Back

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ, 1982-07-24

φ 9 δ ἁ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 4 : το. 380 ΤΗΛ. 64211 ΛΕΜΕΣΟΣ “3 ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ο ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 1:7.1828 1.7.1913 2.7.1839 3.7.1824 ο.» 4.7.1948 6.7.1458 6.7.1827 ς - 7.7.1907 υ--- εν 8.7.1958 9.7.1821 10.7.1961 ᾿Αρχίζει ἡ λειτουργία τῆς Στρατιωτι- κῆς Σχολῆς Εὐελπίδων, μὲ τὴν ἐπωνυ- µίαν «Λόχος Εὐελπίδων». Ο ᾽Ελληνικὸς Στρατὸς ἀπελευθερώ- νει τὴν Δράμαν. Θεμελιώνεται τὸ Πανεπιστήµιο ᾿Αθη- νῶν. Ναυμαχία ἔξω ἀπὸ τὰ Ψαρά καὶ κατα- στροφὴ τοῦ Τουρκικοῦ Στόλου ἁπὸ τοὺς ΜΙαούλην καὶ Σαχτούρην. 'Ο ᾿Εθνικὸς Στρατὸς διώχνει τοὺς κομμουνιστοσυμμορῖτες ἀπὸ τὴν Χα- λανδρίτσα Πατρῶν. Οἱ Αγγλοι ἁἀποικιοκράτες σκότωσαν σὲ διαδήλωση στὴν Αὐγόρου, τὸν ζα- χαρία Παναγιώτην, ἑνῶ προσπαθοῦσε νὰ ἀπελευθερώσει συλληφθέντες χω- ριανούς του. 'Ὑπογράφεται ἡ συνθήκη τοῦ Λονδί- νου μὲ τὴν ὁποία ἀποφασίζεται ἡ ἐνεργὸς ἀνάμειξη τῶν Μεγάλων Δυνά- µεων, γιὰ τὴν ρύθμιση τοῦ «᾿ Ελληνι- κοῦ Ζητήματος». Σκοτώνεται ὁ Μακεδονομάχος Καπε- τὰν Γέρμας, μαχόμενος ἠρωϊκῶς στὴ Λοσνίτσα - Καστοριᾶς, ἐναντίον συµ- µορίας κομιτατζήδων καὶ Τουρκικοῦ ἁἀποσπάσματος. Τοῦρκοι τρομοκράτες κατακρεούρ- γησαν δύο Έλληνες βοσκούς. Οἱ Τοῦρκοι ἑξαπολύουν στὴν Κύπρο σφαγές. ᾿Απαγχονίζουν τὸν ᾿Αρχιεπί- σκοπο Κυπριανὸ καὶ ἀποκεφαλίζουν τοὺς Μητροπολίτες Χρύσανθο, Μελέ- τιο καὶ Μαυρέντιο. ᾿Υπογράφεται στὴν ᾿Αθήνα ἡ συµφω- νία συνδέσεως τῆς ᾿ Ελλάδας μὲ τὴν . Εὐρωπαϊκὴ Οἰκονομικὴ ᾿ Αγορά. 11.:7.1867 12.7.1943 13.7.1613 14.7.18 87 16.7.1974 δε αμ 16.7.19ὔ6 ὁ- 17.7.1912 18.7.1961 19.7.1974 . , 20.7.1974 « σα τς .. 22.7.1906 23.7.1843 ον κ 24.7.1923 25.7.1306 26.7.1822: 27.7.1962 2... 28.7.1822 « ο σφν - 29.9.1919 30.7.1823 31.7.1818 Οἱ Κρῆτες ὁπλαρχηγοὶ Κωσταρᾶς, Κριάρης, Μαντακάκης, μὲ Μανιάτες, ἀπέκρουσαν ἐπίθεση 10.000 στρατι- ωτῶν τοῦ Τουρκικοῦ στρατοῦ. ᾿Υπογράφεται μεταξὺ Κ.Κ.Ε. καὶ Κ.Κ. Βουλγαρίας στὸ Πετρίτσι, προδοτικἡ συμφωνία, μὲ τὴν ὁποία παραχωρεῖτο στὴ Βουλγαρία ἡ ᾽Ελληνικὴ Μακεδο- νία. ᾿Ο ᾽Ελληνικὸς Στρατὸς, ὕστερ᾽ ἀπὸ ραγδαία προέλαση, καταλαμβάνει τὰ στενὰ τῆς Κρέσνας. ᾿Ο Βασιλιὰς τῆς ᾿ Ελλάδας Οθων, πε- θαΐνει ἑξόριστος στὴ Βαμβέργη, σὲ ἡλικία 52 χρόνων. ᾿Ο ἐνταφιασμὸς του, ὕστερ᾽ ἁπὸ ἐπιθυμίατου, ἔγινε μὲ τὴν ἐθνικὴ ἐνδυμασία (Φουστανέλλα). Τὸ Στρατιωτικὀ καθεστῶς τῶν 'Αθη- νῶν, διενεργεῖ στὴν Κύπρο πραξικό- πηµα, ἑναντίον τοῦ Μακαρίου. Οἱ Βούλγαροι ἔσφαξαν στὴ Φιλιππού- πολη Ἕλληνες. Οἱ κάτοικοι τῆς ᾿ἰκαρίας, ἐκδιώκουν τὶς Τουρκικὲς ἀρχὲς καὶ ἀνακηρύσ- σουν τὴν «᾿Ικαρικὴ Πολιτεία». ᾿Η Ελλάδα εἰδοποιεῖται ἐπίσημα, ὅτι ἔγινε µέλος τοῦ ᾿Ατλαντικοῦ Συμφώ- νου. 0 ἀνατραπὴς Μακάριος ὁμι λεῖ στὰ ᾿Ηνωμένα Ἔθνη, μὲ τὴ γνωστὴ του ὁμιλία ποὺ χαρακτήρισε τὸ πραξικό- πηµα «ἐπέμβασηρ[]! τῆς ᾽ Ελληνικῆς Χούντας. ᾿Η Τουρκία, εἰσβάλλει στὴν Κύπρο γιὰ νὰ καταλάβει µέσα σὲ λίγες µέρες τὸ 4000 τοῦ Κυπριακοῦ ἑδάφους καὶ νὰ σκορπίσει παντοῦ τὴν καταστροφή. ᾿Η λεγόμενη «πολιτισμένη» ἀνθρωπό- τητα ἔμεινε ἀσυγκίνητη ἀπὸ τὰ ἐγκλή- µατα τῶν ὁρδῶν τοῦ ᾿ Αττίλα. Οἱ Βούλγαροι πυρπολοῦν τὴν Στενή- µαχο καὶ σφάζουν πολλοὺς Ελληνες κατοίκους της. ᾿Η ᾽Ελληνικἡ ἐκκλησία κηρύσεται αὑ- τοκέφαλος ἀρρήκτως ὅμως συνδεδε- µένη δογματικὰ καὶ πνευματικὰ μὲ τὴ µεγάλη Μητέρα ᾿Εκκλησία τῆς Κων/- πολης. ᾿Η Επαρχία Κερύνειας καταλαμµβάνε- ται ἀπὸ τὸ βάρβαρο τούρκικο στρατὸ. ᾿Ο Μέγας Κωνσταντῖνος σἑἠλικίαν 25 ἐτῶν ἀνακηρύσσεται Αὑτοκράτορας. Μεγάλη νίκη τῶν ᾿ Ελλήνων ὑπὸτὸν Θ. Κολοτρώνην παρὰ τὸν Αγιον Σώστην ἑναντίον τῆς δυνάµεως τοῦ ᾿Ιμβραήμ. Οἱ Βούλγαροι ἐκδιώκονται διὰ ὅρα- στηρίου ἑνεργείας τῶν ᾽ Ελληνικῶν δυνάµεων ἀπὸ τὴν νησίδα «[» τοῦ Εβρου τὴν ὁποία εἶχον καταλάβει δο- λίως. ᾿Η µάχη εἰς τὰ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ κατὰ τὴν ὁποίαν αἱ ὑπὸ τὸν Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩ- ΝΗΝ μικραὶ ᾿Επαναστατικαὶ δυνάμεις διέλυσαν τὴν Στρατιὰν τοῦ Δράμαλη, τὰ ὑπολείμματα τῆς ὁποίας ἔτράπησαν εἰς Φυγήν. Κατεµμετρήθησαν 1.500 πτώματα καὶ ἐκυριεύθη παντοειδὲς ὐλικόν. Μεταξὺ ᾿ Ελλάδος καὶ ᾿Ιταλίας ὑπεγρά- Φη συμφωνία, δι᾽ ἧς περιήρχοντο εἰς τὴν ᾿ Ελλάδα, ἡ Χειμάρρα τὸ ᾿Αργυρό- καστρον, τὸ Δέλβινον, ἡ Ζαγορὰ τὸ Λεσκοβίκι, ἡ Πρεμµετή, ἡ ᾿Ερσέκα, ἡ Μοσχόπολιςκαϊή Κορυτσά. Παρὰ ταῦ- τα βραδύτερον ἡ Ιταλία ὑπανεχώρη- σε καὶ κατήγγειλε τὴν συμφων΄ αν. ᾿Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ κ .ταναυ- μαχεῖ τὸν τουρκικὸν στόλο αράὰ τὴν ᾿Ικαρίαν. Οἱ Ελληνες ἔκυρ υσαν δύο Τουρκικὰ πλοῖα καὶ ἐβύέε .σαν πολλὰ ἄλλα. ᾿Απέθανεν εἰς Κωνσταντινούπολιν ὁ ἑκτῶν ἱδρυτῶν καὶ κυριωτέρων ἔμψυ- χωτῶν τῆς Φιλικῆς ᾿ Εταιρείας ΝΙΚΟ- ΛΑΟΣ ΣΚΟΥΦΑΣ ἐκ Κομποτίου Αρ- της, Τό δξκατον Έκτον Έτος τοῦ Πελοποννησιακοῦ Πολέ- µου σηµαδεύεται ἀπό γεγο- νός, τοῦ ὁποίου ἡ ἀφήγησις θά ἤρκει, αὐτή καὶ µόνη, νά χαρακτηρίση τήν Θουκυδί- δειον ἱστορίαν ὡς «κτῆμα ἓς ἀείν. Πρόκειται διά τήν ἔκ- στρατείαν τῶν ᾿ Αθηναίων Εναντίον τῆς Μήλου, τῆς µό- νης νήσου ἡ ὁποία ἠρνεῖτο τήν Ἐνταξίν της εἰς τήν Δήλι- ον Συμμµαχίαν -- τήν γνω- στήν κοινοπολιτείαν ὑπὸ τήν µητροπολιτικήν αἰγίδα τῶν ᾿Αθηνῶν -- καὶ Επέµενε νά εἶναι, ὅπως θά Ἐλέγαμεν σή- µερον, ᾿Αδέσμευτος. 'Η ἀν- τιπαράθεσις τῶν δύο Φιλο- σοφιῶν -- Ἐκείνης τοῦ Συνα- σπισμοῦ τῶν ᾿Αθηναίων πρός τήν Φιλοσοφίαν τοῦ ᾿Αδεσμεύτου τῶν Μηλίων --- εἶναι ἡ µόνη, τήν ὁποίαν ὁ Θουκυδίδης δίδει ὄχι ὑπό µορφήν δημηγοριῶν, ἀλλά τραγικοῦ διαλόγου τῶν ἕκα- τέρωθεν πρσβεων καὶ µά- λιστα Εκτός τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Δήμου. Οἱ Μήλιοι ἔπι- χειρηματολογοῦν ἔπιμόνως, ὅτι φιλίαν προσφἐρουν πρός πάντας καὶ Φιλίαν ζητοῦν, ἓΕνῶ δὲν παύουν νά ἔπικα- λοῦνται τό δίκαιον (τό «κοι- νόν ἀγαθόν»), εἰς ἀντιστά- θμµισµαπρόςτό ὠμόν συμφξ- ρον τῶν ἰσχυρῶν. ᾽ Αλλά οἱ ᾿Αθηναῖοι ἔπιμένουν νά τούς προογειώσουν μέ τό φοβερόν ἐπιχείρημα ὅτι «τό δίκαιον ἰσχύει µόνον μεταξύ Εκείνων πού διαθέτουν Ἴσας δυνάµεις, ενῶ τά δυνατά τά Εκτελοῦν οἱ ἰσχυροί καὶ τά παραδέχονται οἱ ἀδύνα- του»... “Ἡ Επακολουθήσασα πο- λιορκία, κατάληψις καὶ ἔκ- θεµελίωσις τῆς Μήλου ἔγρα- ψε μὲν µίαν µελανήν σελίδα εἰς τήν ἱστορία τῶν ᾿Αθη- ναίων, ἀλλ᾽ ἡ Επιχειρηµατο- λογία των ἀπετέλεσε τήν βά- σιν τῆς θεωρίας τῆς «γεΒ! Ρο- ΜΗΚ» ἡ ὁποία, Έκτοτε, ἕρμη- νεύει τάς σχέσεις τῶν συνα- σπισμῶν ἔναντιτῶν ἀδεσμεύ- των, ὁσάκις τά συμφέροντα τῶν πρώτων συγκρούονται μέ τό δίκαιον τῶν δευτέερων. ΜΕ µίαν Φράσιν, ἡ «Γεα ροΙ!- ΠΚ» λέγει, ὅτι τά δίκαια τῶν μικρῶν Έχουν πέρασιν µό- νον Ἐναντι τῶν Επίσης µι- κρῶν, διότι Ἐναντι τῶν ἴσχυ- ρῶν τό δίκαιόν των ἆνα- γνωρίζεται µόνον εἰς τό μέ- τρον, πού συµπλέει μὲ τό συμφέρον ἔκείνων. ᾿Εφ᾽ ὦ καὶ εἰς ὅτι Έναντι τῶν ἰσχυ- ρῶν τό δίκαιον των ἆνα- γνωρίζεται µόνον εἰς τό μέ- τρον, πού συµπλέει μὲ τό συμφξρον ἐκείνων. ᾿Εφ᾽ ὦ καὶ εἰς ὅλας τάς Εποχάς οἱ µι- κροί συνηθίζουν νά συνα- σπίζωνται μὲ τούς μεγάλους, κατ᾽ Εφαρμογήν τοῦ σοφοῦ κανόνος τοῦ Γσῶρτσιλλ, ὅτι «δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερος μπελᾶς ἀπότό νά ἔχηςσυμμά- χους, Εκτός, φυσικά, ἀπό τόν ἀκόμη μµεγαλύτερον μπελᾶ τοῦ νά µή Έχης καθόλου συµ- µάχους!» Αὐτός ὁ τελευταῖος μπελᾶς ὑπῆρξεν ἡ δυστυχία τῶν Μηλίων ἄλλοτε, τῶν ᾿Αδεσμεύτων δε εἰς τήν Ἐπο- χήν µας. Τρεῖς Αδεσμεύτους, κα- τά σειράν, Ἐπεσκέφθη κατά τό τελευταῖον τρίµηνον ὁ Πρωθυπουργός τῆς 'Ελλά- εΘΝΙΚΟΟ Φγλακας Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΝΑΣΟΘΗ Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΥΧΩΣΙΝ ΤΟΥ «ΑΔΕΣΜΕΥΙΟΥ» ΤΟ ΔΙΔΑΓΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΗΛΙΩΝ δος- χώρας τυπικῶς δεσμευ- σμένης εἰς τόν Συνασπισµόν τοῦ ΝΑΤΟ: Τήν Νοτιοσλαυῖ- αν προχθές, τήν ᾽Αλγερίαν προηγουμένως καὶ τήν Κύ- προν εἰστήν ἀρχήν. Απότάς τρεῖς αὐτάς χώρας µόνον ἡ Κύπρος φαίνεται νά ζῆ ἀκό- µη εἰς τήν αὐτοκτόνον ψύ- χωσιν τῶν ᾿Αδεσμεύτων. Οἱ ἄλλοι δύο Εμφανίζονται ὡς ᾿Αδέσμευτοι µόνον «στά χαρτιά»: 'Η ᾽ Αλγερία, µετά ἀπό δύο δεκαετίες στυγνοῦ Εσωτερικοῦ ὁλοκληρωτι- σμοῦ καὶ χρεωκοπηµμένων πειραματισμῶν εἰς τήν «αὖὐ- τοδιαχείριση» δὲν ἀπέκρυ- ψεν οὔτε ἀπό τόν κ. Παπαν- δρΐέου τήν ἀπόφασίν της νά Φέρη τήν οἰκονομίαν της πρός τά Δυτικά πρότυπα καὶ τήν Εξωτερικήν πολιτικήν της εἰς τήν Επιρροήν τοῦ πρώην ἀποικιοκρατικοῦ δυ- νάστου της, τῆς Γαλλίας. 'Ἡ Νοτιοσλαυῖα, ἀπό τῆς πλευ- ρᾶςτης, ἔπαιξεν Εξ ἀρχῆς καὶ παίζει τόν ρόλον τοῦ ᾿Αδευ- σμεύτου, χάρις εἰς Ἑναπρονό- µιον, τό ὁποῖον δὲν διέθετε ποτέ κανείς ἀπό τήν χορείαν τῶν ᾿Αδεσμεύτων. Ποῖον, Τόπρονόμιον...τῆςΓιάλτας, ἡ ὁποία τήν προδιέεγραφε κατά 5006 εἰς τήν Δύσιν καὶ 5006 εἰστήν ᾿Ανατολήν. Πα- ριστάνει, λοιπόν, ἕκτοτε, τόν ᾿Αδέσμευτον, διότι τό ἠθέ- λησαν οἱ δύο Συνασπισµοί καὶ ὄχι διότι ἡ ἰδίᾳ ἡ Νοτιοσ- λαυῖα ἤθελε νά εἶναι αὐτό καὶ ὄχι κάτι ἄλλο. ᾿Ανάλογον προογείωσιν Έχουν σημειώσει καὶ οἱ ἄλλοι ᾿Αδέσμευτοι, κατά τούς τε- λευταίους χρόνους. ᾽Αφή- νοντες τόν ἀντιπρόσωπον των εἰς τόν ΟΗΕ νά Εκφωνῆ ἕνα τυποποιημένον λόγον περὶ τοῦ δικαίου τ ὧν, τόν ὁποῖον προσέχουν µόνο οἱ πρακτικογράφοι, προσήγ- γισαν ἄλλοι τόν Ένα καὶ ἅλ- λοιτόν ἕτερον Συνασπισµόν, εἲς µίαν προσπάθειαν νά συµβιβάσουν τό δίκαιον τοῦ μικροῦ μέ τό συμφέρον τοῦ μεγάλου. 'Η Κούβα, τό ᾿Αφγανιστάν, ἡ Λιβύη κ.ᾶ. προσήγγισαντήν Μόσχαν ἡ ΑΊγυπτος εἷς τῶν τριῶν ἱδρυ- τῶν τοῦ Κινήματος τῶν ᾿ Αδεσμεύτων (Νεχροῦ - Νά- σερ - Τίτο), ὕστερα ἀπό τρεῖς πολέμους καὶ Ἑκατόμβας ἆ- µατος, εἶδε τάς Εθνιικάς διεκ- δικήσεις της νά ἱκανοποι- οὔνται µόνον ὅταν ἀπεφάσι- σενά καθήση, πρόσωπον μέ πρόσωπον, νά διαπραγµα- τευθῆ μέ τόν προαιώνιον ἐχθρόν() Ισραήλ) καὶ Εδέχθη ὡς Εγγυητήν τόν ἕως τότε Επικατάρατον Μεγάλον (τάς Ἠνωμένας Πολιτείας). Καὶ µόνον ἡ Λευκωσία, ἀπό ὅλους τούς ᾿ Αδεσμεύ- τους τῆς Μεσογειακῆς λεκά- νης, ἀρνεῖται νἀπροσγειωθῆ εἰς τήν ἀδυσώπητον πρα- γµατικότητα τῶν Συνασπι- σμῶν. Διατί Μήπως διότι τό ἀφῆκε «ὑποθήκη» ὁ Μακά- ριος Οχι µόνον δι αὐτό, Φεῦ! ἀλλά καὶ διότι τήν ἔμ- ποδίζει ἡ 'Ελλάς- ἡ Ελλάς, ἡ ὁποία καὶ ὑπὸ Καραμανλῆν καὶ τώρα ὑπό Παπανδρέου, κρίνει ὅτι τό συμφέρον τῆς ἰδίας εἶναι νά µή µείνη ᾿ Αδέ- σµευτος ἀλλά νά ἀνήκη εἰς Ένα Συνασπισµόν. Τὶ λέγουν ὅλα τά ἀνακοινωθέντα τῶν Ἑλληνικῶν κυβερνήσεων ἀπό τοῦ 1974, ὁσάκις ἀναφξ- ρονται εἰςτό Κυπριακόν Αὐ- τό πού εἶπε καὶ τό προχθεσι- νόν, εἲς τό Βελιγράδι ὅτι «τάσσονται ὑπὲρ μιᾶς ἀἄνε- ξάρτητης, κυρίαρχης καὶ ἀδέ- σµευτης Κύπρου». Αλλά τό ἀνεξάρτητον ἀντινομεῖ πρός τό ἀδέσμευτον. Διότι, ἄν µιά χώρα εἶναι πράγματι ἆνε- ξάρτητος τότε δικαιοῦται καὶ νά µή παραµείνη ἀδέσμευ- τος, ἀλλά νά αὐτοδεσμευθῆ ὄπισθεν ἓνός συνασπισμοῦ. Μία µόνον χώρα εἰς τήν Εὐ- ρώπην ἀπέκτησε τήν ἆνε- ξαρτησίαν της μέ τόν ὅρον νά παραμµείνη καὶ ἀδέσμευ- τος 'Η Αὐστρία. Καὶ τοῦτο, πρῶτον διότι ἦτο ἠττημένη τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου καὶ δεύτερον, διότι τό ἤθε- λαν οἱ δύο Μεγάλοι, οἱ ὁποῖ- οι τήν κατεῖχον, τῆς παρε- χώρησαν δὲ τήν ἄνεξαρτη- σίαν της, διότι συναπεφάσι- σαν ὅτι αὐτό συνέφερε καὶ τούς δύο. 'Η Κύπρος, ἀντιθέ- τως, κατείχειο µόνον ἀπό ἕνα Μεγάλον (τήν ᾽Αγγλί- αν), ὁ ὁποῖος τῆς παρεχώρη- σεν μὲν τήν ἀνεξαρτησίαν, ἀλλά, παρακρατήσας τήν κυριότητα δύο βάσεων δι᾽ ξαυτόν (καἰ τάς Η.Π.Α.) εὐλό- γως ἐνδιεφξρετο νά µή πα- ρασυρθῆ τό νξον κράτος εἰς τήν σφαῖραν Επιρροῆς τοῦ ἀντιπάλου συνασπισμοῦ. Δέν εἶναι τοῦ παρόντος τό ερώτημα ἄν ἡ ψύχωσις τοῦ ᾿Αδεσμεύτου, μὲ τήν ὁποίαν Έζησεν ἡ Κύπρος ὑπό τόν Μακάριον (1960-1974) εἶναι ἡ αἰτίαᾳ τῶν δεινῶν της ἀρκεῖ µόνον τό γεγονός, ὅτι καὶ οἱ ἄλλοι ὁμοτράπεζοίτου εἷς τήν χορείαν τῶν ᾿Αδε- σμµεύτων (ὅπως ὁ Σοεκάρνο, ὁ Νάσσερ κ.ἄ.) οἱ ὁποῖοι ὑπετίμησαν τόν προαναφερ- θέντα κανόνα τῶν ᾿ Αθηναί- ὧν, ἔφεραν εἰς τόν λαόν των τό ἅιμα ἢ τήν ἔένη κατοχήν. Τοῦ παρόντος εἶναι Ἑν µό- νον: Πῶς θά ἀφυπνισθῆ ἡ µεταµακαριακή Κύπρος ἀπό τήν αὐτοκτόνον ψύχωώσιν. Διότι Εμπρός εἰς τό δίκαιον της (τό ὁποῖον Ἐχει γνωρίσει εξ ἀρχῆς παμψηφεῖ ὁ Ο.Η.Ε. συμφωνούσης καὶ τῆς Τουρ- κίαο) ἀντιπαρατάσσεται τό συμφέρον τῶν δύο Συνασπι- σμῶν. Καὶ τό συμφέρον τῶν δύο Μεγάλων λέγει Καλλί- τερον διχοτοµηµένη ἡ Κύ- προς, παρά ἀνεξάρτητος καὶ ἀδέσμευτος. Διότι διχοτοµη- μένη, ὅπως εἶναι σήμερον, ἡ µισή παραμένει εἰς τόν ἕνα (Τουρκία - Ν.Α.Τ.Ο.) καὶ ἡ ἄλλη µισή σύρεται µοιραίως πρόςτόὀν ἄλλον(ΑΚΕΛ - Μό- σχα). “Οτι αὐτό εἶναι τό συµ- Φφξρον τῶν δύο Συνασπι- σμῶν, ὁ μὲν Δυτικός μᾶς τό λέγει εμμέσως μέ τήν ἀδρά- νειαύ του, ὁ ᾿Ανατολικός, ὅμως, μᾶς τό ἔπανέλαβε καὶ ρηματικῶς, μὲ τό πολυδια- Φφημισθέν «διάβηµαω τῆς Μό- σχας, µετό ὁποῖον Εκηρύχθη ὑπὲρ τῆς διατηρήσεως τοῦ «βίαίμς απο» εἰς Κύπρον καὶ Αἰγαῖον - ἄν ἡ Αγκυρα ἀρνῆ- ται, τώρα, τάπερὶ Σοβιετικοῦ διαβήµατος, δὲν θά μᾶς ἀπασχολήση, ἀφοῦ ἡ Μόσχα δὲν τό διαψεύδει ... Καὶ διά μὲν τό σκέλος τοῦ Αἰγαίου, µόνον ἠλίθιοι δὲν ἀντιλαμβάνονται, ὅτι τό ΜΟΡΤΑΚΑΣ ΡδΗΙΡΡΙΝςΕ ΑΕΝΟΙΕΡ ΤΤΗ) ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ’ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΙΣ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ 8Α ΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ, ΜΟΟΡΤΑΚΑΣ5 5ΗΙΡΡΙΝς6 ΑΟΕΝΟΙΕΣ ΙΤ, ΡΟΒ 1684 τει. 68307/8 ΤΕΙΕΧ 3076 ΟΑΒιΕ ΑΟΌΟΗΕΡς ΜΟυςΤΑΚΑς ΙΙΜΑ55ΟΙ -ΟΥΡΗυΞς ϐρ ΛΑΤΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΜΟΔΑΣ Λεμεσὸς : 'ΑΥ. ᾿Ανδρέου 33, Τηλ. 63708 Λευκωσία : Μνασιάδου 28 Τηλ. 49930 νόημα τοῦ Σοβιετικοῦ «δια- βήματος» εἶναι εἰςβάροςτῶν Ἑλληνικῶν συμφερόντων. Λιότι ὅταν ἡ Μόσχα, ζητοῦ- σα νά ἀποφευχθῆ ἡ Έντασις εἰς τό Αἰγαῖον - διά τόν Φό- βον µήπως πολεμική σύρρα- ξις 'Ελλάδος καὶ Τουρκίας ὁδηγήση εἰς τό κλείσιμον τῶν Δαρδανελλίων, ὅπως ἄλλοτε τοῦ Σουξζ, ὁπότε Κύ- ριος οἷδε πότε θά ξανανοί- ξουν διά νά ἁλωνίζη ὁ στό- λος της - κατ οὐσίαν ζητεῖ τήν διαιώνισιν τοῦ Πρωτο- κόλλου τῆς Βέρνης, μὲ τό ὁποῖον ἡ Ελλάς περιορίζε- ται εἰς τήν ψιλήν κυριότητα τοῦ Αἰγαίου. Ὅσον ἀφορᾶ ὅμως, εἰς τό σκέλος τῆς Κύ- πρου, ὅπου Επίσης ζητεῖ τήν διατήρησιν τοῦ «ΔΙβί19 απο» µόνο πράκτορες τῆς Μόσχας δὲν ἀντιλαμβάνονται ὅτι, οὗ- τω, νομιμοποιεῖ τήν διχοτό- µησιν, πολλῷ μᾶλλον ἀφοῦ δὲν κατεδίκασε ποτέ τόν « Ατήλα» ώς εἰσβολέα. Καὶ τήν νομιμοποιεῖ, διότι ὅταν τῷ 1983 οἱ «χρήσιμοι ἠλιθι- ου τῆς Λευκωσίας δώσουν τήν Εξουσίαν εἰς τό Εκεῖ πρα- κτορεῖον της, ὑπό τήν ἔπω- νυµίαν Α.Κ.Ε.Λ. (τό µόνο Κ.Κ.τῆςξλευθέρας Εὐρώπης, τό ὁποῖον, µαζί μὲ τό Πορτο- γαλικόν, ἀπεδέεχθη τήν εἰ- σβολήν εἰςτό ᾿ Αφγανιστάν), µοιραίως ἡ Κύπρος τῶν Ελ- ληνοκυπρίων θά καταλήξη προτεκτορᾶτον τῆς Μόσχας Χρειάζεται µήπως νά προσθέσωμεν ὅτι ἡ µόνη πο- λιτική τῆς Λευκωσίας, ἡ ὁποία ἀφοπλίζει τόν «᾿ Αττί- λα», ἀλλά καὶ λύει τάς χεῖρας τοῦ ἄλλου Συνασπισμοῦ διά νά προχωρήση εἰς ἕνα νξον Κάμπ Νταίηβιδ, εἶναι ἡ Ἐγ- κατάλειψις τῆς ψυχώσεως τῶν ᾿Αδεσμεύτων καὶ ἡ πα- νηγυρική Εξαγγελία ὑπὲρ µι- ἄς Κύπρου ἀνεξαρτήτου καὶ Ἐντεταγμένης εἰςτό Ν.Α.Τ.Ο. --ὅπου µόλις προχθές ἡ 'Ελ- ληνική Βουλή ὑπεδέχθη τήν “Ισπανία. ΣΠ. ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. «ΟΙΠΡΙΖΕΣ)ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ Στὶς 29 Μαϊου - Επέτειοτῆς Πτώσης τῆς ΠΟΛΗΣ --- ἱδρύ- θηκε ὁ Πολιτιστικός ὅμιλος «Οἱ Ρίζες» στή Λεμεσό μέ στόχους τούς πιό κάτω: 1, Η διατήρηση καὶ καλιέργεια τῆς παράδοσης µας καὶ ὅλων τῶν στοιχείων πού συνθέτουν τήν ρωμιοσύνη τά ὁποῖα σφυ- ρηλατήθηκαν κατά τήν µα- κραίωνη καὶ δύσκολη ἱστορική πορεία µας. 2. Ο ἱστορικός πολιτιστικός καὶ λογοτεχνικός προβληµατι- σµός σὲ ὅλα τά πεδία καὶ ἐπί- πεδα στά ὁποῖα δοκιμάζεται ὁ Ἑλληνισμός. 8. Οργάνωση καὶ συντονισμός πολιτιστικῶν καὶ καλλιτεχνι- κῶν δραστηριοτήτων µέσα στά Ἱστορικά καὶ ὀρθόδοξα πνευ- µατικά πλαίσια τῆς Ρωμιοσύ- νης. 4.᾿ Ανάπτυξη καὶ σύσφιξη σχέ- σεων μὲ παρεμφερεῖς κινήσεις καὶ προσπάθειες τόσο στό χῶ- ρο τῆς καθ) ὅλου ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ ἀπανταχοῦ ἕλληνι- σμοῦ. Σάν καθαρά Λαϊκός Ὅμι- λος θά κινηθῆ καὶ θά δουλέψη μὲ τούς Ρωμιούς τῆς Κύπρου γιά τό καλό τοῦ Λαοῦ καὶ τὶς Πατρίδας. Κατόπιν Δημοκρατικῶν ἐκλογῶν τό πρῶτο ἐνιαμελές (9) Δ.Σ. ἀπαρτίστηκε ἀπό τούς ἑξῆς: 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ᾿Αρχιμανδρί- της Εὐθυβούλου ᾿Επιφάνιος Διδάκτορ Βυζαντινῆς ΄Ἱστορί- ας καὶ Πατριστικῆς Θεολογίας. 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κόμπος Κωνσταντίνος - Οἰκονομολό- γος, 3. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μιχαη- λίδης Ἱ]. Χρύσης - Διοίκηση ᾿Επιχειρήσεων. 4. ΤΑΜΕΙΑΣ: Καλλονά Εἰρή- νη- ᾿Εμποριολόγος. 5, ΕΙΑ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μι χαηλίδου Μαρία - Στελεχῶν ᾿Επιχειρήσεων. 6. ΣΥΜΒΟΥΔΛΟΙ: Τάκης-Νομµικός 7. Σύμβουλοι. Παντελίδης Χαραλάμπης - Οἰκονομολό- γος, Χολέβας Κωνσταντίνος: Πολιτικός ᾿Επιστήμων, ᾿ω- άννου Εἰρήνη - Φοιτήτρια Παιδαγωγικῆς ᾽ Ακαδημίας. Μάρκου ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Τό Σάββατο 26.6.82 στή Λεμεσό σέ µιά ἄἴθουσα γεμάτη ἀπό κόσµο, ἔγινε τό Πρῶτο Πνευματικό Συμπόσιο γνωρι- µίας μέ τό κοινό τοῦ Νεοϊδρυ- θἔντος ΟΜΙΛΟΥ «Οἱ ΡΙΖΕΣ». Ορθά διατυπωμένο τό πι- στεύω τῶν «ΡΙΖΩΝ» Εκφρά- στηκε μέσα στά περιορισμένα χρονικά πλαίσια τῆς Εκδήλω- σης, µετά ἀπό τήν εἰσαγωγή ὑπό τοῦ Κου Κωνσταντίνου Κόμπου, με τέσσερις ἐπὶ μέ- ρους ὁμιλίες με θέµατα καὶ ὁμι- λητές τούς κάτωθι: 1. ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Καὶ ΟΡΘΟ- ΠΡΑΞΙΑ ὑπό τοῦ ᾿Αρχιμαν- δρίτη ᾿Επιφάνιου 2. Η ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ὑπό τοῦ Κου Κωνσταντίνου Χολέβα 3. ΠΠΑΡΑΔΟΣΗ ὑπότῆς Δι/- δας Εἰρήνη Καλλονά διαβά- στηκε ἀπό τήν Δι/δαν Μαρία Μιχαηλίδου 4. Οἱ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ὑπό τοῦ Κου Χρύση Μιχαηλίδη Μετά τὀ τᾶλος τῶν ὁμιλι- ὤν ἀκολούθησε συζήτηση, μ᾿ ἕνα ζωντανό ἀκροατήριο καὶ πραγματικά ἱκανοποιημένο, τοῦ ὁποίου τό ἔνδιαφξρο του Εκφράστηκε με µιά μαζική ἔγ- γραφή νξων μελῶν στόν ὅμιλο. Τό Δ.Σ. τοῦ ὁμίλου ἆνα- κοινώνει ὅτι σύντομα τόπεριε- χόµενο τοῦ Πνευματικὸυ Συµ- ποσίου θά ἐκδοθεῖ σε µικρό βι- βλίο, µέσα στά πλαίσια τῶν ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ «ΡΙΖΩΝ». ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΜΙΣ ΓΙΑΓΚΟΥ ΛΤΔ ΟΔΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 34 Τ.Κ. 1200 ΤΗΛ. 6457/9--. 73715 ΛΕΜΕΣΟΣ Γιά Ηλεκτρικά έΐδη όλων τῶν τύπων, ἀποταθεῖτε σ᾿ ἐμᾶς. Θά όάς καταπλήξη ἡ µεγάλη ποικιλία πού διαθέτουμε. ΡΑΔΙΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ σπιτιοῦ, Φορητά, αὐτοκινήτων κλπ. Τρανσίστορς ὅλων τῶν τύπων. ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ: Κατσαρόλες ἀτμοῦ, ἀνοξείδωτα, ἠλεκτρικά μίξερ ἐκχυμωτές Φρούτων κ.λ.π. ΚΑΣΕΤΤΕΣ: ἄδειες καί γεµάτες. ΕΠΙΣΗΣ, Γενικοί ἀντιπρόσωποι κα διανομεῖς τῶν διεθνοῦς Φήµης Γαλλικῶν παιγνιδιῶν ΛΑ» ΟΛΕΤΤΕ. ---ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ-- Σέ πραγματικά ἀσυναγώνιστες τιµές. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ δι ΟΦΦΣΕΤ «ΛΟΝΤΟΣ» «ΚΙΤΥΠΗΣΕέΙΣ «ΠΙ ΚοΝΤΡΑΠΛΑΚέ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΛΟΥΗΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ «ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ , «ρ47-21056 αυγορουύ «ο 65103 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «Ο ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» ΟΔΟΣ ΡΟΝΑΛΤ ΜΠΑΡΡΟΟΥΣ (παρά τό Κεντρικό Ταχυόδρομεῖο Λεμεσοῦ) Τηλ. 65732 ἃ Δἱατηρεῖτε γραφεῖο ἡ ἐπιχείρηση Τήν γραφι- κή σας ὕλη νά παίρνετε ἁπό τό βιβλιοπωλεῖο - χαρτοπωλεῖο «Ο ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» α ΘΕΛΕΤΕ ΔΩΡΑ ΓΑΜΩΝ, ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ, ὉΝΟΜΙ. ΕΟΡΤΩΝ, κ.λ.π. 5. ΣΧΟΛΙΚΑ ἡ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 8 ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ ΑΠΟΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» Γίνονται δεκτές παραγγελίες ἀπό τηλεφώνου. Αμεσος παράδοσις στά γραφεῖα. ΣΑΒΒΑΤΟ, 24 ΙΟΥΛΙΟΥ, 1982 Ρ, Ρήγκαν Ε. Κέννεντυ οἱ ἀντίπαῆοι τού 19984: ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ, ἸΙούλιος.- ”Ο πρόεδρος τῶν ΗΠΑ, Ρόναλντ Ρήγκαν κρατούσε τό στόμα του κλειστό σχετικά μὲ τὶς προθέσεις του γιά τὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς τού 1964. Όμως τὴν περασμένη ἑθδομάδα, μιά δήλωσή του ξάφνιασε τούς πολιτικούς σχολιαστὲς τής ἁμερικανικής πρωτεύουσας: «Θὰἁ ἦταν ἅἄδικο, εἶπε, νἁ ἀφήσω τό ἔργο µου µισοτελειωµένο». Τώρα πιά τὰ χαρτιά ἁπὸ τὴ µε Περισσότερες ἀπὸ 10 - 20 ἕδρες, ριά τών Ρεμπουπλικάνων ἀνοι- γεγονός ποὺ θά τούς ἐπιτρέψει ἔαν. Ὁ Ρήγκαν ἀποφάσισε ότι νά διατηρήσουν τἠν πλειοψη- τὸ 1984 -- θά εἶναι τότεΖ4 χρονὠν ΟΙα. - θά διεκδικήσει ξανά τήν προε- δρία, πράγµα πού σημαΐνει πῶς ἡ προεκλογική ἑκστρατεία οὗ- οιαστικά ἀρχίζει ἀπὸ τώρα. Βὲ- Οἱ Δημοκρατικοί 6αια, ὁ ἴδιος ὁ πρὀεδρος καὶ τὸ : ἐπιτελείο του δὲν φαΐνονται εὖ- χαριστημένοι ἀπὸ τήν ἀναγνώ- Ριση πού ἔτυχε τὸ ἔργο του ἀπό τὸν ἁμερικάνικο λαό. Γιατὶ οἱ πρόσφατες σφυγµομετρήσεις έδειξαν πὠς ἡ ἐκτίμηση τῶν συμπατριωτών του γιά τὸ ἔργο πού μὲχρι τώρα ἔχει ἐπιτελέσει εἶναι ἡ χαμηλότερη πού εἶχαν οἱ ᾽Αμερικάνοι ποτὲ. ᾿Απὸ τήν ἄλλη μεριά, οἱ Δημο- κρατικοί ἀκονίζουν τά όπλα τους. Γιά ἐντελὼς διαφορετικούς λόγους ἀποδίδουν καὶ αὗτοί µε- γἆλη σημασία σὲ αὗτὲς τῖς ἔκλο- τώρα, ὁ Ρήγκαν τό ἐπιτελείοτου καὶ τό κόµµατου, ἔχουν στρέψει τήν προσοχή τους στίς ἐκλογὲς ποῦ θά γίνουν αὑτό τό Νοέμθριο γιά τὴν ἀνάδειξη θουλευτών στἠ Βουλή τῶν ᾽Αντπτροσώπων καὶ γιά τὴν ἐκλογή τού 3 τὼν ἑδρὼν τῆς Γερουσίας. Οἱ Ρεπουμπλικάνοι Οἵ Ρεπουμπλικάνοι θέλουν νά κερδίσουν τῖς ἐκλογὲς αὗὑτές γιά νό δείξουν πὠς ὁ θρὶαμθός τους πρῖν ἀπὸ δύο χρόνια δὲν ἧταν τυχαῖος, καὶ πὠς τό σπάσιμο τὴς παράδοσης ὁπου οἱ δηµο- κρατικοἱ εἶχαν τὸν ἔλεγχο τῆς Γε- ρουσῖας ἐπὶ 50 συνεχή χρόνια, ΕΡΙΑΗΟ ΚΕΝΝΕ δὲν ἦταν παρένθεση ἀλλά ὃρι ἍΆντουαρντ Κέννεντυ. Θά εἶναι στικὀ. ἀνήπαλος τού Ρήγκαν στὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς τού 1964 Οἱ ἐκλογὲς αὗτὲς εἶναι κρίσιμες καὶ γιό ἕνα ἀλλο λόγο. Τὸ ἀποτὲ- λεσμά τους πιστεύεται ὅτι θά εἷ- ναι ἑνα εἶδος δημοψηφίσματος γιἁ τὸν πρὀεδρὁ καὶ τὸ πρὀ- γραμμά του. γὲς καὶ εἶναι πρόωρο νἁ συζητή- σουν γιά τό ποιός, θά ἀντιμετω”- πίσει τὸν Ρήγκαν τὸ 1984. ᾽Αλλά φημολογείται ἕντούα πῶς ἀντί- παλὸς του θά εἶναι ὁ γερουσια- στἠς Ἔντουαρντ Κέννεντυ ποὺ συγκεντρώνει τήν προτίμηση πολλὠν παραγόντων τού κὀμ- ματός του καὶ μεταξύ αὐτών καὶ τοῦ τὲως ἀντιπροέδρου Βάλτερ Μονταϊηλ. Ἡ παράδοση, δὲν εὐνοεί τοὺς Ρεπουμπλικάνους. Από τό 1934, πού ὁ Ρούσθελτ κέρδισε αὐτὲς τίς ἐκλογὲς κανένας ἆλλος πρὀε- δρος, ὁσο διαρκούσε ἡ θητεία, δὲν κατόρθωσε νά τὶς κερδίσει. Βέθαια στὸ μητρώο τού Κέννεντυ εἶναι καταχωρημένο τὸ οκάἁν- δαλο τού Τσαπακουϊντιγκ. Καὶ ὁ θάνατος τής γραμματέας του Τζὸ Κόπεχνε, παρόλο πού ἔχουν περάσει ἁπό τότε 13 χρόνια εἶναι δύσκολο νά ξεχαστε]... Τὸ γεγονός αὐτό καὶ ἡ χαμηλή δημοτικότητα τού Ρήγκαν δὲν ἀφήνουν καὶ πολλά περιθώρια αἰσιοδοξίας στούς Ρεπουμπτλι- κάνους. ᾿Ελπίζουν ὅμως πὠς σὲ αὐτὲς τίς ἐκλογὲς δὲν θά χάσουν ΑΧ ΚΑΙ ΝΑΧΑ ΜΙΑ ΓΙΑΜΑΧΑ Οἱ ΜΟΤΟΣΥΧΚΛΕΤΤΕΣ ΓΠΑΜΑΧΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ Γ Ρραφεῖτε συνδρομητὲς τοῦ «Εθ- νικοῦ Φύλακα». Μόλις Εκδίδεται θὰ τὸν παίρνετε τ σι , υδρο πι σας αχυθρομικῶς στὸ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ πλ ον οο σος | | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | | ! ! . Α.Α... ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ Κ ΥΠΡ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΕΥΡΩΠΗ: ϱ4 500 ἤ 10 δολ. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: 04..ἡ 10 δολ Αα. Ἡ ρικῆς. Αὐστραλίας. Συμπληρῶστε τὸ πιὸ πάνω δε χυδρομεῖστε το στὴ διεύθυνση: ᾿Εφημερίδα ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ δ Τ.Κ. 330 λεμᾶσος Σηµείωση: Στοὺς νί : ς νἔου : . «Εθνικοῦ Φύλακαν 5 συνδρομητὲς τοῦ θὰ ἀπο ὃ ὁ Ὀ στα ὶ προηγούμενες ἐκδόσεις αλοῦν καὶ οἱ --- -- | | | | | λτίο καὶ τα- | | | | Ι | | βπ-- -- -- ϱς δἓ-- ατα --ᾖ « Ἡ μεγαλοσύνη στά ἔθνη δὲν μετριέται μὲ τὸ στρέμμα Μὲ τῆς ψυχῆς τὸ πύρωμα μετριέται καὶ τὸ αἷμα. » ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ, 24 ΙΟΥΛΙΟΥ. 1980 Αμμόχωστος, Κερύνεια, Άγιος ᾿Ιλαρίωνας, Πέλλα-Πάϊς, Μόρφου, Ριζοκάρπασο, Σαλαμίνα, κα- ταμαρτυροῦν ἀπὸ τὰ βάθΗ τῶν αἰώνων 'Ελληνικὸ πολιτισμό, καὶ ζωή. Γιὰ ὀκτω τώρα Χρόνια, τὰ μολύνει ἡ µπότα τοῦ ' Ἑλληνικὴ ᾿Αρετή, ᾿Ελληνικὴ ἀνάσα Αττίλα καὶ βεβηλώνει τὶς πατρογονικές µας εστίες, τοὺς τάφους τῶν προγόνων µας, τὰ ὁλοκαυτώματα τῶν ἡρώων µας. ᾿ Αλλὰ ἐμεῖς, παραμέ- νουµε ὄρθιοι στὶς Επάλξεις, ΚΑΜΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΡΙΒΑ ἀλύγιστοι, ἀποφασιστικοί, Ελληνες. 'Η ψυχὴ ἀνυπομονεῖ καὶ ἀγκαλιά- ΜΙΗΝ/Α/Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΕΤΟΣ Α΄ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ. 6 ΤΙΜΗ 100 µίλς ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑς Σελίδες ὄ ζει στοργικὰ τὰ κατεχόμενα Εδάφη µας. Δὲν μπορεῖ νὰ παραμείνουν ἔτσι. Θὰ γίνουν πάλι δικά µας. Θὰ ξανακοιµατίσει ἡ Γαλανόλευκη στὸ φρούριο τῆς Κερύνειας, στὸ κρησφύγετο τοῦ Μάτση στὸ Δίκωμο, στὴν Αμμόχωστο καὶ στὴντελευταία ἀκροθαλασσιὰ τῆςΚύπρουμας. Τὸ χρωστοῦμε στοὺς νεκροὺς µας, ποὺ προστάζουν: «Προχωρεῖστε μπροστά. 'Η Κύπρος εἶναι Ἑλλάδα. 'Η Κύπρος ἀγωνίζεται σὰν ' Ελλάδα, ἡ Κύπρος μοσχομυρίζει Ελλάδα...» ᾽Αποκαλύπτουμε στὸν Κυπριακὸ καί Ἑλληνικὸ λαὸ ΗΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ! ᾿Επειδή κατά καιρούς ἀκούονται ἀπό τούς κομμουνιστές καίτούςκάθελογῆς καιροσκόπους διαδόσεις ὅτι ὁ Στρατηγός Γεώργιος Γρίβας Ἁιγενῆς, ἤθελε νά αἱματοκυλήσει τήν Κύπρον, ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ὅτι οὐδεμίαᾳ διαταγή τοῦ Διγενῆ, περιεῖχε ἐντολές γιά εκτελέσεις µακαρια- κῶν, εἴτε μελῶν τοῦ ἐεφεδρικοῦ σώματος ἤ ἄλλου κυπρίου. Παρ᾽ ὅλην τήν κακήν µεταχείρηση (τῶν συνεχῶν ἀπειλῶν καί προκλήσεων) πού εἶχαν στά χέρια τῶν ἀστυνομικῶν μελῶν τῆς Επικουρι- κῆς δυνάμεως, οἱ ὑποστηρικτές τῆς ᾿Ενώσεως μέλη τῆς ὀργανώσεως τοῦ Ἁιγενῆ, ὁ µεγαλόψυ- χος ἥρωας τῆς ᾿Ενώσεως, ἔλεγε στούς συνεργά- τες του, πού ζητοῦσαν νά Εκτελεσθοῦν μερικοί Επικουρικοί γιά παραδειγµατισµό, ὅτι «ἕλληνό- πουλα εἶναι κι αὐτά, πού ἔχουν παρασυρθεῖ. Αν χρειασθεῖ «καί αὐτά θά πολεμήσουν γιά τήν Ελλάδα καί τήν Ἔνωση». Στό μεταξύ, στίς Ελάχιστες περιπτώσεις πού ὑπῆρξαν ἀνθρώπινα θύματα, συνεργάτης τοῦ Διγενῆ μᾶς ἀπεκάλυψε, ὅτι αὐτά ὀφείλονται σε ἔνέργειες Εκτός τῶν διαταγῶν Διγενῆ, στόν ἀνθρώπινο παράγοντα καί στίς διαφορές τῶν μελῶν τοῦ παρακράτους. ᾿Ενῶ συνεχίζετο ὁ διακοινοτι- κὸς διάλογος γιὰ τὴν Επίλυση τοῦ κυπριακοῦ προβλήματος, ἡ Τουρ- κία πῆρε τὴν ἀπόφαση νὰ λύσει δυ- ναμικὰ τὸ πρόβλημα μιὰ καὶ παρα- τηροῦσε ὅτι τὰ πράγµατα ἀργὰ ἤ γρήγορα θὰ ἔδιναν μιὰ λύση τὴν ὁποία δὲν ἤθελε. 'Η Τουρκία γιὰ νὰ προστατεύσει τὰ συμφέροντα της ἤθελε κάτι πιὸ συγκεκριµένο, κάτι πιὸ χειροπιαστό. ἼἨθελε τὴν ὁμο- σπονδία ἤ ἀκόμα τὴν διχοτόµιση χωρὶς νὰ ἀποκλείει καὶ τὴν προσάρ- ΠΛ ΤΙΠΡΗΓΠΙΛΤΙΚΑΕΠΙΝΕΤΩ ΣΕ ΒΛΡΏΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΗΥ Ὁ ρόλος τῆς Τουρκίας καὶ τῆς Χούντας τηση τῆς Κύπρου. Ηδη ἑτοίμασε μιὰ µεγάλη στρα- τιωτικὴ δύναμη, ποὺ τῆς ἔδωσε τὸ ὄνομα «ξτρατιὰ τοῦ Αἰγαίου) καὶ ποὺ εἶχε στόχο νὰ ΕλΕγχει τὸ Αἰγαῖο, ποὺ ἄρχισε νὰ παρουσιάζει μεγάλα οἰκονομικὰ ἔνδιαφέροντα, λόγω πετρελαίου. ᾿ Ακόμη ἡ στρατιὰ τοῦ Αἰγαίου, θὰ δημιουργοῦσε προβλή- µατα σὲ ἑλληνικὰ νησιά, ὅταν θὰ Εγινόταν εἰσβολὴ στὴν Κύπρον, γιὰ νὰ μὴν μπορέσει ἡ ᾿Ελλὰς νὰ προ- σφέρει βοήθεια στὸ νησί. “Ἱστορικὸ 'Ημερολόγιο Ἡ ὥρα τῆς σκληρῆς ἀλήθειας Ε λελίδα ὃ ᾽Αγωνιστικὰ Στρατηγὸς Μακρυγιάννης 8 Σελίδα 4 ἸΝέα ἀπὸ τὴν ᾿ἙΕλλάδα Β ο ελίόα» ᾿Επιστολὴ κατάδικου Οἱ ἀγωνιστὲς στὴν πρώτη γραμμὴ Β Σελίδα 6 ᾿Αγνοούμενοι α Σελίδα 7 Ἡ Ελληνικὴ διαφώτιση καὶ οἱ Τουρκικὲς ψευδολο- γίες πολιτικοῦ ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΓΑΛΑΤΕΑΝΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΑΒΑΣΤΕ “Ο ᾿ Αρχηγὸς τῆς Ε.Ο.Κ.Α. ολ ησς τὴ Χούντα μὲ Έργα νεα ΝΑΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ 8 Σελίδα 2 Π ΚΥΠΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΣΕΙ ΠΧΟΥΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διεμήνυσε ὁ ΔΙΓΕΝΗΣ στοὺς: Π. Κανελλόπουλο, Στ. Στεφανόπουλο καὶ Γεώργιο Μαῦρο Οἱδιάφοροι καιροσκόποι-κατ᾽ ἄλλους νεοαντιστασιακοί - πανηγυρίζουν τίς µέρες αὐτές, Πανηγυριζουν τήν ἔπἔτειο τῆς πτώ- σεως τῆς χούντας τήν ὁποίαν πολέμησαν με ..... πάθος, Εἶναι δικαίωµα τους νά περι- αυτολογοῦν καί νά μιλοῦν γιά τήν ἀντι- χουντική τους δράση ... ὅταν ἔπεσεν ἡ χούντα ἤ ἐξέλειπεν ἡ περίπτωση, ἡ στρατι- ὠτική κυβέρνηση τῶν ᾿ Αθηνῶν, νά ζητή- σει ἐξηγήσεις γιά τήν νέα στάση τῶν χθεσινῶν φίλων της. Δέν Φφθονοῦμεν τήν νέα θέση τῶν ... δημοκρατῶν πού ἄρχισαν νά μιλοῦν γιά τήν δημοκρατία, ὅταν ἔπεσεν ἡ χούντα, ἤ ἀνωνύμως, ἤ στό ἐξωτερικό ὅπου δέν µπο- ροῦσε νά τούς πειράξει τό καθεστώς τῶν ᾿Αθηνῶν. Στήν Ελλάδα ἡ συμπεριφορά τους ἦταν ἄψογη. Δέν πείραζαν πολιτικά κανένα. ᾿Ηταν ὅλα μέλι-γάλα. Ὅμως θά ἦταν µεγάλη παράλειψη νάµήν ποῦμε ὅτι ἀπό πλευρᾶς Κύπρου καί μάλιστα στίς τάξεις τῶν ἐθνικοφρόνων τήν πρώτη σημαία ἀντιστάσεως κατά τῆς δικτατορίας, σήκωσαν οἱ ἀγωνιστές τῆς “Ενώσεως ὕστερα ἀπό τήν ἀποχώρηση τῶν ἑλληνικῶν στρατευμάτων ἀπό τήν Κύπρο. Πάντοτε ἡ θέση τῶν ἑνωτικῶν ἀγωνι- στῶν ἦταν ἐπιφυλακτική ἔναντιτῆς στρατι- ωτικῆς κυβερνήσεως. Οἱ σχέσεις τοῦ Συνέχεια στήν 8η σελίδα Στὸ μεταξὺ ἡ Τουρκία ναυπηγοῦσε καὶ ἀγόραζε Ξἀποβατικὰ σκάφη, ἐνῶ συγχρόνως πλούτιζε τὸ πο- λεµικό της ὁπλοστάσιο μὲ σύγχρονα µέσα. ᾿Απὸ τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1974, ἡ Τουρκία ἄρχισε νὰ θέτει σὲ ἐφαρμογὴ τὰ σχέδια της, γιὰ νὰ ἔτοιμα- σθεῖἡ εἰσβολὴ στὴν Κύπρο. “Ἡ ἡμερομηνία τοποθετή- θηκε στὸ καλοκαίρι τοῦ 1974, ποὺ προσφέρεται λό- γω τῶν καιρικῶν συνθη- κῶν, γιὰ τέτοιες ἔνέργειες. ΗἨθελε ὅμως μιὰ ἀφορ- µή. Μιὰ εὐκαιρία ποὺ θά δι- καιολογοῦσε τὴν ἐπιθετικὴ της διάθεση. Οἱ ἐγκέφαλοι τῶν ἁρμοδίων ὑπουργείων, μελετοῦσαν πολλὲς λύσεις, ποὺΊσως νὰ βοηθοῦσαν τὴν Τουρκία νὰ βρεῖ μιὰ κάλυ- ψη καὶ νὰ λύσει ἔτσι τὸ κυ- πριακό, ὅπως ἤθελε. Οἱ στρατιωτικοὶ ἔβα- λαν μπροστὰ ὅλα ὅσα χρειά- ζονται γιὰ μιὰ ἀπόβαση. Οἱ πράκτορες εἶχαν κατακλύ- σει ὅλο τὸ νησί. ᾿ Ιδιαίτερα τοὺς ἐνδιέφεραν οἱ βόρειες περιοχές, ὅπου ὑπῆρχε καὶ ἕνας μικρὸς τουρκοκυπρι- ακὸς «θύλακαο ποὺ ἔλεγχε ἡ ΤΟΥΡΔΥἘΚ. Φυσικὰ οἱ ἄλλες περιοχὲς δὲν ἔμειναν χωρὶς παρακολούθηση. Σ᾽ ὅλες τὶς περιοχὲς οἱ κατά- σκοποι ποὺ δούλευαν γιὰ τοὺς τούρκους δὲν ἦσαν τοῦρκοι τῆς Κύπρου ἤ τῆς Τουρκίας, ἀλλά καὶ ἄγγλοι τῶν βρεττανικῶν βάσεων, µέλη. τῶν δυνάµεων τοῦ ΟΗΕ ἀλλὰ καὶ µέλη διπλω- ματικῶν ἀποστολῶν. Οἱ Τοῦρκοι κατάσκο- ποι, ἔφθαναν στὴν Κύπρον, μὲ πλαστά διαβατήρια (ἀγ- γλικά, γερμανικά, ἀραβικά, κ.λ.π.) ἀλλὰ καὶ μὲ παρά- νοµοτρόπο, μὲ βάρκες ἤ μἒ- σω τῆς ΤΟΥΡΔΥἘΚ. Καὶ ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἔφθαναν μὲ διαφόρους τρό- πους ἀπὸ τὴν Τουρκία δὲν ἧσαν ἁπλοὶ κατάσκοποι, ἀλλὰ ἀξιωματικοὶ τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ, ἔκπαι- δευμένοι εἰδικὰ γιὰ τὰ ἕλ- ληνικὰ προβλήµατα, γνω- ρίζοντες τὴν ἑλληνικὴν γλώσσα. τὸ σχέδιο ποὺ καταρ- τίσθηκε περὶ τὸ τέλος τοῦ 1973, ἦταν ἡ δηµιουργία Φτιαχτῆς ἐκρύθμου κατα- στάσεως, μὲ µικροσυγ- κρούσεις μεταξὺ τῶν ἓνό- πλων Τουρκοκυπρίων μὲ τὴν ᾿Εθνικὴν Φρουρά.Σὲ περίπτωση ποὺ δὲν ἦταν δυνατὸ νὰ γίνει κάτι τὲ- τοιο, οἱ Τοῦρκοι,θὰ Έρρι- χναν κάτι ἄλλο. Συγκεκριµένα: Οἰπρά- κτορες ποὺ προήρχοντο ἀπὸ τὴν Τουρκία, ποὺ ὅπως ἔἴπαμε ἦσαν στρα- τιωτικοὶ, θὰ δημιουργοῦ- σαν καταστροφές, ἆνατι- νάξεις τουρκοκυπριακῶν περιουσιῶν, τζαμιῶν κλπ. ᾿Επίσης τὸ σχέδιο περιε- λάμβανε καὶ εκτελέσεις ἀριθμοῦ Τουῤκων ποὺ ζοῦσαν σὲ περιοχὲς ποὺ ἤλεγχε ἀπόλυτα ἡ Κυπρι- ακὴ Δημοκρατία. Ετσι, θὰ παρουσιάζετο μιὰ ἔκρυθμη καὶ σοβαρὴ κατάσταση, τὴν ὁποία φαι- νομενικὰ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ Ελέγξειτὸ κυπριακὸ κρά- τος, μιὰ καὶ θὰ ἦτο πολὺ δύ- σκολο νὰ βρεῖ τοὺς πρα- γματικοὺς ἐνόχους. 'Η δε δη σελίδα Εἶναι Δάσκαλος ἡ Ἱστορία! 0 μεγαλύτερος Δάσκα- λος ἡ “Ἱστορία! Καΐ πρέπει νά διδάσκει, νά προβληματίζει, ἱατορικές µέρες, σάν τήν 15η ᾿Τουλίου καί 20ή ᾿Ιουλίου 19741 Τί θά μᾶς πεῖ, ἡ Ἱστορία, ἄν τήν ἐπικαλεστοῦμε σήµε- ρα - µέτήν ἐπικαιρότητα μιᾶς μαύρης ἀποφράδας ἐπετείου «γιά τήν ἑρμηνεία τῶν τραγικωτέρων γεγονότων τῆς σύγ- χρονης ζωῆς τοῦ “Ἑλληνισμοῦ: ΠΡΩΤΟΝ: θά μᾶς πεῖ.µέφωνή - βροντή, πού φτάνει ὡς τά ἐπουράνια πώς τά γεγονότα, καλά ἤ κακά, ατή ζωή καί τή µοίρα τῶν λαῶν, δέν τά γράφουν οἱ «ἀιρορµές», πού πιπι- λίζουν οἱ δηµαγωγοί καὶ οἱ ἀνιστόρητοι, µάα τά γράφουν οἱ αἰτίες! Καί ὅταν ὑπάρχουν «γενεσιουργά αἴτια» πρέπει ν᾿ ἀναζητοῦνται καί γιά θριάµβους καί γιά τραγωδίες! ΔΕΥΤΕΡΟΝ: θα μᾶς πεῖ - καὶ πάλι µέ φωνή, βροντή, πού φτάνει ὡς τά ἐπουράνια - πώς τήν «ἀφρορμή τήν βρίσκει καί ἀπό τήν πέτρα», ὅποιος θέλει νά συγγράψει τραγωδία σέ βάρος τοῦ ἄλλου (ὅπως προσφυῶς λέει κι’ ὁ λαός µας) ἄν ἔχει ὑποκειμενικά κι᾿ ἀντικειμενικά τήν δύναμη νά τήν γράψει. ΤΡΙΤΟΝ: θά μᾶς πεῖ - καί βροντερά καί συμπερασματικά, ἡάδέκαστη 'Ἱστορία - πώς ὁ Τοῦρχος µὲ τήν βάρβαρη πα- νοπλία τοῦ ᾿Αττίλα συνέγραφε τήν τραγωδία σε βάρος μας, µέ μακάβριο πρόλογο, τήν 20ην ᾿Ιουλίου, πρίν ὀχτώ χρόνια, ἐπειδή εἶχε τούς δικούς του λόγους (αἴτια) ἐπειδή εἶχε, ὑποκειμενικά καί ἀντικειμενικά, τή δύναμη, ἐπειδή εἴχαμε τήν ἀδυναμία. καί ὄχι γιατί τοῦ παρουσιάστηκε ἡ «ἀφορμή». ΤΕΤΑΡΤΟΝ: θά μᾶς πεῖ ὑπερβροντερά καί οὐρανόφτα- στα, πώς ἡγέτες καί λαοί ἔχουν μερίδιο εὐθύνης. ὅταν ύπο- βάλλονται σἐ τραγωδία, συνεπεία ἀδυναμίας. συνεπεία µακαρίου ὕπνου, συνεπεία Δονκιχωτικῆς ἕπάρσεως, συ” ψεπεία ὑποτιμήσεως ἔξωθεν κινδύνων, συνέπεια καταλυ- ζ / ί γέ ἐ τ) νδύνων. τικῆς ἐγκυμοσύνης καί γέννας ἐσωτερικων πινδ ΠΕΜΙΙΓΟΝ: θά μάς πεῖ ἡ ἀδέκαστη Ιστορία, πώς ἡ εὐθύ- νη, ἡ κύρια εὐθύνη, ἡ βαρύνουσα εὐθύνη, πέφτει στούς ὤ- µους τῶν ἡγετῶν, γιά τήν τραγωδία τοῦ λαοῦ τους! Γιατί τῶν ἡγετῶν εἶναι τό χρέος νά ἀγρυπνοῦν, νά διαβλέπουν, νά προβλέπουν, νά ἑτοιμάζουν τίς ἰδεωδέστερες συνθῆκες ὑποκειμεν,κῆς ἀντιδράσεως καί ἀμύνης τού λαοῦ τους, νά διαμορφώνουν εὐνοϊκά τίς ἀντικειμενικές συνθῆκες. ΕΚΤΟΝ: θά μᾶς πεῖ ἡ Ἱστορία πώς κανένας ἡγέτης δέν ᾱ- παλλάσσεται ἀπό τήν κρίση της, ἄν ἄφησε τόν λαό του νά κρημνισθεῖ σέ τραγωδία, ἀφοῦ προὔπΏρξε ὁ διχασµός τοῦ λαοῦ, ἡ ἀντιπαράθεαη στό στρατόπεδο ἄμυνας, ἡ ἀμνησία ἔναντι ἐλλοχεύοντος ἐχθροῦ, ἡ Δονκιχωτική ἔπαρση τοῦ «ἀκαταμάχητου» ἡ ἀνάλωση στόν στίβο τῶν κοσμικῶν παθῶν τῶν κοσμικῶν ἐνδιαφερόντων, τῶν κοσμικῶν ἐπι- δείξεων. ΕΒΛΟΜΟΝ: θά μᾶς πεῖ ἡ “Ἱστορία, ὅτι - παρά ταῦτα - δέν ἐντοπίζεται ἡ ἀπόλυτος εὐθύνη, μιᾶς τραγωδίας ἑνός λα- οὔ, στούς ἄρχοντας αὐτοῦ, ὡς κατωτέρους τῶν ἱστορικῶν περιστάσεων, τῶν ἀγωνιστικῶν περιστάσεων, ὡς καθεύ- δονας ὑπό Μανδραγόραν ἔναντι ἐπιβούλου ἐχθροῦ, ὡς σπείροντας ὀδόντας δράκοντος εἰς τό ἰδικόν των στρατό- πεδον! Μέρος τῆς εὐθύνης ἐπωμίζεται καί ὁ Λαός, τό αἰώ- νιον θῦμα τῆς τραγωδίας, ὁ ὁποῖος - μοιρολατρικῶς - ἐμπιστεύεται τήν τύχην του πρός τούς ΄Αρχοντας, χωρις παρακολούθηση, κρίση, προβληματισμὀν, ἔλεγχον. ΟΓΔΟΟΝ: καί µέ βάση αὐτές τὲς ἀρχές τῆς ἐπιστήμης τῆς Ἱστορίας, αὐτές τὲς ἁπλές ἱστορικές ἀλήθειες μπορουμεν νά προβληματισθοῦμεν σήµερα - καί πρέπει νά προβλημα - τισθοῦμεν - γιά νά καταλογίσωμεν τήν εὐθύνην πρός ἔαυ- τούς καί ἀλλήλους, καί ἅπαντας, γιά τήν τραγωδίαν μας, καί ὄχι πρός τόν οἱονδήποτε ἀποδιοπομπαῖον τῶν Άθη- νῶν ἤ τῆς Λευκωσίας! 'Ἠγέτες τοῦ Ἑλληνισμοῦ - και Ἑλληνισμός - στὀν 'Ἑλλαδικό καὶ 'Ελληνικό Ἠνπριακό χῶρο ὑπελήφθημεν τοῦ Τουρχισμοῦ, καί τῶν ἡγετῶντου, στό ἱστοριχό χρονοδιάγραµµα τῆς τελευταίας δεκαπεντα- οννας πιο κυοφόρησε καὶ ἐγέννησε τήν τραγωδίαν µας. Σια τουτο ἠλθεν ἡ τραγωδια, την οποιαν, δικην αρχαιων ᾿Αθηναίων τείνοµεν νά φορτώσωμεν στά κέρατα «Απο διοποµπαίου Τράγου»! ΕΝΑΤΟΝ: καί ὅπερ θλιβερῶν θλιβερώτατον, ἀμύητα, ᾱ- κόμη, ὡς πρός τά γενεσιουργά αἴτια τῆς τραγωδίας µας - παρά τήν πικροτάτην καί φρικαλέαν ἐμπειρίαν τοῦ διχα- σμοῦ - συνεχίζοµεν τόν οἰκογενειακόν µας ἀλληλοεξον- τωτικόν πόλεμον, οἱ Ἓλληνες, καί στήν ᾿Ἑλλάδα καί στήν Κύπρο περί ἀναδύσεως καί καταποντισμοῦ τῶν ἀντι- πάλων στήν ἄβυσσον τῆς ἀφανείας, ὅταν ὁ Τούρκος ἔτοι- µάζεται νά προσθέσει στήν Κυπριακήν τραγωδίαν τριλογίαν μ᾿ ἔφοδον του στό Αἰγαῖον καί στήν Θράχην' ΔΕΚΑΤΟΝ: ὁ Ελληνισμός, στήν Μητέρα Πατρίδα, ἑνώ- πιον τῆς τριλογίας τραγωδίας, συνέρχεται στηλώνεται στά πόδια του, ὑψώνει κατακόρυφο ἀνάστημα ὡς τήν Πίν- δο, ξυπνᾶ γιγαντοµάχος, καί σάν Τσολιᾶς, καί σάν ναύτης τοῦ Αἰγαίου, καί σάν Ἴκαρος, καί ἐπιβάλλει τήν ἀφύπνι- σιν στήν ἡγεσίαν του, καί βρίσκεται στό ὕψος τῶν ἐθνικῶν καί ἱστορικῶν περιστάσεων! ᾿Εμεῖς ἐδῶ ὅμως, στήν πρώτη γραμμή τῆςτραγωδίας, πού περιμένει τόν «᾿ Από ἹΜηχανῆς Θεόν» τί κάµνουµε: Ποιός θά μᾶς σώσει ἄν ἐμεῖς ἐξακολουθήσουμεν᾽ ἄπεργα- ζόμαστε τόν ἀφανισμό µας “Ἡ Ἑλλάδα μᾶς δείχνει τόν δρόµο. Καΐ ἡ Ἱστορία. Ἡ Ἑλληνική “Ἱστορία. 'Η Ελληνική ἀρετή. Μακάρι ἀπ᾿ ἐδῶ κι᾿ ἐμπρός νά συνεχίσουμε ἑνωμένοι σάν “Ἱερολοχῖτες σάν ᾿Ελεύθεροι Πολιορκημένοιτοῦ 'Ἐλ- ληνικοῦ Κυπριακοῦ Μεσολογγίου. ΕΔΩ καί ὀκτώ χρόνια ἡ Κύπρος ὑφίσταται τά πάνδει- να ἀπό τίς ἐπιδρομικές ὀρδές τοῦ ᾽Αττὶλα πού εἰσέβαλαν στά χώματα τὴς σφάζοντας, ἀτιμάζοντας καί ξεριζώνον- τας Ἕλληνες ἀπό τίς πατρογονικές τους ἑστίες. ᾿Οκχτώ χρόνια ὁλόκληρα ἔχουν περάσει καί τό ἔγκλημα τῆς Τουρ- κίας σέ βάρος τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ συνεχίζεται µέ τήν ἐγ- πληματικήν ἀνοχή τῶν πολιτισµένων δῆθεν χωρῶν καί κάτω ἀπό τά µάτια τῶν ᾿Ἠνωμένων ᾿Εθνῶν. ᾿Εδῶ καί ὀκτώ χρόνια οἱ Τοῦρκοι καταπατοῦν στήν Κύπρο καί τά πιό στοιχειώδη ἀνθρώπινα δικαιώµατα, πα- ραβαίνουν κάθε νόμο ἠθικῆς καί δικαίου, καταπατοῦν συμφωνίες κάτω ἀπό τίς ὁποῖες ἔβαλαν τήν ὑπογραφήν τους, παραγνωρίζουν ἀποφάσεις καί ψηφίσµαία τοῦ Διε- θνοῦς ᾿Οργανισμοῦ, συνεχίζοντας τίς κτηνώδεις κι ἐγ- κληματικές ἐνέργειες τους σέ βάρος τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρον. Τά Ηνωμένα Ἔθνη µέ ψηφίσματα τους καί µέ ἀπο- φάσεις τους, ἀξίωσαν ἀποχώρηση τῶν ξένων στρατευµά- των ἀπό τήν Κύπρο, ἐπιστροφή τῶν προσφύγων στά σπίτια τους κάτω ἀπό συνθῆκες ἀσφαλείας καί διασφαλι- ση τῆς ἀνεξαρτησίας, κυριαρχίας κι ἐδαιρικῆς ἀκεραιότη- τας τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, Καΐ κάλεσαν ὅλες τίς ἐνδιαιρερόμενες χῶρες - ἀνάμε- σα στἰς ὁποῖες καί ἡ Τουρκία - νά σεβασθοῦν τίς ἀποφάσεις αὐτές καί νά ἐφαρμόσουν τά ψηφίσματα. Δυστυχῶς ὅμως, ἡ Τουρχία τίποτε δέν σεβάσθηκε, τί- ποτε δέν ἐφάρμοσε. ᾿Εξακολουθεῖ νά κρατεῖ μέτήβία τῶν ὅπλων τό ἀθύᾳ τῶν Κυπριακῶν ἐδαφῶν ἀχρωτηριάζοντας τήν ἐδαφική ἀπκεραιότητα τῆς Κύπρου καὶ στραγγαλίζον- τας τήν ἀνεξαρτησία καί κυριαρχία της. ᾿Εξακολουθεῖ ἡ Τουρκία νά διατηρῆ στήν Κύπρο 4θ χιλιάδες στρατό στά κατεχόμενα κυπριακά ἐδάφη κι᾿ ἀντί νά ἐπιτρέψη τήν ἐπιστροφή τῶν Ἑλλήνων προσφύγων στίς ἑστίες τους κάτω ἀπό συνθῆκες ἀαφαλείας, προβαίνει σέ κτηνώδεις ἐνέργειες σέ βάρος τῶν λίγων Ελλήνων ἐγ- κλωβιασμένων, γιά νά τούς ἐξαναγκάσει νά ἐγκαταλεί- Ψουν κι αὐτοί τίς πατρογονικές τους ἑστίες ἀφρήνοντας ἔται ἐλεύθερο τό πεδίο γιά τήν πλήρη Τουρκοποίηση τῶν κατεχοµένων ἐδαφῶν µέ τόν ἐποικισμότους µέ Τούρκους μυερασιᾶτες καί λαζούς τῆς τελευταίας κοινωνιχκῆς ὑπο- στάθµης. «ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ» ΣΑΒΒΑΤΟ, 24 ΙΟΥΛΙΟΥ, 1982 ΕΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑς Ο ΘΕΡΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ᾿Ακόμη µίαν φΦορόν συναντῶμεν τόν θερµόν ᾿Ιού- Λιον καὶ ὁικαιολογημένως ἐνθυμούμεθα τόν ᾿Ιούλιον τοῦ 1974, ὅτεή ᾿ Ελλάς τῆςχούντας κα)τῆς ὁημοκρα- τίας, ἀφῆκαν τήν Κύπρον, ἔκθετην εἰς τάς ὀρέξεις τῶν Τούρκων. ᾿Από τόν ᾿/Ιούλιον ἑκεῖνον τῆς ἑντροπῆς καὶ τῆς ἐθνικῆς προδοσίας παρῆλθαν ὀκτώ ἔτη, χωρὶς νά ἁἀποδοθῆ ὀικαιοσύνη, χωρὶς ἑπιτέλους νά γνωρίση ὁ ᾿Ελληνισµός ἐκείνους πού ἐνῶ εἶχον τήν δύναμιν καὶ τήν εὐκαιρία, δέν ἔπραξαν Τό χρέος των, ὡς στρατιῶ- Τα! καὶ τό καθῆκον των ὡὧς ἀνώτεροι καὶ ἀνώτατοι ἀξιωματικοί πρός τόν ἐλλην/ισμόν. Καὶ ἀφῆσαν τήν Κύπρον νά θυσιασθῆ, εἰς τό θυ- σιαστήριον οὐχί/τῆς τιµῆς ἀλλά τῆς /δικῆς των ἁτιμίας καὶ ἀνόμων σχεόίων. ᾿Ὑπάρχει καιρός! ᾿Η μνήμη ὁιατηρεῖ ἁκμαίαν τήν /στορίαν, ἔστω κα) ἅν καταβάλλετα! µεγάλη προσπά- θεα ἁπό μερικούς νά ἀλλειώσουν τά γεγονότα. ο κυπριακός ἐλλην/σμός ἁπαιτεῖ ἀπ᾿ αὐτούς πού κατά καιρούς ἔπαιξαν µέ τήν τύχην μέ τούς ἐθνικούς πό- θους καὶ τὰς θυσίας του, ὁι/καιοσύνην. ΄Η ὁιελεύκανσις μιᾶς ὐποθέσεως, δέν πρέπει νό µακριηορεἴ[. ΔΙότι δέν τιμᾶ τήν δικαιοσύνην. ᾿/ὁιαίτε- ῥρως ὄταν ἡ ὐπόθεσις αὐτή, ἁπασχολεῖ ἕνα ὀλόκληρο Εθνος καὶ ὅταν ἡ καθυστέρησις αὐτή πλήττει βαναύ- σως Τόν δίκαιον καὶ μειώνει ὑπολήψεις ἀνθρώπων πού συνέβαλον µεγάλως ὁ/ά Τήν δημιουργίαν τοῦ κυ- πρ!/ακοῦ κράτους, ἔστω καὶ ἄν οἱ ἀγῶνεςτων δέν εἶχον στόχον τήν δημ!ουργίαν τοῦ κρότους αὐτοῦ, ἀλλάτῆς ᾿Εθνικῆς ᾽Αποκαταστάσεως, ἥτοι τῆς ᾿Ενώσεως. ΚΑΤ ΑΥΤΑΣ ΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ Κατ᾽ αὑτάς ἀκούσθησαν καὶ ἀκούωνται κα)πάλιν͵ ἀφορισμοί καὶ κατᾶραι, ὁ/ά τούς «πραξικοπηµατίας» «χουντικούς» κα)«πουληµένους προδότας τῆς ΕΟΚΑ» πού ἔφεραν Τόν Τοῦρκον. ”Ας τά παρέλθουν οἱ ὀρθοφρονοῦντες καὶ ἄς µήν παρασυρθοῦν εἰς τάς ἀνάγκας ἁπαντήσεις. Ο/ ἐθν/κόφρονες ὅέν ἔχουν νό φοβηθοῦν καὶοὔτε λαμβάνουν ύπόψιν φράσεις καὶ ὑβρεολόγιακαιροσκό- πων... ψευδοπατριωτῶν. Ο/ ἐθνικόφρονες ἀπέδειξαν ὅτι κύρ)ον γνώρισμα των, δέν εἶναι οί λόγο! ἐκ τοῦ... ἀσφαλοῦς. ᾽ΑΛλλά οί ὁυσκολίαι ἔναντι τοῦ ἐχθροῦ εἴτε αὐτός λέγεται! ἅγ- γλος ή τοὔῦρκος εἰσβολέας. Δέν χρειάζοντα! π/στοποι- ηΤ/κά πατριωτ/σμοῦ ἀπό ἀπόάτρίδες, συνεργάτας τῶν ἄγγλων ὁποικιοκρατῶν κα)... ὁορυφόρων. Τά πιστο- ποιητικά πατριωτ/ισμοῦ λαμβάνοντα εἷς τά πεδία τῆς τιμῆς καὶ εἰς τά µαρμαρένια ἀλώνια. Καὶ ἡ µεγάλη οἱ- κογένεια τῶν ἀγωνιστῶν ἔόδωσεν πολλάς µάχας καὶτάς ἑκέρόισεν. Καὶ ἔδωσεν ἑκατοντάδες νεκρούς καὶ τραυματίες ὁ/ά νά κυκλοφοροῦν ἑλεύθεροι καὶ νά πα- ραχωροῦν πιστοποιητικά πατριωτισμοῦ ο/κάθελογῆς ... Πόπηδες. ΔΕΝ ΤΑΚΑΝΟΥΝ «ΠΛΑΚΑΕΙΑ») Ο/ ἀγωνισταὶ δέν γνωρίζουν συμβιβασμούς καὶ οὔτε τά κόνουν «πλακάκια» διά νά εἶναι ἀρεστοί εἰς τούς ἑκάστογε ἑσχυρούς. Λέγουν ὅτι Λλέγουν. εὐθαρσῶς καὶ ἑλευθέρως, μέ τό χέρ εἰς τήν καρδίαν κα) τήν συνείδησιν των. Χωρὶς Φόβο καὶ πόθος. Καὶ ἀδυνατοῦν νά ἑννοήσουν, τήν χρησιμότητα τῆς καθυστερήσεως τοῦ ἀνοήγματος τοῦ ἀλλά ἀπό κατα/σχύνην - διά τά ὅσα, Φημολογοῦνται. ᾿Εόάν ἔτσι ἔχουν Τά πράγματα, ἐάν ὁηλαδή ἔχουν βάσιν καὶ ἀλήθειαν αἱ φῆμαι, ὅτι διά νό ὀνοίξη ὁ φά- κελλος τῆς προδοσίας, πρέπε!νό ἀποβιώσουν οίπρω- ταγων/ισταὺτης... νά λείπη τόβύσσινον, ὅπως λέγει κα) ὁ Λαός. ᾿Ο ἑλληνισμός ζητεῖ ἑδῶ καὶ τώρα, νό ὀνοίξη ή Κυβέρνησις τοῦ κ. Παπανόρέου, τόν Φάκελλον «ΚύΥ- προς» διά νά γνωρ/σθῶμεν κολλύτερα... ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ Λύπην ἀσφαλῶς προκαλεΓή ῥιάσπασις ἀπόψεων µεταξύ ᾿Αθηνῶν καὶ Λευκωσίας ἕστω καὶ ὅν προσπα- θοῦν οἱ ἀρμόδιοι, ἱδιαιτέρως ἑκεῖνοι τῆς Λευκωσίας, νό «μπαλώσουν» τήν κατόστασιν. /Πστεύομεν ότι δέν ἀποτελεῖ Λύσιν, τό «µπάλωμα» ἣ ή γεφύρωσις τῶν ὁ/αστάσεων. Εὐχῆς ἔργον θά ἧτο ἡ µή ύπαρξις προβλημάτων, ἀλλά ἀφοῦ οί Ταγοί καὶ οἱ «ἀλόθητο τῆς Κυβερνήσε- ως µας, ἡγοῦνται τοιούτων λαθῶν, ὁ λαός ἄς τούς δώση µάθηµα ἀνωτερότητας καὶ πατρ/ωτισμοῦ. ΄Ο λαός ἡἠμπορε[ καὶ ἔχει τόν τρόπον νό φράξη τόν ὁρόµον εἰςτούς ἀλάόθητους«πάπες» ἣ ἄλλως πάπηδες, ο ὁποῖοι δέν ἑδιδάχθησαν ἀπό τό πικρόν κα)προδο- ΤΙΚόν παρελθόν, κατά τό ὁποῖον ή διχόνο/α καὶ ή ὁιαμά- χη. ή ὁιόστασις ὀπόψεων πόνω εἰἷςτό ἐθν/κό µας θέµα ἀλλά καὶ ή Φ/λοδοξία καὶ) τό γ/νότι, μᾶς ἔφεραν ἑδῶ ὅπου εὐρ/σκόµεθα. ᾿Ο /σχυρ/σµός ἀλλά κα) τό δόγμα «Κύπρος ἀποφασίζεικα)ή Ελλάς συµπαρίστατα» πολλές ἀβεβαιότητες μᾶς ἑδημιούγησεν, ἑδῶ καὶ εἰς τήν ᾿ Ελλάδα. /ΠΠστεύομεν ὅτι ἁποτελε[ Λάθος καὶ ἐθνικόν ἔγ- κληµα ή συνέχισις τῆς θλιβερᾶς αὐτῆς καταστόσεως. Δ/ότ! εἰς µίαν οὐκογένειαν ἀναγκαία εἶναι ἡ εἰρήνη κα) ή γαλήνη διό νά προοδεύση κα) νά προκόφη. Καὶ ή Ελλάς καὶ ἡ Κύπρος ἑλαχίστας στιγµάς ἑγνώρισαν ὀμονοίας λόγω τοῦ γινατιοῦ καὶ τῆς φ/λοδοξίας µερι- κῶν ἑξ ἡμῶν. ᾿Αςσυνέλθωμµεν. Εἰς τό κάτω-κότω, κάποτεφθάνει κα)ή κόπωσις, ὅση ἁγόπη καὶ ἑόν ὑπάρχει διά κόποιον πρόσωπον, ὅσο προσφ͵λές καὶ ἑάν εἶναι. Λά προσέξωµεν λοιπόν τήν πορείαν µας, ἡ ὁποία ἑάν συνεχ/σθῆ ὡς εἶναι, ὁέν πρόκειτα! νά μᾶς ὀδηγήση πουθενά, ἢ καὶ ἑόν μᾶς «φέρε» κάπου θά εἶναι τό ἁδιέξοδον, ὁ ἐθνκός κα/φυσικός καταποντισµός µας. Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ 4 Τουρκία ἀλλά καὶ Τό καθεστώς Λτενκτάς, ὁρα- στηριοπο/εἴται. Προσπαθοῦν νά ἐπ/πλεύσουν. ᾿Απαι-. γοῦν καὶ ἐπαιτοῦν πᾶσαν βοήθε!αν ἀπό φίλους καὶ ἀδεσμεύτους. ᾿Εμεῖς τὶ πράττοµεν. ᾽Απλῶς παρακολουθόµεν ὡς θεατα/ Τά γεγονότα. Καὶ ἑκδίόδομεν ὀνακοινώσεις ό/α- μαρτυρίας καὶ κόνοµεν ἑκκλήσεις καὶ εἰσπρόττομεν ύποσχέσεις ὡς ἐπιταγάς ἄνευ ὀντικρύσματος. ᾿Αντ᾽ σὐτῶν φρονῶμεν ὅτ! θά ἦτο πλέον Φρόν/ιμµον καὶ ὁρθόν, νό δηµιουργηθῆ µ/ά ὑπερκομματική ἐπι- τροπή μελέτης, ή ὁποίανά παρακολουθῆ, ἑξετάζει καὶ νά μελετᾶ πᾶσον κ/ίνησιν τῆς ἀντιθέτου πλευρᾶς. Καὶ Αέγομεν ὑπερκομμαγτικήν, ή ὁποίανά εἰναισύμφωνος κατά τό πνεῦμα κα) κστά τό γράμμα τῆς λέξεως. 4 ἐπιτροπή αὐτή, νά εἶναι σοβαρή καὶ ὑὐπεύθυνος, νό εὐρίσκετα μακράν τῆς κομματικῆς δ/αµάχης. ᾽Αλλά τ)πράγµσγ! ζητῶμεν, ᾿Η ὕπαρξις τῆς κο!νο- πραξίας, φΦοβούμεθα, φράσσει πολλούς ὀρόμους. Αὐ- τόν ἁκόμη τῆς ἐνότητος, διά τόν ὁὀποῖον πολλοί κό- πτονται καὶ όλοι τόν πολυβολοῦν καἰτόν καθιστοῦν... ἀδ/άβατον. Φακέλλου «ΚΥΠΡΟΣ». Κα]τρομάζουν - ὄχι ἁπό φόβο, Η ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΘΩΡΑΚΕΙΣΙΣ Α ἡμέραι αὗταί, ἑπιτρέπουν µίαν ἀναδρομήν εἰς τό παρελθόν οὐχ] ὅιά νά ψέξωμεν ἢ νά ἐπιρρίψωμεν εὐθύνας, ἀλλά ὁιά νά κάµωμεν αὐτοκριτικήν ἡ ὁποία ὀύναται νά μᾶς ἐπαναφέρη εἰς τόν ὀρθόν δρόµον ὁ ὁποῖος µετά βεβαιότητος ὁὀδηγεῖ εἰς τήν ἐθν/κήν ἑνό- τητα τοῦ κυπρακοῦ ἐλληνισμοῦ. ᾿Η ἐνότητα οὐδέν κακόν μᾶς προσέφερεν. ᾿Αντιθέτως ή ὅ/αμάχη καὶ ἡ ὁιαβολή, μᾶς ἔφεραν τά γνωστό ἁἀποτελέσματα. Λά εἴμεθα εἰλικρινεῖς/ Τόν τοῦρκον δέν τόν ἕφε- ρεν ή ΕΟΚΑ Β΄ κα)ή χούντα. ᾿Ηλθεν ὅταν ἐμεῖς τοῦ ἀνοίξαμεν τήν κερκόπορτα μέ τήν διχόνοιαν, µέ τήν Φιλοδοξία µέ τήν κοιλιοδουλείαν µας. Όταν κρηµνί- σαμεν Τά παράκτια πολυβολεία διά νά αἰσθάνωνται οἱ τουρίστα! περ/σσοτέραν τήν ... ἐλευθερίαν. Καὶ τήν ἐπλήρωσεν ἡ δική µας. Ο/ Τοῦρκοι ἕκαναν τόν αἱµατηρόν περίπατον των εἰς µίαν ἀνοχύρωτον µ/κράν χώραν. Καὶ κατέλαβον τό 4000 τοῦ ἑδάόφους της. Καὶ ἡ πολιτική τῆς ἡγεσία τῆς Κύπρου ἔδωσεν τήν νοµικήν κάλυψιν εἰς τόν ΟΗΕ. ᾿Οκτώ χρόνια µετά τήν τουρκικήν εἰσβολήν, τὶ πράττοµεν διά τήν ἄμυναν τῆς Κύπρου µας, Οἱ ἆρμό- ό!ο! κρατοῦν εἰς στεγανά τά πάντα δ/ά τήν ἄμυναν µας. Καὶ ὁ λαός δ/ερωτᾶται ὁ/καιολογημένως, «Καλά δέν μᾶς Φρονημάτισεν τό παρελθόν δΙά νά πάρωμµεν τά κατάλληλα µέτρα πρὶν ἕλθει ὁ ἐχθρός, µ/ά κα)βρίσκε- ται πρό τῶν πυλῶν, Πρέπει νά εἰσέλθη διά νά ἀρχίσω- μεν τήν σκέψιν ὁιά τήν ἀμυντικήν θωράκισιν τῆς πα- τρίδας µας» Λομµίζοµεν ὅτι ἡ παροῦσα κυβέρνησις δέν πράττει τό καθῆκον της εἰς πολλούς τομεῖς. ᾽Αλλά εἰς τήν ἁμυντικήν θωρόκισιν ἐγκληματε[ῖ. Δεν ὀύναται νά ἐμπνεύση καὶ οὔτενά προσδώση ἐμπιστοσύνη εἰς τούς λόγουςτης, ἁφοῦ µόνο λόγους ἔχει νά ἐπειδείξη, στερουµένη ἕργων. ᾿Ο λαός θέλει καὶ ἡμπορε[νά συµβόλε! µεγάλως εἰς τήν ἄμυναν ἁρ- κεῖνά ἐμπνευσθῆ. ΤΟ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΄Η ἀπόφαση τῆς Κυβέρνησηςνά ὁιαθέσειχρήµατα γ/ά τήν συντήρηση τοῦ /στορ/κοῦ πλοιαρίου «Αγιος Γεώργιος», μέ τό ὁποῖο ἔφθασαν στήν ἀγωνιζόμενη Κύπρον ἁγωνιστές καὶ πολεμοφόδια, εἶναι νοµίζουµε σωστή ἄν ὄχι καὶ ἀναγκαία. Όμως γ/ατὶ παραµέλησε τόσο πολύ τό πλοιάριο αὐτό ή Κυβέρνηση. Δέν ὀύναται νά χρησιμοποιηθεῖ γ/ά... ἀνατρεπτικούς σκοπούς ἔστω καὶ ἄν συνδέεται! μµέτόν ἀγώνα τῆς Ε.Ο.Κ.Α. να µόνο ὀύναται νά κάµε! τό ταπε!νό πλοιάριο. Λά ἐμπνεύσει γιά νέους ἀγῶνες. ᾿Αγῶνες ἐλευθερίας καὶ ἐθνικῆς ἁποκατάστασης. Μήπως ἡ Κυβέρνηση ἑνοχλεῖται «ΜΕΤΟΣΠΑΘΙΤΟΥΣΚΛΑΒΟΥ» Ο πάντες ἐθρήνησαν γιά τούς Παλα/στινίους. ᾿Εκτός ἁπό τούς γνωστούς ἱμπεριαλιστόάς καὶ ο/{κρυ- φοί, οἱ µοσχοκ/νητο! κοµµουν!στα(/. Παρ ᾿ ὅλους τούς θρήνους καὶ ὀδυρμούς των, οἱ παλαιστίνιο!, μέχρι τῆς στιη/µῆς πού γράφονται αἱ γραμµαί αὗταὶ δίνουν τόν ὐὑπέρ πόντων ἀγῶνα, ΜΟΝΟΙ καὶ ἀβοήθητοι, πλήν τῶν προσευχῶν τῶν ἄλλων ἁἀρόβων καὶ τῶν φαιδρῶν συμβουλῶν τοῦ «φίλου» µας Γκαντάφ!, περὶ αὐτοκτο- νίας τῶν ἀγων/στῶν τῆς Παλαιστίνης. Δ/ά ἁκόμη µίσν Φορά ἐπαληθεύει τό δόγμα ὅτι «ἡ ἐλευθερία ἀποκτᾶ- 7α6/ πάντα µέ Τό σπαθί τοῦ σκλάβου» πού ἐπιδέξια ἐφήρμοσε καὶ ὁ µεγάλος στρατηλάτης τῆς κυπριακῆς «κἑλευθερίας Γεώργιος Γρίβας - Ἁηενῆς. “Ἀς µήν πλανῶνται οἱ Παλαιστίνιο! καὶ οἱ ἄλλοι μικροί λαοί! Γνωρίζομεν τό ἑνδιαφέρον ὅλων, κα] µε- γάλων καὶ μικρῶν. ᾿Ισχυρῶν καὶ ἀδυνάτων, στρατευ- µένων καὶ ἀδεσμεύτων. Ποῖον τό ἁἀποτέλεσμα ἐκ τοῦ ἑνδιαφέροντος ΄Η Κύπρος µας κατέχετα͵ καὶ ἀπειλεῖ- τα! συνεχῶς. Πέραν τῶν λόγων, οὐδείς προχωρεῖνά θέση τόν ἐκτραπέντα ἑπιδρομέα εἰς τήν θέσιν του, ὅ! ᾿ ἔργων, εἴτε αὐτός Λέγεται τοὔρκος ἡ ἱσραηλίτης. ΑΙ ΦΙΛΟΔΟΞΙΑΙ Δέν μᾶς ἑνόιαφέρουν αί δ/ιαφοραί καὶ α/ ὁιαμάχαι τῶν κομμάτων. Οὔτε μᾶς συγκινοῦν αἱ προσωπικα φιλοδοξία! τῶν ἀρχηγῶν των. ἕκαστος ἐξ ἡμῶν ἔχει τό ὁικαίωμα νό συμπαθῆ τόν α ἣ τόν β πολιτικόν ἡγέ- την. Όμως, ἅμα, ό ἡγέτης αὐτός συγχύε!Ττό πρόσωπον του µέ ἑκεῖνο τῆς πατρίδος, Τότε ἀσφαλῶς αὐτός ὁ ἡγέτης εἶναι ἀσυγχώρητος καὶ κατόκρτος. ΄Η Κύπρος ἔχει πρόσφατα καὶ πικρά παραδεῄ/µα- τα, ἀλλά Φρονόμµεν ότι δέν πρόκειται νό ἀνεχθῆ ἐπανά- Ληψ!ν τῶν θλιβερῶν κατά τ᾽ ἄλλα, καταστάσεων αὐὑ- τῶν ὁιά τῶν ὁποίων πολλά ἐπλήρωσεν κα)πληρώνει ὁ δύσμοιρος µας πατρίς. οι ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ Διά νά ἀποδείξωμεν Τά ΦΙλελεύθερα αἰσθήματα µας, ἑπιγρέπομεν εἰς νεαρούς τουρκοκυπρίους νά ὅι- αμένουν, ἀφοῦ διαφύγουν τόν ντεκτασακοῦ παρα- δείσου, εἰς τό ἑλεύθερον κυπρ!ακόν ἕἔδαφος. Δ/αΤὶ δέν μᾶς ἀπησχόλησεν κα)τό ἑρώτημα «ὁ/ατ/ίφεύγουν πάν- τα νεαρο/,» καὶ ζητοῦν καταφύγιον εἰς τήν ἑλευθέραν Κύπρον Εὔλογον τό ἐρώτημα! ΛΙήπως ὅλοι αὐτοί ο/νεα- ρο µετέχουν κάπο!ου παην/ὁιοῦ Διατί δέν ἐξετάζο- μεν βασαν!στικῶς καὶ τήν περ/πτωσιν αὑτήν. Αλλω- στε ἡ περ/πτωσις τοῦ τουρκοκυπρίου πού κατεδικά- σθην εἰς δ/ετῆ φΦυλόκισιν͵, δ/ά κατασκοπείαν͵ δέν νοµ(- ζομεν νά εἶναι καὶ ή µόνη. 'σως τό ἕργον του, νά τό συνεχίσουν ἢ καὶ τό ἑκτελοῦν καὶ ἄλλοι. ᾿Ως γνωστόν µιά πληροφορία χρειάζεται καὶ ὁμασταύρωσις. Εἶνα καιρός ἡ ΚΥΠ καὶ αἱ ἄλλοι ἁρμόδιοι ύπηρε- σίαι τοῦ κράτους νά κοιτάξουν καὶ ὀλήγον τήν ἑθν/κήν ἀσφάλειαν ὄχι µόνον τά πολιτικά Φρονήματα τῶν κυ- βερνητικῶν ὑπαλλήλων... ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ 'Ὑπό ᾿Αρχιμανδρίτου ᾿Επιφανίου Εὐθυβούλου (Διδάκτορα Βυζαντινῆς 'Ἱστορίας καί Πατριστικῆς Θεολογίας) ΜΕΡΟΣ Δ΄ Γιά τόν Μακρυγιάννη ἡ πίστη ἕνός λαοῦ δέν εἶναι μιά ὑπόθεση πού μπορεῖ νά ρυθμίζεται ἀντικειμενικά, ἀπό τήν πολιτική ἢ ἀπό τὶς προπαγάνδες. Εἶναι λει τουργία τοῦ ἰδίου τοῦ λαοῦ, ἀναπόσπαστα δεμένη μέ τή συλλογική του ὑπόσταση καὶ γι΄ αὐτό ἀποτελεῖ δόξα τοῦ Θεοῦ (μέ τήν ἔννοια πού προσδιορίσαµε πιό πιά. νωτήν ἐκκλησία). «Μεγάλε βασιλέα», γράφει γιά τόν Φίλιππο τῆς Γαλλίας ὁ Μα: κρυγιάννης,͵ «δὲν εἶναι δική σου δουλειά αὐτή. ν᾿ ἀλλά- ἒξεις τήν θρησκεία ἑνός λα. οῦ, ἕνός ξεψυχισμένου καὶ µικρούτσικου ἜἛθνους . Οἱ θρησκεῖες εἶναι ἔργα ἑνός ἀνώτερου βασιλέα τοῦ ἀκούγει δοξολογίαν ξεχω- ῥριστή ἀπό τή δική σου. Θέ- λει κάθε ἔθνος κατά τή θρησκεία του νά τόν σέβε- ται, νά τόν λατρεύη καὶ νά Τόν δοξάζη...». ΙΟ Μακρυγιάννης ἀν- τιιροσωπεύει. ἐκείνη τήν ποιότητα τῆς λαϊκῆς ψυχῆς πού βασίζει τὶς πεποιθήσεις της στά Ἴδια τά πράγματα, καὶ ὄχι σὲ θεωρητικές ἔπι- διώξεις καὶ προγράµµατα. Πίσω ἀπό κάθε πίστη ὑπάρχει ἕνας λαός πού τή βιώνει, δὲν ὑπάρχει πίστη χωρίς λαϊκή ὑπόσταση, δέν εἶναι θεωρητικό, δογματικό σύστημα ἡ πίστη. Εἶναι κι αὐτή ἡ πεποίθηση τοῦ Μα- κρυγιάννη µιά ἀπό τὶς βα- σικές θεολογικές διατυπώ- σεις καὶ δεῖγμα χαρακτηρι- στικὀ τῆς ὀρθοδοξίας του. Θεοῦ. Θΐλει Αὐτόςο ν Καθότι στήν πνευματική 'Η βουλή τών Ἱπέρ τῆς Κύπρου ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, 22 ᾿Η Βουλή τῶν ἀντιπροσώπων μέ 405 ψήφους ὐπέρ καί 6 ἐναντίον προέτρεψετόν πρόεδόρον Ρήγκαν νά άναμυ- Χθεῖ ἐνεργότερα στίς προσπάθειες γιά λύση τοῦ Κυπρια- κοῦ καί νά ἐπιδιώξει τήν ἀπομάκρυνση τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων ἁπό τήν Κύπρο. Τό ψήφισμα πού ἠόη θά προωθηθεῖστή Γερουσία δέν έχει ἰσχύ νόµου, ἀλλά ἐκφράζειτήν ἐπιθυμία τοῦ Κογκρέσ- σου γιά λήψη ὀρισμένων µέτρων. Τό ψήφισμα καλεῖ τόν πρύεδρο Ρήγκαν νά ὁιορίσει ἕ- να ἀξιωματοῦχο, ὁ ὁποῖος θά ἐργασθεῖ ἀποκλειστικά γιάτό Κυπριακό πρόβλημα, νά προτρέψει τήν Τουρκία νά ἅπο σύρει τά στρατεύματα της ἀπό τή νῆσο κα!νά ὑποστηρίξει ὁραστικά τίς προσπάθειες τῶν ᾿Ηνωμένων ᾿Εθνῶν γιάλύ- ση τῆς κρίσης μεταξύ τῆς πλειοψηφίας τῶν ᾿Ελληνοκυπρί- ων καί τῆς µειοιμηφίας τῶν Τουρκοκυπρίων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π.Ε.Α. -Σ.Α.Π.Ε.Λ. Γιά τίς μαῦρες Επετείους Συμπληρώνονται αὐτές τίς ἡμέρες δ χρόνια ἀπό τά γεγονότατοῦ ᾿Ιουλίου 1974. κκαί ὁ ὁρίζον- τας δὲν ἔχει καθαρίσει ἀπό τά σύννεφα ἐκεῖνα πού πολλά δεινά ἔφεραν στὀν τόπον. ᾿Οκιτώ χρόνια καί ἀκόμη οἱ σειρῆνεςτοῦ διχασμοῦ, ἐκεῖ- νοι πού ἐπαγγελματικά ρίχνουν λάσπη στούς ἀγωνιστές καί στούς ἄλλουςἐθνικόφρονες, συνε- χίζουν τό βδελυρό τους ἔργο, χωρίς καµµία συγ- κίνηση. Δέν τούς ἐνδιαφέρει ἡ συμπόνοια, ἡ ὁμόνοια καί ἡ ἀρραγῆς ἀγωνιστική διάθεση. Κοιτάζουν τίς µικρότητες, τά Εφήμερα κομματικά συμφξ- Ροντα. Καΐ αὐτοί ὅλοι κομμουνιστέςκαί συνοδοιπό- ροι αἰσθάνονται ἔνοχοι γιά τή στάση τους, στόν ἀγῶνατῆς ΕΟΚΑ γι αὐτό προσπαθοῦν νά ξεφύ- γουν ἀπό τό κλοιό Ενοχῆς πού τούςπερισφύγγει. Μάταια ὅμως. 'Ο λαός ἀλλά καί ὁ Ἑλληνι- σµός ὁλοκληρος, γνωρίζει ὅτι στίς τάξεις τῶν ἀγωνιστῶν καί τῶν ἄλλων ἐθνικοφρόνων δέν ὑπάρχουν προδότες καί ἀπάτριδες. Στίς µεγάλες ἀγωνιστικές τάξεις ὑπάρχουν µόνον ἥρωες καί Εθελοντές γιάτήν Κυπριακήν ξλευθερίαν͵ μὲ πολ- λές περγαμηνές ἀνδρείας. ᾿Οκτώ χρόνια προσπαθοῦν νά πείσουν τόν ἁπλό λαό ὅτι γιά τό πραξικόπημα καϊτήν τουρκι- κήν εἰσβολή εὐθύνονται οἱ ἕνωτικοί ἀγωνιστές. Ματαιοπονοῦν γιατί εἶναι γνωστό ὅτι τό πραξι- κόπηµα σχεδιάσθηκε καί ἔκτελέσθηκε ἀπό τήν Χούντα τῶν ᾿ Αθηνῶν µἐπρόσχηµατήν γνωστήν Επιστολή Μακαρίου πρός Γκιζίκη. Ὅμως κάποιοι πρέπει νά ποῦν στούς κοµ- μουνιστές μἐτούς φαιδρούς ἰσχυρισμούςστους, ὅτι τό πραξικόπημα δέν στόχευεν τήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν ἀλλά τήν πολιτικήν ἀλλαγήν στήν Ἑλλάδαν. ᾿Οφείλουν πλέον νά ἀντιληφθοῦν οἱ κοµ- μουνιστὲς καί τά ἀλλά ὑποκείμενα-φερεφωνα τους, ὅτι οἱ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜ- ΜΙΑΝ ΕΥΘΥΝΗ γιά τό πραξικόπημα γιατί αὐτό Εκτελέστηκε ἀπό τήν ᾿Εθνηική Φρουρά κατόπιν τῆς προσωπικῆς Διαταγῆς τοῦ τότε Προέδρου της Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως Φαίδωνος Γκι- ζίκη, ὁ ὁποῖος ἕκτοτε µαζί μὲ τούς στενούς του συνεργάτες κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι χωρίς ποτε κανείς νά τούς ζητήση ἐξηγήσεις γιά τήν ἐνέρ- γειαν τους αὐτή ὅσον καί γιά τήν στάσην τους κατά τήν ἔπακολουθήσασα Τουρκική εἰσβολή ΠΑΤΙ ΑΡΑΓΕ: Οἱ Ἑνωτικοί ἀγωνιστὲές δὲν μποροῦσαν νά λάβουν µέρος στό πραξικόπημα γιατί δὲν γνώρι- ζαν τίποτε γι᾿ αὐτό καί ἀκόμη γιατί ἡ ἡγεσίατους καί πολλά στελέχη τους, ἦσαν στίς Κυπριακές φυλακές. Ἡ µόνη συμμετοχή τῶν ἀγωνιστῶν στά τότε γεγονότα ἦταν ὅταν τό ἐγκληματικό παρα- κράτος καί τά μέλη τοῦ κακοφήµου ἐφεδρικοῦ μόλις ἐγνώσθη ὅτι Ἐγινεπραξικόπημα, ἔχύθηκαν στούς δρόμους καί ζητοῦσαν ἀπεγνωσμένα ἀγω- νιστές καί πολιτικούςτους ἀντιπάλους νά σκοτώ- σουν. Τί ἤθελεντό ΑΚΕΛ: Νάμµήν ὑπερασπίσουν οἱ ἀγωνιστὲς τούς ξαυτούς καί τίς οἰκογένειες τους Αὐτό λοιπόν ἦτο το «σοβαρό» ἁμάρτημα τῶν ἀγωνιστῶν τίποτε περισσότερον. Ὅμως ὅταν ἡ Τουρκία ἄρχισεν τής πολεµι- κὲς Ενέργειες κατά τῆς Κύπρου, ποία παράταξη - ἀπ᾿ ὅλα τά κόμματα - εἶχε τούς περισσότερους νεκρούς 'Ἡ ἀγωνισοτική παράταξη τῶν Ἑνωτικῶν ἦταν στή πρώτη γραµµή σ᾿ ὅλατά μέτωπα. Πῆγε Εθελοντικά γιά νά ὑπερασπισθεῖ τό πάτριον ἔδα- Φος. ”Ας μᾶς ὑποδείξουν καί μερικούς δικούςτους πού δέν ὑπηρετοῦσαν τήν στρατιωτικήν τους θητεία πού ἐθελοντικῶς ἐπολέμησαν τούς Τούρ- κους εἰσβολεῖς, 'Ἡ πραγµατικότης κύριοι τοῦ ΑΚΕΛ καί συνοδοιπόροι τους εἶναι µία. Οἱ ΑΓΩΝΙΣΤΑΙ ΕΧΥΣΑΝ ΑΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΩΕΡΙΑΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ἐενῶ ᾖΕσεῖς ἐχύσετε Λάσπιν- Ψεῦδος καί ὑποκρησίαν. ᾿Οκτώ χρόνια καί ὁ Κυπριακός Ἑλληνι- σµός δέν βρῆκε τήν γαλήνη καί τήν ἔθνική όμο- ψυχία. ΓΙΑΤΙ Γιατί ὑπάρχουν οἱ διάφοροι ἀντεθνικοί καί ἀνθέλληνες κεκράκτες τοῦ ΑΚΕΛ. Ας κλείσουμε τ) αὐτιά µας. Κα ἄς ἀκού- σουµετήν φωνήν τῆς 'Ελλάδοςπού μιλᾶγιά ἓνό- τητα, καί ἄς ἐργασθοῦμε γι᾿ αὐτή. ᾿Οκτώ χρόνια ἀπό τήν προδοσίαν καί ὁ Φάκελλος τῆς Κύπρου κρατεῖται κλειστός. ΓΙΑΤΙ: ᾿Οκτώ χρόνια ἀπό τήν εἰσβολήν καί δέν ἀντιληφθήκαμεν ὅτι ὁ μοναδικός συµπαραστά- της στόν ἀπελευθερωτικό µας ἀγῶνα εἶναι ἡ Ἑλλάδα. Εἶναι καθῆκον ὅλων. ὅσων ἀγαποῦν αὐτή τήν µικρή ᾿Ελληνικήγωνιάνά ξργασθοῦν γιάνά ἀνοίξει ὁ φάκελλοςτῆς Κύπρου, νἀθωρακισθεῖή Κύπρος νά ἑνωθεῖ ὁ 'Ελληνισμός. Π.Ε.Α. -Σ.Α.Π.Ε.Λ. παράδοση τῆς ᾿ Ορθοδοξί- ας οἱ ἀλήθειες τῆς ᾽ Αποκά- λυψης ἀναφέρονται πάντο- τε ὄχι σέθέσεις θεωρητικές, δογµατικές καὶ ἠθικές, ἀλ- λά σ᾿ ἕνα συγκεκριµένο γεγονός. Στό γεγονός τῆς ᾿Εκκλησίας, δηλαδή στό «λαό τοῦ Θεοῦ», πού µαρ- τορεῖ μέ τήν Ἱστορική του παρουσία γιά τήν πραγµα- τικότητα τῆς Σωτηρίας. Τό ἱστορικό ἁμάρτημα τῆς δυ- τικῆς Κριστιανοσύνης εἶναι τό προβάδισμα τῆς θεωρη- τικῆς διδαχῆς, πού ἐμφάνι- σε τό «γεγονός τῆς ᾿Εκ- κλησίας σάν ἰδεολογία, σάν Χριστιανισμό, δίπλα καὶ σε διαμάχη μὲ ποικίλους ἄλ- λους ἀλλουλ-ισεούς. 'Η ἀναζήτηση τῆς θεωρητικῆς πληρότητας πῆρε τή θέση τῆς ἔμπραχτης μαρτυρίας τῆς σωτηρίας, παρουσίασε τό Εὐαγγέλιο σάν κοσµο- θεωρία καὶ σύστημα βελτι- ωμένης μεταφυσικῆς, Τό πρωτεῖο τῆς ἀρετῆς καταξιώνει τήν ἐλευθερία, «ὅτι χωρὶς ἀρετή καὶ πίστη δέν σχηματίζεται κοινωνία οὔτεβασίλειον..» ᾽ Απόμιά τέτοια πεποίθηση ξεκινών- τας ὁ Μακρυγιάννης, βρί- σκεται στούς ἀντίποδεςτοῦ «Φιλελευθερισμοῦ» τῆς Εὐ- ρώπης - ὅπως τόν κήρυξε αὐτό τόν Φιλελευθερισµό ἡ Γαλλική ἐπανάσταση καὶ ὁ διαφωτισμός. Όταν διεκ- δικεῖ ὁ Μακρυγιάννης τά συνταγματικά δικαιώµατα τοῦ λαοῦ, ἀποβλέπει στήν ἀρετή τοῦ κράτους ἀπέ- ναντι στόν πολίτη κι’ ὄχι σὲ θεωρητικές ἀρχές δηµο- κρατικοῦ πολιτεύματος. Στό σημεῖο αὐτό θά τόν εὖὔ- ρουν ἀντίθετον ὅλοι ὅσοι πιστεύουν σὲ µιά ὀρθολο- γιστική ὀργάνωση τῆς Δη- µοκρατίας, δικινική ἢ κε- Φαλαιοκρατική. Θά βροντοφωνάξη σ᾿ ὅλους διαμέσου τῶν αἰώ- νων: «Αὐτό τό σύστηµα τῆς Δημοκρατίας δὲν τό θέλο- μεν οἱ τίµιοι ἄνθρωπου». Δέντόν θαμπώναν τά κηρύ- γµατα τῆς Εὐρώπης, γιατὶ ψάχνει γιά ρίζες. «Αὐτῆνοι (οἱ Εὐρωπαῖοι) εἶναι ἄν- θρωποι χωρὶς ἠθική καὶ πί- στη, καὶ κρίµα στά φῶτα τους ὅτι ὁ ἄνθρωπος κάνει τά φῶτα κι’ ὄχιτά φῶτατόν ἄνθρωπον». Αὐτή ἦταν ἡ κρίση τοῦ ἝἛλληνα γιά τή Δύση, προτοῦ μᾶς κατακλύ- σουν τά φῶτα της... Βλέπει, π.χ. ὅτι ἡ µεγά- λη ἀδυναμία τῶν ᾿Οθωμα- νῶν στὀν ἀγῶνα τοῦ 21 εἷ- ναι ἡ ἀδικία καὶ ὅτι τό µέγι- στο ὅπλον τῶν Ελλήνων εἶναι ἡ πίστη. Αὐτό τό νοιώ- θουν οἱ ᾿Οθωμανοί καὶ τό λένε. 'Ο Μακρυγιάννης τό ἀκούει καὶ γράφει: «Μιλεῖ ὁ µπέγης τῶν πασάδων κι ἀλλουνῶν, ὀτζάκια, τῆς ᾿Αρβανιτιᾶς' τεςλέγει: «Πασάδες καὶ μπέ- ηδες θά χαθοῦμε. Θά χαθοῦ- με, ὁ μπέγης τούς λέγει, ὅτι Ετοῦτος ὁ πόλεμος δὲν εἶναι µήτε μέ τὀν Μόσκοβον, µή- τεμξτόν ᾿Εγγλέζο, µήτε μὲ τόν Φραντζέζο. ᾿ Αδικήσα- µετόν ραγιά καὶ ἀπό πλού- τη καὶ ἀπό τιµή καὶ τόν ἀφανίσαμε καὶ μαύρισαν τά µάτια του καὶ μᾶς σήκωσε ντουφέκι. Καὶ ὁ Σουλτᾶνος τό γοµάρι δὲν τό ξερειτὶ τοῦ γίνεται, τόν γελᾶνε ἐκεῖνοι ὁπού τόν τριγυρίζουν. Καὶ ἡ ἀρχή εἶναι τούτη, ὁπού θά χαθῆ τό βασίλειόν µας, Πλερώνουμε βαριά νά βροῦμε προδότη καὶ δὲν στέκει τρόπος νά µαρτυρή- σει κανένας τό µυστικὀν, νά µάθωµε, µόνος του ὁ ραγιάς μᾶς πολεμεῖ ἢ καὶ οἱ Δυνάμεις. Δι αὐτό πλερώ- νουµε καὶ παλουκώνουµε καὶ σκοτώνουµε καὶ ἁλή- θεια ποτέ δὲν μάθαμε». (Κυνεχίζεται) Ἡ Ἔκθεση Ρήγκαν στό Κογκρέσσο γιά τήν Κύπρο Στήν περιοδική πρός τό Κογκρέσσο ἔκθεση του γιά τό Κυπριακό ὁ ᾽Αμερικανός Πρόεδρος Ρήγκαν λέγει ὅτι οἱ «διακοινοτικές συνομιλίες συνεχίζονται μέ σοβαρό καί ἐποικοδµητικό τρόπο» καί ὅτι οἱ τελευταῖες χωριστές συ. ναντήσεις τοῦ κ. Γκουεγιάρ μέ τόν κ. Κυπριανοῦ καί τόν κ. Ντενκτάς «ἔδωσαν κι ἄλ. λη εὐκαιρία γιά χρήσιμη συζή- τηση τοῦ θεσμοῦ καί τῶν ἔξελίξεων τῶν διακοινοτικῶν συνομιλιῶνν. δν « Σελίδα 3 ως ση κο ωσν Α. Α. ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ ΛΓΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ - ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ α ο... ρε ΕΚΛΙΔΕΙΑΙ ΑΠΌ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ ΒΕΛΓΠΙΝ Ὁσ. «ΑΓΩΝΙΖΟΥ ΤΟΝ ΚΑΛΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ» 1 Τιμ. σε 12) Ἆ » ΑΘΗΝΑΙ 4982 ν ολ ο) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κλυδωνίζεται ἡ Κυπριαχὴ Ἐκχλησία. Σπαράσσετα. ἡ Κύ- προς. Χειμάζετα, ὁ Κυπριακὸς Ἀπός. Προσαπε:λεῖται ἡ, Μεγαλό- γήσος. Καΐ, ἐνῷ ἀκούονται πόλεμο. καὶ ἀχναὶ πολέμων), «ἀπορία» γευνᾶται περὶ «τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένη» καὶ εἰς τἩν μαρ- τυρικὴν Νῆσον τοῦ ἀποστόλου Βαρνάδα. Εἶναι, λοιπόν, ἐπιτακτι: κ ἡ δοήθεια τῶν ἐν «ἀνάγκη κἀὶ περιστάσει ὄντων»' Ἀυπρίων. Πόθεν τὰ ἀνωτέρω 2εινὰ καὶ ἡ ἀγωνία Προφοῴδςι ἐκ τής Αποστασίας ἀπὸ τῆς Ορθοδοξίας καὶ τῆς πτώσεως εἰς αἴρεσ.ν. Καὶ ποίκ ἡ λύσις σωτηρίας: Ἡ ἀξιόλογος μετάνοια καὶ ἔπιστρο- φὴ εἰς τὴν ᾿Ορθολοξίαν, ὡς Σ.:δάσκουν αὐτὴν «ἅγιοι θε27 ἄνθρω- ποιο” τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τὴν σωτηριώδη ταύτην µετά- νοιαν τητεῖ ὁ Πανάγαθος θεός. Ἐπιποθοῦ) οἳ ἀγαθοὶ Άγγελοι. Κηρύσσοων οἱ Άγιοι τῆς Ἐκχλησίας. ᾿Αναμένε: ἡ Ορθόδοξος Ἐκκλησία. ᾽Απαιτεῖ ἡ ἐν Χριστῷ λύτρωσις ἑκάστον Κυπρίου. Ἐπιθάλλει ἡ σωτηρία τῆς Μεγαλονήσου. Αὐτὴν τὴν ἐν Χριστῷ µετάνο-αν ὑπηρετεῖ, Χάριτι Θεοῦ, καὶ ἡ παροῦσα συγγραφή. Λοιπόν, «ὁ Σοκῶν ἑστάναι δλεπέτω μὴ πέσῃ»' καὶ δοηθησά- τω τὸ ἔργον τῆς καλῆς µετανοίας. Ὅ τυχὸν πεσὼν εἷς..αἴρεσιν ἕ- γειρέσθω ὡς «ὁ καθεύδων» καὶ «ἐπιφαύσει» αὐτὸν «ὃ Ἀριστός»’. Ὅ ἐπιμένων εἰς ἀντιλογίαν ἐρευνησάτω τὸν λόγον καὶ συνταχθή- τω μετὰ τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς ᾿Ορθοδοξίας, ἤγουν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Διότι εἶπεν ὁ Κύριος: «Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούευ'. Πάντες πορευθῶμεν εἰς τὸ φῶς τῆς ἔνότητος «τῆς πί- στεως») τῆς Ορθοδοξίας, πρὸς σωτηρίαν. τω. Α' Ο ΠΑΠΟΚΑΙΣΑΡΙΣΜΟΣ..:: ΚΑΚΟΝ Η ΑΙΡΕΣΙΣ να, Καχὸν εἶναι ἡ ἁμαρτίχ. Καὶ «ἡ ἁμαρτία ἐστὶν ἡ ἀνομία»' καὶ «τὰ πονηρὰ» αὐτῆς «ἔργα». Ἐκ τούτων προέρχοντα! λα τὰ ἄλλα δεινά. «Διὰ ταῦτα Υὰρ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ' Επὶ τοὺ: λοὺς τῆς ἀπειθείας» 1. Ἐκ τῶν κακῶν, µεγαλύτερον εἶναι ἡ αἴρεσις. Αἴρεσις εἶναι ἡ ἄρνησις τῶν θείων δογμάτων, δηλαδὴ ἀληθειῶν. ᾽Αλλὰ καὶ ἡ Άρνησ.ς τοῦ εὐαγγελικοῦ καὶ χανονικοῦ θείου γόμου'. Ἡ ἀπιστία καὶ πρὸς µίαν θείαν ἐντολὴν καὶ ἡ ἀπόρριψις ναύτης, ἔστῷ χαὶ ὑπὸ τὴν µορφὴν τῆς παρερµηνείας, ἀποτελεῖ αἴρεσιν. Ἡ αἴρεσις προέρ- χεται ἐκ τοῦ Διαδόλου. Πᾶσα: αἱ αἱρέσεις «ἕνα... ἔχουσι πατέρα», τὸν σπείραντα εἰς αὐτὰς «τὸ φεῦδος» Διάθολον''. Ἡ αἴρεὧις εἶναι ἀποστασία', ἀπιστία». ἀθεία””, ἡ μεγίστη ἀδικία κατὰ τοῦ θεοῦ καὶ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, καὶ «σκότος τὸ ἐξώτερον»'. Ἡ αἴρεσις «τὸ ἔσχατον πτῶμά ἐστι φυχῆς», λέγε: ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης”'. Οἱ δὲ αἱρετικοὶ εἶναι οἱ μεγαλὺεἐροῖ ἄνομοι, οἳ ὁποῖοί φέρονται μετὰ τῶν πογηρῶν ἔργων των «ες τὴν ἀπώλειαν»'. Ὁ ἄνθρωπος σῴζετα: ἐκ τοῦ κακοῦ τῆς αἱρέσεωςς, διὰ τῆς Ὀρθοδοξίας. Τὴν ᾿Ὀρθοδοξίαν παρέδωκεν ὁ Θεός, «δι ἀποχαλύ- φεως Ἰησοῦ Χριστοῦ»'. Τὴν διδάσχει δὲ διὰ τῶν Αγίων. Διδά- σχαλοι τῆς Ὀρθοδαξίας εἶναι οἱ «ἅγιοι Θεοῦ ἄνθρωπου”'. Δηλαδή) οἳ ἅγιοι Πατέρες τῆς ᾿Ορθρδόξου Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι πάντα τὰ πρὸς σωτηρίαν εἶπον. «Όὐδὲν γάρ, ὃ μὴ εἰρήκασιν (τὸ ὁποῖον δὲν ἔχουν εἶπει) οἳ Πατέρες»”'. Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ «Ἠλθομεν εἰς ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας», λέγει ἡ 7’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, «διὰ τῶν διδασκαλιῶν τῶν ἁγίων Πατέρων»”'. -. Ὅσοι ἀχούουν καὶ ἀκολουβοῦν τοὺς ἁγίους Πατέρας, αὐτοὶ εἶναι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Οὗτοι διατηροῦνται ἅπτωτοι εἰς τὴν ὀρθόδοξον πίστιν χαὶ παραμένουν ἐντὸς τῆς Κιθωτοῦ τῆς ᾿Ορθοδό- ξου Ἐκκλησίας. Διὰ τοῦτο σῴζονται ἓκ τοῦ ὀλέθρου τῆς αἱρέσεως. Αντιθέτως, οἱ ἀπειθοῦντες εἷς τοὺς ἁγίους Πατέρας δὲν εἶναι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Αὐτοὶ ἐξέρχονται τῆς ᾿ΟὈρθοδόξίας καὶ καταποντίζονται εἷς τὰ χατακλυσμ.αῖα ὕδατα τῶν θανατηφόρων αἱρέσεων. ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΑΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ Δύο κυρίως µεγάλαι αἱρέσεις δροῦν σήμερον ἐν Κύπρφ. Ἡ αἴρεσις τοῦ Μαρξ:αμοῦ καὶ ἡ αἴρεσις τοῦ Παποκαισαρισμοῦ. Ἡ αἴρεσις τοῦ Μαρξιαμοῦ προέρχεται ἀπὸ τὸ «ηρίον» «τῆς θαλάσ- σης» τῆς ἑθραϊκῆς καὶ σιωνιστικῆς ἀποστασίας, περὶ τοῦ ὁποίου ὁμιλεῖ ἡ ᾽Αποχκάλυψις''. Ἡ αἴρεσις τοῦ ΠαποκαισαριΦλοῦ ἔκπο- Ρεύεται ἀπὸ τὸ χερσαῖον θηρίον’ τῆς παπικῆς πλάνης. Καὶ αἱ δύο αὐταὶ αἱρέσεις ἓν ἔργον ἐργάζονται. Τὴν ἀποστασίαν τῆς Κύπρου ἐκ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Ορθοδόξου Ἑλλάδος. Καὶ πρὸς ἕνα σχοπὸν κατατείνουν. Τὴν ἀπώλειαν τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων Κυπρίων καὶ τῆς μαρτυρικῆς Μεγαλονήσου.- Διότι «οἱ μακρύνοντες ἑαυτοὺς ἀπὸ σοῦ (τοῦ θεοῦ) ἀπολοῦνται»α», λέγει ἡ θεία ἀλήθεια. .”.. Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΠΟΚΑΙΣΑΡΙΣΜΟΥ Ἡ αἴρεσις τοῦ Παποκα:σαρισμοῦ συνδυάζει θρησκευτικὴν ἐ- ξουσίαν τοῦ πάπα καὶ πολιτικὴν ἐξουσίαν τοῦ Καίσαρος. ὍὉ συν- δυαομὸς οὗτος εἶναι «Ωῖξις ἅμικτος χαὶ τέρας ἀλλόχοτον», λέγει ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ 'Αγιορείτης”'. Ἡ ἕἔνωσις ἐκκλησιαστίικῆς καὶ : κοσμικῆς ἐξουσίας εἰς ἓν πρόσωπον εἶναι ἀφύσικος, παράνομος, ἀντιεκκλησιαστικὴ καὶ ἀντίχριστος. Τὸν Παποκαισαρισμὸν ἀπορρίπτει ὁ Ἐύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Ἀριστός. Ὅ Ἠύριος λέγει ὅτι «οὐδεὶς δύναται 2υσὶ χυρίαις δου- λεύειν»', δηλαδἡ εἰς Θεὸν καὶ κόσμον. Διὰ τοῦτο ἐντέλλεται:- «ἀπόδοτε οὖν τὰ καίσαρος χαίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ». Καὶ ὅτε οἳ ἄνθρωποι ἐσκόπευον, «ἵνα ποιήσωσιν αὐτὸν θασιλέα»5, ὁ Χριστὸς ἠρνήθη χαὶ «ἀνεχώρησεν» ἐξ αὐτῶν''. Πρὸς δὲ τὸν Διάδολον, ὁ ὁποῖος, πειράζων τὸν Κύριον, προσέφερε «πάσας τὰς δασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν»'', ὁ Χριστὸς ἀπήντη- σεν ἀπορριπτικῶς: «ὕπαγε ὀπίσω µου, Σατανᾶ»., Οἱ παποκαισα- ρ:χοὶ ἀθετοῦν τὰ ἀνωτέρω. Παραθαίνουν τὸν θεῖον νόμον πα πράτ-.. τουν τὸ σαταγικὸν θέληµα. Διὰ τοῦτο δὲν εἶναι τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ τοῦ Διαδόλου. «Ὑμεῖς ἐχ τοῦ πατρὸς τοῦ Διαθόλου ἐστὲ χαὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν», λέγει πρὸς αὐτοὺς ὃ θεός””. Τὸν Παποκαισαρισμὸν χαταδικάζουν οἱ Άγιοι τῆς Ἐκκλη- σίας. Οἱ ἅγιοι ᾿Απόστολοι ὁρίζουν, διὰ τοῦ ὁγδοηκοστοῦ τρίτου ἸΚα- γόνος των: «Ἐπίσχοπος ἢ προσθύτερος ἢ διάκονος... θουλόμενος ἀμφότερα (καὶ τὰ δύο) κατέχειν (νὰ κατέχη), ρωμαϊκὴν [δηλαδὴ πολιτικἠν) καὶ ἱερατικὴν διοίκησιγ, καθαιρείσθω. Τὰ γὰρ χαίΐσα- Ρος καίσαρι χαὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ»''. Τὸ αὐτὸ πράττουν αἱ ὌὈρ- θόδοξοι Σύνοδοι καὶ πάντες οἱ ἅγιοι Πατέρες” (). Ἡ ᾿Ὀρθόδο- ξος Εκκλησία τοῦ Θεοῦ διδάσχε:, ὅτι «εἰς δύο διαιρεῖται ἡ ἔξου- σία καὶ ἡ ἀρχή. Αλλη μὲν εἶναι κοσµ.κή, τὴν ὁποίαν ἔνεπίστευ-, σεν ὁ θΘεὸς εἰς τοὺς θασιλεῖς χαὶ τοὺς ἄρχοντας, ἄλλη δὲ εἶνα: πνευματική, τὴν ὁποίαν ἐνεχείρισεν ὁ Θεὸς εἰς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τῶν φυχῶν οἰκονόμους»», ) 5 ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Σελίδα 4 ΕΘΝιΚκος ΦΥΛΑΚΑς ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΔΡΑΜΑΤΩΝ ΑΛΥΊΙΡΟΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΟΊΤΕΣΝ Παρουσιάσθηκε σὲ ὅλη του τὴν Ἐκταση στὸ ᾿Εθνικὸ Συνέδριο τῆς Πανηπειρωτικῆς 'Οµοσπονδίας Αμερικῆς - Καναδᾶ ΓΙΑ πρώτη φορά στίς Η- Π.Α. τό ᾿Εθνικό Συνέδριο τῆς Πανηπειρωτικῆς ᾿Ομοσπονδί- ας ᾽Αμερικῆς καί Καναδᾶ κα- τόρθωσε νά παρουσιάση τό δρᾶμα τῶν ἀλυτρώτων Βορει- οηπειρωτῶν σέ ὅλη του τήν ἕ- κταση καί κατά τρόπο πιστικώτατο. Προσωπικότητες μέ τεράστιο παναµερικανικό κῶρος ἕκαναν τήν ἐμφάνιση τους στό συνέδριο καί ἐξεδή- λωσαν τήν σωµπαράσταση τους στό ὁρᾶμα τοῦ Βορειοη- πειρωτικοῦ λαοῦ. Χάρις στό προσωπικό κῦρος τοῦ ΄Ἕλληνο- ᾽Αμερικανοῦ Δημο- κρατικοῦ βουλευτοῦ τοῦ Ν. Χαμσαίρ κ. Χρήστου Σπόρου στό συνέδριο ἑνεφανίσθη καίό πρώην ᾽᾿Αντιπρόεδρος τῶν Η- ΠΑ κ. Μονταίηλ. ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟΣ ἀπό τήν σύζυγο του καί ἀπό τόν βουλευτή Χρῆστο Σπύρου ὁκ. Μονταίηλ ἐχαιρέτησετούς συ- νέόδρους µέ πέραν τοῦ συνή- θους ἐγκαρδιότητα. Εδειξε µεγάλη προσήνεια καί σεβα- σµό πρός τόν Μητροπολίτη Τριακουπόλεως Σεβαστιανό, ὅταν ἐκεῖνος τοῦ ἐτόνισε μέ σύντομα καὶ ἁπλά λόγια τό ὁρᾶμα τῶν σκλάβων ᾿Ελλήνων τῆς Βορείου Ηπείρου καί τοῦ ἐζήτησε τήν ἁμέριστη συνόρο- µή του, γιά νά τούς άναγνωρι- σθοῦν τά ἀνθρώπινα δικαιώματά τους καί νά ἁπο- κτήσουν τήν ἔθνικήν των ἀνε- ξαρτησία. ᾿Εξέπληξε δέν ὅταν ἀπήντησε, ὅτι, ἤδη, ἔχει υἱοθε- τήσει πρόταση τοῦ κ. Σπύρου γιά τόν σχηματισμό μιᾶς ἔπι- τροπῆς πού Θά συνεργασθῆ µαζίτου πάνω σ᾿ αὐτό τό θέ- μα. ᾿Ο κ. Μονταίηλ στόν λόγο του πρός τούς συμμετέχοντας στό 220 συνέδριο ἐτόνισε µε- ταξύ ἄλλων τά ἑξῆς Ἔχω ὑπηρετήσει τήν πα- τρίδα µου ἐπί 22 χρόνια ὡς δη- µόσιος ἄνόρας καί γιά 4 χρόνια ὡς ἀντιπρόεόρος τῶν ΗΠΙΑ. ᾽Αφιέρωσα τήν πολιτική µου ζωή στά ἀνθρώπινα δικαι- ώματα σέ ἁἀγῶνες ὐπέρ τοῦ ἐ- λευθέρου κόσμου. Παντοῦ καί Πάντοτε ὑποστήριξα ὅλα τά θέµατα τά ὁποῖα ἀφοροῦν τήν ᾿Ελλάδα. ᾿Επίσης τό θέµα τῆς Κύ- πρου καθώς καί ὅλα τά ἄλλα πού ἀφοροῦν τίς δύο κοινότη- τες, ΄᾿Η΄᾿ Ελλάδα ἡ µητέρα τῆς Δημοκρατίας εἶναι γιά µένα µία Φίλη χώρα καἰτρέφω ἔξαιτερι- κά αἰσθήματα γι᾿ αὐτή. Ἔμα- θα γιάτά δικά σας προβλήματα καί λυπᾶμαι ἰἱδιαίερα γιά τόν τυραννικό δικτάτορα Εμβέρ Χότζα, πού ὅλοι σας μισεῖτε. Τόν θυμᾶμαι ἀπό παιδί ὅ- ταν ἀκόμα ἐπήγαινα στό Πανε- πιστήµιο. Σκεφθεῖτε ὅτι ἀκόμα κυβερνάει τό πιό τυραννικό καί ἀπομονωμένο καθεστώς στόν κόσµο. Δέν νομίζω ὅτι ὑπάρ- χουν βαθµοίτυραννίας. Αλλά ἄν ὐπάρχει ἕνας ἀνώτερος βα- θµός τυραννίας στόν κόσµο σήµερα ἀσφαλῶς τόν κατέχει ἡ ᾿Αλβανία, Θά ἥἤθελε νά προτείνω νά κάνετε µιά ἀντιπροσωπεία, νά συνεννοηθῆτε µέ τόν Φίλο µου βουλευτή κ. Σπύρου νά µέ ἐἔπι- σκεφθῆτε στήν Οὐὑάσιγκτων νά μιλήσουμε ἀρκετή ώρα καί νά ἀκούσω ἀπό πρῶτο χέριτό σύ- νολο τοῦ προβλήματος, Ξέρω ὅτι δέν μποροῦν οὗ - τε νά γράψουν. Οὗτε νά ταξι- δέψουν. Οὗτε νά ἀσκήσουν τά καθήκοντα τῆς ᾿Ορθοδόξου Πίστεως των. Σᾶς χαιρετῶ ὁ- λους µέ ἀγάπη». ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ Ἐν Φιλαδελφεία Πενσυλ- βανίας ΗΠΑ, σήμερον 26 τοῦ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ. ΟΛΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Δ/ΙΕΥΘΥΛΣΙ/Σ .......... ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ ........ ΜΗ ΕΤΗΣ/Α ΣΥΛΔΡΟΜΗ ΤΑ/Η. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΛΔΡΟΜΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μέ πρωτοβουλία τοῦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΓΩΝΙ- ΣΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΑ/ΠΕΛ) καί Τῆς ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΓΩ- ΛΙ/ΙΣΤΩΛΝ (Π.Ε.Α.) ἑκόίδεται σόν μηνιαία έφημε- ρίδα τῶν ΑΓΩΛΙ/ΣΤΩΝ ὁ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ. Γά νά µπορέσει ἡ ἐφημερίόα αὐτή, ἡ πιό γνήσια ἐθνική ἔπαλξις καί Φωνή νά Φέρει σέ πέρας τήν γ/γαντιαία ἀποστολή Της ΕΓΡΑΦΗΤΕ Ρεπορτὰζ τοῦ κ. Χρ. Φρίγγελη µηνός Ιουνίου τοῦ ἔτους 1982, τό ἀπό 24ης συνελθὀν 22ο0ν διετές Συνέδριο τῆς Πανηπει- ρωτικῆς ᾿Όμοσπονδίας ᾿Αμε- ρικῆς καί Καναδᾶ. ᾿Αποφασίζει ψηφίζει 1ον). Τήν συνεχή παρακὀ- λούθηση τοῦ ἐκκρεμοῦντος καί ἀνοικτοῦ ἐνώπιον τῶν τεσ- σάρων ᾿Ὑπουργῶν ἐἔπίτῶν 'Ε- ξωτερικῶν τῶν μεγάλων Δυνάμεων Βορειοηπειρωτικοῦ θέματος. 2ον). Ζητεῖ τήν ἄμεσον ἕ- Φαρμογή τῶν ἀνθρωπίνων ὅὁι- καιωµάτων γιά τόν ἑλληνικό πληθυσμό τῆς Βορ. ᾿Ηπείρου ἤτοι: Α. ᾿Ελευθερίαθρησκευτι- κοῦ συναισθήματος καί ἔπανα- λειτουργία τῶν ἐκκλησιῶν αἱ ὁποῖαι κατηργήθησαν βαναύ- σως ἀπό τοῦ ἔτους 1967, Β. ᾿Ελευθερία ὁιδασκαλί- αν τῆς ἑἐλληνικῆς γλώσσης εἰς ὅλας τάς βαθμίδας τῆς ἕκπαι- δεύσεως. Γ. Τήν ἀπελευθέρωση τῶν πολιτικῶν κρατουμένων ἆ- πό τάς Φυλακάς καίτά στρατό- πεόα καταναγκαστικῶν ἔργων. Δ. Τήν ἐλευθερία ὁιακί- «Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ» (Τό πρωτότυπο κείµενο μέ νεοελληνική μετάφραση) ΣΤΗ σειρά τῶν ἕκδό- σεων τῆς ᾽᾿Αποστολικῆς Διακονίας τῆς ᾿Εκκλησί- ας τῆς ᾿Ελλάδος κυκλο- Φόρησε σέ ἐξαιρετικά Φροντισμένο τόµο «Η Καινή Διαθήκη»: Τό πρωτότυπο κείµενο μέ νεοελληνική µετάφρα- ση. Πρόκειται γιά τήν γνωστή ὡς μετάφραση τῶν Καθηγητῶν τῆς θεο- λογικῆς Σχολῆς τοῦ Πα- νεπιστηµίου ᾿Αθηνῶν ἀειμνήστων Β. Βέλλα, ᾿Αρχιμ. Εὐ. ᾽Αντωνιά- δου, ᾽Αμ. ᾽Αλιβιζάτου καὶ τοῦ ὁμοτ. καθηγ. κ. Γερ. Κονιδάρη, πού κυ- κλοφόρησε ἀρχικά ή Βι- βλική ᾿Ἑταιρεία. Οπως σημειώνει στό προλογι- κό σηµείώμα ὁ Γεν. Δι- ευθυντής τῆς 'Αποστο- λικῆς Διακονίας ᾿Επί- σκοπος ᾽᾿Ανδρούσης κ. ᾿Αναστάσιος, Καθηγη- τής τοῦ Πανεπιστηµίου ᾿Αθηνῶν: «᾿Αποτελεῖ ἰδιαίτερη δωρεά τοῦ Θε- οὔ γιά τόν ἑλληνικό λαό ὅτι ἡ πρώτη καταγραφή τῆς Καινῆς Διαθήκης, τοῦ βιβλίου πού ἄλλαξε τήν ἱστορία τοῦ κόσμου, ἔγινε στήν ἑλληνική. Κα- θώς ὅμως μεταβάλλεται ἡ γλώσσα µας, πολλά τµήµατα τοῦ πρωτοτύ- που κειµένου, ἰδιαίτερα τῶν ἐπιστολῶν, δέν εἶναι πλέον κατανοητά ἀπό τά εὐρύτερα στρώματα τοῦ λαοῦ. Τώρα µάλιστα µέ τήν ἀποκλειστική διδα- σκαλία τῆς ὁημοτικῆς στή στοιχειώδη καὶ µέση ἐκπαίδευση, αὐὑξάνεται ταχύτατα ὁ ἁριθμός ἐκείνων πού χρειάζονται μιά µετάφρασι τῆς Και- νῆς Διαθήκης. Παρακαλοῦμεν συμµπληρώσατε τό κότωθ! δελτίο συνὀρομητοῦ καί στείλετε το στήν ὁιεύ- θυνσιν µας στήν ᾿Αθήνα ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 13 3ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΘΗΝΑΙ/Ι - ΤΗ/Λ. 3606493 ΕΙΝΑ/ 600 ΔΡΑΧΜΕΣ. ΣΤΕΙΛΑΤΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ἡ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙ- -- μαςο τρ νηση ἰδεῶν καί ἀνθρώπων τό- σον ἑντός ὅσο καί ἐκτός τῶν ᾽Αλβανικῶν ὁρίων. Ε.᾿ Ελευθερία ἐπισκέψεως τῶν πατρογονικῶν ἐστιῶν εἰς ὅλους τούς Βοειοηπειρώτας τούς διαβιούντας εἰς οἰονδή- ποτε µέρος τοῦ κόσμου. ΣΤ. Αποκατάσταση τοῦ ὁικαιώµατος τῆς ἐλευθέρας ἑ- πικοινωνίας (τηλεφωνικῆς, τη- λεγραφικῆς καί ταχυδρομικῆς) µετά τῶν ἐἔκεῖ διαβιούντων συγγενῶν µας καί Φίλων. Καί ἀντιστρόφως, ᾽Αλβανίας) Καπεσετσης. 6. Τάς ἀποφάσεις τῆς Γε- ρουσίας τῶν ΗΠΑ ἁπό 17.95.1920 καί 29.7.1946. 7. ᾿Από 21.10.1921 δή- λωση τῆς ᾽Αλβανίας πρός τήν ΚΤΕ καί ἰδιαιτέρως τοῦ ἄρθρου πρώτου αὐτῆς. 8. ᾿Από θ.4.1935 ἀπόφα- ση τοῦ δικαστηρίου τῆς Χάγης. 9. ᾿Από 10.12.1948 ἀπό- Φαση τῆς Γ.Σ. τοῦ ΟΗΕ περί καθολικῆς ὁιακηρύξεως τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. 10. Τήν ἀπό 9.12.1948 ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕΛΛΩΝ μα-καὸ πρῶνναι σφιώοντα 107 ἑλαβΦόαρθτ ο ὁ-- Ο ΕΟΝΙΚΟΣ:ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ « Ι. ΜΕΤ. οσισσσα-- ἀναγγέλλει ὁ ἴδιος πρὸς τὸν Λαὸν τὸ γεγονὸς ΤΟ ΝΥΚΤΕΡΙΜΟΝ ΙΣΙΟΡΙΚΟΝ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ μυ «Νὰ σφίξωµεν τὰ δόντια µας ωσμυππον ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ τοῦ Δεκεμδρίου τοῦ 1940, τότε, πού τό ὄνειρο εὖ ἀρχίσςι νά γίνεται πραηµατικότης, Υιά τήν ἀπελεωθέρωσι τῇ Βορείου ᾿Ηπείρον. ΤΑ αἰτήματα αὐτά στηρί- ζονται! εἰς τάς ἐξῆς συμφωνίας καί συνθήκας τάς ὁποίας καί ἐ- πικαλούμεθα: 1. Τήν από 8.2.1914 δια- κοίνωση τῶν ἓξ τότε μεγάλων δυνάμεων πρός τήν ᾿Ελλάδα. 2. Τό ἀπό 17.95.1914 Πρωτόκολλον τῆς Κέρκυρας. 3. Τήν ἀπό 26.4 1915 συνθήκη µεταξύ ᾿Αγγλίας - Ἱ]- ταλίας - Γαλλίας καί Ρωσίας. 4. Τήν ἀπό 19.7.1919 συμφωνία Τιτόνυ - Βενιζέλου. Ρ, Τήν ἀπό 15.5.1920 ὁι- µερή συμφωνία (Ελλάδος - Σύμβαση τοῦ ΟΗΕ ἐπίτῆς ἆπα- γορεύσεως καί τιμωρίας τοῦ ἐγκλήματος τῆς γενοκτονίας. 11. Τήν ἀπό 7.4.1950 µε- λέτη τῆς Γραμματείας τοῦ ΟΗΕ περί τῆς ἱὶσχύος τῶν ὑπό τῆς κοινωνίας τῶν ᾿Εθνῶν ἀναλη- Φφθεισῶν περί μειονοτήτων δε- σµεύσεων Τούτων τελούντων ἐν ἀναστολῆ. 12. ᾽᾿Από τήν 14.12.1960 σύμβαση τῆς Οὐὑνέσκο κατά τῆς διακρίσεως εἰς τήν ἔκπαί- δευση. 13. ᾿Από 22.11.1966 διε- θνές σύμφωνον ἐκπολιτιστι- κῶν καί ἁστικῶν δικαιωμάτων. ΘΕΛΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ ΠΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ «ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ) Συντακτικήν ᾿Επιτρο- πήν ἀγωνιστῶν Εκδόσεως τῆς εφημερίδας «Ἑ- θνικός Φύλακαο) Λεµμεσόν ᾿Αγαπητοί συναγωνιστές, Στήν ἔκδοσή σας τῆς 19.6.1982 διάβασα τήν ἀνακοίνωση τῆς Παγκύπριας Ἕνωσης ᾽Αγωνιστῶν γιά τήν προστασία καί συντή- ρηση τοῦ ἱστορικοῦ πλοιαρίου« Αγ.Γεώρ- γιος, καθώς καί τή σχετική Ερώτηση στήν Κυπριακή Βουλή τοῦ βουλευτῆ κ. Γ. Παπα- δόπουλου. Νά μοῦ ἐπιτρέψετε νά συγχαρῶ ὅλους ἕ- σᾶς πού ἐνεργεῖτε γιά τήν προστασία καί συντήρηση τοῦ πλοια- ρίου «Αγ. Γεώργιος) καί νά σᾶς δηλώσω ὅτι προσφέροµαι νά συµ- µετάσχω καί Εγώ στήν μου δαπάνη γιά τήν προ- στασία καί συντήρηση τοῦ πλοιαρίου. ΜΕ τήν εὐκαιρία αὐτή νά μοῦ ἐπιτρέψετε Επίσης νά σᾶς πληρο- Φορήσω γιά τήν ἶστο- ρική ἀλήθεια ὅτι τό πλοιάριο πού μετέφερε στήν Κύπρο τόν Διγε- νῆ καί ἐμέ δέν ἦταν τό «Αγ. Γεώργιος ἀλλά τό «Σειρήνοω μέ καπε- τάνιο τόν Χρῖστο Ἔαν- θόπουλο. Τό πλοιάριο «Ἁγ. Γεώργιος µετέ- φερε στήν Κύπρο ὁπλι- σµό καί κατάτήν ἄφιξή του στίς ἀμτές τῆς Χλώ- ρακας τήν 25.1.1955 συνελήφθη μέ τό πλή- ρωμά του καί µαζί μέ τήν ὁμάδα τῆς Χλώρα- κας καί ἐμέ πού πήγαμε νά τό ξεφορτώσουµε καί παραλάβουμε τό φορτίο του. ΜΕ συναγωνιστικούς χαιρετισμούς Σωκράτης Λοϊζίδης. -Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΛΙΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, 24 ΙΟΥΛΙΟΥ, 1957 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 13 - 3ος ὄροφος ΑΘΗΝΑΙ ΤΗΛ. 36064953 “Ὁ στρατός καί ἡ πολεμική τέχνη εἰς τήν ἀρχαία Ἑλλάδα καί τήν Ρώμη. ο” Αθ-ιωκ-κνσ ον... ᾽Αγγειογραφία τοῦ 6ου πΧ. αἰῶνος, δίδουσα Εἰκόνα τοῦ πολέμου καὶ τῶν. Τρώων πέριξ τοῦ πτώματος τοῦ ἥρωος Αχιλλέως. ΄Εξ ἡ κατὰ τὴν. ἀρχαϊκὴν ἐποχήν. Παριστάνει τὸν ἀγῶνα τῶν Ἑλλήνων ἀριστερῶν πρὸς τὰ δεξιὰ τρίτη ἰσταται ὡς ξοηθὸς τῶν Ελλλήνων θεὰ ᾿Αθηνᾶ. ΟΠΩΣ εἰς ὅλους τούς Τομεῖς τοῦ ἐπιστητοῦ, ἔτσι καί εἰς τόν Τοµέα τῆς ὀργανώσεως τοῦ στρατοῦ καί τῆς πολεµ(- κῆς Τέχνης οἱ Αρχαίοι “Ἕλλη- γες ὑπῆρξαν διδάσκαλοι τῆς ἀνθρωπότητας. Ὁ ὁὀπλισμός των, Τόσον ὁ ἐπιθετικός ὅ- σον καί ὁ ἀμυντικός, αἱ πολς- µικαί µηχαναί των καί ἡ πο- λιορκητική ὑπῆρξαν διά τούς ἀρχαίους ἝἛλληνας θέµατα, ἐπί τῶν ὁποίων ἔδωσαν τήν τελευταίαν λέξιν εἰς τός γνώσεις τῆς ἀρχαιότητας. Ἠμπορεῖ νά λεχθῆ, χωρίς ὅ- περβολήν ὅτι οἱ Αρχαϊΐοι Ελ: ληνες ὑπῆρξαν δημιουργοί τῆς στρστιωτικῆς Τέχνης καί ἐπιστήμης, καί διδάόσκα- λοι, ὄχι µόνο τῶν Ρωμαίων, ἀλλά καί τῶν νεωτέβων ἐἑ- θνών. Αἱ εἰδήσεις, Τάς ὁποίας ἔχο- μεν περί Τοῦ στρατού τῶν ἁρ- Χαίων Ἑλληνικῶν πολιτειών, προέρχονται κατά κύριον λόγον ἀπό τούς ἱστορικούς συγγρα: Φεῖς, κυρίως δέ ἀπό τόν Ἡρόδο- τον, Τόν Θουκυδίδην καί Τόν Ξε- νοφῶντα. Ἡ «᾿Ανάβασις» τοῦ Ξενοφῶντος μᾶς παρέχει πολύ. τιµα στοιχεῖα περί τῆς διαρθρώ- σεως τοῦ περσικοῦ στρατοῦ καί τῆς πολεµικῆς Τακτικής τῶν :Περσῶν. Περί δέ τοῦ Ιππικοῦ τῶν ὀρχοίων Ἑλλήνων ὑπάρχε,, Ιδαίτερον β/βλίον τοῦ Ξενοφῶν. τος, ὁ «Ιππαρχικός». Όταν μελετᾶ κανείς τά ἁρ- χαῖα 'Ἑλληνικά συγγράµατα, εὐ- ρίσκεται συχνά πρό ἐκπλήξεων, διότι διαπιστώνει ὁμοιότητας, αἱ ὁποῖαι Τόν κάµνουν πρός στιγ- µήν νάἀ νοµίση ὅτι κατά τίποτε σχεδόν δέν διέφερον οἱ ἀρχαῖοι στρατοί ἀπό τούς σημερινούς εἰς τή ὀργανωσίν των. 'Επί πα: ραδείγματι, οἱ ἀρχαῖοι ᾿᾽Αθηναῖοι εἶχαν σύστημα στρατολογίας, πού ἦταν σχεδὀν ὅμοιον πρός ΕΝΑΣ καθηγητής τοῦ Πανεπι- στηµίου τῆς ᾿Οξφόρδης Έγινε ὁ πρῶτος Βρεττανὸς ἱερέας, πού Χειροτονήθηκε ἑτίσκοπος τῆς Ε- ληνικῆς Ορθόδοξης Ἐκκλησιας, Πρόκειτοι γιὰ τόν δρ. Κάλλι- στο Γουέαρ, ὁ ὁποῖος εἶναι 8εο λόγος καὶ ἔταῖρος τοῦ Κολλι- γίου. Πέμµπροουκ καὶ ποὺ χει ροϊονήθηκε σ᾿ ἐπίσκοπο στόν Ἑλληνικό Καθεδρικό ναό τῆς ᾽Ἁγίας Σοφίας, στὸ Λονδίνο, ἀπό τον ᾿Αρχιεπίσκοπο Θυστείρων καὶ Μ Βρετανίας κ. Μεβόδιο. Σύμφωνα μὲ ἀνακοίνωση τῇ! Βρεττανικῆς Ὑπηρεσίας ἵληρο φοριῶν, ὁ δρ. Γουέαρ ὑπῆρξα Υ'ὁ 16 χρόνια προϊστάμενος τῆς Ελ ληνικῆς ἐκκλησίας στήν ᾿Οξφόρ. δη, Όπως προσιιθεται, ὁ 4θχρο- νος καθηγητής θὰ εἶναι γνωστός Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ - τό σηµερινόν. Ὅλοιοι Αθηήναιοι πολίται ἔπρεπε νά ἐκπληρώνουν προσωπικῶς τή στρατιωτικήν των ὐπηρεσίαν, βάσει τῶν στρα- τολογικῶν καταλόγων. 'Ἡ στρα- τιωτική ὑποχρέωσις τῶν ᾿Αθη- ναίων πολιτών ἦτο διετής. Κατά τό πρῶτον ἔτος ἠσκοῦντο µέσα εἰς τήν πόλιν καί κατά τό δεύτε- ρον ἐξετέλουν ἀσκήσεις µεγά- λων μονάδων ἑκτός τῆς πόλεως, εἰς τήν ᾽Αττικήν, ἤ εἰς Φρουράς τῶν συνόρων. Κατόπιν, ἐπέστρε- Φαν εἰς τά σπίτια των ὡς ἔφε- δροι. Τό ἴδιον συνέβαινεν ἐν και: ρῷ εἰρήνης καί εἰς τάς ἄλλας ἑλ- Ἀπνικάς πολιτείας, ἑκτός βε: βαίως ἀπό τή Σπάρτην. Διότι οἱ Λακεδαιμόνιοι ἦσαν στρατιώται ἀπό τῆς παιδικῆς σχεδόν ἡλι- κίας τών µέχρι τοῦ γήρατος. Μόνο ὅταν τό πνεῦμα τοῦ πα- τριωτισμοῦ ἠμβλύνθη καί ἐπηκο- λούθησαν καί ἄλλα αἴτια, αἱ πο: λιτεῖαι τῆς Ελλάδος ἤρχισαν νά χρησιμοποιοῦν µισθοφορικά στρατεύματα. Συνέβη δέ τότε τό κὠμικὀν, τὸ ὁποίον ἀναφέρει ὁ Δημοσθένης εἰς κάποιον λό- γον του, ὥστε οἱ µέν στρατιῶται νά µεταβαίνουν ὅπου ἠθέλαν ὁ δέ ἀρχηγός των νάἁ τούς ἆκο- λουθεῖ µέ τήν ἀκόλουθον δι- καιοολογίαν: «Τί νά κάµω: Ε- πρεπε νά τούς ἀκολουθήσωῳ, ἐφ᾽ ὅσον εἶμαι ἀρχηγός Των». ᾽Αλλά τότε τήν ἡγεσίαν τῆς 'Ελλάδος τήν εἶχεν ὁ βασιλιᾶς τῶν Μακε- δόνων Φίλιππος. ᾿Εναντίον τοῦ ὁποίου ἐξεφώνησε τόν λόγον του ἐκεῖνον τό πρῶτον Φιλιππι: κόν ὁ Δημοσθένης προς τούς Α- θηναίους, καθώς καί τόσους ἅλ- Άους, µέ τή ἐλπίδα ὅτι θά κατὀρ: θωνε νά ἀναπτερώσει τὸν πα- τριωτισµό των. ᾽Αλλ᾽ οἱ ᾿Αθη: ναῖοι εἶχαν πλέον παρακµάσει... Μία ἄλλη ὁμοιότης τῶν ἀρ: Βρετταυὺς καδηγητής χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος τῆς ᾿Ορθύδοξης Εκκλησίας τώρα σὰν ᾿Επίσκοπως Διῤκκε.ας, πόλη τῆς Μικρᾶς ᾿Ασιας, θα ὐ- πηρετεῖ ὅμως ὡς Βοηθὸς τοῦ Ελ. λπνα ᾿Αρχιεπισκόπου στή Βρετ- ταιίο, Θά εἶναι ἕνας ἀπὸ τούς ἕξι ἐπιοκότους παὺ ὑπηρξτιών ὡς Φοηθοἰ τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπρυ στὶς Βρεττανικὲς χήσους, οι ἄλλοι πέντε. εἶναι Ἕλληνες, Ρῶςσοι καὶ Σέρδο.. Μετὰ τὴ κχειροτόιπση τυυ ὁ ᾿Επίσκοπος Γοιέαρ κεἶπε: «θά συνεχίσω ιὰ διδάσκω στὸ τπα- επιστήµ:ο καὶ νά ὑπηρετῶ τήν Ἑλλληνική κοινότητα στὴν ᾿Οξ- δόρδη, Π. πλειονότης τοῦ πθοι- ἁνίου. μου Ίοθε ἐδῶ κατὰ τίς ῥεκακετίες 1950 καὶ 1960, κυρὶ- ως ἀπὸ τὴν Κὐπρο. Τώρα ἔχου- μφ μιά γενεά ἀϊιβρώπων ποὺ πενιήθηκε καὶ μεγάλωσε ἐδῶ ο’ αὐτή κἡ χώρα. Βρισκόμαστε σὲ ᾽Αποϊελεσματικό ἐμβόλιο κατά τῆς ἡπατίτιδος Β ΗΠΑΤΙΤΙΣ Β -- καὶ οἱ τεράστιοι µολυσματικοὶ κίνδυνοι ποὺ συνεπάγεται - ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ σημαντικὰ προθλήµατα τῆς ἐποχῆς µας. Τώρα ὅμως φαίνεται ὅτι πλπσιάζουµε στὴ λύσπ του μὲ τὴ µορφὴ ἑνὸς δίχως παρε- νέργειες ἀποτελεσματικοῦ ἐμθολίου. Ἡ ἡπατῖτις Β ἀναπτύχθηκε καὶ ἐξαπλώθηκε κατά τρόπο ἆ- πειλητικὀὁ κατά τὶς τελευταῖες δεκσετίες σὲ ὁλόκληρο τό κόσµ”-. Ἐν τῷ μετσξύ ἁ,οκαλώΦθηκον δι” ὀόστνα ἐμβόλια, γεγονός πού δί- κει νέες διοστασεις καὶ δινοτότη- τες στὀν αγώνα κατά τῆς επι- Κινδονης και σ.«χνά θᾳνοτηφότος ούτης ἀποώστειας. Μόνο στήν 6: μοστονδιοκἡ Γερμσοοις ἆστωστσι” νουν κάθε χσόὀνο 20.000 π:2-- από ἠπστίτιδα 8. ν πτοιπτώσεων ἡ εν α δέν ὁδηγεῖ σέ {- : Πτι ώσι ἀσθεντῖς δέν νο:ώ- θο:ν παρά ἑλαφρές µόνον ἐνοχλή: σεις κυρίως ἕνα εἶδος κοπώσ:- ως. Ἔτσι σωχια νοµίζεων ὅτι ε- χουν γὙριππη τοῦ στομάχου καὶ τοῦ πεπτικοῦ συστήµατος καί οἳ- τε κάν ἀντιλαμβάνοντι, πώς πρόκειται γιά µόλυνσι τοῦ ἥπα- τος. Ἡ ἡπατίῖτις στίς περιπτώ- σεις σὐτές ἀναγνωρίζεται συνή- θως τυχαῖα. ἁ- π.χ. ὁ ἀσβενής ὑποθληθει οέ εξέτσσι αἵμοτος. Ἡ µόλυνσι ὅμως μποορεῖ νά πα- ρουσιάση καὶ σ.θασοά συμπτώὠμα- τα µε πυρετό, ἵκτερο καὶ πόνους στίς κλειδώσεις καί τὸ συκῶτι. Οταν ἡ ἠπατίτιδα φθάσει σέ κοί- σιµο στάδιο τότε 3 ὡς 596 τῶν ἀ- σθενῶν πεθαίνουν ἐνῶ κατά κανό- να στά 9056 τῶν περιπτώσεων ἡ ἀρρώστεια θεροπεύεται. Πολλοί ἀπὸ τούς ἀσθενεῖς ---περίπου Ό2ο--- παραμένουν χρονίως ἄο- ρωστοι καὶ πεθαίνουν ἀργότερα ἀπό τήν οἵτία αὐτή. ᾿Ανεξάοτη- τα ὅμως ἀπό τόν θαθµό ἐπικιν- δυνότητας, γεγονός παραμέν:ι ὅτι ἡ ἠπατίτιδα εἶναι κολλητική κοὶ μάλιστα ἀπό τήν ἀθχή τῆς ὐν τά ποῶτα συμπτώµατά ΜΗ. αροώστεια µεταδίδεται ἔ τό αιμα, τὸ σάλιο και τόὸ οπέσοµα. Όλοι ὅσοι ἔοχονται σέ επαφή µέ αἷμα ή ἐκκοίσεις ἑνός αωθώστου, καί Ιδίως ἄτομα ἆσ- Ἑτνικά ἤ μέ μειωμένη ἱκανότητα αντιδράσεως, κινδυνεύουν ἄμεσα νά ποςεσθληθοῦν. ἡ μµετάδοσι εἷ- νοι δυνατή ἀκόμα κα κοτά τήν σεξουαλική ἐπασφή. Χειρούργοι κινδυνεύουν ἀπό τό αἶμα τοῦ ὐ- ποθαλλόμενου σέ ἐγχείρησι ἀσθε- νοῦς, ὁὀδοντίατροι ἀπό τό σάλιο τῶν πελατῶν τους, µικροθιολόγοι κατά τήν ἐξέτασι τοῦ αἵματος. Ἡ ἠπατῖτις κτυπᾶ καί τούς ναρ- κομανεῖς, συγκεκριµένα ὅταν χρη- σιμοποιοῦν ἀκάθαρτες σύριγγες. Ἀκόμα καί µιά ἄρρωστη µητέ- ρα μπορεῖ κατά τήν γέννα νά µε- ταδώση τήν ἡπατίτιδα στό νεο- Ὑνό. Μέχρι σήµερα δέν ὑπάρχει κανένα Φάρµακο καὶ κσµµιά ϐθε- ραπεία πού νά ἀναστέλουν τήν πορεία τῆς ἀσθένειας ἀπό τήν ἐ- νεογό στήν χοόνια φόσι της, πού νά τήν κοθυστεροῦν ἤ καί νά τήν αποθεραπεύσουν. Αὐτό πού µπο- ρεῖ µόνο νά κάνη κάποιος εἶναι νά ἐνισχύη τίς ἀἁμυντικές ἱκανότη- τες τοῦ ὀργσνισμοῦ του καί νά καταπολεμᾶ τυχόν ποοενέργειες. Τό νέο ἐμθόλιο πού ἀναπτύχθηκε στό Πσοίσι, χορηγεῖται τρεῖς Φο- ρές μέ µεσοδιαστήµατσ ἑνός µη- νός. Μετά ἔτος ἀκολουθεῖ ἕνα ἐ- νισχυτικό ἐμθόλιο καὶ κατόπιν ἔ- να ἄλλο µετά πάροδο πέντε ἐτῶν. Γενικά ἐπικρατεῖ ἡ ἄποψι, ὅτι ἡ ἠποτῖτις Β θά πάψη σιγά ο)- λά σταθερά ν᾿ ἀποτελεῖ τό «Φό- 6ητρο2» πού εἶναι σήµερα. Στήν ὁμοσπονδιακή Γερμανία Υίνονται ἐπίσης καὶ πειράµατα µέ ἕνα ἄλλο ἐμδόλιο περίπου τοῦ ἰδίου τύπου. Καὶ τά πτιωάµατα αὐτά ὀδήγησαν σὲ θαυσικά συµπεράσ- µατα ἀναφορικά µέ τήν ἀἆποτε- λεσματικότητα τοῦ ἐμθολίου καί τήν ἔλλειψι παρενεργειῶν, Ἡ ᾱ-- τίδοασι τῶν ἐμθολιοσθέντων ' πῆοξε καλή, Αλλά καὶ στήν πε- ρίπτωσι τοῦ γερμανικοῦ ἐμδο- λίου ὁ µακοός χρόνος παρασκευῆς καὶ ἡ σχετική διαδικασία πού ᾱ- παιτεῖται, καθιστοῦν, γιά τό ἐγ- γύς τουλάχιστον µέλλον, δωναπό µόνο τόν ἐμδολιασμό ἀτόμων πού εἶναι ἐπαγγελματικά ἑκτεθειμένα σέ µόλυνσι, 12 μῆνες ὑπηρεσία στά πλοῖα τοῦ στόλου γιά ὅλους τούς κληρωτούς ναῦτες ΑΘΗΝΑ: 24 Κανένας στρατεύσιµος τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ δέν πρόκειται νά τοποθετεῖται στήν ᾿Αθήνα ἢ στὶς µεγάλες πόλεις ἄν προηγουμένως δέν ὑπηρετή- σει γιά ἕνα χρόνο σε πολεμικά πλοῖα ἢ σε ἀπομακρυσμένες περιοχές. Σχετική διαταγή καταρτί- ζεται ἀπό τό ΓΕΝ καὶ πρόκειται νά τεθεῖ ἀμέσως σ᾿ ἐφαρμογή. Μέ τήν Ἴδια ἔντολή θά λαμβάνεται πρόνοια ὥστε οἱ στρατεύσιµοι στό Ναυτικό νά παίρνουν εἰδικότητες, πού θά τούς ἐπιτρέπουν µετά ἀπό 1όμηνη θητεία στά πλοῖα νά ὑπηρειοῦν στούς τόπους τῆς καταγωγῆςτους, Θά ὁρίζεται ἐπίσης ὅτι οἱ στρατεύσιµοι πού θά ὕπηρε τοῦν σεπολεµικά πλοῖα ὁ᾿ ὅλη τή διάρκεια τῆς θητείας τοις, πέρα ἀπό τήν κανονική ἄδεια πού δικαιοῦνται θά παίρνουν ὡς «δῶρο» καὶ πρόσθετη ἄδεια 26 ἡμερῶν. µονάδων καί εἰς τά ἠθικά αἶτια. Καί αἱ ἠθικαί δυνάµεις τῶν Ρω- µαίων ἦσαν ἡ πειθαρχία καί µία συναίσθησις, πού εἶχε διαµορ- Φφωθῆ εἰς αὐτούς ὅτι δῆθεν ἦσαν ἀνώτεροι, ὄχι µόνον τῶν βαρβά- ρων ἀλλά, καί ὅλων τῶν λαῶν. Κατά τούς πρὠτους αἰῶνας τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας βασική τακτική µεγάλη µονάς ἤ- ταν ἡ «λεγεών» µέ δύναμιν 4.200 πεζῶν στρατιωτῶν καί 300 ἱππέ- ων. Ἐπί Σεπτίµου Σεβήρου (146 -- 211 μ.Χ.) ὁ ἀριθμός τῶν Ρω- μαϊκῶν λεγεώνων ἀνήρχετο εἰς 33 µεγίστης δυνάµεως 6.000 πο- λεμιστῶν ἀπό τούς ὁποίους 5.000 ἦσαν πεζοί καί οἱ ὑπόλοι- ποι ἱππεῖς. Αἱ ἔνοπλοι δυνάμεις τῆς ἀχανοῦς Αὐτοκρατορίας, ἡ ὁποία ἐξετείνετο ἀπό τοῦ Γι- βραλτάρ µέχρι τῆς Μεσοποτα: µίας καί πού περιελάμβανε συ- νολικόν πληθυσμµόν 100.000.000 περίπου κατοίκων, δέν ὑπερέ- βαιναν λοιπόν τούς 200.000 περί- που ἄνδρας. Φωσικόν ὅμως εἶναι νά μᾶς Φαίνεται ἡ δύναμις αὐτή μικρά σήμερον, διότι ἔχομεν συ: νηθίσει µέ τάς µεγάλας κινητο- ποιήσεις τῶν τεραστίων ατρα- τιωτικῶν δυνάμεων, τάς ὁποίας ἐπιστρατεύουν καί τά πλέον µέ- τρια κράτη τοῦ κόσμου σήμερον. Καί ἐπί τοῦ σηµείου αὑτοῦ πρέ- πεινά κάµωμεν µερικάς ἀναθεω- ρήσεις καί νά ἔχομεν ὑπ) ὄψιν μας ὅτι οἱ ἀριθμοί τούς ὁποίους παραθέτουν οἱ ἀρχαῖοι ἱστορικοί συγγραφεῖς πρέπει νά θεωροῦν- ται συχνά ὐπερβολικοί καί µυθώ: δεις. Μόνο ἁπό τῶν νεωτέρων χρόνων καί µάλιστα ἀπό τῆς ἑ- ποχῆς τοῦ Μεγάλου Ναπολέον. τος ἀρχίζει ἡ µαζική στρατολο:- γία καί ἡ ἐμπλοκή πραγματικῶς μεγάλων δυνάμεων εἰς τόν ἀγῶ- να καί εἰς τάς πολεµικάς ἐπιχει- ρήσεις ἐν γένει. Μεγάλου Αλεξάνδρου, μέ τάτε- χνικά µέσα, τά ὁποῖα ἐφευρέθη- σαν, ἰδίως ἀπό τοῦ 4ου π.Χ. αἰῶ- γος. Ὁ Πλούταρχος ἀναφέρει λεπτομερῶς τάς τροµεράς µη- Χανάς, τάς ὁποίας ἐχρησιμοποί- ησεν ὁ Δημήτριος ὁ Πολιορκη- τής διά τήν ἅλωσιν τῆς Ρόδου, κατά τό 305 π.Χ. Ἔκτοτε οἱ ἁρ- χαῖοι στρατοί διέθεταν ἕνα ἁλη- θινόν βαρύ «πυροβολικόν», πού ἡμποροῦσε νά βάλη ἀπό ἀπο- στάσεως 400 καί πλέον µέτρων καί νά καταστρέφει πόλεις ἡ καί νά προκαλεῖὶ πυρκαϊάς µέ βλήμα: τα καί εὐφλέκτους ὕλας. Ημπορεῖ νά λεχθή ὅτι ἡ Ἕλληνι- κἠ τακτική ἠκολουθήθη ἐν παντί ἀπό τὀν Ρωμαϊκόν Στρατὀν περί τοῦ ὁποίου κυριωτάτην πηγήν εἰδήσεων ἔχομεν τόν σωγγρα- Φέα Πολύβιον. ᾽᾿Από τούς Ἕλλη- νας ἐδιδάχθησαν οἱ Ρωμαῖοι ὦ- σαύτως τήν πολιορκητικἠν καί τά ἄλλα τεχνικά µέσα των. Ἑλ- ληνική ἐφεύρεσις ἦταν καί ἡ διά τῶν πυρσῶν στρατιωτική τηλε- γραφία. Αλλά καί ἡ στρατιωτική ἠγε- σία τῶν Ρωμαίων µέχρι τῶν πρώ- των χρόνων τῆς Αὐτοκρατορίας, ἦταν λειτουργία ἀνάλογος πρός τή ᾿Αθηναϊκήν. Ὁ στρατηγὸς ἡ- ταν ἐξ᾽ ἴσου ἀνειδίκευτος καί ἁ- - ναρμµόδιος εἰς τά στρατιωτικά. Ὁ µέγας ρήτωρ Κικέρων, ὁ ὁ-: ποῖος κάθε ἄλλο παρά στρατιω- τικός ἠἦταγ, διετέλεσεν ἐν τού- τοις ἀνθύπατος εἰς τή Κιλικίαν δηλαδή διοικητής στρατιᾶς ὅ- πως καί ὁ Ἰούλιος Καϊσαρ εἰς τ Γαλατίαν. Όσον ἀφορᾶ δέ τάς ἐπιτυχίας τοῦ Ιουλίου Καΐσαρος πρέπει νά ἀποδοθοῦν εἰς τό στρατιωτικὀ του δαιµόνιον καί κυρίως εἰς τή ἱκανότητά του νά γνωρίζει καί νά ἐκλέγει τάχιστα καί µέ ἐπιτυχία τους βοηθούς του, Γενικῶς δέ, ἡ αἰτία τῶν ἐπι- τυχιῶν τῶν Ρωμαίων πρέπει νά ἀποδοθεῖ εἰς τήν εὐελιξίαν τῶν χαίων στρατών πρός τούς σηµε- ρινούς ἦτο τό ὅτι τό πεζικὀν ἀπε- τέλει τό κύριον ὅπλον. Μόνο ἆ- πό τοῦ Μεγάλου ᾽Αλεξάνδρου ἔ- χει νά διαδραμµατίση ἕνα κάπως σπουδαϊῖον µέρος καί τό ἱππικόν, ἀλλά καί πάλιν ἡ συμβολή του ἤ- ταν καθαρῶς βοηθητική καί ἡ ἀ- ποστολή του σαφῶς περιωρι- σμένη. Ἐκει ὅμως, πού δέν ὑπάρχει καµµιά ὁμοιότης μεταξύ τῶν ἁρ- Χαίων στρατῶν καί τῶν σηµερι- νῶν εἶναι τό ζήτημα τῶν ἡγητό- ρων. Οὔτε οἱιἀρχαῖοι Ἕλληνες ἀλλά οὔτε καὶ οἱ Βωμαῖοι εἶχαν στρατηγούς ἤ ἀξιωματικούς ἑξ᾽ ἐπαγγέλματος στρατιωτικούς δηλαδή οἱ ὁποίοινά προήρχοντο ἀπό εἰδικάς σχολάς ὅπως γίνε- ται σήμερον. ᾽Αλλά καί ἡ πολεμµι- κή πεῖρα ἡ εἰς τούς πολέμους σταδιοδροµία καὶ ἡ ἀνάδειξις τῶν στρατηγικῶν ἱκανοτήτων, δέν ἐλαμβάνοντο συχνά ὑπ᾿ ὅ- Ψιν. Εἰς τή Σπάρτην ἀρχηγός τοῦ στρατοῦ ἦταν ὁ Βασιλεύς. Οἱ στρατηγοί τῶν ᾿Αθηνῶν ἦσαν αἱρετοί, ἐκλεκτοί τοῦ λαοῦ, ἑξε- λέγοντο δέ κατά Φυλάς. Τό αὐτό δέ πρόσωπον, τό ὁποῖον ἐξελέ- γετο διά νά διοικήσει µία µεγάλη µονάδα πεζικοῦ, ἐθεωρεῖτο κα: τάλληλον ὡσαύτως διά νά κυ- βερνήση τὀ ἐἑπόμενον ἔτος ἕνα στολο ἀπό εκατό τριήρεις. 'Η ἁρμοδιότης του ἐθεωρεῖτο καί διά τήν µίαν καί διά τή ἄλλη πε- ρίπτωσιν ἡ ἴδια. Ἐξ' ἄλλου, οἱ στρατηγοί, ὡς ἄρχοντες ἐκλε- κτοί τοῦ λαοῦ, ἡμποροῦσαν νά ἁ- νακληθοῦν ἀπό τόν λαό ἀνά πᾶ- σα στιγµήν διά τή παραμικρήν ἁ- Φορμήν καί μάλιστα καί ἐν καιρῶῷ πολέμου, Ὅσον ἀφορᾶ τήν πολιορκητι- κήν, σπουδαῖοι πρὀοδοι ἐση- μειώθησαν ἀπό τῶν χρόνων τοῦ π σοκ σΝ σοδο, -. Τὸ νέο ᾿Ὀλυμπιακὸ Στάδιο τῶν ᾿Αθηνῶν τὸ ἐποῖο ἄνοιξε τὶ σὲ ἀθλητὰς καὶ φιλάθλους. Ἡ ΜΑΛΑΡΗ» ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΜΕΖΕΔΕΣ Κάθε Τετάρτη «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΏΡΑΔΙΕΟ ς πύλες του χθὲς γιὰ πρώτη φορὰ Ὀφτὸν Κλέφτικον Ὀρτύκι -- ᾽Αϕέλια Μέ σπεσιαλιτὲ κυπριακἡ Ἀθλρῶμν πι Χοιρομέρι ποοθλη Λούντζαι πο Λουκάνικο Μουσικὴ - Τραγούδι - Κιθάρα Ζαλατίνα --- | Χα Κυπριακὸ περυθάλλον κ πυπέπις ῳ Κυπριακὴ φιλοξενία Ολοκάσι --- Ραθδιόλες | α Κυπριακὲσ Τιµές{Ιι Σουθλάκια --- Σεφπαλιά ΚΥΡΙΛΠΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΟΣ «7 ΓκΥΖΗ ςΌπιοθεν Φυλακῶν ᾿Αθέρωφ) | | ΣΑΒΒΑΤΟ, 24 ΙΟΥΛΙΟΥ, 1982 ε: Νεκρολούλουδα στόν Κώστα Χ΄΄Κάκου Εὖ δοῦλε ἀγαθέ καί πιστέ εἴσελθε εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου σου. Γιατί πλαστήκαμε στή ζοῦμε Κώστα ἑἐγνώρισες ἀγωνιοῦμε. τους τους. Πόσοι στ᾽ δίνουν ἀπαλήνουν στήσουν παρά Φθαρτά ἀποκτήσουν καί βροῦνε στόμα χῶμα. μείνουν δίνουν. παρουσία μποῦμε εὐχηθοῦμε αἰώνια ἀπόλαυση σ' Σάν τέτοιος κατατάσσεται μ᾿ γῆ καί μάθαμε νά Εσύ γιά πιά ν᾿ Λίγοι κατάφεραν νά δοῦν πιός εἶναι ὁ σκοπός στή σύντομη τούτη ζωή καί ὁ προορισμός ἀλήθεια µάθανε συνέχεια νά ὅλα γιά τόν συνάνθρωπο καί πόνους ν᾿ Πόσοι θελῆσαν θυσαυρόν στόν οὐρανό νά γηΐνα παλάτια ν᾿ Όσοι τά σκέφτηκαν αὐτά στό οὐρανό θά αἰώνια ἀνάπαυση καί δόξα θά χαροῦνε. Γιατί ἀκούεται τρανά ἀπ'᾿ τοῦ Χριστοῦ τό µή θυσαυρίζετε στἠή γῆ πού εἶναι Γῆς καί Παρά µόνο στόν οὑρανό πού ἄφθαρτα θά αὑτούς πού κεῖ τά ἔμπρακτη ὁ Κώστας ὁ Χ΄΄ Κακοῦ γιά µνήµην αἰωνίαν. Εἰθεπολλοίνά µοιάσουµε στό δρόµοσου νά ἀείμνηστε Χ΄᾽΄ Κακοῦ αἰώνια νά χαροῦμε. Στή πρόσκαιρη µας τή ζωή καί μεῖς ἄς ἕργα σάν Σέ Θεάρεστα νά πράττουµε ὅσο ζοῦμε. Κοιμήσου τόν αἰώνιο ὕπνο καί ξεκουράσου τό χῶμα ἄς εν ἀνάλαφρο πού Θ᾽ ἄχεις συν- τροφιά σου Παναγιώτης ᾿Αριστείδου Λεμεσός 14.7.82 'Ἡ 'Ὑπερμείζων Γιά τήν ἀντικανο- νική «Μείζονω) Σύνο- ::δο τῆς Λευκωσίας τοῦ 1973 καί τήν ἁἄρεση τοῦ Παποκαισαρι- σμοῦ, εἶχαν ἄλλοτε ἆ- σχοληθεῖ ἀρκετοί διάσημοι θεολόγοι κληρικοί καί λαϊκοί, μὲ σχετικά συγγράµµατα καί πραγματεῖες καί γνωματεύσεις, ὥστενά µή μένει οὔτε ἡπαραμι- κρή ἀμφιβολία γιά τή ληστρική Μακαριακή ψευδοσύνοδο. Δυστυ- χῶς οἱ θλιβερές ἀντιεκ- κλησιαστικές ἀποφά- σεις τῆς ψευδο- «μείονοο Συνόδου Ὀποῦ 1973 Έχουν ἔπικυ- ρωθεῖ ἀπό τή νέα «Ὕ- περμείζονα καί 'Ὑπερτελῆ» Σύνοδο τοῦ ᾽Απριλίου 1982 πού ἀνάγκασε τόν γὲ- ροντα Μητροπολίτη Πάφου Γεννάδιο νά ὃ- πογράψει τή γνωστή δήλωση-παγίδα, µετα- µέλειας γιά τήν καθαί- ρεση τοῦ Μακάριου, Κατέχουμε τό πρακτι- κό τῆς Συνόδου πού θά παραμείνει ἱστορικό κειµήλιο.... ἁπάτης καί ὑποκρισίας 'Ο γνω- στός θεολόγος- γυμνασιάρχης κ. ᾿Αριστ. Δελήμπασης μὲ τό νἑο του βιβλίο «Αγών ᾿Ορθοδοξί- αο) καί ὑπότιτλο «διά τήν Ἑνότητα καί τήν σωτηρίαν τῆς Κύπρου» κάνει μιά θαυμάσια ἓκ- κλησιαστική ἀνατομία τῆς «ἴρεσης τοῦ Παπο- καισαρισμοῦ καί µιά Συνοδική-Πατερική κριτικὴ τῶν δυό Ψψευ- δοσυνόδων τῆς Κύ- πρου. Ο µελετητής τῶν εργῶν τοῦ κ Δε- λήµπαση, ἀντιλαμβά- νεται πώς ἔχει νά κάνει μέ σπάνιο κα ἄριστο γνώστη τῶν Πατέρων τῆς ᾿Εκκλησίας. Ὁ «Αγών ᾿Ορ- θοδοξίας» δέν εἶναι µό- νο ἀφομοίωση καί Εμπειρία τῶν Πατέρων ἀλλά ταυτόχρονα ἔκ- Φραση τοῦὔάληθινοῦ ᾿Ορθόδοξου ἤθους καί ᾿Ορθόδοξης ὁμολογί- ας καί μαρτυρίας τοῦ συγγραφέα. “Οταν ἄλ- λοι σιγοῦν ἐπιφυλακτι- κά, ὁ κ. Δελήμπασης γίνεται σάλπιγγα ᾿Ορ- θοδοξίας καί «ὁπλίτης τοῦ Πνεύµατοο. Μᾶς διδάσκει πώςἡ ᾿Ορθο- δοξία δέν εἶναι µιά φτηνή καί ἐπιδεικτική θεολογική ὡραιολογί- α τοῦ γραφείου, ἀλλά μαρτυρία καί μαρτύρι- ο. Μέ ἀγάπη Χριστοῦ, Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδης ΕΘΝΙΚΟς ΦΛΑΚΑς ΗΠ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΤΑΝ Η ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ Οἱ ᾿Ισραηλινοί χρησιμοποίησαν τηλεκατευθυνόµενα ἀεριωθούμενα, βόμβες πού δια- σπῶνται καί κατευθύνονται μέ ἀκτίνες λαίηζερ. ΒΗΡΥΤΟΣ (16. 'Ὑπηρεσία) ᾿Η θεαματική ἐπιτυχία τοῦ ᾿Ισραήλ κατά τήν ἔξουδε- τἔρωση τῶν συριακῶν συστοιχιῶν τῶν σοβιετικῆς κατα- σκευῆς πυραύλων ἐπιφανείας-ἀέρος κατά τήν εἰσβολή στό Λίβανο ἦταν τό ἀποτέλεσμα μιᾶς πρωτοφανοῦς τεχνολογι- κῆς ἐπιτυχίας, κατά τήν ὁποία χρησιμοποιήθηκαν ἀερο- σκάφη χωρίς πιλότο καί ἠλεκτρονικά «ἀντίμετρα» πού Εξουδετέρωσαν τήν ἀποτελεσματικότητα τοῦ ἀμυντικοῦ συστήµατος, σύμφωνα μέ στρατιωτικές πηγὲς πληροφορι- ὤν τοῦ Λιβάνου. Λιβανικές στρατιωτι- κὲς πηγές ἀνέφεραν ἐπίσης ὅτι ὅπως πιστεύουν οἱ ᾿ἶσ- βεο» κατευθυνόµενες μὲ συ- σκευές λαίηζερ. ΕΘΝΙΚΟ ΠΑ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟΝ ΦΥΛΑΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ραλινοί χρησιμοποίησαν τά ἀμερικανικῆς κατασκευῆς ἀεροσκάφη ἀναγνωρίσεως τύπου Ε-2ς «χόκεῦ» µιά ἆ- πλούστερη µορφή τοῦ γνω- στοῦ συστήµατος ἱπταμένων ραντάρ ΑΝΑ65 γιά τόν συντονισμό τῆς ἔπι- θέσεως ἐναντίον συριακῶν συστοιχιῶν πυραύλων. “Ὢ- στόσο ἄλλοι ἀναλυτές δέν ἦταν βέβαιοι κατά πόσο τό ἀεροσκάφος «Χόκεῦ» θά μποροῦσε νά χρησιµοποιη- θῇ µε ἀσφάλεια κατά τόν τρόπο πού περιέγραψαν οἱ πηγές. «'Ἡ τεχνολογία εἶναι ὁ νικητής στὀν πόλεμο αὐτό» δήλωσε µιά στρατιωτική πηγή τοῦ Λιβάνου ὑπονο- ώντας ὅτι οἱ ᾿Ισραηλινοί χρησιμοποίησαν τελειότα- τα µέσα κατά τήν ἐπίθεση τους, ὅπως βόμβες πού δια- σπῶνται λίγο πρίν πλησιά- σουν τόν στόχο τους καί προφανῶς «ἔξυπνες βόμµ- “Ἡ ἐπιδρομή πού σύμ- Φφωνα μέ ἀνακοινώσεις τῆς Συρίας πραγματοποιήθηκε μὲ τήν συµµετοχή 90 καί πλέον ἰσραηλινῶν ἀεριω- θουµένων, πρέπει νά προ- κάλεσε σοβαρώτατες ἀνησυχίες, στούς Σύρους καί στούς Σοβιετικούς προ- γραμματιστές γιά τήν μµελ- λοντική χρησιμότητα τῶν πυραύλων «ΦΑΜ-60 πού ἡ- ταν ἐγκατεστημένοι στήν κοιλάδα Μπεκαά τοῦ Λιβά- νου. Κατά τόν πόλεμο τοῦ 1973 στήν Μέση ᾿Ανατο- λήν ἡ Αίγυπτος καί ἡ Συρία χρησιμοποίησαν πυραύ- λους 9ΑΜ-ό μέ ἀξιόλογη ἕ- πιτυχία ἐναντίον τῆς ἰσραηλινῆς ἀεροπορίας καί δημιούργησαν ἕνα προστα- τευτικό ἀντιαεροπορικό πλέγμα γιάτίς ἀραβικέςδυ- νάµεις. Τό ἀντιαεροπορικό αὐ- τό πλέγμα ἦταν ἀνύπαρκτο Παίχτηκε στήν Κύπρο Τουρκική ταινία μὲ τόν χάρτη ο, τῆς Τουρκίας πού περιλαμβάνει τήν Κύπρο --ΤΙΚΑΝΕΙΗ «ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ» Τουρκική ταινία, στήν ὁποία παρουσιάζονται οἵπρω- ταγωνιστές μὲ ἀγγλόφωνα ὀνόματα, καὶ ἡ ὁποία πξ- ρασε ἀπό τήν κυπριακή λογοκρισία, παρουσιάζει τόν χάρτη τῆς Τουρκίας πού περιλάμβανε ἔκτενέστατα καὶ τήν Κύπρον. Γιά τό θἒµμα αὐτό ὁ Πολαµκός Όμιλος «Οἱ Ρίζεο) Λεμεσοῦ Εξέδωσε στὶς6 Ιουλίου τήν ἀκόλουθη ἀνα- κοίνωση - διαμαρτυρία. « ᾿Ενῶ λίγες µέρες μᾶς Χωρίζουν ἀπό τήν µμαύρην ᾿Επέτειο τῆς βάρβαρης Τουρκικῆς εἰσβολῆς καὶ ἑνῶ ἀπό παντοῦ ἀκούγονται µεγαλεπήβολα συνθήματα γιά πατριωτικό φρόνημα καὶ ἀγωνιστική διάθεση, οἱ Ἕλληνες τῆς Κύπρου ύπο- χρεώνονται νά διασκεδά- ζουν µέ Τουρκικές ταινίες. ᾿Ο πολιτιστικός ὅμιλος «ΟΙ ΡΙΖΕΣ» καταγγέλλει συγκε- κριμένα ὅτι κατά τήν ἐβδο- µάδα 3-9 ᾿Ιουλίου 1982 ὁ κινηματογράφος ΓΑΛΑΞΙ- ΑΣ τῆς Λεμεσοῦ παρουσί- ασε τήν κωμωδία ΣΦΑΛΙ- ΑΡΟΚΥΝΗΓΟΙ, ὅπου οἱ πρωταγωνιστές ἐἔμφανί- ζοντα! μέ ἀγγλόφωνα ὁὀνό- µατα καὶ μέ ἀγγλική ὁμιλία, ἦταν ὅμως εὔκολο γιά κάθε θεατή νά διαπιστώση ὅτι ἐπρόκειτο γιά τουρκική πα- ραγωγῆς γυρισμένη στήν Τουρκία καὶ µέ Τούρκους ἠθοποιούς. Σέ µία µάλιστα σκηνή τῆς ταινίας, γυρισμέ- γη σέ κελλί Φυλακῆς, ἐμ- Φανίσθηκε ἔπανειλημμένα καὶ χάρτης τῆς Τουρκίας πού περιλάμβανε εὐκρινέ- στατα καὶ τήν Κύπρο. ᾿Ο πολιτιστικός ὅμιλος «Οἱ ΡΙΖΕΣ» ὑὐψώνει Φωνή διαμαρτυρίας πρός κάθε κατεύθυνση, διότι τέτοιες ἐνέργειες, ἔστω καὶ ἄν δε- χθοῦμε ἔλλειψη κακῆςπρό- θεσης τῶν ὑὐπευθύνων, καλλιεργοῦν πνεῦμα ἔνδο- τισμοῦ καὶ ἀποδοχῆς τῶν τετελεσμµένων καὶ ὐποσκά- πτουν τήν µαχητικότητα τοῦ ἁἀγωνιζόμενου λαοῦ μας». ΟΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙΟ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ “Ο πολιτιστικός ὅμιλος «Οἱ ΡΙΖΕΣ» σύμφωνα με ἀνακοίνωση τουτίµησε δυό µεγάλες προσωπικότητες τῆς Ρωμιοσύνης. Στὶς 9 ᾿Ιουλίου τήν µνήµη τοῦ ᾿Εθνομάρτυρα ᾿Αρχιεπι- σκόπου Κυπριανοῦ ὁ ὁποῖ- ος θυσιάστηκε «ὑπερ πί- στεως καὶ πατρίδοο», καὶ στὶς 13 ᾿Ιουλίου τήν μνήμη τοῦ Φώτη Κόντογλου µεγά- λου ἁγιογράφου καὶ συγ- γραφέα, πνευματικοῦ στυ- λοβάτη τῆς ἙΕλληνοθρό- δοξης Παράδοσης. Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή «Οἱ ΡΙΖΕΣ) ἐπιθυμοῦν νά τονίσουν τό παράδειγµα καὶ τό δίδαγμα πού μᾶς προσφέρουν οἱ δυό ἔξέεχου- σες αὐτὲς καθοδηγητικές μορφές, ἰδιαίτερα στήν ση- µερινή ἐποχή τῆς ἐθνικῆς τραγωδίας, τῆς ἠθικῆς κα- ταπίεσης καὶ τοῦ πνευµατι- κοῦ λαβύρινθου. 'Ο Κυ- πριανός μᾶς κληροδότησε τήν ὑποθήκη τοῦ ἀγῶνα καὶ τῆς θυσίας ὑπέρ τῆς ἔθνι- κῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς ᾿Ορθόδοξης ΓΠστης. Καὶ μᾶς καλεῖ σὲ διαρκῆ ἐγρή- γορση γιά νά βγάλουμε ἀληθινά τά λόγια του, ὅπως μᾶςτά παράδωσε ὁ ἐθνικός βάρδος Β. Μιχαηλίδης «Η Ρωμποσύνη ἕν νά χαθῆ ὄν- τας ὁ κόσμος λείψη». Καὶ ὁ Κόντογλου ἀπ᾿ τό δικό του µετερίζι, ἔδωσε τὀν εἰρηνι- κό ἀγώνα τῆς πνευματικῆς δηµιουργίας, ποῦ εἶναι ἐξ Ἴσου σκληρό καὶ δύσκολο μονοπάτι, γιά ὅσους θέ- λουν νά καταστήσουν βίω- μα δικό τους καὶ τῶν ἀν- θρώπων τους τήν στολή ἀφθαρσίας καὶ τήν πνευµα- τική εὐωδία πού κοσμοῦν τήν κιβωτό τῆς φυλῆς µας, τὴν Ελληνορθόδοξη Ιπα- ράδοση. Είθε ὁ σπόρος πού ἔσπειραν καὶ οἱ δύο νά φυ- τρώση, τό δίδαγµά τους νά καρποφορήση καὶ ὁ ἀγώ- ναςτους νά βρῆ ἄξιους συ- νεχιστές γιά νά γνωρίση ἕνα καλύτερο μέλλον ἡ Πονεμἔνη Ρωμποσύνη. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ᾿Αδέλφια ἀγωνιστές τῆς Π.Ε.Α. καί τοῦ Σ.Α: Π.Ε.Λ. ᾿Αγαπημένη ἐφημερί- δα «Ε.Φ.» Εἶμαι μαθήτρια τῆς Β΄ Λυκείου καί παρακολουθώ τακτικά τὀν «Εθνικό Φύ- λακα», ἡ ἔκδοση τοῦ ὁποί- οὐ μέ ἐνθουσίασε. 'Ο Χριστός πάντα νἆ- ναι μαζί σας, γιά νά σᾶς βο- ηθᾶ στό ἐθνικό σας ἔργο. Ζήτω οἱ ἀγωνιστὲς Ζήτω ἡ Λευτεριά τῆς Κύπρου µας. Μ.Τ. Μαθήτρια Δάσος Αχνας ΛΑΡΝΑΚΑ κατά τίς ἐπιχειρήσεις τῶν ᾿Ἱσραηλινῶν στό Λίβανο. Κατά τή µεγάλη ἔπι- δροµή τῶν ᾿Ισραηλινῶν τήν Τετάρτη 9) Ιουνίου οἱ ἱσραηλινοί ἀνακοίνωσαν ὅ- τι ἐξουδετέρωσαν ὅλες τίς συστοιχίες πυραύλων στήν κοιλάδα Μπεκαά καί κα- τέρριψαν 19 συριακά «Μίγ- κ» κατά τήν ἔπιχείρηση χωρίς ἀπώλειες ἀπό τή δική τους πλευρά. 'Η Συρία ἆ- νακοίνωσε ὅτι οἱ δυνάµεις της κατέρριψαν 19 ἀεριω- θούμενα καί ὅτι ἀντικατέ- στησαν ἀμέσως μερικούς ἀπό τούς πυραύλους πού καταστράφηκαν στή «µεγα- λύτερη ἀερομαχία τῆς ἱστο- ρίας τῆς Μέσης ᾿Ανατολῆς». Λιβανικές πηγές τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, ἀπε- κάλυψαν μερικἒς λεπτοµέ- ρειες τῆς τεχνικῆς πού χρησιμοποίησαν οἱ ᾿Ίσραη- λινοίγιά νά πλήξουν τίς συ- στοιχεῖες πυραύλων ἐνῶ ἔμπόδιζαν τούς πυραύλους νά καταρρίψουν τά ἐπιτιθέ- µενα ἀεριωθούμενα. Οἱ Ἱσραηλινοί κατά τίς Ἴδιες πηγές ἔστειλαν πά- νω ἀπό τήν κοιλάδα Μπε- καά μικρά ἀεριωθούμενα χωρίς πιλότο σάν- προπομπούς τῶν ἀεριω- θουµένων τους. Οἱ πύραυλοι 5ΑΜ-6 πού εἶναι τοποθετημένοι πάνω σέ εἷ- δικά μετασκευασμένα τάν- κς καὶ ἔχουν ἀκτῖνα δράσεως 35 χιλιομέτρων δι- αθέτουν ἕνα περίπλοκο σύ- στηµα κατευθύνσεως καί στοχεύσεως µέσω ραντάρ, μὲ χρησιμοποίηση ἑνός συνδιασμοῦ ραδιοσυχνοτή- των, σύμφωνα μέ τήν γνω- στή ἐπιθεώρηση «Τζαίημς Ρούϊῖπονς Σύστεµο». Ὅταν οἱ Σύροι κατέἐρ- ριψαν τά χωρίς πιλότο ἰσ- ραηλινά ἀεριωθούμενα οἱ ᾿Ἱσραηλινοί κατόρθωσαν νά προσδιορίσουν τή ραδι- οσυχνότητα πάνω στήν ὁ- ποία πύραυλοι. Δύο κύματα ἰσ- ραηλινῶν ἀεριωθουμένων ἐπετέθησαν κατόπιν ἔναν- τίον τῶν συστοιχιῶν πυραύ- λων, ἀφοῦ προηγουμένως εἶχαν λάβει εἶδικά «ἀντίμε- τρα», γιά τά ὁποῖα δὲν ῥ- πάρχουν λεπτομερεῖς πληροφορίες, βάσει τῶν ραδιοσυχνοτήτων πού εἷ- χαν ἐντοπίσει, ὥστε νά κα- ταστρέψουν τήν εὐστοχία τῶν πυραύλων. Τά ἀντίμετρα αὐτά ἕ- δωσαν στά ἰσραηλινάάερο- σκάφη τή δυνατότητα νά «προκαλέσουν σύγχυση» στά συστήµατα καθοδηγή- σεως τῶν πυραύλων οἱ ὁ- ποῖοι στάθηκε ἀθύνατο νά πλήξουν τούς στόχουςτους ἀπό τή στιγµή τῆς ἐκτοξεύ- σεως τους κατά τῶν ἀεριω- θουµένων. Δημοσιογράφοι εἶδαν ἀρκετά ἀπό τά χωρίς πιλό- το ἰσραηλινά ἀεριωθούμε- να νά πετοῦν πάνω ἀπό τήν κοιλάδα Μπεκαά τίς μέρες πού προηγήθηκαν τῆς µε- γάλης ἀεροπορικῆς ἔπιδρο- μῆς. Ἴσως τά 19 ἰσραηλινά ἀεριωθούμενα, πού ἰσχυρί- ζεται ὅτι κατέρριψε ἡ Συρία νά εἶναι µερικά ἤ ὅλα τά τη- λεκατευθυνόµενα μικρά ἀε- ριωθούμµενα πού ἔστειλαν οἱ ᾿Ισραηλινοί. Δέν ἀποκαλύφθηκε ὁ τύπος τῶν τηλεκατευθυνο- μένων αὐτῶν ἀεροπλάνων, ἀλλά εἶναι γνωστό ὅτι ὁ πλέον κοινός τύπος τηλε- κατευθυνοµένου ἀεροσκά- Φους πού χρησιμοποιεῖ ἡ ἰσραηλινή ἀεροπορία εἶναι ἕνα ἰσραηλινό ἀντίστοιχο τοῦ ἀμερικανοῦ Φάϊρμπι. Κατά τίς ἐκτιμήσεις τῶν εἷ- : δικῶν δέν ὑπάρχειτίποτετό καινούργιο στή χρησιµο- ποίηση τηλεκατευθυνομέ- νων ἀεροσκαφῶν ἐφοδιασμένων μέ εἰἶδικές κάμερες σάν «δόλωμα» γιά τούς πυραύλους. Τό περασμένο καλο- καίρι στή διάρκεια ἴσραηλι- νῶν ἐπιθέσεων ἔναντίον παλαιστινιακῶν θέσεων στό Νότιο Λίβανο ἡ Συρία εἶχε ἀνακοινώσει ὅτι κατέρ- ριψε τουλάχιστον ἕξη ἴσρα- ηλινά ἀεροπλάνα χωρίς πιλότο. Τό ᾿Ισραήλ εἶχε ἆᾱ- πειλήσει τότε ὅτι θά κατα- στρέψη τίς συστοιχίες πυραύλων πού εἶχαν ἔγκα- τασταθεῖ στήν κοιλάδα Μπεκαά τόν ᾽Απρίλιο τοῦ 1981 µετά τήν κατάρριψη δύο συριακῶν ἑλικοπτέρων ἀπό ἰσραηλινά ἀεριωθούμε- να. “Ο ἀγωνιστὴς κ. Θέμις Γιάγκου τόνισε: Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΟΣΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ Νὰ θωρακιστεῖ ἡ Κύπρος καὶ νὰ Ενωθεῖ ὁ Ἑλληνισμός α ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 1974 ΤΕΛΕΣΑΝ Σ.Α.Π.Ε.Λ. καὶ Π.Ε.Α. Τελέστηκε τὴν περασμένη Κυριακὴ στὸν “Γερὸ Λαὸ ΄ Αγίου ᾿Ελευθερίου Λεμεσοῦ, ἀπὸ τὴν Παγκύπρια Ἔνωση ᾽Αγων/στῶν (Π.Ε.Α.) καὶ τὸν Σύνδεσμο ᾽Αγωνιστῶν Πόλεως καὶ ᾿Επαρχίας Λεμεσοῦ {Σ.Α.Π.Ε./Λ.), μνημόσυνο ύπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τῶν ὑπὲρ πατρί- ὅος πεσόντων κατὰ τὴν 15η ᾿Ιουλίου καὶ 20η ᾿Ιουλίου 1974. ᾿Επιμνημόσυνο λόγο ἐξεφώνησε ὁ ἀγων!ι- στὴς κ. ΘΕΜΙΣ ΓΙΑΓΚΟΥ, µέλος τῆς Ἔκτελε- στικῆς ᾿Επιτροπῆς τοῦ Σ.Α./Π.Ε./. ᾿Η ὁμιλία λειτουργοῦσαν οἱ ἰ τοῦ κ. Θ. Γιάγκου ἔχει ὡς ἐξῆς Τιμοῦμε σήµερα τὴ µνήµη τῶν ἡἠρώων καὶ μαρτύρων τῆς πρόσφατης ἱστορίας τῆς Κύπρου. Τι- μοῦμε εἷς µνήµη τῶν ἐθνικῶν ἁγωνιστῶν τῆς Κυπριακῆς ἐλευθερίας ποὺ ἔπεσαν ἀπὸ τῆς Ίδης Ιουλίου καὶ κατὰ τὴν Τουρκικὴ 'εἰσβολή, τῶν παλληκαριῶν ποὺ πρότα- ξαν τὰ στήθη τους, ύπε- ρασπιστὲς τῶν πιὸ ἀγνῶν ἰδανικῶν τῆς Φυλῆς µας. Αξιοι συνεχιστὲς τῆς ἕν- ὅοξης ἐποποίας ποὺ χά- ραξε γιὰ νὰ συνεχίζεται ἀκόμα, ὁ ᾽Αρχηγὸς Δι- ΓΕΝΗΣ. Καὶ ποὺ θᾶχει τέρµα της τὴν ἀνάπαυση στὶς ἁγκάλες τῆς Μητέρας ᾿Ελλάδας, Χαράματα Ίδης Ιουλίου 1974, ἕνας λαὸς καταπατηµένος καὶ διωγµέ- νος, βρίσκεται συµπαρα- στάτης στὴ Μάνα ᾽Ελλά- δα, τὴν ὁποία ἡ ὕπουλη διεθνὴς διπλωματία, ἁπο- πειράθηκε νὰ ἐκδιώξει ἀπὸ τὴν Κύπρο, γιὰ νὰ ἀφήσουν τὸ νησί µας ξέ- Φραγο ἁμπέλι, στὶς ὁρέ- ξεις τοῦ ᾽Αττίλα. Εμελλε ὅμως ἡ προδοσία νὰ παί- ξει καὶ πάλι τὸν ἐπάρατο λόγο της καὶ χάρις στὴν ἐπαναφορὰ τῶν πολιτικῶν στὴν ᾿Ελλάδα, ἡ Κύπρος ἀφήνεται ἀνυπεράσπιστη. Καὶ νὰ τὸ ἀποτέλεσμα. Χαράματα 20ης ᾽Ἱουλίου 1974 τὸ κοκκινό- Φεσο Τουρκικὸ ἁσκέρι σκορποῦσε τὴν κατα- στροφὴ καὶ τὸν θάνατο στῆς Κύπρου µας τὰ βό- ρεια µέρη, ἀπειλώντας νὰ κάνει πυροτέχνηµά του, τὴ γῆ ποὺ χιλιοτραγουδή- θηκε καὶ ποτίστηκε, σπι- Θαµμή, σπιθαμὴ μὲ αἷμα ἑλληνικό. Λίγοι ὅμως, μὲ λίγα µέσα. ᾿Οο ἐχθρὸς ὕπουλος καὶ Φορτωμένος σὰν ἁστακός, χρησιµο- ποιώντας σύγχρονο ἔξο- πλισµό, κατάφερε μὲ τὴν ἀνοχὴ τῆς λεγόμενης πο- λιτισµένης ἀνθρωπότητας, νὰ σκλαβώσει τὴ γῆ τῆς Λευτεριᾶς, τὸ ἀκραῖο κομμάτι στὸ σύνολο τοῦ ᾿Ελληνισμοῦ. Θαρραλέοι ὅμως οἱ λίγοι μαχητές, οἱ ὑπερασπιστὲς τῆς 'Ελλη- νικῆς κληρονομιᾶς, γεν- ναῖοι στὸ πνεῦμα καὶ στὴ Ψυχή, ἀποδείχτηκαν ήρω- ες στὴ µάχη καὶ ἔδωσαν τὴ ζωή τους ὁλοκαύτωμα στὸν βωμὸ τοῦ ἐθνικοῦ χρέους, προασπίζοντες μξ αὑταπάρνηση καὶ ἀρετὴ τὴ µικρή µας πατρίδα. Με τὸ προγονικὸ σύνθημα «Ελευθερία ἤ θάνατος», οἱ ἡρωϊκοὶ ἐθνοφρουροὶ καὶ οἱ ἐθελοντές, βάδισαν ἀλύγιστοι καὶ ἀποφασι- στικοί, στὸ ὀρόμο τῆς τι- μῆς καὶ τοῦ καθήκοντος. Καὶ ἔγιναν ὁλοκαύτωμα καὶ βωμός, θυσία καὶ ἠρωϊσμός, ἀρετὴ καὶ ἀν- θρωπισμὸς καὶ ἔγραψαν «μὲ τῆς καρδιᾶς τους τὸ πύρωμα καὶ μὲ τὸ αιμα» τὸ νεώτερο ἔπος τῆς Κύ- πρου. Πρὶν ὀκτὼ Χρόνια, στὴν γαλάζια γωνιὰ τῆς Κυπριακῆς γῆς, λίγοι γεν- ναῖοι ὕψωσαν αιματηρὸ τὸ λάβαρο τῆς ᾿Ελευθε- ρίας, γιὰ νὰ τὸ ρίξουν χέ- ρια ἀλλόθρησκα καὶ νὰ τὸ καρφώσουν καταγῆς, στὴν παραλία τοῦ Πέντε- Μίλι, τὸν καταραµένο τό- πο τῆς ἀποβίβασης. ᾽Απὸ τὸν ἀέρα, τὴ θάλασσα καὶ τὴ ξηρά, σφυροκοπεῖτο τὸ νησί µας. ᾿Η προδοσία ἄνοιξε τὶς κερκόπορτες τῆς Κερύνειας καὶ ὁ ᾿Ελ- ληνισμὸς τῆς Κύπρου βρέ- θηκε νὰ παλεύει στὰ µαρμµαρένια ἁἀλώνια μ᾽ ἕνα χάροντα, ἕνα Γολιάθ. Καὶ µαζί µας καὶ οἱ Ελ- ληνες ἀξιωματικοὶ καὶ ὁπλῖτες τῆς ΕΛΔΥΚ ἔχυ- σαν τὸ αιμα τους, γιὰ νὰ ποτίζει καὶ ν΄ ἀνανεώνει τὶς ρίζες τῆς 'Ελληνικῆς µας παράδοσης καὶ τῆς πίστης µας στὶς ἀξίες τοῦ ᾿Ελληνοχριστιανικοῦ πο- λιτισμοῦ. Τὸ αιμα τῆς θυσίας τῶν Ελλήνων ἀξιωματι- κῶν καὶ ὁπλιτῶν τῆς ΕΛ- ΔΥΚ, ἐκφράζει τὴν ἕμ- πρακτη ἁγάπη τῆς ᾿Ελλά- ὅας πρὸς τὴν Κύπρο καὶ τὴν ἔνεργὸ συμµπαράστα- σή της στὸν ἁγώνα µας γιὰ μιὰ καλύτερη ἐθνικὴ αὗριο, ποὺ θὰ ξημερώσει θριαμβευτὴς ὁ οὐὑρανὸς καὶ θὰ χαιρετᾶ τὴ Γαλανό- λευκη, ρίχνοντας κεραυ- νοὺς κατὰ τοῦ βάρβαρου κατακτητῆ. Δὲν μπορεῖ νὰ μείνει μοιρασμένη ἡ πατρίδα μας. Δὲν μπορεῖ ἡ γῆ τῶν πατέρων µας, τὰ χωριὰ καὶ οἱ πόλεις µας νὰ µολύ- νονται ἀπὸ τὸν Τοῦρκο. 'Ο ἀγώνας γιὰ Λευτεριά, Δικαιοσύνη, Δίκαιο, συνε- Χίζεται. Καὶ θὰ συνεχίζε- ται μέχρι ποὺ ἡ γλυκειὰ Μάνα ᾿ Ελλάδα, ἁγκαλιά- σει στοργικἁἀ καὶ τὴν τε- λευταία ἀκροθαλασσιὰ τῆς Κύπρου µας. Δυστυχῶς ὅμως, ἡ διχόνοια κυνηγᾶ μὲ λύσ- σα τὸν λαὸ µας. ᾿Ενωμέ- νοι καὶ ὁμονοοῦῶντες οἱ Ἕλληνες ὁημιούργησαν μιὰ ἕνόδοξη Ἱστορία καὶ γνώρισαν δόξα καὶ θρί- αμβο. Διηρεμένοι γνωρί- σαµμε τὶς μεγαλύτερες συμφορὲς τῆς µας καὶ Πρωτοφανεῖς ἐθνικὲς ταπεινώσεις. Γνω- ρίσαµε τὴν πικρὴ γεύση τῆς σκλαβιᾶς, τῆς προ- σφυγιᾶς. Μὲ δεκάδες νε- κρούς, περιμένοντας ἁκό- μα τὸ γυρισμὸ ἀγαπημέ- νων προσώπων ποὺ ἀγνοοῦνται ἔδῶ καὶ ὀκτὼ χρόνια. Κι ὅμως, οἱ περισσό- τερο! νεκροὶ, ξεπήδησαν γιὰ ἄλλη μιὰ Φορὰ τὸν μαῦρο Ιούλιο τοῦ 1974, µέσα ἀπὸ τὶς τάξεις τῶν ἀγωνιστῶν. Πολλοὶ εἶναι ἀπ᾿ αὐτοὺς ποὺ ἀντρειώ- θηκαν μὲ τὸν ᾿Αρχηγὸ Στρατηγὸ Γρίβα-Διγενῆ, ὅταν ἡ Ε.Ο.Κ.Α. ρεζίλευε καὶ συνέτριβε μιὰ αὐτο- κρατορία. Αλλοι εἶναι παιδιἁὰ τους. Νεαρὰ ἀμού- στακα παιδιὰ ποὺ γαλου- χήθηκαν μὲ τ' ἀθάνατα ἰδανικὰ τῆς φυλῆς µας. Καὶ ἔρχονται οἱ µεγά- λοι ἀπόντες τῶν ἀπελει)- θερωτικῶν µας ἀγώνων, ἔρχεται ἡ Κομμουνιστικὴ Φάρα, νὰ διεκδικήσει δά- Φνες καὶ τρόπαια, καὶ νὰ μολύνει τὴ µνήµη καὶ τὴ θυσία τῶν ἀντρειωμένων τοῦ 1955-59, τοῦ 1963- 67 τοῦ 1974. Ερχεται σήµερα τό προδοτικό καὶ θρασύδειλο ΑΚΕΛ, νὰ, σγείρει ζιζάνια διχό- νοιας, νὰ ζητοῦν τὴν κε- Φαλὴ τῶν ἁγωνιστῶν «ἐπὶ πίνακι», ἀντὶ νὰ σκύβουν καὶ νὰ χλωμιάζουν ἀπὸ ντροπή. Καὶ ὅλα αὑτά, ἐνῶ οἱ Τοῦρκοι «τ᾽ ἁδέλ- Φια τους», ὅπως τ᾽ ἁπο- καλοῦν στὰ γελοία συλ- λαλητήριά τους, ἀπειλοῦν νὰ πάρουν ὅλη τὴν Κύ- προ. ᾿Απειλοῦν νἁ ἐέξα- λείψουν κάθε ᾽Ελληνικὸ Πολιτισμὸ ἀπὸ τὸ νησί. ᾿Η ἁγωνιστικὴ παρά- ταξη τῶν ἐνωτικῶν, ἦταν καὶ θὰ παραμείνει στὴν πρώτη γραµµή, σ᾿ ὅλα τὰ ἐθνικὰ µέτωπα, πιστὴ στὴ Φωνὴ τῆς ᾿Ελλάδας, ποὺ καλεῖ γιὰ ἑνότητα καὶ συ- στράτευση, ποὺ καλεῖ γ΄ ἄγρυπνο µάτι στὴν πρώτη γραµµή. Εἴναι καθῆκο καὶ ἱερὸ χρέος ὅλων ὅσων ἀγα- ποῦν αὑτὴ τὴ µικρὴ ᾿Ελ- ληνικὴ γωνιά, νὰ ἐργα- στοῦν γιὰ ν΄ ἀνοίξει ὁ φά- κελλος προδοσίας τῆς Κύ- πρου, νὰ θωρακιστεῖ ἡ Κύ- προς καὶ νὰ ἐἔνωθεῖ ὁ ᾿Ἑλληνισμός. ἱστορίας Σελίδα 5 ΔΥΣΜΕΝΗΣ Η ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΗΚΩΝ ΚΑΤΑΔΙΕ{ΣΝ ᾿Από καιροῦ εἰς καιρόν, βλέπουν τό φώς τής δηµοσιότητος ὁρισμένες δηλώσεις ἐπισήμων οχε- τικά μέ τήν µεταχείρηση τῶν καταδίκων στίς κεν- τρικές Φυλακές. Σκοπός µου δέν εἶναι νά ἀναξέσω τώρα το ἀπώτερον παρελθόν κατά τό ὁποῖον οἱ νῦν πολιτικοί κατάδικοι ὑπέστησαν ἀπάνθρωπον µεταχείρησιν, διότι αὐτή εἶναι µιά ἄλλη ἱστορία καί ἕνας ἄλλος φάκελλος. ᾿Εχρησιμοποίησα τόν ὅρον «πολιτικοί κατά- δικοι», παρά τήν ἔντονον διαφωνίαν τοῦ Κυπρια- κοῦ κατεστημένου, σύμφωνα μέ τό ὁποῖον, δέν ὑπάρχουν πολιτικοι κατάδικοι στές Κεντρικές Φυ- λακές. Όταν ὅμως πρόκειται, οἱ «λεγόμενοι πολι- τικοί κατάδικοι - ὅπως Έλεγε καί ὁ πρώην Κυβερνητικός ᾿Εκπρόσωπος κ. Μιλτιάδης Χρι- στοδούλου ὁ ὁποῖος ἔτυχε νά τούς γνωρίση κατά τήν «διέλευσιν» του ἐκ τῶν Κεντρικῶ» Φυλσκῶν - νά ζητήσουν νά τούς δοθοῦν τά Ίδια εὐεργετήματα μέ τούς κάθε λογῆς κλέφτες καί παγαπόντες, τότε μετατρέπονται διά τῆς μαγικῆς ράβδου, σέεπολιτι- κούς κατάδικους. Εἶναι καί θά παραµείνη στήν ἱστορίαν τῶν λα- ῶν τό Κυπριακόν κατεστημένον, ὡς παράδειγµα δι᾽ ἀποφυγήν. Γιατί πραγματικά εἶναι γιά νά διερωτᾶται κα- νείς. Οταν αὐτοί πού καταδικάσθησαν δι᾽ ἀνα- τροπήν τῆς Κυβερνήσεως Μακαρίου τό 1974 δέν εἶναι πολιτικοί κατάδικοι, τότεποιοίπρέπει νά θε- ωροῦνται πολιτικοί κατάδικοι Διατυμπανίζουν οἱ ἁρμόδιοι ὅτι ὅλοι οἱ κατά- δικοι τυγχάνουν Ίση µεταχειρίσεως. Ας μᾶς ποῦν ὅμως ἔστω καί ἕνα κατάδικον ἀπό αὐτούςπού οἳἵ- διοι ὀνομάζουν «λεγόμενους πολιτικούς καταδί- κους, πού ἔπωφελήθη ἀδείας δι᾽ ἐπίσκεψιν τῆς οἰκογενείας του ἤ πού ἐπωφελήθη τοῦ συστήµατος Εεξωϊδρυματικῆς ἀπασχόλησις. Γνωρίζη ἡ Διεύθυνσις τῶν Φυλακῶν ὅτι πολ- λοί ἀπ᾿ αὐτούς µέ δετῆ παραμµονήν στάς Φυλακάς, καί Εργατικοί εἶναι καί ἀρίστην διαγωγήν Επέδει- ξαν καί τούς ἀπομένη µόνον τό 1/10 τῆς ποινῆς των διά ν᾿ ἀποφυλακιστοῦν καί ἐντούτοις ἐπειδή κατατάσσονται στόν κατάλογον τῶν «λεγομένων πολιτικῶν καταδίκων» τυγχάνουν δυσμενοῦς µε- ταχειρήσεως. Σημειοῦται ὅτι ἔτυχαν τοῦ εὐεργετήματος τῆς ἐ- ξωϊδρυματικῆς ἀπασχολήσις, πρόσωπα καταδι- κασθέντα εἰς θάνατον δι᾽ ἀποτρόπαιους φόνους. Οἱ πολιτικοί ὅμως κατάδικοι πρέπει νά ἐξοστρα- καστοῦν, σύµφωνα πάντοτε μέ τό κατεστημένον. Εἰς Ερώτησιν τοῦ ἀκροατοῦ Κύπρου Σπύρου ἐκ Δασουπόλεως στήν ἐκπομπήν «Γύρω στό µικρό- Φωώνο» τήν 2.12.1981 γιατί δέν δίδεται χάρι σ᾿ ἔ- κείνους πού ἔχουν καταδικασθῆ γι ἀδικήματα κατά τοῦ κράτους, ἀφοῦ µερικοί ἐξ αὐτῶν ἐπέδει- ολύ καλή διαγωγή, ὁτότε Υπουργός Δικαι- ς κ. Α. Δημητριάδης ἀπάντησεν «Εχει ς ὁ ἀκροατής». Βλέπετε, 'Ὑπουργός εἶναι, ὅτι λέγει. Λάθος καί μάλιστα ξσκεμμένον ἔχει ὁ τότε 'Ὑπουργός. Ας μᾶς πῆ ὅμως, εἴτε αὐτός εἴτετό 'Ὑπουργεῖ- ον Δικαιοσύνης, σὲ ποῖον πολιτικόν κατάδικον ἔ- δόθη χάρις τά τελευταῖα 5-6 χρόνια Στήν Κύπρον ὑπάρχει ἕνας κατ εὐφημισμόν Παγκύπριος Σύνδεσμος) Ανθρωπίνων Δικαιωμά- των, ὁ ρόλος τοῦ ὁποίου Φαίνεται νά εἶναι διακο- σµητικός. Γιατί ὅταν στό παρελθόν ἠγέρθη θύελλα διαμαρτυριῶν γιά τὲς συνθῆκες κρατήσε- ὡς τῶν πολιτικῶν καταδίκων στές Κεντρικές Φνυ- λάκες, ὁ Σύνδεσμος ἔδικαίωσε τήν Φήµην του. ὌΕγινεν ἀφωνότερος ἰχθῦος. Εάν μᾶς ποῦν ὅτι δέν ενδιαφέρονται γιά πολιτικούς καταδίκους. Φέτος ὅμως, λέγεται ὅτι εἶναι «Ἔτος γιάτά ἀν- θρώπινα δικαιώµατα». Ας ἐνδιαφερθῆ ἔστω καί τώρα αὐτός ὁ Σύνδε- σμος. Κραυγαλέα ἀνισότης ὑπάρχει καί στήν περί- πτωσιν τοῦ πολιτικοῦ κατάδικου Κυριάκου Κουπ- πῆ, πού πάσχει ἀπό σοβαρήν ἀσθένειαν. 'Ο Μιλτιάδης Χριστοδούλου, ὀρθῶς ἀπελύθη ὡς ἆἀ- σθενής. 'Ο Κουππῆς ὅμως ὁ ὁποῖος ἔξέτισε τά 12/13 τῆς ποινῆς του, γιατί δέν ἀπολύεται Γιά νά προστεθεῖ ἀκόμη ἕνα πλακάκι στόµµω- σαϊκό τῶν Συνδέσμων γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώ- µατα ἱδρύθηκε πρόσφατα στήν Κύπρο, παράρτημα τῆς Διεθνοῦς ᾽ Αμνηστίας, ἡ ὁποία στό παρελθόν μέ ἀνακοίνωση της πού Εδηµοσιεύθη στόν κυπριακόν τύπον, τήν 11.2.82 μᾶς ἔλεγε καί τά ἑξῆς φαιδρά (..... δέν υἱοθετεῖ τήν ἄποψη ὅτι ὑ- πάρχουν στήν Κύπρο πολιτικοί κρατούμενοι). ᾿Α- κουσον ἄκουσον! καί μεῖς νοµίζαμε ὅτι ὑπῆρχαν. ᾿Επιδιώκει ἀκόμα λέγει, αὐτή ἡ Διεθνής άμνη- στία ταχεῖες δίκες γιά ὅλους τούς πολιτικούς κρα- τουµένους. Γιά σκοπούς ἀρχείου καί στατιστικῆς τήν Πληροφορῶ ὅτι ἡ δική τῶν «Ἴρτοῦ Αγίου Τύχω- να μόλις τήν 29.4.82 τέλειωσεν, ἀφοῦ διήρκεσεν 4 1/2 χρόνια. Η μήπωςἑἐπειδή ἡ δίκη ἦταν γιάτάγε- γονότα τῆς Ίδης ᾿Ιουλίου 1974: ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ Καταδικάζεται τό Ισραήλ 'Ἡ Ἑλληνική ᾿Ορθό- δοξος Χριστιανική ᾿Αδελ- φότης «Μ. ᾿ Αθανάσιος) Εξεδωσεν τήν πιό κάτω ἀνακοίνωση. ΕΣ. ὁ ἄνθρωπος ρομπότ! παν ΤΟΜΙΟ, -- Οἱ «ἄνθρω ποι ρομπότ» έρχονται! Καί µά. λιστα ρομπότ πού ἔχουν µά τια, πόδια καί χξρια. ρομπότ πού μοιάζουν µέ κανονικούς ἀνθρώπους, ἔχουν ἀντίληψη καί ἀνθρώπινες λειτουργίες, «Καταδικάζοµε μέ βδε- λυγµία τήν ἀπάνθρωπη γενοκτονία πού τό σιωνι- στικό κράτος τοῦ ᾿Ισραήλ ἐφαρμόζει συστηματικά ἐναντίον τοῦ μαρτυρικοῦ Παλαιστινιακοῦ λαοῦ. Προσευχόµεθα ἰδιαιτέρως γιά τίς χιλιάδες ᾿Ορθοδό- ξους ἀδελφούς Παλαιστινί- ους πού σταυρώνονται ἀπό τούς σταυρωτές τοῦ Χρι- Τό πρωτότυπο αὐτῆς τῆς νέας «ἀνθρώπινηος» γενιᾶς ρομπότ, κατασκευάστηκε ἀπό μιά - τί ἄλλο: Ιαπωνική ἑταιρεία ἠλεκτρονικῶν ἔφαρ. μογῶν, τήν «Σουμιτόμο ᾿Ελέ κτρικ», ἡ ὁποία ἔδωσε χθές στήν δημοσιότητα, µερικά ἀπό τά τεχνικά χαραχτηριστι- κά τοῦ δηµιουργήµατος της Θὰ συνεχίσουν τὶς πυρηνικὲς δοκιμὲς οἱ ΗΠΑ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, ᾿Ιούλιος Ιδιαίτερη 'Ὑπηρεσία- 'ΟΠρό- εδρος Ρήγκαν ἀποφάσισε νὰ μὴν ἐπαναλάβει τὶς διαπρα- γμµατεύσεις μὲ τὴ Βρεττανία καὶ τὴν Ε.Σ.Σ.Δ. γιὰ τὴν συμφωνία κατάργησης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν. Αὐτὸ γράφουν οἱ «Τάϊμς τῆς Ν. 'Υόρκπο. Σύμφωνα μὲτοὺς«Τάϊμο», ὁ Πρόεδρος Ρήγκαν ἔλαβε τὴν ἀπόφαση αὐτὴ ἐξ αἰτίας τῶν ἀμφιβολιῶν ποὺ ἔξέφρασαν ἀνώτατοι ᾽Αμερικανοὶ ἀξιω- ματοῦχοι σχετικἁ μὲ τὴ δυνατό- τητα ἔλέγχου τῆς ἐφαρμογῆς σχετικῆς συμφωχίας. Ἔνας ἄλλος λόγος ἦταν ἡ ἀνάγκη νὰ συνεχιστοῦν οἱ δο- κιμὲς γιὰ τὴν ἀνάπτυξη νέων πυρηνικῶν ὅπλων. Τό νεο ρομπότ Έχει «χέ ρια» καί «πόδια», ἐνῶ ὁ ἐγκε Φαλος του μπορεῖ νά ἀντιλη- Φθεῖ, νά ἀκούσει ἐντολές, νά δώσει ἔντολές μέ τήν γνωστή ψυχρή μεταλλική φωνή τῶν ρομπότ καί, ἀκόμη, νά ἔκτελέ σει ὅ,τι τό διατάξουν. ᾽Ακούγοντας τίς ἐντωλές πού θά τοῦ δώσει µιό ἂν θρώπινη φωνή, τό νέο ρομι πόὀτ μπορεῖ νά «περτιατήσει» μέχρι µιά ὁμάδα ἀντικειμε νων, νά. διαλέξει τό σωστό καί νά τὸ µεταφξρει ἐκεῖ πο θά τό διατάξουν. Σελίδαό Ἔκθεση ντοκουμέντων γιά τούς Κύπριους ἁγνοουμένους Σταυροφορία μὲ πρῶτο στόχο τήν ἀποχώρηση τοῦ Τουρκικοῦ στρατοῦ «Υπάρχουν ὅρια στήν ὑπομονή ἑνόςλαοῦ ΑΘΗΝΑ 23 (Τοῦ ἀν- ταποκριτοῦ µας). ἜἜκθεση ντοκουμέν- των γιά τούς ΕΜύπριους ἀγνοουμένους ἔΕγκαινία- σε ὁ Πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου, στό Πολε- µικό Μουσεῖο. Ὃ κ. Παπανδρέου τε- λώντας τά εγκαίνια τῆς Έκθεσης συγκινημένος Έκανε τήν πιό κάτω βα- ρυσήµαντη ὁμιλία: Ε/ναι ὁμολογῶ, µιά δύ- σκολη γιά µένα αὐτή ἤ µε- γόλη τιµή πού μοῦ κάνετε καὶ µεγόλη ἡ εὐθύνη πού ἐναποθέτετε στούς ὤμους μου. Θά ἤθελα νά σᾶς ὅὁ!α- βεβαιώσω ὅτι ἀποδέχομαι αὐὑτή τήν τιµή ὄχι µόνο σόν πρόεδρος Τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως ἀλλά σάν µε- γάλος τοῦ πολιτικοῦ κό- σµου τῆς χώρας, τοῦ ἕλλη- ν/κοῦ λαοῦ. Θά ἤθελα νό σᾶς ὅια- βεβαιώσω ὅτι ὀλόκληρος ὁ δημοκρατικός πολιτικός κό- σµος τῆς χώρας µας, εἶναι ἐπροσθοφυλακή στόν ἀν- θρωπιστικό, µεγάλο ἀγῶνα σας. ᾿Αλήθεια, µέσα στήν ὀκτάχρονη Τραγωδία τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ, Τίποτα δέν εἶναι τραγικότερο ἀπό τήν ὑπόθεση τῶν ἁἀγνοουμέ- γων, βέβαια, ζοῦμε σέ µιά ἐποχή, πού ἔχουν ἄμβλυν- θε] δυστυχῶς, οἱ ἀνθρώπι- γες εὑα/σθησίες. ΜΙ/Ιό ἐποχή πού τό ὀήκιο τοῦ ἱσχυροῦ συχνά περνάει. Πού ἔχουν ύποστε[! οἱ ἀνθρώπινες ἀξί- ες µεγάλη φθορά. Αλλά γ/᾽ αὑτό, εἶναι ἀκόμα µεγα- Αλύτερο Τό χρέος µας, ἐμεῖς, οἱ Ἕλληνες νά κρατήσουμε Ψηλά τή λαμπάδα τῆς ὅ- κα/οσύνης, τῆς λευτεριᾶς κα) τῆς ἀνθρωπιᾶς. ΄Π 15η ᾿Ιουλίου τοῦ 1974 εἶναι µ/ά ἁπό τὶς πιό µελανές σελίδες τῆς ἱστορί- ας τοῦ ἔθνους µας. Κα] εἶναι ἀλήθεια δίκαιο Τό αἵτημα καὶ τοῦ κυπρ/ιακοῦ µά καὶ τοῦ ἐλλαδικοῦ λαοῦ, κάπο- τενά ριχθεῖ ἄπλετο φῶς, σ᾿ αὐτή τή µεγαλύτερη προ- ὁοσία τῆς ἐποχῆς µας. Εἰχαμε ἀναλάρειτήν εὐ- θύνη, ν᾿ ἀνοίξουμε τό φά- κελο τῆς Κύπρο. Θέλω νά σᾶς ὁιαβεβαιώσω, ὅτι αὑτό θό6 συμβεῖ γ/ατὶ όµολογου- µένως, ἄσχετα ἀπό τό ποιός τότε ἔφερετή βαρύτατη αὐ- τή /στορική εὐθύνη, πρέπει γά ὁμολογήσουμε ὅτι τό ἔθνος µας, γ/άν ᾽ ἁπαλλαγεῖ ἀπό τήν ἐνοχή - καὶ ὑπάρχει ἑνοχή -- εἶναι ύὐποχρεωμένο νά προσωρήσε! στήν ἁποκά- λυψη. ΄Η 20ή ᾿Ιουλίου, εἶναι ἐπίσης, μιά ἁπό τὶς µελανό- τερες σελίδες γιά Τήν Εὺ- ρωπαϊκή Δύση. Γιά τούς ἐταίρους καὶ γ/ά τούς συµ- µάχους. ᾿Αφέθηκεηή Τουρ- κία, ἐλεύθερη κα) ἀνενό- χλητη, χρησιµοποιώντας ὅπλα τά ὁὀποῖα τῆς εἶχαν παραδοθεῖ ἀπό τή συµµα- χία γιά ἄλλους σκοπούς, νά εἰσβάλει στή ΜΠεγαλόνησο κα]νά ἐγκαθιδρύσει μιά βά- ναυση στρατιωτική κατοχή. Δέν μποροῦμενά ξεχά- σουµε, ὅτι τόσο ἡ ᾿Ελλάδα ὅσο καὶ ή ᾽Αγγλία - πέρα ἁπ᾿ ὄλες τὶς ἄλλες χώρες, εἶχαν καὶ τό τυπ!κό καθή- κον, σάν ἐγγυήτριες δυνά- μεις, νά παίξουν Τόν ρόλο τους. Καὶ ἄν τότεή ᾿Ελλάδα δέν τὸ μποροῦσε γ/ατὶ εἶχε προδοθεῖ, τό μποροῦσε ἀσφαλῶς ή Λεγόλη Βρετ- τανία. Καὶ πρέπει νά σᾶς ὁηλώσω, ὅτι πρόσφατα στή σύσκεψη κορυφῆς τοῦ ΛΑΤΟ, αἱσθάνθηκα Τό χρέ- ος, ἀπέναντ/ στόν Κυπριακό λαό µά κα) ἀπέναντ/ στόν ᾿Ελλαδ/κό Λαό, νά τον/σω: ότι ἐνῶ σύσσωμη, ή Δύση, Φωτογραφία ἐντύπου ποὺ κυκλοφόρησε τὸ Γραφεῖο Τύπου καὶ Πληροφοριῶν γιὰ τὴν ὄγδοη ἐπέτειο τῆς Τούρκικης Εἰσβολῆς. Ὅπως τονίζεται στὸ Έντυπο παρὰ τὶς τερά- στιες δυσκολίες καὶ τὴν ἄκαρπη στάση τῆς Τουρκίας ἡ Κύπρος εἶναι ἀποφασισμένη νὰ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΑΘΩΟ ΘΥΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΤΟΥ τρίδας µας. «συνεχίσει τὸν ἀγῶνα μέχρι τὴν τελικἡ δικαι- ὥση ποὺ θὰ εἶναι ἡ ἀποχώρηση τῶν Τούρκι- κωὠων δυνάµεων κατοχῆς, ἡ Εφαρμογὴ τῶν ψηφισµάτων τοῦ ΟΗΕ, ἡ Επιστροφὴ τῶν προσφύγων στὰ σπίτια τους κι᾿ ἡ ἀποκατά- σταση τῆς ἑνότητας καὶ κυριαρχίας τῆς πα- ΕΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑςΓ ΑΓνΟοοΥΜΕΝΦΙ Τὸ ὀρᾶμα χιἠιάδων οἱκογεΥεΙῶ! χωρὶς ἐξαίρεση τῆς ᾿Ελλά- δος, συμπαραστάθηκεστήν ᾿Αγγλία, ὅταν ή Αργεντινή ἐπενέβει τὶς Λ{αλβίες, ἡ ᾿Αγγλία, δέν ἐξετέλεσε τό χρέος Της, οὔτε καὶ ἡ συµ- µαχία ἐξετέλεσε τό χρέος της, ἀπέναντ στήν ᾿Ελλά- ὅα, ἀπέναντ/ στόν ἐλληνικό λαό, ἀπέναντι στόν λαό τῆς Κύπρου. Δέν εἶναι ή στιγµή γιά νά προσδιορίσουμε τή στρατηγική τοῦ ἀγώνα γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Κύ- πρου ἀλλά θά ἤθελα νά το- ν.σω καὶ πάλι, ὅτι, ὅσο κα ἄν εἶναι ἀναγκα]ος κα)θεω- ρεῖται ἄναγκαῖος ὁ δΙάλο- γος, ἀνάμεσα στήν ἐλληνο- κυπριακή κα) Τήν Ττουρκο- κυπρ!ακή πλευρά, ὁέν µπο- ροῦμε κα) δέν πρέπει νά ξε- χνοῦμε, ὅτι ὁ διάλογος γ/νε- τα! µεταξύ Λευκωσίας καὶ Άγκυρας. Τῆς ᾿Αγκυρας, πού εἶναι παροῦσα µέτερά- στιες στρατιωτικές δυνά- µεις καὶ µέ σύγχρονο ἕξο- πλ/σµό στήν Μεγαλόνησο. ΓΙ᾽ αὐτό, θεωρῶ χρέος µας, χρέος τῆς ᾽Ελλην/κῆς Κυβέρνησης, νά θέσει σάν πρῶτο θέµα, στή σταυρο: Φορία στήν ὁποία ἄναφερ- θήκατε, Τήν ἁποχώρηση τῶν τουρκ/κῶν στρατευµά- Των ἀπό τή Λ{εγαλόνησο. Θά πρέπει νά γνωρί- ζουν, ο, φίλοι, οἱ ἑταίροι, ὅτι ὑπάρχουν ὅρια στήν ύπο- µονή ἑνός Λλαοῦ, ὁ ὁποῖος ζητᾶ ὁ/καιοσύνη - λευτεριά -ἀνεξαρτησία. Θέλω νά σᾶς ὁιαβε- βαιώσω, ὅτι ἐγώ καὶ ή Κυ- βέρνηση καὶ εἶμαι βέβαιος, ότι καὶ ὁλόκληρος ὁ πολ!ιτΙ- κός κόσμος τῆς χώρας, θά προχωρήσουμε στή σταυ- ροφορία ὠσότου, ἐπιτέ- λους, ή Κύπρος λευτερωθεῖ ἀπό τόν κατακτητήν. Θά ἤθελα νά τονίσω, ότι πρῶτο θέµα εἶναι ἡ λύ- τρωση τῆς Μεγαλονήσου ἁπό τά τουρκικά στρατεύ- µατα κατοχῆς, Τό ἐννοῶ, σέ σχέση µέ ἄλλες μεθόδους ἀγῶνα γ/ά τή λευτεριά τῆς Κύπρου. Θά ἤθελα κα) πάλι νά τονίσω, ὅτι ἅμεσο, ἑπιτα- ΚΤΙΚό πρῶτο χρέος ὅλων µας, εἶναι νά δώσουμε τή λύση στή µεγάλη Τριιγωδία τῶν ἁγνοουμένων τῆς Κύ- πρου. Κα) θέλω νά σᾶς ὁ/α- βεβαιώσω ὅτ/ ὅλος ὁ πολι- τικός κόσµος τῆς χώρας θά κινηθεῖ πρός αὐτή τήν κα- τεύθυνση, πρός ὄλες τὶς δυνατές κατευθύνσεις ὠὦσό- του κατασγτε! ἐπιτέλους συ- νείδηση στήν Εὐρωπαίϊκή “Ψπε/ρο, ὅτι δέν εἶναι δυνα- Τόν νά εἶναι ἀνεκτά τέτοια ἐγκλήματα σέ βάρος τῆς ἀνθρωπιᾶς καὶ τοῦ πολ/τι- σμοῦ., Προσφωνώντας Τόν πρωθυπουργό ὁ πρέσβης τῆς Κύπρου στήν ᾿Αθήνα κ. Χατζηµιλτής ἀναφέρθηκε στήν κυπριακή τραγωδία, τήν ὁποία χαρακτήρισε «ἐθν/κή καταστροφή, πού µόνο μέ ἑκείνη τοῦ 1922 μπορεῖνά συγκρ!θεΏ κα)τό- γισε ὅτι τό θέµα τῶν ἀγνο- ουµένων ἀποτελεῖ τήν πιό τραγική πτυχή του. ΄Ο κ. Χατζημιλτῆς εὐ- χαρίστησε Τόν λληνα πρωθυπουργό γ/ά τό θερμό ἑνό/αφέρον Του πρός Τήν Κύπρο καὶ εἶπε ὅτι τό ταξίό! τοῦ κ. Α. Παπανδρέου στή Λ{εγαλόνησο «ἔόδωσε θάρ- ρος, ἑλπίδες κα)τόνωσετήν ἀποφασιστικότητα ὅλων μας». «ΑΤΤΙΛΑ» (τούρκος ιοῦέτησε το χρονο παιδ! μοΙΡ) ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΝΙΚΟΣ ». Οχτώ χρόνια ἐχουν περάσει απὀ την εισθολή του «Αττίλα» στην Κύπρο και ακόιά να (ανεί Κάποιο φως για τοὺς ανοούμενους ποι οι Τούρχοι πήραν στην απέναντι πλευρά κά τοὺς εξαή ᾱ- νισαν. Παράλληλα ανθρώπινες σι γχλονιστικὲς ιστορίες. ξανάρχονται στο «ως απὀ γονείς που ἔχασαν τα παιδιά τους ή απὀ παιδιά που ἔχασαν τοὺς γονείς τοὺς. Δράματα που, ὀνστοχὠὼς, αφήνουν ἀδιάφορους τόσο τους Τούρκους. όσο και τους διάφορους ουγανισμοὺς που. ὀν ως, για πιο απλὲς υποθέσεις ἔχουν ξεκινήσει ... εμπάρκο, ἐχυσαν δάκρυα, έστω και σε φἀαντασμαγορικἁ σόου. ΣΤΥΛΙΔΗΣ {Χαρακτηριστική εἶναι η περί- πτωση -αχαταρεκία µιας μάνας, τος κ Μνοοφόρας Γεωρνου απὀ το Πα)αἰκνθρς Η κ Γεωργίου αφηγήθηκε σε κύπριο δηµοσισρά- φο «Ἔχω πληροφορίες ότι το παιδί μον. πουν όταν αννελή- φθη απὀ τους Τούρκους ήταν πέντε Χθόνων, «οθετήθηκε απὀ Τούρκο γιατρὸ και τώρα διαμένει στο κατεχόμενο τµηµα της Λενκωσίας». Η τρανικἡ μάνα προσθέτει -Ὅταν έγινε η εισθολή δρισκό- µασταν στη Βώνη Στο σπιτι µας θρισχόταν και διό χωριανοί µας δοσχοί Οι Τοῦρχοι ρώτησαν ποιοί εἶναι αιτοί οι ὃνό Τους εἰπαμε ότι εἶναι δοσχοί. Δεν µας πίστεφαν Νόμισαν ὅτι εἶναι «καλαμαράδες» (σσ. Ελλαδίτες) και τοὺς πυροθό- λησαν. Ω ένας σκοτώθηκε Ο άλλος τραυµατίσβηκε -'Απὸ τοὺς πυροθολισμοὺς τραυματίσθηκε και 0 γιός μοι Χρι- στάκης, μόλις πέντε χθύνων Πήρα τὸ μωρό στην α χαλιά µον αι ἰσνὴν κά τρέχοντας στονς ὀρύμους ζη: τούσα θοήθεια Τελικά οἱ Τούρκος µε πήγαν στο Δίχωώμο σ᾿ ἕνα ποό- χειρο νοσοκομείο. Πήραν τὸ μωρὸ να τὸ εξετάσουν. Ρώτησα το κα: τρὀ, πως εἶναι. Αντὸς κούνησε απσρσητεντικἁ το πεφἁλα του. Με: τὰ εἶδα ποὺ σχέπασαν τὸ μωρό Ὑπόθεσα ὅτι πεβανε Επειδή δεν μπορούσα να τὸ δω νεκρό ἕφυ- γα. Πήγα στη Βώνη ξανά κει, στο χωριό µας, ἔμαθα ὅτι εἶχαν πιάσει και τον άνδρα ου. Γιο Λοζομ Ἔνας, Γοῦυκος χωφριανός μον. αον εἶπε ὅτι το παι- δί μου δεν πέθανε, αλλά µεταφέρ- θηκε στο τουρκικό νοσοκομείο της Λενκωσίας, για παραπέρα νοση- λεία Ἔψαξα παντοῦ Δεν κατάφε- ρα τίποτα. Μετά έμαθα ὅτι τὸ παι: δί µου μεταφέρθηκε στην Τονρχία μαζί µε ἄλλους Ἕκαμα εκκλήσεις στον Ντεν- κτάς, χωρίς ὅμως απυτέλεσμα «Το παιδί σου είναι ζωντανό» οΣτις οἱ ἱνοναυίον τον Τοσ5, ουνεδρίασε η Υποεπιτοπή για Αν- θρωπιστικά Βέµατα, παρονσία των αντιπρρέῤρου το ΟΗΕ ν Βὲ». µαν, του κ. Γ Κληρίδη καιτον κ Ἀτενκτάς, Ασγοήμηκε κε µε το θέμα τον υιού μον Ὕστερα απὸὀ δυό ὥρες συνεδοία- ση. α κ Κληυΐδης ενεκοί νε κα. ὅτι ἁπιως τον. ἑκανι Ὀνατὸ α Ἆπτιν κτὰς, τὸ παιδί ΠΕΜ παω σέ τσε υποτροπή στα νέφοὰ καὶ στα στην Αλνοις ση να ση νεσεσΗνς η Βεριιπείας τον. Εἶπε επίσης ὅτι αν ἠθελας θα αποκκὐσίς να πιω ὅτην Αγκνοι να τὸ Επιοκερμώ, Σηνέρι δολ ιατερ ες ΚΗΧ Ατ μα θε 2.11 ΗΝ ερ ΕΕ Ελ βενσας 2Ητηα σα τις προσπάθεια σνα ρω το παι- τω ἁπμενϊ, των ια τς δὲν σετ κιν έται ΔΗΜ ΑΗ ποιο Γ νὴ δί μον Δεν κατόέρευα τποτα Δ ῄ 3 ἔτι μη ον ή της ογτω Σων Στη Λεκωσία, παρακάλεσα ' 7 την κ Ρίτα Τοκη. πω ἠξιος τούρκικα. να σπινώινιωνήσει μὲ τον το παιδί κιοθετήθηκε απὀ τον τὸ δις ΑΙπουσί Χαν Ὕορά να πάω Ντενγτάς. ΓΠοάγματε του τηε ώ- γιατρό πουν του ἑκαμε Βίρα- νο Τὸ δρ λα δὲν λε ποτά» νησε και της εἶπε ὅτι νικ σε την πεια. Και η τραγιρή μάνα συνεχίσει: περίπτωση καὶ ὅτι πωωσπωθεῖ Τη αΊωας πιο ἑ μις να αὐήἡμει Το ποιθώ μον τύκαε νε 11 χο τα ο ο ο ΟΙ π ἑνε τίποτα Το υιοθέτησαν »Τηλεφώνησα στο Γραφειο Δημοσίων Πληροφοριών. απ το απο Ἡ Απάντησε ἑνας Τούρνος. χωρίς παίώνει το ταιδί τη µμε ην γα πει το ὀνομά του. Του αφή Σά πιαρενεεεν Υήθηκε η κ. Ταίγκη την ιπτο- ρία µου. Αυτός απάντησε ότι της ες ΗΘΕἳ το ὀρμπος ἁστὴς πα πίος και την πετ κι Παρί το ο ποται χει ΜἉΤες εεπήντηνα ὅτι ὅταν πονα τις ΧΙ μες πλην την Κὐπενὸ πε το ο τς, δεα τον Χάι πείτε µννὴ πα την Οπή νι νο η νος πα ο ἀνθιμες που λατ κά Ἠπεά Κίληὰ ᾿ Ε εν ΕΙ κό) τοζοηδί εαπώ αἰτοντδες το ο) κλονίζο ον δεν κ ὔνέτια σι αὐτὴ. ὅπως ολης οἱ ἁλλαν να τε Νον Για να Επεα ευ μεί ὅτι ο ανθρωπισιός ἔπει χθες τελανοπιμά παιδι ΣΑΒΒΑΤΟ, 24 ΙΟΥΛΙΟΥ, 1952 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΗΓΝΟΟΥΜΕΝ Κυκλωμένοι τοὐλάχιστον ἀπὸ τρία τάνκς, μὲ τὰ χερια πίσω ἀπὸ τὸ κεφάλιτους, οἱ πέντε νεαροὶ Εθνοφρουροὶ περιµένουν νὰ δοῦν τὶ τοὺς ἔπιφυλάσσει ἡ µοίρα. Καὶ οἱ πέντε ἁγνοοῦνται. )ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ καὶ τῶν πέντε ποὺ παρουσιάζονται στὶς φωτογραφίες εἶναι: 1. Αντωνάκης Μιχαἡλ Κορξλλης, γεννηθεὶς τὸ 1944, ἀπὸ τὴν Κυθραία (ὑπ ἀριθμὸ 997 στὴ λίστα τοῦ Διεθνοῦς ᾿Ερυθροῦ Σταυροῦ). ν 2, Πανίκος Χρυσοστόμου Νικολάου, γεννηθεὶς τὸ 1945, ἀπὸ τὸ Εξω Μετόχι, (ὑπ᾽ ἀριθμὸ 14535 στὴ λίστα τοῦ Δ.Ε.Σ.). 8. Χριστόφορος Γεωργίου Σκορδῆς, γεννηθεὶς τὸ 1949, ἀπὸ τὸ Δάλι (ὑπ ἀριθμὸ 1830 στὴ λίστα τοῦ Δ.Ε.Σ..) 4. Ιωάννης Χαραλάμπους Παπαγιάννης, γεννηθεὶςτὸ 1951, ἀπὸ τὸ Νέο Χωρίο (ὑπ᾽ ἀριθμὸ 15653 στὴ λίστα τοῦ Δ.Ε.Σ.). . ο... ο Ἕ Φα .ὅ .-- ”Αλλος ἕνας αἰχμάλωτος ποὺ ἀνεγνωρίσθη ἀλλ᾽ ἀγνοεῖται ἡ τύχη του. Πρόκειται γιὰ τὸν Πέτρου Χριστάκην τοῦ Νικόλα, 28 χρόνων ἀπὸ τὴ Ξυλοτύμπου. (Σηµειώνε- ται σὲ κύκλο). Καὶ ἄλλοι ἀγνοούμενοι ποὺ Εκρατοῦντο αἰχμάλωτοι - σημειώνονται σὲ κύκλο. 1. ᾿Αδάµου Λουκᾶς τοῦ Γεωργίου, 19 χρόνων ἀπὸ τὸν “Αγιο Δημήτριο. 2. Σκαλιστὴς ᾿Ιωάννης τοῦ Λαζάρου, 20 χρόνων ἀπὸ τὸν Αγιο Δημήτριο. 4. Κωνσταντίνου Κώστας τοῦ Σταύρου, 32 χρόνων ἀπὸ τὰ Λειβάδια. 4. Κωνσταντίνου ᾿Ελευθέριος τοῦ ᾿ Αριστείδου, 29 χρόνων ἀπὸ τὴ Λευκωσία. 5. Γσιολάκκης Λουκᾶς τοῦ Γεωργί- ου, 19 χρόνων ἀπὸ τὸ Φρέναρος. 6. Κυριάκου Νικόλαοςτοῦ Δημητρίου, 22 χρόνων ἀπὸ τὸ Στρόβολο. 7. Χριστοφόρου ᾿δωνιςτοῦ Δήμου, 19 χρόνων ἀπὸ τὴν Αχνα. Σὲ κύκλους σημειώνονται ἀγνοούμενοι οἱ ὁποῖοι ἀνεγνωρίσθησαν. 1. Γιάγκου Κώστας, 23 χρόνων ἁπὸ τὴ Λευκωσία. 2. Χατζηνικολῆ Γεώργιοςτοῦ Θεοδώρου, 20 χρόνων ἀπὸ τὴ Λάπηθο. ᾿Εκρατοῦντο ἀπὸ τοὺς Τούρκους σὰν αἰχμάλωτοι. οἱ ΠΟΥ ΕΒΡΙΣΚΟΝΙΠΙ ΣΙΗ 108 ΟΚΤΩ ΧΡΟΝΙΑ, πέρασαν κιόλας ἀπό τήν ἀπο- Φράδα μέρα τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς στήν Κύπρο, ᾱ- πό τή µέρα πού οἱ ἀπόγονοι Του Αττίλα, τοῦ περιβόητου σέ βαρβαρότητα και ἁπανθρωπιά Οὔν- νου, οἱ νεότουρκοιτῆς ᾿ Ανατολίας, εἰσέβαλαν στό ᾱ- γαπηµένο καί Φιλειρηνικό νησί µας, σκορπίζοντας παντοῦ τόν θάνατο καϊτήν καταστροφή καί βεβηλώ- νοντας ὅ,τι µέ κόπους καί µόχθους γιά αἰωνες δημι- ούργησε ὁ Κυπριακός ᾿ Ελληνισμός. Στό πέρασμά τους οἱ ἁγριάνθρωποι ᾿Ασιάτε- ςβίασαν, σκότωσαν ἐν ψυχρῶ ἀθώους, συνέλαβαν καί βασάνισαν ἁμάχους καί τούς μετέφεραν σέ Φυ- λακές τῆς Τουρκίας ἤ τούς κράτησαν στις κατεχοµε- νες περιοχές, ἀπ᾿ ὅπου πολλοί δέν γύρισαν ἀκόμα. Μέσα στή συμφορά πού δημιούργησε ἡ Τουρ: κική εἰσβολή καί κατοχή τῶν ποτισµένων ἀπό ἱδρώτα καί αιμα ἐδαφῶν µας, µέ ὅλα τά γνωστά ἐπακόλου- θα, τό τραγικώτερο ἀπ ᾿ ὅλα εἶναι ἡ δηµιουργία τοῦ προβλήματος τῶν ᾽᾿Αγνοουµένων. Αὐτῶν πού οἱ ὀρδές τοῦ ᾿Αττίλα συνέλαβαν καί µέχρι σήµερα - πέρασαν κιόλας ὀκτώ χρόνια - δέν ἕ- χουν δοθεῖ στοιχεῖα σχετικά µέ τήν τύχη τους. Καίτό πρόβλημα αὐτό δημιουργεῖ εὐθῦνες ὄχι µόνο γιά τήν Τουρκία, ἀλλά γιά ὁλόκληρη τήν λεγόμενη πολιτι- σµένη ἀνθρωπότητα, πού ἁἀσυγκίνητη παρακολου- θοῦσε τό ὁράμα τῶν Ελλήνων τῆς Κύπρου. ᾿Η ὕπαρξη τοῦ προβλήματος τῶν ᾿Αγνοουμέ- νων, ἀποτελεῖ στίγμα καί ὄνειδος γιά τήν κοινωνία τοῦ 20οὔῦ αἰώνα. Καί δημιουργεῖ εὐθῦνες σ᾿ ὄλεςτίς χῶρες, ώστε ν΄ ἀναλάβουν ἐπιτέλους, ἄνκαι ἀργά, πρωτοβουλία γιά τήν επίλυση τοῦ τερράστιου αὐτοῦ ἀνθρωπιστικοῦ προβλήματος. ᾿Ο ᾿Οργανισµός ᾿Ηνωμένων ᾿Εθνῶν, πρέπει ἕ- πιτέλους νά καταλάβει τήν ἀποστολή του καν ᾱἁ- σκήσει κάθε πίεση στήν Τουρκία γιά νά ὁοθοῦν ἐξηγήσεις γιά τούς 2.000 περίπου ᾿Ελληνοκυπρίων πού ἀγνοοῦνται. Τροµακτική εὐθύνη Φέρεικαί ὁ Διε- θνής ᾿Ερυθρός Σταυρός κι αὑτή ἁκόμα ἡ Ερυθρά 'Ημισέληνος| Γιατί τό πρόβλημα τῶν '᾿Αγνοουµέ- νων εἰναι ἀνθρωπιστικό καί ἔτσι πρέπει νά τό δοῶν καίνά ψάξουν νά βροῦν τάπαιδιά τῆς Κύπρου γιά νά τελειώσει τό ὁράμα τῶν γονέων πού περιμένουν τά παιδιάτους, γιά νά τελειώσει ἡ ἁγωνία τῶν γυναικῶν πού περιμένουν τούς συζύγους τους, γιά νά λυτρω- θοῦν παιδιά πού περιμένουν τούς γονεῖς τους, πού πολλά δέν τούς γνώρισαν ἀκόμα, γιάνάτελειώσειτό ἄγχος τῶν συγγενῶν πού περιμένουν τούς δικούς τους. Γιά νά σταματήσει αὐτό τό στίγµανά στηλιτεύει τή γενιά τῆς ἐποχῆς µας. Ὅ ᾿Εμεῖς θάτούς περιμέἐνουμεπάντανά γυρίσουν. Γιατί πιστεύουμε πώς εἶναι κάποιος ἀριθμός συλληφθέντων πού βρίσκονται στή ζωή καί κρα- τοῦνται αἰχμάλωτοι. Τόν τελευταῖο καιρό ὕστερα ἁπό ἔντονες ὅόια- βουλεύσεις, συνεστήθη ἐπιτροπή γιά τή διερεύνηση τῆς τύχης τῶν ᾽Αγνοουμένων. ΄Η Τουρκική ἁδιαλ- λαξία ὅμως µέ ἀνυστερόβουλη ὑποκρισία, µαταίωσε κάθε ἐλπίδα καί ἀγνόησε τούς πάντες καί τά πάντα. Γιά τούς περισσότερους ἀπό τούς ἁγνοούμε- νους ὐπάρχουν ἀποδείξεις πώς ζοῦσαν καί συνελή- Φθηκαν ἁπό τούς Τούρκους καί κρατοῦντο στίς Φυλακές µαζί µέ χιλιάδες ἄλλους, Αὑτό βεβαιώνουν οἱ πρώην ᾿Ελληνοκύπριοι αἰχμάλωτοιπού ἀφέθηκαν ἐλεύθεροι. ᾿Επίσης σέ Φωτογραφίες πού δηµοσιεύ- τηκαν σέ Τουρκικά καί ξένα περιοδικά, ἀναγνωρί- στηκαν πολλοί ἁπό τούς ἀγνοουμἔένους µας. (Τέτοιες Φωτογραφίες ὁημοσιεύουμε σήµερα). ᾿Ενῶ ὁ φάκελος τῆς Κύπρου παραμένει κλειστός.... Ἡ ἀντιπολιτευομένη ἀπογευματινή ἐφημερίδα τῶν Αθηνῶν «Ελεύθερη Ωρα» δημοσίευσε στήν κυριακάτι- κη της ἔκδοση στίς 4 ᾿Ιουλίου 1982 ἄρθρον τό ὁποῖον ὑπο- γράφεται ἀπό ῄτόν διευθυντή της κ. Γρηγόρη Μιχαλόπουλο, πού ἀναφέρεται στόν Φάκελο Κύπρου καί ἀπευθύνεται στόν κ. ᾿ Ανδρέα Παπανδρέου. , Τό ἄρθρον πού τιτλοφορεῖται: «Ενῶ ὁ Φάκελος τῆς Κύπρου παραμένει κλειστός. Ἔνοχος «παρασιωπήσεως ἐγκλήματος θά εἶσθε κύριε Πρωθυπουργέ» ἔχει ὡς ἀκο- λούθως. ΠΡΙΝ «πιάσετο) τήν καρέκλα τῆς ᾿Εξουσίας ἀπό τήν Βουλή καί ὅλατά μπαλκόνια τῆς 'Ελλά- δος φωνάζατε κύριε Πρωθυπουργέ: «Νά ἀνοίξη ὁ Φάκελος τῆς Προδοσίας...» Καί κουνῶνταςτά χέριασας συµπληρώνατε: «Οἱ Ένοχοι νά λογοδοτήσουν στό Λαό». ᾿Από τότε πέρασαν ἀρκετοί µῆνες... Εἶσθε Πρωθυπουργός. Καταργῆτε ὑπουργούς σέ κλά- σµατα δευτερολέπτου. ᾿Αναστατώσατε τήν Ελ- λάδα ὁλόκληρη μέ νέους Νόμους καί Διατάγματα. Ανω - Κάτω τάπάντα. Μόνο ὁ Φά- κελοςτῆς Κύπρου παραμένειµακρυά ἀπό τά χέρι- α σας καί τίς πράξεις σας. Λέρε καί καίει... Λέρε καὶ Έχει πάνω του µιά κατάρα... Μήπως ΜΗΠΩΣ ἡΠροδοσία σᾶς φοβίζει: Κα ἐξηγούμεθα: 'Η προδοσία ὄχι ἡ δική σας ἀλλά τῶν ἄλλων, Πολιτικῶν καί Στρατιωτικῶν, πού ἔρριξε στό θάνατοτήν Κύπρο! ᾿ Εσεῖϊςτό ἔχου- µε ξαναγράψει εἶσθε ἀπ᾿ ἔξω ἀπό τόν Φάκελο. Τώρα αὐτό λέγεται πιά ἀνοικτά, τόν μεταχειρίζε- σθε γιά νά µένουν φρόνιµα καί καλά παιδιά ἀρ- κετοί πολιτικοί... Αλλά κύριε Πρωθυπουργέ ἄν δέν ἀνοίξετε τόν Φάκελο - τό φωνάξατε καί στήν Κύπρο θά εἷ- σθε ΕΝΟΧΟΣ/(χωρίς φόβο καί πάθος) παρασιω- πήσεως ᾿Εγκλήματος! Εἶναι σαφής ὁ Νόμος γιάτήν περίπτωσι κύρι- ε Πρωθυπουργέ. Καίπάλιχωρίςφόβο καί πάθος: Γνωρίζετε καλά ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ, ὅτι ὁ Φάκελοστῆς Κύπρου ἔχει µεγάλη Βρωμµιά, πολύ Προδοσία! Γνωρίζετὲ ὅτι κρύβει πολλά καί μεγάλα στόματα! τι ΛΕΤΕ κύριε Πρωθυπουργέ Συμφξρει τόν Τόπο καί ᾿Εσᾶς νά µένη κλειστός ΣΑΒΒΑΤΟ, 24 ΙΟΥΛΙΟΥ, 19862 ΕΘΝΙΚΟΟ ΦΥΛΑΚΑςΟ ΟΙ ΑΓΕΤ ΛΟΙ ΔΕΝ ΠΘΕΛΑΝ Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΤΟΥΡΚΙΗ ΕΣ ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΕΣ ὝἜνας ἀγώνας στήν σηµερινή ἐποχή, ὅπως ἧταν ἄλλωστε καὶ σέ παλαιότερους χρόνους, εἶναιπολύμορφος καὶ πολυδιάστατος. ᾽᾿Από τήν ἀρχαία Εποχή παρατηροῦμε ὅτι οἱ ἔξυπνοι καὶ Επιτυχημένοι πολιτικοί καὶ στρατιωτικοί ἡγέτες χρησιμοποιοῦσαν τὶς ψυχολογικές ἔπιχειρήσεις παράλληλα µετήν τακτική στά πεδία τῶν μαχῶν. Τόν ρόλο τῆς προπαγάνδας καὶ διαφωτίσεως ἔπισήμαναν καὶ ἀξιοποίησαν γιά τόν σκοπό τους ἡγέτες καὶ κυβερνήσεις διαφόρων κρατῶν καὶ ἔποχῶν, εἰδικά σήµερα στήν Εποχή µετά τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο παριστάµεθα μάρτυρες μιᾶς τεράστιας ἐμφάσεως στήν χρήση ἰδεολογικῶν, φυχολογικῶν, πολιτιστικῶν, ἀθλητικῶν καὶ ἄλλων παρεμφερῶν μέσων ἢ μεθόδων γιά προώθηση πολιτικῶν καὶ στρατηγικῶν στόχων. Γι’ αὐτό καὶ ἡ Εποχή µας ἔχει ὀνομασθεῖ Εποχή τοῦ εἰρηνοπολέμου ἢ «πολιτικοῦ πολέμου» διότι Επικρατεῖ ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ ἀντιπάλου μὲ τήν χρήση περισσότερο τῆς πἔννας παρά τοῦ πολυβόλου, τῆς ραδιοτηλεοράσεως παρά τῶν τάνκς, τῶν Εντύπων, παρά τῶν ἀεροπλάνων, τῶν συνθηµάτων, παρά τῶν πυρομαχικῶν. Παράλληλα πρός τούς αἱματηρούς τοπικούς πολέμους, ὅπου χρησιμοποιοῦνταιτά κλασσικά (συμβατικά) ὅπλα, µαίνονται σ᾿ ὅλα τά µήκη καὶ πλάτη τῆς ὑδρογείου ἀκήρυκτες ἀλλά συγκλονιστικές μάχες, ὅπου χρησιμοποιοῦνται ἀφειδῶς καὶ μαζικῶςτά ὅπλα τοῦ πολιτικοῦ πολέμου: 'Ἡ προπαγάνδα καὶ ἡ ἀντιπροπαγάνδα. Ἡ λέξη προπαγάνδα ἔχει δυσφημισθεῖλόγω τῆς θεοποιή- σεως της ἀπό ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα ὅπως ὁ Ναζισμός, ὁ Σοβιετικός Κομμουνισμός κ.λ.π. Κι ὅμως προπαγάνδα σηµαίνει στά λατινικά: διάδο- ση, προσπάθεια διαδόσεως. Αρα δὲν σηµαίνει ὅτι κατ᾽ ἀνάγκην ἡ προπαγάνδα διαδἰ- δει ψεύδη ἢ ὑπερβολές, ὅπως Έκαναν καὶ κάνουν ὁλοκληρω- τικά καὶ ἔπεκτατικά καθεστῶ- τα. Κάθε δημοκρατικός καὶ Φιλειρηνικός λαός δικαιοῦται νά διαδίδει τὶς ἀπόψεις του σχετικά μέ τά διεθνῆ καὶ κυρί- ως τά περιφερειακά ζητήματα τῆς γειτονικῆς του περιοχῆς. Καὶ ἕνα λόγο παραπάνω ἔχει ἕνα κράτος, ἕναςλαός πού ὑπξ- στη Επίθεση καὶ εἰσβολή. Ἕνα θῦμα βίας, ποὺ ὑπέστη τήν κα- τακτητική µανία ἑἕνός ἄλλου ἐπεκτατικοῦ ἱμπεριαλιστικοῦ κράτους, ἔχει κάθε δικαίωµα νά διαδώση διεθνῶς τά δίκαιά του νά διακηρύξη τό ἄδικο καὶ τό ἀπάνθρωπο τῆς καταστά- σεως του καὶ νά ζητήσει ἀπό ἄλλους λαούς καὶ Κυβερνή- σεις συμπαράσταση καὶ κατα- νόηση στὀν ἀγώνα του. Ἡ Κύπρος καὶ ὁ Ἑλληνι- σµός γενικώτερα ἀπό τό 1974 ὑφίσταται τὶς συνέπειες τοῦ ἁἀδίστακτου Τουρκικοῦ ἔπε- κτατισμοῦ. “Η εἰσβολή τοῦ ᾿Αττίλα τό καλοκαίρι τοῦ 1974 πλήγωσε ἀνεπανόρθωτα ἕνα ἀπό τά πιό εὐαίσθητα σημεῖα τοῦ ᾿Ελληνισμοῦ τῆς Μεγαλό- νησου Κύπρου. Καὶ παράλλη- λα μέ τά συνεχιζόµενα ἔπακό- λουθατῆς Τουρκικῆςβαρβαρό- τητας. ΄Ο Ελληνισμός σάν σύ- νολο ἀντιμετωπίζει κι ἄλλες Εκδηλώσεις τοῦ Τουρκικοῦ σωβινισμοῦ. Προκλήσεις στό Αἰγαῖο, διεκδικήσεις σὲ νησιά, ψευδεῖς διαμαρτυρίες γιά τήν μειονότητα τῆς Δ. Θράκης, ἀνακίνηση τοῦ θέματος ΙΠα- τριαρχείου καὶ ὁμογενείας στήν Κων/πολη, ὅλα αὐτά ἀποτελοῦν τά θεμἔλεια τῆς δι- εθνοῦς προπαγανδιστικῆς ἔκ- στρατείας πού ἔχει ἀναλάβει ἡ Τουρκία καὶ διεξάγει σέ διάφο- ρα βήµατα καὶ μέτωπα, µή φει- δοµένη χρημάτων καὶ προ- σπαθειῶν. Καὶ ἀπό Ἑλληνικῆς πλευ- Οὕς τὶ γίνεται 'Ἡ Ελληνική καὶ ἡ Κυπριακή Κυβέρνηση τὶ κάνουν ἀφ᾽ ἓνός μὲν γιά νά δι- αφωτίσουν τήν Διεθνῇ Κοινή Γνώμη πάνω στά ἔθνικά µας δίκαια καὶ ἀφ᾽ ἕτέρου γιά νά ἀντιμετωπίσουν καὶ κονιορτο- ποιήσουν τὶς τουρκικῖς ψευδο- λογίες ὅπου κι ἄν αὐτές πα- ρουσιάζονται Δυστυχῶς πρξ- πει νά ὁμολογηθεῖ, ὅτιπαρά τὶς κατά καιρούς διάφορες ἐπίση- μες διακηρύξεις δὲν γίνονται οἱ ἀπαραίτητες ἔνέργειες μὲ ἁπο- τέλεσµα νά ὑστεροῦμε σηµαν- τικά ἔναντι τῶν Τούρκων στὀν τοµέα τῆς Διαφωτίσεως. Οἱ ψευδολογίες τους πολλὲς Φο- ρὲς ἀφήνονται ἀναπάντητες, ἀκόμη καὶ στὶς ΗΠΑ ὅπου τὸ Ἑλληνικό λόμπυ εἶναι πολυά- ριθµο, κι ὅμως σὲ πολλά ἀμε- ρικανικά Έντυπα ἀκόμη καὶ γεωγραφικούς ἄτλαντες σχο- λικῆς καὶ πανεπιστημιακῆς χρή- σεως περνοῦν οἱ τουρκικοί προπαγανδιστικοί ἰσχυρισμοί καὶ παραπλανοῦνται σηµαντι- κά τµήµατα τῆς Κοινῆς Γνώ- μης. Οἱ λόγοι αὐτῆς τῆς ἕλλη- νικῆς ὀλιγωρίας δέν εἶναι εὔ- κολο νά ἐξηγηθοῦν. 'Η διάθε- ση ἓκ µἔρους τῶν ἁρμοδίων Φορέων ὑπάρχει, Ἴσως ὅμως Ελλείπει ἡ πεῖρα καὶ τό κατάλ- ληλο προσωπικό καὶ Ἴσως δὲν ἔχει κατανοηθεῖ σὲ βάθος ἡ σπουδιαότητα τοῦ ζωτικοῦ αὖ- τοῦ τοµέα. ᾿Εκεῖνο πάντως πού μποροῦμεσ᾽) αὐτότό σημεῖο νά ποῦμε εἶναι ὅτι ὀφείλει καὶ μπορεῖ καὶ ἡ ἰδιωτική πρωτο- βουλία νά συνεισφἔρη ἔνεργά στήν ζωτική αὐτή ὑπόθεση. Πολλοί διαβάζουν διάφορα ξε νόγλωσσα ἔντυπα ἀναλόγως ἐπαγγελματικά ἢ ἄλλων ἔνδι- αφερόντων, πολλοί ταξιδεύ- οὖν καὶ συνομιλοῦν μὲ σηµαί(- νοντα πρόσωπα ξΕνων χωρῶν, πολλοί δὲ κυρίως ἀσχολούμε- νοι με τόν τουρισμό, Έρχονται σὲ ἐπικοινωνία μὲ ξένους του- ρίστες, πολλοί ἀπ᾿ αὐτούς Έχουν ἔσφαλμένη γνώµη γιάτά Ἑλληνοτουρκικά θέµατα. ᾿Οφείλει λοιπόν κάθε Ἔλλη- νας στήν “Ελλάδα, στήν Κύ- προ καὶ ὁπουδήποτε ἀνά τόν κόσµο βρίσκεται νά ἐνισχύη τήν ἔθνική αὐτή προσπάθεια: τήν Ἑλληνική διαφώτιση τῆς Διεθνοῦς Κοινῆς Γνώμης καὶ τήν ἀπόκρουση τῶν τουρκι- κῶν ψευδολογιῶν. Σάν μικρό δεῖγμα τοῦ ἔρ- γου πού μπορεῖ νά προσφέρη ἡ ἰδιωτική πρωτοβουλία θά ἤθε- λε ὁ γράφων νά παρουσιάσει εχωρὶς τοῦτο νά θεωρηθεῖ διά- θεση αὐτοπροβολῆς ἀλλά ἁπλῆ ἔκτἔλεση ἐθνικοῦ χρέους «τήν ἀντίδραση πού προκάλε- σε στήν τουρκική πλευρά ἡ δι- αφωτιστική του προσπάθεια τοῦ κ. Κωνσταντίνου Χολέβα στόν χῶρο τών ἀγγλοφώνων Εντύπων μεσανατολικοῦ ἔνδι- αφέροντος, Συγκεκριµένα τὀν Φεβρουάριο ᾿82 δημοσιεύθηκε στό ἔγκυρο μηνιαῖο περιοδικό ΑΒΑΒΙΑ: ᾿Επιθεώρηση τοῦ ᾿Ισλαμικοῦ Κόσμου (ἐκδίδεται ἀπό Σαουδάραβες στό Λονδί- νο) µία ἐπιστολή, ἡ ὁποία ἔλεγε περίπου τά ἑξῆς: «Σᾶς συγχαίρω γιό τήν Έκδοση τοῦ λίαν ἐνημερωτικοῦ ἐντύπου σας. Λόγω τῆς ἕλλη- νικῆς ἐθνικότητος µου καὶ τῶν συχνῶν ἐπαγγελματικῶν µου ταξιδιῶν στὶς ᾿ Αραβικὲς χῶρες ἀντιλαμβάνομαι ὅτι χρειάζεται ἡ κατανόηση τῶν ᾿Αραβικῶν καὶ ᾿Ισλαμικῶν προβλημάτων ἀπό τούς Δυτικούς λαούς. Με τήν εὐκαιρία αὐτή θά ἤθελα νά χρησιμοποιήσω τὶς φιλόξενες στῆλες σας γιά νά σᾶς θυμίσω ὅτι ἕνα κράτος Μουσουλµαν!- κό ἡ Τουρκία, χρησιμοποιών- τας µεθόδους παρόμοιες πρὀς τόν Σιωνισµό, συνεχίζει γιά πά- νω ἀπό 7 χρόνια τήν κατοχή τῆς Βόρειας Κύπρου (περίπου 4006 τῆς ὅλης Εκτάσεως). Αὐτή ἡ πράξη βίας πού ἄρχισε τόν Ιούλιο - Αὔγουστο 1974 προκά- λεσε τήν προσφυγιά 200.000 Ελληνοκυπρίων καὶ ὑποχρέ- ὡσε ἄλλα 2.000 πρόσωπα νά ζοῦν στὶς φρικτές Τουρκικές Φυλακές, χωρὶς καμμιά Επίση- µη ἀνακοίνωση γιά τήν τύχη τους, ᾿Επικαλοῦμαι τά ἀνθρωπι- στικά καὶ εὐσεβῆ αἰσθήματα τῶν Μουσουλμανικῶν λαῶν καὶ τούς ζητῶ νά ἀναλάβουν κάθε δυνατή δράση γιά νά λή- ξη αὐτή ἡ τραγωδία. ᾿Επίσης τούς καλῶ νά ἑνώσουν τὶς φω- νέςτους μετὶς δικές µας, γιά νά καταδικάσουµε ταυτόχρονα τήν ᾿Ἱσραηλινή κατοχή στήν Παλαιστίνη καὶ τήν Τουρκική κατοχή στήν Βόρεια Κύπρο». Φαίνεται, λοιπόν, ὅτι ὁ ᾿Ἰσλαμικός χῶρος εἶναι πολύ εὐαίσθητος γιά τούς Τούρκους γι΄. αὐτό καὶ ἀντέδρασαν κά- πως ἀργά ἀλλά ἀρκετά ἐπίση- µα στήν ἔπιστολή αὐτή, πού τούς ἔβγαλε τήν µάσκα µπρο- στά στούς Αραβες τούς ὁποί- οὓς προσπαθοῦν νά προσεγγί- σουν πολιτικά καὶ οἰκονομικά. Ἔτσι στό τεῦχος ᾿Ιουλίου 82 τοῦ Ἴδιου περιοδικοῦ δημοσιεύ- θηκε ἡ Ἑξῆς Επιστολή τοῦ ψευ- δοὐπουργοῦ τοῦ Ντενκτασι- κοῦ ψευδοκράτους Κενάν ᾿Ατακόλ. 'ΗἩ ἀκριβής µετά- Φρασή της ἔχει ὡς ἑξῆς: « Η ἐπιστολή τοῦ κ. Κων- σταντίνου Χολέβα στό τεῦχος σας τοῦ Φεβρουαρίου 1982 ἀπαιτεῖ κάποιες διευκρινίσεις. “Η ἔἐπιδεικτική καὶ μᾶλλον δόλια ἐπιστολή τοῦ Χολέβα πού συκοφαντεῖ τήν Τουρκία γιά κατοχή τοῦ 4006 τῆς Κύ- πρου εἶναι παραπλανητική. ΄Ἡ Τουρκία ἁπλῶς ἐπενέβη Έξι ἡμὲἒρες µετά τό 'Ελλαδικό καὶ Ἑλληνοκυπριακό πραξικόπη- μα τοῦ ᾿Ιουλίου 1974, σε µιά στιγµή ὅπου Ἑλληνοκύπριοι σφαζόντουσαν ἀπό τούς όμοε- θνεῖς τους καὶ οἱ Τουρκοκύ- πριοι ἀντιμετώπισαν ὁλοσχερῆ Εξόντωση. Τουρκοκυπριακά χωριά ὅπως τό Μουράταγα, τό Σάν ᾽Αλλάρ καὶ τό ᾽Αλτιλάρ καταστράφηκαν καὶ τά θύματα θάφτηκαν σὲ ὁμαδικούς τά- Φρ06 να µΌρεινα µεταρερει Τη Την περατποση χωρις στο συστη μα ουρεΓ. ΟΙ { για δυναµη τοετο ᾿Ὡοξκο ΜΙΙΡΌΒΙΡΗ 0Η εσαι τοαυυκύώπιοσας ηλερωνα:Λαρνοκα 52168/52975.Λευκωσια 420378, Λεµεσος ΤΟΤΥΒ.ΓΠαφος Παραλμνι2Ώβά και οικονοµιαπΌυῦ δεν σπωρχεισε μας μοος ᾖμαξ κανενα αλλο αιποιινητΟ ν Το µεγαλη ανεση πηνα εἶναι τελεια εξρπλισµενο καιναεχειµε- 990 να δινητοασθηµα της Ύαλο εσωπεριο χωρο) ααραλειας ακομα (κα σπς πο δυσ- κολες συνθηκες χαρις σπς υψµηλες 900 ναεχειδπορτες ὥστε σαν προδαγραφες ααραλεας στα θελησετε θα εχετε ια ενα µικρο Φρενα, την αναρπηση.και στην κι- εδιαίθ νηση µπροστα 00669 νο εχει επδοσεις αλλα και 990 καινα µην κοστζει πολλα, ασγκρτη ουΌνομκα καυσµωνίσα. απ Φους. “Ἡ ἔγκαιρη ἐπέµβαση τῆς Τουρκίας ἔθεσε τἔρµα σὲ µία δεκαετία διωγμοῦ τῶν Μου- σουλµάνων Κυπρίων ἀπό τήν Ἑλλαδική καὶ 'Ελληνοκυπρι- ακή ἡγεσία. Καὶ οἱ Τουρκοκύ- πριοι καὶ οἱ ᾿Ελληνοκύπριοιθά πρέπει νά εἶναι εὐγνώμονες στήν Τουρκία πού ἔδωσε ἕνα τέλος στὶς διαρκεῖς ἐχθροπαξί- ες, καὶ γιά τήν βοήθεια της στήν πτώση τῆς ἀκροδεξιᾶς χούντας στήν Ἑλλάδα καὶ τήν ἀποκατάσταση τῆς δηµοκρα- τίας ἐκεῖ. “Ἡ ἐπίκληση τοῦ Χολέβα στόν ἀνθρωπισμό καὶ τά Μου- σουλµανικά συναισθήματα εἷ- ναι ὄντως συγκινητική «λαμ- βανοµένου ὑπ ὄψη ὅτι οἱ Μουσουλμάνοι τῆς Κύπρου ἦσαν ὑπό συνεχῆ ἀπειλή κατά τή διάρκεια τῆς περιόδου 1963 -- 74, πού περιγράφεται ἀπ᾿ τόν κ. Κυπριανοῦ σάν τά «εὖὐ- τυχῆ χρόνια». Οἱ Ελληνοκύπριοι εἶχαν βαρύτατη εὐθύνη γιά τὶς ἔπαί- σχυντες πράξεις βίας κατά τῶν Μουσουλμάνων συγκατοίκων τους Τζαμιά ἀνατινάχθηκαν ἀπό βόμβες, κάηκαν ἢ Ύκρεμί- στηκαν. ᾽ Από τά 274 τζαμιά καὶ ἱερούς χώρους στήν νῆσο, 103 ὑπεστησαν ἔπιθέσεις καὶ κατεδαφίσθηκαν περαν τῆς ὁλικῆς ζημίας, ἡ ὁποία ὑπῆρξε οὐσιώδης. ᾿Ελπίζω αὐτά νά δώσουν µιά σαφῆ εἰκόνα τῆς καταστά- σεως στήν Κύπρο». Δρ. Κενάν ᾿Ατακόλ Ὑπουργός ᾿Εξωτερικῶν καὶ ᾽ Αμύνης Τουρκικό Οµόσπονδο Κράτος τῆς Κούμπρους (Κύ- προς) Λεφκόσα, Μεροίνα 10, Τουρκία. Τά συμπεράσματα εἶναι πολύ ἁπλά (ἓκτός ἀπό τό ὅτι στήν οὐσία ἡ κατεχόμενη Β. Κύ- προς θεωρεῖται ἐπαρχία τοῦ νομοῦ Μερσίνας) α) Τό θράσος καὶ τό µέγεθος τῶν Τουρκικῶν ψευδολογιῶν δὲν ἔχει ὅρια β) Οἱ Τοῦρκοι καὶ Τ/Κ Επίση- μοι, πέραν τῶν ἄλλων ἔργων τους, ἀσχολοῦνται καὶ μέ τήν διαφώτιση στόν διεθνῆ χῶρο. Υ) Κάθε Ἑλληνική διαφωτιστι- κή ἔνέργεια ἐνοχλεῖ τούς Τούρκους γιατί τούς ξεσκεπά- ζει στούς ξένους. Αρα ἄς συ- νειδητοποιήσουµε ὅτι μὲ λίγη προσπάθεια καὶ ὄρεξη μποροῦ- µε καὶ σάν κράτος καὶ σάν ἰδι- ωτική πρωτοβουλία νά κάνου- µε σηµαντικό ἔργο. Εἶναι κι αὐτό µία µορφή ἀγῶνα! ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΔΕΒΑΣ ΝΑ ΑΝΑΙΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΗΝ «ΥΠΡΟΝ ΣΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Γιά ἔνημἔρωση τοῦ ἀναγνωστικοῦ μας κοινοῦ, δημοσιεύουμε καὶ στήν ἔκδοση μας αὐτή ἑλληνικά διπλωματικά ἔγγραφα τῆς περιόδου τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου πού ἀναφέρονται στήν Κύπρο. Τά ἔγγραφα δημοσιεύονται στήν ἑβδομαδιαία ἐφημερίδα τῶν ᾿ Αθηνῶν «ΕΜΠΡΟΣ», ἡ ὁποία στό κάτω µέρος κάθε ἐπιστολῆς τά σχολιάζει. Χ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΠΡΟΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Λονδίνο, 13 ᾽Απριλί- ου 1941 ώρα 22:28 Πρόεδρος Κυβερνή- σεως καὶ ᾿Ὑπουργός ᾿Εξω- τερικῶν εὑρίσκονται ἕκτός Λονδίνου καὶ ἐπεκοινώνη- σα ἐσπέραν ταύτην µετά σέρ Όρμε Σάρτζεντ ᾿'Ὑφυπουργοῦ Φόρεῖν Οφφις, ὁ ὁποῖος µοί ἀνε- κοίνωσεν ἀπάντησιν ἁπο- σταλεῖσαν χθές τήν νύκτα πρός τόν Πρεσβευτήν τῆς ᾽Αγγλίας ᾿ Αθήνας. Εἰς τό πρῶτον σημεῖον εἶναι σύμ- Φωώνοι διά τόν στόλον. 0σον ἀφορᾶ δεύτερον, κρίνουν ὅτι, ὅσον καὶ ἄν εἷ- ναι σκόπιµος καὶ εὐκταία χρησιµοποίησις 40.000 ὑπό ἐκγύμνασιν, προτεραιό- της ἔδει νά δοθῆ εἷς µονά- δας στρατοῦ ἐκγυμνασμέ- νου καὶ ἓν περιπτώσει, δυ- σμενοῦς ἐξελίξεως θά ἦτο µεγίστη τότε ἡ ἀνάγκη πλοίων μεταφορικῶν πρός τοῦτο. Εὐρίσκονται ἤδη εἰς συνεννοήσεις µετά Κωβερ- νήσεως Κύπρου, διότι δέον ἐξετασθῆ δυνατότης ἐκεῖ ἐγκαταστάσεως καὶ µέσων ἐφοδιασμοῦ τόσον µεγά- λου ἁἀριθμοῦ ἀνδόρῶν. ᾿Επίσης ἐξετάζουν καὶ ἀπό στρατιωτικῆς ἀπόψεως ζή- τηµα ἀσφαλείας. Οσον ἀφορᾶ τρίτον σημεῖον, ἀπεκόμισα τήν ἐντύπωσιν ὅτι δέν φαίνονται εὐδιάθε- τοι ὅπως ἕστω καὶ προσω- ρινῶς ἀναγνωρίσουν τμῆ- μα Κύπρου, ὡς ἑλληνικόν, ἁλλ '. ἔχουν ὑπ ὄψει συμφωνίας μετ ἄλλων κρατῶν καθ᾽ ἄς ξέναι Κυ- βερνήσεις ἔτυχον πλήρους ἑτεροδικίας καὶ δύνανται ἁσκοῦν πλήρη ἐξουσίαν αὖὐ- τῶν. ᾿Η διαβιβασθεῖσα ὑμῖν ἁπάντησις δέον νά θεωρηθῆ ὡς προκαταρκτι- κή ἔν ἀναμονῆ περαιτέρω συνεννοήσεων µετά Κύ- πρου. Θά συναντήσω κ. ΄Ἠντεν καὶ κ. Πρωθυ- πουργόν ἅμα ἐπιστραφῆ αὐτῶν, πιθανῶς μεθαύρι- ον. (Πολύ ἔξυπνα οἱ “ΑΥΥΛο/ ἤθελαν τόν στό- Λον µας ὁιά νά συνεχίση νά πολεμᾶ. Διά τούς 40.000 ὅμως ἄνδρες εἰ- χαν ἐπιφυλάξεις ὄχι µό- νον ὁΙότ' ἦσαν ἀγύμνα- στο! ἀλλά καὶ διότι ἧτο τό ζήτημα τῆς Κύπρου πού θά ἔπρεπε ἑκεῖ νά µετα- Φερθοῦν). Λονδῖνο, Ί4 Απριλίου 1941 ὦώρα 21:25 Χ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΠΡΟΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Εἶδον πρό ὀλίγου κ. Ἠντεν, εἰς ὃν ἀνεκοίνωσα ἀπογοήτευσιν ἤἥν προεκά- λεσεν ἀπάντησις αὐτοῦ καὶ ἀπόφασιν Α.Μ. Βασιλέως µεταβῆ ἓν ἀνάγκη νῆσον ᾿Ελλάδος καὶ παρεκάλεσα ἐπιμόνως ὅπως ἀναθεωρη- θῇ ἀπόφασις Κυβερνήσεως καὶ γίνη δεκτή πρότασις ἡμῶν. Κύριος ᾿Ηντεν µοί ἀπήντησεν ὅτι ἔλυπεῖτο ὅτι ἀπάντησις αὐτοῦ δέν ἐκρί- θη ἱκανοποιητική καὶ άνα- Φερόμενος εἰς ὁύο συνοµι- λίας ἅς ἔσχε μεθ ἡμῶν, μοί Στήν Περσία ᾿Εκτελέσεις µέ ἀπαγχονισμό γιά οἰκονομία στίς... σφαῖρες! ΤΕΧΕΡΑΝΗ, -- Με ἀπαγχονισμό θά Ἐκτελοῦνται στὀ Ἑξῆς οἳ λαθρέμµποροι στήν Περσία, «γιά νά ἔξοικο- νομοῦνται οἱ σφαῖρεο, δή- λωσε ὁ ἁγιατόλλαχ Αχμάντ Ζαργκάρ, πρόεδρος τῶν περσικῶν δικαστηρίων. «Δέν ἀξίζει νά σπαταλᾶμε οὔτε μιά σφαίρα γι αὐτούς», πρόσθε: σε. “Ο Ἴδιος ἔδωσε τήν πλη- ροφορία ὅτι ἡ ἀστυνομία ἔχει συλλάβει µέσα στό τελευταῖο Ί8μηνο 20.000. τοξικομανεῖς. Κατά μέσον ὅρο συλλαμβά- νονται καθηµερινά στήν Τε- χεράνη 140 ἄτομα, μὲ τήν κατηγορία αὐτή. ΟΙΡΑ ΠΗΡΕ ΕΚΔΙ«ΗΣΗ ΚΤΥΠΩΝΤΑΣ ΜΕ ΒΟΜΒΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ παει» βομβιστικὲς ἐπιθέσεις. Λονδίνο ---(Ιδ. ἀνταπόκριση) Σὲ πεδία τρόµου καὶ ἅματος µεταβλή- θηκαν δύο ἀπὸ τὰ κεντρικότερα πάρκα τοῦ Λονδίνου, ὅταν δύο ἰσχυρότατες ἐκρήξεις βομβῶν τοῦ παράνομου ᾿]ρλανδικοῦ Δη- μοκρατικοῦ Στρατοῦ σκότωσαν τουλάχι- στον ἑννέα ἄτομα καὶ τραυµάτισαν 47 ἄλ- λα. 'Η πρώτη βόμβα, ἡ ὁποία σύµφωνα μὲ τὴν ἀστυνομία περιεῖχε καρφιὰ ὡς θραῦ- σµα, ἐξερράγη στὸ Χάυντ Πὰρκ σὲ χῶρο σταθµεύσεως αὐτοκινήτων, καθὼς 15 ἱπ- πεῖς τῆς ἀνακτορικῆς φρουρᾶς προχωροῦ- Φούτ. σαν ἔφιπποι στὶς Εννέα τὸ πρωϊῖ ἀπέναντι ἀπὸ τὴν περιοχἠἡ τοῦ νάϊτμπρίτζ, γιὰ νὰ ἀν- τικαταστήσουν τὴν φρουρά. 'Η ἔκρηξη ἦταν τρομακτική.” Αλογα καὶ ἱππεῖς τινάχθηκαν στὸν ἀερα ἐνῶ πανικὸς κατέλαβε τὸ πλῆθος ποὺ συνή- θως παρακολουθεῖ τὴν ἀλλαγὴ τῆς Βα- σιλικῆς Φφρουρᾶς. 'Η σκηνἡ μετὰ τὴν Έκρηξη θύμιζε πεδίο µάχης, καθὼς ἀκρωτηριασμένοι ἄνθρωποι καὶ ζῶα κείτονταν στὸ χῶμα. Δύο ἀπὸ τοὺς ἱπ- λ ο πεῖς καὶ Ένα πολίτης εἶχαν σκοτωθεῖ, 4 εἶχαν τραυματισθεῖ, Ενῶ ἑπτὰ ἄλογα σκοτώθηκαν ἀπὸ τὴν ἔκρηξη, ἤ πυρο- βολήθηκαν στὴν συνεχεια γιὰ νὰ μὴν ὑποφέρουν. Δύο ὥρες ἀργότερα ἡ δεύτερη βόμβα Εξερράγη στὸ Ρήτζεντίσ Πάρκ, κάτω ἀπὸ ἔξεδρα ὅπου ἔπαιζε μιὰ μπάντα τῆς ἀνα- κτορικῆς ἐπίσης Φρουρᾶς, τὴν ὁποία πα- ρακολουθοῦσαν ἀμέριμνοι δεκάδες {Λον- δρέζοι. «Καθόμουνα στὴν καρέκλα µου πα- ρακολουθώντας τὴν μπάντα ὅταν ἔνοιωσα νὰ γυρίζει ἀνάποδα ὁ κόσμος, καθὼς ἡ ἐξέ- δρα μὲ τοὺς μουσικοὺς καὶ τὰ ὄργανάτους τινάχθηκε στὸν ἀέρα», δήλωσε αὐτόπτης ᾿Ακρωτηριασμένα σώματα, καρέκλες καὶ μουσικἁ ὄργανα σκόρπισαν μάρτυρας. στὴν περιοχή. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες, σκοτώθη- καν ἕξι ἄτομα - ὅλοι στρατιῶτες - καὶ τραυ- µατίσθηκαν 33 ἄλλα. Λίγο μετὰ τὴν ἔκρηξη τῆς πρώτης Στὸ κοινοβούλιο ἡ πρωθυπουργὸς Μάργκαρετ Θάτσερ χαρακτήρισε τὶς ἐπιθέ- σεις ὡς «σκληρά καὶ ἄνανδρα ἐγκλήματα ποὺ διέπραξαν κακοῦργοι οἱ ὁποῖοι δὲν γνωρίζουν τίποτα ἀπὸ τὴν δημοκρατία», καϊπρόσθεσε ὅτι ἡ κυβέρνησή της δὲν πρό- κειται νὰ ἡσυχάσει ἄν δὲν παραπεμψειτοὺς ἔνόχους στὴ δικαιοσύνη. Τὴν ἐπίθεση κα- ταδίκασε στὸ κοινοβούλιο καὶ ὁ ἀρχηγὸς τῆς ξργατικῆς ἀντιπολιτεύσεως Μάϊκλ Πρόκεται γιὰ τὶς πρῶτες βομβιστικὲς Επιθέσεις τοῦ ΙΡΑ στὸ Λονδίνο, ὕστερα ἀπὸ μιά σειρὰ ἐκρήξεων στὴν βρετανικἡ πρω- τεύουσα ποὺ εἶχαν ἀκολουθήσει μετὰ τὸ θάνατο τῶν 10 ἀνταρτῶν ἀπὸ ἀπεργία πεί- νας στὶς φυλακὲς τοῦ Μπέλφαστ. :Ο Πρωθυπουργὸς τῆς Δημοκρατίας τῆς Ιρλανδίας Τσάρλς Χόουνς καὶ ὁ ἡγέ- της τῆς ἀντιπολιτεύσεως Γκάρρετ Φιτζξ- ραλντ καταδίκασαν τὴν «ἄγρια δολοφο- νία» καὶ ἔξεφρασαν τὴ λύπη τους γιὰ τὰ θύματα τῶν ἐκρήξεων. Τὴν ἐπίθεση καταδίκασε στὴν Οὐά- σιγκτον ὁ πρόεδρος Ρήγκαν ὁ ὁποῖος εἶναι ᾿Ἰρλανδικῆς καταγωγῆς. «Ὁ πρόεδρος ἀποδοκιμάζει τὴν τρομοκρατία ὁπουδήπο- τε καὶ ἀποτεδήποτε», δήλωσε ὁ ἐκπρόσω- πος τοῦ Λευκοῦ Οἶκου. , Στὴν Φρανγκφούρτη ἡ ὀργάνωση «᾿Επαναστατικοὶ πυρῆνεο, μιὰ ἔξτρεμι- στικἡ ὁμάδα τῆς ἀριστερᾶς ποὺ ἔχει ἔπα- νειλημμένα χτυπήσει ἀμερικανικὲς βάσεις στὴ Δυσικὴ Γερμανία, ἀνέλαβε τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν ἔκρηξη βόμβας στὴν ἀμερικανικὴ στρατιωτικἡ βάση τῆς Φρανγκφούρτης στὶς 2 ᾿Ιουλίου. άπηντησεν Οτι εἰχεν ηὸη παραστήσει ὑμῖν ὅυσχε- ρείας ἀποδοχῆς προτάσεως ἡμῶν. Μοί προσέθηκεν ὅτι τίθεται εἰς λίαν στενόχωρον θέσιν, διότι ἔπιθυμία του ἦτο πράξη πᾶν δυνατόν ὐπέρ ἡμῶν, καὶ ἐθεώρει ἁἀπόφασιν Α.Μ. Βασιλέως λίαν παρακεκινδυνευµέ- νην. ᾿Επέμεινα ὅτι ἐδει νά ἀναλογισθῆ κρίσιµον συν- θηκῶν καὶ ἐξεύρη τρόπον ἱκανοποιήσεως ἡμῶν. Κύ- ριος ΄Ηντεν µοί εἶπεν ὅτι δέν ἔβλεπεν οὐδέν ἐμπόδι- ον. εἰς ἄσκησιν δικαιωμά- των Α.Μ. Βασιλέως κατά ἐνδεχομένη ἕν Κύπρω πα- ραμµονήν αὑτοῦ ὑφ᾽ ἅς συνθήκας καὶ οἱ ἐνταῦθα διαµένοντες ξένοι ἀρχηγοί κρατῶν. ᾿Επέμµεινα ἐκ νέου ὅτι ἀπό ἀπόψεως γοήτρου τεὶς τάς παρούσας στιγµάς ἐνεδεικνώετο µία χειρονο- µία ἐκ µέρους Κυβερνήσε- ώς του. Κύριος Ηντεν προφανῶς στενοχωρημέ- νος µοί εἶπεν ὅτι δέν ἠδύνα- το μµοί δώση ἁἀπάντησιν πρὶν ἢ συνενοηθῆ µε τά ᾿Ὑπουργικοῦ Συµβουλίου, ὅπερ θά συνήρχετο ἐσπέ- ραν ταύτην καὶ πρό τοῦ ὁὀποίου θά ἔφερε ζήτημα’ ἀλλά μµοί ἑτόνισεν ὅτι δέν ἔπρεπε νά τρέφω αἰσιοδο- ξίαν, διότι τό ζήτημα ἦτο λίαν πολύπλοκον καὶ δυ- σχερές. Καθ) ὅσον ἀφορᾶ τες µεταφοράν στρατοῦ ἀγυμνάστων ἐν Πελοποννή- σω, εἰς ἤν ἀποδίδει σπου- δαιότητα, ' εἰσηγήθη, ἐάν δέν θά ἦτο σκόπιµον νά γἱ- νη µεταφορά εἰς Κρήτην καὶ κατόπιν ἑκεῖθεν εἰς Κύπρον, τοιαύτην δέ εἰσήγησιν διε- βίβασε καὶ διά Πρεσβευτοῦ ᾽Αγγλίας. ᾿Ὑποσχέθη µοί γνωρίση αὔριον νεώτερα κατόπιν ᾿Ὑπουργικοῦ Συµ- βουλίου. (Πολύ περ/πλοκον (:) καὶ ὀυσχερές ὁιά τούς Αγγλους ήτο νά παρα- µείνη ὥς «πρόσφυγας»είς τήν Κύπρον ὁ Ἕλλην Βα- σ/λεύς. Καὶ ἀπό τό ὡς ἄνω τηλεγράφημα Φαίνε- ται ή προσπάθεια τοῦ ᾿Ηντεν νά δικαιολογήση τήν ἁγγλικήν θέσιν κα) ύὐπεκφυγή ἦτοτόνά θέση καὶ πάλιν τό θέµα εἰς τό ὑπουργ/κόν συμβούλιον. Αλλά ὁιά ν᾽ ἀποκλείση κάθε ἑλπίδα τῆς ΄Ελληνι- κῆς Κυβερνήσεως προσέ- θεσε ότι δέν ἔπρεπε αὐτή νά τρέφη αἰσιοδοξίαν. ΄᾿Απλούστατα, οἱ ΑΥΥΛΟΙ! ήσαν ἀποφασισμένοι νά µή ἐπιτρέψουν µετάβα- σιν τοῦ Βασιλέως εἰς Κύ- προν πού τυχόν θά προ- εὁίκαζε τό µεταπολεµι- κόν μέλλον τῆς νήσου). ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ- ΚΥΠΡΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟ ἀγωνιῶδες ἐρώτη- μα σήμερον ειναι ἂν οἱ ἐ- λεύθεροι λαοί θά ἀποδείξουν, ὅτι πιστεύουν εἰς τό ἰδεῶδες ἐλεωθερίας εἰς τόν ὑπέρτατον ἐκεῖνον βαθµόν, ὁ ὁποῖος καθιστᾶ αὐτοώς ἱκανούς νά µήκαμ- Φθοῦν ψυχικῶς, νά ἄντιμε- τωπίσουν τόν «Φοβερόν κίδυνον καίνά ἀποδυθοῦν εἰς τόν ὐπέρ ὅλων ἁγῶνα. ᾿Αποδεχόμεθα εὐγνω- µόνως οἱ Ελληνες τήν παγ- κόσµιον ἀναγνώρ:ισην τοῦ γεγονότος, ὅτι ἐπετελέσα- μεν πάντοτε καθ ἅπασαν τήν ὁιαδροµήν τῆς µακρα(- ὠνος καί ἐνδόξου ἱστορίας μας, εἰς ἀκέραιον τό καθῆ- κον πρός τό ἰδεῶδες τῆς ἐ- λευθερίας καί τῆς δικαιοσύνης. ᾽Αλλά τό γε- γονός τοῦτο ἐπιβάλλει καί εἰς τούς ἡγέτας αὐτῶν, νά ἐκπληρώσουν ἐπίσης τό καθῆκον, αὐτῶν ἀπέναντι τῆς ᾿ Ελλάδος εἰς τό ἀκέραι- ον. ΄Οσην εὐγνωμοσύνην καί ἄν αἰσθανόμεθα - καί αἰσθανόμεθα τήν εὐγνωμο- σύνη ταύτην ἀνεπιφύλακτον-πρός τούς τετιµηµένους Συμμάχους ἡμῶν εἰς τόν ἀγῶνα τοῦ ἐ- λευθέρου κόσμου κατάτῶν σκοτίων ὀυνάμεων τοῦ ζό- Φου καί τῆς δουλείας, εἰς τούς Συµµάχους οἱ ὁποῖοι ἐβοήθησαν καί βοηθοῦν ἡ- μᾶς πλουσιοπαρόχως εἰς τήν ἀνόρθρωσιν τῶν ἔρει- πίων ἁτινα ἐπεσώρειυσεν ἕ- πί τῆς ὁυστήνου ταύτης χώρας ὀεκαετής ἐξαντλητι- κός ἁγών, δέν ὀυνάμεθα νά µή ἐνθυμώμεθα τούς ὑπό δουλείαν εἰσέτι, ὡς µή ὦ- Φειλε, στενάζοντας ἀδελ- Φούς ἡμῶν. Δέν δυνάµεθα νά µή ἐνθυμώμεθα τήν πο- λυπαθῆ Βόρειον Ηπειρον τήν ὁποίαν διά ποταμοῦ αἵ- µατος καί διά ἡρωισμῶν ἀνταξίων τῆς ἱστορίας ἡ- μῶν ἀνέκτησεό ἔνδοξος ἐλ- ληνικός στρατός Ίνα είναι παραδεδοµένη σήμερον ὁ- πό τόν βάρβαρον ζυγόν ἓ- νός αὐθάδους καί βαρβάρου κρατιδίου, ἀπο- τελοῦντος κατά γενικήν δι- απίστωσιν, στίγµα διά τήν πεπολιτισµένην ἀνθρωπό- τητα. Καί ἄν ἡ µοίρα τῶν περιστάσεων σήμερον ἆ- ναγκάζει νά ἀἁἀναμένωμεν μετ ἐγκαρτερήσεως, ἀλλά καί µετά πίστεως στερρᾶς, τήν εὐτυχῆ ἑξέλιξιν τῶν παγκοσμίων πραγμάτων, ἤ τις θά φέρη τήν φοράν-εὶς τάς ἀγκάλας τῆς ἁγωνιού- σης Μητρός τό πολυπαθές τέκνον της, δέν δυνάμεθα νά µή ἐνθυμώμεθα καί τήν ὡραίαν Μεγαλόνησον, τήν Κύπρον, ἡ ὀποία ἁκόμη σή- µερον δέν κατέστη ὄυνα- τόν νά ἁπολαύση τῶν ἁγαθῶν τῆς ἐλειθερίας. των Ἡ ἀπόδοσις τῆς Βο- ρείρυ ᾿᾽Ηπείρου καί Κύ- πρου εἰς τήν ᾿Ελλάδα τήν ὁποίαν µετά τόσης σταθε- ρότητας ζητεῖ σήμερον καί πάλιν ὀλόκληρος ὁ Ελλη- νικός λαός, ἐμφανίζεται σή- µερον ὡώς ἐκπλήρωσις καθήκοντος πρός τήν ἔλευ- θέραν ἀνθρωπότητα. Σήµε- ρον ἡ ἀνθρωπότης τελεῖ ὑπό τήν θανάσιµον ἀπειλήν τῆς ἁπωλείας τοῦ μεγάλου τὸ βιβλίο: γραφέας. λῆς. Σελίδα 7 . ἀγαθοῦ, τό ὁποῖον ἁποτελά τό ἀντικείμενον τοῦ ὑψη- λοῦ ἰδεώδους, τού ἀγαθωυ τῆς ἐλευθερίας καίτης ἀπὸ µικῆς ἀξιοπρεπείας. ᾿Π ἄν: θρωπότης ἀγωνια ὑπυ τό µέγιστον κίνδυνον, τόν «- ποῖον αἱ περιστάσεις καἰ τὰ... σφάλματα ἐδημιούργησαν,. τόν κίνόδυνον τῆς ὑπό τῶν δυνάµεων τής βίας καί τοῦ ζόφου ὑποδουλώσεως τοῦ. - κόσμου καί περιελεύσέως αὑτοῦ εἰς κατάστασιν Ολι- βερᾶς καί ἀπέλπιδως ἁγί- λης, εἷς τήν ὁποίατ ἀτυχή.ν, ἀνθρώπινα ὄντα ἔστερημέ- να τῆς στοιχειώδους ἆν- θρωπίνης ἀξιοπβεπείας, 0) 9 ἀναμένουν τόν θάνατον ὡς ο. λυτρωτήν. - Κατά τοῦ τρομερού τούτου. κινδύνου-τοῦ τό- σου ψηλαφητοῦ- ὀρθοῦνται συσπειρούµενα αἲ δυνάμεις τῆς ἐλευθερίας ᾿ ὅλοι οἱ λαοί οἱ πιστεύοντες. εἰς τήν ἐλευθερίαν ώς εἲς ὕ- » Ψιστον ἀγαθόν ἄνευ τοῦ ὁ- ποίου ἡ ζωή δέν ἀξίέει. Κα συνεγείρονται ὅλαι αἱ ύλι- καί δυνάμεις τάς ὁποίας εὖ- '' τυχῶς διαθέτει εἰς ἀφθονίαν ὁ ἐλεύθερος κὀ- σµος, μέ ἐπικεφαλῆς τήν Μεγάλην ᾽Αμερικανικήν Δημοκρατίαν καί αἱ ὁποίαι, συντόνως καί ἀποφασιστι- κῶς προετοιµαζόµεναι, προορίζονται νά ἀντιμετω- ,», πίσουν τάς καταπληκτικάς -- ἐπίσης δυνάμεις τάς ὁποίας ἑκτός τῶν στρατηγικῶν' πλεονεκτημάτων, ὁιαθέτει ἡ παράταξις τοῦ ζόφου. ': Αλλ᾽ εἰς τήν ἀντιμετώπι-.' σην αὐὑτήν ἡ ἐλευθέρα ἁν- θρωπότης ἔχει ἀνάγκη ἐπίσης καί τῶν ἠθικῶν ὁυ- ον νάµεων ἄνευ τῶν ὁποίων ἡ-/ ὑλική δύναμις ἀποδεικνύε- ''. ται µαταία καί ἀτελεσφόρη- .. . τος. Καί τάς ὀυνάμεις .. ταύτας τάς ἠθικάς διά πάν- τα τόν κόσµο καί ἰδίως ὁιά τήν Εὑρώπην, εἰς τήν καρ- διάν τῆς ὁποίας εὐρίσκεται '. ή ζοφερά ὀύναμις τῆςόου-' λείας καί τοῦ σκότους τάς ἀντιπροσωπεύει ὁ Φλογε- ρός πρός τήν ἐλευθερίαν ε- ρως, ἡ πίστις πρός τό ἰδεῶδες τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρέ- πειας. ᾿Ἡ σταθερά πίστις,, πρός τόλαμπρόν τοῦτοϊδε- δες θά Φλογίση τάς Ψψυ- χάς τῶν ἐλευθέρων λαῶν, θά τονώση τάς καρδίαἑτων καίθά τούς καταστήση ἱκα- νούς νά ἀντιμετωπίσουν τόν θανάσιµον κίνόυνον, ἕ- τοιµοι νά θυσιάσουν τά πάντα ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας των. Τό ἀγωνιῶδες ἐρώτη-,», μα σήμερον εἶναι ἂν οἱ ἐ- λεύθεροι λαοί θά ἀποδείξουν ὅτι πιστεύουν εἰς τό ἰδεῶδες τῆς ἔλευθερί- ας εἰς τόν ὑπέρτατον ἐκεῖ- νον βαθµόν ὁ ὁποῖος καθιστᾶ ἱκανούς νά µήκαμ- Φθοῦν ψυχικῶς, νά ἀντιμέ- τωπίσουν τόν Φοβερόν κίνδυνον καίνά ἀποδυθοῦν εἰς τόν ὑπέρ ὅλων ἀγῶνα,»,». Καὶ ὐπ᾿ αὑτήν τήν ἁπηνῆ πραγματικότητα ειναι κα- θῆκον ὅλων - καί τῶν ἁτό- µων καί τῶν λαῶν καί τῶν κυβερνήσεων - νά καλλιερ- γήσουν ἐντατικῶς ὁι᾽ ἔαυ- τούς καί ἀλλήλους τήν λατρείαν πρός τό ἰδεῶδες τῆς ἐλευθερίας ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ «ΠΕΛΛΑ-ΠΑΙΙ:Σ-1974) τοῦ δημοσιογράφου στ Κώστα Γ. Σολωμοῦ 3 'Η πιὸ γνήσια Εξιστόρηση τῶν γεγονότων τοῦ ᾿ Ιουλίου 1974 (εἰσβολή, Εγκλωβισμός, αἰχμαλωσία), ὅπως τὰ ἔζησε ὁ συγ- Τὸ βιβλίο ποὺ θὰ φωτίσει τὶς πιὸ ἄγνωστες πτυχὲς τῆς εἰσβο- ΕΜΠ ο οΧέα 6Ηι6βΙΝΕ ΒΙσοσίήπο ο ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΧΛΩΡΙΝΗ επι λέγκων καὶ ΒΑΙΜΜΕΝΩΝ Με ΣΤΕΡΕαΑ ΧΡΏΜΑΙΑ ᾿ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΝΕΑ ΧΑΩΡΙΝΗ Ραψφινέ ΔΊΑΤΗΡΗ ΣΤΕ 2ο ΣΕ δΔΡΟσερΟ ΛΣΕΡΒΕΗΣΓ μα. τσ νά . - Γφυοφέηοο ----υ νο ο. Μὲ σημείωμα ποὺ ἔστειλαν οἱ τροµο- κράτες σὲ πρακτορεῖα εἰδήσεων, ἀναλαμ- βάνουν ἔπίσης τὴν εὐθύνη γιὰ τὶς ὀχτὼ Εκρήξεις ποὺ σημειώθηκαν τὴν Δευτέρα σὲ διάφορες περιοχὲς τῆς πόλεως, σὲ ἔνδειξη διαμαρτυρίας γιά τὴν σχεδιαζόμενη κατα- σκευἠ ἑνὸς τρίτου διαδρόµου προσγειώ- σεως στὸ ἀεροδρόμιο τῆς Φρανγκφούρ- βόμβας, ὁ ΙΡΑ ἔστειλετηλεγράφημα ἀπὸ τὸ της. Μπἔλφαστ στὸ ᾿Ασσοσιξιτεντ Πρες, μὲ τὸ ὁποῖο ἡ παράνομη ὀργάνωση ποὺ προβαί(- νει σὲ τρομακρατικὲς ἐπιθέσεις ἐδῶ καὶ 19 χρόνια γιά νὰ πετύχει τὴν ἀποχώρηση τῶν βρετανικῶν δυνάµεων ἀπὸ τὴ Βόρειο ᾿Ἱρ- λανδία, ἀναλάμβανε τὴν εὐθύνη γιὰ τὶς Στὸ Παρίσι δύο βόμβες ἐξερράγησαν ἡ μιὰ μπροστὰ σὲ ἐβραϊκὴ τράπεζα καὶ ἡ ἄλλη σὲ ἑταιρεία ποὺ διεξάγει ἔμπόριο μὲ τὸ ᾿Ισραήλ. Οἱ βόμβες προξένησαν ὑλικὲς ζημιὲς χωρὶς ὅμως νὰ ὑπάρξουν θύματα. Μὲ το χέρι ἣ σὲ ηλυντήριο ΛΕΥΚΑΝΣΙΣ ΑΠΟΣΜΗΣΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΙΣ Ἑν θάπά ος νβββίηπα (δολίῃςδ ΒΙ ΕΑΟΗΙΝΑ ϱ 9ο]. ΡΙΡΙΝΕΕΟΤΙΟΝ διοδάξετε «θα τις ἔνίύπες 3λε Ῥεπιδά ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΝΡΤΗυὑςΤΙΟνΝς ΧΡΗΣΕΩΕ 508 υςε Σελίδα 8 ᾽Αποκαλύπτουμε στὸν Κυπριακὸ καὶ 'Ελληνικὸ λαὸ ΝΑΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙ«ΑΕΠΙΝΕΤΙΟ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ “Ο ρόλος τῆς Τουρκίας καὶ τῆς Χούντας ᾿Απὸ Ἱ]η σελίδα Τουρκία τότε θὰ ἄρχιζε νὰ κάµνει Εκκλήσεις γιὰ νὰ προστατερθεῖ τὸ τουρ- κοκυπριακὸ στοιχεῖο ποὺ «κινδύνευε» ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες, οἱ βιοπραγίες Εναντίον τῶν τούρκοκυ- πρίων θὰ συνεχίζοντο, ἀπὸ τούς τούρκους στρα- τιωτικοὺς ἤ ἀπὸ πράκτο- ρες τους. Ἔτσι πλέον, ἡ Τουρκία θὰ Ἐκαμνε τὴν εἰσβολή, γιὰ νὰ «προστα- τεύσει» καὶ νὰ «επαναφξ- ρει» τὴν εἰρήνη, τὴν γαλή- νη καὶ τὴν συνταγματικὴ τάξη στὴν Κύπρο. Γιὰ τὰ Ελλαδικὰ καὶ τὰ Κυπριακά πολιτικά, στρατιωτικὰ πράγματα ἡ Τουρκία ἔτηρεῖτο ἐνήμερη ἀπὸ πολλὲς πηγές. ᾿ Ακόμη ἔγνώριζε πολὺ καλὰ τὶς δι- αθέσεις τῆς τότε ἡγεσίας τῆς 'Ελλάδος καὶ τῆς Κύ- πρου, σὲ περίπτωση ποὺ θὰ προχωροῦσε σὲ ἐφαρμογὴ τοῦ διαβολικοῦ αὐτοῦ σχε- ᾿ δίου. Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1974, τὰ σχέδια τῶν τούρ- κὠν ἐπιτελικῶν ἄρχισαν νὰ παίρνουν τὴν τελική τους µορφή, ἀφήνοντας μόνοτὶς ἔλάχιστες περιπτώσεις ποὺ θὰ ἄλλαζαν λόγω ἀπροβλέ- πτων καταστάσεων. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ “Ο Δημήτριος ᾿Ιωαννί- δης ἔπιπλέξει τελικά, ἐνῶ ὁ Γ. Παπαδόπουλος καὶ οἱ Φίλοι του, μπαίνουν στὸ πε- ριθώριο. 'Ο ᾿Ιωαννίδης δὲν καταλαμβάνει κανένα ἀξίωμα, πξραν ἐκείνου ποὺ Έχει. Ἔμεινε στὸ περιθώριο καὶ ἀνῆλθαν ἄλλοι, τοὺς ὁποίους ἐπίστευε ὅτι ἤλεγ- χε. Εἶχε ὅμως μερικὲς ἆμ- Φφιβολίες. Γι’ αὐτὸ παρακο- λουθοῦσε στενά, μὲ ἀν- θρώπους του, σχεδὸν ὅλη τὴν κατάσταση. Οἱ φίλοι τοῦ Δ. ᾿Ιωαννίδη ἧσαν «μι- κροὺ. σὲ ἀξιώματα στρατι- ωτικοί, ἐνῶ αὐτοὶ ποὺ διοι- κοῦσαν ἦσαν «μεγάλου σὲ ἀξιώματα μὲ τεράστιες σχξ- σεις στὸν πολιτικὸ καὶ συµ- μαχικὸ τοµέα. Τοὺς µι- κροὺςτοὺς ἔβλεπαν μὲ λίγη ὑποψία γιατὶ τοὺς διέκρινε ἡ θέληση, ὁ ἐθνικισμὸς καὶ ὁ ἔνθουσιασµός. Οἱ µεγά- λοι ὅμως ἦσαν ἐκεῖνοι ποὺ πραγματικά, ὅπως ἀποδεί- χθηκε στὸ τέλος, διοικοῦ- σαν καὶ εἶχαν τὴν δύναμη νὰ Επιβάλουν ἐκεῖνο ποὺ ἤθελαν. Οἵ λεγόμενοι μεγάλοι ἀξιωματικοί, ὅμως μαζί μὲ ἁἀρκετοὺς πολιτικοὺς κάτι σχεδίαζαν, ἐναντίον τοῦ Δ. Ιωαννίδη, γιατὶ ὅπως εἐἷ- παµε πιὸ πάνω, τὸν ἀντί- κρυζαν καχύποπτα καὶ γε- νικὰ τοὺς ἔμπαινε στὸ ρου- θούνι γιὰ πολλὰ θέµατα, κυρίως στὶς ἐθνικὲς ἔπιδιώ- ξεις, ὅπως λέγουν φίλοι τοῦ «σκοτεινοῦ δικτάτορα» ὅπως τὸν ἀποκαλοῦν οἱ ἂν- τίπαλοι του. Υπάρχει πλη- ροφορία ὅτι οἱ τότε ἰσχυροὶ ἀξιωματικοί, ᾿ Αραπάκης, Παπανικολάου, Σταθό- πουλος (διοικητής τῆς ΚΥΠ), Ντάβος (Διοικητὴς τοῦ Γ΄ Σώματος Στρατοῦ, ποὺ ἑδρεύει στὴν Θεσσα- λονίκη, χαρακτηρίζεται τὸ πιὸ ἰσχυρὸ σῶμα στρατοῦ στὴν 'Ἑλλάδα), Μπονᾶνο, Γαλατσᾶνο κλπ μαΏ μὲ τὸν πρόεδρον Γκιζίκη ἐπεδίω- καν μιὰ ἀλλαγὴ στὴν ὅλη µορφὴ τοῦ δικτατορικοῦ καθεστῶτος, μὲ ἀπώτερο στόχο νὰ ἐπανέλθουν οἱ πολιτικοὶ στὴν ἐξουσία. ΟΙ «ΦΥΜΜΑΧΟΙ)» 'Ἡ δικτατορία τοῦ Δ. ᾿]ωαννίδη δὲν ἄρεσε οὔτε καὶ στοὺς συµµάχους, γιατί, σύμφωνα μὲ τοὺς ἴσχυρι- σμοὺς τῶν φίλων τοῦ Ιω- αννίδη ἔκρυβε ἀρκετὸ ἐθνικισµό, ποὺ εἶναι σοβα- ρὸ ἔμπόδιο, στὴν προώθη- ση τῶν συμμαχικῶν ἐπιδιώ- ξεων, ποὺ ἤθελαν τὴν 'Ἑλ- λάδα, δέσµια τοῦ «συμµα- χικοῦ» ἅρματος, χωρὶς θέ- ληση καὶ ἐπιδιώξεις. Γι’ αὖ- τὸ εὐνοοῦσαν μιὰ πολιτικὴν ἀλλαγή. Πλησιάσθηκαν, σύμ- Φωνα πάντα μὲ ὑπάρχου- σες πληροφορίες οἱ «μεγά- λοι» ἀξιωματικοὶ ποὺ ἤθε- λαν καὶ αὐτοὶ µιὰν κάποιαν «ἀλλαγὴ» καὶ ἄρχισαν γιὰ τὸν σκοπὸν αὐτό, μιὰ συ- νεργασία. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ Η ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ Στὸ μεταξὺ στοὺς ἀξι- ωματικοὺς ποὺ ἤθελαν τὴν κάποιαν «ἀλλαγὴν» ὑμτῆρ- χαν καὶ μµερικοὶ ποὺ διατη- ροῦσαν στενὲς σχέσεις μὲ τοὺς πολιτικούς, οἱ ὁποῖοι Επεδίωκαν τὴν ἀνατροπὴ τοῦ στρατιωτικοῦ καθε- στῶτος, πάσει θυσία, ἔστω καὶ μὲ ᾿Εθνικὴ Συμφορὰ ὅπως ἦτο ἡ πρόβλεψης ὁρισμένων. Γιὰ νὰ ἀποδειχθεῖ ὅτι ὑπῆρξε σοβαρὴ σύνεργα- σία στρατιωτικῶν καὶ πολι- τικῶν, κατὰ τὴν περίοδο τῆς δικτατορίας Ιωαννίδη, ἀναφέρουμε καὶ τὰ ἑξῆς: (χωρὶς Φφυσικἀ νὰ εἶναι καὶ τὰ μοναδικά). 1. Ο ἀντιστράτηγος Λάμπρος Σταθόπουλος, ποὺ σὰν Διοικητὴς τῆς ΚΥΠ, ἀνάφερε ὅτι Έχει σοβαρὰ στοιχεῖα ὅτι ἡ Βουλγαρία θὰ εἰσβάλει στὴν Ἑλλάδα, ενῶ γινό- ταν ἀπόβάση τουρκικῶν στρατευμάτων στὴν Κύ- προν, γι αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ ἀποδυναμωθεῖ ἡ περι- οχἡ τῆς Β. 'Ἑλλάδος καὶ οὔτε νὰ γίνει ὁποιαδήπο- τε Ενέργεια Εναντίον τῆς Τουρκίας, ὅπωςπρονοοῦ- σεν προηγούµενη ἀπό- φαση τοῦ Στρατιωτικοῦ Συµβουλίου τῆς Χώρας, γιὰ νὰ ἐπιτεθεῖ ἡ 'Ελλὰς σὲ ἀντιπερισπασμὸ στὴν ᾿Ανατολικὴ Θράκη. Μά- λιστα ὁ Φαιδρὸς Σταθό- πουλος, Έλεγε ὅτι ἔχει δι- ασταυρωμένη τὴν πλη- ροφορία αὐτή. Ἔστω καὶ ἄν τὰ Α2 τῶν βορείων συ- νόρων τῆς Ελλάδος ἔλε- γαν τὰ ἀντίθετα. ᾿ Ακόμη Ενῶ ἄλλοι στρατιωτικοὶ ἀποστρατεύθηκαν γιὰ τὴν συµµετοχήτους, στὴν δικτατορία ὁ Σταθόπου- λος, διοικητὴς τῆς ΚΥΠ, ὄχιμόνο δὲν ἀποστρατεύ- θηκε, ἀλλὰ συνέχισε τὴν στρατιωτική του «καριξ- ρα» καὶ μετὰ τὴν µεταπο- λίτευση, σὰν διοικητὴς τῆς Α΄ Στρατιᾶς, ἐνῶ πῆ- ρε καὶ τὸν βαθμὸ τοῦ ἆν- τιστρατήγου. Σχετικἁ μὲ τὸ πρόσω- πο τοῦ πολλῆ Σταθόπου- λου, ὁ ταγματάρχης ᾿ Αθα- νάσιος Περδίκης, κατέθε- σεν στὸν στρατηγὸν Μπέλ- κα, ὅπως δημοσιεύθηκε στὴν «Ελευθεροτυπία» τῶν ᾿Αθηνῶν (28.6.1978) «... Ἐτηλεφώνησα εἰς τὸν ᾿Αρχηγὸν τῆς ΚΥΠ “Ὑποστράτηγον Σταθό- πουλον εἰςτὸν ὁποῖον ἀνέ- Φερα τὴν πληροφορίαν ταύτην ὅστις ὅμως μὲ δι- αβεβαίωσεν ὅτι πρόκει- ται περὶ ἀσκήσεως καὶ νὰ μὴν ἀνησυχῶ... «Τὸ τηλέ- Φωνο Έγινε ἀπὸ τὸ Λον- δῖνο τὴν παραµονὴ τῆς εἰσβολῆς 19.7.1974. ᾿Ακόμη ὁ ταγµατάρ- χης Περδίκης λέγει (πάν- τοτε κατὰ τὴν «Ἔλευθε- ροτυπία» «..Προσεπά- θησα νὰ ἐπικοινωνήσω μὲ τοὺς ᾿ Αρχηγοὺς ἀλλὰ δὲν τὸ κατώρθωσα. ᾿Επεκοινώνησα ὅμως μὲ τὸν Δ/ντὴ τῆς 2ας ΜΕΟ Ταξ/χο Τζαμαλούκα ὌὌθωνα, ὁ ὁποῖος καὶ Έσπευσε νὰ ενημερώσει τοὺς ᾿Αρχηγοὺς καὶ ἓν συνεχεία μοῦ εἶπεν, ὡς τοῦ εἶπε ὁ Ἀρχηγὸς τῶν ᾿Ενόπλων Δυνάμεων Φαίνεται ὅτι δὲν στεκοµαι καλά...» (Αρχηγὸς ᾿Ενό- πλων Δυνάμεων ἦταν ὁ Μπονάνος). 'Ο ᾿Αθανάσι- ος Περδίκης, ταγματάρχης, ἦταν ὁ Στρατιωτικὸς ἀκό- λουθος στὸ Λονδῖνο, 2.0 Εὐάγγελος ᾿Αβέρωφ, σὰν ὑπουργὸς ᾿Εθνικῆς ᾽Αμύνης, ἀπάντησε σὲ σχε- τικὴ Ερώτηση τοῦ βουλευτῆ τῆς ΕΔΗΚ κ. Κ. Μπουν- τουβᾶ, ποὺ ἀναφέρετο στὸν ὑποστράτηγο ἤδη Δι- καιᾶκο ποὺ ἦταν καὶ Διοι- κητὴς τῆς Σχολῆς Εὐελπί- δων, τὸ 1978. «.. γνωρίζω ὁ Ἴδιος τὶς ἱκανότητες τοῦ Στρα- τηγοῦ Δικαιάκου καὶ τὸ πόσο, ἀπὸτὴν πρώτη ἡμέ- ρα τῆς µεταπολιτεύσεως, βοήθησε προσωπικά στὴν πρόληψη ἐπιθέσεων κατὰ τῆς Δημοκρατίας καὶ στὴν κατοχύρωση τοῦ Δημοκρατικοῦ Φφρο- νήματος». Δὲν γνωρίζουμε κατὰ πόσον ὁ πολὺς σὲ πολλά πράγµατα ᾽ Αβέρωφ, ἐννοεῖ τὰ ὅσα ἔγιναν στὴν περιοχἡ τοῦ Ἔβρου καὶ τὴν συνάν- τηση ποὺ εἶχε μὲ τὸν ὑπο- στράτηγον Παῦλον Παπα- δάκη ΄Ὅπως εἶναι γνωστὸ ὁ συνταγματάρχης τότε τὸ 1974, Δικαιάκος, :''τέβηκε κατ᾽ ἐντολὴν κάποιωνἼσως τοῦ ἀντιστρατήγου ᾽᾿]ωάν- νη Ντάβου, στὴν περιοχὴ τοῦ Ἔβρου, ὅπου ἔπεστη- σεν τὴν προσοχὴ τοῦ Παύ- λου Παπαδάκη, ἔμπίστου τοῦ Ταξιάρχου Δ. ᾿Ιωαννί- δη, νὰ μὴν «κάµη τίποτε Ἐναντίον τῶν Τούρκων» γιατὶ «Ἐπίκειται βουλγα- ρικὴ Ἐπίθεσις». .Ο συνταγματάρχης Παπαδάκης τότε τοῦ ἀπάν- τησε: «Τὰ περὶ Βουλγά- ρων εἶναι παραμύθια. Ὅπως γνωρίζετε ηὔξη- σαν τὰς δυνάµεις των πρὸς τὰς τουρκικὰς θέ- σεις καὶ ὄχι πρὸς τὴν ἕλ- ληνικὴν µεθόριον. Καὶ δὲν γνωρίζω διατὶ λἔγον- ται αὐτὰ τὰ πράγματα τὰ ὁποῖα κατατείνουν πρὸς τὴν πτῶσιν τοῦ ἠθικοῦ τῶν δυνάµεων µας). 3. Ἰωάννης Ντάβος. Αὐτὸς ὁ ἀξιωματικὸς ποὺ ὑπηρέ- τησε ὅλες τὶς χοῦντες, ΓΠα- παδόπουλου καὶ ᾿ Ιωαννίδη ἔπαιξε ἕνα πολὺ µεγάλο ρό- λο στὴν ἀνατροπὴ τοῦ ᾿Ιω- αννίδη ἀλλὰ καὶ στὸ κυπρι- ακὸ δράμα. Σχετικἁ ὑπάρχει καὶ ἡ πληροφορία ὅτι ἀπείλησε, ἄν δὲν φύγει ὁ ᾿Ιωαννίδης, μετὰ τὸ πραξικόπημα κατὰ τοῦ Μακαρίου, θὰ κατέβει στὴν ᾿ Αθήνα καὶ νὰ βάλει τὰ πράγματα στὴν θέση τους. Όπως εἶναι γνωστὸ ὁ Ντάβος ἔγινε μεγάλος καὶ τρανὸς μετὰ τὴν µεταπολί- τευση. ᾿Εξἄλλου ὑπάρχει καὶ ἡ Έγκυρη πληροφορία ὅτι ὁ Ντάβος ἀπὸ τὴν Ανοιξη τοῦ 1974, ἔστελνε ἔἐμπί- στους του ἀξιωματικοὺς καὶ πλησίαζε ἄλλους ἀξιωματι- κοὺς ποὺ τοὺς βολιδοσκο- ποῦσαν γιὰ μιά πιθανἠ ἆνα- τροπὴ τοῦ ΄]ωαννίδη. Στὴν ὅλη αὐτὴ ἱστορία, πληροφορούμαστε τὰ Εξῆς: ᾿Αρχὲς ἀνοίξεως σὲ δυ- τικὴ πρεσβεία ποὺ εὑρί- σκεται στὴν Λεωοφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, συ- ναντήθηκαν ἀρκετοὶ πο- λιτικοὶ προερχόμενοι ἀπὸ τὶς παρατάξεις τῆς ΕΡΕ, τῆς Ενώσεως Κέντρου με στελέχη τῆςπρεσβείας αὐ- τῆς παρὼν ἧτο κ..ὶ ὁ πρέ- σβυς, ποὺ σκοτώβηκε ὕστερα ἀπὸ λίγα χρόνια στὴν Εὐρώπη. 'Ο πρε- σβευτὴς αὐτὸς ἔπαιξε ἕνα βρώμικο ρόλο στὴν τουρ- κικὴἡ. εἰσβολὴ καὶ χάραξε γραμμὴ στοὺς πολιτικοὺς ὅτι εἶναι καιρὸς νὰ λάβουν µέτρα γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τῆς χούντας. Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ ἄρ- χισαν ἐπαφὲς μεταξύ τους καὶ μὲ στρατιωτικοὺς ποὺ Εχαρακτηρίζοντο ἄντι- ἰωαννιδικοὶ καὶ ποὺ ἤθελαν στροφὴ τῆς χώρας πρὸς τοὺς πολιτικούς. Κατὰ τὶς πληροφορί- ες µας, ξνηµερώθηκε καὶ ἡ Κυπριακὴ Κυβέρνηση γιὰ τὸ ὅλο σχέδιο, γιὰ τὸ ὁποῖο συμφώνησε. ΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ “Ο πολυπράγµων Εὖ- άγγελος ᾿ Αβέρωφ στὶς ἔπι- στολές του, πρὸς τὸν ἵδρυ- τὴν τῆς ΕΡΕ. καὶ σημερινὸν Πρόεδρον τῆς 'Ελληνικῆς Δημοκρατίας, ποὺ ὕστερα ἀπὸ τὴν ἀποτυχία του στὶς Εκλογὲς τοῦ 1963, αὐτοεξο- ρίσθηκε στὸ Παρίσι, ἔγρα- Φε ὅτι «...Μὴν πιστεύεις τί- ποτε ἀπὸ ὅσα σοῦ λένε. Μόνο μὲ Εθνικὴ συμφορὰ θὰ πέσουν...» (συνέντευξη τοῦ ᾿Αβέρωφ στὸ περιοδι- κὀ ΕΠΙΚΑΙΡΑ, στὶς 25 Μαρτίου 1976. ᾿Ακόμη ἡ ἐφημερίδα « Ακρόπολιο τῶν ᾿Αθη- νῶν ποὺ πολιτικὰ ἀνήκει στὸ χῶρο τοῦ Καραμανλῆ, δημοσίευσε στὶς 1.12.1976 μιὰ σειρὰ κειμένων ποὺ ἀναφέρονται στὰ σχέδια γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ στρατιωτικοῦ καθεστῶτος. “Ἡ ᾽᾿Ακρόπολιω ἀποκαλύ- πτει ὅτι τὸ σχέδιο ἀνατρο- πῆς τῆς χούντας κατὰ τὸν Νοέμβριον τοῦ 1967, ἔφαρ- µόσθηκε τὸ 1974, καὶ ἦταν ἀπαράλλακτο. Ὅπως εἶναι γνωστὸ τὸν Νοέμβριο τοῦ 1967 ἔγι- νε τὸ φιάσκο τῆς Κοφίνου ποὺ χρησιμοποιήθηκε ἡ Κύ- προςγιὰ νὰ ἀνατρέψουν, οἱ πολιτικοὶ σὲ συνεργασία μὲ μερικοὺς ἀξιωματικούς, τὴν χούντα. ᾿Ιδοῦ τὶ γράφει ἡ «᾿Ακρόπολιο τῆς ἱ Δε- κεµβρίου 1976. «Οἱ δηλώσεις Καρα- μανλῆ τῆς 29ης Νοεμβρί- ου 1967 ἀποτελοῦσαν τὴν πρώτη φάσι ἓνὸς σχεδίου γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τῆς δι- κτατορίας. Σὲ μιὰ κατάλ- ληλη εὐκαιρία-καὶ αὐτὴ θὰ ἦταν μιὰ Επιδείνωση τῆς καταστάσεως μιὰ νεα κρίσις, ἰδιαίτερα στὸ «Κυπριακὸ», ὁ Κ. Καρα- μανλῆς θὰ προέβαινε στὶς δηλώσεις του, ὁ Πρωθυ- εΘΝΙΚος ΦΥύΛΑΚΑςΟ πουργὸς Κόλιας θὰ ὑπέ- βαλε τὴν παραίτηση τῆς Κυβερνήσεως καὶ ὁ Κων- σταντῖνος θὰ καλοῦσε αὐ- τοστιγμεὶ τὸν πολιτικὸ κό- σμµο καὶ θὰ τοῦ ἀνέθετε νὰ σχηματίσει κυβέρνηση «᾿ Εθνικῆς 'Ενότητας». Οἱ δικτάτορες δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ ἀντέξουν καὶ ἡ «λύσιο) (ποὺ Επρό- κειτο νὰ πραγµατοποιη- θεῖ πέντε χρόνια ἀργότε- ρα, τὸν ᾿ Ιούλιο τοῦ ᾿74) θὰ ἐΕπραγματοποιεῖτο τό- τε». Δὲν ὑπῆρχε κανένα ἐθνικὸ πρόβλημα, ποὺ νὰ ἀπασχολεῖ τὴν Ἑλλάδα, ἔκτὸς ἀπὸ τὸ κυπριακό, τὸ ὁποῖο θὰ χρησιμοποιηθεῖ καὶ πάλιν γιὰ νὰ ἀνατραπεῖ ἡ χούντα. Παρ᾽ ὅλες τὶς ἀπέελ- πιδες προσπάθειες τοῦ Διγενῆ νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ χρησιμοποίηση τῆς Κύ- πρου (βλέπε σχετικὰ σὲ ἄλλη στήλη) ὁ θάνατος του, δὲν τὸν ἄφησε νὰ ἔμ- ποδίσει κάτι τέτοιο. Οἱ δικτάτορες τῶν ᾿Αθηνῶν χωρίστηκαν σὲ δυὸ ὁμάδες. Στοὺς µεγά- λους ἀξιωματικούς, ποὺ ἤθελαν τὴν πολιτικἠν ἆλ- λαγἡ καὶ τοὺς μικροὺς - φί- λους τοῦ Ιωαννίδη ποὺ ἤθελαν τὴν συνέχιση τῆς στρατιωτικῆς διακυβερνή- σεως, στὴν χώρα. Οἰμεγάλοι περιόρισαν ὅσο τοὺς ἦταν δυνατὸ τοὺς φίλους τοῦ ᾿Ιωαννίδη ἐνῶ ἄρχισαν τὴν καλομελετημέ- νη προεργασία γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τῆς δικτατορίας. Στρατιωτικοὶ καὶ πολι- τικοὶ σὲ μιὰ «συμφωνία» ποὺ ἕκαμαν ἔβαλαν στὸ κόλπο τὴν Κύπρον, ποὺ θὰ χρησιμοποιεῖτο γιὰ δόλωμα στὴν µικρὴ χούντα. Σύγκε- κριµένα: Τὸ διαβολικὸ σχἒδιο προνοοῦσε σύγκρουση κυ- πριακῆς καὶ ἑλλαδικῆς Κυ- βερνήσεως, ποὺ θὰ ἔφθανε σὲ ἔἐκρηκτικὰ στάδια. “Ὅπλο ἀλλά καὶ βῆμα γιὰ ὅλα αὐτὰ θὰ ἦταν πάλιν οἱ πόθοι τοῦ κυπριακοῦ ἕλλη- νισμοῦ καὶ εἰδικὰ μιὰ παρά- ταξη ποὺ πολλὰ πρόσφερε στὸν κυπριακὸ λαό. Πρό- κειται γιὰ τὴν ᾿Ενωτικὴ Παράταξη, ποὺ Έμεινε χω- ρὶς τὸν Διγενῆ καὶ ἡ Κύ- προς ἔχασε Ἑνα-ἴσως καὶ τὸν μοναδικό της καλὸ πατριώτη καὶ στρατιώτη, καὶ ἦταν ξεφραγο ἀμπέλι γιὰ κενοὺς πατριῶτες, ποὺ μὲ ἔξυπνους χειρισμοὺς μποροῦσαν ἄνετα νὰ ἐμπλέ- ξουν τὴν ΕΟΚΑ καὶ τὴν Κύ- προν σὲ ἐπικίνδυνο παιγνί- δι. Ὅμως ἡ Μυπριακὴ καὶ ἡ Ελλαδικὴ κυβέρνηση, πῶς θὰ Έφθαναν σὲ σύγ- κρουση Σύμφωνα μὲ πληρο- Φορίες µας, τὸ σχέδιο περι- ελάμβανε μεταδὺ τῶν ἄλ- λων καὶ τὰ ἑξῆς: Οἵ μεγάλοι ἀξιωματι- κοὶ μὲ πράκτορεστους, ποὺ μετὰ τὸν θάνατο τοῦ ιγε- νῆ πῆραν ἐπαφὴ μὲ τὴν ΕΟΚΑ, πιέζουν τὴν ΕΟΚΑ νὰ ἀρχίσει δράση. Τὸ παρακράτος καὶ τὸ κακόφηµο ἐφεδρικὸ κατό- πιν ἐντολῶν ἄρχισαν μιὰ σειρὰ προκλήσεων, ἀἄπει- λῶν καὶ κακομµεταχειρήσε- ὧν τῶν ἑνωτικῶν ἀγωνι- στῶν. (Τὸ σχέδιο ἔξυπηρε- τεῖτο ἔτσι θαυμάσια). Οἵ συνωμότες γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τῆς χούντας κτυποῦσαν καὶ στὰ δύο «ταµπλώ». Καὶ στοὺς Μα- καριακοὺς ἀλλὰ καὶ στοὺς ἐνωτικούς. Αὐτοὶ ποὺ «ὑποστήρι- ζαν» δράση τῆς ΕΟΚΑ, συ- νεχῶς τὴν «συμβούλευαν» καὶ οἱ ἀγνοὶ πατριῶτες καὶ ἀγωνιστές, τῆς Ενώσεως, πίστευαν ὅτι τοὺς βοηθοῦ- σαν ἀπὸ ἔἐθνικὸ καθῆκον καὶ ἁδελφικὸ ἐνδιαφέρον. Δυστυχῶς ὅμως ἄλλα εἶχαν στὰ πονηρὰ καὶ ἀντεθνικὰ μυαλά τους. Αντίθετα οἱ μικροὶ ἀξι- ωὠματικοὶ ποὺ στὸ μεταξὺ µυρίστηκαν τὸ τὶ συμβαίνει, μάταια διεμυνοῦσαν στοὺς ἀγωνιστὲς τῆς ΕΟΚΑ νὰ ἀποφύγουν σύγκρουση μὲ τὶς δυνάμεις τοῦ καθεστῶ- τος Μακαρίου, ὅσο καὶ ἄν προκληθοῦν. (Δεν ζοῦσε πιὰ ὁ ιγενῆς γιὰ νὰ τοὺς Ελέγξη). Στὸ ἐπόµενο: 'Η ἔπι- στολὴ, τὸ πραξικόπημα ποὺ ἀπέτυχε, τὸ ἀντιπρα- ξικόπηµα ποὺ ἔΕπέτυχε, καὶ ἡ νομικὴ κάλυψη τῆς εἰσβολῆς. αμα. 'Ο «Εθνικὸς Φύλα- πχ π καο ἀγωνίζεται μ᾿ αὖὐ- τοὺς ποὺ θέτουν ὑπεράνω ὅλων τὸ συμφέρο τῆς πα- τρίδας καὶ ξργάζονται γιὰ νὰ διατηρήσει αὐτὸς ὁ τό- πος τὴν ἐθνικἡ του ταυτό- . Χ- τητα. κ κ. ΧΝΧΧΧΧΧΧΧΥΧΧΣΧΥ µείνη τουρκική». Ἡ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ, κύ- ριε Οὐλουσοὺ εἶναι ἡ παληᾶ Αρσινόη ποὺ Ἵδρυσε ὁ Πτο: λεμαῖος ὁ Β΄. Εἶναι διάδοχος, Επίσης, τῆς ἀρχαίας Σαλαμῖ- νος καὶ τῆς γειτονικῆς πόλε- ως Κωνσταντίας. Κατὰ τοὺς βυζαντινοὺς χρόνους ἐκαλεῖ- το Νέα Ιουστινιανή. “Ἡ ἀρχαία Σαλαμὶς : δηλ. ἡ σημερινὴ ᾽ Αμμόχωστος - ἱδρύθηκε ἀπὸ τὸν Κύπριον ἡγεμόνα Εὐαγόραν τὸν Α᾿. .Ἡ ᾽Αμμόχωστος, κύριε Οὐ- λουσοῦ, εἶναι γνωστὴ σὰν ἡ «πόλις τοῦ Εὐαγόρα». «Ο Εὐαγόρας ὁ Α΄ ἦταν μιά µεγάλη καὶ ἐξαιρετικὴ Φυσιογνωμία. Ἔνωσε τὴν Κύ: προν ὑπὸ τὸ σκήπτρο του. ᾿Εμερίμνα ὄχι µόνο γιὰ τὴν ὀχύρωση τῆς Σαλαμῖνας καὶ τὴν ὀργάνωση τῶν κατὰ ξη- ρὰν καὶ θάλασσαν στρατιω: τικῶν. δυνάµεων καὶ τὴν προαγωγὴ τοῦ ἐμπορίου τῆς Νήσου, ἀλλὰ συγχρόνως καὶ -- τ Τόν ᾿Οκτώβριο τοῦ 1975, ὅταν ὁ κ. Παπανδρέου, ὁ ση- µερινός Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος, βρισκόταν στήν ἀν- τιπολίτευση, ἐρώτησεν τήν Κυβέρνηση Καραμανλῆ, ποιά τύχη εἶχε µιά προσφυγή στό Συμβούλιον ᾿Ασφαλείας πού ἔκαμε ὁ κ. Γλαῦκος Κληρίδης τό 1974, πρὶν ἐπανέλθει στήν Κύπρο ὁ Μακάριος. Μέ ἔντονο ὕφος ὁ σηµερι- νός Πρωθυπουργός, ἐρώτη- σεν: «ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΠΝΙΓΗ ΕΚΕΙΝΗ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ» Ὅπως ἦταν Φυσικό ἡ Κυ- βἔρνηση τοῦ Καραμανλῆ δὲν τοῦ ἀπάντησε. Τότε τό 1974 Ο ΤΟΥΡΚΟΣ πρωθυπουργὸς Οὐὔλου- σού, ἀπαντώντας πρὶν λίγες μέρες σὲ ερώ- τηση συνεργάτου τῆς Τουρκοκυπριακῆς ἐφημερίδος «Χαλκὶν Σεσὶ» γιὰ τὸ θέµα τῆς ᾽Αμμοχώστου δήλωσε τὰ ἀκόλουθα: ««Η ᾽Αμμόχωστος κατὰ τὴ διάρκεια τῆς “Ἱστορίας, ὑπῆρξε τουρκικἡ καὶ θὰ παρα- γιά τὴν πνευµατικἡὴ ἀνάπτυξη τῶν κατοίκων της, τὴν ἀἆνα- ζοωγόνηση τῶν Ελληνικῶν ἠθῶν καὶ ἐθίµων καὶ τὴν ἀνανέωση τῶν δεσμῶν τῆς νήσου πρὸς τὴν ᾿Αττικὴ Δη- µοκρατία, τὴν πνευματικὴ δηλαδὴ ἕνωσι τῆς Κύπρου μὲ τὴν τότε ἀκμάζουσα Ελλά- δα. ΄Η ᾽Αμμόχωστος ὑπέστη, ἕνεκα τῆς σπουδαίας θἐσεώς της, διάφορες περιπέτειες. ᾿Επὶ Φραγκοκρατίας κατ- στη ἔπίνειον τῆς Κύπρου, κατὰ δὲ τοὺς χρόνους τῶν Δουζιανῶν, ἡ πλουσιωτέρα πόλις τῆς νήσου. Τὸ 1191 κατελήφθη ἀπὸ τὸν Ριχάρδο τὸν Λεοντόλκαρδο καὶ ἐκεῖ Εστέφτη ὁ Γουῖδων ὁ Λουζι- νιὰν βασιλεὺς τῆς Κύπρου. Οἱ πρόγονοί σας, κύριε Οὐλουσού, ὑπὸ τὸν Καρᾶ- Μουσταφᾶν, κατέλαβαν τὴν ᾽Αμμόχωστον τὸ 1571. Τὸ 1978 οἱ Ἕλληνες κάτοικοι τῆς πόλεως µετέσχον στὴν κυβερνοῦσε ἡ Κυβέρνηση ᾿Εθνικῆς Ενότητος Καρα: μανλῆς - ᾿Αβέρωφ, Μαῦρος κ.λ.π. : Μπορεῖ ἐδῶ καϊτώρα, ὁ κ. Παπανδρέου, νά ἐνημερώσει τόν Ελληνισμό τὶ περιεῖχε ἐκείνη ἡ Προσφυγή καὶ γιατί κατεπνίγει Γιατὶ τούς καλύπτει ὅλους αὐτούς πού ἐμπόδισαν τόν κ. Κληρίδη νά κερδίσει µιά ἀπόφαση, πού θά ἀνετρεπετήν «νοµικήν κάλυψην» τῆς τουρ: κικῆς εἰσβολῆς στήν Κύπρο, ὕστερα ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ Μακαρίου. Δέν βρίσκεται ἀνακατεμέ- νος στό προδοτικό κύκλωμα ὁ κ. Παπανδρέου, ἀλλά ἀποροῦ- στάσι κατὰ τῶν ὁμοεθνῶν σας. Τὸ 1735 ἡ ᾽Αμμόχωστος κατεστράφη ἀπὸ σεισµόν. Τὸ 1878 περιῆλθε ὑπὸ τοὺς ᾿Αγ- γλους. ΄Η ᾽Αμμόχωστος (Βαρῶ- σια) ἑκατοικεῖτο πάντοτε ἀπὸ ἝἛλληνες, Οἱ Τοῦρκοι ἔποι- κοι (κουβαλητοῦ) τοῦ Καρὰ - Μουσταφᾶ συνεχίζουν ἀπὸ τότε νὰ κατοικοῦν στὶς πα- λαιὲς συνοικίες τῆς πόλεως - ἐντὸς τῶν τειχῶν - ἀπὸ τὶς ὁποῖες κατὰ τὴν τουρκοκρα- τία εἶχαν ἐκδιώξει τοὺς “Ἐλ- ληνες. ΄Ἡ ᾽Αμμόχωστος, κύριε Οὐλουσού, εἶχεν ἀπὸ ἀρχαιο- τάτων χρόνων, ἀξιόλογο πο: λιτισµό. ᾿Εσεῖς οἱ Τοῦρκοι ποῖον πολιτισμὸν ἔχετε νὰ ἐπιδείξετε «Ο παλαιότερος στὴν νῆ- σο πολιτισμὸς εἶναι τῆς Χοι- ροκοιτίας, τοποθεσίας ποὺ βρίσκεται μεταξὺ Λευκωσίας καὶ Λεμεσοῦ καὶ ἀνήκει στὴν 6η χιλιετηρίδα π.χ. ᾿Εσεῖς τότε, κύριε Οὐ- λουσού, πηδούσατε ἀπὸ τὸ ἕνα δἔντρο στὸ ἄλλο ὅπως οἱ χιµπαντζῆδες.. Περὶ τὰ µέσα τῆς ὁας χιλ. π.χ., ἔμφανίσθησαν στὴν νῆσο οἱ μυκηναῖοι Ἕλληνες, ᾿Εγκατεστάθηκαν σ᾿ αὐτὴ καὶ ἄλλαξαν ἐθνολογικῶς ΕΡΩΤΩ ΤΟΝΚ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ---Τοῦ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ µε γιατί καθυστερεῖ, καὶ συνε- χῶς ὑπόσχεται ὅτι θά ἀνοίξει τόν φάκελο τῆς Κύπρου. Στήν φωτογραφία πού δη- µοσιεύουµε, κάνουν χειραψία ὁ σημερινός Πρωθυπουργός καὶ γνωστός «λοιμός» τῆς πολιτι- κῆς καὶ ἐθνικῆς ζωῆς τῆς 'Ελ- λάδος Γ. Μαῦρος, ᾿ Ελπίζουμε νά µήν γνωρίζει καὶ νά µήν τόν καλύπτει αὐτόντόν κύριον πού Έπαιξε ἕνα βρώμικο παιγνίδι πρό τοῦ πραξικοπήματος καὶ κατά τήν διάρκειαν τῆς τουρ- κικῆς εἰσβολῆς, πού προτίµη- σεν τήν ἀτίμωση παρά τόν τι- μημένο θάνατο. ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΕΘΝΙΚΕ ΔΙΚΑΣΤΗ.... ᾽Απὸ Τη σελίδα Κύπρο» τίον τῆς Χούντας. ἄλλων ἐωνικῶν θεμάτων. στελεχῶν. τῆς παλιός ἀἄγωνιστης Διγενῆ μέ τόν Γ. Παπαδόπουλον διαταρά- χθηκαν πολύ ὅταν ὁτελευταῖος ἦλθεν στήν Κύπρο τό καλοκαίρι τοῦ 1967. Μάλιστα ὁ Διγενής εἶπεν σέ στενό συνεργάτη του: «Δέν τά βλέπω καλά τά πράγματα γιά τήν Με τήν ἀποχώρηση τῶν Ἑλληνικῶν στρατευμάτων κατά τό τέλος τοῦ 1967 ὕστερα ἀπό τό Φιάσκο τῆς Κοφίνου κατάτό ὁποῖο χρησιμοποιήθηκε ἡ Κύπρος γιά νά ἀνατραπεῖ τό καθεστώς Παπαδοπούλου, οἱ σχέσεις τους ἐκτραχύνθηκαν λόγω τῆς ἐγκαταλήψεως τῆς Κύπρου. Μάλιστα ὁ Διγενής παρακολουθεῖτο ἐνῶ ἔξω ἀπό τό σπίτι του στό Χαλάνδρι, μπῆκαν φρουροί ἐπί 24ώρου βάσεως. Οἱ φρουροί αὐτοί ἤλεγχαν αὐτούς πού ἐπισκέπτοντο τόν Διγενή. Ὅταν ἐρωτοῦντο οἱ ἡγέτες τῆς χούντας γιατί ὑπῆρχε Φρουρά ἔξω ἀπό τό σπίτι τοῦ Διγενῆ, ἀπαντοῦσαν ...«Γιά δική του ἀσφάλεια», ᾿Ενῶ ὁ Διγενής οὐδέποτε ἐκινδύνεψε ἀπό τόν Ἑλληνικόν λαό, γιἀτόν ὁποῖον πολλές Φορές ἀγωνίσθηκε, Στήν ᾿ Αθήνα στήν καρδιά τῆς χούν- τας, μπόρεσε ὁ μεγάλος πολέμαρχος νά ἐμπνεύσει φοιτητές καί νά ἀγωνιστοῦν ἐναντίον τῆς χούντας μὲ προκηρύξεις κοί κρηκτικούς. μηχανισμούς, Εἶναι γεγονός πού κανένας δὲν μπορεῖ νά τό ἀμφισβητή- σει ὅτι ὁ Διγενής ἀπό τό σπίτι του στό Χαλάνδρι κατεύθυνε µιά µεγάλη ὁμάδα κυπρίων Φοιτητῶν, καθαρά ἐνωτικούς πού μὲ διάφορους τρόπους ἀγωνίζοντο ἔναν- ᾿Ακόμη ὁ Διγενής εὑρίσκετο σεἐπαφή μέπολλούς πολιτικούς καϊτούς ἐνημέρωσε γιά τήν πορεία τοῦ κυπριακοῦ ἀλλά καϊτῶν ει κάθοδος τοῦ Διγενῆ στήν Κύπρο απωρεῖ νά ἐνταχθεῖ στήν ἀντιστασιακή δωάση τῶν ἐνωτικῶν ἀγωνιστῶν. µιά καί ἠλθεν γιά νά σώσει τήν Κύπρον ἀπό τίς ἀντεθνικές δραστηριότητες τῆς χούντας, Μεγάλο ψεῦδος ἀποτελεῖ ὁ ἴσχυρι- σµός ὅτι ὁ Διγενής ἦλθεν στήν Κύπρο. γιά νά τήν πουλήσει στόὀ.... Νάτο. ή νάπροωθή- σειτά σχέδια τῆς χούντας, Οὔτέ φυσικά νά δολοφονήσει τόν Μακάριον. Πρέπει ἐδῶ νά ποῦμε ὅτι ὅταν ἐκ τῶν παρατάξεως, τοῦ. ἀπεευθερωτικοῦ ἀγῶνους τῆς ΕΟΚΑ. εἶναν ναυανγήσει οἱ Ενωτικῆς Νὰ μὴ χρησιμοποιηθεῖ ἡ Κύπρος από τήν μέση ὁ Μακάριος ὁ ἥρωας Διγενής τόν ἀπέπεμψεν, λέγοντας ὅτι «ᾖλθεν στήν Κύπρον γιά νά ἀγωνισθεῖ νά ἑνώσει τὀν ἑλληνισμό καί νά γλυτώσειτήν Κύπρον καί ὄχι νά βάψει τά χέρια του μέ μα». Εξ ἄλλου ὁ Διγενής ἤθελε τό κυπρι- ακό, νά βρίσκεται πάνω ἀπό κομματικές χούντας, διαφορές ἤ προσωπικές Φιλοδοξίε ᾿Ο Διγενής ἤθελε τό κυπριακό, ἐθνικό θέµα, νά ἔνώνει τόν ἑλληνισμόν. Δυστυχῶς οἱ ἀνθρώπινες ἀδυναμίες, δέν ἔπέτρεψαν στόν Διγενῆ, νά κάμει αὐτό πού τό ἐθνικό του φρόνημα, ἐπίτασσε. Χωρίς νά ἔχει ὁποιοδήποτε προσω- πικό συμφέρον ὁ Διγενής, διεμηνοῦσε ᾿ στούς πολιτικούς τῶν ᾿ Αθηνῶν ὅτι εἶναι καθῆκον τῶν πολιτικῶν νά ρίξουν τήν χούντα, ὅμως σέκαμμιά περίπτωση νά χρη- σιμοποιηθεῖ ἡ Κύπρος. ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ὅτι µέσω ἑνός καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστηµίου τῶν ᾿ Αθη- νῶν καί ἑνός ἓν ἀποστρατεία στρατηγοῦ, πού τόν ἐπισκέφθησαν στήν Λεμεσό κατά τήν διάρκειαν τοῦ ἀγῶνος τῆς ΕΟΚΑ Β΄’ ἔστειλε μήνυμα στούς πολιτικούς καί διατε- λέσαντες πρωθυπουργούς, Παναγιώτη Κανελλόπουλο, καί Στέφανο Στεφανό- πουλο καί ἀκόμη στόν Γεώργιον Μαῦρο νά μήν. χρησιμοποιηθεῖ ἡ Κύπρος γιά τὴν πτώση τῆς χούντας, γιατί αὐτό θά ἦταν τὀ τέλος τῆς Κύπρου τούς γνώρισε ἀκόμη ὅτι εἶναι καθῆκον τῶν πολιτικῶν ἡ πτώση τῆς Δέν πρέπει ἀκόμη νά παρασιωπᾶται καί ἡ περίπτωση τῆς ἀπελάσεως τοῦ Διοι- κητικοῦ Συµβουλίου τῆς ΟΕΦΕΕ, πούὐάπο- τελεῖτο ἀπό γνωστούς ἕνωτικούς τούς Χριστόδουλο Γιαλλουρίδη, Κυριάκον Γιαννόπουλον, Χριστάκην ένα. Γιαννά- Ελλάδα. κην Κουλουντῆ. Κυριάκον Βιολάρην καί Πέτρον Καραο- λίδη. Όπως εἶναι γνωστόν τό Δ.Σ. τῆς ᾿Ομµοσπονδίας ἐξέδωσεν τόν Μαΐον τοῦ 1972 τήν πρώὠτη ἐπίσημη προκήρυξη προ- ερχοµένη ἀπό κυπρίους Φοιτητές, στήν ᾿Αθήνα πού ζητοῦσε ἀποκατάσταση τῶν δημοκρατικῶν Λεωνίδαν Λεώνίδου. διαδικασιῶν στήν ΄Η πρώτη αὐτή προκήρυξη ἐγράφη καί ἐξεδόθηκε ἀπό τήν ΟΕΦΕΚ κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Ἁιγενῆ. Μετά τήν ἀπέλαση τῶν πιό πάνω φοι. τητῶν, ὁ ιγενῆς συνέχισε μὲ ἄλλους φοι- ν - ς ἐς. μέλι ῆς “άλης | ῆς προσπάθειεν αυνεργασίας Μακαρίοι- Εμ δν, ΜΑΗ της ΜΕΥ άλης Ενωτικῆς ηρεσῇ τα ἅο, εδω Τορά χα κῷ µέσος ἐμιὸ Παραιάξεως τόν ἀντιδικτατορικόν ἀγῶνα, ΕΠ Οτο: οὐ Όπε Ότι ο μόνοι ο αχ ντ, ΕΡΜΗ Ὑ πος γιά νά σμμί ή Κύπρος ἧτον νά Φύγει µε φυλλάδια καὶ µε τοποθετήσεις βομβῶν. ΣΑΒΒΑΤΟ, 24 ΙΟΥΛΙΟΥ, 1982 Οἱ ΦΑΙΔΡοι ΚΑΙ ΑΝΟΗΤΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΟΥΛΟΥΣΟΥ ««Η ᾽ Αμμόχωστος ὑπῆρξε Τουρκική ...) τον χαρακτήρα της. ᾿Εσεῖς, κύριε Οὐλουσού, τρώγατε τό: τε ὠμὸ ἀνθρώπινο κρέας... Μετὰ τὸν 8ο αἰῶνα π.χ., διάφοροι κατακτητ. κατέ- λαβαν τὴν Κύπρο ()Ασσύρι- οι, Αἰγύπτιοι, Πέρσαι), ἡ νῆ- σος ὅμως ἐκυβερνᾶτο, ὅπως καὶ προηγουμένως, κατὰ τὸ Ἑλληνικὸ πρότυπο ἀπὸ βασι- λεῖς, οἱ πλεῖστοι τῶν ὁποίων ἔφεραν Ἑλληνικὰ ὀνόματα. :Ο. Εὐαγόρας ἀποτελεῖ τὴν. Φωτεινότερη μετὰ τὸν ἤρωα ᾿Ονήσιλον κήρυκα παντὸς τοῦ ἑλληνικοῦ στὴν νῆσο -µορφὴ τῆς ἀρχαίας κυπριακῆς ἱστορίας. ᾿Αξιό- λογοι βασιλεῖς ἑβασίλευσαν στὶς διάφορες πόλεις τῆς Κύ- πρου µέχρι τοῦ 4ου αἰώνα π.χ., ὅταν ἡ νῆσος περιῆλθε ὑπὸ τὸν Μακεδόνα βασιλέα Μέγαν ᾿ Αλέξανδρο. ᾿ Ακολού- θησε ἡ πτολεμαϊκὴ κυριαρ: χία, ἡ ρωμαϊκὴ κ.λ.π. «Ο ἱδρυτὴς τοῦ Βυζαντι- νοῦ κράτους Κωνσταντῖνος ὁ Μέγας, κύριε Οὐλουσού, ἓν- διαφερθεὶς γιὰ τὴν Κύπρο, ἔστειλε τὴν μητέρα του ᾿Ελέ- νη στὴν νῆσο γιὰ τὴν Ἵδρυση ναῶν. ᾿ Αξιόλογα ἔργα ἔδη- µιούργησαν κατόπιν, μεγάλοι αὐτοκράτορες, ὅπως ὁ ᾿ΊΙου- στινιανός. Ἡ Κύπρος, κύριε Οὐ- λουσού, ἐξακολούθησε νὰ εἷ- ναι ἐπαρχία τοῦ Βυζαντίου μἒ- Χρι τὸ 1184, ὅταν ὁ ἀποστά- της ᾿Ισαάκμιος Κομνηνὸς πέ- τυχε νὰ ἐγκαθιδρύση στὴν νῆ- σο νόμιμη ἀρχή, ποὺ ὅμως κατελύθη ἀπὸ τὸν βασιλέα τῆς ᾽Αγγλίας Ριχάρδο τὸν Θυµολέοντα. Ἔκτοτε, κύριε Οὐλουσού, ἡ Κύπρος περι- ἤλθε ὑπὸ τοὺς Ναϊτας, ὑπὸ τὸν οἶκο τῶν Λουζινιανῶν (Φραγκικὴ περίοδος), τῶν ᾿Ενετῶν καὶ ἀργότερον τῶν βαρβάρων, δηλ. τῶν προγό- νων σας. «Πνευματικὸν σκότος γράφει ὁ ἱστορικὸς Κων. Σπυριδάκις - κάλυψε τὴν νῆ- σον μετὰ τὴν ὑποταγὴν αὖ- τῆς εἰς τοὺς Τούρκους καὶ οἰκονομικὴ ἐξαθλίωσις ἔπε- κράτησεν ἄνευ προηγουμέ- νου». “ὉΟ ᾿Αρχιεπίσκοπος Κυ- πριανὸς ἀπηγχονίσθη ἀπὸ τὸν ᾿ Αττίλα τοῦ 1821 μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς μητροπολίτες, ἀνώτερους καὶ κατώτερους κληρικοὺς καὶ λαϊκούς. Τὸ 1878, κύριε Οὐλου- σού, οἱ πρὀγονοί σας ἐνοίκι- ασαν τὴν Κύπρο στοὺς Αγ- γλους. Μετὰ τοὺς τὴν πού- λησαν ἔναντι 92.000 λιρῶν! Στὴν ᾽Αμμόχώστο, κύριε Οὐλουσού ποὺ πῆγες, µήπως εἶδες τίποτα ποὺ νὰ σοῦ θΘυ- µίζη τὸν... πολιτισμὸ τῶν προγόνων σου Οχι. Εἶδες, ὅμως μνημεῖα τοῦ λαμπροῦ Μυκηναϊκοῦ Πολιτισμοῦ στὴν Αλάσια. Εἶδες τὴν Τευτιρι- κή, Ὁμηρική, κλασσική, Ἑλληνιστικὴ καὶ Βυζαντινὴ Σαλαμῖνα. Στὴν Σαλαμῖνα, κύριε Οὐλουσού, «ζεῖ τὸ κλέ- ος, κι ἡ ἀκτινοβολία τοῦ ἥλι- ου τῆς Κυπριακῆς ΄Ἱστορίας, τοῦ ἥλιου τῆς πρώτης κυπρι- ακῆς ᾿ Ελευθερίας κι Ἓλλη- νικῆς συνείδησης». «᾿Εδῶ - λέει ὁ Σάββας Πατσαλίδης εἶχε συµπλη- ρωθεῖ τὸ θαῦμα πρὶν 25 αἱῶ- νε. 'Ο Εὐαγόρας τίµησε τοὺς προγόνους του κι ἄνοι- ἒε τὸ δρόµο στὸ Ἔθνος κι ἡ Νῆσος ἔγινε πηγἠ καὶ φάρος τοῦ ᾿Ελληνικοῦ πνεύµατοο». Μέσα στὰ παληὰ τείχη ζοῦσαν, μέχρι τὸ 1974, γύρω στὶς 5 χιλιάδες Τοῦρκοι. ἜἜξω ἀπὸ τὰ τείχη στὸ Βα- ρῶσι, ζοῦσαν 60 χιλιάδες Ἕλληνες. Χοῦσαν, γιατὶ τώ- ρα οἱ Οὐλουσοῦδες τοὺς µε- τέτρεψαν σὲ πρόσφυγες... Αλλά, κύριε Οὐλουσού «ἡ γῆς δὲν ἔχει κρικέλια γιὰ νὰ τὴν πάρετε κι αὐτὴν στὸν ὤμο καὶ νὰ φύγετε», τραγου- δάει ὁ ποιητής τῆς Νέας Ἑλλάδος. Γι΄ αὐτὸ οἱ “Ελ- ληνες θὰ μείνουν πάντα ἐκεῖ, «τοῖς κείνων ρήµασι πειθόµε- νου. ᾿Εσεῖς, ἀργὰ ἤ Υρήγο- ρα, θὰ φύγετε... Θὰ φύγετε, θὰ ἔξαφανι- σθεῖτε ἐσεῖς, ἀλλὰ θὰ µείνη ἡ δόξα τοῦ Τεύκρου, τοῦ Στα- σίνου, τοῦ 'Ομήρου, τοῦ Εὖ- αγόρα, τοῦ Νικοκρέοντα, τοῦ 'Απ. ᾿Επιφανίου. Θὰ µείνη τὸ κλέος τοῦ Αὐξεντίου, τοῦ Μάτση, τοῦ Γιάλουρου, τοῦ Σαμάρα καὶ πάνω ἀπ᾿ ὅλους τοῦ θρυλικοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ΕΟΚΑ Γεωργίου Γρίβα- ιγενῆ... Αὐτὸ λέγει ἡ πραγματικὴ Ἱστορία γιὰ τὴν ᾽Αμμόχω- στο, κύριε Οὐλουσοῦ. Μιὰ Ἱστορία, ποὺ ἐσᾶς καὶ τοὺς ᾿Αττίλες σας - ὅπως καὶ τοὺς προγόνους σας Έχει ἤδη κατατάξει στὸ κεφάλαιο τῶν ἀμετανοήτων βαρβάρων| Σηµ. Ε.Φ. Δὲν ξέρουμε ποιὰ ἀπάντηση ἔδωσε ἡ Κυβέρνηση τῆς Κύ- πρου. ᾽Αλλὰ αὐτὴ ἔχει ἄλλα προβλήματα. ᾿Εκεῖνα ποὺ ὁδηµιούρ- γησε ή κοινοπραξία. Τὰ ἄλλα ἔρχονται... δεύτε- ρα. Μετά ἀπό κάποιες κηδεῖες ..... ΑΥΤΟΣ ὁ περιβόητος «Φφάκελλος Κύπρου» κατάντη- σενά μοιάζει μετό παιχνίδιτῆς µαργαρίτας. ϐ᾽ ἀνοίξει Δέν θ” ἀνοίξει, Κατά τό «μ᾿ ἀγαπᾶ δέν μ ἀγαπᾶνὶ 'Ὑπάρχουν τρεῖς ἀπόψεις πάνω σ᾿᾽ αὐτότόθέμα, Ηπρώ- τη ἄποψις λέγει ὅτι ὁ φάκελλος δέν ἀνοίγει γιά «Εθνικούς λό- γους». ΄᾿Η δευτέρα ἄποψις λέ- γει ὅτι ἀκόμη δέν ἦλθε «τό πλήρωμα τοῦ χρόνου» γιά τό ᾱ- νοιγμα ΄Ἡ τρίτη λέγει, ὅτι ὁ Φα- κελλος δὲν ϐ᾽ ἀνοίξει ποτέ. ΠΟΙΑ ἀπό τίς τρεῖς ἀπό- ψεις εἶναι ἡ ὀρθότερη: Μά, Φφυ- σικά ἡ τρίτη. Διότι τό ἕνα τέταρτο αὐτῶν πού ὠργάνω- σαν τό πραξικόπημα κατά τοῦ Μακαρίου καἰπροκάλεσαντήν τουρκική ἐπέμβαση βρίσκον- ται ἔξω ἀπό τόν Κορυδαλλό. Αὐτό τό εἶπε ὁἼδιος ὁ ᾿Ανδρέ- ας Παπανδρέου στούς Κυπρί- ου βουλευτές. Ποιοί εἶναι, ὅμως αὐτοί οἱ κύριοι δέν εἶπε ὁ πρωθυπουρ- γός τῆς Ελλάδος παρ) ὅλον ὅτι τούς γνωρίζει. Γιατί ͵ Τό γιατί εἶναι εὐνόητο: Εἷ- ναι ἐκεῖνοι πού βρισκόντουσαν στήν ἐξουσία τόν ᾿Ιούλιο τοῦ 1974. Εἶναι καί µερικοί ἄλλοι, πού ἀνέμεναν τήν «ἐθνική τρα- γωδία», γιά νά ξανακαθήσουν στό σβέρκο τοῦ ἑλληνικοῦ λα- οὔῦ. Θέλετε ἕνα ὄνομα: Φαί- δων Γκιζίκης. Αὐτός δέν ἦταν ὁ Πρόεδρος πού διέταξε τό πραξικόπηµα Θέλετε ἄλλο: Μπονάνος. Αλλο: ᾿Αραπά- κης... καί οὕτω καθ’ ἑξῆς. Αλλά ἐκτός ἀπ᾿ αὐτούς καί... οὕτω καθ’ ἑξῆς εἶναι καί οἱ ἄλλοι. ΄Ο κύριος ἄς ποῦμε, πού -.. µαύρισε τήν ψυχή µας, λέγοντας ὅ,τι ὅταν ἔγινε τό πραξικόπηµα κατά τοῦ Μακα- ρίου ἔπρεπε νά ἐπέμ βουν οἱ ἔγ- γοήτριες, δυνάµεις. δηλ. ἡ Τουρκία, ἡ Ελλάδα κι ἡ Αγ- γλία γιάν ἀποκαταστήσουν την συνταγματική τάξη στήν Κύπρο καί τόν Μακάριο στόν προεδρικό του θῶκο. Καΐ, Φυ- σικά ὁ ᾿Ετζεβί ἔσπευσε νά τόν ἱκανοποιήσει... Εἶναι, ἐπίσης ἐκεῖνος ὁ κύ- ριος πού δέν ἤθελετό ἀντιπρα- ξικόπηµα τοῦ Βασιλέως, ἐπειδή - ὅπως διεµήνυσε στόν Ανα- κτα - ἡ «ἐθνική τραγωδία) ἔρ- χόταν ... Εἶναι κι ἄλλοι πολλοί, πού τούς γνωρίζει ὁ λαός καί ἀξιώ- νει τήν τιµωρία τους. ᾿Εγγράφη στό παρελθόν ὅτι ὁ µόνος τοῦ ὁποίου τό ὄνο- μα δέν βρίσκεται στόν φάκελ- λο τῆς Κύπρου εἶναι ὁ ᾿Ανδρέας Παπανδρέου. Σω- στά. Αλλά µέ τήν ἄρνησητου ν᾿ ἀνοίξει τόν φάκελλο ὁ ᾿Αν- δρὲας δίνει τό δικαίωµα στὀν λαό νά τόν κατατάσσει στήν ὁ- µάδα τῶν «ἠθικῶν αὐτουρ- γῶν». Διότι ὅταν κάποιος καλύ- πτει ἕνα ἔγκλημα, σηµαίνει συ- νήθως ὅτι κάτι πάει νά κρύψει. Ὅτι κάτι τόν ἐμποδίζει. Ὅτι κάποιο σοβαρό λόγο ἔχει, τού τόν ἀναγκάζει νά σιωπιᾶ. Αὐ- τός ὁ ἄνθρωπος, δικαιολογη- μένα, δὲν μπορεῖ παρά νά θεωρεῖται ὑπεύθυνος. 'Ο Α. Παπανδρέου, πρά- Υµατι, δἐν ἔβαψε τά χέρια µέσζ- μα ἀθώων Κυπρίων. Δέν εὐθύνεται αὐτός γιά τήν Κυπρι- ακή τραγωδία ἄμεσα. Λέω «ᾱ- μεσα», γιατί ἔμμεσα εὐθύνεται κι αὐτός. Αν δέν ἀντιδροῦσε στό Σχέδιο ”Ατσεσον τό 1963, κι ἄν δὲν ἐπηρέξαζε τόν πατέρα του, πού τό εἶχε δεχθεῖ ἡ Κύ- προς θάταν τώρα Ελληνική ἔ- παρχία! Γιατί, λοιπόν, δέν ἀνοίγει τόν φάκελλο ὁ ᾿Ανδρέας Δέν τόν ἀνοίγει γιατί δὲν εἶναι ἀχά- ριστος .,. ὁ φάκελλος τῆς Κύ- πρου εἶναι αὐτός πού τόν ἕκανε πρωθυπουργό. 'Ο Θεός τῆς Ἑλλάδος, βέβαια, ἔβαλετό χε- ράκιτου. Θεοῦ θέληµα, πούλέ- ει ὁ λόγος. ᾿ Ανοίγει, λοιπόν ὁ Φάκελλος Δέν ἀνοίγει ... Θ) ἀνοίξει ὁ φάκελλος τό- τε µόνο, ὅταν ἕλθει τό πλήρω- μα. τοῦ χρόνου. ”Ηγουν, τουτέστιν δηλαδή µετά ἀπό κά- ποιες κηδεῖες!... Κκ.Ι.Σ.. (ἀπό τήν Ε ΩΡΑ τῶν ᾿ Αθηνῶν) ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΤΑΓ ΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, ᾿Ο Προέδρος Ρήγκαν κή- ρυξε αὐτή τήν ἑβδομάδα «Εβδομάδα ὑποταγμένων ἐθνῶν», ΜΕ τόν ὅρο «' Υποταγμέ- να. ἛἜθνην ὁ ᾽Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνισε ὅτι ἐν. νοοῦσε τά Έθνη «πού ὑπόκειν. ται σ᾿ ἕνα ξξνο στρατιωτικό καθεστώς καὶ σὲ µιά μαρξιστι- κολενινιστική ἀδεολογία πού εἶναι ξένη πρός τὶς παραδόσεις τοῦ», ὅπως τό ᾿ Αφγανιστάν καὶ οἱ χῶρες τῆς ᾿ Ανατολικῆς Εὐ. ρώπης, ᾿Ο κ. Ρήγκαν πρόὀσθε. σε ὅτι θά πρέπει νά συμπεριλη- φθοῦν ἐπίσης οἱ κάτοικοι τῶν διαφόρων Εθνικοτήτων τῆς Σοβιετικῆς Ενώσεως, θύματα πολλῶν δεκαετιῶν καταπιέ- σεωο». Με τήν εὐκαιρία τῆς ἕβδο- µάδας αὐτῆς ὁ Πρόεδρος κά- λεσε τούς ᾽Αμερικάνους νά συμμετάσχουν σὲ ὁρισμένες τελετές καὶ δραστηριότητες. πα ΤΥΠΟΙΣ: «ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑς» ας

Τίτλος Θέμα Σελίδα
Μετά από κάποιες κηδείες .... 8p
«Η Αμμόχωστος υπήρξε Τουρική ...» 8p
ΝΑ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΓΙΝΕΤΟ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Κυπριακό 1p
ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ-ΚΥΠΡΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 7p
ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΔΕΝ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΑΝΑΡΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ ΣΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Κυπριακό 7p
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΕΣ 7p
Ενώ ο φάκελος της Κύπρου παραμένει κλειστός... 6p
«Τούρκος υιοθέτησε το 5χρονο παιδί μου» Κυπριακό 6p
ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ 6p
Σταυροφορία με πρώτο στόχο την αποχώρηση του Τουρκικού στρατού 6p
ΔΥΣΜΕΝΗΣ Η ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΔΙΚΩΝ 5p
Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 5p
Η Υπερμείζων 5p
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π.Ε.Α. - Σ.Α.Π.Ε.Λ. Για τις μαύρες επετείους 3p
ΑΓΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 3p
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ 3p
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ Κυπριακό 3p
ΔΙΑ ΝΑ ΣΩΘΗ Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΥΧΩΣΙΝ ΤΟΥ «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΥ» Κυπριακό 2p
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2p
Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 1p
ΚΑΜΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΡΙΒΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ! 1p
ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΚΥΠΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΣΕΙ Η ΧΟΥΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1,8p
ΝΑ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΓΙΝΕΤΟ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Κυπριακό 1p
Αμμόχωστος, Κερύνεια, Άγιος Ιλαρίωνας, Πέλλα-Πάϊς, Μόρφου, Ριζοκάρπασο, Σαλαμίνα 1p