονότονες ὁμιλίες σας. Εὐχαριστοῦμε γιά τή Φιλοξενία. Οἱ ἸΑγωνισταί Δημόσιοι Ὑπάλληλοι. πέρασε ἀπαρατήρητο, γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία τοῦ κυπριακοῦ. Εἶναι γεγονός ὅτι οἱ κακές σχέσεις ᾿Αθηνῶν--Δευκωσίας πλήττουν σοβαράτήν ὑπόθεση μας, πού θΕλει σοβαρούς καί ἀνιδιοτελεῖς συµπαραστάτες. Καΐ ἡ ᾿ Αθήνα εἶναι, ἡ µία καί μοναδική ἐλπίδα µας. Οἱ διαταραγµένες σχέσεις τῆς Κύπρου με τό ᾿Εθνικό Κὲν- τρο, προκάλεσε θλίψη ἀλλά καί ἀγανάκτηση στόν Ἑλληνι- σµό. Γι’ αὐτό πρέπει ἡ Δευκω- σία νά ἔπανέλθει στήν συμφωνημένη γραµµή για νά μπορεῖ ἡ ᾿Αθῆνα νά καλύψει καί νά βοηθήσει τήν Κύπρο σε μιά δεδομένη στιγµή, τονίζουν ἔγκυροι πολιτικοί κύκλοι τῆς Ἑλληνικῆς πρωτεύουσας. Ὅ Φούτ «θυμήθηκε ὃ Ανω νδκκ.νλς λύσι τοῦ Κυπριακοῦ. νωσι κατεχοµένων Κυπρίων ᾿Ανγλίας, ΝΑΣ ΣΥΝΣΥΥΥΝΥΗ Ὁ «᾿Εθνικὸς Φύλα- ή ή. καο ἀγωνίζεται μ᾿ αὖὐ- τοὺς ποὺ θέτουν ὑπεράνω ὅλων τὸ συμφέρο τῆς πα- τρίδας καὶ ξργάζονται γιὰ νὰ διατηρήσει αὐτὸς ὁ τό- πος τὴν Εθνική του ταυτό- - τητα. κ. ΝΑ ΚΝΕ ΤΥΠΟΙΣ: «ΕΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑΕ» «ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ γιὰ τὴν ΓΚύ- Προ. ὅ,τι δὲν ἐκάναμε τόσα χρό- Νια», ὑποσχέθηκε ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Βρεταννικοῦ ᾿Εργοτικοῦ Κόμκια- ος κ. Μάϊκλ, Φούτ, καὶ πρὀσθεσε! ὅτι, τόσο ὁ ἴδιος ὅσο καὶ τὸ κόμ ἵα του, θὰ ἐργασθοῦν στὴ Βου λὴ τῶν Κοινοτήτων, γιὰ δίκαισ Ο κ. Φούτ µίλπος σὲ ἐκδήλωή σι ποὺ ὀργάνωσε στὸ Λονδίνο ἡ ἵ ἐδαφῶν ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΝΑΙ Η ΑΘΗΝΑ ᾿Απὸ τὴν Ίη Σελίδα ον πιστεύει ὁ ᾿ Αβερωφ ὅτι δὲν Ἐνημερώνετο ἁπό τὀν Μακάριον γιά τήν πορεί- αν τοῦ Κυπριακοῦ. Φυσι- κά τς συμφωνίες Ζυρίχης καί Λονδίνου οὐδέποτε ἐνξ- κρινε ὁ κυπριακός λαός πού Έμεινε πάντα στό περι- θώριο ἀπό τήν πολιτικήν ἡγεσίαν τοῦ τόπου. Καὶ ὅταν κλήθηκε νά παραστεῖ στήν ὑποδοχή τοῦ Μακαρίου στήν Λευ- κωὠσία, ἄκουσε ἀπό τό στό- ματοῦ ᾿ Αρχεπισκόπουτου, τά διθυδραµβικά ἔΕκεῖνα νοήµατα πού περιλαμβάνει το ἀρχαῖον «ΝΕΝΙΚΗΚΑ- ΜΕΝ». Σχετικά ὁ Ν. Κρανι- διώτης, παραδἔχεται στίς 2.9.1979, ἔικοσι χρόνια ἀπό τήν ὑπογαφή τῶν καταραμέ- νων ἔἘκείνων συμφωνιῶν ὅτι «... εἶναι κάποια λύση αὑτό πού πετύχαµε, βέ- ΄βαια, ἀλλά δὲν εἶναι καί νίκη τοῦ Μαραθῶνα, δὲν νομίζω ὅτι πρέπει νά ποῦ- µε τό «νενικήκαμο τῶν ἀρχαίων» παρατήρησε στήν ἄποψη τοῦ Μακαρίου νά δώσει διθυραµβικό χα- ρακτῆρα στήν ὁμιλία του. (Ο Κρανιδιώτης ἔγραφε τίς ὁμιλίες τοῦ Μακαρίου) Ὅμως ὁ Μακάριος ἦταν ἀνένδοτος: «Μάλιστα νάτό ποῦμελ! Καί τό ἔπαμεὶ Γνωστά τί ἀκολούθη- σαν τῶν Συμφωνιῶν πού ἀπεκλεισαν µιά γιά πάντα τούς πόθουςτοῦ κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ὅμως καί πάλιν ἡ Κυπριακή ἡγεσία με πρω- ταγωνιστήν τόν Μακάριον, Έφερε πρό τετελεσμένων γεγονότων τήν Ἑλλάδα. Τό Φθινόπωρο τοῦ 1963 μέ τά 13 σημεῖα του. Όπως πάντα ἔνημἔερωσεν τελευ- ταίαν τήν Ελληνικήν Κυ- βέρνηση, πού ἦτο ὑπηρεσι- ακή καί εἶχε σκοπόν νά κά- μει Εκλογές. Όπως ἰσχυρί- ζεται ὁ Μακάριος εἶχε σάν συµπαραστάτην στήν προ- σπάθεια του αὐτή, νά µετα- βάλει τίς συμφωνίες, τήν ᾽Αγγλία, καί μερικούς ἅλ- λους. 'Η Ελλάδα μµπῆκεπά- λιν στό κυπριακό, χωρίς νά γνωρίζειτί πραγματικά σκξ- Φτεται καί τί θΕλει ὁ Μακά- ριος, καί χωρίς φειδώ ἔδω- σε τά πάντα γιά τήν ἀσφά- λεια τοῦ Κυπριακοῦ Ελ- ληνισμοῦ. Μπορεῖ ἡ Ελλάς νά ἔδωσε τόσα ὥστε νά κάνει τήν Κύπρον ἀπόρθητον Φφρούριον, ἀλλά ὁ Μακάρι- ος πάντοτε ξρριπτετό γάντι στήν Ἑλλάδα καί τήν ἔφερνε σε δύσκολη θέση. “Ο σημερινός πρωθυ- πουργός γνωρίζει πάρα πολλά γιά τό κυπριακό τῆς Εποχῆς αὐτῆς µιά, καί µε- τεῖχε στήν Κυβέρνηση τοῦ ἀείμνηστου πατρός του, πού Έστειλε τά στρατευμξ- να νειάτα τοῦ 'Ελληνισμοῦ νἀφυλάξειτήν Κύπρον ἀπό τίς ἁρπακτές διαθέσεις τῶν τούρκων. Πάλιν Έμεινε ἔκτεθημέ- νη ἡ Κυβέρνηση τῶν ᾿Αθη- νῶν, ἀπό τίς ἔνέργεις τοῦ Μακαρίου, µὲ ἀποτέλεσμα νά τοῦ διαμηνύσει τό γνω- στό «ἄλλα συμφωνοῦμε καί ἄλλα πράττετε». Κα δια- Φωνεῖ μὲ τόν Παπανδρέου, ὁ Μακάριος. Καΐ διαφωνεῖ μετόν Στεφανόπουλον. Καί λέει με Εκεῖνοτό ἁλαζωνικό «Επἐζησα τόσων κυβερνή- σεων θά ἐπιζήσω καί αὖ- τῆς». Καΐ ἐπέζησει Στήν “Ἑλλάδα ἀναλαμβάνουν οἱ Συνταγµατάρχες, Μαζί τους ἀρχικά συµ- Φωνεῖ καί προπίνει γιά τήν εὐώδωση τοῦ Ἐργου των. Αλλά καί με αὐτούς θά δι- αφωνίσει. Καΐ θά ἀνεχθεῖ ὄβρεις κατά τῶν ᾿ Αθηνῶν καί τοῦ Ἑλληνικοῦ ἀποσπά- σµατός στήν Κύπρον. Οἱ πράκτορες τοῦ ἀν- θελληνισμοῦ ἐργάζονται πυρετωδῶς. Θΐλουν νά σπείρουν καί πάλιν ζιζάνια στίς λεπτές σχἔσεις ᾿Αθη- νῶν -Λευκωσίας. Καΐ τό πἒ- τυχανλίγοπρίν τά Χριστού- γεννα τοῦ 1967, με τό φιά- σκο τῆς Κοφίνου. Τά Επεισόδια τῆς Κο- Φίνου δημιούργησαν µιά Εκρηκτική κατάσταση καί Έθεταν πρό διλήµματος τήν Κυβέρνηση τῶν ᾿ Αθηνῶν πού εἶχε στό μεταξύ πολ- λούς Εσωτερικούς ἐχθρούς. Καλεῖται ὁ Διγενῆς στήν ᾿ Αθήνα καί Τίθεται ὑπό περιορισμό στό σπίτι του, στό Χαλάνδρι στίς 4 Νοεβρίου 1967. Στό λιτο σπίτι τοῦ Χαλανδρίου, ὁ µαχητής καί ἡγέτης τῆς κὺυ πριακῆς Ελευθερίας, θά ἓκ- θεσειτά γεγονότα πρόςτόὀν Βασιλέα καί τήν Κυβέρνη- ση τῶν ' Αθηνῶν. Μεταξύ τῶν ἄλλων ὁ θρυλικός Γέ- ρος τῆς Κύπρου, θά τονίσει ὅτι τήν ἀνάμειξη τῆς ᾿Εθνικῆς Φρουρᾶς στίς Ἐπιχειρήσειςτῆς Κοφίνου, τήν ἀξίωσε ἡ Κυπριακή Κυβέρνηση καί ὅτι ἡ 'Ελ- ληνική Κυβέρνηση δὲν ἀντεδρασε Μὲ ἔμφαση ἀναφέρει στήν ἔκθεση του, ὅτι διεφώνησε Έγκαιρα καί εἶχε Εκφράσει τίς ἂν- τιρρήσεις του. Στά συµπε- ράσµατα του ὁ Διγενής λέ- γει ὅτι, ὅταν ἔφθασε στήν ᾿Αθήνα, ἀντελήφθηκε ὅτι ἡ Ελληνική Κυβέρνηση δὲν ἦτο Ενήμερη γιά τήν ἀστυνομικήν Ἐπιχείρηση τῆς Κοφίνου. Ὅμως δὲν ἀπαλλάσσεται ἡ κυβέρ- νηση τῶν ᾿ Αθηνῶν γιά τήν ἀποχώρηση τῆς Ελ- ληνικῆς Μεραρχίας, ἀπό τήν Κύπρον. Πάντως ἡ Κύπρος καί οἱ ἀγῶνες της προδόθηκαν ἀκόμη µιά φορά. ΞΟ Ἐνδοξος ἕλληνι- κός στρατός χωρίς νά δώσει µάχη, Φεύγει νύ- μτα. Σχετικά ὁ στρατηγός Δ.Ε.Παπαλουκᾶς τελευ- ταῖας διοικητής τῆς Με- ραρχίας, πιστεύει ὅτι «ἡ τότε κυπριακή κυβέρνη- ση εὐνοοῦσε τήν ἀποχώ- ρηση τῆς μεραρχίας ἀπό τήν Κύπρον». Οἱ «καλαμαράδεο Ἐφυγανί Καὶ τά ὄργανα τῶν ἄγγλων, τῶν ρώσ- σων καί τῶν ἀμερικάνων ἄρχισαν τό Ἔργο τους. Ἡ διάσταση ᾿ Αθη- νῶν καί Λευκωσίαςπαίρ- νει µορφή Επικίνδυνη καί δέν ἀπέχει καί πολύ ἀπό τήντραγωδία. Μελίγαλό- για μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι τό κυπριακό τελµα- τώθηκε καί ἄρχισαν οἱ ἓν Λευκωσίας ἀλλά καί οἱ ἓν ᾿Αθήναις νά διαλαλοῦν καινά δαιμόνια. Τό 1971 ἀφικνεῖται στήν Κύπρο ὁ ἁιγενῆς. Πλήρη ἄγνοια Έχουν καί οἱ ᾿ Αθῆνες ἀλλά καί τό Προεδρικό τῆς Λευκωσί- ας. Αλλοι αἰσιοδοξοῦν καί ἄλλοι ἀνησυχοῦν. ᾿Ακολουθοῦν μερικές συναντήσεις καί ἀνταλα- γή Επιστολῶν Διγενῆ καί Μακαρίου. ᾿ Αρχικά γίνε- ται µιά συμφωνία γιά κοινή δράση μέ μοναδικό σκοπό τήν ἑἙνότητα τοῦ κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τήν Ἐπανατοποθέτη- ση τοῦ κυπριακοῦ. Προ- σπάθησε ξανά ὁ Διγενῆς νά τοῦ Ἐπενθυμίσει τά συμφωνηθέντα. Μάταια ὅμως, Εἶχε πάρει τίς ἀπο- Φάσεις του καί εἶχε τήν Εξουσία. Τήν δύναμη. Στό μεταξύ οἱ σχέσεις Μακαρίου καί Συνταγµα- ταρχῶν πῆραν ἄσχημη τροπή. Βρίζεται ὁ Έλλην πρεσβευτής καί τό καθε- στώς τῶν ᾿ Αθηνῶν. 'Ο Μακάριος βρίζει τόν Διγενή καί τούς πολι- ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΙΑΤΟ ΠΛΟΙΑΡΧΟ «ΑΓ.ΓΕΩΡΠΙΟΣ» «Ο βουλευτής τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος κατάθεσε στή Βουλή Ερώτηση σχετικά μὲ τό ἱστορικό πλοιάριο «Αγιος Γεώργιος πού παραμῖνει παραμελημένο. ᾿Αφοῦ παρατηρεῖ ὅτι Έγιναν Ἐπανειλημμένες παραστάσεις καί δόθηκαν πολλές ὑποσχέσεις χωρίς νά γίνει. ὁτιδήποτε ὁ βουλευτής τοῦ ΔΗΣΥ ζητᾶ ἀπό τό ἁρμόδιο ὑπουργεῖο νά πληροφορήσει τή Βουλή: Πότε ϐθ᾽ ἀρχίσει ἡ Ἐπισκευή τοῦ ὑποστέγου καὶ ἡ συντήρηση τοῦ πλοιαρίου Ποιά μετρα σκέπτεται νά λάβει γιά τήν προστασία τοῦ Εθνικοῦ αὐτοῦ κειµηλίου πού Ἐκπροσωπεῖ τήν Ἐναρξη τῆς πιό ἡρωϊκῆς σελίδας τῆς σύγχρονης Ἱστορίας µας καὶ τήν πηγή τῆς ἀνεξαρτησίας μας, ' . τικούς του ἀντιπάλους. Τούς χαρακτηρίζει «ὅρ- γανα τῶν Εχθρῶν τῆς Κύ- πρου». Τίποτε δὲν ἀποδεικνύ- εται. Γιατί ἁπλούστατα ὁ Διγενής καί τά παλληκά- ρια του, ἀγωνίζοντο τῆς κυπριακῆς ἐλευθερίας ξε- Ρρουν νά ἀγωνίζονται καί νά πεθαίνουν, γιά τήν Πατρίδα καί τήν ἔλευθε- ρίαν της. Δέν πρόλαβαν νά στε- γνώσει τό μελάνι τῶν ἔφη- µερίδων τοῦ μακαριακοῦ κράτους πού κατηγοροῦ- σαν τό «Εθνικό ΚΕντρο» ὅτι ἡ ᾿ Αθήνα με τό στρατι- ωτικό καθεστώς καί μὲ τόν Γρίβα ξργάζεται γιά τό ξε- πούληµα τῆς Κύπρου στό Νάτο καί στήν ” Αγκυρα. Στό μεταξύ τά πετρξ: λαια τοῦ Αἰγαίου ἀνοίγουν τήν ὄρεξη τῆς Αγκυρας πού δραστηριοποιεῖται σ᾿ ὅλους τούς τομεῖς. 'Η κατά- σταση στήν Κύπρον παίρ- νει ἄλλη τροπή. 'Ο ΔιΙγε- νής πεθαίνει στήν πιό σο- βαρή καμπή τοῦ κυπρια- κοῦ. 'Η ᾿ Αθήνα µε τήν νεα ἡγεσία της ἀντικρύζει δια- Φορετικά τό κυπριακό. Δι- αφωνεῖ ὅμως ὁ Μακάριος! Κάτι μαγειρεύεται ὅμως κατά τοῦ νέου καθε- στῶτος τῶν ᾿ Αθηνῶν. Οἱ γνωστές ὑπηρεσίες κεν- τροῦν τό ἔνδιαφἔρον µερι- κὠν πολιτικῶν γιά τήν Εξουσία. Αὐτοί συμφωνοῦν καί ἑτοιμάζουν τά πλάνα τῆς δραστηριότητος τους. 'Ο Μακάριος καλεῖ τόν Προξδρον τῆς 'Ελλά- δος Γκιήκη νά ἀποσύρει τούς Ἑλλαδίτες ἀξιωματι- κούς γιατί θά διαλύσει τήν ᾿Εθνική Φρουρά. Σὲ συνέντευξη του ὁ Μακάριος τό 1974 στή ᾿Ἰαλίδα δημοσιογράφο Φαλάτσι πού τό ρώτησεγιά τήν ἐπιστολή Γκιζίκη, θά πεῖ μεταξύ τῶν ἄλλων ὅτι «ὑπακούει στόν ἕἙαυτό του». Καΐ τό πραξικόπημα Ἐγινε. Καί ἡ Κύπρος Επροδό- θη καί ἀπό τήν χούντα ἀλλά καί ἀπό τήν δηµοκρατικήν κυβέρνηση τῶν ᾿ Αθηνῶν. Καί ἡ κατοχή συνεχίζε- ται. Καΐ τό μα δὲν στε- γνωώσε ἀκόμη. Οἱ πληγές ἀπό τήν Δημοκρατικήν Ελλάδα, πού δὲν ἦλθεν. Δυστυχῶς ἡ κυβερνη- ση τῆς Λευκωσίας πάντα συμφωνοῦσε με τίς ἕκάστο- τε κυβερνήσεις, δηµοκρα- τικές, παλατιανἒς, στρατι- ωτικές, τῶν ᾿ Αθηνῶν ἀλλά πάντα συλλαμβανόταν νά διαφωνεῖ. Γιατί “Όλες αὖ- τὲς οἱ κυβερνήσεις, καί ἰδι- αἵτερα ἡ κυβέρνηση [πα- πανδρέου πού Έστειλε τήν μεραρχία νά προστατεύσει τήν Κύπρο ἀπό τίς ὀρέξεις τῆς Τουρκίας, δηλαδή Έστειλε τά παιδιά τῶν κα- λαμαράδων νά σκοτωθοῦν καί σκοτώθηκαν-γιά τήν σωτηρία τῆς Κύπρου, ἤθελε τό ξεπούλημα τῆς Κύπρου Μόνο τό µακαριακό καθε- στώς σκεφτόταν ἔΕθνικά Ολοι οἱ ἄλλοιἧσαν προδό- τες, Μειοδότες Όργανα ξενων καί σκοτεινῶν δυνά- μεων. Τώρα στήν Ἑλλάδα βρίσκεται δημοκρατική Κυβέρνηση. Προῆλθεν ἀπό δημοκρατικές διαδικασίες. Προσπαθεῖ νά χαράξει πο- λιτικήν γραμµήν γιά τά Ἐθνικά προβλήματα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, πού νά τόν προστατεύει µέσα σὲ λογι- κό καί Εθνικό πλαίσιο. Καΐ ἡ Κύπρος ἀνήκει σ᾿ αὐτόν τόν χῶρο. Καΐ καλύπτεται ἀπό αὐτό τό πλαίσιο ἁμύ- νης καί πολιτικῆς. Ἠκύπρος κατοικεῖται ἀπό ἕλληνες, πού δὲν Εξετά- ζουν ποιά κυβερνηση διοι- κεῖ τήν ᾿ Αθήνα. Οἱ ἕλληνες αὐτῆς τῆς γῆς ζοῦν καί ἀναπνέουν ἀπό τήν ἀνάσα τοῦ Πανελληνίου. Δεν μπορεῖ ἡ ᾿ Αθήνα νά εἶναι «Εθνικό κεντρο» ἅμα θά μᾶς κρατήσει στήν Εξουσία τήν μιά, καί τήν ἄλλη, µιά φιλική χώρα. 'Ἡ Ελλάς, ᾖτο, εἶναι καὶ θά παραμένει, τὸ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ τοῦ Ἐλληνι- σμοῦ. Καί ἡ Κύπρος εἶναι ἡ Ἑλληνική,. Καΐ ἀνήκει στόν Ἑλληνισμο. Καΐ αὖ- τός εἶναι ὑπεύθυνος γιά τήν τύχη τῆς Πατρίδας µας. καί πρωτεύουσα τοῦ Ελληνι- σμοῦ εἶναι Αἱ ΑΘΗΝΑΙ, 'Η Λευκωσία ἁπλῶς εἶναι µιά πόλη καὶ τίποτε ἄλλο. Αὐτὸ ἄς Έχουν ὑπόψιν τους ὅσοι προσπαθοῦν νὰ πλήξουν τὸν Ἑλληνισμὸν. Καὶ κάτι ἀκόμα. Παίζουν ἄσχημο παιγνίδι, παιγνίδι γνωστὸ ἀπὸ τὸν καιρὸ τῆςξ.Ο.Κ.Α ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ, ΑΝ ΚΑΠΟΤΕ Η ΕΛΛΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ... Τοῦ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ «Τὸ µεγαλύτερο δεῖγμα σεβασμοῦ πρὸςτὴν ᾽ Αλή- θεια εἶναι νὰ τὴν µεταχει- ρίζεσαι... Κάποτε-κάποτε πρέπει νὰ λέγεται καὶ ἡ ἀλήθεια στοὺς ἰσχυροὺς ἔστω καὶ ἄν τοὺς κακοκαρδίζουµε. ᾿Αρκετά δύ- σκολο, ἀλλὰ πρέπει νὰ λέγεται καὶ νὰ τοὺς καλοῦμε νὰ παίρνουν τὰ µέτρα ἐκεῖνα ποὺ σωστὰ καὶ δίκαια θὰ πιστο- ποιοῦν ὅτι μποροῦν νὰ χαρακτηρίζονται φίλοιτῆς εἰρήνης, δικαιοσύνης καὶ ἐλευθερίας. “Ἡ προσπάθεια µας αὐτὴ πρέπει νὰ εἶναι μελετηµένη καὶ προσεκτική, χωρὶς ὑπερβολὲς καὶ ὑστερίες. 'Η ἁλή- θεια νὰ λέγεται. Καὶ μέχρι στιγμῆς ὅπως Φαίνεταιφυσικά, ἡ ἀλήθεια καὶ οἱ ἀρχὲς τοῦ φυσικοῦ δικαίου, χρησιμοποιοῦν- ται ἄριστα, ἀπὸ τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος κ. Αν- δρέαν Παπανδρέου, στοὺς ἔθνικοὺς τομεῖς. ᾿Ορθώτατα, ὁ κ. Πρωθυπουργὸς δήλωσε στοὺς δυτι- κοὺς συμμάχους καὶ ἑταίρους, ὅτι ἡ Τουρκία, χώρα μέλος τοῦ ΝΑΤΟ καὶ γειτονικἡ τῆς 'Ελλάδος μὲ τὴν ἐπιθετικὴν της στάση, θέτει σὲ κίνδυνο τὴν εἰρήνη στὴν περιοχἡ καὶ φυσικὰ στὰ θεµέλεια τοῦ ΝΑΤΟ, στὴν νοτιοανατολικήτου πτέρυγα. Ακόμα προειδοποίησε, συμμάχους καὶ ἑταίρους, ὅτι ἡ Ελλὰς διαθέτει ὑπομονὴ ἀρκετή. Όμως κάποτε αὐτὴ καταντᾶ κοροϊδία, ὅταν βλέπει ὅτι μὲ τὴν ὑπομονετικήτης τακτική, θέτει, σὲ σοβαρὸ κίνδυνο τὰ ἐθνικὰ συμφέροντα τῆς χώρας. Πρέπει νὰ ποῦμε χωρὶς Φόβο καὶ πάθος, ὅτι τὴν τουρ- κία, µόνον οἱ δυτικοὶ σύμμαχοι τῆς Ἑλλάδος, μποροῦν νὰ συγκρατήσουν καὶ τὴν συνεφέρουν ἀπὸ τὸν ἐπιθετικόντης οἵστρο, ὁ ὁποῖος ἀπειλεῖ τὴν 'Ελλάδα καὶ τὴν ὑπόλοιπη Κύπρον. ᾿Ωφείλει ἡ ᾽Αμερική, καὶ οἱ ἄλλοι φίλοι τῆς Τουρκίας ἀλλὰ καὶτῆς 'Ελλάδος (0), νὰ βάλει φρένο στὶς ἀνθελληνι- κὲς διαθέσεις τῆς σωβινιστικῆς Τουρκίας. Καἱ τὸ φρένο, δὲν ἑρνηνεύεται σὲ εὐχολόγια καὶ διπλωματικὲς δολο- πλοκίες, ὅπως ἔγινε καὶ στὸ παρελθόν, ἀμέσως μετὰ τὴν τουρκικὴν εἰσβολὴ στὸ νησὶ µας. Καὶ ἄν πιστεύσουµε στὶς δημοσιογραφικὲς πληροφο- ρίες, ὅτι ὁ Πρόεδρος Ρῆγκαν ἔδειξε σοβαρὸν ἐνδιαφἔρον γιὰ τὰ προβλήματα τῆς Κύπρου καὶ τῆς 'Ἑλλάδος, τότε θά ἧτο καλὸν νὰ ἐνθυμηθεῖ ὁ Πρόεδρος τῆς µεγάλης καὶ δημοκρατικῆς αὐτῆς χώρας, ὅτι ἡ 'Ελλὰς ποὺ πολλὰ πρό- σφερε στὴ ἐλεύθερη Δύση - σ᾿᾽ ὅλους τοὺς τομεῖς - δέχεται ἀπειλὲς καὶ παραβιάζονται παράφορα τὰ ἐθνικά της ἐδά- φη. Ἡ Ελλάς, θὰ γνωρίζει πολὺ καλὰ ὁ ἀμερικανὸς Πρό- εδρος, δὲν ἀπειλεῖ κανένα καὶ οὔτε ζητᾶ νὰ πάρει τίποτε. Ζητᾶ ἀπείρακτη τὴν ἐθνικὴν της ἔπικράτεια καὶ θὰ πολεμήσει ὅταν θιγοῦν τὰ συμφέροντα τοῦ Ἕλληνι- σμοῦ. Καὶ ἐθίγησαν παράφορα τὰ δικαιώµατα καὶ συμφέ- ροντατοῦ 'Ελληνισμοῦ στὴν Κύπρον, ἀπὸ τὴν τουρκικὴν εἰσβολὴ καὶ κατοχὴ τοῦ 3800 τοῦ κυπριακοῦ ἐδάφους ἀπὸ τὶς τουρκικὲς δυνάµεις εἰσβολῆς. Πῶς καὶ γιατὶ μπορεῖ νὰ μάθει ἀπὸ τὰ ἀρχεῖα τοῦ ἀμερικανικοῦ 'Ὑπουργείου ᾿Εξω- τερικῶν καὶ ἀπὸ τὶς τόσες πολλὲς ὑπηρεσίες τῆς χώρας του. Γιατὶ ἡ 'Ελλὰς δὲν πολέμησε γιὰτὴν Κύπρον, Ἰσως νὰ μάθει πολλὰ ἄν ρωτήσει καὶ πάλιν τοὺςπράκτορεςτου, ποὺ βραχυκυκλώθηκαν ἀπὸ ἄλλες μυστικὲς ὑπηρεσίες καὶ οἱ ὁποῖες μὲ τὴν σειρὰ τους «στράβωσαν» τοὺς ἡγήτορες τοῦ 'Ελληνικοῦ Στρατεύµατος, ποὺ ἄφησαν τὴν Κύπρον, ἀβοήθητη νὰ δεχθεῖ µόνη τὶς τουρκικὲς Επιθέσεις. Τώρα ἡ κατάσταση ἔχει ἀλλάξει. Οἱ φίλοι καὶ οἱ σύμ- µαχοι εἶναι καλοὶ καὶ χρήσιμοι, ὅταν σὲ ἀντικρύζόυν μὲ τὰ Ἴδια αἰσθήματα. Καὶ ἡ Τουρκία μὲ τὴν ἁρπακτικὴν της πολιτικἠν δὲν φαίνεται νὰ εἶναι σύμμαχος ἤ φίλος. Μᾶλλον μὲ ἔχθροῦ μοιάζει ἡ συµπεριφοράτης. Καὶ ἡ 'Ελλὰς πρέπει ἔτσι νὰ τὸν βλέπει. ᾿Αναγκαστικά. Τονίσαμεπιὸ πάνω, ὅτι ἡ ᾽ Αμερικἡ καὶ γενικὰ ἡ Δύση μπορεῖ νὰ συμβάλει θετικὰ στὸ «ξύπνημα τῆς Τουρκίας ἀπὸ τὸ ἀνθελληνικὸ της «µεράκλωμα». Οχι μὲ εὐχὲς καὶ ἀκαδημαϊκὰ ψηφίσματα, ἤ μὲ τὸν γνωστὸ τρόπο τοῦ «Εμπάρκο» ποὺ τὸ δεξί χέρι δὲν ἔδινε καὶ ἔδινε τὸ ἀρι- στερό. Αλλωστετὸ ΝΑΤΟ καὶ γενικὰ ἡ Δύση εἶναι ἐκείνη ποὺ χάνει µακροπρόθεσµα µεν, ἀλλὰ σίγουρα. Κερδίζουν ἄλλοι. Μπορεῖ καϊ πρέπει ἡ Δύση νὰ ξργασθεῖγιὰ νὰ λυθεῖτὸ κυπριακὸ τὸ ὁποῖο εἶναι θέµα ΞΕΝΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ. 'ΗἩ Κύπρος δέχθηκε ἐπίθεση. Τὸ ἔδαφος της καταπατεῖται. “Ὑπάρχουν πρόσφυγες, ἀγνοούμενοι. Εἶναι ἀνθρωπιστικὸ καὶ δημοκρατικὸ καθῆκον σὲ ἐλεύθερους φίλους, νὰ πεί- σουν καὶ στὴν ἀνάγκη νὰ ὑποχρεώσουν τὴν Τουρκία νὰ ἀποχωρήσει ἀπὸ τὴν Κύπρον, ἀλλὰ καὶ νὰ παύσει βλέπει μὲ ἄσχημες ὀρέξεις τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου. 'Ο Ελληνισμὸς ἔδωσε ἀρκετὸ καιρὸ σὲ φίλους: συμμάχους καὶ ἑταίρους νὰ μελετήσουν τρόπους, γιά δί- καιη λύση τοῦ κυπριακοῦ. ᾽Ακόμα ἔδωσε ὅλο τὸν καιρὸ στὴν γειτονικἡ Τουρκία, νὰ μάθει νὰ σέβεται τὰ δικαιώµα- τα καὶ τὰ ἐδάφη τῶν γειτόνων της. Δυστυχῶς ἡ μὲν Δύση κλπ, ἀγρὸν ἠγόρασε - βλέπει τὴν εἰσβολὴ στὸ ᾿Αϕγανι- στὰν καὶ στὰ Φώλκλαντ, τὴν κατάσταση στὴν Πολωνία ἀλλὰ ἐθελοτυφλεῖ στὴν περίπτωση τῆς Κύπρου. 'Η δὲ Τουρκία δὲν ἐνδιαφέρεται νὰ συνετισθεῖ καὶ οὔτε νὰ ἀποκτήσει τρόπους καλῆς συμπεριφορᾶς καὶ καλῆς γειτονίας. , Γι ” αὐτὸ ἄς μὴν ἐκφράζουν ἀπορίες καὶ διατυπώσουν Ερωτήματα, ἄν κάποτε ἀποφασίσει ἡ 'Ἑλλάς, νὰ δώσει ἕνα τέλος στὸ τρελλὸ σήριαλ τῶν παραβιάσεων, ἀξιώ- σεων καὶ ἀπειλῶν τῆς Τουρκίας. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ , ΜΕ ἀρκετά µεγάλη ἕτιτυ- χία δόθηκε, στίς 28 Μαϊου, στό Οἴκημα τοῦ ᾿Εθνικολαϊκοῦ Συλλόγου Αγίου Ιωάννου Λεμεσοῦ ΛΕΝΑΣ, ἡ ὁμιλία τοῦ δημοσιογράφου κ. Κυρ. Λ. Γιαννόπουλου, πού εἶχε σάν θέµα, «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩ. ΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, Β, Ἠπειρος, Κωνσταντινούπολη καί Κύπρος». “Ο ὁμιλητής σέ σαφήνεια καί μὲ πληθώρα στοιχείων παρουσίασε σὲ ὅλη του τήν Έκταση τό δρᾶμα τοῦ ἑλληνι- σμοῦ, πού ζεῖ ἑκτός τῶν σηµε- ρινῶν συνόρων καί Ιδιαίτερα στά δικτατορικά καθεστῶτα τῆς Τουρκίας καί τῆς ᾿Αλβα. νίας, Κατά τήν ἄποψη του, ὁ Ἑλληνισμός ἄν θέλει νά ἔπιβι- ώσει µέσα στά σηµερινά δεδο.- μένα μὲ τέτοιους κακούς καί ἅρπαγες γείτονες πρέπει νά χαράξει πανελλήνια πολιτική, ποὺ νά συντρέχει καί νά καλύ. πτει κάθε δοκιμαζόµενο ἕλληνα τῆς Μ. ᾿Ασίας, ᾿ Αλβα. Στὴν πόμενη Έκδοση τοῦ «᾿Εθνικοῦ Φύλακα», θὰ δημοσιεύσουμε στοιχεῖα καὶ ἀποκαλύψεις γιὰ τὰ γε: γονοτα τοῦ 1974. Κάτι ποὺ θὰ χύση ἄπλετο φῶς στὰ ηκαν τὶς μαῦρες ἐκεῖνες μἒρες τοῦ ὅσα διαδραματίστ Ιουλίου 1974. νίας καί Κύπρου. Τόνισε ἀκόμα ὅτι τά πρω- σοπικά, οἱ φιλοδοξίες καθώς Επίσης καί τά κομματικά συµ- Φἔροντα νά παραμµερίζονται, ὅταν ἡ πατρίδα καί τὸ Ἔθνος δέχεται ἀπειλές ἀπό γνωστούς καί ἀπό ἄγνωστους διῶκτες τοῦ ᾿Ἑλληνισμοῦ. 'Ο Ἑλληνι- σµός τῆς Κύπρου, πρέπει νά τό ἔννοήσει ὅτι μοναδικό στήρι- γµα καί ἐλπίδα του, εἶναι ἡ Ἑλλάδα, ἡ ὁποία προσέφερε καί προσφέρει τήν στοργή καί τήν ἄδολη βοήθεια της πολλές Φορές. Τέλος κάλεσε ὅλους τούς ἕλληνες τῆς Κύπρου, νά ἔργα- σθοῦν γιά τήν πραγµατικήν ἑνότητα, ἡ ὁποία θά μᾶς βοη- θήσει νά συνἔλθουµε ἀπό τόν λήθαργο τῆς καλοπέρασις καί νά δοῦμε κατάµµατα τήν ἁλή- θεια καί τόν ἐχθρόν µας, πού βρίσκεται ἔντός τῶν πυλῶν καί εἶναι ἔτοιμος ἀκόμη µιά φορά νά ἀποτελειώσει τό ἔργο πού ἄρχισε τόν ᾿Ιούλιο τοῦ 19/74 ὅταν καί τότε διεπράξαµε σωρεία λαθῶν. « Ἡ µμεγαλοσύνη στά ἔθνη ᾿ δὲν μετριέται μὲ τὸ στρέµµα ΜΒ Μὲ τῆς ψυχῆς τὸ πύρωμα ΙΑΝ μετριέται καὶ τὸ αἷμα. » ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 19 /ΟΥΜ/ΟΥ 1 9862 ΜΙ/ΗΝΙ/ΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΕΤΟΣ Α΄ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 6 ΤΙΜΗ 100 μίλς ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΟ ΦΥΛΑΚΑΟ ὁν Θὰ Εμποδισθοῦν οἱ ὑβρισταὶ τῆς. Ελλάδος νὰ ἀνέλθουν εἰς τὴν εξουσίαν, νοµίµως καὶ δημοκρατικῶς ΛΕΓΟΥΝ ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΑΙ ΤΟΥ ΣΑΠΕΛ Τελευταίως οἱ παραχαράκται τῆς ἱστορίας καὶ οἱ σαλτιμπάγκοι τῆς πολιτικῆς ἔξουσίας, εἰς τὴν προσπάθειαν των νὰ µε- τατωπίσουν τὸ βάρος τῶν εὐθυνῶν των, ἀπὸ τὴν διάστασιν μεταξὺ τοῦ ᾿Εθνικοῦ Κέντρου καὶ τῆς Κύπρου, διὰ τὴν ὁποίαν Φἔρουν ἀκεραίαν τὴν εὐθύνην, ὀνειρεύον- ται παρανόµους κινήσεις καὶ πραξικοπή- ματα. ᾿Αντιλαμβανόμεθα τὴν σύγχυσιν καὶ τὴν ἀγωνίαν των. Ομωςτοὺς διαφεύγει τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ 'Ελληνισμὸς δὲν Έχει πλέον οὔτε αὐτιά, ἀλλ᾽ οὔτε καὶ διάθεσιν διαθέτει διά νὰ ἀκούει φαιδρότητας καὶ φαντασιώ- σεις ἁμαρτωλοῦ διδύμου. Εὐτυχῶς τὸ Πανελλήνιον διαθέτει καὶ νοημοσύνην ἀλλὰ καὶ κρίσιν διὰ νὰ ἀντι- ληφθῆ πλήρως τὰς σκευωρίας καὶ τὰς σπασμωδικὰς κινήσεις τοῦ κομμουνιστικοῦ ΑΚΕΛ καὶ τοῦ δορυφόρουτου, ΔΗΚΟ. Μήπως ὅμως οἱ συκοφάνται τῆς κοι- νοπραξίας ἔχουν κατὰ νοῦν κάποιους ἔγ- κεφάλους οἱ ὁποῖοι ἑτοιμάζουν πράξεις βί- ας γιὰ νὰ τὶς Επιρρίψουν ἐπὶ τῶν ὤμων τῶν ἀγωνιστῶν νομιζόµενοι, ὅτι, θὰ βγοῦν ἀπὸ τὴν ἀπομόνωσιν ποὺ τοὺς ὁδήγησεν ἡ πα- ῥράνομη σὐζευξίς των. Νὰ γνωρίζουν οἱ χαλκευταὶ ὅτι οἱ ἀγω- νισταὶ ἔχουν τὸ δικαίωµα καὶ ὠφείλουν νὰ ἀνησυχοῦν καὶ νὰ συνερχονται νόμιμα καὶ νὰ Ἐξετάσουν Ελεύθερα καὶ δημοκρατικὰ τὴν πολιτικἠν κατάστασιν ἓν Κύπρω, ἡ ὁποία τελευταίως λόγω τῶν παλινωδιῶν τῆς ἀνευθύνου Κυβερνήσεως, κινδυνεύει νὰ παραμείνη καὶ ἄνευ τοῦ φυσικοῦ της συµπαραστάτου καὶ πραγματικοῦ συµµα- χητοῦ της, τῆς Μητρὸς Ελλάδος. Οἱ ἀγωνισταὶ ποὺ διὰ τοῦ ἁματός των καὶ διὰ τῶν θυσιῶν των, ἐδημιούργησαν αὐτὸ τὸ κράτος, δὲν ἀνεχονται ὕβρεις ἀπὸ Μοσχαναθρεμμένα ὄργανα καὶ οὔτε Επιτρέ- πουν εἷς τοὺς Ἑκάστοτε συνοδοιπόρους των, νὰ ξιφουλκοῦν Εναντίον ἐκείνων ποὺ οὖκ ὀλίγας Φορὰς ἠγωνίσθησαν, διὰ τὴν Ἐλευθερίαν τῆς μικρῆς αὐτῆς 'Ελληνικῆς Εσχατιάς. Αἱ πολιτικαὶ φιλοδοξίαι Ἑκάστου εἶναι σεβασταί. Οχι ὅμως ὅταν αὕται ἄθενται ὑπεράνω τῆς πατρίδος, Δυστυχῶς, ἡ παραφύσιν σύζευξις ΑΚΕΛ - ΔΗΚΟ, ἔθεσεν τὸ μέλλον τὴν ἔπι- βίωσιν καὶ τὴν Ελευθερίαν αὐτοῦ τοῦ τό- που, εἲς θανάσιµον κίνδυνον. Καὶ συνεµάχησεν, δυστυχῶς, ὁ Πρόε- δρος Κυπριανοῦ μετὰ τῶν προδοτῶν καὶ συνεργατῶν τῶν ἄγγλων ἀποικιοκρατῶν τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος 1955-1959, διὰ νὰ Επιπλεύση χάριν τῶν προσωπικῶν του Φφιλοδοξιῶν χωρὶς νὰ σκεφθῆ τὶς συνξ-, πειες τῶν πράξεων του. Καὶ Εξετράπην ὁ Πρόεδρος καὶ τὸ ΔΗΚΟ, ἀπὸ τὴν χαραχθεῖσαν κοινὴν γραμµµήν, ᾿ Αθηνῶν - Λευκωσίας καὶ ἔδω- σεν γῆν καὶ ὕδωρ, μὲ μίνιμουμ προγράµµα- τα, εἷς τοὺς ἀμετανόητους ξνσυνείδητους προδότες τῆς πατρίδας των. Καὶ Επεριφρόνησεν τὴν Ελλάδα καὶ συνεχίζει τὴν συνεργασίαν του μετὰ τοῦ ΑΚΕΛ καὶ δέχεται τὸ Μοσχοκίνητον διευ- θυντήριον νὰ ἔλέγχη καὶ νὰ καθοδηγῆ τὴν πολιτικἠν τῆς Κυβερνήσεωςτου, γνωρίζων ὅτι τὸ ΑΚΕΛ μισεῖ μὲ πάθος τὴν Ελλάδα καὶ Εργάζεται μεθοδικὰ διὰ τὴν ὑποδούλω- σιν τόσον τῆς ᾿Ελλάδος ὅσον καὶ τῆς Κύ- πρου, ἓν συνεργασία μετὰ τοῦ ΚΚΕ ἔξ εἰς τὴν ξρυθρὰν συνομοταξίαν. Καὶ συναγελάζεται μὲ τοὺς ὑβριστὰς τῆς Μητρὸς Πατρίδος καὶ τοῦ Πρωθυ- πουργοῦτης, εἰς τὴν ἀπελπιδα προσπάθεια του νἁ κρατηθῆ εἰς τὴν ἐξουσίαν. Ματαιοπονεῖ. 'Ο 'Ελληνισμὸς συ- νῆλθεν καὶ εἶναι εἰς θέσιν νὰ γνωρίζει ἀλλὰ καὶ νὰ διαχωρίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τὰ ἔρί- Φια. Γνωρίζουμε εἰς τοὺς ἔπιβάτας τῆς Εξουσίας καὶ τούς ὑποστηρικτὰς των ὅτι οἱ ἀγωνισταὶ οὐδόλως πτοοῦνται ἀπὸ τὰς ὕβρεις καὶ τὰς χαλκευμένας εἰδήσεις των. Νὰ εἶναι βέβαιοι ὅτι θὰ συνεχίσουν νὰ κι- νοῦνται πάντοτε ἐντὸς τῶν νοµίµων καὶ δημοκρατικῶν πλαισίων διὰ τὴν συνἔνω- σιν των, διὰ τὴν σωτηρίαν τῆς ἰδιαιτέρας μας Πατρίδας ἀλλὰ καὶ διὰ νὰ Εμποδίσουν νομίμως καὶ δημοκρατικῶς τοὺς ὑβριστὰς τῆς Ελλάδος νὰ ἀνέλθουν εἰς τὴν Εξουσί- αν. ᾗ μα ον σον, ναί : Ο Ανδρέας Παπανδρἑου κατά οπου τη μετάβαση του στο Σχετικὸ ρεπορτὰζ στὴν 7η σελίδα ΑΓΕόΝΙΞΤΕ.Ξ ΒΕΤΙΘΙΠ ΕΞ Σελίδες ὄ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΝΑΙ Η ΑΘΗΝΑ Ποιοὶ φταίουν γιὰ νὰ εὑρίσκεται πάντοτε σὲ διαμάχη “Ἡ Κυπριακὴ μὲ τὲς 'Ελληνικὲς Κυβερνήσεις Δὲν Ἔπαυσε ὁ ἀπόηχος ἀπὸ τὴν θερμὴ ὑπο- παρατηρητήριο του Σφελικού στην περιοχἡ Σερρών απο παρακι την τελική φάση της ἄσκησης «Αγαμµδµνων 82. Αριστερά του ο υπουργός Β. κ. ]ντζές. Τον συνόδευε ακόµη ο υφυπουργός Αμύνης κ. Δροσογιάννης δοχὴ τοῦ πρώτου Πρωθυπουργοῦ τῆς Μητρὸς Πατρίδος στὴν Κύπρον, κ. ᾿Ανδρέα Παπανδρέ- ου, καὶ ἦλθεν ἡ Ίδρυση τοῦ «Λαϊκοῦ Μετώπου» νὰ μετατρέψει τὴν πορεία τοῦ Κυπριακοῦ ἀπὸ τὴν νξα «τοποθέτηση» του σὲ διεθνῆ Ἐπίπεδα ὅπως τὴν Ἐννοεῖ καὶ τὴν θέλει ἡ νξα κυβέρνηση τῶν ᾿Αθηνῶν. ᾿Ο κ. ᾿Ανδρέας Παπανδρέου, εἶναι γνώστης τοῦ κυπριακοῦ καὶ «παίκτης σοβαρὸς τοῦ στρα- τηγικοῦ παιγνιδιοῦ τοῦ ἀείμνηστου Γεωργίου Παπανδρέου, γιὰ τὴν Ἐλευθερίαν καὶ σωτηρία τῆς Κύπρου ἀπὸ τὸν τουρκικὸ Ἐπεκτατισμό, ποὺ τὴν ἤθελε κάτω ἀπὸ τὴν ὀμπρέλλα τῶν ᾿ Αθηνῶν καὶ τοῦ 'Ελληνισμοῦ. Δυστυχῶς λανθασμένες κινήσεις ἀπὸ πλευ- ρᾶς᾽ Αθηνῶν ἀλλὰ καὶ τρομερῶν παραλείψεων, ἀφέθηκε ἡ Κύπρος νὰ σξρνειτὸ Εθνος έἑκεῖ ποὺ ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Λευκωσίας ἤθελε. Καὶ βλέ- πουμε τὰ ἀποτελέσματα. 'Η Τουρκία, ἀταλάντευ- τη στὶς Ἐπιδιώξεις της, ποὺ βασίζονται πάντοτε στὰ συμφἔροντα τῆς Τουρκίας, κατέχει αὐτὴ τὴν στιγμὴ τὸ 403 τοῦ κυπριακοῦ Εδάφους. Δὲν φτά- νει ποὺ κατέχει μὲ βία τὴν µισὴ σχεδὸν Κύπρον καὶ γράφονταςτὶς ἀποφάσεις τοῦ ΟΗΕ στὰπαλιά τηςτὰ παπούτσια, συνεχίζει τὴν ἀπειλὴ καὶ νὰ ἔχει ἀξιώσεις πάνω στὸ Αἰγαῖο καὶ στὴν ὑπόλοιπον ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΕΙ η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤτοΟ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΟΡΓΡΙΟΣ). ᾿Εὰν δὲν Ενδιαφξρεται, θὰ τὸ ἀναλάβουν οἱ ἀγωνισταὶ τῆςθρυλικῆςΕΟΚΑ Μέ ἀνακοίνωση της, ἡ Παγκύπρια Ἔνωση ᾿ Αγωνι- στῶν καλεῖ τήν κυβέρνηση νά πάρει ὅλα τά ἀναγκαῖα µέτρα γιά τήν προστασία καί συντήρηση τοῦ πλοιαρίου «Ἅγιος Γεώργιος», πού ἔφερε τόν ἀρχηγόν τοῦ ἀπελευθε- ρωτικοῦ ἀγῶνος τῆς ΕΟΚΑ, Γεώργιον Γρίβα - ΔΙΓΕΝΗ. Τό πλῆρες κείµενο τῆς ἀνακοίνωσης ἔχει ὡς ἀκολούθως. Πολλές φορές ἐκλή- θηκε ἡ Κυβέρνηση, νά προ- στατεύσει τό πλοιάριο «Α- ΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ πού µετέφερε τόν δημιουργό τῆς θρυλικῆς ΕΟΚΑ, πού μᾶς ἀπάλλαξε ἀπό τήν ἀγ- γλική κατοχή. Δυστυχῶς ἡ Κυβέρνη- ση καί τά ἁρμόδια τμήματα της, στά ὁποῖα ὑπάγεται ὡς ἱστορικός χῶρος, ἔδειξαν ὅ- τι ἀγνοοῦν τήν ἱστορίαν ἆλ- λά καί δὲν σέβονται τούς ἥρωεςτης. Καί ὁ ΔΙΓΕΝΗΣ ὑπῆρξε πάνω ἀπ᾿ ὅλα πα- τριώτης καί στρατιώτης - μαχητής γιά τήν Κυπριακή ἐλευθερία καί ἐθνικήν ἀπο- κατάσταση. Αλλά πέραν αὐτοῦ ὁ ΔΙΓΕΝΗΣ ἔχει τόν τίτλον τοῦ «ἄξιου τέκνου τῆς Πατρίδοο ἀπότήν 'Ελ- λαδικήν καί Κυπριακή Βου- λή γι αὐτό ὁ σεβασμός εἶναι χρέος ἐθνικό. Σάν ἀγωνιστές ζητοῦ- μεν ἀπό τήν Κυβέρνησιν νά σεβαστεῖ τήν ἱστορία καί τούς ἥρωές της, προστα- τεύοντας τά ἱστορικά κειµή- λια. ἵΚαί τό «Αγιος Γεώργιος) ἀποτελεῖ ἱστορι- κὀ κειµήλιο. Η σηµερινή κατάστα- ση τοῦ ὑποστέγου, ἀλλά καί τοῦ τιµηµένου πλοιάρι- ου, δέν τιμᾶ τήν Κυβέρνη- ση, ἀλλ᾽ οὔτε καί τόν λαό µας. Φανερώνει πόρωση ,ν καί ἔλλειψη σεβασμοῦπρός τήν ἔθνική παράδοση καί στίς Ελληνικές ρίζες-µας. ᾿Ακόμα µιά φορά κάνουμε ἔκκληση στούς ὑπευθύνους τῆς Κυβερνήσεως, νά πά- ρουν τά κατάλληλα µέτρα, ὥστε, τό ἱστορικό πλοιάριο πού βρίσκεται ἔγκαταλελη- µένο στίς ἀκτέςτοῦ Χλώρα- κα, νά διατηρεῖται σε καλή, ἄν ὄχι σὲ ἄριστη, κατάστα- ση καί καθαρό. ᾿Εάν δὲν ὑπάρξη ἀντα- πόκριση ἔντός λογικοῦ χρονικοῦ διαστήµατος, οἱ ἀγωνιστές ἔπιφυλάσσουν τό δικαίωµα νά προβοῦν προτοῦ εἶναι ἀργά στίς δέ- ουσες ἔνξργειες γιά ἔπιδι- ὀρθωση καί συντήρηση τοῦ πλοιαρίου «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡ- ΓΙΟΣ» καί κανένα Κυβερ- νητικό τμῆμα δέν θά ἔχει τό δικαίωµα νά τούς ἐμποδί- σει. Ἔρανος τοῦ ΔΗΣΥ Γιὰ τὴν ἐπιτνχὴ συνέ- νση τοῦ ἀγώνα του Ἀπὶ ζιαίτερα γιὰ τὴ νιχηφό- ῥρα διεξαγωγὴ τῶν Προε- δρικῶν ἐκλογῶν ὁ Δημο χρατικὸς Ὃ ο πλω, ἕ- ει προιηρύξει παγοώπριο «ἄρχνο μὲ στόχο 529009, 'Ἠδη µέλη, ὁπαδοὶ ἆλ- τλὰ καὶ πολλοὶ ἀπὸ ἑπκεί- νους ποὺ πιστεύουν στὸ ἔργο καὶ τὴν ἀποστολὴ «οῦ Δημοκρατικοῦ Ἓννα- γερμοῦ µγιὰ ἀνορθωτικὴ ἀλλαγὴ καὶ ἐδνικὴ σωτη ῥρία ἔχουν συνεισφέρει γενναιόδωρα. : Ἡ ἕλη προσπάθεια δὰ ἐντατικοποιηθεῖ προσεχᾶῶς μεταξὺ ὅλων τὸν στρὸ- µώτων τοῦ λαοῦ. Ο «ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ» Ἡ καθυστέρηση στὴν παρούσα Έκδοση τοῦ « Εθνικοῦ Φύλακαρ ὀφείλεται καθαρὰ σὲ τε- χνικοὺς λόγους. ᾽᾿Απο- λογούμαστε γι αὐτὸ στοὺς ἀναγνῶστες µας καθὼς καὶ στοὺς συν- δρομητὲς µας. Πληρο- Φοροῦμε δὲ, πὼς ἡ ἔφη- µερίδα µας θὰ ἐκδίδεται στὸ μέλλον κανονικά. 9 οι [Ἴσλνος] ἕ ἐδΕΔάΗΜ᾽ Εώ{ρκοΖο/Ε {4Η Σ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ « ΕΝ ΡΙΣΕΟ7Ε4 αν οκ, ΑΠΟ ΤΟΠΕ Του ΝΤΟΥΒΛΗ ΤΙ ΛΙΒΑΝΟΣ -- ΤΙ ΚΥΠΡΟΣ Μᾶς θυμίζει τὴν κατάπαυση τοῦ πυρὸς ὅταν ὁ ἙΕλληνισμὸς τῆς Κύπρου, ἀγωνίζετο νὰ ἀποκρούσει τὴν Τουρκικὴ εἰσβολή, ποὺ συνεχιζόταν καὶ μετὰ τὴν... κατάπαυση τοῦ πυρός. Μὲ τὶς εὐλογίες τῶν μεγάλων καὶ τῶν... φίλων µας! (Ἡ γελοιογραφία εἶναι ἀπὸ τὸ ΕΘΝΟΣ) Μετὰ τὰ γεγονότα στὸν Λίβανο: ΝΑ ΠΟΡΕΥΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΟΝΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΣ ΕΛΠΙΔΑ Τὰ τελευταῖα γεγονότα στὸν τραγικὸ Λίβανο, μὲ τὶς χιλιάδες τῶν νεκρῶν καὶ τὶς ἄλλες τόσες τραυματιῶν καθὼς ἔἐπίσης καὶ τὶς ὑλικὲς ζημιές, μᾶς δημιούργησαν πολλά ἐρωτήµατα ἀλλὰ καὶ ἀπορίες γιὰ τὴν περαιτέρω πορεία µας. Τὸ Επεκτατικὸ ᾿ Ισραήλ, χωρὶς σοβαρὴ ἀφορμὴ μπῆκε στὸ ἔδαφος τοῦ Λιβάνου, σκότωσεν, τραυμάτισε, κρήµνισε καὶ ἔφθασε στὴν Βηρυτό. ᾽Αϕορμὴ γιὰ ὅλη αὐτὴ τὴν πετυχημένη κατὰ τὰ ἄλλα, πολεμικὴ ἀποστολή, ἦτο ἡ ἀπόπειρα Ἐκτελέσεως τοῦ ᾿]σραηλίτη διπλωμάτη, στὴν ἀγγλικὴ πρωτεύουσα. Ἕνας ἀνεξάρτητος παρατηρητής, θὰ Έλεγε ὅτι ἡ ἀφορμὴ αὐτὴ γιὰ μιὰ τέτοια µεγάλη ἔπιχείρηση βίας καὶ καταστροφῆς, εἶναι φαιδρή. Κι ὅμως τὸ ᾿Ισραὴλ προχώρησε. Εστω καὶ ἄν ἡ ἡγεσία τῶν Παλαιστινίων, Εδήλωσεν ὅτι οὐδεμία σχέση ἔχει μὲ τοὺς δράστες τῆς ἀπόπειρας. Πῶς προχώρησε ὁ στρατὸς τοῦ ᾿Ισραὴήλ, τόσο Φανερὰ καὶ ἀπροκάλυπτα ἐναντίον τοῦ Λιβάνου, ὥστε νὰ φθάσει μεχρι τὴν πρωτεύουσα του καὶ νὰ ἔλέγχει σχεδὸν τὰ πάντα Ἔχει αὐτὸ τὸ μικρὸ κράτος, τόσοθράσος, ὥστε νὰ παραγνωρίζει τὶς µεγάλες δυνάµεις ἀλλὰ καὶ τὸν ΟΗΕ Μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ ἔχει µεγάλο θράσος τὸ Ισραήλ, γιὰ κάµνει ὅ,τι κάµνει. Όμως παράλληλα πρέπει νὰ κρατεί στὰ χξρια του καὶ τὸ «Ελεύθερο τῶν δύο ὑπερδυνάμεων. Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ ᾽Αμερικὴ βλέπει ἀρκετὰ φιλικὰ τὸ ᾿Ισραἡλ. ᾿ Αντίθετα ἡ Σοβιετική Ενωση, ἔχει παραφουσκώσει τοὺς Παλαιστινίους, μὲ τρομερὲς ὑποσχἒσεις, ὥστε καὶ αὐτοὶ νὰ μὴν γνωρίζουν ποῦ νὰ βάλουν τἔτοιες πολλὲς ὑποσχέσεις. Γενικὰ οἱ δυὸ «ὐπερδυνάμεις, παίζουν καὶ μὲ τοὺς δυό. Τὸ ᾿Ισραὴλ ὅπως Φαίνεται ἀπὸ τὰ γεγονότα εἶναι ἀκόμη µία φορὰ στὴ θέση τοῦ νικητῆ, Ενῶ οἱ Παλαιστίνιοι ἠττήθηκαν μιὰ καὶ µόνοι, πολέμησαν παλληκαρίσια μὲ ἕνα ἰσχυρὸ ἀντίπαλο ποὺ οἱ ἔνεργειες του παραβιάζουν κατάφορα τὰ ἀνθρώπινα δικαιώµατα. Εἶναι πράγματι Φφοβερὴ σύμπτωση, ἡ ἔΕπίθεση, Ἐναντίον τῶν Παλαιστινίων, νὰ μοιάζει μὲ τὴ δική µας τραγωδία, ποὺ Έγινε πρὶν ὀκτὼ χρόνια καὶ συνεχίζεται, πρὸς δόξαν τῶν µεγάλων µας... φίλων Στὴν δική µας ὑπόθεση, ἔγινε Ένα πραξικόπημα. Μὲ τὸ πρόσχηµα αὐτὸ εἰσέβαλαν οἱ τούρκοι γιὰ νὰ «ἀποκαταστήσουν τὴν συνταγµατικἠν τάξη». Καὶ ἔφεραν καὶ τὴν «εἰρήνη» τὴν «δημοκρατίαν» καὶ τὴν «συνταγματικὴν τάξη». ᾿Εσκότωσαν, ἔτραυμάτισαν, Ἐβίασαν, Έκλεψαν, Ἑκατάστρεψαν, αἰχμαλώτισαν καὶ κατακρατοῦν τὸ 4056 τοῦ κυπριακοῦ Εδάφους. Ποιοὶ βοήθησαν καὶ στάθηκαν συµπαραστάτες στὸ δρᾶμα µας. Ποῦ ἦσαν οἱ µἐγάλοι καὶ οἱ μικροὶ µας φίλοι. ᾿Εξαφανίσθηκαν, ὅπως τὸ καπνὀν. ᾿ Ακριβῶς ὅπως τώρα μὲ τὸ παλαιστινιακό. Ὅμως γιατὶ δὲν Εξετάζουμµε καὶ τὴν περίπτωση νὰ γίνει καὶ εδῶ ὅτι ἔγινε στὸν Λίβανο, σὲ βάρος τῶν κατοίκων του καὶ τῶν Παλαιστινίων Γιατὶ νὰ ἀποκλείσουμε τὴν περίπτωση τῆς «Φτιαχτῆο καταστάσεως καὶ νὰ βροῦν τὴν εὐκαιρία οἱ τοῦρκοι νἁ συνεχίσουν καὶ νὰ ἀποτελειώσουν τὸ ἔργο τοῦ ᾿ Αττίλα Τὶ κάνουμε ἐμεῖς ὥστε νὰ ἀποκλείσουμε τὴν πιθανότητα αὐτή Οἱ Τοῦρκοι, προκαλοῦν συνεχῶς. Δὲν τοὺς ἔνδιαφξρει ὁ ΟΗΕ καὶ τὰ ψηφίσματα συµπαραστάσεως. ᾿Ακολουθεῖ τὴν πολιτικὴν τοῦ ᾿Ισραὴλ. Πῶς ἐμεῖς, θὰ προστατευθοῦµε ἀπὸ τὶς ὀρέξεις τῶν τούρκων, μιά καὶ δὲν ἔχουμε τὴν δύναμη καὶ τὰ µέσα νὰ τὸν ἀντιμετωπίσουμε Φυσικὰ δὲν πρέπει νὰ περιμένουμε βοήθεια ἀπὸ κανἒνα, ὅπως δὲν πῆραν οἱ Παλαιστίνιοι, ποὺ τόσα καὶ τόσα περίµεναν ἀπὸ τοὺς φλύαρους, φίλους καὶ συµµάχους τους. Γιὰ τοὺς Παλαιστινίους δὲν ὑπάρχει κανενας Εὐτυχῶς γιὰ μᾶς ὑπάρχει ἡ Μητέρα Πατρίδα, ποὺ ἔστω καὶ µικρὴ θὰ δώσει τὴν µάχη γιὰ τὴν κυπριακὴν Ελευθερίαν. Γι΄ αὐτὸ πρὶν εἶναι ἀργά, πρέπει νὰ προχωρήσουμε στὴν ᾿ Αθήνα. ΓΚαὶ ἐκεῖ νὰ ζητήσουμε ὅτι χρειάζεται ἡ Κύπρος γιὰ νὰ σωθεῖ. 'Η Ελλάς, παρὰ τὶς πίκρες ποὺ τῆς δώσαμε εἶναι µάνα καὶ γνωρίζει νὰ ἀγαπᾶ καὶ νὰ συγχωρεῖ τὰ ἄτακτα καὶ ζαβολιάρικα παιδιά της. Νὰ θέσουμε τὶς φιλοδοξίες κατὰ µέρος, νἁ ἀφήσουμε τὶς ζαβολιὲς καὶ τὰ καμώματα καὶ νὰ κατευθυνθοῦμεν στὴν ΑΘΗΝΑ, τὴν µόνη καὶ τὴν τελευταία µας, ΕΛΠΙΔΑ. Καὶ νὰ τῆς ἀνοίξουμε τὴν καρδιά µας. Νὰ τῆς ποῦμε τὰ βάσανα μας, ἔστω καὶ ἄν τὰ γνωρίζει, καὶ νὰ ζητήσουμε συγνώμη. Νὰ τὴν καλέσουμµε ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆςμας, νὰ μᾶς καλύψει μὲ τὴν ἀγκάλη της. Νὰ τῆς δηλώσουµε ὅτι Εναποθέτουµε τὴ τύχη τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Κύπρου, στα χέρια της, τὰ µητρικά. Καὶ αὐτὸ νὰ γίνει τώρα, πρὶν εἶναι ἀργά. Οἱ Φλόγες τοῦ Λιβάνου μᾶς Φοβίζουν. Καὶ οἱ Φλόγες ποὺ καῖνε Παλαιστινίους καὶ Λιβανίους ἀποδεικνύουν ὅτι δὲν ὑπάρχουν Φίλοι «στὴν σήμερον ἡμέρα». ΕΔΩΚΑΙΤΩΡΑ νὰ πορευθοῦμεν στὴν ΕΛΛΑΔΑ. Τὴν µόνη καὶ τελευταία µας ΕΛΠΙΔΑ. Κύπρον. “Ἡ Κύπρος καὶ ἰδιαίτε- ρα ἡ Κυβέρνηση τῆς Λευ- κωσίας, πρεπει νὰ ἀντιλη- φθεῖ ὅτι τὴν πολιτικἡ γραµ- μὴ τοῦ Ελληνικοῦ Ἔθνους τὴν χαράσσει ἡ ᾿Αθήνα, μὲ τὴν Ἑκάστοτε κυβἔρνηση της. Οὐδεὶς ἅλ- λος. ᾿Ακόμη ὀφείλει ἡ Λευ- κωσία νὰ στρέψει τὴν µνή- µη της, ἔὰν τῆς ἀπεμεινε συναίσθηση εὐθύνης, λίγα χρόνια πίσω. Αλλωστε ἡ πρόσφατη κυπριακἡ ἶστο- ρία δὲν ἔχει καὶ πολλά χρό- νια ζωῆς. Γιὰ νὰ τὴν βοηθήσου- με, θὰ ποῦμε μερικὰ σημεῖα '' ποὺ Ίσως τῆς κεντρίσουν τὸ ἔνδιαφξρον, καὶ παύσει νὰ Επαναλαβάνει τὰ Ἴδια λάθη τῶν προηγούμενων κυπρι- ακῶν κυβερνήσεων, ποὺ μὲ μοναδικὸ κίνητρο τὴν προ- σωπικἡ φιλοδοξία καὶ τὴν πολιτικὴ ἔξουσία, παραμέ- ρισαν τὸ Εθνικὸν συμφξ- ρον, τῆς Πατρίδος. Δὲν εἶναι ὑπερβολικὸ νὰ ποῦμε ὅτι τὸ κακὸ γιὰ τὴν πορεία τοῦ κυπριακοῦ ξεκινᾶ ἀπὸ τὶς περιβόητες δηλώσεις Μακαρίου στὴν βουλευτίνα Μπάρμπαρα Κάσλ, τὸ 1958 περὶ ἀνεξαρ- τησίας, ἐνῶ οἱ ἀγωνισταὶ καὶ ὁ ᾿Αρχηγὸς τῆς ΕΟΚΑ, δὲν Εγνώριζαν τίποτε σχε- τικό. Οἱ ἔνξργειες τοῦ Μα- καρίου αὐτές, πίσω ἀπὸ τὴν πλάτη τοῦ ΔΙΓΕΝΗ, ἔδω- σαν τὸ πράσινο φῶς στοὺς ἄγγλους νὰ ἀρχίσουν τὴν προεργασία γιὰ λύση τοῦ κυπριακοῦ ποὺ νὰ στηρίζε- ται ὄχι στὰ συμφεροντα τοῦ κυπριακοῦ ἑἙλληνισμοῦ, ἀλλὰ στὰ δικάτους. Καὶ τό- τε ἄρχισε ἡ ἀντίστροφη μέ- τρηση γιὰ τὸν καταποντι- σμὸ τῶν θυσιῶν τῶν ἆγω- νιστῶν τῆς κυπριακῆς Ελευθερίας, ποὺ ἀγωνίζον- το γιὰ Ελευθερία καὶ ἔθνι- κἡν ἀποκατάσταση. Καὶ γιὰ νὰ κολάσει κάπως τὰ πρά- γµατα ὁ ἀνεξαρτησιακὸς πλεον Μακάριος μεταξὺ ἄλλων γράφει στὸν ΔΙΓΕ- ΝΗ 28 Σεπτεµβρίου 1958, ὅτι ἔκαμε τὶς ὑποχωρήσεις αὐτὲς γιὰ νὰ ἀποκλείσει κα- ταστάσεις ποὺ θὰ ἔξασφά- λιζαν «... εἷς τοὺς Τούρκους δικαιώµατα, τὰ ὁποῖα θὰ ἧτο ἀδύνατον ὕστερον- καὶ ἄν ἀκόμη µεταβάλλοντο αἱ διεθνεῖς συνθῆκαι - νὰ δια- γραφῶσιν». :Ο ᾽᾿Αρχηγὸς τοῦ ἀγῶ- νος, δηλαδὴ αὐτὸς ποὺ Έπαιζε τὴν ζωὴ του ἀλλὰ καὶ τὴ ζωὴ τῶν παλληκαρι- ὢν του «κορώνα γράµµα- τα», γιὰ τὴν πραγματικὴν Ελευθερίαν, μὲ γράµµα του στὶς 29 Σεπτεµβρίου 1958, τὸν προειδοποιεῖ καὶ τοῦ τονίζει μεταξὺ ἄλλων «... Μέχρι σήμερον ἀλλάξαμεν βασικῶς ἀρκετὰ σχδια, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν γνωρί- ζομεν καὶ Εμεῖς τὶ ἀκριβῶς θέλουμε, ἀλλὰ καὶ νὰ φαι- νώμεθα εἰς τὰ ὄμματα φΦί- λων καὶ Εχθρῶν ὡς λαὸς μὴ σταθερὸς εἰς τὰ ἐπιδιώξεις μας...» Οἱ δηλώσεις τοῦ Μακαρίου, στὴν ἀντιπρόε- δρον τοῦ ἀγγλικοῦ Ἔργα- τικοῦ Κόμματος καὶ βου- λευτίνα Μπάρμπαρα Κάσλ τὸν Σεπτέμβρη τοῦ 1958 ἄφησαν τὰ Ἴχνη τους πάνω στὴν κυπριακἠν ἱστορία καὶ προσδιώρισαν τὸ περιεχό- µενο τῆς λύσεως ποὺ θὰ Επήρχετο, ὅπωςλέγει ὁ δια- τελέσας ὑπουργὸς ᾿Εξωτε- ρικῶν Δ. Μπίτσιος στὸ βι- βλίο του «ΕΚρίσιµες Ώρες (σελ. 87-86). ᾿Απὸ τὶς δηλώσεις αὐ- τὲς ἀρχίζει πλξον τὸ δρᾶμα τῆς Κύπρου καὶ τοῦ ΄Ελλη- νισμοῦ. Γιατὶ στὴν περί- πτωση αὐτὴ ὁ Μακάριος Έδρασε χωρὶς προηγουμέ- νως νὰ μον η Ἑλληνικὴν Κυβέρνηση ὁποίαπ νΐχν, μι δ- Μάλιστα ὁ κ. Καρα- μανλῆς ἀναφξρει σχετικῶς: «Εἶναι ἀληθὲς ὅτι οἱ τότε καιροὶ ἦσαν πολὺ δύσκολοι διὰ τὴν θὲσιν τῆς “Ελλά- δος, ἀλλ᾽ ὁ ᾿ Αρχιεπίσκο- πος Μακάριος ὤφειλε νὰ Ἐνημερώση τὴν ἛἝλληνι- κὴν Κυβέρνησιν προτοῦ ὑποβάλη αὐτὰς τὰςπροτά- σειο (Κύπρος 5.2.1973). “Ο Δ, Μπίτσιος ἀφηγεῖ- ται ὅτι «Ἔκπληκτοι, κοιτα- χθήκαµε μὲ τὸν Πρωθυ- πουργὸν (Καραμανλῆ) Ἠταν δυνατὸν ν᾿ ἆπο- Φασίση ὁ ᾽ Αρχιεπίσκο- πος νὰ ἐγκαταλείψη ὁρι- στικὰ τὸ «ἴτημα τῆς αὗτο- διαθἔσεως, χωρὶς νὰ συννενοηθῆ προηγουμέ- νως μὲ τὴν Ελληνικὴ Κυβέρνηση» Ο ἀείμνηστος Γ. Πα- πανδρέου δηλώνει ὅτι «... ἦτο ἁἀκατάλληλος ἡ ὥρα καὶ ὁ τρόπος χειρισμοῦ τῆς στροφῆς πρὸς τὴν ᾿Ανε- ξαρτησίαν». Ακόμη καὶ ὁ Ν. Μρανι- διώτης στενὸς συνεργάτης τοῦ Μακαρίου Έγραψε σχε- τικὰ στὸ «ΒΗΜΑ» τῶν ᾿Αθηνῶν ὁ2.2.1979, ὅτι Ἐμεινε κατάπληκτος ἀπὸ τὸ κείµενο τῶν δηλώσε- ων. «᾿Εγξνετο παρξκκλησις ἀπό τόν σκοπόν καί τόν ατό- χον τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος, ὁ ὁποῖος ἧτο ἡ Ἔνωσις τῆς Κύπρου µετά τῆς Ελλάδος. ἩΗ παρέκ- κλησις Ἐγένετο ἄνευ τῆς ἀποφάσεως τοῦ λαοῦ. Η ἀπόφασις τοῦ ᾿ Αρχιεπισκό- που ἓν ᾿ Αθήναις περί προ- τάσεως ἀνεξαρτησίας ἀντί Ενώσεως ἤ αὐτοδιαθέσεως διά τῆς Μπάρμπαρα Κάσλ Ελήφθη ἄνευ γνώσεως τοῦ ᾿Εθναρχικοῦ Συµβουλίου καί τοῦ Γραφείου ᾿Εθναρ- χίας....» γράφει στίς 18.1.1976 ὁ τέως ὑπουργός Παιδείας καί Εθνικός ἀγω- νιστής ἀείμνηστος Κ. Σπυ- ριδάκης. Η συνέχεια ἦταν πιό ὀλέθρια. Ἠταν οἱ συµφω- νίες Ζυρίχης καί Λονδίνου. ΜΕ τό «Νενικήκάμεν ἀδελφοῦ ὁ πρωτεργάτης τῶν συμφωνιῶν Ζυρίχης καί Λονδίνου, Μακάριος, Εχρύσσωνε κυπριακό ἕλ- ληνισμµό. Κα στήν περίπτωση αὐτή ὁ ΔΙΓΕΝΗΣ με τά παλληκάρια του, θά µά- θουν τελευταῖοι τό περιεχό- μενο τῶν προδοτικῶν αὖὐ- τῶν συμφωνιῶν πού κατα- δίκαζαν τελεσίδικα τὀν κυ- πριακὀόν Ἑλληνισμόν σε Εθνική ἁἀπομόνωση καί ἀφανισμό γιά χάρη προσω- πικῶν συµφερόντων καί ἐφήμερης δόξας. Καλόπιστα πάντα ὁ ΔΙΓΕΝΗΣ διέταξε «Παύσα- τεΠῦρ) καί ἐγένετο εἰρήνη. Πολλά Έχουν λεχθεῖ καί ἄλλα τόσα ἔχουν γρα- Φεῖ γιά τό ποιός εἶναι ὁ ἓμ- πνευστής τῶν συμφωνιῶν Ζυρίχης καί Λονδίνου. Γε- γονός πάντως παραμένει ὅτι οἱ συμφωνίες αὐτές Εσφράγισαν θανάσιμα τό μᾶλλον τοῦ κυπριακοῦ ἕλ- ληνισμοῦ. Στήν περίπτωση αὐτή ὁ Μακάριος ἄρχισε νά Επιρρίπτει εὐθύνες σ᾿ ἅλ- λους καί ἰδιαίερα στούς Καραμανλῆ ᾿ Αβέρωφ χω- ρίς νά γλυτώσει καί τό πε- ριβάλλον τοῦ Παλατιοῦ. Ὅμως σ᾿ ὅλες τίς περι- πτώσεις ὁ Μακάριος δὲ- χθηκε τήν σωστή ἁμοιβή καί ἀπάντηση ἀπό τούς κα- τηγορηθέντες. 'Ο Καραμανλῆς στίς 29.11.1967 λέγει στήν γαλ- λική «Μόντ) ὅτιτίς συνθῆ- κες Ἡς ὑπἔέγραψε µέ τήν πλήρη Έγκριση τοῦ Μα- καρίου.Τό καλοκαίρι τοῦ 1959 ὁ Μακάριος σὲ δηµό- σια ὁμιλία του λέγει ὅτι «... Ἔθεσα εἰς αὐτάς τάς συμφωνίας τήν ὑπογρα- Φήν µου ἓν πλήρει συνει- δήσει τῶν εὐθυνῶν µου ἔναντι τοῦ ἀγωνιζομἔνου λαοῦ». ᾿ Ακόμη δηλώνει δτι «... Πρό τῆς ὑπογραφῆς, Εξεδήλωσα εἰς τούς ἐκ Κύ- πρου κληθέντας εἰς τό ἡΛονβενον συμβούλουςμου, ὅτι δεν Ἐπθυμῶ νά συµµε- ρισθοῦν εὐθύνη εἷς τήν ὑπογραφήν τῆς Συµφωνίας ἀλλ᾽ ἀναλαμβάνω µόνος πλήρη καί ἀκεραίαν τήν εὐ- θύνη, παραμἔνοντος ἆδε- σμεύτου τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ-μόνου Κυριάρχου-νά δεχθῆ ἤ ἀπορρίψη τήν ὑπ ἐμοῦ ὑπογραφεῖσαν Συµ:- Φωνίαν. ᾿Επειδή ἔΈλεχθη ὅτι ὑπέγραφα κατόπιν ἰσχυρᾶς πιέσεως ἓἘκ μέ- ρους τῆς 'Ελληνικῆς Μυ- βερνήσεως, δηλῶ κατη- γορηματικῶς ὅτι οὐδεμία δύναμµις ἓν τῷ κόσµω ἦτο δυνατόν νά με Εξαναγκά- ση νά ὑπογράφω συµφω- νίαν Εάν Ἐπίστευα ὅτι αὕτη ἦτο ἀντίθετος πρός τό συμφξρον τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ...» 20.5.1959 Ὅμως πράγματι ἀσκή- θηκε πίεση πάνω στόν Μα- κάριο γιατί ὅπως εἶναι γνω- στό ἐνῶ εἶπε τό «Εντάξει» στὴν Ελληνικήν Κυβέρ- νηση γιάτίς συμφωνίες τήν τελευταία στιγµή δοκίµασε νά ὑπαναχωρήσει καί νά καταρρακώσει τὸ κῦρος τῆς Ἑλλάδος. Ὅταν ρωτή- θηκε γιά τά καμώματα του, αὑτά ὁ Μακάριος ἀπάντησε ὅτι εἶχε τούς λόγους τους (Ακρόπολις ᾿Αθηνῶν 9 12.1965). Στίς 19.29.1959, στό ξε- νοδοχεῖο «λάριτζες» δινό- ταν δεξίωση ἀπό τόν Προξ- δρον τῆς Ελληνικῆς Κυ- βερνήσεως πρός τούς κυ- πρίους ἀντιπροσώπους καί ἄλλους ἕλληνες. 'Ο Μακά- ριος, χαμογελώντας, πρίν ἀπό κάθε Φιλοφρόνηση, εἷ- πε ζωηρά καί µπροστά στούς Γ. Σεφεριάδη, Δ. Μπίτσιο, Αγγελο Βλάχο καί Εὐάγγελο ᾿Αβέρωφ, στόν Πρωθυπουργόν τῆς Ελλάδος: «--Κύριε Προέδρε φανταστήκατε ποτε ὅτι δὲν θά ὑπεγραφα, ---Τότε γιατί μᾶς τά κάµατε ὅλα αὑτά ρώτησε ὁ Καρα- μανλῆς. --Εἶχα τούς λόγους µου, ἀπάντησε ὁ Μακάριος χα- µογελώντας εὐχαριστημέ- νος.»(Ε. ᾿Αβερωφ 913 σελ 213 «Ἱστορία χαμένων εὖ- καιριῶν β΄ τόμος) Καὶ οἱ συμφωνίες αὐ- τὲς ὑπεγράφησαν. Τό πρό- βληµα ἦταν πῶς νά παρου- σιασθοῦν στόν κυπριακόν λαόν καί πολύ περισσότε- ρον στούς ἀγωνιστές καί τόν ΔΙΓΕΝΗ, γιά τόν ὁποῖ- . Ἴδεδη Σελίδα ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ο μεν ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 4 Τ.Κ. 330 ΤΗΛ. 64211 ΛΕΜΕΣΟΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ Ι ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «Ο ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» ΟΔΟΣ ΡΟΝΑΑΤ ΜΠΑΡΡΟΟΥΣ (παρά τό Κεντρικό Ταχυδρομεῖο Λεμεσοῦ) Τηλ. 65732 τὰ Διατηρεῖτε γῤῥαφεῖο ἡ ἐπιχείρηση Τήν γραφι- ἕ κή σας ὕλη νά παίρνετε ἀπό τό βιβλιοπωλεῖο - ο ά χαρτοπωλεῖο «Ο ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» 5. ΘΕΛΕΤΕ:ΔΩΡΑ ΓΑΜΩΝ, ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ, ὈΝΟΜ. ΕΟΡΤΩΝ, κ.λ.π. α΄ ΣΧΟΛΙΚΑ ἡ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Β ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ ΑΠΟΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» Γίνονται δεκτές παραγγελίες ἀπό τηλεφώνου. Αμεσος παράδοσις στά γραφεῖα. Γιά τόν Ἐκσυγχρονισμό τῶν ἁλιευτικῶν ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ -- ᾿Ιούνιος Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ᾿Επιτροπή ἀπεφάσισε νά χρηµατοδοτήση μέ πόσο 256 κατ. εὐὑρωπαϊκῶν λογιστικῶν μονάδων ἀπό τό «Φεογκά». Τμῆμα προσανατολισμοῦ, 295 προγράµµατα γιά τήν κατασκευήν καί τόν Εκσυγχρονισµμόν τῶν ἁλιευτικῶν πλοίων ἀκτῶν καί τήν Εγκατάστασιν ἰχθυοτροφείων. ᾽Από τά προγράµµατα αὐτά 10 εἶναι Ἑλληνικά καί χρηματοδοτοῦνται µε 1887000 ἐλεύθερες λογιστικές µονάδες (121.710.427 δραχ.). Δεκτή στούς «7» ἡ Γιουγκοσλαβία ΕΛΣΙΝΕΗΙ -- ᾿Ιούνιος Πρόταση τοῦ ὑπουργοῦ ᾿Εμπορίου τῆς Αὐστρίας νά συνδεθῆ ἡ Γιουγκοσλαβία με τήν Ένωση τῶν «ἑἙπτά» πού διατηρεῖ ζώνη Ελευθέρων συναλλαγῶν Έγινε δεκτή ἀπό τά µέλη τῆς ᾿Οργανώσεως καί Εναπόκειται στήν Γιουγκοσλαβία νά μελετήσει καί νά ὑποβάλει τό σχέδιο ' σὐνδεσεώς της. , άν ὃ 1 ΠΡΙΝΤΙΖΙ Γενικοί Πράκτορες Κύπρου ᾿Φαίαμιίς (ςοηνς ὠῖαά ΠΑΦΟΣ 32376 ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 555δδ 62323 ΛΑΡΝΑΚΑ 56464 Ρων!ὶςιτγ Ρ.5. ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 21052 ΜΟῦὕΡΤΑΚΑ5 5δΗΙΡΡΙΝς ΑΑΕΒΝΟΙΕΣ ΤΤΓ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ, : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΣ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ, ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΒΙΤΕ, ΜΟῦΡΤΑΚΑΡ ΡΗΙΡΡΙΝα ΑΟΕΒΝΟΙΕΣ5 ΓΤΡ. Ρ08 1684 τει. 683078 τει εΧ 3076 6ΟΑ8ιΕ ΑΌΌΗΕΣ»Σ ΜΟυΡΤΑΚΑΣς ΙΜΑΡΘΟΙ -ΟΥΡΗυΣ5 ϐρ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΝΜΟΔΑΑΣΕ Λεμεσὸς : Αγ. ᾿Ανδρέου 33, Λευκωσία : Μνασιάδου 2 Τηλ. 63708 Τηλ. 49930 Ἡ λιποθυµία, πού κάθε τόσο ἁἀκοῦμε καί θλέτουμε νά σημειώνεται πλάϊ µας εἶναι μιά παρο- δική ἁπωλεια τῶν αἰσθή- σεών µας, -ἠ ὁποία ἔχει γιά αἰτία της τήν παροδική ἐπίσης ἕλλειψη αἱματώ- σεως τοῦ ἑγκεφάλου. Συγκεκριµένα ὅταν ὁ ἐγ- κέφαλος δέν λάθει τήν κανο- νικἡ ποσότητα αἵματος, πού τοῦ χρειάζεται γιά νά λει- τουργήσει κανονικά, νιώθει ἔνα εἴδος ζάλης, ἄν αὐτή ἡ ἔλ- λειψη αἵματος εἶναι περιορι- σµένη κι’ ἄν εἶναι ἐκτεταμένη, τότε ἐπέρχεται ἡ λιποθυμία. Κατά τή λιποθυµ:-α ὁ ἄρρω- στος χάνει τίς αἰσθήσεις του του, γι αὐτό καί πέφτει στὀ ἔδαφος. Οἱ αἰτίες πού προκαλοῦν τή λιποθυµία εἶναι πολλές καί ποικίλες. Μπορεῖ νά σηµει- ὠωθεῖ λιποθυµία ὕστερα ἀπό µιά ἔντονη συγκίνηση, ἕνα ἔν- τονο πόνο, ἀπό φόθο, ὅπως καί ἀπό μιά ἀπότομη κίνηση, τήν όρθια. Λιποθυμίες μπορεῖ νἁ συµ- θοῦν σέ κάθε ἄτομο. ᾽Αλλά συχνότερα παρουσιάζονται σὲ ἄτομα ἐξασθενημένα, μέ ἀκατάλληλη διατροφή ἤ σέ ἄτομα πού ἔχουν ταλαιπωρη- θεῖ καί ἐξασθενήσει ἀπό κά- ποιο νόσημα. Συχνότερα λι- ποθυμοῦν οἱ γυναῖκες ἀπό τούς ἄντρες. Κι αὐτό ὀφείλε- ται στό ὅτι εἶναι πιό εὐσυγκί- νητες ἀπό αὐτούς. Ἡ λιποθυµία μπορεῖ νά πα- ρουσιαστεῖ εἴτε ἐντελῶς ξα- Φφνικά, ὅπως στήν περίπτωση κἀποίου ἉΧτυπήµατος. πού προκαλεὶ ἔντονο πόνο, εἴτε σάν τό ἐπιστέγασμα μιᾶς σει- ρᾶς συμπτωμάτων. πού κατα- λήγουν στή λιποθυμµία. Τά συνηθέστερα συμπτώ- µατα πού προηγοῦνται τῆς λ!- ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ δι ΟΦΦΣΕΤ «ΛΟΝΤΟΣ» ον Φ0ρά7-21056 | ΑὖὐΓορου νῶν. καί µαζί τους τήν ἰσορροπία : εἰδικότερα ἀπό τήν ὁριζόντια « στήν κάθετη θέση, δηλαδή --- 1 ς ... ΕΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑςΓ Τά αἴτια τῆς λιποθυµίας ποθυµίας εἶναι ἡ αἴσθηση µιας ζάλης, μιᾶς ἔντονης ἁδυναμί- ας, σκοτοδίνη. αἴσθηση κά- ποιου ἀκαθόριστου θορύθου μὲ θουητό τῶν αὐτιῶν καί αἵ- σθ]ση µμµουδιάσµατος οστά ἄκρα (χέρια καί πόδια). Στίς περιπτώσεις λιποθυμµί- ας, τό πρόσωπο τοῦ ἀσθενοῦς εἶναι ἰδιαίτερα χλωμό, ἑνῷ τά χέρια καί τά πὀδια του εἶναι παγωμένα. Μερικές Φορές ὁλόκληρο τὀ σῶμα του εἶναι καλυμμένο ἀπό ἱδρώτα, οἱ Φλέθες του δέν διακρίνονται κι ὁ σφυγµός του εἶναι δύσ- κολα ἀντιληπτός. Παράλληλα ἢ ἀναπνοή του εἶναι ἄτονη καὶ ἀραιή Στήν κατάσταση αὐτὴ μπορεῖ νά παραμείνει ἀπό λίγα λεπτά (ἕνα µέχρι δύο). ἀλλά σὲ θϐαρύτερες περιπτώσεις, πολύ µεγαλύτερα Χρονικά διαστήµατα. Όταν λιποθυµήσεικάποιο ἄτομο δίπλα µας, τό πρῶτο πού πρέπει νά κάνουμε, εἶναι νά τοῦ ξεσφίξουµε ὅλα τά ροῦχα. Εἰδικώτερα αὐτά πού σφίγγουν τό λαιμό καὶ τό στῆ- θος του. Μετά νά τό τοποθε- τήσουµε σέ τέτοια θέση, ὥστε τό κεφάλι του νά θρίσκεται κάπως χαμηλώτερα ἀπ τά πὀό- δια του. Ἂν ἡ λιποθυµία συνέθη σέ κλειστό χῶρο ν᾿ ἀνοίξουμε τά παράθυρα καί νά τοποθετή- σουµε τόν παθόντα σέ τέὲι -α θέση ὥστε νά μπορεῖ νά παίρ- νει καθαρό ἀέρα. ᾽Αλλά στήν περίπτωση αὐτή, θἀπρέπεινά τόν σκεπάσουµε καλά καί κυ- ρίως νάἁ τοῦ ζεστάνουµε τάἀ χέρια καί τά πόδια. Σέ τέτοιες περιπτώσεις µιά θερµοφόρα μᾶς εἶναι πολύτιμη. Παράλ- ληλα θά πρέπει νἀ τοῦ τρί- ϐθουµε ἐλαφρά τό κεφάλι, τό µέτωπο καί τό στῆθος, μ᾿ ἕνα πανάκι θουτηγµένο σό κρύο γερό. Αὐτά τἀ λίγα γιάτό τόσο συ- χνό Φαινόμενο τῆς ἐποχῆς μας, τίς λιποθυμµίες. «ΚκτΥΠΗΣΕέΙΣ «ΠΙ ΚΟΝΤΡΑΠΛΑΚέ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΛΟΥΗΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ» ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 55 65103 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΞΥΝΕςΟ ο Τό σοῦπερ µηχανέλαιο, πού προστατεύει τή μηχανή τοῦ αὐτοχινήτον, τοῦ φορτηγοῦ, τοῦ τράκτορ σας καί γενικά ὅλων τῶν µηχα- ο Τό ἀλλάζετε κάθε 30.000 µίλια, κι’ ἔχετε τό κεφάλι σας ἥἤσυχο. ϱ Τό λάδι πού ἀντέχει στή µεγαλύτερη τριβή καί κάτω ἀπό ἀντίξοες συνθῆκες. ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ 30.000 ΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΒΑΡΡΑΒΑΣ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΑΣ Νίκου Παττίχη 54 (δρόμος Πολεμιδιῶν) Τηλ. 72023 ΛΕΜΕΣΟΣ Γραφεῖτε συνδρομητὲς τοῦ «᾿ Εθ- νικοῦ Φύλακω. Μόλις ἔκδίδεται θὰ τὸν παίρνετε ταχυδρομικῶς στὸ σπίτι σας. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΥΠΡΟΥ ϱ2.. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩΠΗ: (3.500 ἤ 10 δολ. ᾽ Αμερικῆς. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Γ4.- ἤ 10 δολ. Αὐστραλίας. Συμπληρῶστε τὸ πιὸ πάνω δελτίο καὶ τα- χυδρομεῖστε το στὴ διεύθυνση: ᾿Εφημερίδα ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ᾿Οδὸς Βασίλη Μιχαηλίδη 4 Τ.Κ. 330 ΛΕΜΕΣΟΣ Σηµείωση: Στοὺς νέους συνδρομητὲς τοῦ «᾿ Εθνικοῦ Φύλακα». θὰ ἀποσταλοῦν καὶ οἱ προηγούμενες ἐκδόσεις. Α΄. 9 άκοοςονά ουν ου ο -υ- ου ου ΒΑΡΣΟΒΙΑ --- Ιούνιος ΣΦΥΓΜΟΜΕΤΡΗΣΗ γιά τήν ἀνάγκην συνεχίσεως τοῦ ἀγῶνος, πού πραγματοποιήθηκε παρανόμως ἀπό τήν Αλληλεγγύη, σ᾿ ἕνα Ἐργοστάσιο τοῦ Βροκλάβ Έδωσε σάν ἀποτέλεσμα μιά µεγάλη πλειοψηφία ὑπέρ αὐτοῦ τοῦ ἀγῶνος, περιλαμβανομένης καί τῆς γενικῆς ἀπεργίας, φθάσει ἡ δράση νά ἀνακληθεῖ στήν κατάλληλη στιγµή καί «κατά «τρόπο πού νά ὑπάρχουν τά λιγότερα θύματα». ΄Ἡ ΚΙ 4 ππιπι ΤΛΜΛΗΛ σφυγµοµέτρηση τῆς ὁποῖας τά. ἀποτελεσματα δόθηκαν στούς ξενους δημοσιογράφους στην Βαρσοβία, σὲ Ένα Εργοστάσιο, ὅπου ἁπασχολοῦνται τρείς χιλιάδες Συμµπληρώθηκαν, 495 Ερωτηματολόγια. Στήν πρώτη Ερώτηση τό 8105 τῶν µή Εργατῶν (ᾠπαλλήλων στελέχη κ.λ.π.) πιστεύουν ὅτι πρέπει νά ἀγωνισθοῦν ἀλλά ἄτομα. μέ τά λιγότερα θύματα ἐνῶ τό 179, καὶ τὸ 1305 ἀντίστοιχα ἀ ααπαπαακκρκαντ ΟΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΕΣΠ ας ΠΑΜΑΧΑ ΕΙΝΑΙ Ά. ΣΑΜΟΥ αππππαωππνωώσα η Κα] τον ΠΡΩΣΩΌΡΑ ο μη ΓΙΑΜΑΧΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ὑποστηρίζουν ὅτι πρέπει «νά παιχθοῦν ὅλα γιά ὅλα». Δύο, στά Ἑκατό μόνο τῶν ἐργατῶν καί κανείς ἀπό τούς μή Εργάτες πιστεύουν ὅτι «ἡ ἀντίσταση δὲν ἔχει νόημα. Στήἠν δεύτερη Ερώτηση σχετικά μὲ τά µέσα τοῦ ἀγῶνος τό 5430 τῶν ἐργατῶν καί τό 6230 τῶν µή Εργατῶν, προτιμοῦν τήν Γενική ᾿Απερν.ι τό 3226 καί τό 9δ7ο ἀντίστοιχα προτιμοῦν τήν παθητικήν ἀντίσταση καί 2230 καί 73, ἀντίστοιχα προτιμοῦν τήν ἔνοπλη ἔξέγερση. ἑναηιαή ες πο το ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ «Ὁ- λώδά - Γενικὸς Αντιπρόσωπος Κύπρου : Α. ΣΑΠΝΟΥΡΙΑΗ «ΕΞ Αγίας Ζώνης 1] δι Λεωφόρος Φλωρίνως 7 Γλάδστωνος 17 (Γωνία Μέσα Γειτονιᾶς) Τηλ. 45591, 47022 Τηλ. 541286 Τηλ. 63725, 60122 -.Λεμεσὸς Λευκωσία Λάρνακα πιω ρομασακοσφµώννανα ΡΙΛΗΣ ΑΛ 19 /ΙΟΥΜΝ/ΟΥ 196862 ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ ΟΑΓΩΝΑΣΤΩΝ ΠΟΛΩΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ᾿Ασυγχρόνιστο γρανάζι ἡ Λευκωσία Τὸ γνωστὸ ἀβιστερὸ δεκαπενθήμερο περιοδικ] τῶν ᾿Αθηνῶν «ΑΝΤΕΟ ποὺ εἶναι φιλικὸ μὲ τὸ ΚΜΕ ἔσ. καὶ ΔΑ, ἀπορεῖ γιὰ τὶς ἄσχημες σχέσεις ᾿ Αθηνῶν καὶ Λευκωσίας. Διερωτᾶ- ται, στὸ τεῦχος 204, κατὰ πὀσον ἡ Λευκωσία ἀνα: λαμβάνει τὸν «ἄχαρο ρόλο τοῦ ἀσυγχρόνιστου γρανα: ζιοῦ». ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΝΤΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ καθ Στοιχεῖα ἀπὸ τὴν Ετήσια Ἔκθεση 1981 «Μέσα στὰ 6 χρόνια ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς λειτουργίας της καὶ ἀκολουθώντας τὴ γραμμἠ ποὺ χάραξε ἀπὸ τὴν Ἱδρυσή της, ἡ 'Ελληνικὴ Τράπεζα συμβάλλει μὲ αὐξανόμενη ἀποτελεσματικό- τητα, δυναμισμὸ καὶ προσαρµοστικότητα στὴ συλλογικὴ προσπάθεια γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἀναγκῶν τῆς Κυπριακῆς οἰκονομίας, ποὺ διαρκῶς ἔξελίσσονται καὶ διαφοροποιοῦνται. ΄Η µέχρι τώρα πορεία τῶν ἔργασιῶν καὶ ἀποτελεσμάτων τῆς ᾿Ελληνικῆς Τράπεζας, μὲ βήματα προγραμματισμένα καὶ σταθερά, καταδεικνύει τὴ γερὴ βάση στὴν ὁποία στηρίχθηκε ἡ ἔντυπω- . σιακἡ πρόοδος τῆς Τράπεζας καὶ ἐπιτρέπει τὴν ἐνατένιση τοῦ μέλλοντος μὲ αἰσιοδοξία καὶ ζῆλο γιὰ ἀκόμη μεγαλύτερα ἐπιτεύγματα.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Στιγµιότυπο ἀπὸ τὴν 8η ᾿ Ετήσια Γενικἡ Συνέλευση τῶν Μετόχων τῆς Ἑλληνικῆς Τράπεζας, Σύνολο Στοιχείων ᾿Ενεργητικοῦ: Κέρδη: Ε 65.7 ἕκατ. Ε591.611 Σύνολο Καταθέσεων Ε40.2 ἕκατ. Ρυθμὸς αὔξησης τῶν καταθέσεων 34 4ο Σύνολο χορηγήσεων {24.6 ἕκατ. πρὸς ὅλους τοὺς τομεῖς οἴκονομι- κῆς δραστηριότητας καὶ ἰδιαίτερα σὲ ἔργα προτεραιότητας, Λειτουργοῦν ἤδη 24 καταστήματα τῆς ᾿Ελληνικῆς Τράπεζας γιὰ τὴν καλύτερη ἐξυπηρέτηση τῶν πελα- τῶν σ᾿ ὅλη τὴν Κύπρο. ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΠΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ “ΤΡΑΠΕΖΑ σι εἰ. Π. Δ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Πρόεδρος ΜΗΧΑΝΩΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΝΟ ζ ΕΞΩΤεΡΙΚκί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΤΣΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ προ. Συστηµατικἡ καὶ διαρκἠς ἡ προ: σπάθεια γιὰ πληρέστερη ἀξιοποί- ηση τῶν δυνατοτήτων τῆς µηχα- Πνογράφησης καὶ ἔκπαίδευση τοῦ 77». προσωπικοῦ γιὰ βελτίωση τῶν μμ κε. ᾿παρεχομένων ὑπηρεσιῶν. Σύνολο 216 ὑπαλλήλων συµβάλ- λουν σηµαντικά, μὲ σταθερὴ ἀπό- ὅδοση στὴν τῆς ᾿Ελληνικῆς Τράπεζας, σσρ Σύνολο συναλλανῶν αὲ ξένο συ- νάλλαγμα γόρω στὰ ΟΕ1Ι20 ἕκατ. σε συνεργασία μὲ πανω ἀπὸ 500 εξ- νες Τράπεζες παν κώόσµια ἐπίτευξη τῶν στόχων ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 1982 ΕΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑς Σελίδα ἃ ΑΙ ΞΣΝΙΣΤΙΚΑ ΟΙΜΕΤΟΧΟΙΤΗΣ ΑΚΕΛΟΔΗΚΟΙ:ΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙΗ ΕΛΛΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ μιὰ φοβερὰ παρεξήγησις τελευταίως ἓν Κύπρω, ὅτι δηλαδὴ οἱ μόνοι ποὺ δύνανται νὰ Ἐκφράζουν γνώµη διὰ τὰς σχέσεις Κύπρου καὶ Ἑλλάδος εἶναι τὸ ΔΗΚΟ καὶ τὸ ΑΚΕΛ. Οὐδεὶς ἄλλος! Ὅμως διατὶ θεωροῦν τὸν ξαυτόν τών, τὰ δύο αὐτὰ κόµµατα ὠςτοὺς μόνους Εκφραστὰς τῶν ἀπόψεων τοῦ κυπριακοῦ Ελληνισμοῦ Ποία ἡ σχέσις τοῦ ΑΚΕΛ μετὰ τῆς Ἑλλάδος Οὐδεμίαί Ποία ἡ σχέσις του μετὰ τοῦ κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ, Μόνο µία! “Όταν ὁ Ἑλληνισμὸς Εμάχετο κατὰ τῶν ἄγγλων ἱμπεριαλιστῶν, διὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τῆς μαρτυρικῆς αὐτῆς γῆς, τὸ ΑΚΕΛ καὶ ἡ θλιβερὰ ἡγεσίατου, δὲν εὑρίσκετο εἰς τὸ πεδίον τῆς µάχης, ἀλλὰ εἰς τὰ κομματικὰ γραφεῖα καὶ ἡγωνίζετο νὰ Εξεύρη τρόπους διὰ τὴν Ἐξασθένησιν τῆς ΕΟΚΑ. Καὶ τοῦτο διότι ἄπέτυχον νὰ αἰσθανθοῦν τὸν σφιγμὸν καὶ τὰς επιθυμίας τοῦ κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ. Μάλιστα, ὄχι µόνον τοῦτο. Ἔθεταν Ἐμπόδια εἰς τοὺς ἀγωνιστὰς καὶ πολλάκις συνηργάσθησαν μετὰ τῶν ἄγγλων δυναστῶν µας. Παραλλήλως Ἐπνεον µἔναια κατὰ τῶν ᾿Αθηνῶν, διότι ὑπεστήριξεν τοὺς... «Φφευτοδιγενῆδες., ἀγωνιστὰς. Διατὶ τὸ ΔΗΚΟ τοῦ κ. Προέδρου, επιδιώκει τὴν ἀποκλειστικότητα τῶν ἀπόψεων τοῦ πέραν τοῦ ΑΚΕΛ χώρου ᾿Ελησμόνησεν λόγω ἀσφαλῶς τοῦ πάθους πρὸς τὴν Ἐξουσίαν, τὰς φοβερὰς κατηγορίας ποὺ Ἐδεχθην ἀπὸ τὸ ΑΚΕΛ, πρὸ Ἐλαχίστου χρονικοῦ διαστήματος ες Ἑτόλμησεν ὁ Πρόεδροςτοῦ ΔΗΚΟ καὶ τῆς τυχαίας κυβερνήσεως µας, νὰ συνεργασθῆ, ὑπογράφων µίνιµουμ πρόγραµµα μετὰ τοῦ ΑΚΕΛ καὶ τοῦτο διὰ νὰ Επανεκλεγῆ Πρόεδρος. Καὶ δὲν Ἐφοβήθην καὶ οὔτε Εσκεφθην ὅτι Ἴσως νὰ μετατραπεῖ διὰ τὸ κομμουνιστικὸν ΑΚΕΛ, ὁ χρήσιμος λίθος, ὅπως λέγει ἄλλωστε καὶ ὁ Λένιν. Πρέπει νὰ γνωρίζει ὁ κ. Κυπριανοῦ ὅτι ἡ Προεδρία, ἀπὸ μιὰ τέτοια παρανοϊκὴ σύζευξιν δὲν δίνει καὶ οὔτε παραχωρεῖ εἰςτὸν Πρόεδρον πολιτικὸν ἀνάστημα καὶ ἰσχύν. Τοῦ παραχωρεῖ µόνο πλαστὴν Ερυθρὰν ταυτότηταν, Ἐλεγχομένου προέδρου, ἄνευ Ελευθέρων ὁπαδῶν καὶ Φιλελευθξρων φίλων. ᾿Εὰν κερδίσει τὰς Εκλογὰςόὁ κ. Κυπριανοῦ, πρᾶγμα ποὺ τὸ ἀπευχόμεθα ἀσφαλῶς, θὰ εἶναι μὲν Πρόεδρος, πλὴν ὅμως οὐχὶ τῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Κύπρου, ἀλλὰ τῶν ὁπαδῶν τῆς Μόσχας. ΠΡΟΣ ΟΨΙΜΟΥΣ «ΦΙΛΕΛΛΗΝΑΣ» ΟΙ ΑΚΕΛΙΚΟΙ καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες τὸ ἅρμα τῆς ἁμαρτίας, κατηγοροῦν τοὺς ἀντιπάλους των, διὰ ὄψιμον Φιλοπαπανδρεϊσμόν. Χωρὶς νὰ ἐἔμεθα δικηγόροι τῶν ὑπὸ «κατηγορίαν» εὑρισκομένων ἀλλὰ Ἐπειδὴ ὁ λίθος τῶν ἀνόμων, μᾶς «πιάνει καὶ μᾶο δηλοῦμεν ἅπαξ καὶ διὰ παντὸς ὅτι ἡ ἄγαπη καὶ ὁ σεβασμὸς ποὺ τρεφοµεν πρὸς τὴν Μητέρα 'Ελλάδα δὲν Εξαρτᾶται ἀπὸ τὸν Ἑκάστοτε Πρωθυπουργὸν ἤ Πρόεδρον ἤ ὑπουργόν της. ὉΟ κ. ᾿Ανδρέας Παπανδρέου ἡμπορεῖ καὶ δύναται νὰ Ἔχη ὁποιανδήποτε πολιτικὴν θεώρησιν διὰ τὰ πράγματα, πλὴν ὅμως εἶναι καὶ ὁ Πρωθυπουργός. Εἶναι ὁ ἡγέτης τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία εὑρίσκεται ἀπὸ μακροῦ χρόνου παρὰ τὸ πλευρὸν τῶν ἀγωνιζομέενων δι’ Ελευθερίαν κυπρίωὠν. Καἱ ὄχι µόνον τοῦτο ἀλλὰ καὶ Ἐδήλωσεν καὶ Ἐπραξεν περισσότερα παντὸς ἄλλου μξχρι στιγμῆς διὰ τὴν Κύπρον καὶ διὰ τὸ Ἔθνος. Διὰ τοὺς ἓν τῇ μάχη Ἑλληνοκυπρίους, ἡ Ελλάς εἶναι πάντα µιά. ᾿Εκείνη ἡ ὁποία φωτίζεται καὶ λαμπρήνεται ὑπὸ τοῦ Παρθενῶνος. Καὶ αὐτὴ θὰ προστρατεύεται, παρὰ τὰς δυσκολίας, παρὰ τὰ πιέσεις καὶ τοὺς ἀφορισμούς, Έστω καὶ ἄν θλίβονταιτὰ μισαρὰ καθάρµατα τῶν ρομπότ τῆς Μόσχας. ᾿Εκεῖνοι ποὺ γνωρίζουν καὶ Ἐκαμαν βίωώμα των, Θερμµοπύλας, ἀντιλαμβάνονται πλήρως ὅτι αὕται «Φυλάγονταν µόνο μὲ θυσίας καὶ νὰ εἶναι ἥσυχος ὁ Ἑλληνισμός, ὑπάρχει ἀκόμη ὁ Λεωνίδας. ΟΙ ΚΠΙΝΔΥΝΟΛΟΓΟΙΚΑΙ ΟΙ... ΠΛΑΣΙΑΙΤΩΝ ΗΧΗΣΑΝ καὶ πάλιν αἱ σειρῆνεςτοῦ διχασμοῦ. Καὶ ἤρχισαν νὰ οὐρλιάζουν οἱ λύκοι τῆς συμφορᾶς καὶ τῆς διαιτέρεως. Τὰ λυκόπουλα-δηκόπουλα των ἀπειλοῦν τοὺς γίγαντες. ᾿Ανέσυραν ἀπὸ τὰ σκονισµένα ντουλάπια τῆς ἀκελικῆς προδθοτικῆς καρνταρόµπας τὸ Ἔνδυμα τοῦ κινδυνολόγου καὶ τὸ κυκλοφόρησαν εὑρέως πρὸς ἄγραν πελατῶν. Καὶ κατῆλθον εἰς τὸ πεζοδρόµιον, μὲ τὴν Ελπίδαν νὰ Εξεύρουν ἀγοραστὰς ἤ ἔστω πλασιὲ διὰ τὸ έιδος. ᾿Ανεκάλυψαν Ἑνα ἄνεργο κόμμα, ποὺ διαθέτει ἀρκετὰ μῖσα καὶ τοῦ παρεχώρησαν τὴν ἀντιπροσωπείαν καὶ τὴν γενικὴν προώθησιν τοῦ ἔιδους τοῦ κινδυνολόγου. Καὶ Ἐπί τῷ Ἔργω, οἱ μισθωτοὶ τῆς διχόνοιας. Ομιλοῦν οἱ κινδυνολογοῦντες διὰ πραξικόπημα, ἀνασύνταξιν «γνωστῶν ἀτόμων» καὶ περὶ φασισμοῦ. Ὅμως διἔελαθεν τῆς προσοχῆς τοῦ δημιουργοῦ ττοιων εἰδήσεων (ΑΚΕΛ) καὶ τοῦ πλασιε(ΔΗΚΟ) ὅτι ὁ Κυπριακὸς Ἑλληνισμός, Ἐκουράσθην καὶ ἀπὸ τὴν παρουσίαν, τὴν φαιδρότητα καὶ τὰς ἁμαρτωλὰς φαντασιώσεις των. Οἱ πολιτικοὶ ἀντίπαλοι, τῶν «ἀταιριάστων» συµµάχων δὲν σκευωροῦν καὶ οὔτε συνομωτοῦν διὰ πραξικόπημα διὰ νὰ ἀνατρέψφουν ὡς διατείνονται οἱ ψευδολόγοι, τὸν κ. Κυπριανοῦ ἤ νὰ πλήξουν τὴν... Κύπρον. Διότι ἁπλούστατα οἱ Ἐκτὸς τῆς Δηκοακελικῆς συµµαχίας, γνωρίζουν ὅτι δὲν ἀπαιτοῦνται Επιτελικὰ σχέδια ἤ... φασιστικὰς σκευωρίας διὰ πολιτικὰ... πτώματα. Διὰ σκευωροὺς καὶ συνομωτοῦντες ἄς ἀνατρέξουν εἰς τοὺς γνωστοὺς Ἐγκεφάλους τοῦ προσφάτου παρελθόντος. Γνωρίζουν ποῖοι εἶναι κάλλιον παντὸς ἄλλου. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙΡΟΣ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Κυπριανοῦ (ΔΗΚΟ) καὶ ΑΚΕΛ, ἀπέδειξεν ὅτι ὁ Πρόεδρος καὶ τὸ κυβερνὸν κόµµα στερεῖται µνήµης καὶ λογικῆς. Ποῖα συμφξροντα ἤ φιλοδοξίαιτὸν ἠνάγκασαν νὰ συνεργασθῆ μετὰ τοῦ δορυφόρου τῆς Μόσχας καὶ νὰ θέση εἰς τὸ περιθώριον, τὰς φιλελευθέρας ἀρχὰς τοῦ κόµµατοςτου καὶ νὰ πραγµατοποιήση τὸν θανάσιµον Ἐνεγκαλισμόν, μετὰ τοῦ προδοτικοῦ ΑΚΕΛ ᾿Εξ ὅσων θὰ Έχη ἀντιληφθῆ ὁ κ. Πρόεδρος, ἡ σύζευξις μὲ µίνιµουµ προγράµµατα καὶ διευθυντήριον ἤ Επιτροπήν, μετὰ βεβαιότητος θὰ τοῦ ἀποστερήση πᾶν δικαίωµα ἰσχυρισμοῦ, ὅτι δὲν δεσμεύεται ἀπὸ τὴν συνερχασία του μετὰ τοῦ ΑΚΕΛ, συνεργασίαν ἡ ὁποία θὰ τὸν κατατάξη μαθηματικῶς εἰςτὰς μικρὰς-εὐτυχῶς- τάξεις τῶν ζωντανῶν-νεκρῶν, καὶ δύναται Ελευθέρως νὰ κυβερνήση χωρὶς ὁδηγίας καὶ κριτήρια ἀπὸ τὸν πολιτικὸν εραστὴν καὶ βοηθόντου, διὰ τὴν κατάληψιν τῆς προεδρίας. Φρονῶμεν, ὅτι δύναται καὶ ἔχει τὸν καιρὸν ὁ κ. Κυπριανοῦ, νὰ ἀπελευθερωθῆ ἀπὸ τὸν θανάσιμον Ἐναγκαλισμὸν καὶ νὰ Ἐπανέλθη εἰς τὸν φιλελεύθερον καὶ δημοκρατικὸν τοµέα, ὅπου τὰ κόµµατα δὲν συµπράττουν μὲ ἀντιδημοκρατικὰ τοιαύτα καὶ οὔτε σχηματίζουν «λαϊκὰ μέτωπο» διὰ νὰ κυβερνοῦν ἤ νὰ πολιτεύονται. ΦΩΛΚΛΑΝΊΙ-ΕΥΠΡΟΣ ΠΑΡΑ τὰς ἁμαρτίας καὶ τὴν ἡλικίαν της, ἡ πάλη ποτὲ µεγάλη Βρεττανία, Ενθυμεῖται καὶ τὴν αὐτοδιάθεσιν. Καὶ εἶχεν τὴν φαεινἠὴν ἰδξαν ἡ κ. Θάτσερ νὰ εἰσηγηθεῖ μεταξὺ τῶν ἄλλων λύσεων, διὰ τὸ θέµα τῶν Φώλκλαντ καὶ τὸ δικαίωµα τῆς αὐτοδιαθέσεως τῶν... 1500 κατοίκων τῶν νήσων αὐτῶν. Εἶναι πράγματι ἀξιοθαύμαστος καὶ κορωνὶς τῶν δημοκρατικῶν διαδικασιῶν, ἡ πρότασις αὕτη τῆς Ἐνπολλαῖς ἁμαρτίαις θνίσκουσα νῆσος τοῦ «ξεδοντιασμένου λέοντος». Ὅμως διατὶ παρουσιάζεται τόσον γενναιόφρον τὸ Λονδῖνον ᾽Απλούστατα, διότι γνωρίζει τὸ ἀποτέλεσμα, τὸ ὁποῖον θὰ τοῦ δώση τὸ δικαίωµα νὰ συνεχίση τὸ ἀποικιοκρατικόν του «μεγαλεῖον». Καὶ τοῦτο, διότι τὰ 1800 περίπου ἄτομα ποὺ διαμένουν εἰς τὰ Φώλκλαντ, ἀφοῦ μὲ διάφορα µέσα, Ἐξεδίωξαν τοὺς γηγενεῖς, σκωτικῆς καὶ οὐαλλικῆς καταγωγῆς, χωρὶς καταγωγἡ καὶ πολιτισμὸ νοτιοαµερικάνικο, μετὰ βεβαιότητας θὰ δώσουν τὸ «ναὶ» εἰς τὴν ᾿ Αγγλίαν. ᾽Αλλὰ διὰ 500,000 γηγενεῖς κυπρίους, ἡ αὐτοδιάθεσις ἧτο ἁμάρτημα µέγα, καὶ ἡ ἀπάντησις τῆς ἡγέτιδος χώρας τοῦ ἀποικισμοῦ, ἦτο τὸ λακωνικὸν «οὐδέποτε». Μιὰ καὶ ὁ συσχετισμὸς Φώλκλαντ καὶ Κύπρου εἶναι ἀναπόφευκτος, θὰ ἦτο φοβερὴ παράλειψις νὰ μὴν σχολιασθῆ, δυσμενῶς καὶ πάλιν, ἡ ᾽ Αγγλία διὰ τὴν στάσιν της εἰς τὴν περίπτωσιν τῆς Κύπρου, (χωρὶς αἱ ἄλλαι µεγάλαι δυνάµεις νὰ ὑστεροῦν), ἡ ὁποία κράτος ἀνεξάρτητον ἔδέχθην εἰσβολὴν ἀπὸ τὴν Τουρκίαν, ἡ ὁποία καὶ κατέχει ἀπὸ ὀκταετίας τὸ 403 τοῦ κυπριακοῦ Εδάφους. Μάλιστα εἰς τὴν περίπτωσιν τῆς Κύπρου, ὑπάρχουν 6 κατηγορηματικαὶ ἀποφάσεις καὶ φηφίσματα τοῦ ΟΗΕ, τὰ ὁποῖα καλοῦν καὶ Επιτάσσουν τὴν ἀποχώρησιν τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων, διατὶ οἱ ἰσχυροὶ τοῦ πλανήτου µας ἁἀδιαφοροῦν Μήπως διότι ἰσχύει τό δίκαιον τοῦ ἰσχυροτέρου ἤ μήπως διότι ἡ ' Ελλὰς στερεῖται τοῦ ἀγγλικοῦ θράσους -:οὐχί πρὸς τιµή της διὰ νὰ διεκδικήση διὰ τῆς ἰσχύος δικαιοσύνην, διὰ τὴν Κύπρον ᾽Αλλὰ δυστυχῶς αἱ θύραι τῶν µεγαλοσχήµων τῆς Ἐποχῆς µας, παραμένουν Ἑρμητικῶς κλεισταὶ εἰς περιπτώσεις δικαιοσύνης. Ματαίως λοιπόν, οἱ λαοὶ οἱ ἀγωνιζόμενοι διὰ Ελευθερίαν καὶ δικαιοσύνην ἀναμένουν τοιαύτας ἀπὸ Ἐμπόρους Εθνῶν. Μετὰ βεβαιότητος δύο πράγµατα δύνανται νὰ ἀναμένουν: 'Ὑποσχέσεις καὶ... «πράσινα ἄλογο.. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ Η ΑΝΗΣΥΧΙΑΤΩΝ Εἶναι πράγματι Ἐπικίνδυνος ἡ ἁἀλόγιστος συνεργασία τοῦ ΔΗΚΟ μετὰ τοῦ ΑΚΕΛ, ὄχι µόνον προεκλογικῶς ἀλλὰ καὶ μετ Εκλογικῶς, εἰς πολλοὺς τομεῖς τῆς κυπριακῆς ζωῆς. Καὶ δικαίως διαμαρτύρονται πολλαὶ τάξεις τοῦ λαοῦ µας, Ὅμως πέραν τῶν ἐΕπιπτώσεων ἴἘπὶ τοῦ Εθνικοῦ µας θέµατος, ὁ Ἐπιχειρηματικὸς κόσμος ἀνησυχεῖ διὰ τὰς περαιτέρω ἔΕξελίξεις τῆς οἰκονομίας μας. Αἱ προεδρικαὶ ὑποσχέσεις, ὅτι, δεν πρόκειται νὰ ἀλλάξη τὸ σύστημα τῆς Ἐλευθέρας οἰκονομίας, δὲν πείθουν. 'Η ἀβεβαιότης εἶναι διάχυτος ὄχι µόνον εἰς τοὺς μεγάλους Επιχειρηματικοὺς κύκλους ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς µικροµεσαίους. Καὶ τοῦτο διότι ἡμπορεῖ ὁ κ. Πρόεδρος καὶ τὸ ΔΗΚΟ, νὰ μὴν ἐπιθυμοῦν ἀλλαγήν, οὐδεὶς ὅμως, μᾶς ἀποκλείει καὶ τὴν περίπτωσιν τὴν δωδεκάτην ὥραν καὶ Εκβιαστικῶς, πρὸ τῶν Εκλογῶν, τὸ ΑΚΕΛ νὰ τὸ ἀξιώση. ᾽Αλλὰ πἔραν τῶν Φφόβων καὶ τῆς Φοβερᾶς ἀβεβαιότητος, ὑπάρχει καὶ τὸ μίνιμουμπρόγραμμα, τὸ ὁποῖον δύναται πολλὰ κακὰ νὰ μᾶς δημιουργήσει, εἰς περίπτωσιν κατὰ τὴν ὁποίαν Ἐπιπλεύσει ἡ Ἐπικίνδυνος ἑταιρεία ΔΗΚΟ- ΑΚΕΛ. Η 29η ΜΑΙΟΥ 'Ἡ ἀποφρὰς ἡμέερα τῆς 29ης Μαΐου 1453, μᾶς ὑποχρέωσεν νὰ φξρωμεν τὴν µνήµην µας, τὴν Βασιλεύουσα, ἡ, ὁποία µόνη, Ἔἔδωσεν τὴν μάχη, περικυκλωμένη καὶ ἀβοήθητος, διὰτὴν Ελευθερίαν καὶ διὰ τὸν Χριστιανισμὸν. Διαφορετικὴ θὰ ἦἧτο ἀσφαλῶς, ἡ σημερινὴ διάταξις τοῦ κόσμου, ξὰν ἡ πάντοτε ἀνθελληνικὴ Δύσις, Ἐρριπτεν βλέμμα συµπαθείας καὶ χείρα βοηθείας πρὸςτὸν µαχόμενον Βυζαντινὸν Ἑλληνισμόν. Πλὴν ὅμως ὁ φθόνος τῶν δυτικῶν καὶ τὸ συμφέρον, τοὺς Ἐτύφλωσεν καὶ ἄφησαν τόσον χριστιανισμὸν πληθυσμὸν νὰ σφαγῆ. Ὅμως, Ἐἔστω καὶ µόνη, ἡ Κωνσταντνούπολις Έδωσεν τὴν µάχη οὐχὶ διὰ τὴν τιμὴν τῶν ὅπλων, ἀλλὰ διὰ τὴν τιμὴν τῆς Πατρίδος. Καὶ τὴν Ἐχασενί Πάντοτε δι’ ὅλουςτοὺςἕλληνες, ἡ Πόλη παραμένει Ἑνα ξθνικὸ ὅραμα, ποὺ κάποτε θὰ γίνη πραγµατικότης, ὅσα ἔτη καὶ ἄν περάσουν. ΑΙΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΙ ΤΗΣ ΣΕΚ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ Η ΣΕΚ, ποῖος ὅμως τολμᾶ νὰ τὴν ἀντικρούση Οὐδεὶς, διότι εὐθαρσῶς λέγει τὴν ἀλήθεια. Διώκεται καὶ τίθεται εἰς τὸ περιθώριον. Καὶ Έχει χρονικὴν διάρκειαν ὁ διωγμὸς καὶ ὁ παραγκωνισμὸς τῶν Ελευθέρων ἑεΕργατικῶν συνδικάτων. ΄Η κατάστασις αὐτὴ δὲν εἶναι πρός τιμὴν τῆς Κυβερνήσεως καὶ γενικῶς κάθε ὑπευθύνου ἀνθρώπου. Στιγµατίζει τὴν κοινωνίαν µας, ἡ στάσις τῆς Κυβερνήσεως, ἔναντι τῆς ΣΕΚΕ, διότι πολλὰ καὶ χωρὶς δισταγμὸ προσξφερεν ἡ συντεχνία τῶν Ελευθέρων ἀνθρώπων, εἷς αὐτὸν τὸν τόπον. ᾽Αλλὰ διατὶ αὑτὴ ἡ τακτικὴ, ἀπὸ µέρους τῆς Κυβερνήσεως, Ἐναντι τῆς ΣΕΕ Μήπως τὸ καθεστὼς Κυπριανοῦ-ΔΗΚΟ, Ἐλησμόνησεν τὰς ἐθνικὰς προσφορᾶς τῶνμελῶν καὶ τῆς ἡγεσίας τῆς ΣΕΕ, ἤ ἡ πόρωσις τῶν Ἑκάστοτε ἁρμοδίων ὑπουργῶν Ἐφθασεν εἰς τὸ Έπακρον σημεῖον, ὥστε νὰ τθεται εἰς τὸ περιθώριον ἡ ΣΕΚΕ Ενῶ εὐλογεῖται καὶ χειροκροτεῖται καὶ νὰ Επιβραβεύβεται ἡ ἀριστερὰ καὶ κομμουνιστική ΠΕΟ, ἡ ὁποία κάποτε μετὰ βεβαιότητος δὲν θὰ χρειασθῆ ν᾿ ἀναζητήση σχοινὶ διὰ νὰ κρεμμάση αὐτούς ποὺ τὴν «κανάκεψαν». ΤότεἼσως, τὸ σάπιον κυβερνητικὸν κατεστημένον τοῦ ΔΗΚΟ, Ἐνθυμηθῆ τὴν ΣΕΚΕ, καὶ προστρέξει εἰς αὐτὴν διὰ βοήθειαν. Πλὴν ὅμως θὰ εἶναι πολὺ ἀργὰ διότι δὲν θὰ Έχη καὶ τὴν παραμικρὰν δύναμιν διὰ νὰ “προσφξρη πρὸς Επιλήσμονες καὶ πρὸς... αὑτόχειρες. ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑΝΗ ΛΙΟΠΕΤΡΙ Διατρητικὲς Επιχειρήσεις σ᾿ ὁλόκληρη τὴν Κύπρο. .. Ταχεία Εξυπηρέτηση . Τιμὲς Λογικὲς 3 . --- Ὁ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ Τόν τελευταῖο καιρό, δημοσιεύονται σέ µερικά ἔντυπα ἄρθρα καί σχόλια, πού βρίζουν τόν Ελληνοχριστιανισµὀ. Δέν διευκρινίζουν τά λιβελογραφήµατα αὐτά, τί ἀκριβῶς µάχονται ὅταν κακολογοῦν τόν ᾿Ελληνοχριστιανισμὀ. Δέν παραθέτουν ἐπιχειρήματα, οὔτε λογικές θέσεις καί κρίσεις. ᾽Αλλά, αὐθαίρετα, δογματικά, χωρίς ἐξηγήσεις κα! µέ πάρα πολλή δόση ὑστερίας, βρίζουν τόν 'Ελληνοχριστιανισμὀ. ᾿Αγνοοῦμε τούς στόχους καί τούς σκοπούς τῶν ὑβρι- στῶν αὐτῶν. Δέν γνωρίζουμε ἄν ἔχουν σκοτεινές ἐπιδιώξεις ἡ µόνο παχυλή ἄγνοια καί µικρότητα. Πάντως τά ἀντιελλη- νοχριστιανικά δημοσιεύματα εἶναι ψυχοφθόρα στούς ἆκα- τόπιστους καί παγιδευµένους νέους τῆς πατρίδος µας. Γι΄ αὐτό θεωροῦμε χρήσιμο νά διατυπώσουµε μερικές σκέψεις, γιά τό τί εἶναι ὁ 'Ἑλληνοχριστιανισμός. Τήν εὐκαιρία μᾶς τήν δίνει ἡ πρόσφατη ἑορτῆ τῆς Πεντηκοστῆς, πού γιορτά- ζουμε τά Υενέθλια τῆς ᾿Εκκλησίας, ἁπό τήν ὁποῖα οἶκοδο- µήθηκε ὁ Ἑλληνοχρισπανισμός. Τά δύο συνθετικά τοῦ 'Ελληνοχριστιανιομοῦ εἶναι ὁ Ἑλληνισμός καί ὁ Χριστιανισμός. Πρέπει νά θυµίσουµε τό νόηµα τους. Μέ τόν ὅρο «Ελληνισμός» ἐννοοῦμε δύο πράγματα. ᾿Εννοοῦμε πρῶτα τό ἑλληνικό Ἔθνος, Τό ἔθνος δηλαδή πού ὑπάρχει στό Αἰγαῖο καί σὲ πολλά παράλια τῆς Μεσο- γείου ἐδῶ καί τέσσερις περίπου χιλιάδες χρόνια καί τό ὁποῖο ὁμιλεῖ τήν ἑλληνική γλῶσσα. ᾿Εννοοῦμε ἀκόμα µέ τόν ὅρο « ᾿Ἑλληνισμός», τόν ἑλληνικό πολιτισμό στίς διά- φορες φάσεις τῆς ἀναπτύξεως του. Δηλαδή ἐννοοῦμε τήν ὑπεροχότερη δηµιουργία τῆς ἀνθρωπότητος. Δημιουργία πού τήν συνθέτουν ἡ καλλιέργεια τῆς σοφίας µέ τήν λει- τουργία τοῦ όγου, ἡ πραγμάτωση τῆς ὁμορφιᾶς µέτάποι- κίλα εἴδη τῆς τέχνης, ἡ ἐκζήτηση καί κατάκτηση τῆς ἐλευθερίας µέ τήν ἀρετή καί µέ τήν ἀγωνιστικότητα, ἡ προ- βολή σὲ τρόπο ζωῆς τοῦ µέτρου καί τῆς ἁρμονίας. Αὐτά εἶναι ὁ 'Ἑλληνισμός. Λοιπόν αὐτόν τόν ἑλληνισμό, πού σάν ἔθνος ἐξανδραποδίζονταν καί σάν πολιτισμός ἀλλοιώνον- ταν ἀπό τήν Ρωμαϊκή κατοχή καί παρακμή, συνάντησε στό ξεκίνημα Του ὁ Χριστιανισμός. -Γνωρίζουμε ὅτι ὁ ὄρος «Χριστιανισμός» σηµαίνειτήν νέα κτίση τοῦ Θεοῦ. Σηµαίνειτήν θεανθρώπινη ὕπαρξη πού ἄρχισε µέ τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί ἁπλώνεται ἐλεύ- θερα στούς ἀνθρώπους πού τήν δέχονται καί τούς ὁποίους ἀνακαινίζει καί ἀσφαλίζει µέ τήν χριστιανική ἀνάσταση. Λοιπόν, αὐτή ἡ νέα κτίση, ἡ θεανθρώπινη ὕπαρξη, ὁ Χριστιανισμός πού ἄρχισε τήν ἀνακαίνιση τῶν ἀνθρώπων τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, συνάντησε τόν 'Ἑλληνισμό σέ Φύσκολες ὧρες, σὲ κρίσιµες στιγµές. Τόν βρῆκε καί ψυχο- μαχᾶ κάτω ἀπό τόν Ρωμαϊκό ὁδοστρωτήρα. Καὶ ἔκαμε ὁ : Χριστιανισμός τό µεγάλο θαῦματῆς “Ἱστορίας. ᾿Αναζωογό- νησε καί ἀνακαίνισε τούς Ἕλληνες, ἐκχριστιανίζοντας τους. Οἱ παραδοσιακές νοσταλγίες τῶν Ἑλλήνων, γιά σοφία κα γιά ὁμορφιά καί γιά ἐλευθερία καί γιά ἁρμονία, βρῆκαν τήν ἀσφαλῆ πληρότητα τους στόν χριστιανικό µετα- σχηματισμό τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης. Πραγματοποιήθη- καν οἱ προβλέψεις τοῦ Δημόκρπου καί. τοῦ Σωκράτη. Διασκεδάστηκαν οἱ ἀγωνίες τῶν τραγικῶν ποιητῶν. Τά πνευματικά µετεωρίσµατα τῶν Ἑλλήνων πού ἀσφυκτιοῦ- σαν στήν ἀνθρώπινη ἀνεπάρκεια καί στήν ρωμαϊκή καταπί- εση, ἀπελευθερώθηκαν μέ τήν χριστιανική θέωση. Πληρώθηκαν στήν χριστιανική ἀνάσταση. Καί ἀκριβῶς ἐδῶ εἶναι ὁ ᾿Ελληνοχριστιανιομός. -Εἶναι ὁ ἐκχριστιανισμένος ἑλληνισμός. -Εἶναι τό ἐκχριστιανισμένο ἑλληνικό ἔθνος. -Εἶναι ἡ Χριστιανική ὕπαρξη πού μιλᾶ ἑλληνικά. -Εἶναι ὁ Χριστιανικός ἑλληνικός λαός. -Εἶναι ὁ πολιτιοµός τῆς χριστοποιηµένης ἑλληνοσύ- νης. Καί εἶναι ἀναμφισβήτητη ἀλήθεια, ὅτι ἡ ἑλληνοσύνη τότε ἔφθασε οτήν µεγιστοποίησή της, στήν μεγαλύτερη ἀκμή της ὅταν ἔγινε ἑλληνοχριαπανισμός. Όταν µέ τήν Βυζαντινή µορφή της, κυριαρχοῦσε στόν κόσµο, ἐξεπολί- πζε τούς λαούς καί ἀνακαίνιζε τήν οἰκουμένη. Καί εἶναι δημιουργήματα τοῦ ἐκχρηστιανισμοῦ ὅλες οἱ δοµές τῆς καλλιεργηµένης ἀνθρωπότητος. Ἡ ἀξία τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης, πού ἀποθανατίζεται µέ πήν ᾿Ανά- σταση. Τό κήρυγμα τῆς ἀγάπης καί τῆς κοινωνικῆς πρό- νοιας, πού ἁλατίζουν τήν ἀνθρώπινη ζωή. Τά μηνύματα τῆς ἰσότητος, τῆς ἐλευθερίας καί τῆς δικαιοσύνης πού συντη- ροῦν τήν ἔννοια τῆς δημοκρατίας. Τό ὅραματῆς εἰρήνης καί τῆς συνεργασίας τῶν λαῶν, πού εἶναι ἐλπίδα τοῦ κόσμου. Ὅλα τά λάβαρα τῶν σωστῶν ἀνθρώπων καί πολπισμῶν, εἶναι βιώματα τῶν ἑλληνοχριστιανῶν. Εἶναι αἰτήματα καί δημιουργήματα τοῦ 'Ἑλληνοχριστιανισμοῦ. Τό ἀναγνωρί- ζει ἡ ἀντικειμενική “Ἱστορία. Τό παραδέχεται ἡ παγκόσμια Φιλολογία. Τό διακηρύσσει σέ κάθε εὐκαιρία ἡ διεθνής πολιτική ἐκπροσώπηση τῶν λαῶν τῆς γῆς. Πρόσφατα ἀκόμά, ὁ Πάπας τῆς Ρώμης, ὀνόμασε Γατέ- ρες τῆς Εὐρώπης, δύο ἀπό τούς γνησιώτερους ἐκφραστές τοῦ ἑλληνοχριστιανισμοῦ, τούς Θεσσαλονικεῖς Κύριλλο καί Μεθόδιο. ᾿Εξ᾽ ἄλλου ἀπό τήν ἄλλη µεριά, καί ὁ ὄγκος τῶν σλαβικῶν λαῶν καί µέ τούς σημερινούς πολιτικούς ἔκπρο- σώπους του, τιμᾶ καί δοξάζει τούς ἑλληνοχρισπανούς ἁγί- ους αὐτούς, ὡς θεμελιωτές καί οἰκοδόμους τοῦ σωστοῦ πολπισμοῦ. Λοιπόν, ὁ Ελληνοχριστιανισμός εἶναι καταξιωµένη πραγματικότητα. Εἶναι οἱ Χριστιανοί Ἕλληνες. Εἶναι τά λάβαρα τῆς πολπισµένης ἀνθρωπότητος. Γι᾽ αὐτό εἶναι ἆδι- ανόητες οἱ ἐναντίον Του ἐπιθέσεις. ΔΗΜΟΣ ΧΡ. ΜΑΤΣΚΙΔΗΣ Θεολόγος καθηγητής Η ΕΛΛΑΣ ΕΖΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΤΟ 1541 Ο Πρωθυπουργός καί ὁ ὑπουργός ᾿Εξωτερικῶν κ. Α. ΚΟΡΥΖΗΣ., σε σημείωμα του τήν 1 ᾿Απριλίου 1941, γράφει μεταξύ ἄλλων γιά τίς σχέσεις μεταξύ Ελλάδος καί ᾿Αγγλίας, ἓνῶ ὁ μεγάλος πόλεμος µἔνεται Σχετικά γράφει, «Μετά τήν συζήτησιν τοῦ κειµένου τοῦ ἀνακοινωθέντος ὅπερ θά Εξεδίδετο ἐπί τῶν διεξαχθεισῶν συνομιλιῶν καθ’ ἥἤν συζήτησιν ὁ κ. Ηντεν Επέδειξε πλήρη κατανόησιν τῶν ἡμετέερων ἀπόψεων, ἀπεσύρθην μετ αὐτοῦ εἰς ἰδιαίτερον δωµάτιον καί τῶ Ἐξέθεσα τά κατωτέρω: Κατά τήν ἓν τῶ Ὑπουργείω διεξαχθεῖσαν τήν προτεραίαν συνοµιλίαν ἡμῶν, τῶ εἶπον, ἔσχον τήν εὐκαιρίαν νά σᾶς ἔκθέσω τούς ψυχολογικούς λόγους τούς συνηγοροῦντας ὑπὲρ τῆς προσχωρήσεως τῆς Κύπρου εἷς τήν Ελλάδα πρὀς Εξύψωσιν τοῦ ἠθικοῦ τοῦ µαχομἔνου ἑλληνικοῦ λαοῦ, πλήν τῶν λόγων ὅμως τούτων Ὡς ἔκ τούτου ἔσκεφθημεν ὅτι θά ἦτο μᾶλλον ἐνδεδειγμένη ἡ µεταφορά αὐτοῦ εἰς ἑτέραν ἀσφαλεστέραν νῆσον µόνον ἡ Κύπρος (ἀπεμενε). Αλλά ἡ λύσις αὕτη παρουσιάζει τό µειονεκτηµα τῆς ἀδυναμίας Εξασκήσεως τοῦ βασιλικοῦ ἱμπέριαμ ἔπί τοῦ μέλλοντος νά ἀπομεινη Ελεύθερον τμῆμα τῆς Ἑλλάδος, ἀπό ἐδάφη µή Ἑλληνικά. Διά τοῦτο εὑρίσκομαι εἰς τήν ἀνάγκην, προσέθεσα, νά παρακαλέσω καί πάλιν ὑμᾶς ὅπως Εξετάσητε μεθ᾽ ὅλου τοῦ ἐνδιαφἔροντος τήν περίπτωσιν ταύτην καί εἰσηγηθῆτε εἰς τήν βρετανικἠν Κυβέρνησιν τήν παραχώρησιν τῆς Κύπρου εἰς τήν 'Ἑλλάδα ἤ τουλάχιστον τοῦ τµήµατος Εκείνου αὐτῆς ἔνθα θά ἔγκαθίστατο ἔνδεχομένως ἡ Α.Μ. ὁ Βασιλεύς Ἵνα οὕτω καταστῆ δυνατή ἡ µεταφορά αὐτῆς ἐκεῖ καί ἡ ἑνάσκησις τοῦ βασιλικοῦ ΙΜΠΕΡΙΟΥΜ ἐπί Ἑλληνικοῦ Εδάφους, ὶΟ Κύριος ”Ηντεν ἀπήντησε μειδιῶν ὅτι δὲν κατηγάγοµεν εἶσετι τήν τελικήν νίκην Ἵνα ζητῶμεν προσάρτησιν ἐδαφῶν. Τό Επιτευχθέν μεχρι τοῦδε εἶπα, θαῦμα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ὑπερβαίνει τά ὅρια μιᾶς ἁπλῆς νίκης καί θά ἐδικαιολόγει ὑφίσταται καί ἕτερος. 'Η Κυβέρνησις δὲν δύναται νά µή ἀντιμετωπίση ἔκ τῶν προτξρων καί τήν περίπτωσιν καθ) ἤν ἤθελεν εὑρεθῆ εἷς τήν ἀνάγκην νά Εγκαταλείψη τήν τῶν Έδραν Ὀπε υά μεταφέρῃ οἰααδήσραε παραχώρησιν. Βασιλέως καί αὐτῆς ἀλλαχοῦ. ο οκ, ἩἨ ντεν Η πρώτη βεβαίως σκέψις της συγκατανεύσεν ἠρώτησε ἄν ἦτο νά ἔκλέξη ὡς τόπον δὲν ἧτο δυνατή ἡ µεταφορά διαμονῆς τήν νῆσον Κρήτην. τοῦ Βασιλέως καί τῆς Δεδομένου ὅμως ὅτι αὕτη Κυβερνήσεως εἰς τήν ἀποτελεῖ ζώνην πολεμικῶν Δωδεκάνησον. Βεβαίως Επιχειρήσεων ἀπεχει δε Ελάχιστα ἀπό τῶν μελλόντων νά χρησιμοποιηθῶσιν ὑπό τοῦ Εχθροῦ τόπων εἰς τήν περίπτωσιν καταλήψεως ὑπ αὐτοῦ τῆς Πελοποννήσου, κατελήξαμεν εἰς τό συμπέρασμα ὅτι ἡ ἓν τῇ νήσω ταύτη παραμονή τῆς Α.Μ. τοῦ Βασιλέως δὲν θά ἐπλήρουν τούς ἀναγκαίους ὅρους ἀσφαλείας τῆς ζωῆς αὐτοῦ. ἀπήντησα οὐχί, ὅμως εἰς τήν Κάσον ἤ ἕτέραν τινα δευτερεύουσαν νῆσον ἀλλά µόνον εἰς τήν Ρόδον µετά τήν ἀπελευθέρωσιν αὐτῆς. 'Ο κ. Ἠντεν εἶπε τότε ὅτι τό ζήτηµα τῆς προσωρινῆς Έδρας τοῦ Βασιλέως καί τῆς Κυβερνήσεως θά ἀποτελέση ἀντικείμενον Εξετάσεως κατά τήν ἓν Λονδίνω Ἐπιστροφήν του καί θά ἔΕξετασθῆ συγχρόνως ἡ περί (Κύπρου παράκλησίς µας μεθ᾽ δ δυνατῆς εὐμενείας.» λης τῆς Ὅπως θά κατάλαβε ὁ ἀναγνώστης, ὁ Ηντεν δὲν ἀρκέσθηκε νάἁ ἀρνηθεῖ μὲ τήν ἀγγλικήν «εὐγένεια» πού διακρίνει τήν ράτσα του, ἀλλά προχώρησε καί σὲ µειδίαµα πού ἀσφαλῶς εἶχε µιά δώσει εἰρωνείας στίς θυσίες τῶν παιδιῶν τῆς Ελλάδος, ὅταν πολεμοῦσαν στά χιονισμένα βουνά τῆς Πίνδου, µόνη στήν Εὐρώπη µιά καί οἱ µεγάλες χῶρες τῆς ἐποχῆς ἑκείνης γονάτισαν ἤ συμμάχησαν με τούς γερμανοῖϊταλούς. 'Ἡ µικρή Ελλάς πολέμησε καί ἐνίκησε. Δέν ἀπεκρουσε µόνο τίς ἐπιθέσεις τῶν ᾿Ιταλῶν. Τούς Εξεδίωξεν καί ἀπό τά Βορειοηπειρωτικά Εδάφη καί τά ἔλευθέρωσεν. Καίΐ ὕψωσεν τήν γαλανόλευκη. Οἱ νῖκες αὐτὲς δὲν ἦσαν ἀρκετές γιά τόν Ηντενὶ Ηθελε καί ἄλλες! Ὅμως ὅταν Επαινοῦσαν τά Ἑλληνικά στρατεύματα, δὲν ἡτοφυσικά ἀπό ἀγάπη ἤ φιλική διάθεση. ᾿Ητσν ἀπό συμφξρον. Γλύτωναμε τό δικό τους στρατό καί λαό. Γιατί ᾿Ιταλία καί Γερμανία ἀπασχολοῦντο θανάσιμα μὲ τήν µικρή Ἑλλάδα. Καί ἡ µικρή Ελλάς, ἡ Ἑλλάδα του Ιωάννη Μεταξᾶ Έγινε ἀπό εὔκολο καρύδι, δύσκολο καί σκληρό Τυχεροί ὑπῆρξαν οἱ ἄγγλοι, γιατί δὲν μποροῦμε νά ὑπολογίσουμε τήν συμπεριφορά τῶν Ἑλλήνων στρατιωτῶν καί ἄλλων πολιτικῶν ἡγετῶν, ὅταν θά πληροφοροῦντο τήν εἰρωνεία καί τά µειδιάµατα, τοῦ ᾿Ηντεν. Αλλά ἄς γνωρίζει ἡ πρόστυχη ᾽ Αγγλία ὅτι ὁ λαός ξυπνᾶ καί κάποτε πληρώνει τόν ἀχάριστον, μὲ ἀνάλογο νόμισμα. Καΐ ἡ ᾿ Αγγλία εἶναι ἀχάριστη καί πρώτη στὀν κατάλογο). 6). προσκαηοῦμε 4 : , 3 ϱὁ ότου» γάμου» µα» που ὅα γίνουν την {[υριακὰ 20 ᾿]ουνέου {957 καὶ ὥραν ό μ.μ. στὸν Ἱερὸ []αὸ Ἁγίαυ Τριάδος, [Ἰεμεσοῦ. ῄόώστας - ᾗαρία Οἱ Οἰκογένειες : ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ (ἐκ Πέλλα-Παῖς) ΑΛΕΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (ἐξ Ἑλλάδος) Λεμεσός Τηλεγραφήματα: Συγχαρητήρια θὰ δεχθοῦμε ΚΩΣΤΑΣ - στὸ ξενοδοχεῖὸ ΠΕΥΚΟΣ. Σαχτούρη 12 Λεμεσὸς : ΠΑΡΑΝΥΜΦΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ ΜΑΡΙΑ ν «Ἑλληνική ἡ ᾽Αμμόχωσιος, ὅπως καί ἡ Κυρήνεια ὅπως καί ἡ Μόρφου...» Ξ Ἡ σοβ αρ ήἡή ἀπογευματινή Εφημερίδα τῶν ᾿Αθηνῶν «ΕΣΤΙΑ» δημοσίευσε σῄής 3] Μαϊου 1982 σχόλιο μὲ τίτλο «Πρόβλημα Κατοχῆς». Εἴναι γεγονός ὅτι ἡ «ΕΣΤΙΑ) πάντοτε παρακολουθεῖ πολύ στενά κάθε Εθνική ὑπόθεση καί ἰδιαίτερα τό Κυπριακό µιά καί οἱ ἱδρυτές της, ἔχουν τίς ρίζες τους στήν σκλαβωμένη µας Κερήνεια. Τό σχόλιο αὐτό εἶναι τό ἀκόλουθο: «᾿Ενῶ ὁ Πρόεδρος Ρήγκαν καλεῖ τούς Κυπρίους νά «ἁρπάσουν» τήν εὐκαιρίαν τῆς «ἀξιολογήσεωο - ἤ ἄλλως τῶν «ἰδεῶν Βαλτχάϊμ» - διά νά λύσουν τό πρόβλημά των καί ἓν ὤ δηµοσιογραφικαί πληροφορίαι ἀναφἔρουν ὅτι ὁ κ. Χαίΐηγκ ὑπεδειξεν εἰς τήν ”Αγκυραν ἔδαφικάς παραχωρήσεις εἰς τήν Ἠύπρον, ἔπανέρχεται εἰς τήν Επικαιρότητα τό θέμα τῆς ἁἀποδόσεως τῆς ᾽Αμμοχώστου εἰς τούς Ἕλληνας κατοίκους της. Ὡς γνωστόν µιά τῶν «ἰδεῶν» τοῦ τέως Γενικοῦ Γραμµατέως τοῦ Ο.Η.Ε. ἦτο ἡ Επανεγκατάστασις εἰς τήν κενωθεῖσαν, τὀν Αὔγουστον τοῦ 1974, πόλιν τῆς ᾽Αμμοχώστου ἡ ὁποία ἀφέθη ἕκτοτε εἰς τήν ἀνατριχιαστικήν Ερημµίαν καὶ τήν ἀφανιστικήν Φθοράν. ἳ Θά πρεπει ἓν τούτοις νά προσέξουν οἱ Ἕλληνες, τί ὑποκρύπτει ἡ να ἀναμόχλευσις τοῦ θέματος τῆς Αμμοχώστου κατάτήν παροῦσαν στιγμήν. Πράγματι, τό Κὐπριακόν δὲν εἶναι ζήτημα ἁπλῆς ἀποδόσεως αὐτῆς ἢ Εκείνης τῆς καταληφθείσης ὑπό τοῦ «Αττίλα» περιοχῆς, ἤ ἁπλῶν «συνοριακῶν ρυθμίσεων», ἀλλά πρόβλημα «κατοχῆς καί ἀπελευθερώσεως», ὅπως λέγει καὶ ὁ κ. ᾿Ανδρ. Παπανδρέου. “Οθεν, Ἐκτρέπεται ὁ ἁγών, άν οἱ “Ἑλληνοκύπριοι ἀρχίσουν νά ξρίζουν περί τήν ἀποδοχήν ἤ ἀπόρριψιν αὐτῆς ἤ ἐκείνης τῆς ἔπί µέρους «προσφορᾶς τῶν ᾽Αμερικανῶν ἤ τῶν Ἐπαμφοτεριζόντων κυρίων τοῦ Ο.Η.Ε. ᾿Αμμόχωστος εἶναι Ἑλληνική, ὅπως καί ἡ Κυρήνεια, ὅπως καί ἡ Μόρφου,ὅπως καί ὅλαι αἱ καταληφθεῖσαι περιοχαί τῆς Κύπρου, πού παραμένουν ὑπό τό Τουρκικόν πέλμα...» ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΝΩ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΝΑ ΚΡΙΣΗ... ΠΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ἨΠΙΑΤΟ ΑΙΓΑΙΟ Ἐαφνικὸ ἔνδιαφξρον τῶν τούρκων γιὰ δηµιουργία ἐμπορικοῦ στόλου μὲ δανειοδοτήσεις ἀπὸ ἁἀμερικανικοὺς ὁμίλους, µέσω ἔἘλβετικῆς τράπεζας ἀνησυχεῖ διαίτερα τοὺς διεθνεῖς Ἑφοπλιστικοὺς παράγοντες, καὶ ἰδιαίτερα τοὺς ἑλληνικούς. Καὶ αὐτὸ γιατὶ συνδέουν τὶς δραστηριότητες αὐτὲς τῶν τούρκων, μὲ τὰ σχέδια τῆς Αγκυρας, ποὺ ἐδῶ καὶ λίγα χρόνια σχεδιάζει ἀλλὰ καὶ προβάλλει ἀξιώσεις πάνω στὸ Αἰγαῖο. Σύμφωνα μὲ τὶς πληροφορίες µας, ἡ δανειοδότηση γίνεται ἀπὸ ὀμίλους Επιχειρηματιῶν τῆς ᾽Αμερικῆς, µμἔσω ἑλβετικῆς τράπεζας, καὶ μὲ τὴν χρησιμοποίηση μυστικῶν γραφείων στὴν ἀγλλικὴ πρωτεύουσα. ᾿Εδῶ καί 6 μῆνες τουρκικά συμφέροντα ἀγόρασαν 30 καὶ πλέον σκάφη διαφόρων τύπων. Στό µεταξύ ἡ τουρκική κυβέρνηση γιά νά βοηθήσει τήν. ναυτιλιακή ἀνάπτυξη τῆς χώρας, θέσπισε νέα ναυτιλιακά πλαίσια με στόχο τήν διευκόλυνση τοῦ τουρκικοῦ «Εφοπλισμοῦ». Οἱ ἀγορές τῶν τούρκων «ἐφοπλιστῶν» εἶναι πάντοτε μεταχειρισμένα σκάφη, πολλά ἀπό τά ὁποῖα ἡ ἡλικία τους ξεπερνᾶ τά 20-.-25 χρόνια. Πάντως προξενεῖ Ἐντύπωση τό γεγονός ὅτι Ενῶ ἡ Τουρκία Έχασε τήν δανειοληπτική Επιφάνεια της, ἐντούτοις ὑπάρχουν τράπεζες καί ὅμιλοι πού δίδουν σ᾿ αὐτήν δάνεια. Μιά Ἐξήγηση πού Φαίνεται λογική, χωρίς ἁσφαλῶς ν ά ἀπορρίπτονται οἱ ἄλλες, εἶναι ὅτι ἡ στρατιωτική χούντα πού κυβερνᾶ τήν Τουρκία προσπαθεῖ νά Ἐξασφαλίσει Εργασία, στήν Ἐμπορική ναυτιλία, στίς χιλιάδες, τῶν ἀνξργων πού πλημμυρίζουν τίς μεγαλουπόλεις καί δημιουργοῦν πολλά κοινωνικά καί πολιτικά προβλήματα στήν Αγκυρα. Πέραν τῶν οἰκονομικῶν Επιπτώσεων οἱ ἁρμόδιες ἀρχές τῶν ᾿Αθηνῶν καί τῶν ναυτιλιακῶν κύκλων τοῦ Πειραιῶς, Εξετάζουν ὅλατά πιθανά Ελατήρια, τοῦ ὄψιμου Ενδιαφέροντος τῆς Τουρκίας, γιά τήν ναυτιλία, σε µιά Εποχή πού ὁ κλάδος περνᾶ σοβαρή κρίση. Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 'Ο ἔπισκεφθείς προσφάτως τήν Κύπρον, ὑπουργός ᾿Εμπορίου κ. - ᾿Ακριτίδης, ἀνεφέρθη καὶ εἰς τήν γενναιόδωρον οἰκονομικήν βοήθειαν, τήν ὁποίαν παρέχει ἡ “Ἑλλάς πρὀς τήν Μεγαλόνησον. Πρεπει, ἓν προκειμένω, νά λεχθοῦν µερικαί πικραί ἀλήθειαι. 'Ο Ελληνικός λαός ἔκ τοῦ ὑστερήματός του προσφέρει, διά τῶν κυβερνήσεων Του σηµαντικήν βοήθειαν πρός τούς ἀδελφούς Κυπρίους, χάριν ἀνορθώσεως τῆς οἰκονομίας των καὶ ἓν τῶ πλαισίω ἓνός ἀγῶνος ὁ ὁποῖος θεωρεῖται κοινός. Εἶναι λυπηρόν, ὅμως, νά Επισημανθῆ, ὅτι ἓν Κύπρω, δέν γίνεται ὀρθή καὶ λελογισμένη Χχρῆσις τῆς οἰκονομικῆς ταύτης βοηθείας. Καθ’ ἥν στιγμήν ἡ νῆσος παραμένει οὐσιαστικῶς αἰχμάλωτος τοῦ «Αττίλα καὶ ἐνῶ Ἐπείγουν προτεραιότητες ὡς ἡ ἄμυνα καὶ ἡ στοιχειώδης ἀνακούφισις τῶν προσφύγων, ἀναλαμβάνονται ἔἐκεῖ µεγάλα καὶ πολυδάπανα Έργα, τά ὁποῖα δὲν εἶναι ἀναγκαῖα κατά τήν παροῦσαν κρίσιµον περίοδον. Καὶ ὄχι µόνον αὐτό. Οπισθεν σχεδόν πάσης µεγάλης δαπάνης, ἀνακαλύπτεται καὶ κάποιο οἰκονομικόν σκάνδαλον, μὲ πρωταγωνιστάς ὑψηλά ἱστάμενα πρόσωπα, µερικά τῶν ὁποίων, παραδεχθέντα τάς ἁπάτας των, κατεδικάσθησαν καὶ Ἐφυλακίσθησαν. Κα ἄν μέν οἱ ἐκεῖ κυβερνῶντεςἔχουν λόγους νά µή θέλουν νά τείνουν εὐήκοον οὓς εἷς ὅσα φοβερά λέγει ὁ κόσμος, ἄς κοιτάξη ἡ Ελληνική κυβέρνησις τό θέµα τῆς διαθέσεως τῶν κονδυλίων τά ὁποῖα διατίθενται. ᾿Επί τέλους, εἶναι δικαίωμά της νά γνωρίζει ἔάν βοηθοῦνται οἱ δυσπραγοῦντες, συνεπῶς δε καὶ ὁ Κυπριακός ἀγών, ἤ ἁπλῶς πλουτίζουν τά εὐάριθμα μέλη τῆς «κλίκαο» πού Ἐπεκάθησεν Ἐπὶ τῆς ράχεως τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ καὶ ἔννοεῖ νά παραµείνη εἰς τήν Εξουσίανἰ (ΕΣΤΙΑ 9 .6.1982) ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΑ ΣΟΝΑΤΗΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ τον Ὅ. διοξαχθεὶς ἔρανος τῶν' ἐθνικοφούνων Σωματείων Ο- ρόκλανης δι’ ἀνέγερσιν οἰχή- µατος ἐπέφερε τὸ χαθαρὸ πο- σὺ τῶν δύο χιλιάδων διακο- σίων Ἠεντήκοντα ἐννέα λι- ρῶν (2.209) τὸ ἀνωτέρω πο- σὸν κατετέθη εἰς τὴν. Συύνερ γατικὴ Πιστωτικὴν “Ἑταιρεία ᾿Ορόκλινης εἰς τὸν λογαρια- σμὸ ἀγεγέρσεως οἰκήματος τῶν ό Σωματεί- ων Ὀρύκλινης, ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 1982 ΕΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑς ΑΘΗΝΑΊΙ.ΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΣΙΣ-ΚΕΣ-ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ «ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ» Σέ ἀνακοινώσεις τους πρός τόν τύπο οἱ Φοιτητικές παρατάξεις «ΔΡΑΣΙΣ--ΚΕΣ» καὶ «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ) ᾿Αθη- νῶν καταδικάζουν τό «Μίνιμουμ» πρόγραµµα ΑΚΕΛ-- ΔΗΚΟ καί τονίζουν τούς κινδύνους πού περικλύει ἡ να λαϊκομετοπική συμμαχία. Επίσης χαιρετίζεται ἡ θαραλ- λέα στάση τῶν 'ἙΕλληνικῶν Κυβερνήσεων καίτοῦ Πρωθυ- πουργοῦ κ. ᾿Ανδρέα Παπανδρέου πού κατεδίκασε τήν κομμουνιστικήν συνεργασία. Σής τάξεις τῶν κυπρὶων φοιτητῶν τῆς ᾿ Αθήνας ἔπι- κρατεῖ µεγάλη σύγχιση λόγω τοῦ κινδύνου τής ΚομμουνΙ- στικοποιήσεως πού ὁδηγεῖ τήν Κύπρο, Κυπριανοῦ. ὁ Πρόεδρος Οἱ φοιτητικές παρατάξεις τῶν ἐθνικοφρόνων φοιτη- τῶν καλοῦν τά µέλη τους ἀλλά καίτόν Κυπριακό Ελληνι- σµό νά ἔντείνουν τίς προσπάθειες τους γιά τήν ἀποτίναξη τοῦ ξενοκίνητου ΑΚΕΛ. Τά πλήρη κείµενα τῶν ἀνακοινώσεων ἔχουν ὡς ἑξῆς: ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ «Πολλές Φορές ἡ πρό- σφατη Κυπριακή Πολι- τική µας ἔχει δώσει τήν ἐντύπωση πώς σὲ ὅλον τόν πολιτισμένο κόσµο ἡ πολιτική σκέψη καί πράξη λειτουργοῦν ἀρκετά καλά ἔκτός ἀπό τήν Κύπρο. Τήν Κύπρο ἐδῶ καί µερικά χρόνια τήν «ἐκφράζουν» συγκε- κριμένα πολιτικοί ἡγέτες ἀποτέλεσμα συγκεκρι- µένης συμμαχίας. Μιᾶς συμμαχίας πού ἀποτελεῖ- ται ἀπό δύο ἐντελῶς δια- Φφορετικέὲς τάσεις--- δεολογίες. Σὲ πολλά σφάλματα ἔχει ὑποπέσει ἡἠὲν λόγω συμμαχία παίρνοντας δυστυχῶς μαζί των καί ὁλόκληρη τήν Κύπρο. Κακή οἶκο- νομική πολιτική, φόρους ἡ Κύπρος. Κακή ἔξωτε- ρική πολιτική κούφιες ὑποσχέσεις στήν Κύπρο. Κακή Εσωτερική πολι- τική ἀνύπαρκτη ἡ ἑνό- τητα στήν Κύπρο. Τώρα ἰσπάει ἡ βόμβα ΔΗΚΟ-- ᾿ΑΚΕΛ. Τά κόµµατα αὐτά (θέλουν νά ὁδηγήσουν ιτήν κούρσα γιά ἄλλη µιά φορά λές καί δὲν χόρτα- σαν τόσα χρόνια σάν :ἀπόλυτοι ἄρχοντες τοῦ τόπου. 'Ἡ ἐξουσία εἶναι τόσο ἐλκυστική γι’ ᾽αὐτούς πού ἀδιαφοροῦν 1γιά τ’ ἄλλα, Ξεχνοῦν καί (τίς πρό ἡμερῶν εὐνοητές «θὲσεις τους ἔναντι τῆς νέας Ἑλληνικῆς κυβερ- :νήσεως. ο Με αὐτή τους τήν στάση ἀπόκλειναν ἀπό στήν διακυβέρνηση τοῦ ιτόπου-ἤ τουλάχιστον τσι νοµίζουν- ὅσων δὲν ἀποδέχονταν ἤ δὲν ἆπο- δέχονται τά δικά τους σφάλματα. Ζητοῦν ἀπο- Ἰλογία τῆς 'Ελληνικῆς (κυβέρνησης γιατί «ἄνε- :μείχθη στά ἐσωτερικά (ξένου κράτους», τήν στι- γμή πού ἡ Ελληνική κυβέρνηση ἀγωνίζεται ενά μᾶς φἐρει στό Διεθνές προσκήνιο σάν μιά τελευταῖα ἐλπίδα σωτη- ἑρίας, γιατί ἀπ᾿ ὅτι φαίνε- ται μᾶς εἶχαν ξεχάσει :ὅλοι. ᾿Εμεῖς ἔχουμε τήν λογική νά ξεχωρίζουμε ττό λογικό καί τό παρά- λογο. Γαίΐ λογικό δέν (εἶναι. ΔΗΚΟ-- ΑΚΕΛ στήν ἐξουσία. Τό ΑΚΕΛ ἔξυπηρε- τεῖ τά συμφέροντα τοῦ Διεθνοῦς κομμουνΙ!- σμοῦ. Καΐ τό ΔΗΚΟ τά συμφέροντα τοῦ ΔΗΚΟ. Μιά κατάσταση ἀπαρά- δεκτη τήν ὁποῖα μπορεῖ νά ἀποτρέψει ὁ μεγάλος ΔΗΣΥ. .'Ο ἀνένδοτος ἀγών πού κήρυξε ἔνάν- τια στό κατεστημένο ὁ πρόεδρος τοῦ ΔΗΣΥ κ. Γλαῦκος Κληρίδης εἶναι ἡμόνη καί τελευταῖα ἔλπίδα αὐτῶν πού ἔχουν µπουκτίσει τήν συμµπαι- γνία ΑΚΕΛ--ΔΗΚΟ. Μόνο ἔτσι θά ρθεῖ ἡ ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ.Μόνο ἔτσι θά δεῖ ἡ Κύπρος ἄσπρη μέρα. Δέν χρειάζονται καί πολλά γιά νά ἄντιλη- φθοῦμε τί μπορεῖ νά γῖνει ἄν διατηρηθεῖ στήν ἔξου- σία αὐτό πού τόσα χρό- νια ἔκανε συνεχῶς λάθη. ᾽Αλοίμονο µας. ὪΗ τώρα ἤ ποτέ. Μόνο µιά Ελπίδα μᾶς ἀπόμεινε. 'Ο ΔΗΣΥΟ ΔΡΑΣΙΣ--ΚΕΣ «Τό πιό καίριο πλῆ- γµα δέχεται ὁ ἀγωνιζό- µενος Κυπριακός λαός μὲ τήν συνεργασία ΑΚΕΛ- ΔΗΚΟ. Δέν εἶναι βέβαια τό ὅτι δύο πολιτικά κόµµατα ἔστω καί ἐντελῶς διαφορετικά ἰδεολογικά συνασπίσθη- σαν. Εἶναι ὁ τρόπος, ὁ σκοπός καί τά µέσα πού χρησιμοποιοῦν γιά νά τήν ἐπιβάλουν στόν λαὀ. Τήν στιγµή αὐτή γιά τόν πρὀεδρο, τό κύριο µἔληµα του, θά ἔπρεπε νά ἦταν ἡ ἑνότητα τοῦ λαοῦ. Ὅμως ἡ ἐνότητα εἶναι τό τελευταῖο πρά- γµα γι αὐτόν εἶναι ἡ ἐπανεγκατάσταση του στόν προεδρικό θῶκο. Κα γιά τό ξενοκίνητο ΑΚΕΛ. Τά πράγματα εἶναι πλέον ξεκάθαρα. “Η κατάληψη τῆς ἔξου- σίας καί ἡ προώθηση τῆς γραμμῆς Μόσχας εἶναι πάντα στόχος τοῦ «ἀγώνα τουο». Καΐ ὅλα αὐτά τήν στιγµή πού ἡ ἐθνική κυβέρνηση τῆς Ελλά- δος ἀνέλαβε µιά διεθνή- ἔκστρατεία γιά τήν προώθηση τῶν δικαίων τοῦ λαοῦ µας. Φαίνεται ὅτι γιά τό κυπριακό «διευθυντήριο», αὐτά εἶναι γεγονότα πού συνέ- βησαν σὲ ἄλλη χώρα. ΄Η μηχανογράφηση ἀνιε- ΔΕΛΤ/Ο ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΟΥ ΓΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μέ πρωτοβουλία τοῦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΓΩΝΙ- ΣΤΩΛ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑ/ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΑ/ΠΕΛ) καί τῆς ΠΑΓΚΥΠΡΙ/ΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΓΩ- ΝΙΣΤΩΝ (Π.Ε.Α.) ἑκόίόεται σάν µηνιαία ἐφημε- ρίδα τῶν ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ὁ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ. Γιά νά μπορέσει ἡ ἐφημερίδα αὐτή, ή πιό γνήσια ἑἐθνική ἔπαλξις καί Φωνή νά φέρει σἐ πέρας Τήν γιγαντιαία ἀποστολή της ΕΓΡΑΦΗΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ. Παρακαλοῦμεν συμµπληρώσατε Τό κότωθ! δελΛλΤ4» συνδρομητοῦ καί στείλετε το στήν ὁιεύ- θυνσιν µας στήν ᾿Αθήνα ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 13 3ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΘΗΛΙΑΙ - ΤΗΛ. 3606493 ΟΛΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Δ/ΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΙΝΑΙ 600 ΔΡΑΧΜΕΣ. ΣΤΕΙΛΑΤΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ἡ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ επ|- ΤΑΓΗ. ρῶν συμμαχιῶν με σκοπό τήν κατάληψη τῆς ἐξουσίας δίνει τό µέτρο τῆς ἀγωνίας τους γιά τήν Επιβίωση τοῦ τόπου. | Θεωροῦμε ὅτι ἡ θαρραλέα παρέμβαση τῆς Ελληνικῆς Κυβερ- νήσεως, γιά τήν ἀἄπο- τροπή τῆς «συνεργασί- αο) αὐτῆς ὄχι µόνον ἦτο ἀναγκαία ἀλλά καί ἔπι- βαλλόταν. 'Ἡ 'Ἑλλάδα ἔχει δικαιώµατα στήν Κύπρο τά ὁποῖα κακῶς ἀπεμπόλησε στό πρό- σφατο παρελθόν μὲ τό ««Ἡ Κύπρος ἀποφασίζει καί ἡ Ελλάδα συµπαρί- στατα». ΄ΗἩ λυσσαλέα ἀντίδραση τῶν δύο κοµ- μουνιστικῶν κομμάτων τῆς Κύπρου καί τῆς Ἑλλάδος δείχνει τό πόσο ὀρθή ἦταν ἡ παρέμβαση τῆς ἙἝλληνι- κῆς Κυβερνήσεως. Δυστυχῶς καί ἐδῶ στόν Φοιτητικό χῶρο τῆς ᾿Αθῆνας οἱ τοποτηρητές τῶν κομμάτων τῆς κοι- νοπραξίας δὲν ὑστεροῦν τῶν πατρώνων τους. Ἔχουν μετατρέψει τήν ἀγωνιστική πρό τινός ἔπαλξη τῆς ΕΦΕΕ. σέ οὐραγό. Στό χρονικό διάστηµα πού εἶναι στό Δ.Σ. ἔχουν κάνει κάθε Κύπριο φοιτητή νά ντρέ- πεται γιά τόν σύλλογο του. ᾿Αγνόησαν τήν ἐπξ- τειο τοῦ ἔθνικοαπελευ- θερωτικοῦ ἀγῶνα τῆς ΕΟΚΑ. Οὔτε ἕνα στε- φάνι δὲν εἶχαν τό θάρρος νά καταθέσουν. :Η ἆγω- νιστικότητα τους ἔξαν- τλήθηκε στήν πραγµα- τοποίηση μιᾶς ἔκδρο- μῆσ...καί τελευταῖα μιᾶς «ἀγωνιστικῆο ἔκδήλω- σης γιά τήν... Κούβα. Μπροστά σ᾿ αὐτή τήν ἀπελπιστική κατά- σιαση καλοῦμεν κάθε Εθνικόφρονα Φοιτητή, νά παραµερίσει κάθε ἑνδοιασμό καί δυναμικά νά συμβάλει ὥστε νά καταστεῖ καί πάλι ἡ ΕΦΕΚ ἐθνική καί ἀγωνι- στική ἔπαλξη. ἸΑλλά καί ὁ δοκιµα- ζόμενος λαός µας θά πρέπει νά ἔντείνει τίς προσπάθειες του. Ἔχει τώρα νά ἀποτινάξει δύο ζυγούς. 'Ο ἕνας εἶναι αὐτός πού ἐπιβάλλει τό ξενοκίνητο ΑΚΕΛ μαζί μέ τό κυπριακό κατεστη- μένο καί ὁ ἄλλος νά ἀπο- τινάξει τόν σιδερένιο ζυγό τοῦ ᾿ Αττίλα. «ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΑ) ΚΑΙΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ᾿Ιούνιος. Γιά νά πλήξουν, τήν ἀντίσταση τοῦ πολωνικοῦ λαοῦ, στά κατεπιεστικά µέτρα τοῦ καθεστῶτος τῆς Βαρσοβίας, οἱ ἀρχές τῆς χώρας, Ἵδρυσαν καὶ «ψυχιατρεῖα» γιά νά θεραπεύουν τούς ἀντιφρονοῦντες. Ἠδη σὲ «ψυχιατρεῖο» παρόμοιο μὲ ἔἘκεῖνα πού λειτουργοῦν στήν Σοβ. Ἔνωση κλείστηκε, καὶ τό ἀνώτερο στέλεχος τῆς συντεχνίας « Αλληλεγγύη», Γιάν Βασζκιεβιτς, πού τὀ δικαστήριο τόν ἀθώωσε, ἀπό τήν κατηγορία, περὶ ὀργανώσεως παρανόµου ἀπεργίας. Ὅμως γνωμάτευση «ψυχιάτρου» λέγει ὅτι πάσχει ἀπό διανοητική διαταραχή καὶ εἶναι ἀνεύθυνος γιά τὶς πράξεις του. ἵαί τό δικαστήριο διέταξε τό κλείσιμο στὀ «Φφυχιατρεῖο» γιατί εἶναι Επικίνδυνος γιά τή δημοσία τάξη, ἄν μείνει Ελεύθερος, Μὲ Ἑλληνικὲς σημαῖες μὲ πανὼ καὶ πλακὰτ τὰ. ἀγωνιστικὰ νειάτα τοῦ «ΔΡΑΣΙΣ-ΚΕΣ» βροντοφώναζαν στὶς 19 Μαϊου Έξω ἀπὸ τὴν Κυπριακἡ Πρεσβεία στὴν ᾿ Αθήνα καὶ ἁπαί- τησαν τὴν παραίτηση Κυπριανοῦ γιὰ χάριν τῆς ' Ενότητος τοῦ λαοῦ µας ποὺ θὰ ὁδηγήσει ν Λευτεριὰ «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙΟΧΙΗ ΜΟΣΧΑ» φωνάζουν οἱ φοιτητὲς µας Ἐξω ἀπὸ τὴν Κυπριακὴ Πρεβεία στὴν ᾿ Αθήνα ΝΑ ΦΥΓΕΙ Ο ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ Συγκέντρωση διαμαρτυρίας γιά τήν διάσπαση τοῦ Εσωτερικοῦ μας μετώπου πραγματοποίησε ἡ Ένωση Κυπρίων Φοιτητῶν «ΔΡΑΣΙΣ--ΚΕΣ) Έξω ἀπό τήν Κυπριακή Πρεσβεία στίς 19 Μαϊου. Οἱ συγκεντρωθέντες Φοιτητές ἀπαίτησαν ἀπό τόν πρὀεδρο Κυπριανοῦ νά σταµατήση νά παρασξρνη τό ἔθνος σὲ περιπέτειες ὅπως ἡ πρόσφατη μέ τό µίνιμουµ πρόγραµµα ΑΚΕΛ--ΔΗΚΟ. Αξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι γιά πρώτη φορά οἱ Φοιτητές µας ὕψωσαν τήν Φωνή. Οἱ φοιτητές καί φοιτήτριες κρατοῦσαν πανώ μὲ συνθήµατα ὅπως «ΟΧΙΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ,ΟΧΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ», «ΕΜΠΡΟΣ, ΓΙΑ ΝΕΟ 55», «ΑΚΕΛ -- ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΡΝΕΤΕ ΤΟ ΕΘΝΟΣ Σε ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ», «ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ο ΧΙ ΣτηἩηῃ Ν ΚΑΛΠΟΝΟΘΕΙΑΑΚΕΛ-- ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ» «ΑΘΗΝΑ το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΧΙ Η ΜΟΣΧΑ» «ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΕΟ ΣΠΙΤΙ ΚΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥΒΟΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΙ’ ΕΝΑ ΤΑΝΕΣ». Οἱ διαμαρτυρόμενοι φοιτητές φώναζαν συνθήµατα ὅπως «ΝΑ ΦΥ ΓονΥ Ν ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ» «ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» «ΑΚΕΛ- ΔΗΚΟ ΠΡΟΔΟΣΙΑ») κ.λ. Πρίν τελειώσει ἡ διαμαρτυρία, ἐπεδόθηκε τελικά ψήφισμα πρός τόν Κύπριο πρέσβη. Προηγουμένος ἀρνήθηκε νά τό παραλάβη. Ψήφισμα ἐγκρίθηκε Ἐπίσης καί πρὀς τό Ἓλληνα Πρωθυπουργό κ. Παπανδρέου, πού εἶναι τό ἀκόλουθο: ᾿Εξοχώτατε, ᾿Εμεῖς οἱ Κύπριοι Φοιτητές τῶν ᾽ Αθηνῶν πού συγκεντρωθήκαµε σήµερα 19. 6- 1982 στό χῶρο ἔξω ἀπό τήν Κυπριακή Πρεσβεία, ἔκφράζουµε τήν ἀμεριστή συμπαράστασή µας γιά τήν Ἑλληνοπρεπῆ καί ἔθνικά ὑπερήφανη πολιτική σας ἀπεναντι στή σκληρά δοκιμαζόµενη Κύπρο µας. Ειμαστε βέβαιοι ὅτι τό ἁγνό ἔνδιαφξρον σας καί ἡ ἀγάπη πού τρέφετε γιά τήν πολύπαθο μµεγαλόνησό μας, νά σᾶς ἔπιτρέψουν νά ἀγνοήσετε τήν πικρίαν πού αἰσθάνεσθε ἀπεναντιστούς σημερινούς κυβερνώντας. Συνεχῖστε Κύριε Πρόεδρε τήν ἔθνική πολιτική πού χαράξατε στό Κυπριακό με τήν πεποίθηση ὅτι σύσσωμος ὁ Κυπριακός “Ελληνισμός βρίσκεται στό πλευρό σας.» Τὸ ψήφισμα διαμαρτυρίας τῶν Ἐθνικοφρόνων κυπρίων Φοιτητῶν σχετικά μὲ τίς δραστηριότητες τοῦ Προέδρου Κυπριανοῦ Έχει ὡς Εξῆς: «Εμεῖς οἱ Κύπριοι Φοιτητές τῶν ᾽᾿ Αθηνῶν πού συγκεντρωθήκαµε σήµερα 19 5 1982 στὀν χῶρο ἔξω ἀπό τήν Κυπριακή Π ρ εσβ ε ία διαμαρτυρόµαστε καί Ἐκφράζουμε Έἔντονα τήν ἀποδοκιμασία µας καί τήν ἀνησυχία µας γιά τή συνεχιζόµενη τραγική κατάσταση στό Εσωτερικό μέτωπο τῆς Κύπρου. Ζητοῦμε ἀπό τόὀν Πρόεδρο, Κύριο Σπῦρο Κυπριανοῦ, νά σταματήσει νά σκέφτεται ἀποκλειστικά τό πολιτικό του μέλλον καί νά Ενδιαφερθεῖ γιά τήν Εθνική Ενότητα τοῦ Κυπριακοῦ Ελληνισμοῦ, πρᾶγμα ἀπαραίτητογιάτήν Ἐθνική ἔπιβίωση τῆς ἰδιαιτερας µας πατρίδας. ᾽Απαιτοῦμε τήν ἄμεση παραίτηση τοῦ κ. Κυπριανοῦ καί τόν σχηματισμό Κυβέρνησης ᾿Εθνικῆς, Ἑνότητας με Ἑνα καί µοναδικὀ σκοπό: τήν ἀἁποκατάσταση τῆς ὁμόνοιας τοῦ διχασμἔνου Κυπριακοῦ Λαοῦ καί τήν δημιουργία τῶν προὐποθέσεων ἐκείνων πού εἶναι ἀπαραίτητες γιά τήν διεξαγωγή τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνα γιά τήν ἐκδίωξη τοῦ Τούρκου κατακτητῆ ἀπό τά ἱερά χώµατά µας. Αὐτή εἶναι ἡ καλύτερη προσφορά πού θά μποροῦσε νά κάνει ὁ Κύριος Κυπριανοῦ γιά τήν πατρίδα του.» σ ᾿ Απόστολος Κακλαμάνης. ι 900 ΚΥΠΡΙΟΠΟΥΛΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακόσια παιδιὰ Ἑλληνοκυπρίων ᾿ Αγνοουµένων, ἡλικίας 8-13 χρόνων, θὰ Φιλοξενηθοῦν τὸ φετεινὸ καλοκαίρι σὲ ΄Ελληνικὲς κατασκηνώσεις, μὲ δαπάνες τοῦ ΟΑΕΔ. τὴν ἔγκριση ἔδωσε ὁ ὑπουργὸς ᾿Εργασίας κ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ « ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 13 - 3ος ὄροφος ΤΗΛ. 3606495. . ὡραῖο νησί, καὶ τῆς Ρωμιοσύνης τὰ ΑΘΗΝΑΙ «Ἐσὺ κρυφοζωντάνεψες, Φύλαξες, εσὺ τὰ προσκυνᾶς Σελίδα 4 ἔδωλα - τῆς ὀμορφιᾶς τὸ ἐίδωλο καὶ τῆς ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΣΤΗΝΚΑΤ Μέσα στὰ πλαίσια τοῦ Δεκαήμερου ἐκδηλώσεων τοῦ ΔΡΑΣΙΣ-ΚΕΣ Ἐγινεστὶς 17 Μαΐου στὸ οἴκημα τῆς Κυπριακῆς 'Ἑστίας ὁμιλία τοῦ διακεκριμένου Ἐκπαιδευτικοῦ Φρίξου Βράχα μὲ θέµα «Ματιὲς στὴν κατεχόμενη Κύπρο». «Ο κ. Βράχας τόνισε τὸ νόημα ποὺ ἔχουν γιὰ μᾶς οἱ βόρειες περιοχὲς τῆς Κύπρου ποὺ ἀπὸ τὸν ᾿Πούλιο 1974 καταπατῶνται ἀπὸ τὸν Βάρβαρο ᾽ Αττίλα. «Ο ὁμιλητὴς εἶπε σχετικά: « Αληθινὴ εὐλογία ὁλόκληρος ὁ Ελληνικὸς Βορρᾶς. ᾽Απὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἱστορίας τὸν ξεχώρισαν ἡμίθεοι καὶ ἥρωες. 'Ο Ελληνικὸς δρόµος τοῦ νησιοῦ συνεχίζεται κυρίως χάριν τῆς δύναμης τῆς ταυτότητας τῶν ἀνθρώπων ποὺ διαρκοῦν ἀρθεύεται ἀπὸ μιὰ παράδοση ποὺ ὀὐδέποτε ξεχνιεται: - Ἡ Βόρεια Κύπρος πλαισιωμέενη ἀπὸ μιὰ ἱστορία ποὺ εἶναι ἔργο καὶ ἀπόκτημα τῶν κυπρίων. Μιὰ ἱστορία ποὺ χάνετε βαθειὰ µέσα στὸν χρόνο καὶ ποὺ κορυφώνεται στὸν θρύλο τοῦ ᾿Ονήσιλου τῆς Σαλαμίνας, τοῦ Καρδιανοῦ πολεμιστῆ τῆς Λύσης καὶ στὶς μέρες µας μὲ τοῦ ἀκριβοῦ παιδιοῦ τῆς Ἴδιας Κωμόπολης. ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ, τὸ ὁλοκαύτωμα στὸν Μαχαιρᾶ καὶ μὲ τὸ ματωμένο ὅπλο τοῦ ΜΑΤΣΗ, μιὰ ἱστορία ποὺ πάντα θὰ ποτίζεται ἀπὸ τὴν πύρινη ροµφαία ἑνὸς ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ ποὺ πρωτοεῖδε τὸ φῶς τῆς ζωῆς του στὸ Τρίκωμο, ἀπὸ τὴν μοῦσα Ἑνὸς Βάρδου σὰν τὸν Βασίλη Μιχαηλίδη στὸ Λευκόνικο, ἑνὸς Λουκῆ Ακρίτα στοῦ Μόρφου, ἀπὸ τὸν λαϊκὸ βάρδο τῶν χρωμάτων Μιχάλη Κάσαλο. ᾿ Ακολούθως ἀφοῦ ὁ κ. Βράχας Φφανερὰ συγκινηµένος μᾶς παρουσίασε ὁλόκληρη τὴν Βόρειο Κύπρο µέσα ἀπὸ τὴν ἱστορία της τονίζοντας πάντα τὴν ἙΕλληνικότητα της, τέλειωσε μὲ τὴν Κερύνεια γιὰ τὴν ὁποῖα εἶπε: «Ἡ πιὸ μικρὴ ἡ πιὸ γραφικὴ Κυπριακὴ πολιτεία ποὺ δέσποζε πάντα μὲ τὴν χάρη της μὲ τὴν δυναμικἡὴ πίστη καὶ ἀντοχή της. Ριγµένη στὴν λοφιὰ τοῦ Αγίου ᾿Ἱλαρίωνα καὶ ἀδελφωμένη παλληκαριᾶς) ΦΡΙΞΟΥ ΒΡΑΧΑ: «ΜΑΤΙΕΣ ΕΧΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟ») «Ο κ. Φρῖξος Βράχας κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁμιλίας του μὲ θέµα «Ματιὲς στὴν κατεχόμενη Κύπρο» ποὺ ὀργάνωσε τὸ ΔΡΑΣΙΣ-ΚΕΣ στὶς 17 Μαρτίου στὴν ᾿ Αθήνα. μὲ τὴν θάλασσα ἔμοιαζε μὲ παραμυθένια πράγματι νεράῖδα ποὺ ἀπάνω της ἔσμιγαν τὰ πιὸ θεσπἔσια χρώματα καὶ οἱ εὐωδιξς τῶν κήπων της μὲ τὶς μυρωμένες αὔρες τοῦ βουνοῦ καὶ τὴν ἀἁλμύρα ἀπὸ τὰ κύματα. Τὸ κάστρο τῆς μιᾶ πελώρια μιὰ ἀνάλαφρη παρουσία σφράγιζε μιὰ ἱστορία αἰώνων. Τὰ παλαιολογικὰ σπίτια της καθρεφτίζονταν ἀπὸ ψηλὰ στὸ λιμάνι της καὶ μαρτυροῦσαν τὴν ἀρχοντιά της. Οἱ ἄνθρωποι της, αὐτοδημιούργητοι ποὺ σφυρηλατήθηκαν τὰ τελευταῖα 90-60 χρόνια µέσα στὴν Φλογερὴ παράδοση καὶ πνοὴ Ενὸς ἀσκιτικοῦ ἱεράρχη ποὺ εἶχε ταυτιστῆ μὲ ὅλο τὸ Ἑλληνικὸ πάθος ποὺ σκορποβόλιζε τὸν τόπο. ...) ὁμιλητὴς τελειώνοντας εἶπε «... Μὲ τὴν ὀλόθερμη συμπαράσταση τοῦ ἔθνους χρέος ἔχουμε νὰ ἀφυπνήσουμε τὴν µνήµη, τὴν γνώση καὶ τὸ φιλότιμο ὅλων τῶν ἀνθρώπων ποὺ σήµερα ἀπὸ ἀσυναισθησία ἤ συμφέρον ἁδιαφοροῦν καὶ ποὺ ὀφείλουν ν᾿ ἀναλάβουν τὶς εὐθύνες των. 'Ἡ ὑπόθεση τῆς Κύπρου, ἡ ὑπόθεση µας, Τί εἶναι ᾿ Επιχειρησιακός Κάθε συμμαχία καί φυσικά καί τό ΝΑΤΟ, διαιρεῖ τίς διάφορες γεωγραφικέσ περιοχές τῶν κρατῶν -μελῶν της ἔτσι ὥστε νά δημιουργοῦνται «ζῶνες εὐθύνηο». Ἔτσι γιά λογαριασμό τοῦ ΝΑΤΟ τήν ἄλφα ἤ τή βῆτα περιοχή τῆς Μεσογείου μπορεῖ να τήν Ελέεγχει ἔιτε ἡ Ελλάδα ειτε ἡ ᾿Ιταλία ειτε ὁποιαδήποτε ἄλλη χώρα. Φυσικά γιά πολλούς λόγους τόν Έλεγχο αὐτό ἀναλαμβάνει ἡ χώρα στήν ὁποία κατά κυριαρχικό Μέ σποσιολιτὸ κυπριακὴ σούφλα ρ ὰ Πυπριακὴ φιλοξενία κ Κυπβιακές Τιμές)! ῤ ν ωμά στὀ Αἰγαῖο δικαίωμα ἀνήκει ὁ χώρος ἔίτεἡ χώρα πού βρίσκεται πλησιέστερα. “Ο Ἐλεγχοςτοῦ Αἰγαίου λχ γιάλογαριασμό τοῦ Συμφώνου τῆς Βαρσοβίας, μπορεῖ νά Έχει ἀνατεθεῖ στή Βουλγαρία. Γιά λογαριασμό τοῦ ΝΑΤΟ τόν Έλεγχο τοῦ Αἰγαίου τόν εἶχε πάντοτε ἡ Ἑλλάδα. Με τήν ἀποχώρη της ὅμως, ἀπότό στρατιωτικό σκέλος τῆς συμμαχίας τόν Αὔγουστο τοῦ 1974, δημιουργήθηκε ἕνα κενό π ο ὐ ἁμέσως «Ἡ ΜΑΛΑΡΗ» ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΚΥΊΠΡΙΑΚΟΙ ΜΕΖΕΔΕΣ Κάθε Τετάρτη ΚΕΥΠΡΙΑΚΗ ΡΑΕ) Ὀφτὸν Κλέφτικον Ὀρτύκι --- ᾽Αϕέλια Χαλλούμι --- Χοιρομέρι Λούντζα πα Λουκάνικο Κολοκάσι --- Ραβιόλες Σ ουθλώκ ια --- Σεφταλιά ΚΥΨΦΙΛΠΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΟΣ {7 ΓΚΝΥΖΗ ςσπισθεν Φυλοκῶν Ἀθέρωφ) ὑπόθεση ὅλων τῶν ΕΛΛΗΝΩΝ πρέπει νὰ γίνει καὶ ὑπόθεση ὅλων τῶν ἐλευθέρων ἀνθρώπων. Τὸ χρωστοῦνε ἀλλὰ καὶ τὸ χρειάζονται. , Κάποτε αὐτὴ εδῶ ἡ ταπεινὴ ἀναφορὰ τῆς σκλαβωμµένης πατρίδας, μποροῦσε νὰ γινόταν μιά τεντόρια κραυγή, παρουσίας καὶ διαμαρτυρίας νάπιανε παντοῦ. ᾿ Ωστόσο καθένας µας χωριστά, δὲν τὸ μποροῦμε. Θὰ τὸ µπορέσουµε ὅλοι μαζὶ σµίγώωντας τὴν φωνὴ µας καὶ τὴν θέληση, τὴν πίστη. “Η πίστη εἶναι φωτιὰ ποὺ ἁπλώνει καὶ ποὺ σὰν Φουντώσει γίνεται πυρὰ ρητορικἠ ποὺ σώζει καί δικαιώνει. Ετσι µόνο μπορεῖ ν᾿ ἀποκατασταθεῖ ἡ ψυχἠ τῆς Κύπρου γιὰ νὰ συνεχίσει δημιουργικἁ τὴν πορεία της µέσα στὸν χρόνο, καὶ γιὰ νὰ µεταλαμπαδέσει διαρκῶς ἀπὸ τὴν ἔπαλξη της τὸ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ στὸν κόσµο. α Μετὰ τὸ τἔελος τῆς ὁμιλίας ἀκολούθησε προβολὴ Σλάϊτς ἀπὸ τὴν κατεχόμενη Κύπρο καὶ Ἔκθεση κεντηµάτων τῆς Κυπριακῆς χειροτεχνίας τὰ ὂὀ νο µα στ ἁ «ΛΕΥΚΑΡΙΤΙΚΑ». Ἔλεγχος - 1 προθυµοποιήθηκαν νά καλύψουν οἱ Τούρκοι. Αὐτό βέβαια δέν Έγινε διότι ὑπῆρχε ἡ ἔκκρεμότητα γιάτήν εἰδική ἤ ἄλλη σχέση τῆς “Ἑλλάδος µέτό ΝΑΤΟ. Όταν ἄρχισαν οἱ διαδικασίες γιά τήν Ἐπανενταξη οἱ Τοῦρκοι ζήτησαν νά ἀναλάβουν αὐτοί γιά λογαριασμό τοῦ ΝΑΤΟ, τόν Επιχειρησιακό Έλεγχο τοῦ Αἰγαίου ἥνά μοιραστεῖ αὐτός ὁ ἔλεγχος στίς δυὀ χώρες - πράγμα πού ἀρνεῖται νά δεχτεῖ ἡ ᾿Ελλάδα.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ, ΑΝ ΚΑΠΟΤΕ Η ΕΛΛΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ... 8p
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΝΑΙ Η ΑΘΗΝΑ Κυπριακό 1,8p
Οι Αγωνισταὶ Δημόσιοι Υπάλληλοι απαντούν στὸν κ. Παπαϊωάννου και στο ΑΚΕΛ Πολιτική 8p
ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 8p
Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ 29ης ΜΑΪΟΥ 7p
ΕΝΤΟΝΟ ΔΙΑΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΑΤΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 6p
Πέτυχε τη διεθνοποίηση! 6p
Από την επίσκεψη Κυπριανού στην Αθήνα Πολιτισμός 6p
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ 6p
Να προσέξει η Κύπρος 6p
Οι Προεδρικές εκλογές Αρχή συνεπείας και θάρρους 6p
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ Ο κ. ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 6p
Η παγίδα Κυπριανού 6p
«Δεν μπορούν να παίζουν...» 5p
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ - ΔΙΓΕΝΗ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 5p
Ο γενναίος μαχητής και πραγματικός φίλος της Κύπρου Γιάννης Μπαντουβάς Πολιτισμός 5p
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΦΡΙΞΟΥ ΒΡΑΧΑ: «ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟ» Ναυτιλία 4p
ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πολιτική 4p
Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 3p
ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΝΩ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΝΑ ΚΡΙΣΗ... ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ Ή ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ Ναυτιλία 3p
«Ελληνική η Αμμόχωστος όπως και η Κυρήνεια όπως και η Μόρφου...» 3p
Η ΕΛΛΑΣ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΤΟ 1941 3p
Ο ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ 3p
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ Κυπριακό#Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά#Αθλητισμός 3p
ΙΑΤΡΙΚΗ 2p
Μετὰ τὰ γεγονότα στον Λίβανο Κυπριακό 1p
ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 1p
ΤΙ ΛΙΒΑΝΟΣ - ΤΙ ΚΥΠΡΟΣ 1p
Κι άλλα όπλα στο στρατό 1,7p
Θα εμποδισθούν οι υβρισταί της Ελλάδος να ανέλθουν εις την εξουσίαν, νομίμως και δημοκρατικώς 1p